EXPONENTINTEGRALEN — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2008XII22 | Efter sammanställningar från 1997IX27 | Senast uppdaterade version: 2014-12-04 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

| APPENDIX | DIKTATUREN I EUROPA 2013 | Relaterad framställning | Relaterad beskrivning |

Bildkälla, Författarens arkiv, 25Maj2012E5Bild115 NikonD90 Detalj

 

 

| METODEN FÖR EXPONENTINTEGRALER | Exempelutvecklingar i Integralkalkylen | Cirkelns integral |

 

EXPONENTINTEGRALEN |  |  i sammanställning för Universums Historia

 

 

Speciella exponentintegralens metod

 

Den Speciella exponentintegralens metod

METODEN FÖR EXPONENTINTEGRALER

 

Integraler till xne(P)

 

 

 

UR DEN ALLMÄNNA PARTIKULÄRA LÖSNINGSALGORITMEN utkristalliseras en speciell metod för lösning av alla integraler av typen

 

             ò xne(P) dx

 

EFTERSOM reguljären  yP= [·]/(P)’ inte opererar på varken derivator eller integraler utan enbart grundas på en enkel operativ dividerande verkställighet är dess tillämpning i motsvarande grad också begränsad. Nämligen till funktionsranger som i sin derivatakaraktär inte leder till (aktuellt deriverande) eller kommer från (aktuellt integrerande) andra ranger än sin egen. Eftersom det bara finns två sådana ”rena” ranger, se Tablå 0, nämligen exponentfunktionerna enx och basfunktionerna xn (inkluderat alla dess möjliga kompositioner), är det endast dessa två och inga andra som spelar huvudrollen.

Metoden med den speciella exponentintegralen kan alltså, och enbart av denna anledning, inte fås att fungera på andra kompositioner än just typen

             xn · eax

Det är alltså inte ens (med reservation för mycket speciella undantag) någon idé att försöka. Exponentformen för e måste koppla till basrangen inga logaritmer eller »trigonomitmer» alltså.

 

Se Inledningsexemplet: Bestäm fundamentalintegralen till integranden e–1/x(2x+1) dx.

Utan kännedom om den speciella metoden ovan (eller ev. motsvarande, här okända) kan vi GLÖMMA varje FÖRSÖK. Det går inte.

 

 

 

 

 

Förklaring

 

FRÅN FÖREGÅENDE UTVECKLINGAR från första ordningens variant f (x)y+y=[·] med resultat i integralformen

eF(x)y=òeF(x)[·]dx ges, med F(x)=(P) och inkluderat reguljären, följdleden

 

              y +  (P)’y = [·]  ............................       variantens form

             e(P)y]=  ò e(P)[·] dx  ........................        integralens form

             yPF = [·]/(P)’  .................................        reguljärens fundamentalterm

             ò e(P)[·] dx = e(P)yP  ........................        integrala lösningen

 

Hur rangtermen utväljs

Speciellt för basrangen xn utväljs rangtermen i den givna variantens HL så [f (x)=(P)’]:

OM

 

·          f (x)  är en reducerande (kontrakterande) variabel
välj termen i HL med lägsta grad/komposition

·          f (x)  är en multiplicerande (expanderande) variabel
välj termen i HL med högsta grad/komposition

 

Se även f (x)=variabel i TRE INDIVIDUELLA TYPFALL FÖR f (x).

 

Om lösningen (yP) uppvisar resttermer:

resttermer:

extrahera högsta termrangen, skifta dess polaritet (tecken), relatera den till y, dividera med

f (x) och insätt resultatet i varianten med de andra termerna;

repetera syntesen tills resten = 0 ;  om syntesen ger monotont växande variabla potenser är lösningen en oändlig serie

 

Koefficienternas Multiplicitet, Anonymen A

Alla funktionsranger genererar multipla koefficienter i successiva deriveringar. I många fall (i det manuella arbetet) kan man inte säkert avgöra koefficientens identitet med en gång inom den aktuella fundamentaltermen (yP). Generellt måste därför fundamentaltermen associeras med en anonym koefficient (A) som sedan (automatiskt) erhåller sin bestämning från syntesen.

 

FRÅNSETT DEN ALLMÄNNA UNIVERSALSATSEN: Dessa nu nämnda paragrafer är de enda villkor man behöver känna till för att framgångsrikt använda den speciella exponentintegralens metod. Den Generella metoden kan syntetiseras

Generell Metod

Vi söker lösningen till fundamentalintegralen ò e(P)[·] dx .

Lösning:

1. Överför integranden till varianten  y + (P)’y = [·], använd ExponentialDerivatan Dn(P)a=a(P)a–1Dn(P)

2. Använd partiellt reguljären  yP = [·]/(P)’ för varje syntes

3. Lösningen är  ò e(P)[·] dx = e(P)yP

 

I FÖREKOMMANDE FALL KAN en funktion g(x) transformeras till e(P) genom initieringen

             Lös integralen ò g(x)[1] dx .

             eF(x) = g(x) ;  F(x) = ln g(x) ;  Dn  ln g(x) = Dn F(x) =  f (x) ; …

 

Observera att g(x)=1 (eller en godtycklig konstant) medför att f (x)=0, analogt F(x)=ln1=0, vilket i sin tur medför en division med 0 och därmed en illegal tillämpning. g(x) måste alltid och i vilket fall innehålla en variabel.

 

 

 

 

 

 

ALLMÄNNA EXEMPEL

SPECIELLA EXPONENTINTEGRALENS METOD — För grundfunktionernas derivator, se Bastablån

 

 

 

 

 

 

Exempel 1:

Bestäm fundamentalintegralen till integranden

xn

Lösning:

ò xn[1] dx . 

eF(x) = xn ;  F(x) = ln (xn) = n ln x ;  Dn  n ln x = n/x =  f (x) ;

Varianten genom produktderivatans ekvivalent [eF(x)y]’ ger

y + nx–1y = 1  ...........   varianten ; 

yP = [·]/f (x) = 1/nx–1 =  x/n, anonymen ger yP = Ax ;  insättning i varianten ger ; 

A + An = 1 = A(1+n) ;  A = (n+1)–1 . Rest  0 ;  yP = x(n+1)–1 ;

Resultat:     e(P)yP = e n ln x x(n+1)–1 = xnx (n+1)–1 = xn+1(n+1)–1 = ò xn dx .

             ÅterDERIVERING Ger :

             Dn  xn+1(n+1)–1 = (n+1)xn(n+1)–1 = xn .

             Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:    ò xn dx = xn+1(n+1)–1 .

 

 

Vi studerar en lösning som ger en oändlig serie.

 

Exempel 2:

Bestäm integralen till integranden

e–1/x

Lösning:

Vi initierar den speciella exponentintegralen ò e–1/x[1] dx .

Varianten genom produktderivatans ekvivalent [eF(x)y]’ ger

y + x–2y = 1  ......................................   varianten

Vi bestämmer första termen;

y1 = [1]/f (x)                   = x2. Vi insätter  y1 för  y och får

y   = x2 ;

y = 2x ;  insättning i varianten ger ;

2x + 1 = 1 ;  Rest:  2x .

Resten relateras direkt till y med teckenskifte och division med x–2, vi får

y2 = [2x]/f (x)               =2x3. Vi insätter  y2 för  y i restvarianten

y      + x–2y       = –2x  .......................    restvarianten

och får då

6x2 2x          = –2x. Rest:  6x2 .

Resten relateras direkt till y med teckenskifte och division med x–2, vi får

y3 = [6x2]/f (x)                =6x4. Vi insätter  y3 för  y i restvarianten

y      + x–2y       = 6x2  ........................   restvarianten

och får då

24x3 + 6x2         = 6x2. Rest:  24x3 .

Och så vidare. Vi behöver inte gå längre då ordningen står klar.

Vi ser (efter visst studium) att fortsättningen blir

 yP         = x2  2x3 + 6x4  24x5 + 120x6720x7 + 5040x8

             = x2 2!x3 + 3!x44!x5 + 5!x6   6!x7    + 7!x8

Summering ger

yP          = n=1 ® (n®¥) å n!(–x)n+1

Resultat:   

 e(P)yP = e–1/x(x2 2!x3 + 3!x44!x5 +…) = ò e–1/x dx .

Svar:    ò e–1/x dx  =  e–1/x n=1 ® (n®¥) å n!(–x)n+1

 

 

 

 

 

sammandrag

 

Sammandrag av den speciella exponentintegralens metod

SAMMANFATTNING av De speciella EXPONENTINTEGRALERNA ò e(P)[·] dx = e(P)yP

 

Hur löser man generellt en integral med komponenterna g(x)e(P) ?

1.1        Först: Kolla upp om g(x)=Dn(P). Är så fallet kan den ordinära LOG(2) exponentintegralen användas direkt
ò e(P)Dn(P) dx = e(P)

 

1.2        Om Dn(P)=konstant kan integralen till g(x)e(P) i princip lösas genom partiell integration i Metod 2
ò  [·] f (x) dx = [·] ò f (x) dx    òò f (x) dx d[·]
f (x)  ...............................................        = e(P)
[·]  ..................................................        = g(x)
I bägge dessa fall (1.1) och (1.2) kan g(x) ha godtycklig rangsammansättning.

2.          Om Dn(P) inte är g(x) och inte heller en konstant, kolla om g(x) och (P) bägge är rena basranger.
Är så fallet, kan integralen till g(x)e
(P) lösas genom den speciella exponentintegralens metod
e
(P)[ · ]  ...........................................        integrand, g(x)=[·]
y + (P)’y = [ · ]  ............................        variant
y
P = [ · ]/(P)’  .................................        Reguljär
ò e(P)[ · ] dx = e(P)yP  .....................         Lösning
Notera att denna speciella metod också kan användas som alternativ i fallen (1.2) förutsatt g(x) och (P) bägge är rena basranger.

 

 

 

Exempelutvecklingar i Integralkalkylen

 

Exempelutvecklingar i Integralkalkylen

 

| Cirkelns integral | Nollformsalgebran | Formlagarna | Derivata och Integral | Den högre analysen |

 

 

Cirkelns integral — Bildkälla, Författarens arkiv, 22Maj2012E2Bild8 NikonD90 Detalj

 

 

2012VII1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cirkelns integral

Efter utvecklingar från 1997IX27 · Enhanced 2001III  i Integral0.wps — Alla SYMBOLTECKEN UTOM INTEGRALTECKNET [Alt+0242, ò] ersatta av UNICODE-tecken — UnicodeIntegraltecknet visar märkbara skillnader beroende på webbläsare och epok, medan SYMBOL-tecknet tycks framhålla en [exceptionellt] jämn och fin representation överallt.

 

 

Cirkelns integral — all trigonometri i PREFIXxSIN

 

Inom matematiken intar cirkeln en självskriven huvudroll. Vi återkommer ständigt till den i otaliga sammanhang: man kan med gott fog säga att cirkelns grundsamband är elementära. Cirkelns grundsamband är också relativt enkla men omfattande att härleda (kordor och sektorer).

— Men inom integralkalkylen är cirkelns integral ingalunda någon enkel match. Vi ska här visa hur man finner denna integral på ett (relativt) enkelt sätt. Vi använder partialintegralen i Metod 1.

 

Uppgift:

Bestäm fundamentalintegralen till integranden √1–x2.

Lösning:

             ò f (x) d[·]   =   f (x)[·]ò [·]d[f (x)]  ...................            Partiell integration, Metod 1

             f (x)  ....................................................................            = R = 1–x2

             [·]  .......................................................................            = x

            ò R dx   =   xRò x dR                                                                                                               

Differentialtransformation, högerintegralen :

dR = Dn R dx = (1/2)(2x)/R dx = –x/R dx ; insättning ger

             ò R dx   =   xR + ò x2/R dx

Högerintegrandens x2 kan substitueras mot R=1–x2 på enkel form enligt

 

 x2  =  x21+1 = (1–x2) + 1        1        R2

                                               = —   

 R 00000000000000000000000     R       R

Insättningen ger

             ò R dx   =   xR  +  ò 1/R dx  R dx

             2ò R dx =   xR +  ò 1/R dx

Högerintegralen tillhör grundintegralerna via  ò 1/R dx = acosx. Vi får alltså lösningen

             ò R dx   =   (1/2)(xR +  acosx)

ÅterDERIVERINGEN Ger :

Dn (1/2)(xR +  acosx) = (1/2)(x(–x/R) + R + 1/R) = (1/2)(–x2/R + R2/R + 1/R)

= (1/2)(–x2 + 1–x2 + 1)/R = (1/2)2(1–x2)/R = R2/R = R

Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:                                          ò R dx               =   (1/2)(xR + acosx) ,  R = √1–x2 ;

                                                   ò √1–x2 dx         =   (1/2)(acosx + x√1–x2)

 

 

Variabelsubstitution (1)

Uppgift:

Generalisera lösningen i ovanstående uppgift genom att insätta en konstant a i integranden. Bestäm således integralen

             ò a–x2  dx

Lösning:

Vi betraktar integranden

             a–x2

Vi söker bryta ut termerna så att integranden blir (ξ grek. xsi)

återförbar på integralen ò 1–ξ2 dξ = (1/2)(ξR + acosξ) med R = Ö1–ξ2. Vi får

             a–x2 =  a · 1–x2/a = a · 1(x/√a)2

Vi sätter

             ξ = (x/√a),

med motsvarande x = ξa, så att vi får

             a–x2 = √(a) · Ö(1–x2/a) = √(a) · √(1–ξ2).

Vi har därmed differentialekvationen

             √(a–x2)  dx = √(a) · √(1–ξ2)  dx

För att kunna integrera högerledet på grundformen för cirkelns integral måste vi, uppenbarligen, först genomföra en differentialtransformation från dx till dx. Vi får denna enligt

             dξ = Dn ξ dx = (1/√a) dx

Första och sista ledet ger

             dx = dξa

Insättning av ekvivalenten för dx i HL ger

             √(a–x2)  dx        = a · √(1–ξ2)  a

                                      = a √(1–ξ2)  dx

Nu kan vi lösa integralen. Vi skriver först ut den från första och sista ledet ovan och får då

ò √(a–x2)  dx  =  a ò √(1–ξ2)  dx ;

Lösningen med  R = √1–ξ2  blir alltså

ò √(a–x2)  dx      =   a(1/2)(ξR + acosξ) ,  ξ = [x/√a]

Vi prövar en återderivering. Vi gör den först på och justerar i slutet.

