CHEOPS REKTANGEL IIIb —  KEMIBEVISET  ¦  SOLFYSIKEN I GENERALTEST  | 2018VII23 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2023-10-03 || ·

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning  alla webbsidor ·  JordSyret  · CHEOPS REKTANGEL I ¦ II ¦ III

 

ABsequre: | Avskogningsbeviset skärps — ett kemibevis framträder | LÖVSVÄRTNING och Höstlövens Pigmenteringskemi | G | Notering T | Notering K | FME | SlutTestet

 

Detaljer i K-cellens matematiska fysik i förtydligade fullständiga härledningsblock — Kompletterande MaunaLoaBevis — Mänskliga Rättigheter

Alla utvecklingsdetaljer i Universums Historia grundas HELT på den matematiska fysiken från CHEOPS REKTANGEL:

 

          Se även från MEL1 och MEL 2. SOLFYSIKEN I TNED TESTAS ¦    Spektakulära oförklarliga mark-luftlinjer SVERIGE 10Jun2018

 

 

 

Alltmer försvinner av UrNaturen i Sverige. Nersågat Ursprung. Sagolik Fägring Borta.Fågelsång Borta. Lugn Borta. Ekona växer. Bullret tilltar. Övermodet grönskar: ViHugga--NiVäxa: ViSäga--NiGöra. Urladdningen kommer. Bergsäkert.

 

Kemibeviset -- Solfysiken genomgår Generaltest MED DE OLIKA EPOKERNAS STANDARDVÄRDEN -- klockren fullträff

AVSKOGNINGSBEVISET SKÄRPS ¦ SOLFYSIKEN I TNED TESTAS i fortsatt KOSMOLOGISK GENERALGENOMGÅNG: Instrumentepokens standardvärden håller

Förkolningsobservationerna 2011-2018

SAMMANSTÄLLNING MED MÖJLIG HELHETSFÖRKLARING ENLIGT MAUNA LOA BEVISET

Avskogningsbeviset skärps 20Sep2018 -- molekylbevisbilder framträder i Kemibeviset -- MOLEKYLFÖRKOLNINGEN

Originella Mark-Liftlinjer Jun2018

Observationer Jul2018

 

TNED framträder i syntes

 

Gammaprojektets fysikgrunder

 

MAC utmanas i Universum

 

Nattlysande moln — i växande

 

Solfysiken   --  Generaltest

 

 

   I ännu uppenbart naturskogligt friska löv HÖGSOMMAR förekommer ingen missfärgning.

— Inte alls över huvud taget, enbart på grund av uttorkning:

 

 

Se särskilt i DE 8 LÖVEN FRÅN LINDALLÉN 3Jul2018 med 20cM LindJÄTTElövet — ett tydligt »KONGO-exemplar».

— Naturskogligt friska löv missfärgas inte vid uttorkning i köket.

 

 

   Löv SOM missfärgas — utan inblandning av angrepp från virus, svamp (eng. fungi), insekter, eller annat abnormt inslag — beskrivs enhetligt och samstämmigt av etablerade webbkällor i Citat13467 Sep2018 just på formen av en uttorkning:

— eng. leaf scorch, leaf burn, leaf wilt, sun scorch (ref., WikipediaCitat5):

 

ThoughtCo., Apr2018

LEAF SCORCH TREE DISEASE - PREVENTION AND CONTROL

https://www.thoughtco.com/leaf-scorchtree-disease-prevention-and-control-1342885

  Leaf scorch is a noninfectious condition caused by an unfavorable environment - there is no virus, no fungus, no bacterium to blame.”,

   Min övers.:

— LövSveddning är ett icke infektivt tillstånd förorsakat av en ogynnsam miljö — det finns inget virus, ingen svamp, inget bakterium att skylla på.

 

Då alltså ingen biologisk virusattack finns på friska löv SOM missfärgar vid torkning återstår tydligen märkbart växtstressade, kolövergödda, löv:

— Men synbart växtstressade — kolöverpressade — löv gör det:

— Löven ser helt friska ut levande, inga tecken på angrepp. Kökstorkas de, visas missfärgning.

   MaunaLoaBeviset (MLB)

 

När Naturskogen (C+O2→CO2→C+O2) utarmas, inte tillåts

komma fram (C+O2→CO2C+O2), pressas ett

kolöverskott  (C i CO2) in i Blad&Barr motsvarande det

CO2-övertryck som Naturskogen söker återställa enligt E/t=P=T/Rth=konstant=Naturskogen(MLB).

— CO2-övertrycket påtvingar/underhåller en (strängt onaturlig) gödningsprocess på kvarlevande:

Lövnekroserna bevisar kolöverskott: Avskogningsbeviset bekräftat.

 

utpekar att den resultatbilden bara har en, endast en, och ingenting annat än bara en enda biofysisk, bioteknisk, biokemisk förklaringsgrund. Lövnekroserna bevisar kolöverskott från avskogning:

— Växtsyrebanken är på utgående. STATEN missköter sig våldsamt mot Naturen. Rätta om fel.

 

LeafScorchEX2018 -- ABsequre

 

 

 

JÄTTELINDLÖV PÅ DRYGT 20cM+7cMBladStjälk är inte direkt den typ av SverigeBiologi vi är vana vid — typ »KongoBjörk» motsvarande KingKong jämfört med en ordinär Schimpans:

— Gödningsprocesser, extra KolPress, tillsammans med Träddöd verkar mera bekant: 2010+.

 

ETABLERAD MEDIA UNDVIKER FORMULERINGSSÄTTET:

MaunaLoaBeviset — obönhörlig kosmologisk anknytning via Syrefrågan med Jordens uppkomst — betyder total kollaps för det etablerade synsättet. Det betyder också att man, generellt, undviker — med all makt — alla tendenser som leder mot varje ansats till ett närmande: får inte förekomma.

 

Svärtningen (särskilt på Lind) uppträder markant såväl under torkning i köket från — inte alla — avskilda löv, som på moderträd under bar himmel.

Asp har uppvisat särskilt märkbara exempel (här 2011+), såväl försommar som tidig höst (Mellansverige i min studie), hela året runt. Jämför WebbCitat 7.

 

Foto:  6Sep2018  E19  Bild--30 -- En samling 7 UTTAGNA ASPLÖV FRÅN ETT s.k. naturskyddat SKOGSBESTÅND I MELLANSVERIGE

 

Svärtningens karaktär:

 

BladExempel SVÄRTNINGENS KARAKTÄR vid uttorkning -- Vidare uppföljning 20Sep2018 av Blad 1 i YTTERLIGARE EXEMPEL: mera svärtning har tillkommit, hela bladstjälken svart

 

 

— MÖJLIGA KEMISKA BEVIS för att att graden av bruning/svärtning i Blad1 är direkt proportionell mot abnormt överskottskolinnehåll ges utförligt i LÖVSVÄRTNING och Höstlövens Pigmenteringskemi [LSoHP]. Utan direkt materialförstörande metoder verkar »kemiska bevis» svåra att klarlägga. Webben har eftersökts på uppslag, inget ännu upphittat.

 

ETABLERAD MEDIA UNDVIKER FORMULERINGSSÄTTET:

MaunaLoaBeviset — obönhörlig kosmologisk anknytning via Syrefrågan med Jordens uppkomst — betyder total kollaps för det etablerade synsättet. Det betyder också att man, generellt, undviker — med all makt — alla tendenser som leder mot varje ansats till ett närmande: får inte förekomma.

 

Inte alla uttagna löv — testade i LindAlléGruppen; Asp (Al, Alm) och Lind — uppvisar andra förändringar under torkningen i köket än att lövet bara torkar ut: Ingen extra färgförändring utom en allmän avmattning (»gråning») i redan existerande färg.

— Av de 12345678 löven i Grundstudien Jul2018 visade bara 12(345)6(78) märkbar bruning/svärtning efter kökstorkning.

 

Blad 1

Påståendet i WebbcitatetNr7 — Blad 1 ovan vänster — stämmer INTE ALLTID med praktiken, men gör det tydligen ofta, se exemplen ovan i AspGruppen.

   Inget direkt anges i sammanhanget. Men vi förmodar, här, att webbkällan baserar sin mening på ett teoretiskt resonemang enligt etablerade synsätt: MaunaLoaBeviset ingår inte.

— Vi ser att svärtningen — redan inträffad före bladavskiljningen från moderträdet —

har följt AspLövets interna transportnät med en markant särskilt svärtad huvudled utgående, kraftigt, från bladets rotpunkt, bladets nersida.

— Bladet uppsida däremot är, som vi ser, intakt.

— Så: Varför börjar — ofta, andra AspLövExempel — svärtningen/förbruningen från bladkanterna?

   What’sUp?

MaunaLoaBeviset:   SVÄRTNINGEN (förbruningen, Blad 2 ovan särskilt) kräver/förklaras av en i bladet markant förhöjd kolhalt — på grund av det allmänna bCO2-överskottet från avskogningarna:

 

— Bladet svärtar/Brunar genom en »kolGödningsKvävning» med tillhörande lokal celldöd  (växtsyrekollaps) som frilägger/exponerar överskottskol — avskogningens dumpade ursprungliga naturskogskol med tillhörande bieffekter MARKPARKERADE HETLÅS — som normalt inte borde finnas där:

— Växtkolöverskott med växtsyrereduktion = +bCO2-växtgödningstvång:

— VARJE KEMISK PROCESS som resulterar i att något synbart växtkol exponeras i/från organiskt material, är i nettoformen av samma natur som den associerad med FÖRBRÄNNING:

trä(lignin) + molekylsönderdelning/upphettning = synbart växtkol med restprodukter.

— Extrakolet (C) i bCO2:et påtriggar en förhöjd växtaktivitet som dödsstressar trädet.

— I fallet med lövträden visar sig den träddödande förbränningsprocessen DELS DIREKT genom svarta missfärgningar, klorofylldöd, i en del löv som fortfarande får näring från moderträdet, tillsammans med tydligt döende modertoppgrenar. Och DELS INDIREKT särskilt tydligt genom svärtning (LSoHP) sedan ett (särskilt kolöverskottsdrabbat, inte alla) löv avskilts från moderträdet och får lufttorka i köket

(BladExempel  ¦  Svärtningens Karaktär  ¦ Avskogningsbeviset).

 

»Torrdestillation genom Självantändning». Nytt GlobalRegionalSvenskt Naturfenomen.

— INTE på någon explicit grund av »vattenförsörjningsproblem». Lövexemplen här kommer alla från områden med märkbart väl vattenförsörjda regionala markområden/skogsområden (Träd som skyddar träd — eller i varje fall försöker göra det i kamp mot Stat&Kommun som hela tiden hugger ner Hjälpen). Så, den (etablerat) påstådda »uttorkningseffekten» kräver en närmare granskning.

 

Så fungerar det — säger MaunaLoaBeviset teorin, tydligen:

 

När Naturskogen (C+O2→CO2→C+O2) utarmas, inte tillåts komma fram

(C+O2→CO2C+O2), pressas ett kolöverskott (C i CO2) in i Blad&Barr motsvarande det CO2-övertryck som Naturskogen söker återställa (E/t=P=T/Rth=konstant).

— CO2-övertrycket påtvingar en (strängt onaturlig) gödningsprocess på kvarlevande — som yttrar sig på flera olika sätt:

Svarta Lövnekroser indikerar kolöverskott (eng. leaf scorch, leaf burn, leaf wilt, sun scorch) som på olika sätt kväver lövets naturliga andning, dess inre kemi, och får det (för en lekman) att se ut som ”uttorkning”.

 

MaunaLoaBeviset

markbiomassans slutna kol-syrecykel tar INTE annat kol än sitt eget cykliskt slutna växtkol m¦bCO2 försäkrar entydigt att

Lövet BLIR (svärtningarna) i vissa partier, inte alla löv, kolberikat på grund av avskogningen:

 

   Antingen direkt genom förbränning eller långsammare genom förmultning, kapar/beslagtar avskogningens trädkol (C) växtsyre (O2) som ett icke-fossilt atmosfäriskt CO2-överskott (+44ppmv 2015).

   Lämnas Naturskogen ifred, sker heller inga sådana avbrott i trädens syreproduktion (CO2→C+O2), och därmed heller ingen syrekapning från växtkolet i de tidigare levande men avsågade träd som normalt garanterar en obruten kontinuerlig aktiv levande naturskoglig harmoni med full produktion av växtsyre.

   VäxtSyreKapningen uppträder som ett atmosfäriskt icke-fossilt CO2-överskott, ett övertryck, som efter en skogsbrand (bCO2), som försöker komma tillbaka till Naturen: återväxt.

— I Naturfallet sker alltid en återväxt efter en skogsbrand. Men i vår tid, speciellt noterat 2010+, har uppstått en Speciellt Elak Rörelse Associerad Stat&Kommun som satt sig i sinnet att hugga ner Hjälpen:

— Naturskogen får inte komma tillbaka. CO2-överskottet ökar, så, med antalet tidsluckor för återhämtningen (200 år VäxaMulla) för varje ny Avverkning/Röjning.

— Svenska Staten&Kommunerna befolkas, verkligen, av Rejält Påläst Naturkunnigt Upplyst Folk.

   Befolkningen upplever en aldrig tidigare skådad Oerhörd UpplevelseFrihet.  Alla .. Alla .. Alla ..

 

ETABLERAD MEDIA UNDVIKER FORMULERINGSSÄTTET:

MaunaLoaBeviset — obönhörlig kosmologisk anknytning via Syrefrågan med Jordens uppkomst — betyder total kollaps för det etablerade synsättet. Det betyder också att man, generellt, undviker — med all makt — alla tendenser som leder mot varje ansats till ett närmande: får inte förekomma.

 

Sverige med flera (Världsledande USA, Kanada, Ryssland, Finland)+ bara ökar på det redan tydligt markanta bCO2-överskottet genom att fortsätta hindra Naturskogens återväxt:

— Svergie+ skapar allt större TIDSLUCKOR för återhämtningen, analogt allt mer växande icke-fossilt CO2-överskott. KolPressen ökar i Upplaga.

— KolPressen på Löven ökar SÅ genom att JordBiologiska tillväxtprocessen är en KONSTANT:

 

— JordBiosfärens globalt medelmässiga energiomsättning (E) per sekund (t) är proportionell mot Biosfärens globala medeltemperatur (T) med given växtbiofysisk OCH en begränsad, kemisk/termisk, resistans (Rth), med underavdelningar specifika för varje växtart (massa): E/t=P=T/Rth. Individsumman ger totalformen.

   Jordbiosfärens begränsade fysik är given, och därmed sambandsformen också given.

— Samma arbete (P, Watt) ska utföras via färre naturskogsträd (200år) på allt mindre växtyta, säger Sverige+: »ViHuggaNiVäxa».

— Att markbiomassans hydrofysik INTE är byggd för den uppgiften, det skiter vi i. Sverige+. UppLev Naturvårdsverket Cookies Nu.

 

— bCO2-överskottet KRÄVER att kvarlevande Blad&Barr SKALL prestera Hela Naturskogens reglering. Träden är inte byggda för det. Resultat: Grym Elak Naturherre dödar Naturen.

— VÄXTSYREUNDERSKOTTET följer alltså Kolövertrycket genom en så kapad, beslagtagen, utdumpad icke fossil C+O2=CO2-mängd. Det är den Verklighet som ett Löv möter 2018, säger MaunaLoaBeviset.

 

Nära total förkolning

I Lindlövet Blad 3 har uttorkningsprocessen i köket, under en dryg veckas tid, uppvisat successivt en slutlig nära »total förkolning».

 

Blad3: BladExempel

 

— Liknar allt mer Internet 2018. Väldigt självständigt och så där: Glänsande Heldött. ViHackaDuKöpa. UteKult:

— Asfaltkoll. Ständigt Medhavd Artificiell Elektronik. Överallt. Kryper allt längre ner i Åldrarna — NuÄven-i-Barnvagn. Extrapris. Ingen Ser Naturen Längre. Ser inte ens. Bryr sig inte ens i. Lämnar ingen passage för medtrafikanter. Blinkar inte ens, längre. Vi ser — tydligen som det får förstås — ett Veritabelt Dårhus under Uppsegling: fullständigt totalt osjälvständiga människor: barn, vuxna, gamla. Kolla bilddelen ovan mitten höger. Precis SÅ. NollKontakt. Heldött HjärnKontor. Vevande Stavar i Juli. Parera. GOOGLE&Microsoft-Världsherravälde: »Vi är Bra För Dig». Elektronikföretagens MediaFascism — tydligen högt medialt älskat. Statsförvaltningen (2010+) har degenererat till moralisk idiot; Absolut gärna rätta om fel.

 

 

Slutepos 17Sep: Ett nära (90%) fullständigt stelt helsvart lindlöv vajar i toppen. Det var ursprungligen helgrönt (vänster) där det satt 10 dagar tidigare 7Sep på den avskurna mindre modergrenen tillsammans med de övriga lindlöven.

 

Förkolnings/förbruningsprocessen:

VäxtSyreunderskott associeras med gynnande av s.k. torrdestillation:

 

den kemiska sönderdelningsprocess organiska ämnen undergå vid upphettning utan lufttillträde

— I vårt fall’ — svärtningen — är ”kemisk sönderdelningsprocess” tydligen associerad med klorofyllmolekylernas nedbrytning — färgändring — och som INTE visas i löv UTAN svärtningstendens/kolöverskott: kemisk omvandling utan upphettning — VIA kolöverskott:

 

Samma källa säger om Självantändning (S):

 

Nyutrivet träkol, som har förmåga att såväl mekaniskt som kemiskt binda stora mängder syre, har av samma orsak benägenhet till S.”

 

Vari består själva förbruningen/förkolningen — DÅ sammanbrottet inträffar i aktuell lövregion?

   EN KEMISK KATALYSATOR som inte visar sig i Naturskogen TRIGGAR EFFEKTEN:

: Fotosyntesen i lövregionen förmår inte sönderdela CO2:et — ta upp C, föra ut O2:et:

C+O2→CO2C+O2 — se MLBok

— CO2-övertrycket utanför lövregionen

täpper för normalt kemiskt utflöde — och anställer en abnorm kemisk sönderdelningsprocess som yttrar sig i aktuell svärtning. Analogt:

— Växtcellen ORKAR INTE KOMPENSERA för

det extra kolövertrycket från de fortsatt växande avskogningarna i det extra upptagande CO2:et via vattenagenterna CH¦210¦O3 som XYLEM-transporteras upp till Blad&Barr.

 

Lövets partiella kvävning:

EXEMPEL PÅ LINDLÖV som INTE uppvisat svärtning vid torkning efter lövuttaget från moderträdet.

— Det bruna området fanns redan vid uttaget, och har inte heller ändrats under uttorkningen i köket. Men andra uttagna löv i studien har det: det gröna klorofyllet övergår successivt sakta i svart i takt med uttorkningen för löv som tydligen tagits ut med abnormt påtagligt kolöverskott, delvis eller helt.

 

— Växten är inte byggd för att »KraftaÖverTröskeln». Cellregionen dör. Kvävs.

   Övertrycket utanför lövet är för starkt (särskilt efter 2010, kanske).

— Jämför MaunaLoabevisets siffror: 2ppmv mCO2 omsätts globalt årligen i VäxaMulla för markbiomassans del. Totalt 1800-2015 har +44ppmv mCO2 förvandlats till bCO2

22 gånger årliga underhållet är nu luftdumpat icke-fossilt överskott.

rent totalt vanvett. Överskottet som försöker komma tillbaka, men inte får det av Staten:

— Ständigt växande markberedning, »Girighetens Babel», ständigt växande tidsluckor mot Naturskogen genom ständiga kapningar av levande träd. Profithunger. »TeknikKorkning».

— Vad menas med det?

— Befolkningen blir bara smartare och smartare i samvaron med Svenska VetenskapsAkademien. Djupgående.

 

PyroTeknikBasic:

Förkolning, delvis förbränning, utan upphettning.

Ingen aska. Ingen (synlig) eld.

   Frånvaro av växtassocierat (förbrännings-) syre gynnar »lågtempererad kemisk förkolning» i lövets organiska bladmassa.

   En del av oss vet redan (kökets enkla hushållsexperiment) att förkolning — bruning, svärtning, utan direkt eldsljusutveckling — underlättas i frånvaro av växtassocierat (förbrännings-) syre:

 

 

Värme (från en ljuslåga) bryter upp molekylbindningar på ytan av t.ex. en bit trä (tändsticka) och blottlägger på den vägen trämaterialets internt byggda kolstruktur utan att denna direkt antänds

— under förutsättning att vi placerar trästickan DÄR förbränningssyret är som MINST med någorlunda bibehållen värmeutvecklingsförmåga: ungefär (j) på dubbla ljuslågans höjd över lågfoten. Längre upp kräver längre tid.

   Om vi undersöker ljuslågans beskaffenhet upptäcker vi strax (upprepade tändsticksexperiment) att en TÄND, brinnande, tändsticka SLOCKNAR om den placeras ungefär vid j över ljuslågan under: CO2-flödet från ljuslågan under stickan utestänger friskt syre, där, och därmed ingen direkt tändning.

j-Området är särskilt CO2-berikat, analogt fritt-O2-reducerat. Och ingen direkt antändning sker om vi placerar trästickan där.

— Däremot vid i eller mellan h-i ges eldslåga direkt — eller om trästickan är utpräglat förkolnad där, bara en RÖDGLÖD (i) som i bilden ovan höger.

Glödindikeringen utan eld och aska visar att förkolningen av trästickan är högt driven (nära 100%).

   På samma sätt kan vi testa med en plan pappersyta — eller gröndelen på ett (större) löv — som hålls rätvinkligt ljuslågan vid j, vilket ger en mer eller mindre brunsvart (bränd, missfärgad, delvis förstörd) kemiskt modifierad materialyta (att t.ex. jämföra med andra objekt).

NATURSKOGEN — friskheten, livsformerna, skogsbränder och förmultning undantagna — innehåller ingen sådan missfärgande, materialförstörande, livskvävande, fenomenform.

