CHEOPS REKTANGEL IIIa — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2018VIII8 | Efter sammanställningar från Aug1989 | Senast uppdaterade version: 2019-03-16 · Universums Historia

 

100% CERTIFIERAD Säkerhet enligt UDHR10Dec1948:  Verksamheter — GOOGLE+  utom människovärdighetens erkännande attackerar mänskligheten. Se särskilt INTRÅNGSSKYDDSLAGEN.

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

Sammanfattande, länkrelaterande och slutförande miljö-, kultur- och teknikdokument i Universums Historia @INTERNET 2008-2018:

 

 

TNED framträder i syntes

Gammaprojektets fysikgrunder

MAC utmanas i Universum

Nattlysande moln — i växande

 

 

NLM | NLM-förklaringen | Etablerade NLM-teorin | EtaMedKH2018 | MediaFascismen2018 | SOLTIMMESKARTA FÖR NLM-STUDIER | Helhetsförklaringen i bild

 

 

INLEDNING:

INRÄTTNINGAR som uttrycker meningar utom människovärdighetens erkännande och hörsammande

(K1, UDHR10Dec1948), är inrättningar som företräder utövande förtryck mot mänskligheten

EFTERSOM ERKÄNNANDET AV DEN INNEBOENDE VÄRDIGHETEN OCH AV DE LIKA OCH OMISTLIGA RÄTTIGHETERNA FÖR ALLA MEDLEMMAR I MÄNSKLIGHETENS FAMILJ ÄR GRUNDVALEN FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED I VÄRLDEN.

Allt annat är — får alltså förstås vara — utövande förtryck: ofrihet, orättvisa, ofred: fascism, nazism, m.fl.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, A3 UDHR10Dec1948. Se även i HÄVDEN.

Joav, 8Aug2018: VETE

 

HELHETSBILDEN :  Fortsatt avskogning dödar säkerheten för både människor och djur. Klargöranden är angelägna.

 

Kalhyggen, hetparker och nattlysande moln — mänsklighetens energiproblem

 

    KÅRBÖLEEXEMPLET Jul2018

 

— mänsklighetens energiproblem — CheopsRektangel I  ¦ Cheops Rektangel II ¦ Cheops Rektangel III

 

 

Om NATTLYSANDE MOLN OCH ORSAKERNA TILL MER EXTREMA LOKALA TILLFÄLLIGA VÄDERKRAFTER

JORDATMOSFÄRENS VÄRMEGRUNDER

Grundbegreppen särskilt i relaterad fysik i VÄRMEGRUNDERNA om ej redan bekant. Notera även noMACfysiken.

 

I SAMBAND MED ÄMNET Värmeutvecklingen Inom Jordatmosfären (den globala uppvärmningen, AGW):   VISSA OKLARHETER FRAMSKYMTAR FORTFARANDE på webben (2018) i en del författares försök att argumentera med matematisk fysik. Framställningen nedan gör anspråk på att (försöka) ge en genuint relaterbar bild av hur och varför värmefysiken agerar som den gör i Jordatmosfären. Främsta »Problem»: IPCC-samfundet är inte alls inne på den linjen:

— Mer (och mer) förlitar man sig på ”computer modelling”, ”large ensembles of climate models”, CITAT Wikipedia, Physics World. Har man inte koll på grundfysiken — noMACfysik: man förstår inte mekanismerna — kan ingen datorkraft i universum eliminera att resultaten bara förvärras. Det är nuvarande (2018) vetenskapssamfunds Big Problem: Datorer, programformer, UTOM naturmedverkan är (naturligtvis) värdelösa verktyg. Självklart. Det avgörande MaunaLoaBeviset ingår inte i MAC.

   Krafttag krävs. Jämför MediaFascismen — i citat — och Mediafascismens Världsfilosofi.

 

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, A3 UDHR10Dec1948. Se även i HÄVDEN.

Foto: DETALJ i Bild--30 ¦ 17Jul2018 ¦ Framsidan på lövet i vinjettbilden till  Avskogningsbeviset. Träddöden sprider sig.

 

Helhetssummering Sep2018:

NLM-bevisningenBEVISNINGENVETE vågenergins täthetsoberoende:

—Tätheterna förhåller sig som kvadraten på distanserna i den täthetsändrande vågenergi som underhålls av en specifik värmefaktor:

— I Solkroppens eget fall, relaterad fysik, fusionsvågen i Solens energiomsättning (Solens Vågenergi ¦ Fusionsperioden). Den fysiken kan inte härledas av modern akademi på grund av TNED: modern akademi kan inte härleda Atomkärnan: Elektriska laddningen, GcQ-teoremet. Ljusets friställning från Kinetiken, Ljusets g-beroende, Neutronkvadraten: Cheops Rektangel. Verkligen enastående.

— I Jordatmosfärens fall, relaterad fysik:

det finns bara en förorsakande materialagent att välja på: extra inströmmande KOLMATERIAL, från mark till atmosfär, som TABELL samlar på sig värme, extra energi från Solen, och därmed abnormt införda täthetsfluktuationer i marknivån som fortplantas upp till mesosfären (SN¦2; SC¦12; Wi¦5: växande styrka/utbredning i nattlysande moln), och som ensamt garanterar BEx den växande energiunderhållningen — kraften — i fortsatt växande destruktiva vädersituationer från, så, explicit fortsatt avskogningsverksamhet (AKT1800) — som en konstant växande skogsbrand som inte tillåter någon som helst återväxt: ämnesområdet kan INTE historierättfärdiga Staten:

naturskogen får inte komma tillbaka; Staten tvingar mänskligheten att underhålla en vanvettig, naturmördande verksamhet på tydlig grund av ett våldstänkande, herrefasoner, och vilken förnämliga universitetsattityd undantränger HÄRLEDNINGARNA (TEKINIKFÖRKLARINGEN) i naturfysiken, med universitetsstolarnas mera älskliga UPPFINNINGAR; Sanningsbegreppet verkar ha tilldragit sig särskilt eminent intresse.

   Verkligen fantastiskt förnämlig samvaro: intrång, våldtäkt, dikterande bestraffande överhet, med tillhörande välutbildade svenska barnskaror:

— Vi lever ju i ett fritt samhälle. Verkligen avancerad statsunderhållen folkmoral. RÅ JK JO ..

   STRUKTURERNA VI SER I NATTLYSANDE MOLN  [‡1] ¦ [‡2] ¦ [‡3] ¦ [‡4] ¦ Wi¦5  är, så, i princip mer eller mindre BASDATA exakta sju hundra miljonförstorade avbildningar i ansamlingen CO2-strukturer i marknivån från den — landbacken — numera stora mängden ackumulerat avskognings-CO2 (+44ppmv 2015, i växande). Se även särskilt i Avskogningsbeviset: träddöden.

— Eftersom inte heller MaunaLoaBeviset ingår i modern akademi, kan inte heller NLM-förklaringen ovan, inte ens av princip, deduceras i nuvarande globalt omfattande vetenskapsled: vetenskapssamfundet är utspelat, helt. Naturen — »IQ-försvaret» — är på väg att demolera rubbet.

   Erinrad Bevisgrund: Rättsutövande verksamheter utom människovärdighetens erkännande — nationellt oberoende — punkterar varje form, art och typ av allmän samhällssträvan att bygga kultur, samvaro och civilisation i harmoni MED naturen — nationellt oberoende.

 

SolKolningen, förklaring:

Avskogningsbeviset, MLB innefattad fältbiologisk studiehjälp, de aktuellt bevisbara fältstudierna:

— en synbart fullständigt detaljerad bioteknisk förklaring framträder (LövSveddning, eng. Leaf-Scorch):

 

Bilden klarnar 5Sep2018.

 

Vissa (blad)växttyper samlar på sig extra atmosfäriskt överskottskol bCO2 — som inte syns, inte ett spår, förrän lövens näringstillförsel upphör och lövet börjar torka ut:

— tydligt starkt kolbemängda, svarta, partier framträder i takt med uttorkningen.

Svärtningen är avskogningskol:

 

— Svärtningen ÄR Statligt Atmosfäriskt Avlivad, Dumpad Naturskog, stora atmosfäriska icke-fossila CO2-överskott [‡], som försöker komma tillbaka till en landväxtbas som Staten/Kommunen hela tiden decimerar, tränger ut, och förhindrar, och som SÅ pumpar in extrakolet i typen ovan, och som leder till moderträdens växtstressdöd.

— Det skulle vara hela den rena fältbiologiska förklaringen — den absolut felfritt sammanhängande förklaringsbilden — i stadigt växande.

 

   De tre ovan vänstra bilderna 5Sep2018 (Skogsområde genom ”SverigeLeden”):  Speciellt Asp visar bladexempel: till synes helt friska blad uppträder tillsammans med tydligt uttorkade, svarta — på ett (ung-)moderträd som tydligt lider under avtagande livskraft: allt mer (årsvis) tomma, döda, torra grenpartier.

 

   Andra träd, i Fältstudien Jul2018 här Lind/Al/Alm, uppvisade inte (i fältstudiens fall) någon liknande typ blandning friska/svarta blad (då). Svärtan framträdde i de fallen först med bladens avskiljning från moderträdet och påföljande lufttorkning i köket.

   Bilden ovan höger:  LUPINERNA visade sig (för flera år sedan) uppvisa oförklarligt elaka svärtningar efter en närmast komiskt utbredd blomning över stora områden. Och det upprepas nu för varje ny vår/sommar:

— Efter en blomningsperiod, en bit in i (varm-) juli, förvissnar hela växten till en svartaktig helt förtorkad (grymt ful) dito: växtbladen torkar ihop till en svart skruvformad cylinderkropp som ser rent hemsk ut. Växtstjälken snustorr, svartbrun.

——————————————————————

 

noMACfysik relaterat:  All energiomsättning (E=Pt=UQ) utgår från värmebildning (T) som anställs av en massdestruktion (m→γ, »m till gamma»): Solen. Massdestruktion innebär att massenergi (Planckenergin eller Divergensenergin E=h·f=mcr·1/t=mc²) omvandlas till masslöst ljus och värme (COEI, energins bevarande genom induktionen). Värmet, ljusenergin hf, flödar/sprids alltid från varmt (T>0°K) till kallt (T=0°K) garanterat av DIVERGENSEN (DEEP) från ljusfysikens masslösa karaktär (Ljusfrihetssatsen).

— En del, men inte alla dessa grundbegrepp finns redan beskrivna i etablerade verk.

Listningen i noMACfysik ger en orientering. Bekantskapen förutsätts.

 

Grundsamband:

P/U = E/Ut = I = T/URth = Q/t = U/R

 

P        effekt Watt, W

U        elektrisk spänning Volt, V

E        energi Joule, J

t         tid Sekund, S

I         elektrisk strömstyrka Ampere, A

T        temperatur grader Kelvin, °K

Rth     termisk resistans, °K/W eller °C/W

Q        elektrisk laddning Coulomb, C

R        elektrisk resistans Ohm, Ω

————————————————————————

— I vissa avsnitt i Universums Historia har beteckningarna t¦T ombytta roller för tid/temperatur beroende på preferenser. Vilket som är vad framgår/anges i respektive beskrivningar (eller ska i varje fall göra det).

 

UIR Grundbegreppen beskrivs mera utförligt i

GRUNDLÄGGANDE ELEKTRISKA STORHETER.

QUE med IP Grundsambanden härleds/beskrivs kort i

FYSIKENS ALLMÄNNA FÖRKLARING ¦ ARBETE-ENERGI-EFFEKT.

R  Grundbegreppen med resistans (och induktans, L=Rt) beskrivs och härleds utförligt i

UPPKOMSTEN AV INDUKTION OCH MAGNETISM ENLIGT RELATERAD FYSIK.

T  Grundbegreppet för temperatur (Stefan-Boltzmanns Strålningslag)

beskrivs särskilt utförligt i

HÄRLEDNINGEN TILL PLANCKS STRÅLNINGSLAG.

 

Termiska värmeflödet

P = E/t = T/Rth

motsvaras av Elektriska strömflödet

I = Q/t = U/R

genom substitution med elektriska spänningen U som i ledet ovan

P/U = E/Ut = I = T/UR(th) = Q/t = U/R.

Bägge dessa sambandsformer studeras med utomordentliga resultat inom praktisk elektronik. Vi förutsätter viss förtrogenhet:

 

 

— Förmodligen alla personer som missar grundbegreppen inom termofysiken

— men gärna »vill vara med och diskutera ändå» och därmed, mera av regel än undantag, »åker skridskor i uppförsbacke»

— gör det på grund av bristande praktisk erfarenhet inom elektronik, generellt praktisk elektrofysik. Nämligen den underbara erfarenheten av att få se, i detalj, hur det går till — detaljerat, noga — när man har/gör FEL = detaljerad manual till RÄTT SÄTT OCH ATTITYD. Och, lika underbart, hur det kommer sig, att man kan rätta till tokigheterna och på den vägen förskaffa sig vad ingen peng, inget institut kan köpa/erbjuda: inblick i naturfysiken. Praktisk elektronik. Hantverket. Materialkunskaperna. Metoderna. Matematik och Fysik i enorma omfamningar.

 

SolenJorden:

 

Vetenskapssamfundets försvårande och fördunklande bild av den globala uppvärmningen — här belyst enligt AGW-beviset

 

”It is not possible to state that a certain gas causes an exact percentage of the greenhouse effect”,

Wikipedia, Greenhouse gas 14Aug2018

 

Den effektiva (tAGW, utom havsperioderna) globala uppvärmningen i relaterad fysik (AGW-beviset)

 

 

konv. PREFIXxCOS:

 

t(Hav) = 0,0653[0,9([2cos(π[År–1880]/31,48) + 0,5[cos([År-1880-0,1]/31,48)]] )] °C

Se även KurvdataCRU2017 ¦ ENERGIHÄRLEDNINGEN ¦

t(AGW) = 1,765[1–1/(1+[(År–1815)/212,7]4)] °C

 

År 2018: t(AGW) = +0,80 °C. Den kurvfunktionen finns explicit inte i modern akademi.

 

 

Ingen direkt jämförelse finns med IPCC — deras matematik är helt annorlunda. Se ArrheniusMatematiken.

— Webbkoll 14Aug2018 på ”Global Temperature 2018” ger »allt möjligt» mellan +0,7-0,9°C. Ingen direkt specifikation finns.

Se även i IPCC:S VÄRMEINBROTT 2010+: Samfundet ändrar »hela tiden» °C-skalorna. Ingen förklaring ges.

   Jämför senaste NOAA-data (14Aug2018 — efter visst letande):

  The May 2018 combined average temperature over the global land and ocean surfaces was 0.80°C .. above the 20th century average of 14.8°C”,

NOAA, Global Climate Report — May 2018

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201805

 

 

bygger helt 100% (ENERGIHÄRLEDNINGEN) på industrins fossilförbränning: Fossilförbränningen dumpar extra fossilt CO2 i atmosfären, vars industriförbrännande extra värmeeffekt överförs till havsoceanerna. Den delen ansvaras helt 100% för av den atmosfäriskt extra införda fossila koldioxiden (CO2). Det är den ena delen — ingår inte i IPCC.

— Den andra delen framgår av tabellvärdena sammanställda nedan. Koldioxidgasen CO2 är, nämligen, också den luftgas som  besitter den största termiska resistansen (R): CO2 är en värmekonserverare »med filtfunktion». Ju mer CO2 som luften innehåller, desto längre TID tar det för den värme som finns på CO2-Jordytan att läcka ut till rymden utanför:

 

P=E/t=T/Rth: T=PRth

Med given invärmeeffekt — Solinstrålningen P till Jordytan, ca 250 W/M² i globalt medelvärde —

är temperaturen (T) i gasskiktet med termiska resistansen (Rth) — Jordatmosfären närmast Jordytan — direkt proportionell mot Rth:

   Ju mera CO2 nära Jordytan på givet konstant P — värmeåterutstrålningen från främst havsoceanerna som konserverar och fördelar globalvärmen — desto högre temperatur (T) vid Jordytan i Rth-skiktet.

 

Det verkar som att vetenskapssamfundet generellt (Wikipedia) inte alls berör den delen i det allmänna framställningssättet — enkel, förklarande, beskrivande som den är: Detaljerna omnämns inte.

— Koldioxidgasen CO2 är — termiska resistansen 68,493 M°/W, tabellen nedan — den luftgas som besitter största värmemotståndet.

   Men anledningen varför vetenskapssamfundet (IPCC) inte KAN den delen blir också uppenbar genom AGW-beviset: Man anser INTE att (AGW) den globala uppvärmningen (”climate change” enligt Wikipedia, Global warming Aug2018 — i relaterad fysik en global förorening, inte klimatändring) handlar om ”havet tar upp industrifossilförbränningsvärmet genom CO2”. Man har istället en helt annan luftgasisk (Arrhenius klimat-) matematik som, just, fördunklar hela komplexet: AGW-ämnet centreras inom IPCC kring begreppet ”greenhouse gases”, inte själva industriförbränningen: värmebidraget. Den delen finns inte alls med. Se mera utförligt från IPCC-giftlarm; IPCC-samfundet har inte koll på ämnet.

   RELATERAT:   Havet, inte luften, konserverar Jordbiosfärens allmänna luftmarina värmebank, medan luften, främst koldioxiden, hindrar den värmen ifrån att läcka ut omgående.

   IPCC:  Luften (”greenhouse gases”), inte havet, spelar huvudrollen i det globala värmekomplexet. Citatet ”It is not possible” ovan.

   Jämför Wikipedias styckelistning (Global warming) under rubriken ”2. Initial causes of temperature changes (external forcings) .. 2.1 Greenhouse gases  2.2 Aerosols and soot  2.3 Solar activity  2.4 Variations in Earth’s orbit”. Fossilförbränningen omnämns inte utom som CO2-producent: själva värmebildningen genom fossilförbränningen vidrörs inte, inte alls över huvud taget: havets roll i den fossilbrännande uppsamlingsagenturen går helt förlorad: Uppvärmningen, säger IPCC, beror på den tillförda CO2-mängden. Nej säger AGW-beviset: Uppvärmningen beror på bränningsprocessen i fossilförbränningen som överförs via CO2-tillskottet till havet. Därmed kaos i beskrivningssättet:

 

 

AGWres:

Det extra tillförda CO2:et som sådant, säger AGW-beviset, besitter i sig ingen nämnvärd förmåga att bidra till global uppvärmning (T) enbart via konstant solvärmeeffekt P (T=PRth), se RÄKNEEXEMPEL. Men väl stor förmåga att, i lokala samlingar över relativt små geografiska områden, bidra katastrofalt till destruktiva väderkrafter (Avskogningsbeviset ¦ Hetvågornas uppkomst) — som inte går att stänga av med mer än CO2-överskottet tas bort: den destruktiva kraften, överskotts-CO2:et — som drar på sig extra värmeenergi i större samlingar — drar runt planeten med sin uppsamlade värmeenergi och skapar alla möjliga olika lokalt extrema »väderexplosioner», eller (ännu 2018 mestadels) bara globalt utspritt med helt försumbar verkan, säger AGW-beviset; MaunaLoaBeviset (MLB) verifierar. IPCC-samfundet emellertid vänder MLB ryggen — därför att den bevisningen, tydligen, jämnar inrättningen jäms med 0. Säg det då:

— Så: OM IPCC-samfundets PhD-elit verkligen är så påläst i naturkomplexets matematik, fysik, matematiska fysik och den allmänna elementära organiska planetära kemin som verkar vara viktigt att framhäva, verkligen enastående, träd fram då, dementera den här framställningen som rent nosens, så att mänskligheten, innefattat den här författaren, får inblick i sakkunskaperna.  Därför att — den här framställningen genom AGW-beviset — Solen bara fortsätter att lysa bevis över IPCC-samfundets globala vanvettigheter, fortsatt avskogning, än mera icke-fossilt CO2 överskott, Akt1800+.

   Och situationen kommer så, förutsägbart i varje detalj, bara att förvärras (väderkrafterna som skapas utplånar världsekonomin, fullständigt: absolut gärna rätta om fel; vi befinner oss bara i början: TidVarn).

   Se även listningen i noMACfysik.

 

 

   Relaterat:   AGW (förorening) och Växthuseffekt (natur) är två olika problemkomplex — men typ Wikipedia (IPCC-samfundet) blandar in växthuseffekten (KLIMAT) i AGW (FÖRORENING) som i här relaterad mening är en förorening, ingen klimatfaktor;

   AGW (föroreningen i atmosfären) baseras helt på värmebildningen från fossilförbränningen.

   Växthuseffekten (klimatet naturligt) å sin sida — eng. greenhouse effect, helt fristående från AGW, området närmast Jordytan — baseras helt på havets allmänna värmebevarande kapacitet (vatten: 4190 J/KG°K ¦ vattenånga: 1840 J/KG°K, ref KH12¦1977¦s76tab4.5) tillsammans med den främsta agenten för värmeläckagets hindrande, tabellen nedan, som är  koldioxiden (CO2), tillsammans med vattnet/vattenångan (H2O).

   Växelspelet mellan dessa i biosfären, vatten och koldioxid, avgör sedan livsformerna genom den primärt icke-organiska föreningsgrunden:

CO2 + H2O = kolsyra H2CO3 med vidare för växtlivets del (MLBok).

 

 

Koldioxidgasen är, med andra ord, hur vi än räknar relaterat, helt (100%) klart tveklöst avgörande i hela värmekomplexet — men inte alls, explicit, avgörande för själva uppvärmningseffekten — fossilindustrins pågående påeldande — i AGW-komplexet. IPCC-samfundet ser inte den aspekten, tydligen. Helt andra preferenser (GWP) figurerar inom IPCC. Jämför även förklaringen i IPCC-giftlarm.

 

 

Så, Wikipediacitatet:   IPCC-samfundet mera fördunklar än klargör: Man har, Wikipediaartikeln, (istället) ställt upp en GlobalWarmingPotential (GWP) tolk som baseras på en komplicerad, icke direkt intuitivt deducerbar föreskrift (datormodellering) om hur detaljerna ska tolkas enligt »världspanelens överenskommelser», IPCC. Den inrättningen ger inga enkla direkta beskrivningssätt. Jämför JORDTRÄDET¦Samhörigheterna¦IPCC: Inrättningen framställer, relativt AGW-beviset, synbart irrationella meningsformer, meddelar den övriga mänskligheten, ger inga förklaringar. Relaterad framställning saknas.

 

JordKlimatsfärens värmegrunder:

 

Uppföljande KällKoll 17Aug2018 visar något avvikande värden för Luft och Vatten:

Luft (Air, atmosphere) λ=0,0262; R=38,168 ¦ Vatten λ=0,606; R=1,650.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

För luftfuktighetstalet, se LUFTFUKTIGHETSGRAFEN.