ÅterDERIVERINGEN Ger :

Dn (a/2)(ξR +  acosξ) = (a/2)(ξ(–ξ/R) + R + 1/R) = (a/2)(–ξ2/R + R2/R + 1/R)

= (a/2)(–ξ2 + 1–ξ2 + 1)/R = (a/2)2(1ξ2)/R = aR2/R = aR;

aR = dy/ = dy/[(1/√a) dx];  dy/dx = aR/√a = R√a = a√1–ξ2 = a–aξ2 = a–ax2/a = √(a2–ax2)/a = a–x2

Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:                                          ò √(a–x2) dx      =   (a/2)([x/√a]R + acos[x/√a]) ,  R = √1[x/Öa]2

                                      =   (1/2)(a · acos[x/√a] + x a–x2) .

 

Vi analyserar ovanstående bestämda integral (ytform) i två delar: med (a) i integralroten =R2 har vi en sektor Rs/2, och en triangel xy/2.

Summan ger (1/2)(Rs + xy) varav s=aR med radianvinkeln a = acos(x/R) i PREFIXxSIN. Summa:

(1/2)(R2acos[x/R] + xy).

 

Variabelsubstitution (2)

Uppgift:

Generalisera på samma sätt som ovan [Variabelsubstitution 1] grundintegralen till cirkelns invers,

             ò 1/√(1–x2) dx = acosx

genom att ersätta koefficienten 1 med den mera allmänna a.

Försök alltså bestämma integralen

             ò 1/√(a–x2) dx

 

Lösning:

Vi betraktar integranden

             1/√ a–x2

Vi söker först bryta ut termerna i nämnaren så att denna blir

återförbar på integralen √ 1x2 (ξ , grek. xsi). Vi får

             a–x2 =  a · 1–x2/a = a · 1(x/√a)2

Vi sätter

             ξ = (x/√a),

med motsvarande x = ξa, så att vi får

             a–x2 = √(a)√(1–x2/a) = √(a)√(1ξ2).

Vi har därmed differentialekvationen

             1/√(a–x2)  dx = 1/√(a)√(1ξ2)  dx

För att kunna integrera högerledet på grundformen för cirkelns integral måste vi, uppenbarligen, först genomföra en differentialtransformation från dx till . Vi får denna enligt

             dξ = Dn ξ dx = (1/√a) dx

Första och sista ledet ger

             dx = dξa

Insättning av ekvivalenten för dx i HL ger

             1/√(a–x2)  dx     = 1/√(a)Ö(1ξ2)  a

                                      = 1/√(1ξ2) 

Nu kan vi lösa integralen. Vi skriver först ut den från första och sista ledet ovan och får då

ò 1/√(a–x2)  dx  =  ò 1/√(1ξ2)  ;

Lösningen med  R = √1ξ2  blir alltså

ò 1/√(a–x2)  dx   =   acosξ ,  ξ = [x/√a]

Vi prövar en återderivering. Vi gör den först på och justerar i slutet.

ÅterDERIVERINGEN Ger :

Dn acosξ = 1/√(1ξ2), = dy/dξ =  dy/[(1/√a) dx] = dy/dxa;

= (a/2)(ξ2 + 1–ξ2 + 1)/R = (a/2)2(1ξ2)/R = aR2/R = aR;

dy/dx = 1/√aÖ(1ξ2) = 1/√(a–aξ2) = 1/√(a–ax2/a) = 1/√(a–x2)

Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:                                          ò 1/√(a–x2) dx   =   acos[x/√a]

 

 

 

APPENDIXDiktaturen i Europa 2013

 

DIKTATUREN I EUROPA 2013 — UDHR, Universal Declaration of Human Rights, December 1948

 

Självutnämnd Våldsinrättad Samvetsauktoritet — Moralisk Våldsdiktatur: Europa 1870-2014- ...

Det fanns inte i mänskligheten före 1870: Från Nazistisk/Preussisk förebild [ref. BKLXII.sp.1202 mn] från 1814-1815 (genom Europakrigen 1866-1871) infördes 1870 i Europa (alla utom England) praktiskt taget över en natt allmän värnplikt: En självutnämnd tillhyggesöverhet drar år 1870 in i mänskligheten och proklamerar sig själv samvetsauktoritet med begreppen Lag och Ordning som främsta egendom. Jämför Paulus Lydnadslära: Tala om Självservering.

— Vad hade du tänkt dig? Se NAZISM. Efter 150 år med DEN förebilden, säg mig: hur tycker du själv att läget ser ut 2014? Vågar du ens gå utanför porten nu, nattetid? Säg igen. Portlås.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   17Maj2013 E17Bild28 — 5Jul2012 E14 Bild33  · Nikon D90

 

 

 

DIKTATUREN I EUROPA 2013 — våldsvägrarnas uteslutning

 

 

1. Dec2013: Vi måste alla hjälpas åt för att åstadkomma en allmän trendändring i utvecklingen med det växande våldet.

— Grunden är att respektera det medfödda tjejvettet: man väljer själv sitt umgänge: när, hur, var, på vilket sätt. Ja är ja — och nej är nej: Grundläggande naturkunskap. Domstolar som saknar förmåga att respektera och efterkomma den grunden, har ingenting i demokratiska samhällen att göra.

 

 

 

2. 10Dec1948 — EUROPAS DIKTATUR 1870- förtydligande I KORT SAMMANDRAG — Europas upphävande av rättighetsförklaringen från 10Dec1948:

                         Kungörelsen Första Stycket

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

                         Art.1 10Dec1948:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.

:

Våldsvägrare tvingas existensredovisa sig inför Europeiska VåldsInrättningens SamvetsAuktoritära Diktatur:

— »Vi vill inte ha Våldsvägrare här, som vistas och går omkring på gator och torg, i hem och hus, bland allmänhet och boende».

Ovan citerade enda befintliga heltäckande formulering av och därmed blotta grundvalen för mänskliga rättigheter från 10Dec1948 har i praktiken upphävts — urståndsatts — av Europaunionen (se Europas Konventionsbrott). EUROPA har i praktiken, särskilt i vår tid (efter II:a världskriget), alldeles tydligt deklarerat Mänskliga Rättigheter som Privat Egendom som delas ut åt lojala (icke våldsvägrare, se Statens Pacifisthat) och åt sådana (garanterat INTE våldsvägrare) vars speciella utsattheter Europaöverheten själv kan utnyttja för att framstå som ”den samvetsgode hjälparen”. Övriga förvägras erkännande. Trots noll hotbild släpas våldsvägrare omkring i Europa och förnedras, hotas, misshandlas, misskrediteras, dödpsykas (Statens Pacifisthat) (Art.5Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”). ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”? Säg igen. Europas självutnämnda våldsöverhet (från 1870) med dess inrättade samvetsauktoritet accepterar INTE våldsvägrare TROTS BETYGAT ERKÄNNANDE åt förklaringen 10Dec1948 mederkännandet av den inneboende värdigheten”, somgrundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”. Förklaringen 10Dec1948 ÄR alldeles tydligtKunskapen är Fridsamhetsgrundad — våldsvägrarnas GARANTERAT REDAN ERKÄNDA medverkan i DEMOKRATI: fria val under mänskliga rättigheter. Inte fria val under tillhyggesinrättade samvetsauktoriteter (Statens Pacifisthat): moralisk våldsdiktatur.

   Därmed Europaunionens pågående brott i Europas Konventionsbrott motgrundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”: våldsvägrare dödspsykas systematiskt, trakasseras, misskrediteras, misshandlas, hotas, utesluts (Statens Pacifisthat). Europaunionen dödförklarade demokratibegreppet i samma stund man antog friskrivningsklausuler mot rättighetsförklaringen från 10Dec1948.

   Genom Europaunionens egen Våldsvägraruteslutande Uppfinning Europas Konventionsbrott — ”Europas Nya Mänskliga Rättigheter” — OCH VILKEN UPPENBART MÄNNISKOVÄRDESFÖRAKTANDE — Våldsvägrarens Redan Erkända Existensrättsåledes exceptionellt tydligt  icke demokratiskt grundade och därmed uppenbara KLOAKFÖRFATTNING på punkt efter punkt upphäver och urståndsätter GRUNDVALEN som ovan citerats TILL förklaringen från 10Dec1948, framhävs således endast våldets vidare härjningar, laglöshetens vidare utbredning och respektlöshetens vidare löpeldar i Europa, tydligen för tillfället att enbart och uteslutande enbart få framhäva våldsöverheten med dess inrättade samvetsauktoritet som Samhällets Lagherre: polis, åklagare, domare: Europas Historiska Moraliskt Våldsdikterande Pistolsekt (Statens Pacifisthat).

— Europaunionen har i det ljusets beskrivning alldeles tydligt i praktiken upphävt Förklaringen från 10Dec1948:  Visa ytterst gärna att dessa påståenden är felaktiga ;

— Med uteslutningen av våldsvägrare ur mänskligheten såsom likaberättigade och likavärda människor, deras medverkan för hörsammande av ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, har Europaunionen därmed och alldeles uppenbart också GRUNDLIGT upphävt innebörden i Artikel 1:Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt” med grund i ”erkännandet av den inneboende värdigheten” och syftesformen ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”. Därmed är beviset stadfäst.

— Därmed finns inget spår kvar av rättighetsförklaringen från 10Dec1948 i Europaunionens praktik: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt”. Den är upphävd.

   Vi hittar — veterligt — ingen mera historiskt och grundligt självutnämnd rent moralisk våldskloak än så. Efter 150 år av det skräckväldet befinner sig samhällena — säkert — i upplösning.

Lagen är Sanning&Kärlek. Kunskapen är Fridsamhetsgrundad. Säg: VAR i Europa finns detaljerna ENS omnämnda?

   Det finns, som ovan, i den tydligen folkligt högt ärade moraliska våldsdiktaturen Europa vissa människor som är MER värda, Värdiga och Berättigade än andra. Och så finns det sådana som är MINDRE värda. Behöver du FLERA konkreta exempel?

   Se särskilt hur det går till att framhäva Herrefolkets Intelligens och Högtstående Folkligt Älskade Moral i Statens Pacifisthat: garanterat Nollvett. Se även vidare i RÄTTVISANS GRUNDVAL.

— Du kan inte komma, inte till mig, inte till någon, och mena att en sådan uppenbar region av ovan särskilt beskrivna kloakexistenser har minsta begrepp om vad DEMOKRATI — kunskap — är, innebär, eller går ut på.

— Så, Ärade Damer och Herrar: Var i Europas Etablissemang hittar vi någon namnkunnig representation för Demokrati = Grundläggande Mänskliga Rättigheter? Visa. Jag ser ingen.

 

 

 

DIKTATUREN I EUROPA 2013

Sveriges praktiserande våldsdiktatur

 

MOTORIKEN BAKOM VÅLDETS UTVECKLING I EUROPA/VÄSTVÄRLDEN FRÅN SLUTET AV 1800-TALET

Ref.: UDHR, Universal Declaration of Human Rights, December 1948Diktaturen i Europa 2013

Ref.: Våldsvägran, kategorisk vägran att samarbeta med människor som kommer i våldsärenden, eller med dessa associerade

 

Hur, när det kommer till våldsvägran, Europa praktiserar fascistisk diktatur: Situationen håller mänskligheten fången i mörker och djup okunnighet: Tillståndet främjar inte annat än lydnadstvångsdikterat folkligt fridsamhetshat (”i allmänhetens tjänst”), bespottande sanningsförakt (”i allmänhetens intresse”) och hatfraser (”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”) mot fredliga existenser och deras grundläggande mänskliga rättigheter (”Du kör med det där förbannade människovärdet”); Situationen utmålar i allt en fullständig totalt anarkistisk rättsutövning (”Det är meningslöst att protestera, du slår bara din skalle blodig”); vardagen slutar bara på en enda ekvation: utrotning av fridsamheten i umgänget mellan alla människor (dödspsykningarna mot våldsvägrare under 1900-talet från polis, åklagare, domare, allmänhet); tillståndet garanterar ställning för domstolarna att leva i skydd bakom det härjande, exploderande våldet de själva, de s.k. rättsutövande inrättningarna själva, tydligen i den öppet pågående misshandelns anda och uppenbarligen, och utomordentligt väl relaterbarligen bär ansvaret för: ouniformerad propagandistisk vardagsnazistisk fascism.

 

VåldsvägrarensExistensrättVåldsvägrarens rätt

Hur våldsvägran säkras, existensberättigas och garanteras representation i samhället genom UDHR, Artiklarna 20-21, explicit 3-5

 

 

Artikel 3 ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”;

Artikel 4 ”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; ...”;

Artikel 5”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”;

:

Artikel 20 ”1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke. 2. Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.”;

Artikel 21 ”1. Var och en har rätt att ta del i sitt lands styrelse, direkt eller genom fritt valda ombud. 2. Var och en har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land. 3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet; ...”;

 

OBSERVERA ATT RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN 1948 ÄR PÅ ENGELSKA — INTE PÅ SVENSKA

— Se ovanstående mera detaljerat i relaterad svensk översättning av engelska textoriginalet från 1948 i Den Universella Deklarationen om De Mänskliga Rättigheterna från 1948;

 

Den nuvarande officiella svenska översättningen är förvanskad genom ordformerna eng. shall och may som har bytts ut mot sv. (starkaste synonym bör eller måtte, motsv. eng. ought: det är inte vad artiklarna beskriver; hela styrkan och andemeningen uppenbart svenskvrängd); korrekt återgivande motsvarande innebördsrelaterade svenska översättningsord är skall och får. Exempel Artikel 4:

ORIGINALET:

No one shall be held in slavery ..

KORREKT INNEBÖRDSRELATERAD SVENSK ÖVERSÄTTNING:

Ingen får (eller skall) hållas i slaveri ..

NUVARANDE OFFICIELLT SVENSKA:

Ingen må hållas i slaveri ..