— SvärtningsFenomenet

som ett partiellt observerat delfenomen

— »partiell skogsbrand på vissa lövs olika partier» —

kan med den utvikningen

— och innefattat there is no virus, no fungus, no bacterium to blame”, Citat2¦3¦6

INTE förstås bero på någon NATURENS INNEBOENDE ORDNING

annan än den som innefattar möjligheten att speciellt lågavlönande outbildade mänskligt födda befattningshavare försöker imponera på omgivningen utan direkt behörighet i vettet:

— BROTT MOT naturen.

— Något har gått väldigt mycket fel — i den elementära skolundervisningen.

— INTE »försämrade egenskaper i vattenledningsnätet», eller ens »brist på vatten» — som ändå ligger närmast till hands att förmoda med befattningshavarnas fortsatta mandat:

— »Vi gör inget fel. Naturen bara fungerar så». Fel svar.

— Det är VI som gör FEL om något går galet. Aldrig naturen.

 

MaunaLoaBeviset:  

— Icke-fossila atmosfäriska CO2-överskottet har blivit så stort, att dess press på ett aktuellt drabbat löv inte längre tillåter att lövet/området andas:

— Lövets fotokemiska utträngningsmekanism — utgivning av syre (O2), vatten och MaunaLoaSD-eCO2-komponenter — upphör att fungera på grund av ATT ett bladlokalt rådande CO2-övertryck utanför bladmassan kväver normalfunktionen. Nettoeffekt: »Området har torkat ut».

   Växtdelen dör.

 

Avdöden blottlägger en exceptionellt naturokunnig, rent naturfientlig befattningsansvarig mänsklighet som förorsakande faktor:

— växande överskottskol från naturskogsutrotning med tillhörande växtsyrereduktion:

 

— Överskottskol från fortsatt avskogning ÄR en klorofyllomvandlande växtförstörande kemifaktor.

Detaljerna framträder EXPLICIT genom lövträdens blad hos döende moderträd.

— Överskottskol från fortsatt avskogning GENERERAR xylemembolism.

Detaljerna framträder genom omfattande barravdöd hos tydligt döende barrträd.

 

— Samverkan mellan lokalt kolöverskott och samma lokala växtsyreunderskott — icke fossilt atmosfäriskt CO2 — resulterar i att lövcellerna inte kan hantera en normalt frisk fotosyntes: kolupptag för egen tillväxt med frigörande av friskt syre: cellerna »kolar av: dödgöds».

Genom att moderträdets tillväxt — i topp och trädkant — är beroende av hela lövverkets normala funktion, leder kolstressen med de enskilda lövbortfallen till att hela moderträdets livskraft försvagas — vilket syns främst i trädtoppen: allt mer kala, tomma grenpartier framträder: trädet upplever akut näringsbrist. Se även Trädtoppsdöden hos Lövträd Jul2018.

 

ETABLERAD MEDIA UNDVIKER FORMULERINGSSÄTTET:

MaunaLoaBeviset — obönhörlig kosmologisk anknytning via Syrefrågan med Jordens uppkomst — betyder total kollaps för det etablerade synsättet. Det betyder också att man, generellt, undviker — med all makt — alla tendenser som leder mot varje ansats till ett närmande: får inte förekomma.

 

Vi SKULLE förmoda att den avstängningen, främst, följer näringstransportlederna, som i fallet med Blad 1 ovan, näringskanalerna tydligt, där det är naturligt om kolöverskottet är mest representerat (MaunaLoaBeviset). Och sedan därifrån, allt mindre utåt — minst i lövkanterna.

— Så: Varför envisas Aspen IBLAND (oftast 2018) med att uppvisa kolberikat i kanterna?

— Möjlig förklaringsbild:  Därför att huvuddelen av bladets stomata, andningsöppningarna i bladets huvuddel, under vissa (flest) betingelser säkrar växtsyretillgången just över det (ännu) friska lövets stora huvudyta — med mindre möjlighet att säkra balansen i kanterna. (Varje växt/individ har sitt sätt).

   KONSEKVENS:

— Ju mer påtagligt kolöverskottet blir, dess mer utpräglad måste en stamförkolning visa sig: lövet kollapsar över allt större områden — eller BÖRJAR kollapsa direkt från en näringstrafikled, beroende på aktuell kapacitet..

   JÄMFÖR: Kolla Blad 2— ett Lindlöv:

— Det lövet ser precis likadant ut nu (ännu 20Sep2018) i brunområdet som då det togs (gröndelen ännu levande) från moderträdet (8Sep2018), frånsett att det nu också är helt torrt:

— Förbruningen var redan verkställd — som också var fallet med (en redan betydande del av) Asplövet Blad 1 med dess tydligt redan förkolnade del vid uttaget.

   PRINCIPEN ÄR (alltså) DENSAMMA:

— Lövets andningsceller dör av — brunas/svärtas — med början från de aktuella områden — kanter, små eller stora mittpunkter, näringskanaler — där överskottskolet FÖRST uppvisar cellavdöd.

   Kolöverskottet tillsammans med syrebristen — »torrdestillation genom självantändning» — via den, från avskogningarna atmosfäriskt påförda, extra CO2-bindningen, söker påtvinga moderträdet, lövet, extra kol (C) för att minska övertrycket och komma tillbaka till Naturskogens Perfekta Balans. Den STRESSEN är, tydligen som det får förstås, växtriket inte är byggt för att underhålla, utan istället svarar med att uppvisa döende områden INFÖR.

— Historien ändar SÅ på att hela moderträdets livskraft mattas av: Allt mer nakna, kala trädtoppar. Det Växtassocierade Syret befinner sig i stadigt avtagande.

   Tre av LindAlléns lindar sågades ner (2017), då helt döda träd. Och resten är på god väg åt samma håll — med bCO2-gödda typ 20cM jättelöv (som alla uppvisar svärtning vid torkning i köket) från rotskotten medan topparna fortsätter dö.

 

Vi skulle behöva noggranna kemioptiska, icke materialförstörande, bekräftande mätobservationer på att allt det ovan sagda MaunaLoaBeviset verkligen avspeglar en korrekt naturuppfattning. Tyvärr verkar det som att ingen sådan etablerad varken utrustning eller litteratur finns på området (Sep2018).

 

Se en mera namnkunnig kemisk genomgång i LSoHP.

— Ett speciellt kemiskt bevis framträder (20Sep2018) i KemiBeviset:

KEMISKT OBSERVERAD EKVIVALENT:  

Klorofyllmolekyler sönderdelas delvis till vatten med en påvisbar färg-, form- och massförändring

då trädlövet, hela eller partier i lövet kolöverskottkvävs.

 

EHLoB: 23Sep2018 -- Embolismen Barrträd-Lövträd

EMBOLISM HOS LÖVTRÄD OCH BARRTRÄD

EN NÅGORLUNDA JÄMFÖRANDE (klargörande) SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATEN ENLIGT MAUNALOABEVISET

 

TRÄDDÖDEN, de olika partierna i klorofyllbesättningarna med grenverk, uppvisar olika sätt mellan arterna LÖVTRÄD och BARRTRÄD.

 

UTTORKNING — från avskogningseffekterna:

Konsekvensmeningar från ovanstående genomgång (MaunaLoaBeviset):

—————————————————————————————————————————————————

   Reduktion av Naturskog — avskogning, markberedning — grundlägger allvarliga naturbrott:

   22 gånger årliga (2ppmv mCO2) Naturskogens VäxaMulla-omsättning ligger i luften som ett ICKE-FOSSILT bCO2-överskott (44ppmv) från summan av mänsklighetens naturskogskapningar perioden 1800-2015 som vill tillbaka genom återväxt, men inte får det av VärldsStaten:

   Det Kolöverskottet gödkväver kvarlevande:

   TIDIGAST INOM 22 år kan lavineffekten hävas OM återväxt tillåts NU. Annars fortsätter det:

   Det Kolöverskottet GENERERAR hetvågor — skador och våda för allt levande:

   HETVÅGOR bränner ut speciellt lövträdens växtskrud — värmelavineffekten växer:

   Det Kolöverskottets gödningseffekt GENERERAR trädembolism hos speciellt barrträd (upp till 5ggr större bioyta än lövträd) genom att påtvinga deras Xylem-vattentransport Rot→Barr kapaciteter trädens fasta xylemrör inte är byggda för att klarar av:

 

   Träden dör — på olika sätt av konv. s.k. ”uttorkning”:

   Fortsatt avskogning, markberedning, dödar liv — vilket en del redan noterat långt tillbaka.

 

Teoretiskt Förklarande Utvecklingsexempel Lövträd —

vår/försommar (bilden ovan 14JunBjörk i Naturskogsdel):

 

1.          — Löv bildas ur knoppar EN gång om året:

2           — Löv som — strax (14Jun) — bortfaller i näringsbildningen (FloemÅterflödet) genom uttorkning betyder att den XylemTransporten STÅR STILLA:

3.          — Ingen näringstransport sker DIT: xylemvattnet i aktuellt trädpart står i princip STILLA — och KAN SÅ I PRINCIP föranleda inre förruttning (stamröta) EFTERSOM normala försörjningsleden har upphört: inga ny löv kommer ut på de dödas plats.

   Konsekvens: Förhöjt växtkolsöverskott tvingar lövträd att omsätta mindre vattencirkulation — i samtidig märkbar växtgödningseffekt. Jämför JätteLindLövet (2) av de 8 löven i studien Jul2018:

— Endast löven (1¦2¦6) uppvisade svärtning efter kökstorkning.

— Det finns ett (delvis obskyrt) etablerat avsnitt som ansluter: se LÖVENS TRANSPIRATION. Här skulle ett (delvis) bekräftande föreligga — på en underliggande korrumperad naturordning (i så fall tydligen helt okänd i etablerade kvarter).

 

Beskrivningen här i Universums Historia — GranEkvivalenten (GE) baserad på Wilander2012 — har använt en globalt medelbaserad GRANEKVIVALENT som växtagent för SAMTLIGA växter inom medelekvivalentens globalt landtillgängliga markbioväxtyta (20M²/GE). Den kvantiteten har sedan använts i de olika utvärderingarna i globala IPCC-jämförelser.

 

Speciellt med utvecklingar och observationer vår/sommar/höst 2018 i Universums Historia är det tydligt att en speciell granekvivalents hydrofysik (upp till 5ggr större bioyta än lövträd) INTE (riktigt) matchar lövträdens specifika dito;

 

en viss distinktion framträder:

 

   Barrträd (Mellansverige främst  Gran och Tall) utvecklar aktiv klorofyllyta (fotosyntes) året runt — med ungefärlig global medelfördelning (Vattengenomströmning) vinter 1/5 sommar 4/5:

   Lövträd (Mellansverige främst Björk, Lind, Asp, Al, Alm, Ask, Lönn, Rönn) har aktiv klorofyllyta endast under sommarsäsongen — och då (med ännu 2018 inte helt säkert klarlagda preferenser, se ResultatGran) på betydligt mindre klorofyllaktiv fotosyntesyta än t.ex. Gran (naturskogligt fullvuxna trädindivider):

Embolismen Barrträd-Lövträd: EHLoB

   HYDROFYSIKEN i jämförelse lövträd/barrträd (Mellansverige/Norden generellt) bör, utan vidare inblick med dessa differenser, uppvisa väsentligt olika verkningssätt då träden utsätts för abnorma kolöverskott:

 

   Embolism/Barrträd (Tallen först ut med många exempel i denna artikelstudie 2010+)

svarar på stora påtvingade kolöverskott genom en sådan förhöjd Xylem-vattengenomströmning, gödningseffekt, att xylemrören stallar och träddelen/barren torkar ut av den anledningen

MaunaLoaBeviset ¦ TräddödenDetaljerat ¦ SD-konstantens förklaring:

2000+: ”a pandemic of tree deathFOREST ECOLOGY NETWORK 1998 :

BAKGRUNDEN -- Allmän träddöd i Nordamerika 1998 | Mona Nilsson-artiklarna 2012 — Träden dör från 2008 | SCIENCE ¦ Plants and Forests ¦ CO2, Global Warming and Pollen Allergies ¦ SFGATE ¦-CITAT Barr- och Träddöden 2015 |

CitatWebben2015 | Träddöden2015 | Träddöden2016 | Träddöden2017 | KalhyggesResan genom Sverige 2017 | Träddöden2018 |

 

   Embolism/Lövträd (speciellt Asp och Lind förtydligat sommaren/hösten 2018 i denna studie) —

svarar på stora påtvingade kolöverskott genom att lövcellerna inte orkar upprätthålla en normal utpassage av ämnen UT ur lövet (frigjort syre, överskottsvatten tillsammans med det ständigt cirkulerande MaunaLoaSD-eCO2:et som stängs inne): Lövet kolkvävs, och trädets allmänna växtsäsongsnäringsomsättning stryps på den vägen; Xylem-ledningarna — möjligen i lövträdets fall — fungerar som långtradare som transporterar FärskSallad på trafikleder som har proppats av; Lasterna ruttnar i de stillastående lederna under tiden som ingen vattengenomströmning sker, och moderträdet av den anledningen vissnar ner på grund av allmän näringsbrist (stamröta):

JättelindlövetJul2018 ¦ AvskogningsbevisetJul2018 ¦ LövträdenUttunnas2018 ¦ MLBsyntes.

   Embolism/Lövträd&Embolism/Barrträd KOMPLEMENTERAS av de HETVÅGOR som det atmosfäriska extrakolet GENERERAR (se även sommartidens numera utpräglade NATTLYSANDE MOLN synliga i Mellansverige Maj-Augusti) med följd i särskilt markanta uttorkningseffekter:

— löv som torkar och krullar ihop sig i förtid, liksom barr [TallGranEn] som torkar ut och gulnar under särskilda hetperioder.

 

 

I det allmänna globalt medelmässiga beskrivningssättet — globaltillståndet generellt — har dessa differenser ingen egentlig betydelse EFTERSOM huvudsaken i vilka som helst växtfall ger samma nettoverkan (AKT1800, Globalräkningen, Utvecklingsresumé2009-2017):

— träddöden fortsätter sprida sig med tydligen både mera och vidare hetperioder (växtsyreutarmning) och med den våda för allt levande som otvivelaktigt numera kan förutsägas i antågande, i detalj:

— Ansvariga befattningshavare i Sverige+ underhåller stora och omfattande naturbrott.

 

 

 

 

LeafScorch, @INTERNET Sep2018: EMBOLISM HOS LÖVTRÄD OCH BARRTRÄD

 

LövSveddning, eng. Leaf scorch m.fl.

WikiIntro: LeafScorch

Svärtningens kemi KEMIBEVISET finns explicit inte etablerat omskriven

WIKIPEDIA (21Sep2018) Autumn leaf color skriver ”Autumn leaf color is a phenomenon .. that affects .. green leaves .. by which they take on .. various shades of red, yellow, purple, black, orange, pink, magenta, blue and brown.[1]”. Artikeltexten beskriver alla utom ”black”. Webbsökningen på ”autumn leaf black color” ger också nollresultat. WikiLänken på [1]-referensen (”The Science of Color in Autumn Leaves”, Oct2011) ”kan inte nås”. Webbsökning på »science of color in autumn leaves» leder till en webbsida THE COLOUR SCIENCE OF AUTUMN LEAVES 21Oct2016  http://thechromologist.com/colour-science-autumn-leaves/  där varken ”black” eller ”brown” finns med i artikeltexten.

 

Wikipediaartikeln Autumn leaf color https://en.wikipedia.org/wiki/Autumn_leaf_color :

”brown”, cellväggar;

”yellow”, (xanthophylls) ...................   C40H56O ......... separat sök

”orange”, (beta-carotene) ...............  C40H56 ......... separat sök

”red” , (anthocyanin) .........................  C15H11O, ”produced in autumn”, separat sök, svårfunnet

 

Se mera utförligt i efterföljande tilläggsartikel LÖVSVÄRTNING OCH HÖSTLÖVENS PIGMENTERINGSKEMI.

 

Notera samtliga webbkällor nedan 19Sep2018, alla samstämmiga:

— Historik saknas — helt. Fenomenet beskrivs SomOm »har alltid funnits».

Samtidigt ges — gemensam — försäkran att fenomenet sammanhänger med värmebildning (uttorkning) — som vi redan VET — hetvågornas växande frekvens 1990+ — är kronologiskt kopplat till nuvarande epoks naturförstörande väderkraftsförhöjande verksamheter, särskilt från slutet av 1900-talet. Vårt Facit.

Å andra sidan: Med vår nutida växtbiofysik från Jean Senebier 1796 började också 1800-talets botaniska experimentiver. Vi hittar knappast allmänna växtanalyser före den epoken. Och just från 1800 »börjar eländet». Vårt Facit.

 

 

1.                       ASPEN TREE DISEASE

Asked July 7, 2013, 12:07 PM EDT

https://ask.extension.org/questions/138957

  Leaf scorch is caused by water leaving the plant faster than it can be replaced.”.

 

2.                       ThoughtCo., Apr2018

LEAF SCORCH TREE DISEASE - PREVENTION AND CONTROL

https://www.thoughtco.com/leaf-scorchtree-disease-prevention-and-control-1342885

  Leaf scorch is a noninfectious condition caused by an unfavorable environment - there is no virus, no fungus, no bacterium to blame.”,

 

3.                       The Morton Arboretum, 2017

http://www.mortonarb.org/trees-plants/tree-and-plant-advice/horticulture-care/leaf-scorch

  Leaf scorch

Leaf scorch is a non-infectious, physiological condition caused by unfavorable environmental situations. It is not caused by fungus, bacteria, or virus. The problem may appear on almost any plant if weather conditions are favorable, such as high temperatures, dry winds, and low soil moisture. When large amounts of water evaporate from leaf surfaces, the plant roots are unable to furnish enough water to compensate for the transpirational loss. Leaf tissue dies as a result.”.

  Plants that are prone to leaf scorch include Japanese maple, Norway maple, sugar maple, beech, ash, oak, linden, birch, alpine currant, horse chestnut, white pine, rhododendron, viburnum, and flowering dogwood.”

 

4.                       CORNELL UNIVERSITY

Department of Plant Pathology and Plant-Microbe Biology

PHYSIOLOGICAL LEAF SCORCH, PDF

http://plantclinic.cornell.edu/factsheets/physiologicalleafscorch.pdf

  Leaf scorch is a physiological problem that can occur on any kind of plant. It can be caused by transplanting, soil compaction, nearby excavation, a nutrient deficiency, chemical injury, unfavorable weather conditions (such as drought), poor soil, or limited room for root growth. Scorch often occurs in July and August, especially on newly planted trees, when the roots cannot supply enough water to offset the water lost through the leaves in transpiration. Hot, dry winds will increase the amount and severity of leaf scorch, especially in the early summer after a cool, wet period.”

 

5.                       Wikipedia — Leaf scorch, 19Sep2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Leaf_scorch

  Leaf scorch (also called leaf burn, leaf wilt, and sun scorch”

 

6.                       MISSOURI BOTANICAL GARDEN, datumuppgift saknas (lång URL)

Scorch, Sunburn, and Heat Stress

  Leaf scorch may occur on any species of tree or shrub as well as herbaceous plants. It is a widespread noninfectious disease or disorder. Scorch most often occurs following prolonged periods of dry, windy weather or bright sunshine when the roots are unable to supply water to the foliage as rapidly as it is lost by transpiration from the leaves.”,

  Where leaf scorch occurs each year, such annual stress will gradually weaken the plant, making it more susceptible to insects and diseases.”

 

7.                       COLORADO STATE UNIVERSITY EXTENSION, 2018

Leaf Scorch – 2.911

http://extension.colostate.edu/topic-areas/yard-garden/leaf-scorch-2-911/

  Leaf scorch can appear as leaf spots or a burn along the margin of the leaf.”,

  During the hot days of summer, many trees, shrubs, flowers and vegetables develop dry, brown leaf margins. The tissue between the main veins may also be affected causing leaf spots. In severe cases, entire leaves will turn brown or black and die.”,

  Some trees, such as aspens, are especially susceptible, but the condition may occur in many other species. Evergreens can also suffer leaf scorch in which the needle ends turn a light tan or pinkish color. If the condition persists, needles will turn brown or develop brown bands, and may drop off.”,

  Both of these conditions are called leaf scorch, caused by a tree or shrub’s inability to take up sufficient water to meet its needs under harsh summer weather conditions. Water is taken up by a plant through its fine feeder roots and transported through the vascular system to the leaves. When it is unable to take up enough water, the leaf tissue that is farthest from the major veins will dehydrate first. That is why leaf margins scorch first (Figure 1).”

 

 

Det explicita inslaget av KOL omnämns (veterligt) INTE explicit i någon av källorna ovan. Men det underförstås — eller kan underförstås — i källornas användning av termerna ”burn”, ”leaf burn” och ”sun scorch”, resp. ”bränna/bränning/sveddning”, ”lövbränna”, ”solsveddning” tillsammans med begreppen ”black” och ”browning”. Termen ”sveddning”, eng. scorch, associerar just till en (ofullständig) förbränning där just ämnet kol visar sig i slutänden som en tydligt märkbar svärtning. Vi har, här, ingen annan referens.

   Ingen upphittad webbkälla verkar beskriva de visuellt observerade lövsubstanserna efter Scorch:en i någon precis kemisk mening.

 

 

Se vidare från FÖRKOLNINGSPROCESSEN och IR-TEST.

