Kalkylkort till Radioaktiva sönderfallets Fysik — enligt TNED | UNIVERSUMS HISTORIA | 2012II23 | a BellDHARMA production | Senast uppdaterade version YearMonthDayTime 2012-09-04

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

BILDKÄLLOR: Författarens arkiv · FotoKollage Nikon D90 · Sommar 5Jun2010.2Bild9·Vår 22Apr2010ExCur10Bild7 — Radioaktiva sönderfallets fysik i TNED — relaterad fysik — Kalkylkorten som användes för utvecklingarna till Resultaten

 

 

 

ByggAnteckningar: TabellKopXY: 130;60 vs 780;360 zoom6ggr [[TabellNKALKYLKORTdirekt]•[KalkylkortBESKRIVNING]]

 

 

Inledning — OM KALKYLKORTEN GENERELLT I UNIVERSUMS HISTORIA

 

Kalkylkorten till Radiofysiken i TNED

NOTERA SÄRSKILT FÖR [intern systemkoppling till olika objekt via] Webbläsaren INTERNET EXPLORER 7 [IE7]:

— VISSA bilder [typ RGB] i Svenska Versionen av OpenOfficeKalkyl FÖRVRÄNGS — smetas ut/förstoras/placerasGodtyckligt.

— IE8 och IE9 visar normalt. Men också IE8 beter sig underligt GENERELLT på annat sätt tillsammans med [svenska versionen av] OpenOfficeKalkyl — Se mera utförligt i WebbLäsarTestet.

 

Kalkylkort RFmain.ods | RFkLEx.ods | RF_HOP.ods | RAam1818.ods | RAam.ods | som använts för resultatutvecklingar i dokumentgruppen RADIOFYSIKENS MATEMATIK I TNED  ——  zref | RF; RFtH; RFbeta; RFmetOrig | .htm

zref | .htmDok  avsnitt

RF:                              nuklidkoefficienten b; Månens recession; Källexemplet; Nuklidklassificeringen 1818 HOP-LBL; Solirradiansens årliga variation

RFtH:                         tH-universalen; Wileytabellen 1999 — data Alfaradioisotoperna; De 16 nukliderna via de 3 metoderna, Ogunbade-Rakityansky 2007; LBL-tabellen 2003, individer med samma Eeff

RFbeta:                     Betaemissionerna, ekvivalenta rörelseenergier

RFmetOrig:              Orionnebulosan; Kollisionsenergierna Väte-Väte

LÄNKAR TILL DE AKTUELLA htm-DOKUMENTENS KalkylkortsNämnda sektioner ges INTE här.

— Detta htm-dokument beskriver endast ASSOCIERADE objekt som anges FRÅN kalkylkällans textdokument [htm-dokumenten angivan ovan i Kalkylkort].

 

 

Nuklidklassificeringen 1818 — nuklidklassificeringen enligt atomkärnans centralmassiv 1818e — den från TNED [relaterade fysiken]s härledda grundfysik för atomkärnan

 

Tabellvy från Radiofysiken i TNED — musklick på bilden nedan leder dit

 

 

Nuklidgränskartan 1818 — zonerna för stabila och instabila nuklidområden ENLIGT RELATERAD FYSIK

TABELLFÖRKLARINGAR till kalkylkorten         RF_HOP.ods | RAam1818.ods

direktLÄNKAR till kalkylkorten                                 RF_HOP.ods | RAam1818.ods

ÖPPNINGSMANUAL om ej redan bekant          Hur Kalkylkorten från OpenOffice i UNIVERSUMS HISTORIA kan användas och öppnas från olika webbläsare — en del kan inte alls

Enklaste sättet [Feb2012]: Använde IE9 [InternetExplorer 9, enda webbläsaren som f.n. klarar samtliga öppnings och läskriterium]. Se även i Webbläsartestet.

