ATLANTIS Sep2019  — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2019IX10 | Senast uppdaterade version: 2024-03-07 · Universums Historia

 

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

SyntSam ¦ SUMMERING ¦ ATLANTISKÄLLORNA ¦ UTSAGORNA ¦ UtsTEST ¦ ATLANTEN ¦  GeoATLANTIS ¦  NyaGamlaVärlden ¦ Västerländsk Historiekunskap ¦ Mysterierna ¦ ITS ¦ Rubriker

 

Calling ATLANTIS .. ello .. ello ..  222 ..  333

— Roger .. Roger .. Mayday .. Mayday ..  Decisive Atlantis ADDITIONS 2024:  Resolution 217 ¦ C14darting ¦ NOTE24Feb2024  .. — Atlantis never existed.  — Yes. And so you keep saying ..

 

 

— Hur?

  PLATON (427-347 f.Kr., ”lärjunge till Sokrates” [BKL IXsp310]) är vår enda äldre muntliga urkundskälla i ämnet ATLANTIS.

   Platon — ”har berört ämnet i två av sina dialoger” (OLOWs10) — beskriver ämnet i en del av sina DIALOGER (Kritias och Timaios). Kritias-dialogen innefattar ett avsnitt där en egyptisk präst (E1) dels beskriver ATLANTIS som en ö mellan Medelhavet och Nordamerika, och dels (E2) påstår att ”Det fanns ett stort antal elefanter på ön”. Och Boken CIVILISATIONENS GRYNING 1984 s154 redovisar fynd av ”Elefanttänder” utmed nära hela remsan av Nordamerikas östkust daterade 11.000—15.000 år sedan.

 

 

 

— Atlantis är ENBART ett populärt tillhåll för speciellt högstående akademiskt självlärda högutbildade kulturella myterister. Så det så. ATLANTIS FINNS INTE. Har aldrig funnits. Därmed jämnt och basta.

 

— So you keep saying.

 

Den egyptiske prästen i Platondialogen Kritias vid minst 500 f.Kr. ger (E4) också en bild av Atlantis undergång genom ”våldsamma jordbävningar”, ”och ön Atlantis försvann på liknande sätt; den sjönk ner i havet”.

   År 1932 (OLOWs94ö) gör Edgar Cayce (C6-10) samma typ av uttalande om Atlantis undergång ”.. det första utbrottet .. landets uppdelning i flera öar ..”, även samma påstådda lokal (C3)Atlantis' fastland var beläget mellan på ena sidan Mexikanska golfen och på den andra sidan Medelhavet”.

— Men fortfarande: Trots dessa till synes internt oberoende (remarkabla) samstämmiga kommunicerande utsagor finns fortfarande ingen makt, kraft eller fenomen som kan övertyga oss det allra minsta så länge inte mera kött på benen visar sig; det är som att DRÖMMA om att HA vunnit på LOTTO i verkligheten — utan minsta bevis från Posten.

 

— Utan något konkret fysiskt-geologiskt bevis på att någon sådan Atlantiskt belägen ö eller kontinent skulle ha existerat ”mellan på ena sidan Mexikanska golfen och på den andra sidan Medelhavet” kan vi INTE ta utsagorna på allvar. Vi står i akut behov av att hitta vad många redan fastslagit inte existerar.

 

— ATLANTIS HAR ALDRIG EXISTERAT. Punkt slut.

   Men: Det finns också en annan möjlighet till prövning:

— Bara därför att vi inte förstår ett påstått sammanhang, behöver inte betyda att innebörden saknar naturvetenskapligt bevisbara grunder.

— I ärlighetens namn betyder det bara att vi är avslöjade som »mindre bemedlade» i förmågan att ÄNNU kunna utrannsaka en fullständigt uttömmande förklaring.

   Testa den här »GeologiPortalen» (Sep2019) till att börja med:

 

BEVISET: Se skisserad utvecklingsserie i GeoAtlasGrovt

 ORIENTERING

 

Med uppslaget att undersöka TEKTONIKEN i olika kartografiskt kända arkiv — bergformationernas geohistoria med hänsyn till deras sammansättning —

 

UPPSLAGSBOK 1925.

SKOLATLAS 1966 — TEKTONIK:

 

samt kompletterande uppgiftskällor

1. Kontinental- och förkastningsvärldskarta, Bokhandelsvara före datorepoken ¦ Wikipedia Sep2019)

 

förklaras bildningen av Atlantiska KontinentalRyggen tidigast från runt 400-200 Ma sedan: Ma, Millionyears-ago.

— Vid runt den tidpunkten beskrivs i etablerade verk den urgeologiska bildningen av ön ISLAND (-50 Ma).

 

Det är grovt liktidigt med början av separationen, kontinentaldriften, mellan Amerika och AfrikaEuropa genom den centrala

 

2. Caledonian orogeny, Kaledoniska bergbildningen (Wikipedia Sep2019). Bergtypen i orange visar situationen före delningen (400-200 Ma) och

3. hur samma (orangea) Kaledoniska bergart är positionerad i vår nutid (Nordisk Skolatlas 1966 s59).

 

Kontinentaldriften:

KONTINENTALDRIFTENS GEOLOGISKA MOTORIK beskrivs utförligt på flera ställen i etablerad litteratur.

   FOCUS MATERIEN 1975 s446 som nedan vänster visar principen, schematiskt underst:

— Tidigt (400-200 Ma — Island 50 Ma) genomförs en begynnande delning av en redan utbildad Jordytsskorpa över en viss utsträckning (eller i en skorpsöm) som resulterar i följande:

 

 

 

 

 

— Den bräckliga sömskarven med den påträngande hettan underifrån gör att het magma (lava) börjar tränga upp genom skarven i sömryggen. Med Jordskorpan som den lättare i förhållande till den dryga tunga underliggande Jordmagman, PRESSAS skarvändarna isär av den (i perioder aktiva) heta uppträngande hel eller halvflytande mineralmassan.

— I takt med LavaSvalningens stelning, och vidare uppträngningar i ryggsömmen — Atlantiska Kontinentalryggen — byggs så en vidare isärdrivning på av den underliggande påpressande lavakraften.

— I motsvaranden ände — Stilla Havet — skjuts en kontinentskorpa ner UNDER den inkommande delen från Atlantsidan, så att nettorörelsen — Jordytans omlopp — i det närmaste hålls konstant.

Island, Wiki: Beviset

ISLAND skulle inte, eller borde inte, alls har blivit till OM det inte vore för en (tillfällig) gynnsam värmekapacitiv detalj:

 

 

 

— OM tillräcklig isolering gäller mellan överdel och underdel — till exempel av en keramiskt lämplig (värmeisolerande) förtjockning, eller bara om Jordskorpan just där är extra tjock — förmår den underliggande heta magman INTE pressa upp sin lava ström GENOM förhårdnaden, utan väljer då vägen på sidan om: ISLAND har bildats;

 

 

ISLAND ligger mitt PÅ Atlantiska Kontinentalryggen, längst upp till höger, och berörs explicit INTE av den underliggande lava- och magmaström i Jordens inre som passerar under öns förtjockning neråt i Jordskorpan på annat sätt än att ön underhålls av Jordvärmen — och en del vulkanisk aktivitet.

— OMRÅDENA KRING KANARIEÖARNA, de tydliga reliefformationerna alldeles nära Afrikas västkust (Wikipediauppgifter), bär spår efter den första vulkaniska kontinentaldrivningen. Vissa av öarna anges 40-70 Ma, medan andra i samma område har betydligt yngre datum, ner till bråkdelar av Ma. Se särskilt @INTERNET The Geology of Canary Islands, islandsinocean.com.

 

ISLAND: Schematiskt — IslandWiki

— Förhårdnaden (Island), eller förtjockningen i Jordskorpan från start, kan växa/byggas på uppåt genom delvisa lavakanaler underifrån och på så sätt genom sin växande massa forma en allt mer effektiv KYLARE mot underdelen: Den ö som så bildas på Jordskorpan blir (garanterat) varaktig — i takt med att också Jordens inre magmatemperaturer i tidens längd avtar och därmed också vulkanismen som fenomen.

 

SCHEMATISKT kan bildningen av ön Island så tecknas som nedan:

 

 

 

 

— FÖRTJOCKNINGEN eller en gynnsam värmeisolerande materialsammansättning i den berörda skorpsömmen gynnar en garanterad varaktig geofysisk kropp på den delvis uppströmmande, icke-kroppsförstörande lavamängden.

Atlantis: BevisetIslandFragmenteringsexempel

— enda GeoAlternativet: Sep2019

 

MEN DET FINNS OCKSÅ EN ANNAN MÖJLIGHET

 

— »Islands Make»:

   Följande är INTE någon uttömmande »expertgenomgång», utan grundar sig enbart på enkla primitivt kända relaterbara termo-geofysiska grunder, också tillämpbara på Jordkroppen och dess inre värmeflöde — inte omnämnt i någon här känd etablerad litteratur. Om någon kan dementera den utskissade möjligheten nedan, är sådana sakargument enbart välkomna för att inte invagga någon människa i onödigt spekulativa utsvävningar om märkvärdiga kulturer vars utsträckning, max i slutänden, slutar på den egna nästippen.

 

— Den andra rent geotekniska möjligheten KAN uppkomma (katastrofalt) om och då

 

1. Jordskorpan är speciellt tunn OCH

2. det underliggande lavaflödet/magmaträngningen är speciellt under längre tid stark OCH

3. kontinentaldriften där, följaktligen BLIR speciellt märkbart stor (större intervall på given tid).

 

En motsvarande schematisk skiss av hur ett sådant förlopp möjligen skulle utveckla sig visas nedan:

— DIREKT från första början — under hundratal eller tusental år — byggs en KRAFTIG ”OnATOPofA” bergrygg upp ovanpå en underliggande KRAFTIGT uppträngande magmaström VIA ett genombrutet TUNT Jordytsskal:

 

 

Atlantis: Enda möjliga alternativet: GeoAtlasGrovt

 

— Ingen särskild värmeisolerande underliggande primärt given förtjockning finns som kan garantera att den uppträngda magman/lavan kan eller kommer att kunna bevaras för framtiden som i fallet med Island.

 

— Den avgörande dramatiska effekten är uppenbar:

 

— Den isärdrivande kontinentalkraften PÅ den SÅ förstelnade primärt kraftigt uppträngda lavabergryggen uppför sig som en inspänd stång mellan två skruvstycken som drivs isär, sakta — av en dem distansökande (fin) markskruv:

— Det uppkommer MATERIALBROTT i den primärt bildade bergkakan — separat öbildning med framtida äventyr.

— Eftersom eller det förutsatt att de uppstyckade ödelarna hela tiden tvunget fortsätter att drivas isär av den underliggande kontinentaldriften, finns inget, vad vi vet, som kan hindra att hela den primära bergkakan i slutänden har fragmenterat »helt och hållet»: den bryts sönder (söndersmulas jordbävas sönder) av Jordytans egenrörelse.

— Delarna försvinner/fragmenterar[‡1]¦[‡2]¦[‡3] ner i havet och sprids ut bland den övriga vulkaniska formeringen (genom sedimentering, havsströmmar, masspackning: allmän blandning). Spåren efter blir hart när omöjliga att hitta.

 

— Vi skulle här, främst, ha en period på runt 50 Ma att laborera med: hela urmänniskans formbildning fram till vår nutid: från tidpunkten då Atlantiska Kontinentaldriften (vid Island) tar sin början. Det är i princip HELA urmänniskans primära utvecklingsperiod då nutidsmänniskans kroppsform slutbildas (särskilt enligt CG-källan [s118+]) de senaste 100.000 åren. Mycket intressant uppslag är nog inte riktigt ordet. Men GeoAlternativet måste hålla.

ReliefAtlantis:

 

 

ATLANTIS GEOLOGISKT MÖJLIGA FRAGMENTERING under årmiljonerna skulle kunna ha påverkat bildningen av den STRUKTUR i just det synbara område vi ser idag med relieferna mellan Spanien-Afrika och Västindien-Mexiko-Nordamerika. Vi har ingen annan geoteknisk referens. Håller inte den, kan vi glömma Atlantis helt och hållet.

 

 

Om vi så vill — bekväma som vi är —  kan vi SE RESTERNA efter hela GeoAtlantis-historien i kontinentalkartan:

— En kvarvarande reliefstruktur SYNS av en STOR ursprunglig OnATOPofA-kontinent som (ännu här hypotetiskt olyckligt) fragmenterade rent geotekniskt och »försvann i Atlanten» mellan Europa-Afrika och Amerika. Kanske (senast) för 50.000 år sedan, C5, se möjlig anstrykning i Utsagorna testas:

CG-fyndet av ”elefanttänder” på Atlantgolvets Amerikaöstkust daterade 0,011-0,015 Ma kontra Atlantisuppgiften (E2)”Det fanns ett stort antal elefanter på ön” utesluter ett Atlantis efter den epoken. Men vi har ännu inga som helst säkra basdata i det perspektivet. Det introducerar hur som helst ett helt nytt kulturellt utvecklingsperspektiv — förutsatt att GeoAlternativet verkligen håller. Se även Lucy.

 

 

— Medan ISLAND bevarades, försvann Atlantis: Island är beviset (något inskränkt uttryckt).

   Om det finns geotekniska argument MOT den möjligheten, är hela Atlantisämnet definitivt kört, i varje fall rent geotekniskt: ingen sådan kultur eller land eller område har funnits — då. I varje fall inte i Atlanten.

 

Atlantis: minEgenPrivataSKISS — se även GeoAtlasGrovt.

— Se även från Beviset ¦ ATLAS5 ¦ Kontinentaldriften

 

Min egen högst MYCKET PRIMITIVA personliga AtlantisSkiss — endast områdena som berör Amerika-Atlanten- Afrika-delarna med delvis efterforskad hänsyn till tidigare geologiska Afrikaförhållanden (Sahara som ett grönskande växtbälte kanske tidigast bakåt för 10-8000 år sedan). Se mera utförligt i ATLAS5 angående en möjlig kronologisk referens.

— Ansatsen här beror på uppgifter från CIVILISATIONENS GRYNING: Man har funnit ELEFANTTÄNDER utmed Nordamerikas östkust datumkorrelerade till 9-13000 f.Kr. Även Platon ger i sina berättelser om Atlantis en utsaga [från en Egyptisk källa, E2] ”Det fanns ett stort antal elefanter på ön”. Källa: ATLANTIS — LEGEND ELLER VERKLIGHET, Av Ned Olow, Zindermans 1982. Olow citerar olika partier ur PLATONS DIALOGER.

 

 

Och sedan?

 

— ATLANTIS FINNS INTE.

— Nej. Ja. Jag hör att du säger det.

— Jag tror inte att det finns någon annan heller som har missat den delen. Numera.

 

Så kan vi ta det från början ..

OM (1) fragmenteringsalternativet är möjligt OCH vi talar om en BEBODD urkontinent, ställs vi uppenbarligen inför en helt annan (ny) tidshistoriskt kulturell kronologiordning (som helt spränger alla tidigare gränser) — fortfarande ENBART med relaterbara kopplingar: vi tillåter ingen mystik här, ingen magi — även om vi kanske måste referera sådana riktningar i helhetsbilden. Framställningen här gäller enbart ett rent naturvetenskapligt eftersökande.

 

OM (2) det också redan finns utsagor — strunt samma vilka — som berör ”Atlantis”, då har vi nu ett helt enastående tillfälle att TESTA och PRÖVA det innehållet — vilket det än är, varifrån det än kommer, skulle det så vara från en »Alien från Mars» med det enastående tillfället att kontrollera inbördes kontext. Vi kan, nämligen, inte utesluta en utsaga bara därför att vi inte begriper innehållet. Läs: ».. eftersom jag inte förstår vad det är du talar om, måste du vara dum i huvudet eftersom jag själv inte har hört talas om något sådant .. (DumAss)». ”Det har VI inte hört något om ..”.

 

OK tjejer. Då kör vi.

 

Utsagorna testas:

Utsagorna

UTSAGORNA TESTAS

UTSAGOR OM ATLANTIS SOM BEKRÄFTAR

ATLANTIS GeoAlternativ

— Finns det sådana, alls över huvud taget? Kolla själv:

 

 

Källverk: CIVLISATIONENS GRYNING, John A.J. Gowlett, ILL.s154, NORSTEDTS 1984

 

 

En stor del av kontinentalsockeln längs Förenta Staternas östkust var frilagd under den senaste nedisningen. Fynd av mammut- eller mastodonttänder visar i vilka områden havet har stigit.”, illustrationstexten.

   Boken visar en karta över Nordamerikas östkust, 11 000 till 15 000 år sedan [0,011 till 0,015 Ma] med en markering i utsträckning ungefär Norfolk till New York och vidare norrut, angiven Elefanttänder.

 

 

 

ELEFANTENS URSPRUNG — här grovt från tiden för bildningen av Island ca 50 Ma [samtida UrHästen] — förläggs etablerat till Afrika. Det finns två arter: en stationär afrikansk och en utvandrad indisk art. Vår nutida mest bekväma förklaring till  de angivna fynden av ”elefanttänder” i CG-källan ovan blir att »misstänka» en tidig landbrygga skisserad enligt den streckade förbindningen mellan Amerika och AfrikaEuropa som ovan, vår nutida världskarta.

   Och därmed en möjlig tidig NÄRMASTE VÄGEN-geologisk artinvandring av afrikansk elefant till den Nordamerikanska kontinenten. »Case closed». Inga oberoende (webb-) källor har (ännu) upphittats som omnämner ”elefantbron”.

 

GeoINCITAMENTET — emellertid — är, eller kräver, ett AVBROTT:

 

— Vad vi vet finns inga fynd av elefanttänder utspridda över HELA Atlantplatån, hela Atlantgolvet mellan Nordamerika och Afrika.

 

— Vad är det du försöker säga med det?

 

UPPGIFTEN HÄR var att

utnyttja alla till buds befintliga utsagor om — och kopplingar till — ”Atlantis” och söka utmäta dessa mot varandra och allt annat möjligt Atlantiskt associerat för att försöka upptäcka inkonsistenta förklaringsblock, och därmed en gång för alla AVFÄRDA hela AtlantisKomplexet som MYT:

 

Så:

— Om GeoAlternativet är det som gäller för Atlantishistorien OCH Det Atlantis skulle ha funnits för 15 000 år sedan BORDE också hela dåvarande (efterföljande till nutid) AtlantGolvet vara täckt med fynd av ”elefanttänder” — vilket vi VET inte är fallet.

— Hur så,hur kan du påstå det där med »fynd av ”elefanttänder”» — vad underförstås?

E2 nedan — med flera andra uppslag.

 

Utsagorna: Från EGYPTEN >500 f.Kr. ¦ Från Edgar Cayce ca1930+ ¦ UTSAGORNA TESTAS

 

UTSAGORNA FRÅN DEN EGYPTISKA PRÄSTEN

— För minst 2500 år sedan: (E2)”Det fanns ett stort antal elefanter på ön”

— LOKALEN är entydigt samstämmig:

   Platon via Solon: (E1)Mellan Medelhavet och Mexiko; (E2)”Det fanns ett stort antal elefanter på ön”.

   FYNDEN AV ELEFANTTÄNDER utmed Nordamerikas östkust daterade 11-15.000 f.Kr. CG1984s154.

   ANTYDDA RELIEFFUNDAMENT[‡] I ATLANTISKA KONTINENTALRYGGEN, Hela Atlantgolvet AfrikaEuropa-Amerika CdF.

   Utsagorna från Edgar Cayce: Mellan Medelhavet och Mexiko (C1¦3¦).

   GeoAlternativet (Beviset) är (»praktiskt taget 100%») överensstämmande i geofysisk PRINCIP (fragmenteringen: E4) med Cayce (C5-10).

Utsagorna för minst 2500 år sedan från Platon via Solon och dennes egyptiska kontakter:

 

Källverk: ATLANTIS — LEGEND ELLER VERKLIGHET av Ned Olow — Zindermans 1982.

Olow inleder (s5¦6)

” Så gott som alla som skrivit om Atlantis har börjat med att säga att gåtan Atlantis — den försvunna kontinenten och kulturen — har intresserat, intresserar och kommer att intressera människorna. Verkliga kunskaper om Atlantis har måhända bara de gamla egyptierna haft och från dem har de nått oss via Platon. Platon ger oss emellertid bara en redogörelse för vad han fått veta, han aktar sig för spekulationer, vilka emellertid varit huvudinnehållet i alla följande skrifter. Ingen av dem som skrivit om Atlantis har tvivlat på kontinentens existens i en avlägsen forntid, det stora tvisteämnet har varit dess geografiska lokalisering och dess utvecklingsnivå.”,

” Skriften överlämnas utan anspråk på att vara det sista ordet i Atlantisfrågan, snarare kan den utgöra en bas för läsarens egna vidare spekulationer.”.

—NOTERING: ”.. som skrivit om Atlantis har tvivlat ..”. Jodå. Jag har i varje fall gjort det. Så länge ingen rent geologisk förklaring finns som förklarar varför inga geologiska spår KAN finnas vidhåller jag den ståndpunkten. Absolut. Under tiden försöker vi hitta Den Gömda Skatten. Jättespännade. Inbilla sig ingenting.

Alla textmarkeringar med färg och fetstil mina egna.

 

 

E1   Olow s10: — ”Platon är vår äldsta och hittills enda utsaga om Atlantis, den ende som har givit några fakta och som lämnar en källhänvisning, alltså allt annat än spekulation eller fria fantasier.”

 

Jämför Wikipedia Sep2019 på ATLANTIS — en uppfinning av Platons fantasi:

” Feder quotes A. E. Taylor, who wrote: ” We could not be told much more plainly that the whole narrative of Solon’s conversation with the priests and his intention of writing the poem about Atlantis are an invention of Platos’s fancy.” [73]”; Inbilla sig ingenting.

— Taylor hade naturligtvis inte koll på CG-källans fynd + GeoAlternativet, eller?

 

   forts. Olow: ”Platon har berört ämnet i två av sina dialoger.

   Enligt dem är det den vise Solon som hemfört uppgifterna om Atlantis från en resa till Egypten, där en präst i Saïs skulle ha berättat dem för att därmed påvisa för Solon att den gryende grekiska kulturen var föga avancerad, inte bara i förhållande till den egyptiska men framförallt i förhållande till den atlantiska kulturen, från vilken de båda stammade.”;

    I sin dialog Kritias säger Solon:

   "På den tiden kunde man segla över Atlanten.

   Detta hav hade en ö framför den passage, som ni säger att ni kallar Herkules' stoder.

   Denna ö var större än Libyen och Asien tillsammans.

   Och de resande på den tiden kunde passera från denna ö till andra öar, och från dessa öar kunde de uppnå hela kontinenten på motsatta stranden av detta hav som verkligen förtjänade sitt namn, ty på ena sidan, i det sund som vi talar om, förefaller det som om det bara fanns en hamn med trångt inlopp och på den andra, utanför, finns detta verkliga hav och landet som omger det och som man verkligen kan kalla i ordets rätta bemärkelse, en kontinent." ”; forts.

 

Herkules stoder BKL Vsp668: ”  Hercules’ stoder, under antiken namn på Gibraltar och en klippa på den motsatta, afrikanska sidan, båda vid ö. mynningen av sundet. Se Herakles.”.

Solon BKL Xsp1173: ”  So’lon,  attisk statsman och diktare, levde omkr. 600 f. Kr. S. erhöll 594 arkontvärdigheten med uppdrag att genomföra sociala och ekonomiska reformer. .. och han förbjöd att en atenare gjordes till slav för gälds skull. ..”. Hygglig typ.

 

E2   Olow s12: — ” " .. Det fanns ett stort antal elefanter på ön .." ”.

 

Utsagan från den egyptiske prästen för (minst) 2 500 år sedan [Platon 427-347 f.Kr.; Solon ca 600 f.Kr.] inte bara ger en exakt lokal för Atlantis identisk med GeoAlternativet,

 

E3   Olow s10: — ” Till sist sade prästen, att hans land enligt de bevarade heliga skrifterna hade haft en statlig organisation i gott och väl åtta tusen år.

   Och han citerade ur dessa gamla skrifter berättelser om ön — eller kontinenten — ute i Atlanten.

   Men — och detta är att observera — han använde [s11] aldrig namnet Atlantis, detta är ett namn som Solon, och i sin tur Platon, använde eftersom landet låg i Atlantiska oceanen.

   Det skulle alltså vara landet som fått namn efter havet och inte tvärtom — denna omkastning av orsak och verkan spelar dock mindre roll, och det finns många indikationer på att namnet Atlantis (eller något liknande) har funnits redan före kontinentens undergång.”;

 

E4   Olow s15: — ”. . . Våldsamma jordbävningar och översvämningar inträffade, och under en enda regndag sjönk alla deras krigare i mängd ner i marken, och ön Atlantis försvann på liknande sätt; den sjönk ner i havet. Och detta är orsaken till att havet är ogenomträngligt på dessa ställen . . .”

 

utan även en till synes BEKRÄFTANDE geografiskt exakt lokal utsaga om ”elefanter”:

 

— Den egyptiske prästen för minst 2 500 år sedan ger oss tydligen en unikt samstämmig Koppling till CG-källans fynd 11-15000 år sedan utmed Nordamerikas östkust — till vidare prövning.

 

Med andra ord — om vi prövar Utsaga mot Förekomst i GeoAlternativet:

 

— GeoAlternativets ATLANTISKONTINENT måste obönhörligt tvunget ha varit UTPLÅNAD redan för 15 000 år sedan då i annat fall — (E2)Det fanns ett stort antal elefanter på ön” — ett sådant förmodat rapporterat elefantbestånd borde ha efterlämnat »mängder med elefanttänder utspridda över hela Atlantgolvet» ända in i våra tider (efterlämnade fynd typ CG-källan).

 

Men CG-källan visar bara ett begränsat Nordamerikanskt östkustavsnitt. Sedan intet.

— GeoAlternativets Scenario:

— RESTERANDE ÖVERLEVANDE MAMMUTARTER efter Atlantis bortfall överlevde (långt efter »Atlantis undergång») fram mot nutid till senast för 11000 år sedan, isolerade från en tidigare landförbindning Nordamerika-Afrika-Europa på vars mark elefanterna så möjligen hade invandrat från Afrika;

 

— Atlantis UNDERGÅNG ligger i så fall (betydligt, bevisligt) längre tillbaka i tiden än (minst) 15 000 år sedan — enligt GeoAlternativet. Rimligt (minst) 50 000 år (C5). Men inte (ännu) bevisbart.

 

Det är tydligen INTE BARA starkt verifierande (Geo)Atlantis-argument som kommer fram genom Platons urkunder. Utan även, tillsammans med de typiska CG-fynden, avgörande KRONOLOGISKT ORIENTERANDE upplysningar. Eller i varje fall intressanta uppslag.

 

Men (E123):

— Om den gamle egyptiske prästen för minst 2 500 år sedan gav avgörande bidrag till EVENTUELLA KLARLÄGGANDEN i AtlantisKomplexet, är det ingenting mot vad en annan mera vår egen tid närliggande — också Ned Olow-omskriven — urkundskälla ger i rena utsagor om Atlantis: Edgar Cayce.

 

Bara för att vi inte förstår en persons utsagor, berättigar oss inte att avfärda innehållet:

 

Vi har en viss skyldighet som medmänniskor att (i varje fall) försöka luska ut vad som är vad i varje utsaga, såvitt avgörande, och i den mån vi alls står ut med ämnesfrågorna.

 

Beträffande Edgar Cayce och dennes unika framträdande (från 1930-talet och vidare under runt påföljande 20 år) har hans meningar ända till hit (min referens) framstått som mer eller mindre spektakulära och gåtfulla, rent av obegripliga.

 

Men nu har, plötsligt, en del av dem genom GeoAlternativet fått (ett betydande) »nytt liv», vilket framgår av följande urval citat från Olows bok.

 

fortsEfterCayce.