Utvidgad Tabell TV från RÄKNEEXEMPEL i

BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE.

— Den infällda högerfiguren ovan illustrerar resonemanget i huvudtexten nedan:

— värmeflödets konstans Solen-Jorden;

— hur värmebehållningen på Jordytan från det flödet beror av Jordmaterialets termiska resistans R(th).

 

 

PRECIS SOM INOM ELEKTRONIKENS PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR

— som vi alltid kan studera i noga detalj genom praktiska experiment

— flödar en årligt medelbaserad konstant värmeeffekt (P) från Solen mot Jorden, figuren ovan.

— TIDEN som Solvärmen (»elektriska strömmen») stannar kvar på den belysta materialytan beror HELT på materialens egenskaper: termoeffekter.

— Ju mera tätt, isolerande och omslutande material som täcker över materialytan — Jordatmosfärens olika gaser — desto längre tid behåller det omslutande skiktet sin värme också i proportion till värdet på den termiska resistansen (R). Därmed kvarstår en motsvarande allt högre medeltemperatur närmast materialytan med allt högre R-värde.

 

Koldioxidgasens CO2 atomvikt (U=44, luftens tyngsta gas: vindstilla) garanterar att den samlas allt mer utpräglat mot Jordytan via tyngdkraften i takt med allt växande andel i atmosfären: Med växande andel CO2, växer också gastätheten vid Jordytan. Så: Ju mera värmesamlande koldioxid som Jordatmosfären innehåller, desto längre tid krävs för en viss instrålad solvärme att läcka ut utanför gasskiktet till rymden utanför (bakom) Jordkroppen, samtidigt som solvärmen fortsätter att stråla in »på framsidan»:

— Medeltemperaturen vid Jordytan ökar med växande andel R-ämnen.

— Tillämpad praktisk elektrofysik. Varför skulle Jorden som fysisk kropp uppföra sig annorlunda än en kylkropp i en elektronisk utrustning? Fysiken är exakt densamma, bara storleken skiljer.

 

— Vilket det kroppsomslutande, gasiska, materialet är har ingen betydelse. Det enda som spelar roll är det totalt summerande värdet på termiska resistansen R(th).

 

 

 

Corioliseffekten beskrivs relaterat i jämförelse med etablerade källor i CORIOLISEFFEKTEN.

— Jordrotationen med Jordatmosfärens luftgaser bildar »en fläkt» som formar Jordatmosfärens karaktäristiska skikt.

— Se även sammanställda data från olika källverk i JORDATMOSFÄREN.

 

 

Globala uppvärmningen beror inte på gaserna som sådana:   Därför är det underligt — irrationellt — varför modern akademi, här IPCC-samfundet, blandar in METAN (hälften av CO2:s R-värde) i den allmänna klimatsfärens värmefysik. Nämligen med uppgiften ”84 gånger större globaluppvärmande potential (GWP) än koldioxiden”: ”For example, the direct radiative effect of a mass of methane is about 84 times stronger than the same mass of carbon dioxide ..”, Wikipedia, Greenhouse gas, 14Aug2018.

— IPCC-resonemanget bygger, i sammanhanget, på detaljer som rör sig långt över klimatsfären, över ozonskiktet (nedre stratosfären): ”.. which is why methane (rising, then oxidizing to CO2 and two water molecules) ..”, Wikipedia, Water vapor , 14Aug2018. Metan, nämligen säger man (KaM: jonisationsenergi 12,61eV; uppdelning kräver jonisationsstrålning: λ=c/([EeV/e]/h)<=0,98nM), sönderdelas direkt av solljusets högfrekventa område närmast våglängdskortare än UV-strålningen (gen. 10-400nM) tillsammans med olika syrekomponenter (O3 och O) till koldioxid och vatten:

CH4 + O3 + O → CO2 + 2H2O.

— Men det är, tydligen, sekundära fotokemiska processer som försiggår långt över klimatsfären (troposfären). Och som dessutom i metanets nuvarande historia är ytterst ringa representerat (1,83 ppmv).

   Detaljerna bara understryker svårigheten att, alls, hänga med i typen Wikipedias IPCC-styrda beskrivningssätt: artiklarna mera Meddelar än Förklarar; Långa stycken förefaller ofta helt obegripliga i ämnesområdet — vilket kanske beror på att den här författaren i grunden har missförstått hela universum. Sakfel, nämligen, får inte förekomma i Universums Historia. Påpeka gärna sakfel. Absolut.

   Utvikningen illustrerar (således, enbart, enligt AGW-bevisets hållning) IPCC-samfundets olika påfund som mera fördunklar än förklarar ämnet.

   Relaterat i summa enligt AGW-beviset:   Värmehållningen klimatmässigt på Jordytan (markbiomassan) bestäms av Solljuset på flytande vatten (havsoceanerna håller värmen åt oss) med transporttekniken till Blad&Barr via vattenånga och luft (MaunaLoaSommartappets transportväg) med den värmeupptagande/värmekonserverande/biokemiska huvudaktören koldioxid (CO2) tillsamman med vattenfysiken generellt — men i vår tid starkt förorenat, taget ur balans, via AGW och avskogning.

 

 

JORDROTATIONEN, figuren ovan, tillsammans med Jordatmosfärens ständigt mera svala nattsida, garanterar att dagsidans atmosfär avkyls på nattsidans kredit. Och omvänt:

— Nattsidans kallare atmosfär får viss uppvärmning från dagsidan.

 

Genom att värmehållningen är störst vid Jordytan där R-tätheten är störst, blir temperaturskillnaderna mellan dagsida och nattsida naturligt minimala närmast Jordytan:

Jordfältets övergång i Solfältet:

Temperaturskillnaderna blir alltså mera markanta med växande altitud (höjd över markytan).

— Upp till en viss nivå (stratosfären 20-50KM med variationer till mesosfären 50-100KM) har nattsidans kalla atmosfär maximal kylförmåga på dagsidans atmosfär.

 

 

SOLENS VÄRMEGRADER finns sammanställda i separat kalkylkort i AppendixAug2017.

— Värdena ovan för de tre olika värmegraderna är angivna på Jordmedelavståndet 1AU=1,496 T11 M från Solcentrum.

— Högra grovskissade temperaturkurvan är karikerad från FOCUS MATERIEN 1975 s496 som visar en betydligt mer detaljerad form.

 

Solens 4 värmegrader — Kalkyl

 

Vad åstadkommer Jordytans biologiskt gynnsamma klimatzon — värmebältet med den naturliga icke människopåverkade globala årsmedeltemperaturen på ca +15°C (Termogravitella Jämviktstryckets temperaturekvivalent +17°C för Jordens del):

— Vad håller, bevarar, värmen?

 

Svaret enligt relaterad fysik:

Havens uppvärmning på solsidan med vattnets höga värmebevarande kapacitet (vatten: 4190 J/KG°K ¦ vattenånga: 1840 J/KG°K, ref KH12¦1977¦s76tab4.5). Plus TABELL det närmast Jordytan befintliga högtäta luftgasskiktet med främst koldioxid (CO2) och vatten/vattenånga (H2O) som (i växelverkan) gör att värmeflykten från Jordytan (nattsidan) trögas upp och inte läcker ut omedelbart.

 

 

TABELLEN TNED ovan anger värmegraderna på Jordbanans medelavstånd 1AU = 1,496 T11 M från Solcentrum. Förklaringar i KALKYL.

— MODERN AKADEMI:   Av tabellens fyra värmegrader är bara en känd i modern akademi: »Den vanliga» Planckvärmegraden T(Planck)=(P/aAk)^1/4. samma som effektiva SolEffektVärmestrålningen som härleds från Stefan-Boltzmanns strålningslag.

   FOCUS MATERIEN 1975 antyder att man redan tidigt (1975) haft kännedom om »höga temperaturer» utanför Jorden ut mot Solen:

 

  Den interplanetära gasen, genom vilken jorden rusar fram i sin bana runt solen, kan betraktas som en del av solens atmosfär. Dess temperatur på jordens avstånd från solen anses vara 50 000 °C eller kanske ändå mer.”, FM1975s513sp1mö.

   Källans datauppgift har här ingen ytterligare känd referens.

 

   Globala medelvärdet av Effektiva Soleffekten på Jordytan anges konventionellt till den konstant påliggande effekten av ca 250W/M², den värmegrund som underhåller Jordytans biosfär.

 

— Gasskiktet som sådant (CO2+) har föga eller ingen direkt globalt uppvärmande funktion, säger AGW-beviset — men IPCC-samfundet har en helt annan uppfattning;

— Jämför räkneexemplen i BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE.

— Däremot kan stora mängder extra infört CO2 ha stor lokal destruktiv påverkan i tillfälliga samlingar över globalt sett mindre områden: den extra CO2-uppfångade solvärmen ger extra energi som kan omsättas i tillfälliga destruktiva väderkrafter.

— Se särskilt i HETVÅGORNAS UPPKOMST och AVSKOGNINGSBEVISET 2018. Samt här i NLM.

 

 

Jordrotationen med luftgaserna ger ett absolut gränsbetingat (lägst J) Jordatmosfäriskt toppskikt (mesopausen 80-100KM) på dagsidan mot Solinstrålningen (högst S) där temperaturen över Jordytan (FOCUS MATERIEN 1975 s496, lägst –90°C) inte längre avtar med växande altitud, utan istället alltmer övergår i temperaturökning. Beteckningen S markerar området där Solkroppens egen starkt strålande värmegrad alltmer tar över.

 

Havsoceanerna Håller Värmen Jämn

KOLDIOXIDGASEN CO2 SOM SÅDAN är ingen vidare värmebehållare jämfört med flytande vatten. I samarbete med stora mängder vatten H2O däremot — CO2 löser lätt in sig i vatten som kolsyra H2CO3, grunden för växtlivet — kan DELS gasens kontinuerligt upptagna värmeenergi på solsidan, och därmed DELS gasens värmeutstrålningskonserverande egenskap, själva värmet, överföras till vattnets mera (excellenta) utpräglade värmekonserverande fysik.

   Slutbilden — förutsatt att omfattande vattenoceaner täcker Jordytan — blir att atmosfären närmast Jordytan kan hålla en maximalt jämn och konstant värmeprofil med små variationer omkring ekvatorn, och sedan mera markant avsvalnande mot de kallare polerna, och vidare längre upp i atmosfären med avtagande gastäthet. Värmeupplagringen i havsbassängerna och deras globala strömmar, garanterar ett optimalt globalt Jordatmosfäriskt värmesystem med max stabilitet på Jordytan.

 

Därmed är huvuddelen av Jordatmosfärens termofysik förklarad — i grova principiella drag från de allra enklaste grundsambanden:

 

Jordytan hålls maximalt varm genom Solvärmen som värmer upp Jordytans fasta mark och havsoceanernas flytande delar genom samverkan med en värmetrög luftgas (CO2) som garanterar att den upptagna solvärmen inte omgående strålar ut på nattsidan utan bevaras av det så skyddande atmosfäriskt värmetröga (tunna) gashöljet.

— Mera CO2 = lägre värmeutstrålning utåt rymden = högre global ytmedeltemperatur.

 

Längre upp i Jordatmosfären där tätheten är betydligt lägre och därmed mindre möjlighet för gasbollarna att göra interna energiutbyten Solinstrålning-Molekylkollisioner, kan inte CO2-molekylerna så lätt bevara den uppfångade solvärmen: CO2-gasen i höga atmosfäriska skikt har liten eller ingen värmekonserverande effekt:

   NATTSIDAN/skuggsidan:

— När två CO2-molekyler råkar stöta ihop, tappar bägge ev. behållen rörelseenergi från föregående Solvärmenetto som då strålar ut till rymden utanför i formen av värmeförluster från kollisionen. Ingen påfyllande Sol finns närvarande. Var och en av parterna som kolliderar med åter andra, får så en (allt) mindre par-energi-förlust, och därmed en (allt snabbare) temperaturminskade gasmängd per given tidsenhet:

   SOLSIDAN:

— Kolliderande CO2-molekyler som tappar upptagen solvärmeenergi genom kollisionen, tar hela tiden upp ny solvärme/rotationsenergi. Därmed bibehålls en viss konstant värmegrad i området — proportionellt mot gastätheten.

 

 

 

 

NATTLYSANDE MOLN, NLM: NLM-förklaringen

 

NLM2018: AGW — globala uppvärmningen, eng, Anthropogenic Global Warming, av människan förorsakad global uppvärmning

 

bVeTT:

Enkla bCO2 Värme-Tryck Teorin [bVeTT] för uppkomsten av nattlysande moln NLM (eng. NLC)

— inte observerat före 1855 (Wikipedia¦3):

 

 

Solvärmesamlande extra markinfört naturavskogningskol PÅ NORRA HALVKLOTET

bCO2, som efter en skogsbrand, men som aldrig tillåts naturskogsåtervända, ständig naturskogsavverkning typ Kalhyggessverige 2018, och därför samlas, växande (MaunaLoaBeviset ¦ AKT1800), till numera stora (Globalräkningen) icke-fossilt atmosfäriska CO2-överskott (44ppmv 2015)

— skapar VETE extra särskilda CO2-markvärmetryckvågor (ännu så länge) sommartid.

LJUSINTENSITET -- och utbredning -- avtar mot höstkanten.

 

 

EXPONERINGSTID: 10S. NATTLYSANDE MOLN ÖVER MELLANSVERIGE.

   Täthetsändringarna, som fortplantas mark-toppatmosfär (100KM), åstadkommer förtätningsfronter (vågenergins täthetsoberoende, VETE) mellan de mycket glest utspridda vattenmolekylerna (Fenn1985 ¦ 1 t12 KG/M³ vid nivån 100KM):

 

Täthetsvågorna pressar ihop de normalt väl utspridda vattenmolekylerna (NLMeta) som då kan förenas till iskristaller (ExempelVETE) i karaktäristiska våg- och slöjmönster — i den solbelysning som stryker över (här särskilt) nordkalottens mesosfär (50-70°N), sett från en observatör i nattskuggan (4¦6-16°). Se NLMexpl. För varje ny isvåg kan de iskristallerna skingras (slöjor) och nya bildas i nästa front. Fotoserier visar utvecklingsförloppet detaljerat.

— TENDENS (underlaget ännu för magert för definitiva slutsatser): NLM-formationerna visar sig först (ofta) som märkbart (starkt) tydliga vågkammar med tydliga mellanrum. Mot gryningen sprids vågkammarna isär med allt mer tydliga slöjbildningar emellan, tillsammans med nya mindre mellanliggande finstrukturer, samtidigt som hela ljusbilden dras ut och glesas upp mot öster och söder (ofta) i långa linjestråk »över hela himmelen» med växande tomrum (gryningsljuset) i norrdelen.

 

   SYDPOLEN:  Genom att markbiomassan (urspr. Naturskogarna) är överrepresenterad på norra halvklotet, och därmed via bCO2:et bör uppvisa största NLM-globaleffekten sommartid (NLM-förklaringen) över nordkalotten, kan en motsvarande fenomenform härledas över södra halvklotets sydpols mesosfär i sydpolens mest solvarma period (vintertid hos oss nordbor). Men då betydligt svagare (delvis bekräftat, WikipediaCit8); CO2-överskottet — frånsett nordkalottens del — kopplar enbart oceanernas AGW-effekt: inte direkt polrelaterad som för norra halvklotets s.k. boreala naturskogsområden, utan mera utspridd över större havsområden.

   Sydpolens förklaringsdel är här en ren konsekvens av bVeTT-teorin. Men ingen här känd observation finns Aug2018 att referera till som beskriver ev. avslöjande detaljer i sydpolens fall.

   Jo. Webbsökning 22Aug2018 på ”Noctilucent clouds, southpole observations” verifierar ovanstående N¦MajAug S¦NovFeb-fenomen (LiveScience¦5):

— Växande atmosfäriskt CO2-överskott pumpar in än mera värmeacceleratorer (VETE), vilket gör att NLM-fenomenet också, år efter år, befinner sig i växande (bekräftat: ScienceNews¦3; SpaceCom¦12; Wikipedia¦5). Vidare med citat i Den ETABLERADE TEORI FÖR NLM.

 

Observationer: FENOMENET

NLM — NATTLYSANDE MOLN, eng. Noctilucent clouds

— Hur förklaras fenomenet?

 

 

 

 

 

”Noctilucent clouds are not fully understood and are a recently discovered meteorological phenomenon.

No confirmed record of their observation exists before 1885”,

WIKIPEDIA, Noctilucent cloud, 26Jul2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

 

Halvklotsfiguren ovan vänster, Jorden Norra halvklotet, illustrerar speciellt den sextionde nordliga breddgradens (Maj-Aug2018) lägliga lokal för observationer av nattlysande moln. De uppträder ca 80 KM över marken efter skymning-före gryning med början i riktning norr (min4¦6max16° solskugga, Wikipediauppgifter).

 

Enligt Wikipedia (50-65°N) går norra observationsgränsen i Sverige strax söder om Storuman i Västerbotten, södra ingen svensk begränsning (Cornwall, Belgien, Luxemburg, ..). Ljusformerna förklaras konventionellt som solbelysta iskristaller.

 

 

 

VITA FÄLTET, figuren vänster Jorden Norra halvklotet ovanifrån, visar den ungefärliga utbredningen av en större fotografiskt dokumenterad serie observerade NLM perioden 26Jul-3Aug2018 Mellansverige 60°N under sen kväll och tidig morgon (ca 22:00-03:00).

 

För den ungefärliga himmelsspridningens uppskattning har ett enklare visuellt vinkelinstrument använts, samt fotografier som visar utbredningen åt öster och söder mot gryningen.

 

26Jul-3Aug2018 Mellansverige 60°N

BlåStripen underst vänster illustrerar den observerade ljusstyrkan i NLM-fenomenet analogt med timtiden — Soltid, inte industritid, obs:

 

Förminskad fotoserie NLM 60°N 27-28Jul2018¦22:15-02:45

 

— Sedan en NLM-struktur först uppträder efter skymning (tidigast 22:00) avtar ljusstyrkan mot midnatt (24:00) för att sedan åter växa i ljusstyrka, form, struktur och utbredning söderut-österut fram mot gryningen (03:00) då dagsljuset tonar ut formationerna till intet.

 

Blå punkterna anger observationslokalen på Jordytan.

 

 

”Noctilucent clouds are not fully understood and are a recently discovered meteorological phenomenon.

No confirmed record of their observation exists before 1885”,

WIKIPEDIA, Noctilucent cloud, 26Jul2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

 

Mesosfärbandets NLM-område: NLM

— Jordatmosfären från Jordytan upp till mesopausen 100KM.

Figuren visar, idealt, ungefärliga visuellt observerbara NLM-utsträckningar vid 60°N omkring 1 Augusti soltimme 24.

— Vid Soltimme 24 framträder det mest ljussvaga NLM-fenomenet, enligt observationerna i NLM.

 

 

SPRIDNINGSFENOMENET — allt vidare områden mot gryningen i riktning öster-söder —

 

 

associerar enklast direkt till en successivt ökad mängd återbildning av iskristaller från dagsidans solbelysta (UV-) upplösning i takt med timtiden. Vartefter området åter hamnar i nattskugga, återbildas kristalliseringen efter aktuella tryckformationer — vågstrukter är tydliga —

 

 

— Vågstrukturer syns tydligt: Täthetsvariationer framträder tydligt i NLM-fenomenet. Norr uppåt i kamerariktningen.

 

och uppträder därför allt mer omfattande med tiden mot gryningen.

— Den lägre NLM-ljusstyrkan vid midnatt (frånsett naturligt maximalt mörker) förklaras möjligen av att maximal mängd Jordtoppatmosfär då ligger mellan solsidan och NLM-materialområdet som därför tillfälligt skyms något.

 

Se vidare i NLM-förklaringen.

 

NLMeta:

ETABLERAD TEORI FÖR NLM — nattlysande moln

— Genom att MAUNA LOA BEVISET (Feb2017) inte finns med i etablerade vetenskapsled, finns heller inte den principiella teoretiska grund för en NLM-förklaring som ges här i NLM-förklaringen via VETE.

 

Äldre (2012¦13) webbkällor verkar ha mera kött på benen att förklara bakgrunden än (Aug2018) dagens utbud:

 

   Etablerad vetenskap 2018 fortsätter den ännu inte bevisade hypotesen (ExTioTusen) att vattendroppar och iskristaller INTE kan bildas spontant, utan kräver en materiell katalysator, typ ”aerosoler”, dammpartiklar, molekylära meteoritfragment o.dyl. »för att fästa sig på», citat följer nedan. Så länge den föreställningen INTE kan uppvisa en uttömmande relaterad fysikbild används här resultaten från VATTENDROPPSBILDNINGEN I RELATERAD FYSIK: två eller flera vattenmolekyler KAN — även experimentellt påvisat (Tretyakov 2013) — förenas spontant. Den detaljen är, emellertid, inte avgörande.

   Med den oerhört glesa befolkningen av vattenmolekyler i det aktuella området (80-90KM) i Jordens mesosfär finns ingen rimlig chans för dem att förenas till iskristaller, som kan förklara ljusbildningen, ENS med tiotusen gånger flera, se ExempelTioTusen. Den aspekten framskymtar också i de etablerade meningarna, citaten nedan, men den varken understryks eller framhävs: Problemen man har med att förklara den delen är uppenbara. MaunaLoaBeviset tillsammans med sambandsformen i VETE ger en möjlig (galant) helhetslösning — utan fibblande med ”extra vatten från metan”. Se från bVeTT-teorin i NLM och NLM-förklaringen.

 

Tidig (2007) artikel om NLM:

 

ScienceNews2007:

Science News from research organizations, 11Apr2007:

Spectacular 'Night-shining' Clouds Could Be A Harbinger Of Climate Change

https://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070410131926.htm

:

1. ”  Scientists are to study spectacular 'night-shining' clouds thought by some to a harbinger of global environmental change. The spectacular clouds, known as noctilucent clouds, will be probed by NASA's Aeronomy of Ice in the Mesosphere mission, or AIM, to determine why they form and how they change.”,

:

2. ”  First spotted in Earth's atmosphere in 1885, the clouds have been increasing in frequency in recent decades and may be related to increases in carbon dioxide and methane emissions tied to human activity on Earth.”,

:

3. ”  "We have seen a definite increase in the brightness of these clouds in the past 25 years, which gives us cause for concern," said Rusch, principal investigator for one of the three AIM instruments.”,

:

4. ”  Also known as polar mesospheric clouds, noctilucent clouds have become more common and have been moving into Earth's lower latitudes in recent decades, he said. They now are visible in the summer months from the United States-Canada border to the Arctic Circle and comparable latitudes in the Southern Hemisphere. In 1999 they were spotted as far south as Coal Creek Canyon near Boulder, Colo., and Logan, Utah.”,

:

5. ”  The clouds are made up of tiny ice crystals the size of smoke particles in the coldest region of Earth's atmosphere, but exactly how and why they form is still unknown, said Rusch.”.