 

 

 

RFmain.ods — 205 KB — Tabell 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 3

Tabell 4 — StarCloud1

Tabell 5 — StarCloud2

Tabell 6 — Månrecessionen

Tabell 7 — WikipU

 

Tabell 8 — ABCalfa

Tabell 9 — Tabell HOP 1967

Tabell 10

Tabell1     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Nuklidkoefficienten b från tH&E

 

Halveringstiden tH från b&E

 

Betaemissionerna — Elektronmassans rörelseenergi vid betasönderfall

 

Konstanter

 

Tabell2     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

tH-universalen

 

Pattersons 4 meteoriter — Canyon Diablo-meteoriten

 

U238/U235-relationen i universums historia

 

Resultat T-värdet Canyon Diablo — originaldokumentet ingår ännu [Feb2012] inte i htm-blocket, här endast kalkylkortets initierande utvärdering

 

MeteoritELLIPSER — Från WikipediaDiagrammet Asteroid Belt

 

MeteoritELLIPSER — Jupiters inflytande på kropparna innanför

 

Tabell3     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Kollisionsfusioner Väte-Väte

 

Energigenomströmningsekvivalent — grovsambanden mellan ENERGI, TEMPERATUR och HASTIGHET

 

Temperaturen på R utanför Solytan — Planckvärmegraden — ca 120 °C vid Jordbanan

 

Solirradiansens årliga variation

 

Ljushastigheten som funktion av gravitationen — innanför sfärytan, utanför sfärytan — Ljusets g-beroende

 

Tabell4     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Orionnebulosan i exempelräkning — Qlim — Betingelser för gravitell gränsmassasammandragning

 

Tabell5     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Utvecklingskalkyl till Tabell4 — EXEMPEL Vätgas — atom-atom — Sambanden gäller endast mellan två fria Väteatomer

 

Utvecklingskalkyl till Tabell4 — EXEMPEL Atom-Gassfär — Sambanden gäller homogen täthet atom-gassfär

 

Utvecklingskalkyl till Tabell4 — EXEMPEL Orionnebulosan — Vätgasen förutsätts maximalt tunn i sfärranden SAMBANDEN GÄLLER INTE HOMOGEN TÄTHET

 

Tabell6     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Månens Recession

 

Tabell7     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

WikipediaU-238

 

Tabell8     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

De 16 alfaradionukliderna via de tre ABC-metoderna — South African Journal of Science 103, March/April 2007 — New theories of α-radioactivity — P.O.G. Ogunbade,  S.A. Rakityansky

 

Tabell9     direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Atomviktstabellen från HOP 1967 — samma [men här helt fristående] som i RF_HOP.ods.Tabell2

 

Tabell10  direktLÄNK till Kalkylkortet RFmain.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Ledig

 

 

RFkLEx.ods — 142 KB — eg. RFkällEx.ods, men »åäö» accepteras inte i ods-namn. Kompromiss: äll=L.

Tabell 1

Tabell 2

 

Tabell1     direktLÄNK till Kalkylkortet RFkLEx.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

KÄLLEXEMPLET med alfardiosönderfallets utvalda nuklider i dataserien från ALPHA SCIENCES, Alpha Sciences Inc., 1999-2009

 

Tabell2     direktLÄNK till Kalkylkortet RFkLEx.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Ledig

 

 

RF_HOP.ods — 371 KB

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 3

Tabell 4

 

Utvärderingen för HOP-tabellens atomviktsvärden från 1967 — till Nuklidklassificering 1818

 

Tabell1     direktLÄNK till Kalkylkortet RF_HOP.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Konstanter — G; c0; h; u; elektronmassan; neutronmassan; väteatomens massa; elektriska konstanten — till jämförelse efter uppgifter enligt HOP-1967

Tabell2     direktLÄNK till Kalkylkortet RF_HOP.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

HOP-tabellens atomvikter med utvärderingen till Nuklidklassificering 1818, 1357st

Tabell3     direktLÄNK till Kalkylkortet RF_HOP.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Diagrammet Nuklidklassificering 1818 HOP-1967 — Diagramformen till utvärderingen från Tabell1

Tabell4     direktLÄNK till Kalkylkortet RF_HOP.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Diagramskisser — ingen signifikant koppling

 

 

RAam1818.ods — 372 KB

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 3

 

Utvärderingen för LBL-tabellens atomviktsvärden från 2003 — till Nuklidklassificering 1818

 

Tabell1     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam1818.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Samma RESULTAT som i Tabell1 RAam.ods — LBL-tabellens atomviktsvärden 2003

 

Konstanter

 

mn/me CODATA = 1838,6836605

Tabell2     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam1818.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Diagrammet Nuklidklassificering 1818 LBL 2003

Tabell3     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam1818.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Ledig

 

 

RAam.ods — 571 KB — Tabell 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 3

Tabell 4

Tabell 5

Tabell 6

Tabell 7

 

 

Tabell1     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

LBL 2003 NukTab — Referenstabell för analys | MassTab, 3179st

Tabelloriginalets form

 

 

NOTERING. Webben innehåller MÅNGA tabellkällor — men inte alla är ENKLA att använda för NATURVETENSKAPLIGA ÄNDAMÅL: arbetet med att extrahera sifferdata. Se vidare beskrivning nedan i Uttagsmetod.