 

AtlantisUtsagorna från Edgar Cayce:

Här följer en del av de ytterst märkliga och särskilda utsagorna om Atlantis från Edgar Cayce — ingående beskrivningar av en art som inte många sätter tro till [inkl. denne författare] förrän mer konkreta direkt fysiska bevis framkommer:

ATLANTIS skulle ha »omkommit» som resultat av (initierande) seismisk aktivitet, som påskyndades av andra faktorer.

   Så länge ingen motsvarande fysiskt konkret artefakt kommer fram som kan styrka utsagornas detaljer, har vi ingenting att fästa upp bilderna på väggen med från Edgar Cayce: de bara »ramlar ner hela tiden».

Ned Olow skriver själv om Cayce i sin bok ATLANTIS (s104n)

” När det gäller Cayce och hans utsagor lämnar jag helt [s105] och hållet åt läsaren att tro eller inte tro vad han vill, det är dock rättvist att påpeka att mycket av vad Cayce sagt har blivit bekräftat, främst genom olika fynd, men ävenså genom de slutsatser vi vågat draga ur sägner och myter.”.

 

Avgörande Atlantisutsagor från EDGAR CAYCE (1930+)

 

FLERA satser i följande utsagor ANKNYTER så MÄRKBART till det här uppmärksammade möjliga GeoAlternativet

[alldeles tydligt i en kronologi som utpekar händelsegeografier bort emot 50-100.000 år sedan]

att meningsinnehållet alldeles uppenbart och under inga som helst omständigheter kan avfärdas som »vettlöst nonsens».

— Alla textmarkeringar i färg och fetstil är mina egna.

— Originaltexten i Olows bok innehåller många flera Cayce-utsagor. Nedanstående är endast en liten bråkdel som enbart berör kärnan i vår egentliga uppgift här: att försöka hitta meningar MOT GeoAlternativet. Som vi ser, lyckas vi inte särskilt bra med den uppgiften:

 

Ned Olow citerar utsagor i sin bok ATLANTIS (1982) från Edgar Cayce (från ca 1930+); Olow anger årtal i sina citat, dessa har här utelämnats.

 

C1   Olow s88mö:   — ”Vår ostkust utmed Atlanten förenade sig eller tillhörde Atlantis' kontinent.”.

C2•   Olow s88n:       — ”Sålunda, förstår ni, med förändringarna, och förskjutningarna och utbrotten i det atlantiska landet, och när jordaxeln ändrades, hade de vita och gula raserna slagit sig ner i denna del av Egypten, av Indien, av Persien och av Arabien …”.

C3   Olow s90-91:   — ”… Atlantis' fastland var beläget mellan på ena sidan Mexikanska golfen och på den andra sidan Medelhavet. Man kommer att finna bevis på denna kontinents existens i Pyrenéerna, i Marocko, i Brittiska Honduras, på Yucatan-halvön och i Förenta Staterna.”.

C4   Olow s90-91:   — ”   Det finns fortfarande vissa delar som syns över vattnet . . . som borde under en eller annan tidsålder utgöra en del av denna utsträckta kontinent. Brittiska Västindien, eller Bahama-öarna, är bland dessa lämningar. Om man utförde geologiska undersökningar på dessa öar, eller i Golfströmmen och alldeles särskilt i närheten av Bimini, skulle man säkert finna avgörande bevis …”.

C5   Olow s94m:     — ”.. det kan parentetiskt inskjutas att Cayce i ett annat uttalande daterat Atlantis II till år 50 772 f Kr ..”.

C6   Olow s94ö:      — ”Belials Söners utnyttjande av dessa apparater orsakade det första utbrottet; eller också framkallade omkastningen av solstrålarna — så som de utnyttjades av den Endes Lags Söner — och deras förvandling i kristallen för de förras verksamhet, det som vi skulle kalla ett vulkanutbrott; och landets uppdelning i flera öar, fem sammanlagt.

   Poseidia blev då en av dessa öar. Däri ligger den förväxling som ibland görs av dem som försöker tolka arkiven …”.

C7   Olow s95:         — ”… Inom det atlantiska landet, när öarna översvämmades, hade det kungjorts att de som ville eller borde räddas, skulle resa till olika platser, till vilka de styrande hade erhållit pass. Varelsen var bland dem som först kom till det som idag kallas det pyrenéiska landet och senare reste till Egypten, där verksamheten redan sedan flera år blomstrade …”.

C8   Olow s95:         — ”… När den Endes Lags barn förstod att Poseidia-Atlantis' mark skulle slutgiltigt försvinna, utvandrade många hövdingar till olika främmande land …”.

C9   Olow s95:         — ”… När den slutliga förstörelsen i Atlantis skedde, anlände varelsen till det som man skulle komma att kalla Maya-landet och som idag är Yucatan …”.

C10   Olow s97m:   — ”… Med den andra och tredje omvälvningen av Atlantis ser vi, att individerna har lämnat detta land och har kommit till detta speciella område, som man ännu idag kan se.

   Men, detta måste väl förstås, ytan var helt annorlunda än den man kan se för närvarande. Ty snarare än att ha ett tropiskt klimat var landet en tempererad zon, och mycket varierande… För att följa upp en sådan civilisation och därav lämna en historisk framställning, skall det vara mycket lättare att förstå om man begränsar sig till en individs eller en grupps verksamhet och det sätt på vilket de bidrog till civilisationen …

Sålunda, med resterna av Atlantis' (eller rättare sagt Poseidias) civilisation lämnade Iltar, tillsammans med en grupp kamrater som tillhörde Atlans hus, trogna den Endes tillbedjan, tio stycken i allt, landet Poseidia och begav sig västerut och inträngde i det område, som idag är en del av Yucatan.

   Och där började, blandad med infödingsfolkens verksamhet, utvecklingen av en civilisation, som utvecklade sig nästan på samma sätt som den hade gjort på atlantisk mark. Andra lämnade landet senare. Andra hade rest tidigare …”

C11   Olow s98m:   — ”… Det blev en inplantering av deras tro i olika områden av landet, som var mycket större före Atlantis' slutliga förstörelse, eller på öar, som senare sjunkit i havet, ty då ändrades en stor del av Centralamerikas och Mexicos kuster för att taga den form och utsträckning som vi kan se idag. De första templen som Iltar och hans kamrater hade byggt blev förstörda vid denna våldsamma förändring av landets konturer …”.

C12   Olow s101:    — ”… Människan tillkallade förstörande krafter… när gasernas naturliga kraft förenades med den som naturen erbjuder i sig själv i vanlig form, utbröt de våldsammaste eruptioner i jordens centrum, som befann sig under långsam avkylning, och den delen (av Atlantis) som låg ungefär i det område som vi idag kallar för Sargasso-havet, blev den första som sjönk ner i oceanen…”.

 

ÅterTillCayceBegin.

— Notera Cayce’s »vetenskapliga beskrivningssätt». Han talar (1932, s103) om ”dessa gaser som nyligen har återupptäckts”: 1932 upptäckte Chadwick NEUTRONEN: efter 12-14 minuter sönderfaller den till en vätgasatom. Så: Vi bör ha Cayce’s egen lekmannaställning och vokabuläret i hans samtida vetenskapsakademier i åtanke i hans val av vokabulär även i alla andra uttalanden (detaljer som är mera avancerade ..).

 

Beskrivningen från Cayce enbart bekräftar — verifierar i kvalitativ detalj — hela GeoAtlantisAlternativet. Det är det märkvärdiga — inte tidigare uppmärksammat.

 

Cayce-utsagorna stämmer tydligen utomordentligt med den LOKAL som  utpekas av de här antydda relieferna i association med GeoAlternativet. Se Carte du Fonds.

 

 

 

Edgar Cayce, 1877-1945: Utsagorna från Cayce

 

 

Om fenomenet Edgar Cayce

Edgar Cayce, 1877-1945, en sammanfattning av Ned Olows beskrivning från s84

 

Amerikanen Edgar Cayce föddes år 1877.

Han gav redan som barn prov på en enastående telepatisk förmåga:

Medan han sov, hade man låtit placera en bok under hans huvudkudde.

Utan att någonsin ha läst, eller ens öppnat boken, kunde han recitera (eller återge) långa stycken ur bokens innehåll.

   Redan som trettonåring, 1890, gav han sig ut i arbetslivet, och historien skulle också ha slutat med det om det tio år senare inte inträffat en dramatisk förändring i hans liv.

 

Vid 23 års ålder miste han av en här ej närmare känd anledning sin talförmåga — Cayce blev stum.

   ”Läkarna konstaterade någon förlamning i struphuvudets muskulatur men kunde inte komma på något botemedel”, s85mö.

   Historien utvecklade sig så att Cayce vände sig till en hypnotisör. Hypnos var närmast en ”fluga” omkring sekelskiftet, då de olika psykologins och psykiatrins teorier om människans inre tillstånd var föremål för vetenskapliga intressen, i varje fall i dåvarande USA.

   Hypnotisören lyckades.

   Cayce kunde tala — men endast under hypnos.

 

Densamma hypnotisör, eller någon annan, fick då det ljusa infallet att under en hypnos fråga Cayce om han själv kunde precisera föremålet för sitt onda, och eventuellt föreslå något medel för bot.

 

Historien förtäljer att Cayce inte bara lyckades med detta, utan genom denna händelse också lyckades göra sig ett namn som en s.k. helbrägdagörare. De läkare som fick ta del av hans diagnoser, kunde bara konstatera att ”hans diagnoser var förbluffande exakta och att av honom föreslagna botemedel verkligen var effektiva”, s85n. Olow skriver,

     Det som var speciellt förvånande, var upptäckten att s86 Cayce inte behövde vara i direkt kontakt med sin patient, det räckte med att han fick namn och adress för att kunna sätta sig i telepatisk förbindelse med den hjälpsökande. Han behövde inte ens förhandsuppgift om sjukdomen, symptomen eller sjukdomsorsaken, han kunde ändå precisera allt detta och dessutom ange lämplig bot för att återställa hälsan.”,

 

     Under fyrtio år hade han nära 15 000 sådana psykiska konsultationer och vad han därunder på telepatisk väg erfor, antecknades. Edgar Cayce och hans verksamhet har ingående studerats och tas på många håll på djupaste allvar, så mycket mer som det förefaller som om han inte tog fel i sina diagnoser eller ordinationer.”.

 

Under de hypnotiska seanser som Cayce bar huvudrollen i vidrörde han — emellertid — inte enbart sina patienters öden och äventyr. Integrerat med hans utsagor fanns även sådant som berörde profetiska utsagor, utsagor om själavandring, samt utsagor om Atlantis. Exakt hur förutsättningarna var ställda vid dessa sammankomster förtäljer inte källan. Men att döma av citaten ovan i Ned Olows bok ställde man uppenbarligen direkta frågor till Cayce om just Atlantis, om människans ursprung, Jordens tidiga historia, och så vidare. Av naturliga skäl, således, det som allra mest intresserar en människa i vår egen tids historia.

   Läsaren får själv avgöra i de sammanställda utdragen om Atlantis Cayce.

 

 

 

CARTEduFonds: BevisetIslandGeoAtlantis

Källa: CARTE DU FONDS DES OCÉANS — American Geographical Society — DEPARTMENT OF THE NAVY OFFICE OF NAVAL RESEARCH [1990].

 

 

Genom GeoAlternativet ska inga som helst igenkännbara artefaktiska fragment ALLS KUNNA existera från den Atlantiska kontinenten. Atlantiska Golvet, hela avsnittet mellan Nordamerika och Afrika-Europa, är idag ENBART UTESLUTANDE en geofysiskt kronologisk mineralogisk kalender av den vulkanism som format kontinentaldriften Amerika-Afrika under årmiljonernas lopp [från bildningen av Island ca 50 Ma]. De äldsta vulkaniska bergarterna på t.ex. Kanarieöarna är av den åldern [upp emot 70 Ma]:

— ATLANTIS var en »övergångskontinent» dömd redan från sin geologiska fysikbildning vid Ruta Ett — »första andetaget» i stort liktidigt med bildningen av Island, Kontinentaldriftens början — att fragmentera sönder i intet i tidens längd. CG-fynden enbart ger en viss kronologisk orientering för Atlantis’ senast möjliga formation [fanns inte för 15000 år sedan]. Och som vi ser, ligger INTE Edgar Cayce’s utsagor långt efter i förtrolighet heller: ”Atlantis II för ca 50.000 år sedan”. Vi får heller inte förvänta oss dateringar i andra storleksordningar för att säkra den Atlantiska fragmenteringsprincipen ENLIGT GeoAlternativet — om nu det är det som gäller.

 

 

   Bägge urkunderna — den egyptiske prästen från Saïs (E12), och Cayce (C1¦3) — är samstämmiga i lokaliseringen: mellan Medelhavet (”Herkules Stoder”) och Mexikanska Golfen.

   Bägge urkunderna talar om lokalen i form av öar (E1) och (C67).

   Cayce är speciellt detaljerad i analogi med GeoAlternativets detaljer (C6-10¦12): det avgörande fragmenterandet, uppdelningen i öar — samt ett slutligt (här inte närmare geologiskt preciserat) försvinnande under havsytan (Även i E4).

 

OM GeoAlternativet inte kan avfärdas på mera expertbaserade geologiska kunskaper och insikter är det tydligt att utsagorna från Edgar Cayce under (främst) 1930-talet — och Egyptens äldre — har hamnat i ett helt nytt samstämmigt  historiskt ljus och intresse, aldrig tidigare uppmärksammat, inte ens i närheten — av flera olika skäl.

GT-historien: GAMLA TESTAMENTETS URKUND

 

Men hela den här nyuppväckta möjligen remarkabla historien stannar inte där (heller) — vi har bara hunnit »ungefär till hälften»:

 

— Det finns ännu en historisk — tämligen säker — källa med starka indicier av en art och form som vad vi vet ingen — riktigt — hade räknat med.

 

— Vilken då källa?

— Gamla Testamentets nuvarande textmassa — Bibeln 1917 (KING JAMES BIBLE) — i historiskt fysiskt geografiskt för runt 2 000 år sedan sanningsintygad och sanningsbevittnad enhetlighet med Nya Testamentets Fyra Evangelier i utsagorna från — Jesus.

   Advokatoriskt [kausalt generiskt: orsakssammanhangen]. Inte religiöst.

 

BibelKomplexet beskrivs vidare nedan från GT-urkunden.

 

— Inledningen ovan

(»den geofysiska bildningen av ISLAND bevisar Maken GeoAtlantisAlternativet»)

har nu i vilket fall redan berört själva huvudsaken: GeoAtlantis.

 

   BibelKomplexet beskrivs vidare nedan från GTurkunden.

   GeoAtlantis-detaljerna beskrivs särskilt vidare från ATLASKÄLLORNA.

 

RubrikTabell: Atlantis

TABELLEN NEDAN — länkade rubriker — ger översikten över ämnet härifrån och vidare:

— Det har synts avgörande att vi ska få en så vid ALLMÄN inblick som möjligt i ALLA — samtliga (ambitiösa) — förgreningar som ämnet belyser, omfattar och omspänner, och så långt vi orkar. Nämligen för tillfället ATT FÅ belysa hela ämnets (oerhörda) POTENTIAL: ämnesformens uppdagade sammanhang, om alls. Vi vill, naturligtvis, verkligen Pröva och Testa ”så mycket vi orkar och kan” för att försöka hitta FEL — för att minimera typen ”skräplitteratur” på Planeten Jorden — i varje fall från den här domänens sida.

   Se även Innehållsförteckningen där nedanstående ingår i en separat enhetlig huvudtextlöpande singulär kolumnuppställning.

 

 

 

GT-urkunden

AtlasSources

Västerländsk Historiekunskap

1

GTsanningen

ATLANTEN

Egyptiska kulturens urkund

2

KortFrkl — GT-urkunden med GT-sanningen

AtlantenRef400Ma

Tidigt bevis

3

GTurkunden Bevis — BEVISGRUNDERNA

Världens tidiga civilisationer

TystnadRef 2

4

GTurkunden Summering

Lucy

Ettan

5

NamnProblemet

Atlas — ATLANTISKA KÄLLOR

AmenhotepIVref

6

Avgörande Uppslag

A1

UrEgypten

7

Kulturhistoria i grov översikt

A2

Ettan2 — OSIRISKULTEN

8

GTurkunden i Komplement

A3

Ettan3 — MYSTERIERNA

9

 

A4

Ettan4 — MATERIALISMEN

10

NAMNEN

A5

DenderaRef

1

Sanningen illustrerad 2019

 

MYSTERIERNA

2

Truth2019

Nya och Gamla Världens Civilisationer

s127Ref

3

NyaAffära2019

GeoAtlasGrovt

s121Ref

4

Inledning till SANNDRÖMMAR

AEAAMref

s122Ref

5

TAOP, ref

AsiatiskaRef

EEE

6

Resten

Indian101Ref

MYSTERIERNAS URKUND — OSIRISKULTEN

7

GestaltningenRef

Civilisationens Utveckling

OSIRIS

8

GeoGrafiernaBegin

NYA VÄRLDEN

ISIS

9

VOSLE

MAYA

Mysterierna — urkunden

20

FysikMinnen

HominidUtvecklingen

OSIRIS i Modern Tolkning (1926)

1

CallingAtlantis 3 ¦ 2 ¦ 1

HomoSapiensRef

Buddha — Fenomenvärlden

2

Fysiskt Minne

LUCKOR I ETABLERAD ARKEOLOGISK KRONOLOGI

Den genomträngande förklarande väsensformen

3

Sanndröm, exempel

KonstenJanson1978

BalsameringRef

4

MinnesResonansen

SaharaRef

1Mos.32:28Ref — ISRAEL från JAKOB

5

KalaSverige2019

SCENARIO

GT-skriften, övers. till grek. 200f

6

ReBirthRef

MOTSÄTTNINGAR UPPSTÅR

CitatBruntonSpecial

7

Rebirth, A Flowerdew

Kairo1100

CallingAtlantis 2 ¦ 1 ¦ 3

8

Rebirt Siddharta Gotama

PyramidPrecRef

Guds Lekamligt Utvalda Överfolk

9

BTS

BruntonRef1935

TystnadRef 1

30

BuddhaDIAMANTSUTRAN

TidRef

Dendera Ref2

1

 

Invändningar mot Atlantis

ORSAKSSAMMANHANG

2

 

SfinxRef

UtdrivningenRef

3

 

Platons DIALOGER, ref

OmskRef

4

 

SUMMERING

Kulturbevis

5

 

GTbevis1

Israel Ur Egypten Ref

6

 

SkissTotalt

Jes10Ref — ASSUR

7

 

SummaNAMN

Egypten ”den smältugnen” Ref

8

 

JudBLUB1992

BegynnelsenRef

9

 

AmenhotepIV

BabelKraften

40

 

RödKritaTeckningarna

OmskRefbev

1

 

NaturDjupet

SkriftBevarandet

2

 

UPANISHADERNA

GUFAB — Det GudsUtvalda Folkets Allmänna Popularitet

3

 

ISHA

Invigningen

4

 

BuddhaRef

Bs131m — invigningsupplevelsen Ref

5

 

Själen

VisionerRef

6

 

GT-URSPRUNGET

ErotikenRef

7

 

GeoISRAEL

Egyptiska Dödsboken, citat Brunton 1935

8

 

MomDad

TystnadRef 3

9

 

MoDa

Egypten, DödsBoken, citat BKL

50

 

QuestEnd

InteVI

1

 

SYNTESEN I SAMMANDRAG

GTnamnenRef

2

 

 

DeInvigdaRef

3

 

 

MeraNyaNaturfenomenSverige2019

4

 

 

SverigesAlltmerUnderbaraNatur2019

5

 

 

AndeMeningen

6

 

 

MODERLIVET Ref

7

 

 

EgyptenGT

8

 

 

AndeMeningen SPECIAL

9

 

 

Komplement till De Invigda

60

 

 

Bardo Thödol 1960

 

 

GeoAtlantis-detaljerna beskrivs vidare här från ATLASKÄLLORNA.

 

 

GTbevis1: Se även i  Syntesen i sammandrag

 

GTbevis1

Historien i sammandrag — ett GeoAtlantis i GT-Bibeln

— Äh. Lägg av.

 

   GT. förk. GammalTestamentliga — enligt Bibeln 1917 och King James Bibel.

 

A:

 

   OM Jesus hade erkänt en bokstavlig GT-Bibeltolkning hade han INTE haft någon anledning heller att misstro Köttsjudarna som Djävulens Barn.

 

B:

 

   Ett Geografiskt Bibliskt åberopat ISRAEL[J1234]JUDAR — GT-Bibelns sant intygade judeförklaring — kopplar uppenbarligen inte någon GT-urkund: GT-Bibelns kontext är sant certifierat INTE satanistisk (SCA).

 

C:

 

   GT-urkunden[GTBevis1B], ursprunget till själva textinnehållet

— så bevisbart aforistiskt inte geografiskt; i kontext helt namnoberoende:

ingen bokstavligt geografiskt fysiskt nedskriven historiekrönika

— utpekas SÅ med obeveklig nödvändighet FÖRE Egyptens kultur och civilisation:

 

 

— ”Före Egypten” — hur resonerar du då?

   BluffJUDARNA(J5) till skillnad från BibelJUDARNA(J123) åberopar sin BluffISRAEL-historia som utspelad (uppkommen runt 2 000 f.Kr.[‡1]¦[‡2]) under GeografiskaEGYPTENS tidsepok (Egyptiska civilisationen med skrift och stora monumentala stenbyggnader tidigast från runt och grovt 3 000 f.Kr.[‡S]). Som GT-Bibeln enligt Jesus som sanningsvittne(Joh.8) inte är författad av satanister betyder det bara att BluffJUDARNA (GeoISRAEL) flyttar in i vår fysikhistoria vid någon historisk tidpunkt eller period i en redan författad BibelJUDEhistoria — för att utnyttja Den med garanterat bevarad ursprunglig kontext men med lämpliga namnanpassningar för att kunna geografisera åberopandeaspekten för det egna geografiska åberopandets skull och den så garanterat bevarade GT-urkundens oförvanskade sanningskontext.

 

För att den — riktigt — GT-Bibelsammanhängande kontexten, sanningsinnehållet, ska stämma rationellt och logiskt, utan syntax- och kontextmässiga ändringar, får alltså oeftergivligt inga delar läggas till eller tas bort under den period som BluffJUDARNA börjar — och etablerar — ett åberopande; Den geografiska historiska scenen får i andra ord inte avspegla något alls — ingen kontextmässig satanistförfattning — av den aktuella motsättning som föranleder BluffJUDARNA att uppstå i historien vid någon viss tidpunkt eller period. I åter andra ord: Även det geografiska Egypten och dess civilisation och kultur måste, så tvunget, ha tillkommit efter ett tidigare befintligt garanterat orört GT-ursprungs ursprungliga textmassa, om allt ska stämma utan förvanskningar. Jesus själv kan alltså heller inte, eller får alltså inte, förstås som en rudimentär idiot, inkluderat dennes egna sanningsbetygade GT-urkunders äkthet(J123), om inte också hela GT-skriften får förstås som ett vansinnesverk. I andra ord med Jesus som ett sanningsvittne:

— GT-Bibeln i ursprunglig textform skrevs (långt) före den geografiskt Egyptiska civilisationens uppkomst.

 

 

D:

 

   GT-urkunden som upphov i såväl Egypten som Sumer (Mesopotamien) är utesluten:

— MOTSÄTTNINGARNA — hela regionen Nildeltat-Tvåflodslandet — som leder till GeoJUDARNA mot de sanna GT-BibelJUDARNA får inte — kan inte — påverka GT-urkundens (SCA) REDAN URÅLDRIGT[J6] KÄNDA namnoberoende kontext: ingen GT-realtidsskrivning får, eller kan, förekomma i den aktuella fysiska historiens kronologi EFTERSOM den enda kompetenta skrivkraften kommer från en part som VET historiens principiella utgång och sammanhang: kontexten: LAGEN. TEXTEN (lagen) ÄR REDAN SKRIVEN (given) OCH KAN INTE ÄNDRAS MED MER ÄN ATT KONTEXTFEL FRAMGÅR. Jesus som sanningsvittne intygar det själv (Jag och fadern är ett, Frälsningen kommer från Judarna, m.fl.)[Bibeln1917]¦[J6]. Och GT-Bibeln fyller i med motsvarande — sammanhängande — utläggningar: sanning, kärlek, ödmjukhet, rätt och rättfärdighet på otal ställen och partier.

 

E:

 

   GT-Bibeln — SKRIFTENS CERTIFIERADE AUTENTICITET + en Jesusperson — kräver ett GeoAtlantis.

— Sammantaget i helhet med andra ord: Jesus som sanningsvittne med given GT-Bibel utpekar att ett GeoAtlantis KRÄVS en föregångare till Egypten-Sumer och övriga — UTAN något specifikt berörande alls av någon ”Cheopspyramid” för den delen[UppnåttBevisbart2019]. Cheopsdetaljen i sig leder alltså enbart till det ännu mer till synes »lämpligt passande»: rJCIRKELN enbart STÄRKER den redan antydda kopplingen[UppnåttBevisbart2019]: Tidig kännedom om TNED.

  GT-Bibeln kräver ett GeoAtlantis — en tidig TNED-kännedom. Inte uttryckligen i skrivna ord. Men väl bevisligen så i KONTEXT — via Jesus som ett sanningsvittne. Rent advokatoriskt sanningsintygande, inget religiöst. Eller rättare sagt rent ut:

— Jesuspersonen för 2 000 år sedan[J4] — PÅ GT-skriftens aforistiska kredit — avgör hela urkundsfrågan genom att uppträda som ett sanningsvittne i GT-urkundens certifierande som en icke-satanistiskt uppkommen urkund genom att (så, lika strängt) utpeka ett tidigt PRINCIPIELLT EXISTERANDE »BibelGeoATLANTIS»: sammanhanget. Andemeningen. Bevisbarheterna. Sanningsbegreppet (förkastat av modern akademi 1800+)[‡SB].

 

 

— Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

 

Bibeln 1917, Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”. För ”synd” se särskild förklaring i SYND.

   Jesus uppträder — tydligen detaljerat bevisbart — som ett historievittne för att certifiera GT-Bibelns äkthet som Icke Köttsjudisk urkund [GTBevis1A].

   GT-Bibelns KONTEXTMÄSSIGA ursprung ÄR (mycket) äldre än det gängse etablerade vedertagna ”Abraham bodde i tält” från »omkring 2 000 f.Kr.» [GTBevis1B].

   Bokstavlig Kronologisk GT-Bibeltolkning kopplar inte de tidiga civilisationernas historia och utveckling [GTBevis1C¦D].

 

 

Strävan att försöka bena upp och klara ut detaljerna i den antydda bevisformen är vad ATLANTIS.htm handlar om i komplement till GTursprunget2019.htm:

— Hela historien med prövningen av det möjliga (men rent geofysiskt inte ännu vidare bekräftade) GeoAtlantis från  GeoATLANTIS-alternativet: allt här känt omnämnt och sammantaget tillsammans med Jordens (kända) geofysiska utveckling:

— Mänskligheten från ruta ett.

:

Ursprunget → Egypten m.fl. → Motsättningar → GeoJUDAR → GeoISRAEL → Jesus → Kristendom, Islam .. [‡N1]

 

 

 

GTurkunden: — GT-HISTORIEN — Se även Sanningen Illustrerad ¦ SUMMERING  -15Okt209

 

GT-Bibelns Ursprung och Urkund:

 

Se även bevisblocken i särskild översiktlig kortare sammanställning i

GTGeoATLANTIS.

 

 

GT-Sanningen: GT-urkunden

 

— Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

HELA BEVISNINGEN:

 

 

Första halvan 1 ........  GeoAlternativet: lokalen Mellanamerika-AfrikaEuropa som bekräftas på flera olika märkligt samstämmiga sätt:

Första halvan 2 ........  UTSAGORNA/Vittnesbörden ¦ Platon (Solon i Egypten) ¦ Cayce

II.1: GT-urkunden är den ena delen i andra halvan:

Andra halvan 1 ........   GT-skriftens urkund.