 

 

 

 

LSoHP: HONCalternativen-- Kemibeviset |  EMBOLISM

KEMISK REFERENSTABELL FÖR ANALYS AV FÖRKOLNINGSEFFEKTEN -- KLOROFYLLMOLEKYLERNA

C(55)H(28-72)O(5-6)N(4)Mg(1) + C(1)H(210)O(3)

=

C          H         O         N         Mg      +          C          H         O         +          H2O

55         72       5          4          1                       1          210      3                       0

=

56        56        0          4          1                       0          210      0          +          8

——————————————————————————————————————————————————

C          H         O         N         Mg      +          C          H         O         +          H2O

55         70       6          4          1                       1          210      3                       0

=

56        54        0          4          1                       0          210      0          +          9

——————————————————————————————————————————————————

C          H         O         N         Mg      +          C          H         O         +          H2O

55         30       5          4          1                       1          210      3                       0

=

56        14        0          4          1                       0          210      0          +          8

——————————————————————————————————————————————————

C          H         O         N         Mg      +          C          H         O         +          H2O

55         28       5          4          1                       1          210      3                       0

=

56        12        0          4          1                       0          210      0          +          8

——————————————————————————————————————————————————

Uppställningen ovan redovisar De Teoretiskt Möjliga Klorofyllmolekylresterna — se Tabell nedan — som kan bildas vid abnorma kolöverskott (observ. Asp, Lind [Al, Alm]): lövets påtvingade upptag av atmosfäriskt extra icke-fossilt CO2, genom ordinära vatteninlösningens agenter CH¦210¦O3, ger molekylsönderfall.

— Nettoverkan är — SKULLE VARA, enligt här genomförda observationer med teoretiska möjliga förklaringar — att klorofyllmolekylerna helt i kraft av det abnorma extra CO2-inslaget delvis sönderdelas i vatten som — Bladexempel långsamt, 1-2 veckor — avgår ur lövet i samtidig bildning av resterande blottade kolrester: tydlig svärtning, mer eller mindre kraftig.

   BEVISNINGEN återfaller HELT på MaunaLoaBeviset som inte får förekomma i moderna kvarter: Syrefrågan som kopplar Jordens uppkomst med hela kosmologins huvudfråga. MaunaLoaBeviset krossar — utplånar — etablerade uppfattningar, förutsatt korrekt naturuppfattat.

 

AVSKOGNINGSBEVISET STÄRKS

LÖVSVÄRTNING och Höstlövens Pigmenteringskemi

Se INTRODUCERANDE WIKIPEDIACITAT

 

Wikipediaartikeln Autumn leaf color https://en.wikipedia.org/wiki/Autumn_leaf_color :

”brown”, cellväggar;

”yellow”, (xanthophylls) ...................   C40H56O ......... separat sök

”orange”, (beta-carotene) ...............  C40H56 .........    separat sök

”red” , (anthocyanin) .........................  C15H11O, ”produced in autumn”, separat sök, svårfunnet

 

Vi ser att etablerade omskrivningar i lövsvärtningens biokemi INTE — ännu Sep2018 — verkar ha en enda etablerad artikel i ämnet ”autumn leaf black color”: Wikipedias artikel (21Sep2018) ”Autumn leaf color” omnämner ”black”, men ger varken någon beskrivning eller referens (Wikipediartikelns hänvisningslänk [1] leder ingenvart).

 

Hur kan den observerade bladsvärtningen förstås rent kemiskt?

 

Med utgångspunkt från MaunaLoaBevisets anvisningar (ABsequre) blir svaret på den frågan »självskrivet» med hjälp av Tabellen för Klorofyll-Aminosyrorna nedan i avkortat utdrag — samt i viss ledning av hur kemin fungerar i etablerade studier i övergången sommar-höst via Wikipediaartikeln Autumn leaf color:

Klorofyllämnena:

 

Klorofyll är som vi ser närmast superpumpat på Kol (C): C(55)H(28-72)O(5-6)N(4)Mg(1).

 

1. Klorofyllet under växtsäsongen fylls kontinuerligt på då föregående produktion i Blad&Barr distribueras kontinuerligt som färdig näring till trädets/växtens olika behövande partier.

2. HÖSTÖVERGÅNGEN innebär att klorofyllpåfyllningen — från bassockret i kolsyra/bikarbonat/karbonat-upptaget (resp.CH¦210¦O3) — stryps ner med följd i en mindre kemisk omfördelning som resulterar i just ovanstående reducerade »höstklorofyllmakar» typ C(40)H(56¦11)[O]: gult, orange, rött.

3. Dessa reduktioner omvandlas vidare till gruppen AMINOSYROR som trädet sparar i stam och bark under vinterhalvåret och som tas upp igen nästkommande vår för att förbereda en ny växtsäsong.

 

Ingen klorofyllreduktion sker således

vid normal uttorkning i köket av ett uttaget normalt frisk löv under växtsäsongen:

 

 

Lindlövet förblir grönt.

— FÄRGÄNDRINGEN MOT HÖSTEN — normal naturskog gult, orange, rött — beror på att näringstillförseln till normalklorofyllet stängs ner med de allt mer kyliga nätterna och den allt lägre energiomsättningen i fotosyntesmaskineriet. Den processen är, således, aldrig aktuell då man tar ut ett fortfarande grönt löv mitt i växtsäsongen: Lövet förblir klorofylligt — helt ämnesintakt — även efter uttorkning i köket.

 

Så: Var kommer svärtningen in i bilden? What’sUp? Läget?

 

LÖVSVEDDNINGEN SOM SÅDAN, eng. leaf scorch — är tydligen generellt etablerat beskriven på typen

 

there is no virus, no fungus, no bacterium to blame”,

Citat2¦3¦6

 

utan motsägelse från andra citatkällor. Enda orsaken är ”the environment”: väderkrafter, vädersituationer, näringsregioner.

   Lövets kemi skulle alltså med de referenserna vara helt utlämnat åt sig självt, den egna inre ämnessammansättningen tillsammans med omgivande vädersituationer.

 

AVSKOGNINGSBEVISET Jul2018, nyckelpunkterna, har redan fastställt att svärtningen INTE beror på att ämnen tillförs utifrån lövet och in till lövet under uttorkningsprocessen, uttagna gröna löv utbredda på tork i köket. Svärtningen framträder successivt under torkningen. Och då inte på alla löv, bara på vissa, och då i olika grad.

 

Så, åter igen:

— Var kommer svärtningen in i bilden? What’sUp? Läget? Kemiförklaringen? Snälla. Please.

 

Jämför Sommar-Höst-NormalVäxet, från detaljerna ovan:

 

Sommaraktiva KlorofyllSällskapet

C(55)H(72-28)O(5-6) ....  grönt

stryps ner/ändras mot hösten via kemisk omfördelning till HöstGillets mera blygsamma typ

C(40)H(56¦11)[O] .......... gult, orange, rött (brunt, cellvävnad).

 

Grönt försvinner och ersätts av i huvudsak (Naturskogen) lysande klart gult/orange/rött.

— I kökstorkningen däremot, sommarlöven uttagna som vi nyligen konstaterade, finns KlorofyllSällskapet kvar:

En betydande högre andel 55/40=37,5% KOL (C) som ämnesbas.

— En högst märkbar betydande högre andel (55/40=37,5%) KOL (C).

 

EFTERSOM gruppen H(72-28)O(5-6) tydligen INTE besitter frigörande inverkan mot C(55)-molekylerna i det aktuella klorofyllet vid kökstorkningen av de uttagna till synes helt friska gröna sommarlöven,

finns tydligen HELLER INGEN möjlighet att en motsvarande vattenbildning H(2)O SKULLE KUNNA frilägga en allt mer framträdande kolbas C(55) under själva uttorkningsprocessen, och som I SÅ FALL skulle uppvisa ett mer eller mindre HELT kolsvart uttorkat löv: allt klorofyll omvandlas till mer eller mindre ett helt svart/brunsvart ursprungligt lövkol.

 

KemiBeviset: LSoHP -- se även i

Summering Kemibeviset -- Förkolningsprocessen

Avskogningsbeviset skärps

 

  ”AgmarEffekten” (från Sagan om Ringen): tydlig massreduktion

 

— KEMIBEVBISET Sep2018 (liksom Avskogningsbeviset Jul2018) är ännu (Sep2018) enbart INDUKTIVT (frånsett påvisat restkol):

— Det finns ingen separat oberoende kemiskt molelylär fysikanalys, ett laboratorieresultat med analyserade molekylkedjor från studieobjekten som kan styrka bevisets rent induktiva natur. HONC-alternativen, alla klorofyllmolekyler, visar den teoretiskt möjliga ramen för kemibevisets möjliga faktiska fysik:

   Kökstorkningen:  Överskottskol katalyserar en tydlig lövsvärtning/formändring med en lika tydlig och påfallande långsam vattenavdunstning, 1-2 veckor i köket relativt icke svärtade löv som torkar/stel(n)ar på några dagar utan nämnvärd formändring;

— Fenomenet kan förklaras kemiskt av, se HONC-alternativen, att klorofyllmolekylerna, i närvaro av det extra överskottskolet via de extra överskottskolbaserade inlösta vattenagenterna, delvis bryts ner till vatten: max 9 H2O per klorofyllmolekyl:

   Svärtade, fullt färdigt köksuttorkade löv, uppvisar FÖLJDRIKTIGT en tydligt massminskning/formändring relativt icke svärtade, normalt uttorkade, löv:

— Normalt köksuttorkade löv — löv som INTE uppvisar svärtning under torkning — behåller i stort sin FORM;

— Svärtade uttorkade löv visar märkbar FORMKRYMPNING — som induktivt kan förstås sammanhänga med klorofyllmolekylernas delvisa massreduktion i den långsamt avdunstande vattenomvandlingen:

   MEN INGA DIREKT LABORATORIEANALYTISKA MOLEKYLBEVIS AV OBJEKTEN EXISTERAR HÄR. Än.

 

Så, åter igen, för tredje gången:

— Var kommer svärtningen in i bilden? What’sUp? Läget? Kemiförklaringen? Snälla. Please.

   Varför svärtas det från början helt purgröna Lindlövet, successivt (1. 11-17Jul; 2. 7-16Sep) med uttorkningen i köket — dessutom påfallande sakta, långsamt, relativt övriga icke (så) mycket svärtade, eller ingen svärtning alls som

”torkar görsnabbt”: What’sUp?

   I ANDRA ORD:

— Varför svärtas »Sommaraktiva KlorofyllSällskapet»:s

C(55)H(72-28)O(5-6) ....  grönt

i vissa löv Citat2¦3¦6there is no virus, no fungus, no bacterium to blame” men inte andra?

 

OM svärtningen ÄR framträdande Kol (C) — och den överväldigande C-mängden i klorofyllet har verkligen en sådan enastående förutsättande kapacitet (C55) — MÅSTE en katalyserande kemifaktor introduceras SOM löser ut eller frigör i huvudsak (större mängder än normalt) vatten från gruppen H(72-28)O(5-6) — max 6+3=9[H(2)O]. Och som därmed har kemiförmågan att frilägga en synlig huvuddel, observationerna, i den naturskogligt normala C(55)-stocken.

:

OM vi kan förmoda med någon naturkoppling ATT gruppen

H(72-28)O(5-6) besitter frigörande inverkan mot C(55)-molekylerna i det aktuella klorofyllet,

mer eller mindre via ett extra inpressat övertrycks-CO2

från växtens ordinära Xylem-vattenTransportInlösta agenter (resp.CH¦210¦O3),

 

som i sig innebär en kemisk obalans relativt växtens egen naturskogligt normala biofysik och därmed alldeles säkert en introducerad abnorm kemireaktionsframkallande faktor som vi dock här inte närmare känner formen för, eller kanske inte ens heller behöver göra det för att förstå huvudsumman i resultatbilden,

 

finns en alldeles helt säker möjlighet för ATT en motsvarande betydande vattenbildning H(2)O kan tas ut ur gruppen

H(72-28)O(5-6)

och därmed frilägga en allt mer framträdande kolbas

C(55)

eller en väsentligt synlig del av denna.

— Det skulle, i så fall, vara hela kemiförklaringen i grov syntes. Se även vidare i MOLEKYLBILDEN.

 

— Långsamheten i (den proportionellt stora) svärtningen beror på att vatten BILDAS/FRIGÖRS inifrån lövet under svärtningens tid, och som gör lövet ”sladdrigt” — mjukt, böjligt, som en vätad bit hushållspapper — under uttorkningen — 1-2 veckor — i det att DET vattnet utdunstar sakta samtidigt med exponering av det underliggande ursprungligt klorofylliska baskolet C(55).

— Samt, den därmed påfallande tydliga formändringen som associerar starkt till massreduktion.

 

Ett av bladen (toppen B230) på en av smågrenarna som togs ut från en av Lindträden i LindAllén 7Sep är fortfarande nu 21Sep efter två veckor ”sladdrigt”, påfallande icke-torrt, böjligt, samt växande i svärtning.

— Vi ser numera 2018 många liknande exempel, direkt på lövträd i vissa skogsområden (2010+).

— Jämför avverkningsrester (s.k. lövsly: självserverande självantändning):

— Lämnas dylikt för nästkommande säsong — särskilt säker uttorkning=kolning under hetperioder — är SANNOLIKHETEN för SJÄLVANTÄNDNING just via dessa exponerande KOLRESTER uppenbar.

   Den riskbilden bara växer med fortsatt avskogning = fortsatt växande CO2-övertryck.

   Svenska Staten/Världssamfundet verkar vara helt okunnig/omedveten om ämnesinnehållet.

 

Ursprunget:

OM vi kan förmoda med någon naturkoppling ATT gruppen H(72-28)O(5-6) besitter frigörande inverkan mot C(55)-molekylerna i det aktuella klorofyllet, mer eller mindre, finns en viss möjlighet att en motsvarande vattenbildning H(2)O frilägger den allt mer framträdande kolbasen C(55). Ett kemibevis är i så fall uppdagat.

 

ALLA SVÄRTNINGSGRADER KAN — SÅ — UPPTRÄDA. Från knappt märkbart skimrande brunaktigt, till allt mer påtaglig svärtning, med slutligt maximalt mer eller mindre helt svärtad lövkropp. Allt beroende på hur stor mängd extrakol — internt katalyserande klorofyllomvandlande kemifaktor — som lövet tvingats ta upp i kraft av det rådande allmänna atmosfäriska CO2-övertrycket som, tydligen enligt MaunaLoaBeviset, ansvarar för fenomenet — för markbiomassans del.

 

VARFÖR SKULLE INTE de redan etablerade UNIVERSITETSLABBENS BIOKEMISKA PROFESSORER OCH STUDENTER KUNNA FÖRA UT DEN RESULTATBILDEN (själva)?

 

Därför att MaunaLoaBeviset inte FÅR förekomma i modern akademi: Syrefrågan, Jordens upphov, kosmologins stora avgörande huvudfråga: MaunaLoaBeviset — Naturskogen — krossar modern akademi.

   Den moderna akademiska eran närmar sig, obevekligt, ett avslut.

 

 

YEx:

YTTERLIGARE EXEMPEL — Blad 1 forts.

8Sep2018:

— Hur ser 1:an ut på baksidan i fotot? Är det svart där också eller?

 

 

21Sep2018:

— Nej, 8Sep. Inte någon direkt märkbar svärtning i stjälktoppen:

 

 

Foto: 8Sep2018 E19  Bild--102 -- Framsidan på Blad 1 ovan vänster.

 

— KOLL på det gjordes inte direkt först, 8Sep.

   I frågans ställande (först 21Sep) kontrollerades lövet i sparskafferiet bland bladsamlingarna (plastpåse i ett av köksskåpen). Och se: Hela stjälken hade nu svärtats märkbart. Samt den tidigare gröna delen märkbart svagt, brunaktigt med spridda missfärgade slöjor:

 

 

 

Foto: 21Sep2018 E19  Bild--144

 

Intrycket av »kallförbränning» är alldeles tydligt.

— Någon kemisk process i klorofyllresterna ombesörjer en svärtning — kolvisualisering, som det förmodas här — tillsammans med (övriga bladexempel) en tydligt långt utdragen, flera veckor, vattenavdunstning — som kräver intern vattenbildning i förklaringsbilden (KemiBeviset).

 

Se förklaringsbilden utförligt med analys i

LÖVSVÄRTNING och Höstlövens Pigmenteringskemi.

 

2:an i BladExempel till jämförelse (samma förvaring), ser ännu 21Sep likadan ut:

— ingen ytterligare intern omställning efter 13 dygn från 8Sep:

 

 

Om teorin håller streck (LSoHP), är färgbilden i lindlövet ovan bara en bekräftelse på hur en redan bCO2-överskottstriggad klorofyllomvandling (av fotosynteskvävande skäl) inträffade (bruna delen) i en avgränsad del — med en ursprungligt helt frisk del (gröna):

— Ingen (direkt) synbar svärtning eller missfärgning i gröndelen efter uttorkning (13 dagar: fullständig) visar att gröndelen inte (nämnvärt) var/är abnormt kolberikad.

 

Se även, efter fullständig uttorkning, det helt klorofyllbevarade gröna lindlövet i Nr5.

 

Summering, KemiBevisetSep2018: MOLEKYLFÖRKOLNINGEN

Summering Sep2018 kemibeviset

Med ovanstående genomgång förefaller slutbilden alltmer svår att undvika i ljuset av tydligt väl (induktivt) förklarbara kemidetaljer:

— Överskottskol från fortsatt avskogning ÄR en klorofyllomvandlande växtförstörande kemifaktor.

   Definitiva laboratoriebestämda molekylbilder krävs för att fullständiga bevisningen.

 

Planmolekylmönstret i typen Klorofyll a — övriga har liknande struktur:

 

Molekylmönstret ovan är schematiskt grovskissat från FOCUS MATERIEN 1975 s396 som beskriver (den nära helt plana) molekylstrukturen hos Klorofyll a.

— MolekylPlanskiktet i lövet ovan är ordnat i successiva höjdmembranstaplar som formar lövets tjocklek. Lövytorna (alla lövtyper) har andningsöppningar (stomata) både på översida och undersida som ansluter till molekylstrukturen med XylemFloemLedningsnätet kopplat till lövets cellstruktur. OM vatten bildas genom molekylsönderfall (kemibeviset), finns alltså riktigt med utgångar för avdunstningen.

 

Vi ser — lätt som en plätt — att OM »några större ändringar» kan genomföras i lövets primära fotosyntesmönster (Kandidaterna) med hjälp av enbart de enkla primära Kolsyra/Bikarbonat/Karbonatagenterna CH¦210¦O3

alls: kolbindningarna är MYCKET starka med styrkecentrum i den centrala Magnesium-atomen (Mg)

— är det uppenbarligen bara molekylkanterna (med O och H) i strukturen som kan komma på fråga: Mg-N-C-centralen ligger (vad vi vet här) alldeles fast.

— Om någon ändring alls är möjlig sker den otvivelaktigt från CH-kedjan underst eller O-flanken vänster.

SvärtningsProcessen:

För kemibevisets molekylspecifika del verkar det inte finnas så mycket annat att välja på i fältstudiens resultatljus:

 

   Löv SOM svärtar märkbart, tar också märkbart LÅNG tid på sig att göra sig av med internt bladvatten — bli torra, stela, icke-böjliga:

   Det blir svårt att INTE associera Den processen så: Någon långsam kemisk process i lövet omvandlar en del av dess normalt fasta molekylstruktur till vatten:

   Löv SOM genomgår DEN processen (1-2 veckor genomgående genom hela studien) uppvisar också en (högst) märkbar formförändring av typen ”papper som skrynklas ihop OCH förefaller tappa massa”: associationen till märkbar massminskning är ofrånkomlig.

 

   Därmed stämmer observationerna med en första direkt associerad kemiförklaring.

— Vi kan dock inte genomföra några direkta bladmassmätningar EFTERSOM två exakt likadana löv inte existerar som dessutom har egenskaperna under köksuttorkningsprocessen att det ena är RENT (formändras inte), det andra inte (markant formändring). Fanns dessa, skulle en enkel elementär känslig balansvåg direkt kunna avgöra saken.

   Det man — kanske — skulle kunna göra är att samla ”ungefär likartade rena blad” och väga dessa för sig och jämföra med en motsvarande tydligt svärtande grupp. Problemet är att urvalet, var och hur, av två sådana ”ungefär lika men olika grupper” blir komplicerat det också: resultatet blir bara indikerande, inte absolut. Osäkerheterna är för stora.

— Samma bladmassa från samma moderträd: Lägg i vågskålarna, respektive rena/icke-rena tills jämvikt råder. Kolla sedan.

   Det skulle kunna vara något. Enda problemet är ATT veta på förhand vilket uttaget löv som hör till vilken grupp: Exemplet med Nr6 i LindAlléStudien Jul2018 visar att den uppgiften är komplett omöjlig; Lövet ser helt friskt ut från början, purgrönt. Som veckorna går, kryper svärta fram.

 

LjusOptiskAnalys, avslöjar LövKolet:

Ljusoptisk direktanalys avslöjar lövkolet

Ytterligare ett sätt att »konstatera direkt kolbildning» från de märkbart svärtade löven i fältstudien är följande optiska observation:

 

 

Blad3 från Lindgrenens exemplar (7Sep) nu 24Sep är efter drygt två veckors fortsatt märkbar svärtning så totalt nedsvärtat att bara en liten del längst ut nederst på lövet släpper igenom direkt synligt (starkt mot-) ljus, bilden ovan mitten/höger.

 

Uttagna löv betraktade i motljus förklarar

Genom att placera uttagna löv i motljus får man en direkt visuell bekräftelse på vilken molekylär lövstruktur som FORTFARANDE tillhör ”friskt område” = tydligt normalt ljusgenomsläpp, och vilken som inte ansluter.

   Speciellt de löv och partier som visar märkbar svärtning efter eller under pågående uttorkning visar också tydligt nedsatt ljusgenomsläpplighet: Molekylstrukturen ”krymper ihop” och exponerar ett alltmer svart icke ljusgenomträngande — som vi får förstå det — kolskikt.

— Vi kan förstå den resultatbilden (Summering) genom att det rikt representerade växtkolet i molekylplattorna allt mer täcker för ljusvägen på grund av det molekylbortfall som motsvaras av vattenbildningen (Svärtningsprocessen ¦ Kemibeviset), dess successiva avdunstning tillsammans med lövets märkbara formkrympning.

   Friska löv svärtar inte vid uttorkning. Och uppvisar heller ingen formändring, ingen ljusfördunkling. Kemibeviset. Avskogningsbeviset bekräftat:

 

— Överskottskol från fortsatt avskogning ÄR en klorofyllomvandlande växtförstörande kemifaktor.