 

Uttagsmetod:

Tabellkällan [se bildextraktet ovan] är här FÖRNÄMLIGT FÖRPREPARERAD med PROPORTIONELLT TECKENSNITT [Courier] — samt VÄLORDNAD med mellanliggande tomrum som INTE överlappar i tabellens utsträckning:

 

— Det finns vissa webbexempel på just den detaljen [inget nämnt, inget glömt] och som i SLUTÄNDEN gör att tabellverket [L-F] INTE kan användas med mer än arbetet med att extrahera datat tar så lång tid att uppgiften blir ointressant.

 

Primär utvärdering:

Sifferraden 01234567890… är tillagd av mig i separat htm-kopia [ingår inte här] för primär utvärdering:

— Med hjälp av ett KALKYLPROGRAMS KALKYLFUNKTIONER [cellkod, här främst gratisprogrammet OpenOffice, Kalkyl] kan HELA originaltabellen [LBL] tas in PER RAD som EN [1] sträng:

— Därifrån lägger man till särskilda resultatkolumner som tar ut strängens sifferdata per avgränsade numeriskt angivna intervall.

Exempel:

Första raderna i LBL-uttagets särskilda kalkylkort [KalkylKonvLBL.ods, ingår inte här] ser ut så här:

 

rad/KOLUMN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Opeyzsa — LBL 2003 NukTab

Z

A

Ämne

U(text)

U efter A

Z

A

Ämne

U efter Z

2

0  1    1    0    1 n          8071.31710    0.00053      0.0      0.0   B-    782.347    0.001   1 008664.91574    0.00056

0

1

n

1 008664.91574

1,0086649

0

1

n

1,0086649

 

med kolumninnehållet på Rad2 enligt

 

A =            0  1    1    0    1 n          8071.31710    0.00053      0.0      0.0   B-    782.347    0.001   1 008664.91574    0.00056 — objekt som ska tas ut

B =             =RENSA(EXTEXT(A2;12;3)) — kod för atomnummer Z

C =            =RENSA(EXTEXT(A2;17;3)) — kod för masstal A

D =            =RENSA(EXTEXT(A2;21;2)) — kod för ämnesnamn

E =             =RENSA(EXTEXT(A2;97;16)) — RÅkod för Utext

F                rent decimalkommajusterat siffervärde med hjälp av särskild programrutin — sorterat efter masstalet A

— Inga enkla generella sätt finns: lösningen här IMPROVISERAD [ingen arbetslogg finns]

— antingen kalkylprogrammet som sådant, särskilt ordbehandlingsprogram, eller en kombination av bägge [snabbaste vägen efter vars och ens erfarenhet och programtillgång]

G - J          Samma som B C D F sorterat efter atomnummer Z

 

Dessa uttagna sifferdata har sedan använts SPECIELLT i sammanställningen av AlfaRadioIsotoperna.

 

Konstanter

 

mn/me CODATA = 1838,6836605

Tabell2     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Särskild ämnessammanställning alfanuklider: U;Th;Pu;Ra;Po;Sm;Rn med data från Tabell1.

Tabell3     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Wiley Alpha 1999 — resultatdata från extraherad originaltabell i RFalfa.ods.TabellA [ingår inte här], 2090st

Tabelloriginalets form

 


 

Uttagsmetod:

Tabellkällan [se bildextraktet ovan] här i PDF-format är här av en annan fason jämfört med exemplet i Tabell1;

— Varje tabellkolumn av de tre kan kopieras direkt separat till kalkylprogrammet;

— Tabelltecknet × i PDF-originalet visas i detta fall som ett primtecken efter kopiering.

— Exemplet nedan [från RFalfa.ods.TabellA, ingår inte här], rad2, visar sedan hur datat tas ut i Wileyfallet:

 

rad/KOLUMN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Wiley Alpha 1999

MasstalÄmne(text)

Aämne1

Aämne2

MeV

tH

tH(S)

masstal

ämne

10 log tH(S)

2

1830 15 100 144Nd(2.29´1015 y)

1830 15 100 144Nd

 144Nd

144Nd

1,83

(2.29´1015 y)

7,23E+22

144

Nd

22,86

 

med kolumninnehållet på Rad2 enligt

 

