GT-BIBELNS URSPRUNG — Aug2019  — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2019VIII29 | Senast uppdaterade version: 2023-06-25 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

 

Bevisen i Upplösningen ¦ RESULTATBILD ¦ GT— Gamla Testamenteti Exempel ¦ Historien från början ¦ VAVET ¦ Reflexion ¦ OmOm ¦ RBSA ¦ DanielsSyn

 

 

K-cellens expansion ¦ K-cellens värmefysik ¦ Allmänna tillståndslagen ¦ Energilagen ¦ c0-kroppen ¦ Atomkärnans härledning från 1993 ¦ Sanningsbegreppet ¦ Fysikens 7 principer ¦ Solsystemen i Vintergatan

 

GT-Bibeltexten (KingJamesBible—Bibeln1917)

+ Jesus¦sanningsvittne kräver ett GeoAtlantis.

 

GT-Bibeln är ingen geografisk historisk händelsekrönika.

Därför att OM Jesus erkände en bokstavlig GT-Bibeltolkning hade han ingen anledning att misstro Köttsjudarna som Djävulens Barn;  Jesus certifierar GT-Bibelns äkthet som Icke Köttsjudisk urkund. Vi studerar hela den bevisgrunden, alla möjliga referenser, i följande akt.

Men (hela) den moderna akademins (kristenhetens) förespråkare — arkeologin — hävdar bestämt det.

Så behöver vi endast hitta ett enda tvivelslöst exempel som bevisar felhävden, fullt ut utan luckor och frågetecken, vilket det exemplet än är.

 

 

UPPNÅTT BEVISBART (Aug2019):

   Atomkärnans härledning bevisar TNED+Experimentalfysiken(Atomvikterna)=Sant;

   TNED-formalian (atomkärnans inkompressibilitet, N3m20-aggregatet) med neutrontätheten Dmax=1,8217729 T17 KG/M³ som himlakropparnas primära maximala täthet med Jordkroppens nuvarande mJ=5,975 T24 KG definierar en primär sådan Jordkroppssfär med radien rJ=198,5721548 M = [3mJ/(4πDmax)]1/3:

Det är också i kort sammanfattning konstruktionscirkelradien som omsluter CHEOPSREKTANGELN Cheopspyramidens fysiskt metriska byggnad via mönsterpassningarna genom ideala gyllene snittets matematiska geometri, samstämmigt med Flinders Petries Cheopsmätningar från 1883 — som i så fall skulle antyda en tidig TNED-kännedom hos Cheopskonstruktörerna. Genom att toleranserna är snäva blir sammanträffandet (mycket) svårt att avfärda men vi har inga andra bevis för en sådan urkultur (än).

   Gamla Testamentets SKRIFT påstås ha KÖTTSJUDARNA (de som Jesus utmålar som satanister) som upphov — men den uppgiften motsägs (J3¦4) av utsagorna från Jesus som å ena sidan skäller ut folket som vill använda GT-Bibelns ”judar”, ”Vi är Guds folk” som kännemärke och å andra sidan intygar att ”frälsningen kommer från judarna” med ”jag och fadern är ett” och ”jag är .. sanningen ..” och ”förrän Abraham blev till är jag” — vilket 1. säkert utesluter Köttsjudarna som GT-Bibelns (Jesus’) upphov och 2. HELT utesluter GT-Bibeln som en historisk krönika och därmed dess bokstavliga tolkning — enbart så på utsagorna från Jesus.

   Dessa sammanträffanden skulle betyda att utsagorna från Jesus lämnar avgörande bidrag till klargörandet i frågan om Cheopspyramidens eventuellt unika ställning, men utan andra artefakter att peka på: GT-Bibeln är sann, dess bokstavstolkning är det inte: det finns en möjlig (TNED)-urkund  — ännu av oss helt okänd — som är betydligt äldre.

LagenBuddhaRef: Lagbeviset

Hela den följande framställningen bygger — helt och hållet, inga kompromisser, inga avsteg — på en detaljerad harmonisk samhörighet mellan följande urkunder

 

Lagen i övergripande mening:

   beslut har ingen myndighet över gravitation

   beslut har ingen myndighet över elektricitet (värme, ljus; magnetism, induktion)

   beslut har ingen myndighet över människorättEFTERSOM .. :

1.         UNIVERSELLA MÄNNISKORÄTTENS tidlösa IGENKÄNNANDE

igenkännandet av en redan av ålder erkänd stadfäst ordning (sanning och kärlek), inget beslut:

2.         MED SAMMA (LP) INNEHÅLL MEN ENKLARE SAGT FÖR 2000 ÅR SEDAN:

LAGEN MED KONSEKVENSERNA — samma som UDHR10Dec1948 fast enklare:

” Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.”,

Matt.7:12 (Matt.22:39; Luk.6:31): förutsägbarheten:

— Människor som INTE utvecklar sanning och kärlek utvecklar ICKE-sanning och ICKE-kärlek:

— INTE på grund av konspiratoriska »elaka överläggningar», utan på grund av dårskapens och okunnighetens inneboende onda elakartade  DRIFT (se även noterat [Maria-Pia Boëthius citerar Vaclav Havel] i ”systemets egenrörelse” [Sverige under andra världskriget]).

3.         OCKSÅ MED SAMMA (LP ¦ UDHR10Dec1948) INNEHÅLL (ca 500f.Kr.)

med liknande källverk i hinduismens urkunder (Upanishaderna och Rigveda), se även citaten från Buddha i De Två Fundamentalprinciperna

4.         SOM OCKSÅ KAN UTLÄSAS UR TAOISMEN (se Wikipedia Taoism):

(medlidande, enkelhet [»ingen överdriven lyx»], ödmjukhet [handling utan (beräknande) avsikt]), i grova drag samstämmigt med Buddha och Jesus som ovan (500f.Kr.) — sannings- och kärleksläran —

5.         SOM OCKSÅ ÄR SAMSTÄMMIGT MED Gamla Testamentets BIBELINNEHÅLL

(Bibeln 1917, King James Bible):

” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”, Mika.6:8. (Väldigt mycket Tao).

 

 

 

Beviset för ¦ Reflexionen

GT-BIBELNS URSPRUNG

— Ursprunget kommer inte — icke — från den satanistsekt som Jesus skällde ut för 2000 år sedan ”I haven djävulen till eder fader ..”men som ändå upphöjs som GT-Bibelns upphov »av ett nomadfolk genom uppenbarelser i öknen i tält från ca 2000 f.Kr.» Enligt den kristna världens förespråkare. Se t.ex. Sveriges Nya Bibeln 1999, tilläggssidorna.

— Vi studerar det.

 

HELA BEVISET LIGGER HÄR — vi detaljstuderar innehållet:

1.   Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; din hand skall vara på dina fienders nacke, för dig skola din faders söner buga sig.”, 1Mos.49:8-9.

2.   Spiran skall icke vika från Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliver honom hörsamma.”, 1Mos.49:10.

3.   ” I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna — ty frälsningen kommer från judarna”, Joh.4:22

säger JESUS (samtalet med den samaritiska kvinnan som han mötte vid ”Jakobs brunn”).

4.   ”.. ty en är eder läromästare, Kristus”, Matt.23:10

— säger JESUS.

5.   FN2019: — VARFÖR KLARGÖR INTE FN (1948+) ATT DESSA BÄGGE INTE KAN GÄLLA SAMTIDIGT:

Därför att den FN-besättningen tydligen inte har den typen av bevekelsegrund som finns i FN-UDHR10Dec1948.

   Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma här:

FN har planterat på Jorden det som Jesus — sanningen — förbannade?

   Det har ingenting med RELIGION att göra.

 

Köttsjudarna:

Jesus (1¦2-) i sin utsaga (J3) kan (ju) med (J12)”jude” inte mena individformen inom den satanistiska sekt han skäller ut (Joh.8:44: alias ”djävulens barn”) i det de menar sig vara ”Guds och Abrahams barn” och de för sin del vill utmåla Jesus som »en tok som är besatt av Belsebul»:

 

Motsättningen mellan Jesus och Satanistfolket — Köttsjudarna

Bibeln 1917 @INTERNET: PROJEKT RUNEBERG — jämför Nya Svenska Bibeln 1999: en helt annan bibelskrift — studera den gärna och rätta om fel;

— BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING eller KING JAMES BIBLE ¦ GT-Bibeln Gamla Testamentet-Bibeln särskilt

— sökform: söktext  +site:runeberg.org/bibeln

Joh.8:  41-45; 48; 52-53; 56-59:

" De sade till honom:

»Vi äro icke födda i äktenskapsbrott. Vi hava Gud till fader och ingen annan

Jesus svarade dem:

»Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig. Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord.

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.»", Joh.8:41-45;

" Judarna svarade och sade till honom:

»Hava vi icke rätt, då vi säga att du är en samarit och är besatt av en ond ande?»", Joh.8:48;

" Judarna sade till honom:

»Nu förstå vi att du är besatt av en ond ande. Abraham har dött, så ock profeterna, och likväl säger du; 'Den som håller mitt ord, han skall aldrig någonsin smaka döden.' Icke är väl du förmer än vår fader Abraham? Och han har ju dött. Profeterna hava också dött. Till vem gör du då dig själv?»", Joh.8:52-53;

" ».. Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad

sade judarna till honom:

»Femtio år gammal är du icke ännu, och Abraham har du sett!»

Jesus sade till dem:

»Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag

Då togo de upp stenar för att kasta på honom.", Joh.8:56-59:

 

Dessa särskilda gudseminenser kallas (följdriktigt här) för Köttsjudar GeografiskaJUDAR, GeoJUDAR — till tydlig och märkbar skillnad från Jesusutsagan (J3); Jesusutsagan (J3) är tydligen samstämmig med GT-Bibelns Judebegrepp (J1¦J2) som tydligen avser något helt annat: en utpekad detaljerat beskriven inre EGENSKAP (J4) som finns inneboende i ALLA (M1) människor — av oskapad, tidlöst, evig, omistlig och oförstörbar Princip: typ »förståndets SPECIELLT klargörande fattningsgrund».

— Varför då? Därför att det fattningsmässigt klargörande inte innehåller något våld och tvång, endast total 100% livsharmoniskt bejakande.

— Och hur vet man att ”det fattningsmässigt klargörande” är klargörande?

— Frihet från våld och tvång: sanning och kärlek. Alla varelser strävar efter lycka, och förstår vad kärleksfullt uppträde innebär, utan undantag.

   Rätta gärna om fel.

 

 

OM det framställda sammanhanget godtas som rationellt logiskt förstånds- och sanningsenligt, uppstår den högst märkvärdiga följdfrågan:

 

 

Eftersom GT-Bibelns judebegrepp (J1¦J2) förefaller vara utomordentligt samstämmigt med andemeningen i Jesusutsagorna (J3¦J4)

den redovisade motsättningen Jesus/SatanistSekten innefattat

varifrån kommer då (J1¦J2) GT-Bibelns ursprungliga text?

 

 

 

Dårskapen utvecklas av DRIFT. Inte PLAN. Högra bilddelen: ONDSKANS MANIFESTERADE DRIFT — baserad på EGENSINNE SOM genererar förakt för ett — vänstra bilddelen, grundläggande harmonibegrep.

 

 

— Uppenbarligen INTE från SatanistSektens ökenvandringar — som (från ca 2 000 år f.Kr.) i modern arkeologisk tolkning ändå tillskrivs GT-ursprunget

(citat Nya Bibelndär GT-Bibeln ofta utnyttjas som en slags historisk geografisk fysikhistorisk kronologisk händelsekrönika: Sektens Sedvanliga Egenskap att Uppkalla Orter i geografin EFTER GT-urkundernas texter: typ nu senast [1948] ISRAEL).

 

SVAR: Uppenbarligen inte från »SatanistSektens Uppenbarelser från Djävulen».

— Det är bara den ena sidan av saken.

   Den andra sidan av saken:

 

GT-Bibeln är så bevisligt i detalj  INTE någon historisk geografisk händelsekrönika — ”Judarnas/Israelernas Uttåg Ur Egypten ..”, ”Abraham föds 2000 f.Kr. [Nya Bibeln tilläggssida 12]”, ”Abraham och hans familj bodde i tält [Nya Bibeln tilläggssida 6]” m.fl. — som ändå speciellt företrädare för den kristna uppfattningen (Paulus — inte Jesus) hävdar.

 

Jesusutsagorna (J34) avser uppenbarligen INTE något lekamligt:

— Skriftens mening (J12) är uppenbarligen INTE bokstavlig:

— GT-Bibelns Judebegrepp — särskilt enligt  J3 — är alldeles övertydligt något Spirituellt, Andligt:

— Icke Geografiskt.  Framställningen är bevisligt andlig (Buddhistisk, Taoistisk, Människorättslig) i varje enskild avgörande detalj: lagen om sanning och kärlek och konsekvensmaskineriet (”profeterna”) då lagen inte beaktas.

 

En helt annan, möjlig, tolkningsbild framträder så beträffande GT-skrifternas urkunder — helt säkert (mycket) långt före SatanistSektens uppträde; Sekten blottlägger tydligt sanningscertifierande bevisbara djupgående lögner, vrängningar, osanningar, rena djupgående fundamentala bedrägerier — från en här inte närmare känd folklig urkund. Absolut rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

 

MODERN ETABLERAD (Biblisk) ARKEOLOGI daterar ”Abrahams födelse” (Nya Bibeln 1999 tilläggssida 12) till runt 2 000 f.Kr.

— Samma källa (Nya Bibeln, tilläggssida 3, ”Enligt traditionen var det en skriftlärd man, Esra, som samlade ihop judarnas heliga skrifter under 500-talet före Kristus) antyder att gamla testamentets innehåll redan skulle haft nedtecknade urkunder i vart fall före (som tidigast) från ca 500 f.Kr. — alltså i stora drag samtida med LaoTse (Taoismen [medlidande, enkelhet, ödmjukhet]), Siddharta (Buddhismen [Taoismen »+Upanishaderna&Rigveda»]) och Konfucius (Konfucianismen — »KinaDiktaturen»: auktoritetsväldet).

 

tESIk:

Se mera utförligt i AtlantisKällorna

 

PLATON (427-347 f.Kr.) omnämner ATLANTIS i samband med beskrivningar av (resor till, kontakter med) EGYPTEN. Men dessa källor är högeligen diffusa, och inga direkta geologiska bevis finns, vad vi vet än, för en sådan påstådd tidig kontinents existens — utöver sanningshalten i de aktuella berättelserna.

— Uppgifter (CIVLISATIONENS GRYNING, John A.J. Gowlett, ILL.s154, NORSTEDTS 1984) finns på tidiga 9-13.000 f.Kr. förekomster av ”elefanttänder” utmed en del av Nordamerikas östkust:

  En stor del av kontinentalsockeln längs Förenta Staternas östkust var frilagd under den senaste nedisningen. Fynd av mammut- eller mastodonttänder visar i vilka områden havet har stigit.” Boken visar en karta över Nordamerikas östkust (11 000 till 15 000 år sedan) med en markering i utsträckning ungefär Norfolk till New York angiven ”Elefanttänder” — som (här, enbart) skulle antyda en tidig landbrygga till Nordamerika från Nordafrika — och därmed en möjlig tidig geologisk artinvandring av afrikansk elefant till den Nordamerikanska kontinenten.

   Men ingen ytterligare uppgift har upphittats som varken bekräftar eller dementerar den möjligheten — utöver själva förekomsten.

   ANTYDAN OM ELEFANTER I OMRÅDET ges också i boken ATLANTIS — LEGEND ELLER VERKLIGHET, Av Ned Olow — Zindermans 1982. Olow citerar ur PLATONS DIALOGER. s10:

   Platon har berört ämnet i två av sina dialoger. Enligt dem är det den vise Solon som hemfört uppgifterna om Atlantis från en resa till Egypten, där en präst i Saïs skulle ha berättat dem för att därmed påvisa för Solon att den gryende grekiska kulturen var föga avancerad, inte bara i förhållande till den egyptiska men framförallt i förhållande till den atlantiska kulturen, från vilken de båda stammade.”;

”.. I sin dialog Kritias säger Solon:

   "På den tiden kunde man segla över Atlanten. Detta hav hade en ö framför den passage, som ni säger att ni kallar Herkules' stoder. Denna ö var större än Libyen och Asien tillsamman .. Det fanns ett stort antal elefanter på ön, ävensom näring för djur av alla slag .. " ”. Solons beskrivning är f.ö. (väldigt) detaljerad ..

   NOT 1: ”Herkules stoder” skulle möjligen associera till området vid Gibraltar — Medelhavets mynning ut mot Atlanten.

   Not 2: Boken CIVILISATIONENS GRYNING ovan förlägger människans fullt utbildade formhominid till (tidigast) 200 000 år före 0 — i Europa sannolikt 30-50 000 år bakåt [CGs118+] med utpräglade bosättningar (spanska grottmålningarna, drygt 35 000 år gamla) — förmodligen under dåtiden inte någon översvallande planetär miljardbefolkning;

— ”  Nutidsmänniskan är anatomiskt sett en mycket märklig varelse i jämförelse med de tidigare hominiderna — den förändring av skallformen som skett under de senaste 100 000 åren har varit synnerligen anmärkningsvärd. De viktigaste inslagen i denna omvandling är att skalltaket höjts, pannan blivit nästan vertikal och ansiktet minskat i storlek och dragit sig in mot skallen.”, CGs118sp1.

   NOT 3: Sahara var ett grönskande växtbälte (senast mot nutid) för ca 8000 år sedan.

   NOT 4: Herkules stoder BKL Vsp668: ”  Hercules’ stoder, under antiken namn på Gibraltar och en klippa på den motsatta, afrikanska sidan, båda vid ö. mynningen av sundet. Se Herakles.”.

 

 

Vad motsättningen i Joh.8 utpekar:

SatanistSekten — BibelJUDARNAS[J123] geografiserade lekamligande med ett tillhörande åberopat GeoISRAEL:

— Jesus kommer in på den historiska scenen som ett GT-Bibelsanningsvittne och gör Sektens medlemmar ursinniga, rasande.

Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”.

 

 

Den Jesuspåtalade motställningen mellan Köttsjudar¦GeoJUDARNA och BibelJudar[J123]

 

så sanningscertifierad (”Jag och Fadern äro ett”; ”Jag är vägen och sanningen och livet””)[Joh.10¦14]

 

kräver tydligen att GT-Bibelns urkund FÖREGÅR satanistsektens historiskt kronologiska uppkomstpunkt (analogt: finns till under Egyptens tidiga civilisation):

— GT-Bibelns ursprung kopplar INTE GeoISRAEL och INTE GeoJUDARNA.

   Så:

— Hur, varifrån, och på vilket sätt kan vi spåra uppkomsten av satanistsektens åberopanden?

   Se vidare i NamnKomplexetN2.

 

MED DEN SAMMANTAGNA ENHETLIGHETEN i samtliga nämnda naturfilosofiska verk (Lagen¦M12345)

— GT-Bibeln — AFORISTISKT — SOM i Jesusutsagorna, sannings- och kärleksläran som sådan hos Jesus och Buddha (och inom Taoismen)

— blir det fullkomligt uteslutet att Köttsjudarna kan ha minsta lilla grand att skaffa med GT-urkunderna (J1¦J2). Det blir helt uteslutet. Fullkomligt klart.

 

 

— VARJE sådan hävd eller åberopande BLIR i den beskrivningens ljus ett bedrägeri, en direkt detaljerat bevisbar urkundsförfalskning.

 

 

I samma anda — SatanistSekten — skriver Historien sin egen rubrik:

— SatanistSekten, Köttsjudarna, Uppfinner — rent bedrägeri, eller på »despotisk desperation» (i kraft av att vara uteslutna på grund av det befängda tänkesättet) på en redan etablerad urkund — en egen Bokstavlig GT-tolkning som inte har ett spår med urkundens aforistiska liknelsemässiga rent ANDLIGA urinnehåll att göra;

— Sekten säkrar  den kontextmässiga ordalydelsen i GT-ursprunget genom att åberopa GEOGRAFISK LEKAMLIG äganderätt — ingen kontextändring — och så enträget och envist isolera sig från omvärlden och så bilda en egen intern regional rasart (»inavel»): ritualer, sammanhållning, strängt utförda recitationer för att understryka och bevara den egna särarten.

— Ju mer sekten utsätts för fysiskt förtryck från omgivningen (hån, förtal, missaktning), desto större blir övertygelsen om dess VERKLIGT bokstavliga koppling till GT-innehållet: »Israels fördrivning» — GEOGRAFISKT. Som en snara, infångar den överträdelsen hela omvärlden:

— SEKTEN åberopar lekamlig geografisk privat upphovsrätt till GT-Bibelns meningsmässiga innehåll. Och ingen och inget enda står den försmädliga och ytterst fräcka överträdande hävden och åberopandet emot förrän Jesuspersonen träder in på scenen, upplyser om Verksamheten, vilket gör Sekten rasande och ursinnig. Avslöjat inbrott i människorätten (M1): alla föddas OMISTLIGT lika värdighet och rättigheter: lagen.

   Sekten utvecklar en egen kulturell »cancer» PÅ okunnighetens, egensinnets och makttarvhetens egen drift. DRIFTEN drar inte bara med sig Sekten som sådan, utan även hela omvärlden i ett växande kulturellt, andligt och filosofiskt världskaos: Det är inte sekten som sådan som driver ”systemet” utan den omgivande världens brist på förstånd, insikt och vett som låter sig dras med i makttarvhetens turbulens.

 

 

Men beträffande det rent spirituella — andliga, GARANTERAT icke-GEOGRAFISKA utbudet — budskapet i Jesusutsagorna är det väl ingen som KAN ha missat den delen heller, eller?

6.   :  5 ¦   4 ¦   3 ¦   2 ¦   1 ¦ 

” I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.”, .Matt.5:17;

” I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.”, Matt.10:34 [Luk.12:51];

Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!”, Luk.12:49.

Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det.”, Joh.16:12.

Joh.10:30:

" » .. Jag och Fadern äro ett

Då togo judarna åter upp stenar för att stena honom.

Men Jesus sade till dem:

»Många goda gärningar, som komma från min Fader, har jag låtit eder se. För vilken av dessa gärningar är det som I viljen stena mig?»

Judarna svarade honom: »Det är icke för någon god gärnings skull som vi vilja stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.»

Jesus svarade dem: »Det är ju skrivet i eder lag:

'Jag har sagt att I ären gudar.'

 

Ps.82:6: "».. Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner;

men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.".

 

Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord kom till

— och skriften kan ju icke bliva om intet —

huru kunnen då I, på den grund att jag har sagt mig vara Guds Son, anklaga mig för hädelse, mig som Fadern har helgat och sänt i världen?

Gör jag icke min Faders gärningar, så tron mig icke.

Men gör jag dem, så tron gärningarna, om I än icke tron mig; då skolen i fatta och förstå att Fadern är i mig, och att jag är i Fadern

Då ville de åter gripa honom ..", Joh.10:30-39.

 

" Men detta är vad I skolen göra: Talen sanning med varandra; dömen rätta och fridsamma domar i edra portar. Tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra, och älsken icke falska eder; ty allt sådant hatar jag, säger HERREN.", Sak.9:16;

" Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.", Matt.7:12 (Matt.22:39; Luk.6:31);

" »..; och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»", Joh.8:32;

" Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?", Mika.6:8;

" Om I icke omvänden eder och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket.

Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket.”, Matt.18:3-4.

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter, ..”, A1 UDHR10Dec1948. Perfekt sammanfattning.

 

Kristenheten: Kristendomens HistoriaBibelns Bokstav

 

Vem är det alltså som hänger på korset (nyfödda barns stympade könsorgan), och vem bangar i spikarna

(satanistsekten som stympar nyfödda barns könsorgan) ännu i denna dag, med tydligt hörbara hammarslag som lika tydligt ekar Jorden runt?

Testa FN (J5). Testa Kristenheten (Paulus Lydnadslära):

 

ALLA CITAT UR BIBELN 1917 — @INTERNET: ”sökfras” +site:runeberg.org/bibeln

1Kor.11:1-5 (Paulus första brev)

Varen I mina efterföljare, såsom jag är i Kristi. Jag prisar eder för det att I i alla stycken haven mig i minne och hållen fast vid mina lärdomar, såsom de äro eder givna av mig. Men jag vill att I skolen inse detta, att Kristus är envar mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. Var och en man som har sitt huvud betäckt, när han beder eller profeterar, han vanärar sitt huvud. Men var kvinna som som beder eller profeterar med ohöljt huvud, hon vanärar sitt huvud, ty det är då alldeles som om hon hade sitt hår avrakat.”.

 

Jämför:

”.. och skall förhäva sig och uppträda stormodigt mot allt vad gud heter; ja mot gudars Gud skall han tala sådant att man måste förundra sig. ..”, GT-Bibeln 1917 Dan.11:36.

 

1Kor.11:8-9 (Paulus första brev)

Ty mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen. Icke heller skapades mannen för kvinnas skull, utan kvinnan för mannens skull.”.

— Man undrar (stillsamt) vem som mest företräder Islam: Paulus eller Muhammed.

 

Jämför:

KRISTENHETEN gör stor sak av att bokstavspredika skapelseberättelsen, speciellt avsnittet med »Gud som skapar Kvinnan av ett Mannens Revben», 1Mos.2:21-23.

— OM, nämligen eventuellt, Den Kristenheten Också kan läsa Innantill,

Joh.8:58 — ”»Förrän Abraham blev till, är jagDå togo de upp stenar för att kasta på honom.”;

och samtidigt TRO på att den beskrivningen ÄR sann, verkligen enastående, då Kanske Också Den Kristenheten kan Börja få In det Innanför sina Underbara Pannben Att GT-Bibeln Inte beskriver någon Absolut Skapelse utan ett Uppvaknande: det fanns aldrig någon Absolut Början. Det är en fundamental vanföreställning. Jämför JERUSALEM. GT-Bibeln är aforistisk.

————————————————————————————

Därför att OM Jesus erkände en bokstavlig GT-Bibeltolkning hade han ingen anledning att misstro Köttsjudarna som Djävulens Barn;  Jesus certifierar GT-Bibelns äkthet som Icke Köttsjudisk urkund.

————————————————————————————

Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här. J3 ¦ J4 ¦ Joh.8

 

  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”, Bibeln 1917, Joh.15:22.

 

  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”, Luk. 18:8.

  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”, Joh.16.

— »Kapitulerar NI frivilligt»?

— När mänskligheten utlämnas åt sig själv, utan begrepp om lagen — frågar man inte efter sanning och kärlek, utvecklas spontant obönhörligt icke-sanning och icke-kärlek — urartar allt till rena galejan. CaseClosed.

 

Rom. 13:1-4 (Paulus brev till Romarna):

Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud.”,

”Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom.”,

”ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma.”,

”Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare [King James Bible Rom.13:4, ”Minister of God”], en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är.”,

Kol. 3:18¦20 (Paulus brev till Kolosserna)

”I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren.”.

”I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.”.

Jämför raka motsatsen:

Jesus, Matt. 4:10:

”»Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’»”,

Jesus, Matt. 23:9:

Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder ‘fader’, ty en är eder Fader, han som är i himmelen.”.

 

Kristenheten, kristendomen,

 

KRISTENDOMEN vår tideräknings början SOM RELIGION uppkommer i 100% följd, anledning och kraft av (motsvarande historiskt geografiska händelser genom) Jesusberättelserna i Nya Testamentet (särskilt korsfästelseavsnitten, kristendomens symbol).