 

Inte den här författaren och heller veterligt ingen annan, har något som helst emot om den påståendegrunden skulle visa sig vara helt galet feluppfattad naturfysik. Därför att Konsekvensen innebär att Sverige+ enbart fortsätter att anställa fortsatt förödelse och förstörelse i takt med Solljusets fortsatta sekundflöde.

   Se även i HELHETSBILDEN.

 

FörkolningsProcessen:

Förkolningsprocessen

 

Med hjälp av redan etablerade kunskaper i ämnet blir det relativt enkelt att förstå — den här i Kemibeviset antydda — förkolningsprocessen. FOCUS MATERIEN 1975 (s364-366) ger de nödvändiga uppslagen, här delvis schematiskt återgivna.

 

   KOLVATTEN är hela växtbasen:

— Kolvattenmolekylen C+(H2O) figurerar över hela växtstrukturen,  men då uppdelad i en speciell molekylär strukturform typ H-C-OH som bildar återkommande kedjor, raka eller spegelvända, eller kombinationer:

— s.k. (glukos-) sockerlänkar: mono-sackarider [glukos, druvsocker ([C5 H10 O5])] i serieblock som förenas av en syrebindning bildar tillsammans s.k. poly-sackarider n[C6 H10 O5]).

 

 

SCHEMATISKT efter källan.

 

— Stärkelse (syrebindningar på samma sida) och cellulosa (omväxlande spegelvända syrebindningar) består av sådana sockerlänkar. FOCUS MATERIEN 1975 s364 illustrerar en CELLULOSAmolekyl som ett sammanhängande kedjeblock av ovanstående monosackaridtyp enligt ihopsättningen (alla olika, varannan spegelvänd, föreningslänk Kol-Syre),

 

Cellulosamolekyl -- markBIOmassans ALLMÄNNA KolVattenStruktur

 

ELIMINERAS VATTNET  — Alla H2O i vänstra delen nedan — återstår bara det rena strukturerade växtkolet, restbilden (»restCellulosat») höger nedan.

 

 

VATTENREDUKTION UR CELLULOSASTRUKTURER kan vi — enkelt i köket — anställa på följande experimentellt elementära sätt — med de allra enklaste av redskap och material:

 

 

   Ett vanligt (vitt) kontorspapper placeras på olika höjd över en stearinljuslåga (Se PyroteknikBasic):

— På ca ljuslågans höjd över lågtoppen ges maximal svärta — förkolning — av papperet UTAN ANTÄNDNING: kortare distans medför antändning;

— Längre distans ger mindre svärtning på given tid: — analogt mindre värmeutveckling, mindre vattenavångning och därmed allt mer ljusbrunt.

   Så kan vi styra — kontrollera/manipulera — materialets GRAD av förkolning.

   ALTERNETIVT kan vi (också/eller) använda vanliga (plana) LÖV från lövträd med — nästan — samma effekt och verkan:

 

— PROBLEMET MED ATT VATTENAVÅNGA LÖV — för vidare typ IR-test, vidare nedan — är att lövet massdeformeras (starkt):

— Lövformen tenderar att dra ihop sig (krulla) omkring värmepunkten. Den buktningen förstör jämförande värmetest med helt plant kolat papper.

   För att testa JÄMFÖRANDE med förkolnat papper — med bibehållen planhet — SKULLE ett helt plant löv behövas: jämförande värmetest på olika ställen i bladformen: icke-kolat (högre värmeisolation) respektive kolat (lägre värmeisolation). Vår uppgift här är att säkra KEMISK ANALOGI till förkolningsfenomenet, och ett (enkelt) IR-test skulle kunna vara ett sätt.

 

VärmeFunktionen:

Värmen från ljuslågan löser upp HOH-bindningarna lättare än/före C-C-bindningarna

(C-C-upplösning kräver mycket höga temperaturer [+ syre] för upplösning: fullständig förbränning som bildar gråaska). Med lagom värmetillförsel stearinljuslågan är ett utmärkt verktyg drivs HOH-bindningarna ut ur molekylstrukturerna, och (mestadels) enbart den rena växtkolstrukturen återstår — preparatets mer eller mindre svärtade områden.

 

IR-testPapper:

EXEMPEL IR-VÄRMETEST MED DELVIS FÖRKOLNAT PAPPER

 

 

 

FÖRKOLNINGEN MEDFÖR att papperets visuella ljusgenomtränglighet MINSKAR på kredit av att VÄRMESTRÅLNINGSGENOMTRÄNGLITGHETEN — det icke synliga ljusets längre våglängder — ökar: Kolområdet släpper igenom mera värme. Genom att ett växtlövs molekylbas är av samma natur (CHO-kedjor) har vi ingen anledning att se ett växtlövs svärtning (SvärtningsExemplen) på något annat molekylärt sätt än just i formen av en förkolning: svärtningen ÄR resterande växtkol.

 

Kontorspapperet bilden ovan har avångats (starkt) på vatten i ett område strax över en stearinljuslåga för att få fram ett infrarödjämförande — värmeledningsjämförande — materialtestområde som anställs för en idealt motsvarande jämförelse med ett aktuellt växtlöv.

 

En 12V- halogenlampa (40W) — känd för att utveckla stark värme i lampans närhet

som papperet (lövet) ser solen — placerades (2-3cM) bakom den preparerade kontorspappersbiten som hölls fast av krokodilklämman på en metallisk bordsassistent.

— Genom att rikta IR-pennan — 2-5mM — utanför papperet på lampans frånsida och trycka på IR-knappen, får man omedelbart information om det lokala temperaturvärdet °C via aktuell IR-värmestrålning vid trycktillfället.

— Genom att — strax, inom sekunden — flytta pennan till ett annat ställe, ges en relativt noggrann tidsanalog temperaturinformation på det nya stället;

   Papperet värms upp under en viss tid sedan lampan tänts, alternativt ett nytt område av papperet värmeexponeras — vilket betyder att »tidsanaloga jämförande temperaturer» måste ske med SNABB positionsändring. Och man kan också följa det förloppet på IR-displayen via tryckningar vid olika tidpunkter med längre mellanrum (5-10 sekunder).

 

Enhetligheten i resultatbilden visar det vi redan kunde förutsäga:

 

— Temperaturen utanför det kolade området med ovan nämnda förutsättningar skiljer i runda tal på ca 30°C mellan det vita intakta papperets lägre temperatur mot en högre temperatur som, entydigt och utan undantag, visar sig utanför kolområdet.

 

Resultatet bara understryker det redan tidigare påpekade:

 

Verksamheter som försörjer FÖRKOLNINGSFENOMEN PÅ NORMALT FRISKA VÄXTVÄVNADER är INTE förenligt med någon avancerad inställning till begreppet hälsa. Det onaturliga tillståndet föder andra onaturliga tillstånd. I detta fall är [lavinartade] uttorkningsfenomen det mest tydliga:

— MED den fortsatta avskogningen som orsak till förkolningsfenomenet blir naturligtvis också BRANDRISKEN, främst, större TILLSAMMANS med speciellt heta sommarperioder [‡].

 

Det vore också kul om Naturvårdsverket kunde få »huvet ur arslet» och studera¦KLARGÖRA de naturförutsättningarna — mera ingående. Eller, kanske ändra inrättningens namn till ett mera naturligt.

[Ministeriet för allmän naturpropaganda till förmån för fortsatta naturmord — per säsongsbevis].

 

 

VATTENUTDRIVNINGEN från växtcellernas molekylstrukturer är i stearinljuslågans förorsakande fall otvetydigt klar. Det finns ingen alternativ materialform att välja på:

— KOL är en (absolut) absorberande värmekropp (och en hyfsad elektrisk ledare), och som sådan också (i tunna skikt) en god värmeavgivare — märkbart mera än det intakta papperet.

Papperets cellulosastruktur är av samma art och typ som den i Lövet: olika Kol-Vatten-molekylkedjor i olika kombinationer med mindre inslag av tyngre spårämnen. Så, vi har inget annat att förvänta i den rent kemiska molekylformens förklarande ljus än just precis det som händer i papperets fall, IR-testet ovan, med förkolningsprocessen: vatten drivs ut, och kvarlämnar växtens kolstruktur.

 

Ett IR-testförsök gjordes tidigare med ett av de större löven från LindAlléGruppen (Jul2018). Ett av de löven uppvisade en större kolfläck nära mitten, bilden nedan.

 

Test med en redan förkolnad lövdel från ETT STÖRRE LÖV (15cM) fungerar inte så bra på grund av lövets icke-plana karaktär:

— Resultatbilden blir svår att anställa med jämförande olika partier, svärtat kontra ickesvärtat via samma värmedistanser.

 

 

— Vissa preliminära försök visade liknande resultat som för papper. Men den resultatbilden är likafullt äventyrlig eftersom säkra distanser inte finns med i bilden, och att skillnader på bara någon centimeter är avgörande.

 

TYVÄRR komplicerades hela resultatbilden av att man måste flytta lövet i olika xyz-positioner för att få en jämförande distans till värmelampans avstånd till lövets intakta, mera plana delar. Genom att det också tar TID för ett visst område att svara på lampvärmen SEDAN en positionsändring gjorts, blir det hart när omöjligt att få ihop en begriplig resultatbild med RÄTTVISA distanspositioner i det märkbart krökta och buktiga lövets fall.

   Vi får därför, tills vidare som ovan, utgå ifrån den gemensamma molekylstrukturens anvisningar i fallet med DELS Papperstestet och DELS uttorkningseffekterna från de aktuella lövens förkolning under uttorkning

(särskilt vatten bildas tillsammans med effekten att lövet förlorar massa under uttorkning).

Och som — entydigt — visar oss att den svärta vi ser i lövets fall verkligen ÄR kol och inget annat tok.

 

MassReduktionsTest:

Särskilda Massreduktions-MassåtervinningsTest

— »Sedan det helt svarta lövet B230 hade placerats i en skål med vatten, återtog lövet både form och färg».

   Det hade varit sensationellt.

— Därför att det är precis vad ett frisk icke svärtat köksuttorkat löv gör.

 

Lövet (3) nedan höger efter blötläggningen och en liten stund i lätt våtpress (hushållspapper underst, en plan serveringsbricka överst, lövet mellan).

 

 

Blad3 i LindAlléGruppen från 3¦11Jul2018: Efter torkning 16Jul lagt i blöt över natten 26Sep med återtagen form tio timmar senare. Enda skillnaden är att den ursprungligt gröna klorofyllfärgen ersatts av en mörkare dito med en del antydningar till mindre svagt brunaktiga fläckar.

— Det man märker först då det torra lövet får vattenkontakt är att vattnet på lövets ovansida SUGS — våtformas — in DIREKT — medan vattenavstötning på undersidan är lika påtaglig.

 

Att lägga lövet i blöt för att se om det ev. återtar sin ursprungliga »friska» form, är ett sätt att verifiera de avgörande observationerna:

 

   Löv som svärtar vid köksuttorkningen (Kemibeviset)

   uppvisar påtagligt utdragen uttorkningstid (flera veckor) och därmed, underförstått,

   visar att delar av lövstrukturen sönderfaller i/producerar vatten som dunstar och därmed

   får lövet att krympa och skrumpna märkbart i takt med svärtningen.

 

   Vi har redan konstaterat tidigare att olika vägningsförsök här är hopplösa: två identiskt masslika löv att jämföra med, ett friskt (svärtar INTE vid köksuttorkning), ett icke-friskt (svärtar vid köksuttorkning), ett i vardera vågskålen, existerar inte. Så, vi måste hitta andra sätt.

 

 

B230:                                             Vänster: I stort sett helsvärtade (ovansidan mest svart) helt stela bladformer efter 19 dagars kökstorkning:

 

 

Vänster:  26Sep2018  E19  Bild--230, ÄNTLIGEN STELA LÖV efter kökstorkning från 7Sep (frn.Bild64), efter nära tre veckor;

Höger:  Blötläggning av toppkvisten med de helt uttorkade, svärtade löven Bild--234-244 26-27Sep2018; Ingen nämnvärd ändring, Bild--245.

 

TEST MED FÖREGÅENDE HELT STELNADE — färdigtorkade — lindblad från en av de mindre uttagna kvistarna visas i bilden ovan före och efter ca 20 timmars blötläggning.

— Blötläggningen gör visserligen bladen (någorlunda) mjuka. men ingen tendens syns på att blötläggningen återger bladen något som associerar till en ursprungsform.

   Under blötläggningsprocessen (ca 20 tim) iakttogs att ENDAST (någorlunda) kvarvarande gröndelar — i varje fall ett av de små bladens yttersta topp, sekvensen nedan — uppvisade en formändring/tendens till återställning:

 

26¦27Sep2018  E19  Bild--234-244

 

Blötläggningsexemplet visar speciellt med referens till den speciellt svärtade bladformen att ingen direkt återställning sker av bladformen vid blötläggningens (ev.) vattenupptag.

   ATT svärtningen tar upp vatten — väter svärtningen — är alldeles tydligt. Men det upptaget verkar inte resultera i någon direkt formändring/formåterställning: Den tydligt svärtade förskrumpade ursprungliga bladformen kvarstår — vilket antyder att bladets ursprungliga molekylstruktur har demolerats — INTE finns kvar.

 

EldKatalys:

Särskilt Köksexempel som visar funktionen hos en FörbränningsKatalysator

 

KEMIBEVISET antyder — starkt, Tryckfysiken — att överskottskol i löv från moderträdets näringstillförselsystem (Avskogningsbeviset) introducerar en KEMISK KATALYSATOR som (i proportion till C-överskottet) åstadkommer upplösning av klorofyllmolekylstrukturens O-H-H-delar. Som näringstillförseln bygger på de via lövträdets Xylem-transport införda vatteninlösta kolagenterna (resp.CH¦210¦O3) med tillhörande extra mineralämnen, finns inte mycket annat att välja på i kemibutiken för att förklara fenomenet:

— Lövet PRODUCERAR VATTEN som avdunstar — långsamt, under flera veckor — samtidigt som lövet uppvisar svärtning och märkbar form- och synbar massreduktion (LFex2018):

   RESULTATBILD:

— Kolöverskottet (näringsöverskottet) i lövet åstadkommer att klorofyllmolekylerna sönderfaller i rena växtkolskedjor plus vatten som avdunstar i takt med den alltmer tydligt framträdande svärtningsprocessen, ytterst långsamt, 1-2 veckor i köket beroende på kolöverskottets/sönderfallets grad. Normalt friska löv behöver bara ett par dagar för att heltorka i köket.

 

ASKA katalyserar eld på vanligt bitsocker:

KEMISKT KATALYSERANDE FÖRBRÄNNING kan studeras i köket på följande sätt.

 

 Foto: 27Sep2018  E19  Bild--248

 

BITSOCCKER (1) som bringas i kontakt med en brinnande tändsticka — elden omkring stickan förs ner mot ena hörnet (2), helt (1mM) nära detta — åstadkommer INTE (eller svårligen) någon direkt eld på sockerbitshörnet. Det enda som händer är att de små sockerkristallerna smälter och förbrunas (2).

— Införs däremot ASKA på sockerbitshörnet — från en tandpetare som i (3), brunaska, eller från bränt papper, gråaska; tandpetarens/papperets aska smetas ut över hörnet — tänder sockerbiten (3) och uppvisar en liten klart brinnande eldslåga (under begränsad tid) — med efterlämnat, tydligt förkolnat, restmaterial.

   ASKA från fullständig förbränning, t.ex. gråaska från bränt papper, är den starkt materialreducerade resten av alla icke-organiska ämnesatomer som kvarstår efter förbränningen typ svavel, fosfor, kisel, kalium, kalcium, magnesium, järn, osv.

— Varför brinner sockerbitshörnet MED sådana agenter, och inte utan dem? What’sUp?

— Möjligt svar: Värmen från eldslågan UTAN agenterna räcker INTE ENSAM för att bryta upp en motsvarande självunderhållande förbränningskedja. Det som krävs är en atomagent med stor elektronpotential som kan bryta in i en delvis exciterad molekylstruktur, och på den vägen åstadkomma en mera reguljär molekylupplösning (vattenflykt).

   AskAgenterna katalyserar en förbränningsprocess.

   Vi skulle förmoda att något — liknande — inträffar i de observerade lövfallen (LFex2018) då det i vilket fall står klart ATT en form- och massförändrande process äger rum samtidigt med svärtningen: Övergödningen kväver/»DestruktionsKatalyserar» växtprocessen och får dess molekylstruktur att sönderfalla/kola.

 

Lövsvärtning JätteLindLövens moderträd — i tydligt döende 2018:

 

 

Bildkollaget ovan:  Uppföljande fotografier från LindAllégruppen (3¦11Jul2018) nu (26Sep2018) på moderträdet med sina jättelöv från rotskott vid trädets markstam, visar att flera (många) av de bladen nu uppvisar egna tydliga svärtningar. Moderträdet trädtopp och yttergrenar ser allt mer besvärliga ut; Det trädet är helt säkert dödsdömt, liksom de som sågades ner tidigare.

 

Fortsättning från FörkolningsObservationerna 2011-2018 — Tydliga Förkolningsnekroser.

 

OMLjun2018:

YTTERLIGARE NYTT SVENSKT NATURFENOMEN?

De Originella Mark-Luftlinjerna 10Jun2018 från utsiktstornet på Vårdkasen i Härnösand

 

DIVERGENTA SOLLJUSSTRÅK kan vi se ibland med Solen bakom moln som lyser igenom mindre molnöppningar och sprider ett solfjäderformat (mäktigt) artistiskt ljus — med Solen eller någon ljuspunkt i centrum.

 

 

 

MINDRE SÄLLSYNT — här aldrig tidigare någonsin skådat, eller hört berättas om — är omvändningen:

 

JordDivergens:

 

 

LINJESTRUKTUREN är knappt synlig i de bägge fotografierna ovan från 10Jun2018 Soltimme 05:55. Den framträder först med hjälp av en del bildbehandlingsverktyg, förstärkningarna och inpassningarna i mitten, figuren ovan. Vad är detta för något nytt fenomen? Enda kandidaten Jordytan-Uppåt-Divergent är JordMagnetiska Fältlinjer.

Siktlinjerna i satellitfotot ovan (Kartor Webbsök), dragna från Vårdkasens utsiktstorn där bilderna togs 10Jun2018 Soltimme 05:55, antyder att solfjädermönstrets vertikala linje ligger tämligen exakt västvart. Det är inte här känt om det finns några sådana Jordmagnetiska fältlinjer med den orienteringen, eller hur fenomenbilden ska förstås. Exakta meteorologiska dagdata på området/timtiden finns f.ö. inte här heller (typ temperatur, fuktighet).

 

 

— Luftstråk — dagtid sommartid, soligt med viss betydande molnighet (hög luftfuktighet), påtaglig värme — som strålar DIVERGENT FRÅN MARK TILL LUFT i distinkta band och linjer har vad vi vet bara en enda möjlig fysiskt STYRANDE källa: Jordkroppens magnetiska fältlinjer.

 

Men vem har hört, eller sett, någon Jordmagnetisk effekt där (mörka) luftpartiklar — vad, exakt, vet vi inte här säkert än — följer magnetiska fältlinjer, om det nu är sådana, mitt på ljusan dag HELT NÄRA markytan, hundratal meter upp i luften?

 

Detaljerna upptäcktes i efterhand (Sep) genom upprepade granskningar av fotografier tagna under Exkursionerna 2018.

   Linjestrukturen är relativt svag på fotografierna, men kan förstärkas med olika bildbehandlingsverktyg, och framträder då tydligt, klart och distinkt som ovan.

 

OM linjeformerna ÄR/tillhör Jordmagnetiska Fältdito finns en möjlig, rent teoretisk, förklaring — enligt relaterad fysik: H2O¦luftpartikelfenomen + Jordmagnetism:

 

Hög luftfuktighet tillsammans med höga överskottshalter av växtkol från avskogningarna ger en lokalt kolinlöst vattenånga på samma form som i växtfallen med agenterna (kolsyra, bikarbonat, karbonat) respektive CH¦210¦O3. Hela växtrikets syfte med dessa är ELEKTRISKT LEDANDE MOLEKYLTRANSPORT genom det så berikade kolvattnet (MaunaLoaSommartappets SD-konstant (MLB-satserna) särskilt med 3ggr markbiomassans globalt årligt genomsnittliga VäxaMullaCykel på 2ppmv mCO2 — analogt ca 6ppmv MaunaLoa-eCO2 som INTE har annan funktion, tydligen, än som kemiskt elektrolytiskt material som underlättar växtkemin utan att bidra med något material i den processen).

 

— SPECIELLT GENOM EN HÖGRE KOLINLÖSNING på grund av det stora bCO2-överskottet från fortsatta avskogningar, nu (2015) våldsamma +44ppmv från 1800 enligt MaunaLoaBevisets räkning, blir höga markfuktighetsregioner — mycket marginellt än så länge, ytterst svagt, knappt märkbart — mera elektriskt ledande:

 

KOLDIOXIDEN i sig (εr=1,6) är en något bättre elektrisk isolator än luft (εr=1,0006), och en något sämre elektrisk isolator än papper (εr=1,8-2,6), vakuum εr=1 är referensen för elektriska kapacitivitetstalet (εr) [totala kapacitiviteten är produkten av Elektriska konstanten ε0 och εr].

— Däremot VATTEN (vattendroppar, överföring av elektrisk potential) som elektrisk ledare är ytterst känsligt för olika ytterst små mängder s.k. föroreningar som (drastiskt) höjer vattnets förmåga att leda elektrisk ström.

Elektriskt laddade partiklar i rörelse relativt lokala gravitationsfält, om aldrig så litet, omger sig på känt sätt med magnetiska fältlinjer (Ørstedts upptäckt 1820, sambandet mellan magnetism och elektricitet). Det betyder att karaktäristiska ANSAMLINGAR AV LADDADE PARTIKLAR I RÖRELSE tenderar att SAMLAS — dras ihop i längsled — utmed magnetiska fältlinjer. Jämför ELEKTRONENS BUBBELKAMMARSPÅR.