Jämför närmast associerat: Ingen bör hållas i slaveri .. (Sverige, som i en ask: noll kunskaper i grundläggande mänskliga rättigheter [ExempelVaktavandePoliskonstapel 1996]): Exempel från Kungörelsen föregående artiklarna:

Nuvarande Officiella: ”.. varje individ och samhällsorgan med denna förklaring i åtanke ständigt sträva ..”;

Korrekt Relaterad: ”.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva ..”: Svenska officiella översättningen kontra engelska originalet: rena smörjan. Ursäkta: rena skiten.

— Svenska Staten håller alldeles tydligt människorna fångna i okunnighet om — och i tydligt förvrängd, icke möjligt relaterbar, med hänsyn till ursprungets mening — människans verkliga grundläggande mänskliga rättigheter — vilket i princip betyder att Sverige heller inte erkänner meningsinnehållet: kan inte disputera, kan inte relatera, har ingen koll på innebörden, känner inte till kontexten: Våldsstat.

— Tro inte för ett ögonblick att någon har planerat det så: Den mänskliga besättningens Tillhyggesöverheter — inte så mycket Militärer som Polis, Åklagare, Domare som verkställer dödspsykningarna mot våldsvägrare — må möjligen vara speciellt intelligenta, men SÅ jävla intelligenta är dessa korkflöten avgjort garanterat INTE; det är bara den samlade konsekvensen som visar sig i vardagen; att gå in i historien genom att INTE utveckla fridsamhet, att INTE fråga efter sanning och kärlek i den enkla vardagliga rutinen, i det enkla vardagliga göromålet. Resultat: spontant framvisad vardagsnazism. Finns inget annat att välja på. Det är »knäppskallarnas kontinuerliga riksdag» — lämnas alltid i självglappande viloläge (”.. kläpp .. kläpp .. kläpp ..”) när huvudinnehavaren sover.

 

Artikel 20 i relaterad klartext — innebördsmässigt samstämmigt med originalet:

— Våldsvägrare — fredliga människor — får inte tvingas redovisa sig inför någon inrättning, stat, nation, sammanslutning eller annan association enbart i anledning av våldsvägrarens våldsvägran: rätten till oberoende fredlig samvaro och tanke är alldeles tydligt och uppenbart den alltid tidskontinuerliga, evigt obrutna grundvalen i allt samhällsbygge: människans frihet att vara människa, utan intrång, avbrott, störning eller överinseenden från andra (Artikel 1). Sker brott mot den grunden, måste — tvingas, följdmässigt — samhället i motsvarande grad konsekvensmässigt utveckla våld: Ansvariga kommer obönhörligt att ställas till svars, förr eller senare: Ingen kraft finns i Universum som kan ändra den orsaksgrunden, därför att Kunskapen

 

människans förverkligade möjlighet att tillgodogöra sig inblick i och om naturgrunderna, deras verkningssätt, sammansättning och beskaffenhet [SANNINGSBEGREPPET] [UDHR1948]

 

är fridsamhetsgrundad — enbart enligt Artikel 20, eller motsvarande på annat relaterbart sätt [SANNINGSBEGREPPET] [LAGEN OCH LAGBEGREPPET].

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

Runt 1870, som över en natt, drog tillhyggesöverheter in i Europa (alla utom England) och proklamerade — dikterade — ”införande av allmän värnplikt”. På den grunden har sedan statsmakterna utvecklat sitt s.k. rättsutövande: polis, åklagare, domare som verkar trivas bäst när dessa nämnda väl relaterbara kloakhövdingar får påtvinga fredliga, våldsvägrande människor våldsbegrepp (”krigsman”) för tillfället att få, per statsavlönad anställning kränka, förnedra, misshandla (framkallande av vanmakt), misskreditera och missakta, systematiskt verkställa frihetsberövanden mot våldsvägraren, samt diktera samvetsöverhöghet (direkt statsbrott mot Artikel 20) med krav på särskilda institutionella gatlopp inför de självutropade, självutnämnda tillhyggesinrättningarna, kraven med de olika ansökningsärendena i statens samvetsöverhöghetsdikterande anda. I allt en skolstudie i den värsta sortens fascistiskt utövande våldsdiktatur som alls existerat där fredliga människor systematiskt utrotas, förbannas, behatas, utesluts. Inom några generationer är hela samhällsvardagen genomsyrad av utpräglat VÅLD — och det bara fortsätter: fördjupas, förvärras, utvecklas, sprids.

 

Ovan angivna Artiklar 20 och 21 [Våldsvägrarens existensrätt] har explicit och alldeles utomordentligt i princip upphävts i Europakonventionen [‡1] — och därmed Europas Diktatur.

 

EUROPAS KONVENTIONSBROTT — Europas Diktatur 2013

 

Upphävandet framgår speciellt tydligt i friskrivningstillägg, explicit i motsvarande Europakonventionens Artikel 4 Punkterna 2, 3b där det fastslås att med (träldom) ”tvångsarbete”, ”påtvingat arbete” inte får förstås ”tjänstgöring av militär art 

 

 

”eller, i länder där

samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas,

tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i stället för militär

värnpliktstjänstgöring”,

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA — datumuppgifter saknas

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

 

Våldsinrättningens samvetsauktoritära diktatur — kontinuitetsbrott mot mänskliga rättigheter

 

Ovanstående Specifikt Europeiska formuleringskonster är just på pricken av den art som just, exakt precis, formuleras i Artikel 30 i UDHR: påpekandet att det INTE är tillåtet att upphävabryta tidskontinuiteten inågon enda artikels giltighet genom att åberopa giltighet av UDHR:

 

Artikel 30Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.”;

 

— Fridsamhetsrätten, dess kontinuerliga obrutna giltighetUDHR Artikel 20 Våldsvägrarens rätt — är JUST blotta garantin mot typen ovanstående Europeiskt exemplifierade överhetsfasoner mot mänskligheten: En StatsÖverhöghet bryter sig (återigen, som 1870) in och dikterar, över den universella fridsrättens redan proklamerade auktoritet, ”konventioner” som alldeles tydligt strider mot — bryter kontinuiteten i — fridsrättens (Artikel 20) universella giltighet: Inget krig, ingen händelse, ingen situation, ingen omständighet, varken förr, nu eller i framtiden, har makt att bryta människans rätt till en oberoende fredlig samvaro och tanke. I klartext: Europaöverheten fortsätter praktisera sitt allmänna vardgsnazistiska synsätt från 1800-talet: fridsamhetsförakt: dödspsykningar mot personer som uppvisar våldsvägran. Just våldsvägran är hela grundvalen i människans grundläggande rättigheter: demokratins grundval: fullständig frihet från våld och tvång: folkets — summan av de enskilda individernas — fria vilja (Artikel 21).

— Ovanstående Europeiska formuleringskonster är uppenbarligen inget uttryck för den folkviljas statsmaktsmyndighet (Artikel 20) som avses i UDHR Artikel 21, utan istället ett tydligt statsdiktat från ett fåtal tillhyggesöverordnade (från 1870), och vilka Europeiska Statsdiktatorer lika uppenbarligen på sedvanligt Europeiskt demokratiskt manér dikterat folkviljan JUST för att säkra den egna tillhyggesbaserade rättsutövningens uteslutningar av våldsvägran — och därmed dess fortsatta parlamentariska icke-representation: rättsärenden som avhandlar Europas dödspsykningar av våldsvägrare under 1900-talet från polis, åklagare, domare, allmänhet får under inga omständigheter anställas [‡EKF].

— Det är tydligt att Europa, med ovanstående konventionslydelse, författat sitt eget juridiska självmord.

— Artikel 20 UDHR utsäger i klartext: Ingen har rätt att avkräva någon redovisning, varken i samvete eller annat, av en människa bara därför att människan är fredlig; begreppet eller termen samhällstjänst är med det exakt lika förkastlig, olaglig och absurd som kravet från Staten på Slaveri och Träldom (Artikel 4): tvångsarbete med enda syfte att tvinga människan till undergivenhet inför en människoskapad överhet: »påtvingad demokrati».

— Demokrati byggs inte genom tvång från Staten, utan genom fria människors samverkan utan intrång.

— Därmed beträffande den rent praktiska innebörden av ”Europeiska Konventionen ..”: rena rama skiten. Rena skräpet:

 

du gör som du blir tillsagd när Överheten kommer på besök. I övrigt råder Mötesfrihet.

 

— Det är typiska meningssatser från en diktatur.

— Staten får naturligtvis INTE avkräva samvetsredovisningar ifrån människor: inte på något som helst enda sätt eller vis i respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna: den enda samvetsauktoritet som finns i mänskligheten är du; ingen har rätt att bryta sig in där, avkräva redogörelser eller redovisningar, inte på något enda sätt eller vis, och SJÄLVKLART heller ingen tjänst som anknyter till den angelägenheten: DU, ingen annan, är samvetets högsta auktoritet i Universum. Ingen annan: du svarar för dig, ingen annan; läs Artikel 20, om ej redan bekant. Förekommer det, faller det alldeles uppenbart inom området diktatur: grundläggande ofrihet.

   Se för övrigt angående LAGEN OCH LAGENS MENING från SANNINGSBEGREPPET — helt i överensstämmelse med UDHR1948.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

 

— just på pricken det som hela det människorättsgrundade fridsamhetsfundamentet, nämligen överträdelserna mot, handlar om: Den självutropade Europeiska Tillhyggesöverhetens diktat (alla utom England) från 1870 att påtvinga landsbefolkningarna vapentvång, vapenlydnad: tillhyggesdiktatur i bestraffningshot: rätten att vägra delta i våld (Artikel 20), vare sig organiserat eller oorganiserat blir föremål för statsdikterad bannlysning;

 

— Ursäkta: HUR i parentes sagt, kan personal på (Dec2013) Regeringskansliet, alls, ha mage att, Regeringskansliets webbsidor, framställa begreppen ”demokrati”, ”folkstyre”, ”i allmänhetens intresse”, ”i allmänhetens tjänst”, i ljuset av denna uppenbart statsdikterade våldsundergivna folkliga tvångshistoria (vi bortser tills vidare ifrån det väletablerade journalistiska kloakväldet och dess drällande StatsSlickande i Sveriges Public Service)? Hur? Jo. Alldeles uppenbart INTE på grund av att personalen Regeringskansliet är specifikt ELAKA MÄNNISKOR, utan på grund av OKUNNIGHET; människor som inte VET bättre. Snälla, rätta mig om jag framställer fel mening: Sverige — i ljus, historia och sak av våldsvägrande fredliga människor, deras historia, deras liv, deras existens — är nu, har alltid varit, en skendemokrati. Situationen målas ut tillsammans med alla övriga västerländska våldsinträttningar, hela Europa, som underhåller verksamheten med dödspsykningar mot våldsvägrare: den diktaturpräglade statens fiende nummer ett: Jesus och Buddha: fredliga samhällen är inte önskvärda här: kunskapsgrunderna vill vi inte se här. Det har utbildats en kontorsexekverande akademisk ouniformerad elakhet, en ondska, som saknar sitt like i historien: noll empatiförmåga. I den andan sprids våldet.

 

Med den rättens upphörande, försvinner — i konsekvens — i stort sett samtliga den våldsvägrande människans grundläggande mänskliga rättigheter: offret tvingas uppbära, uppleva och genomleva misshandel, dödspsykning, trakasserier, uteslutningar, hot och upprepade bestraffningar verkställt av Europa: fascisparadiset nummer ett i historien.

   På samma Europeiskt parlamentariska sätt följer sedan liknande friskrivningstillägg i Europakonventionen — och andra liknande statsparaderande huggsexor (KonventionsUndertecknanden i fyrverkeriexploderande anda) — som alla, naturligtvis, går ut på följande, i sammandrag:

 

 

Europakonventionens friskrivning från samhällets fredliga utveckling

Lagen får inte tolkas så, eller rättsutövningen alls, att myndighet ges våldsvägran att utveckla rättstänkande för att ställa till ansvar de personer inom verksamheterna, polis, åklagare och domstol som under 1900-talet verkställt systematiska dödspsykningar mot våldsvägrare: polis, åklagare, domare påtvingar offren våldsbegrepp (”krigsman”) för tillfället att framställa åtal enligt brottsbalken (”krigsman som olovligen .. dömes för ..”); våldsvägran (Artikel 20) förnekas öppet attribut för respekterade erkända grundläggande mänskliga rättigheter;

Samhällstjänst, militärtjänst, statsdikterade lydnadsuppvisningar inför tillhyggesöverheten

För att ytterligare säkra hotet från våldsvägran (Artikel 20) har Europa i särskilda parlamentariska anordningar (här utan referens) intvingat våldsvägran som underordnad tillhyggesöverhetens samvetsöverhöghet; Statsmakterna framställer åt våldsvägran särskilda samvetsrelaterade krav i statlig uppvisning på associerade speciellt förnedrande institutionella gatlopp som ska springas av offret för att be tillhyggesöverheten om särskilda existenslov (»självmant medverka till bärande av judestämpel»; speciellt icke existensberättigad person), med tillhörande defekthetsintyg, oduglighetsintyg, och andra förnedrande och existensnedlåtande attribut. I korta ordalag:

Mänskliga rättigheter får åsidosättas då det ligger i den rättsutövande statens intresse.

— Europa kan inte kommunicera den mänskliga rättigheten i Artikel 20: rätten — kontinuerligt, utan avbrott — att vägra samarbeta med människor som kommer i våldsärenden: våldsvägrarens erkända existensrätt.

 

 

Och därmed är vi tillbaka igen, i vardagsnazismens urkloaker: det finns vissa människor som besitter mera yttranderätt än andra. Och så har Europa, helt i princip, friskrivit sig från rättighetsförklaringen från 1948: mänskliga rättigheter har i Europamyndigheternas tillhyggesanda blivit en statlig egendom som utdelas särskilt efter lojalitet och förtjänst till vissa. Det är vardagsnazismen i Sverige 2013.

 

Europas Bannlysta Fridsrättsärenden — DIKTATUREN I EUROPA 2013

Historien kan inte omintetgöras: Europa har i sin egen friskrivning (Europakonventionen Artikel 4) frångått Artikel 20 UDHR1948

— den artikel som ensam på visst sätt i princip kan förstås utgöra hela grundvalen för möjligheten att bygga fredliga samhällen med respekt för och främjande av grundläggande mänskliga rättigheter

— och därmed följaktligen också uppenbart brott av Europa mot Artikel 30:

 

Artikel 30 ”Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.”;

 

Det är, tydligen som det får förstås, just vad Europa har gjort: utplåning av Artikel 20 — för att säkra sig mot åtal från ev. överlevande våldsvägrare [‡].