— PROBLEMET med Kristenheten är (emellertid) att den INTE utmärker sig för någon överdriven anslutning till INNEHÅLLET:

— Snarare än JESUS framträder i Kristenhetens vardagliga praktik en annan figur: PAULUS (Särskilt i församlingen SvenskaKyrkan/Jehovas Vittnen där Paulus citeras, åberopas och förs fram frekvent).

 

har — bevisligt i varje enskild detalj, eller så inte alls — uppenbarligen inte ett minsta spår att göra med utsagorna från Jesus. Däremot bönemattorna från Paulus — ofta reciterat av kristenhetens prästerskap i teosofiska diskussioner, särskilt av Jehovas Vittnen. Eller som det sägs och kan förstås explicit:

 

Jesus, Joh. 14:30:

”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”.

 

”Intet”. Mera ingående:

 

  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”, Luk. 18:8.

Joh.16:8-11:

  Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:

9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;

10. i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer;

11. i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

 

Alternativet skulle vara att Jesus i sina ”Jag och Fadern är ett” med ”frälsningen kommer från judarna” med flera är en obotlig lögnare, en definitivt körd typ, helt hopplöst fall, »GuVicken sopa», m.fl.? 2 000 år av kristenhetens blodiga världshistoria antyder det — i kristenhetens åberopande praktik: ”vi tror visst ..”.

 

GT-Bibelns ursprung i det sammanfattade ljusets belysning har tydligen, uppenbarligen och bevisligen inte ett spår att göra med den satanistförening som skälls ut (”I haven djävulen till eder fader ..”), men som ändå vill framstå som universums mest särskilt förnämliga samling — med sanktion från FN — och därmed motsättningen med människorätten (J5): våldet på Jorden 2019.

 

Jämför särskilt kristenhetens vurm för typen Noa och Floden som en (förfärlig) historiskt geografisk händelse med tillhörande — tydligt bokstavligt uppfunna — Geografiska Moseberättelser kontra Jesusutsagorna som tydligt anspelar på rent spirituella, andliga, aforistiska sammanhang (lärosatser genom tänkespråk):

 

Luk.17:26 [Matt.24:37] :

  Och så som det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:

människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos år män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.”

 

Eller direkt från GT-urkunden, samma innebörd men mera utförligt:

 

Hab.2:13 [Jer.51:58] [Jes.11:9]:

  Se, av HERREN Sebaot är det ju sagt:

»Så möda sig folken för det som skall förbrännas av elden,

och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall bliva till intet.»

Ty jorden skall varda full av HERRENS härlighets kunskap,

likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.”.

Jer.51:58:

  Det vida Babels murar skola i grund omstörtas

och dess höga portar skola brännas upp i eld.

Så möda sig folken för det som skall bliva till intet,

och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall förbrännas av elden.”.

Jes.11:9:

  Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är

ty landet skall varda fullt av HERRENS kunskap,

likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.”.

 

med — tydligen — förtydligat djupförklarande tillägg (M2)

 

Hes.7:10 [Jes.10:5]:

  Se, dagen är inne; se, det kommer! 

Ordningen går sin gång,

riset blomstrar upp, övermodet grönskar;

våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten.  Då bliver

intet kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av deras gods,

och till intet bliver deras härlighet.”.

:

Samma ställe i King James Bible, Ezeikel 7:11:

Violence is risen up into a rod of wickedness:

none of them shall remain, nor of their multitude,

nor of any of theirs: neither shall there be wailing for them.”.

:

NOTERA ORDVALET I SVENSKAN: ”ogudaktighet” mot engelskans wickedness:

vanvettighet, ondskefullhet, elakhet, orättfärdighet, skändlighet, stygghet, m.fl.:

 

»Våldet reser sig upp till en vanvettets stav»

eller möjligen

»Våldet reser sig upp till ett spö för vanvettet»

eller kanske mera logiskt rationellt förklarande

»Våldet reser sig upp till en stav[stöd] åt vanvettet».

Väldigt målande beskrivning.

 

”Du kör med det där förbannade människovärdet”,

som mest kända främsta svenska agentur: ”övermodet grönskar”.

— Väldigt väl utbildad befolkning. Jättefint. SågenSåga. YxanYxa. Och så där. Högtstående.

Naturmord.

 

LÖVTRÄDEN ungbjörkarna [runt år 2012] I BILDENS VÄNSTRA FRONTDEL är numera [2019] mer eller mindre stendöda: torra spretande grenar utan tillstymmelse till liv. Jättefint.

 

Från 100% utvecklad förståndsförmögenhet till SÅ bevisligt detaljerat: 0%.

Sakfel får inte förekomma här.

Jämför även i TEKNIKFÖRKLARINGEN från EuropaPistolen.

 

SPONTANT:

— BARA en tankeverksamhet genomvädrad med utstuderat förytligad insiktslöshet

skor utan sulor, hjul utan fälg, medvetande utan sinne, rätta om fel

kan genomföra naturvandaliseringar av ovan (höger) avbildade art och typ. 100%.

Det finns inget intelligent, ett naturspår i resultatbilden.

— Hjärnans Naturliga Fysiologi formas MÖJLIGEN efter hjärteinnehållet: möjligheten att formulera något hyggligt och vänligt.

 

LAGEN MED KONSEKVENSERNA:

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter, ..”, A1 UDHR10Dec1948.

Perfekt sammanfattning. Men FN vänder ämnet ryggen.

 

 

 

KRISTENDOMEN, vår tideräknings början:

 

KRISTENDOMEN

 Kort sammanställd historik i översikt

 

Referensår         SAMMANHANG BKL, äldre uppslagsverk (1920-30) att ev. jämföras med nutida källverk (Aug2019):

————          ————————

–3000-379        EGYPTISKA KULTUREN

 

–3000-–1100    EGEISKA KULTUREN PreHelenska kulturen — föregångaren till Antikens Grekland        (BKL III sp717)

 

–1100-–600      GREKISKA KULTURENS MEDELTID (BKL VI sp1522)

 

–753-–509        ROMERSKA RIKETS ÄLDSTA HISTORIA (BKL IX sp1287; boken förkortar Romerska riket som ”R.”);

  Italiens erövring (350—272 f. Kr.)”, BKL IX sp1289n.

  Världsväldets upprättande (272—133 f. Kr.)”, BKL IX sp1290m.

  De inre stridernas tid (133—31)”, BKL IX sp1291mn.

”.. Pompejus fick då stöd av folkpartiets ledare, Cae´sar, samt av Crassus och ingick med dem det s. k. första triumvira´tet  (60). Senatens makt bröts, och triumvirerna, av vilka Pompejus åtnjöt största anseendet, voro R:s herrar. Caesar erövrade Gallien, som blev en av R:s värdefullaste provinser och ett kraftigt bålverk mot germanerna, vilka under de följande årh. mottogo starka kulturella inflytelser från det romaniserade Gallien. .. Efter Caesars mord (44) sökte senaten förgäves återtaga ledningen.”, BKL IX sp1294ö.

  Principatets tid (31 f. Kr. — 192 e. Kr.)”, BKL IX sp1295m.

  Militärmonarkins tid (193— 284)”, BKL IX sp1298m;

  Den grekisk-romerska civilisationen trängdes tillbaka av provinsernas folkliga kulturelement, bland vilka de orientaliska övervägde, särskilt i religiöst avseende. .. De romerska fältherrarnas rivalitet om kejsartronen ledde till förödande inbördeskrig.”,  BKL IX sp1298n.

  Den absoluta monarkins tid (284— 395)”, BKL IX sp1299ö;

”.. Konstantin den store (323—337) ..  bragte den avgörande vändningen i R:s förhållande till de kristna. Diocletianus hade upptagit striden mot dem på grund av deras vägran att deltaga i kejsarkulten. Denna förföljelse, som särskilt rasade i R:s ö. delar, var den svåraste, som kristendomen haft att genomgå. Konstatin åter gynnade kristendomen och vann därmed åt R. stödet av en livskraftig andlig rörelse med högt utvecklad organisation. .. Teodo´sius den store (379—395) lyckades dock upprätthålla R:s makt. Han förbjöd den hedniska kulten och stängde templen.”, BKL IX sp1300m.

  Det delade rikets tid (395— 476)”, BKL IX sp1301m;

  Inom R:s ram hade den kristna kyrkan utbildat sin organisation och blev i R:s v. delar under ledning av biskopen i Rom en moralisk och politisk faktor av största betydelse. Kyrkan upptog R:s arv och fortplantade i kristnad form dess idéer om kulturvärldens yttre och inre enhet samt om kejsarmaktens helgd till eftervärlden. ..”, BKL IX sp1301n.

 

–600-–338        GREKISKA KULTURENS STORHETSTID (BKL VI sp1526)

  Omstörtningen i samhällslivet vid övergången från jordbruk till handel medförde inre strider. I de flesta städer ledde dessa till tyranndöme,  d. v. s. folkledares (i de flesta fall aristokraters och handelsmagnaters) välde, som tillgodosåg mängdens och handelns krav. I Aten, det enade Attikas huvudstad, bestod en gammal indelning av alla medborgare (se Fyle) samt en för de förmögnare (urspr. för den gamla adeln) gynnsam organisation av stadens folkförsamling, råd (se Areopagen) och regentämbete (se Arkont). Det lägre folkets (demos) opposition mot det rättsliga godtycket ledde till skriftlig fixering av lagen (se Drakon). Betydelsefullast var Solons lagstiftning (594), vilken även medförde an demokratisering av samhället. Genom skuldavskrivningar lättades folkets missnöje. Under denna tid gick Aten framåt som hantverkarstad, atenarna skaffade sig handelsförbindelser vid Egeiska havets och särskilt Hellespontens kuster. Omkr. 560 tillvällade sig Peistratos tyranndöme i Aten; han och senare hans söner regerade (med några avbrott) till 510. Adelsledarna gingo i landsflykt. ..”,

BKL IV sp1526.

–500-–449        PERSERKRIGEN (BKL IV sp1530: ”.. uppror under ledning av Miletos”).

–338-–146        Makedoniska tiden (”Alexander den store”, BKL IV sp1536).

–146-395          Romartiden (BKL IV sp1539mö: boken förkortar ”G.” för Grekland);

  I striden mellan Pompejus och Caesar skedde första avgörandet i G. vid Farsalos 48.”.

395-1453          Medeltiden — Östromerska tiden (BKL IV sp1539n);

  Vid romerska rikets delning 395 ingick G. i Östromerska riket (se vid. d. o.), i vilket grekiskan var regeringens och det på antiken vilande kulturlivets språk.”

1453-1821        Nya tiden — Turkiska tiden (BKL IV sp1540);

  Efter Konstantinopels fall 1453 hemföll snart hela det grekiska fastlandet åt turkarna.”.

 

-400                  GAMLA TESTAMENTETS SKRIFTER ”i huvudsak omkr. 400 f. Kr.”:

  Gamla Testamentets skrifter, i vår bibel till antalet 39, indelades av judarna i tvenne huvudgrupper:

lagen (de 5 Modeböckerna),”,

profeterna (däri inräknade Josua, Domareboken, Samuels. och Konungaböckerna men icke Daniels bok) samt

skrifterna: Psaltaren, Ordspråksboken, Job, ävensom de fem ”festrullarna”: Höga visan, Ruts bok, Klagovisorna, Predikaren, Esters bok, samt slutligen Daniel, Krönikeböckerna och Esra-Nehemja. Denna indelning återspeglar den ordning, i vilken de olika delarna blivit sammanställda och fått anseende såsom kanonisk l. helig skrift. Tidigast har detta skett med lagen (i huvudsak omkr. 400 f. Kr.), senast med ”skrifterna”, av vilka några ännu på kristen tid voro bestridda.”, BKL I sp1432.

 

200                  Gamla Testamentets Moseböcker översätts (nedtecknat) till grekiska:

  Till grekiska översattes Moseböckerna redan på 200-t. f. Kr. i Egypten och under den följande tiden även övriga delar. Denna översättning benämnes Septuaginta (sjuttio), enär den skulle ha verkställts av 70 (enligt legenden egentligen 72) judiska lärde. Den fick mycket stor betydelse, först för den judiska missionen i romarriket men sedan även för den kristna, då ju G. T. var de första kristna församlingarnas bibel, som de tagit i arv från judendomen.”,

BKL I sp1433n.

 

0                        Jesus ¦ (Johannes döparen, ”I huggormars avföda”, Luk.3:7; Jesus i Matt.12:34¦Matt.23:33)

REVOLT MOT ETABLERADE bokstavliga GAMMALTESTAMENTLIGA TOLKNINGSSÄTT (J3¦4)

inträder med vår tideräknings början (Nya Testamentet, de fyra evangelierna — senare skrifter)

 

50                      KRISTENDOMEN GRUNDLÄGGS via PAULUS (urspr. Saul — årtalet ungefärligt aktuella skrifter)

  Paulus (så bland greker och romare; bland judar Saul) den urkristna tidens förnämste apostel. ..

(Då P. i det förstnämnda kallar sig en gammal man, v. 9, synes hans födelseår icke kunna sättas mycket senare än vår tideräknings början.) ..

P:s insats i kristendomens historia är mycket betydande. Han var på sin tid den störste missionären ..”, BKL IX sp57.

 

Se särskilt avsnitt i VAD SKA DET HÄR FÖRESTÄLLA.

 

100-                  NEDTECKNADE JESUSBERÄTTELSER (De 4 Evangelierna)

   Till en kanon vid sidan av G. T:s skrifter samlades de från mitten av 100-t., tidigast evangelierna, såsom skildrande Jesu verksamhet och förkunnelse, därefter även de övriga, främst Paulus’ brev, som voro det därnäst dyrbaraste litterära arvet från den äldre tiden. Kyrkans nya kanonbildning påskyndades framför allt av behovet att vid kampen mot gnosticismen äga en auktoritativ samling av kristna skrifter. Om enskilda skrifters tillhörighet till denna samling tvistade man ännu in på 300-t.”, BKL I sp1434.

 

140-                  GREKISK-ORTODOXA KYRKAN

  Dess olikhet mot Västerns kyrka kan kortast sammanfattas däri, att den i stort sett icke utvecklats och anpassats efter nya historiska förhållanden utan på avgörande punkter bevarat den prägel, den erhållit under Gamla tiden. ..

Gentemot den romerska kyrkan och dess fortsatta lärobildning (jfr Filioque) betonar G. med eftertryck sin renlärighet (därav namnet ”den ortodoxa”). .. Österns och Västerns kyrkor gingo till följd av sina olikheter ganska tidigt isär. Den romerske biskopens universella anspråk bidrogo också att fjärma de båda kyrkorna från varandra.”,

BKL IV sp1510n.

 

140-                  ROMERSK-KATOLSKA KYRKAN

  Redan före det klara utbildandet av den för Västern, till skillnad från den grekiska världen, karaktäristiska uppfattningen och organisationen av kyrkan urskiljer man ett skede av begynnande katolicism, den s. k. gammalkatolska tiden, från omkr. 140 e. Kr., vilken kännetecknas av en bl. a. genom kampen mot gnosticism och montanism framkallad skarpare fixering av kyrkans författning ..”, BKL IX sp1304ö.

  Romersk-katolska kyrkan, det största av de kristna samfunden, är den under påven i Rom ss. högste ledare samlade delen av kristenheten. R:s egna medlemmar kalla den ofta blott ”den katolska” (den allmänneliga), en beteckning, som den övertagit från den gamla kyrkan och för egen del fortsatt hävda såväl mot den grekisk-ortodoxa kristenheten som mot de genom reformationen uppkomna samfunden. ..

R. är också besjälad av ett utomordentligt maktmedvetande: den räknar sig ej blott som ”den allmänneliga” utan rent av som en gudomlig institution, som ej kan fela, en åskådning, som till sist funnit sitt uttryck i ofelbarhetsdogmen (jfr. Ex cathedra). Dessa anspråk ha fört till ett strängt avvisande av varje opposition inom R., och krav på tros- och samvetsfrihet anses ss. tecken på förkastlig uppstudsighet.”, BKL IX sp1302mö.

 

— ”anses ss. tecken på förkastlig uppstudsighet” måste i så fall betyda, väl, att Påven har telefonnumret till Gud:

— » .. ello .. ello ..». Gud-Påven kan prata ostört om A-människor och B-människor i lugn och ro utan nesliga avbrott.

 

200-                  PÅVEDÖMET — se nedan citerad kronologi i Petrusartikeln

  Vid det hierarkiska systemets utbildning i den äldsta kyrkan kom efter hand biskopen av Rom att inta en särställning, beroende dels på Roms anseende som världens huvudstad, dels på den tradition, enl. vilken Petrus (se denne) varit dess förste biskop.”, BKL IX sp758m. Bokens Petrusartikel hänvisar till Matt:16:18:

 

Matt:16:17-20 —”  Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas’ son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen.

Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa [* Klippa heter på grekiska petra. ¦ originaltextens fotnot] skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga.

Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.»

Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias.”.

 

  Petrus,  den främste av Jesu ursprungliga apostlar, hette eg. Simeon (grekiserat Simon) ..

Men vid den avgörande prövningen, då Jesus stod fängslad, förnekade han sin Mästare.

Kärleken till denne levde dock kvar ..

P:s betydande ställning i den äldsta församlingen återspeglas i vissa evangelieord, främst Matt. 16:18 f., som ger honom en enastående myndighet men som av flera skäl icke kan återgå på Jesus själv. ..

Detta och liknande ställen blevo emellertid av betydelse för påvedömet, vars innehavare från 200-t. betraktade sig ss. P:s speciella efterföljare (P. ss. Roms förste biskop) och P. själv blev alltmer den ojämförlige ”apostlafursten”.”, BKL IXsp202n. (vår tids »Sankte Per» ¦ Peterskyrkan i Rom).

 

  Påve (lat. pa´pa, fader), titel, tillkommande biskopen av Rom ss. romersk-katolska kyrkans högste styresman.”,

  P., som väljes på livstid, har högsta lagstiftnings- och domsrätt, högsta uppsikt över kyrkans förvaltning samt är högsta auktoritet i lärofrågor och ss. sådan enl. katolsk åskådning ofelbar.”, BKL IX 1926 sp757n.

 

610-                  ISLAM-Muhammedanismen — »Kristendomens Dotterbolag» (Muhammed, 570-632 e.Kr.: 610+)

Uppkommer genom rivalitet och regionala motsättningar mellan Judarnas judendom och Araber som saknar religion:

Muhammed åberopar Judarnas Skrifter som (tolkade) förvanskningar av ett sant ursprung — fortfarande i bokstavstolkad mening. Islam urartar snabbt till en tyrannisk, speciellt kvinnoförtryckande grymhetsritualism med stor central auktoritetskraft — men vinner många anhängare som opponent till judendomen.

 

1500-                REFORMATIONEN (DE REFORMERADE KYRKORNA)

Reformatio’nen .. 1500-t:s stora religiösa nydaningsrörelse inom den västerländska kristenheten.”, BKL IX sp912ö.

— Medeltidens västerländska kristna kyrkosystem uppdelas på olika åskådningsriktningar (traditionellt konservativa kontra nya liberala protestantiska).

 

1483-1546        LUTHER OCH PROTESTANTISMEN — påvedömets förkastande

   Luthers 95 teser år 1517 (”på dörren till slottskyrkan”, BKL VII sp899m).

   Disputationen 1519: ”.. blev det fullt klart för L., att påvedömet var en blott mänsklig institution, vilken med orätt gjorde anspråk på gudomligt ursprung.”, BKL VII sp900mö.

   1520, Luthers tre reformatoriska huvudskrifter, källan som ovan.

 

1509-1564        CALVIN OCH CALVINISMEN (annat alternativ i protestantismen)

GT-Bibeln bokstavligt, BKL II sp984m, ”lagisk, bokstavlig tolkning, varigenom bl. a. gammaltestamentligt material i stor utsträckning blivit normativt.”.

 

KRISTENDOMEN formar sedan vidare in i vår egen tid (1800+) västvärldens normer för och inom statsbildning och rättsutövning.

 

 

 

VAD SKA DET HÄR FÖRESTÄLLA: Paulus  ANTIKRISTReflexionen

  PAULUSHISTORIEN

Se särskilt citat om Paulus betydelse  i Kristendomen

VAD SKA DET HÄR FÖRESTÄLLA?

alla bibelcitat från Bibeln 1917

 

— Hela Paulus framställning (särskilt Paulus brev till Galaterna [Bibeln 1917, Nya Testamentet]) är koncentrerad till att sätta/polemisera/framhäva/stensätta TRO mot det Paulus kallar för ”lagen”, typ »sedan tron har kommit, behöver vi inte mera (bry oss i) lagen».

 

 

     Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.”, Gal.3:25.

     Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen”, Gal.2:19.

 

 

— Sedan tron har kommit?

Joh.16: — ”  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;” — säger JESUS.

Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

 

Jes.29:13 — ”  Och Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting mot deras folk, ja, underbara och förunderliga; de visas vishet skall förgås, och de förståndigas förstånd skall bliva förmörkat.”.

Ps.106:33 — ”  Ty de voro gensträviga mot hans Ande, och talade obetänksamt med sina läppar. De förgjorde icke de folk om vilka HERREN hade givit dem befallning, utan beblandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar.”.

Mark.7:6 — ”  Men han svarade dem: »Rätt profeterade Esaias om eder, I skrymtare, såsom det är skrivet: ’Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig; och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.’ I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar.»”.

 

PAULUS ÄR VARKEN (Jesus)KRISTUS ELLER GUD.

 

Matt.5:17 — ”  I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.”. Se även i M2.

Luk.12:49 — ”  Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!”.

Luk.16:17 — ”  Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”.

Matt.24:35 — ”  Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.”.

Jes.40:8 — ”  Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förbliver evinnerligen.”. [Ps.102:26-29].

Mika.6:8 — ” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”.

 

Jämför

EN SKUR AV VERBALFLÖDEN MED TILLFÖRSÄKRADE KÄRLEKSBETYGELSER ÅT DET EGNA FAVORITHUSDJURET

 

»Herre Jesus Kristus Gud Frälsning Herre, Herre, Gud, JesuKristiHerre ..»

 

gör varken från eller till: intygande, försäkrande, edsvärjande.

 

— DÄRFÖR ATT VI VET ALLA VAD LÖGNAREN OCH BEDRAGAREN EFTERSTRÄVAR MEST, TALAR OM MEST, FRAMHÄVER MEST, UNDERSTRYKER MEST.

— Så: Vad återstår för den som är ärlig, hederlig, rättfram, ädel och sanningsenlig, vad ska den svara, intyga och säga?

— Vi människor är EXPERTER på att ljuga, bedra, vilseleda och fördunkla ENBART genom att öppna munnen och börja glappa med käken. Så: Ädelheten i Exempel:

 

 

Matt.10:38 — ”och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.”.

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”.

Joh.16: — ”  11. i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”

 

EXEMPEL:

— Den som KAN får gärna ge en enda klargörande punkt som berör vettet, förståndet och förnuftet — logiskt, rationellt tänkande och associerande — i det här följande citerade veritabla superUltraCentrerade personsvammlet:

 

     Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden.”, Gal.2:19.

 

Luk.16:17 — ”  Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”;

Lagen ÄR rättfärdigheten: sanning och kärlek:

Mika.6:8 — ” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”.

Rättfärdighet — lagen — kan inte vinnas, inte förloras, inte ändras, inte påverkas. Enbart iakttas eller så inte; rättfärdighet utövas — eller så inte.

 

Joh.3:16 — ”  Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.”.

 

— Finns någon människa på Jorden i Universum som vill åberopa Buddha (f.ö. ca 500 f.Kr.) som MENLÖS inför Jesus, eller kaputt lam inför GT-Bibelns Herren Gud?

 

Matt.23:10 — ”.. ty en är eder läromästare, Kristus” — säger JESUS. [J4].

Joh.8:58 — ”»Förrän Abraham blev till, är jag.» Då togo de upp stenar för att kasta på honom.”.

 

What’sUp? ÄR ”gud” EN, eller »hur ska EN ha det»?

— GUDS SON ÄR i andra slutande ord INGEN MÄNNISKA. Har aldrig varit. Kommer aldrig att bli.:

— KRISTUS ÄR kan här veterligt inte förstås som annat än EN DEN BIBLISKT AFORISTISKT UPPKLÄDDA ANDLIGA ICKE DÖDLIGA VÄSENSFORM SOM SAMMANFATTAR DET TIDLÖSA EVIGA OSKAPADE FÖRSTÅNDETS OCH FÖRNUFTETS FÖRMÅGA sanningen och kärleken, den eviga oförstörbara fridens och harmonins oskapade princip ATT OMFATTA ALL TILLVAROS FUNDAMENTALA TOTALA HELHETSINNEHÅLL INFÖR VANLIGA DÖDLIGA TROTTOARFOTGÄNGARE SOM DU OCH JAG NÄR VI HANDLAR ÄPPLEN OCH APELSINER PÅ ICA. Typ.

   Absolut gärna rätta om fel. Fel får inte förekomma här.

— Jämför Paulus som ovan:

 

”.. då hade ju Kristus icke behövt lida döden.”

 

”Ju”. Definitivt ingen KristusHöjdare. Kristus har ingenting med död att göra, enbart liv. So to speak ENLIGT utsagorna (som ovan) från Jesus.

   Paulus är hopplös.

 

TRO (eng. faith) vad vi vet i den mest prominenta meningen

— IGENKÄNNANDET (lagen) av en inneboende tidlös oskapad och oförstörbar VÄRDIGHET, lika för alla utan åtskillnad, samma som ett förnuftets och förståndets absoluta kännemärke, och utöver det inget alls EFTERSOM ..

— är kan visas vara i varje detalj detsamma som grundvalen för sanning och kärlek: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”.

   Allt annat innefattar följdriktigt (lagen) icke-sanning och icke-kärlek. Och därmed ofrånkomligt obönhörligt vettlöshet, vanvett, tok: våld, ofrihet, orättvisa, ofred. Hela GT-Bibelns andemening.

Mika.6:8 — ” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”.

— Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

DET KANSKE FINNS ETT SÄTT ATT ”RÄDDA PAULUS” — men inte eftervärlden som antagit hans parafraser — genom HANS möjliga (knäppa) sätt att för sin egen tid förstå lagbegreppet: Nämligen som en KÖTTJUDISK »åkomma» — som föranledde motsättningarna med Jesus, och som Paulus

(i ovan exemplifierade odrägliga anda av vettlös kristenhet, med noll fattning på lagbegreppets egentliga innebörd: kan inte upphävas eller omintetgöras)

matar ut i motsvarande attacker runt år 50 för att försöka rättfärdiga Jesus. Möjligen.

— Problemet är nämligen inte Paulus som person — en märkbart ömkansvärd sanningsgycklare. Utan hela den ström av attityder, kadrer av människor som antagit hans lydnadslära — direkt i strid med utsagorna från Jesus (Se särskilt i MINISTER OF GOD och PAULUS LYDNADSLÄRA). Och därmed Paulus popularitet bland världsfurstarna med de tillhörande statsförvaltningarnas ”lag och ordning genom lydnad och bestraffning”. Hela Kristendomens samlade (beklämmande) historia  som börjar med Paulus s.k. missioner : NOLL förankring i utsagorna från Jesus: Se även delvis mera detaljerat i KRISTENHETEN.