Originella Mark-Luftlinjer:

 

Det skulle — möjligen, i så fall — vara hela förklaringen:

— De (normalt knappt synligt, mycket svaga) mörka stråken vi ser är tillfälligt ansamlad, förtätad, vattenånga som

tillsammans med luftens inlösta överskottskoldioxid som kolsyra

på grund av den lokala luftens relativt höga luftfuktighet

OCH påtagliga kolöverskott i (mark-) atmosfärens luftlager

ansamlas TILL och

uppvisar en förhöjd andel elektriska laddningars sammandragande linjära rörelsestråk

UTMED Jordmagnetiska Fältlinjer.

   Det behövs — i vilket fall, verkligen — ett klargörande.

Webben innehåller ingen information — än:

Vad ska man leta efter på webben (Sep2018) för att ev. hitta något motsvarande?

”Spectacular Ground Atmosperic Phenomena” — bilder?

Spektakulära MarkAtmosfäriska Fenomen?

   Många spektakulära atmosfäriska fenomen visas på Bilder i sökresultaten. Men ännu ingenting upphittat liknande det ovan observerade. Problemet är också Det, att fenomenet är (ytterst) visuellt SVAGT (än).

   Kolla sommartid, heta dagar (solen i ryggen), hög luftfuktighet (tidiga mornar).

 

 

 

FörkolningsObservationerna 2011-2018:

 

SAMMANSTÄLLDA OBSERVATIONER 2011-2018

Tydliga Förkolningsnekroser

BIOLOGISKA FÄLTOBSERVATIONER SOM VISAR (och bevisar) att något är allvarligt FEL.

Nekros, död (eller döende) växtvävnad.

 

1--3Jun2011

 

2011:  Observationerna anställer ett påtagligt intryck av förkolning.

— Men vid det här tiden förstår vi inte mycket av sammanhanget. Eller gör vi?

2--3Jul2018

 

2018:   Kolförekomst verifierad genom enkelt experiment ger AvskogningsbevisetJul2018

— men mera beviskraft krävs.

3--5Sep2018

 

Förkolningsfenomenet har olikformig spridning dels på ett och samma moderträd och dels mellan olika lövträdstyper, samt tydligen beroende på aktuell ämnessammansättning i varje enskilt löv: vissa påverkas inte alls.

4--7¦16Sep2018

RESERVATION -- Lind Al Alm Asp: ASP-löv har vågiga lövkanter medan Lindlöv, liksom Björklöv, har spetsar i lövkanterna. Men ingen direkt klarläggande faktakälla har upphittats som -- säkert -- klargör vad som tillhör vem.

 

2018:   Särskilt uppföljande och jämförande observation på löv från samma moderträd perioden Juli-September förefaller — utan direkt kemiska analysbevis — ge en enhetlig förklaring till förkolningsfenomenet. Se INLEDNINGEN.

 

19Sep2018 — Se även Webbreferrenserna Sep2018:

Vid en nyligen genomförd genomsökning på referenser i äldre uppslagsverk

 

—————————————————————————————————————

— INTERNET 2018 blir alltmer tillstängt — Universums Historia undviker helt att anlita COOKIE-sidor (webbsidor som stödjer/kräver medverkan i InternetAnvändarKapning, aktivitetsspionage), som tyvärr blir allt flera och inbegriper allt vidare förgreningar, vilket avsevärt försvårar en seriös naturvetenskaplig (människorättsligt erkänd) faktaanalys.

   Så: 

— Kan vi, här, inte räkna ut huvudsumman själva, är det kört:: jag deltar inte i någon nazism:

YTTRANDE utom människovärdighetens erkännande är utövande förtryck.

FAKTAVERK BEHANDLAR/presenterar FAKTA — EFTER VARS OCH ENS EGET FRIA SÄTT ATT UTFORMA OCH SAMMANSTÄLLA ETT ©. Inget annat. Inrättningar som påstår ANNAT utövar tydligen och bevisligen INTE en seriös (UDHR10Dec1948) verksamhet.

— ATTITYD utom människovärdighetens erkännande ÄR utövande förtryck.

— TÄNKANDE utom människovärdighetens erkännande ÄR utövande förtryck.

Det finns — bevisligt, i varje detalj — inte en enda mening, inte ett enda yttrande, ingen tanke och ingen association som INTE lyder under den människorättsliga konsekvensfysiken (MK¦ K1 UDHR10Dec1948):

— Samhällen, individer, företag, som INTE utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar — tvunget, lagbundet, oåterkalleligt, obönhörligt — ICKE-mänskliga rättigheter: förtryck. PickOne.

   ”Grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”, K1 UDHR10Dec1948.

   Inget annat. Barnets/frihetens naturliga värld.

—————————————————————————————————————

 

som, eventuellt, skulle kunna ge ledtrådar till de här ovan typiska fältbiologiska observationerna 2011-2018(+), stötte vi på följande bidrag från Bonniers Konversations Lexikon Band I-XII. Artiklarna nedan i citat (1927) om  träkol, torrdestillation, och självantändning.

 

 

  Torrdestillation,  den kemiska sönderdelningsprocess organiska ämnen undergå vid upphettning utan lufttillträde. De sönderdelas därvid i koloxid, koldioxid, vatten, kolväten, ammoniak, cyanväte m.m. Destillationshastigheten stiger med temperaturen och påskyndas även av höga tryck. Vid T. erhållas fasta, flytande och gasformiga produkter. Drives densamma till sitt slut (förkolning), återstår ss. fast återstod fritt kol med oorganiska askbeståndsdelar ..”,

BKL XI 1927 sp1233

— Not.; CYAN är en KolKväveförening (CN).

:

  Träkol, .. T har stor adsorptionsförmåga, varför det användes vid renings- och avfärgningsprocesser för gaser och vätskor. Jfr Självantändning.”,

BKL XI 1927 sp1434

:

  Självantändning,  vissa ämnens antändning och förbränning under mer el. mindre utpräglade eldfenomen utan tillförsel av värme utifrån. S. kan bero på ämnets fasta särskilt stora kemiska frändskap till syre (fosforväte, zinketyl, fosfor m.m.) l. därpå, att det i ytterst finfördelat tillstånd bringas i intim kontakt med luftens syrgas, varav oxidationen i hög grad underlättas. .. Nyutrivet träkol, som har förmåga att såväl mekaniskt som kemiskt binda stora mängder syre, har av samma orsak benägenhet till S. Jfr Pyroforer.”,

BKL X 1927 sp661

 

 

 

 

 

Förklaringen -- tryckfysiken -- 2 mot 44

FÖRUTSÄTTNING:

ENHETLIG FÖRKLARINGSGRUND i sammanställning 20Sep2018

 

Biologisk energiomsättning delas på skilda domäner

 

   E/t=P=T/Rth, sambandsformen för biologiska tillväxtkonstanten (BTK):

— Biosfärens globalt medelmässiga energiomsättning (E) per sekund (t) är proportionell mot Biosfärens globala medeltemperatur (T) med given växtbiofysisk OCH en begränsad, kemisk/termisk, resistans (Rth), med underavdelningar specifika för varje växtart (massa):

   MaunaLoaBeviset ingår inte i MAC — Det finns en Naturskog:

— Bioväxtsyret för markbiomassans del (SDförkl.) ingår i en sluten kol-syrecykel (CO2→C+O2→CO2) som en avgränsad hydrotrycksbaserad XylemFloem separat unik biodomän.

 

 

MaunaLoaBeviset i illustrerad syntes: en naturskog existerar — vars klåfingrighet PÅ [avskogning] ger motsvarande vådliga konsekvenser för allt levande.

(MaunaLoaBeviset¦bekräftelser) ¦ (DiagramMLV)

År 2015:   Atmosfären har sedan 1800 berikats med +120ppmv atmosfäriskt CO2 från AGW+Avskogning från naturskogsnivån ca 280ppmv CO2 år 1800. I  fördelning:  (1960-2015+) 63%AGW(76ppmv), 37%Avskogning(44ppmv), se AKT1800.

Endast vinteruppgången (WI) ansvarar för den ökningen; Sommartappet (SD) är konstant ca 6ppmv eCO2. Bildlänken ger förklarande avsnitt till detaljerna.

   Naturskogens normalt globala årsmedelomsättning i VäxaMulla 2ppmv — [(5,531+3,75)/2]/2,2 = 2,1ppmv — STÅR SOM ENDA NATURLIG BAS MOT det samlade återkomsthindrade ATMOSFÄRISKA MÄNNISKOSÄLLSKAPETS EXTRA GENIALT TEKNISKT VÄRLDSEKONOMISKT »fan vad bra vi är» SKAPADE 44ppmv — under drygt 200 år perioden1800-2015 med motsvarande ockuperade växtsyreandel. Full sysselsättning. Jävla bra vinst. Jag skulle behöva ett till garage.

— Det är — 2 mot 44 — 22 gånger normala årsomsättningen VäxaMulla för hela globala markbiomassans del. »Fan va bra vi är».

 

   Det vore verkligen anmärkningsvärt om INTE speciellt tydliga konsekvenser skulle visa sig i den naturräkningen:

— 22 gånger normalväxtkolets omsättning ligger PÅ och pressar på Blad&Barr för att försöka härma ut en naturskog som ständigt drivs på flykten av den naturelaka — naturokunniga, ytterst självförträffliga — människan. Okunniga JaDuJa.

 

   MaunaLoaBeviset — Det finns en Naturskog: en särskilt avgränsad biodomän:

   Växtvärldens syreassociationer (C¦O2) blandas INTE med Jordatmosfärens allmänna syreinnehåll. I modern akademi förnekas den aspekten — se Syrefrågan. FRÅGAN blottar vittgående konsekvenser för hela kosmologins fundamentala fråga: Jordens uppkomst.

— Synpunkterna får INTE vara revolutionära (”i allmänhetens intresse”) — Men ÄR det:

 

Tryckfysiken: BioExpl

Närmast självformulerande, allmän, naturförklaring: När Naturskogen

(C+O2→CO2→C+O2) utarmas, inte tillåts komma fram

(C+O2→CO2C+O2), pressas ett kolöverskott (C i CO2) in i Blad&Barr motsvarande det CO2-övertryck som Naturskogen söker återställa (E/t=P=T/Rth=konstant).

— CO2-övertrycket påtvingar en (strängt onaturlig) gödningsprocess på kvarlevande.

 

Naturskogens normala atmosfäriska CO2-halt 1800: 280ppmv — år 2015: 400ppmv ¦ GLOBALRÄKNINGEN

»Avskogningens RegeringsVäxtfrämjande KongoManual». Abnormt förstorade växtoriginal. Se bl.a. LindJätteLövet Jul2018.

 

KVANTITETER SOM FRAMTRÄDER UR MAUNALOABEVISET

Totalt brännbar markbiomassa mCO2:

503ppmv

Markbiomassans årsglobala VäxaMulla omsättning m¦bCO2:

(DB1: ([5,531+3,75]/2=4,6405)/2,2=avr.2,11ppmv mCO2)

2ppmv-mCO2 JÄMTE MaunaLoaSommartappets konstanta icke växtassocierade [MLBok] 6ppmv-eCO2.

 

Tryckfysiken p=(F=ma)/A kan förklara hela verkningssättet:

p=(F=ma)/A N/M²; E=pV=kT, p=(kT)/V=m(a/A); D=m/V, m=DV; p=m(a/A)=D(aV/A):

FÖRKLARING:

   Med given Jordbiosfärisk naturbalans (Naturskogen) med en fast markrelaterad tyngdkraftsacceleration (a) finns ett specifikt atmosfäriskt tryck (p) över en fix markyta (A) under en fix luftvolym (V) med en bestämd, fix, lufttäthet (D, densitet);

— Införs, från den fasta/flytande marken, något extra material (Kol, C) i luften (V) över markytan (A) ökar luftmassan (m) med motsvarande ökad densitet (D) och därmed högre luft- och mark-tryck (p) från den förorsakande materialagenten.

   Den förorsakande materialagenten:

— För markbiomassans del (AKT1800) sammanhänger den förorsakande materialagenten med levande träds avlivning.

 

NATURSKOGEN INNEHÅLLER INGA LUCKOR i CO2-cykeln.

Enbart avlivning av levande syreproducenter kan skapa sådana.

 

Antingen direkt genom förbränning. Eller genom reguljär avskogning: Det avlivade trädet återlämnar, på ett eller annat sätt, utom den naturliga växtcykeln (200 år), sin tidigare fast bundna kolstock (C) till luften och därmed motsvarande syrebindning (bCO2).

   Växtgödning dödar träden:

   Det högre mark-luft-trycket (p) påtvingar ett högre lufttryck utanför Blad&Barr, samt genom det högre marktrycket också en högre bCO2-inlösning i det näringsberikade rotvatten som sedan Xylem-transporteras upp till Blad&Barr för fotosyntesen.

Det högre trycket styr, så, en växtgödning i — eller genom — Blad&Barr:

 

— Det högre trycket från extra bCO2 pressas — tvingas — in genom växten i exakt den proportion som det extra trycket (p) föreskriver: märkbar avskogning skapar övertryck: växtstress. Och, så, självklart:

 

— Överträds växtens förmåga att hantera det högre växttrycket, transporten av xylem-vattnet genom de fasta rörcellerna, havererar tillflödet (kavitering, embolism), och trädet börjar dö.

   Spår som visar växande bCO2-överskott:

   Speciellt Växande Extra mängd inpressat bCO2 har i varje fall rent mängdteoretiskt en viss möjlighet att avslöja sin närvaro genom mer eller mindre direkt svärtning — sedan aktuell växtdel avträds (avdör) från näringstransportkedjan:

   Vissa löv svärtas markant vid lufttorkning (2010+):

— Vissa löv (2011+) från vissa lövträd (Maj-Sep., Asp, Al, Alm, Lind: Mellansvensk fältstudie, se AVSKOGNINGSBEVISET), även vissa delar av ett löv, uppvisar tydlig svärtning (hel eller delvis förkolning) tillsammans med andra till synes helt friska löv SEDAN lövet avlägsnats från moderträdet och får lufttorka i köket.

— Enda här veterliga fältstudiereferensen som finns är den som visar att fenomenformen (jämförande globala källrapporter och observationer) har uppvisat spridning och utbredning från (i varje fall) slutet av 1900-talet. Samt (i denna referens) att inget liknande iakttagande (Mellansverige) har funnits före tiden runt och grovt 2010. Dokumentbevis (fotografier) saknas dock (här) för att bevisa den antydda resultatbilden. Däremot finns — i kronologiskt växande — rikligt med fältdokument 2010+.

 

Allmän resultatbild enligt MLB (MaunaLoabeviset): 

 

   REDUCERAD markbiomassa — som efter en skogsbrand (mCO2→bCO2) — skapar (E/t=konstant) motsvarande CO2-övertryck som gynnar/garanterar en återväxt — fortfarande samma konstanta SD-kapital 6 ppmv i BTK-oberoende (SD-konstantens förklaring).

— HINDRAS återväxten

— genom mänskligt beslagtagen ursprunglig skogsmark,

helt (lågbebyggelse, el. s.k. röjning som sprids ut över stora landytor) eller

delvis (avskogning, kalhyggen)

— påtvingas växterna (E/t=konstant) det växtkol som naturskogen SKULLE ha anlöpt: MARKEN som SKULLE ha tagit emot Det, men som hindras — löpande — av mänskligt anställd verksamhet.

   FORTSÄTTER AVSKOGNINGEN UTAN ÅTERVÄXT är det tydligt att kvarlevande växliv påtvingas ett allt växande växtkolsöverskott (C) — gödningseffekt — i form av den atmosfäriskt dumpade (m¦bCO2) återtillväxtförhindrade naturskogen (E/t=konstant).

— Det finns, uppenbarligen, ingen kraft eller makt eller instans som kan stoppa den konsekvensfysiken så länge den pågår: Solsystemet med Jordfysiken, den allmänna naturkonstruktionen är given och kan inte i sig ändras av människan.

   Men människorna i modern akademi uppträder SOM OM man SKULLE besitta någon slags VärldsPanel-»HerreÖverUniversum»-förmågaAuktoritet:

Beslutsprocesserna — verksamheten som bär det yttersta ansvaret för förödelsen.

— INTELLIGENSKRITERIET i modern akademi (1800+) hänförs — som vi vet — INTE till Naturen utan till Modern Akademi (Svenska Vetenskapsakademien: Nobels Närmaste Galaktiska TankeCentrum): Tankerättsliga uppfinningar. Inte Härledningar.

   Så: Konsekvenserna av att BESLUTA snarare än att IAKTTA blir förödande.

   Gödningseffekten = träddöd (Träddöden detaljerat).

Avskogningens sekundäreffekt KAN FÖRSTÅS generera markparkerade hetlås. I modern akademi kan den kopplingen EXPLICIT inte nås eftersom MaunaLoaBeviset inte ingår.

   Den låsningen — såvitt korrekt uppfattad — garanterar en högst dramatisk kulturutveckling.

 

Abnorma tillståndet 2018

SAMMANFATTNING AV MAUNALOABEVISETS UPPDAGADE SAMMANHANG

 

   Den normalt, Naturskogliga (Årliga 2ppmv CO2 VäxaMulla-cykeln), växtassocierade syredelen utanför trädlövet är starkt — starkt — reducerad (2010+):

— I modern akademi anser man INTE att markbiomassan fungerar genom ett från den övriga syreatmosfären avgränsat specifikt biofysiskt avsnitt. MaunaLoaBeviset visar det. Men det beviset ingår inte — får inte förekomma — i modern akademi: Syrefrågan.

   Motsvarande onormalt höga bCO2-halter i lövets inre biofysik garanteras av bCO2-övertryckets motsvarande högre garanterade växtgödningstryck:

 

MÖJLIG FÖRKLARINGSBILD

— lövnekroserna (barr uppvisar inga motsvarande defekter):

 

 

Så länge moderträdets hydrofysik fungerar med lövet inberäknat, syns ingen (direkt) förkolning eftersom fotosyntesen garanterar att allt material fylls på/transporteras ut efter växtens sätt.

   Upphör emellertid hydrokopplingen — ett löv tas ut, eller en grendel — förloras hydrotryckets rotdel medan lövets stomata-öppningar utlämnas åt bCO2-övertrycket i luften runt omkring: inget ytterligare växtkolupptag sker (fältstudiebevispunkterna i Avskogningsbeviset).

   Lövet besitter i den situationen onormalt stor andel upplagrat bCO2 som inte längre har hydrokoppling. När lövet torkar ut, finns inte mycket annat att välja på, rent materialfysiskt, än att den kvarlämnade, icke utforslade, högre C-mängden, tvunget, visar sig som/föranleder abnorma (mer eller mindre svärtade) missfärgningar i lövets inre gren- och cellstruktur.

   Utan bCO2-överskott torkar Lövet ut på normalt sätt och uppvisar en torr materialform med påtagligt bibehållen (ljushetsdämpad) grönaktig färg.

 

Alla dessa detaljer kan studeras (Blad3) på en och samma uttagna grendel (Lind, Sep2018 Mellansverige): normalt uttorkade löv; delvis svärtade, helt svärtade;

— Helsvärtningen uppvisar, i de studerade fallen (Jul-Sep2018), en här särskilt noterad förmåga att ta LÅNG tid på sig (1-2 veckor) för uttorkningen — i samtidigt (långsamt) växande svärtning. Övriga (märkbart »friska» löv) behöver bara ett par dagar på sig för att kökstorka. Se vidare möjlig förklaring i Kemibeviset.

 

Funktionell syntes:

Funktionell syntes

RETORISKT FRAMSTÄLLD FÖRKLARINGSFORM ENLIGT MAUNALOABEVISETS ANVISNINGAR

 

BTK:  Hela markbiomassans växtkemiska livsfabrik känner av — varje atom, som en balansvåg — hur mycket bioväxtsyre (CO2→C+O2→CO2) som fattas i omsättningen VäxaMulla relativt Natuskogens optimala biokemiska balans, den som — tydligen, som det får förstås — ligger till grund för människans evolutionstekniska utveckling (Växtrikets för människans del 10 avgörande aminosyror — HONC-ämnenas klorofyllmakar):

   Avskogning, avbränning binder bioväxtsyre till bCO2, som strävar att återvända via naturlig tillväxt i bibehållen biologisk tillväxtkonstant (BTK), som efter en naturlig skogsbrand.

   Den övervägande atmosfäriska syredelen har ingen del i den processen. Men modern akademi antyder det i Syrefrågan. Konsekvensen är oåterkallelig: Hindras återtillväxten — avskogningen 1800+ — hindras livskemin;

   Det är INTE tillåtet för mänsklighetens och djurlivets bevarade allmänhälsa att eliminera stora mängder ursprunglig (200 år VäxaMulla) Naturskog. Sker det, uppträder — tvunget, oåterkalleligt — motsvarande vådliga konsekvenser  (medicinska/biotekniska/biotermiska) — som Det tydligen får förstås.

— Det tråkiga är OM en stor mängd människor vänder saken ryggen och menar ”det är inte så farligt”, ”vi har inte sett någon global katastrof än”, ”jag andas fortfarande bra”: Med fortsatt växande uppladdning sker förr eller senare en urladdning. Urladdningar har en tendens att verkställa sin fysik med häftig, plötslig och oåterkalleligt djup styrka. Då hjälper inga varningssignaler längre.

 

Atmosfäriskt bCO2-överskott:

   Markbiomassa brinner (C+O2=CO2) på markbiomassans syredomän — inte på syreatmosfärens.

   Lövet är kolberikat, och bioväxtsyret utanför reducerat:

— bCO2-överskottet kolberikar löv med ett resulterande reducerat bioväxtsyre utanför.

   Särskilt kolberikade löv ASSOCIERAR särskilt reducerat utanförvarande bioväxtsyre. En abnorm förskjutning finns i naturlig tryckbalans.

— Syrereduktion OCH kolöverskott gynnar Torrdestillation+Självantändning. Men bevisningen i den föreställningen förefaller ytterst svår att påvisa i någon övertygande mening — utom direkt »induktivt associerat» till möjlig uppkomst av skogsbränder. Principen är dock klar.