 

NASA-satellit visar (Dec2013) NLM-exempel över Sydpolen — samma typstrukturer som i bilderna här: tydliga våg- och slöjstrukturer som utvecklas efterhand:

LiveScience2013:

LIVEscience —

Night-Shining Clouds Show Up Early Over South Pole

December 23, 2013 12:43pm ET

https://www.livescience.com/42182-night-shining-clouds-south-pole.html

:

AMI-projektets video visar typiska NLM-strukturer, precis typiska våg- och slöjmönster som har observerats här Jul-Aug2018. IllText:

 

1. "  Observations from NASA's AIM spacecraft on Dec. 19, 2013, show noctilucent clouds (NLCs) over the South Pole.",

:

2. ”  These rare types of wispy blue-white clouds are called noctilucent clouds, or NLCs. They form when water molecules freeze around "meteor smoke" close to the edge of space, typically about 50 to 53 miles (80 and 85 kilometers) above Earth's surface”,

:

3. ”  .. scientists also have watched these night-shining clouds from above with NASA's AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) satellite since 2007. Data from AIM indicate that noctilucent clouds started forming around the South Pole on Nov. 20 this year as a tiny spot of electric blue that quickly expanded to cover the entire frozen continent, as this NASA video shows.”, LiveScience2013.

 

Notera den numera (här, 2010+) alltmer vanliga etablerade mediaattityden (eller att det bara är den här författarens personliga intryck): kritiska presentationer är på utdöende: sakfakta meddelas från »experter med tillgång till häftiga datormodelleringsverktyg» till (självcensurerade) »lekmän med vanliga fickräknare»

vi rapporterar från IntelligensFronten: Det Som Gäller»).

meteoritfragmentuppfattningen är fortfarande (2018) en hypotes, ingen upphittad förklaring:

— Ämnet berör föreställningen om isbildning via ”aerosoler” eller generellt mikroskopiska dammpartiklar.

   Så länge den etablerade föreställningen INTE kan uppvisa en uttömmande relaterad fysikbild, kan heller inte resultaten från VATTENDROPPSBILDNINGEN I RELATERAD FYSIK uteslutas: två eller flera vattenmolekyler KAN förenas spontant — även experimentellt påvisat (Tretyakov 2013).

— Emellertid är den aspekten i den här framställningens ändå INTE avgörande. Se Verkliga sakfakta stycket nedan.

:

4. ”  AIM's observations over the past few years helped scientists discover a key ingredient in night-shining clouds: "smoke" from meteoroids that bombard Earth's atmosphere. The falling space rocks leave behind a cloud of tiny particles that hovers about 43 to 62 miles (70 to 100 kilometers) above the ground.”,

:

5. ”  Summer is primetime for noctilucent clouds. Because of global wind and humidity patterns, more water molecules are lifted up from the atmosphere during summer. It's also the season when the upper atmosphere is coldest, meaning more water vapor condenses into tiny ice crystals that latch onto the dust particles of disintegrated meteoroids, according to NASA. Accordingly, noctilucent clouds typically flare up over the South Pole from November to February (summer in the Southern Hemisphere), and then shift to the North Pole from May to August.”, LiveScience2013.

Se särskilt i Kandidat METAN:

6. ”  Though night-shining clouds are typically associated with Earth's poles, they have been spotted in recent years at latitudes as low as Colorado and Utah, NASA officials say. Some scientists studying noctilucent clouds think this shift could be an effect of increased methane emissions, since the greenhouse gas is known to boost the abundance of water at the top of Earth's atmosphere.”,

 

LiveScience-artikeln innehåller en länk på texten "meteor smoke" till webbkällan nedan:

SpaceCom2012:

SPACE.com

Ghostly Night-Shining Clouds Get Their Glow from Meteor Smoke

September 3, 2012 07:00am ET

:

1. ”  Rare and mysterious clouds that are so bright they can be seen at night have mystified people since they were first observed more than a century ago, but scientists have now discovered a key cosmic ingredient for these night-shining clouds: "smoke" from meteors as they burn up in the Earth's atmosphere.”,

:

2. ”  In a new study, scientists found that noctilucent clouds have an extraterrestrial link.”,

 

Här klargörs tydligare att meteoritkärneuppfattningen som grund för isbildning i mesosfären är teoretisk, inte faktisk:

 

3. ”  "We've detected bits of 'meteor smoke' imbedded in noctilucent clouds," James Russell, an atmospheric scientist at Hampton University in Hampton, Va., said in a statement. "This discovery supports the theory that meteor dust is the nucleating agent around which NLCs form.”,

:

4. ”  "Using AIM's Solar Occultation for Ice Experiment (SOFIE), we found that about 3% of each ice crystal in a noctilucent cloud is meteoritic," study leader Mark Hervig, of the aerospace company GATS Inc., said in a statement.”,

:

5. ”  The researchers say it is no coincidence that noctilucent clouds form within this region of meteor smoke. The dusty particles attach to water molecules that assemble into ice crystals in a process known as "nucleation." ”,

:

6. ”  Nucleation is common in Earth's lower atmosphere, where dust can act as similar gathering points for ice crystals, drops of water and snowflakes to grow around them.”, SpaceCom2012.

Verkliga sakfakta:

— Medelkubavaståndet xyz mellan två vattenmolekyler i mesosfären, idealt homogen fördelning på höjderna respektive

80 ¦ 90 ¦100 KM är (efter Fenn1985) respektive i obs millimeter (mM) 0,010 ¦ 0,018 ¦ 0,030. I vår vanliga luft där vattendroppar och snöflingor bildas är medelkubavståndet xyz motsvarande (normal luftfuktighet, 0,0195 KGvatten/M³luft) 0,000018 mM. Inte ens EXEMPEL TIO TUSEN med tio tusen gånger mera vattenmolekyler finns en rimlig chans för de glest utspridda mesosfärvattenmolekylerna att råka samman.

Tätheten är på tok alldeles för liten, med eller utan meteoritskrot (”3%”, Cit4 ovan) — med eller utan extra metan (KaM).

 

7. ”  Scientists are particularly interested in studying nucleating agents for noctilucent clouds, since they form at the edge of space where the air pressure is verging on vacuum-state. In these conditions, it's unusual for two water molecules to meet, let alone stick together.”,

Precis ”may”, inte ”is”:

8. ”  But meteor smoke may provide the missing link, the scientists said.”,

:

9. ”  To put this in perspective, cirrus clouds found in the lower atmosphere, where water is abundant, contain crystals that are 10 to 100 times larger, according to NASA officials.”,

På grund av deras litenhet:

10. ”  These tiny ice crystals also explain how noctilucent clouds get their electric-blue color. Small particles typically scatter short wavelengths of light (blue) more than longer wavelengths (red). So from our perspective on the ground, when a beam of sunlight hits a noctilucent cloud, the scattered blue color is what we see.”, SpaceCom2012.

Ett mysterium:

11. ”  Noctilucent clouds have been a mystery since they were first detected in the late 19th century.”,

 

Aktuell timobservation:  Tryckvågor (bVeTT) i mesosfären bildar vågkammar som för ihop vattenmolekyler till iskristaller (Sublimeringsdiagrammet), drar ut den färdiga ljusledande kristallsamlingen i tryckdalarna, för ihop mera fria H2O i nästa vågkam till mera is, osv, med följd i att NLM-ytljusets intensitet växer med timtiden i den observerade nattskuggan — men det föreställningssättet ingår inte i etablerad vetenskap;

Ljusfenomenets årliga tillväxt (enligt VETE):  Med allt växande atmosfäriskt CO2-överskott tillväxer NLM-fenomenet i ljusstyrka, utbredning och omfattning. Sker ingen kursändring kommer fenomenet att tillväxa i takt med att ingen ändring sker:

 

12. ”  Other mysteries of these night-shining clouds have scientists scratching their heads, including why noctilucent clouds are brightening and spreading.”,

:

13. ”  In the 19th century, noctilucent clouds were seen only at high latitudes, but more recently, they have been spotted as far south as Colorado, Utah and Nebraska, NASA officials said.”,

 

Här visar sig åter nuvarande vetenskapssamfunds akilleshäl — enligt AGW-beviset och MaunaLoaBeviset: fenomenet handlar inte om klimatändring. Det handlar om klimatförorening: avskogning (Nordkalotten, Naturskogarna, markbiomassan: CO2-överskottet från avskogningarna) och fossilförbränning (Sydpolen, AGW, havsoceanerna, fossila CO2-överskottet). Det är hållningen här; Motbevis eftersöks, men inget ännu upphittat. I etablerade led talar man om Metanet (KaM) som förorsakande isagent:

 

14. ”  According to Russell, the reason for this is climate change. Methane, which comes from landfills, natural gas and petroleum systems, agricultural activities and coal mining, has become more abundant in Earth's atmosphere since the 19th century. Methane has been found to increase the formation of noctilucent clouds.”,

 

Notera uttryckssättet i Cit14 ovan, ”Methane .. has been found to increase the

formation ..” mot korrekt mening: »Methane .. has theoretically been found to increase the formation ..»: Nämligen genom (teoretiskt) extra mesosfäriskt bildat H2O:

 

15. ”  "When methane makes its way into the upper atmosphere, it is oxidized by a complex series of reactions to form water vapor," Russell said. "This extra water vapor is then available to grow ice crystals for NLCs."”, SpaceCom2012.

 

WikipediaNLM2018:

WIKIPEDIA, Noctilucent cloud, 26Jul2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

:

1. ”  Noctilucent clouds, or night shining clouds, are tenuous cloud-like phenomena in the upper atmosphere of Earth. They consist of ice crystals and are only visible during astronomical twilight. Noctilucent roughly means "night shining" in Latin. They are most often observed during the summer months from latitudes between 50° and 70° north and south of the Equator. They are visible only during local summer months and when the Sun is below the observer's horizon, but while the clouds are still in sunlight. Recent studies suggests that increased atmospheric methane emissions produce additional water vapor once the methane molecules reach the mesosphere - creating, or reinforcing existing noctilucent clouds.[1]”,

:

2. ”  Noctilucent clouds are not fully understood and are a recently discovered meteorological phenomenon.”,

:

3. ”  No confirmed record of their observation exists before 1885”,

:

4. ”  Noctilucent clouds can form only under very restricted conditions during local summer”,

:

5. ”  The occurrence of noctilucent clouds appears to be increasing in frequency, brightness and extent.”,

:

6. ”  Data from the Aeronomy of Ice in the Mesosphere satellite suggests that noctilucent clouds require water vapour, dust, and very cold temperatures to form.[8] The sources of both the dust and the water vapour in the upper atmosphere are not known with certainty.”,

:

7. ”  Noctilucent clouds are known to exhibit high radar reflectivity,[14] in a frequency range of 50 MHz to 1.3 GHz.[17] This behaviour is not well understood ..”,

:

8. ”  Southern hemisphere noctilucent clouds are fainter and occur less frequently; additionally the southern hemisphere has a lower population and less land area from which to make observations.[15][51]”,

:

9. ”  The connection of global warming to noctilucent clouds remains controversial, however.[3]”.

 

Cit9: För AGW-påverkan i NLM-fenomenet enligt etablerade forskning, se Lübken2018.

 

 

Summering: Modern etablerad intelligens har uppenbarligen stora problem att förstå naturfysiken. En del försöker spä ut den koncentrationen med ”datorprogram”, ”datormodeller”, här utan citat.

— Det kanske är bäst att börja titulera Datorn som »Herren Gud» (”Allah”: Islam befinner sig i växande) när det egna PhD-förståndet tryter; Datorn är fortfarande inget annat än en avancerad skriv- och räknemaskin med bildbehandlingskapacitet.

   Se vidare i den möjliga NLM-förklaringen enligt relaterad fysik.

 

 

NLMförkl: NLM

 

INTEGRERAD MÖJLIG FÖRKLARING TILLSAMMANS MED UPPKOMSTEN AV HETVÅGOR ÖVER REGIONER MED LANDBIOMASSA

MÖJLIG FÖRKLARING — RELATERAD FYSIK

FÖRORSAKAT AV DEN FORTSATTA AVSKOGNINGENS ALLT VÄXANDE ICKE-FOSSILA ATMOSFÄRISKA CO2-ÖVERSKOTT

 

”Noctilucent clouds are not fully understood and are a recently discovered meteorological phenomenon.

No confirmed record of their observation exists before 1885”,

WIKIPEDIA, Noctilucent cloud, 26Jul2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

 

DET FÖRSTA MAN FRÅGAR SIG i NLM-fenomenets ljus är det;

— Varför (ännu 2018) bara just sommartid (Maj-Aug)?

   Svaret på frågan framträder, alldeles klart, med hjälp av nedanstående illustrerade årliga solsidor på Jordklotet: Tillsammans med den här framlagda huvudförklaringen (VETE) baserad på — för norra halvklotet — atmosfäriskt extra icke-fossila överskotts CO2 från fortsatt naturskogsavlivning (MaunaLoaBeviset ¦ AKT1800) visar sig svaret:

 

 

— Sommartid (Maj-Aug), norra halvklotet, enbart därför att det är den (ännu 2018) enda tillgängliga TEMODYNAMIK (VETE) som finns för fenomenet att utvecklas på mellan mark-mesosfär: varmast över norra halvklotets övervägande, kvarvarande, skogsområden;

   Möjlig helhetsförklaring:   Avskognings-CO2:ets numera stora mängd (2015: 44ppmv) drar, sommartid, på sig maximal solvärme i CO2-ansamlingar, som skapar värmetryckvågor (VETE) som fortplantas till den betydligt mera lågtäta mesosfären med tillhörande förtätningsvågor som sammanför de normalt ytterst glest utspridda vattenmolekylerna till iskristaller som ger ljusfenomenet, NLM.

— Sydpolen — via fossilt extra CO2, havsanknutet via AGW-beviset — uppvisar en liknande fason (Nov-Feb, se citat i LiveScience¦1¦5; Wikipedia¦8). Men där, då vi här i norden har vinter.

   I bägge fallen utverkas maximalt inflödande solvärme mot polerna: tryckvågornas mest koncentrerade samlingslokaler: polatmosfärernas minsta vindturbulens (vindlugnaste [inte direkt bekräftat], och Jordatmosfäriskt kallaste (Wikipedia 2Aug2018 Mesosphere, ”temperatures below –143°C”) planetstället [minus 90-140°C, jämför SublimeringsDiagrammet]).

   Det är (här) den närmast liggande helhetsförklaringen: enbart en direkt förlängning, och bevisning, av AGW-beviset med MaunaLoaBeviset;

   Det är tydligen HELHETSBILDEN en total enhetsförklaring. Men en sådan är helt obefintlig — ”a mystery” SpaceComCit11 — orepresenterad, i modern akademi. Vi skulle väldigt gärna vilja se ett dementerande resonemang — ännu (Aug2018) inget upphittat.

 

 

— Förekomsten av vattenånga H2O i området 80 KM över Jordytan är hur man än räknar på tok alldeles för liten för att få ihop det med någon begriplig form för den isbildning som sägs förklara själva ljusfenomenet (ExempelTioTusen). Så återstår endast en möjlig kandidat enligt relaterad fysik (TNED) — i samband med epoken AGW+Avskogning 1800+:

— Den (otroligt) stora skillnaden i gastäthet (vattenånga) nere vid Jordytan (0,0195 KG/M³) och däruppe i mesosfären (2,8 t11 KG/M³, Fenn1985) anställer, här för vidare prövning, den matematiska fysiken för Vågenergins täthetsoberoende (VETE) — samma typ som i Solfysiken enligt TNED. Men här för Jordfysikens del i andra proportioner och sammanhang:

 

        

Se även HELHETSBILDEN.

h(r)/h(R) = √ ρ(R)/ρ(r)

h(r) = h(R)√ ρ(R)/ρ(r)

Energiytan A=h² som transporteras från det inre högtäta (hR)² till det yttre lågtäta (hr)² är med hänsyn taget till de olika tätheterna en och samma enligt vågenergins täthetsoberoende VETE.

Se Räkneexempel i ExempelVETE.

 

Funktionssättet schematiskt enligt relaterad fysik — markbiomassans områden, sommartid:

 

 

 

a:  Normal atmosfär — Naturskogen, tidigast bakåt år 1800 enligt MaunaLoaBeviset;

b:  Naturskogen vandaliseras:

— Levande träd avlivas i mängd, vilket dumpar deras naturliga CO2-reglering på atmosfären: icke-fossilt CO2 trycks in i atmosfären, som efter en skogsbrand, men tillåts aldrig komma tillbaka till naturskogen, som istället avlivas i växande utsträckning, med följd i än mer atmosfäriskt icke-fossilt CO2-överskott. Överskottet trycks ihop i vågformer, blandas, varierar, går i stråk, och tar upp motsvarande extra solvärme:

— Avskogningarna medför att Extra Energi införs i atmosfären:

c:  Den korrumperade naturatmosfären mänskligt extra införda energier och störningar ger upphov till vådliga sekundäreffekter:

— Solinstrålningens naturliga extra värmebildning på den extra införda tunga (U=44) markgasen CO2 ger motsvarande tryckändringseffekter som bildar motsvarande atmosfäriska vågformer och atmosfäriska vågfunktioner som sprids uppåt den tunnare atmosfären.

   Figurformen längst ut till höger ovan:  Små täthetsändringar i högtät vattenånga vid Jordytan, millimeter, förorsakar stora — tiotal meter — täthetsändringar 80 KM längre upp i Jordatmosfärens lågtäta vattenånga. Ändringarna kan pressa ihop vågfronter av normalt sparsamt utspridda vattenmolekyler som då kan sammanföras till iskristaller i karaktäristiska vågfronter, strukturer och täthetsmönster. Och därmed motsvarande ljusfenomen vid lämplig belysning. Det är vad sambandsformen h(r)/h(R)=√ρ(R)/ρ(r) antyder. Se utförligt från VETE; f=c/λ;

— Med given vågenergi (E=Pt) och frekvens (f) avtar våglängden (λ, lambda) med avtagande våghastighet (c) i den tunnare atmosfären: energin bevaras genom växande våghöjd. Små markändringar i maxtäthetens metrik ger stora (enorma) toppatmosfäriska metriska ändringar i den tunna atmosfärens lågtäta material enligt h(r)/h(R)-sambandsformen som ovan. Se även i Tsunami.

   Täthetsförhållandet BASDATA Jordyta/Mesosfär för vattenångan är avrundat sju hundra miljoner: 700.000.000. Vilket ger h(r)/h(R) = drygt 26.000. Räknas hela lufttätheten vid Jordytan (ca 1,3 KG/M³) mot området 80KM upp (2,1 t5 KG/M³; FM1975s496) ges h(r)/h(R) = 248,81.

 

NLM 28Jul2018 Soltimme 00:25

 

— »Ovädret nalkas. Det är Dags för Evakuering». Problem: Om det brinner överallt, finns ingen evakueringstillflykt. Regering/Riksdag menar att det inte är allvar, eller? Visa. Berätta.

— Det är inte vettigt att folk i gemen fortsätter framleva vardagen som vanligt när det ser ut på det här sättet; Naturen innehåller alltid indikatorer på ohälsa. Bestämt framträder en sådan, här. NU.

   Vakna, Sverige. Jämför KårböleOmrådet Aug2018.

KALHYGGESOPINIONEN I SVERIGE är — nog — redan vaken sedan åtskillig tid bakåt. Värre är det med statsförvaltningens populationer:

— STATEN SVERIGE, med flera, har alldeles tydligt HELT misslyckats i samvaron med Naturen. Ingen världspanel kan ändra på den ordningen. Men väl på kursriktningen som, tydligen som det får förstås Aug2018, utpekar typen »total konfrontation».

— Stoppa maskinerna. Full back. Eller som Tjejen säger i LAW ABIDING CITIZEN (Gerard Butler, 2009): ”You guys shure have fucked this one up”. Iakttagande av redan existerande NATURLAG. Aldrig beslut MOT. Aldrig bestämmande ÖVER. Det är att be om trubbel.

   Vakna, Sverige. Fötterna på Jorden. Inte i Peken.

   Förmågan att uppröras över pågående naturmord (VKK). Visa.

   Befolkningens utbildning, undervisning och allmänbildning kommer garanterat INTE från GOOGLE, INTE från MICROSOFT. Jämför även i noMACfysik.

— Det är också en (jävla) mening att sätta på pränt med den berusande vällovliga löftesrika framtidstro som fanns runt 1994 med Windows 3.1: total användarfrihet.

 

Se även från MEL 1 och MEL 2.

 

 

NLM-förklaringen, Markbiomassan:  Ansamlingen av Stora Mängder Extra Infört Gasmaterial CO2, från Jordytan in till luften ovanför — Avskogning¦MaunaLoaBeviset — genererar motsvarande onaturliga täthetsvariationer genom solvärmen (tillsammans med vattnets termofysik) särskilt OM extragaserna ansamlas tillfälligt i komprimerade stråk.

AGW — fossilt atmosfäriskt extra CO2 — kopplar inte NLM.

— Genom att den naturliga luftbalansen redan är rubbad av extra infört (stora mängder) CO2, är den täthetseffekten — vågbildning genom extra infört material som ökar tätheten — redan stadfäst: värmeansamlingen, speciellt sommartid, med marken som stabil rekylbas, skapar tryckvågseffekter som fortplantas genom hela Jordatmosfären. Då tryckeffekten når den tunna mesosfären, kallaste stället är vid polerna, kan de normalt oerhört utspridda vattenmolekylerna pressas ihop i aktuella vågfronter, tillfälliga täthetsansamlingar, och därmed »isa»: NLM visas. Under normala förhållanden — Naturskogen 1800 — finns inte den kraftbilden, och därmed syns ingenting. MaunaLoaBeviset ingår inte i modern akademi, och förklaringen här undandrar sig därför rent principiellt:

— En ExempelVETE tryckändring på en millimeter här nere vid Jordytan ger en motsvarande metrisk ändring i mesosfärens vattenångsbesättning på 26 meter.

— Täthetseffekter som följer från tillfällig värmebildning från solbelyst extra CO2 från fortsatta avskogningar (eller vulkanutbrott [1855]), den allmänna fortsatta atmosfäriska dumpningen av icke-fossilt CO2, speciellt landområdena på norra halvklotet, är orsaken till ljusfenomenet i NLM:

   DEN ALLMÄNNA HÅLLNINGEN I DEN HÄR FRAMSTÄLLNINGEN, enligt AGW¦NLM:

NLM norra halvklotet ökar ÅRSVIS i intensitet och förekomst (CitatSC¦12 ; CitatSN¦3), hetvågorna ökar i intensitet och antal, frekvensen av tillfälligt »exploderande  väderkrafter» ökar i intensitet och antal, alla på grund av — i tydligt samtidig tillväxt av — atmosfäriskt växande icke-fossilt CO2:

Jämför RÄKNEEXEMPEL. Detaljerna ingår tydligen inte i IPCC.