 

 

YTTERLIGARE CITAT UR PAULUS PRODUKTION GES NEDAN MED TILLHÖRANDE JÄMFÖRANDE CITAT OCH KOMMENTARER SOM UNDERSTRYKER DEN GUDOMLIGA SAMHÖRIGHETEN ENLIGT

Hes.18:27 — ”  Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv.”. NOTERA att ”ogudaktighet” i King James Bible anges med ordet ”wickedness” som mera rationellt betyder ”att uppträda generellt korkat och dåraktigt”:

Ez.18:27 — ”  Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right ..”:

— RÄTTFÄRDIGHETEN ÄR INGEN EGENSKAP: Rättfärdighet kan inte vinnas, endast utövas eller så inte, liksom det är med kärleken och sanningen:

Mika.6:8 — ” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”.

 

Relaterat förtydligande: RÄTTFÄRDIGHET FRAMTRÄDER enbart då — i varje enskild situation — LAGEN iakttas. Lagen — sanning och kärlek — kan inte göras, inte åtlydas. Endast eftersträvas och efterfrågas: iakttas: respekteras. Alla övriga tillfällen = orättfärdighet: icke-sanning, icke-kärlek: kaos, våld. orätt, ofrihet, ofred. Rättfärdighet är ingen egenskap. Rättfärdighet är snarare en (slags inlevd) utmärkelse — som kan tas tillbaka »om man inte sköter sig». Så får tydligen ”orättfärdighet” förstås som lagbrott =”synd”.

 

— Hela Paulus framställning (särskilt Paulus brev till Galaterna [Bibeln 1917, Nya Testamentet]) är koncentrerad till att sätta/polemisera/framhäva/stensätta det Paulus kallar TRO mot det Paulus kallar för ”lagen”, typ »sedan tron har kommit, behöver vi inte mera (bry oss i) lagen».

 

 

PAULUS BREV TILL GALATERNA — Paulus berättar från Gal.1:1 om sin omvändelse, övertygelse och sitt kall ”i Jesus Kristus”:

  Men för de kristna församlingarna i Judeen var jag personligen okänd. De hörde allenast huru man sade: »Han som förut förföljde oss, han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota.» Och de prisade Gud för min skull.”, Gal.1:22.

:

   ”.. men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.”, Gal.2:16.

     Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus.”, Gal.2:19.

     Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig av att I lyssnaden i tro?”, Gal.3:2.

     Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: »Förbannad är var och en som är upphängd på trä[5Mos.21:23]

Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade anden.”, Gal.3:13.

GUD vilken smörja Paulus framställer.

 

5Mos.21:18-23 — ”  Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem, så skola hans fader och hans moder taga honom ut till de äldste i staden, till stadens port.

Och de skola säga till de äldste i staden: »Denne vår son är vanartig och uppstudsig och vill icke lyssna till våra ord, utan är en frossare och drinkare.»

Då skall allt folket i staden stena honom till döds: du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är. Och hela Israel skall höra det och frukta.

Om på någon vilar en sådan synd som förtjänar döden, och han så bliver dödad och du hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen icke lämnas kvar på träet över natten, utan du skall begrava den på samma dag,

ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd;

och du skall icke orena det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel.”.

— Jises. Paulus besitter verkligen förmågan att tolka skriftens bokstav. (J3):

 

Joh.4:22 — ” I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna

ty frälsningen kommer från judarna”,

— säger JESUS (samtalet med den samaritiska kvinnan som han mötte vid ”Jakobs brunn”):

— Jämför vad JESUS säger till ”judarna” i Joh.8:44: ”I haven djävulen till eder fader ..”.

SLUTSATSEN(J5): Gamla testamentets skrift — judar med mera — mening och lära är aforistisk, inte bokstavlig; andlig, inte lekamlig:

Lagen eller med samma andemening Människorätten är grunden för förståndet, vettet, och därmed sanningsbegreppet utan innehåll av tvivel = upplyst harmonisk insikt: förtröstan, eng. faith (tro, tillit). Eller sagt med Skriftens egna ord:

Mika.6:8 — ” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”.

— Gamla Testamentet är alldeles tveklöst INTE en manual för att DÖDA, STYMPA, UTÖVA ALLMÄN ARABISK TYRANNISK TERROR ELLER ANNAT DYLIKT, utan för att LIVGE.

— Jämför: HUR jag än bär mig åt med och i den här ANALYSEN — migvägrar den ge med sig. Hur löser vi det?

— Vi ANSÄTTER argumentdetaljerna tills dess intet återstår som HINDRAR klarheten i det ASSOCIATIVA tänkandet, resonerandet och reflekterandet.

— HUR kan vi rent testamentligt FÖRMEDLA den synpunkten på ett INTELLIGENT sätt?

   Ge gärna exempel. Och glöm inte av att ge rättelse om det finns fel: Sakfel får inte förekomma här. Under inga som helst omständigheter.

— DÄRFÖR ATT om saken inte gäller att ha ihjäl allt möjligt, finns bara ett sätt kvar: liv; Kärlek. Sanning. Harmoni. Fridsamhet. Full pedal hela tiden.

 

PAULUS talar tydligen och bevisligen om något som vi svårligen kan hänföra i förståndet varken till utsagor från Jesus, innehållet i Gamla Testamentet, eller som hänförbart till (J4),

”.. ty en är eder läromästare, Kristus”, Matt.23:10, säger JESUS. Inte Paulus.

 

Bibelns bokstav: — ANTIKRIST

Reflexionen ¦ Bibeln Aforistiskt

— PAULUS förefaller berätta alldeles tydligt om något annat: »Paulus Uppenbarelser inspirerade av Historiska Händelser i Biblisk Bokstav» som i förstummande popularitet tryckts ut i världsupplagor med påtrycket Gud-Kristus-Jesus-Frälsning-Evigt-Förstånd.

— Rätta gärna om fel:

Matt.24:28 — ”  Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.”; [Luk.17:37]; [Job.39:33]. Kristenheten med dess förfärliga historiska våldsutövning.

— JÄMFÖR även direkt vidrört/vidkänt i GT-Bibeln Jes.8:8:

  Huru kunnen I då säga: »Vi äro visa och hava HERRENS lag ibland oss»?

Icke så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den i lögn. Sådana visa skola komma på skam, komma till korta och bliva snärjda. De hava ju förkastat HERRENS ord; vari äro de då visa?”.

— Det gäller att samla alla rötägg i samma hatt.

 

 

     Vad jag alltså vill säga är detta:

Ett förordnande som Gud redan hade givit gällande kraft kan icke genom en lag, som utgavs fyra hundra trettio år därefter, hava blivit ogiltigt, så att löftet därmed har gjorts om intet.”, Gal.3:17.

 

PAULUS tycks leva i föreställningen om att Gud är en slags Auktoritärt Institutionellt Aktiv Varelse som bland annat »aktivt krigar mot den olydiga mänskligheten genom att» Stifta Lagar Kronologiskt, och därmed Gamla Testamentet en Geografisk Kronologisk Historieberättelse av Speciellt Magisk och Mystisk Underbar Natur (Mose Lagtavlor m.m.: Indiana Jones-filmen Raiders of the Lost Ark).

— Genomgången (SVARET) generellt visar, bevisar och klargör explicit att GT-Bibeln INTE ansluter till den typen av föreställning. Inte alls över huvud taget:

— PAULUS KOPPLAR INTE JESUS-GT-BIBELN.

— Men Paulus framträder just som den uteslutande enda förgrundsfiguren i HELA den (västerländska) kristenhetens blotta idé om väsensgrunden i Kristusformen så som just en bokstavlig historiekrönika. Och så har därmed hela Jesus-grunden förbisetts i den rent kyrkliga tappningens organisation: GT-Bibelns rent andliga innehåll: Ingen historiekrönika.

 

     Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.”, Gal.3:25.

 

Jämför (min mening):

— Det som en människa bär i sitt hjärta av övertygelse, inlevelse, lidelse, hängivenhet, beundran, det kan ingen makt i universum eller kosmos eller annat ta ifrån henne. No mother god loving way. Ever. Kalla det vad du vill. Jag kallar det sanning och kärlek — eller enklare lagen. Vi behöver inte tro något när vi VET. Gud så dumt.

 

— Paulus är tydligt och uppenbarligt GENERELLT väl ILLA förtrogen med utsagorna/andemeningen från Jesus — OCH innehållet i Gamla Testamentet:

 

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till”.

— Ursäkta vägledningen, min mening: Publiken. Inte artisten.

Matt.10:38 — ”och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.”.

Matt.5:17 — ”  I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.”. Se även i M2.

Luk.16:17 — ”  Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”.

 

— Paulus, liksom den övriga kristenheten förefaller (också) ha (avgörande) svårt att skilja mellan KRISTUS och JESUS, trots en högst märkbar konkret upplysning från källan (J4):

 

Matt.23:10 — ”.. ty en är eder läromästare, Kristus” — säger JESUS.

 

Det blir som i Japan: ”Ahlgren-SAN” (Tom Cruise i Den siste samurajen), generellt YOU-san som ”Stina-san” och ”Olle-san” typ Stina-KRISTUS och Olle-KRISTUS, med flera medresenärer, såvitt korrekt uppfattat.

— Det ”lösköpande” som Paulus talar om (”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse”) finns inte.

— LAGEN (”.. ty en är eder läromästare, Kristus”) har ingenting med förbannelse att göra. Lagen (sanning och kärlek) är — tidlöst, oskapat, oföränderligt — enda sättet att befria sig från blindhet och okunnighet och förenas med helheten: insikt, inblick, kunskap. Det finns ingen annan väg. Man måste själv genomgå, genomvandra den vägens specifika individhistoria, varje detalj. Och ingen kan ”lösköpa” någon annan för att skapa genvägar till ”insikt och befrielse”: kunskapsvägen är individuell.

Det blir som Jesus säger: var och en måste bära sitt eget kors — genomgå, genomlida sina egna spärrar och hinder för att finna vägen bakom dem. Eller som Buddha (»Buddha-san») också uttrycker saken:

 

— Hjärtats visshet. Inte det rationella tänkandets som vi ändå behöver för att hitta lägenhetsdörren hem.

 

Flera Pauluscitat finns i ämnet. Det här sagda räcker för att påvisa principen:

 

”Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”, Luk. 18:8.

 

Se även citat specifikt på annat ställe i MINISTER OF GOD och PAULUS LYDNADSLÄRA:

 

KRISTENHETEN GENOM PAULUS MISSAR JESUS:

 

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder,

ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”.

 

 

— ”Fursten”[DanielsSyn] (min tolkning) är inte Paulus som person utan strömningen, tidsattityden som (bl.a.) anammat Paulus synsätt. Varför är människan så benägen att anamma bedrägliga föreställningar?

Vad vi vet: det är alltid enklaste vägen att slippa bry sig i vettets eftersökande. Bekvämligheten.

 

 

Min egen reflexion (första, från Bibeln 1917) sedan lång tid gått med studier av Gamla Testamentet + Nya Testamentets fyra evangelier var den vid genomläsningen av de sista NT-delarna, sist i boken:

det som finns upptaget i övrigt (allt i NT efter de 4 evangelierna) besitter INTE samma KLANG. Det är två väsensskilda — olika — åskådningssätt.

— GT-Bibeln med de fyra evangelierna (Utsagorna från Jesus) är samstämmiga. Övrigt INTE.

   Främsta framträdande skillnad?

— Förköttsligande. Maktanspråk. Härskaridéer. Regeringsauktoriteter. VÅLDET tar fysisk skepnad.

 

MAN är benägen att tolka det hel så (min tolkning):

— Frånsett människorna generellt som Jesuspersonen talade till, fanns inte en bland hans närmaste (apostlarna) som förstod Kristus-budskapet. Inte en enda. No F way.

 

— Dessa (Typ Paulus med flera, vidare nedan) vidarebefordrade istället Köttsjudarnas Bokstavliga Lagbegrepp — GT-Bibelns bokstavliga tolkning — via Jesusinspiration genom en så uppdagad andlig motsättning (ett heligt krig), och som sedan bara målas ut vidare via direkt barbariskt måleriska förment gudomliga tolkningsföreträden:

— Jag betvivlar inte ett ögonblick att skriftställarna bakom dessa meningar verkligen också trodde på innehållet:

— Vi VET[GTex] redan i vår egen tids historia ATT och HUR människor genomför sanningsbeskrivningar utan verklighetsunderlag i det att desamma ”vittnen” också fullt och fast TROR på det osanna innehållet såsom verkligt och sant — i stark influens av en MOTSÄTTNING mellan olika sinnesyttringar som omfattar speciellt kulturella strömningar, ingen nämnd ingen glömd, och just för att framhäva och ”skydda” det eget favoriserade. Det är i sig ingen nyhet. Partituren efter de fyra evangelierna är rena rama »Västerländska KristenMuhammedanska» fysiska huggsexan. Inte ett spår av Jesus sannings- och kärlekslära. Ingenting av den aforistiska KRAFT som utmärker GT-Bibeln. Sten dött. Bokstavstolkning. Inte aforismer avsedda att leda tänkandet in på rättens, sanningens och kärlekens väg.

 

Jämför GT-Bibelns motsvarande som det tydligen får förstås verkligt kraftfulla upplysande innehåll:

 

Jes.10:5 — ”  Ve över Assur, min vredes ris, som bär min ogunst såsom en stav i sin hand!

Mot ett gudlöst folk sänder jag honom, och mot min förgrymmelses folk bjuder jag honom att gå, för att taga rov och göra byte, och för att nedtrampa det såsom orenlighet på gatorna.

Men så menar icke han, och i sitt hjärta tänker han ej så, utan hans hjärta står efter att förgöra och efter att utrota folk i mängd.”.

 

Rätt och rättfärdighet. Liv. Inte död. Lagen med konsekvenser.

 

Skrifterna efter de fyra evangelierna EXEMPLIFIERAR SÅ »hopplösa fall av tydligt beskriven makttarvhet»: auktoritetsvurm och bestraffningskärlek med plågoövningar mot människor — samma ådra av angelägenheter som återfinns inom ISLAM: fysiska bestraffningsinrättningar som ska skapa lydnad genom att injaga SKRÄCK (rätt att utöva direkt fysisk hustrumisshandel ingår som fundament i själva åskådningssättet: varför förbjuds den typen inte av VärldsSamfundet?).

 

   Upp.8:10 — ”  De hade stjärtar med gaddar, såsom skorpioner hava; och i deras stjärtar låg den makt de hade fått, att i fem månader skada människorna.”:

   Upp.11:13 — ”  .. och genom jordbävningen omkommo sju tusen människor; och de övriga blevo förskräckta och gåvo ära åt Gud i himmelen.”.

 

Det var varken GT-Bibelns eller Jesus avsikt. Det finns ingen sådan avsikt i LAGEN. Rätta gärna om fel.

 

   MÄNSKLIGA INRÄTTNINGAR OCH BESLUT besitter ingen myndighet över lagen:

— TYRANNIET utövar LAG genom lydnad och bestraffning. Bestraffningen är central.

— KUNSKAPEN utövar LAG genom upplysning och undervisning. Det finns inga straff, enbart upplysning.

 

— Eller summerat i enklare ord:

 

Joh.16: — ”  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

 

KÄRLEKEN utför inga bestraffningar. Glöm inte av det.

 

 

 

Antikrist: KRISTENDOMENS HISTORIA — se även i KULTURbeviset 

 

 

VAD GÅR ALLT DET HÄR SPEKTAKLET (JesusUtsagorna [KONTRA] GT-BibelInnehållet)

UT PÅ?

— GT-Bibelns ursprung — INTE Judendomen: inte folk som åberopar geografisk äganderätt med hänvisning till andliga urkunder: allas lika värdighet och rätt.

 

 

 

 

   Hab.2:13 [Jer.51:58] [Jes.11:9] — ”  Se, av HERREN Sebaot är det ju sagt: »Så möda sig folken för det som skall förbrännas av elden, och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall bliva till intetTy jorden skall varda full av HERRENS härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.”.

   Jer.51:58 — ”  Det vida Babels murar skola i grund omstörtas och dess höga portar skola brännas upp i eld.

Så möda sig folken för det som skall bliva till intet, och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall förbrännas av elden.”.

   Jes.11:9 — ”  Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är ty landet skall varda fullt av HERRENS kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.”.

 

— Träd gärna fram den menar sig ha något att visa och berätta — bekräfta eller dementera — vad som helst bara det ansluter till domänen NATURKUNSKAP. Det är därför vi är här. Universums Historia.

 

 

 

 

ANTIKRIST

— används direkt efter Jesus: TERMEN omnämns (här veterligt, ordet som sådant) bara på två ställen i NT i Johannes första Joh1B och andra Joh2B brev, citat nedan.

— Angående namnet JOHANNES — figurerar i 1. Johannes Evangelium, 2. Johannes Uppenbarelse och 3. Johannes Brev:

— ingen närmare kännedom finns här om deras ev. inbördes relation.

 

Jesus förutsäger en ”antikrist”:

  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till.”, Joh. 14:30.

 

Joh.16: — ”  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

— Vilka ”de”? UtellMe: Inte de man hade trott:

  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”, Luk. 18:8.

Rätta gärna om fel:

 

— Inte hade väl Jesus med de orden sett in i framtiden

(lagen och konsekvenserna), sett en värld baserad på

” Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till.”, Joh. 14:30,

med kyrkosamfund, kyrkorörelser och världsomfattande religiösa föreningar

(lagen och konsekvenserna) med omfattande Jesusåkallan och Kristusåkallan

(lagen och konsekvenserna) med ständigt upprepande och mässande intygANDE av Ädla Gudsbevekelser

(lagen och konsekvenserna) och sant troende, evigt liv — kristendomen?

— Nejmenherregud, det kan man väl aldrig tro heller.

   (Minst) Två tusen år av väl dokumenterad världshistoria i ständiga blodbad.

   Jätteväl utbredd TRO.  Pang  .. Pang  .. Pang  ..

   Affärerna säljer korssmycken — i silver och guld — att bäras som amuletterad lyckomaskot.

   Självklart.

   Fantastiskt fascinerande. Alla vinner på Lotto. Det gäller bara att ha en fast TRO. Käre Jesus.

   Jag tror på Herren Jesus.

 

 

— Mendu, författarämnet, går du inte lite väl långt nu — var och en har väl rätt att uttrycka sin tro?

— Absolut (A18). Men det betyder inte att allt troende baseras på (K1) människovärdighetens igenkännande och erkännande som ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”; Tankefrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, associationsfrihet garanterar grunden för individens fria utveckling, möjligheten att argumentera, disputera, analysera. ifrågasätta, kritisera men också att uttrycka korkade, speciellt djupgående idiotiska meningar. Inte allt tänkande, inte all TRO, leder till eller ens främjar ”frihet, rättvisa och fred i världen”. Det räcker inte med att säga ”Sanningen, Sanningen” för att också bli förtrogen med innehållet. Så, säkert: Det finns alltid människor som TROR, och så finns det människor som Tror. Och så finns det en del som VET, och en del som Vet. I slutänden är det alltid undantagslöst HJÄRTAT som talar.

— Hej, ursäkta. Hur mycket är klockan? — Fem. Säker förvissning utan att darra det minsta.

 

 

Joh.14:30:

  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till.”.

Joh. 14:11:

  i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

Matt.24:24 — ”  Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så och falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda.

Jämför även:

Luk.21:8 — ”  Ty många skola komma under mitt namn och säga: ’Det är jag’ och ’Tiden är nära’. Men följen dem icke.”. Se JOHANNES FÖRSTA BREV nedan: ”den yttersta tiden är inne”.

 

 

»DET TAR INTE 5 MINUTER» förrän hela församlingen har förkroppsligat Kristus och bokstavligt vrängt hela framställningssättet från Jesus:

— HUR kan du bevisa det? — GENOM ATT RECITERA JESUS(J4) mot aktuella yttringar som tydligen infinner sig omgående sedan Jesuspersonen inte längre befinner sig på den historiska scenen:

 

JOHANNES ANDRA BREV — skrifterna som följer efter de fyra evangelierna i nya testamentet, Bibeln 1917:

2Joh.1:7 — ”  Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren Antikrist.

Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön.”.

 

Det finns här veterligt ingenting sådant omtalat/omvittnats från Jesuspersonen själv annat än just det framförda

 

Joh.14:30:

  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till.”.

 

 

— JesusPERSONEN går bort — men AndeMeningen (KRISTUS) står kvar. Orubbligt. Som alltid:

— ”»Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.»

Då togo de upp stenar för att kasta på honom.”, Joh.8:58—Bibeln 1917.

 

Personklientelet runt Jesuspersonen hänger inte — riktigt — med. Rätta gärna om fel. Sakfel får inte finnas här.

— Författaren i Johannes Andra Brev ”skulle komma i köttet” förefaller ha förstått saken så att inträdet med Jesuspersonen på historiens scen blir människosläktets allra första bekantskap med sanningsinnehållet. Det var varken GT-Bibelns[Ettan] eller Jesuspersonens uppgift. Jämför (återigen[J6]):

 

 

 

Populationen som kallar sig anhängare av Jesus och hans lära iscensätter strax det som Jesus (J4) och GT-Bibeln ALDRIG talade om: förköttsligandet och bokstavstolkandet av LAGEN:

   GT-Bibeln: »Jag och fadern är ett».

Direkt efter Jesus: Man

1. upphöjer tydligen den egna förstånds och fattningsförmågan SOM ”sanktionerad av Gud” och

2. börjar i den andan strax leta efter, och utpeka, olika avvikande personämnen för att hänga termen Antikrist PÅ: »inkvisitionen börjar omgående». Utan att inse att antikristströmningen obevekligt börjar med utgången av Jesus — precis så som det blev sagt och nedtecknat i ”Härefter talar ..”. Rätta gärna om fel;

3. förstår inte den historiska utvecklingens scen: DRIFTEN i tidens laglöshet och sanningslöshet som skapar, genererar och underhåller förödelserna, och som drar med sig personämnena som hjulet för med sig vagnen med innehållet.

 

 

— ”antikrist” (Joh.14:30 som ovan) handlar uppenbarligen INTE om en enskild personifiering utan om en VÄRLDSSTRÖMNING, en VÄRLDSEPOK full av sannings- och kärleksförnekelse:

— Jämför Daniel.8.

 

— Den »Jesustrogna apostelskaran » — i åberopande av en GT-Bibelns bokstavliga tolkning tillsammans med dito tydligen oriktiga påståenden, meningar och utsagor om ”Kristus Förköttsligande”, citat nedan — börjar omedelbart sedan husbonden rest bort på semester planera för »omfattande festligheter» på husets kredit. ”DENNA VÄRLDENS FURSTE”: Kristendomen — med »DotterBolaget» Muhammedanismen-ISLAM (»Arabiska JudeKomplementet») från ca 600 e. Kr — inträder med sin era av Blodbad i »Guds Herren vår Jesu Kristi Namn».

— Eller finns det en annan ANTIKRISTLIG tvåtusenårig historieskrivning att välja på? Från min utkikspunkt syns inget sådant. Men rätta gärna om andra synpunkter finns.

 

JOHANNES ANDRA BREV — skrifterna som följer efter de fyra evangelierna i nya testamentet, Bibeln 1917:

2Joh.1:7 — ”  Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren Antikrist.

Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön.”.

 

Ty många villolärare hava gått ut i världen” — men inte skriftställarna själva i den aktuellt skrivande akten, enligt deras egen mening tydligen.

— HUR MÅNGA HAR FÖRVILLATS AV DEN TEXTEN typ ”skulle komma i köttet”? Testa Jehovas Vittnen.

— Så, OM sådan förtrogenhet fanns, då, i förståndet, skriftställarna själva, varför inte dundra på direkt med HERREN SÄGER — direkt med en gång: What’sUp: Varför så blygsam?

Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet” — som om (J4) Kristusväsendet aldrig tidigare, utan först genom JesusPersonen, hade ”visat sig för världen” — en högst tarvlig föreställning i kraft av LAGEN (EFTERSOM ..) och dess TIDLÖST UNIVERSELLA betydelse: allas lika värdighet och rättigheter; KRISTUS som ett namn på ”den ende läromästaren” alla tider, alla kulturer är så tydligen ALLTID närvarande för VARJE individ som söker och frågar efter sanningen: varje enskilt nyfött barn. T.ex. Buddha runt 500 år före Jesushistorien — eller själva GT-Bibeln ännu längre tillbaka, det verkliga Exemplet.

— Och DET skulle inte Jesus efterföljare ha insett? Nej. Det är det märkliga: det verkar inte så. Vilka är dessa?

 

JOHANNES FÖRSTA BREV — skrifterna som följer efter de fyra evangelierna i nya testamentet, Bibeln 1917:

1Joh.2:18 — ”  Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.”.

Jämför:

Luk.21:8 — ”  Ty många skola komma under mitt namn och säga: ’Det är jag’ och ’Tiden är nära’. Men följen dem icke.”.

 

Mina barn”?

— TURBULENSEN kring Jesuspersonen vid tiden ifråga var så stark, djupgående och associativt drivande, att flertalet blev galna av upphetsning med tillhörande åtföljande — helt säkert sant upplevda — ”syner och uppenbarelser” av de mest skilda slag, art, sort och typ så väl hälften vore nog, vilket vi får ha visst överseende med: de visst inte, riktigt, själva vad de var del i. Vi måste utgå ifrån det. Jämför

 

” »Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma; men ve den genom vilken de komma! ..»”, Luk.17:1—Bibeln1917.

— Jag tror inte att V:et så mycket hänger på omgivningens reaktioner som på den egna skuldkänslan, den som ämnet berör. Därför att vi människor när vi upplever oss fria har en viss tendens att ömka oss över även den mest genomädla idiot. För idiotens egen del, nämligen, är det svåraste partiet att förlåta sig själv.

   När allt kommer omkring är det inte de rättsinniga som behöver hjälpen, utan alla övriga.

 

   Återigen angående termen ”antikrist”: inte skriftställarna själva i den aktuellt skrivande akten, enligt deras egen mening tydligen — så bevisligt jämförbart med Jesus egen utsago av att inte vara en antikrist. Jämför/erinra återigen: ”Många skola komma under mitt namn ..”[Matt.24:5]; [Mark.13:6]; [Luk.21:8].

 

— Du själv som författarämne då, vilken du nu än är?

— Som det är sagt: Man känner trädet av dess frukt. Jag måste själv ständigt utrannsaka innebörden för att försöka undvika sakfel och speciellt korkade uppslag.

— Det är sammanhanget det gäller: sanning och kärlek. Lagen.

— OM läsaren (ens tänker tanken att) börjar TRO på mig, är det illa ställt. Varför då? Därför att det värsta som kan hända en människa är att bli UPPHÖJD över andra. Bevaremigväl — bevareSIG väl. Sanning och kärlek. Lagen. Inget annat. Den som gör målet är fortfarande en lagkamrat. Inbilla sig ingenting.

 

— Jesus utmärker sig verkligen för att ha koll på ”lagen med konsekvenserna”. Väldigt träffsäkert. Rätta gärna om fel.

— PERSONIFIERINGEN

till skillnad från innebörden av en Strömning enligt Jesus, såvitt här korrekt uppfattat,

av en ”antikrist” började tydligen omedelbart efter att ”Jesus tagit semester”

— som också efterlämnade ekot av den tydligen ständigt närvarande men lika tydligt illa fattade KRISTUS som fortfarande borde ha gett visst intryck på skaran ”lärjungar”

men tydligen inte gjorde det OM något VETT hade funnits närvarande:

 

— ”antikrist” (Joh.14:30 som ovan) handlar uppenbarligen INTE om en enskild personifiering utan om en VÄRLDSSTRÖMNING, en VÄRLDSEPOK full av sannings- och kärleksförnekelse: ”denna världens furste”: ”i mig finnes intet som hör honom till”. Kristenheten+: Kristendomens historia. Våld. Blodbad.