   Löv med stort kolöverskott KAN I OVANSTÅENDE FRAMSTÄLLNINGS LJUS FÖRSTÅS uppvisa en markant svärtning/kolbildning/självantändningsagentur vid uttorkning. Se FältExempel.

CO2 koldioxid  ¦  C kol  ¦  O syre — biosyret har proportionsvis mer O16 än omgivande atmosfäriskt syre som har proportionsvis mera O18 [Dole1965].

 

Avskogning/förbränning beslagtar normalt tillgängligt biosyre med ett resulterande atmosfäriskt bCO2-överskott som strävar att återvända med tillväxt till Naturskogens tillstånd.

   Den formuleringen förefaller närmast självklar: återväxtsuget efter en skogsbrand.

— Vad händer om återvänd(and)et inte bara hindras utan överskottet bara växer?

   KONSEKVENSEN:

 

— Luften närmast utanför kvarlevande Blad&Barr utarmas proportionellt på tillgängligt associerat biosyre med växande atmosfäriskt bCO2-överskott:

   Vår markbiomassbaserade kol-cyre-cykels inandningsluft innehåller allt mer överskottskol från avskogningarna med allt mindre fritt tillgängligt växtassocierat syre.

 

— Kan Svenska Statsförvaltningens Ansvariga Befattningshavare garantera att Den fortsatta tillväxten INTE — alldeles strax, eller snart — kommer ATT medföra ATT olika befolkningsled, och djur — beroende på lokal region — drabbas av akut andnöd? Inte? Jag kan inte ge någon sådan ”det kommer INTE att ske” garanti. Därför att ovanstående enkla balansräkning tyder på just det MED nuvarande Världsliga Sverige+-attityd: fortsatt hindrad naturskogsåterkomst. Jordbiosfären är ändlig. Den imponeras INTE av mänskliga BESLUT, enbart mänskligt IAKTTAGANDE AV REDAN EXISTERANDE LAGBUNDENHET SOM MÖJLIGGJORDE MÄNNISKANS OCH DJURENS BIOLOGISKA TILLKOMST. Visa. Klargör Syrefrågan.

 

KONSEKVENSMENINGEN — FÖRUTSATT NATURKORREKT UPPFATTNING:

 

— Både växter och djur får allt svårare att underhålla Naturskogstillståndets optimala livskemiska harmoni om bCO2-överskottet inte tillåts återvända: elaka statens ständiga utbredning med ständig markberedning och löpande skogsprofitering (TeknikFörklaringen).

 

— Syreandningen som både människor och djur lever på, har ingen annan syrekoppling än till CO2-ursprunget, säger MaunaLoabeviset.

— Ytterligare festligheter i Stockholms Stadshus ändrar inte något i den situationsbilden.

 

 

Fester i Stadshuset ändrar inget

   Det finns inget »extra» att ta av: reducerad Naturskog = reducerad livskraft för alla.

   Det är den enkla biologiska ekvation som MaunaLoaBeviset utpekar i slutsumman.

   Förr eller senare anländer konsekvenserna av varje form av felaktig, onaturlig, livsföring.

   Och märkligt är det, att det finns vuxna människor som MOTSÄTTER sig den ordningen — enbart i påpekande av att UTAN frukt och grönt är det kört.

   (Upplevda Exempel på folk som blir upprörda, rent ut sagt uppretade, över påpekandet ATT frukt och grönt ÄR — och förblir — basen i livet).

   LÄKEMEDELSINDUSTRIN — nämligen, ursäkta påhoppet — är Global Universell Expert på att invagga människor i föreställningar som gynnar en speciellt ELAK naturuppfattning: livsuppehållande medicinering som gynnar den konsekvensfria existensuppfattningen: Jag gör vad fan jag vill, och Anser att Vetenskapen ska göra sitt bästa för att underhålla den uppfattningen. Jämför »Teknikförklaringen».

 

SENTENSERNA OVAN är konsekvensmeningar ur helhetsförklaringen baserad på MaunaLoaBeviset. Som sådana är de också VARNINGSKLOCKOR — såvitt inga felslut finns i framställningssättet:

— Sker ingen kursändring, är en frontalkollision med Naturen oundviklig.

 

 

 

Särskilt citatavsnitt:

 

Träkol, Torrdestillation och Självantändning

 

Ant.14Sep2018 — syrefrågan, upptäckt artiklar i BKL,

Träkol, Torrdestillation, Självantändning:

 

ENLIGT MAUNALOABEVISET

— Växtsyret, markbiomassan MaunaLoaBeviset (MLB ¦ MLBsatserna), fungerar genom en avgränsad del från den övriga större delen atmosfäriskt syre:

— Växtsyret har proportionellt mindre andel tungt syre (O18) än övriga atmosfäriska syret (Dole1965):

— Globalräkningen med MLB per 2015 visar att avskogningen totalt perioden 1800-2015 har pressat in 44ppmv extra icke-fossilt CO2 i atmosfären.

— Det är SOM  efter en skogsbrand. Men som INTE tillåts komma tillbaka för återväxt, utan tvärtom, bara förökar sig, än mer av skogssällskapens fortsatta festliga »kalhyggen är något fint» (globalt profiterande nationalekonomiskt upphöjda samkväm) — en globalt pågående växande tragedi som  få verkar medvetna om.

 

Två mot 44 framträder med motsvarande ockuperade växtsyreandel: 22 gånger normala årsomsättningen ligger och trycker på och vill inget hellre än att komma HEM.

— Statsförvaltningen 2018 kan inte acceptera någon sådan hemlängtan. Mer läggs på.

— Hur visar det sig på (en del av) markbiomassans växter? Jämför FältExempel.

 

  Torrdestillation,  den kemiska sönderdelningsprocess organiska ämnen undergå vid upphettning utan lufttillträde. De sönderdelas därvid i koloxid, koldioxid, vatten, kolväten, ammoniak, cyanväte m.m. Destillationshastigheten stiger med temperaturen och påskyndas även av höga tryck. Vid T. erhållas fasta, flytande och gasformiga produkter. Drives densamma till sitt slut (förkolning), återstår ss. fast återstod fritt kol med oorganiska askbeståndsdelar ..”,

BKL XI 1927 sp1233

— Not.; CYAN är en KolKväveförening (CN).

:

  Träkol, .. T. har stor adsorptionsförmåga, varför det användes vid renings- och avfärgningsprocesser för gaser och vätskor. Jfr Självantändning.”,

BKL XI 1927 sp1434

:

  Självantändning,  vissa ämnens antändning och förbränning under mer el. mindre utpräglade eldfenomen utan tillförsel av värme utifrån. S. kan bero på ämnets fasta särskilt stora kemiska frändskap till syre (fosforväte, zinketyl, fosfor m.m.) l. därpå, att det i ytterst finfördelat tillstånd bringas i intim kontakt med luftens syrgas, varav oxidationen i hög grad underlättas. .. Nyutrivet träkol, som har förmåga att såväl mekaniskt som kemiskt binda stora mängder syre, har av samma orsak benägenhet till S. Jfr Pyroforer.”,

BKL X 1927 sp661

 

OM ”organiska ämnens sönderdelningsprocess vid upphettning utan lufttillträde” inbegriper en normalt ICKE 100% tillgänglig syredel, en avsevärt reducerad normal oxidationsprocess och vilken äventyrligt antydda detalj vi här inte har en minsta kemiskt bevisbar susning om, antyder citatdelen ovan att möjligheten finns att växtdelen under sådana abnorma omständigheter skulle kunna uppvisa hela eller delvis förkolnade partier. Och att Det i så fall skulle vara förklaringen bakom en del av (här Jul-Sep2018) den senaste tidens fältbiologiska observationer hos en del blad på speciellt olika lövträd:

tydligt analogt förkolnade delar — som kan studeras i svärtningen i takt med trädlövets uttorkning.

   I andra ord, Avskogningsbeviset i en mer skarp formulering:

— »Torrdestillation utan tillförsel av värme utifrån».

— Löv »solkolar» — »kolbrinner» på grund av en stor mängd atmosfäriskt icke-fossilt utdumpat växtkol från avskogningar.

   Dumpningen ockuperar dels normalt naturskogligt tillgängligt syre och därmed reducerar syretillgången i växtprocessen.

   Dumpningen påtvingar också dels kvarlevande växtgödningseffekter från det atmosfäriskt påtvingade avkogningskolöverskottet, som efter en skogsbrand:

— Överskottskolet tillåts aldrig ATT återvända:

— LUCKORNA TILL NATURSKOGENS ÅTERKOMST ENDAST GÖRS VIDARE, BREDARE, LÄNGRE.

 

Var finns en etablerad, klargörande, beskrivning?

— Eller är det här bara »Amatörernas Natt»?

 

UTARMNINGEN leder till moderträdens observerade avdöd. SAMT — högre luftkolhalt, högre elektrisk ledningsförmåga, mera blixturladdningar — stark tendens till spontan självantändning/skogsbrand på grund av

 

1. växande mängd kol från »solkolningen» som ovan, SOM tillsammans med

2. växande mängd hetperioder med tillhörande uttorkning på

3. växande mängd kalhyggesmark med kvarlämnade avverkningsrester gynnar

4. snabb och effektiv, årligt med fortsatt avskogning växande, spridning av skogsbränder.

 

Så kan den som vet bättre korrigera ev. fel i ovanstående absolut mest pessimistiska uthäng.

 

 

Meddelande till Befolkningen på Pluto:

— Emigrera till Sverige: Ledande världsnation på nya naturfenomen.

Blad. Barr. Mark. Himmel. Ursprunget syns alltmer sällan. Allt färre SvERige.

 

 

 

 

 

 

 

   Jämför runt kring 1950 för att understryka EN kontrast — ett Universum då folk hade ettöringar i sina portmonnäer:

— Inga datorer. Inga synliga kalhyggen. Inga vrålande motorsågar. Ingen synbart vandaliserad naturskog.

— Paradiset på Jorden?

— Nej. Absolut inte (fast det såg så ut, ett kort tag ..). Men det TER sig så nu 2018.

   Sverige 1950: Knappast något utbrett våld, alls. Ordning och uppförande i skolan. En viss anständighet fanns.

   Inget skrän. Inget (egentligt) buller. Naturvärden fanns fortfarande — i rik mängd.

— Friheten minskar generationsvis påtagligt (1800+). Inte bara för människor. Utan (i synnerhet) också för djuren: deras skogar, deras hem, blir kalhyggen. Jämför »Teknikförklaringen».

   I takt med det s.k. »samhällets utveckling» — en i grunden positiv trend kunde man tycka i 50-talets anda — attackeras Naturskogen: VI.

— Så 2018, samhällena generellt på Jorden: Det är muntrare på en kyrkogård.

   Döingarna har fredagssamling på nätterna när alla andra ligger och sover:

   Olle:

— Har vi inget annat för oss under tiden vi väntar på Hjältarnas Ankomst, kan vi ju alltid berätta roliga historier om livet efter döden.

   Stina:

— Ja. Verkligen livat. Vi behöver träna så vi inte glömmer bort hur man gör när man har roligt.

 

 

 

SlutTestet1: TABELLEN

 

Relaterad fysik — TNED — kontra modern akademi — MAC: kosmologiskt generaltest, hela fysiken

 SLUTTESTET

Inledning:

Vad går SLUTTESTET ut på — vad är det? Se även från G.

— Vi ITERERAR rVIZ¦Rad13 — matar in successivt passande värden — TILLS mS-rutan¦Rad46¦SignifikanderRad47 visar nuvarande (Wikipedia, Sun Okt2018) experimentellt baserat uppmätta värde för Solmassan

mS = 1,98847 ±0,000 07 T30 KG.

— Sedan tittar vi efter på det TNED-framräknade värdet på SOLENS FOTOMETRISKA EFFEKT Pfme¦Rad45¦SignifikanderRad44:

— Enligt FME-TNED, ska det värdet motsvara RESULTATBILDEN ett nu (Okt2018) experimentellt instrumentellt uppmätt/konventionellt normaliserat värde för Solens effekt (ytljusstyrka, luminositet) lika med IAU-värdet3.8275 (±0.0014) × 1026 W”:

— OM DET — eller HUR det — passar in med det nu (2018) experimentellt etablerat åberopade värdet blir slutfacit i hela prövningen.

   OM Instrumentepokens standardvärden

— nämligen: som det har antytts i föregående prövning med rJCirkeln på Instrumentepokens standardvärden som visar att Datorepokens standardvärden inte riktigt matchar kriterierna (Se CUV-prövningen Okt2017)

— verkligen är så sofistikerade som CUV-testet antyder, ska — skall — TNED-räkningen med samma Instrumentepokens standardvärden också klargöra generellt i räkningen på hela universums matematiska fysik ATT Solens Fotometriskt Uppmätta Effekt

— MED Solens Tre Ekvationer inkluderat och hela den övriga matematiska fysik som följer av dessa

— (Pfme¦Rad45¦SignifikanderRad44)

ÄR den TNED-beräknade från Slutformen baserad på Solens Råeffekt Praw¦Rad40¦46¦SignifikanderRad47.

   Hela den TNED-baserade matematiska fysiken för hela den övergripande kosmologiska fysikens förklaring, beskrivning och härledning står så, här, under ett övergripande kosmologiskt fundamentaltest.

   Stämmer inte det, minsta tvivel, ska — skall — TNED UT härifrån. PÅ minsta ynka tvekan.

   Därför att i annat fall måste vi börja SPEKULERA. Inte vårat bord i Universums Historia.

:

Resultatet med

det ursprungligt enda avsedda -- jämför IAUframträder -- testvärdet för

Solmassan (Wikipedia, Sun) 1,98847 T30 KG  och

 

Wikipedias version 23Mar2009 hade ett avvikande värde: 3,845 T26 W

—————————————————————————

P(fmeSOL) Encarta99-2004 Sun    .................    3,830 T26 W

—————————————————————————

 

visar (16Okt2018):

 

Med instrumentepokens standardvärden .......    rVIZ = 1022,603389 Mpc: 1960-2000:

Med datorepokens standardvärden: ...............   rVIZ = 1022,934765 Mpc: 2000+:

P(fmeSOL) MAC  K-cellen 8Okt2018 ...........   3,831340486 T26 W (Dator.2000+)

 

IAU anger ett nu (2015) standardiserat värde för Solens luminositet (effektvärdet)

 

Pfme = 3,8275 (±0,0014) T26 W

MAX 3,8289 — min 3,8261

 

Det värdet är hela sluttestets ändamål i den kosmiska prövningen av TNED — detaljerat, noga.

— Med signifikanderna 3,828178.. frånTNED¦InstrumentepokensStandardvärden framstår tydligen

TNED-komplexet INTE BARA verifierande för observationsdata, utan ÄVEN överlägset

TNED¦DatorepokensStandardvärden.

   Se även jämförelserna i Massdefekterna¦ATOMVIKTERNA:

   TNED¦Experimentalfysiken verkar — generellt, kärnfysiken — fungera väl tillsammans;

   MAC¦Experimentalfysiken förefaller harmoniera ungefär som åsynen av ett kalhygge — enligt upplevd erfarenhet. Det är f.ö. också bakgrunden till hela upprinnelsen till Universums Historia: Atomkärnans härledning. Det här var sluttestet.

   TNED-värdet för Pfme (3,828...) ser ut att överensstämma (nära exakt, IAU) med värdet som (2018) hävdas från den etablerade experimentalfysikens håll, medan Datorepokens standardvärden INTE riktigt håller måttet (3,831...).

   Differensen är smal. Det är den också i CUV-testet — där det skiljer med typ 1,6 KM för Jordradien.

   Det är också vad hela sluttestet går ut på: maximalt preciserad jämförelse.

   TNED håller. Dessutom tydligen galant så med Instrumentepokens standardvärden. Genomgående.

   Jämför bakgrunden till DatorEpokensNaturkonstanter.

TABELLVÄRDENA  i sluttestet:

INLEDNING ¦ Naturkonstanterna ¦ Beskrivning

Sluttestets matematiska uppställning

Två matematiskt identiska tabellblock T2 ¦ T3 visar resultaten — de skiljer sig endast i valet av något olika epokvärden på NATURKONSTANTER (främst Rad2-9): Jämförelsen med erhållna TNED-värden i K-cellens matematiska fysik (Rad10+) baserat på de olika epokernas något olika standardvärden: DatorEpoken(2000+) vänstra kolumnen, InstrumentEpoken(1960-2000) högra kolumnen. I kalkylprogrammet (OpenOffice) har tabellblocken skilda tabellsidor: samma text- och matematikinnehåll, endast slutvärdena skiljer. Sammanställningen nedan har prioriterat Instrumentepokens tabellsida med en inlagd vänsterkolumn för motsvarande Datorepokens separata tabellsidas värden, samt vidare i Rad38-49 aktuella cellblock i direkt jämförelse. Huvudtexten innehåller ytterligare komplement. Se länkreferenserna efter tabellen.

 

Matematikblocket baseras helt på TNED-härledda samband som beskriver K-CELLENS Universums UTVECKLING via De 5 astronomiska basparametrarna (1.Dviz¦2.rVIZ¦3.25%He¦4.2,72548°K¦5.Doppler1,5) i De avgörande konstanterna. Speciellt testas TNED-matematiken för Solen (FME): den ska vara experimentellt samstämmig: noga.

 

 

 

 

 

 

Se även TABELLFÖRKLARINGAR i Konstanterna.

Se särskilda förklaringar till de ingående sambanden, deras härledningar och kontext:

G ¦ NATURKONSTANTERNA I UNIVERSUMS HISTORIA ¦ Kort sammanfattande översikt ¦

Solmassan genom K-cellen ¦ Solvindens bidrag ¦ DatorEpoken ¦ Konventionella Solmassvärdet Sep2018 ¦ K-cellens massa och Radie ¦ m0cK1 ¦ Kref ¦

Kärninduktiva Fotometriska Effekten -- FME ¦ Solens fusionsperiod tP enligt TNED ¦ FME-förtydligande ¦ StjärnfysikenBasicTNED ¦ Tabell VäteHeliumSolen ¦

Olika verkan i rum med olika atommedelavstånd ¦ Solens 4 värmegrader ¦ Hur Solen framträder genom TNED ¦ NormSolen ur elektriska konstanten ¦ Solens 4 -- Härledande översikt ¦

Beviset för korrekt fotometri ¦ Summering med sammanfattning + ¦ Slutlig testform ¦ Konstanten 5,25 ¦ BetaKonstanten Tabell ¦  XYZ-ekvivalenterna ¦ De avgörande konstanterna ¦

Beta ¦ SÄRSKILDA NOTER TILL KONSTANTERNA OCH DERAS KÄLLOR ¦ Rad5 ¦ Boltzmanns konstant ¦ Rad10 -- Neutronradien ¦ Rad16 -- Atomära massdefekten ¦

Rad40 -- Protonradien ¦ Väteatomens energicirkel ¦ Neutronsönderfallets primitiva momentekvation ¦ kZ ¦ Kalkylresultat momentekvationen ¦ Protonradien från Neutronradien i TNED ¦

Mönsterfaktorn rP/rN i Neutronkvadraten ¦ K-CELLENS MASSA UR SOLEN OCH NEUTRONEN ¦ m0cK2 ¦ Solmassan i K-cellen ¦ K-cellens massa, Jämförande grovvärden ¦

K-cellens radie vid effektmaximum genom K-cellens massa, G och c0 ¦ Gemensamma G-formen ¦ rVIZ måste itereras ¦ Härledningen till G-ledet ¦ m0cK-sammanställningen ¦

NOTERING K ¦ Grafsambandet ¦ NOTERING T ¦ Förklaring ¦ FÖRKLARING TILL mS-PASSNINGEN ¦ Naturkonstanternas beskrivning ¦ m0SLIM ¦ Yttäthetskonstanten ¦

Normstjärnan ¦ r0ref ¦ Den Unika Solkroppen ¦ Resultatbilden i slutet ¦ Resultatet ¦ Diskussion MED resultatet ¦ IAU2015 ¦ Solmassan NU -- Källreferenser ¦ Sideriska, Anomaliska ¦

Kepler198847 ¦ IAU framträder -- klockren fullträff ¦ Klassiska KeplerSolMasasan ¦ Lösningen -- före IAU-framträdandet ¦

Solmassan NU — sideriska medelvärdet för alla planeter från Keplers samband ¦

SolenBeginMassan från sluttestet — Före IAU-framträdandet ¦

Resultatbild Kepler ¦ Visst förtydligande om bolometerbegreppet ¦ SummeringTest ¦

 

 

 

G: Gravitationskonstanten och K-cellens massa -- NATURKONSTANTERNA I UNIVERSUMS HISTORIA Sep2018 -- SlutTestet

 

rJCIRKEL-testet — detaljer från Flinders Petrie-mätningarna 1883 avslöjar detaljer i Cheopspyramidens byggnad som definitivt säkert kopplar till TNED — har uppdagat en liten men avgöranded skillnad i resultatbilderna beroende på två något olika epoker i vår tids angivna standardvärden för fysikaliska konstanter: IES instrumentepoken 1960-2000, DES datorepoken 2000+. Här följer vidare TEST i det uppslaget för att undersöka OM ev. IES också (absolut) har mera omfattande företräden i Universums Historia. Dramatiken är påtaglig. Mycket intressant läsning.

 

Alla utvecklingsdetaljer i Universums Historia grundas HELT på den matematiska fysiken från CHEOPS REKTANGEL:

 

          Se även från MEL1 och MEL 2.

 

 

 

 

Allmänt:  UTVECKLINGSARBETET FÖR WEBBPRESENTATION I UNIVERSUMS HISTORIA 2008+ har stundtals (delvis försvårats och) komplicerats av att VISSA WEBBLÄSARE inte TILLÄMPAR EN TRADITIONELL TRYCKGRAFISK NATURVETENSKAPLIG STANDARD (Microsoft Windows MsWORKS satte en första världsstandard med Windows 3.1) — användningen av det enhetliga enda unika enda teckensnittet Symbol. De webbläsarna (Firefox+) visar rena hieroglyfer i matematikbeskrivningen. Med den tråkiga upptäckten senare har här (det mindre avancerade) UNICODE använts (ett inskränkt ”symbol” för varje teckensnitt) tillsammans med en del bildoriginal från originalproduktionerna i MsWORKS och WORD som visar de ursprungligt visuellt åsyftade originalen (vilkas textoriginal också förvanskades med Microsofts ändring av sin webbläsare):

INTERNET har ingen erkänd typografiskt/naturvetenskapligt/människorättsligt grundad presentationsstandard:

Internetstandarden är utpräglat »KöpLista»-istisk — en sorglig påminnelse, alltmer med internetutvecklingen:

Världsmarknaden respekterar inte, är inte inställd på, att mänskligheten utvecklas genom matematik och fysik.