   Det är sammantaget den bild som här har framkommit — som mest och direkt förklarande till NLM-fenomenet.

 

Detaljstudier:

NLM-fenomenet

Detaljstudier med jämförande etablerade synsätt

 

  Noctilucent clouds, or night shining clouds, are tenuous cloud-like phenomena in the upper atmosphere of Earth. They consist of ice crystals and are only visible during astronomical twilight. Noctilucent roughly means "night shining" in Latin. They are most often observed during the summer months from latitudes between 50° and 70° north and south of the Equator. They are visible only during local summer months and when the Sun is below the observer's horizon, but while the clouds are still in sunlight. Recent studies suggests that increased atmospheric methane emissions produce additional water vapor once the methane molecules reach the mesosphere - creating, or reinforcing existing noctilucent clouds.[1]”,

WIKIPEDIA, Noctilucent cloud, 26Jul2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

— Jämför KandidatMETAN KaM.

SublimeringsDiagrammet:

Vattenångans roll:

  Above about 15 km the density of water vapor is so low that condensation rarely occurs.”,

Geisler et al., University of Illinois 1965

   Meningarna nu (2018) är desamma. Men det är svårt att hitta (sådana) direkt litterära citat.

 

 

Wikipedia, Carbon dioxide, 3Aug2018 — nedre röda/blå delarna mot 1Pa här tillagda hoftade.

— Fasdiagrammet förtydligar att i den aktuella mesosfären

[FM1975s496, Mesopausen 80-90 KM ¦ 1 t2 mB = 1 Pa = 1 t5 B] — min –140°C ¦ max –90°C 

bör CO2 vara gasiskt och vattenångan H2O isisk/kristallisk om två eller flera H2O tillåts sammanträffa.

 

 

— DEN MARKERADE FÖRLÄNGDA RÖDA DELEN förtydligar att CO2-molekylerna vid höjdnivån ca 100 KM — trycket ca 1 Pa ; temperaturen max Minus150°C — i vilket fall ligger (strax) under ämnets Sublimeringslinje (övergången gas-fast sker direkt utan mellanliggande flytande): CO2-molekylerna befinner sig (säkert) i gasiskt tillstånd, medan vattenmolekylerna H2O, säkert, befinner sig i Sublimeringsfasen: isbildning direkt — OM kontakt sker.

— Emellertid vet vi (här) inte mycket om marginalerna där uppe (dagsida/nattsida, ekvator, poler) utöver det vi själva, möjligen, kan grovräkna ut från basfakta:

   Då Solen ligger på ges kraftiga dissociationsenergier — molekylerna får motsvarande högre värmegrader — medan nattsidans svalare dygnsrytm ger mera ideala förhållanden (som i diagrammet).

   Speciellt för vattenmolekylernas del (isNATTångaDAG) finns i så fall olika möjligheter med upplösning/återbildning.

 

NLMprob:

Problemet med De Nattlysande Molnen — alltmer synliga numera

 

  Noctilucent clouds can form only under very restricted conditions during local summer; their occurrence can be used as a sensitive guide to changes in the upper atmosphere. They are a relatively recent classification. The occurrence of noctilucent clouds appears to be increasing in frequency, brightness and extent.”,

WIKIPEDIA, Noctilucent cloud, 26Jul2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

 

PROBLEMET (i moderna kvarter) här är som Geisler-citatet ovan anger: den (ytterst) låga H2O-tätheten:

1 t12 KG/M³ vid 100 KM, ref. Fenn1985.

   I grova drag är medelkubavståndet mellan H2O-molekylerna med tätheten 1 t12 KG/M³ grovt

0,030000 mM =

(1 t12 KG/M³)/[U(H2O)u=2,988594 t26KG]–^1/3

jämfört med vår normala markfysiks vattenånga runt 12 miljondels mM =

0,000012 mM; eg 0,000011529507 mM (nedan):

(0,0195KG/M³)/[U(H2O)u=2,988594 t26KG]–^1/3:

— Vid normal luftfuktighet [grovt 50%] är vattenångans lufttäthet

[grovt 1,5% av luftens medelvikt per M³ ca 1,2922 KG/M³]

vid Jordytan grovt 0,015×1,3 =

0,0195 KG/M³:

— Förhållandet MaxMin-täthet blir: 0,0195/1t12 = 1,95 T10.

— Det är också Problemet man brottas med i MAC i försöken att förklara de numera (2000+) alltmer frekventa  s.k. (eng.) Noctilucent clouds, nattlysande moln (NLM).

 

  Data from the Aeronomy of Ice in the Mesosphere satellite suggests that noctilucent clouds require water vapour, dust, and very cold temperatures to form.[8] The sources of both the dust and the water vapour in the upper atmosphere are not known with certainty.”,

WIKIPEDIA, Noctilucent cloud, 26Jul2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

 

NLM-fenomenet har klassificerats genom mätningar att uppträda uppe vid mesosfären  (80+ KM) i belysning från Solen efter skymning/före gryning. Och då endast, för norra halvklotets del sommartid perioden Maj-Augusti begränsat av latituderna (breddgraderna) 50-65°N (inom Solvinkelskuggan 4¦6-16°: man måste befinna sig under solhorisonten med denna vinkel för att få se något):

— Medelavstånden mellan H2O-molekylerna är så stort vid den höjden att det under inga som helst normala omständigheter finns utrymme för sammanträffanden med den isbildning som antas förklara själva ljusfenomenet.

 

KandidatMetan:

Olika etablerade teorier har föreslagits (Wikipedia, Noctilucent clouds, Aug2018).

Kandidat: Metan

Jonisationsenergier, NIST-data:

NIST ämnesdata:

National Institute of Standards and Technology

Jonisationsenergier (Evaluated Gas phase ion energetics data):

———————————————————————————————————————————————

NOMINELLA DATAVÄRDEN utan källans angivna tolerans:

———————————————————————————————————————————————

kem.    gas                   jonisationsenergi i eV (E=U[Qe=1,602 t19C]; E/Qe=U i ”elektronVolt”):

—————————————————

CH4     Metan              12,6100

CO2     Koldioxid        13,7770

H2O     Vatten              12,6210

O2        Syre                 12,0697

O3        Ozon                12,5300

———————————————————————————————————————————————

https://webbook.nist.gov/

———————————————————————————————————————————————

Klicka på Search/Name, skriv in ämnesnamnet (t.ex. Methane).

I varje ämneskategori finns en lista över specifika data.

Skrolla neråt, Klicka på

"Gas phase ion energetics data".

 

OM man räknar med en möjlig fotokemisk omvandlingsprocess av typen nedan — först i området 20-30KM över Jordytan, ozonskiktet — vilken kandidat f.n. just är fallet i MAC 2018,

 

CH4 + O2 + O → CO2 + H2O + H2O

— En möjlig fotokemisk reaktion som bl.a. ger vatten från metan, ozon och enatomigt syre.

 

finns i varje fall i princip just de ingredienser som figurerar i ämnet NLM:

 

   »extra vatten är nödvändigt» (inte bekräftat):

— Medelavstånden mellan H2O-molekylerna är så stort vid NLM-höjden, ca 80 KM, att det under inga som helst normala omständigheter finns utrymme för de ljusledande isbildande sammansträffanden som antas förklara själva ljusfenomenet.

   extra CO2 strömmar till kontinuerligt i 100 KM-nivån (bekräftat — MEN ..):

 

 

Ref. PhysOrg: Scientists detect carbon dioxide accumulation at the edge of space (Update)

— November 11, 2012, Naval Research Laboratory

https://phys.org/news/2012-11-atmospheric-co2-space-junk.html

 

FRÄMSTA PROBLEMET med den matematiken:

 

   Mängden uppmätt atmosfäriskt metan CH4 är ytterst liten: 2015:1,83 ¦ 2016: 1,84 ppm(v):

 

Ref. Global methane levels hitting new highs

By EarthSky Voices in EARTH | July 19, 2017

http://earthsky.org/earth/global-methane-levels-hitting-new-highs

 

   INGEN VET RIKTIGT HUR MYCKET METAN (CH4) SOM HAR DUMPATS i luften.— alternativt hur mycket CH4 som, eventuellt, skulle KUNNA ha bildats ur kandidaturen i ovanstående punkt.

 

Jonisationsenergin för CH4 (NISTdata) är 12,61eV:

— Solljusets Planckenergi (E=hf=U[Q=e=1,602 t19 C]; E/e=”eV”=hf/e) för UV-ljus (Wikipedia) anges konventionellt inom våglängdsområdet (λ)

10nM(=1 t8 M) — 400nM(=4 t7 M); Sambandet cf=2,99792458 T8 M/S ger f=c , och vi kan då räkna ut respektive Planckenergigränser eV=hf/e=hc/e · 1/λ ~ 1,24 t6 M/λ :

124eV — 3,1eV:

— Den räkningen visar, bevisar, att solljuset (lätt) kan sönderdela metan (CH4)

 

till koldioxid och vatten via ozonuttunning och syreutarmning, se KaM;

— Det är PRINCIPEN. Huruvida den processen, emellertid, omsätter några större mängder är det aktuella tvisteämnet: ingen vet, riktigt. Spekulationer frodas. Värdediagrammet ovan visar i vilket fall ännu en försumbart låg metanandel 1,84 ppmv år 2016.

 

REDAN i (övre) ozonskiktet, (20-30KM över Jordytan [våglängden 98,3 nM]),

 

   Sönderdelningsnivån 20-30 KM för CH4 via solljuset är inte NLM-fenomennivån 80+ KM. Kopplande förklaring saknas (svårt att hitta på webben, om en sådan ens omnämns):

 

Att mesosfären (80KM) skulle berikas nämnvärt på vattenånga från metanupplösningar vid 30KM-nivån, avspeglar bara den moderna vetenskapsandans stora svårigheter och problem att hitta kandidater till fenomenförklaringen bakom typen nattlysande moln (NLM).

ExempelTioTusen bara understryker den (plågsamma) situationen: H2O-tätheterna i området 80-90KM är alldeles på tok för låga för att (ens teoretiskt) få flera vattenmolekyler att sammanträffa (på någon tredje part) och så bilda iskristaller. En helt annan fenomenförklaring måste till. Se bVeTT och ExempelVETE.

 

   Problemet i MAC/IPCC är att PhD-experterna numera (2010+) alltmer DATORMODELLERAR sina allmänna universella intryck, och som sedan ingen vanlig dödlig kan kontrollera med normala enklare hjälpmedel.

— Bara om, och då, etablerade artiklar specificerar modelleringsinslagen (vilket inte alltid anges: publik redovisning av programalgoritmer i etablerade vetenskapssammanhang förekommer veterligt inte alls, just på grund av den enorma omfattning som varje detaljbeskrivning kräver) kan vi veta vad som gäller.

   Jämför epoken med t.ex. bubbelkammare (före 2000) som visade exakta experimentella partikelresultat som kunde kontrolleras av vem som helst med  kännedom om elementär matematisk fysik. Den typen av sakvetenskap som man kunde studera i minutiös detalj finns inte längre. Faktapresentationen numera (2000+) är av en helt annan kaliber än under instrumentepoken (-1999). publiken får inte (alltid) komma in, längre.

 

 

 

AGW¦NLM:

I etablerad vetenskap (2018) finns vad vi vet ingen beskriven skillnad mellan markbiologi, hydrotrycksbaserad, och havsbiologi, icke hydrotrycksbaserad. MaunaLoaBeviset (MLB) står helt orepresenterat i MAC. Så finns inte ens en teoretisk möjlighet för forskarleden i modern akademi att testa, analysera och pröva möjligheten med den rent landbaserade extra värmeeffekt som avskogningen ger upphov till med växande icke-fossilt dumpat CO2 i koppling till det numera allt mer visuellt synliga fenomenet med nattlysande moln (NLM). För Sveriges del, särskilt Mellansverige omkring breddgrad 60°N.

 

   AGW, den globala uppvärmningen som konserveras av havsoceanerna, har (enligt MaunaLoaBeviset) ingen direkt koppling till markbiologins avskogning: AGW i sig kopplar inte NLM-fenomenet — markbiomassans koppling. Vilket också är vad Lübken-gruppen nedan säger.

— MaunaLoaSommartappet (SD=6ppmv ¦ eCO2) är också försumbart mot det numera samlade icke-fossila extra atmosfäriska tillskottet på (2015) 44ppmv (Globalräkningen). Så. SD-tappet, räknat som »mindre atmosfäriskt CO2-netto» under sommarsäsongen (markbiomassans hydrotryckande vattensköljning, se DB2), har knappast någon specifik innebörd i NLM-komplexet (över nordkalotten), heller. Om NLM-fenomenet fungerar som här antytts (NLM-förklaringen), kan vi sluta oss till att det uppträder först (på nordkalotten via avskogningarna) från en viss gräns då tillräckligt stor mängd icke-fossilt CO2-överskott uppnås som kan åstadkomma tillräckliga täthetseffekter i mesosfären från marknivån. Före det, är fenomenet så ljussvagt, täthetsändringarna så svaga att inget syns: ytterst ringa isbildning uppkommer, om alls.

 

   Enligt Wikipedia syns (ännu 2018) inte NLM längre norrut än 65°N; inte längre upp än Storuman i Västerbotten; inte längre söderut än 50°N; Cornwall, Belgien, Luxemburg, Tjeckoslovakien, Polen. Synbarheten kräver att man står i nattskugga mellan 4¦6-16° under Solranden perioden Maj-Augusti: (svagt) efter skymning (än svagare mot midnatt), (mycket) starkare mot gryning, enligt här gjorda särskilda observationer perioden 26Jul-10Aug2018.

 

Lübken2018:

Möjligheten med NLM-påverkan från AGW — knappast, säger Lübken et al. Jul2018:

Vissa etablerade röster (Wikipedia, Noctilucent clouds Aug2018) anför att den globala uppvärmningen möjligen skulle spela roll (WikiCit9). Men ämnet är (fortfarande) kontroversiellt.

   Rapporten nedan ger en viss orientering hur man i dagsläget (Aug2018) ser på det, på senare tid (WikiCit5) alltmer visuellt framträdande, atmosfäriska fenomenet med nattlysande moln (NLM), just angående fenomenets orsak. Textmarkeringar med färg och fetstil mina egna:

 

"  In the new study, Lübken and his colleagues at the Leibniz Institute used satellite observations and climate models to examine how greenhouse gas emissions from the burning of fossil fuels affected noctilucent cloud formation over the past 138 years, beginning with the start of industrialization. They found that carbon dioxide has actually had very little effect on the nighttime clouds. CO2 warms Earth’s surface and lower atmosphere, but actually slightly cools the middle atmosphere, which causes the ice particles that form to be smaller and harder to see.

 

When methane reaches the middle atmosphere, however, it oxidizes, creating water vapor. The study found methane emissions have increased water vapor concentrations in the mesosphere — a section of the middle atmosphere where these noctilucent clouds appear — by an estimated 40 percent since the late 1800s, which has more than doubled the amount of ice that forms in the mesosphere. The clouds, the scientists write, are “a long-term indicator for climate change.”";

:

E360 DIGEST, YaleEnvironment360, JULY 3, 2018

Climate Change Is Making Nighttime Clouds More Visible

:

https://e360.yale.edu/digest/climate-change-is-making-nighttime-clouds-more-visible

:

— Det är inte här känt huruvida ”The study found” avser ett rent mätteknisk experimentellt mätvärde: texten antyder snarare att aspekten ”found” kommer från just ”climate models”.

— Vi vill gärna att Etablerade Verk försöker skilja på idé och verklighet:

— En dåligt koordinerad verklighetsuppfattning — noMACfysik — blir inte mindre skev för att den praktiseras på dyra datorer. Fast det är ju jättekul att titta på bilderna förstås ... Transformers, och så där, verkligen verklighetstroget ..

 

LübkenGruppens analys:

Lübken-gruppens (modell-) resultat Jul2017 med dubbla H2O-förekomsterna i det aktuella atmosfäriska NLM-skiktet (ca 80 KM upp) är — emellertid — också problematisk av följande skäl.

 

Basdata:

   Antalet H2O-molekyler per M³ vid nivån 80KM är (Fenn et al., 1985)

N=9,43 T14 med medeltätheten m/M³ = N(Uu[H2O]=2,988594 t26 KG)/M³ =

[(10^–10,55)/Uu=N]Uu/M³ =2,8183829 t11 KG/M² avr

2,8 t11 KG/M³.

— Medelkubavståndet (xyz) mellan H2O-molekylerna med den uppgiften ger avrundat

0,01mM = 10.000 nM.

— Om vi pratar ISBILDNING med jämförelse i vår vanliga klimatsfär

 

säg 1,5% (luftfuktighet 50%: Vattenmolekylens H2O Atomvikt är avrundat U=2+2+16=20) av luftmängden 1,29 KG/M³ som ger 0,015×1,3 =

0,0195 KG/M³, som ger (0,195KG/M³)/Uu =

6,5248073 T23 H2O per M³

 

är motsvarande medelkubavstånd mellan H2O-molekylerna — före isbildning = minst parbildningar — 1000·1/(6,5 T23)^(1/3) =

0,000018mM = 18nM.

— Förhållandet mellan tätheterna Max/Min är 0,0195/(2,82 t11) = 684.210.526,3, avr. ,

— Det är sju hundra miljoner gånger lägre täthet uppe vid NLM-nivån relativt normal klimatatmosfärisk isbildning.

 

PROBLEMET med Lübken-gruppens (modell-) resultat Jul2017 med dubbla H2O-förekomsterna i det aktuella atmosfäriska NLM-skiktet (ca 80 KM upp) är, då, uppenbart, och försåvitt inga felslut föreligger i grovräkningarna här:

ExempelTioTusen: BASDATA

Inte ens med TIO TUSEN gånger mer »extra vatten» (2,8 t7 KG/M³: 0,00047435mMxyz, ca 26ggr mindre än normalisningsavståndet 0,000018mMxyz) finns ens minsta rimliga möjligheter för H2O-molekylerna däruppe vid 80KM att sammanträffa och isa.

— Det som krävs är en relativ täthetsändring. Ett vågfenomen (resonansbildning).

 

Lägg till det problemForumet:

   ISBILDNING/vattendroppsbildning SOM SÅDAN i normal mening är INTE genomlyst, ens teoretiskt, i MAC. Se VATTENDROPPSBILDNINGEN I RELATERAD FYSIK.

— Också DET faktum att resultatbeskrivningarna i MAC INTE omnämner svårigheterna, avgörande detaljer och motsättningar, gör situationen bara värre genom att man inte berättar för läsaren HUR man lyckats få ihop det med att isbildning alls förekommer vid nivån 80KM: den oerhört låga H2O-förekomsten, med eller utan metanets hjälp. Inget upphittat etablerat omnämnande. Se dock CITATEN där möjliga antydningar framskymtar (SC¦11).

— Hur går isbildning till med ett xyz-medelavstånd på 0,01mM mellan H2O-molekyler? Visa.

— Jämför normalt samtal mellan två personer över 1 meter köksbord:

— Samma samtalston med 555 meter mellan istället. Hallå? »Jag såg att han rörde sig».

 

   Förklaringen till blotta förekomsten, isningen som ger ljusfenomenet, måste — rimligen — vara en helt annan.

 

Det är inte den genomsnittliga materialtätheten saken gäller på NLM-nivån. Den är i vilket fall på tok för liten för att kunna ge isbildning.

 

Dessutom MED — enbart, endast — aktuellt glest befolkat H2O med medelkubiska avstånd 0,01mMxyz — med eller utan metanets eventuella CH4-H2O-fotokemiska bidrag (vilket, i vilket fall, blir försumligt).

— Hur då?

— Folket i modern akademi klarar inte av den matematiken, fysiken, matematiska fysiken,

— Varför inte då?

— På grund av att 1. MaunaLoaBeviset (landeffekter kontra havseffekter av extra infört CO2) inte finns med i MAC och 2. att motsvarande täthetsmatematiska fysik inte heller, vad vi vet, verkar ingå (inget omnämnande typ Lübken-gruppens (modell-) resultat finns veterligt).

   Vi studerar det nedan i vågenergins täthetsoberoende.

 

VETE: Tsunami -- NLM-förklaringen

Vågenergins Täthetsoberoende — relaterad fysik

Se även  VÅGENERGINS TRANSPORT TILL SOLYTAN ¦ Solens vågenergi ¦ Solens allmänna vågfunktion ¦ Reflexionsgränsen

 

h(r)/h(R) = √ ρ(R)/ρ(r)

—————————————————————————————

Se utförligt från VÅGENERGIN i Solfysikens energiproduktion enligt TNED ,

Vågenergins Täthetsoberoende

 

VÅGUTBREDNING GENOM VARIERANDE TÄTHETER OCH TEMPERATURER visar i Solfysikens fall enligt TNED på en väl avancerad matematisk fysik som sammanhänger med samtliga övriga solparametrar och deras bestämmande. Men alldeles samma fysik kan också tillämpas på Jordfysiken mellan mark-atmosfär just via varierande tätheter och temperaturer. Det mest signifikanta här är — med terminologin lånad från resultaten i Solfysikens fall, enligt TNED:

— Det finns ett gränsområde, ett sfäriskt reflexionsskal, som returnerar mekaniska vågformer tillbaka neråt inåt moderkroppen. Fenomenformen är, tydligen, också känd i MAC i Jordfallet. Focus Materien 1975 beskriver detaljen så:

 

  Om teorierna för uppkomsten av meteorspår stämde måste temperaturen ha ett maximum i någon nivå mellan tropopausen och höjden 80—100 km. Detta kunde också förklara den anomala ljudutbredningen från stora explosioner och kanoneld. Sådana ljud hörs nämligen på ett avstånd av omkring 150 km bortom en tyst zon runt det normala hörbarhetsområdet. Fenomenet beror på att ljudet totalreflekteras högt uppe i atmosfären och åter når jordytan utanför den tysta zonen. En förutsättning för en sådan totalreflexion är att lufttemperaturen från och med en viss nivå ökar med höjden.”,

FM1975s511sp2mö — äv.ills.515m.