 

HISTORISKT SCEN strax efter år 0:

— Jesus läxar upp Satanistsekten: → 1. Kristenhet + 2. Islam med vidare mellanspel in till vår tid → J5.

— Man undrar (stillsamt) vem som upphöjer vad.

 

Helt intrinsiskt ren på Jesus (J3¦4).

Men Världens Samlade Kristenhet kanske vill mena att den här utsagan är lögn:

Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

Joh.16:9 — ”  i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

Ge gärna särskilt tydliga exempel.

EFTERSOM .. Eller kanske i andra ord:

— »Kapitulerar ni frivilligt»?

 

Jämför:

— »BUDDHAS LÄRA KAN INTE VARA EN SANNINGS- OCH KÄRLEKSLÄRA UTGÅNGEN FRÅN GUD OCH KRISTUS, DET ÄR EN LÖGNLÄRA EFTERSOM DEN KOM 500 år FÖRE ”KRISTUS I KÖTTET”».

— Tyvärr är det den nivå som typen skriftställare ännu i denna dag sysslar med i ämnet Jesus: man utmäter allt möjligt UTIFRÅN sin Fortfarande Köttsjudiskt Inspirerade Som Jesus Revolterade Emot ”I haven djävulen till eder fader ..” bokstavliga Jesus Kristus GT-Bibeltolkning. Och framställer — konsekvent — allt som är EMOT som typen ”antikrist”. Sig själva håller man för ”Guds Barn”.

   Verkligen Fascinerande.

   Hittar dessa alls till parkeringen?

 

Jämför kommentaren till 1Joh.2:18 (i källtexten från 1894 markerad ”18, Barn,* ..”) i den äldre svenska bibelupplagan till ovanstående — grunden till »den moderna kristna självupphöjda fromheten»:

 

BIBELN — NYA TESTAMENTET. Ny öfversättning med förklarande anmärkningar af P. Waldenström 1894. Andra delen

  * Åter tilltalar apostelen här alla troende med detta uttryck af innerlig ömhet och kärlek.”

 

DET HAR SYNTS DE BIBLISKT/KÖTTSLIGT BOKSTAVSTROENDE/HÄVDANDE, citatdelarna ovan, att frammana en föreställning om ”gemensam sammanhållning” med STÖD av ”apostlarnas skrifter” (de närmast Jesus) för att sammanverka en slags

»vi blir en trygg nation om vi håller ihop med ”innerlig ömhet och kärlek”».

— Vart tog SANNINGEN vägen?

— Ändamålet med budskapet var INTE någon ”nation”, grupp, församling, förening eller panel av människor.

   Den församlingen — mänskligheten — finns redan: den enskilda människans eget individuella hjärta:

 

Matt.10:38 — ”och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.”.

 

Varje. Församlingen gör varken från eller till som sådan, även om den

 

(”Egypten”: ”Du bedrev otukt med egyptierna, dina grannar med det stora köttet”, Hes.16:26 ),

ang. Jerusalem.

(” Du förtröstar väl på den bräckta rörstaven Egypten, men se, när någon stöder sig på den, går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är Farao, konungen i Egypten, för alla som förtrösta på honom.”, Jes.36:6),

GT-Bibeln 1917 — aforistiskt. Inte bokstavligt. Inte författad av satanister[KöttsJudar]. Men åberopad av sådana — tydligen från någon viss kritisk tidpunkt i historien enligt Jesus som GT-Bibelns[J123] sanningsvittne.

— NAMNEN i GT-Bibeln ändrar INTE kontexten — som satanistsekten[GTmosGrek] behöver för att hävda sin geografi.

 

kan verka stödjande.

Församlingen är i själva verket starkt konserverande, som vi nu också vet i detalj, och som sådan — den egna kultens samlade värderingssyn — ytterst svår att frigöra sig ifrån om uppgiften gäller inblick i »detaljer utom systemet»: kontroverser är INTE välkomna. Jämför ”I haven ..”.

— Ursäkta intrånget: Det värsta som kan hända en FRITÄNKANDE människa är att bli INVOLVERAD i ett FÖRETAG (vår tids enda bevarade GT-Bibels aforistiskt omskrivna ”EGYPTEN”) som inte grundas på INSIKT I alla människors lika värdighet och rättighet. Rätta gärna om fel. Se även i GTex.

— Typ Svenska Staten (1870+) — som inte kan leva tillsammans med våldsvägrare — garanterat noll hotbild: skötsamma, hyggliga människor — utan att antasta, misskreditera, misshandla, hota och frihetsberöva sådana, upprepat, systematiskt, tills .. †

 

Joh.10:30:

” .. Jag och Fadern äro ett

Då togo judarna åter upp stenar för att stena honom.”.

Joh.14:6:

  Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.»”,

Joh.8:58:

  »Förrän Abraham blev till, är jagDå togo de upp stenar för att kasta på honom.”.

Matt.23:10:

”.. ty en är eder läromästare, Kristus”, säger JESUS.

Jesus svarade dem: »Det är ju skrivet i eder lag:

Joh.10:34:

  » 'Jag har sagt att I ären gudar.'

 

Ps.82:6: "».. Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner; men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.".

 

Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord kom till

— och skriften kan ju icke bliva om intet —

huru kunnen då I, på den grund att jag har sagt mig vara Guds Son, anklaga mig för hädelse, mig som Fadern har helgat och sänt i världen?

Gör jag icke min Faders gärningar, så tron mig icke.

Men gör jag dem, så tron gärningarna, om I än icke tron mig; då skolen i fatta och förstå att Fadern är i mig, och att jag är i Fadern

Då ville de åter gripa honom ..”, Joh.10:30-39.

 

VarförVåldet?:

VARFÖR

URARTAR DE MÄNSKLIGA KULTURERNA I

VÅLD OCH ORÄTT I TID OCH OTID? What’sUp?

— DÄRFÖR: Människor, samhällen, kulturer som utvecklar, frågar efter, bryr sig i människovärdighetens igenkännandeerkännandet — utvecklar inget våld.

— Våldet utvecklas bara, enbart, där människor INTE får vetskap om innehållet — och därmed utlämnas åt godtycken och egensinnen. En båt utan kapten. Ett segel utan mast. En omfamning utan värme. En beröring utan hjärta. Musik utan harmonier, utan oktaver, utan variationer, utan ekon, utan klanger, utan tonernas minnen.

 

SKRIFTEN innehåller parafraser på flera ställen av formen

”.. detta släkte är ett ONT släkte ..”.

 

— Och VARFÖR finns det alltid (en stor mängd) människor av den särskilda kategorin KVINNA som definitivt inte passar in på den typen? What’sUp?

 

Luk.11:31 — ”  ».. Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda fram tillsammans med detta släktes män och bliva dem till dom. Ty hon kom från jordens ända för att höra Salomos visdom; ..»”.

Jer.31:22 — ” ..: det bliver nu kvinnan som tager mannen i sitt beskärm.”.

 

— Jag tror att det beror på själva DEN KONSTITUTIONELLA KONSTRUKTIONEN:

— det som tjejerna har mellan benen och som fortsätter in mot hjärttrakten, sedan vidare upp i hjärnvindlingarna, och sist men inte minst i mungiporna, glansen bakom ögonlocken, med alla underbara omfamningar och så där, herreguud .. . Absolut: Livets Tempel. Stället där vi FORMAS, Hela Henne: ren naturlig moderlig omsorg och omtanke. Det BLIR naturligt för kvinnor ATT utstråla den magiska (fasansfullt underbara) stjärnglansen. Den är bara helt oemotståndlig. Tjejerna står definitivt »närmare Gud av Naturen». Rent av ÄR Det — med definitiva inre manliga förgreningar. Inbilla sig ingenting.

 

Jämför PAULUS LYDNADSLÄRAKristenhetens och Islam med Associerade FÖRFÄRLIGT traditionellt AVIGA KvinnoATTITYD:

— Våldet utvecklas bara, enbart, där människor INTE får vetskap om kärleksinnehållet — och därmed utlämnas åt godtycken och egensinnen: idéer om makt. En båt utan roder. Ett segel utan farkost. En omfamning utan hänförelse. En beröring utan inlevelse. Musik utan tonernas minnen. Längtan utan lycksalighetens beröring.

 

 

DEN LÄSARE SOM ÄR speciellt känslig för nakenbeskrivningar på nivån GAMLA TESTAMENTET Bibeln 1917 kanske bör hoppa över det här (exceptionellt starkt erotiska) avsnittet:

— Fortsättning i RÖRELSEN.

 

 

Den naturligt MODERLIGA instinkten avspeglas och avfärgas också på MANNEN om han bereds tillfälle att få utveckla beundran och hänförelse över kvinnans natur, och inte JAGAS UT FRÅN DET LIVSTEMPLET AV SPECIELLT ELAKA PRÄSTERSKAP

SOM ANSER ATT DEN BERÖRINGEN ÄR NÅGOT FULT OCH OANSTÄNDIGT

TYP SVERIGES RIKSDAG[‡][GTex] OCH REGERING MED FLERA. — »Ena elaka jävlar»: Jämför 1917-GT-Bibelns Heseikelavsnitt:

..WeWantMore ..  ..WeWantMore ..  ..WeWantMore ..  ..WeWantMore ..  ..WeWantMore ..  ..WeWantMore .. 

 

Många män i vår kultur — som en del av oss redan noterat — har svårt med den delen:

— maktanspråk, ägandesyndrom, konkurrenskultur, självhävd, egensinne: penisavund.

— PENISAVUNDET är det enklaste att bota[Manual]:

— ÖVA UPP FÖRMÅGAN ATT glädjas åt/med dem som har stora.

— Varför då? Jag har ju bara en pytteliten en .. (knappt synlig ..) .. Na, kanske litet större bara ..

(det finns PenisFodral som också uppskattas .. underskatta inte den möjligheten som en spännande lek .. Men pass upp med leveranser till privatpersoner från utlandet*).

LAGEN: Av följande enkla anledning: Vi vet att det finns Kvinnor som högeligen uppskattar (»avgudar») »stor utfyllande kuk». HEDRA kvinnan för det. Absolut.

En kvinna berättar i boken Förbjudna Drömmar (Kvinnors sexuella fantasier av Malena Ivarsson, Maj-Briht Bergström-Walan, W&W 1992 ¦ s53-55; Den boken borde vara STANDARD i undervisningen), utdrag:

— ” Nu vet jag att storleken inte bara har betydelse utan att den t.o.m. har verkligt stor betydelse.”,

— ”  Första gången vi var tillsammans fick jag nog en chock när han tog av sig kläderna och jag fick se hans ..”.

— ”Nu har jag blivit så fixerad vid ”bilden” på hans stora kuk att jag emellanåt måste onanera och tänka på den för att inte alldeles gå under av kåthet och längtan.”

— ” Jag träffar också andra män och upplever då mycket påtagligt skillnaden. Men om jag tänker på den stora kuken så räcker det för att få orgasm även med dessa män”. Ahh, vilken kvinna, ack och ve.

Den kvinnans berättelse är i sitt slag helt oerhörd fantastiskt fin, en perfekt ämnesbelysning:

— Hur kan vi undgå att beundra, hänföras av(guda) och älska den Tjejens berättelse?

— VAD uppväcker Hennes Längtan? Testa den här:

GT-Bibeln 1917, Ps.23:1-3 — ”  HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namn skull. .. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. ..”. TellMeAboutIt, säger Universums Morsor. Herregud: Evig puls. Hänförelse. Obegränsad Extatisk Fridsamhet. En omfamning som saknar varje motstycke, ett kärleksrus som övergår varje tankes förstånd.

What? What’sUp? Undersök beröringens natur och berätta sedan om innehållet: obegränsad fridsamhet[‡].

— Vi är inte direkt vana vid att associera GT-Bibeln (1917) med något överdrivet erotiskt. Men hur är det[Kanalys]?

 

Det finns över huvud taget inget skamligt, fult, syndigt eller skändligt i akten att ÄLSKA med den som själv vill det, och som VISAR sig själv VILJA det — inte ENS om föremålet är ”GUD SJÄLV” eller ”JESUS SJÄLV” (ett exempel beskrivs i boken ovan på s174: en djupt kristen kvinna hade drömt om och haft erotiska känsloupplevelser med Jesus, och kände djup skuld för det) ENLIGT det ytterst enkla (Bibeln 1917):

(M5) ” Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”, Mika.6:8.

HögaV.1:9: ”oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill.

(M2)allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem”.

— EROTISKA FANTASIER som innefattar ömsinthet, hänförelse, beundran, är ALDRIG fel. No way.

— AKTUELLA ÄLSKOGSAKTER mellan varelser som VILL det själva är ALDRIG fel. No F Way.

— Våld och tvång sänker allt till elände. Sanning (»kåthet») och kärlek (ömsinthet, hänförd inlevelse) lyfter upp allt till berusning förutsatt noll egensinne(ISHA). Lagen.

Respekt. Ädelmod. Beundran. Hänfördhet. Gränslös Okuvlig Längtan. Kärleken är starkare än döden.

— Men den är (något) underrepresenterad i Sveriges Riksdag[‡][GTex] och Regering, som närmaste exempel.

 

Beundran, naturlig hänförelse, hjärtats renhet: kärleken, sanningen: inlevelsen. Rätta om fel.

— Eller Du, PåveFarbrorn, kanske hade tänkt dig att Skötesflödet är något av ondo, något fult?

— Vi människor dör, onekligen. Men Kärleken lever kvar, skönheten, kåtheten, hänförelsen.

 

Botemedlet — Träna i att Glädjas med/åt de som Har Stora och Kvinnor Som Uppskattar Den Underhållningen:

— Man får poäng för att man försöker driva ut egensinnet (begäret efter att Ha och Äga) genom att fantisera fram kärleksbilder som visar glädjeruset hos andra människor som har alla möjliga eftersträvansvärda företräden man själv tycker sig sakna (skriv berättelser, rita, spela teater ..), och som uppskattar dem och hänförs över dem enbart för deras egna naturliga natur, utan inslag av våld och tvång: underskatta inte den egna kärleksfantasin. Den är Enorm. Och den leder till Lycka — och en liten bit till bara, längre in i Fantasins Kärleksgrotta: till Sällhet. Rätta gärna om fel.

— Nämligen DET FAKTUM ATT Det Alls är Möjligt, ATT en Kvinna, en Tjej ALLS kan få uppleva något så oerhört njutbart tokigt underbart. NÄMLIGEN OCKSÅ FÖR VILKEN SOM HELST POTENTIELL MAN ATT GLÄDJAS I OCH ÖVER ÅT DEN MEDMÄNNISKANS, KVINNANS, EGEN TOKSKÖNA INLEVELSE OCH UPPLEVELSE. vi alla män och alla kvinnor gläds med henne: den egna naturliga kvinnokroppens alla möjliga nyanser så som det passar Henne i det specifikt kvinnliga, det moderliga.

Det vill jag kalla gudomligt i allra högsta grad. Självklart BLIR var och en ”salig som få uppleva det” — i fantasin, eller tillsammans med kvinnan och den eller de hon helst vill att allt det fina, sköna och tokunderbara ska ska vara och fungera med, vilket det än må vara: inget våld, inget tvång.

— Delad glädje är dubbel glädje: Hjälp tjejerna, assistera dem, på alla sätt och vis så som de själva fantiserar och vill (utan våld och tvång): gläds med dem, uppmuntra dem att fördjupa kunskap och erfarenhet på alla livets möjliga naturliga områden, självklart: Vi utvecklas på det, alla.

   Kärleken till andra, till naturen med dess former och skapelser — den kravlösa, naturligt hängivna och osjälviska — är ALDRIG fel. Den är ALLTID utvecklande, upplyftande, befriande, renande.

— Värre blir det då egensinnet — begäret, raka motsatsen till »EvigErotiskExtas» — visar sig. Då mulnar det på. Och erotiken går i moln och visar sig inte mer: våld, svartsjuka, grymma kroppskomplex: mord, dråp, misshandel: tjejerna får lida DÄRFÖR att de är fina, ursnygga och görsköna. Hjälp till att utrota den typen.

 

 

”Detta ONDA släkte” och ”Ett ONT släkte” omnämns både i gamla och nya testamentet på flera ställen.

 

   5Mos.1:35 — ”  »Sannerligen, ingen av dessa män, i detta onda släkte, skall få se det goda land som jag med ed har lovat giva åt edra fäder, ingen utom Kaleb ..»”.

   Jer.2:31 — ”  Du onda släkte, giv akt på HERRENS ord.”.

   Jer.8:3   — ”  Och alla kvarblivna, de som lämnas kvar av detta onda släkte, skola hellre vilja dö än leva, vilka än de orter må vara, dit dessa kvarlämnade bliva fördrivna av mig, säger HERREN Sebaot..”.

 

Här närmast Associerat Sammanhang:

Jer.8:1 — ”  På den tiden, säger HERREN, skall man kasta Juda konungars och furstars ben, och prästernas och profeternas ben, Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar och kringströ dem inför solen och månen och himmelens hela härskara, som de hava älskat, tjänat och efterföljt, sökt och tillbett ..”.

— GENERELLT I GAMLA TESTAMENTET sker ”Herrens bestraffningar” ENBART genom att KUNSKAPEN UPPDAGAS för »Inrättningarna som vänder den ryggen». Typ (Sak.14:) ”.. deras kött ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola ruttna i sina hålor, ..”, måleriskt uttryckt.

 

— Kunskapen (kärleken) har ingen fysiskt bestraffande plågoinrättning, ingen tortyrlokal som utsätter människor för bestraffande fysiskt lidande. Däremot med självförvållat osunt leverne följer alltid konsekvenser som i sig medför olika former av obekväma tillstånd — som en del av oss redan noterat, från och till[‡5Exempel].

 

   Matt.12:39 — ”  »Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än profeten Jonas’ tecken. ..»”.

   Luk.11:29 — ”  »Detta släkte är ett ont släkte. Det begär ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än Jonas’ tecken. ..»”.

 

 

Mäns allmänna svårighet med Kvinnans Skönhet i vår tidsepok — se även NaketRef

— »Vi upplever styng och smärta bara av att SE på den oerhört formfulländade Kvinnokroppen. Vi står inte ut med det. Det är alldeles för smärtsamt. En olidlig plåga».

 

Jämför passagen i filmen med Sally Field (INTE UTAN MIN DOTTER 1991):

— ”Varje synligt kvinnligt hårstrå är som en dolk i våra martyrers hjärtan”.

   Soldaterna var på väg att SKJUTA henne bara för att hon inte hade skylt en hårslinga.

   Den befolkningen har definitivt PROBLEM med det manligt kvinnliga innehållet innanför pannbenet.

 

Varför då?

 

— På grund av konsekvenserna i naturlagen: Önskan och strävan och driften med suget av att vilja HA och ÄGA det som inte kan has och det som inte kan ägas SKAPAR/underhåller driften. Rätta gärna om fel. Testa den här:

 

ALLT som fägrar ögat — »görkurviga kvinnor med så förtjusande grymma skinksväng att väl hälften vore nog», vackra ansikten, blommor eller vad det nu kan vara — behandlar vi så: stör inte, besvära inte, beundra på avstånd: brinn — långsamt. Och hoppas för guds skull att kvinnorna bara fortsätter blända oss med allt det kvinnliga, vare sig av det ena eller andra slaget, tygerna och kläderna inte minst KRING uppenbarelserna. Glöm inte av den enkla Lagen:

”Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem”;

— det du vill andra dig, du dem.

— Eller enklare: »Jag är dödlig».

 

Gentlemän håller alltid upp dörren för gamla, kvinnor och barn.

— Eller generellt om man redan står vid dörren och en person är på väg in: man stressar av, håller upp för inkommande, släpper in trafikanter som vill det, ger plats om det finns utrymme. Vänligt, hyggligt uppträde: Jag VET att vi lever TILLSAMMANS. Bättre VÄN finns inte.

KlarTanke: — naturgrunderna

 

Förmågan att tänka klart är säkert avhängig ett naturhängivet kärleksfullt sällskap — det bästa av alla att växa upp i.

 

             TECKNING: BellDHARMA för UH

DEN SEXUELLA FRIGÖRELSEN efter andra världskriget — särskilt under 1960-talet och vidare — har helt säkert betytt (väldigt) mycket för många (de s.k. herrtidningarna m.fl. som bidrog till ”upplysningen” ..: beundran).

 

Men TJEJERNA HAR DET FORTFARANDE BESVÄRLIGT PÅ MÅNGA HÅLL:

Tjejerna får inte vara utvecklas ifred. Och Samhället lyfter inte fingret för att ta fram Boten:

— Beroende på en särskilt populärt konserverad kvinnosyn genom PAULUS LYDNADSLÄRA

tydligen inte bara kristenhetens Populära JudeSedliga GT-BibelBokstav men också Islams hedersgrunder

förbjuds mer eller mindre Kvinnan som Kvinna (»Hora, Slyna, Slampa»):

— Kvinnans blotta kvinnlighet utmålas som något »Fult och Syndigt och Skamligt». Jämför PaulusKristenheten:

Bibeln 1917, Nya Testamentet, Kol.3:18 (Paulus brev till Kolosserna) — ”I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren.” med Kol.3:20 ”I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.” att jämföra med Urkunden Matt.4:10  ”»Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’»”: Prinsessor, Drottningar, Pärlor i Universum. Testa det (DumAss).

 

Jämför: allas lika värdighet och rättigheter. INGET ANNAT. Våldet mot tjejerna beror på samhällets kärlekslöshet:

— Hur mycket tjejerna än försöker, omges de av en illasinnad[‡Ex] KULTUREPOK som vägrar släppa taget: våldet.

 

   UDHR10Dec1948

   FN2019

 

Joh.16: — ”  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

Joh. 14:30:

  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till.”.

Joh. 14:11:

  i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

 

 

VEM ÄR DET ALLTSÅ SOM HÄNGER PÅ KORSET, OCH VEM BANGAR I SPIKARNA?

 

VEM ÄR ALLTSÅ ANTIKRIST-TYPEN?

VEM FÖRNEKAR ANDEMENINGEN I

UTSAGORNA citerade nedan FRÅN JESUS OCH GT-BIBELN, vem förnekar dem?

 

Matt.23:10:

”.. ty en är eder läromästare, Kristus”, säger JESUS.

Joh.10:30:

” .. Jag och Fadern äro ett

Då togo judarna åter upp stenar för att stena honom.”.

 

VEM ÄR DET ALLTSÅ SOM HÄNGER PÅ KORSET, OCH VEM BANGAR I SPIKARNA?

— Mitt svar: SANNINGEN (J6) hänger på korset. Och KRISTENHETEN (FN)[‡Ex] fortsätter banga i spikarna. Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

RÖRELSEN de påstådda anhängarna som knappt 5 minuter efter Jesus

 

Joh. 14:30:

  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till.”.

JOHANNES FÖRSTA BREV — skrifterna som följer efter de fyra evangelierna i nya testamentet, Bibeln 1917:

1Joh.2:18 — ”  Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.”.

Jämför:

Luk.21:8 — ”  Ty många skola komma under mitt namn och säga: ’Det är jag’ och ’Tiden är nära’. Men följen dem icke.”.

 

 

uppträder SOM sanna Jesus-anhängare, verkställer OMGÅENDE den förutsagda STRÖMNINGEN:

— Precis tydligen som det blev sagt:

Joh. 14:30 — ”  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till.”.

— Skaran ”troende” börjar Direkt Utöva en Antikrist ATTITYD — trots alla intyganden och försäkranden.

   Absolut ytterst gärna rätta om fel.

   Den här författaren har inget som helst intresse av att felaktiga, osakliga formuleringar figurerar här; sakfel får inte förekomma: meningen här är den som närmast synes uppenbar i summan av helhetsbilden.

— Och det utövandet formar sedan hela den övriga nu etablerade s.k. Kristenheten — MED Islam.

— NOTERA DET TYDLIGT: AV DRIFT (lagen och konsekvenserna). INTE PLAN.

   Kristenheten vet inte vad den gör eller är del av eller i — den är bara berusad av en »Stark rörelse som gripit den».

— Ingen enskild person. En ATTITYD som drar hela världen med sig — två efterföljande tusen år av blodig kristen vålds- och världshistoria — i allt annat än lagutövningen i utsagorna från Jesus och GT-Bibeln

— och därmed historiens ofrånkomliga utveckling i konsekvens av lagbrotten.

   Sagt i andra ord:

 

KRISTENHETEN UNDERHÅLLER ända ifrån ruta ett en bokstavstolkad, förköttsligad bibeltolkning med tillhörande våld, krig, orätt, orättfärdighet, grundläggande brist på sanning och kärlek: laglöshet. Tydligen Bevisligt i varje minsta detalj. 2 000 år av nedsölande blodshistoria. Statsbildning. Rättsutövning. Samhällsbildning. Statsförvaltning:

— MED GT-BIBELN KONSTANT 24/7 UPPSLAGEN PÅ ALTARBORDET.

 

— Förnuftets, förståndets och vetandets absolut självutnämnda högsäte: läkarfolket i västerlandet som ledande exempel särskilt från 1800+ (DEN MODERNA AKADEMINS UPPSEGLING). Samhället vidtar Särskilda Åtgärder mot individer som Tänker Fel: vitala neurologiska delar skrapas bort.

 

Jämför filmen och sannhistorien om FRANCIS med Jessica Lange som ett exempel.

— USA 1930-talet: En briljant lysande intelligent tjej möter ett skitsamhälle med en egen skithistoria i en skitkultur som går in i hennes fysiskt kroppsliga hjärna och tar bort delar som gör henne ”mera foglig”.

— LÄKARKÅREN. Exempel finns på historiens i särklass allra värsta drägg.

 

— Man tycker att vuxet folk skulle ha så pass mycket vett innanför pannbenet ATT man INSER att avgörande svåra motsättningar mellan enskilda individer och samhällskroppen i stort beror på samhällsfel, inte på individfel. Den möjligheten verkar emellertid aldrig ha föresvävat den modernt akademiskt utbildade läkarkårens främsta A-studenter.

 

Sakfel får inte förekomma i den här framställningen. Sådana eftersöks löpande. Ännu inget upphittat. Rätta gärna om fel.

 

 

* Paketleveranser från utlandet

DET FINNS UPPMÄRKSAMMAT 2014+ (UPS — många hundra samstämmiga omdömen visas på eniro.se typ ”de borde utrustas med rånarluva” m.fl.) oseriösa paketleverantörer som BESLAGTAR PRIVATPERSONERS UTLANDSFÖRSÄNDELSER och

   vägrar erkänna grundläggande mänskliga rättigheter med rätten att (ha en nationalitet) utnyttja det inhemska nationellt redan väl fungerande postväsendet man hämtar paketet när man själv bestämmer och

   vägrar erkänna rätten att INTE tvingas tillhöra en sammanslutningföretaget (UPS) som egenmäktigt beslagtar privatpersoners försändelser och sedan dikterar egna rutiner som omöjliggör försändelsens människorättsliga uthämtning — eller andra ytterst obehagliga händelsedetaljer med tillhörande tidskrävande besvär (kräver betalning sedan leverans och betalning gjorts, trots kvittenser med erkända namnunderskrifter, med hot om utmätning och polisanmälan om inte betalning sker inom föreskriven tid) — ytterst obehagligt: personalen ber upprepat om ursäkt för att fel begåtts, men vägrar upprepat att rätta till felet; A hänvisar till B som hänvisar till C som hänvisar till D som .. till slut 15 stycken .. helt omöjligt att kommunicera.