 

KORT SAMMANFATTANDE ÖVERSIKT — K-CELLENS GRUNDMATEMATISKA FYSIK Sep2018 — SolmassanBegin från

NATURKONSTANTERNA I UNIVERSUMS HISTORIA

Förtydliganden till K-cellens matematiska fysik — härledningarna i detalj

G GRAVITATIONSKONSTANTEN h PLANCKS KONSTANT u ATOMÄRA MASSENHETEN mn Neutronmassan nU·u c0 LJUSHASTIGHETEN mS SOLMASSAN r¦m0cK K-CELLENS Radie¦MASSA

NOTERA KALKYLVERKTYGENS BEGRÄNSADE EXPONENTIELLA KAPACITET:

INSTRUMENTEPOKENS STANDARDVÄRDEN används här PRIMÄRT med referens till PRÖVNINGEN AV CHEOPSPYRAMIDENS MATCHANDE rJcirkelDATA för vidare prövning. Vi kan sedan testa de olika epokernas olika standardvärden för att testa och utvärdera ev. passningsmönster — Se DATOREPOKENS KONSTANTER SPRÄCKER TOLERANSEN:

G 6,67 t11 JM/(KG)² h 6,62559 t34 JS u 1,66033 t27 KG mn 1,0086652u c0 2,99792458 T8 M/S mSBEGIN  1,9915328553 T30  KG m0cK 4,1528630 T53 KG  r0c 1,5409979 T26 M

Naturkonstanterna angivna i G-ledet ovan (HÄRLEDNINGEN) leder till ett sätt FÖRKLARING att lösa ut (maximala »SolenBegin»)

SolmassanUrKcellen:

Solmassan (mS) — enda entydigt ursprungliga maximala värdet i Universums Historia — ur K-cellens beräknade radie (r0c) vid effektmaximum (T0):

 

 

(KG)8·(M/S)8·([KG]2/JM · (1/JS)6) = KG3/M = (KG)8·(M/S)8·([KG]2/(J7=[KG]7·M14/S14)M · (1/S)6) = (KG)3/M7)  × M6 = KG3/M

G är associerad med en 1/M6. Se Härledningen.

Instrumentepokens konstanter i rakparentesen utom r0c (~1,54 T26 M) har värdet 5,1244013703 T64 (KG)3/M.

Med känt r0c beräknas sedan K-cellens massa m0cK = 2r0cc02/G ~ 4,15 T53 KG.

 

Sep-Okt2018:  Jämförande resultat i K-cellens värmefysik mellan olika epokers standardvärden som definierar SolmassanBegin till nuvarande Solmassa mS

— mS-sambandet i ledet ovan ger en avgörande matematisk form som kan bestämma K-cellen vid effektmaximum mera noga via ett mera precist ITERERAT rVIZ särskilt:

 

— rVIZ (Astronomiska syngränsen i universum; utgångsvärde approximativt 1000 Mpc från Bonniers Astronomi [BA1978s378diagram]) kan inte beräknas direkt — bägge m¦ρVIZ måste vara kända för att få ut ett rVIZ, och därmed enda återstående möjligheten: rVIZ måste itereras:

 

   TNED:

— Genom att SOLFYSIKEN vi — men inte MAC, fortfarande till prövning — känner Solens matematiska fysik tämligen väl (det är ren utklassning, säger TNED), kan vi räkna/pröva baklänges från Solsystemets kända ålder till hit, och på den vägen räkna massdefekten i Solenergins massförbrukning — med slutpoängen i följande:

— alla iterationsdata ska — skall, om korrekt — sluta på påstådda NUVARANDE konventionellt uppmätta Solmassa (mS=1,988 47 [±0,000 07] T30 KG) OCH dess fotometriskt uppmätta (konv. luminositet) effekt (Pfme=3,828 T26 W, Wikipedia Sun 6Okt2018). Skall. Det finns ingen undflykt i den ambitionen.

   Huvuduppgiften här är att undersöka OM — i så fall — Instrumentepokens standardvärden (1960-2000), som i prövningen/fallet med rJCirkeln (JordmassanNU) till skillnad från Datorepokens marginellt avvikande standardvärden (2000+) — är det som ger passning.

 

I så fall finns ett direkt kosmiskt bevisbart enhetligt parameterkomplex som innefattar samtliga kända basvärden.

 

   Det ger också en mera övergripande total jämförelse mellan TNED/MAC.

— Solmassans NU-värde via rVIZ-iterationerna kommer i vilket fall att bli SolenBegin-massan minus den massdefekt som Solen förbrukat under tiden i värme och ljus — + solvindsbortfall.

Solvindens bidrag: G

SOLVINDENS BIDRAG — 27,2% BAs151sp2n

BONNIERS ASTRONOMI 1978 anger att Solvinden innefattar en kontinuerlig utförsel av material från Solen med beloppet 1 T9 KG/S.

 

”.. det totala utflödet av materia från solen ligger kring ca 1 miljon ton/s”

 

Räknat i reda energimängd: E(Sv) = mc² = (T9 KG)(2,99792458 T8 M/S)² = 8,9875517 T25 J.

   Jämfört med Solens råeffekt enligt TNED i grovräkningen 3,3 T26 W=J/S är Solvindens del

E(Sv)/E(S) = 27,2350054 eller ca 27,24% av Solens totala energiomsättning.

— Vi måste ta med den massförlusten i räkningen över den speciellt långa tidrymd som Solen enligt TNED har på nacken (20,82 T9 år) för att få ett rättvist jämförande slutresultat i slutänden för hela testblocket.

   Linjärt över hela perioden varje T9 år ges då med konstant effekt massförlusten enbart via Solvinden

 

1 T9 KG/S        = 3,15576 T16 KG/år  (1år=365,25·24·3600 S)

                          = 3,15576 T25 KG/T9år (= 6,5702923 T26 KG/20,82T9år).

 

När vi räknar totala Solens massförlust/defekt mD(Sol) under perioden T räknar vi alltså

 

mD(Sol¦t) = t(P/c²) + t(m[Sv])

— I bilden av Kalkylblocket i SLUTTESTET har cellramarna för t(m[Sv]) utelämnats (de ligger utdragna åt höger).

— Dessa respektive tilläggsblock visas här i figuren nedan.

 

 

Cellblocket i figuren ovan visat Tilläggsblocken i cellkomplexet med tilläggsvärdena för (Sv) Solvindens bidrag under perioderna respektive 20,82 T9 år och 4,532 T9 år. Epokernas olika standardvärden visas i SlutTabellen.

rP-värdet (protonradien) har ingen (numera) erkänd etablerad vetenskaplig innebörd (Utförlig generalgenomgång i Kärnradierna Del 2). Men hade det under instrumentepoken (Se 1,37 Fermi-historien).

— Det är också en del av hela syftet med testet här: att se efter OM ”paradigmskiftet 2000” har betydelse;

— Anges inte rP-värdet för datorepokens del — signifikanderna 1,36nnn... är ytterst känsliga för slutresultatet

— förloras dess jämförande värden helt:

   Inmatningsrutan (mörkviolett)  för 0/1 ger 1,37 med 1 — vilket betyder att datorepokens slutresultat (3,8421..) för Solens fotometriska effekt (Pfme Rad44) kommer att dra iväg ännu mer långt över IAU-gränsen 3,8275 T26 W.

   Se även särskilt i konstanten BETA och  BETA-konstanten (Tabell).

 

Eftersom — enligt TNED — hela Stjärnfysikens matematiska fysik bygger på en uppsättning härledda fundamentalteorem (STJÄRNFYSIKENS FUNDAMENTALTEOREM)

— som alltså också står under prövning genom hela komplexets resultatbild, och — som visar att primärstjärnor brinner med påstämplad StartEffekt KONSTANT in till sista vätedroppen

— kommer också massdefektvärdet att gälla med garanterat hög precision — för TNED:s del i vilket fall.

 

Dessa och övriga basfakta kan beräknas/inkluderas (exakt) i hela prövningskomplexet via härledda grundsamband enligt TNED.

 

   RESULTATBILDEN I SLUTET — IAU-värdet framträder genom viss dramatik:

   I slutänden finner vi INTE BARA att TNED.komplexet ger relevanta värden. Utan ÄVEN att det är Instrumentepokens standardvärden, inte Datorepokens, som ger den näst intill exakta överensstämmelsen mot Solmassans givna nuvärde OCH uppgiften om Solens fotometriskt uppmätta effekt:

 

DatorEpoken:

MODERNT AKADEMISKT KOSMISKT ALLVETANDE 2000+ datormodellerar naturkonstanter med växande precision för en så enhetlig modern akademisk totalbild som möjligt:

— PROBLEMET med den Attityden — i och för sig OK — är att DEN OCKSÅ FÖRUTSÄTTER ETT ALLVETANDE. TNED — främst Atomvikterna från Neutronkvadraten, hela grunden i Universums Historia — har visat att  den inställningen lämnat en del övrigt att önska.

   Önskemål till Standardinstituten (2018+): Visa det instrumentellt uppmätta värdet separat, det som helt baseras på instrumentella observationer: inga egna personliga synpunkter: Skilj detta sedan från den datormodellerade modifikationen (PetNissesHemmaVerkstad) som mera ansluter till MeraRoligtMedAnimeradBio — Ursäkta:  sluta försök vara smart.  Snälla.

 

Wikipedias version 23Mar2009 hade ett avvikande värde: 3,845 T26 W

—————————————————————————

P(fmeSOL) Encarta99-2004 Sun    .................    3,830 T26 W

—————————————————————————

Med instrumentepokens standardvärden .......    rVIZ = 1022,603 Mpc: 1960-2000:

Med datorepokens standardvärden: ...............   rVIZ = 1022,935 Mpc: 2000+:

P(fmeSOL) MAC K-cellen 8Okt2018 ............   3,831340486 T26 W (Dator.2000+)

 

3,828 (TNED/CHEOPS/InstrEp) mot 3,831 (MAC/DatorEp) avgör:

Skillnaden är (väldigt) liten. Men så bör det ju också vara om kampen är hård och speciellt envis i marginalerna.

   TNED — Cheops Rektangel, Instrumentepokens standardvärden — håller.

   Beräkningarna bygger på ett enhetligt K-cellBeräkningsblock duplicerat i två exakt lika kalkylblock:

Aktuella konstanter sätts in för respektive epok. Sedan är det bara titta efter i slutresultatet.

 

I uppställningen av de jämförande epokernas standardvärden måste vi komma ihåg en detalj för K-cellens prövande del: TNED ingår inte i MAC. Medan neutronradien (1,32 Fermi; r=h/mc) och protonradien (1,37 Fermi; r(√8)/(1+√3) från Neutronkvadraten) är välrelaterade begrepp i TNED, finns ingen motsvarande mekanik i moderna kvarter.

— Det gör att vi för De Avgörande Konstanterna i K-cellen

— alla från Plancks konstant h=mcr med Neutronkvadratens 18e-skala och de därur härledda atomvikterna som i princip träffar rakt på experimentellt uppmätta värden (HOP), långt ifrån någon jämförelse med modern kärnteori —

måste för de fall där inget motsvarande värde finns, eller att om sådana finns som resulterar i starkt avvikande resultat från IAU-normen

ge motsvarande värdeformer i Datorepokens standardblock. Noter ges där.

 

Här följer en kortare länkad genomgång av huvudsambanden till K-cellens matematiska fysik

K-CELLENS VÄRMEFYSIK:  Originalets (ibland kanske) långrandiga härledningsavsnitt gör det (kanske) mer besvärligt än nödvändigt för den intresserade (lekmannen) att få ett översiktligt — kortare — grepp om sammanhanget: HUR grundkvantiteterna är härledda. Sammanhangen beskrivs i originaltexten (K-cellen) med grund i

TNED, Neutronkvadraten, Energilagen, Stefan-Boltzmanns Strålningslag och Ljusets Gravitella Beroende.

   Nedan ges en kortare sammanställning av de matematiska huvudresultaten med länkar till originalavsnitten.

Gref:

K-cellens Massa och Radie vid Effektmaximum | G-ledets Ekvivalenter | T-formen | K-formen | 

GRAVITATIONSKONSTANTEN G = 6,67 t11 JM(KG)2c0 = r/T är ett omöjligt komplicerat elektroniskt mätkoncept i fysiken eftersom c är g-beroende:

— METRIKEN betingas (främst) av värmerörelser (allt över 0°K). Det blir omöjligt att frigöra sig från sådana. I vilket fall vissa (diffusa) gränser för bestämningen av G — eg. alla naturkonstanter. Utbudet — värdena — (2018) fördunklas av att »AkademiDataHemmaIngenjörer» inte skiljer DatorG från InstrumentG.

 

Rent mättekniskt i varje precis mening är G beroende av gränsområdet mellan makrokosmos och mikrokosmos (Knudsenskiktet — molekylärintervallet) vilket sätter vissa icke exakt mätbara gränser för precisionen i resultatet: G kan inte mätas med (absolut) hög noggrannhet.

 

MODERNT AKADEMISKT KOSMISKT ALLVETANDE datormodellerar naturkonstanter med växande precision för en så enhetlig modern akademisk totalbild som möjligt:

 

— Inblandning av statistiska datormodeller förändrar INTE det sammanhanget — endast presenterar olika sannolika miljövariabler under vissa sannolika förhållanden:

 

------------------------------------

Ant. 9Sep2018 UniversumsHistoriaInledning.htm:  1/(1 – 2/3) = 1/(3/3 – 2/3 = 1/3) = 3

 

PrimStar.ods:

m(Soriginal) från nuvarande (Kepler)    m(S)=1,9894 T30 KG ger 2,61394 T30 KG;

m(S)=(4π2/G)R3/t2, t=365,2596425 dygn = 31.558.433,11 S; G=6,67 t11 JM/(KG)2; R=1,496 T11 M = 1AU;

m(Joriginal) från nuvarande (VNS)        m(J)=5,9750 T24 KG ger 6,80000 T24 KG;

m(Soriginal)/m(Joriginal) = 384.402,9412, avrundat = 384403 som är ett primtal.

(www-mathsisfun.com/prime_numbers.html).

 

Konventionella m(S)-värdet är

1,988 47 ±0,000 07 T30 KG (Wikipedia Solar mass, 16Sep2018).

— Se dock i SolenNu — referensen till ovanstående verkar inte finnas (!).

 

Sambandsformen för att beräkna K-cellens massa (mK=m0cK) som härletts i samband med Solmassan:

— Sambandsformen (36mS3) bygger på en NUMERISK JÄMFÖRELSE med resultatet från (1) nedan.

 

Se även särskilt förtydligad härledning här i m0cK36mS.

— Solmassan, neutronmassan och (MaxTäthet) maxtätheten

baserad på neutronaggregatet N3m20 från (PLANCKRINGEN) Plancks konstant h=mcr=neutronmassans·c0·neutronens tyngdcirkelradie.

K-cellens massa — och K-cellens radie vid Pmax effektmaximum T0: G-ledet

m0cK från K-cellens värmefysik via  r0c:

 

EGENTLIGA (mK=m0cK) MASSHÄRLEDNINGEN

Här enda kända formen för härledning till K-cellens massa ur konventionella astronomiska basdata + TNED:

m0cK1:

(1). K-CELLENS MASSA FRÅN KONVENTIONELLA ASTRONOMISKA BASDATA Bonniers Astronomi 1978 5 astronomiska basdata baseras här uteslutande på K-cellens beräknande expansionsradie r0c vid effektmaximum Emax som nedan enligt de härledda parametergrunderna i K-cellens värmefysik. Från r0c framgår sedan K-cellens massa m0cK enligt ledet nedan ur expansionssambandet. Med dessa värden givna, genom särskild prövning (KcM2), framträder en separat sambandsform för K-cellens massa enbart ur Solmassan och Neutronmassan via K-cellens maxtäthet. På de framräknade resultatens kredit kan sedan en mera övergripande prövning i TNED genomföras för hela K-cellen tillsammans med resultaten från Solfysikens härledda samband. Se utförligt i SLUTTESTET.

 

— I kalkylkortet (Kcellen.ods) är K-cellens massa mK=4,1747E T53 KG beräknad enligt TNED med basparametrar (BASDATA) från konventionell astronomisk facklitteratur (BONNIERS ASTRONOMI 1978).

Slutformen (nedan) ger (Keplermomentet, TIDsfären r3=GT2m2/2 i EXPANSIONSSAMBANDET)

r3=GT2m2/2 ; m2 = 2r·(r/T)2/G = 2rc02/G

BASPARAMETERN är rK=r0c.=r0c. rK-bestämningen — K-radien — framkommer som nedan genom en helt fristående separat härledning — mera elementärt från Strålradien r(cx)=c0T (=4,2964 T25 M) vid Emax från konventionellt etablerade astronomiska observationsdata 1978 enligt nedanstående sammanställda led.

MED 2008-ORIGINALETS VÄRDEN:

Kcellen.ods

1pc       = (1AU=1,4959787 T11 M)/tan(1/3600)

             = 3,08567757 T16 M = 1 parsec                       ;

m=(V=4πr3/3)ρ med rVIZ=1000 Mpc=3,0856 T25 M och ρVIZ=1H/10M3=1,67332 t28 KG/M3 [BA1978]:

mVIZ    = 4πr3ρ/3 = 4π(3,0856 T25 M)3(1,67332 t28 KG/M3)/3

             = 2,05930 T49 KG                                             ;

mD(He) = 6 + 12cos(π/4) = 14,48528137 = 6+12/√2 Neutronkvadratens resultat enligt TNED i PREFIXxSIN

Emax       = mD(He)·me·c02·mVIZ/mn = 1,4581 T64 J       ; Et=h=mnc0rn : e=1,602 t19 C :

a           = rn2 · (1836 + 0)e · mVIZ/mn · hS2(M2dQn)–1   ; Konstanten a ¦ h=1¦(h=3T2/a) ;

             = 6,2985 T30 S2                        ;

r(cx)      =  (8[(3τ2,7)4(a0,67k5,7t84π)])–1(27/a)1/2Emax    ; Strålradien vid effektmaximum

             = 4,2964 T25 M                                                 ;  strålradien vid Emax, Stefan-Boltzmanns strålningslag

K          = 1,5 = c0/v = c/v(x)                                            ; rödförskjutningens medelvärde : grafiskt K-radien:

0/λ)01  = 2/3 (~ 0,67 = 1–[L=1/3] = 1 – (λ0/λ)10) = v/c0 = 1/K       ;

Se NoteringK  Fullständigt.

 

Alla utvecklingsdetaljer i Universums Historia grundas HELT på den matematiska fysiken från CHEOPS REKTANGEL:

 

          Se även från MEL1 och MEL 2.

Se NoteringT  Fullständigt.

             = 16,29216 T9 år                                              

             = 3/2πGρ0                                                           ;

ρ0          = 3/2πGT02 = 2,6811E t26 KG/M3                    ; tätheten vid strålradien vid Emax vid T0

             = 1,5491E T26 M                                               ; K-cellens radie [nollzonen] vid Emax vid T0

m0cK      = 2r0cc02/G

T           = √(2r3/Gm2)                                                      ; (T/r)2 = c02 = 2r/Gm2 :

m2         = 2r3/T2G = 2r·r2/T2G = 2rc2/G                        ; expansionssambandet

förhållandet real/synlig massa:

h           = 3T02/[a=r0n2(1836+0)eNn] = 127172,43        ; SYNLIGA OCH TOTALA MASSAN

h         = Emax(√h)/Emax = Emaxq/Emax

             = 356,61

 

Den vidare beskrivningen här ger ovanstående detaljer i mera ingående härledande artiklar — med tillhörande bakgrunder enligt TNED — med ett sammanställt helhetstest i SLUTTESTET.

 

 

 

 

Fotometriska Effekten -- eg. kärninduktiva FME -- här i förtydligande från originalförfattningen FOTOMETRISKA EFFEKTEN Jan2008

 

 

SOLENS TRE EKVATIONER — STJÄRNORNAS LUMINOSITET OCH VÄRMEGRADENS RADIELLA VARIATION: värmegradens radiella variation; stjärnytans värmegrad; effekten oberoende av T och a

visar att det finns en primärt oroterad (kroppsrotation ändrar stjärnans fysik) SOLNORM,

en fysikaliskt helt unik strålande normstjärna

helt oberoende av temperatur (T) och absorptionskoefficient (a) i Stefan-Boltzmanns strålningslag

P = aAkT4 för kroppar som omges av tom rymd. Enhetstillägget (V/CM)(KG/S3) till kapacitiviteten (Elektriska konstanten) för vakuum (ε0 = 8,8543 t12 C/VM) för att få P-värdet i enheten Watt (W) har flera ekvivalenter som utpekar ledande fysikaliska grundbegrepp för stjärnfysiken enligt TNED (Se XYZ-ekvivalenterna); Enda sättet att bestämma P-värdet är via A-värdet (solradien ändras med solmassan) som i sig kräver kännedom om den ursprungliga massan hos den NormSolenBegin vi söker. Hela det här avsnittet är ägnat den prövningen: TNED-matematiken i K-cellens utveckling kan teoretiskt beräkna samtliga ursprungsvärden. På den vägen kan vi testa TNED-resultatet — noga — mot nu kända experimentellt observerade Soldata. Se vidare beskrivning från SLUTTESTET.