 

Brottet mot mänskligheten är uppenbart: Europas domstolar dikterar brott mot mänskliga rättigheter:

— Våldsvägrare står orepresenterade i Europas parlament:

 

Genom Europakonventionens friskrivning, dess Artikel 4 Punkt 3b där militärtjänst införs som ett slaveriet och träldomen (”tvångsarbete”) överordnat friskrivningsbegrepp, praktiserar tydligen Europa — (UDHR Artikel 21, Artikel 30), bortom varje form av tvivel — (våldsamt) brott mot mänskligheten: speciellt har därmed och tydligtvis Artiklarna 20-21 i UDHR upphört att gälla i Europa, med samtidigt Europeiskt hävdande av fortsatt respekt för UDHR 1948, men vilket uttryckliga agerande Artikel 30 UDHR uttryckligen, i princip bokstavligt, förbjuder: Varken Europa eller annan sammanslutning får åberopa UDHR genom att upphäva någon enda del i UDHR — precis just på pricken ändå vad Europakonventionen tydligen genomfört i sin Artikel 4 Punkt 3b.

 

Sammanhanget klargör i konsekvens med andra ord utom varje tvivel, fullkomligt klart, att Europakonventionen, på flera punkter, strider mot den universella deklarationen för de mänskliga rättigheterna från 1948 (Artikel 20, Artikel 21, Artikel 30).

— Det betyder också att ingen etablerad instans finns på Planeten Jorden året 2013 som kan åta sig en korrekt handläggning av ärendet i mänsklighetens tjänst. Sverige verkar f.ö. vara ledande på området om det gäller att visa förakt för varje påtalande. En etablerad rättsutövande inrättning som kan hantera ärendet finns uppenbarligen inte.

— Jämför svensk parlamentarisk syn på mänskliga rättigheter: dessa beskrivs som regler [‡0] [‡1] [‡2]— inte självbärande naturliga egenskaper [Se utförligt relaterad beskrivning i VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt, Statspropagandan Nationell Resning]som människan upptäcker tillhör hennes medfödda natur, inte på något som helst skapelser av någon född, och vilka naturligt medfödda egenskaper där bildar DEN NATURTÄNKTA HARMONISKA grundvalen för (möjligen) mera avancerade samhällen än typ Bin och Myror. På svenska stavas det: fredlig oberoende samvaro i naturlig harmoni.

 

 

Exempel på mönsterformer i naturligt integrerade lärosystem:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   30Maj2009 E1 Bild MaskrosBi7;Maskros2_17  · Nikon D90

 

NATUREXEMPEL PÅ FREDLIG HARMONISK SAMVARO UTAN INBLANDNING AV SVENSKA STATEN — matematiskt medfödda naturbegåvningar

 Se även i MATEMATIKEN FRÅN BÖRJAN. Om BIN har viss medfödd matematisk begåvning, hur mycket mera inte människan? Etablerade Exempel? Visa. Jag ser inget.

 

 

Europas eliminering av våldsvägran (UDHR Artikel 20) som berättigat attribut i definition av och antagande av och erkännande av grundläggande mänskliga rättigheter

— Europakonventionens olika friskrivningstillägg (Artikel 4 Punkt 3b m.fl.) som garanterar fortsatt våldsvägrarförakt och därmed fortsatt korrumperad rättsutövning och därmed våldsutvecklig i Europa

— garanterar att också rättsutövningen fortsättningsvis i Europa kommer att uppvisa grundläggande förakt för mänskliga rättigheter (Artiklarna 20-21 särskilt i UDHR): Europa fortsätter bannlysa varje minsta möjlighet till domstolarnas behandling av alla, samtliga, rättsövergrepp som innefattar våldsvägrarens existensrätt, och därmed uteslutning av fridsamhetsrepresentationen (UDHR Artikel 21) i parlamenten — fridsamhetsgrunderna såsom självständiga, självbärande, naturfundament som avgör alla samhällens utveckling: Europas bannlysning av våldsvägran, och därmed motsättningar med den underliggande naturkraft som våldsvägran är härfluten ur och som Europas parlament också hyser djup ringaktning för med tillhörande uppenbart statsunderstödda konflikt med allmänheten och dess värderingar och synsätt. Tydlig konsekvens: Den (Artikel 20 UDHR) fredliga, fria människans vardagssamhälle får inte existera, inte utvecklas, inte åberopas. Det betyder bara i praktiken, om allt är korrekt uppfattat, och inget annat tyder på det, här, att Europa i vardagen inte företräder annat än en, sin egen tids, grundligt praktiserade fascistsiska diktatur; ouniformerad, spontan vardagsnazism i sitt esse:

— Begreppet eller termen »folkets vilja» är fullkomligt, totalt obefintligt, termen är uppenbarligen som det får förstås en diktatstyrd fras från en bestraffningshotande Europeisk tillhyggesöverhet: Tillhyggesöverheten gillas främst, tydligen, av den våldsvägrarbestraffande tillhyggesöverhetens framträdande polis, åklagare och domare; På senare tid, efter flera generationers tigande anpassning, har också allmänheten anslutit sig:

— Vi ser den ständigt propagandaindoktrinerade (”vi lever i en demokrati”) folkmassan och dess utstuderade bespottande, praktiska, förakt för fridsamhet med vardagsexempel på utdrivning av fredliga människor ur samvaron bara därför att dessa vill vara ifred, att de inte umgås med den pöbel som av domstolarna upphöjs till dömande överordnade ”i allmänhetens intresse”. Poliser, åklagare och domare själva för sin del driver sina grova förtal mot våldsvägrare:

Våldsvägrarens mänskliga värdighet

Polis, åklagare och domare påtvingar i gemensam attack systematiskt, upprepat våldsvägraren, en helt fredliga människa, direkta lögnbegrepp som omöjliggör våldsvägrarens mänskliga fredliga existensrätt — erkännandet av den våldsvägrande människans värdighet i rätten att få existera fredligt; polis, åklagare och domare påtvingar våldsvägraren ett ägande statsdikterat våldsbegrepp ”krigsman”, en ren förvanskning av våldsvägrarens mänskliga existensrätt, för tillfället att genom brottsbalkens lagtext ”krigsman som olovligen .. dömes för ..” snärja, misskreditera, vanära och vanhedra våldsvägraren dennes blotta existensrätt, genomföra upprepade summariska rättegångar mot offret i samma anda, frambära direkt offentligt uttalat förakt för våldsvägran med tillhörande systematiska upprepade frihetsberövanden: ”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”. Staten kan uppenbarligen inte umgås med — tåla, accepetera — fredliga existenser.

 

 

Om rättsutövningen inte kan uppvisa mer eminenta åklagarämnen än sådana som verkar trivas bäst när de per statlig avlöning får misskreditera och misshagliggöra fredliga människor som inget ont har gjort, vanhedra fredliga människor som inte har begått något brott eller gjort någon orätt, fredliga människor i vars tanke inget ont finns, påtvinga fredliga människor våldsbegrepp, ”krigsman” för att kunna snärja offret med högläsning ur brottsbalken ”krigsman som olovligen ..” — grovt förtal — anklaga människor bara just därför att människor är fredliga, uppträder fredligt, och sköter sin del i övrigt, hur ska det då inte se ut i samhället, allmänheten, omkring? Just det: våldet sprids DÄRFÖR att staten och allmänheten uppenbarligen inte tål samvaro med fredliga existenser. Moraliskt accelererande kaos.

 

 

   I summa med ovanstående belysning: Europa är ett rättsutövande skräckvälde, ett våldsimperium i ständigt växande, och alldeles tydligt med en allmänhet som i det etablerade rättsutövandets försorg ständigt förlorar kontakten med tillvarons naturgrunder.

 

 

 

 

EuropadomstolensKategoriskaFridsrättsförnekanden

 

 

Hur Europadomstolen kategoriskt avfärdar människorättsbrott (UDHR1948) mot våldsvägrare som utsätts systematisk för särskild misshandel från Svenska Staten och dess svenska allmänhet — på grund av engagemang i grundläggande mänskliga rättigheter [GMR]

 

Ett känt fall i slutet av 1990-talet:

— Alla Europadomstolens ärenden genomgår först en primär förhandsprövning: offret får fylla i ett visst formulär, ange sak, och lägga fram bevis — inkluderat avgörande yttranden från inhemska instanser som styrker saken och som visar att offret gjort allt som kan göras inhemskt, utan resultat. Allt material ska vara skriftligt, och ska skickas till Strasbourg. Därefter meddelar Europadomstolen om ärendet kommer att tas upp: det är den avgörande viktiga aspekten; Eftersom Europakonventionen friskrivit sig [EUROPAS KONVENTIONSBROTT] [Europas Bannlysta Fridsrättsärenden] från partiskhet för våldsvägrares existensrätt [‡], se referenserna i DIKTATUREN I EUROPA 2013, finns redan från ruta ett heller inte någon som helst minsta möjlighet för en person i typ Sverige (eller annat Europeiskt land) att i Europadomstolen vinna gehör för sak som grundas på en våldsvägrande människas VIDARE konflikter med Stat och Allmänhet i det öppna boendet [‡]: Alla sådana ärenden måste, alltså konsekvensmässigt tvunget, skyfflas undan inom Europadomstolen, om den inte ska börja självanklaga sig själv för brott mot mänskligheten. Och hur går det till?

— Det är avgörande viktigt för Europadomstolen, för att kunna avskriva hela ärendet, att den första prövningsinstansen går igenom — oaktat sakinnehållet strider mot Europadomstolens egna antagna regelverk, i annat falla missar man möjligheten längre fram att definitivt avskriva personärendet: offret invaggas alltså (helt frankt medvetet från Europadomstolen, som det ter sig) felaktigt i tron att man här har att göra med en SERIÖS inrättning: den preliminära, primära, prövningen antas. Offret befinner sig nu i viss förvissning om ett SERIÖST handläggande. Sedan kommer kallduschen:

— Med korta slutmeningar som tycks sakna en sammanhängande begriplig innebörd, får offret veta att ärendet avskrivits. Då offret försöker få klarhet i vad som menas, med referens till att Europadomstolen FÖREFALLER ha avslagit saken på samma grund Europadomstolen godkänt den i den preliminära prövningen, de olika meningar som framställts (den uppenbara bristen på begriplighet i Europadomstolens handläggningssätt) ges det avvisande arroganta svaret (ordagrant): Vi hänvisar till föregående brev, till vilket vi inte har något att tillägga.

   End of line.

 

”... handla mot varandra i en anda av broderskap[‡]. En del är inte alls välkomna. Europas praktiserade vardagsnazism.

— Det finns ingenting annat än exempel. Bespottande, fräsande, fnysande förakt. Nollempati.

 

 

 

MotorikenBakom

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   17Maj2013 E17Bild28 — 9Jun2012 E9 Bild8  · Nikon D90

 

 

 

MOTORIKEN BAKOM EUROPAS HERREFOLKSATTITYD

 

 

Med den iver och djupa nogsamhet som Europas Furstekandidater söker åberopa Herrefolksfasoner över mänskligheten, undrar man VARIFRÅN SJÄLVA GRUNDIDÉN kommer.

 

Det finns inte mycket att välja på:

 

— Någon exceptionellt superintelligent jehovasingenjör har utlovat Världslig Furstlighet från GUD med utlovat mandat för Jordens Furstar och Konungar, HerrefolksÖverheten Generellt med Adolf som främsta sevärdhet, att agera Guds Redskap i uppdraget att Tukta Mänskligheten:

— »Var och en vare underdånig den överhet han har över sig, för det är en ordning som utgått från Gud, och den som protesterar mot den ordningen, drar på sig Guds vrede».

— Väldig tacksamt budskap för den fåfänga hovliga människan att ta till sig: lag, myndighet, rätt, makt, lydnad, plikt.

Paulus Lydnadslära: Paulus Lydnadsmission: Kristendomen (inte Jesus, märk väl, se utförliga korsreferenser med exempelutdrag i Paulus Lydnadslära) — och i dess spår, med likartad förebild från Judendomen: Islam, Muhammedanismen. Alla dessa nämnda — Judendom, Kristendom, Islam — bokstavlig tolkning av UrSkriften [ExempletFaderModer] [AllmännaExempel] och som Jesusmannen tydligen kom för att tillrättavisa FELUPPFATTNINGEN i för två millennium sedan [”Ni har jävulen till eran farsa”]. En del har förmågan att tala speciellt tydligt i klarspråk.

 

Se utförligt från Paulus Lydnadslära i SANNINGENS FILOSOFI om ej redan bekant.

 

Det finns också en annan — parallell — historisk utvecklingslinje: föreställningen under 1800-talet att INTELLIGENS företräds av Europas Moderna Akademiska Snillen [ENTROPIBEGREPPET]: utvecklingen av Den Moderna Akademin från 1800-talet med staternas utbildnings- och meritsystem: den allmänna 1800-talsuppfattningen att mänskligheten består av A-människor (Européer-Asiater) och B-människor (Negrer) — Jämför artiklarna från akronymen Julia Caesar i Snaphanen, se särskilt sektionen om IQ i VÄRDEGRUNDERNA.

 

 

 

Relaterad framställning — inte dikterad — Relaterad beskrivning

 

Sverige kan inte relatera Hjärtat [‡] i mänskliga rättigheter

Artikel 20 Relaterat från UDHR1948:

— Inte personalen inom de olika statsförvaltningarna;

— Definitivt inte personalen inom rättsutövningen: polis [ExempelVakthavande], åklagare [Dödspsykningarna mot våldsvägrare under 1900-talet], domare [StatensPacifisthat];

— Inte allmänheten generellt: ytterst få undantag verkar finnas, långt ifrån något som kan förstås representativt för begreppet allmänhet;

   Anledning — huvudskälet som det får förstås:

 

— Den Svenska Statsmakten (dels dess uttalade kärlek till nazismen, f.ö. svenska allmänheten generellt från 1934-, och dels [möjligen därigenom]) FÖREFALLER vara särskilt angelägen att framhålla en generell mörkläggning av allmänna förhållanden med särskilt undanhållande av information till befolkningen att få ta del av avgörande inblick i vad som försiggår, punkterna nedan.