————————————————————————————————

Andra halvan 2 ........   Vittnesbörden/Kvarlämningarna genom/i Cheopspyramiden särskilt:

II.2: En till, en sista avgörande del ansluter; TNED:

Delen med rJ-Cirkeln:

 

 

Cheopspyramiden på Gyllene Snittets Matematik — UNIVERSUMS HISTORIA. Rubbet.

 

Den detaljerat relaterbara matematiska fysikens grund i Ljusets gravitella beroende[‡] (atomkärnans härledning)[‡] med starkt bevisande anknytning till metriken i Cheopspyramiden

samhörigheten antyder en tidig TNED-kännedom

— sammanför hela beviskomplexet.

   Enda kända kandidat: GeoAtlantis. Det utesluter i så fall — helt — i sig den moderna egyptologins tolkningsföreträden (också).

 

   SCENARIO — som kan rättas om fel:

— Det fattades en avgörande pusselbit — som garanterat INTE lämnade efter sig något alls på det egna geografiska geologiska fysiska utvecklingsgolvet:

GeoAtlantis.

   Case Closed.

 

Se även i sammanställningen med

LUCKORNA i ETABLERAD ARKEOLOGISK KRONOLOGI.

Vi måste granska uppslaget och se om det ev. helt kan avfärdas på sakfaktas grunder.

 

— Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

 

 

KORT FÖRKLARING:

GT-urkunden med GT-sanningen

Fortsättning från GT-sanningen.

 

FÖR ÖVRIGT I BERÄTTELSENS LJUS framträder en speciellt tydlig inte tidigare uppmärksammad förutsättning för världsfred (LAGEN) enligt

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” genom följande enkla upplösning:

 

Staten ISRAEL(J5) med dagens FN: bestämt → UT härifrån.

— Då först. Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

— Ingen proklamerad sådan i vilket fall .. Men hur fungerar FN i 24/7-praktiken?

 

— Beslut utom människovärdighetens igenkännande och erkännande är utövande förtryck EFTERSOM ..

— Av DRIFT. Inte plan: LAGEN. Konspiratoriska förklaringar är här helt uteslutna. Varför då? Därför att ett satanistiskt sätt att tänka inte besitter den typen av intellektuell kapacitet att Kunna tänka ut och Planera något så erbarmligt urbota Korkat. Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

Absolut gärna rätta om fel.

— Se särskilt i SKRIFTENS CERTIFIERADE AUTENTICITET.

  Mendu:

— DÅ(J5) så är eller skulle vara fallet:

— Vilken skulle (GeoISRAEL med GeoJUDARNA till skillnad från BibelJUDARNA[J123]) ”Köttsjudarnas” folkhistoria vara?

 

Något måste du komma med?[GTBevis1A]:

— Fritt i kortform för hela utdraget[Bibeln1917] på vår vardagssvenska: — »NI har jävulen till eran farsa. Och vad han står efter, det har NI behag till. Och just DÄRFÖR att jag talar sanning, TROR ni mig inte ..». Då tog JUDARNA upp sten från marken och ville kasta på honom.

— Folkhistoria — vad föranleder intresset?

 

Av DRIFT. Inte plan — LAGEN:

Folkintresset: Att åberopa GT-Bibeln som en bokstavligt fysisk nedtecknad historiekrönika[GTBevis1A] genom de tidiga kulturella och religiösa motsättningar som uppenbarligen uppkom (från kanske runt 2 000 f.Kr.)[‡SNB] under den Egyptiska och Mesopotamiska historiens lopp[‡S] för att på den vägen kunna

utnyttja — åberopa, fysiskt, geografiskt — skriftens andligt, inte lekamligt avsedda aforismer ”Guds utvalda men fördrivna folk”[ISRAELS uttåg ur Egypten] för att SÅ KUNNA bevara den egna sektens Geografiskt Åberopade unika ställning [J5][GTBevis1B]

 

till skillnad från alla människors omistligt lika värdighet och rättigheter (M1) enligt exempel [UH]¦[TH]¦[IGM]:

 

Innovation is in our blood”, ”We are unique in thought”, ”with a culture founded on a growth mindset”, (J5)Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other”.

 

— Folkhistoria — vad föranleder intresset?

SATANISTER kan inte datorer, inte datorkunskap, inte matematik, inte fysik, särskilt inte kärnfysik, och definitivt inte filosofi, i allra största synnerhet inte den med Natur före: elementär GT-Bibelkunskap[GTBevis1].

 

Se särskilt bekanta EXEMPEL i PerMEMOspecial. Och glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val:

— »VI SATANISTER RESPEKTERAR DIN INTEGRITET» genom att

 

   DIKTERA DITT DATORANVÄNDANDE

   hoppa in framför Dig, avbryta Dig, stänga för Dig, och kräva särskilda godkännanden av Dig för att Dig ALLS ska kunna få ta del av ett Fortsatt FRÅN BÖRJAN Normalt HELT öppet och fritt mänskligt GLOBALT umgänge:

   VI UTNYTTjAR vänlighetspropagandan för att understryka våran globala välgörenhetskampanj.

— Stöd Miljön.

 

Noll — 0 — bidrag till naturvetenskapen (noMACfysik)¦(LISTAN)¦(SAMMANSTÄLLNINGEN 1800+) — rätta om fel — i egen rakt omvänd mening:

noll koppling till, med noll omnämnande av, med noll erinran ATT hörsamma människovärdighetens erkännande och igenkännande som ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”.

Rätta om fel:

LOKALEN (Okt2019) som också i fortsatt löpande sanktion av FN underhåller våldet i världen — den fundamentala sanningsförnekelsen: fridsamhetsförnekelsen, trygghetsförnekelsen — av DRIFT, inte PLAN:

 

 

Konspiratoriska förklaringar är här helt uteslutna. Varför då? Därför att ett satanistiskt sätt att tänka inte besitter den typen av intellektuell kapacitet att Kunna tänka ut och Planera något så erbarmligt urbota Korkat. Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

Geografiska ISRAEL[GTBevis1B] har inget samröre med GT-Bibeln.

 

Har aldrig haft. Har inte nu. Kommer aldrig att få. Sanningen. Lagen.

Varför har inte den detaljen framkommit tidigare?

Testa svaret:

— Vilken skulle (GeoISRAEL med GeoJUDARNA till skillnad från BibelJUDARNA[J123])

Köttsjudarnas” folkhistoria vara?

— Det var vad det fanns att komma med[GTBevis1]:

 

— Staten ISRAEL med Judendomen sågades[GTBevis1A] uppenbarligen och tydligen redan jäms med för 2 000 år sedan:

folkligt bevisligt upphöjd satanism.

 

 

Åberopa vad du vill — FN. Uppbåda vad du vill.

Bibeln 1917, Joh.15:22 — ”  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”. För ”synd” se särskild förklaring i SYND.

 

 

— Människor och samhällen som inte frågar efter sanning och kärlek, utvecklar spontant — av DRIFT: inte PLAN — icke-sanning och icke-kärlek: naturvandalisering: våld, otrygghet, brottslighet, ofrihet. Det är lagen. Alla tider. Alla samhällen. Alla kulturer. Alla tidevarv. Alla sammanhang.

 

 

Bevisar den här bilden effekterna av en satanistisk — DÅRSKAP OCH OKUNNIGHET AV DRIFT, INTE AV FÖRNUFTSGRUNDAD PLANERING — verksamhet?

DET ALLMÄNNA TILLSTÅNDET 2019 — I stället för en normalt blå bakgrundshimmel med normala sommarmoln: en gråspray över hela himmelsvalvet.

Javisst gör den väl det — med skriande uppenbar BEVISBAR träffsäkerhet dessutom: Satanismen breder ut sig — alltid i rakt motsatt propaganda. Jättefint.

— Säg något intelligent får vi höra. Absolut.

 

 

 

Fotooriginalen utan uppljusning, 23Jun2019 E7 Bild—121¦3¦4. Det ser alldeles förfärligt hemskt ut. Skitknäckande. Mördande svid. Frätande grymhet. Skärande stymp. Nollvett. Vem?

Mest Populära Turistmålet för PekApparaternas Populationer. Uppslutningen är total.

Jorden vi lever på. Under universums stjärnor.

 

 

— Är det någon som på kort tid (Testa 2017-2019) blivit beroende av Apparatur som förvandlat Människan till en 100% Naturfrånvarande Handikappad Osjälvständig TeaterMupp, KAPAD av och matad med Manipulerat Övervakat personligt profilerat Minnesinnehåll av En Global Penningstinn Överhet?

— »Jag upplever mig mera fri med ett GOOGLE-chips[‡] i huvet. Bra närkoll, och så där». .. MustBuyBook ..

 

Se även vidare i NyaAffära2019.

— Blåhimmeln har försvunnit.

 

 

 

GTurk, Bevisgrunderna: Summering

GT-urkunden

GT-urkunden kräver en agent föregående den Egyptiska Civilisationens uppkomst — ett ovanligt sammanhang framträder och kopplar vidare

BEVISGRUNDERNA I KORTARE SAMMANFATTNING

GT, förk. Gamla Testamentet

 

Med IGENKÄNNANDET-erkännandet(M1¦2345) av den inneboende värdigheten (K1¦UDHR10Dec1948) som ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”,

 

människor som inte utvecklar sanning och kärlek utvecklar icke-sanning och icke-kärlek,

 

  beslutFN— har ingen myndighet över gravitation

  beslutFN— har ingen myndighet över elektricitet

  beslutFN— har ingen myndighet över mänskliga rättigheter

Men inrättningen agerar Som Om.

 

framstår obönhörligt oåterkalleligt allt annat som ett direkt utövande förtryck.

 

 

”djävulens barn”(Joh.8:44)[GTBevis1A]:

— SÅ beskrivna — certifierade — bedragare och lögnare som tillvunnit sig en falsk samhörighet (SCA) med den särskilt GT-Bibelbeskrivna[J12] JUDA-innebörden i GT-skriften:

 

 

 

 

den inre sinnliga andliga själsliga egenskap som tillhör hela mänskligheten— så[GTBevis1B] historiekapad av en satanistsekt(J5).

 

Skriftens Certifierande Autenticitet: icke-satanistisk.

 

GT-innehållets detaljer (J¦12345)¦(J6) — människorätt: allas lika värdighet och rättigheter: sanning, kärlek, frihet från våld och tvång (Lagen¦Ettan: ”trygghet till evig tid”) — beskriver uppenbarligen en universellt unik entydig lagform. Lagformen innefattar inneboende strukturer och detaljer [GTLagEx] med samma fasthet och orubblighet som gravitation och elektricitet:

— FN-beslut besitter ingen ingen myndighet över människorätt.

— Beslut UTOM människorättens igenkännande och iakttagande och erkännande är utövande förtryck.

 

 

Alla filosofier som framhåller (J6)sanning, kärlek och fridsamhet står helt utanför varje form av lekamlig kroppslig fysiskt åtskiljande sekterism: Ingen kan ärva kunskap. Man måste vinna den: förtjäna den. Jämför GT-Bibelns Balsamering.

 

 

(M1¦2345)Mänskliga Erkända rättigheter (J5)utesluter särskilt gudomligt utvalda människor:

— FN inte bara välkomnar sådana. Utan bereder mark åt dem också — på redan bebodd plats.

 

 

STATEN ISRAEL[GTBevis1B] ÄR I MÄNNISKORÄTTSLIG MENING OLAGLIG: intrångsskyddslagen  A12.

 

Buddha(BuddhaFenomen)[‡Nirvana] (med Hinduismens grunder¦UPANISHADERNA[ISHA]) säger samma sak men i andra ordalag: sanning och kärlek (och även LaoTse i Taoismen [medlidande, enkelhet, ödmjukhet]). Samt alla övriga med dessa nämnda samstämmiga.

 

 

Summering: SUMMERING ¦ BevisgrundernaNAMNEN

 

GT-skriftens sanningscertifierade[GTBevis1A] kontextintakta urkund (SCA) kräver en geofysisk AGENT föregående — tidigare än — Egyptens Civilisation[GTBevis1C].

 

Lagen — ALLA människors alla historier, tider och kulturer:

— De mänskliga kulturerna utvecklas ENLIGT en unik orygglig lagform:

människor som inte utvecklar sanning och kärlek utvecklar tvunget icke-sanning och icke-kärlek.

 

Rätta gärna om fel: Gravitation. Elektricitet (Väme&Ljus). Människorätt.

— Se särskilt GTex: HUR Sverige (1999: EFTER RIKSDAGENS BESLUT) i detaljerad bevisning (här uppdagat först Okt2019) omformar GT-Bibelns ursprungliga AFORISTISKA LAGKONTEXT för att KUNNA stadfästa egna BOKSTAVSDIKTERANDE (Paulus-) uppfunna Nya Svenska Garanterat EROTIKMÖRDANDE ”Lagar om könsumgänge” — i SÅ åberopande av HERREN och GUD av ålder: detaljerat bevisligt. Vad vi vet: aldrig har något liknande förekommit — men det ligger i SATANISMENS natur (att Tokarna aldrig vet vad det är de håller på med fram tills det uppdagas) att göra så på grund av den inneboende DRIFTEN.

— Garanterat utsålt.

 

 

— Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

 

 

Avgörande Uppslag: NamnProblemet: SummaNAMN  ANDEMENINGENGT-ursprunget ¦ GeoISRAEL ¦ MomDad

 

KONTROVERSTILLFÄLLET MED ÖVERTRÄDELSEN

KANSKE ETT AVGÖRANDE UPPSLAG (2Okt2019) — på samma fortsatta scenario som tidigare (SUMMERINGEN):

 

— Historien (före Kontroverstillfället) med den bevarade[GTBevis1D] GT-urkundens skrift förlöper ”lugnt” — fram tills DEN TYP AV MOTSÄTTNING[GTBevis1C] uppkommer

som katalyserar det inledande avgörande åberopandet från en tydligt särpräglad bokstavstolkande part enligt ”Guds Lekamligt Utvalda Folk”[‡Andemeningen]:

 

— »NI missbrukar Skriftens ursprung genom att hävda ER som Särskilt Utvalda av GUD».

— »NEJ. Så är det inte alls. Vi ÄR utvalda av GUD och står t. o. m. HÖGRE än ER».

— »Herregud. Hur länge ska vi stå ut med dessa redan märkbart UTLEVADE avfällingar!».

 

Med GT-skriftens facit[‡Andemeningen] blir det ENKELT för den som känner sig hågad och är tillräckligt korkad för att åberopa LEKAMLIG tillhörighet typ ”Skriften talar om OSS, våran släkt” att anse GT-Bibeln som en privat sektegendom. Den måste bevaras till varje pris, eftersom den BEVISAR ju i SKRIFT att »det är VI som står HÖGST».

— Tokarna börjar till slut tro på det själva. Lätt som en plätt. Egensinnet, maktbegäret känner inga gränser.

 

GT-skriftens aforistiska[SÄRSKILDA EXEMPEL] beskrivningssätt

[‡Andemeningen] med »Israel kontra Egypten» där GT-skriften favoriserar ISRAEL/Judarna som (J12)”Guds utvalda folk”[‡586fKr], är som klippt och skuret för att rent historiskt fysiskt geografiskt locka fram den allra lägsta, värsta, mest simpla och egensinniga mänskliga tankeformen, attityden, av alla: satanistämnet. Det är bara att ta för sig: börja åberopa. Färdigt. NAMNEN i GT-urkunden gör inget åt KONTEXTEN: namnen kan väljas-ändras-modifieras godtyckligt: historiens olika översättningar med språkliga anpassningar (se GeoBIBELN): platser uppkallas korrelerande, anpassande efter urkundens kontext. Det avgörande viktiga är att BEVARA det kontextuella enhetliga avbrottsfria ursprunget för att kunna fortsätta hävda det uppfunna fysiska åberopandet.

 

Tidsdiagrammet nedan ger en viss historisk överblick med sammanställda uppgifter i grovt från olika litterära källor: GeoJUDARNA[GTBevis1B] omnämns i ett sammanhang (586fKr.) då en del källor menar att deras särart först framträder i historien ”då rikets invånare började spridas över världen”.

 

Kulturhistoria i grov översikt:

 

Starka omvälvningar råder vid tiden för den påstådda uppkomsten av GeoJUDAR [586fKr]. Sammanställningen ovan grovt från olika källverk.

” Därpå vände han sig mot Babylon, som föll 539, varefter Mesopotamien och Syrien tillföllo honom. Mot de besegrade visade sig Kyros mild och tolerant. Bekant är, att han tillät judarna återvända till sitt land.”, BKL IX 1926sp149, Persien. Utdraget belyser.

 

 

— DEN ENDA TÄNDANDE GNISTA SOM  KRÄVS OCH BEHÖVS är att en sekt (KÖTTSJUDAR) med Jesus ord (Joh.8:44)»Ni har jävulen till eran farsa» LÖGNAKTIG åberopar lekamlig RÄTT — bokstavlig äganderätt på GT-skriftens innehåll och betydelse (Joh.8)Vi hava Gud till fader och ingen annan”.

 

SAMT att sektens ledande skriftställare tar tillvara — samlar[EsraRef]¦[‡586fKr] — allt bevarat skriftmaterial och översätter det i den tidsandans favör — eller dess övertygelse, vilket sommed motsvarande namngivningar på redan av ålder kända platser och orter [SummaNAMN]. Jämför »Egypten, det träldomshuset».

 

MOTSÄTTNINGARNA ger det avvikande (överträdande) åberopandet som sedan leder till uppkomsten av GeoJUDARNA[GTBevis1A] med deras tillhörande framtida rent fysiska utdrivningar från mänskligheten.

 

 

Hittar vi ett enda sakargument som visar att tolkningsformen här inte håller streck, blir hela det här framställningssättet rent nonsens. Absolut.

 

 

   Hela förklaringsbilden kräver alltså obönhörligt (på något sätt) att SEKTEN fått eller beretts (av försynen) ”copyright” på en MOTSVARANDE internt förbehållen GT-översättning från ett äldre original:

 

 

— ingen syntaxändring. Enbart namnanpassningar för att understryka den åberopade geografiska tillhörigheten:

(Joh.8)Vi hava Gud till fader och ingen annan”; ”I haven djävulen till eder fader .. mandråpare .. lögnare ..”.

— Av DRIFT. Inte plan. De uppväxande barnen inom den avgränsade (allmänt hatade) sekten TROR TILL SLUT FULLT OCH FAST PÅ FÖRÄLDRARNAS idogt ÅBEROPANDE SPECIELLA GUDSTILLHÖRIGHET. Och hämtar inspiration UR GT-skriften för att framhärda.

Det STÅR ju där! (SCA); Ju mer man förtrycker dem, desto mer förökas de. Nära ordagrant ur GT-texten.

Men ju mer man förtryckte dem, dess mer förökade de sig, så att man begynte gruva sig för Israels barn.”, Bibeln 1917, 2Mos.1:12¦[SE].

Handen i handsken. När Jesus träder in på scenen och åstadkommer en brytpunkt blir sektens företrädare rasande, ursinniga — själva »helt övertygade» genom vana och tradition.

 

 

UPPGIFTEN (Se KULTURBEVIS)[GTLagEx] att 

praktisera lögn på redan framlagd sanning blir

som konkret exempel tydligen principiellt sett

inte svårare än att använda nuvarande GT-skrift som kristenheten generellt gör det — i förhållande till GT-innehållet under de senaste 2 000 åren. Se särskilt KRISTENHETEN med Jämförelserna mellan Paulus och Jesus.

 

 

 

Komplement: GT-urkunderna — GT, förk. Gamla Testamentet.

 

 

KRAFTFULL BEVISNING:

GT-skriftens bokstavliga[GTBevis1C] textinnehåll författades inte under den Egyptiska Civilisationens fysiska historia utan — långt — FÖRE[GTBevis1D¦E]

 

 

GeoJUDARNAS[GTBevis1A] GT-Bibelåberopande[J12] tillhörighet

är ett sanningscertifierat intygat och bevisat FALSARIUM,

ett intrång i universella mänskliga omistliga rättigheter (A12)

— redan sågat av Jesuspersonen[‡J4] för 2 000 år sedan.

 

GT-Bibelns urkund[GTBevis1C] ligger längre tillbaka i vår tids historia än

hebreiska språkpopulationens uppkomst och bildning:

arabiska[EGYPTEN]¦persiska[BABYLONIEN] → feniciska → hebreiska [‡].

 

Hebreiska språket  är det språk, som i forntiden talades av Israels folk

och varpå G. T:s skrifter till huvudsaklig del äro avfattade”, BKL V 1924sp545ö.

 

 

— Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

 

— GT-Bibelns KONTEXTMÄSSIGA ursprung[GTBevis1C] är

ingen bokstavligt geografiskt fysiskt nedskriven historiekrönika

till jämförande skillnad mot nutida (2019) gängse etablerat vedertagna

Abraham bodde i tält” från »omkring 2000 f.Kr.».

 

 

NAMNEN: KomplementSumNamn ¦ GT-NAMNEN ¦ MomDad

 

Alla GT-skriftens NAMN[GTBevis1B] är tvunget ursprungligt AFORISTISKA — andliga. Inte lekamliga.

GT-Bibeln berör INTE[GTBevis1A] den fysiska geografiska mark[GTBevis1C¦D¦(E)] som vi dödliga människor trampar omkring på, PÅ Planeten Jorden[Andemeningen][AndemeningenSPECIAL].

 

JERUSALEM är det absolut främsta och mest tydliga (glänsande) exemplet — omöjligt att förvanska i GT-Bibelns sammanhängande aforistiska KONTEXT

utan att skapa ett kontextuerat sanningsbrott: klart bevisbart aforistiskt i varje atomär detalj:

städer har ingen mamma och pappa.

”Från Kanaans land stammar du, och där är du född; din fader var en amoré och din moder en hettitisk kvinna.”[‡].

Men ATTITYDER och MENTALITETER — kunskapsdomäner — har det: egenskaper. Kausalt generiska utvecklingsgrenar. Strukturer.

 

 

MED HJÄLP av FN(1917¦1947)

bereddes redan sedan lång tid bebodd mark (PALESTINA)

och

uppkallades

åt satanistsekten[GTBevis1A]

med dess åberopade fysiskt lekamliga GT-Bibeltillhörighet[GTBevis1B]

som redan för 2 000 år sedan sågades jäms med[GTBevis1A]

en fysisk geografisk STAT 1948

— med vidare försörjning av vapen, internationella erkännanden och globalt (2016+) Internetägande på hävder av arten

 

Innovation is in our blood”, ”We are unique in thought”, ”with a culture founded on a growth mindset”, (J5)Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other”.

 

till skillnad från alla människors omistligt lika värdighet och rättigheter (M1) enligt exempel [UH]¦[TH]¦[IGM].

 

med tillhörande fortsatt underhållet världsvåld, intrång och sektens forsatta utövande satanism

— MED världssamfundets stöd, erkännande och hjälp.

Det är i klartext bevisningen.

 

Den allmänna historieforskningen genom den etablerade GT-Bibelns textmassa

cementerades och konserverades i slutet av 1700-talet[ExHIST] som en

HELT geografiskt fokuserad företeelse.

 

 

 

Sanningen illustrerad 2019:

 

BAKGRUND — rätta gärna om fel:

EN[GTBevis1A] SATANISTSEKT

GeoJUDAR till skillnad från en sanningsbevittnad certifierad autentisk GT-BibelJUDEDEFINITION[J123]

— uppkommer vid en viss kritiskt tidpunkt i historien (2 000 f.Kr.)[‡]:

— Satanistsekten gör — naturligtvis obetänksamt av DRIFT, inte PLAN — intrång i mänskligheten genom att beslagta

andligt existentiellt stadfästa garanterade egenskaper[GTBevis1B] som gäller lika för alla födda människor utan åtskillnad genom att hävda sektmedlemmarnas lekamligt gudsutnämnda företräden framför alla andra födda människor:

 

— »NI missbrukar Skriftens ursprung genom att hävda ER som Särskilt Utvalda av GUD».

— »NEJ. Så är det inte alls. Vi ÄR utvalda av GUD och står t. o. m. HÖGRE än ER».

— »Herregud. Hur länge ska vi stå ut med dessa redan märkbart UTLEVADE avfällingar!».

 

SatanistSekten får sedan också hjälp av (jesusvänliga) FN[J5] att etablera beståndet från 1947[‡]¦1917[‡][Balfour]

— efter nära 2 000 år av kristenhetens blodbadssträvan att rent fysiskt försöka avliva satanistsektens samtliga rasistiska inavelsinslag med slutpunkt i Nazitysklands Holocaust (-1945): Rent metodisk spårades, samlades och gasades beståndet ihjäl (6 miljoner GeoJUDISKT födda/besläktade avlivades: skändades, kränktes, misshandlades, missaktades, föraktades).

— FN hade inte då, och definitivt inte nu, så mycket NERV att man hade kunnat TILLRÄTTAVISA beståndet med att hänvisa till UNIVERSELLA GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

GT-Sanningen

 

och ge dessa attitydkära satanistiska kloakutflöden någon minsta (jävla) UTBILDNING OCH UNDERVISNING

PÅ GRUND AV ATT MAN SJÄLV FORTSÄTTER ATT UNDERHÅLLA DÖDSPSYKNINGAR MOT VÅLDSVÄGRARE, som mest närligande hämmande samvetsexempel

— och »på den vägen» inte har kontakt med Bevekelsegrunderna.

 

FN: Säg något intelligent får vi höra.

 

— Så: Vem hänger på korset och vem bangar i spikarna ännu i denna dag?

 

Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

En del människor har särskilda behov av att uttrycka sin respekt för och beundran av naturformerna.

 

 

Truth2019: Se CITAT    PLANETEN JORDEN ÅRET 2019: PYRAMIDILLUSTRATIONEN NEDAN: ”minister of God”? Rätta gärna om fel.

 

 

GOOGLE & MICROSOFT  jämför Biff i filmen TILLBAKA TILL FRAMTIDEN Del II 1989: ”I OWN the police” .. med ett snäpp ännu värre : »I AM the Police» ..

Människorättsliga bevisgrunder:

 

Bibeln 1917, Joh.15:22

— ” Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.”. För ”synd” se särskild förklaring i SYND.

— Tillbakavisa det. Visa. Berätta.

 

PAX VERITAS (FRED SANNING) — särskilt högaktat av Sveriges Befolkning under 1900-talet — är avgjort världens (FN:s) mest prominent framhållna devis för mänsklighetens allmänna fortlöpande upplysning och undervisning om individernas inneboende fantastiska möjligheten att utveckla begreppet civilisation. Verkligen enastående.

 

— Ingen proklamerad sådan i vilket fall .. Men hur fungerar FN i 24/7-praktiken?

 

— Beslut utom människovärdighetens igenkännande och erkännande är utövande förtryck EFTERSOM ..

— Av DRIFT. Inte plan: LAGEN.

 

 

 

NyaAffära2019: VOSLE

 

ATTITYDERNA i hela historiespelet går inte att UNDVIKA uppmärksammande: tidens tecken, vart samhället är på väg, hur människor uppför sig och beter sig i vardagen — i förhållande till givna premisser[‡Lagen].

 

NYA VÄRLDSKONUNGEN (2016+):

ENBART EN STARKT SPLITTRAD OCH SÖNDRAD MÄNSKLIGHET KAN BLI SÅ 24/7-ELEKTRONIKBEROENDE UNDER BAR HIMMEL:

— Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

KONSTANT BEVAKAT inlåst övervakat objekt XX—XXX. ”LoggaIn”.

Varje steg. Varje rörelse. Varje ändring spåras lagras bearbetas sammanställs individuell minnesmanipulering genom artificiellt returnerad påtvingad mänskligt skapad informationsdiktatur från en speciellt självutnämnd tankeöverhöghet med den märkbart observerade självupplevda egenskapen att förmedla ett sömlöst ihopfogat idéturbo som sedan SÄLJS UT till olika s.k. affärsrörelser med en säljpropaganda som gällde det en galaktisk kampanj för Nu går alla med vinst.

— Är du medlem?

— Får jag betala och gå hem nu?

[UH]¦[TH]¦[IGM]:

Innovation is in our blood”, ”We are unique in thought”, ”with a culture founded on a growth mindset”, (J5)Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other”.