   SVERIGES POLIS OCH RÄTTSVÄSENDE GER INGEN HJÄLP EFTERSOM ÄMNET BERÖR LAGEN

IAKTTAGANDE AV MÄNNISKOVÄRDIGHETENS IGENKÄNNANDE OCH ERKÄNNANDE SOM GRUND OCH BAS FÖR VERKSAMHETEN: statens systematiska dödspsykningar mot våldsvägrare sedan 1870 garanterar noll bevekelsegrunder i Sveriges Rättssystem för att verka för att understryka respekten för mänskliga rättigheter (också) i företagsvärlden. Se särskilt EuropaPistolen, StatsEXEMPEL. Laglösheten sprider sig.

Företagsvärlden äger domstolarna.

   OM problem med UPS-typen uppkommer: vägra att föra någon som helst vidare dialog — prata inte, det enbart gynnar trätan: SKRIV — med personalen TILLS den erkänner och igenkänner MÄNNISKOVÄRDIGHETEN (M1grundläggande universella mänskliga rättigheter) — som grund för verksamheten: skriftligt — från varje. Sedan — vilket garanterat aldrig händer: åberopa rätten till nationalitet (A15) för att avhandla ärendedetaljerna — PÅ SVENSKA: UPS-personalen är känd för att motarbeta den mänskliga rättigheten i ärenden som berör privatpersoners paketförsändelser från utlandet; Försöker UPS-personalen KÖRA med den infångande privatpersonen: åberopa A20: Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning: rätt till oberoende fredlig samvaro. Låt ingen ta kommando över Din Människorätt, rätten är på DIN sida.

   Sveriges/Europas utövande rättssystem är ett tandlöst skitaktigt uppstoppat företagsägt affärslivsmedel. Rätta gärna om fel. Se även särskilt i DIKTATUREN I EUROPA 2013.

 

 

 

Historien från början: AntiKristSummering

Relaterad beskrivning

HUR VET VI ATT FRÄMST GAMLA TESTAMENTETS TEXTER I BIBELN 1917 — likvärdiga King James Bibel — HAR NÅGOT ENDA SANNINGSVÄRDE?

 

GT-Bibeln 1917 Jes.8:8 — ”  Huru kunnen I då säga: »Vi äro visa och hava HERRENS lag ibland oss»?

Icke så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den i lögn. Sådana visa skola komma på skam, komma till korta och bliva snärjda. De hava ju förkastat HERRENS ord; vari äro de då visa?”.

 

JÄMFÖR SANNINGSBEGREPPET i relaterad mening — visshetsgrunden, själva fundamentet i allt menande och framställande (Jämför även den moderna akademin 1800+ i Sanningens Bortgång):

— För FYSIKENS OCH MATEMATIKENS DEL framträder tillståndsbegreppet som avgörande definitionsgrund för en sammanhängande sanningsbild[TAOP] — positionspunkter xyz för att definiera ideala överblicksbilder (tillstånd) med den geometriska matematikens visuella åskådningsbegrepp punkt, linje, plan och volymbegrepp.

   Experimentalfysiken som grundad på gravitation och elektricitet låter oss studera, analysera, klassificera och mäta de motsvarande naturföreteelserna. Experimentalfysiken ger oss på den vägen en RESULTATBILD av eventuella överensstämmelser. Innehållet i den resultatbilden kallar vi sammantaget för NATURVETENSKAP: vad som är och vad som inte är i verkligheten vi lever i, hur delarna hänger ihop, och hur de kan förklaras och beskrivas.

— Sanningsbegreppets rent KVALITATIVA del — visshetsgrundens principiella oförstörbarhet: fridsgrunden, sannings- och kärleksaspekten, livets allmänna hälso- och harmonigrunder, likformighetsaspekten eller själva filmduken (TAOP) som hela varseblivandets olika detaljer visas på sammantaget över hela den rent kosmiskt rumsliga dimensionen och som självt inte deltar i fenomenvärldens variationer — framträder i visshetsbegreppets blotta förnimmande och ÅBEROPANDE:

människorätten allas lika värdighet och rättigheter med ett motsvarande människovärdighetens tidlöst oskapat evigt igenkännande och erkännande som (UDHR10Dec1948) ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”.

   I andra ord: Ett tidlöst naturligt fridsamhetsgrundat livs- och hälsobejakande KONSEKVENSMASKINERI som obevekligt och obönhörligt och oåterkalleligt styr människans kvalitativa och kvantitativa vardag (lagen)[Ettan]:

— All mänsklig verksamhet som INTE[‡] beaktar människorättsgrunderna genererar automatiskt spontant motsatserna icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred: olycka; Bristande uppmärksamhet på maskinordningen;

— ALLA OLYCKOR UTAN UNDANTAG UPPKOMMER UR DEN STUND, TILLFÄLLE OCH SITUATION DÅ FOKUS OCH UPPMÄRKSAMHET PÅ EN GIVEN MASKINORDNING AVTAR DET ALLRA MINSTA. Absolut rätta om fel: sakfel får inte förekomma i den här typen av framställning. Det går inte att ändra på den universella laggrunden;

— Människor som i motsvarande ordning inte frågar efter sanning och kärlek utvecklar spontant konsekvensmässigt icke-sanning och icke-kärlek. Den laggrunden kan inte manipuleras lika litet som gravitationen och elektriciteten kan manipuleras i sina principiella fysikaliska funktionssätt. Vi lever på och av deras funktionssätt, och vi måste beakta deras lagformer om vi vill överleva.

— Så: OM vi stöter på OKLARHETER i framställningssätten, behöver vi ENDAST undersöka OM och HUR meningarna avspeglar de givna laggrunderna, om det finns luckor, oklarheter, kontinuitetsbrott eller andra detaljer som bryter samstämmigheten med laggrunden, och i den mån vi känner och kan relatera sakdetaljerna — om alls.

 

 

HISTORIEN FRÅN BÖRJAN

Cheops Rektangel — Ljusets gravitella beroende ¦ UDHR10Dec1948 ¦ Elektriska laddningens härledning ¦ ATOMTRIANGELN — differential, derivata och integralkalkylen ¦ TNED  ¦ Sanningsbegreppet ¦ Fysikens 7 Principer

 

Se även i TNED-CHEOPS — historien från början ..

PRÖVNING AV TILLFÖRLITLIGHETEN I NYA TESTAMENTETS TEXT utom direkta Jesusutsagor 

 

Vi VET redan att den här verstypen (blodskulter som offrar/stympar/torterar människor på altaren, jfr MAYA)

 

” .. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod.”, Joh.Upp.1:5.

 

INTE har någon fysisk motsvarighet till GT-Bibelns[Ettan] sannings- och kärlekslära ENLIGT

 

Bibeln1917:

    — ”  Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.”, Matt.7:12 (Matt.22:39; Luk.6:31).

   Mika.6:8 — ”  Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”. LP;

   Hos.6:6-7 — ”  Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men dessa hava på människovis överträtt förbundet, däri hava de handlat trolöst mot mig.”;

   Sak.8:16 — ”  Men detta är vad I skolen göra: Talen sanning med varandra; dömen rätta och fridsamma domar i edra portar.”, m.fl.

— ”Blod”?[5Mos.12:23 ”.. blodet är själen ..”].

— Att ”utgjuta blod” i den bibliskt aforistiska meningen betyder att utöva våld, överfall och intrång som STÖR den egna tidlöst erkända (lagen) individrättens fridsgrunder. Bevis: GT-Bibeln är INTE någon häxjakt på lekamliga företräden. Jämför GTex.

 

Bibeln1917 Hes.18:10-13 — ”Men .. en .. som .. utgjuter blod .. han skall icke få leva .. eftersom han bedriver sådana styggelser, skall han straffas med döden; hans blod skall komma över honom.”.

— Notera AFORISMERNA[GTex] — saken gäller INTE geografin.

— BLODET som kommer över ”syndaren” är SKULDEN (Själen i det åsamkade lidandet, de enskildas resulterande utsatthet) han själv åsamkat och den Skuldpunkten utraderar garanterat ”syndarens identitet”: den förorsakande skuldagenten (attityden, mentaliteten) ”dödas” — obevekligt. Ingen makt finns att stå emot den naturen, när den utlösande effekten väl träder i kraft.

 

— Vad har BLOD med SANNING att göra?

— Vad har LEKAMEN med det som Jesus kallar för ”KRISTUS” att göra?

   Textstället i Johannes Uppenbarelse kan väl inte mena ”löst oss .. med sin SJÄL” heller, eller?

   OM ämnet gäller ”KRISTUS”[J4] är den instansen redan förklarad ODÖDLIG och ”ett med Fadern”;

   Textstället i Johannes Uppenbarelse kanske menar ”Fadern har löst oss .. med sin Själ”?

— Det finns ingenting sådant. Rätta gärna om fel.

— Hallå?

— Den här veterligt uteslutande ENDA kopplingen som finns mellan LEKAMEN och SANNINGEN går genom KVINNAN: templet vi formas i: skönheten. Hela sanningsbeskrivningen BYGGER på att den formordningen bevaras, inte förstörs, inte attackeras, inte skändas: att den RESPEKTERAS, inte utsätts för ATTACKER, eller OFFERKULT, våld eller intrång eller SKYMF, eller annat dylikt SATANISTISKT PÅFUND: att den hedras, äras, blir föremål för beundran och hänförelse: erotik. Jämför Det Svenskt Kyrkligt Etablerade i GTex. Alldeles förfärligt.

 

 

Just BLODSPRATET det rent fysiskt bokstavliga tolkningsföreträdet är vad en stor del av (hela) kristenheten (bl.a. PAULUS med »överheten som Guds tjänare»[MinisterOfGod]) framhåller som CENTRALT i innebördens sammanhang.

 

— För NT-boken JOHANNES UPPENBARELSE, citat vidare nedan med flera, VET vi inte riktigt vad som gäller:

— Eller: Vi VET det, men håller inne med uppgiften att döma ut någon eller något.

Alternativen:

   Skriftställaren är HELT införstådd med GT-Bibelns aforistiska sanningsinnehåll men har i övrigt ingen förståndsmässig koppling: leker kurragömma med innehållet (”Asien”, ”de sju församlingarna i provinsen Asien”);

— ”Asien” är (garanterat) INTE aforistiskt, vad vi vet: inte GT-Bibliskt och inte heller ”de sju församlingarna” — allt det TALET/PRATET kommer efter Jesuspersonens utträde från textscenen, citatet nedan. ”intet”.

   Skriftställaren är bara DELVIS införstådd med GT-Bibelns aforistiska sanningsinnehåll och är mera överväldigad än tillbörligt av de egna personliga synerna som han framför;

   Skriftställaren är HELT KORRUMPERAD och har ingen som helst inblick i GT-Bibelns aforistiska sanningsinnehåll och improviserar efter »helt egna upplevda syner» — som vi på inget som helst sätt vill ifrågasätta eller nedvärdera, enbart undersöka eventuell koppling med urkundenom alls

 

enligt

Intet: HISTORIEN FRÅN BÖRJAN

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till” — med efterföljande Kristendomens 2000 år av blodbadshistoria.

 

Är det ”intet”, så menas ”intet”:

— Men vad menar du: skulle religion av princip vara fritt från församlingar, att församlingar som sådana skulle vara något ”fult” eller ”orent”?

— Finns det en enda Församling — mängd sammanslutna individer, människor — på Planeten Jorden SOM INTE innefattas i utsagan från Jesus:

 

 

  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”, Luk. 18:8.

 

 

— Det vore i så fall något ytterst förnämligt, en välsignelse utan like, en resurs som inte kan mäta sig med något alls. Var — visa? Absolut det mest förnäma man alls kunde önska sig, någonsin: en församling av flera människor än en enda som kan arbeta TILLSAMMANS UTAN ATT TRÄTA INBÖRDES. Please. Blända oss.

— Jag vill mena det, och rätta gärna om fel: En SÅDAN ”församling” hittar man bara — enbart, uteslutande — bland fria människor som DRAS till varandra UTAN annat än via egen vilja och egna fria val. Spontant.

 

 

— JOHANNES UPPENBARELSE-skriften kommer EFTER Jesus. ”Intet”.

   Alltså efter utsagorna

 

Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

Joh. 14:11 —   i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

Matt.24:24 — ”  Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så och falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda.

 

En del vill säkert mena att det också innefattar Kandidater som Citerar Jesus — för att tillvinna sig särskilda fördelar om det gäller att locka fram andekallets allra mest jävliga sidor. Alltså: »Ge fan i att citera Jesus»:

 

Joh.16:9 — ” ..  i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”;

Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”.

Luk.12:49 — ” Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!”.

Matt.7:21 — ”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’,

utan den som gör min himmelske Faders vilja.”.

Jes.48:18 —    O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor;”.

 

— VET du — i så fall: HURSÅ? Vad säger dig, författare, läsare, att du ägnar dig åt sann äkta kärlek och inte åt att upphöja synsätt, värderingar och ideal som tillhör en satanistisk våldskult? What’sUp? Du kanske har återkommande besök från Herren, särskilt eminenta uppenbarelser av djupt förklarande art och natur som du kan dela med dig av och så sprida kunskapens glädjesken, vetskapen om sanningen, vägen och livet?

   Ge gärna exempel. Absolut. Det är aldrig personen det hänger på. Enbart attityden.

   Så: Underskatta inte dig själv: Vi har inte sett din version än.

— ALLT utom människovärdighetens igenkännande/erkännande är utövande förtryck: ofrihet, orättvisa, ofred. Testa den: allas lika värdighet och rättigheter.

 

Ps.23:1-3 — ”  HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namn skull. .. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. ..”.

 

Vad vi vet ang. ”intet”: ENDA FÖRSTA TILLFÄLLET FRÅN VILKET DEN UTSAGAN KAN BÖRJA GÄLLA är från det ögonblick då Jesusutsagorna — utsagorna från den som säger sig känna (J4)ty en är eder läromästare, Kristus” — upphör. I andra ord: FRÅN situationenandra ger tolkningar eller ”har syner” ENLIGT

 

Matt.24:24 — ”  Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så och falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda.

Jämför även:

Luk.21:8 — ”  Ty många skola komma under mitt namn och säga: ’Det är jag’ och ’Tiden är nära’. Men följen dem icke.”. Se ett möjligt exempel i JOHANNES FÖRSTA BREV: ”den yttersta tiden är inne”.

 

Kort reflexion — vid vår tideräknings början: Motsättningen Jesus icke-Jesus:

 

FOLKET OMKRING JESUS (de närmaste) kan omöjligen ha undgått KRAFTEN i motsättningarna. DESSUTOM vid samma kulturepok då FORTFARANDE en stor del av MYSTERIEKULTEN frodas i området:

— Magi och mystik ligger i dåtiden folkanda. Det vore snarare ett under om INTE människor i gemen (speciellt kring Jesusfiguren) hade drabbats av mer eller mindre stora behov av ATT få »se syner» av typen »visioner av gudar och änglar» i den turbulenta andliga kulturatmosfärens anda.

   Det finns (också) vissa spår som antyder en ”early Christian tradition” (Wikipedia, Elucinian Mysteries — In art, literature and culture) som (ev.) skulle ha uppvisat (eller praktiserat) vissa influenser eller inslag från den äldre gammalegyptiska (Osiris) mysteriekulten (den totalförbjöds[‡Et4] f.ö. av furstligt kristna anhängare i slutet på 300-talet e.Kr.).

 

 

— OM det ska vara någon MENING i det framställa, bör det också finnas en fast bestämd vettig REFERENS för det.

— Framställningen här har bara ett syfte och ändamål: noterade inkonsistenta lagbeskrivningar från konsistent givna premisser (lagen). Exponerade exempel på möjliga sakfel i åberopad sanningsbeskrivning. Sakfel får inte förekomma. Konsultationen är alltså strängt matematisk.

 

 

I avsnittet om SANNINGENS FILOSOFI (Historien från början) finns uppmärksammat ett (oklart) citat (Joh.Upp.11:8) från skrifterna efter de fyra evangelierna i nya testamentet, Bibeln 1917:

 

  Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst.”, Joh.Upp.11:8.

 

Citatet ovan är hämtat ur boken JOHANNES UPPENBARELSE i Bibeln 1917, den sista av böckerna i Nya Testamentet före avsnittet med Ordförklaringar.

— Boken inleds (Upp.1:1) med ”Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus .. medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes, som här vittnar ..”.

— I vers 4 (Upp.1:4) kopplas (nämligen) beskrivningssättet ihop med de övriga s.k. apostlagärningarnas skrifter

(allt i NT-Bibeln efter de 4 evangelierna — hela historien efter Jesus):

 

— ”Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder ..”.

— ”Asien” är (garanterat) INTE aforistiskt, vad vi vet: inte GT-Bibliskt och inte heller ”de sju församlingarna” (omnämns inte heller på annat ställe i Bibeln).

 

KRISTENDOMEN ÄR BEVISET för att utsagorna från Jesus INTE erkänner någon GT-Biblisk bokstavstolkning.

 

[Därför att OM Jesus erkände en bokstavlig GT-Bibeltolkning hade han ingen anledning att misstro Köttsjudarna som Djävulens Barn][GTBevis1A]

 

OCH därmed inget annat heller efter Jesus. Jämför (tjatigt, här återigen):

 

Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

Joh.16: — ”  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till”.

Joh.16: — ”  11. i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

Matt.24:24 — ”  Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så och falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda.

Jämför även:

Luk.21:8 — ”  Ty många skola komma under mitt namn och säga: ’Det är jag’ och ’Tiden är nära’. Men följen dem icke.”. Se JOHANNES FÖRSTA BREV: ”den yttersta tiden är inne”.

 

— ”Intet” är det aktuella nyckelordet.

Ska vi ta det på ordet, finns uppenbarligen bara ett enda sätt:

— »Sedan — EFTER DET ATT — Jesus slutade tala/uppträda».

   Rätta gärna om fel (J4).

 

I så fall skulle också — också boken ”Johannes Uppenbarelse” vara att hänföra till det övriga: efter utsagorna från Jesus i de 4 evangelierna: ”intet”

— innefattat ”uppenbarelse från Jesus Kristus .. genom sin ängel gav han det till känna ..”

— Är det ”intet”, så menas ”intet”:

 

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till”.

— Men vad säger dig att JOHANNES UPPENBARELSE tillhör ”världens furste”?

— PÅ GRUND AV ”denna världens furste” — ”talar jag icke mycket med eder”.

—”Ty”. ”icke mycket”.

— »Knappast».

— »Mycket Litet».

   Rätta gärna om fel.

— Varfördå ”mycket litet”? — Stark Influens från ”denna världens furste”.

 

Sluta strula:

— OM vi ska FÖLJA en sanningsmeningska vi följa en sanningsmening och inget annat. Sen får vi se, OM vi gör så, VAR vi hamnar.

Följdfråga:

— VAD SKA VI — DÅ — TRO PÅ om också innehållet i Johannes Uppenbarelse är vilseledande, helt eller delvis eller kaotiskt blandat (för ev. alla som satt sin tro till falskhet — om inte den här framställningen också är ett utlopp för lögner, påhitt, svek och bedrägerier)? Testa den här (Lagen):

 

— Den/Det som frågar efter sanning och kärlek, UTVECKLAR också sanning och kärlek. Annars inte.

:

Mika.6:8 — ” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”. LP.

 

Kortare:

— Vi behöver inte KLASSIFICERA olika människotyper i ”trovärdiga” och ”icke trovärdiga” — av exakt samma skäl och anledning som att vi ALDRIG behöver tvivla på stämningen av ett instrument. Vi HÖR (»frågar efter») det omgående. Harmonierna beblandar sig ALDRIG med disharmonierna. No mother god loving way. Lika litet som JA beblandar sig med NEJ — eller 1 med 0.

— Upplever vi minsta lilla grand av TVEKSAMHET avstår vi omedelbart (vi ställer Bilen i Garaget och Går), och väntar TILLS bättre väderutsikter gör det möjligt att spana efter mera tydliga horisonter: Harmonier skänker glädje (jublande, fridsamhetsgrundad, extatisk); disharmonier sår enbart elände.

   Jäkta inte. Pusha inte. Ta god tid på Sig. Vägra allt annat. DEN vet hur det känns att vara förälskad. Jepp.

 

Det stället — ”som, andligen talat” — är den mest underliga, gåtfulla, mystiska och (möjligen) obegripliga passagen av alla här kända i nya testamentets skrifter.

— Varför då?

 

   CitatPassagen antyder en välgrundad kännedom om Skriftens Aforistiska innehåll och mening, som

   ÖVRIGA NT-skrifter efter de 4 evangelierna däremot INTE ansluter till enligt KRISTENDOMEN ÄR BEVISET.

 

 

Antingen VET man GT-Bibelns OCH Jesusmeningarnas sanningsgrund, eller så inte. Det finns inget mellanting annat än (spekulerande) vanvett:

CitatPassagen

 

  Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst.”, Joh.Upp.11:8.

 

antyder att korsfästelsen av Jesus skulle ha varit aforistisk. Inte fysisk.

 

— Men, ÄVEN om så vore fallet: vad skulle det göra åt själva SAKEN?

   Vi studerar det:

— Jesus uppträder (ju) som ett VITTNE (se mera utförligt i REFLEXIONEN)

 

Bibeln 1917, Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”.

 

oavsett man slog honom med ett järnrör i huvudet och slog honom med knytnäven i ansiktet och hans kropp spikades och hängdes upp på träkors eller inte: den rent fysiska korsfästelsen gör varken från eller till för det EGENTLIGA sakinnehållet (den andliga korsfästelsen: anklagelsen att vara gudlös):

den rent advokatoriskt sanningsgrundade bevisningen att GT-Bibelns urkund INTE har

I haven djävulen till eder fader ..” som urkund.

— Det blir/är — med den historiska Jesuspersonen som huvudvittne — helt uteslutet:

— Populationen ”I haven djävulen till eder fader ..” är INTE GT-skriftens urkund, inte dess upphov, inte dess ursprung.

 

Luk.12:49 — ” Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!”;

 

BEVISNING AV GRUNDEN BAKOM 2 000 år av västerländsk blodig kristen-köttsjudisk och Islamisk historia enligt, som det får förstås:

 

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till”.

 

Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

Säker bevisning: ”intet”. Icke-(J4)Kristus.

— Vad som utfördes rent fysiskt mot Jesuspersonens lekamliga kropp ändrar ingenting i den huvudfrågan: sanningen kan inte dödas, inte lemlästas, men väl förnekas.

 

— Det är uppenbarligen och enbart den rent andliga tidlösa aspekten som tecknar huvudsaken: sanningsinnehållet:

 

 

Bibeln 1917, Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”.

 

Säker raffinerad advokatorisk bevisning av speciellt hög klass och art. Rätta gärna om fel.

— »Kapitulerar NI frivilligt»?

 

 

Förskräckligt som det ser ut — förutsatt att inga sakfel finns i framställningssättet, här.

 

Lidandet: INTETSE

GT-Bibeln med PSALTAREN (»den lidande rättfärdige» [Ps.60:1-, m.fl.]) innehåller

för övrigt» direkta manualer» för »HUR MAN BESKRIVER en Gammaltestamentlig aforistiskt framhållen KORSFÄSTELSE I bokstavlig DETALJ»

 

Joh.19:28 — ” Eftersom nu Jesus visste att allt annat redan var fullbordat, sade han därefter, då ju skriften skulle i allt uppfyllas: » Jag törstar.»”. I bibeltexten finns noterat under versen: ”Ps. 22:16”, vidare nedan.

— Man får intrycket av att skriftställaren, berättaren, ser och uppfattar skriften,

Gamla Testamentet, som en slutlig fundamental profetia över/för Jesushistorien — och därefter intet så att allt skrivet i GT-urkunden »skulle fullbordas» MED Jesus.

 

med sådana texthänvisningar längre fram:

 

TYDLIGT AFORISTISK BESKRIVNING (Jämför »inledningen» i Jer.18:18):

[VET läsaren hur det känns att bli utlämnat åt »onda människor» PÅ GRUND AV fredligt uppträde? Berätta gärna]:

[VET läsaren hur det känns att bli MOBBAD av »onda människor» PÅ GRUND AV att Bara Vara? Berätta gärna]:

 

Ps.22:16-19 — ”  Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva,

min tunga låder vid min gom, och du lägger mig i dödens stoft.

Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig,

mina händer och fötter hava de genomborrat.

Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig.

De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad.”.

:

”.. då ju skriften skulle i allt uppfyllas: »Jag törstar»”.

 

— Att utnyttja/hänvända GT-skriften på det sättet — enstaka par ord — är i varje fall enligt den här författarens mening att gå väl långt i utsvävningarna med GT-urkundens kunskapsinnehåll.

:

ATT den beskrivna lidandeformen ÄR aforistisk behöver man inte tvivla på:

— GT-Bibeln KLÄR i aforistiska ord OFTA upplevelsen av inre (andlig) smärta för att beskriva hur den som är utsatt upplever hån och smädelser — ytterst obehagliga erfarenheter som kan upplevas som ren fysisk stening (och korsfästelse). Se även separat i Särskilda Exempel.

:

JÄMFÖR:

 

”Jag är trött”, ”Himlen är blå”, ”Jag känner mig bättre i dag”, osv.
Man kan inte fibbla med GT-Bibeln SÅ.

— ”då ju skriften skulle i allt uppfyllas” — Ju?

 

— Ursäkta intrånget: Na. Den typen av Orelaterade Gudomliga TolkningsInfall gör — förvandlar — i varje fall i min association GT-Bibeln till ett pajaskonsteri, ett trolleriskafferi för gycklare och taskspelare. Rätta gärna om fel eller brister.

— Vi kan i varje fall notera att Johannes 19:28-passagen ovan

”.. då ju skriften skulle i allt uppfyllas: »Jag törstar»”.

tydligen inte är någon direkt uttalad beskrivning ”då ju skriften skulle i allt uppfyllasfrån Jesus själv (tystmäten, för tillfället upphängd som det påstås).

 

— VEM har sagt eller påkallat att anmana skrivsättet ”då ju skriften skulle i allt uppfyllas”?

   Källan ger ingen upplysning. Framställningssättet är orelaterat — utöver ”Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus ..”.

— Inte AV den döde Jesus, utan FRÅN.

 

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till”.

— Det får förstås. Jämför:

— ’Tala till dem och säg dem så: Så säger Jesus: ..’. Inget sådant finns, vad vi vet här.

 

Jämför återigen som ovan

 

Joh.Upp.11:8 — ”  .. i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst.”.

— Boken inleds (Upp.1:1) med ”Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus .. medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes, som här vittnar ..”.

 

— Vad, exakt, ska sammanhanget föreställa? Mysterierna tätnar:

— Budskap — ”genom sin ängel”?

 

Vore det i så fall inte enklare om HERREN[J4] talade direkt till sina utvalda via ”budskap genom sina änglar” — i stället för att besudla Jorden med onödigt och tidsödande orena, tveksamma, stavelser från en utsänd Jesusperson, som dessutom (bara) behånas (och som dessutom heller ingen tror på)?