 

Fenomenformen är alldeles densamma i Solfallet enligt TNED (men den fysiken ingår inte i MAC på grund av frånvaron av atomkärnans härledning med den tillhörande stjärnfysiken, se utförligt från Solfysiken om ej redan bekant): Från Solranden (konv. 6,96 T8 M) ökar temperaturen drastiskt ut mot Solkoronan; Jordfallet: Från gränsskiktet JS (Jordfältets övergång i Solfältet) ökar värmegraden (drastiskt) ut mot Solfältet.

   I bägge fallen, mekaniska täthetsvågor — vågenergins täthetsoberoende (VETE) —

finns en utbredningsgräns utåt/uppåt som bestäms av fortsatt avtagande täthet på vågenergins utbredningssätt:

— Våghastigheten avtar (drastiskt) med avtagande täthet, analogt växande temperatur, och kan därför inte utbreda sig vidare utöver ett visst (sådant) gränsskikt: mekaniska vågen kastas/reflekteras tillbaka neråt/inåt av gränsskiktets egen inneboende vågmekaniska, termotryckande, spärrfysik.

 

 

Förklaring:    I g-homogena material — konventionell fysik — förutsätter man att massan per meter är konstant i alla partier

rR; m(r)/d(r) = m(R)/d(R). Då gäller också en homogen integral metrik för energin som ytan av effektens funktion [f (P)] med avseende på tiden (dE=Pdt). För icke g-homogena material kan man substituera [alla substitutioner är giltiga genom a/a=1] tätheten (ρ, grek. rhå) enligt

 

 

[m(r)/[d(r)h(r)]2]h(r)]2 = [m(R)/[d(R)h(R)]2]h(R)]2         ;

[ρ(r)                   ]h(r)]2 = [ρ(R)                     ]h(R)]2              ;

som ger oss ett förhållande mellan två olika tätheter via två skilda höjdmått hH vid resp. h(r)h(R) enligt

[h(r)/h(R)]2= ρ(R)/ρ(r)                                       ;

h(r)/h(R) = √ ρ(R)/ρ(r)                                        ;  vågenergins täthetsoberoende

— En liten tillståndsändring/täthetsändring h(R) i det högtäta R-området ger en motsvarande stor ändring/längsändring h(r) i det lågtäta r-området.

h(r) = h(R)√ ρ(R)/ρ(r)

Energiytan A=h² som transporteras från det inre högtäta (hR)² till det yttre lågtäta (hr)² är med hänsyn taget till de olika tätheterna en och samma enligt vågenergins täthetsoberoende.

 

ENERGI (E=Pt) kan alltid uttryckas på formen av en tvådimensionell geometrisk YTA:

A = yx = P·t. Se särskilt grundbegreppen relaterat i DERIVATA och INTEGRAL från ATOMTRIANGELN med enkla belysande basexempel i INTEGRALA EXEMPEL om inte redan bekant.

— Ytans variation, kurvformen [f(Pt)], kallar vi för derivata.

— Ytans ekvation, själva ytvärdet (energin) kallar vi för integral.

— Är en given utgångsenergi (idealt) konstant över ett visst tidsperspektiv, kan vi alltid, utan undantag, »laborera» med den givna YTAN på helt godtyckliga kurvformer, eller som vi säger, s.k. (tids-) funktioner. Kurvformen i sig påverkar inte den givna energin.

 

 

Varför — i någon framstående mening — beskrivs inte täthetsändringarnas matematiska fysik inom Jordens klimatsfär i modern akademi? Vi ser dem, och använder dem, i vattenvågsfysiken för att beskriva och förklara funktionen i sådana företeelser som hos s.k. Tsunamis (vidare nedan). I TNED används samma principiella matematiska fysik för att härleda elementära detaljer i Solfysiken — som inte heller ingår i MAC.

 

NLMorsaken: A ¦ B

Om tillräckligt stora täthetsändringar — tryckändringar — sker nere vid Jordytan, kan den  tryckändrande energin transporteras uppåt genom atmosfären och verkställa motsvarande STORA momentana — vågfunktioner — täthetsändringar i områden med låg täthet.

 

Verkan kan vara tillräcklig — direkta bevis saknas här, jämför EXEMPEL — för att pressa ihop normalt glest utspridda H2O-molekyler i tätare stråk med mellanliggande helt tomma lågtäta områden. Därmed finns en möjlig rent dynamisk förklaring till en möjlig isbildning på normalt medelmässigt omöjligt låg isbildningsmedeltäthet:

— atmosfäriska CO2-överskott som drar på sig extra solvärme bildar extra täthetsfluktuationer (högtryck — parkerade hetlås sommartid) i marknivån (Helhetsbilden).

 

Vi studerar detaljerna vidare nedan i TSUNAMIVÅGOR.

 

 

 

 

Tsunami, jap. »hamnvåg», eng. »harbour wave»: VETE

 

TSUNAMIVÅGOR

tsunami, jap., hamnvåg

 

Frekvensrelationen f=c/λ

Med en bibehållen given konstant vågfrekvens (f=c/λ) måste våghastighet och våglängd ändras proportionellt: avtar våghastigheten c måste också våglängden λ avta för att konstant f ska gälla.

 

UTVECKLINGSEXEMPEL

— En vattenvåg (Stilla Havet) som — på tiden T = 1 sekund — bildas över ett område d=500 KM genom en (snabb) havsbottenhöjning på säg h=0,2M ger en idealt rektangulär vågyta på A=100.000 M².

— Med utgångshastigheten c = d/T = 500KM/S gäller då (f=c/λ) — idealt, utan förluster (friktion) —

f = (5 T5 M/S)/(5 T5 M) = 1/S = 1 Hz.

— Är vågenergin — så länge vågen inte bryts av t.ex. en bergvägg, konstant i vågutbredningen — är också vågenergin bara en annan form av vågens idealt geometriska tvärsnittsyta:

— Energin E=Pt i en planformad sinusvåg är proportionellt mot sinuskurvans yta via produkten av effekt (P) och tid (t=1/f).

   Analogt för vågen (E=mv²/2=mv·v/2=p·v/2): rörelsemängden (p) gånger halva våghastigheten:

— För att bevara E konstant måste vågmassan (delen över havsytan) öka proportionellt mot våghastighetens avtagande i kvadrat: m/2 = E/v² = E/(d/T)² = ET²/d²:

— Är T=1/f en konstant (1S i vårt exempel) gäller tydligen att en ideal vågyta (d²) måste öka om m gör det:

 

md² = 2ET² = konstant.

 

Alternativt och förenklat idealt med konstant bevarad vågenergi:

 

  Ideala vågytan (d²) måste öka med avtagande våghastighet (c), konstant frekvens (f) och bevarad vågenergi (E).

 

   Grafiska ekvationer som ritar den typen av plana vågformer är i PREFIXxSIN av typen

 

y = 0.1(1+2^–x)(sina[2^–0.06πx/2]πx/2)^b

 

a=1; b=1:

a=1; b=2:

— Våglängden avtar med växande amplitud, konstant vågenergi.

 

Det är precis samma fason som uppvisas av de s.k. Tsunami-vågorna.:

— En låg snabb lång primär tsunamisk havsvåg drar fram med närmast otroliga hastigheter. När den kommer in mot grundare landområden, pressas våghöjden upp av vågenergin samtidigt som våglängden och hastigheten avtar.

   Det är principen avbildad illustrativt ovan (i repeterad vågserie).

   Men ingen webbkälla (Aug2018) finns som verkar ens försöka förklara energigrunderna på det ytterst enkla och elementära sättet. Det man finner, koll på flera webbsidor med ”Tsunami Mathematics” är, i sammanhanget, ytterst komplicerad högskolematematik. Jämför MIT-exemplet. Verkligen enastående fysikkunskaper.

— Ingen förstår det.

   Skulle det påståendet ändå ha något enda undantag — läsaren till stor glädje: storsäljare i Bokvärlden, garanterat minst 500 år framöver — vill jag gärna vara den första att få bese den uppvisningen.

   Ännu intet upphittat.

   Så: Vi håller oss (här) till de allra enklaste grovräkningarna, fysikgrunderna, för att få grepp om ämnets rent praktiska fysik.

 

Den VETE enkla sambandsformen h(r)/h(R) = √ ρ(R)/ρ(r) för vågenergins täthetsoberoende används i TNED särskilt för att härleda detaljer i Solfysiken.

 

Solfysiken:

 

 

Men vi kan, tydligen, även använda sambandet för generella (grova uppskattningar i) täthetsproblem som berör Jordatmosfären: skillnader i H2O-täthet nere vid marken 0KM och 80-100 KM längre upp:

 

Vattenångans täthet (D) i KG/M² — räkneformer, se Basdata

——————————————————————————————

             0KM                 80KM              förkl.

———————————————————————————————————

D          1,95 t2            2,8 t11           KG/M³, medeltäthet: Fenn1985

xyz       0,000018        0,01                 mM, medelkubavstånd mellan H2O-molekylerna

D(B/C) 6,964 T8        

ROT    2,639 T4         = h(r)/h(R)       sambandet i VETE

——————————————————————————————

A           B                       C                       D

Jordfysiken:

Exempel, Resultatbild: Tsunami

BASDATA:  RESULTATBILD VETE— h(r)/h(R) = √ ρ(R)/ρ(r) :

En (tillstånds-) ändring i markluften på en meter vid markytan här motsvarar på 80KM-nivån en ändring på

26.390 M = 26,39 KM; drygt tjugosex tusen meter.

 

En (tillstånds-) ändring i markluften på en mM — en enda millimeter — vid markytan här motsvarar på 80KM-nivån en ändring på 26,39 Meter, H2O-tätheterna respektive.

 

— Den resultatbilden erbjuder uppenbarligen en verkligt stor möjligheten att förklara fenomenet.

 

NLMorsaken: B ¦ A

 

NLM-fenomenets möjliga orsak?

OM isbildningen bildas i solskugga, vår natt, kvarstår iskristallerna likväl tills nästa gryning då solljuset (åter) löser upp bindningarna genom sin mera högfrekventa Planckstrålenergi.

 

Om vi enbart räknar i en (x-) led enligt Exempel:

 

— Hur många H2O-molekyler ryms på rad inom 26 meter vid 80KM-nivån med databasens uppgifter ovan?

 

   SVAR:

   26 M / 0,01 mM = 2.600.000 st H2O.

— Drygt två och halv miljon. Maximalt tätt i en frontvågkam.

   Det räcker, gott och väl för isbildning i en vågfront med stora tomrum på ömse sidor.

 

När väl en isvågfront har bildats, kan ispartiklarna spridas ut i åter andra formationer, och därmed en blandning av strukturer på i princip vilka som helst sätt, beroende på tryckeffekterna.

 

Så kan NLM-fenomenet förklaras:

— H2O-molekyler förenas i mesosfären till iskristaller genom säkra vågförtätningar.

Det skulle vara hela förklaringen:

 

 

NLM-exempel 26Jul2018 01:43 -- Mellansverige  60°N --  Parameterkomplexet är omfattande, och det är inte enkelt att avgöra vad som gäller utan vidare:

Nattlysande moln Mellansverige 26Jul2018 — förorsakat av den ständigt växande avskogningens CO2-dump? Och som också bär ansvaret för sommartidens landhetparkeringar på norra halvklotet? Genomgången här antyder det [‡].

 

 

Fenomenet inte känt före 1855 — observation i samband med vulkanutbrott, Wikipedia, Noctilucent cloud, Aug2018. Sedan några decennium bakåt numera allt mer synligt.

— Med tid och plats kan (numera) utvecklingen av NLM-förekomster studeras i detalj, på norra halvklotet från marken mellan breddgraderna 50-65°N. Vågstrukturer framträder tydligt.

— Kamerariktningen i bilden ovan: rakt norröver, Soltimme 01:43, 26Jul2018, lat. ca 60°N.

 

 

Genom ytterst små täthetsändringar i marknivån, föranlett av extra inflödande luftgaser som normalt inte finns med i naturbalansen, bildas VETE motsvarande EXEMPEL täthetsfluktuationer: Extravärmen från solen INOM små millimetertunna atmosfäriska överskotts-CO2-stråk samlar på sig motsvarande ENERGI vid markytan. Det är samma fenomen som (här) antas förorsaka lokala/regionala hetvågor på land, och som 80KM längre upp i luften, norra halvklotet NLMförkl, kan åstadkomma tiotals meter komprimerade vågfronter: H2O-molekyler sammanförs till iskristaller i täthetsändrande vågkammar på grund av den extra markvärmen: tryckändringar, via det extra CO2:et.

   På den vägen kan, möjligen, NLM-fenomenet förklaras: Dagtid sönderdelas NLM-iskristallerna av solens högfrekventa ljusenergi som sedan återbildas nattetid på skuggsidan så länge fortsatt abnormt rådande tryckförhållanden — hetperioder — råder.

— Tryckändringar är som störst vid mesta möjliga värmepåverkan, analogt sommartid. NLM syns (ännu) inte vintertid.

   Förklaringsgrunden ovan kan inte föras inom MAC, eftersom MaunaLoaBeviset inte ingår.

 

   Orsak — enligt det här uppskissade scenariot:

— Mänskligt anställd naturprofitering som rubbar naturharmonin:

— Fortsatt avskogning för landbackens del garanterar fortsatt destruktiva väderkrafter.

 

   Mera hetvågor.

   Mera skadegörelse.

   Mera »naturfenomen» typ ”Sverige Brinner Jul2018”: NLM.

 

STATEN, inte naturen, bär ansvaret för förödelsen:

— Staten, modern akademi, undanhåller mänskligheten rätten till harmoniskt intellektuell naturutveckling, exempel i noMACfysik: mänskligheten intvingas i LYDNAD. Utvecklingen stagnerar, och urartar i tvång för befolkningen att medverka i fortsatt naturmord.

— Vänligen dementera det. Det vore helt tokigt underbart fantastiskt.

 

Det är bara början för landbackens del, om inte avskogningarna — naturskogens fortsatta atmosfäriska CO2-dumpning — upphör.

 

CO2-tillväxten i mesosfären:

Mera koldioxid högst upp i Jordatmosfären: +0,82 ppmv/år perioden 2004-2012 vid 100KM-nivån

Men:

— Har förklaringsgrunden ovan (också) någon möjlig koppling till observationerna (2004-2012) vid 100 KM-nivån med påvisat växande CO2?

 

Vi studerar det.

 

”Med den observationen är det tydligt att CO2-halten i 100KM-området — entydigt — växer på kredit av den fortsatta avskogningen. Men mera säkra bevis saknas”, nedan;

 

FOCUS MATERIEN 1975 ill.s.497 innehåller ett diagram 0-260KM för Jordatmosfären med uppgifter på gaserna O¦N¦O3¦CO2¦Ar¦O2¦N2 i antal per volymsenhet med växande höjd över Jordytan. CO2-delen slutar vid 90KM-nivån med ca 1,48 T16 CO2/M³ motsvarande 107 ppmv CO2 med hänsyn till hela områdets gassumma (1,38 T20 molekyler/M³). CO2-variationen i slutet mot 90KM-nivån är nära linjär med en hoftning vid 100KM-nivån på (kanske) ca 146 ppmv. Men den uppgiften är osäker på  (kanske) ±40ppmv. Bokens tryckår är 1975.

— CO2-källan nedan med (medellinjen) 228 ppmv¦2012 och 205 ppmv¦2004 ger en linjär ökningstakt på 228–205=23ppmv/8år = 2,875ppmv/år; ×(2012–1975=37)=106avr.; +146(±40)=252(292¦212); Källan nedan visar 228. Kopplingen FocusMaterien1975¦NavalResearchLab har tydligen, med viss försiktighet, viss relevans. Variationerna i NavalResearchLab-källan är grovbilder av Mauna Loa SD-WI med stora variationer. En snabb grovräkning på tabelldata ger en viss vidare orientering:

— Motsvarande Mauna Loa medelvärden ppmvCO2:

zStatNaturPaus201516d.htm#MaunaLoa1959_2013

2004    377,38

2012    393,82

————————————

16,44ppmv/8år = 2,055 ppmv/år:

— Om trendvärdet håller streck (och enheten ppmv gäller)

skulle CO2-ökningen på nivån 100 KM vara, linjärt idealt (perioden 2004-2012):

2,875 – 2,055 = 0,82 ppmv/år.

— Det, på sitt sätt, anmärkningsvärda är att vi, ur den räkningen, får, ganska precis, FocusMaterien-medelvärdet år 1975 på 146ppmv från AGW/AvskogningsKomplexets början (1800+) enligt

0,82(1975–1800=175) = 143,5 mot ovan 146. Linjärt.

 

Slutsats från grovräkningen:

 

— Övre Jordatmosfären vid 100KM-nivån hade år 1800 ungefär nuvarande uppvisade Mauna Loa Sommartappets eCO2-mängd 6ppmv:s halva del, ca 3ppmv eller nära markbiomassans årliga VäxaMulla omsättningsdel, 2ppmv mCO2. Den delen har sedan — linjärt — växt till sig i takt med (mestadels) troposfärens fossila CO2-ökning (63%), plus icke-fossila CO2 delen från avskogningarna (37%). Och uppvisade år 1975, FocusMaterien som ovan, helt linjärt räknat, 175år×0,82ppmvCO2/år=143,5ppmv [146±40ppmv].

— För att bibehålla linjära grovräkningar upp till NavalResearchLab-gruppens år 2012-värde (228ppmv) är det tydligt att högre tillväxttakter uppträder — tillväxttakten +CO2 nivån 100KM ökar:

(205ppmv–146ppmv=59)/(2004–1975=29år) = 2,03 ppmv/år;

(228ppmv–205ppmv=23)/(2012–2004=08år) = 2,06 ppmv/år;

— Enligt MaunaLoaBeviset representeras enda exponentiellt — tydlig ökningstakt — uppvisade CO2-ökningen av avskogningens del som börjar, tydligt, i samband med motorsågseran — från början av 1960-talet. Industriella fossil-CO2-kurvan, den här benämnda AGW-kurvan, har ingen exponentiell karaktär.

 

— Med den observationen är det tydligt att CO2-halten i 100KM-området — entydigt — växer på kredit av den fortsatta avskogningen.

 

CO2-halten vid 100KM-nivån, relativt hela gasområdet vid den nivån, är nu (2018, avr. 230ppmv) inte långt ifrån troposfärens naturskogliga nivå vid tiden omkring 1800: ca 280ppmv.

— Jämför luftmarint¦100KM 280¦3 (93avr) år 1800 med år 2012:s motsvarande, grovt, 400¦228 (2avr).

   Slutet närmar sig. Marginalerna minskar snabbt. Staten framhärdar i enorma naturinsikter: Sverige brinner Jul2018.

 

Ursäkta. Vilka Globala Statsrättsmänniskor — världspaneler — begriper inte att OM MAN INTE utvecklar samhällena på naturens villkor

 

— vad vi VET, säker naturharmonisk samvaro och utveckling. GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER; Inte vad vi TROR eller TYCKER: en säker utveckling av otrygghet och ofrihet

 

— urartar samhällsbygget i en frontalkollision MOT naturkrafterna.

   Tydligen alla. Verksamheten rullar på. Ingen reagerar. Än.

 

 

Den växande CO2-mängden vid 100 KM-nivån

PhysOrg2012

 

 

Ref. PhysOrg: Scientists detect carbon dioxide accumulation at the edge of space (Update)

— November 11, 2012, Naval Research Laboratory

https://phys.org/news/2012-11-atmospheric-co2-space-junk.html

 

Det är (numera 2018) svårt att få fram mätbaserade basdata i ämnet atmosfärens gasinnehåll 0-100 KM från webbkällor. Sökningen här har bara fått fram en källa från 1985 (Fenn et al.).

— Wikipedias artikel på Atmosphere of Earth, till exempel (Aug2018) innehåller ingen diagramform över de olika luftgasernas representation (N¦N2¦O¦O2¦O3¦Ar¦CO2¦N¦) 0-100KM, typ FOCUS MATERIEN 1975 s497, så att man kan göra jämförelser, analyser och utvärderingar. Och inte heller verkar någon annan webbkälla finnas som ger den typen av överskådlig direktupplysning.

— WebbsökningBilder på ”earth atmosphere, diagram”: inget. Hundratals ”TittaHärBarnVadRoligaFigurerDetFinns”-diagram rusar förbi. Ingen verkar intresserad av ämnet. Verkligen fascinerande ämne.

 

Medverkande tryckfaktorer

 

 

Wikipedia Tsunami (Aug2018) har på delartikeln Drawback

https://en.wikipedria.org/wiki/Tsunami - Drawback

en illustration av ovanstående art:

— Med en horisontell vågrörelse — given energiriktning för källa och mål [alla vattenvågor ebbar ut relativt energikällan] — följer det underliggande vattnets partiklar delvis, successivt, med i rörelseriktningen genom en cykloidisk rörelseform, typ illustrationen ovan: Partiklarna puttas långsamt med i vågutbredningens riktning.

— Vi har att förvänta oss precis samma delfenomen i alla (återkommande) tryckändringsfenomen genom olika fysiska ämnen, särskilt från tätare (marken) till tunnare (toppatmosfären) medium.

— Wikiartikeln har en mera allvarlig underton:

— OM en Tsunami är på väg in mot en strand, och den vågens strandsida ligger lägre relativt havsytan än vågens baksida som ligger över medelhavsnivån, bildas ett motsvarande »vattenfall» mot den lägre delen: vatten från stranden rullar ut mot tsunamivågens front, och mer eller mindre torrlägger stranden — innan den fruktansvärda vågen anländer: nyfikna okunniga turister, som inte hastigt uppsöker högre utsikter, omkommer.

 

 

Vattenångans höga marktäthet och låga toppatmosfäriska representation

ASPEKTER PÅ EFFEKTER I ATMOSFÄRENS VÄRMEOMSÄTTN ING:

 

Wikipedia, Water vapor — in Earth’s atmosphere, 13Aug2018;

  Gaseous water represents a small but environmentally significant constituent of the atmosphere.”,

  The percentage water vapor in surface air varies from 0.01% at –42°C .. to 4,24% when the dew point is 30°C”,

  Approximately 99,13% of it is contained in the troposphere.”,

  Less obvious, the latent heat of vaporization, which is released to the atmosphere whenever condensation occurs, is one of the most important  terms in the atmospheric energy budget on both localal and global scales.”

  For example, latent heat release in atmospheric convection is directly responsible for powering destructive storms such as tropical cyclones and severe thunderstorms.”,

  Water vapor is the most potent greenhouse gas owing to the presence of  the hydroxyl bond which strongly absorbs in the infra-red region of  the light spectrum.”.