A =            1830 15 100 144Nd(2.29´1015 y) — objekt som ska tas ut

B =             =EXTEXT(A2;  1   ; SÖK("(";A2;1)-1) — kod för MasstalÄmne(text)

C =            =EXTEXT(B2; LÄNGD(B2)-5; LÄNGD(B2)) — kod för RÅmasstalAochÄmne

D =            =RENSA(EXTEXT(C2; SÖK(" ";C2;1); 6)) — kod för teckenrensat kolumnC-celldata

E =             =T(EXTEXT(A2;1;4))/1000 — kod för alfaenergi i MeV

F =             =EXTEXT(A2;   SÖK("(";A2;1)   ;LÄNGD(A2)) — kod för RÅdataHalveringstid

G =            =2,29*10^15*86400*365,25 — kod för numeriskt värde från kolumnF

— Separat kopiering av kolumn F till ordbehandlingsprogram för ersättning av primtecken, och typ y-[year]-beteckningar [OpenOffice är grymt dålig på den typen: kan inte skilja en markerad kolumn från HEL tabell: ersätter i HELA tabellen vare sig man markerar eller inte]; resultatet med infogat =-tecken längst fram kopieras sedan tillbaka till OpenOffice-kalkyldokumentet, vilket ger värdena direkt i Kolumn G.

H =            =EXTEXT(D2;1;3) — kod för extraherat masstal från kolumn D

I =              =EXTEXT(D2;4;2) — kod för extraherad ämnesbeteckning från kolumn D

J =             =LOG(G2) — kod för 10-logaritmen till halveringstiden kolumn G

 

Tabell4     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Resultatdata från Tabell3 med bortrensning av alla multipla MeV-förekomster för vidare beräkning av effektiva alfaenergierna från räkning via atomvikter med data från LBL-tabellen, 658st — 2 Diagram ingår

Tabell5     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Effektiva alfasönderfallsenergierna — Samma som Tabell 4 — särskilt ordnade dels efter masstal och dels efter atomnummer, 658st

Tabell6     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Diagram via data från Tabell5 — Radon, Tellur, Francium — 3 Diagram ingår

Tabell7     direktLÄNK till Kalkylkortet RAam.ods — OBS endast SVENSKA VERSIONER AV OPENOFFICE — HELP

Ledig

 

 

Inledning

 

NOTERING SPECIELLT I

ANVÄNDNINGEN AV WEBBASERADE ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA TABELLVERK, ELLER DITO FRÅN BIBLIOTEKSLITTERATUR

 

RESULTATREDOVISNING I KALKYLKORT i ANGIVEN SPECIFIKATION av TILLGÄNGLIGT WEBBMATERIAL

 

samt av manuellt avskrivet BIBLIOTEKSMATERIAL

speciellt [HOP-1967] [VNS-1974]

:

— EFTERSOM DE MANUELLT AVSKRIVNA DATAVÄRDENA INTE ÄR REGELRÄTTA KOPIOR av Copyrightoriginalen finns heller ingen garanterad överensstämmelse med originalen.

 

Samstämmigheten framgår i allmänhet endast genom-efter jämförelser mellan flera (minst två olika) referensverk.

Se särskilt sådant exempel i Jämförelsen Atomvikterna HOP-Codata.

 

 

Om Kalkylkorten generellt i UNIVERSUMS HISTORIA

 

— Kalkylkorten som finns med i UNIVERSUMS HISTORIA är skrivna i svenska versionen av OpenOffice — det enda allmänt tillgängliga gratisprogram av kontorstyp som alls finns [Feb2012].

— MEN:

— Genom att LÄKNKSYSTEMET I OpenOFFICE SAKNAR ÅTERHOPPANDE FUNKTION — man kan hoppa TILL länk, men inte återvända till anropsstället FRÅN länkstället [Alt+Vänsterpil saknar funktion i OO] — blir OpenOffice-hantering som använder länkar speciellt onödigt omständlig, svårarbetad, klumpig, för att inte direkt säga OANVÄNDBAR [utom för speciellt trånga ärenden].

— OM ett fungerande länksystems fanns i OpenOffice, skulle man DIREKT kunna få fram SPECIFIKA kalkylkort, direkt inbäddade i dokumenttext [OpenOffice- ordbehandling], och som skulle kunna nås DIREKT med ett enda klick. Istället måste man, här, gå onödigt omständliga omvägar för att nå målet.

— Den här beskrivningen syftar till att försöka minimera den uppenbara begränsningen — eller i varje fall att försöka göra vägen någotsånär framkomlig.