 

MICROSOFT GOOGLE COOKIES »ViTillverkarBättreDU» MICROSOFT GOOGLE COOKIES »ViTillverkarBättreDU»

MICROSOFT GOOGLE COOKIES »ViTillverkarBättreDU» MICROSOFT GOOGLE COOKIES ..

 

— Affärsrörelsen börjar KÖRA med Kunden: från tidigare ANSTÄNDIG AFFÄRSRÖRELSE med KUND till NYA TIDENS PISKANDE GLOBALÖVERVAKANDE INSYNSÖVERHET med Övervakat Slavobjekt: fånge xxx-xx-xxxx. Ta där. Stoppa här. Peta där. Tryck här.

— Annars .. No Honey. No Money. Slaveriet återinfört med rabattkuponger.

 

— RÖRELSEFRIHETEN HAR KONFISKERATS PÅ DIKTERANDE MASKINER SOM ÄGS AV DEN ÖVERVAKANDE MASKINÄGANDE AFFÄRSRÖRELSENS $INTRESSEN.

 

— INTE ETT ORD OM MÄNNISKORÄTT — IGENKÄNNANDE OCH ERKÄNNANDE AV DEN INNEBOENDE VÄRDIGHETEN SOM GRUNDVAL FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED. INGEN ERINRAN. INGET INTYGANDE. TVÄRTOM:

 

— »Genom att DIG fortsätter ATT titta på Mig förbehåller Mig — inhoppad, introducerad diktatur — rätt ATT diktera förståndsvillkor för DIG att DIG skall vara förbunden att .. ”JagFörstår” .. ”Jag Godkänner” ..» .

 

INGEN FÅR TVINGAS ATT TILLHÖRA EN SAMMANSLUTNING, A20.

VAR OCH EN HAR RÄTT ATT ÅBEROPA SIN EGEN MENING 24/7 utan intrång/avbrott/störning I SÖKANDE, MOTTAGANDE OCH SPRIDANDE AV MEDDELANDEN OCH IDÉER GENOM VILKET SOM HELST MEDIUM OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER, A19.

 

 

— »Genom att SIG fortsätter ATT Titta på VaruhyllaDär — själva bildytan — Godkänner — inhoppad, introducerad diktatur dikterande förbehållande rätt MOT — SIG ATT ..».

VAR OCH EN HAR RÄTT TILL oberoende FREDLIG SAMVARO, A20.

 

 

— Allt fler webbsidor (Sep2019) stängerFÖR för åtkomst — historia, kultur, naturvetenskapliga ämnen generellt — om man inte visar undergivenhet mot ett inledande maskinkommando:

— Man intvingas i vilket fall

— direkt om man har en Windowsdator: Microsofts Compatibility Telementry som RAPPORTERAR, STYR, REGLERAR och BESTÄMMER över datoranvändaren från 2016 med tillhörande hög påtvingad processoraktivitet som förkortar datorns livslängd och gör normal datoranvändning omöjlig utan märkbara fördröjningar (speciellt på billigare datorer för folk som inte har så mycket pengar) —

i ett särskilt (Microsoft-GOOGLE-centralstyrt-ägt) globalt individaktivitetsregister, en särskild övervakning, en särskild manipulerande FÖRBINDELSE med propagandan VI FÖRBÄTTRAR FÖR DIG genom att spionera på vad du gör och inte gör, lagra, spara, bearbeta — returnera; »vi är din Gud genom att vi påverkar, manipulerar och gör intrång i din normalt intrångsfria associations- och minnessfär».

 

 

— Vad innebär det att klicka på ”Jag förstår” och ”Jag godkänner” — hos inrättningar som INTE FÖRST OCH FRÄMST erinrar om grundläggande mänskliga rättigheter ?

— DESSA FÖRSÖKER UPPLYSA OSS — PRACKA PÅ OSS — ALLT MÖJLIGT VÄNLIGT OCH HYGGLIGT OCH INSTÄLLSAMT OCH FÖRKLARANDE utom de mänskliga rättigheternas igenkännande och erkännande: det ämnet omnämns inte med så mycket som  ett endast ord. Helt rent.

— Att man stödjer sådana inrättningars fortsatta brott mot och intrång i mänskligheten: fortsatt växande otrygghet: mera övervakning, mera inlåsning, mera osjälvständighet. Se Lagen (M2).

 

 

Rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

 

 

ATLASKÄLLOR: Atlantis Cayce ¦ Atlantis PLATON ¦ GeoAlternativet ¦ GeoATLANTIS

ATLANTISKÄLLORNA

 

Om det finns vittnesuppgifter — utsagor — i något ämne blir vår första undersökande uppgift att se efter om det också finns någon motsvarande rent geografisk, fysisk bekräftande eller indikerande detalj som kan styrka uppgiften.

   I det här fallet finns flera, delvis oberoende, sådana.

   Samtidigt framträder den mest besvärande angelägenheten:

— STRÄVAN ATT FÅ SLUT PÅ ATT ämnet utpekar något som DELS påstås HA funnits, men som HELT saknar geografisk, geologisk bevisbarhet, t.ex. ATLANTIS. Och DELS artefakter SOM finns typ Cheopspyramiden och Den Stora Sfinxen m.fl. MEN som sätter »myror i huvudet» på snart sagt alla »utan någon som helst» klargörande förklaring. Jättespännande.

 

Där står vi nu (Sep-Okt2019) — och spanar ut mot horisonten efter »mera kött på benen».

 

ATLANTEN: Beviset

   ATLANTEN bildades (400-200 Ma FM1975s446) för runt 300 miljoner år sedan (Ma) då de bägge kontinentalplattorna grovt motsv. Amerika och AfrikaEuropa började glida isär, den s.k. kontinentaldriften.

ISLAND bildas ca 70-50 Ma då också FÖRTIDSMÄNNISKAN först framträder med den senare mera utvecklade föregångaren till nutidsmänniskan tidigast från 3 Ma — fullt utbildad skallform tidigast från (kanske) 0,2 Ma (med vår tids kontinentala arkeologiska preferenser).

 

Förtidsmänniskan

Mera omskrivet: speciellt (märkbara förändringar i skallformen mot nutida) från 0,1 Ma (CGs118+) med särskilda fynd (Bordergrottan, Sydafrika) från 39.000 år, (västEuropa) 30.000 år.

 

Hur vi än räknar kan vi inte förlägga mera utvecklade mänskliga civilisationer tidigare än så (kanske max bakåt som en grov referens absolut inte före 0,2 Ma). Så, i vilket fall: »Runt»[SENAST¦Lucy] 200 000[‡HS1]—50 000 år bakåt börjar vår kulturhistoria (mera troligt kanske 100 000—50 000).

 

Världens tidiga civilisationer: Se även i Resten och JordAxelns Lutning

 

 

Maya[konv.300eKr], Inka[konv.1200-1300eKr], Azteker[konv.1200eKr] — namn [maya, tolteker, azteker, inka] som förknippas med [grymma, människooffrande] Mexiko-Sydamerikas tidiga kulturer och som ofta beskrivs [och förstås ännu 2019] kaotiskt i etablerad litteratur: DELS »ena grymma elaka jävlar”, och DELS ”högtstående”. Det ser pyrt ut. För Teotihuacan, se kortfattat i Nya Världen.

Också vår kulturepoks tidiga civilisationer, främst Egypten-Sumer-Indus, flankerade av kulturerna i väst omkring Mexiko och öst omkring Gulaflodendeltat .. renderar en ny möjlig sammanhängande tolkning genom/OM GeoAlternativet håller streck. Se Nya och Gamla Världens Civilisationer.

 

Lucy: Atlanten

 

 

Skelettet efter Lucy är komplett till mer än 40 procent, och med hjälp av information från andra fynd vid Hadar kan man rekonstruera nästa hela skelettet. Skalltaket är den sämst bevarade delen.”, CGs26;

” I början av 1970-talet hittade man vid Hadar i Etiopien ovanligt kompletta lämningar efter hominider. De visar att den mänskliga kroppsformen redan var utvecklad för tre miljoner år sedan, men att huvudet fortfarande var mycket aplikt.”. Ma förk. Million years ago.

— ONEKLIGEN: Med GeoAlternativet som relevant — förutsatt att det inte kan avfärdas på sakliga geovetenskapliga grunder — erbjuds oss helt nya möjligheter i den allmänna tolkningen av SAMMANHANGEN i hominidens utveckling: »Historiens Nya TuristVersion».

 

ATLANTIS — ATLANTEN SOM UPPKALLADES EFTER KONTINENTEN SOM FÖRSVANN?

Eller Myten om Kontinenten som i efterhand uppkallats efter Havet ..[‡Solon¦Platon]

 

   (5) OLIKA GEOLOGISKA KARTBILDER (@INTERNET eller traditionell bibliotekslitterär kartografi) finns för olika perioder bakåt i tiden. Med deras hjälp [och kompletterande uppgifter, se ATLAS] kan man göra egna grovskisser på möjliga tidigare befintliga landområden, respektive oceaniska täckningar och sedan kolla den egna förmågan mot mera etablerat. Jättespännande: »vi eftersträvar alltid 6 poäng av 5 möjliga». (Jag tror att det kallas ”utveckling”).

 

   (1¦2) ATLANTISKA KONTINENTALSÖMMEN (min egen ikoniserade benämning) bildar en naturlig tydlig praktisk-teoretisk landformerande och landomvälvande zon mellan Amerika och AfrikaEuropa.

   (4) Jämför ön SURTSEY (Island 1963-67) som steg upp ur havet i samband med aktiviteter i den atlantiska kontinentalsömmen uppe vid Island.

 

SPECIELLT FÖR KOMPLEXET BENÄMNT ATLANTIS — urkontinenten som fortsätter plåga filosoferna:

 

   Särskilt samstämmiga uppgifter finns (tESIk) mellan utsagor och geologiska och arkeologiska grunddata av arten:

— Elefanter, Elefanttänder: Kontinentalplacering.

 

ATLANTISKA KÄLLOR: AtlantisGeoAtlantis — se särskilt GeoAtlasGrovt

 

1. Förkastnings- och Kontinentalsockel-Världskarta visar Jordytans kontinentalsömmar där störst sannolikhet finns för seismiska och vulkaniska aktiviteter.

Källa: CARTE DU FONDS DES OCÉANS — American Geographical Society — DEPARTMENT OF THE NAVY OFFICE OF NAVAL RESEARCH [1990].

2. Förstorat område Nordamerika-AfrikaEuropa — vittnesuppgifter [PLATON-Egypten¦Cayce] påstår att en Atlantisk kontinent skulle ha funnits[‡] i den regionen långt tillbaka i tiden, med den särskilt specifika uppgiften [PLATON, dialogen Kritias med utsagorna från Solon ca 590 f.Kr. ] ”Det fanns ett stort antal elefanter på ön”:

3. Arkeologiska fynd av Elefanttänder utmed Nordamerikas östkust — havsnivåer från 9000-13000 f.Kr. — bekräftar/styrker den rent geografiska och arttekniska uppgiften.

 

 

4.

 

4. Förekomster med exempel i vår egen tid på den atlantiska kontineltalsömmens aktiva geofysik visades med uppkomsten av ön Surtsey utanför Island år 1963+ [1963-1967]. Källa: FOCUS MATERIEN 1975 s410-11.

 

5. minEgenPrivataSKISS

5. Min egen [Atlantiska regionen endast] ungefärliga skiss baserad DELS på lokalen 1. uppgifterna från Platon-Solon [Utsagorna] och 2. lokalens olika kartologiska-geologiskt tillgängliga data på landnivåer under olika perioder med 3. min helt egna idealiserade möjliga skiss av den så [ATLAS1234] möjliga försvunna kontinenten Atlantis. Notera att kontinentaldriftens avståndsväxande inverkan och aspekt här helt har bortsetts ifrån.

— Se även vidare de ytterst märkliga och särskilda utsagorna om Atlantis från Edgar Cayce — ingående beskrivningar av en art som inte många sätter tro till [inkl. denne författare] förrän mer konkreta direkt fysiska bevis framkommer: ATLANTIS skulle ha »omkommit» som resultat av (initierande) seismisk aktivitet, som påskyndades av andra faktorer.

— Personer som är mera insatta i Jordytans Geologi kanske kan avfärda — eller bekräfta — mera direkt huruvida en GeoAlternativ kontinental övning alls är möjlig i Jordens geo-klimatologiska historia.

Dateringen — Se vidare argument i UtsagaTest:

— Uppgiften om Elefanttänderna Nr3 från CG-källan ger oss — helt oväntat — en möjlig kronologiskt helt unik avgörande referens tillsammans med det här prövande alternativet i GeoAtlantis: OM Atlantis en gång har funnits, har den kontinenten HELT SÄKERT inte existerat ens för runt 15.000 år sedan. Det ger oss ett helt annat kronologiskt kulturellt (hominidiskt) perspektiv på en möjlig förklaring: Vi (kanske) måste studera/räkna med så mycket som upp emot 50-100.000 år bakåt istället för »våra vanliga» knappast mer än 5000 år bakåt med Egyptens tidiga urhistoria

förutsatt att GeoAlternativet håller streck. I annat fall kan vi glömma Atlantis helt och hållet. Se även mera utförligt direkt från Beviset.

— Ett av nuvarande geologivetenskaps uppslag är att Norra Halvklotet under perioden 20.000-10.000 år sedan var nedisad — och därmed via sin vattenbindning hade blottlagt oceaniska partier som nu står under vatten.

 

 

 

NyGammalCivil: Nya världen

 

Nya och Gamla Världens Civilisationer

 

Här veterligt: Ingen omnämnd eller antydd etablerar koppling eller beskrivning finns av arten GeoAlternativet.

— Förutsatt att inget geo-fysikaliskt dementerande argument kommer fram (kunskaperna här är ännu begränsade) som avfärdar GeoAlternativet som geofysikaliskt omöjligt, är det tydligt att det alternativet besitter en »oerhört sammankopplande KRAFT»: Snart sagt hela den (annars så ofta) gåtfulla människans urhistoria förklaras från Homo Sapiens framträdande (grovt och runt 0,1 Ma).

 

 

ETT HÄR PRIMITIVT SKISSARTAT GEOATLANTIS VÄNSTER — sedermera geologiskt-seismiskt fragmenterat på sin underliggande Jordskorpa genom årmiljonerna här teoretisk till prövning via vulkanism och jordbävningar utmed Atlantiska Kontinentalryggen på en primärt tunn (50 Ma) Jordskorpa som genomgår sönderbrytningar via kontinentaldriften. ISLAND till jämförelse bildades, eller kan så förstås ha bildats på en förtjockning över samma kontinentalrygg men längre upp mot nordpolen. Eller analogt på en mera värmekapacitivt tålig Jordskorpa: Värmetåligheten kyler/bevarar Islandskroppen med lavaströmmar omkring denna utan att förstöra eller urholka själva landbasen. AtlantisKroppen däremot [omfattande primär vulkanisk bergbildning 400-50 Ma] hade inget sådant geotermokapacitivt skydd: Dess primärt stelnade vulkaniska bergarter bryts och slits isär i takt med kontineltaldriften, och hela övergången slutar [MINST 15 000 år bakåt, CG-fynden[Utsagorna testas] med en total fragmentering som begravs av och i havet: Inga som helst direkt synbara rester återstår: »totalt söndersmulat».

— Ingenting alls skulle [i så fall] ha funnits kvar av GeoAtlantis vid tiden för de tre [+1] kända tidiga civilisationerna [tESIk], alla liktidiga i uppkomst för runt ca 5 000 år sedan[‡S]. Deras uppkomst, långt senare än Atlantis existens, skulle möjligen ha uppkommit som följd av någon typ av Atlantisk utvandring[C7¦10¦11] — med möjliga efterlämningar från den Atlantiska kontinentens [mycket långvariga] historia. Men fullständigt säkra geofysiska argument för ATT GeoAlternativet verkligen håller saknas här ännu.

   KURIOSA här är ”den galna Sumeriska Kungalängden” eller »SumerBibeln»: Den kände arkeologen Leonard Woolley redovisar underliga arkiv från Sumer som mera ansluter till uttalanden från Edgar Cayce än begripliga normala arkeologiska fynd. Ett parti på i runda tal 270 000 år[‡] framhävs i Sumerarkiven. Men ingen har någon annan förklaring till dessa än att ”de är felaktiga”.

 

— Geoalternativet i sig — såvitt geofysiskt hållbart — utpekar en av princip detaljerat FRAGMENTERANDE landbas mellan Amerika-AfrikaEuropa från den stund (400-200 Ma) kontinentaldriften[‡Beviset2¦3] tog sin början och fram till vår nutid. De arkeologiska fynden[‡CGref] klargör tillsammans med övriga vittnesmål/utsagor[Utsagorna]¦(E2) att den landbryggan (i det närmaste arkeologiskt helt säkert: inga funna Atlantisspår) inte fanns efter tiden runt 15 000 år sedan. ATLANTISUTSAGORNA är f.ö. tydligen alla 100% samstämmiga i placeringen av kontinenten — mellan Nordamerika och AfrikaEuropa — SAMT i motsvarande geofysiska händelseform: Atlantis gick under genom (E4¦C6-11)”våldsamma jordbävningar”.

 

 

GROVSKISS SOM VISAR DEN GEOFYSISKA/DYNAMISKA PRINCIPEN I DETALJ MED ETT MÖJLIGT GEOATLANTIS — GeoTermoFysik: se även i GeoAlternativet — Ma, Million years ago.

ANSVARIG UTGIVARE: Kontinentaldriften som delade upp Jordytan i en Amerika del och en AfrikaEuropaAsien del tidigast från ca 400 Ma. ISLAND [70-50Ma] bildades på en varaktig värmetålig grundyta över Atlantiska Kontinentalryggen medan GeoAtlantis enligt det föreslagna GeoAlternativet bildades med [omfattande] vulkaniskt genombrott på en tunn icke varaktig Jordskorpa. Den stelnade GeoAtlantiska bergmassan tvingas sedan spricka — jordbäva — sönder i takt med att kontinenterna separerar under årmiljonernas lopp. Utsagorna bekräftar både lokal och utvecklingssätt — och utöver dem har vi [ännu] ingenting »In Situ».

Island bildar på så visst sätt ena delen i själva den geologiska bevisningen.

— Felet som alla vi amatörer gjort tidigare med att »försöka på Atlantis» är att vi antagit en vanlig ordinär klassisk värmefast Jordskorpa som grund. Det garanterar noll träff: inga sådana geologiska fynd har här veterligt ännu påträffats. Men geofysiken behöver nödvändigtvis inte fungera så alltid. Speciellt inte i början långt tillbaka [400Ma] med en speciellt het underliggande Jordmagma — Se GeoAlternativet. Argument eftersöks här som visar att GeoAlternativet inte håller: ännu inget upphittat. Se även mera utförligt från Beviset och LUCKORNA I KRONOLOGIN.

 

 

— Här utnyttjas endast Utsagorna för att TESTA sammanhanget: bevisbarheten i en/någon samhörande fysikbeskrivning — utan aspekter på utsagans källa.

— OM GeoAlternativet håller streck BÖR också »alla historiens lösa trådar» falla på plats och ge en totalt sammanhängande DETALJERAT förklarande helhetsbild, alla kategorier, utan luckor, frågetecken eller andra oklarheter — eller så inte alls. Det blir prövningen här.

 

:

Nordafrika [PilenHöger], västkusten nära Kanarieöarna:

— Reliefstrukturen i Världskartan, vänstra inverterad med ISLAND högst upp höger,

visar den frilagda Jordytan [1950+]. De tydliga relieferna antyder en möjlig rest från

geofundament som en gång tillhörde en geologiskt seismiskt fragmenterad kontinent,

ett möjligt GeoAtlantis utmed Atlantiska Golvet mellan Mellanamerika och AfrikaEuropa.

 

Nya och Gamla Världens Civilisationer

AMERIKA (konv. Nya världen) och AfrikaEuropaAsiens (konv. Gamla världen).

BAKGRUNDSMATERIAL MED REFERENSENR som krävs för GeoAlternativets överblick:

 

 

AFRIKA, EUROPA och ASIEN (AEA) men inte AMERIKA (AM) omnämns frekvent och återkommande i boken CIVILISATIONENS GRYNING 1984 som primära skådeplatser för människans biologiska härkomst.

— Fyndplatserna i AEA är rikt representerade och omspänner miljontals år (Lucy). Bokens beskrivning av fyndplatser i AM-regionen har inte alls den omfattningen.

— I AM-regionen sker tidsangivelserna (som mest) i tio tusental år — mestadels i ental tusental år.

— Boken ger (s58) en bildillustration ”Den tidiga människans utbredning” med omfattningen ”bebott redan för mer än en miljon år sedan” med huvudtexten (s58sp1ö),

 

” Människans evolution har troligen ägt rum över ett sammanhängande bälte av tropikerna och subtropikerna, ett bälte som sträcker sig från Afrika i väster genom Arabien och Indien till Kina och Sydostasien.”

 

Inte ett ord sägs (där) om AM-regionen. Se [‡HS3] vidare bokcitat nedan i Civilisationens Utveckling.

— Bokens avsnitt om Amerika (CGs140sp1ö, ”Invandringen i Nya världen”) ger en bild;

 

 Tidpunkten för den första invandringen i Amerika har diskuterats mycket, men man är allmänt överens om att den gått över Berings sund från Sibirien vid en tidpunkt då havsnivån var låg.”,

   En datering till för omkring 30 000 år sedan verkar mycket trolig, men det finns ivriga förespråkare för både tidigare och senare tidpunkter.”.

 

Boken hävdar (s140sp1ö) AM-invandrarnas ursprung som ”utan tvivel asiatiskt”. Boken hänvisar:

 

  Blodgruppernas fördelning hos de nutida indianerna antyder att det från början bara var en liten befolkningsgrupp som vandrade in till Nya världen. I AB0-systemet saknas grupp B helt utom i Alaska medan grupp A saknas söder om gränsen mellan Kanada och USA. På större delen av den amerikanska kontinenten förekommer alltså bara grupp 0.”.

 

— Vad är det boktexten försöker förklara?

— AB0-systemets amerikanska avgränsning via ”en liten befolkningsgrupp som” gått in ”över Berings sund från Sibirien vid en tidpunkt då havsnivån var låg”: nyckelbegreppet är ”en liten befolkningsgrupp” med ”utan tvivel asiatiskt” ursprung EFTERSOM ”Berings sund från Sibirien” är enda primitivt tillgängliga överfarten. Men boktextens egen förklarande syntax är här inte närmare känd.

— Boktextens ”blodgruppernas” argument gör (verkligen) läsaren konfunderad eller kräver särskild utbildning:

 

   Boken CIVLISATIONENS GRYNING innehåller i slutet ett avsnitt med ordförklaringar samt register. I ingetdera finns något ”blodgrupper” som skulle kunna förklara eller ge en ledtråd till vad som menas med textinlägget s140sp2ö citerat som ovan[‡]; citatstället är, här veterligt, det enda stället i boken där ”blodgrupper” omnämns;

   Wikipedia (Sep2019, Blood type distribution by country [”Blood type (also called a blood group)”]) innehåller tabeller som beskriver AB0-systemet (även ABO, från början ABC) i termer av 8 kategorier

O+ A+ B+ AB+   O– A– B– AB–

där samtliga länder (som vi kunde misstänka) har olika/varierande procentuella andelar av alla typer.

   Särskilt för (den huvudsakliga kategoriseringen av) Blodgrupperna AB0 säger Wikipedia på Blood type,

” It has been hypothezised that ABO IgM antibodies are produced the first years of life by sensitization to environmental substances such as food, bacteria, and viruses, although blood group compatibility rules are applied to newborn and infants as a matter of practice.[11]”.

   På underartikeln Wikipedia Blood group systems säger texten:

” Almost always, an individual has the same blood group for life, but very rarely an individual’s blood type changes through addition or suppression of an antigen in infection, malignancy, or autoimmune disease.[4][5][6][7]”. Malignancy, sv. ondska, elakhet, illasinnadhet ..

   Boktextens ”I AB0-systemet saknas grupp B helt utom i Alaska ..” klargör inte AGENTEN i argumentet: menas INDINANPOPULATIONEN explicit (i Alaska?), eller HELA NUVARANDE ”Amerikas befolkning”? Samt på samma sätt i efterföljande mening: Boktexten klargör inte objektet för argumentet, utan textförfattaren har det tydligen i något underförstått, inte närmare klargjort sammanhang och mening.

   Menar verkligen författaren till boktexten att man har genomfört en särskild undersökning av alla amerikanska indianers blodgrupp, och att det är den kategorin enbart som inlägget avser? Boken ger inga referenser;

   Vad boktexten försöker ge argument för blir en fullkomlig total oklarhet. Inget vidare i den saken är här känt.

 

   Längre fram (CGs140sp2mö) ger boktexten en kompletterande utläggning om Berings sund som enda möjliga alternativ:

 

  Vägen in i Nya världen gick över landbryggan vid Berings sund.”.

— Ahh. Teve4 var där och filmade. Därför vet man:

  Avståndet mellan Sibirien och västra Alaska är idag bara 80 kilometer. Vid de tidpunkter då havsnivån varit 100 meter lägre än i dag var det inte bara en smal landbrygga som frilades utan en hundratals kilometer bred slätt. Det har föreslagits att landbryggan endast har varit ”öppen” under korta perioder i taget, men nu när vi har så mycket större kunskaper om de forntida havsnivåerna vet vi att den bör ha varit öppen under ganska långa tider innan den slutligen slöts för 14 000 år sedan. Även om stora delar av landet i norr var istäckt var själva landbryggan isfri under den senaste nedisningen. Den var dock mycket kall och torr.”.

  Indianerna i Nya världens tropiker är avkomlingar till människor som vandrade in i Amerika över polartrakterna och de har utvecklat en mörkare hy under en period av 30 000 år.”, CGs101sp1mö.

 

SOM VI SER ger boken den enda möjliga logiska plausibla förklaringen och utläggningen via den enda fysiskt kända fasta landförbindningen: Berings sund (kanske för 30 000 år sedan). Alla andra alternativ är/blir helt uteslutna.

 

   Separat sökning @INTERNET (Sep2019, »how did humans come to America») ger en del träffar som bekräftar Problemet: Ingen vet riktigt besked. Man har flera olika teorier, och alla förefaller tillskriva en INVANDRING perioden 60.000—30.000 år sedan. Men ingen verkar kunna precisera hur eller på vilket sätt (”evidence gets thinner and thinner the further back you go”, nationalgeographic.com, Jun2018: ”When, How Did the First Americans Arrive? It’s Complicated”).

 

Boken CIVLISATIONENS GRYNING åter ger för sin del ett ytterligare »invandringsbidrag» (CGs191sp2m)

 

  Eftersom nordvästra Europas tidigaste neolitiska kultur lämnat spår efter sig på Amerikas kust finns det klara tecken på en tidig utveckling av den maritima kommunikationen.”. Neolitisk, stenåldern.

 

Här antyder bokkällan (tvärt emot BlodgruppsUnikiteten) ett invandrande inslag från Europa via olika sjöfarkoster och teorierna om deras möjliga atlantiska överfarter; (s191sp2m)”Men ändå är det faktiskt så att de fartyg som seglade i Medelhavet från 2 500 år f Kr var lika stora eller större än de medeltida fartyg européerna använde för att komma till Nya världen (få av dem hade kölar som var längre än 30 meter).”.
— UPPENBART är det i vilket fall att har man väldeliga problem med att förklara ”kommunikationen” mellan Amerika och AfrikaEuropaAsien och de observerade olika inslagen i och mellan dessa skilda kontinenter.

 

Det förhåller sig på liknande sätt Elefanter i Nordamerika: med sökning på ”how did mammoths come to America?”: »Elefantportalen» i (främst) Nordamerika: hur kom dessa elefantens artfränder (alla från Afrika) alls dit?

— Wikipedia (Mammoth) ger ingen vägledning heller, endast en tidsangivelse för de första förekomsterna enligt

 

” .. eventually covering most of Eurasia before extending into the Americas at least 600,000 years ago.”.