 

 

 

 

 

Tabell FOCUS MATERIEN Diagram s497, ATMOSFÄRENS antal olika ämnesatomer/molekyler per M³

Se sammanställning KALKYLKORT i NoctiLucent2018.ods

 

 

 

 

Fenn1985:

OPTICAL AND INFRARED PROPERTIES OF THE ATMOSPHERE, Chapter 18

R. W. Fenn et al., 1985, s18-2 Fig.18-3(a), H2O DENSITY (GM/M³):

Värdena nedan ungefärligt uttagna från källans diagram

——————————————————————————————

–1,45(10Log)/20KM 80-100 KM altitude: Vattenmolekyltäthet      mesosfären:

———————————————————————————————————

KM        10Log, KG/M³   antal/M³, U(H2O) = 16+2=18 medelkubavstånd mM:               nivåTäthet¦FM1975s496:

———————————————————————————————————

100       –12,00               3,35 T13 ................................   0,030                              3,7 t7 KG/M³

90         –11,27               1,80 T14 ................................   0,018                             

80         –10,55               9,43 T14 ................................   0,010                              2,1 t5 KG/M³

——————————————————————————————

A           B                       C             ................................   D                                    E

———————————————————————————————————

C = 10^B / [U(H2O = 18) · (u = 1,66033 t27 KG)]

D = 1000 · 1/[C^(1/3)]

 

 

80KM:  Med FOCUS MATERIEN 1975 s497-tabellskalaFelet justerat

— tabellskalan anger ”per m³”, tabelltextenten anger ”per cm³, det skiljer i 6 tiopotenser på den cm³-felaktigt angivna tabellskalan”

— ligger vattenmolekylernas representation 1,38ppmv mellan enatomiga knävets N 18,4ppmv och Ozonets O3 0,07ppmv.

— Mycket sparsamt med vattenånga relativt övriga, således.

 

— SkalFelet upptäckt via jämförelse med NivåTäthet¦FM1975s496 som skulle ge ger typ ”18000000 U” för medelatomvikten.

— TryckFelet:

— Tabellen s497 anger ”per m³” medan den förklarande bildtexten anger  ”per cm³”.

— Beräkningarna här kräver att bildtexten är den rätta (i M³ ska värdet vara med 6 extra tiopotenser), annars blir totalvärdena galna (typ 18000000 U för medelatomvikten). Bokens NivåTäthetsuppgifter s496 är då också OK.

 

 

Frånsett Fenn-källan ovan från 1985 verkar det vara svårt att få fram data på andelen vattenånga (H2O) i området mesosfären (80-100 KM).

 

Ett upphittat »obskyrt, svårtolkat i faktatermer» PDF-dokumentet (2009, här utan länk) om ”ACE-mätningar” på »influensen från Solen», omnämner — vad man kan förstå — bara relativa variationsvärden i ppmv H2O, inga absolutvärden anges.

— Tyvärr är det exempel på en typ av »sakdokument» vars författare inte verkar intresserade av att upplysa om innehållet utanför expertleden.

   Vi frånser den avhandlingen här t.v. (innehållet kan inte relateras).

 

Så: vi vet inte något alls utöver Fenn-källan 1985.

 

 

JORDFÄLTET-SOLFÄLTET:

— Vad vi kan utläsa genom TNED i enlighet med redan relaterade genomgångar:

 

Jordatmosfären.

 

   ELEKTRONELEMENTEN garanterar en ELEKTRISK JORDFÄLTSSTRÖM mark-moln-urladdningMark:

— Området avgränsas naturligt (vid ca 4 KM) med globalt medelbaserade maximala atmosfäriska molnhöjden till max troposfären: Blixturladdningens Fysik ombesörjer urladdningen med återledning till marken, medan Solen — värme, friktion/vind, uppladdningen — ombesörjer elektronelementens atmosfäriska association med vattenånga, dessa begrepp finns inte i MAC;

   ELEKTRONSKIKTET (konv. D-E-F områdena) från övre mesosfären (100 KM: mesopausen till protosfären, 1000 KM) ombesörjs av från Solvinden infångade elektronmassor i Jordens magnetfält (magnetosfären):

— JordMagnetiskt infångade elektroner vandrar mellan Jordmagnetiska polerna i den nedre delen av den s.k. magnetosfären (jonosfären som börjar ovanför mesosfären ca 100 KM). Det »elektronbandet» kopplar alltså INTE Jordens materialfysik, utan Solens.

— JORDELEKTRISKA FÄLTSTYRKAN

— vartefter markens elektronelement överförs via värme/friktion/vind till atmosfärens vattenånga ges markdelen positiv elektrisk potential med motsvarande negativ luftladdning

— mellan marken och Jordfältets högsta atmosfäriska referensområde, ca 4 KM, avtar från ett maxvärde vid markytan (100V/M) och går mot noll uppe vid ca 4 KM:

— Över det gränsskiktet tar sedan elektronbandet i magnetosfären över laddningsbilden som — den sammanställda illustrationen — antyder negativa elektriska fältstyrkor på över 100.000 V/M

(Ref, Bhattacharya et al., May2013)

   MELLANSKIKTET — stratosfären + mesosfären, 10-100KM — markerar gränsen mellan JORDFÄLT och SOLFÄLT:

— Jordfältet betingas och regeras av materialet i Jordens klimatsfär via Jordrotationen och dess primärt bundna atmosfärs sammansättning; Solfältet, dess inträngningsdjup i Jordfältet, betingas och regeras av material från Solen

 

 

 

SKOGSBRÄNDER OCH DERAS ORSAKER I KALHYGGESSVERIGE

 

Tidigare varning:

 

SKOGSBRÄNDER OCH DERAS ORSAKER I KALHYGGESSVERIGE

TIDIGARE VARNING BEAKTAS INTE

— Verksamheten som kan förstås generera de destruktiva väderkrafterna rullar på utan minsta tecken på att avmattas.

— INSIKTEN omskrivs inte ens i etablerad media [EB] — frånsett en del röster i stark minoritet som påtalat blotta möjligheten sedan decennier bakåt.

 

Svensk Statsförvaltning 2018+ — KALHYGGESSVERIGE GENERERAR SKOGSBRAND?

— »Att en och annan familj omkommer i lågorna från Vårat VinstKrig Mot Naturen, får vi ta».

 

Det är TYDLIGEN — för Sveriges JordLokala och JordRegional del — precis den destruktiva konsekvenskraft av Svenska Statens Förträffliga Naturengagemang som står bakom nästa hörn och lurar. Jämför HELHETSBILDEN.

   Sverige: kontinuerligt avtagande säkerhet. Individrätten — människovärdigheten — urholkas alltmer MED fortsatt naturmord.

 

Skogsbränder -- zStatNatur2013: 

TERMISKA RESISTANSENS FORMELLA HÄRLEDNING

SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING -- citat -- zStatNaturPaus201516:

 

  Yet how many of us realize that clear-cutting increases the chance of fire?”,

Sierra Forest Legacy — CLEAR-CUTTING WORSENS FOREST-FIRE HAZARDS, 2007

 

KALHYGGEN OMGER ”SVERIGE BRINNER Jul2018” — exempel på vägen upp mot området  Kårböle-Ljusdal 17Aug2018: 

 

 Wildfires can be caused by an accumulation of dead matter (leaves, twigs, and trees)

that can create enough heat in some instances to spontaneously combust and ignite the surrounding area.”;

11 FACTS ABOUT WILDFIRES

 

SKOGSBRÄNDER OCH NATURHAMONI -- zStatNaturPaus201516:

 

 

Se även Wikipedia (Aug2018) på artikeln Spontaneous combustion: TidVarn

 

  Coal  can ignite spontaneously when exposed to oxygen

which causes it to react and heat up

when there is insufficient ventilation for cooling.”;

WIKIPEDIA — Spontaneous combustion, Aug2018

https://en.wikipedria.org/wiki/Spontaneous_combustion

 

Först uppmärksammat 2011 i den här författningens historia:

 

 

Eng. ”Leaf-Scorch”, sv. ung. LövSveddning (svensk term finns inte etablerad).

— I ett mindre skogsområde noterades underliga nekroser på asplöv från ungträd:

— Mitt bland till synes helt friska löv fanns typen ovan  numera 2018 relativt ofta observerad i många olika skogliga trädpartier.

— Det ser ut som om någon placerat ett förstoringsglas mellan solen och lövet som föranlett direkt partiell uppbränning.

   Området här noterades speciellt i samband med en tidig vår med lokala soltemperaturer tidigia mornar på över 50°C.

— Uppfattningen (2014, LövSveddning) att AGW skulle vara orsaken till fenomenet har fördjupats här i Universums Historia i samband med uppdagandet av Mauna Loa Beviset (Feb2017):

— markbiologi och havsbiologi är skilda biodomäner. Orsaken till nekroserna som ovan skulle då inte vara CO2-överskottet från AGW, utan CO2-överskottet från avskogningarna: Fenomenformen ovan, såsom förorsakad av atmosfäriskt CO2-överskott, har tydligen enbart avskogningen som upphov (AKT1800): stort atmosfäriskt överskott (2015: +44ppmv) av icke-fossilt CO2 från avlivningen av levande träd.

 

 

— OM den förklaringstypen skulle vara den korrekta — direkt förbränning från tillfälliga lokala (mikroskopiska, nära lövet) hetdelar vid eller omkring levande eller död biomassa — kan Sveriges befolkning i det alltmer kalhyggestäta och hetvågsfrekventa Sverige i så fall börja tänka på att packa ihop och redan nu börja emigrera — till Norge (kanske) — EFTERSOM snart sagt hela Sverige (Helhetsbilden) mer och mer liknar nedanstående inbjudan till ytterligare, 2018:

 

 

Detaljer som vem som helst vuxen själv kan räkna ut

SKOGSBRANDENS ABSOLUT MEST BEGÄRLIGA NÄRINGSGRUNDER MED GIVNA HETPERIODER:

 

   Gallrad skog:

— Solhetta och vind kommer lätt åt markdelen och gör den snabbt fnösktorr. I en Naturskog finns inte den risken: Säkerheten i naturskogen är maximal: Minimalt solljus tränger ner till markvegetationen, den bibehålls fuktig. Den naturligt täta skogen som sådan betyder praktiskt taget vindstilla innanför trädkanterna — testa själv, om inte redan bekant : vajande trädtoppar, »lugnt i skogen» — även om det blåser tämligen kraftigt utanför; Risken för skogsbrand är — tämligen — obefintlig i, inuti en naturskog.

   Kalhyggen:

— Skogsbrandens älsklingsplantage vid hetperioder. Stora omfattande fnösktorra kvarlämningar blir det bästa tänkbara gynnsamma för en eld att sprida sig snabbt med stor, maximal, piskande styrka. I vind sprids lätt glödande kolpartiklar till andra långt avlägsna områden: Bästa tänkbara eldsläge.

   Generellt alla oskyddade platser (med död biomassa) som kan exponeras för maximal solinstrålning.

 

 

— En del (många i vår tid) människor verkar inte värdesätta Naturförutsättningarna: maximal säkerhet för bästa livsutrymme. Sveriges Allmänna Statsförvaltning verkar istället vilja premiera attityder som vill fortsätta kampanjen med att försöka etablera »skridskoåkning i uppförsbacke» — med familjerabatt: köp två, betala för tre.

 

BEx: TidVarn -- Bild7

BEKRÄFTANDE EXEMPEL 2018:

 

OFFICIELLA KALHYGGESKARTOR finns (här veterligt) inte i Sverige. Statsförvaltningen i Sverige sysslar inte med den typen av Folkupplysande Service. Så: Vi vet (här) inte exakt hur de 50-tal skogsbränderna Jul2018 i Sverige kopplar till närliggande kalhyggen — utom som nedan i Kårböle/Ljusdal-området. Vad vi vet, här, är att kalhyggesområden — särskilt, samt avskogning generellt (StatsFröjden 2012+) — i Sverige har brett ut sig (explosionsartat) bara de senaste 5 åren (särskilt 2017-18) att döma av den begränsande vägkontroll som har gjorts i denna författnings ljus (2014-2018). Se även ”Publikens Rapporter” i EtableradeMedia.

 

 

Här — för vidare prövning — presenteras följande summerande sammanhang med stöd i HELHETSBILDEN:

Kalhyggen [‡1] ¦ [‡2] ¦ [‡3] ¦ [‡4] ¦ [‡5]  genererar hetvågor som tänder [‡] eld på underlaget.

— Ett fantastiskt stort vetenskapligt framsteg vore om någon kunde dementera den resultatbilden — av princip.

— Därför att det är precis vad vi kan förstå sker i Sverige, och övrigt, och så kommer att fortsätta ske, växande:

— Etablerade Media ger heller ingen kalhyggesinformation.

 

  SVERIGE 2018: Ett lapptäcke av kalhyggen

 

Etablissemanget  — Expressen/Aftonbladet/Dagens Nyheter, m.fl.: pressbutiken, inte läsekretsen — verkar se grönska, träd, som pittoreska inslag: Mediadrevet framhåller INTE grönskan som Tryckfrihetens Grundval, inte sammanhanget: Om man i någon större omfattning börjar tränga undan markbiomassa HELHETSBILDEN, grunden till arternas livsformer och uppehälle (markbiomassans 10 aminosyror) tränger man i exakt samma mening också undan det egna existensutrymmet (BTK): ”rätten till liv, frihet och personlig säkerhet” (A3). Ingen sådan medvetenhet eller pressverksamhet tycks finnas.

   Jämför HÄVDEN.

   Ingen här känd mediaverksamhet framställer meningar av typen »SÄPO måste underordna sig mänskliga rättigheter».

 

 

Stora, omfattande, kalhyggen upp mot Los och Kårböle — ytterst knäckande att resa igenom och se. Se även Voxna-Rättvik nedan.

E17—Bild07 | KALHYGGET Bild7 nedan SOM BILD 8 TOGS IFRÅN, strax före Kårböle ¦ 17Aug2018 | Väg296.

 

 

E17—Bild08 | EN DEL AV DET BRANDHÄRJADE KÅRBÖLEOMRÅDET ¦ 17Aug2018 | Sett från Väg296.

E17—Bild13 | 17Aug2018 | Väg296, in mot Kårböle:

SVERIGE 2018 — en enda stor tickande brandbomb.

 

— Hej.

— Hej.

— Sverige måste bygga framtiden på Marknaden.

— Om ”Sverige” är en animerad cyberrymd. Ja. Säkert. För övriga kulturer är det nog så att framtiden alltid har förutsatt samverkan med (stavas  m  e  d), inte mot, naturen. Marknaden får vi på köpet.

 

SVERIGE 2018 — en enda stor tickande brandbomb. Tidigare varning. Verksamheten bara rullar på. Statsförvaltningen reagerar inte — bevisningen gynnar inte profiten.

 

Summerande punkter:

Se även i SUMMERINGAR:

   Avskogningen dumpar extra icke-fossilt CO2 på atmosfären (AKT1800):

— Nu (2018) har den verksamheten (sedan 1800+) resulterat i STORA överskottsmängder: +44ppmv.

   Proportionerna framgår i AKT1800(+), men framställningssättet ingår inte i statsverksamheten;

— Det gör inte AVSKOGNINGSBEVISET heller. Och inte heller MaunaLoaBeviset.

   CO2-överskottet genererar RÄKNEEXEMPEL destruktiva väderkrafter — i mindre tillfälliga små ansamlingar, stora — förödande — områden mätt med människans lilla storlek.

— Solljusets inverkan på den extra ansamlingen kan generera HETVÅGOR (NLM-förklaringen), starkt destruktiva väderkrafter som bl.a. förbereder skogsbränder (och grymma minitornados).

   Alla svenska tydligen numera (2010+) närmast enorma kalhyggesområden med sina kvarlämnade rester, gallrad skog (E17b13) med öppet sol- och vindexponerad markvegetation, blir inbjudande lägerplatser för eld att spridas snabbt och explosionsartat (möjlig KolTriggning).

   RISKEN FÖR SPONTAN kemisk ANTÄNDNING ökar med det torra överliggande markriset på underliggande fuktiga ställen från tidigare häftiga skyfall: stark hetta i fuktområdet kan skapa spontan antändning (Citat).

   Ökad åskfrekvens — växer med ökad elektrisk ledningsförmåga i luften; mera luftkol CO2 — gynnar större och starkare (torrlufts-) blixturladdningar — företrädesvis i kanterna på kalhyggen där elektriska potentialen ligger som mest öppen för urladdning moln-mark (blixten slår knappast ner i mitt i en naturskog: däremot öppna fuktiga dalgläntor nära små vattendrag, skogskanter generellt ut mot öppna områden, typ enstaka ensamstående träd eller höga byggnader). Lätt som en plätt antänds det torra öppna markområdet.

 

 

Var finns statsförvaltningens information — skriftligt — till hushållen?

— »I Anledning av de omfattande bränderna i Sverige Jul2018, vill vi härmed informera befolkningen om riskbilder, analyser och undersökningar av bränderna för kommande säsonger, upplysa och varna befolkningen i den våda av fortsatt destruktiva väderkrafter som otvivelaktigt är på gång ...».

   Inte ett ord. Inte ett liv. Aug2018+.

— »Vi inom statsförvaltningen — RÅ JK JO SR .. — har inte fått beslut från EU än hur vi ska agera när vi är upprörda och inte vet vad vi ska göra».

   Sverige. Svensk ansvarig statsförvaltning. Exceptionellt handelskraftig, mycket initiativrik, många nya naturfenomen. Visa.

 

 

17Aug2018—E18 ¦ Bild—38,44 ¦ Väg84 mot Ljusdal strax efter Kårböle. Vilka kopplingar har statsförvaltningen kommit fram till? Hallå?

På ena sidan vägen: Tydligt icke-eldhärjat kalhygge. På andra sidan vägen: Tydligt eldhärjat skogsområde med, här, icke vidare känd markform före/efter.

 

 

— avskogningen SKALL fortsätta: ÄN mera extra icke-fossilt CO2 SKALL luftdumpas: större och starkare destruktiva väderkrafter SKALL komma. Vi befinner oss bara i början, en mild sommarbris mot vad som väntar. Räkna själv på energibildningen från extra CO2, i Räkneexempel.

   De destruktiva väderkrafterna är statens egen förskyllan, helt klart; KONSEKVENSATTACKERNA fortsätter att utbreda sig med statens fortsatta befolkningstvång med medverkan i den statligt organiserade profiterande verksamheten: fortsatt avskogning.

 

 

KALHYGGESSVERIGE VISAR VÄGEN TILL EN TRYGGARE FRAMTID FÖR HELA BEFOLKNINGEN.

— Verkligen historiskt enastående statsförvaltningskonst: vänder ryggen åt att befolkningen utsätts för växande livsfara:

 

KH¦VoxnaRättvik:

Kalhyggesvyer väg301 Jun2018 — mera exempel Sverige

FRÅN VOXNA söderut MOT RÄTTVIK — Väg301 — mera mot Voxnahållet än Rättvikshållet: KALHYGGESVYER 6Jun2018 | 03:36-04:08:

 

 

— I stort sett, en kalhyggesvy var och varannan vägkilometer. Kalhygessverige Jun2018.

   Se även i Helhetsbilden och NLM-förklaringen — hur ovanstående chockerande omfattande naturvandalisering, lokalt, kan förstås koppla till motsvarande varningsindikatorer i Jordatmosfären generellt.

 

Summeringar:

Summerande partier:

Redan genomlysta, länkade, partier med härledningar, förklaringar, jämförelser, citat, utdrag, referenser, korsreferenser:

 

   noMACfysik:

— Modern akademi (MAC) står — bevisligt i varje detalj, helt — utanför Naturvetenskapen, har ingen som helst koll på innehåll, sammanhang, förklaring; istället för att Härleda, Uppfinns: statsförvaltning, undervisning, rättsutövning. Se särskilt i HÄVDEN.

— Det enda som håller verksamheten uppe är instrumentverkstädernas praktiska kunskaper.

   AGW-beviset i fem sammanfattande länkade punkter:

— Jämför grundförklaringen i IPCC-Giftlarm; IPCC-samfundet misstolkar AGW-fenomenet.

   MaunaLoaBeviset — träd tar inte luftkol, inte en enda atom — ingår inte i MAC:

— MaunaLoaBeviset bekräftar AGW-beviset genom MaunaLoaFunktionen (Globalräkningen). Se sammanställningen i MAUNALOABEVISETS SATSER i följd och konsekvens om inte redan bekant.

   AVSKOGNINGSBEVISET — icke-fossilt atmosfäriskt dumpat avskogningskol (AKT1800) tas upp av träd som dödsstressas (TRÄDDÖDEN) på grund av att trädet inte pallar för den statsunderstödda påtvingade profitstressen:

   Jämför konsensus:

— »STATEN försöker utnyttja Naturen för att Hävda Eget Rike» (”Bli Herre över Universum”)

— »nazistfysik och nazistmatematik» — istället för att använda insidan på pannbenet och inse att

   alla samhällsbyggen som INTE accepterar Naturordningen

— elektricitet, gravitation, mänskliga rättigheter OBEROENDE AV NATION: säkerhet (A3) är mänskliga rättigheter UDHR10Dec1948, allt annat är utövande fascism (HÄVDEN)

— är dödsdömda redan från ruta ett.

   Ett annat, mera emkelt, sätt att sammanfatta den allmänna universella samhällsordningen är, tydligen som det får förstås, följande undervisningsbas:

   ordning och uppförande.

— Avskogningsbeviset verifierar och bekräftar MaunaLoaBeviset med AGW-beviset.

   Energiräkningsbevis för statsförvaltningens fortsatt skapade destruktiva väderkrafter:

HETVÅGORNAS UPPKOMST FRÅN EXTRA M,ARKINFÖRT ICKE-FOSSILT AVSKOGNINGSKOL — Räkneexempel — ger en bevisbar energigrund till uppkomsten av extra väderkrafter inom Jordbiosfären — dessa tillväxer i styrka och omfattning med fortsatt avskogning, och försvinner inte förrän överskottet tas bort:

— CO2-överskottet (+44ppmv ackumulerat [2015] icke-fossilt CO2 sedan 1800 enligt MaunaLoaBeviset i AKT1800) — i ansamlingar över mindre Jordytslokaler — har, rent energitekniskt, förmåga att generera extra »exploderande» tillfälligt verkande väderkrafter över mindre geografiska områden genom den energi som CO2-paketet tar upp från solvärmen.

— Se även här — TYDLIGA INDIKERINGAR PÅ STARKT VÄXANDE JORDBIOSFÄRISK OBALANS — i NLM.

— Se även här i SKOGSBRÄNDER OCH DERAS ORSAKER I KALHYGGESSVERIGE.

 

SÄRSKILT UTMÄRKANDE FÖREGÅENDE LÄNKAVSNITT:

 

Se även från MEL 1 och MEL 2.

 

 

BlåKurvan ¦ BlåKurvans Förklaring ¦ Not. ATT: Svensk grammatikalisk verbalform för FAKTAT. Utelämnas i växande från AftonPRESSEN. Ofta stavfel. Meddelar inte sammanhanget.