 

Kalkylkorten i UNIVERSUMS HISTORIA som beskrivs och bifogas i öppna, direkt skrivbara OpenOffice-kopior

 

så att läsaren själv kan genomföra inmatningar, kontrollera resultat, och genomföra ändringar efter egna önskemål om så önskas,

 

svenska versionen

 

[OBS, engelska versionen fungerar inte eftersom cellkodningsspråket är nationellt anpassat i OO]

 

visar beräkningsgrunder för resultatredovisning, analys, tester och jämförelser som använts i UNIVERSUMS HISTORIA i alla berörda utvecklingar.

HELP

InledningAlla Kalkylkort i Radiofysiken

Aktuella avsnitt innehåller länkar till aktuella kalkylkort, ev. med kortare beskrivningar där så ansetts påkallat — samt en allmän ÖPPNINGSMANUAL

 

[något omständlig, kanske, men möjligen också nödvändig för den som vill veta detaljer]

med testreferenser till de olika webbläsarnas möjligheter — inte alla kan det — samt en del förutsättningar bl.a. med SVENSK VERSION.

— Se särskilt Webbläsartest Apr2010-Feb2012.

— Se även OM öppningsmanualen och KALKYLKORTEN generellt i UNIVERSUMS HISTORIA  i Kalkylkort, om ej redan bekant.

 

ÖPPNINGSMANUALEN beskriver hur de olika webbläsarna (urspr. från Apr2010) fungerar, eller inte fungerar (för den som ev. är osäker på hur man gör).

 

Kalkylkorten är inte SPIKADE EXAKTA REFERENSER:

— Kalkylkorten är de

 

sammanställda, inte alltid efter optimal ordning, en viss »primär arbetsröra» ingår i bilden då det tar TID att framställa-organisera mera avancerade exemplar

 

kalkylexemplar som använts vid utvecklingarna i speciellt den matematiska fysikens olika detaljer. De får INTE betraktas som några slags FASTA eller FIXA författningar — därför att alla »proffs» VET redan att med naturvetenskapens — individens — utveckling följer NYA SYNSÄTT:

— Kalkylkorten i UNIVERSUMS HISTORIA räknar med den detaljen:

— MÖJLIGHETEN LIGGER HELA TIDEN ÖPPEN FÖR läsaren att modifiera, ändra och utveckla (eller kassera, dock ENDAST alltid läsarens egna privata kopior) efter egna önskemål.

 

— Om ev. ändringar i något kalkylkort skulle genomföras i efterhand från den här författarens sida, finns ingen egentlig förbindelse mot läsaren att varsko eller ens meddela om det. Det hör dock till god sedvänja och allmän artighet att ge ledande beskrivningar där så är möjligt och i den mån omständigheterna medger det.

— I kalkylsammanhang, emellertid är det (oftast) inte så dramatiskt:

— Den räkning som en gång är genomförd blir med resultaten också STADFÄST — i princip omöjligt att omintetgöra;

— Hellre än att ändra något, gör man i så fall enklare ett Komplement — och får samtidigt en ovärderlig utvecklingslogg.

— Därmed sagt: läsaren behöver knappast befara att några större ändringar i kalkylblocken kommer att genomföras — utom läsarens inblick.

— När matematiken och fysiken är korrekt härledd och återförd på de elementära grundsambanden, existerar inga fel.

 

 

 

REFERENSER

 

 

LBL Atomic masses 2003 — Lawrence Berkeley National Laboratory — Atomic Masses, Audi et al 2003:

 

A T O M I C   M A S S   A D J U S T M E N T

Atomvikter för masstalen 1 till 293 (t.o.m. atomnummer 118) — 3179 individuppgifter — Referenstabell för analys

KÄLLVÄG:

http://www.nndc.bnl.gov/masses/mass.mas03

från

http://www.nndc.bnl.gov/masses/

från

http://www.nndc.bnl.gov/amdc/

från

TABLE OF ISOTOPES ATOMIC MASS — DATA HOME PAGE

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SKNTE7Dt43MJ:ie.lbl.gov/toimass.html+isotopic+masses&cd=21&hl=en&ct=clnk&gl=uk

— NOTERA att ovanstående gör det VÄLDIGT SVÅRT att få fram vilka KONSTANTER som har använts för vilka tabellreferenser i vilka avseenden;

— Atomviktsvärden anges, ja. Men vi vet inte vilken atomära massenhet som använts; Olika källverk ger något olika decimalvärden i slutet typ 1,66033..., 1,66043..., 1,66053.... Det vore BRA om tabellfolket kunder tala om vilken som används — i DIREKT anslutning till tabellen, INTE utspritt på TYP hundra länkområden runt omkring.