   Den typen praktiserades intensivt av Sveriges Statsmakt redan under andra världskriget [HistorienBakom], tydligen med resultat i ett direkt diktatoriskt statsskick (avlyssning, censur, som pressen själv deltog i [karaktäristisk svensk attityd], självutropat arbetsläger för opponenter); Flera uppväxande generationer [2013: 65 år sedan 1948] har påtvingats det tydligt djupt moraliskt korrumperade statsskicket, tydligt specialinriktat på dödspsykningar mot och uttalat allmänt förakt för våldsvägrare från myndigheterna sida med allmänhetens bifall, stöd och hjälp [Våldsvägrarens existensrätt]; Flera generationer har hunnit växa upp utan att Sverige genomfört någon räfst eller rättarting för att rensa ut de tydligt diktatoriska och tydligt människorättsföraktande elementen ur statsförvaltningen; Mörkläggningen har uppenbarligen blivit ett SÄTT för Allmänhet/Riksdag/Regering/Statsförvaltning att fungera; Bristen på kunskaper i och om människans grundläggande medfödda existentiella rättigheter bekräftar/understryker bara den tydligt outvecklade förståndsförmågan hos personal inom förvaltning generellt och människor ute i det öppna svenska samhället i allmänhet när frågan kommer till grundläggande mänskliga rättigheter; Bristen på utvecklat förstånd (empati, särskilt) förefaller speciellt tydlig i RELATERAD GENOMGÅNG av den svenska officiella översättningen till UDHR1948: den nuvarande svenska officiella texten är en ren katastrof i underförstådda specifikt tydligt svenskinförda meningsriktningar med direkta omskrivningar som bara kan jämställas med lögner, egna påhitt, förvanskningar: i summa, rena skräpet. Se särskilt här i exempel från Relaterad beskrivning. Jämför Respekten för Naturen i Sverige. Landet Sverige (Jan2014) befinner sig tydligen i någon form av ett uppenbart moraliskt kaos:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   9Aug2012  E22  Bild35 — 27Jun2012  E10  Bild39 · Nikon D90

 

 

 

·         mänskliga rättigheter föraktas av myndigheter och allmänhet — rättshjälpen offret är berättigad till, nekas konsekvent i hänvisning till att offret, ju, befinner sig i minoritet: kriminalpolisen: ”så många kan ju inte ha fel heller”, ”om du har så många emot dig måste det ju va nåt”: en vuxen mobbingpöbel trakasserar (-1997) en lokalt boende våldsvägrare som inte tillåts leva ifred: anmälan om attacker och ofredanden leder till förtal och lögner som sprids för att få bort våldsvägraren från området; mobbingoffret får ingen hjälp, blir avhyst med domstolsbeslut i hänvisning till allmänhetens intresse [‡EKF]: ”Du kör med det där förbannade människovärdet”, ”Jag menar, han umgås ju inte med oss, och då kan ju inte vi ha honom här”, ”Strandberg kunde man respektera för han var gammal. Men du är ung, och du måste ändra dig, annars åker du härifrån”, ”Varför kan inte du va med oss och skratta och ha roligt som alla andra?”, ”Se till att anpassa dig efter de här människorna”; ett fall (bland andra) i Sverige 1997: personer som bevittnade mobbningen vågade inte träda fram då man såg hur offret behandlades av myndigheterna — i stort sett som rent skit: systematiska dödspsykningar mot våldsvägrare från myndighet och allmänhet under 1900-talet;

·         omfattande naturvandalisering — väsentlig reduktion av naturvärden, se dokument i bilder [‡] från runt 2010 — just där människor bor och uppehåller sig, där naturvärdena som mest behövs, där naturvärdena fyller sin allra största hälsobefrämjande, rekreativa funktion; ingen som helst information till allmänheten: inga postutskick, ingenting som syns på webben @INTERNET; se relaterad och dokumenterad framställning från HARMONIBEGREPPET, StatsFröjden, Naturpreferenserna, Rekreationsbegreppet;

·         naturvandaliseringens miljökonsekvenser — biomassans nersågning i punkten ovan bidrar ytterligare till den globala uppvärmningen; samma här: ingen som helst information till befolkningen om vad som försiggår, eller information om konsekvenserna generellt för miljön: vi lever i en tid när varje kolsyreproducerande kvadratcentimeter är mer värd än guld; se relaterad beskrivning i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen;

·         ansvarslösheten generellt från statsförvaltningen — upplysningen om det exakta, innebördsmässiga, innehållet i UDHR1948: befolkningen i Sverige 2013|2014 hålls fortfarande okunnig om innehållet; se GMR2014 samt följande i detta dokument, särskilt i Relaterad beskrivning;

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   30Maj2009  E1 Bild Björklöv1_6 · Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

Vad är det för någon Stats Förvaltning som i sin egen verkställande praktik inte kan hålla sin befolkning informerad i djupt angelägna detaljer om vad som försiggår? Utövande diktatur? Noll redovisningsskyldighet? Noll heder? Noll representation?

 

Totalt i summa: Bilden av ett samhälle som sönderfaller inifrån i totalt moraliskt kaos [‡] förefaller uppenbar. Personalen i Statsförvaltningen har absolut och alldeles särskilt uppenbarligen ingen som helst uppfattning om vad de håller på med.

 

 

Den spontana bild som slår mig direkt när jag nu Dec2013, för första gången i mitt liv, ser

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

är det här:

 

Sverige som land genomsyras absolut och bestämt av en tydligt underutvecklad förståndsförmåga som alldeles tydligt och klart yttrar sig i

 

·         grundläggande, djupgående, fundamental OKUNNIGHET OM MÄNNISKANS NATUR i allmänhet och

·         noll inblick i Naturkunskapenrekreationsbegreppet — i synnerhet

 

Förståndsbristen i Sverige

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

visar sig i en motsvarande framträdande synbart piskande front av statsdiktat:

 

·         orelaterade påståenden — i stor mängd,

·         påståenden som helt verkar sakna referenser,

·         de orelaterade påståendena förefaller bilda egna självreferenser, direkt uppenbara lögner, tydligt irrationella påståenden, och som verkar tävla med varandra om mest sevärd:

 

Några exempel — de mest framträdande:

 

SverigesSkaparDiktat

Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna, dvs länderna och deras regeringar.”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Vem bestämmer vilka de mänskliga rättigheterna är?, datummarkering saknas [27Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragor-svar

 

Rättigheterna tillhör individen och staten ska se till att de respekteras”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?, datummarkering saknas [27Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragor-svar

 

Jämför korrekt formulering — men uppenbart irrationell mening i konsekvens med innebörden, som den får förstås enligt föregående, så, tydliga statsdiktat från Regeringskansliet:

 

Rättigheterna utdelas från staterna till individen                                     

 

Bevis 1:

 

— Om det skulle vara så som Regeringskansliet påstår ”Rättigheterna tillhör individen”, i så fall sedan när då?

— Regeringskansliet påstår ju på annat ställe ”Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna”.

— Hur ska Regeringskansliet ha det:

 

— OM rättigheterna TILLHÖR individen kan uppenbarligen inte rättigheterna ha ”skapats av staterna”, EFTERSOM naturen utvecklar individerna och deras förståndsförmågor före staterna och deras demokratiska eller diktatoriska sätt.

 

Medan naturen — jämför harmonibegreppet — garanterar att individens förståndsförmågor är enhetligt, absolut och outplånligt förankrade i ett sanningsbegrepp — vissheten i att uppleva, förnimma, mena, påstå, hävda — och därmed ett med hävdens och förnimmandets påstående oförstörbart begrepp — människans inneboende konsekvensmässiga Juridiska Fälla — om lag, är den människoskapade verksamheten typ STAT inte föremål för någon obetingad entydig form: staten kan vara diktatorisk eller demokratisk. SÅ föregår individens förståndsförmågor — alldeles grundligt väl relaterbart säkert: mänskliga rättigheter — varje form av statsbildning, oavsett statsbildningens natur. Och vi VET redan att diktaturer garanterat INTE erkänner mänskliga rättigheter, Regeringskansliet Sverige [‡].

 

— Och alltså är rättigheterna tilldelade individen av staterna, Regeringskansliet: regeringskansliets proklamerade rättigheter är uppenbarligen påhittade, överenskomna, statsdiktat helt utan annan referens än att de just ÄR människoskapade.

— Men mänskliga rättigheter är INTE människoskapade verk — se explicit relaterad beskrivning från RelateradBeskrivning:

— Mänskliga rättigheter fungerar inte så: mänskliga rättigheter är outplånliga inneboende egenskaper.

— Rättighetsförklaringen från 10Dec1948 [‡] fastslår med utomordentligt styrka, klarhet, bestämdhet och framförallt verbal elegans i Kungörelsestycket §§§01 att hela historien, engagemanget, handlar om ett erkännande — redan existerande grunder — att eftersträva att uppnå respekten och hörsammandet för dessa redan existerade grunder [§§§06] [§§§07] [§§§08], nu en gång för alla, explicit enligt nämnda stycke [§§§08].

 

Bevis 2:

 

— Så har historien bevisat för alla läskunniga genom Rättighetsförklaringen (UDHR) 1948 — tydligen UTOM Regeringskansliets Personal och med dessa associerade — ATT mänskliga rättigheter är medfödda, outplånliga, oförstörbara naturligt medfödda egenskaper som visst kan ifrågasättas, men som aldrig kan omintetgöras — inget skapelseverk av människor, inga regler [‡0] [‡1] [‡2]: vi talar, alldeles tydligt, här om LAGAR — naturlagar likt elektricitet och gravitation med ofrånkomliga konsekvenser om de inte iakttas: samhällen som utvecklar våld — inte om »regler».

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   5Jul2012  E14  Bild135 — 1Jun2009 E2 BildM6_3  · Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

— Regeringskansliet [‡] företräder uppenbarligen ingen relaterande informativ inrättning, utan en i ovanstående bevisliga ljus alldeles uppenbart dikterande inrättning: Personalen kan inte relatera sakinnehållet i mänskliga rättigheter — utan stöd av innehållet i Relaterad Genomgång i den här presentationen. Regeringskansliets webbsidor i ämnet talar istället, i konsekvens med de övriga ovan visade två centrala statsdiktaten [‡] tydligen om specifikt svenska påhittade mänskliga rättigheter: sådana som (i Sveriges dikterande ögon) »skapats av staterna», inte de medfödda redan (tydligen utom Sverige) erkända.

 

Regeringskansliet generellt således, som det får utläsas och förstås:

 

·         naturligt medfödda, redan 1948 erkända mänskliga rättigheter har inget relaterat omnämnande i Regeringskansliets tydliga diktatpropaganda där mänskliga rättigheter istället påstås vara påhittade regler [‡0] [‡1] [‡2], skapelser av staterna — och som staterna följaktligen får förstås dela ut (till särskilt lojala efter interna uppgörelser) — våldsvägrare är inte välkomna; dessa RegeringskansliDikterade, påhittade mänskliga rättigheter tillhör inte människorna, utan är uppenbarligen att förstå statligt SKAPAD egendom — och som staterna kan dra tillbaka när det passar dem

·         Anledning — varför Regeringskansliet Sverige uttrycker sig på ovan exemplifierade befängda sätt: försök hänga med här, om du kan, vi återkommer i vilket fall till djupdetaljerna på flera ställen, men anledningen kan SES uppenbar redan här; verkliga mänskliga rättigheter ligger inte i linje med Svensk Mentalitets Uppfattning [‡] hur Stat och Demokrati ska fungera: Artikel 20 UDHR1948 Relaterat, innehåller DELS tydligt VÅLDSVÄGRARENS EXISTENSRÄTT och därmed DELS blotta grundvalen för definitionen på DEMOKRATIfria val under mänskliga rättigheter, inte under tillhyggesöverheter, varken självutnämnda eller andra; följdArtikel 21 fastställer SÅ definitionen på Folkets vilja: INTE påtvingade statsdiktat från en utpräglad tillhyggesdiktatur — Sverige med flera — utan precis som det står: fria val under mänskliga rättigheter.

·          Jämför Regeringskansliet (citat nedan): demokrati är inte mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter är inte demokrati: Sverige är inte en demokrati — det har i Sverige ALDRIG funnit en utbildad FOLKVILJA under mänskliga rättigheter, endast utfärdade statsdiktat från tillhyggesdikterande inrättningar, och därmed motsvarande Historiskt Meriterad [‡] GRUNDLÄGGANDE FUNDAMENTAL MÖRKLÄGGNING AV BEGREPPET FOLKVILJA: påtvingad statsdikterad tillhyggesöverhet;

 

”Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

datummarkering saknas [31Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/demokrati-och-manskliga-rattigheter

 

Ser du hur det fungerar?

— Kolla Sveriges tydligt orelaterade, tydligt dikterande självutnämnda auktoritetsöverhöghet: ”är” och ”bör”: var finns referenserna? Visa. Jag ser inga.

— ”är” och ”bör” SÄGER VEM DÅ ELLER VAD DÅ? Hurså?

— Testa ÄR i DEMOKRATIBEGREPPET.

  En relaterad genomgång av innehållet i UDHR 1948 [GMR] utsäger INTE bara att demokrati ÄR en ekvivalent till de från 10Dec1948 erkänt medfödda grundläggande mänskliga rättigheterna, utan att själva definitionen DEMOKRATI i de mänskliga rättigheternas erkännande framgår direkt ur Artikel 20 [Demokratibegreppet]:

fria val under mänskliga rättigheter.

Inte fria val under tillhyggesinrättningar.

— Däremot är det alldeles riktigt att Regeringskansliets påhittade mänskliga rättigheter — typen SKAPADE REGLER av staterna [‡0] [‡1] [‡2], som Regeringskansliet uttrycker saken — definitivt INTE har någon som helst samhörighet med begreppet DEMOKRATI som fria val under de verkliga 1948 erkända, betygade och formulerade mänskliga rättigheterna som just medfödda [§§§01], outplånliga egenskaper.