 

Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

Joh.16: — ”  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

— Historieböckerna kommer helt garanterat säkert att ställa fram den mest prominenta av alla Människorättspredikande Demokrater någonsin i historien som just Jesuspersonen.

 

— Vi VET redan att människor i alla tider och epoker ”har syner” (drömmar om inte annat) av många olika slag och sort: det man ser och upplever, det ser man och upplever man. Helt säkert. Däremot är inte alla ingivelser, syner och uppenbarelser härflutna från en relaterbart beskrivbar sammanhängande kunskapshistoria med detaljerade beskrivningar i ämnet universums historia.

— Det händer att vi gör en del missar ibland. Jämför MYSTERIERNA[VisionerAvGudarOchÄnglar].

 

Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

Joh.16: — ”  9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”.

Joh.16: — ”  11. i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

Kanske så:

Apostlarna» för sin tid blev så uppheussade av hela den förskräckande händelsehistorien, köttsjudarnas utfall, och hur Jesus förbannande dem[‡], att de kackade ur helt och hållet och började »få syner och uppenbarelser» om snart sagt allt möjligt som kunde understryka det överväldigande .. :

— Ledsna, nedstämda, förfärade. Inte den mest eftersträvade författarandan: de hade det jobbigt.

 

— Vi VET redan att människor i speciella situationer tenderar att favorisera betydelsen av egna favorithusdjur.

— Utsagorna från Jesus i de 4 evangelierna (Bibeln 1917) med GT-Bibelns motsvarande innehåll är de enda sammanhängande meningsformer vi känner i en enhetlig (Biblisk) sanningsbeskrivning. Och utöver dessa intet.

— Jag, den här författaren, kan för min egen del på inget som helst sätt klargöra vad som »egentligen» menas med den angivna citatdelen i Joh.Upp.11:8, ”som, andligen talat”. Jag känner heller inte till något verktyg med vars hjälp den detaljen kan avgöras eller slutföras — om det baseras på insikt eller »andegalleriernas kulturella nyckfulla taskspeleri med människor som inte riktigt har klättrat färdigt på husstegen»: jag vet det inte.

 

Jämför återigen till viss eftertanke:

 

Matt.24:24 — ”  Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så och falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda.

Jämför även:

Luk.21:8 — ”  Ty många skola komma under mitt namn och säga: ’Det är jag’ och ’Tiden är nära’. Men följen dem icke.”. Se möjligen exempelvis JOHANNES FÖRSTA BREV: ”den yttersta tiden är inne”.

:

— Vad vill du säga med det, att beskrivningen i Johannes Uppenbarelse skulle vara ett bländverk, ett falsarium?

— Ärligt talat: vet inte (»blandras med blandvy»). Och vi behöver inte, här veterligt, veta det heller för huvudsumman:

:

   Matt.7:21 — ”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’,

utan den som gör min himmelske Faders vilja.”.

 

   Hos.6:6-7 — ”  Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men dessa hava på människovis överträtt förbundet, däri hava de handlat trolöst mot mig.”;

 

Hos.6:4-6 — ”  Vad skall jag taga mig till med dig, Efraim? Vad skall jag taga mig till med dig, Juda? Eder kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen som tidigt försvinner. Därför har jag utdelat mina hugg genom profeterna, därför har jag dräpt dem genom min muns tal; så skall domen över dig stå fram i ljuset. Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, ..”. Våga läsa vidare, Bibeln 1917 ..

UTGAV: Lidandet

— Så, ädle läsare, vad ska det här föreställa?

Joh.17:18-19 — ”  Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen.

Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.”;

:

OM DET FINNS NÅGON LEVANDE KRAFT SOM ANSLUTER TILL DEN TYPEN AV MENINGSFORM, FÅR DEN GÄRNA TRÄDA FRAM OCH KLARGÖRA SIG NÄRMARE VAD SOM MENAS — DÄRFÖR ATT ÖVRIGA REDAN VÄL KÄNDA MENINGSFORMER HAR INTE DEN UTSAGDA KARAKTÄREN. Ingen kan lösköpa någon annans egen individuella väg till kunskap och insikt. Man kan inte erhålla insikt. Man måste förtjäna den:

 

Matt.10:38 — ”och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.”.

 

— HUR då? Genom att BEFRIA SINNET FRÅN ALLT DET SOM HINDRAR INSIKTEN eftersom det som insikten leder fram till redan är etablerat: tidlöst, evigt:

 

Joh.3:16 — ”  Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.”.

   Rätta gärna om fel:

Utsagan gäller inte köttet. Utsagan gäller andan (J4)”..ty en är eder läromästare, Kristus”:

— ENBART UPPSATTA VÄGVISARE så att man åtminstone vet vad som finns, och att det som finns verkligen finns TILL TURISTORTERNAS OLIKA PARTIER BETYDER INTE ATT MAN AUTOMATISK OCKSÅ FORSLAS IN TILL PARADISPORTEN: MAN MÅSTE UTFÖRA ETT EGET ARBETE FÖR ATT AVANCERA. Rätta gärna om fel. Sakfel får inte finnas här.

 

— SINNETS RENING om ej redan bekant ÄR EN KUNSKAPSVÄG MED IDOGT (HÅRT) ARBETE och väldigt, väldigt intresseväckande, krävande och stimulerande aktiviteter, omöjliga att förstå innehållet i som det ser ut ibland, och fullständigt befriande när insikten infinner sig som lönen för mödan. ALLT I VAKET TILLSTÅND. Rätta gärna om fel: ”Himmelriket” är ingen ICA-butik. Man kan inte KÖPA sig fram till ”kassan”. Man måste arbeta sig fram. Vilja. Nerv. Hjärta.

 

— För att KUNNA KÖRA BILEN räcker det inte med att TRO på vad bilskolläraren säger.

 

MAN MÅSTE OCKSÅ FÖRSTÅ GRUNDFUNKTIONERNA. Annars åker man av.

 

— ”utgav”:

Jesus utsaga om (J4)”Kristus” såsom (Joh.8)”»Förrän Abraham blev till, är jag.»” med (J6)”» .. Jag och Fadern äro ett.»”:

tidlöst evig oförstörbar sanningslärare:

— ALLA som frågade efter sanning och kärlek FÖRE Jesus, alla som frågade med Jesus sandalvandring för 2 000 år sedan, och ALLA som fortsätter att fråga sedan Jesus tagit semester: alla människors lika värdighet och rättigheter: lagen. Jämför ”I begynnelsen skapade Gud ..”. Det har aldrig funnits en begynnelse enligt (KAN du läsa innantill, nudå, eller kan du INTE — eller hur ska du ha det?)

(Joh.8)”»Förrän Abraham blev till, är jag.»”.

Det har aldrig funnits en begynnelse i meningen ett absolut upphov, en absolut början — enbart ett återkommande uppvaknande som TER sig som ”en skapelse”: människan som blir medveten/sanningsupplyst som människa. UTGAV är ett utomordentligt bra ordval. Ge gärna exempel på ett alternativ i djupare andlig mening.

 

 

   sanningens röst: vettet, förståndet, förklaringarna; tidlös, oskapad, oförstörbar, aforistisk beskrivning av INNEHÅLLET i ”lagen och profeterna” — KonsekvensMaskineriet — och som i tid och annan (t.ex. Buddha, 500 f.Kr.) framträder för att vägleda och hjälpa människor som vill förstå helheten med livet och allt dess innehåll men inte riktigt hittar pårampen.

   INTE LEKAMLIGT VISUELLT KÖTT vilket de flesta av oss redan är väl bekant med;

 

”.. ty en är eder läromästare, Kristus” (J3) och (J4)

”I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna — ty frälsningen kommer från judarna”;

Joh.14:16 — ”»Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.»”

Matt.7:21 — ”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’,

utan den som gör min himmelske Faders vilja.”;

Hos.6:6-7 —    Ty jag har behag till kärlek och icke till offer”.

:

— Är törhända VI utsatta i Joh.17:18-19 för »hemlig andlig reklam» för någon viss SEKTERISM som är förbehållet VISSA framför ANDRA genom OFFERKULT? Var finns sanningen i det?

Joh.8:32 — ”.. och sanningen skall göra eder fria”, eller?

   JÄMFÖR MOTSATSEN (»sanningen skall för eder bliva en plågoort»):

 

— »SEDAN jag nu har sagt er SANNINGEN blir det mera eftertryck i MINA ORD om jag INFÖR ERA ÖGON går ut och ställer mig framför tåget så att det blir bara MOS av MIG kvar, så att NI inte glömmer DET heller: gråt ihåg mig».

 

 

   Eller vad menas?

— Tala om offer: människor i inkvisitionsburar med påstämplade beteendeuppvisningar. Förtryck.

   Något har gått fel här (i NT-skrifterna)

 

Kapitel 17 i JOHANNES EVANGELIUM har rubriken ”Jesus beder för sig själv, sina lärjungar och för alla dem som tro på honom”.

   Alla kapitlets verser 1-26 är av den ”Jesusprivata” naturen: Jesusfiguren talar inte TILL någon omgivning, inte direkt i varje fall enligt bibeltexten. Så:

— Vem reciterar innehållet i de 26 löpande verserna? Typ » .. och de närmaste lärjungarna hörde honom tala öppet så ...». Inte ett ord.

— Jesus uppmanade skriftställaren i efterhand att göra själva tillägget — improviserat?

   Hela det kapitlet luktar Pyrt.

   Hela kapitlet är uppenbarligen ett (improviserat) TILLÄGG efteråt.

   Det får absolut rättas om fel.

 

 

— »Var och en som talar i SANNING (”Kristus”)”helgar sig till ett offer» för »sina troende närmaste» ”på det att ock de må vara i sanning helgade”»:

— Vad är det för något prat? Jehovas Vittnen. Definitivt. Paulus Apostleri. Absolut.

— Jämför tillfället (Matt.18:1-3) då Jesus ställer fram ett barn och säger ”» .. detta barn .. är den störste i himmelriket. .. »”:

— ”BARNEN” skulle vara »helgade till ett offer» för »sina troende närmaste» .. ?

— Lägg av. Jises.

   Jämför citatexemplen (barnen) i PAULUS LYDNADSLÄRA: ren skär fattningslös förståndslös utövande satanism, bevekelsegrunder för jävulsdyrkan och påtagligt utövande makttarvhet AV DRIFT, INTE PLAN: Vanvett. (— »Herregud vilken smörja»).

OFFERPRATETOch jag helgar mig till ett offer för demJoh.17:18-19 rimmar illa (J4)i övriga Jesusutsagor med GT-innehållet:

 

   Hos.6:6-7 — ”  Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men dessa hava på människovis överträtt förbundet, däri hava de handlat trolöst mot mig.”;

   Sak.8:16 — ”  Men detta är vad I skolen göra: Talen sanning med varandra; dömen rätta och fridsamma domar i edra portar.”, m.fl.

 

Huvuddelen harmonierar fortfarande: var och en måste genomlida sin egen blindhets rening, och ingen kraft finns som kan lösköpa någon från »den nödvändiga andliga sinnliga korsfästelse det innebär att rensa ut den egna blindheten»: Rätta gärna om fel:

Min alldeles unikt egna väg som bara är unik för Mig och ingen annan: En, Ens hjärta, Ens kropp, Ens sinne, Ens historia tillsammans med allt det övriga.

— Men villospåren drar också med sig DRÄGG: personer som försöker dra växlar på ”han dog för att jag skulle få leva” och på den vägen leds vilse i rena andliga affärer. Den kan vara svårare att räta ut igen.

 

   Matt.10:38 — ”och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.”.

   Matt.9:13 — ”  Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda:

Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.’

Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.”; [Matt.12:7].

 

   Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

   Joh.16:9 — ”..  i fråga om synd, ty de tro icke på mig;”.

   Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”.

   Joh.16: — ”  11. i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

   Matt.24:24 — ”  Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så och falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda.”,

   ”Många skola komma under mitt namn ..”[Matt.24:5]; [Mark.13:6]; [Luk.21:8].

 

— ”så och falska profeter”: Ge oss något exempel. Det räcker med ett, tydligt.

— Allt och alla som styrs av DRIFT, inte av kunskapskärlek: människovärdighetens igenkännande och erkännande: allas lika värdighet och rättigheter. Lagen.

 

Erinra återigen (M5) det enkla:

 

” Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”, Mika.6:8.

 

AVGÖRANDE SLUTFRÅGA:

— VEM eller VAD var det — då — som hängdes upp, som korsfästes, och som ännu i denna dag hänger kvar?

— Testa den här: — ».. sanningen är utrotad ur deras mun ..»:

 

 

Jer.7:28 — ” Säg därför till dem: »Detta är det folk som icke vill höra HERRENS, sin Guds,

röst eller taga emot tuktan. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.»”.

 

 

— Sanningen:

 

    Den tändande gnistan 1917

— Ingen proklamerad sådan i vilket fall .. Men hur fungerar FN i 24/7-praktiken?

 

” Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet .. »”, Joh.14:6.

” » .. i fråga om synd, ty de tro icke på mig .. »”, Joh.16:9.

 

 

 

SE: särskilda exempel

— GT-Bibeln BESKRIVER OFTA detaljer i motsättningar hur den som är utsatt upplever hån och smädelser — ytterst obehagliga erfarenheter (som kan upplevas som ren fysisk stening (och korsfästelse). Några särskilda exempel ges nedan i Gamla Testamentets Bibel 1917.

 

NÅGRA MERA RADIKALA EXEMPEL från Bibeln 1917,

 

Jer.18:18 — ” Men de sade: »Kom, låt oss tänka ut något anslag mot Jeremia. Ty prästerna skola icke komma till korta med undervisning, ej heller de vise med råd, ej heller profeterna med förkunnelse. Ja, kom, låt oss fälla honom med våra tungor; vi behöva alls icke akta på vad han säger.»”;

Jer.20:7-10 — ” Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas; du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje; var man bespottar mig. (8); Ty så ofta jag talar måste jag klaga; jag måste ropa över våld och förtryck, ty HERRENS ord har blivit mig till smälek och hån beständigt.", "(10); Ty jag hör mig förtalas av många; skräck från alla sidor! »Anklagen honom  »Ja, vi vilja anklaga honom!» Alla som hava varit mina vänner vakta på att jag skall falla: »Kanhända skall han låta locka sig, så att vi bliva honom övermäktiga och få taga hämnd på honom.»”;

Jer.15:17 — ” Jag har icke suttit i gycklares samkväm och förlustat mig där; för din hands skull har jag måst sitta ensam, ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse.”;

Jes.49:7 — ” Så säger HERREN, Israels förlossare, hans Helige, till den djupt föraktade, som är en styggelse för människor, en träl under tyranner: Konungar skola se det och stå upp, furstar skola se det och buga sig, för HERRENS skull, som har bevisat sig trofast, för Israels Heliges skull, som har utvalt dig.”.

 

— GT-Texten INFÅNGAR varje person som ”måste ropa över våld och förtryck” i samhällen där man vänder ämnet ryggen. Jämför EuropaPistolen[‡]:

StatsEx:

— Befolkningens allmänna skräckslagenhet under 1900-talet för att kritisera statsförvaltning och statsskick av rädsla för att utsättas för tortyr, misshandel, missaktning, attacker och rent fysiska angrepp av olika slag exemplifierar ämnesområdet. Ett artexempel: Staten utövar systematiska dödspsykningar mot våldsvägrare i Sverige sedan 1870[‡StatensPacifisthat]:

— Offret — noll hotbild — påtvingas våldsbegrepp ”krigsman” av statsskicket för att sedan i åberopande av Brottsbalken (12kap) behandlas som en olydig nationell ägodel som ska förebrås, bestraffas, skällas ut offentligt, fråntas alla sina mänskliga rättigheter, utsättas för hot, människorov, med upprepade polisförhör om universum och tillhörande frihetsberövanden.

— Tidigare vänner och familj ställer upp mangrant, ger jättestöd. Och så där. Herregudja:

— Alla lägger förskräckta benen på ryggen och FLYR, med all makt och kraft. Jättefint. ”Man får ta konsekvenserna av sitt eget handlande” med ”Vi lever ju i en demokrati” och niondeklassens A-lag ”Vi lever ju i ett fritt samhälle”. Jättefint. Egypten¦Förtrycket.

— Utomordentligt välutbildad, allmänbildad, befolkning. Oja. Förståndig, och så där. Hög IQ.

— Särskilt ledande inrättningar, universitet och högskolor inom matematik och fysik. Uja[‡].

 

Absolut ytterst gärna rätta om fel.

— Sakfel får under inga som helst omständigheter förekomma i den här typen av framställning.

— »Kapitulerar NI frivilligt?»

 

 

 

Summering: HistBegin ¦ Se även i SUMMERING

 

SUMMERING AV HISTORIEN FRÅN BÖRJAN

— Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

 

I VILKEN DEL AV KRISTENHETEN[‡] MED KRISTENDOMEN[‡] INTYGAS OCH BETYGAS UTSAGORNA FRÅN JESUS I ENLIGHET MED

 

   Joh.16:9 — ”» .. i fråga om synd, ty de tro icke på mig .. »”.

   Luk. 18:8 — ”  Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”.

 

— Något enda konkret exempel?

   ATT utsagorna från Jesus (J4) med GT-Bibelns aforistiska sakinnehåll

 

[Därför att OM Jesus erkände en bokstavlig GT-Bibeltolkning hade han ingen anledning att misstro Köttsjudarna som Djävulens Barn][GTBevis1A]

 

är samstämmiga är alldeles särskilt (Joh.8) uppenbart (J3).

 

— Men var finns en sådan certifierad insikt och inblick i kristenheten och kristendomen de senaste 2 000 årens historia?

 

OM följande Jesusutsagor får förstås som de är skrivna:

 

Joh. 14:30 — ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.

I mig finnes intet som hör honom till”.

Joh.16: — ”  11. i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”.

 

   SVARET — rätta om fel:

— Inte någonstans alls:

— KRISTENHETEN[‡] MED KRISTENDOMEN[‡] representerar icke-(J4)Kristus: ”intet”.

— »Kapitulerar NI frivilligt»?

 

Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”.

:

Joh.3:17 — ” Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.”.

 

Rätta gärna om fel:

— inte för att ”utrota folk i mängd”. Utan för ändamålet att upplysa, undervisa och utbilda.

— INTE för att utvälja SEKTER och SÄRSKILDA MÄNNISKOSKAROR, särskilda människogrupper, eller FÖRHÄRLIGA SIG I ELLER GENOM SÅDANA (J5).

   Utan just för att genom sådana vettlösa avarter KUNNA bevisa Lagen:

— dess faktiska existens till skillnad från alla eminenta krafter som vill se sakernas tillstånd på annat sätt:

 

” I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.”, .Matt.5:17;

” I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.”, Matt.10:34 [Luk.12:51];

Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!”, Luk.12:49.

 

Absolut.

En Historisk Advokatorisk Thriller — om så någon vill — av utomordentlig dramatisk och högtstående natur: LAGEN.

 

 

 

Reflexion, GT-BIBELNS URSPRUNG: 29Aug2019 — Så här gick det till:

 

REFLEXIONEN:

GT-Bibelns ursprung — Mest Förnämliga Beviset?

Rena ThrillerHistorien:

X (JESUS) UPPTRÄDER SOM ETT HISTORISKT VITTNE — OCH BROTTSOFFER — FÖR ATT KUNNA SÄTTA DIT OCH BEVISA KÖTTSJUDARNA PÅ DERAS EGEN BOKSTAVLIGT

GT-Bibeln är bevisbart i varje detalj ingen upptecknad geografisk händelsekrönika, inte alls över huvud taget.

ÅBEROPADE LAGSKRIFT SÅSOM SKYLDIGA BEDRAGARE OCH LÖGNARE I OCH UNDER JESUSVITTNETS EGEN HÄNDELSEHISTORIA i lagskriftens verkliga sanna aforistiska mening, tolkning, innebörd, urkund:

 

Innan upptäckten av den fulla vidden av Det sammanhanget stod klar: första reflexionen:

   Jises!

— Vad ska det här föreställa för något i Johannes Evangelium (Joh.15):

 

JESUS FRÅN NASARET ÄR VÄL FÖR TUSAN INTE DEN FÖRSTA MÄNNISKA I MÄNSKLIGHETENS SAMLADE KULTURHISTORIA

SOM HAR BLIVIT UTSATT FÖR BEGABBERI, FÖRTAL,

HÅN OCH HAT PÅ GRUND AV ATT MÄNNISKAN I FOKUS TALAR SANNING:

 

Bibeln 1917, Joh.15:25 — ”» ..  Men det ordet skulle ju fullbordas som är skrivet i deras lag:

De hava hatat mig utan sak.’  Ps. 35:19  69:5 .. »”;

:

Ps.69:5 — ”  Flera än håren på mitt huvud äro de som hata mig utan sak;

många äro de som vilja förgöra mig, de som äro mina fiender utan skäl; ..”.

 

ALLA MÄNNISKOR SOM UTTRYCKER OPPOSITION MOT INVANDA ETABLERADE AUKTORITETER, SPECIELLT TYRANNISKA SÅDANA, UTSÄTTS ALLTID FÖR OLIKA FORMER AV BETRYCK, HÅN, FÖRTAL, MISSAKTNING, BESTRAFFNINGSÅTGÄRDER AV OLIKA ART OCH FORM. OCH JESUS FRÅN NASARET ÄR DEFINITIVT INTE DEN FÖRSTA I DEN HISTORIEN. Så: What’sUp?

 

SÅ: VILKEN ÄR MENINGEN?

— Är — måhända — hela JesusHistorien som en förment Geografisk Fysisk händelse Aforistisk?

 

Matt.25:40 — ”  Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig”.

Matt.25:45 — ”  Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig”.

— Här framträder den verkliga andemeningen, utomordentligt klart: allas lika värdighet och rättigheter.

— Det kunde inte sägas klarare, renare. Men var kommer Sammanhanget, helheten in i bilden?

 

Det råder inget tvivel om sanningsinnehållet i ”lagen och profeterna” (Hela GT-Bibeln). Det står fullkomligt klart (Också Buddhas beskrivning av De två fundamentala principerna: okunnighetens princip och harmonins princip). Det är så samstämmigt det alls kan bli. Det är också alldeles tydligt i Kristendomens Historia (ANTIKRIST).

— Värre är det eller ser det ut att vara med PERSONIFIERINGEN (i Nya Testamentet, tydligen särskilt i Johannes Evangelium) kring ovationerna: sanningsbudskapet når fram, helt klartmen inte omständigheterna ikring.

 

SVARET PÅ FRÅGAN ’Vilken är meningen?’ skulle kunna vara:

— SKIT SAMMA — DÄRFÖR att historien INTE handlar om den fysiska kroppen som ändå i vilket fall alltid är själva förutsättningen i hela tillställningen utan om sinnet, hjärtat, andemeningen.

— Sanningen med kärleken vann. Jättefint.

   Eller kanske med andra ord:

— Skriv, säg, uttryck, mena vad du vill. Så länge det berör sanning och kärlek spelar formerna ingen roll. Budskapet når fram ändå. Säkert.

 

Så spårades strax därefter ett djupare sammanhang:

Vilket är sammanhanget, vad är det Jesus försöker säga i Joh.15:25?

 

Bibeln 1917, Joh.15:22 — ”» ..  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd. .. »”.

:

Joh.15:25 — ”» ,,  Men det ordet skulle ju fullbordas som är skrivet i deras lag:

De hava hatat mig utan sak.’  Ps. 35:19  69:5 .. »”;

 

— Att Köttsjudarna inte skulle ha kunnat bevisats vara lagbrytare (”syndiga”) om Jesus inte hade kommit och sagt dem det han sa (t.ex. ”I haven ..”).

— Men vadå: ”skulle ju fullbordas”? Vadå ”skulle”? Vem har sagt det?

— Vi VET ju redan ATT Jesus från Nasaret — sandalpersonen som går omkring i bygden — INTE(J4) är den första människa i mänsklighetens samlade kulturhistoria som har blivit utsatt för begabberi, förtal, hån och hat på grund av blotta förmågan ATT vara i stånd ATT kunna(J4) tala sanning. Den kulturella egenheten är lika gammal som människan. Helt säkert som att JA är ja och NEJ är nej. Det behöver vi väl inte JESUS för att få klarlagt heller. Och alltså?

— SAKEN — som Jesus försöker rättfärdiga genom besöket, om rätt fattat — ligger istället på EN KORKAD SEKT köttsjudarna SOM FÖRSÖKER ÅBEROPA ÄGANDERÄTT MED LOKALA PRIMÄRVÅRDSPRIVILEGIUM I GT-BIBELNS SKRIFTER men vilkas ursprung ”Förrän Abraham blev till ÄR jag”[‡], (J6)”Jag och Fadern ÄR ett”, (J3¦4)”Frälsningen kommer från Judarna”, ”EN är (er) läromästare, Kristus” I SJÄLVA VERKET INTE TILLHÖR DEN SÅ TYDLIGT BEVISADE BEDRÄGLIGA INRÄTTNINGEN — eller om det tjuvpacket möjligen i öknen och nomadtälten från runt 2 000 f.Kr. verkligen HADE fått dessa »syner och uppenbarelser» från (J6)”Jag och Fadern ÄR ett” för att SENARE NEDTECKNAT I SKRIFT visas i SÄRSKILT SPEKTAKEL FÖR VÄRLDEN från runt år noll för att understryka EN särskilt framträdande pajasnatur i Fadern och Gud som den verkligt rena veritabla gyckelkuckun: efterföljande två tusen år av kristliga blodbad. Jag håller personligen det senare alternativet för Mindre Troligt. Kortare sagt:

— Jesusbesöket var tydligen inte tillägnat ANNAT än att BEVISA och INTYGA urkundens ÄKTHET: GT-Bibelns ursprung det verkliga aforistiska, inte bokstavliga laginnehållet är INTE från Köttsjudesektens Geografiska strövtåg genom årtusendena. Det gör Jesus i så fall till en högeligen framträdande ädel figur i mänsklighetens kulturhistoria. Absolut utan snack den främsta för vår del.

 

Understruket och bekräftat (J6):

” I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.”, .Matt.5:17;

” I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.”, Matt.10:34 [Luk.12:51];

Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!”, Luk.12:49.

” » .. Jag och Fadern äro ett

Då togo judarna åter upp stenar för att stena honom.”, Joh.10:30.

(J3)” I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna — ty frälsningen kommer från judarna”, Joh.4:22 .

(J1)” Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; din hand skall vara på dina fienders nacke, för dig skola din faders söner buga sig.”, 1Mos.49:8-9.

(J2)Spiran skall icke vika från Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliver honom hörsamma.”, 1Mos.49:10.

 

 

KÖTTSJUDARNA HÄVDAR ATT SKRIFTEN ÄR UPPTECKNAD TILL DERAS ÄRA SOM GUDS UTVALDA FOLK — MED I SKRIFTEN INNEFATTADE UTSAGOR SOM SKA FÖRESTÄLLA TESTAMENTEN TILL GUDS UTVALDA FOLK: KÖTTSJUDARNA.

— Jesus i akt och gärning bevisar[‡]¦[‡] att den hävden och det åberopandet är falskt, en lögn, ett bedrägeri:

GT-Bibeln är ingen upptecknad geografisk händelsekrönika, inte alls över huvud taget.

— Enda sättet att omintetgöra själva SYNPUNKTEN — beviset — med den Jesusmöjligheten, är att förneka att Jesus alls över huvud taget har uppträtt historiskt och som bl.a. ledde till bl.a. Paulus Lydnadslära, Kristendomen

(typ: »kristendomen, dess tvåtusenåriga historia, har aldrig existerat»).