 

Någon ledtråd eller hänvisning (i Wikipedia) till hur ”extending into” skulle ha gått till verkar inte finnas. Alls f.n.

— Förbindningen över BERINGS SUND mot Alaska är enda möjliga (inte alltid) fasta förbindningsvägen. Men det området är också, och har varit så, speciellt isigt. Klara linjer saknas.

 

AMERIKA FÖR SIG

 

Den moderna arkeologin plågas märkbart av olikheterna — eller kanske blotta faktum av de två märkbart kontinentalt åtskilda — skillnaderna mellan Amerikas (konv. Nya världen) och AfrikaEuropaAsiens (konv. Gamla världen) tidiga civilisationer:

— Varför är dessa (så) märkbart olika? Eller kanske:

— Hur kan hominidens (»pyramidintressanta») kulturbörjan förklaras på två helt skilda kontinenter?

   (Det liknar vanlig poker men med ett låtsasspel ”med fem kort” där man i verkligheten tillåts ha sex ..).

 

Civilisationens Utveckling:

   I boken CIVILISATIONENS GRYNING 1984 (CGs191sp2ö) vädras ämnet relativt ingående i ett kortare avsnitt:

 

  De frågor som uppstått kring civilisationens utveckling i Nya världen har ofta varit föremål för diskussion.”,

  På 1920-talet favoriserades diffusionsteorin — om en civilisation framträdde i Nya världen måste den ha förts dit från Gamla världen.”,

  Thor Heyerdahl seglade från Medelhavet till Sydamerika i en vassbåt (papyrusvass) för att visa att det kunde göras.”,

  Men demonstrationen av att en beslutsam person kunde segla över Atlanten — i vetskap om att det fanns något att segla till — gör ingenting för att bevisa att någon verkligen gjort det i det förgångna.”,

  Nu har åsisktspendeln svängt över åt andra hållet och nästan alla tror att de amerikanska civilisationerna var helt inhemska.”,

  Starka argument för denna tro är att de amerikanska kulturerna är så särpräglade och att det finns vittnesbörd om en kontinuerlig utveckling från de första tecknen på jordbruk för många tusen år sedan.”, CGs191sp2ö.

 

INDIANERNA i Nordamerika har vad vi vet ALDRIG haft jordbruk.

— De kanske först hade ”jordbruk för många tusen år sedan” men ångrade sig senare och tyckte att livet blev lättare, enklare och bättre med att jaga buffel och bygga tält av buffelhudarna och gamla döda torra skogspinnar och överleva på den vägen istället .. ? Boken CIVILISATIONENS GRYNING ger heller ingen explicit beskrivning av Nordamerikas (i vår tid kända) utpräglade nomadiska indiankultur, varifrån den kommit, hur den uppstått och hur den utvecklats. Registret ”indianer” ger sidreferens till s101 och s140. Ingen av dessa omnämner Nordamerikas indiankultur explicit.

 

  Befolkningen av den Nya världen är ett mer omdiskuterat ämne än kolonisationen av Australien. Några få amerikanska arkeologer talar för en mycket tidig datering — mer än 10 000 år — medan andra inte gärna vill gå med på att det fanns någon bosättning söder om Kanada för mer än 12 000 år sedan. Numera är det dock troligt att en majoritet anser att den första kolonisationen skedde vid en tidpunkt för mellan 30 000 och 15 000 år sedan.”,

  Att ämnet är så kontroversiellt beror delvis på att mycket få boplatser med övertygande tidig datering hittats och grävts ut med modern teknik. I en del fall råder tvivel om huruvida de redskap som hittats verkligen är tillverkade av människor.”,  CGs140sp1n.

 

VÄLDIGT LUDDIGT således med ”troligt” och ”anser”: Icke mycket detaljerat är ännu (2019) känt om Amerikas hominida ursprung. Inte i något fall har man funnit lämningar av den ålderstyp (miljontals år) som florerar i AfrikaEuropaAsien-lokalen.

— Ytterligare Amerikaindicier :

 

  Trots att inga verkliga forntida boplatser är kända i nordväst finns det tillräckligt med bevismaterial för att visa att människan kom till Nya världen för mer än bara några tusen år sedan.”,

  Boplatserna i Sydamerika är betydelsefulla eftersom en del av dem ligger mer än 10 000 kilometer från Beringia (Beringsslätterna) och man måste dra slutsatsen att invandringen skedde långt innan dessa boplatser kom till”, CGs141sp1mö.

— Till fortfarande geofysiskt prövande exempel via GeoAlternativet (för kanske 100 000 år sedan [Tiden från vilken Neandertalarnas artform upphör] eller tidigare [artinvandringen av elefant m.fl.]):

— ”En liten grupp Asiater” ..

   MÖJLIGT GeoAlternativt SCENARIO — sedan en (tidig) AmerikaInvandring skett över GeoAtlantis:

— Befolkningen av Nya världen (Amerika) sprids därifrån via Mellanamerika-SödraNordamerika i en uppåtgående (Nordamerika — Indianerna) och en nedåtgående (Sydamerika — ”Perufolket”) utvecklingsström (med en ännu i denna dag bevarad mellanamerikansk särart [Mexiko, Västindien]);

— Nordamerikas indianer utvecklar direkt en nomadkultur baserad på typen buffeljakt över de vida Nordamerikanska stäpperna, medan den Sydamerikanska delen möter ett annat landskap mera lämpat för jordbruk.

   GeoAlternativet finns (här veterligt) inte omnämnt eller ens antytt i etablerade kvarter.

 

Man är (således) i etablerade akademiska kvarter märkbart LÅST vid Berings sund-argumentet: enda konventionellt etablerade fysiskt primitivt kända förbindelsen. Allt annat utesluts.

— Så .. :

— »ARKEOLOGER är ett folkslag som utmärker sig för att frestas att dra förhastade slutsatser på ännu icke avgjorda premisser»?

— Possiby .. yj .. äss.

 

Boktexten i CIVILISATIONENS GRYNING konkluderar beträffande Nya världen att

 

  Det är därför inte resonligt att vänta sig arkeologiska svar på dessa spekulationer, men de är ändå inte helt betydelselösa. Den Nya världens civilisationer är helt klart särpräglade i stil och egenskaper, men deras uppträdande så nära inpå civilisationernas framträdande i Gamla världen efter så många årtusenden av separat utveckling gör att frågan om deras ursprung har ett bestående intresse.”, CGs191sp2n.

 

SAMT inleder enligt

 

  Alla våra idéer härstammar ytterst från vår erfarenhet av världen,”, CGs62sp1ö.

 

— I klassisk filosofi kallas den ståndpunkten för EMPIRISK. Erfarenhetens avgörande IMPULS är, som vi alla redan vet, att undersöka, efterforska, studera och analysera det som vi säkert — visshetsgrunden — INTE vet något om (typ: jag VET redan att handen har fem fingrar). Och därur — genom särskilda experiment (experimentalfysiken) förskaffa oss en sådan inblick att en FÖRKLARING kan göras samstämmig med naturföreteelsernas fysik: statik och dynamik; mönstren, strukturerna: naturvetenskap.

 

Nedan följer en (här enklare) sammanställd bild av de mest framträdande olika partierna i mänsklighetens allra första kulturhistoriska lopp.

 

NYA VÄRLDEN

— Mellan- och Sydamerikanska delen

  Nya världens civilisationer hade ett annorlunda utseende. De skilde sig mycket från civilisationerna i Gamla världen när det gäller samhällsorganisation, kulturstil och teknologi.”,

  Som i Gamla världen var det bara vissa fördelaktiga områden som kunde frambringa och upprätthålla en fullt utvecklad civilisation. Här är det två regioner som framträder, nämligen Mexiko och området i söder samt mycket längre söderut de centrala Anderna och det angränsande kustområdet i Peru.”,

  Civilisationerna kom betydligt senare i Nya världen än i Gamla, men det tog ungefär lika lång tid att utveckla dem från det att födoproduktionen hade inletts, således 4 000–5 000 år.”, CGs190sp1ö.

  I Mellanamerika blev bofast jordbrukarliv vida utbrett under de första århundradena efter år 2 000 f Kr.”, CGs190sp1n.

NYA VÄRLDEN — Mellan- och Sydamerika

MAYAKULTUREN — maya, tolteker, azteker, inka ..

Den Grymma Kulturen

  Från 500 f Kr är det troligt att hieroglyfliknade skrivsystem utvecklades, men dessa fick inte sin fullt utvecklade form förrän i början av den klassiska mayakulturen strax före år 300 e Kr i Guatemala och Yucatàn.”, CGs190sp2mö.

:

Boktexten använder på olika ställen olika accentuerade skrivsätt för -HUACAN-namnet, dels

Teotihuacán ...............   s170¦172, registret s208 — också i här beskrivande text

Teotihuacàn ...............   s190

OMRÅDET: .............   Tehuacán ¦ MEXIKO ¦ karta CGs170

STADEN: ..................   Teotihuacán ¦ stadsvy CGs6-7 ¦ allra tidigast med primitiv majsodling ca 9-7 000 år sedan;

:

  De äldsta exemplaren, som kommer från Tehuacándalen i Mexiko och daterats till 7 000 BP (före 1950, s s198), är fortfarande små och primitiva. Kolvarna är vanligen 2-3 cm långa jämfört med de 15-20 cm som är normalt för nutida majs.”, CGs170sp2ö.

  Stora däggdjur jagades intensivt under senare delen av pleistocen och man har hittat dödade mammutar så sent som 7 000 f Kr i Mexiko.”, CGs171sp1n.

:

  Medan mayakulturen fick betydelse under det första årtusendet efter Kristus skedde samma sak med Teotihuacàns civlisation i Mexikodalen. Denna stora stad dominerades av Solens och Månens pyramider och uppskattas ha haft en befolkning på 200 000 personer. Pyramiderna konkurrerar med de egyptiska pyramiderna vad beträffar basytan, men de lutar inte lika brant.”, CGs190sp2n.

  Liknande tempel åt en jämförbar gudavärld restes av toltekerna, aztekerna och andra folk. I Mexiko City har man på senare år återfunnit de aztekiska pyramiderna invid den spanska katedral som restes för att ersätta dem. Grundläggningarna visar att en ny pyramid byggdes på den gamla när den senare började sjunka i sjögyttjan och den kungliga prestigen och religiösa orsaker krävde en större ersättare.”,

  Dessa civilisationer kännetecknas av sin grandiosa konst, den skräckinjagande symboliken i en del av de snidade stenfigurerna och den framträdande grymheten i de religiösa riterna som regelbundet innefattade människooffer till gudarna.”,

  Även i Peru ledde jordbruket till större bosättningar från omkring 2 000 f Kr, framför allt längs kusten där man hade infört majsen.”, Boksättningen har missat t före ill.;

  Från omkring 1 800 f. Kr börjar krukmakeriet framträda och även här byggde man tempel och stora ceremoniella centrum. Dessa byggnader och de som ligger i Mellanamerika visar att religionen liksom i Gamla världen var en starkt sammanhållande kraft i civilisationens tillväxt.”, CGs191sp1m.

  I enlighet med samma mönster som i Mellanamerika utvecklade och föll en rad lokala sofistikerade civilisationer i Peru — som t ex Chavín — innan inkakulturen framträdde. På 1 500-talet omfattade inkaimperiet minst 4 000 kilometer längs kusten och på sina ställen sträckte det sig 800 kilometer inåt land. Detta väldiga område styrdes uppenbarligen av ett välorganiserat regeringssystem med minimal militärmakt, trots de fantastiska inkavägarna som borde ha tillåtit snabba trupprörelser.”, CGs191sp1mn.

 

Boken preciserar sig inte beträffande INKAKULTUREN (upphörde år 1532+). En äldre uppslagsbok upplyser:

 

  I’nkariket,  det största av de forna indianrikena i Syd-Amerika, utvecklade sig under 1200 och 1300-t. kring Cuzco som medelpunkt. .. Berömd är dess starka sociala organisation, grundad på härsmakt, på arbetsplikt och på jordens tredelning mellan folket, inkan (staten) och solen (prästerskapet). Det sistnämnda hade stor makt. Människooffer förekommo. .. Då spanjorerna under Pizarro inträngde i I. 1532, var landet delat mellan två tvistande bröder. Genom ett skickligt och svekfullt underblåsande av splittringen gjorde sig inkräktarna snart till landets herrar och bragte f. å. härskarna om livet.”, BKL Vsp1385. Förkortningen  f. å., följande år.

  Aztekiska riket,  en till 1523 bestående statsbildning i det nuv Mexiko. Det grundades på 1200-t. av en invandrad folkstam aztekerna ,  som efter långa strider med besläktade grannfolk utsträckte sitt välde över dessas landområden på 1300- och 1400-t. .. Bondeklassen var hårt förtryckt .. skapade ett starkt socialt missnöje .. som förklarar A:s hastiga sammanstörtande vid spanjorernas ankomst 1519. ..”, BKL Isp942.

 

HELA HOMINIDUTVECKLINGEN

MÄNNISKOTYPERNAS OLIKA HUDFÄRG

 

  Pigmenteringen i mörk hud åstadkoms av melanin som ger ett gott skydd mot solen. Befolkningsgrupper som levde i tropikerna måste nästan säkert ha varit mörkhyade och därför är det ganska troligt att brunt var den ursprungliga mänskliga färgen. Längre norrut behövdes inte detta skydd och i själva verket hade ljus hy en fördel i att den tillät större syntes av vitamin D ur det lilla solljus som fanns tillgängligt. Ljusa ögon och ljus hår utvecklades förmodligen också på de nordligare breddgraderna.”, CGs100sp2n.

 

UTVECKLINGEN

 

SENASTE NEDISNINGEN 0,08—0,01 Ma:

 

  Den senaste nedisningen kallas Wichsel-Warthe eller Würm och varade från för 80 000 år sedan till för

10 000 år sedan med avbrott för några varmare interstadialfaser.”, CGs100sp2n.

 

MOT VÅR NUTIDA SKALLFORM — 0,1 Ma mot nutid:

 

  Homo sapiens för 100 000 år sedan hade redan den nutida hjärnstorleken, men den karaktäristiska moderna [nutida] skallformen hade ännu inte utvecklats. Pannan sluttade fortfarande och ögonbrynsvalkarna var framträdande.”,

  När vi går in i de senaste hundratusen åren kommer vi in på upploppet i den mänskliga evolutionen.”, CGs100sp1ö.

  Bör vi försöka hitta en mänsklig huvudlinje — försöka relatera de fossila lämningarna från tiden för 100 000 år sedan till de moderna populationerna i samma områden? Att göra detta i detalj vore oklokt, men vissa av de egenskaper som särskiljer nutida människogrupper kan ha börjat framträda redan då.”, CGs101sp1m.

 

NEANDERTALARNAS GÅTA — arten försvinner snabbt och ersätts av Oss:

 

  Neandeltalarna levde under perioden för 150 000–35 000 år sedan. ”Neandertalproblemet” har under många år spelat en viktig roll i studiet av denna period eftersom det visat sig att neandertalarna i västra Europa ersattes av en människotyp som anatomiskt var fullt nutida, och att detta tog kortare tid än det tagit neandertalaren att utvecklas. Detta väcker frågan om huruvida neandertalaren är en direkt förfader till den nutida människan eller om hon var ett evolutionärt sidoskott som möjligen utrotades av den moderna [nutida] människan.”, CGs104sp2ö.

 

Illustrationen — men inte texten under — från CG-källan.

 

— Hej Lucy.

— Hej Kalle.

— Har du kollat in Nya Folket nere i Dalen. Wao. Måste ses ..

— Vi smyger ner och tittar på en gång .. guvaspännande ..

 

 

MÄNNISKANS EVOLUTION:

 

  Människans evolution har troligen ägt rum över ett sammanhängande bälte av tropikerna och subtropikerna, ett bälte som sträcker sig från Afrika i väster genom Arabien och Indien till Kina och Sydostasien. Hela detta område kan ha varit kontinuerligt bebott under de senaste årmiljonerna, men våra enda säkra bevis kommer från några få och utspridda tidiga arkeologiska boplatser och hominida fynd.”, CGs58sp1mö.

 

SAMMANHANGETS KOMPLIKATIONER — ÄNDAMÅL OCH SYFTE — KULTUR OCH GENETIK

 

  Allt detta visar att överföringen av idéer inte är en enkel fråga. Det är mycket svårare att definiera det kulturella framåtskridandet. Här har vi talat fritt om idéspridning och kulturell utveckling, men dessa ämnen är mycket omdiskuterade i de arkeologiska teorierna.”, CGs195sp1ö.

  Kulturen själv är ytterst en del av biologin.”,

  Den genetiska basen för människans tänkande har troligen fått sin nutida form först under 

de senaste 100 000 åren, även om grunderna för den lades betydligt tidigare.”, CGs195sp2mö.

  Generna lyder under det naturliga urvalets lagar, som favoriserar dem i vissa sammanhang men diskriminerar dem i andra, och detsamma gäller idéerna.”, CGs195sp2mn.

 

Den moderna (arkeologiska) människan (1800+) har alltid framhävt en VÅLDS- och HERREMENTALITET av den särskilt framtonade arten ”naturligt urval”, typ ”den starkare vinner”, ”den som är bäst på att slå andra på käften står högst” (INTE ”jag offrar mig gärna för att du som har bättre förutsättningar ska få större utrymme”).

— Men hur är det? Inte utvecklas väl en kultur värd namnet på ANNAT än grundläggande kunskaper om gravitation och elektricitet — tillsammans med människorätt: lagen: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”;

 

   BESLUT — människoförsamlingar — har ingen myndighet över gravitationen:

— Oaktsamhet medför döden.

   BESLUT — människoförsamlingar — har ingen myndighet över elektriciteten:

— Oaktsamhet medför döden.

   BESLUT — människoförsamlingar — har ingen myndighet över människorätten:

— Oaktsamhet leder till fascism, nazism, satanism, krig, våld, ofred, ofrihet, orättvisa: samhällenas undergång.

 

Så: Vad finns det att välja på i Menyn för ”utveckling” — »naturligt urval»?

 

Vi IAKTTAR laggrunderna. ELLER så packar vi ihop vårat och lämnar in.

 

— Vi är GÄSTER, inte Herrar i livet. Kulturutvecklingen — harmonierna, arternas gemensamma utveckling tillsammans — gynnas enbart av ett mänskligt fredligt — intelligent — och seriöst efterfrågande av PRINCIPERNA. Instrumentmekaniken. Hantverket. Marknaden. Tekniken. Handeln: vänskapliga förbindelser. Vår tids Akilleshäl.

 

— Det är därför det fortfarande är jättekul att leka med och utveckla kulturen TILLSAMMANS med djuren: Hund, Katt, Häst .. Varför TRIVS vi så väldigt bra tillsammans — förutsatt ett hyggligt, anständigt, vänligt, ödmjukt, kärleksfullt och ÖMSINT sinnelag — »naturligt urval»? Vi IAKTTAR laggrunderna. ELLER så packar vi ihop vårat och lämnar in.

 

 

 

 

————— ‡ HOMO SAPIENS:

1 •     I början av mellersta pleistocen, för

700 000 år sedan, finner vi bara Homo erectus, men för

200 000 år sedan fanns bara Homo sapiens.”, CGs84sp1mö.

2 •     Alla populationer som levde för 100 000 år sedan kan därför betraktas som våra förfäder och alla är lika viktiga i den antropologiska forskningen.”, CGs101sp2n.

3 •     För omkring 40 000 år sedan har vi de första absolut säkra vittnesbörden om en fullt nutida människa i Afrika och Mellanöstern, och strax efter det framträder hon även i Europa. Ungefär samtidigt svepte mänskligheten in över Australien och Nya världen och det skedde med en hastighet som speglar de stora kulturella förändringar som var på väg.”, CGs120sp1ö.

 

 

 

Luckorna: Sep2019

 

LUCKOR I ETABLERAD ARKEOLOGISK KRONOLOGI

Särskilda referenskällor:

KONSTEN H. W. Janson, BONNIERS (förord s13 ”Stockholm i april 1964”)¦ tryckår Japan 1978

— Måleriets, skulpturens och arkitekturens historia från äldsta tider till våra dagar

 

 

Referenspunkter — citat från etablerad litteratur ():

 

     Platon sade, att den egyptiska konsten inte hade förändrats på 10 000 år.”, KONSTENs60sp1ö.

— PLATON (427-347 f.Kr., ”lärjunge till Sokrates” [BKL IXsp310]) är också vår enda äldre muntliga urkundskälla i ämnet ATLANTIS; 1 980 + ca400 + 10 000 = 12 380 år sedan, i nutid (2020) 12 420 år sedan. Men bokkällan ger ingen referens till ett Platonskt skriftställe:

— Drygt 12 000 år sedan, eller ca 10 000 f.Kr.

— Boken ger exempel (s61, Egyptiska muséet i Kairo) daterat ”ca 3000 f.Kr.” på ”Kung Narmers palett”, en skifferplatta (63,5cm lång vasformad) reliefplatta med ett tydligen högt drivet hantverk i detaljerad jämnhet, stil och skuplterande (djuravbildande) finess.

 

VI HAR NÄMLIGEN NOTERAT den etablerade arkeologins KRONOLOGI som allmänt benägen att korrelera-datera BILD- OCH SKULPTURKONST — särskilt i sten — efter en omgivande kulturs kvarlämnade organiska rester (»Turistversionens» C14-datering: skelettdelar, pollen, sädesrester från malstenar, etc.).

— MEDAN stenstoder i sig INTE har någon inneboende datumstämpel utan KAN vara ”betydligt äldre” men knappast ”betydligt yngre”, ger kvarlämningar av organiskt material helt egna indikeringar.

 

Det finns ett visst ÄVENTYR i den typen av attityd och inställning. Här till löpande prövning.

 

FÖR REGIONEN I OCH OMKRING SAHARA (Nordafrika) finns redan (C14-datering) separat säkra arkeologiska belägg för ATT Saharaöknen för runt 10 000 år sedan var ett grönskande växtbälte: ”.. senast under tiden för omkring 9 000-10 000 år sedan, var nederbörden betydligt högre i själva Egypten och bifloder rann ned till Nilen från områden som nu är öken.”, CGs152sp1ö. Den bokkällan redovisar också[‡] fynd av (betydligt) äldre förekomster av typen malstenar i området daterade till upp emot och mer än 18 000 f.Kr.

 

SCENARIO:

— Vad är det du försöker säga? Vi fortsätter den möjliga prövningen med GeoAtlantis:

 

URSPRUNGSBEFOLKNINGEN ÅSÅG BYGGANDET AV STORA STENMONUMENT

— Hoppa över orsaksförklaringen en stund:

   Ursprungsbefolkningen, på väg att etablera den kända (C14-daterade) typen av Egyptisk kultur (3000f.Kr.), åsåg byggandet av monumentala stenkonstruktioner på olika ställen bl.a. i den Egyptiska regionen. Monumenten BLANDAS upp med en mera lokalt primitivt naturligt kronologiskt utvecklad jordbrukskultur: skrivkonsten införs successivt från byggfolket men antas inte omedelbart av lokalbefolkningen, tillsammans med vissa hantverksmässiga färdigheter, i takt med urbefolkningens egna behov och viljor. Inget tvång.

 

När vi tittar på de monumentala stenbyggnaderna i Nilen-Eufrat-Tigris-regionen (Hatshepsuts gravtempel, KONSTENs70; Kung Urnammus zikkurat i Ur, KONSTENs77; m.fl.) — alla exceptionellt välformade stora byggnader, en del direkt uthuggna ur hårda berget med strängt repeterande precision — kan vi inte undgå en och annan bokförfattares reflexioner i ämnet typ nedan:

 

     Omkring 3 000 f.Kr. förekommer skriften även i Egypten, men där finns det inga spår efter gradvis utveckling. Detta tolkas av en del forskare som att skrivkonsten importerats från Mesopotamien.”, CG1984s182.sp2n, Skrivkonstens ursprung.

 

     Med hjälp av radiokarbonanalyser, arkeologiska fynd och senare historiska vittnesbörd — som passar mycket bra in i mönstret — och andra källor, är det möjligt att påstå att den egyptiska civilisationen uppstod mellan 3 500 och 3 100 år f Kr. Men det besvärliga är att den tycks ha uppstått plötsligt. Vi har bevis för existensen av jordbrukssamhällen av tidig typ — som vi har sett av fynden från Merinde går de tillbaka till omkring 5 000 år f Kr — vissa spår av vad som tycks ha varit ett kortvarigt blomstrande avancerat jordbrukssamhälle, och sedan, som det verkar nästan omedelbart, en civiliserad stat med stora gravar i sten och ett skriftspråk.”,

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET, Kenneth Neil Cameron, Askild&Kärnekull 1973¦7 s70m.

 

Jämför även samma typ i det äldre uppslagsverket (1923) och dess dåtida sammanfattning:

     Egy’pten ..  Historia. DEN FORNEGYPTISKA KULTURENS TID ( —332 f. Kr.).  Vid inträdet i historisk tid framstår den egyptiska kulturen såsom nästan fullt färdigbildad. Rörande dess ursprung och tidigare öden är så gott som intet känt. ..”, BKL III 1923sp742¦749.

     Om de två första dynastierna (omkr. 3400—2980 f. Kr.) veta vi ej mycket. Efter dem vidtager emellertid en period av stor kraftutveckling, det s. k. gamla riket (3:e—6:e dynastierna, omkr. 2980—2475 f. Kr.).”, BKL III 1923sp750ö.

 

   (E3)Till sist sade prästen, att hans land enligt de bevarade heliga skrifterna hade haft en statlig organisation i gott och väl åtta tusen år.

   Och han citerade ur dessa gamla skrifter berättelser om ön — eller kontinenten — ute i Atlanten.”,

citatdel s10 ur Ned Olows bok (uppgifterna från Platon¦Solon¦Den egyptiske prästen runt och grovt 500 f.Kr.) — men man tar inte de utsagorna på allvar i den akademiskt moderna historieforskningen.

   Uppgiften väcker frågan hur modern dateringsteknik korrelerar sin kronologi med ”3 000 f.Kr.” kontra »de tidigast kända egyptiska arkiven». Inga detaljer i den överläggningen är här kända.

 

Scenario:

KONTRASTERNA är ofrånkomligt närmast ENORMA:

 

primitiva jordbruksfolk bygger inte precisionspyramider[‡]¦[‡] med 2 300 000 stycken precisionsinpassade 2,5-tons stenblock, inte två likadana, med en medelfogskillnad om en halv millimeter — och ännu mindre i flera tusen slätpolerade pyramidtäckande mantelblock av vit kalksten. Det är helt fullkomligt totalt uteslutet. Frågan är om ens dagens teknik (2019) kan gå iland med en sådan uppgift: själva precisionen i monteringsmomentet för den slutliga helheten. Visa gärna.

 

— Eftersom man inte har någon som helst preciserad heltäckande begriplig uppfattning om HUR något sådant (obegripligt, alls) har kunnat komma till, har man tvingats kompromissa, kryssa, sig fram mellan fynden och olika (organiska) dateringsmetoder — inte heller sällan med GAMLA TESTAMENTETS BIBEL som ”kronologisk HELP-källa” (från runt 2000f.Kr). På den vägen, sammantaget, har man lyckats ”tota ihop” en »sammanhängande historia»: hack, luckor, utfyllnader, frågetecken, avgrunder. Rent ut sagt, ursäkta:

— rena skiten — med intressanta uppslag. Rynkad, inte slät panna.