 

Vilken MLBsyntes är meningen i ATT människor rusar till med hjältemodiga uppoffringar för ATT släcka bränder när ILLUSTRATION statsskicket generellt 1800+ enbart går ut på ATT generera nya?

 

 

 

Se särskilt från

TIDIGARE VARNING UTAN RESULTAT.

 

 

 

 

HELHETSBILDEN — Helhetsförklaringen SVERIGE:   SVERIGE 2018: Ett lapptäcke av kalhyggen: kapad naturskog som inte får återvända.

 

Helhetsförklaringen: 24Aug2018

 

HELHETSFÖRKLARINGEN illustrerad

AGW-beviset ¦ MaunaLoaBeviset ¦ MLB-satserna ¦ Avskogningsbeviset 16Jul2018 ¦ Hetvågornas uppkomst, spridning och låsning DEL 1 ¦ NLM-förklaringen

 

Se särskild Illustrationsförklaring längre ner.

Hetvågornas uppkomst, spridning och låsning DEL 2 — helhetsförklaringen klarnar

— KORT:   Flera »elaka» samverkande faktorer — utom IPCC-samfundets vetskap, främst MaunaLoaBeviset — bildar en enhetlig »verksamhet» som underhåller en fortsatt växande destruktiv väderkraft, främst över Nordkalotten:

— • fortsatt avskogning ¦ • avlivade trädens CO2-dumpning på luften ¦ • CO2:ets solvärmeupptag ¦ • tryckvärmeeffekterna.

 

 

 Globalräkningen -- MORALISK IDIOTI STYR MÄNSKLIGHETEN 1800+  -----  natursåren finns exakt där de syns, men de förnekas, och sanningen föraktas, häftigt av Elaka Staten.

 

BAKGRUND, orsakssammanhang: HELHETSBILDEN

 

Klargöranden Är Angelägna

— Hållningen här är — HELHETSBILDEN med Sveriges fortsatta omfattande avskogningsverksamhet — att fortsatt avskogning skapar STARKT växande lokala brandsäkerhetsrisker för befolkningen: fortsätter avverkning, måste boende nära skogsområden varnas. Jämför Kårböleexemplet. Klargöranden är angelägna.

  ”Vi bedömer att” räcker inte om man inte har full naturinsikt. Och det vet vi redan INTE är fallet med Moderna Akademins Associerade typ Sveriges Riksdag och Regering: noMACfysik: bristen på naturvetenskap är skriande förfärande på Planeten Jorden året 2018.

   Absolut gärna rätta om fel.

— Finns minsta misstanke om att det föreligger RISK och ÄVENTYR för en civiliserad boendeform — jämför byggnadstekniska normer — vidtas omedelbart åtgärder för att ELIMINERA orsaken till den uppkomna osäkerheten. I detta fall — skogsnäringen, fortsatt avskogning — ställs saken på sin spets:

— Ska Sverige fortsätta på sin — här — uppenbart naturdestruktiva väg och bereda nya tillfällen för allt växande destruktiva väderkrafter, utsätta boende, både människor och djur för äventyr, med allra största sannolikhet direkt livsfara kommande hetsäsonger. Eller tänker Ansvaret slå in på en ny kurs?

   Det vore trivsamt med ett krafttag. Nu. För sekunderna bara tickar på, och Solen bara fortsätter att skina.

 

 

Skogsprofiterande människosällskap kanske har cementerat uppfattningen att de, säkert, INTE har tagit sig vatten över huvudet. Jag skulle bli (väldigt) glad över om någon kunde visa mig, och andra, att den ståndpunkten är korrekt naturuppfattning. Därför att jag ogillar varje tänkbar situation där någon medmänniskas envetet fasthållna attityd överbevisats som skit. Det är sorg, en eländig bedrövelse, ingen glädjefest.

   Det värsta som kan hända en seriöst menande människa är att glädjas över en annans motgång. Maxkorkat.

— Det är anledningen varför svenskar inte förmår protestera mot orättvisor, eftersom idioterna kan ta illa vid sig.

   Stödgrupper, och så där.

   Det kanske är bäst att totalförbjuda yttrandefriheten, också.

 

 

Markbiomassans mänskliga naturförstörelse (AKT1800), skogsprofiteringen med ständigt växande atmosfäriskt icke-fossilt CO2-överskott från avlivning av levande träd — Naturskogen som grund för markbiomassans Jordbiosfäriska biokemiska balans, dess successiva maskinellt allt mera effektiva, rationella, avlivning, som en ständigt härjande skogsbrand som bara breder ut sig mer och mer och aldrig tillåter en återhämtande naturlig återväxt —

bär ansvaret för hela kalabaliken.

 

Norra halvklotets förklaring som illustrerat ovan förnekas häftigt och bestämt av skogsprofiterande intressen — som om den delen av mänskligheten hade makt att bestämma utgången av konsekvenserna, vilket vi redan vet inte är fallet:

— Staten får ge sig för naturen, självklart. Verksamheten måste upphöra, och Naturskogen tillåtas komma tillbaka.

 

ANLEDNINGEN bakom det stora skogsprofiterande intresset: noMACfysik.

— Mänskligheten har (1800+), bevisligt i varje detalj, ämne, bransch och avdelning, intvingats AV DRIFT, INTE PLAN — ”systemets egenrörelse” — i ett SÅ STATSDIKTERAT primitivt intellektuellt tänkande, bevisbart i VARJE del och detalj, som baseras på typen ”Att övervinna sin mänskliga begränsning och bli Herre över Universum”: uppfinningar av naturvetenskap, inte härledningar. Så har Modern Akademi — hela mänskligheten — helt missat naturfysiken. Istället för att utveckla insikt och inblick, har rofferi, naturförstörelse, grymhet, elakhet och ren ondska — statens dödspsykningar (1870+) mot våldsvägrare under 150 år med allmänhetens skriande gillande 1980+ — med tillhörande teknisk primitivism utvecklats (tillsammans med hantverkets ledande landvinningar).

   Det har skapat, berett vägen för, en verkligt förljugen anda av ”vi vet bäst” (GOOGLE ¦ MICROSOFT 2016+) — ATTITYDER — som Naturen tydligen ger Fingret enligt figuren ovan i Helhetsbilden, om korrekt uppfattad:

 

en värsta sortens typ av profiterande tekniksamkväm som ser sig själv som välgörenhetens främsta företräde — någonsin — i någon mänsklig kultur. INTE genom Plan. Utan genom DRIFT.

 

Absolut gärna rätta om fel:

 

Vad vi vet;

— Inte ett elektriskt rotorvarv sker år 2018 i världen, inte ett steg tas i etablissemangets korridorer, utan att bidrag ges till fortsatt naturförstörelse — möjligen frånsett solcellernas försvinnande ringa bidrag. Möjligen. Samtidigt som raka motsatsen framhålls. Jämför BLÅKURVAN: ”Vi är JätteBra på Miljö”, ”Vi är På Rätt Väg”.

   Mänskligheten är förledd (1800+) av Modern Akademi.

   Bevisbart in till varje enskild atom.

   Erinrad bevisgrund: Förhindrad ”fri och full personlighetsutveckling”:

— Staten hindrar mänsklighetens naturliga intellektuella utveckling — skapar, påtvingar primitivt intellektuellt tänkande — genom att hävda ÖVERHET och BESTÄMMANDE snarare än UPPLYSNING och IAKTTAGANDE. Det är den djupt relaterbara anledningen bakom förödelsen: sanningshatet: föraktet, bespottelsen: befolkningens — påtvingade — uppenbara moraliska idioti: våldet frodas, utvecklas, sprids utan hejd.

 

Jämför referensen i länkcitatet (sanningshatet):

— ”Sanningen är inte längre helig”.

— Du kanske menar att om det gäller Dina utsagor, behöver man inte ta dem på allvar?

 

Illustrationsförklaring, helhetsbilden:

Illustrationsförklaring

 

 

1.    Naturskogen (MLB), tidigast bakåt år 1800. Perfekt naturbalans.

2.    För varje avlivat levande träd som inte tillåts växa tillbaka på naturskogens medellivsträds ålder (200år) läggs det felande motsvarande trädreglerande icke-fossila CO2-överskottet på atmosfären, som efter en brand, och som hela tiden strävar att komma tillbaka — hela natursåret — med slutligt återställd full naturbalans: Varje levande träd räknas.

3.    Ju mera Naturskog som, så, våldförs — hindras från att komma tillbaka, helt och fullt — desto större blir det icke-fossila CO2-överskottet som strävar med ännu större kraft att få återställa tryckharmonin i markbiomassans naturliga Skogsfältpå exakt de platser som avlivningarna verkställts, eftersom kvarlevande (djupskogen) redan har sitt. Ett onaturligt lokalt atmosfäriskt övertryckskomplex har bildats.

4.    Med, så, fortstatt naturskogsavlivning kommer förr eller senare en punkt då allvarliga bieffekter visar sig: CO2-överskottet drar på sig extra solvärme, med tillhörande tryckeffekter som gynnar parkering av hetlåsta luftlokaler sommartid — på eller VIA exakt de platser som avlivningarna verkställts;

— Icke-fossila CO2-överskottet gödstressar kvarlevande att prestera Naturskogens tillväxt (BTK) — särskilt i skogskanter, enstaka ensamstående träd, mindre trädgrupper omgivna av öppna områden, överallt där stora skillnader finns mot  kvarlevande naturskogsområden — vilket skapar en utbredd och allt växande träddöd: TRÄDDÖDEN DETALJERATTräddöden i Sverige 2018;

5.    Med tillräckligt stora CO2-överskott fortplantas värmetryckvågor till övre atmosfären (VETE) med tillhörande täthetsändringsfenomen på känd elementär energifysik som ger upphov till ytterligare — varnande, signalerande — bieffekter (NLM): DET ÄR DAGS ATT STOPPA MASKINERNA NU, GE FULL BACK, OCH ÄNDRA ATTITYDERNA. Utmana inte naturen: Resultatet leder i samtliga fall till döden. Undantag existerar inte;

 

Statsförvaltningen har urartat: befolkningen utsätts för livsfara — i växande.

— Jämför exempel i BEx.

HfSverige2018:

Den möjliga helhetsförklaringen bakom situationen i Sverige 2018 från HELHETSBILDEN — helhetsförklaringen i Sverige:

Sverige 2018 — ett enda stort växande lapptäcke av kalhyggen:

 

svERige »Vi Ger Se» 2018:   [‡1] ¦ [‡2] ¦ [‡3] ¦ [‡4] ¦ [‡5]

»KonsumArgumentet»:

— Jamen, det växer ju upp igen.

— När man bryter naturskogsordningen MAUNALOABEVISET genom att döda ett levande träd, en syreproducent [‡], skapar man ett natursår som inte blir läkt förrän naturskogsordningen är återställd — inom de närmaste 200 åren [‡]. Det är »KonsumentProblemet» med  ”Jamen det växer ju upp igen”. Folk är aningslöst okunniga om  Naturen — på grund av att SANNINGEN INTE är överdrivet lika intresserad av skogsprofitering som Svenska Staten är.

   Därför att FRÅNVARON AV NATURSKOG

 trädens medellivslängd (VäxaMulla MINST) 200 år, som dessutom 1800+ aldrig tillåts återvända i vår tidsepok, utan ständigt är offer för maskinell Svensk Statlig avlivning med Tillhörande Folkligt Upphöjd Undervisning — »Jamen, det växer ju upp igen», fantastiskt utvecklad fattningsnivå på Naturföreteelserna:

 KAPAR NORMALT TILLGÄNGLIGT SYRE MED TRÄDAVLIVNINGEN: Den ständiga, växande, atmosfäriska CO2-dumpningen

 

UPP MOT 50% AV ETT LEVANDE TRÄDS VÄXTKOL — grenverk med Barr&Blad, speciellt för Gran — DUMPAS DIREKT PÅ LUFTEN GENOM FÖRBRÄNNING ELLER FÖRMULTNING EFTER TRÄDETS AVLIVNING: det kolet kapar syre som påförs luften som extra icke fossilt CO2

 

med allt växande TIDSLUCKOR mot Naturskogens återkomst, åstadkommer förödelsen — naturskogen tillåts aldrig komma tillbaka. Om du som läser det här har någon annan relaterbar uppfattning, varsågod. Visa. Beskriv. Naturkunskapen är i vilket fall ändamålet. Sekunderna bara tickar på.

 

Naturskogs-Gliporna — varje avlivat levande träd, varje tidslucka som inte fyller upp tillbaka till Naturskogen — representerar ett exakt motsvarande naturskogligt ÅTERVÄXTSUG [‡], precis som efter en skogsbrand [‡], precis exakt på den plats och det ställe som Naturskogen hades ihjäl på. Och DIT söker sig det dumpade CO2-överskottet för återväxt — precis som efter en skogsbrand, för att verkställa återväxt och, så, hela natursåret (BTK):

 

  Sverige 2018 — fortsatt statsunderhållet naturmord

 

Emellertid får detta inte ske, »enligt Svensk Miljöstandard» (ICKE-icke-flummiga miljöaktivister, enligt den maskinsågande profitelitens avancerade litterära sällskapsvokabulär). Resultat: CO2-parkeringarna över SverigeGliporna drar på sig extra solvärme (T=PRth). Och därmed uppkomsten av ett MarkParkerat HetLås — med tjocklek i jämförelse som tomatskalet på tomaten relativt markskiktet på Jorden som följer med Jordrotationen, runt, runt .. — när CO2-överskottet blir tillräckligt maffigt (+44ppmv) för att parkera den verksamheten:

 

HÄVDEN: All verksamhet utom människovärdighetens erkännande är utövande förtryck: fascism, otrygghet, våld, orättvisa, ofred. Pick one.    Det finns särskilt framtonande — inte alla — regioner i Sverige med särskilda företräden i polis, åklagare, domare, allmänhet:

Du kör med det där förbannade människovärdet”: [‡1] ¦ [‡2] ¦ [‡3] ¦ [‡4] ¦ [‡5a] ¦ [‡5b] ¦ [‡5c] ¦ [‡6] ¦ [‡7] ¦ [‡8] ¦ [‡9].

— Så länge Den Attityden innehar NÅGON ANNAN ERKÄND befattningsställning än Moralisk Idiot, kommer ingen kursändring att visa sig. Garanterat.    PROGRAMFORMEN för Sverige och alla andra ansvariga statsskick är — BLIR, således — ytterst enkel:   Ordning och uppförande:  Varje konstitutionell detalj som INTE ansluter, ska avfärdas, avskaffas, bannlysas; varje beslut — lag, förordning, lydelse — som INTE ansluter ska rivas upp, ogiltigförklaras, och omformas ENLIGT UDHR10Dec1948. Personer som utsatts för misshag, hela Sveriges historia, ska erkännas och ges upprättelse, verbalt, korrekt, människorättsligt.

— Varför då?

— Därför ”EFTERSOM ..” att all annan ATTITYD leder till och främjar utveckling av otrygghet, osäkerhet, brottslighet, naturkaos.

   Kvarlämnade avverkningsrester OCH SÄRSKILT GALLRAD SKOG ger markbränsle åt — garanterat — kommande skogsbränder. Se BEx.

HurMycket?

HUR MYCKET AV OVANSTÅENDE ÄR BELAGT, BEKRÄFTAT SOM OVEDERSÄGLIGT NATURVETENSKAPLIGT GRUNDAT?

1. Dokumenterade kalhyggen i stor mängd över stora delar av Sverige [‡1] ¦ [‡2] ¦ [‡3] ¦ [‡4] ¦ [‡5] ¦ ; 2. Får Naturen vara ifred, återhämtar den sig efter en skogsbrand; 3. Återhämtningen garanteras av det CO2-överskott som påfördes atmosfären — luften ovanför skogen — då den brändes av; 4. CO2-övertrycket från föregående avlivning av levande träd är så, säkert, ALLTID associerat med den naturskogsdel som har avverkats: varje enskild markdel; 5. Resten sköter sig tydligen självt: elementär tryckfysik (VETE ¦ HelhetsBilden). Ifrågasättanden eftersöks .

 

Jättetrevlig Befolkning. Mycket kunnig: Universiteten besitter speciellt djupgående matematikkunskaper [‡]. Fritt bekymmerslöst, öppet 24/7, tryggt, hyggligt, jättevänligt samhälle.

— Statsförvaltningens befattningshavare, tydligen, håller på att ha ihjäl befolkningen ENBART på krediten att vara  naturbegåvade med förmågan att öppna munnen och glappa med käken: RÅ, JK, JO ..

— Totalt moraliskt kaos råder med tydliga exempel på total moralisk idioti. Bevisbart och relaterbart i varje detalj: Befolkningen hålls inlåst — i växande. Visa att jag har fel. Jag drömmer om det. Fantiserar om det. Önskar det.

 

— Varför upprörs inte MEDIAbefolkningen över pågående uppenbara statsunderstödda naturmord? Etablerad Media? Inte ett ord.

— Upplever sig befolkningen, någon del av den, kanske leva under ett mentalt, ideologiskt, intellektuellt förtryck i Sverige?

   Människor ses numera 2018 allt mera ofta inte ens titta upp från en fast förankrad blick snett ner mot asfalten.

   Kunder i butiker går omkring gapande i telefoner med olika pågående privatsamtal, blick snett upp mot taket:

— JAG VILL INTE HÖRA PÅ DINA PRIVATA SAMTAL — INTE ETT ORD. JAG HAR ETT EGET ASSOCIATIVT BERÄTTIGAT INDIVIDUELLT TANKEFLÖDE ATT TA HÄNSYN TILL, RENT MÄNNISKORÄTTSLIGT. MEN DEN MÖJLIGHETEN INGÅR KANSKE INTE I DIN VÄRLDSUPPFATTNING: värdighet.

— »När det passar Mig, anser jag att Du ska strunta i att Ha Hörsel»: ”Du behöver ju inte lyssna!”.

   LokalDiktaturen breder ut sig. Våldet provocerar vanvettet.

 

Mesosfären över Jordytan:

— Jordatmosfären från Jordytan upp till mesopausen 100KM.

 

En tiondel (4pixel)  av 100 KM-skalet i figuren — Jordytan upp till Mesosfären — ligger drygt en kilometer över Mount Everest (8848 Möh).

— HETPARKERINGARNA — Se SKOGSFÄLTET med CO2-haltmätningarna från Lüttge2013 — ÖVER NATURSKOGSBORTFÄLLENA, samlat totalt sedan 1800+ — ligger alla (SÄKERT) inom max 500 meter över marken (högsta träden max hundra meter) där solvärmen ger max effekt åt det överskotts-CO2 som vill tillbaka och återställa Naturskogen.

— Det 500M-skalet blir (0,2pixel) i figurskalan inte ens synligt.

   Så tajt är det: VINDEN kommer inte åt att föra bort hetlåsningen NÄR CO2-överskottet (övertrycket) blir tillräckligt stort.; VINDSTOLPARNA  [‡1] ¦ [‡2]  korrumperar ytterligare GENOM ATT TA VIND för sin del åt TYP alla Nya Glada CykelBatteriEntusiaster som, förledda i god tro, tro sig SÅ vara MiljöVänliga med »Kraft Från MiljöVänligt». I själva verket förvärras situationen:

— Det finns 2018 ingen miljövänlig (naturbevarande) energi på Jorden utom solcellsenergin (om ens den), samt traditionell vedeldning med naturligt döda växtdelar [‡], inte avlivade dito. Men dessa räcker inte på långa vägar för att försörja kraft/industri-motorer.

 

Se även från MEL 1 och MEL 2.

 

LandHetParkering:

Med figurskalan ovan är inte det — ens — tomatskalet på tomaten eller potatisskalet på potatisen: tjockleken på markskiktet i CO2-låsningen till marken på Jordytan som följer med i Jordrotationen: agenten som skapar hetområdena: säkert markparkerade:

 

 JORDRADIEN ekvatorn 6.380 KM: 63,8ggr 100KM

 

Tydligen på grund av SkogsSällskapens allmänna globalfestligheter: som främjar skogsbränder: Själva brandorsaken, här via självantändning, är inte heller utesluten på grund av direkt växtrelaterad solkolning, se Citat. Men mera sannolikt

— högre luftkolhalt, högre elektrisk ledningsförmåga, bidrar också till lättare/starkare elektriska (torr-) urladdningar luft/mark —

blixtnedslag — också mera frekvent på grund av ökad elektrisk ledningsförmåga i luften genom växande kolhalt från fortsatt växande avskogning — eller generellt: sulligt folk som leker med elden. SverigeExempel i BEx.

 

Hetvågor — UPPKOMST

 

— Men SkogsSällskapens förträffliga genier får gärna rätta till tokigheterna här, om argument finns som vill påpeka fel. Jag själv söker ständigt efter sådana uppslag, självklart. Ännu inget upphittat.

 

 

Varför just norra halvklotet?

— De s.k. BOREALA skogarna. Norra halvklotet är den del av Jordytan som har den största (enda) säsongsvarierande beskogningen. Säsongsvariationerna framträder särskilt tydligt i Mauna Loavariationerna (Keelingkurvan) som kopplar till just (den så allmänna medelglobala) markbiomassans sommar-vintervariationer. Tillväxten i extra atmosfäriskt CO2 — dels icke-fossilt CO2 från avskogning och dels fossilt CO2 från industrins fossilförbränning (AKT1800) — visas av Mauna Loakurvan särskilt i MAUNA LOA FUNKTIONEN som leder fram till MAUNA LOA BEVISET.

 

Södra halvklotet?

— AGW-komplexets havsassocierade extra CO2-upptag — enligt AGW-beviset — uppvisar ingen (nämnvärd) säsongsvariation — på grund av att havsbiologin inte är hydrotrycksbaserad (Östersjön saknar träd: MAUNA LOA BEVISET). Däremot kan den AGW-associerade CO2-övermängden — havsoceanernas stora områden — åstadkomma motsvarande värmetrycksvågor (fast svagare [WikipediaCit8], enligt författningen här på grund av den större oceanspridningen) över den solbelysta sydpolen (då vi här i norr har vinter, se figur i NLM). Liknande nattlysande molnfenomen kan då också framträda över sydpolen — som i den (betydligt, KALHYGGENA) starkare Borealreglerande nordkalottens NLM-fenomen.

   Se även etablerade meningar om AGW-inverkan på NLM i Lübken2018.

 

Se illustrerat, sammanfattningsvis, i HELHETSBILDEN.