— Som den möjligheten förefaller helt utesluten betyder det i helhet och summa tydligen ATT:

— Domen står klar. Utan minsta tvivel. Alla trådar sammanknutna.

 

— Det förklarar (också) utspelet med ”dessa mina minsta” och ”en av dessa minsta”: Verkligen ädelt[‡].

— Bovarna behövde lockas fram för att också dokumentera intrången. I annat fall hade vi bara haft »en tandlös skrift» att hänvisa till: ”deras lag”[Det som Köttsjudarna har bevarat][‡SCA].

 

 

MÅNGA MÄNNISKOR I VÅR TID FINNS som vill mena och understryka ”alltings meningslöshet”. Jämför den moderna akademins entropibegrepp[‡]. Det enda som återstår för den kategorin invandrare är att också intyga att mat är äckligt och känslor är vidriga och meningar generellt sett fullkomligt meningslösa. Jämför entropibegreppet (matematiskt fysikbegrepp) i relaterad fysik och matematik[‡]: livsbejakelse, inte livsförnekelse. Matematiken är densamma — med vidare:

— I modern akademi BÖRJAR ALLT från kallt. Därav »deras ordning».

— I relaterad fysik BÖRJAR ALLT från varmt (K-cellens värmefysik ¦ TNED/MAC ¦ SKILDA GRUNDTEORIER ¦ VÄRME GÅR ALLTID FRÅN VARMT TILL KALLT ¦ K-CELLENS EXPANSION ¦ BIO-CREATION).

   Det finns alltid en visst skillnad mellan höger och vänster. Absolut.

 

 

   Se även mera utförligt om ej redan bekant i LISTAN med noMACfysik och STATEN FRÅN 1800+.

Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får under inga som helst omständigheter förekomma i den här typen av framställning.

 

 

Se även sammanfattningen UPPNÅTT BEVISBART(Aug2019) i inledningen.

 

 

Se även vidare i SKRIFTENS CERTIFIERADE AUTENTICITET.

 

 

 

Content of Truth: Se även i PRÖVNINGEN GRANSKAS — »Namn och Platser» i GT-Bibeln

AVVIKELSER MELLAN EGYPTOLOGINS ARKEOLOGI OCH DEN ETABLERADE KRISTNA BIBELTOLKNINGEN — Sep2019:

 

OAVSETT vilka ”bevis” som än anses föreligga

— hur starka och övertygande de än kan synas för ATT GT-Bibeln skulle VARA en kronologiskt författad/nedärvd historiekrönika som visar, certifierar, autentiserar och bevisar ett geografiskt existerande fysiskt lekamligt mänskligt folk ISRAELS HISTORIA i GT-Bibelns så bokstavliga mening (vilket också möjligen är avgörande viktigt för en del resenärer på Planeten Jorden 2019+ med vidare) —

är det omöjligt att frånse själva den primära grunden i sakargumenteringen:

— GT-Bibelns AFORISTISKA (”Judarna”) innebörd;

— JESUS KALLAR i Joh.8:44 FOLKET SOM ANSER SIG VARA UPPKALLAT EFTER GUD FÖR DJÄVULENS BARN I DET ATT JESUS OCKSÅ FRAMHÅLLER ATT (J3)”TY FRÄLSNINGEN KOMMER FRÅN JUDARNA” MED (J4)”EN ÄR EDER LÄROMÄSTARE, KRISTUS” OCH (J6)”JAG OCH FADERN ÄR ETT” OCH (Joh.14:6)”JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET” —

 

 

DJÄVULSSEKTEN SKULLE I SÅ FALL HA ANTAGIT EN LÅNGT TIDIGARE BEFINTLIG GT-BIBELNS URKUND FÖR ATT GENOM DESS BOKSTAV KUNNA HÄVDA SIG SJÄLVA MOT OMGIVNINGEN så som sker ännu i denna dag  SÅSOM ETT LÖGNAKTIGT (Joh.8) OCH BEDRÄGLIGT FOLK SOM UTNYTTJAR GT-SKRIFTENS TIDLÖST BEVISBARA ENDA UNIKA AFORISTISKA SANNINGSHISTORISKA INNEHÅLL

EN LÄROBOK I KUNSKAPSETIK FÖR MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORISKA PRINCIPIELLA UTVECKLING FÖR EGEN VINNING, SOM ETT AV OMGIVNINGEN STÄNDIGT FÖRTRYCKT FOLK, DÅ INGEN ANNAN MÖJLIG BEVARANDE URKUNDSKRAFT FINNS (Skriftens certifierade autenticitet).

— Därmed faller också varje arkeologiskt möjligt närmande som försöker jämka ihop djävulssektens geo-historia med GT-bibelns ursprung: dessa två har inget med varandra att göra.

— Se även Reflexion och möjligt scenario i Den unika skriften.

— Se även i Cheops Rektangel:

 

 

Urkunderna innefattar möjligen också detaljer som spränger även den etablerade Egyptologin: det är INTE troligt eller sannolikt att Egyptierna för max 5 000 år sedan kände till Plancks konstant h=mcr=6,62559 t34 JS: neutronmassan och ljushastigheten i vakuum (2,99792458 T8 M/S) som ger neutrontyngdcirkeln (r=1,32Fermi):

Jordkroppens neutromassaradie från fusionsgränsmassan med tajta toleranser: rJ = 198,5721548 M.

— Cheopspyramidens fysiska form med snäva toleranser omskrivs av en cirkel med samma radie som Jordmassans mJ=5,975 T24 KG ideala sfär tagen på max neutrontäthet 1,82 T17 KG/M³, sambandet för rJ ovan. Det antyder/bevisar en tidig TNED-kännedom: en Tydlig Markör.  Men ämnet ligger (helt och hållet) utanför den moderna akademin.

   Se utförligt i Cheops Rektangel.

 

KronAv:

KRONOLOGISKA AVVIKELSER

MELLAN EGYPTOLOGINS ARKEOLOGI 

I DEN ETABLERADE KRISTNA BIBELTOLKNINGEN

Se även i WIKIPEDIA @INTERNET New Chronology — strävan att försöka korrelera Egyptologin enligt GT-bibeln som kronologisk historiekrönika: inte allmänt antagen

 

 

Ämnet finns (bl.a.) upptaget @INTERNET på webbsidan (2010-2015 [23Aug2019])

Chapter 24 — DOESN’T EGYPTIAN CHRONOLOGY PROVE THAT THE BIBLE IS UNRELIABLE?

 

Artikeln går ut på att i slutänden avgöra hela Bibelfrågan på kronologisk grund genom att entydigt utgå ifrån Bibelns Bokstav — »då kan man få det att stämma exakt».

 

Artikelförfattarna verkar inte ha räknat med att GT-bibeln är felfri — utom bokstavstolkningen: GT-Bibelns textinnehåll är ingen geografisk kronologisk händelsekrönika. Inte alls över huvud taget. GT-Bibelns urkund har explicit ingenting alls att göra med Egyptens egen kulturhistoria, eller någon annan civilisations eller geografiska folks specifika kulturhistoria.

 

Artikeln avslutas med

 

  Accepting traditional Egyptian chronology necessitates rejection of biblical truth.”,

  Accepting biblical chronology allows a reconstruction of ancient chronology on a foundation of truth.”.

 

JÄMFÖR KORREKT FORMULERING (bägge ovanstående är primitiva formuleringssätt):

 

»  Accepting traditional Egyptian chronology necessitates rejection of biblical-literal truth.»,

»  Accepting biblical-literal chronology creates a false reconstruction of ancient chronology on a foundation of a faulty idea of truth.».

:

— THERE IS NOTHING WRONG WITH THE OLD TESTAMENT BIBLE AS SUCH. NEVER WAS. NEVER WILL BE

(as testified from the New Testament by a GT-Bibel’s cross references from the sayings of Jesus — only).

   THE PROBLEM IS THAT ITS CONTENT OF TRUTH HAS NO CONNECTION TO THE PHYSICAL CHRONOLOGICAL EVOLUTION OF THE HISTORY OF HUMANITY IN ITS CULTURAL GEOGRAPHICAL SENSE. ONLY IN ITS MENTAL ONE: ATTITUDES and the idea behind ”freedom, justice and peace in the world: the reason behind attitude (”sin”), and how it evolves. NOT PHYSICS.

— NEVER WAS. NEITHER EGYPTIAN CULTURE NOR ITS ANCIENT ORIGIN IS INCLUDED.

 

 

 

En tidig TNED-kännedom hos Cheopskonstruktörerna:

TNED-CHEOPS

 

En tidig TNED-kännedom hos Cheopskonstruktörerna

HISTORIEN BAKOM NAMNET Cheops Rektangel.

Cheops Rektangel — Ljusets gravitella beroende ¦ UDHR10Dec1948 ¦ Elektriska laddningens härledning ¦ ATOMTRIANGELN — differential, derivata och integralkalkylen ¦ TNED  ¦ Sanningsbegreppet ¦ Fysikens 7 Principer

 

BILDEN AV HELA HISTORIEN KLARNAR — DEN ALLMÄNNA LAG- KUNSKAPS- OCH RÄTTSUTÖVNINGEN Jorden 2019

 

Människor får inte — kan inte — utvecklas som Människor i Universum, utan tvingas utvecklas som Statliga TjänsteHjon under en självutnämnd vålds- och vapenbestyckad Samvetets Överhet (traditionellt utnämnd av aposteln Paulus som ”Minister of God”, King James Bible Rom.13:4; sv., Bibeln 1917: ”Guds tjänareoch så antagen av Överheten: Staten, Statsförvaltningen: Lagutövningen):

2 000 år av blodig västerländsk världshistoria.

 

— ”.. och sanningen skall göra eder fria”, Joh.8:32, Bibeln 1917. Finns det något annat?

   TVÅ mest prominenta sannings- och kärlekslärare framträder i vår kända kulturella tidsepok: Buddha ca 500 f.Kr. och Jesus omkr. år 0. Det är svårt att säga vem av dessa som bidragit mest till den här framställningen. Sanningen däremot avgör innehållet.

 

VARFÖR UNDERSTRYKS KOPPLINGEN TILL CHEOPSPYRAMIDEN HÄR, alls över huvud taget i Universums Historia: What’sUp?

 

 

Sambandsformen bd=h2: »Cheops Rektangel».

 

 

— Hela den enkla grunden inte bara till den relaterade mönstermatematiken och dess geometri. Utan även till den relaterbara matematiska fysiken i hela kosmologins ämne — inte alls omnämnt i den moderna akademins lärosystem:

Härledningen till Ljusets Gravitella Beroende.

   Det är hela grunden, orsaken, fundamentet, detaljinnehållet, relationsgrunderna.

— Varför då? —Därför att det i slutänden leder direkt på ENERGIFRÅGAN: dess lösning: Rubbet — i och bakom atomkärnans härledning — helt utanför modern akademi — och allt det som följer av den beskrivningsgrunden:

Universums historia i relaterad matematik och fysik i noggrann jämförelse med den moderna akademins lärosystem;

 

Sammanställning och jämförelse mellan relaterad fysik och modern akademi — Einstein, Schwarzchild.

 

Det är framställningens hela grund.

 

— Men: Vad är det DÅ som är SÅ speciellt med ”Cheops Rektangel”, den enkla sambandsformen bd=h² som också sammanfattar Matematikens 5 Grundlagar: vad är kärnan, vad är det märkvärdiga?

 

Någon ”atomkärnans härledning”[‡] och ”elektriska laddningens härledning”[‡] finns vad vi vet inte alls omnämnt i den moderna akademins lärosystem, trots dessa begrepps fundamental avgörande grunder för hela kosmologins förklaring:

— Varför inte då? Vad vi vet:

— För att den moderna akademin, vad vi vet — herrefolket 1800+ — tydligen aldrig har har haft bevekelsegrunden att HÄRLEDA ett vetande om naturen UR dess egen mönsterskrud (KeplerResonanserna). Utan istället en mera prominent uppvisad strävan att UPPFINNA ett vetande om allt möjligt UR en akademiskt bekväm föregiven bevekelsegrund.

 TILLSAMMANS MED LYDNAD OCH BESTRAFFNING. Inte kunskap och undervisning.

 

Kort:

 

FYSIKENS ALLMÄNNA FÖRKLARING eller ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING SOM MASSANS FUNDAMENTALFORM VIA

KRAFTVEKTORLEDET i ljusets g-beroende

som längre fram leder direkt på Atomkärnans Härledning via (Potentialbarriären) Fysikens 7 Principer

1 statiken ¦ 2 dynamiken ¦ 3 energilagen ¦ 4 mekaniken ¦ 5 gravitationen [konvergensen] ¦ 6 elektriciteten [divergensen] ¦ 7 masstrukturen

 

 

som leder till sambandsformen c=c0(1–w2/cc0)

 

 

 

förklarar rent matematiskt-logiskt-rationellt varför och hur naturkonstanten c0=2,99792458 T8 M/S (ljushastigheten i vakuum) KAN bevaras oberoende av gravitationens inverkan genom den matematiska geometrin i Cheops Rektangel-formens enkla samband

 

Cheops Rektangels Matematiska Geometri innefattar en FULLSTÄNDIGT UTTÖMMANDE kvali-Kvantitativ förklaring

till HUR KRAFTVEKTORLEDET I relaterad FYSIK fungerar i ämnet ljus och gravitation. Den omständigheten grundlägger hela innehållet i Universums Historia med Atomkärnans Härledning, dess uppdagande av Neutronkvadraten och de därigenom uppdagade Elliptiska Ekvationerna och Funktionerna som leder fram till praktiskt taget träffsäkra identiska värden med experimentellt uppmätta atomvikter (HOP) med tillhörande detaljerat jämförande total fundamental utklassning av motsvarande moderna akademiska kärnfysikaliska teorier: förklaringarna.

 

 

— Kraftvektorledets NEGATIVA ASPEKT nämligen = hela hemligheten med massans fundamentalform:

Det som Einstein inte kunde införliva med sin kosmologiska idé på grund av uppfinningen ”ingenting kan gå fortare än c

 

 

MULTIPLA LJUSHASTIGHETER I UNIVERSUM ¦ LJUSETS GRUNDLÄGGANDE FYSIK ¦

Notera att även Modern Akademi inte undkommer »Multipla c» i I modern akademi expanderar universum med > 3c ¦

 

 

och därmed (c=0) ”tidens upphörande” enligt honom — men som Modern Akademi Likväl nödgats bryta (Schwarzchilds alternativ) för att kunna »vidareföra ämnet utan uppenbara kontroverser». Men Det omskrivs och omtalas inte i någon här känd modern akademisk mening typ: ’Einsteins ljusteori ansluter inte till fysiken’: ’förklaringen tillhör relaterad fysik (TNED)’ — som modern akademi likväl inte kan ta till sig just på grund av Einsteins plågsamt — oriktigt — uppfunna c-fysik. Se vidare utförligt i vic-felet:

Modern Akademi överträder relaterbart bevisbart fysiken genom att INTE erkänna ljusfysikens friställning från kinetiken som ändå hela experimentalfysiken bekräftar. Se särskilt Solrandsavböjningarna från år 1919:

ljusbanor i gravitationsfält utvecklar ingen centrifugalkraft. Ljusutbredningen sker masslöst via lokala gravitella tillståndets fysik som inte ingår i den moderna akademins lärosystem. Se även James Bradleys upptäckt från 1725.

 

SAGT I ANDRA ENKLARE SUMMERANDE ORD:

— Den blygsamma ytterst enkla sambandsformen (CHEOPS REKTANGEL) bd=h2 sammanfattar rubbet. Och avtäcker därmed I JÄMFÖRANDE GRANSKNING den moderna akademins primitiva natur. Rätta gärna om fel.

Hur GT-Bibeln kommer in i bilden:

Genom den snäva kvantitativa kopplingen mellan rJ-cirkeln och den så härledda fysikgrunden (TNED/CheopsPyramiden) som det enda tillgängliga beviset på en möjlig samhörighet, framträder den här antydda men fortfarande delvis besvärliga historiebilden med en »förlorad högtstående teknisk-filosofisk urkund»:

Urkundens enda tillgängliga antydda bevisning skulle bestå i (Uppnått bevisbart 2019)

 

1. Cheopspyramiden,

2. GT-Bibelns aforistiska meningsinnehåll (J3¦4) med certifierad samhörighet i samhörande

3. utsagor [advokatoriska, inte religiösa] från Jesus i de fyra evangelierna och (vad vi vet) därutöver intet.

:

 

GT-Bibelns Urkunder kommer definitivt INTE från en (Jesus) instans som skäller ut JUDAR som ”djävulens barn” med samma JUDAR som intygade grundläggande bas för ”frälsning” ENLIGT (J6)

Joh.10:30:

" .. Jag och Fadern äro ett

Då togo judarna åter upp stenar för att stena honom.”.

 

— om man inte ska förstå JesusFiguren/GT-Bibelinnehållet som en veritabel taskspelande pajaskonstnär som man kan betala för att skratta åt på teatern en stund med familjen på fredagseftermiddagen;

   I ANDRA ORD:

   GT-Bibelns urkund är INTE Köttsjudarnas påstådda Bokstavliga Historiekrönika som ändå den etablerade kristna västvärlden hävdar (Jämför tilläggssidorna i svenska Nya Bibeln 1999: »Abraham bodde i tält i öknen»): För att utsagorna från Jesus ska stämma (”I haven djävulen till eder fader” kontra ”ty frälsningen kommer från judarna”) finns inga planer i universum ATT GT-Bibelns innehåll (J1) kommer från ”I haven djävulen till eder fader”: GT-Bibelns BibelJudarna är en andlig (fasad), aforistisk, inte geografisk beskrivning; Jesus tillrättaför Köttsjudarna som helt galet gör anspråk på en rent lekamlig tillhörighet, och som fortlever ännu i denna dag (J5).

   — GT-Bibeln är aforistisk, samt så nödvändigtvis bevisligt av (mycket) äldre ursprung än den kristna världens påstådda Köttsjudefolkets äldsta nomadhistoria från runt 2 000 år före vår tideräkning med »uppenbarelser i tält i öknen» — och därmed den här besvärligt antydda kopplingen till Cheopspyramiden och dess kulturella upphov genom ännu mera diffusa historiska horisonter som dessutom i våra tider förefaller helt uteslutet att få någon klarhet i;

   — GT-Bibeln är ingen historiekronologisk geografihistoria om Köttsjudarnas Geografiska Historia klarlaget enbart genom utsagorna från Jesus i kraft av GT-Bibelns citerbara innehåll.

 

 

 

Den Unika Skriften:

 

MÖJLIGT SCENARIO:

MÖJLIGT SCENARIO

 

— Köttsjudarna som satanistisk sekt uppkom efter den Egyptiska kulturens uppkomst (tidigast 3 000 f.Kr.). Och då, tydligen, som en här inte närmare känd avart:

   GT-ursprunget — ÄNNU OKÄNT kanske från det sägenomspunna Atlantis — överförs på en den

»mest gynnsamma kolonin» av den okända men välutbildade »Atlantid-partens» historia:

   Den  E S I  Egyptiska (Sumeriska, Induskulturinfluerade) kulturen befinns vara den mest lämpliga att »utbilda».

   Den senare (tidigast från 2 000 f.Kr.) Teotihuacàn-regionen KAN ka spelat viss roll som (resterna) av ett föregående »RestAtlantisfolk» (från den tidigare men redan då försvunna kontinenten) — och sedan därifrån (rester, fragment) möjligen till Nildeltat tidigast 3 000 f.Kr.

— Men alla dessa anstrykningar är här högst osäkra, (ännu) rena spekulativa utsvävningar.

 

 

 

 

   Den Egyptiska kulturen urartade delvis (Osirismysterierna) i magi och svartkonst — tydligen allt värre med tidens gång fram mot vår tideräknings början då den egyptiska kulturen/religionen/mystiken förbjöds (300 e.Kr.).

 

År 379 bannlystes det lilla som ännu fanns kvar av Egyptens Religion av Teodo´sios (Bruntons uppgift, s144), en romersk kejsare som levde under åren 360-428 (BKL XI sp943) och som hade satt sig i sinnet att bekämpa all slags ”hedendom”. Brunton skriver, s144ö:

 

  Dendera var ett av de praktfullaste egyptiska tempel som ännu var i bruk när Theodosius bannlysning år 379 e.Kr. av den urgamla kulturen trädde i kraft och gav den redan tynande religionen dödsstöten.

   Theodosius sändebud Cynegius genomförde sina destruktiva order till punkt och pricka. Han lät stänga alla helgedomar och mysterietempel och förbjöd de gamla ritualerna.

   Kristendomen eller snarare den kristna kyrkan triumferade. Pöbeln trängde in i Dendera, jagade bort prästerna och trampade sönder de heliga föremål som använts vid de hemliga ritualerna.

   De välte statyer av Hathor, jämnade hennes förgyllda altare med marken och vanställde hennes ansikte på de skulpterade pelarna varhelst de kom åt.

   På andra håll drevs vandalismen ännu längre. Där raserades murar och pelare, krossades jättebildstoder — tusenåriga konst- och byggnadsverk jämnades med marken.

 

PAUL BRUNTON, TILL EGYPTEN, orig. A SEARCH IN SECRET EGYPT, Rider and Company, London 1935 — LARSON 1978 s144

 

BKL III 1923 skriver för sin del på artikeln om Egypten:

 

  Vid det romerska rikets delning (395 e.Kr.) kom E. under Östromerska riket, som emellertid icke förmådde skydda det för plundande grannar.”, BKL III sp759n.

 

   GT-Bibelns urkunder måste ha funnits redan etablerade under den tidiga Egyptiska civilisationen, i annat fall havererar hela beskrivningen (Se särskild förklaring i GTBeviset1C).

   Köttsjudesekten bildades/avvek, tydligen tidigt (kanske 2 000 f.Kr.), från den riktningen och vilket är avgörande viktigt i hela beskrivningen började bevara GT-urkunderna efter en bokstavstroende — och därmed säkert dokumenterande — rutin, i vår tid tolkat i etablerad mening som GT-skriftens absoluta upphov (först nedtecknad tidigast 500 f.Kr.). Frågan är: HUR då? Det ser ut att finnas ett väl relaterbart intressant svar.

SKRIFTENS CERTIFIERADE  autenticitet/ÄKTHET:

 

SKRIFTENS CERTIFIERADE AUTENTICITET (SCA)

 

— Det är i sig en förunderlig gåta att ett AVFÄLLIGT SINNELAG (Köttsjudesekten) ska ha kunnat bevara ordagrant en (långt) tidigare urkund med icke bokstavliga företräden: alla detaljer, alla nyanser. Bara den delen ställer upp formidabla formella hinder för den omedelbara tanken att fatta.

— Na. Inte nödvändigtvis OM sekten upplever sig SÅ förtryckt, eller UTNYTTJAR förtrycket, ATT detaljerna I DEN BIBLISKA URKUNDEN identifieras MED det aktuella förtrycket och/eller motsättningarna så som vi vet redan har skett , då FINNS också synnerligen starka skäl att bevara en text som beskriver detaljerna i förtrycket. Plågan enbart FÖRSTÄRKER angelägenheten i så fall: förföljelser, uteslutningar, massakrer, grymheter. Läge 100%.

— Urkunden skulle ha förutsett det?

— Absolut.

— Till och med MEDVETET UTFORMAT urkunden FÖR det ändamålet? Krönikeverser.

— Väldigt lämpligt då, i så fall. Vad skulle ha hindrat skriftställarna?

— Men SÄG något mera anmärkningsvärt: ATT hela Historien redan HAR en sådan — okuvligt, ofrånkomlig — INNEBOENDE karaktär? Det finns inget annat sätt. Det är SÅ de mänskliga kulturerna utvecklas i tidens längd (”intill senaste släktens år” som GT-Bibeln uttrycker saken

[Joel.2:2 — ”  Ett stort och mäktigt folk kommer, ett vars like aldrig någonsin har funnits och ej heller hädanefter skall uppstå, intill senaste släktens år.”]).

— Vilka direkta motargument finns för en sådan — här prövande — FÖRMODAN?

— Den är till att börja med ytterst bekväm, i vart fall.

Bedragare UTNYTTJAR rikedomarna för att via dem åberopa eget. Ingen nyhet direkt.

— Den andra detaljen: EGENSINNET MEDFÖR UTESLUTNING — »fördrivning». ”För hans girighetssynd förtörnades jag ..”; »Israels fördrivning»; ».. ty frälsningen kommer från judarna». Med mera.

— Så: BEDRAGARNA identifierar sig med DEN GIRIGA MEN I GRUNDEN RÄTTFÄRDIGA[‡SE] som återfår besittningen (jämför även i Job) SEDAN denne besinnat sig VILKET DÄREMOT BEDRAGARNA INTE BESINNAR (»Ni har jävulen till eran farsa»). [Vi talar inte om JesusFiguren här, vad vi vet].

— BEDRAGARNA kan löpande kontinuerligt sko sig på EGOISTENS utkastningshistoria den allmänna sedvanliga människans stora fiende: det egna jaget — tills sanningen uppdagas. Det är inget problem för Bedragarna — tills rättfärdigheten återinträder. »Då blir det andra bullar av» [Odyssevs återkomst — Hjälten No1].

— Så KAN Bedragarna KAMOUFLERA SIG under tillfälligt SKYDD av sanningshistorien om »den djupt föraktade och plågade som hade syndat mot Herren» (Berättelserna i Jeremia, Jesaja). Helt enkelt SNO åt sig den aforistiska äran såsom en bokstavshistoria i geografisk kronologisk ordning: »Israels Historia»:

Det finns bara en, och ingen annan än uteslutande en enda unik principiell lagutveckling att åberopa. Inte flera. PieceOfCake.

— Invändningar?

— Mycket stämmer där, absolut. Men ALLT måste stämma. Annars fungerar inte parallellerna.

— Finns något direkt invändande — punkterande — exempel? Ett exempel räcker.

Prövningen granskas:

DEN ENDA (PLAUSIBLA) INVÄNDNINGEN SKULLE VARA ATT Jamen DÅ skulle ju Tjuvarna väl själva ha kunnat tota ihop hela GT-historien på eget bevåg, helt oberoende av ”fristående seriösa urkunder”: ”Satanisterna uppfinner Gud” — för att lägga beslag på, säkra, ett Världsrike: Satanisterna är GT-Bibelns upphovsmän.

— Jesus använder (ju) själv ordformen ”som är skrivet i deras lag” — vilket skulle bevisa ursprunget (!).

— Även GT-Bibeln själv förefaller fylla i och kvittera:

 

Jes.65:1-7 — ”  Jag har låtit mig bliva uppenbar för dem som icke frågade efter mig, jag har låtit mig finnas av dem som icke sökte mig; till ett folk som icke var uppkallat efter mitt namn har jag sagt: Se, här är jag, här är jag.

Hela dagen har jag utsträckt mina händer till ett gensträvigt folk, som vandrar på den väg som icke är god, i det att de följa sina egna tankar — ett folk som beständigt förtörnar mig, utan att hava någon försyn, som frambär offer i lustgårdar* och tänder offereld på tegelaltaren, som har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar natten i undangömda nästen, som äter svinens kött och har vederstygglig spis i sina kärl, som säger: »Bort med dig, kom icke vid mig, ty jag är helig för dig.»

De äro såsom rök i min näsa, en eld, som brinner beständigt.