 

FOTOMETRISKA EFFEKTEN

FOTOMETRISKA EFFEKTEN I FÖRTYDLIGAD BESKRIVNING — i ett omfattande tvärkosmologiskt TNED-TEST i SlutTestet

ALLMÄNNA BEVISFORMEN I (kFME) KärninduktivaFotoMetriska Effekten:

Bevisbarheten i den matematiska fysiken för den TNED-framräknade Solperioden på drygt 11 år:

 

h(r) = r(G¦mA=1H1) – [r(G¦mA=1H1 – e)]:

 Solens ElektroGravitella radie

 Sol/Stjärngränsmassan

Eliminering av elektronmassan i parameterfaktorerna för beräkningen av rG ger ett mindre (~340KM) rG-värde. Det frånräknade elektronskiktets bidrag — strålningstryckets totala utdrivning av elektroner från solkärnan — motsvarar ändringen i städkärnytans centraltäthet (ρC=ρR) i förhållande till Solytans yttäthet (ρr) enligt VÅGENERGINS TÄTHETSOBEROENDE

 Vågenergins Täthetsoberoende

— Dessa parametervärden är HELT avgörande för den vidare sammansatta matematik (SOLENS ALLMÄNNA VÅGFUNKTION) som leder fram till bestämningen av SOLENS FUSIONSPERIOD (11,44¦5år@BeginSol), och som leder fram till följande jämförande resultat i sammanställning:

Solens fusionsperiod tP enligt TNED:

 

TABELLEN NEDAN JÄMFÖR SOLPERIODENS FRAMRÄKNADE VÄRDE via

DELS Solens Råeffekt (Praw) som enligt TNED är den korrekt fysikaliska Soleffekten, och

DELS Solens Fotometriska Effekt (Pfme=Praw·1,16) som är den värdeform som framträder genom instrumentell observation (Solens totala Planckstrålningskomplex):

 

 

SolfysikenEnergiproduktionen.htm#fusionsperioden

 

I moderna kvarter — nämligen, ytterst dramatiskt, här tillägnat ett kosmologiskt generaltest: massfysiken är orepresenterad — är man av den eminenta uppfattningen att det uppmätta värdet (se Bolometern) avspeglar Solens verkliga energiomsättning (E=Pt).

— Nej, säger TNED — alldeles bestämt som ovan.

— Pfme-värdet resulterar i ett på tok för litet Solperiodvärde — enligt TNED-räkningen.

   Hela den följande framställningen här är tillägnad FÖRKLARINGEN MED ett generaltest på TNED-fysiken/matematiken, hela kosmologiska komplexet (K-cellens expansion) mot/med övriga kända etablerade Solobservationella värden: Vi ska försöka avgöra vad som är vad — om alls.

 

Observationsvärden på typen ”Sun Spot Cycle” och ”Solar cycle” CITAT anger typiskt

”11,1”år (Wikipedia Solar cycle 2008), ”11,4”år (NASA 2004). Inte typ ”9,8”år.

Resultatformen ovan i jämförelser blev det första egentliga reguljära mera tydliga beviset för att TNED-räkningen — stjärnfysiken i relaterad fysik — håller streck:

 

Kärninduktiva Fotometriska Effekten (FME) förefaller så stadfäst — och ska därmed tåla test:

 

Pmät = Pfotometriska = Pfme = P · [1 + β(dC/dS)] = A2ε0 · (~1,16)

 

— I försöken att FÖRKLARA sammanhanget tvärkosmologiskt — instrumentella fotometriken kontra effektiva verkningssätt i all möjlig känd experimentalfysik — ger nedanstående en vidare bild, förhoppningsvis HELT uttömmande.

 

FME-förtydligande:

Termonukleära FOTOMETRISKA EFFEKTEN I försök till SÄRSKILT FÖRTYDLIGANDE — ingår inte i den moderna akademins lärosystem

TNED:

— Ingenting av det förtydligande innehållet i nedanstående text har tidigare presenterats i Universums Historia. Det beskrivna här som följer är rena utvikningar av det redan htm-sammanställda originalmaterialet från 30Sep2007 (@INTERNET från Aug2008).

 

TNED — elementära värmegrunderna:

VÄRME — temperatur — i materiefysikens fasta tillstånd är graden av rörelseenergi (E=mv2/2) hos atomerna i deras interna bindningsgitter i ämnet. För gasfysikens del (Allmänna Gaslagen pV=kT=E) består motsvarande värmefunktion i gasbollarnas inbördes medelkollisionsenergier inom en viss bestämd gasvolym VID en viss bestämd momentan tidpunkt:

VÄRME — temperatur — i massfysikens massförstörande (m→γ) utveckling av värme och ljus däremot är en generatris till materiefysikens värmetillstånd: Atomerna i ett material värms Tmateria upp kärninduktivt +ΔTkind från en icke-materialalstrad (icke-atomkolliderad) värmestrålning som massdestruktionen framalstrar. Den massdestruerande strålningsformen är INTE materiegenererad: INTE genererad genom atomers inbördes kollisioner: (m→γ)-utveckling av värme och ljus i stjärnorna baseras på ett ytterst långsamt verkställande högt G-tryck på ytan av en liten kompakt central städkärna (SolenØca8KM): G-tryck enbart: inga extra moment.

: Den värmegrundens teori saknas helt i modern akademi: massvärmegrund som utvecklas via kärnsvängningar under en kompakt solcentral massförstörande (m→γ)-fusionsfas:

den absoluta värmekällan bakom materiefysiken är kärninduktiv: fusioner på ytan av en maximalt ämneskompakt städkärna genom LUGNA gravitella övertryck (med rekyler) som anställer (Solen ~11,4 år) en periodisk fusionscykel: värmebildning genom tryckverkan och resulterande Coulombrepulsion inom kärnradiernas domäner på ytan av den högtäta städkärnan (himlakroppsbildningen):

DÄRFÖR KAN VÄRMEBEGREPPET INTE — obetingat — återföras entydigt på makrofysikens upphettade materiekroppar — men modern akademi vi alla som barn under 1900-talet har ingen annan begreppsgrund att utgå ifrån.

— Värmegrader för upphettade (”atomkolliderade” [»LaserHetta»]) material är INTE samma värmegrader som kommer från massdestruktioner (m→γ) i stjärnor, vår egen Sol.

   Kärninduktiva FOTOMETRISKA EFFEKTEN (FME) beskriver det komplexet, enligt TNED.

   Eftersom all materia i hela universum exponeras för FME — värme och ljus från (m→γ) i stjärnor — påtvingas all materia också den kärninduktiva inverkan. Som originalet (Sep2007, Strålningstryckets Termonukleära Ekvivalent) beskriver det:

   Atomkärnans uppbyggnad enligt TNED i väven av ±e genererar, speciellt, elektromagnetiska fluktuationer i fusionsfaserna via ett nukleärt strålningstryck p=F/A med en temperaturekvivalent via p→T: elektrisk potential från kärnsvängningarna i fusionsfasen TAR allt utanförvarande elektriskt laddat — både atomkärnor och deras elektronbesättningar — i deras härledda energizon (inverkan av ljusets g-beroende i partikelfysikens fraktalstruktur är central, se potentialbarriären).

StjärnfysikenBasicTNED:

Sammanhanget — TNED från Cheops Rektangel (förkl. CHEOPS REKTANGEL) — finns INTE upptaget i den moderna akademins lärosystem:

 

Men DETALJERNA är välkända.

Fusionerna i Solen från 4Väte till 1Helium i den högtäta städmantelytan — massvärmebildning inom nanometer (hR) —

 

omvandlar per sekund drygt 5 T11 KG vätekärnmassa till Heliumatomer inkluderat två extra positroner per Heliumatom från fusionsfasen.

Notera att elektronräkningarna ingår automatiskt i TNED-matematikens fusionsfysik -- se särskilt i Kemikopplingen till Fusionsringarna i Atomens kraftekvation.

Massdefekten mellan de bägge atomtillstånden 4H till 1He — i antal ekvivalenta elektronmassor ca 52e per bildad He-atom — är det massdestruktionskapital (m→gamma) som bildar hela kapitalet totalt utstrålad värme och ljus från Solen.

 

 

Men bara knappt 8% av det strålande kapitalet består av ±e-parannihilationsstrålning (gamma-strålning 2×0,511MeV · 13). Resterande huvuddel, drygt 92%, är av typen PRIMÄRT REN NEUTRINOSTRÅLNING — ren kärnstrålning NEUTRINOSPEKTRUM — från kärnomvandlingsfasen.

   Angivna värden ansluter till Instrumentepoken 1960-2000 -- HANDBOOK OF PHYSICS 1967, samstämmiga med senare 1995 CODATA-värden.

Tabell VäteHeliumSolen:

 

EXEMPEL atomära massdefekten med Vätet: ....... mD¦1H1 = [1 – 1,00782519/(1·1,0086652)]/0,000548598 = 1,518039942...

 

Tabellen ovan (från det töntigt träaktigt eländiga men fullt användbara om man får TID på sig KalkylOpenOffice) visar TNED-räkningen för Solenergin i bildningen av Helium från Väte (detalj i prövningen av K-cellen¦Solen Sep-Okt2018).

   Skillnaden (här inte kvantitativt avgörande, enbart kvalitativt analyserande) mellan de bägge jämförande kolumnvärdena är att diff¦eHOP räknar e-antalet ur U(He)—U(H) medan diff¦eTNED räknar (samma) e-antalet ur TNED-sambandets form för Atomära Massdefekten  ¦  Samband  ¦  Härledning — från HOP-källans experimentellt uppmätta U-värden.

 

 

Se även i HUVUDILLUSTRATIONEN TILL SOLENS ENERGIPRODUKTION.

Städkärnans tunna MAXtäta fusionsyta IMPLODERAR under fusionsfasen.

TNED-grunderna i ovanstående komplex beskrivs särskilt i Kärnradierna och Deuteronens Hemlighet -- Atomkärnans avgörande härledning från Planckringen som N3m20-aggeregatet [UH-utvecklingarna från Juli1993]. Ingenting i det sammanhanget ingår i den moderna akademins lärosystem. Helt rent.

 

Genomgången totalt i Solfysiken/Stjärnfysiken — jämförelser, exempel, förklaringsbilder — visar entydigt att modern akademi

— alla människor som okritiskt antar etablerade synsätt bara därför att synsätten är etablerade —

i sin allmänna uppfattning om universums övergripande fysik lever i en inskränkt föreställningsvärld: utklassad av TNED — relaterad fysik och matematik.

— Författaren letar fortfarande efter systematiska FEL som kan avfärda TNED. Sker inte det, stärks bara komplexet ytterligare. Med ännu mer angelägen kraft att hitta fel.

 

KÄRNINDUKTIVA FOTOMETRISKA EFFEKTENS FYSIKALISKA VERKNINGSSÄTT

 

— Ju tätare ett materials atomer ligger fördelade inbördes, ju längre tid tar det för hela gruppen att göra sig av med den kärninduktiva verkan. Det är samma funktion som i materiefysiken för den vanliga materialrelaterade värmeformen: gles besättning (myggnät) ger snabb uttömning, låg verkan; tät besättning (järn) ger långsam uttömning, hög verkningsgrad.

   MEN HELA INSTRUMENTFYSIKEN i vår kultur väsentligen utvecklingar från Fred Flintstone BYGGER JUST PÅ MATERIALGRUNDER (stearinljus) — inte på fusionsfysik (»labbStjärnor»):

 

Olika verkan FME i rum med olika atommedelavstånd:

ΔTkind i Tmateria+ΔTkind är med Solytans glesa gasrymd PER M3 praktisk taget obefintlig: Tabs = Tmateria.

ΔTkind i Tmateria+ΔTkind är med materiens täta rum PER M3 definitivt befintlig: Tabs = Tmateria + ΔTkind.

 

SAMBANDET i originalförfattningen (Sep2007) som ställdes upp till prövning

— förhållandet mellan atommedelavstånden i solytan dS och i vår fasta materia dC med värdeparametrar för strålningstryckets T=TGAMMA och den vanliga Planckvärmegraden T=TP

 

 

— gav ett betavärde β = 14,6497311.

— Kärninduktiva Strålningstryckets inverkan inom och nära Solkroppen har starkt joniserande påverkan (Koronafysiken) som blottlägger atomernas kärnladdningar med följd i stark inbördes repulsion: materiell värmebildning genom kärninduktiv massverkan.

 

Så: Fotometern ser/mäter NATURLIGT UTAN EXTRA ENERGIER upp ett motsvarande HÖGRE energivärde för det kärninduktivt alstrade strålningstryckYtljuset från Solen (kortare våglängd, högre energi;: E=hf=hc/λ) än det den BORDE göra OM rent T gällde i universum: Vi (inskränkta labbExpon) VILL att fotometern ska visa Tabs=Tmateria. Men den SER Tabs=Tmateria + ΔTkind — säger TNED.

 

Det är hela bakgrunden till den universalregerande kFME som uppdagades genom TNED i SOLFYSIKEN.

   Författaren är, absolut, öppen för varje möjligt ifrågasättande: ämnet måste testas, noga.

 

HUR BEVISAS RESONEMANGET?                           Det är det mest märkliga — Naturen Svarar:

Hela resonemangen ställs på sin absolut prövande topp och spets genom de följdsamband som leder till beräkningen av och i Solens Energiräkning, Solens råeffekt, Solens Elektrogravitella radie (större än den fotometriska med ca 1000 KM), Stjärngränsmassan (ca 6 Jupitermassor), de med dessa samhörande parametervärdena, med Solens Fusionsperiod i slutänden tillsammans med Koronafysiken och Solmagnetismen och Solfläckarna.

Solens fusionsperiod på 11,4 år blev det första bekräftande

resultatet. Används istället värdet på den fotometriskt uppmätta Soleffekten ges motsvarande värde 9,8 år. Etablerad litteratur (Wiki/NASA) tycks föredra 11:an.

   Jämför resultaten i Tabellen.

   Så framträdde TNED i Solfysikens fall (Sep2007).

   Ämnesområdena beskrivs grundligt i

Solfysiken ¦ SolfysikenEnergiproduktionen ¦ SolfysikenRadierna ¦ SolfysikenSolflckarnasUppkomst ¦

SolfysikenTemperaturfysiken ¦ Solneutrino ¦ TermofysikensMatematik.

 

Med den resultatbilden finns inga som helst tvivel om att de härledda TNED-sambanden — verkligen — beskriver naturfysiken på i huvudsak korrekt sätt.

 

Beskrivningen nedan fyller i med alternativa synvinklar.

SolensFyra: FME

I modern akademi räknar man bara med TP.

 

 

T  T, T-övergår-i-T, tecknet finns inte i modern akademisk nomenklatur — »rand-gräns-ekvivalent».

 

   Uteslutande all energi (E=Pt=mv²/2=mc²) som utvecklas i universum återfaller på bildning av värme och ljus från en fullständig massförintelse i stjärnor: E=(m→γ)c²=Pt:

   I modern akademi (MAC) ser man den fundamentala energikällan på samma sätt som man betraktar en materiellt upphettad kropp, ett glödande materieklot eller en het plan materialyta i rymden, och vars stråleffekt (P) lyder den grundläggande strål- och värmefysikens

Stefan-Boltzmanns strålningslag P=aAkT^4: effektutvecklingen ges från ytan (A);

   I relaterad fysik (TNED) härleds (m→γ)-källan till en centralt liten (Øca8KM) kompakt högtät städkärna på vars städyta periodiskt växlande lugna långsamma g-tryck åstadkommer primära kärnfusioner Väte-Helium, och vilken termonukleärt stråltryckande energiutveckling sedan strålar ut mot stjärnytan och vidare ut i rymden utanför: effektutvecklingen ges från stjärnans städyta: P=A²ε0.

 

Hur Solen framträder genom TNED

 

En unik StjärnSOLNORMAL — unik fysikalisk typstjärna — utpekas tydligen i sambandet P/A2=konstant=ρr2Gc0/18 — eftersom P/A2 i de allmänna fallen ingalunda är en konstant (Solens råeffekt). Genom grovräkning med rS=6,97 T8 M och mS=1,989 t30 KG i ρr-sambandet antyds en nära ekvivalens med elektriska konstanten0=8,85430 t12 C/VM) = |ρr2 · Gc0/18| ~ 8,8 t12. Substitution med ε0 i P/AA-konstanten leder till en kvantitativ prövning för Solens fall i Rotationens inverkan på stjärnans fysik — ε0-värdet får inte introducera en otillåtet stor primär egenrotation för Solen OM det är den som är solnormalen: Prövningen visar att användningen av ε0 ger säkra marginaler.

— Antas ekvivalensen med ε0 till fortsatt prövning får man den unika StjärnSOLNORMALEN

NormSolen ur elektriska konstanten: Solens4

ε0 · (VM/C · KG/M3S2)             = ρr2Gc0/18       ; ε kapacitivitetstalet för vakuum i elektriska konstanten k = 1/4πε0

                                                   = P/A2               ; 

P(StjärnSOLNORMALEN)      = A2ε0 · (V/CM)(KG/S3); Watt: Solens råeffekt (~3,3 T26 W).

 

— Så framträdde Solen i TNED (förf. 30Nov2007).

A2ε0-sambandet ger ett märkbart (1,16ggr) lägre värde än det konventionellt fotometriskt uppmätta (~3,84¦3 T26 W beroende på epok). Den prövningen ledde fram till FOTOMETRISKA EFFEKTEN (FME, Slutledet): möjligheten att INTE BARA testa hela TNED-matematikkomplexet kvantitativt mot aktuellt experimentella observationer. Utan även möjligheten att bestämma, och därmed testa, SolenBeginMassan — för kvantitetstest mot NU.

— Beroende på de olika epokernas standardvärden (dessa redovisas i Sluttestet) ges något olika resultat. Värdena nedan från prövningarna avspeglar i stort den allmänna trenden (Solens råeffekt P¦Praw; fotometriska effekten Pf¦Pfme):

TNED-komplexet verkar segla in snart sagt överallt med närmast glänsande resultat tillsammans med experimentalfysikens observationer.

   Jämför även TABELLEN och SLUTTESTET.

 

   Det föreställningssättet finns inte, existerar inte, inom modern etablerad vetenskap.

— Den funktionsformen [P=E/t=(m→γ)c²/t] — energibasen i Solstädet —

innefattar ett termonukleärt strålningstryck

som alltså — INTE, icke, not, nada, finito, end, osv. — inte finns med i, inte innefattas av, materiefysikens materiellt värmeutstrålande kroppar, P=aAkT^4. Icke.

   Termonukleära strålningstrycket (GAMMAp) påverkar all materia via ett kärninduktivt stråltryck som känns av för alla elektriskt laddade partiklar (atomer, joner) i proportion till deras laddning — och materialets täthet — enligt sambandets prövande bevisning.

— Tgamma genererar en intern skalvärmegrad (T[SOL])

som inte sträcker sig utanför den aktuella stjärnans/Solens yta, och som där bildar praktisk kvantitativ ekvivalens med den vanliga klassiska materiefysikens strålande Stefan-Boltzmannhärledda  Planckvärmegraden vid den tomma rymdangränsande Materialytan (T^4=aAk/P): VID Stjärn/Solytan gäller ungefärligt

TSOL=TP: Planckvärmegraden TP VID Solytan är delvis odefinierbar (Se Koronafysiken):

 

Solens inre undandrar sig direkt inspektion

   TP saknar helt representation innanför Solytan.

   TP kan då sägas omfatta/vidarebefordra dynamiken

— således: termonukleära stråltryckets inverkan enligt TNED

— för TSOL som bildas ur TGAMMA:

   Materiefysiken — den klassiskt härledda Stefan-Boltzmanns strålningslag — känner ingen sådan ”termonukleärt TNED-ATOMKÄRNAN-relaterad” värmeform.

 

Solens fyra värmegrader -- härledande översiktlig sammanställning Okt2018: Solens4

 

ALLA DESSA RESULTAT: från TNED

 

Den Moderna Akademins Lärosystem innehåller ingenting sådant, inte ens i närheten;

   Fotometrisk solmätning KOMMER med andra ord OBÖNHÖRLIGT att mäta på den EXTRA ELEKTRONDRIVANDE EFFEKT

atomernas samlade rörelseenergier MED — energitekniskt innefattat — en extra elektronseparation som inte visar sig i materiellt upphettade kroppar:

DEN INBLICKEN FINNS INTE INOM MODERN AKADEMI  — säger TNED

— våglängdspresenterande; ytljusstyrka, luminositet — som under normala materiefysikaliska mätförhållanden INTE finns närvarande i en fotometrisk mätning [om energikällan händelsevis inte är direkt nukleär, dvs. av typen (m→γ)];

   Fotometermätning OLIKA VERKAN på effektutgivningen från Solytan visar INTE ursprunget P=A²ε0.

Fotometermätning visar istället ett materiefejkat masstillstånd P+ΔP, ett »Planckvärme PLUS termonukleärt Elektronvärme»,

ett något högre fotometriskt värdetal, ett separat extra KÄRNINDUKTIVT elektrongenererat laddningsflöde som normalt inte finns — inte ingår värmebildningsfysikaliskt — i en vanligt upphettad materiell kropp.

   Fenomenet är (materiefysikaliskt) MÄTTEKNISKT (kärninduktiv laddningsförskjutning) — inte energitekniskt. Den induktiva faktorn beskrivs och härleds i STRÅLNINGSTRYCKET.

   Notera att termen/begreppet strålningstryck har en helt annan innebörd i modern akademi

(Se Elektrokinetiskt tryck).

— Inga extra energier existerar utöver P=A²ε0-formen, säger TNED.

— Så bildar den NORMSOLEN ett stjärnindex för alla andra möjliga stjärnor. Se utförligt i STJÄRNFYSIKEN DEL 2 om ej redan bekant.

 

Om allt det sagda är korrekt uppfattat kan hela saken uttryckas så:

 

   P=A²ε0-formen

uppvisar en PRIMÄR (termodynamisk, termonukleär) TILLSTÅNDSFYSIK — massfysik — som explicit INTE ingår i den materierelaterade klassiska värmeteorins matematiska fysik (Stefan-Boltzmanns strålningslag). Enklare: TNED ingår inte i MAC.

   Modern etablerad akademi känner inte till den värmegrunden, u