 

SKRIV UT DET DÅ, Regeringskansliet/Regeringen. Tydligt och klart — ge referenser och RELATERA de påstådda meningarna PER, så att folk kan studera SIN EGEN MEDFÖDDA NATURLÄRA innantill: mänskliga rättigheter är medfödda egenskaper.

 

Precis så som FN 1948 visat hur maskinsvarven ska dras: erkännandet av. Inte skapandet av. [§§§01].

— Och så heter det värdighet i DET sammanhanget. Inte värde. Urusla Sverige.

 

— KAN DÅ OCKSÅ ev. Regeringskansliet/RegeringensWebbsidor klargöra sig 2014 en gång för alla VILKEN TYP av »mänskliga rättigheter» som avses i de olika Regeringskansliets omnämnanden?

 

— Därför att OM det gäller en RELATERAD genomgång av UDHR1948 ska INTE Regeringskansliet påstå DESSA som förenliga med nuvarande Svenska Praktik: våldsvägrarens existensrätt; dennes uteslutna parlamentariska representation (Artikel 21 UDHR1948); rättsprocesserna mot polis, åklagare, domare som verkställt dödspsykningarna (Artiklarna explicit 3, 4, 5, 20, 21, 30) under 1900-talet, med vidare, och som ännu väntar på att verkställas i landet Sverige;

 

— Samt sist men inte minst upplysningen till svenska folket om exakt vad mänskliga rättigheter betyder i sak — PER relaterad beskrivning: INTE skapade statsregler [‡0] [‡1] [‡2]. Utan just: Naturligt medfödda outplånliga egenskaper som JUST garanterar individens absoluta fridsrätt mot Svenska Staten eller annan mänskligt konstruerad sammanslutning — evigt, obrutet. Det heter på svenska:

demokrati, folkvilja i människovärdets erkännande. Ännu tydligen 2014 att realiseras i Sverige.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   5Jul2012  E14  Bild165 — 1Jun2009  E2  BildM6_3  · Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

— Sverige: Är det en Speciellt Historiskt Renommerad Folklig Inrättning som utvecklat Expertis — specialiserad [HistorienBakom] — på FOLKLIG MÖRKLÄGGNING sedan runt 1934? Ingen som helst ändring, nämligen, verkar ha inträffat. Tvärtom [StatsFröjden] förefaller situationen nu (2013|2014) värre än någonsin.

 

Regeringskansliets formuleringar

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

hoppar (Privat Svensk Statsdikterad Lekstuga) mellan något som ser ut som erkännande av UDHR1948


De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

datummarkering saknas [31Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/

 

och de tydligt egna påhittade, statligt skapade [‡] mänskliga rättigheterna — de som delas ut av staten Sverige och andra när det passar staten Sverige, och som dras in när det passar Staten Sverige, tydligen helt utan urskillning; inga förtydliganden, lämnar inga referenser, ger inga hänvisningar.

UDHR1948 omnämns överhuvudtaget inte — i någon begripligt relaterbar mening.

 

Notera samma Webbsida som i citatet ovan

 

RegeringenDemokrati

”Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

datummarkering saknas [31Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/demokrati-och-manskliga-rattigheter

:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och de regionala rättighetskonventionerna innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad. Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten”;

 

Är det någon som SER, här, hur SverigeDiktatet Regeringskansliet fungerar med den underförstådda, tydligt dikterande, uppfattningen att ”det demokratiska beslutsfattandet” är ÖVERORDNAT — delar ut rättigheter ÅT — mänskliga rättigheter?

— Jämför omvändningen: ”Några demokratiska beslutsordningar som har en tydlig koppling till mänskliga rättigheter är ...”. Wao, Regeringskansliet. Oj, Oj, Oj. Det är tydligt vem man företräder: NOLL kunskap [‡] om mänskliga rättigheter.

 

NOTERA ATT webbsidan konsekvent utelämnar referenser — här speciellt Artikel 20 — den speciellt starkt svenskförvanskade engelska originaltexten [Artikel 20 Relaterat] som Sveriges Officiella ÖversättarMästrare tydligen förvandlat från en grundläggande Demokrati=Frihetsartikel till en Artikel som FÖRESVÄVAR EN ÖVERORDNAD INRÄTTNINGS, STATENS, UTLOVANDE AV »MÖTESFRIHET OCH FÖRENINGSFRIHET».

 

UDHR1948 innehåller ingenting sådant. Det är heller inte den enda smygkonsten som den svenska officiella översättningen innehåller. Se utförligt från Relaterad Genomgång. Se särskilt Artikel 20 Relaterat.

 

— Här är det alldeles tydligt att Sverige tydligt utnyttjat möjligheten att SÅ gravt misstolka Rättighetens Explicita Syftesformer, explicit klargjort i Kungörelsens inledande stycken [§§§01] [§§§06] [§§§07] [§§§08], att den svenska innebörden utropat Staten till Mänskliga Rättigheters uttolkande Överhet: innebörder som inte existerar i FN:s rättighetsförklaring från 1948.

— Med andra ord: Sverige har här alldeles tydligt och egenmäktigt, i uppenbar total missuppfattning av Förklaringens intentioner, syften och ändamål genomfört ett brott mot Förklaringens Artikel 30;

 

— I detta brotts framhärdande undanhåller Sverige också sanningen från allmänheten

mänskliga rättigheter är fortfarande medfödda outplånliga egenskaper, inga statsskapade regler [‡0] [‡1] [‡2], men allmänheten får inget veta om det

— genom att framhärda i sitt diktat och brott mot mänskligheten, att fortsätta anställa rena lögner och pracka på människor rena statsdiktat utan varje saklig förankring. Se vidare från DIKTATUREN I EUROPA 2013.

 

— Försöker man omintetgöra Artikel 20 UDHR på något enda sätt, eller någon annan av de 30 artiklarna, faller hela Rättighetsförklaringen. Det är tydligen alldeles just precis vad Sverige (och Europa) gjort.

— Regeringskansliet/Regeringen särskilt:

 

— Rättighetsförklaringen UDHR1948 är INTE förbehållen någon stat, land, person eller annan att FÖREGÅ — alltså bestämma över med typ utlovande av »mötesfrihet» och »föreningsfrihet»; den typen, arten och naturen är INTE Rättighetsförklaringens uttryckliga syfte:

den enskilda människan med hennes OBEROENDE — eng. freedom of — rätt till fredlig samvaro och tanke.

Just den delen, Artikel 20, är och förblir demokratins grundval, och utan dess erkännande råder diktatur. Det finns inget att diskutera i det ämnet: Visa argumenten; Relatera sakinnehållet.

 

— Man erkänner mänskliga rättigheter. Eller så inte. Det finns inget mellanting, ingen reservationsgrund, inget utrymme för kompromissande: mänskliga rättigheter är ingen politisk portal, ingen marknadsplats med tillgång och efterfrågan, inget rövarhål för personer med specifik läggning att utöva herrefolksfasoner över sina medmänniskor [‡]. Just själva lydnadsaspekten verkar f.ö. just vara den TERM som svensken i Riksdag/Regering/Förvaltning FRÄMST verkar mest angelägen att visa upp för eftervärlden i Statsförvaltningens föredömliga vardagligt utövande älskvärdhet i ämnet grundläggande mänskliga rättigheter.

 

   Visa att jag har fel. Det finns inget annat sätt för Sverige att undkomma påtalandena: Sverige är i ämnet mänskliga rättigheter uppenbarligen en moralisk skitkloak av diktatoriska huggsexor: JK, JO, RÅ: utpräglad vardagsnazism [‡]. Noll tjejvett. Noll kunskaper i ämnet Grundläggande Mänskliga Rättigheter; 

 

Påtalande av grundläggande överträdelser i rättsutövningen i Sverige — i ärenden som rör fredliga människors existensrätt (Artikel 20 UDHR Relaterat) — leder konsekvent, utan undantag, hit: ”Föranleder ingen åtgärd”.

   Se mera utförligt om anledningen från DIKTATUREN I EUROPA 2013.

 

ÅtgärdSverige

 

 

Åtgärd:

1. Se först till att det finns en väl LINGVISTISKT relaterad svensk SPECIFIKT INNEBÖRDSRELATERAD översättning av UDHR1948; individen i centrum, inte staten;

2. Lägg av med att trakassera fredliga människor bara därför att de är fredliga människor: acceptera de fredliga människornas likaberättigande en gång för alla;

3. Inrätta SVENSK RÄTTSUTÖVNING utan inslag av polis, åklagare och domare som verkar trivas bäst när de får dödspsyka våldsvägrare;

4. Verkställ processer mot gärningsmännen som verkställt dödspsykningarna mot våldsvägrare i Sverige under 1900-talet, med vidare (brottsbalken, främst, angående misshandel), upprätta de fredliga människornas rätt som Sverige vanärat och misshandlat ENBART i kraft av de människornas FREDLIGA natur, existens, tillvaro: etablera offrens rätt: inga särskilda lagar behövs för det: de som redan finns duger alldeles utmärkt;

5. Tillåt vanliga människor att AVKRÄVA REDOVISNING FRÅN STATSFÖRVALTNINGENS FÖREHAVANDEN I ANGELÄGENHETER SOM RÖR GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: statsförvaltningens personal SKALL redovisa RELATERAT erkännande TYDLIGT FÖR, av, och i mänskliga rättigheter: i varje ärende, i varje sak, i varje angelägenhet FÖRSÅVITT angelägenheten påkallar det SETT FRÅN DEN ENSKILDA MÄNNISKANS SIDA, och SÅ att den enskilda människans ärende INTE, som nu i RättsSverige i allmänhet, begravs i mängden självinbillade förvaltningsherresäten som ALDRIG ger ett enda ord i omnämnande av respekt, erkännande, iakttagande, hörsammande och befrämjande av mänskliga rättigheter, UDHR1948.

 

Det kostar ingenting; inga nya förordningar, lagar eller regler behöver instiftas; inga nya inrättningar behöver etableras: endast detta enkla: ge fan i att störa fredliga människor.

 

 

 

FolkviljanSverige

NOTERA även det här specifikt Svenska/Europeiska spektaklet, samma källsida som ovan [‡]:

 

Även övriga rättigheter har betydelse för demokratiseringsprocessen, till exempel de som sammanlagt syftar till upprätthållandet av rättsstatens principer och rätten till utbildning.”, [‡].

 

REGERINGSKANSLIETS ”RÄTTSSTATENS PRINCIPER” ÄR JUST tydligen BLAND ANNAT ATT UNDER HELA 1900-TALET MED VIDARE VERKSTÄLLA SYSTEMATISKA DÖDSPSYKNINGAR MOT VÅLDSVÄGRARE, INTE TILLÅTA DERAS PARLAMENTARISKA REPRESENTATION, OCH DÄRMED MÖRKLÄGGA MÄNNISKORNAS MÖJLIGHETER ATT FÖR DET FÖRSTA FÅ EXAKT KUNSKAP OM VILKA DE VERKLIGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ÄR, OCH FÖR DET ANDRA ATT FÖRVERKLIGA BEGREPPET FOLKVILJA I DEN KUNSKAPENS LJUS.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009  E2  Bild TST1_1  ·  Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

 

Upprätthållande av rättsstatens principer” utpekar uppenbarligen människoskapade verksamheter — en del kallar den vardagligt upprätthållande praktiken för DEMOKRATIER och en del kallar dem DIKTATURER — mänskliga rättigheter är naturligt existerande medfödda egenskaper: man erkänner dem OBEROENDE AV STATSSKICK, eller så inte. Och de har redan sin egen naturligt upprätthållande kraft för att FUNGERA PRAKTISKT — oberoende av stat, nation, grupp, förening, eller annat.

   Usla Sverige.

 

 

— Usla Sverige, än en gång i historien, nu ända in i 2013|2014:

— Förklaringen från 1948 är INTE ägnad något som helst STATSRELATERAT INTRESSE över människan, se särskilt §§§02.

— SVERIGE: SLUTA ATT BLANDA IN STATEN I RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN 1948 OCH TRO OCH MENA ATT STATEN HAR NÅGOT SOM HELST ATT SÄGA TILL OM I DEN FÖRKLARINGEN. DET FINNS INGENTING SÅDANT.

— Förklaringen från 1948 är HELT tillägnad den enskilda människan. Helt. Nämligen hennes erkännande — en gång för alla, §§§01.

   Vi tar det en gång till, Usla Sverige: erkännandet. Inget annat.

   Sluta blanda in STATEN i den delen ANNAT ÄN SOM EN EXPLICIT UNDERORDNAD.

   Sverige: försök någon gång i historien fatta det medfödda tjejvettet i huvudet. Försök. Please. Sluta trakassera fredliga människor bara DÄRFÖR att de är fredliga.

— Hur många gånger måste man försöka understryka den textdelen SEPARAT till Sverige och Svenskarna?

— Kan du inte läsa innantill, ens heller?

 

»Upprätthållande Rättsstatens principer» har ingenting att skaffa med naturligt medfödda mänskliga rättigheter.

— Medan de förra är föremål för allehanda historiska huggsexor med makt och anspråk på ägande, finns ingenting av deras natur i grundläggande mänskliga rättigheter. Se särskilt från SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGBEGREPPET 

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

— om ej redan bekant: naturkunskap — tydligen djupgående icke existerande i landet Sverige 2014. Tillståndet i Sverige (2013|2014) tecknar ett formidabelt moraliskt kaos [‡].

 

Syftar till[‡]:

— Ytterligare Svenskt Exempel på StatsDiktat:

— Det finns inget sådant i UDHR1948.

RättvisansGrundval

— I UDHR1948 existerar alldeles tydligt klart och koncist inte en enda prick, ingen mening, inget omnämnande, ingen detalj, ingen referens, ingen koppling till [‡]rättigheter som syftar till upprätthållande av rättsstatens principer” EFTERSOM §§§01

 

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

 

erkännandet av den inneboende värdigheten i den mänskliga individen

 

ÄR 

 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen: rättsutövningens grundval. ÄR. 10Dec1948.

— DET, nämligen, som garanterat INTE existerar i svensk rättsutövning [‡].

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009  E2  Bild TST1_1  ·  Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

 

   Usla [‡] Elaka [‡] Sverige [‡].