Se, detta står upptecknat inför mina ögon; jag skall icke tiga, förrän jag har givig vedergällning, ja, vedergällning i deras sköte, både för deras egna missgärningar och för deras fäders, säger HERREN, vedergällning för att de tände offereld på bergen, och för att de smädade mig på höjderna; ..”.

   JÄMFÖR:

— »JAG GÖR VÄL VAFAN JAG VILL». Jättefint.

 

Men den beskrivande formen rimmar väl illa med en satanistisk bevekelsegrund. Nämligen den här:

— Hur bär sig bedragaren åt för att FORMULERA sanningsinnehållet med den uteslutande enda möjliga lagbeskrivningens utvecklingsdetaljer?

— Den ekvationen går definitiv inte ihop: bedragaren besitter ingen insikt. Insikt nämligen utesluter bedrägeriet:

— Människor SOM utvecklar människorätt utvecklar ingen brottslighet, inget bedrägeri.

   Och enbart av den anledningen är det uteslutet (J6: ”Jag och Fadern är ett”) att satanistsekten skulle ha så mycket som ett endaste grand att göra med URSPRUNGET och URKUNDEN i själva textinnehållet: GT-Bibeln.

— Användningen av ”deras lag” blir istället meningsfull i namn av satanisternas åberopande av ”sin lag” genom

 

 

Bibeln 1917, Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”.

— Jesus NITAR bedragarna. Men Kristenheten — FN — vänder bevisningen ryggen.

 

 

Denna detalj avgör hela frågan om ÄKTHETEN i GT-Bibelns textmässiga sakinnehåll: GT-Urkunden är INTE satanistisk.

— GT-urkunden är så heller ingen geografisk händelsekrönika:

satanistsektens åberopande i GT-urkunden. Helt rent.

 

 

   GT-Bibelns ursprung kan omöjligen återfalla på ett satanistiskt nomadfolks geografiska nomadhistoria.

   Egyptiska kulturen blev för Köttsjudarna en avart (starka motsättningar uppkom).

— Och den namngavs så (enligt här inte närmare kända detaljer) efter GT-urkundens aforistiska förebild (»Egypten, det träldomshuset ..», »Israels utvandring ..», »Moses .. Röda Havet ..» .. ).

 

 

Så är alla alternativ uttömda:

   Det finns bara en, och ingen annan än uteslutande en enda unik principiell mänsklig kulturell lagutveckling att åberopa. Inte flera:

   GT-Bibelns skrift kan bara framställas i dess egen och tydligen med Jesusutsagornas certifierade samstämmighet från en sådan INSIKT i och om laggrunden inte för att vi här tror på/favoriserar (fast det är svårt att missa sympatin) Jesus utan i kraft av granskningen av hävdeinnehållets sammanhang, dess tillförlitlighet — äkthet — i åberopade meningar — vilket utesluter eventuella manipulerande inslag av förvanskande natur:

   Det är uppenbart att SATANISTSEKTEN inte har kunnat framskapa den textbasen, GT-Bibelns sakinnehåll: insikten om sanningsinnehållet, lagtextens sammanhang och mening, utesluter varje form av sanningsbedrägeri:

Vi talar i så fall om GT-Bibeln såsom aforistisk, en spirituell lärobok och testamente, inte bokstavlig: ingen geografisk händelsekrönika vilket ändå satanistsekten hävdar. Se även vidare i REFLEXIONEN.

 

 

VI HAR ALLTID haft stora svårigheter att förstå, verkligen, GT-urkunden. Nämligen beträffande inslaget av Köttsjudarnas hävder. Dessa, rent tarvligt kaotiska köttsliga åberopanden vid sidan av GT-Bibelns tydliga andliga berättelse stämmer inte alls överens med vad vi kan sluta oss till angående just det rent andliga, aforistiska, innehållet i GT-Bibeln (humanismen, mänskliga rättigheter, kärleksläran, sanningskärleken: ödmjukhetsinslaget existerar inte). Jämför återigen den i vår tid mest fundamentala motsatsen av alla (J5).

 

 

BETRÄFFANDE DE TRE SAMTIDIGT UPPKOMNA KULTURCENTRA Egypten Sumer Indus VET vi redan (SCENARIO) att INGEN ANNAN HELLER på planeten Jorden tycks ha minsta aning om varifrån och HUR dessa tre har uppstått till synes samtidigt för runt 5 000 år sedan (runt 3 000 f.Kr.) och praktiskt taget DIREKT med ett utvecklat skriftspråk och stora monumentala byggnader:

— Genom s.k. influens (”aliens”) — eller genom en plötslig naturlig paradigmändring genom utvecklat tänkande. Det senare alternativet är rimligt för en isolerad region, men knappast för tre (eller fyra) med stora avstånd emellan och märkbart olika yttringar med delvis gemensamma drag.

— Vi har under lång tid våndats över att den historien är speciellt dimmig på speciellt den punkten.

CHEOPS REKTANGEL i Cheopspyramiden har genom dess enkla bevisbara samhörighet med TNED — starkt och till synes kanske också avgörande — ändrat på den obalansen. Dock fortfarande med samma odrägliga dimmiga historiska urkunder.

— Se vissa (möjliga) tillägg i ATLASKÄLLORNA med komplementet i ATLANTIS.htm.

 

 

SÅ: Vad går den här skitkritiken mot Staten Israel — Köttsjudarna — ut på egentligen?

 

 

 

— Att:

— Trots en FN-betygad strävan att motverka  varje tendens som försöker framhålla och upphöja varje form av ett satanistiskt och våldsunderhållande inflöde i mänskligheten, har just en sådan motsats etablerats GENOM FN:s egen försorg och agerande:

Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här:

PORTÖPPNINGEN TILL KUNSKAPEN OM MÄNNISKANS NATUR har barrikaderats av en

djävulsdyrkande satanistsekt[‡] som i löpande erkänd FN-sanktion åberopar sin egen nomadhistoria från ca 2 000 f.Kr. som GT-Bibelns ursprung och upphov och som anser sig vara särskilt utvalda människor[‡] framför resten av medlemmarna i mänsklighetens familj, och så i åberopad mening från GT-Bibelns Gud, men vilken hävd entydigt och detaljerat här bevisbart i varje enskild framlagd detalj dementeras av de vittnesuppgifter

kristenhetens egen tvåtusenåriga väl dokumenterade blodshistoria — som i de aktuella detaljerna tvivelslöst klargör GT-Bibelns verkliga och bevisbart sanna sakinnehåll: En (SCA) tydligt certifierad äkthet och bevisbarhet framträder med GT-Bibeln såsom icke grundad och baserad på satanism (Joh.8:44): Den Jesusutpekade satanistsektens tusenåriga nomadhistoria; GT-Bibeln grundas INTE på någon geografisk historiekrönika alls över huvud taget.

 

GT-Bibelns upphov och urkund, dess textinnehåll, blir i den bevisningens ofrånkomligt samtidiga ljus att hänföra till en långt tidigare epok. Men i vår egen tid känner ingen konturerna. Det är vårt plågsamma dilemma: Vi har bevisen — men geografin är fragmenterad:

 

TNED har som en enda kandidat Cheopspyramiden i särskild fristående bevisning som alldeles tydligt med snäva toleranser utpekar en STARKT MÖJLIG TNED-BEKANTSKAP i den mänskliga kulturhistoriens tidigare skede. Men, vilket är problemet, vars historiskt förgångna tekniskt-kulturella kontinent det (ännu) inte finns minsta rent fysiska spår eller kvarlämningar efter utöver själva resterna i Cheopsbygget — eller att sådana spår möjligen finns, men ännu inte lokaliserats. Vi kan misstänka men inte bevisa (än) att GT-Bibelns urkund är av samma ursprung.

 

 

Mänskligheten hålls alldeles tydligt okunnig på kredit av en skrävlande satanistiskt könsstympande sinnessjuk typ (sågad jäms med redan för 2000 år sedan enligt ”I haven djävulen till eder fader”) — som SÅ BEVISLIGT, FN — underhåller EN UTPRÄGLAD VÄRLDSTERROR i meningen av att vara gudshelgad — erkänd av FN.

 

Sagt i andra ord: En rent SATANISTISK världsordning har, tydligen som det får förstås, etablerats på REN OKUNNIGHETS grund: sanktionerad av FN[Balfour1917].

   Det får absolut rättas om fel:

— STATEN ISRAEL — (J1234)JUDENDOMEN— HAR NOLL GT-BIBELKOPPLING.

 

— Det är vad skitkritiken mot den solklart olagliga STATEN Israel (proklamerad 1948) går ut på:

 

Ockupationen av Palestina — I SANKTION AV EUROPA, USA OCH FN — är och förblir ett väl bevisbart intrång i och brott mot hela mänskligheten. Åberopa vad NI vill. Utför vilka handlingar och beslut NI vill: människorätt, elektricitet och gravitation lyder inte under någon som helst enda mänskligt beslutande auktoritet. Allt sådant åberopande är detaljerat bevisbart utövande förtryck EFTERSOM ..

 

Solklart fall.

   Så (LAGEN):

— »Kapitulerar NI frivilligt?».

 

 

 

Upplösningen: 21Aug2019 — Begreppet SYND i GT-Biblisk meningINTET

 

Bevisen här i Upplösningen är helt enkla och framgår ur utspelen — hela ämnets syfte, tydligen — från Jesusfiguren i Nya Testamentets fyra evangelier:

GT-Bibeln är ingen geografisk historisk händelsekrönika.

 

Upplösningen:

HÄVD UTOM MÄNNISKOVÄRDIGHETENS IGENKÄNNANDE OCH ERKÄNNANDE ÄR UTÖVANDE FÖRTRYCK — GT-Bibliskt »synd», eng. »sin» — EFTERSOM ..

 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

UPPLÖSNINGEN KOMMER SOM EN REN ÖVERRASKNING:

 

 

HÄR VETERLIGT ingen (utom lagen [sanningen]) hade förutsett den:

— ABSOLUT Rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här:

 

 

Blotta Klassificeringen:

SATANISTSEKTEN SÄRSKILT — Köttsjudarna — med PAULUS LYDNADSLÄRA-anhängarna — den egentliga Kristenheten med KRISTENDOMEN, kvinnoförtryckarinrättningen mer än någon annan — med »DotterBolaget ISLAM» och alla associerade hävder, åberopanden, tänkanden, tyckanden, menanden, reflekteranden och idéanden som praktiseras UTOM människovärdighetens igenkännande och erkännande UDHR10Dec1948 med samhörande.

 

EXEMPEL:

Nuvarande FN särskilt, Svenska RÅ, JK, JO, Sveriges Domstolar, Europadomstolen generellt (Europas Konventionsbrott), KINAS REGERING, och så vidare med GOOGLE INTERNET och MICROSOFT

som inte tillåter människan att utvecklas ifred, inte tillåter ett eget skyddat privatliv utan intrång, tillsammans med hela affärsvärldens samtycke och associerade verksamhet, tydligen mest märkbart exploderande via Internet från runt 2016:

 

— Mer eller mindre direkt noga praktiserat systematiskt underhållande globalt miljömord som om det gällde en global välgörenhetsgala: alla som utnyttjar och åberopar GT-bibelns innehåll bokstavligt:

GT-Bibeln avser ingen bokstavstolkning, ingen fysisk geografisk händelsekrönika:

 

 

GT-BIBELN CERTIFIERAS autentiseras SOM DEN ENDA SANNA LAGBESKRIVNINGEN — i aforistisk, inte bokstavlig, mening — av Jeusuppträdet[‡J]¦[‡J5].

— Vad betyder det — för kristenhetens del?

Kristendomen är UPPTRÄDER SOM EN Antikrist. Rätta om fel. Absolut.

INTRINSISKT OFÖRMÖGEN ATT LEVA med LAGEN: Bibeln 1917;

Joh.14:30 — ”  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till.”.

Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”.

 

 

Det är varken ett löst eller religiöst påstående. Det kan bevisas, beskrivas, relateras, förklaras och redovisas i varje enskild rudimentärt djupgående atomistisk detalj — eller så inte alls. Noga. Så, redan här:

— »Kapitulerar ni frivilligt»?

 

LAGBEVISET: Upplösningen

   Det finns bara en och inget annat än en enda konsekvent sammanhängande enda uteslutande unik lag- och konsekvenshistoria för mänsklighetens samlade och möjliga historie- och kulturutveckling, dess inneboende principer av konsekvens och deras inbördes sammanhang, mening, förklaring och beskrivning. Varfördå? Förstånd och förnuft bygger på en obruten ström och tankeflöde av fridsamhet utan inslag av plåga eller lidande: Harmonins och enhetens princip: sanning och kärlek: lagen. Och den lagbeskrivningen kan lika garanterat unikt inte formuleras, begripas, fattas eller förstås av bedragare, lögnare och generellt oseriösa människor. Enbart den som frågar efter lagen och lagens mening, dess innehåll, innebörd och sammanhang förmår fatta och formulera lagskriften enligt nämnda unikt tidlöst oskapade gällande form, EFTERSOM ..

— Meningen är att försöka ifrågasätta varje framhållen särskild grund i strävan att undanröja dess mening och hävd

utesluta vanföreställningar — genom användning av rationella, logiska argument. Varför då? Därför att vi är  INTE intresserade av att hålla en dödfödd under armarna, vilket i så fall skulle innebära att den påstådda unika lagformen som sådan inte håller streck. Därför ansätter vi den, och varje annan hävdform, tills alla möjligheter, vad vi vet, är uttömda, och så länge vi orkar upprätthålla den inställningen, det som kan kallas vetande om naturen vi lever i, EFTERSOM ..

   Så har det mest framträdande exemplet — lagen och dess konsekvensmaskineri — visat sig som GT-Bibelns textinnehåll i det specifika ämnet MÄNNISKORÄTT:

— Människor, samhällen, individer som INTE utvecklar människorätt utvecklar ICKE-människorätt. Inte på grund av någon konspiratoriskt illasinnad planlagd överläggning. Utan på grund av DRIFTEN som påtvingar tänkande, reflekterandet och associerandet ett sådant FLÖDE helt spontant autonomt då tänkandet inte ägnar sig åt harmonins och enhetens principer och vilken inneboende universella lagordning tydligen ingen makt och kraft finns som kan ändra på. Det är kraften och styrkan i sanningen och kärleken som styr den konsekvenslogiken, EFTERSOM .. :

Förnuftsresonemang utom människovärdighetens igenkännande finns inte. Det är den enkla formen: alla människors lika värdighet och rättigheter: sanning och kärlek: total frihet från våld och tvång. Och den som menar att den formuleringsgrunden i det övergripande lagbegreppet inte skulle gälla, eller ha brister, eller ofullständigheter, kass navigering eller annat påvisbart skitaktigt, får absolut gärna lägga fram sin sak och argumentering. Lyssnar ingen annan på det, så vill jag vara den första. Absolut. Fire off. Blända oss.

 

GT-Bibelns AUTENTICITET:

VAD, EXAKT, ÄR DET MÄRKVÄRDIGA MED JESUSUPPTRÄDET?

— Om ämnet INTE berör religion och religiositet, vad berör det då?

Allt etablerat satanistvälde[GTBevis1] Nitas:

 

   LAGBEVISET genom utsagorna i de fyra evangeliernas nya testamente från Jesus från Nasaret är GT-Bibeln i

dess aforistiska textinnehåll.

Inte någon motsvarande kronologisk geografisk händelsekrönika. Inte alls över huvud taget[GTex].

 

— Den etablerade också märkbart kristna bibelbokstavliga arkeologiska tolkningshistorien, HELA

— där GT-Bibelns ANVÄNDS som en historisk kronologisk händelsekrönika:

personifieringar (Noa, Mose, Abraham, Juda ..), platser (Egypten, Jerusalem ..), namn[ExtHIST]

— har ingen kan omöjligen ha i GT-urkunden någon motsvarande fysisk geografisk kronologisk koppling:

 

Inte alls över huvud taget. Inte på något som helst enda sätt. Helt rent. Det är alldeles tydligt en ren vanföreställning.

 

— Dessa NAMN kan tydligen förstås ha uppkommit tilldelats löpande under tidens gång MED satanistsektens bevarande av GT-urkundens kontext:

 

Fysiskt GEOGRAFISKA NAMN på platser, områden och figurer gör inget åt GT-Bibelns kontext. Namnen kan ändras och justeras godtyckligt[GeoBIBELN] under den översättande och språkliga tusenåriga historiens gång, utan att DET URSPRUNGLIGT KONTEXTUELLA AFORISTISKA sammanhanget ändras det allra minsta — så som det är och som det står ännu i denna dag. Se mera utförligt från AVGÖRANDE MOTSÄTTNINGAR.

 

Det blir hela beviset: GT-KONtexten är obevekligt fast, och orterna som satanistsekten genomlever under dess egen sektisolerade skriftbevarande historias gång namnges därefter i invand sekteristisk tro och övertygelse vartefter som det passar sektens åberopade tillhörighetså som det är ännu i denna dag. Se även i NamnProblemet.

 

Det avgörande viktiga i det scenariot är att inget enda exempel får finnas som visar att scenariots princip inte håller streck. Finns ett sådant exempel, blir den här framställningen rent nonsens.

 

— Men det hade redan (många) en del av oss förstått redan från början av andra skäl och anledningar: GT-Bibelns aforistiska andemening. Jämför JERUSALEM.

— Utsagorna från Jesus Certifierar och Autentiserar GT-Bibelns äkthet som Den Uteslutande Enda Lagbeskrivningen för Mänsklighetens samlade möjliga totala kulturhistoria på dess aforistiska textinnehåll (SCA).

— Inte någon motsvarande bokstavlig kronologisk geografisk händelsekrönika. Inte alls över huvud taget.

 

   Kristendomen ÄR uppträder som en Antikrist. ”intet”.

DET KOM VERKLIGEN SOM EN ÖVERRASKANDE SLUTSATS I HELA UNDERSÖKNINGEN.

— Vårt enda intresse här är att försöka klara ut vad som gäller — vetandet om naturen vi lever i, eller tvivlet på ett sådant vetande om det skulle vara själva uppgiften vilket uppenbarligen i så fall kräver någon form av revision på området Certifierad Visshet [.. få se nu .. 1 + 1 = ...  FEM. Jepp. Javisst, nu är jag med ..] — och acceptera utslaget, vilket det än blir.

 

 

 

Syndbegreppet:

RELATERAT:

Med LAGEN given (K1, UDHR10Dec1948) — se även i HÄVDEN och DocFolk:

— SKULDPUNKTER (materialbrott i fysisk mening) UPPKOMMER då laggrunden inte iakttas:

gravitation, elektricitet (ljus och värme), människorätt.

— Skuldpunkterna genererar olyckor — våda — med tillhörande ofrihet och otrygghet så länge den förorsakande skuldagenten tillåts raljera öppet och fritt: ”RunAwayTrain”. Först när skuldagenten elimineras genom att lagbrottet förklaras, förstås och relateras i detalj, upphör otryggheten. Skulden som finns och som genererar attityd och anda i händelseförloppet blir i den kunskapsrelaterade lagmeningen detsamma som det GT-Bibliskt (här relaterade) begreppet ”synd”: attityd som underhåller otrygghet, ohälsa, ofrid, kärlekslöshet, bedrägerier, lögner och allmänt taskspeleri: orättfärdighet, sanningslöshet: dårskap;

— eng.Bibl. ”wickedness” eller sv.Bibl. ”ogudaktighet” el. orättfärdighet. Ref.Bibeln1917: [Hes.18:27]¦[Mika.6:8]¦[Ettan]¦[Sak.8:7]¦ ..

   Det är den kunskapsbild som (här) kan relateras i övergripande mening för hela komplexet.

— Det har ingenting med religion att göra (Se GTex). Inte ett spår. Bara ren kunskapslära: liv.

 

 

THE CONTENT OF TRUTH — THE OLD TESTAMENT BIBLE — HAS NO CONNECTION TO THE PHYSICAL CHRONOLOGICAL EVOLUTION OF THE HISTORY OF HUMANITY IN ITS CULTURAL GEOGRAPHICAL SENSE. ONLY IN ITS MENTAL ONE: ATTITUDES and the idea behind ”freedom, justice and peace in the world: the reason behind attitude (”sin”), and how it evolves by consequence. NOT PHYSICS.

— NEVER WAS. NEITHER EGYPTIAN CULTURE NOR ITS ANCIENT ORIGIN IS INCLUDED: HISTORY.

 

SIN hence means in its TRUE — precisely relatable Old Testament BIBLICAL sense — same as consequence of NOT recognizing the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world. (DumAss). BECAUSE when we DO everything is heaven.

— And YOU didn’t see that coming? No. Of course. We deadly (mor[t]al) humans aren’t constructed that way ..

 

Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

SYND betyder alltså i dess SANNA — precist relaterbara Gamla Testamentets BIBLISKA anda — detsamma som

konsekvensen av att INTE erkänna/igenkänna den inneboende värdigheten och de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj som grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. (DumAss). DÄRFÖR ATT när vi GÖR det är allt som det ska.

— Människor som frågar efter människorätt utvecklar ingen brottslighet, ingen avighet mot Naturen.

— Och DU såg inte det komma? Nej. Naturligtvis inte. Vi dödliga människor är inte konstruerade så ..

 

 

SYNDBEGREPPET i GT-Biblisk sann mening har uppenbarligen ingen annan koppling till vardagens förstånd och förnuft än att INTE besinna sig och INSE att vi är GÄSTER här i livet. Inte Herrar, inte bestämmare: gravitation, elektricitet, människorätt. PieceOfCake.

— Sveriges Domstolar: Försök få in det INNANFÖR pannbenet på besättningarna. Jättefint.

 

 

 

DemoBes:

 

DEMOKRATISKA BESLUT?

BESLUT I DEMOKRATISK ORDNING?

 

 

BESLUT UTAN IGENKÄNNANDE OCH ERKÄNNANDE AV MÄNNISKOVÄRDIGHETEN SOM GRUND FÖR ”FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED I VÄRLDEN” ÄR UTÖVANDE FASCISM — EFTERSOM ..

 

Allt annat än ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred” är ICKE-sådant: fascism, satanism, nazism, PickOne. Det är lagen.

 

 

 

Bibeln Aforistiskt:  GT-Bibelns bokstav

 

RELATERAD BESKRIVNING:

 

 

 

Den avgjort mest tydligt aforistiska beskrivningen i GT-Bibeln — i varje fall i den här genomgångens resulterande ljus — är ”Berättelse om Noa och Syndafloden”. Som vi vet, tas dess bokstavliga historiska inträffande på fullt allvar av många (se kristenheten). Eller sagt med orden från (J4) mästaren själv, som det får förstås:

 

Matt.24:38-39 — ” Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allesammans bort — så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.”.

 

Andligt, spirituellt. Inte fysiskt. Inte genom att plåga människor till det yttre. Självklart inte. Se även i ”Assur” (»jäla wacko typ»). Kunskapen utför ingen bestraffningsverksamhet. Men för lögnaren är sanningens uppenbarande ytterst smärtsamt.

 

 

»JERUSALEM, DU GLÄDJENS STAD»

finns inte i direkt citat i Bibeln 1917. Men sammanhanget kan möjligen tolkas så enligt följande referenser:

— EN ordagrann anstrykning finns i Jes.22:1- med bibelöversättarnas rubricering ” Profetia om Synernas dal (Jerusalem). Sebna och Eljakim.

 

 

GT-Bibeln 1917, Jes. 22:2

— ” Du larmuppfyllda, bullrande stad, du glada stad! ..”.

 

GT-Bibeln 1917, Hes. 16:1-3

— ” Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, Förehåll Jerusalem dess styggelser och säg: Så säger Herren, HERREN till Jerusalem: Från Kanaans land stammar du, och där är du född; din fader var en amoré och din moder en hettitisk kvinna.”. Hes.6 Forts. längre ner.

 

Mitt eget förtydligande

— En FYSISK GEOGRAFISK STAD som skulle ha en Fader och Moder som upphov? TellMeAboutIt. (Jises).

   STADSEPITETET ÄR  AFORISTISKT. Beskrivningen handlar alldeles övertydligt om ATTITYDER och deras strömningar, en lärobok i Kultur och Attityd efter den minutiöst relaterbara och förklarbara tidlösa oskapade oförstörbara Lagen (M¦12345) — absolut gärna rätta om fel — och ingen geografisk historisk kronologisk namnkrönika;

det finns oförstörbara DOMÄNER, OMRÅDEN och STRUKTURER i lagsammanhanget.

   Ofta i GT-skriften figurerar Jerusalem som ett slags »glädjecentrum (för alla typer av mänskligt upphöja intryck)». PROBLEMET är, att trots »det mänskligt särskilt bejublade centrala glädjehuset», ”gudstjänsten” inte alltid är ägnad att besinna själva upphovet, so to speak: Vi är GÄSTER här i livet. Inte herrar. Det vi gör får alltid konsekvenser: Jerusalem MED och UTAN konsekvensernas insikt (sanning och kärlek). Det är en viss skillnad.

   Den som tycker sig se fel i den meningsformen får gärna träda fram med sin mening och ge rättelse. Absolut.

Jerusalem: Bibeln aforistisktREFERENSEN

GT-Bibeln 1917, Jer. 7:17

— ” Ser du icke vad de göra i Juda städer och på Jerusalems gator? Barnen samla tillhopa ved, fäderna tända upp eld och kvinnorna knåda deg, allt för att baka offerkakor åt himmelens drottning”.

BioIllustrationen:

Jämför Darwinismen — Det finns bara 1 sätt

GT-Bibeln 1917, Hes. 16:6-7  fortsättningen på Jerusalemavsnittet

— ” Då gick jag förbi där du låg och fick se dig sprattla i ditt blod, ..”.

 

BioCreation:  djuren själva är oförmögna att producera proteinernas aminosyror

——————————————————————————————————————————————————————————————

Aminosyror kan INTE framställas av djuren själva. Endast växter kan själva framställa aminosyror — i direkt kemisk symbios med icke-organiska ämnen.

——————————————————————————————————————————————————————————————

effekt: djurens proteiner utvecklas tydligen tvunget ur växter:

djurvarelser framväxer tvunget kemiskt-biologiskt ur växtvarelser***det finns inget annat sätt.

BILDKÄLLOR: Wikipedia SKULLS: människa, chimpans, orangutang, macaque [6Okt2006] ¦ ENCARTA 2004 ¦ CIVILISATIONENS GRYNING, s26-27 ¦ 

 

 

 

*** Vilket vill säga, strängt taget, tydligen:

— I växtbildningens KODFYSIK ligger inte bara växtarternas bestämda former, utan även djurens:

— Grundämnenas element (Grundämnenas Periodiska System genom KeplerResonanserna) — atomen — innehåller tydligen kodfysiken inte bara för bildningen av enkla aminosyror (MillersExperiment) utan även för deras vidare (harmonigrunderna) bildning till proteiner och deras vidare bildning till högre cellordningar som bildar djurformerna — som alla beror av växtformernas aminosyror.

— Om vi ska återföra den biologiska utvecklingens innersta motorik — den drivande celldelningen — på någon faktor, BLIRdet alltså: ATOMEN. Rätta gärna om fel.

— Ytterst atomkärnan som axlar det ansvaret. Struktur.

— Eller HUR hade »PåveFabrorn» tänkt? Att Hästen föddes med Gräset i Munnen så att han VET vad det är han ska syssla med framöver: det inärvda artminnet — ?