 

ALTERNATIVA SCENARIOT i fortsatt prövande påbyggnad från ovan:

— Lokalbefolkningen kunde bara — efter egen vilja, intressen och motiv — ta till sig »de främmande monumentens byggherrars» utvecklade tänkande. En organiserad vänligt inställd stadsbebyggelse kräver en viss samordning, ett gemensamt intresse taget över en större population. Och en sådan kan bara växa fram ur befolkningens egna fria vilja, intresse och behov. Inte omedelbart, bara blott så småningom. När insikterna väl mognar om teknik och sätt, sker det genom hela befolkningsunderlaget, som ett införstått TEAM: man hjälps åt, man är entusiasmerad (kvinnorna insisterar på att deras barn SKA gå i skolan, för grundläggande utbildning), man upplever förbättringar, en högre levnadsstandard: SKRIFTSPRÅKET redan tidigare existerande från »monumentens byggherrar» får snabb spridning. Kulturen utvecklas FREDLIGT — med en hög andlig standard från början (sedan vet vi hur det gick med den saken: Egyptiska kulturen förbjöds av de kristna drygt 300 e.Kr. då dess pöbel drog in och raserade och vandaliserade byggnader och stoder, se Dendera).

 

OM Platons ovan omnämnda beskrivning är riktig (Egyptens konst oförändrad under drygt 10 000 år f.Kr.), är den bara en VERIFIKATION, eller bara en annan formulering, av vad Platon själv fick veta från den äldre Solon och dennes kontakter med en dåtidens egyptiska präst (E3) — efter Olows egen recitation att ”hans land enligt de bevarade heliga skrifterna hade haft en statlig organisation i gott och väl åtta tusen år”.

— I modern etablerad arkeologisk mening och tolkning är ett sådant påstående rena nyset.

 

SCEN i fortsatt påbyggnad:

— UNDER TIDEN flera, många, årtusenden den primitiva urbefolkningen grunnade på »byggherrarnas fascinerande monument» fanns en mindre skara ”lärde” som (här förslagsvis) BODDE i de uthuggna enorma konv. ”tempelgrottorna” typ Hatshepsuts gravtempel, KONSTENs70 — MED ”bevarade skrifter” i redan då gamla arkiv från »monumentens byggherrar».

— En separat ”skriftlärdes kultur” (notera enbart en prövning med skarvningar här, inget annat, efter det mest logiskt närliggande alternativet) utvecklades under flera (många) tusen år, väl bevarad av ett speciellt entusiastiskt — fredligt — samkväm av civiliserade människor — flankerade av omgivande mera primitiva jordbrukande folk utan skriftspråk, som man också samverkade och samarbetade med men, som ännu inte hade utvecklat den graden av motiverad inblick — med stort intresse av att bevara skrifternas rent andliga prägel och innehåll även för framtiden. Hela livssituationen gick ut på det — med insikten om ”vart världen var på väg”: skrifternas (slutliga) bokstavliga tolkning på kredit av ett allt mer egoistiskt mänskligt utvecklat sinnelag (som redan blivit bekant för »monumentens byggherrar» i deras eget kulturarv). Inget nytt direkt: våld, grymheter, krig, maktanspråk.

MOTSÄTTNINGAR UPPSTÅR: Utdrivningen

Det krävs också en SYNDABOCK .. : EGYPTEN

SCEN i vidare påbyggnad:

I TAKT MED KULTURUTVECKLINGEN — den ofrånkomliga DRIFTEN som sovrar ut gammalt från nytt — tunnas den äldre skriftlärda skolan ut alltmer och ersätts av en mera (nuvarande) ”konventionellt tolkad Egyptisk fornkultur”.

SPECIELLA MOTSÄTTNINGAR UPPKOMMER (kanske från runt 2 000 f.Kr.), särskilt i ÅBEROPANDET AV DET ANDLIGA URSPRUNGET — skrifterna finns fortfarande kvar[‡Esra500fKr] .. (Vad som är kvar av dem i boksatv översätts med början från 200 f.Kr. till Grekiska).

 

— »NI missbrukar Skriftens ursprung genom att hävda ER som Särskilt Utvalda av GUD».

— »NEJ. Så är det inte alls. Vi ÄR utvalda av GUD och står t. o. m. HÖGRE än ER».

— »Herregud. Hur länge ska vi stå ut med dessa redan märkbart UTLEVADE avfällingar!».

 

Tvister, kiv och trätigheter uppkommer, med åtföljande växande motsättningar. Och med en lika stadigt växande kraft (MAKTTARVHET): anspråk på ägande i alla möjliga avseenden, och som i alla möjliga avseenden leder till övergrepp med makttamp: Krigiskheter med omfattande blodbad. Vi känner vår nutida antikt berömda historiebok, redan.

— MÖJLIGA (men inte tvingande) INFLUENSER från »monumentens byggherrar» till typ Indus, Eufrat-Tigris och Gulaflodendeltat kan ha skett på ett (väldigt) tidigt stadium[‡KultHist], långt före de olika naturfilosofiska skolorna, i nutida etablerad tolkning stort alla från runt och grovt 3 000 f.Kr.:

— Gilgamesh[‡]-eposet, Upanishaderna[‡] med RigVeda[‡Atman]. Och möjligen också, men ingalunda nödvändigtvis de mera avlägsna asiatiska urskolorna med Hinduismens urkunder; Taoismen i Kina (samtida med Buddha runt 600-500 f.Kr.). Samt även möjliga influenser från »monumentens byggherrar» också på den Amerikanska sidan — med en senare urartad speciellt utpräglad grym religiös rit: ”människooffer till gudarna”. Se MAYA.

   Med Konfucianismens spridning i Kina (»Statens/Universums Överhet») samtida (600-500 f.Kr.) med det växande mera fredligt sinnade buddhistiska inflytandet från den indiska sidan, bedrev konfucianismen redan från början förföljelser mot det buddhistiska inslaget, så som det sker ännu i våra dagar från den kinesiska övermaktens sida: Kärleken till det konfucianska sinnelagets idé om ett andligt universellt herravälde.

Buddhismen införd under 1:a årh. av vår tideräkning, vann stor spridning och blev trots tidvisa förföljelser (mest av politiska skäl) en av K:s huvudreligioner.”, BKL VI 1925sp797 Kina.

   Se även citaten i KINA PÅ WEBBEN: Det omtalas hur KinaKonfucianismen från år 1953 börjar beordra/omforma/diktera hela Buddhismen som propagandaverktyg för den egna universalidén — där numera (2013+) också Speciella Kinesiska Mänskliga Rättigheter proklameras (SVD-artikeln).

   Vi får heller inte hoppa över den mellanliggande tidiga ”märkliga” utvecklingen av Buddhismen i Tibet som (ett tag) kallades LAMAISMEN — ” .. buddhismen .. vidare till Tibet (600—700-t.), där den i fortsättningen i oerhörd grad urartade (se Lama).”, BKL II 1923sp733 Buddha;

La’ma .. Lamai’smen, den tibetanska buddhismen (jfr Buddha sp. 733) står i religiöst avseende synnerligen lågt. Den har, delvis under inflytande av äldre inhemsk religion, ytterligare utvecklat mahayanas sämsta sidor: trolldom av olika slag etc. ..”, BKL VII 1925sp166.

— Som vi ser är inslaget påtagligt stort och överväldigande av gemensamma intressen i mänskligheten, med särskilt stora behov av fredliga förbindelser. MustBuyBook.

 

NOTERING SÄRSKILT ANGÅENDE HINDUISMENS URSPRUNG.

HINDUISMEN med grunderna i (RigVeda) Upanishaderna[‡] behöver nödvändigtvis INTE vara influerad från någon »Atlantis-agent»:

— Fredlighetsgrunderna kan inses AV VEM SOM HELST FULLT UTVECKLAD MÄNNISKA NÄR SOM HELST oberoende av varje ANNAN enskild individ FÖRUTSATT ATT förutsättningarna finns för ett sådant studium:

— lugn och ro, ett fridsamt och kärleksfullt leverne. Det blir omöjligt att missa: kärlekens inneboende natur: den moderliga omsorgen: naturen, naturvetenskaperna.

 

— What’sUp?

 

ENDA HAKEN i hela det ovan skisserade (geo-) kulturhistoriska scenariot gäller ”GeoTidPunkten” då »monumentens byggherrar» NÖDGAS överge den (ständigt geologiskt här fortfarande till prövning) fragmenterande ursprungliga (vad som ännu återstår av den) GeoAtlantiska Kontineten — här fortfarande till prövning.

 

ARGUMENTET med fynden av Elefanttänderna antyder att ett GeoAtlantis 15 000 år bakåt definitivt INTE kan ha existerat som någon som helst geofysiskt identifierbar landform;

 

OM vi — nämligen — vill PRESSA tidskronologin så NÄRA inpå (främst) ”den konventionella Egyptologin” som möjligt BLIR det nödvändigt att också förlägga typen »Tidigt Uthuggna bostäder direkt ur Bergen» åt och av »monumentens byggherrar» så nära vår egen nutid som möjligt — för att undvika svårigheten med TIDEN emellan (som har en tendens att påverka människan i maximalt möjligt negativ riktning: skrifternas bevarande).

— Därför att beträffande stenmonumenten som sådana — »lika gamla som berget» — kan »monumentens byggherrar» ha uppfört konstruktionerna i princip vid vilken som helst tidpunkt — kanske t.o.m. väldigt långt bakåt i tiden (C5), förutsatt lämpligt valda ställen med bergplatåer över havsytan (som i fallet med Gize-platån utanför Kairo i Egypten): OM ordningen (lagen: tidlös) redan är känd, har tidpunkterna för monumentens uppförande ingen betydelse. Belägger man — dessutom — monumenten med slätpolerad (vit) kalksten finns här veterligt ingen direkt eroderande fysik som kan utplåna — märkbart erodera under tiotusentals år — en sådan konstruktion INNAN mantelskyddet tas bort (mantelblocken plockades bort från pyramiderna för att användas till återuppbyggandet av Kairo efter den stora jordbävningsperioden i Kairoområdet på 1100-talet e.Kr.). Då dessa avlägsnas sker erosionen snabbt på det underliggande stenmassivet:

 

   PLACES OF PEACE AND POWER — The Great Pyramid of Giza

https://sacredsites.com/africa/egypt/the_great_pyramid_of_giza.html

   Next we come to perhaps the most extraordinary problem, that of the fashioning and placement of the highly polished limestone casing stones that covered the entire pyramid.”,

  The finished pyramid contained approximately 115,000 of these stones, each weighing ten tons or more. These stones were dressed on all six of their sides, not just the side exposed to the visible surface, to tolerances of .01 inch.”

  They are set together so closely that a thin razor blade cannot be inserted between the stones.”

  Egyptologist Petrie expressed his astonishment of this feat by writing, "Merely to place such stones in exact contact would be careful work, but to do so with cement in the joint seems almost impossible; it is to be compared to the finest opticians' work on the scale of acres." ”.

 

PAUL BRUNTON omnämner Kairojordbävningen på 1100-talet i sin bok:

 

Paul Brunton, Till Egypten, Larson AB 1978, orig.

A SEARCH IN SECRET EGYPT, Rider and Company, London 1935, s30mn:

  Endast några få fasadstenar vid pyramidens fot vittnar om den forna prakten. .. Två år efter Abdul Latifs besök skakades Egypten av en våldsam jordbävning som lade Kairo i ruiner. Araberna utnyttjade Den stora pyramiden som ett stenbrott där de hämtade material till återuppbyggnaden .. Fasaden skalades bort och fraktades till Kairo”.

 

— En senare separat webbkälla bekräftar den rent seismiska händelsen:

 

THE 12th CENTURY SEISMIC PAROXYSM IN THE MIDDLE EAST: A HISTORICAL PERSPECTIVE, Nicholas N. Ambraseyes, Jun2004 — PDF-dokument

”..  the large earthquakes of 1114, 1138, 1157 and 1170. This paroxysm occurred during one of the best-documented periods for which we have both Occidental and Arab chronicles”.

 

Tidpunkten för STENMONUMENTENS PRINCIPIELLA FYSISKA UPPFÖRANDE är (alltså) inte kritisk, vad vi vet så långt (och inte heller byggherrarnas eget skriftspråk[RKT][‡]: det tas i vilket fall upp senare).

— Mest bekvämt för oss i den här märkbart förfärligt sensationslystna hypotetiska utläggningen blir att monumenten uppfördes så tidigt som möjligt för att säkra alla möjliga äventyrliga marginaler. Den senare utvandringen eller vad det ska föreställa kan sedan ha genomförts ”närhelst det passade” i takt med GeoAtlantis successivt SEISMISKT (E4)¦(C6-10) ofrånkomligt fragmenterande öde.

— Man »hade förberett sig väl», de aktuella »monumentens byggherrar». OM nu väl lagen (tidlös) är känd kan man i lugn och ro planera för alla till buds stående möjligheter i strävan att i varje fall försöka bevara hela historien för eftervärlden. Med den historiebilden blir det mindre kritiskt att koppla själva det Ett GeoAtlantiskt Ursprung till en samtida geofysisk kronologisk historia. Men som sagt. Dessa utsvävningar är enbart hypotetiska, låt vara logiska efter utsagornas och byggnadernas egna vittnesbörd.

 

InvAtlantis:

GT-Bibelns ursprung kräver ett GeoAtlantis.

VILKA ÄR INVÄNDNINGARNA FRÄMST?

— Ingen aning.

GeoAtlantis eventuellt omöjliga historiefysik. Geo-Experternas relaterbara synpunkter avgör.

Som redan påpekats i GTbevis1: Det finns en redan »avgörande» särskilt framträdande aspekt: GT-Bibelns urkund: GT-urkundens certifierade autenticitet (SCA) — sanningsbegreppet med Jesus som ett rent advokatoriskt sanningsvittne: GT-innehållet är INTE satanistiskt — garanterar = säkrar = 100% att GT-urkunden tvunget föregår det geografiska Egypten med dess kultur och civilisation på bevisbar kredit av nuvarande existerande GT-skrifts bokstavliga textinnehåll (Bibeln 1917, KING JAMES BIBLE). Den bevisningen är i »all sin enkelhet» OERHÖRD: absolut ytterst gärna rätta om fel, om ev. någon avgörande detalj här skulle ha missats: bevisningen är hundraprocentig. Ofrånkomligt.

   SOM bevisningen[‡INL]¦[‡]¦[‡KJ] utesluter den nu i vår tid redan (Sep2019) etablerade synpunkten i och på ämnet[‡GTurkunden], hamnar vi i en helt omöjlig sits om inget geofysiskt motsvarande ursprung kan spåras eller härledas. I andra ord (Summeringen): GT-Bibelns ursprung kräver ett GeoAtlantis i en eller annan mening, på ett eller annat sätt. Bergsäkert. Ofrånkomligt. Outplånligt. Rätta gärna om fel.

   Så: Med ännu större iver än tidigare måste vi nu försöka hitta någon enda REVA i den bevisningen för att försöka utesluta, än mer, varje möjligt insteg till feluppfattningar. Har vi träffat rätt, kan sammanhangen bara bli klarare med den inställningen. I annat fall får vi stänga butiken för gott.

 

Sammanfattning

ETT SÄTT: PYRAMIDBYGGENA (alla) var tidiga artefakter från ett redan existerande väl etablerat Atlantisfolk IN SITU (organiserat från deras egen mark) — men medvetet planerat på andra platser med insikten om (och redan erfaren inblick i) den bräckliga Atlantiska kontinentens framtid (GeoAtlasGrovt).

DEN STORA SFINXENS PLACERING:

— DEN STORA SFINXEN har under de senaste fem tusen åren grävts fram ur sanden många gånger av och genom olika intressen:

 

Brunton1935s17-18 — SFINXEN vid Gize grävs fram ur sanden:

————————————————————————————————

   1       ” konung Chefren från fjärde dynastin”, ”.. för drygt fem tusen år sedan” (3 000 f.Kr.)

   2       ” Thotmes IV”, ”.. två tusen år senare” (1 000 f.Kr.)

   3       ” romerske kejsaren Markus Aurelius”, 121-180 e.Kr. BKL VIIsp1213  (150)

   4       ” italienaren Caviglia”, ”.. i början av artonhundatalet” (1800+)

   5       ” August Mariette”, ”.. år 1869” (1869)

   6       ” Maspero, hans efterträdare på Kairomuséet”, ”.. trettio år senare” (1899)

   7       ” i egyptiska statens regi”, ”.. bara för några år sedan” (1933)

 

Som också Paul Brunton anmärker i sin bok: Vem hugger ut en skulptur ur råa Jordbergsklippan i en öken där sanden garanterat snabbt kommer att begrava den? Mera logiskt:

— Sfinxen höggs fram ur klippan vid en tid då Sahara[‡] var ett grönskande växtbälte — geologiskt för MINST runt ”omkring 9 000-10 000 år sedan”. Det stämmer bättre med helhetsbilden.

   Men den tidsbilden har inget etablerat erkännande. Läs: Tidsbilder för monumentens uppförande betydligt långt före etablerade föreställningar om en utvecklad egyptisk civilisation avfärdas direkt av etablerade arkeologer. Det kommer den här framställningen också att instämma med när någon dementerande GeoAtlantis-argumentation visar sig på bordet. Fullkomligt klart.

 

EVENTUELLT: ALL kvarvarande apparatur från AtlantisTeknologin förstördes medvetet för att inte bli föremål för missbruk. Precis vad vi skulle ha gjort för att inte åsamka mer skada än nödvändigt (vi lämnar inte ur våra kreditkort till främmande).

   Vid den här hypotetiskt skisserade Atlantiska tiden hade omgivande inte ännu så långt utvecklade folk, vilket vi måste förutsätta INTE samma förutsättningar för att ta till sig innehållet i det andliga ursprunget: De Atlantiska Förfädernas kunskapsbank — urkunderna — det som förfäderna hade insupit med modersmjölken i deras uppväxt.

— Genom en möjlig senare överförd berättelse eller beskrivning till omgivande folk med andra förutsättningar riskerade urkunderna helt säkert att »vanställas» på differenser i redan lokalt kulturellt invanda synsätt. Men om man hade medfört en SKRIFT som grund, fanns i varje fall en viss garanterad förutsättning för ett visst garanterat bevarande för framtiden:

— ANDEMENINGEN[AM][Ettan] i hela urkundsskrifterna, som det kunde förutses, misstolkades i bokstav (som vi redan sett exempel på i andra delar av historiens urkunder) och missaktades;

 

— »NI missbrukar Skriftens ursprung genom att hävda ER som Särskilt Utvalda av GUD».

— »NEJ. Så är det inte alls. Vi ÄR utvalda av GUD och står t. o. m. HÖGRE än ER».

— »Herregud. Hur länge ska vi stå ut med dessa redan märkbart UTLEVADE avfällingar!».

 

En del olika irrläror (grymma religiösa offerriter, Mellanamerika[MAYA]) utbildades på grund av att folken (runt om det ursprungliga Atlantis) inte hade samma primära förutsättningar i sättet att tänka, associera och reflektera — eller hade »utvecklat eget», parallellt »genom »förebilderna».

— Men det bokstavliga innehållet[‡SB][KulturBevis] fanns kvar (SCA) så längre skrifterna fanns kvar — och bevarades (med smärre namnkorrektioner ända in i våra dagar).

— Textsammanhanget i GT-Bibeln i våra dagar (tidigast från 500-400 f.Kr.) utpekar det geografiska Egypten och dess urkultur i Nildeltat som enda möjliga arkivagent[GTursprunget] i kandidaturen för en ursprunglig (GeoAtlantisk) GT-Bibelkälla, enligt det här fortsatta scenariot.

 

Man tycker (också, i vårt hypotetiska scenario) att NÅGOT ”More Shiny” bevis borde ha sparats undan ”på lämpligt ställe” av de ursprungliga byggherrarna (Vi [Jag] skulle ha gjort det — på något »smart» sätt). Cayce antyder det också (aktuellt citat ur Olows bok):

 

OLOWs100m: Cayce uttalande från 1933 om gömda dokument i (eller i samband med) Sfinxen:

”… dokumentsalarna befinner sig — som solen höjer sig ur vattnet — där varest randen av skugga (eller av ljus) faller mellan sfinxens tassar; denna har satts upp mycket senare som en vaktpost eller väktare, och man skall inte kunna intränga i de underjordiska salarna, med utgångspunkt från sfinxens högra tass, förrän tiderna är fullbordade och förändringarna skall ha genomförts i detta område av mänsklig tillvaro. Man skall upptäcka dokumenten mellan sfinxen och floden.”.

— VID SOLUPPGÅNGEN — Sfinxens ansikte mot Öster över Medelhavsområdet invid Gizeplatån — berörs först Sfinxens huvud. Som ”Solen höjer sig ur vattnet” sjunker en kantskugga (från vilken materialdel mellan Sfinxen och havet är här inte känt) sakta ner mot Sfinxens tassar samtidigt som Solpositionen västerut under uppgången driver fram en kantbild av Sfinxens HögertassSkugga på marken. Vid någon särskild tidig Solposition skulle då — möjligen — enligt Cayce en viss märkplats ha uppnåtts.

— NOTERA DET UPPREPAT. Här fäster vi inget som helst avseende vid ORSAKEN till uppkomsten av olika ATLANTIS-utsagor eller andra utsagor alls över huvud taget i ämnet. Vi ENDAST kollar upp om — utnyttjar i fall — Utsagorna[‡] (alls) är samstämmiga  för ev. vidare.

 

Kanske Arkeologins tidevarv ännu inte är förbi.

— Och en del webbkällor (Sep2019) omtalar också att försök har gjorts, men att Egyptiska staten inte tillåter sådana utgrävningar. Än. Av delvis förklarliga och förståeliga skäl. (»Amatörmässiga NobelTurister som ska springa omkring och gräva upp överallt, jämt och ständigt .. »).

 

 

SE ÄVEN VIDARE OM URSPRUNGET OCH HISTOREN EFTER FRÅN MYSTERIERNA: det möjliga upphovet till motsättningarna som i vår tid skulle leda fram till GTbevis1.

 

 

 

Platons DIALOGER, ref:

 

PLATONS DIALOGER

referenser i svensk översättning Claes Lindskog 1923-24

 

Vi behöver inte spekulera i huruvida Zenon och hans samtida (Parmenides, Sofokles, Sokrates, m.fl. runt 450 f.Kr.) verkligen var fullt införstådda med distinktionen mellan fenomen och fenomenens uppfattning, mellan punkt och intervall, mellan gränsvärdesprocess och enhet[‡AllaTal].

   I Platons Dialoger i svensk tolkning från 1923-1924 av Claes Lindskog, inalles fem böcker finns i fjärde boken från sidan 448 dialogen benämnd Parmenides.

   Parmenides och Zenon är för tillfället på besök i Atén, för stunden inkvarterade hos Pytodoros, en lärjunge till Zenon. Sokrates ber Parmenides om en utläggning rörande den filosofiska metoden. Parmenides väljer att diskutera DET MOMENTANA TILLSTÅNDETS FYSIK (alltså rörelsens, variationens och tillståndets natur) med en yngling vid namn Aristoteles som opponent. Efter en lång utläggning (55 sidor) pläderar Parmenides:

När förändrar det sig då? Ty det förändrar sig ej varken då det står stilla eller då det rör sig, ej heller när det är i tiden.

   Dialogen visar alldeles tydligt att man väl känner de olika begreppen. Dock med den avgörande slutpunkten att man, likväl, förmenar en slags underliggande verklighet för ändringens natur, men som man dock inte kan precisera på annat sätt än att ”det både är, och är icke”. En halv klarhet, således.

   För att komma till slutet med sakfrågan krävs en filosofisk potential med annan typ av människosyn än den i sällskapet vid tiden förhärskande. Jämför slaveriet: man ansåg det ”naturligt”.

   Med en sådan attityd når man inte fram.

   Jämför:

— ”Du GÖR som du blir tillsagd”.

 

Herrefolket med sin Berömda Väldigt Logiskt Väl Utvecklade Tankeförmåga: PAX VERITAS bakom galler.

   Jag kan inte hålla mig:

— SÄLLSKAPET hade i själva verket uppsnappat Principen från det äldre Egyptiska Prästerskapets Mera Seriösa Hållning. Och roade sig mellan Slavarnas Förträffliga Serveringar med att Disputera Filosofins Fundamentala Frågor. Jättefint. Tjejerna var inte ens inbjudna. Jättespännande. Herregudja.

 

För svaret på den centrala frågan om ”kontinuitetens natur”, se relaterat i ZENONS TEOREM (min egen benämning).

 

 

 

Västerländsk Historiekunskap: MYSTERIERNA  ¦ Mysteriernas Urkund

 

Egyptiska kulturens urkunder

MYSTERIERNA — GT-skriftens ursprung och de riktningar och strömningar söm följde i spåren efter originalet

Beviset för ATT den Västerländska Moderna Akademiska

Människan utmärker sig för Klassens Toppbetyg i ämnet

HISTORIA:

 

Tidigt bevis: Västerländsk Historiekunskap

TIDIG UTSAGA OM NUVARANDE ETABLERADE FALLENHET FÖR VANFÖRESTÄLLNINGAR:

 

” ’När döden inträder erfar själen samma upplevelser som vid invigningen i de stora mysterierna. Lyssna inte på röster som vill härleda legenderna om dessa gudar till årstidernas växlingar och bruket att plöja, så och skörda — som hävdar att Osiris begravs när säden sås och att han återuppstår när sådden börjar gro.’ ”,

Plutarchos 50-120 e.Kr., Brunton1935s121n.

 

” Att de ursprungligen haft samband med åkerbruket och årsväxtkulten synes stå klart”,

Sverige 1923BKL III 1923 sp933 angående ”mysterierna”.

 

” The Elusinian Mysteries ..  were initiations held every ear for the cult of Demeter and Persephone based at Eleusis in ancient Greece. They are the ”most famous aof the secret religious rites of ancient Greece”.[1] Their basis was an old agrarian cult,[2] and there is some evidence that they were derived from the religious practices of the Mycenean period.[3][4]”.

Världen Sep2019 — @INTERNET ¦ WIKIPEDIA Elusinian Mysteries

 

Plutarchos. JätteA i Historia. Nära 2000 år. Tydligen ännu obesegrad A-student;

— ATT Mysterierna haft koppling till ”.. åsyftade en förvissning om odödlighet och förening med gudomen ..”, citatet nedan, synes den moderna akademins historiker ha uppfattat:

 

  Myste’rier. .. Särskilt bekanta äro M. hos forntidens greker, framför allt de i Eleusis (se d. o.). De gammalgrekiska M. trädde under den hellenistisk-romerska tiden tillbaka för andra, knutna till utländska gudomligheter ss. Isis, Attis-Kybele och Mithra, för vilkas kulturer nu drevs en ivrig propaganda. Också dessa åsyftade en förvissning om odödlighet och förening med gudomen, åstadkommen genom tvagningar, heliga måltider o. s. v., men voro eljest sinsemellan av ganska olika karaktär.”, BKL VIII 1926sp451.

 

Att däremot HELA [‡1 ¦ ‡2 ¦ ‡3 ¦ ‡4 ¦ ‡Osiris] den Egyptiska Kulturen&Civilisationen skulle ha haft den aspekten som grund, bas och upprinnelse är däremot mindre omskrivet.

 

  Under hösten varje år firades i E. stora mysterier, till vilka blott invigda my’ster, hade tillträde. Den som önskade deltaga, vände sig till en medlem av prästsläkterna, vilken blev hans vägledare, mystago’g. Deltagarna ålades tystnadsplikt, och föga är därför känt om mysteriernas väsen.”,

  Att de ursprungligen haft samband med åkerbruket och årsväxtkulten synes stå klart, liksom att de tidigt förbundits med förhoppningar för den invigde om ett lyckligt öde efter döden. .. Mest berömd bland de lösa fynden är en reliefbild av Demeter, Persefone och Triptolemos från första hälften av 400-t. f. Kr. (se ill. till Demeter)”,

BKL III 1923sp932¦3, Eleu’sis, angående ”mysterierna”.

 

Nämligen:

 

— FÖRST med 1800+-förekomsten av klassen A-studenter uppkom — tvivelslös — kunskap: — Absolut Förtrogenhet med och inblick i förnuftets domäner.

— Den främsta och förnämsta benämns fortfarande förstånd. Jättefint.

— Jämför Herrefolkscitatet. Jättekunnig befolkning.

— »Vi föstår tammefan allting»[‡]. Inslaget av en tydligt nedvärderande primitivism i själva tankeförmågan för allt föregående på två ben går inte att ta miste på, vilket särskilt som ovan framträder i den moderna historietolkningen av den egyptiska Osiriskulten. Se även citatet nedan om Osiris i Modern Tolkning kontra OSIRIS från ursprunget (”veggo” kontra ”själo”).