 

 

 

 

 

SOLTIMMESKARTAN:

 

SOLTIMMESKARTA:

 

FÖRENKLAD HELÅRSBESKRIVNING MED 360 GRADER OCH 360 DAGAR PÅ PERFEKT CIRKULÄR JORDBANA

max onoggrannhet blir nära en halvtimme = OK för grovräkningar

SOLTIMMESKARTA FÖR STUDIER AV NLM

— särskilt Mellansverige 60°N

 

SOLTIMMESKARTAN:

Geografisk Orientering För studium av NATTLYSANDE MOLN 2018+

Soltimmeskartan förenklad med 360 grader på 360 dagar

— maximalm onoggrannhet: 30 minuter

 

NORRA HALVKLOTET

Soltimmeskarta Jorden

 

Med HELHETSFÖRKLARINGEN given kommer NLM-fenomenet att synas allt mer tydligt söderöver i Sverige med allt växande fortsatt avskogning = fortsatt växande icke-fossilt (BOREALT) CO2överskott, som åstadkommer själva fenomenformen. Se från Helhetsbilden:

 

KORT ENKEL BEVISNING 2018:

 

Förekomsterna ökar i omfattning och intesistet med växande icke-fossilt CO2-överskott från avskogningarna.

 

Bevisning:

 

Med kravet på ENERGI för att underhålla den redan kända och rapporterade (SN¦2; SC¦12; Wi¦5; ) växande förekomsten NLM de senaste decennierna finns av det ENDA skälet bara en enda tillströmmande kandidat att välja på för den (Boreala) markbiomassans räkning enligt MaunaLoaBeviset (MLB): växande atmosfäriskt CO2-överskott från fortsatt avskogning som samlar på sig extra solvärme, och därmed tryckändringar. Det är den enkla bevisformen.

 

Andelen METANGAS — 2016 1,84 ppmv — är ännu alldeles för låg (Tabellen ¦ RÄKNEEXEMPEL) för att ha någon inverkan. I etablerad vetenskap 2018 finns inte MLB, varför också meningarna om Metanets ev. roll får ett annat fokus. Räkningarna (Exempel VETE) visar dock att metankandidaten hur som helst är problematisk på grund av mesosfärens (utomordentligt, Fenn1985) låga vattenmolekyltäthet.

 

Södra halvklotet

Soltimmeskartan vänster, specifikt för Norra Halvklotet, kan också användas för Södra Halvklotet med 6 månaders förskjutning, samma beteckningar:

— När vi här i norr har vinter gäller sommar på Södra halvklotet, se figuren i NLM, vidare nedan

— Samma ellipsgeometri gäller för Soluppgång/Nedgång med samma timvärden.

 

Geografisk Orientering För studium av NATTLYSANDE MOLN 2018+ — SverigeRef 60°N

 

 

Solskuggans årliga ellipsberäkning:

EllipsBeräkningen har gjorts med Jordaxellutningen 23,437° som radie i den mindre kalottcirkeln som i figuren ovan vänster: p 0123 = 0 30 60 90 grader ger då projektionerna för skuggellipsens lillaxel med Jordradien (här ekvatorn 6,378 T6 M) som storaxel.

 

Skuggellipsernas motsvarande lokala skuggvinklar

 

 

 

 

SVERIGE BRINNER KARTORNA — Expressen från 18Jul2018 — endast verifierar (utan att bevisa) de här påtalade förekomsterna i Helhetsbilden, deras sammanhang, orsak, grund och vidare utveckling för framtiden.

 

Notera att observationsintervallet för NLM-fenomenet här (26Jul-10Aug) INTE är garanterat före 26Juli. Observationerna här från soltimme 26Juli 01:41 (då folk normalt sover) gjordes först av en ren händelse, med vidare uppföljningar — inget (dokumenterat) här är känt om ev. tidigare förekomster (tidigast Maj enligt Wikipedia).

 

 

NLM

Referens Sverige 60°N

Midsommar

 

Huvudfiguren illustrerar sommar-vintersituationen sett från 90°N:

 

 

OBSERVATIONELLA BEGRÄNSNINGEN I SVERIGE, enligt nuvarande beskrivningar (Wikipedia Aug2018)

 

Enligt Wikipedia (50-65°N) går norra observationsgränsen för nattlysande moln NLM i Sverige strax söder om Storuman i Västerbotten, södra ingen svensk begränsning (Cornwall, Belgien, Luxemburg, ..). Ljusformerna förklaras konventionellt som solbelysta iskristaller.

 

Sverigekartan nedan visar det ungefärliga området för de NLM-observationer som gjordes av författaren perioden 26Jul-10Aug 2018.

 

 

Tidigast Maj, senast Augusti.

 

Kalhygge:

 

 

Kalhygge:

KALHYGGEN — [‡1] ¦ [‡2] ¦ [‡3] ¦ [‡4] ¦ [‡5]

Relaterad DEFINITIONSBAS ENLIGT MAUNA LOA BEVISET

— NATURSKOGEN SOM GRUNDVAL FÖR UTVECKLINGEN AV DJUR OCH MÄNNISKOR, 4Sep2018

 

Naturvårdande definitionsgrunder finns inte utom Mauna Loa Beviset:

— MaunaLoaBeviset ingår inte i MAC: Modern akademi och naturbiologi kopplar inte:

 

   Ingen naturvårdande aspekt existerar i verksamheten med att avliva ett levande träd UTAN ATT SÄKRA DESS FULLSTÄNDIGA NATURSKOGLIGA ÅTERVÄXT:

— Varje enskilt avlivat levande träd innebär ett NATURSKOGSBROTT, ett uppkommet NATURSÅR: trädets del i naturskogsregleringen dumpas på atmosfären som ett icke-fossilt CO2-överskott, som efter en brand; Först sedan det överskottet lämnats tillbaka genom ett nytt motsvarande fullständigt återställt naturskogsträd (VäxaMulla-medellivslängd 200 år), har naturskogsbalansen återupprättats: fullständigt återställd naturskog, den grönpark som Människan, som fullt utbildad Hominid, uppvaknar i (tidigast bakåt för runt 200.000 år sedan enligt faktaböckerna);

   Varje enskilt nersågat avlivat träd utgör — så — EN PRIMÄR KALHYGGESINDIVID

ett primärt kalhygge: Natursårets primära individlokal;

   KALHYGGETS OMFATTNING — mer eller mindre antal mellanliggande levande, döda eller döende trädindivider — gör ingenting åt huvudsaken:

nettodumpningen av de tidigare levande trädens ursprungliga reglering i formen av extra atmosfäriskt dumpat icke-fossilt CO2 som strävar att återvända till ursprungets harmonitillstånd, är i vilket fall det nettokapital som bestämmer kalhyggets — natursårets — omfattning, inte hur kalhygget är organiserat, fördelat och utspritt.

 

Avlivning av levande organismer som är väsentliga för djur- och människolivets fortgående utveckling, är och förblir ett naturbrott, ett natursår.

 

Kalhyggeskriteriet  VKK, visuella kalhyggeskriteriet

Så blir VARJE visuellt synlig avlivad naturskogsdel en rent medicinskt/biologiskt grundad källa för UPPRÖRDHET hos både djur och människor i DET att deras livsutrymme HAR reducerats i motsvarande grad — och inte kommer tillbaka inom de närmaste 200 åren.

   »Naturliga skogsbränder» är i, inuti, en bevarad naturskog mer eller mindre HELT uteslutna:

— Den täta växtlighetens naturligt markskyddande, fuktighetsbevarande och vindskyddande funktion säkrar en minimal risk för spridning av eld — samt generellt för blixtnedslag.

   Här (NaturBlixt) finns ingen annan direkt bekräftad undersökning än allmänna iakttagelser i en del av Sveriges skogar: Blixtnedslag sker knappast mitt i naturligt täta skogsområden, snarare i deras utkanter, i öppna gläntor och försänkningar (små vattendrag) där markpotentialen har större benägenhet att, via något enskilt (fristående) träd hitta en fri ledningsväg upp till luftdelens nedåtgående blixtbana.

   Däremot med den naturokunniga människans inträde, markberedning och naturskogsavlivning, uppkommer helt andra förutsättningar för uppkomsten av »Naturliga skogsbränder»:

— Vi kan inte, säkert, klassificera »Naturliga skogsbränder» i vår egen tid på grund av den stora mångfald av omdömeslöst mänskligt förorsakande. Viss webblitteratur (Aug2018) antyder att upp mot 90% av alla skogsbränder är människoförorsakade.

   Den naturskog som finns kvar sedan början av 1800-talet är också märkbart stympad och fragmenterad (30% är borta), vilket ytterligare försvårar varje form av »exakt utvärdering»:

— Vi vet inte, riktigt.

 

 

 

 

 

 

Etablerad Media, Aug2018:

KALHYGGESOPINIONEN I SVERIGE -- Mediacitaten -- MediaFascismen

 

KALHYGGESOPINIONEN I SVERIGE — -Aug2018

— Den finns. Verkligen. Men den framstår som föga mer än en underjordisk verksamhet utan elanslutning.

 

2018:   [‡1] ¦ [‡2] ¦ [‡3] ¦ [‡4] ¦ [‡5] — SVERIGE, ett lapptäcke av kalhyggen

 

DET MAGRA SVENSKA MEDIEUTBUDET @INTERNET — i princip det enda synliga på webben (2012) Mona Nilsson-artiklarna — har under nu Aug2018 lång tid i Universums Historia föregett bilden av ett Sverige med antingen 1. »en befolkning som inte bryr sig» (VKK), eller 2. »en befolkning SOM bryr sig, men som lever i skräck för konsekvenserna ATT bry sig», med varianter. Jämför Statsfröjden(2012) och Bakgrunden(2015): befolkningen tvingas medverka.

 

Artiklarna här i Universums Historia har, inte sällan, uppehållit sig invid den motsvarande bilden av ett statsrättsligt Sverige som håller befolkningen inlåst (1800+), som inte intresserar sig för själva livsvillkoren i vardagen, utan ser dessa som politiska slagträn som ska användas för »att få makten att bestämma i panelmajoritet». Eller i andra ord som det har framställts, upprepat:

 

demokrati utan mänskliga rättigheter är utövande fascism (HÄVDEN).

 

MEDIAVÄRLDEN, typ EXPRESSEN, Aftonbladet, Dagens Nyheter, m.fl., har visst, sporadiskt då och då med glesa mellanrum, så glesa att det mest påminner om ett illa dolt medvetet underhållet kalhygge i sig, olika insändare/debattartiklar som handlar om »den svenska skogen».

 

Men den verksamheten liknar mest en mediaöverhet

— den allmänna presstalesmannen sedan II:a världskrigets slut för SÄPO, den där typen som ångar runt i befolkningen och hotar med pistol att det ska vara fria val

— som helst ser att befolkningen håller sig i underjorden och inte envisas med att försöka komma upp över brunnskanten för att utveckla Fri Vilja (»MATRIX-syndromet») — med stöd av vissa svenska statsunderhållna sociala nätverksorgan.

 

— Kvävda, förskrämda rop på HJÄLP hörs därnerifrån (Mona Nilsson-artiklarna 2012) medan överheten i övervåningarna fortsätter nobelfesta på intäkterna från slavhandeln.

 

»TEKNIKFÖRKLARINGEN»:  Befolkningen tvingas medverka i utarmningen av Sveriges Naturskogar: Betyg, Meriter, Nationalekonomi, Arbetspraktik: Utbildning. Arbetsmarknad.

BEVIS:  noMACfysik.   Individerna hålls som privata nationella ägodelar som ska betjäna en traditionell överhets herravälde — »traditionella pistolkompaniet», överhetens »uppenbarelser från Herren [Paulus Lydnadslära] om lagar och ordningar», Jämför: Sanningen om Försvaret — genom en lagordning av typen lydnad och bestraffning (Statens Pacifisthat), inte kunskap och upplysning. Individerna hämmas (1800+) i sin personutveckling [‡]. Medievärlden lever tydligen helt i ovisshet om den möjligheten (CHEOPS REKTANGEL). Trots att hela debattklimatet baseras på drivkraften i den själsgrunden, varken hör vi eller ser vi något omnämnande i den rubricerande andan från pressvärlden. Se även här i MediaFascismen.

 

Naturskogsfolket — mänsklighetens vakna del — som ropar på hjälp framträder mest som pålfjättrade skrikande kvarlämningar vid tandpetsliknande upprättstående trädpinnar på kalhygget — med munkavle och handbojor — i jämförelse med den kraftfulla avverkningsmaskinen som i fortsatt naturmördande växande profittempo sågar allt naturskogligt i dess väg. Verkligen »Enastående Jordisk Samvaro». Närmast association: slaveri. Förtryck.

 

Den ENHETLIGA rösten för alla dessa förtvivlat ropande skogsmaskinellt halvkremerade naturskogsälskare BORDE vara Svenska Staten, själva rättssamhället, MED media: polis, åklagare, domare, granskningsmyndigheter RÅ, JK, JO, m.fl. Rättvisans tjänare (A3). Men därifrån kommer ingen hjälp. Tvärtom (Statens Pacifisthat).

 

Så:  Efter en genomsökning 28Aug2018 på Svenska Internet efter artiklar på formen »kalhyggen i sverige» visade sig — nu plötsligt — en närmast enorm flora av den ovan nämnda utspridda kategorin — inte sällan med samma typ av framtoning och eftertryck som framställts i ämnet här i Universums Historia. De rösterna behöver framhävas.

 

Det som, tydligen, fattas för att alla dessa (berömvärda, engagerade, naturälskande) människor ska KUNNA komma fram på en, deras, genuint ädla grund och bas är det: EN HELHETSBILD:

 

Samhällsbygget på planeten Jorden fungerar inte om inte Naturskogen — mänskligheten — får vara ifred. Men det krävs ytterst stränga naturvetenskapligt grundade kraftbevis. Engagemanget finns (EtaMedKH2018). Men bevisen syns inte. Än.

 

   Verksamheten med att avliva LEVANDE träd måste upphöra, helt och hållet, fullständigt.

 

Varför då?

 

— Därför att verksamheten med avlivning av levande träd förr eller senare urartar i en drift som förstör betingelserna för mänsklighetens överlevnad: etiskt, moraliskt, naturvetenskapligt, biologiskt, medicinskt, på alla och samtliga existentiella plan och nivåer.

 

Hur så?

 

NATURSKOGEN — markbiomassan, växtrikets tio grundläggande aminosyror — är grunden för människans, djurens, uppkomst och utveckling som biologisk — fundamental — förutsättning:

— Stympas Naturskogen, stympas också mänskligheten (och djurlivet, även växtlivet generellt). Artutrotningen (1800+) är redan i sig ett erkänt biologiskt väl omskrivet faktum.

 

Men BEVISNINGEN, den detaljerade FÖRKLARINGEN, hålls ständigt på behörigt avstånd av DEN MODERNA AKADEMINS INRÄTTNINGAR (Naturvårdsverket, m.fl. — noMACfysik) som inte tillåter ANDRA existentiella föreställningssätt än rena herraväldesidéer ÖVER naturen:

— Jämför ”fri sikt mellan träden”.

   Uppfinningar. Inte härledningar. Herrefolksidéer. Rena Elakheter. Absolut Moralisk Idioti.

   Vettlösa, bevisligt förståndslösa människor sitter och bestämmer naturmord mot naturen.

   Frånsett den rent naturetiska aspekten (VKK):  Bevisformerna motas undan (MLBok).

   Jämför det avgörande MaunaLoaBeviset: Det sågar det etablerade IPCC-samfundets föreställningar (»Naturvårdsverket»: SÄPO-sekretariatet: vi vet inte det, än) jäms med noll — med detaljerade korsrefererande förklaringsgrunder. Se erinrande kort sammanställning i BLÅKURVAN (2018).

 

HELHETSBILDEN — såvitt korrekt uppfattad —

 

   förklarar Naturskogen, oförnekbart, som mänsklighetens rättmätiga hem (A12),

   försvarar upplysningen med kunskapsargument ingen kan stå emot,

   driver ut varje tokmening som ens drömmer om att tänka tanken att BÖRJA försöka med något Annat,

   välkomnar alltid ATT testa, försöka kullkasta, ifrågasätta, pröva,

   visar att Kunskapen håller.

 

Av artikelreferenserna nedan är den enda här kända fram till nu Aug2018 (samt några få andra svenska artikelkällor angivna i tidigare dokument) Mona Nilsson-artiklarna: en (förtvivlad) röst ropar ut att något är rejält FEL — men ingen ansvarig tycks reagera. Faktiskt. Huvuddelen av nedanstående samling — »Mona-komplementen» — kommer här som något helt nytt, trots att en del av dem är lastgamla (typ 2012 och tidigare).

 

Webbmaterialet/Artiklarna nedan förefaller stödja Naturskogen — men som alla dras med den besvärliga motargumenteringen att »Sverige behöver skogsnäringen för sin nationalekonomiska försörjning». Utan en kraftfull eliminering — »TEKNIKFÖRKLARINGEN»: NEJ. Så är det INTE — av den detaljen blir varje rop på hjälp MOT skogsprofiteringen OCH dess Naturskogsmördande verksamhet helt kraftlös. DET är ett Kultursyndrom (CHEOPS REKTANGEL);

 

Artikelinnehållet generellt:

— Många (sympatiska) protester finns.

Men ingen direkt medvetenhet finns tydligen som, direkt, utpekar »fack-facit»:

— SKOGSPROFITERINGEN SOM SÅDAN avlivning av LEVANDE träd

MÅSTE UPPHÖRA, HELT.

— Många kanske vill, men ingen VÅGAR sig på den formuleringen DÄRFÖR att det — utan inblick i alternativen — betyder att »man begår politiskt självmord»: Imget VET av något annat: »TEKNIKFÖRKLARINGEN»:

   Avlivning av levande träd

ÄR EN HELT ONATURLIG — galen, kass, djupkorkad — DEL AV MÄNNISKANS LIV PÅ JORDEN,

en avart av speciell brist på mänsklig intellektuell utveckling föranledd av LYDNADSANSPRÅK,

en historisk karantän av stagnerat primitivt tänkande, styrd av våldsinrättningar;

 

vi lever av trädens obrutna kol-syre-cykel HELA BION, aminosyrorna TABELL från

växtvärlden som markbiomassans djurbiokemi grundas på;

 

   Avlivning av levande träd

ENBART UTARMAR INTE BARA MÄNNISKANS RÄTT TILL FRIHET,

LIV OCH SÄKERHET (A3), UTAN ÄVEN Protesten DJURENS OCH VÄXTERNAS.

 

Naturkunskaperna i ämnet är, inom etablerad vetenskap 2018, inte utvecklade — noMACfysik.

— Det som  krävs är INTE beslut, inte flest handuppräckningar, inte MestGillaPoäng.

— Det som krävs är IAKTTAGANDE AV NATURORDNINGEN. Omutbart: inte tafsa. Du hör vad jag säger.

 

Citat, EtaMedKH2018:

OPINIONEN @INTERNET I SVERIGE MOT KALHYGGEN

-Aug2018 ¦ Bevisunderlag

BARA ETT LITET URVAL @Internet 28Aug2018:

— Artiklarna är MÅNGA:

— Se särskilt efterföljande i MediaFascismen angående webbkällornas beklämmande försök att diktera/integrera sig med former för den enskilda internetanvändarens individuella livsutvecklingshistoria, s.k. cookies. Tillägget nedan, sist för webbsidan, anger anslutningen.

 

1.          31Maj2012 — inte fritt tillgänglig, COOKIES

https://www.dn.se/debatt/kalhyggen-ar-battre-for-klimatet/

:

2.          DATUMUPPGIFT SAKNAS — föreningen inte historiskt intresserad?

http://www.greenpeace.org/sweden/se/skog/svenskaskogen/

— Inrättningen anser sig företräda miljöintressen ... "SKRIV PÅ FÖR SKOGEN"

— Jämför:

SKRIV PÅ FÖR MÄNSKLIGHETEN. Vakna GreenPeace. Jämför HÄVDEN. Please.

:

3.          20Jul2014 — COOKIES

https://www.expressen.se/ledare/tommy-hammarstrom/kritik-av-kalhyggen-kan-leda-till-dodshot/

:

4.          13Okt2017 — inte fritt tillgänglig, COOKIES

http://www.atl.nu/skog/kalhyggen-ett-hot-mot-klimatet/

:

5.          26Jan2018 — COOKIES

http://www.bt.se/insandare/kalhyggen-forstor-pa-sa-manga-satt/

"  Utsläppen av metan, lustgas och koldioxid gör att biogas inte längre

kan vara ett alternativ i ett miljövänligare samhälle. På sikt kan vi

inte försvara att djurarter skadas och dör ut, att mänskligheten inte

längre får uppleva en traditionell, vacker skog."

:

Nej. Med nuvarande takt får mänskligheten inte uppleva något alls.

:

6.          8Jul2018, Helsingfors

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/07/08/medborgarinitiativ-vill-stoppa-kalhyggen-i-statens-skogar-ingen-vill-satta-sin

"  Kravet på att stoppa kalhyggen i statens skogar har varit det

snabbast växande medborgarinitiativet under sommaren."

:

7.          26Apr2014

https://www.vlt.se/artikel/opinion/debatt/kalhyggen-maste-stoppas

"  Skogsbruket i Sverige har därför allt för stor negativ påverkan på

djur och växter, men också människors upplevelser i naturen. Den

svenska allmänheten vill inte mötas av kalhyggen och

ogenomträngliga planteringar av unga barrträd under

skogspromenaderna.

 

Vi vill att skogens djur och växter ska finnas kvar även i framtiden.".

:

Jämför: Vi vill att människor ska finns kvar även i framtiden. Det är huvudet på spiken.

— Varje.

:

8.          28Feb — INGET ÅRTAL ANGES — COOKIES

https://www.dt.se/artikel/opinion/insandare/insandare-tyska-turister-vi-blir-arga-over-att-se-sverige-forvandlas-allt-mer-till-ett-manlandskap

"  INSÄNDARE: Tyska turister: Vi blir arga över att se Sverige

förvandlas allt mer till ett månlandskap",

"  Vi kommer från Hitzacker, Tyskland. Vi reser med husbil till

Sverige varje år sedan 1990. Vi har våra "smultronställen" och ser

hur landskapet förändras allt snabbare med varje år. I

Tivedentrakten finns nationalparken kvar, runt omkring finns nästan

inget träd längre. Det är kalhyggen överallt där det förr i tiden bara

fanns skogar.",

"  Det lönar sig inte längre för oss att åka till till exempel Unden. Och

det finns otroligt många andra platser, där det var fint i förfluten tid

men som nu ser ut som ett månlandskap.".

:

Exakt. Det ÄR knäckande att resa igenom eländet, en gång en hel Sagopark.

— Ännu finns platser kvar, men i snabbt minskande.

:

9.          27Jan2014

https://svenssonpartiet.wordpress.com/2014/01/27/forbjud-kalhyggen/