 

 

Wiley 1999

PDF-dokument — Wiley AlfaNuklidTabell 1999

WILEY INTERSCIENCE — 8th Edition of the Table of Isotopes: 1999 Update — Table 3. Alpha Particle Energies

http://www.wiley-vch.de/books/info/0-471-35633-6/toi99/toi.htm

Välj Table 3. Alpha Particle Energies,

leder till PDF-dokument med kopierbara tabellkolumner,

http://www.wiley-vch.de/books/info/0-471-35633-6/toi99/www/decay/table3.pdf

 

 

 

 

HOP 1967

Handbook of Physics, E.U. Condon, McGraw-Hill 1956-67, Atomvikter sidorna 9-65 – 9-86 Table 2.1.

 

 

MAC

modern akademi (här ofta förk. MAC)

TNED

 

TNED — Related PHYSICS And MATHEMATICS

 

 

  

 

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller Toroidnukleära Elektromekaniska Dynamiken är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED förstås (således) också

RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED i Atomkärnans Härledning.

 

 

Referenser

[VNS]. Van Nostrand’s Scientific Encyclopaedia Fifth Edition 1976

Alla angivna sönderfallstider i denna skrift refererar till ovanstående enligt Table 3, s495-501 om inget annat anges.

[HOP]. Handbook of Physics, E.U. Condon, McGraw-Hill 1956-67

Se de särskilt angivna, och här använda, konstanterna generellt från HOP-källan i HOP-konstanterna.

Alla angivna atomvikter i denna skrift grundas på tabellverket i HOP-källan, 9-65 – 9-86 Table 2.1., Nuclear Masses

Fördelen med HOP-tabellen: Alla NATURLIGT FÖREKOMMANDE ISOTOPER finns angivna [alla kända upp till år 1966] med data för respektive mineralogiska förekomster, samt angivna kända sönderfallstyper, dock utan data på halveringstider;

— VNS-tabellen [från 1975/76] kompletterar [nära heltäckande] HOP-tabellen med specificerade halveringstider, dock endast totala halveringstider för varje nuklidgrupp.

— De senare utvidgade nuklidtabellerna [upp mot år 2000] innefattar en nära enorm mängd artificiellt producerade instabila nuklider som i vissa fall går långt utöver området för HOP-VNS-tabellerna.

[BA]. Bonniers Astronomi 1978, Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge

[EST]. Encyclopedia of Science & Technology, McGraw-Hill 1992

[FM]. FOCUS MATERIEN 1975

[GF]. Gymnasiets Fysik 1977-1980, åk 1-3, Liber Läromedel

[BKL]. Bonniers Konversations Lexikon 1922-1929, Band I-XII med Supplement

 

 

 

 

END.

Editor2011X | 2012I5

 

 

 

 

 

 

 

Kalkylkort till Radioaktiva sönderfallets fysik i TNED

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

Kalkylkort till Radioaktiva sönderfallets fysik i TNED

ämnesrubriker

                      

 

innehåll

 

              Kalkylkort till Radioaktiva sönderfallets fysik i TNED

 

                                                         Alla Kalkylkort i Radiofysiken

 

                                                         Nuklidklassificeringen 1818 — nuklidklassificeringen enligt atomkärnans centralmassiv 1818e

 

                                                         RFmain

 

                                                         RFkällEx

 

                                                         RF_HOP

 

                                                         RAam1818

 

                                                         RAam

 

                       Inledning

 

                                                         HELP

 

                       REFERENSER

 

                                                         LBL Atomic masses 2003 — Lawrence Berkeley National Laboratory

 

                                                         Wiley 1999

 

                                                         HOP 1967

 

                                                         MAC

 

                                                         TNED

 

                                                         Referenser konv.

 

referenser

 

Senast uppdaterade version: 2012-09-04

*END.

Stavningskontrollerat 2012-02-24.

 

rester

*

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

∫ √ τ πε ħ UNICODE — often used charcters in mathematical-technical-scientifical descriptions

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω →∞ ≡ ‖ ↔↕ ħ ƛ

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ   

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Arrow symbols, direct via Alt+NumPadKeyboard: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — also Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

Alt+NumPad 0-25, 26-...

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓

→←∟↔▲▼ !”#$%&’()*+,-./♦812...

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se