— »DOM får ju absolut inte framstå som smartare än oss heller ..». Universums historia, och så där ..

 

 

1 EVIGT LIV:  Jes.32:17 — Gamla Testamentets Bibel 1917, King James Bible
     Och rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid.”.
Ps.89:3-5
     Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp i himmelen, där befäster du din trofasthet.”.
     »Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David: ’Jag skall befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.’ » Sela.”.
1 Krön.17:12¦14.. 23 .. 24
     Han skall bygga ett hus åt mig, och jag skall befästa hans tron för evig tid.”.
     » .. Jag skall hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid., och hans tron skall vara befäst för evig tid.»”.
Med många flera i Gamla Testamentet (Jes.9:7 ¦ 2 Sam.7:13 upprepas som i Krön. ovan ¦ Ps.104:5 ¦ Ps.121:8 ¦ .. kolla själv i Bibeln 1917 @INTERNET på ”evig tid” +site:runeberg.org/bibeln).

What? Osiris.

Ps.82:6: ”».. Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner; men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.”.

»UrEgypten»:

  De gamla egypterna voro ett fromt folk. I deras religion förekom ett synnerligen stort antal gudar som gärna ordnades i triader: fader, moder och son. .. Den mest kända var Osiris, Isis och Hores ..”, BKL III 1923 sp757n ¦ [‡Egyptiska Dödsboken].

— Se även bokens korta beskrivning av AMENHOTEP IV som försökte ”ändra på systemet”.

2 OSIRISKULTEN Egypten:    GUDARNA, EVIG LIV, MYSTERIERNA

........................  uppenbarligen efter arv (”Förrän .. är ..”):

1:an är (J4)föregående 2:an. Inte efterföljande. Många tycks ha missat det (”sanningen”, fortfarande alltid till aktuell konkret prövning genom sanningsbegreppet) — eller bara ”skiter i det”.

— Den som kanske har haft »särskilda uppenbarelser från Herren» och SÅ kanske kan upplysa oss här om sammanhanget får gärna träda fram och blända oss; Sakfel får inte förekomma här.

3 MYSTERIERNA Grekland:   GUDARNA, EVIG LIV, MYSTERIERNA

.......................   också uppenbarligen efter arv:

— WKIPEDIA (18Sep2019) Mysteries of Isis, Origins för sin del bekräftar också viss koppling mellan Grekland och Egypten i mysteriearvet, ”.. claimed that many elements of Greek philosophy and culture came from Egypt .. Egypt and its priests as the source of mystical wisdom.[16] ..”.

4 MATERIALISMEN:             PowerReset :

.. Kepler, Galilei, Newton, Bradley, Euler, Planck .. Tjejerna återkommer .. :

  Mysterierna — dessa vördade institutioner som även de stolta faraonerna stundom måste böja sig inför — föll i händerna på själviska människor som missbrukade dem för egna syften.”

”. Många präster, ja till och med överstepräster blev instrument för onda krafter och ägnade sig åt svart magi. De frambesvärjde fruktansvärda avgrundsväsen. Trollkonst ersatte andlighet, även på högsta ort.”,

  I det andliga mörker som sänkte sig över landet förlorade mysterierna snart sin betydelse och sitt höga ändamål.”, Brunton1935s135n.

  Dendera var ett av de praktfullaste egyptiska tempel som ännu var i bruk när Theodosius bannlysning år 379 e.Kr. av den urgamla kulturen trädde i kraft och gav den redan tynande religionen dödsstöten.

   Theodosius sändebud Cynegius genomförde sina destruktiva order till punkt och pricka. Han lät stänga alla helgedomar och mysterietempel och förbjöd de gamla ritualerna.”, Brunton1935s144ö.

  Egypten  .. Vid det romerska rikets delning (395 e.Kr.) kom E. under Östromerska riket, som emellertid icke förmådde skydda det för plundrande grannar.”, BKL III 1923sp759n.

 

 

Mysterierna: WestWorldHistoryMysteriernas innehållMYSTERIERNAS URKUND ¦ ETTAN — Sep2019 — Historiens berömda INVIGDA

MYSTERIERNAVästerländsk Historiekunskap ¦ Tidigt Bevis

Gängse litterära källor: (3 000 f.Kr.) Egyptiska Kulturens Fundament:  → Grekland → End (379 e.Kr.).

Eleusisritualerna 400-talet f.Kr.[‡T2]

 

 

Avgörande hållpunkter i Bruntons beskrivning:

 

   s127:              Den kunskap som förmedlades i mysterieskolorna var en kvarleva av den ursprungliga uppenbarelse av sanningen som jordens tidigaste civilisation hade mottagit. Detta arv måste skyddas för att bibehålla sin renhet. Man kan förstå varför prästerna var så angelägna att vaka över sina hemligheter.”.

   s121:              När döden inträder erfar själen samma upplevelser som vid invigningen i de stora mysterierna.’ ”, Plutarchos (Pluta’rkos, BKL IXsp329, 50-120).

   s121:              Bland de få utlänningar som initierats i de egyptiska mysterierna kan bland andra nämnas: Platon, Pythagoras, Thales, Lykurgos, Solon, Iamblichos, Plurarchos, Herodotos.”.

   s129:              Andra kända personer från antiken som antytt eller erkänt att de blivit invigda i mysterierna är Aristides, Menippos av Babylon, dramatikern Sofokles, poeten Aeschylus, lagstiftaren Solon, Cicero, Herakleitos av Efesos, Pindaros och Pythagoras.”.

   s122:            ” ’Medan vi vistas här på jorden, bundna till händer och fötter av kroppsliga instinkter, kan vi inte åtnjuta någon gemenskap med Gud — utom i filosofin där vi kan nå honom som i en dröm. Men när själen har blivit befriad (genom mysterierna) och inträtt i ett tillstånd som är oföränderligt, rent och ogripbart, blir denne Gud ens vägledare och konung om man sätter hela sin lit till honom och med outsläcklig längtan vänder blicken mot en skönhet så upphöjd att människoläppar ej får yppa den.’ ”,
PLUTARCHOS (50-150 e.Kr.) i ” ’De Iside et Osiride’ ” ur Brunton1935s122mö;
:
Plutarchos verkar också ha en märklig uppfattning om »LivsGemenskapen med Naturen»:
— ” .. kan vi inte åtnjuta någon gemenskap ..”: Säg det åt Tjejerna Plutarchos, när de har det som bäst: ”Ohh maj gaa..”(ISHA). Sakfel får inte förekomma här. (J6)SANNING och kärlek var det, som sagt. Evig puls: fridsamhet, ro (är evig [erotisk] extas). Total avsaknad av varje form av våld: total frihet från tvång och ofrihet och instängdhet. Glädje. Lycka. MYCKET Omfamnad.
— SKRIV DET I STEN över ingången till SVERIGES DOMSTOLAR.

EEE:

— Mendu: Kan du förklara dig närmare i ditt ordval av typen ”evig erotisk extas”? Som du VET är vi människor väldigt intresserade av JUST sådant, och kanske inte alltid SÅ upplysta, eller vad säger du själv?

— Stön. OK, låt mig försöka i alla fall:  Man kan inte tvinga sig på det, inte framtvinga det, inte beordra det att lyda eller göra eller vara. Man kan inte manipulera det, inte bestämma över det, och inte heller stänga in det. Försöker man göra det, förvandlas Det till ett skräckinjagande vilddjur som älskar att tapetsera väggarna med ens innersta inälvor och smeta ut resten med drypande hängande mentalmaror — kryp — som förföljer en tills det som återstår av en knappt är mer än sulorna på sandalerna. Kom inte i efterhand och säg att ingen varnade dig. Men när man börjar HÄNGE sig åt det, TITTA på Det, låta det vara i sitt eget, bara följa MED, inte jävlas och sätta sig på tvären, då, tjejer och grabbar, blir det åka av. Sanning och Kärlek. Inget annat.

— Så: Den som frågar har aldrig upplevt något åt det hållet, eller? I så fall: Den har nog helt säkert framtiden för Sig. Rätta om fel.

— Det skönaste, ljuvligaste sluta-aldrig som alls finns. Inte sällan MED kläderna (fortfarande) PÅ. Skriv upp det på en banderoll i riksdagshuset, tydligt så att alla kan se texten.

— Eller som det tydligen också får förstås — Gamla Testamentet Bibeln 1917(ISHA):

HögaV.2:7 ”Jag besvär eder, I Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill.”, (samma text upprepas längre fram ..), samt särskilt 7:2 ”Ditt sköte är en rundad skål, må vinet aldrig fattas däri.”. Som sagt ..

   Att tillåta sig att beundra naturinnehållet för naturinnehållets egen inre fridsamma (erotiska) natur, själva den konstitutionella (celldelningen) livsprocessen, dess livgivande krafts egen skull, i beundran och hängivenhet, dess definitivt absolut Renande genomlevda och upplevda och inlevda erfarenhet, klangerna i ekot från dess minne, den ropande längtan efter att få återse det, dess Fält och Blommor och Prakt, vad du vill, om och om igen, utan slut, det är ”evig (erotisk) extas”: att tillåta sig att ge sig hän — och den sociala och kulturella möjligheten att KUNNA göra det utan hinder. Och samtidigt inse faktum: vi är gäster här i livet. Vi äger inget och ingen. Det endast fördjupar inlevelsen. Osjälviskheten[ISHA].

   Bra tips: ta (ofta) pauser emellan (följ alltid de egna instinkterna). Eftertanken har en viss benägenhet att förstärka intrycken, och med det öka intensiteten, inlevelsedjupet, i alla efterföljande försök: utforska naturen. Alla branscher, alla kategorier, alla erfarenhetsområden. Absolut rätta om fel.

 

MystUr:

EFTER SKRIFTENS URKUNDSINNEHÅLL:

MYSTERIERNAS URKUND — OSIRISKULTEN

 

Enda (ännu Sep2019) här kända sammanhängande källa som beskriver en helhet (kanske inte alltid så träffsäkert) med MYSTERIERNA är Paul Brunton i boken (orig. A SEARCH IN SECRET EGYPT, 1935) Till Egypten.

   Citaten nedan beskriver detaljer som (i jämförelse med t.ex. WIKIPEDIA) ligger helt utom ramen för gängse etablerade verk i ämnet. Jämför även inledningsvis Plutarkos utsaga kontra moderna verk i Tidigt bevis.

 

BEVIS:

JÄMFÖR GENOMGÅENDE i Ettan med följande citatinnehåll — ETTAN (fortfarande till prövning: dess underliggande sammanfattande väsensgrund) som det som här i denna framställning står fram som den absoluta urkunden, upprinnelsen och kulturella upphovet till »hela spektaklet»: evigt liv.

   Paul Brunton sammanfattar Osiriskultens kärna, syfte, ändamål och företräden så — alla textmarkering med färg och fetstil är mina egna för markering av central kontext och nyckelord:

 

OSIRIS: [s127Ref]

  Vi kan förstå de forntida religionernas verkliga betydelse bättre när vi insett att dess huvudfigurer är förkroppsligade symboler för människosjälen, vars äventyr åskådliggör själens egna upplevelser under sökandet efter himmelriket.”,

  Osiris förkroppsligar det gudomliga jaget hos människan. Hans levnadsöde åskådliggör hur detta högre jag nedstiger i de materiella världarna för att sedan på nytt finna vägen tillbaka till ett högre andligt medvetande.”,

  Uppstyckningen av Osiris kropp i fjorton eller fyrtiotvå delar symboliserar människans nuvarande tillstånd av andligt förfall där hennes ursprungliga harmoni har rubbats. Hennes intellekt är åtskilt från känslolivet och den fysiska kroppen från själen. Hon är förvillad och ett rov för motstridiga impulser.”, Brunton1935s133m; — forts. Isis nedan;

  Den högsta egyptiska läran som bildade en teoretisk bakgrund till invigningens avancerade grader förkunnande att människans själ måste vända tillbaka till och återförenas med det gudomliga väsende som den ursprungligen utgått ifrån. Denna återkomst kallades ’att bli Osiris’.”, Brunton1935s133n.

 

ISIS:

  Berättelsen om Isis som samlar ihop de spridda delarna av Osiris kropp och skänker honom livet åter, skildrar hur människans harmoni återställs genom mysterierna eller genom naturlig utveckling. Hon återuppstår i sitt ursprungliga, enhetliga tillstånd där det inte existerar några motsättningar vare sig mellan kropp och själ eller mellan känslor och förnuft — och där allt samverkar i en harmonisk enhet.”, Brunton1935s133mn.

  Om Isismysterierna skriver han:”, Brunton citerar från Plutarkos (’De Iside et Osiride’):

  ’ Medelst dessa medel förbereds de för insikten om det främsta och högsta medvetandetillstånd som gudinnan håller i utsikt för dem. Namnet på hennes tempelIseidon — syftar på insikten om det eviga väsendet som inte har någon orsak, utan existerar av sig självt, och som människan kan uppnå om hon närmar sig det på rätt sätt.’ ”, Brunton1935s122m.

 

MYSTERIERNA:

  Iamblichos skriver om de egyptiska mysterierna:”,

  Insikten om det godas innersta natur och fullkomning vilar hos gudarna. Vi präster är gudarnas främsta och äldsta redskap. Kunskap om gudarna medför självkännedom och ett uppvaknande till insikt om människans innersta natur. Den gudomliga gnistan hos människan vilken en gång var förenad med gudarna i kraft av sitt medvetande om dessas existens, sjönk ned i ett tillstånd där det fjättrades av ödet och livets nödvändighet. Därför måste människan fundera ut ett sätt att frigöra sig från dessa band. Den enda vägen till frihet är kunskap om gudarna. Detta är ändamålet med de egyptiska prästernas ritualer där själen lyfts upp till ett gudomligt plan.’ ”, Brunton1935s122mn.

 

 

HUR övertygar men en person som har upplevt Gudarna i Mysterierna om ATT dessa företeelser blott är (med Buddhas sätt att framställa ämnet)

 

 

DET MEST POSITIVA min mening MED BUDDHAS RENHETSLÄRA är att han gör rent hus med »alla husgudar» och ställer fram — precis som Jesus gör det i (J4)”en är eder läromästare, Kristus” — EN enda primär ”överFader”. En (filmduken som alla filmer, historier, händelser, former, fenomen, skepnader, rubbet spelas upp på: den rörelselösa bakgrunden som uppbär all rörelse: kraftgrunden, styrkan i allt). Enkelheten, sammanhanget, enhetligheten; fridsamheten. När vi springer, går, cyklar, sitter, ligger. Alltid, 24/7.

 

illusoriska manifestationer av det enda enhetliga varats väsende” — INTE verkliga existerande självständiga väsen — även om det TER sig så?

— Man får börja om från början: ”PowerReset”.

— »utrustningen hade stallat på grund av överbelastning (kass Kapten)»:

 

Hur övertygar man en född människa att hennes förnimmande själ REDAN befinner sig inom ”ett upplyft gudomligt plan”? Barnen behöver då rakt ingen direkt undervisning i Det, vad vi vet. Vuxenheten däremot har det mera Problematiskt, från och till[‡DocFolk].

 

OSIRIS i Modern Tolkning (1926):

Jämför[‡TidigtBevis] den moderna (1800+) historieuppfattningen om Osiris och ISIS — incestmakar

 

  Osi’ris,  fornegyptisk gud. Urspr. sannolikt en vegetationsgudomlighet, besläktad med Adonis och Tammuz samt dyrkad särskilt i deltastaden Busiris (”O:s hus”), blev O. redan tidigt de dödas beskyddare och från omkr. 2000 f. Kr. Egyptens förnämste dödsgud, med ett andra kulturcentrum i Abydos (se d. o. 2). I mytologin framställs han ss. förmäld med sin syster, gudinnan Isis, och med henne fader till Horus.”,  BKL VIII sp1438ö. forts.

 

Märk (incest i vårt tidevarv förknippas [riksdagen] med något mycket syndigt) den här också tarvligt hållna »förklarande» stilen (— »Vi förstår allt»). Mera sanningsenligt — Jämför OSIRIS — skulle man ha förväntat sig, ungefär:

 

— »Man är allmänt osäker på tolkningen av de antika kulturernas religiösa aspekter, och inga direkt klara och tydliga uttolkningar är ännu kända i någon etablerad mening. Enligt ..  anses dock .. ».

— Det är den rent naturvetenskapliga hållningen som förväntas av en seriöst hållen skrift. Ordet ”sannolikt” får inte förekomma i tolkningsmeningar med mer än man ger tydliga referenser till vad den typen av slutledning grundas på. Här (BKL som ovan: incest) saknas den tydligen helt.

 

OSIRIS-ISIS-beskrivningen i Bruntons bok via olika citat från närmast dåtida Egypten och dess förtrogna, har ingen sådan INCEST-bild. Osiris är den genombrutna SönderIrrande Människosjälen som Gudinnan Isis helar och återför till ett ursprungligt harmoniskt tillstånd.

— Herregud, varifrån får den moderna historiekultens A-lag sina uppslag?

— »Det beror på att MÄNNEN som totat ihop den typen av Historia är missnöjda med — inte att de HAR liten penis, utan — att de TYCKER att den är ”för liten” i förhållande till den mera Manligt Moderliga Instinktens Företräden». Eller, kanske: »Vi blev litenare än vad vi hoppats på»:

— Kompensationsångest för utebliven älskog; Icke-fullständigad existensförklaring — med hög ämbetslön: Mycket Ansvar och Högt Ansedd — Litet Förstånd.

   Mycket starkt argument.

— Det är symtomen det, ja, sarkastfröken där. Men vilket är botemedlet då — så att även de men Liten kan uppleva och glädjas, berusas och entusiasmeras av Stort? Hur?

— Det beror på statsskicket: uppfostran, sällskapet, den fundamentala bristen på kärleksfullhet; Hur mycket än den enskilda människan försöker för egen del, och även lyckas: Så länge statsskickets ansvariga inte har vett att skilja ut våldet från erotiken, att fullkomligt ge fan i att censurera människors våldsfria och blodsutgjutelsefria artisteri — fantasierna — lider också befolkningen, speciellt den manliga delen, av ett motsvarande sexkomplex — ständigt hamrande pepprande piskande våldsinslag — som bara kan ha ett framtidsläge: värre. Beslut utom människovärdighetens igenkännande och erkännande genererar våld och ofrihet EFTERSOM .. . Fascism. Diktatur. Satanism. Ett samhällsskick som kväser erotiken på våldets förhärligande. Den människa (man, kille, pojke) som har brutit igenom den spärren är FRI inuti, helt oberoende av storleken på sin jättefina naturpenis, men fortfarande en slav, en träl under det elaka statsskicket. Rätta om fel. Absolut.

 

forts.

  Dödad av sin illvillige broder Set, väckes han åter till liv genom Isis’  besvärjelseformler och blir nu konung i underjorden, medan Horus går till strids mot faderns baneman. På denna myt, vilken årligen dcramatiskt upphöjes bl. a. i Abydos, anspelas otaliga gånger i Egyptens religiösa litteratur.”, BKL VIII sp1438m.

 

Citatstället blir eller kan så förstås bli i ljuset av de mera ursprungliga Osiris-citaten ett skolexempel på

UPPKOMSTEN AV EN HISTORISKT BEKLÄDD MYT:

incest-föreställningar genom egen utbroderad kulturstympad fantasi

som sedan inkorporeras så sensationellt i en SÅDAN ursprunglig helt annan historisk urkund såvitt här korrekt uppfattat.

   Ett annat ord skulle vara: (tarvliga) bedrägerier, (skymfliga) irrläror: relaterbart (smutsigt) vanvett.

— Inte på grund av någon elak eller illasinnad konspiratorisk planläggning. Utan enbart på okunnighetens DRIFT.

 

WEBBMATERIAL @INTERNET (18Sep2019) omtalar för övrigt INCEST som mer eller mindre ”kungligt etablerat” i äldre kulturer, bland annat Egypten:

 

  Very often the king married his own sister occasionally his own daughter to preserve the purity of the royal blood.”,

ANCIENT EGYPT ROYAL INCEST

http://www.love.egypt.com/royal-incest.htlm

 

— Källan ger inga referenser. Här är inte känt HUR man har kommit fram till dylika beskrivningssätt, om det är rena skrifter som berättar om intimiteterna, verkligen upplysande litteratur, eller om det är rena moderna tolkningsföreträden (som kittlas av blotta fantasin, inget våld och tvång förutsatt).

— Källan kommer dock starkt på slutet med att panga bollen i krysset:

 

”;  the institution of sister marriage spread among the people, and as late as the second century after Christ two-thirds of the citizens of Arsinoe were found to be practising the custom”.,

ANCIENT EGYPT ROYAL INCEST

 

Om vi förutsätter att ”seden” (the custom) inte byggde på tvång utan frivillighet (äkta kärleksfullhet) är det tydligt att uppgiften blev både folkkär och populär.

Men det är uppenbarligen och i vilket fall en helt annan historia än den som berör Osiris och Isis:

— ANDLIGT (aforistiskt-metaforiskt). Inte lekamligt kroppsligt fysiskt.

 

 

Osiriskulten missar pårampen (sanning&Kärlek — inte makt&Myndighet) — och urartar också tydligt längre fram

Vi kan genom citaten i Bruntons bok (just) skönja vissa möjliga utvecklingslinjer — i kraft av den senare kända historien;

 

HUR hela den egyptiska mysteriekulten urartade och till slut förbjöds (379 e.Kr.) av den kristna erans företrädande makter:

 

Osiriskulten urartade till en föreställning om att ”gudarna” — de olika förnimmandesfärernas faktiskt onekliga existenser (jämför närmast drömvärldens former och figurer) — i själva verket var verkliga andeväsen (”gudar”) i stället för (»mångfaldens manifestationer av»)[‡B1]¦[‡B2] den ursprungliga bakomliggande enhetliga väsensgrund som underförstås i Ettan i »ursprungets textbok»: GT-urkunden (GT, Gamla Testamentet 1917)[ISHA]. Så kan man tolka ATT och HUR »Egensinnets epok» inleds med »de vällovliga»[‡PerMemoSpecial] Osirismysterierna.

— PRECIS SOM IDAG (5Okt2019): TEXTBOKEN GT-BIBELN FINNS, MAN ÅBEROPAR DEN, MEN YPPERLIGT[‡] FÖRSTÅR DESS INNEBÖRD.

 

 

I syntes av citaten om Mysterierna — gudarnas ursprung ..

VI KAN SE STRUKTURERNA i det historiska händelseförloppet — med god hjälp, exempel och ledning från, genom och av Buddhas sannings- och kärlekslära (och i viss mån även genom de likartade utsagorna från Jesus):

— Föreställningen om ”GUDARNA” med ”insikten .. vilar hos gudarna[‡] och liknande attribut härstammar från — vad?

 

OM insikten blir ett självändamål (ÄGANDE: anspråk; egenmakt) missas hela syftet: enhet utan delar.

— Ändamålet är INTE att hyra släpvagn från OK för att föra med sig Insiktens Bohag i Evigheten, utan BEFRIA SIG från alla dylika föreställningar: att låta enheten vara enheten: att LEVA den. Inte HA den. Herregud.

 

Med den här författarens egen tolkning:

— I Buddhas presenterade föreställningsvärld (särskilt Surangama sutran, se SVARET) finns bara ett enda sammanhängande tillstånd med en enda sammanhängande övergripande väsensgrund;

 

[Med meningarna från Jesus: En och endast en enda LäroMästare och väsensform: (J4)”ty en är eder läromästare, Kristus” med (J6)”Jag och Fadern är ett” och (Joh.8)”Förrän Abraham blev till, ÄR jag”]

 

Den enda sammanhängande och övergripande väsensgrunden — filmduken som allt spelas upp på — innefattar och bygger på (»är») medvetandeströmmar (”drömbilder”: filmerna, historierna, figurerna, gestalterna, handlingen, storyn). Medvetandeströmmens kraftbilder (ibland oerhört starka) i den föreställningen (själva ”bion”), eller deras strömningar i vårt tänkande och förnimmande, kan förefalla ha eller rent av vara egna självständiga väsensformer — ”gudar”: nivåer, olika styrka, olika associativa strukturer (färger, kontraster, mörka, ljusa, osv.). Dvs., sagt med (Buddha-) kunskapens genomlysande lampa: olika »underavdelningar» som ifall man väsensupphöjer dessa de enskilda företeelserna (formerna, figurerna) mera kommer att höra till okunnighetens princip än insiktens: man förvillas.

 

VI GÖR INGEN SÅDAN ÅTSKILLNAD ELLER UPPDELNING av eller i förnimmandevärlden SOM DE GAMMALEGYPTISKA PRÄSTERNA GJORDE (tack vare ledfigurer som Buddha och Jesus m.fl.).

BuddhaFenomen: Se även UPANISHADERNA

Eller som Buddha (BTS) uttrycker sakens kärna:

 

 

— EN sammanhängande förklarande upplysande oskapad oförstörbar omfamnande väsensgrund som innefattar alla möjliga former, sammanhang, fenomen och tillstånd (se även TAOP)[‡]:

— Det finns inga ”gudar” — även om det TER sig så: vÄldiGT ”KRAFTigA Visioner”. Dessa är, förvisso, sanna i meningen av att vara förnimbara, men de är inte sanningen (Vi bjuder in dem på Liptons Te och försöker konversera med dem om sanningen och kärleken, så får vi se vad det är för ena ..)[ISHA]. Det finns (fortfarande) en viss skillnad mellan höger och vänster.

VILKEN är då (alltså) den genomträngande väsensformen som låter oss se skillnaden, enheten som sådan?

 

 

— Kärleken till sanningen. Sanningen i kärleken. Helt omöjligt att sönderbryta, förstöra, påverka, ändra, manipulera, skrämma eller andra eminenta försök att grusa (Ettan): »Hemmets Sanna Lugna Rofyllda Vrå»: sann moderlig omsorg, den som så vill. Det är tillåtet att uttömma sig i ett hjärtligt skratt, emellanåt.

 

— Men hur går det då med ”GT-SKRIFTENS URKUND”? Osirismysterierna med sina ”gudar” kontra [ISHA][Ettan]GT-Bibelns enhetslära?

— PRECIS SOM ÄNNU I DENNA DAG (nu 5Okt2019): GT-Bibeln 1917 (King James Bible) står där den står — och ingen bryr sig (Se Kristenheten) i samtidigt åberopande av att man Visst Bryr sig hela tiden och inte gör annat. Jämför som praktiskt konkret exempel:

 

BALSAMERINGEN:

Aforistiskt — bevarandet av en egenskap, ett särmärke, en individuell prominent särskild form.

Fysiskt — kroppens inälvor avlägsnas, kroppen lindas in med tyg och salvor som utestänger insyre.

  Balsame’ring,  ett även hos forntida folk brukligt sätt att söka bevara döda kroppar från förruttnelse.

B. nådde sin högsta fulländning hos egypterna. Dessa använde olika metoder, av vilka den dyrbaraste bestod i inälvornas uttagande och kroppens behandling med kryddor och salter. .. varpå hela kroppen omsorgsfullt lindades. Därigenom hindrades luftens tillträde och fördröjdes förmultning. .. ”, BKL I 1922sp1036.

1Mos.50:2 — ”  Och Josef bjöd läkarna som han hade i sin tjänst att de skulle balsamera hans fader; och läkarna balsamerade Israel.”.

1Mos.50:26 — ”  Och Josef dog, när han var ett hundra tio år gammal. Och man balsamerade honom, och han lades i en kista i Egypten.”.

— Dessa två är de enda förekommande ställena i Bibeln 1917 med ordformen ”balsamera”.

— Vilken skulle den särskilda (aforistiska) egenskapen vara att understryka för ”Israel”?

1Mos.32:28 — ”ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger”. Namnet Israel från föreg. Jakob. Se namnen från Begynnelsen.

Man ärver inte ett sådant särmärke: Man förtjänar det. Per. Andemeningen. GeoISRAEL.