Erkännandet av mänskliga rättigheter ÄR rättvisans

den upprätthållande rättsstatens principerS

grundval.

   Usla [‡] Elaka [‡] Sverige [‡].

— Det finns inget sådant åsyftningsbegrepp — ”som syftar till” [‡] — som Regeringskansliet här alldeles tydligt försöker pracka på — PÅförklara i vanlig Svensk Maktstil med NOLL referenser och ännu mindre Rent Historiska meriter — den svenska allmänheten: Regeringskansliets så tydligt statsdikterande självutnämnda auktoritetstal, webbsidorna @INTERNET

 

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

2013|2014.

 

— Här är det återigen tydligt hur Svenska Statsmaktens Förståndsbeskurna Maktkåta personer (det finns veterligt inget annat passande bildspråk, ursäkta) inte drar sig för att lägga ut veritabla lögner på nätet @INTERNET, och förmena dessa förnuftets sanktion.

 

— Men jag understryker det, återigen: Inbilla dig inte för ens en nano att den formuleringskonsten är medvetet konstruerad. Den är INTE medvetet konstruerad: den är en konsekvens av ett särskilt korkat OSTOPPBART UTFLÖDE av tankar, associationer och försök till verbalt sammanhängande konstruktioner från ett tänkande som, i princip ännu inte har kommit in i puberteten, men som gärna vill försöka utmåla sig med den egenskapen: vuxenförstånd [‡].

 

— Försök igen, Regeringskansliets Auktoritära Personal: mänskliga rättigheter STÅR ÖVER RÄTTSSTATENS PRINCIPER. Nämligen som deras — rättsstatens principersgrundval.

— Säg igen, efter mig, Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, Sveriges Allmänhet: rättsstatens principers grundval [‡].

 

— Usla [‡] Sverige [‡]: Köp Stor Napp åt dessa med tydlig påskrift: »att bäras dagligen, fullt synligt».

 

— På svenska, Regeringskansliet:

— Sverige är underordnad. Inte överordnad. Har alltid varit. Kommer alltid så att förbli. Och så för alla övriga. Det finns ingen maktposition för Regeringskansliet att förhandla om i ämnet mänskliga rättigheter. Har aldrig funnits. Kommer aldrig att finnas. Man erkänner mänskliga rättigheter — alla — eller så inte alls.

 

 

Sverige 2013|2014 företräder alldeles tydligt och uppenbart en felaktig människosyn: känner inte till, kan inte relatera, ens de mest rudimentära av alla grundläggande mänskliga rättigheter: vill hela tiden förleda, förneka, vända resonemanget så att privat utövande myndighet verkställs — typ 1934-; Sverige har ingen annan historisk referens, ingen annan historisk utbildning, ingen annan historisk förståndsgrund:

 

Mänskliga rättigheter på svenska i Sverige har aldrig nått ut till allmänhetens kännedom. Det finns (Jan2014) inga sådana referenser. Inte alls över huvud taget. Mera relaterat i RelateradBeskrivning.

— Se vidare i ÅtgärdSverige för åtgärd.

 

Se utförligt beträffande den rent lingvistiska aspekten till den omsändigheten i Relaterad Genomgång, om ej redan bekant.

 

HUR ska människor, svenskar, kunna utveckla en fridsamhetsgrundad människosyn, MÄNNISKOKUNSKAP, när befolkningen aldrig ens fått vetskap om blotta textinnehållet relaterat? UtellMe.

 

— Hur ska människor, svenska, kunna utveckla en fridsamhetsgrundad människosyn när rättsutövningen befolkas av sådana uppenbara fridsamhetshatare — polis, åklagare, domare [‡] — som ansätter helt fredligt arbetande verksamma människor — garanterat NOLL hotbild — med angrepp baserade på lögner och grovt förtal — våldsvägraren påtvingas begreppet ”krigsman” för att man ska kunna anklaga honom för brott enligt brottsbalken (”krigsman som olovligen .. dömes för ..”), och dessutom med höga bifallsutrop från »allmänheten»; hur? Jämför Våldsvägrarens Existensrätt och StatensPacifisthat.

 

— Tydligen inte förrän Sverige ställs till svars, inför rätta, för sina systematiskt genomförda brott mot fredliga människor under hela 1900-talet, med vidare. Inte förr.

 

FörklaringensHjärta:

 

SVERIGE — Hela tiden, konstant, tydligen: envisas med att hävda Statsrätt över Individrätt: diktatur.

 

— SÄG då det med en gång Regeringen/Riksdagen/SvenskaFolket/Regeringskansliet, så högt ärat som Det Älskade Naturvettet hunnit bli:

 

Vi anser INTE att Artikel 20 Relaterat från Förklaringen UDHR10Dec1948 får förstås direktöversatt från DEN SVENSKA RELATERADE INNEBÖRDEN

 

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

 

med engelska direktöversättningen

 

Everyone has the right to independency=freedom of peaceful intercourse=assembly and thought=association.

 

från originalet UDHR10Dec1948

 

1.  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

 

Nej, Absolut INTE, inte under några som helst omständigheter kan vi acceptera en sådan INNEBÖRD — eftersom DEN lydelsen är samma som VÅLDSVÄGRARENS EXISTENSRÄTT och vi då kommer att ställas INFÖR RÄTTA för brott mot mänskligheten i anledning att vi betett oss taskigt mot våldsvägrare under hela 1900-talet, samt falskmenat Artikel 20, med vidare. Ja. Utan:

— Vi anser istället

våran enda chans att slippa åtal för vårt lands skuld i våldsvägrarnas systematiska dödspsykningar under 1900-talet, deras utestängningar från rätten att delta i sitt lands styrelse, och därmed mörkläggningen av folkviljans fria och otvungna utveckling

— att den nuvarande svenska officiella översättningen

 

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

 

SKALL ANSES som den korrekta INNEBÖRDEN och med den engelska, närmast direkta, motsvarigheten

 

Everyone has the right to freedom in question of peaceful meetings and associations

— Alltså, som det SKALL förstås: vad Staten delar ut och utlovar, inte vad individen har rätt till OBEROENDE av »staten», i vårt svenska fall tydligen samma som våran fortsatt utövande diktatur.

 

 

— Skriv ut det, tydligt, Regeringen/Riksdagen/SvenskaFolket/Regeringskansliet, så att människor i hela välden kan läsa det, klart och tydligt, innantill: den oerhört högtstående Svenska Intelligensen och vad, exakt, den står för.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 3Jul2012  E12  Bild299 — 16emJun2013  E18  Bild108  ·  Nikon D90

 

 

 

Varje människa har en obetingad naturlig rätt, att — utan att tvingas redovisa sig inför någon mänsklig inrättning — få utverka, utveckla och medverka i att berika mänskligheten med naturvetenskap, teknik och humaniora, utan intrång, störningar eller besvär som inskränker i just den fria fredliga oberoende samvarons anda, och oberoende av region, ort, plats och ställe. Det spelar ingen roll om den rättigheten »erkänns» eller inte: brott resulterar alltid i en motsvarande naturkonsekvens: brottslingen utvecklar våld, och bär på skuld, därför att kunskapen, den medfödda outplånliga mänskliga rättigheten, är fridsgrundad (Artikel 20 UDHR1948 i Relaterad Beskrivning). Därmed urartar den samhällsformen automatiskt, förr eller senare i det här: våldet sprids ohejdat EFTERSOM fridsrätterna inte erkänns, inte beaktas, inte relateras, inte talas om, inte erinras.

 

Kunskap om Naturlagar saknas uppenbarligen helt, för detta dokuments del och alldeles tydligt i Specialstudie främst i Sverige:

 

Verksamheten i Sverige (2013|2014) — statsförvaltningen — förefaller underhållas av en samling makttarva politruker med en förståndsnivå som förefaller sakna sitt historiska like, någonsin; personer som framlever sin vardag i uppfattningen att demokrati SKALL byggas genom att slå lagar i huvudet på folk, hota befolkningen med indrivningar och fängelsestraff, tvinga människor till lydnad, plikt och tvång under en sedan 1870 självutnämnd tillhyggesöverhet typ 1934-:

 

·       mörklägg allt vad kunskap och fridsamhet heter [‡];

·       praktisera utövande diktatur [‡] (infört slaveri/träldom: samhällstjänst specifikt [‡] [‡2] [‡]);

·       förneka mänskliga rättigheter [‡], särskilt för fredligt arbetande människor [‡];

·       kräv särskilda existentiella redovisningar från speciellt fredligt arbetande människor, tvinga dem att löpa olika institutionella gatlopp inför olika tillhyggesinrättningar [‡];

·       understryk statsöverhetens herrefolksmyndighet [‡] med kontinuerlig fortsättning från 1934 [‡];

·       uppmuntra allmänheten med föredömliga exempel från rättsutövningen: allmän dödspsykning av våldsvägrare [‡], deras uteslutning från sitt lands styrelser [‡1], mörkläggning av folkviljans fria utveckling [‡3];

                                                                                                                              

 

ARTIKEL 20

1.  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

Var och en har rätt till frihet att få delta i att få ägna sig åt fredlig samling och association (förening)

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

Everyone has the right to independency=freedom of peaceful intercourse=assembly and thought=association; nearest English from the translated Swedish.

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

Everyone has the right to freedom as to peaceful meetings and associations; nearest English from the translated Swedish.

 

 

Meningen ovan från Regeringes webbplats — demokratiÄRINTEmänskligaRättigheter — är alldeles uppenbart en direkt lögn:  Sverige erkänner uppenbarligen INTE den avgörande Artikel 20 UDHR1948 Relaterat — inte UDHR1948 alls över huvud taget enligt ovanstående — utan har istället tillsammans med Europa DIKTATUREN I EUROPA 2013 generellt författat friskrivningsartiklar och tillägg JUST här explicit för Sveriges del tydligen

 

för att säkra sig mot åtal för dödspsykningarna mot våldsvägrare (Artikel 20 UDHR), att

hindra dem delta i sitt lands styrelse (Artikel 21 UDHR), och att SÅ

hindra utvecklingen av begreppet folkvilja genom motsvarande mörkläggningar i diktat, påhittade meningar och giltigheter, erkännanden när det passar, och utövad misshandel när det passar, exakt som exemplifierat i citat ovan från Regeringskansliet/Regeringes webbsidor.

 

Med det

omöjliggörs just den allmänna respekten för mänskliga rättigheter i Sverige,

omöjliggörs den allmänna KUNSKAPEN om de grundläggande mänskliga rättigheterna i Sverige,

främjas motsvarande våldsutveckling generellt på grund av att den Svenska Statsmakten tydligen medvetet undanhåller människorna kunskaperna — fridsrätterna UDHR1948 — tydligen enbart för det eminenta tillfället att själva som personämnen få leka privat herre med statsproklamerar rättighet att få utöva sin älskade statsdiktatur: lydnad, plikt, framtvinga undergivenhet under våldshot.

 

Det är i varje fall så det TER sig för Sveriges del 31Dec2013|Jan20145.

 

 

HJÄRTAT I FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FRÅN 10Dec1948 är JUST Artikel 20-21 med Kungörelseartiklarna 1-8 som GRUND

 

·         rätten till oberoende fredlig samvaro och tanke

·         ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning

·         rätten att ta del i sitt lands styrelse

·         den SÅ utbildade Folkviljan SKALL utgöra grundvalen för statsmaktens myndighet

 

Se utförligt i Relaterad Genomgång om ej redan bekant.

 

 

 

RelateradBeskrivningRelaterad framställning

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 19Apr2010  E4  BildGF12 — 3Jul2012  E12  Bild299 — 16emJun2013  E18  Bild108  ·  Nikon D90

 

 

 

Vad betyder relaterad beskrivning?

Se direkt fortsättning från BeskrivningRelaterat.

 

Redan i första stycket i Kungörelsen till Rättighetsförklaringen 10Dec1948 [‡] fastslås

 

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Se särskilt Kungörelsens Inledning i RELATERAD GENOMGÅNG.

 

— stadfästs — igenkännandet, inte skapandet som Sverige vill ha det till [‡], eller med samma innebörd erkännandet av den inneboende värdigheten (dignity), inte värdet (value). Alltså igenkännande av en redan existerande naturbas. Från ruta ett: igenkännande, erkännande. Inte skapande, inte utdelande; Mänskliga rättigheter. Inte Statsrättigheter. Inte på något som helst enda minsta lilla vis. Det finns ingenting sådant i UDHR1948. Elementär skolundervisning. Som finns VAR i Sverige? Visa. Jämför webbsidorna (Jan2014) från Regeringskansliet [‡].

 

Så, vad säger du, då, som den enskilda människa som du är, tillräckligt förmögen i dina sinnen att kunna läsa det här innantill, just beträffande dina egna outplånliga, omistliga, tydligen eviga, oförstörbara grundläggande mänskliga rättigheter: Känner du igen det här som ditt allra innersta, egna, absolut okränkbara som ligger allra längst inne i ditt eget individuella människohjärta:

 

 

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

Everyone has the right to independency=freedom of peaceful intercourse=assembly and thought=association; exact original English from exact translated Swedish.

 

och vilken text vi också finner — exakt — i den centrala och avgörande »Frihetsartikeln» 20 i UDHR1948 enligt

 

 

ARTIKEL 20

1.  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

 

   Testa Medfött Tjejvett till jämförelse:

— »Du, pistolgubben, jag bestämmer själv vem jag vill vara tillsammans med, när, hur, på vilket sätt, och efter vilka omständigheter. Ja är ja, och nej är nej. Stör det dig?».

   Ser du någon skillnad? Jag gör inte det.

 

Eller känner du dig mera hemma i den här typen — nuvarande Sveriges officiella text:

 

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

Everyone has the right to freedom in question of peaceful meetings and associations; nearest direct English from the translated Swedish.

 

Comment:

— In question of? WHO decides WHETHER »a peaceful meeting (assembly)» IS peaceful? You do. Not the Swedish government. Not any other human authority at all; For your account, just simply you. Freedom OF — being independent from external influences: you decide for yourself.

— So, what is ”in question of”?

— Seems to me someone here tries to dictate what is allowed (”in question of” — some kind of a LIST OF ALLOWED ACTIVITIES read up to the Swedish Public) for certain (loyal) individuals by authority from other certain (deciding) individuals. But nothing of THAT kind is expressed in the Declaration. Not at all. IF it would, we would recognize it as: dictatorship.

— This Swedish type is an obvious violation against the intentions of the Declaration (Article 30): human rights. Not Rights for Sweden to Dictate privately invented human rights — addressing such nonsense to UDHR1948.

— There are many more examples of the same kind in the Swedish translation of UDHR1948 [Thoroughly exposed, related, discussed and exemplified from Relaterad Genomgång]. It seems strange to state such a sentence here, but it appears obvious from the streaming of the Swedish official linguistic attitude behind these examples, really, that Sweden, the Swedish people in general — really — does not understand the POINT of or in UDHR1948. Namely that UDHR1948 is — IS — a recognition [First paragraph in Preamble preceding The Proclamation], not a creation. Human rights, excellently formulated in UDHR1948 as it has been shown, is something that already exists, something that have existed always, inside the human nature, far ABOVE any idea of a state, a nation, even a group: something that belongs to You as an individual, something that no one can take away from you: No force, no individual, no state, no group, no nation, no gathering, no association as related to mind or physical gathering. You alone are its only authority. Don’ throw that one away. Please.

— So, explicitly, Article 20 is also the foundational basis of society, community, civilized intercourse in general, what we call democracy: free choice under human rights. We pay taxes not because it is a DUTY to pay taxes, but because the children need educational material, and those responsible for manufacturing it need vacations too: in general schools, libraries, museums, roads, facilities giving us fresh water and removing waste, etc. If we stop contributing, the community ends. It’s your free choice — always related to your abilities, as far as recognition of human rights is concerned.

— Plainly said: Sweden in general (specifically governmental organized exclusion of opinion of the free press during the second world war, keeping the Swedish public »out of the loop») seems to be a country in the World 2013|2014 ignorant (and unwilling to take observance) of the contextual significance of and in UDHR1948; Sweden has (Supported by Europe), as it appears, dictated a private idea of the content in and of UDHR1948, as exemplified above, based on a direct statement from the Swedish government (Dec2013, their websites) of the type created rules; A possible implication suggests the individual »must attend to» these ”created rules” and which created rules »belong to the individual» in seemingly chaotic mixes — »created and proclaimed by the States of the world» (PeopleRight, Swedish governmental word for International law: the Private Swedish Dictionary makes a formidable LIST of similar linguistic excavations).

   I would very much like to be proven wrong, please. But the examples clearly speak for themselves.

   Known example (1996/1997) — landlord, tenants, in front of one person who tries to remind of human rights:

   One of the tenants spat contemptuously:

— You drive with that fucking human dignity (”Du kör med det där förbannde människovärdet.”).

  Fuckin’ human dignity?

  None objected.

— Is Sweden the only so called democracy exposing such a deep and beloved public interest?

   Show us.

   The case history goes all the way to European Court.

 

CONTEMPT FOR HUMAN RIGHTS, especially human dignity (by me observed finally 1996), in Sweden — not the least among the police, attorney and court authorities (really bad examples exists) — are obviously freely allowed to smear out all over the population, manifested explicitly in press whenever any peaceful, violence-refusing individual shows up. For the rest of the population, it seems to kill itself along the tick of time: no knowledge of already recognized human rights seems to be allowed to develop in the public.

 

BeskrivningRelaterat

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 19Apr2010  E4  BildGF12 — 3Jul2012  E12  Bild299  ·  Nikon D90

 

 

 

RELATERAD BESKRIVNING betyder att beskrivningen faktiskt återfaller på, är återförbar på, och SKALL vara hänförbar till DIN EGEN INDIVIDUELLA MÄNSKLIGA MEDFÖDDA RÄTTIGHET: Alla, varje, mänskliga rättigheter är absolut fridsamhetsgrundade — explicit enligt Artikel 20 Relaterat UDHR1948, eller separat, eller integrerat med, ett väl förankrat och väl relaterbart SANNINGSBEGREPP med tillhörande LAG OCH LAGBEGREPP. Dessa bägge sistnämnda utgör, som det har visat sig [utförligt i SANNINGENS FILOSOFI], grundvalen i allt vårt seriösa meningsgörande, hävdande, tänkande (associerande), och bildar därmed grundvalen absolut för naturvetenskapen:

 

principerna som grundlägger form- och fenomvärlden [NOLLFORMSALGEBRAN] [ATOMTRIANGELN] [FYSIKENS 7 PRINCIPER] och de kunskapsrelaterat härledningsbara SÄTTEN som dessa principer kan förstås sammanhänga på, hur principerna kan beskriva och förklara form- och fenomenvärlden i absolut detalj [K-cellens Värmefysik], utan att skapa frågetecken eller påhittade sammanhang [LISTAN]:

 

hävder som INTE ansluter SKALL INTE FINNAS MED — eller i vilket fall: FÖR SAMMANHANGENS BELYSNING — även felen måste kunna förklaras om naturvetenskapen är värd namnet — ska FEL klart och tydligt MÄRKAS som FEL = icke anslutna sammanhang — se även GRUNDER OCH POLICY i UniversumsHistoria.

 

En relaterad beskrivning uppvisar INTE någon BRIST PÅ begriplig, relaterbar innebörd, varken i ämnet som sådant, eller i just Din grundläggande fridsrätt.

   Den person, student, elev, som studerar innehållet ska uppleva sig berikad, inte bestulen:

   Kunskapen ska gynna DIN PERSONLIGA UTVECKLING. Inget annat. Summan av individernas gemensamma bidrag i den andan KAN kallas »teknisk kultur», OM man kan komma överens om ANNAT än förstörelsevapen. Guvasvårt. Varför finns inte detta, enkla, i Svensk Skolning? Visa.

   Med andra ord:

 

RealteradBeskrivning — Definition

Varje relaterad beskrivning måste kunna vara återförbar på sammanhang som visar att kunskap är fridsamhetsgrundadsanningsbegreppet, lag och lagens mening i kraft av medfödda, outplånliga mänskliga rättigheter.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

NATURVETENSKAPENS FRÄMSTA RENT TEKNISKA ASPEKT I VÅR EGEN SPECIFIKA HISTORISKA TIDSEPOK

— energiförsörjningen

— har i Universums Historia redan från början intagit en särställning — »reguljär stadfästning» — genom resultatbilden från upptäckten av NEUTRONKVADRATEN (de Elliptiska funktionerna);

— OBSERVERA SÄRSKILT: Dessa områden är helt garanterat fullkomligt fullständigt okända i MAC; Se utförligt från PLANCKRINGEN.

— Neutronkvadraten framkom som en påbyggnad av den redan tidigare härledda ATOMKÄRNANkan garanterat heller inte härledas med den moderna akademins lärosystem — (Fysikens sjunde princip) baserad på Planckringen [grundfysik: Ljusets Gravitella Beroende, Potentialbarriären, PLANCKEKVIVALENTERNA med Atomkärnans Gravitella Härledning];

— Neutronkvadratens matematiska fysik leder direkt på ATOMVIKTERNA: per jämförande experimentellt uppmätta värden: TYDLIGEN en direkt teoretisk utklassning av den moderna akademins lärosystem i ämnet grundfysik [TNED]:

 

elementär atom- och kärnfysik [PLANCKRINGEN] — med vidare direkta konsekvenser för den allmänna teorin om universum och kosmos [K-cellens Värmefysik] [Jordens 5 Ekvationer] [Solens 3 Ekvationer] [Solperioden] [Stjärnfysiken] [ ... ]; En milt sagt helt annorlunda världsbild framträder än den vi vant oss vid i den etablerade undervisningen; Den nya bilden förklarar TYDLIGEN

— med exempel, jämförelser, korsreferenser [LISTAN] [EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER]

— den nuvarande världsuppfattningen explicit i matematik och fysik som

— tydligtvis per relaterbara exempel

— PRIMITIV:

— Systematiska fel har eftersökts, och eftersöks löpande i UniversumsHistoria, som kan eliminera resultatbilden, men har [ännu Jan2014] inte påträffats: Det finns tydligen ingen här känd aspekt som kan leda bevisningen bort från faktum: modern akademi har från första början (1800-talet) antagit FEL attityd: att UPPFINNA logiken i Akademikorridorerna — det enda som typ Sverige har att uppvisa för en allt mer imponerad elevkrets — istället för att HÄRLEDA den ur Naturen — en representation [‡] som Sverige [garanterat slutligt från runt 2010] verkar vara helt obekant med.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 28Maj2009  E1  Bild M1_9 ·  Nikon D90

— Främsta anledning till ovanstående TYDLIGT understrukna »Planetära B-lag i Matematik och Fysik»:

— Devisen (från 1800-talet, var annars?) inom MAC att ”människan har skapat matematiken” [‡], att begreppet INTELLIGENS [‡] är förbehållet vissa A-människor framför andra B-människor: den inom den moderna akademin — särskilt i Sverige, vad det verkar [‡] — allmänna, speciellt tydligt noggrant korkade modernt akademiskt skapade uppfattningen att naturvetenskap bygger på att UPPFINNA olika sammanhang, istället för som vi gör i RELATERAD fysik och matematik, HÄRLEDER sammanhangen ur Naturboken. Jättesvår uppgift, Sverige. Jaa, HaDuTett. TittaMyra. [‡].

 

— Om det eventuellt skulle finnas någon som känner sig ringaktad i beskrivningssättet, i så fall, hur så? Visa. Fredliga människor ligger döda, ihjälpsykade efter de där [‡].

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 15Sep2012  E32  Bild92 ·  Nikon D90

 

 

 

Se särskilt i LISTAN [EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER] och GTaction för konkreta, praktiska exempel med korsreferenser, jämförande exempel, utdrag och jämförande citat.

— EXEMPLEN UPPVISAR i allt — eller SKA i varje fall göra det — en fullständig förklaring: felen från MAC förklaras, de skyfflas inte undan som är mera populärt i de regioner där det är viktigt att framhäva den egna personlighetens företräden, Regeringskansliet [‡].

 

Problemet med Modern Akademi, uppkommen under 1800-talet, är dess devis att Logik och Matematik skulle vara skapelser av människan (den akademiska typen då, förstås [‡]).

— Genomgången i Universums Historia av samtliga huvuddelar i Matematiken (från Pythagoras sats till Den Högre Analysen) och Fysiken (från Spegellagen till K-cellens Värmefysik) har visat att så avgjort INTE är fallet: se med alldeles särskilt tydlig beskrivning i Expansionsintegralen i Magnetismenoch då är den avdelningen av typen elementära grundbegrepp inom fysiken — vilket klargör (genom artikelns speciellt »enkla skolexempel») grunderna i den moderna akademins uppfattningar om VEM som bestämmer ordningarna (vektoranalysen/vektorkalkylen) i Naturboken beträffande grunderna i vett, förnuft och förstånd: Modern akademi är tydligen INTE inbjuden, som det ser ut. Se även särskilt MIT-exemplet i GTaction. Vem/vad bestämmer? Testa Naturvetenskapens Definition.

 

Naturvetenskap i relaterad mening har i Universums Historia, fått innebörden att härleda redan inneboende mönsterformer i Naturboken [se särskilt RESONANSERNA som grund till GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM] — inte heller den härledningen kan ges representation i modern akademi på grund av ovan nämnda självuteslutningar: den avgörande Kärnmatrisiska algoritmen (TNED) (PASTOM) (Neutronens sönderfall — atomen som en enhet)]; inte att uppfinna logiken, inte att skapa något (samma som att SE/Behandla Naturen som VÄRDELÖST SKIT), utan att påvisa en redan existerande oöverträffad intelligens — precis enligt Matematiken Från Början.

 

 

 

 

The End — Always a New Beginning.

 

 

END.

 

 

 

 

 

 

EXPONENTINTEGRALEN

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F · sök alla ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

EXPONENTINTEGRALEN

ämnesrubriker

                                     

 

innehåll

              EXPONENTINTEGRALEN

 

                                                         Den speciella exponentintegralens metod

 

                                                         Förklaring

 

                       Allmänna Exempel

 

                                                         EXEMPEL

 

                                                         Sammandrag med metoden i sammanfattning

 

                       Exempelutvecklingar i integralkalkylen

 

                                                         Cirkelns integral

 

                                                                            Variabelsubstitution (1)

 

                                                                            Variabelsubstitution (2)

 

                       APPENDIX

 

                       DIKTATUREN I EUROPA 2013

 

                                                         Sveriges praktiserande våldsdiktatur

 

                                                         Våldsvägrarens Existensrätt

 

                                                         Kunskapsbegreppet Relaterat

 

                                                         Europas Konventionsbrott

 

                                                         Europas bannlysning av fridsrättsärenden

 

                                                         NaturExempel

 

                                                         Våldsvägrarens Mänskliga Värdighet

 

                                                         Europadomstolens Kategoriska Fridsrättsförnekanden

 

                                                         Motoriken Bakom

 

                                                         Relaterad framställning

 

                                                                            SverigesSkaparDiktat

 

                                                                            RegeringenDemokrati

 

                                                                            ÅtgärdSverige

 

                                                                            Rättvisans Grundval

 

                                                                            FolkviljanSverige

 

                                                                            FörklaringensHjärta

 

                                                                            Relaterad beskrivning

 

                                                                                               BeskrivningRelaterat

 

                                                                                               Relaterad Beskrivning — Definition

 

                                                                                               Naturvetenskapen Relaterat

 

referenser

 

 

MAC, modern akademi

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

 är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically (related) equivalent — resulting description — following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction.

— The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2014-12-04

*END.

Stavningskontrollerat 2009-01-10 | 2013-12-28 | 2014-01-04.

 

rester

*

 

 

 

∫ √ τ π ε ħ UNICODE — often used characters in mathematical-technical-scientifical descriptions

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω →∞ ≡ ↔↕ ħ 

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ σ ω ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ← ↑ → ∞ ↓

ζ ξ

Arrow symbols, direct via Alt+NumPadKeyboard: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — also Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

Alt+NumPad 0-25, 26-...

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓

→←∟↔▲▼ !”#$%&’()*+,-./♦812...

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNG-justerad 2011-10-10

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se