För Israels (föreg. Jakob) son Josefs del

(som hånades/hatades [1Mos37:19, ”»Se, där kommer drömmaren. .. »”] och bedrogs av sina bröder och såldes som träl till Egypten),

enbart själva åminnelsen (hedersamhet) för faderns del.

Dessutom (1Mos.37:3): ” Men Israel hade Josef kärare än alla andra sina söner, eftersom ..”.

— Det är i vilket fall den rent anständiga metaforiska/aforistiska tolkningsbilden som förefaller ligga närmast till hands i GT-skriftens andligt skolande uppgift: sanning&kärlek, fridsamhet. Inget annat. Rätta gärna om fel.

 

Enda synbara sättet för att förklara den historien blir att den — skriften i sitt bokstavliga textursprung — visst fanns vid tiden för Osirismysterierna

 

(Se även i SCENARIOT och LUCKORNA I ETABLERAD ARKEOLOGISK KRONOLOGI)

 

men att Osiriskulten[‡] i den egyptiska kulturutvecklingen (de omgivande folkens nivå, deras sätt att tänka, associera och reflektera) utvecklades som en särskild separat gren[‡Kulturbeviset] vid sidan av »de gamla heliga skrifterna» — Jämför KulturBeviset: ”Still Going Strong”.

   Med den (här helt improviserade) inskjutningen förklaras — så — direkt per automatik

— oklarheter leder till motsättningar om man inte känner rättsgrunderna och vet hur att kremera bovarna

hur hela den påföljande världshistorien också urartar i våld: egensinnets växande popularitet (KRISTENDOMENS 2 000 år synnerligen BLODIGA HISTORIA);

— GT-skriftens urkund (från vårt hypotetiska GeoATLANTIS) som vi förutsätter i det här scenariots prövande ljus KUNDE alltså obehindrat, rent principiellt utan några som helst hinder bevaras (1234) i GammalEgypten. Men bara in till en viss tid då motsättningarna blottade en utvecklingsreva i den gammalegyptiska kulturens struktur: tänkesätten börjar brytas upp. En ny epok börjar, en gammal förvittrar. Jämför passagen med Amenhotep IV (1 379 f.Kr.).

 

GT-skriften sägs först ha blivit nedtecknad (till grekiska) från runt 200 f.Kr:

  Till grekiska översattes Moseböckerna redan på 200-t. f. Kr. i Egypten och under den följande tiden även övriga delar.”, BKL I sp1433. Se även antydd referens för redan befintliga GT-skrifter från i varje fall 500 fKr.

Se vidare i GeoISRAEL.

 

— Vi SKULLE INTE KUNNA BEVISA ETT SKVATT

 

UTOM ATT GT-urkunden krävs föregående Egypten (se Summeringen) för att ge en enhetligt begriplig sammanhängande historiebild

 

med den historiebilden, bara peka på en historia av (troliga) strömningar i attityder OM det inte vore för det tydligt uppdagade beviset i GTbevis1:

GT-urkunden föregår bevisbart i detalj Egypten (GTbevis1¦SUMMERING) SOM ger en enhetligt begriplig sammanhängande historiebild: Jesus som historiskt uppträdande sanningsvittne. Finns relaterbara sakfel i den prövningen, måste felen preciseras. Det är hela uppgiften. Ännu inget upphittat.

 

GT-texten nämligen, dess enhetlighet och sammanhang, kan omöjligen härröra från någon annan källa än en som är bekant med insikten: sammanhangets obrutna kontext. Det är uteslutet. Och det är vad hela prövningen här går ut på: att hitta sakfel i den skrivningen. Och att, om något sådant upphittas, avfärda hela den här presentationen som osaklig och ogrundad. Vi vet inget annat sätt. Se även viss sammanfattning i Sanningen illustrerad.

 

 

VARFÖR VIKTIGHETEN ATT AVGE LÖFTE ATT INTE YPPA NÅGOT DETALJERAT OM MYSTERIERNAS INNEHÅLL? What’sUp? [‡0][‡1]¦[‡2]¦[‡3]¦[‡4]

— Paul Brunton för sin del ger svaret nedan i GLUF.

 

 

— Kandidaten bringas fram till ett motsvarande kroppstillstånd liknande en (nära) HELT död lekamen. Ingen (direkt, normal) kontakt finns mellan medvetande och kropp, mer än den som bestämdes eller anvisades av den invigde prästen, den s.k. hierofanten. Att tala-berätta om upplevelser från ett sådant tillstånd med människor som (kanske) var (allt för ivriga och) angelägna om att få veta innehållet, skulle förmodligen kunna leda till mer skada än nytta. Krafter som ingen normalt vaken människa har minsta susning om, enbart människor som har genomgått särskilda studium. De allra flesta individer under Egyptens kultur och utveckling hade INTE den erfarenheten (»VARNING: Livsfarlig ledning»). Sannolikheten att mista förståndet på grund av en ännu inte individuellt personligt mogen anda i blotta hörsägen om »fördolda detaljer» blir högst märkbar. Eftersom vi alla människor står på olika utkikspunkter i livet, och ingen av oss, direkt i allmänhet om inte så särskilt skickad, kan berätta för den andra om vad som är vad, BLIR alla oöverlagda ”invigningskalas” förknippade med vissa äventyr — om man inte träffar ”rätt sällskap”.

   I EN ANNAN DIMENSION blir vi helt oberoende av den typen av ”invigningskalas” EFTERSOM den springande punkten i ”upplysningen” INTE är att DÖ utan att (fortsätta att) LEVA — inuti. Att upptäcka, förstå, inse och förnimma hela — rubbet — medan vi är naturligt vakna (ISHA). ENDA här veterligt effektiva NYCKELN till en sådan levande vaken insikt och inblick och kunskap är (M5)kärleken: hänfördheten, hängivenheten, naturbeundran, inlevelsen, osjälviskheten, en djup strävan att få VETA, att få KÄNNA, att få UPPLEVA, att få EFTERFORSKA naturen i livet. Maten — smaken, det goda: vi äter ihjäl oss, en del — är bara ena sidan av saken. Där finns Det — eller så inte alls. Hjärtats väg i dess mest positiva bemärkelse. Alla levande varelsers högsta lycka: att få uppleva — veta — enheten inifrån ursprunget.

 

 

 

 

CitatBruntonSpecial:

Särskilda ställen med citat ur Bruntons bok med mina kommentarer

 

s115n  Ändamålet med invigningen var att kandidaten skulle lära sig att ’det inte finns någon död’.”

— Nej. Jaa. Förälskade människor har nog redan noterat den möjligheten, enbart på omfamningens kredit.

s118mn    En av dem har förklarat: — Tack vare mysterierna behöver de jordiska varelsernas död inte längre framstå som något ont utan tvärtom som något gott.”

s119m  Apulejus, omnämns också i Wikipedia Mysteries of Isis: ”  Many texts from the Roman Empire refer to the mysteries of Isis, but the only source to describe them is a work of fiction. the novel  The Golden Ass, written in the second century CE [COMMON EPOCH] by Apuleius.”. Ass i betydelsen DONKEY. Ett förvandlingsnummer sker. Men ingenting av nedanstående innehåll från Bruntons bok verkar finnas i Wikipediadelen:

s121ö  Apulejus berättelse genom Lucius, ”  Jag färdades till dödsriket och trädde över Prosperinas tröskel. Jag fördes genom de olika elementen och återvände sedan till jorden igen. Jag såg solen stråla i full glans mitt på natten och närmade mig gudarna som dväljs i himmelen såväl som i underjorden och tillbad dem ansikte mot ansikte. Jag har nu berättat ting som du inte kan veta något om fastän du nu har hört dem!”.

— Det finns tydliga paralleller här till Tibetanska Dödsboken[‡].

 

s122m  .. en skönhet så upphöjd ..”, se hela citatdelen i s122Ref.

— Dåtidens kulturmönster och ANDA skiljer sig tydligen delvis mycket från vår egen tids i den fria individens synsätt: ”.. en skönhet så upphöjd att människoläppar ej får yppa den” associerar till att LIVET vi dödliga lever här i vår egen tid skulle vara ett »Andra Klassens Nöjesfält», medan »Den Verkliga Underhållningen» inträder FÖRST sedan kroppen fallit bort. Wao. Med den inställningen ligger det inte långt bort att också börja utföra reguljära riter med ”människooffer till gudarna” (Jämför MAYA-kulturen). OM kärleken med Fadern har sådana dolda avsikter, varför skicka hit Jesus? Upplys oss. Berätta. Visa.

s126ö  de invigda fick svära tysthet, ”  De människor som invigdes i mysterierna fick svära en högtidlig ed att aldrig yppa något av det som ägt rum inom templets heliga murar. Endast ett begränsat antal kandidater invigdes varje år.”.

— Se även andra ställen som omnämner ”tystnadsKyskheten” i Tystnad 1 ¦ Tystnad 2 ¦ Tystnad 3.

s128ö    Men det hypnotiska tillståndet lyfter inte upp henne till en medveten insikt om själens verklighet, odödlighet och oavhängighet”. Brunton diskuterar konventionell hypnos kontra mysteriernas ”försjunkande”:

— Nej. Så är det nog. Hypnotism gör inte det — och ingen ”artificiell invigning” heller. Vi studerar det.

   Buddha för sin del (för att exemplifiera) undervisar om TÄNKANDETS VÄG till en sådan nivå av insikt och inblick: att befria sinnets innehåll av »OVÄSENTLIGHETER» som leder till att »dimmorna skingras» (Buddhas undervisning i Surangama sutran)[‡] — och DÄRMED ”insikten av och i hjärtat” (Nirvana). Enklare: kärlekens, hängivenhetens och ödmjukhetens, med medlidandets och inlevelsens, väg (även TAO [Taoismen])[ISHA][Ettan]. Det är kärleken-fridsamheten som är den centrala detaljen: evig, oskapad. Svår att ta till sig för den som är egensinnig: Det finns ingen genväg dit: Inget transtillstånd, inget »borta från kroppen»-tillstånd kan upplysa den enskilda individen om HELHETEN; kroppen ingår(ISHA)[Ettan][Andemeningen][‡Matt1038Ref] i helheten. Det finns inga genvägar.

 

 

Så, min mening:

— ”MYSTERIERNA” fördunklar — därför att de är förbehållna en avgränsad del människor. Kunskapen fungerar inte så. Kunskapen är till för alla födda — vakna. Fullt normalt levande människor. Och jag undrar just om Mysterierna INTE blev just en AVART från den här sceniskt förutsatt redan existerande ursprungliga rena GT-urkunden (redan befintlig, föregående Egypten): Strävan att ”uppnå kunskap om det eviga livet”(Ettan) genom olika typer av religiösa-andliga ritualer urartade i egensinne.

   Otvivelaktigt händer saker och ting med och i dessa ”ritualer” (medvetandeströmmarnas kanalisering genom olika vägledande ritualgrepp). Men (min mening) talet om GUDAR får eller Ges en överdrivet högtstående mening, eller KAN erhålla en sådan. Nämligen I OCH MED ATT det centrala i alla dessa ”ljustivolin” som dock inte framhålls i mysterierna men framgår t.ex. genom Buddha är den bakomliggande GENOMSYRANDE HELHETENS (R)ENHET. Mysterierna. som det framställs, fokuserar mera på »LjusFormerna» (”visioner av gudar och änglar”)[‡].

Huvudsaken tappas bort för den mänskliga fåfängan att vilja underhållas av sensationer istället för att fråga efter sanningen. ”Harmonins och enhetens princip” som Buddha uttrycker saken tappas bort.

   Det avgörande för själsinsikten är INTE själva formerna, figurerna, gestalterna som sådana, konturerna (FILMEN OCH DESS HANDLING), själva strömningskrafterna. Det avgörande för själsinsikten, rätta gärna om fel, är det som uppbär gestaltningen: FILMDUKEN SOM SÅDAN som visar och innefattar alla filmer och historier och figurer. Det som uppbär själva det kvalitativa. Formerna och flödena finns i vilket fall alltid med. (Man har, i vissa kultcentra, anordnat särskilda Tempel, Biografer, där man kan sitta särskilt och inleva, träna, ensam om man vill ..). Kort sagt:

— MYSTERIERNA MISSAR HELHETEN på kredit av att upphöja FORMERNA. Min tolkning. I klartext:

Jag har inget som helst intresse av att HA  visioner av gudar och änglar[‡]. Bevaremigväl.

— Varförintedå?

   FÖRUTSATT MAN ÄR FRISK, ATT MAN INTE UPPLEVER DEN EGNA KROPPEN SOM EN PLÅGA:

— MED stjärnor ovanför: Tycker du det ser ut som att det finns någon ANNAN Höjdare än den här? Se även i GESTALTNINGSGRUNDERNA.

 

Calling ATLANTIS .. ello .. ello ..  111 ..  333

— Roger .. Roger .. Mayday .. Mayday ..

 

Allt vad vi upplever bestäms på, av och i den aktuella situationens andakt.

 

Livets inneboende hemligheter måste sökas, efterforskas, och inses i VAKET tillstånd(ISHA)[Ettan].

 

— Varför då?

— Livet. Inte döden. Inte sömnen. Inte medvetslösheten. Jättesvårt. Gravitation, elektricitet, människorätt.

   Vårt hem att upptäcka, leva och forska i: En PLANET i Universum — MED Stjärnor över.

   Kolla BygdLjusFria ställen — mitt i en stjärnklar natt [Sep-Mar], uppåt: wao wao wao .. .

— Vadå .. Visioner?

   Det snyggaste som någonsin funnits. Naturen ropar ut det. Konstant. Hela tiden.

— ”»Vad har det tagit ÅT er människor .. som inte SER längre ..»”. .. Enheten. Harmonin. Fridsgrunden. Sällheten. Den Naturliga Okonstlade Extasen .. Upprymdheten .. Uppskattningen .. Beröringen ..

 

— På en Jord som nöts och slits: ALDRIG TVÅ EXAKT LIKA VÅGKAMMAR. Varje är unik i sitt slag — och kommer aldrig, aldrig, aldrig någonsin åter. Ever. Det är storslaget. Varje blomma .. varje andetag ..

— Vårt HEM i Universum. ”I could KILL for you ..”.

 

Den fysiska kroppens begränsningar ..

s128mö, Paul Bruntons egen beskrivning: ”  Med hjälp av min egen upplevelse i Den stora pyramiden och vittnesmålen på templens väggreliefer har jag kunnat rekonstruera Osirismysteriernas hemliga ritualer.”,

  Deras ändamål var att med hypnotiska, magiska och andliga medel, under några timmar eller dagar, befria kandidatens själ från den fysiska kroppens begränsningar för att han därefter skulle kunna leva med minnet av denna avgörande upplevelse — och rätta sina handlingar därefter! Genom en personlig förstahandsupplevelse erfor han att själen faktiskt överlever döden, något som de flesta andra människor bara kan tro på, något som är en del av deras religiösa föreställningsvärld.”.

— En FÖRHANDSVISNING för den som är beredd att offra sig för »TuristVersionen». Min tolkning.

   Om man tar beskrivningen på allvar, skulle dess väsensessens innebära ”en tredje religion” vid sidan av utsagorna från Jesus och Buddha. Men en ytterst komplicerad sådan med tanke på själva minnesaspekten: RESTEN »som lever kvar» är ingen hel människa, bara en halv »kvarleva» nedtyngd av ”tystnadsplikt” och oförmåga att uttrycka en full mening utan att dölja något. Det blir svårt att se en sådan varelse som något ”helt och fullt friskt”. Varför då? Därför att hela livet bygger på att GE den enskilda individen en HELHET där ALLA arter — alla klanger, alla nyanser, alla skiftningar, alla grader — finns med: får man inte dela med sig i det, kvävs man. Det kallas också betryck och förtryck om det blir långdraget. Min tolkning:

— Det är ingen tilltalande tanke att närapå ”ta livet av folk” för att upplysa dem om vad vi redan vet på enklare vägar: När allt kommer omkring (ENHETEN)[Ettan] fanns varken en början eller finns ett slut. »Så det så». Enda sättet att »stå ut med Det»: praktisera älskvärdhet, sanningsenlighet i alla väder: kämpa med motluten — med all makt och kraft. De ger med sig. — Tillåtet att vila — aldrig att ge upp.

 

 

Guds Lekamligt Utvalda Överfolk: Citat ur Bruntons bok

 

 

»GUDS LEKAMLIGT UTVALDA FOLK» — upphovet

 

s128n  ”Egyptens namn under den klassiska eran ..”: ”  Vad var hierofanterna för slags övermänniskor som kunde åstadkomma så genomgripande förvandlingar hos en medmänniska?”,

  De som satts att vaka över den högre kunskapen var antingen överstepräster eller präster av hög rang. Deras kunskap omgärdades med den största sekretess och var så svårfångad att Egyptens namn under den klassiska eran kom att bli synonymt för mysterium.”.

— Med »TuristVersionen» som hägrande mål »för alla och envar» blir det mera förståeligt och begripligt OM mysterieprästerna var angelägna att INTE släppa ut detaljer: missbruk av dessa skulle kunna förstöra en människa, rent mentalt;

s129ö  Hierofanterna hade goda skäl att vidta rigorösa försiktighetsmått. Det är uppenbart att skeptiker och kritiker måste utestängas från upplevelser som kunde medföra livsfara för dem. Dessutom var man inte villig att kasta pärlor för svinen.”.

— Där ligger tydligen hela kärnan bakom ”tystnadsplikten”[‡1]¦[‡2]¦[‡3]. Insikten om att missbruk skulle få katastrofala följder;

” Det stora flertalet människor hade inte uppnått tillräcklig mognad för att kunna genomgå upplevelser som i olyckliga fall kunde leda till vansinne eller död. Därför blev invigningen ett privilegium för ett utvalt fåtal.”.

 

Det är OCKSÅ alltid risken med förståndet i »egen avgränsad mening»: att man upphöjer pärlglans åt idéer som i grunden lämnar en del övrigt att önska[‡DocFolk]:

 

— BESLUT paneler, församlingar, råd har ingen myndighet över människorätt: (M1)igenkännandet (eng. recognition) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj som grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen (tidlösa lagformen):

— Det utesluter uppställandet av en idé om ”kunskap”, vara vad den vara må, som inte samtidigt ligger öppen och fri för varje född människa att få ta del av oberoende av bakgrund. I annat fall blir kunskapsbegreppet värdelöst annat än som ett upplevt betryck: fascism.

   Tolkningen (för min del) av hela mysteriekulten blir så, konsekvent:

— »Mysteriekulten favoriserade Internt Sekteristiska Råd som Övergudar över lägre stående människor».

— NotGood: = kommande djupgående motsättningar: avund, missunnsamhet, förfall, våld: fascism; diktatur; satanism.

 

Jämförande paralleller (J5): ”ISRAEL thus ..”; Mellan — Between. No mother god loving way.

 

Slutskedet i Den Egyptiska Mysteriekulten: mysteriekulten förbjuds och byggnaderna vandaliseras ..

 

Attityden hos »den kristna reformationens nyväckta» pöbel (379 e.Kr.), som det får förstås, beskrivs av Paul Brunton [Brunton1935s144mö] i dennes bokavsnitt om Dendera:

 

”De välte statyer av Hathor, jämnade hennes förgyllda alltare med marken och vanställde hennes ansikte på de skulpterade pelarna varhelst de kom åt.

   På andra håll drevs vandalismen ännu längre. Där raserades murar och pelare, krossades jättebildstoder — tusenåriga konst- och byggnadsverk jämnades med marken.”.

 

Mysterierna urartade till magi och svartkonst, se Bruntons beskrivning här i Brunton1935s135n.

— Det avspeglar i någon mån långt tidigare gryende och djupgående motsättningar mellan (och inbördes, i) »det högtstående utövande prästerskapet»[citatenGLUF] och »vanliga dödliga människor».

 

— Det handlar inte om religion. Det handlar om OSS människor.

 

SCENARIO (GT-sanningen) — i andan av utsgorna[GTBevis1A] som beskriver bedrägeriets centrala nerv, och endast enbart via den sanningscertifierade aspekten:

 

ORSAKSSAMMANHANG:

 

— För att ett BEDRÄGERI ska se dagens ljus, krävs först att en särskild favoriserande aspekt på något, vara vad det vara må, läggs fram. Annars finns ingen grogrund för en motsättning. Dvs., ett egensinnigt åberopande krävs, på ett eller annat sätt, i en eller annan mening för att någon TRÄTA ska uppstå. Så: What’sUp?

 

Scenariot fortsätter med prövningen av GeoAtlantis — vi improviserar direkt på mest uppenbara konsekvenser:

 

Gradvis Utveckling:

Teckning BellDHARMA för Universums Historia

— Med Osiriskultens utveckling i den gammalegyptiska kulturen (Jämför passagen med Amenhoteps ”reformation” 1379 f.Kr.)[‡] uppkom — följdriktigt, strax — en (mindre) motsättning mellan ”mera” och ”mindre” förnuftiga Skriftlärde. Den gamla skolan i avtagande på grund av mysteriernas popularitet[‡] insåg Skriftens aforistiska urkund (enligt detta scenario) och Osiriskultens symboliska koppling, medan den nyare riktningen Skriftlärde ansåg att Gudarna i själva verket var verkliga väsensformer och Skriften — så — skulle tolkas bokstavligt: Några menade (strax, naturligtvis: människans okunniga drift efter MER) att det fanns ett särskilt lekamligt utvalt folkslag, de Skriftlärda Hierofanterna[‡], som ”Gud” hade helgat särskilt. Enda konkreta beviset vi har för en sådan möjlig utveckling är nuvarande kultur i vår egen tid med dess egna särskilt lysande exempel ..

 

   En UNIK SEKT[‡MomDad][‡GTBex] formas och framträder — under kanske en period av (minst) tusen år[‡]¦[‡]: det går ytterligt sakta. (Socialdemokraterna vill helst inte regera tillsammans med Centern ..).

   Notera att det scenariot  — här — bara är en ren följd av en möjlig konsekvent utveckling på här uteslutande givna GeoAtlantis-premisser: Inget som helst vidare bevis (här) finns för att den situationen skulle ha varit historiskt verklig — men här det enda detaljerat hållbara uppslaget, om alls.

   Mycket starkt argument. Det SKULLE till att börja med [‡KulturBevis] förklara, främst, Urskriftens rent textmässigt bokstavliga motiverat bevarande — VIA de som ansåg sig vara ”särskilt utvalda av Gud”. 

— Och OM nu nödvändigtvis sektens förfäder också hävdar att »vi blev utdrivna/räddade från Egypten»[‡][‡]

— som JU snart sagt halva GT-bibeln handlar om i textformen fast i en aforistisk, inte bokstavligt fysisk mening

(GT-urkunden som existerande före Egypten enligt (Joh.8:25)”Förrän Abraham blev till, ÄR jag”, (J6)”Jag och Fadern är ett” med det avgörande (J123)”ty frälsningen kommer från judarna” med den centrala urkundsbevisningen mot Köttsjudarna (Joh.8:44)I haven djävulen till eder fader ..”)

— blir det (mycket) svårt att motbevisa den kontexturen. Se även i Skriftens Certifierade Autenticitet:

Det finns (Kulturhistorien uppvisar) bara ett och inget annat än ett enda unikt sätt. Rätta gärna om fel; alla namn från en redan given textbok[‡GT-namnen][NAMNEN][GTursprunget][GTgeografin].

   Det tål att tänka på. — för att försöka hitta argument som kan kullkasta den enhetligheten.

 

Scenen tar form:

 

SCENARIOT — om vi tar Jesus på orden som i referenserna ovan — utpekar

(Joh.8)”».. och eran farsa har varit en mördare från början, en lögnare och bedragare» ..”

ena högst enastående eminenta moraliska företräden som GARANTERAR att

upphovet till hävden i ”vi har Gud till fader” tvunget och nödvändigt

måste grundas på ett bedrägeri, en lögn, en avart

”.. ty sanning finnes icke i honom.”.

Så:

— SCENARIOT blir trovärdigt/sanningsenligt enbart PÅ Jesusutsagornas sanningsenlighet:

 

Sektens historiska upprinnelse, den avgörande punkten, får inte innehålla aspekter på hedersamhet. Verkligen upplysande Nyheter till FN, och så där: 1917. 1947. 2019 ..

 

— Det mest intressanta med det uppslaget blir:

 

Hur kan vi hitta något som ifrågasätter ett sådant förfärligt scenarios måleri? Inget ännu upphittat: eftersökning pågår;

 

— DE AVFÄLLIGA HIEROFANTERNAS FAMILJER DROG SIG tvunget UNDAN kanske i kombination med redan historiskt väl kända direkta uteslutningar[‡KultHist: ”tillät judarna återvända till sitt land”]:

GeoISRAEL med GeoJUDARNA[J1234] formar en egen klan, en egen sekt, en egen inavel för »att bevara Guds utvalda folk» — ENLIGT GT-skriftens bokstav[‡Andemeningen].

   Det blir ett möjligt scenario som verkligen tål att tänkas på (här ännu inte motbevisat).

 

OMSKÄRELSEKULTEN[‡] bevislig bokstavlig feltolkning från en redan existerande GT-urkund

som har sanningen,

 

(Joh.8:25)”Förrän Abraham blev till, ÄR jag”, (J6)”Jag och Fadern är ett” med det avgörande (J123)”ty frälsningen kommer från judarna” med den centrala urkundsbevisningen mot Köttsjudarna (Joh.8:44)I haven djävulen till eder fader ..”) SAMT

5Mos.10:16, ”Omskären därför edert hjärtas förhud, och varen icke längre hårdnackade ..”, Jer.4:4, ”.. skaffen bort edert hjärtas förhud .. . Eljest skall min vrede bryta fram ..”,

 

inte ”djävulens barn” som andligt aforistiskt upphov i den skrivna bokstaven;

:

— Men hur förklaras I SÅ FALL övergången från ”utpräglad Hierofantisk Mystik” med ”Guds Utvalda Folk” till nuvarande Köttsjudisk Sekterism (med kroppsstympande ritualism)?

— Som redan exemplifierats (KulturBeviset) är det inga problem med en tydligt redan given GT-skrift att praktisera något helt annat i samtidigt åberopande av samma urkund — på bordet[‡GTex]. Scenariot här med ”Guds Utvalda Folk” från Osiriskulten med Mysterierna BYGGER på ett motsvarande (Ettan) GT-ursprung med EVIGT LIV — och Balsamering PÅ »Speciellt Ädla Företräden». Själva den bokstavliga [‡]KROPPSSTYMPANDE anordningen i föreställningen blir »bara naturlig» — för en satanistsekt [OmskRef](”Men dessa hava på människovis överträtt förbundet”) — för att framhäva den egna rent lekamliga egenheten enligt GTBevis1A.

 

 

Det verkar (här) inte vara några som helst konstigheter med att förstå den delen i själva Jesusutnämningens (Joh.8)”I haven djävulen till eder fader” i deras opposition ”Vi har Gud till vår fader och ingen annan”, de här SÅ benämnda GeoJUDARNA med det egna FN-stödda (1917¦1947) GeoISRAEL:

— Man INFÖR den traditionen eller det här scenariot kräver att man gör det vid någon särskilt avlägsen kritisk epok för att kunna understryka tillhörigheten: ÄR det per bokstav — »Guds Utvalda Folk ur Egypten, över Röda Havet, etc.» — så ÄR det. NoProblemo.

 

— Den prominenta framtoningen med ”Vi är Guds Utvalda Folk”.

 

BESKRIVNINGEN HÄR grundas (vårt scenario, fortfarande till prövning) PÅ en avgörande uppkommen MOTSÄTTNING baserad på egensinnig hävd med inneboende sanningsförnekelse vid någon tidpunkt.

— ”HierofantAlternativet”[‡DeUtvalda] med dess »särskilt kunniga överstepräster» är här enda möjliga kända upprinnelsen till hela motsättningen med åtföljande utdrivning — eller uteslutning. Det senare alternativet ligger närmare till hand om vi talar om en speciellt prominent BEDRÄGLIG ATTITYD.

   Jämför möjliga ordval: