UNIVERSUMS HISTORIA | AGW och Framtiden IV — Träddöden 2015| 2015X20— a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2017-02-15 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

 

Dokumentserie mot statens pågående naturvandalisering från runt 2010 — Återerövringen av den naturliga biologiska harmonin och balansen — i Sverige

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90 —  Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

MainNV | MainATD | MainBS | MainCI | MainDL |

NV Naturen Revolterar ¦ ATD Träddöden2015 ¦ BMS The Missing Sink ¦ CAI t(AGW)integralen ¦ DML Mauna Loa-funktionen, Tabellvärden ¦

 

 

FASCISMENS ALLMÄNNA UTBREDNING I SVERIGE 2015 — odemokratiska processer*** skapar naturvandalisering

OMFATTANDE NATURVANDALISERINGAR FRÅN 2010

Naturen, INTE Trafikverket, informerar — verksamheten saknar demokratisk beslutsgrund [‡‡];

 

Träddöden 2015

Förmultningsexemplet

Biologiska tillväxtkonstanten

Försvaret

Statens Naturvandalisering 2015

Nirvana-Gestaltningen

Döende tallgrenstoppar

Naturens naturliga kretslopp

Trädstressen i närexempel

TESTA: naturligt inneboende egenskap

Brott mot mänskligheten

Naturgrunderna

 

 

Bakgrunden | Skogsindustris Naturvandalisering | Statens Naturvandalisering 2015 | Träddöden 2015 | Förmultningsexemplet | Nirvana-Gestaltningen |

 

Biologiska tillväxtkonstanten | Europaexemplet | DUME | Försvaret | Orsaksbilden i Sammandrag |

 

 

OMFATTNINGEN:

 

Verksamheten STATENS NATURVANDALISERING strider uppenbart mot människorättsliga grunder (UDHR10Dec1948). Främst står rätten till liv: rätten att glädjas åt humaniora, och där: demokratigrunderna särskilt (A18-21). Bevisligen har ingen folkvilja konsulterats — demokratiskt grundad naturingripande myndighet — för att från runt 2010 genomdriva uppenbara, synnerligen omfattande naturmord, skriande naturvandaliseringar och allvarliga, chockerande omfattande och lokala attacker i och mot den naturliga återväxtkraften. Det är tydligen något Staten/Kommunerna/Trafikverket genomdrivit på eget bevåg: ingen information till hushållen har skickats ut för att varsko om en förestående chockerande (från 2010) naturvandalisering, naturstympning och allmän, starkt deprimerande, landskapsförfulning.

 

Omfattningen:

SKADEGÖRELSENS UPPSKATTADE OMFATTNING [Bildmontage] baserat på grovskattning från aktuella områden i bilddokumenten:

 

Barravdöden (i omfattning liknande en Planck-kurva:) syns omedelbart direkt från den vandaliserade vägsidans trädbestånd (tydligast på Tall, se särskild samanställning i TALLBARSDÖDEN NORDAMERIKA/SVERIGE 2015); Frekvensen döda barr/döda träd växer sedan till ett maximum grovt 10-20 meter inåt skogen (Döda Tallgruppen 2015), och avtar sedan successivt med allt mindre synliga skador [ExempelTall] med växande skogsdjup. Tendensen, såvitt korrekt tolkad (Övergripande bevis saknas ännu), är att skogsvägar typ bilden ovan höger har nollskador, medan skadebilden sedan växer med trafiktäthet (extra koldioxidutsläpp) och intensiteten i kommunens/statens hinder för lokal återväxt (återkommande nermejning av naturligt uppväxande biomassa). De observerade förekomsterna är ännu hösten 2015 begränsade till grovt 10 områdesförekomster per 100 vägmeter (cykel- och gåvägar).

   Orsaksbilden förklaras (här) utförligt i, av och genom biotermiska konstanten (BTK): hinder för naturlig växtkraft skapar extra atmosfärisk stress på närstående träd;

— Tillsammans med ett redan ansträngt globalt koldioxidövertryck, extra lokalt borttagen levande koldioxidreglerande biomassa (sidröjningar) och medvetet hindrad naturlig återväxt tillsammans med kvarlämnad död förmultnande biomassa som ytterligare spär på det lokala koldioxidövertrycket, överskrids de närliggande trädens arbetsbörda, och de uppvisar direkt synbart starkt försvagad livskraft. Se även i Barrdöden 2015 i Grafik.

 

 

Det här är vad Staten/Kommunerna/Trafikverket är ålagt att göra i Sverige: §§§8 UDHR10Dec1948:

”KUNGÖR Nu, och därför, GeneralFörsamlingen,

denna Universella Deklaration (Förklaring) av Mänskliga Rättigheter som en gemensam norm för uppnåendet hos alla folk och alla nationer, att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande, både bland människorna i Medlemmarnas Stater dem själva och bland människorna i länderna under deras domsrätt.”.

 

Trafikverket: Inte ett ord; Inte en ansats; Inte en mening; Inget som helst initiativ.

   Ingen upplysning till hushållen, att omfattande, chockerande ändringar i landskapsbilden kommer att genomföras från (2010) i alla bostadsområden, kring alla vägar och stråk där människor vistas dagligen: allt kommer att mejas ner, samt vidare hindras för återväxt. Märken, effekter och naturekon kommer att lämnas för hundratals år framåt, från punkten då naturen återtar kommandot. Inrättningen känner, uppenbarligen, inte ens till innehållet. Trafikverkets omfattande naturvandalisering (från 2010) har alldeles utomordentligt klart och tydligt [‡] ingen som helst demokratisk process som grund:

respekt för, iakttagande och hörsammande av mänskliga rättigheter.

 

Vad gör Trafikverket?

   SVAR: Leker tydligen Lokal Kalottutnämnd Fascistpajas: improviserar egna påhittade godtycken ”Godhet”, ”Skötsel”, ”Trygghet” och ”Säkerhet” som sedan månglas ut till en allmänhet i ord av ”Godhet”, ”Skötsel”, ”Trygghet” och ”Säkerhet” tillsammans med omfattande uppenbar naturvandalisering: Trafikverket verkställer systematiskt uppenbara brott mot mänskligheten. Demokratiska beslutsunderlag saknas. Se även i TRAFIKVERKETS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

   NOLL inblick i demokratigrunderna: grundvalen för statsmaktens myndighet att verkställa något alls över huvud taget.

   Trafikverket kör, tydligen, över varenda punkt, varje mening, varje förbindelse om iakttagande, respekt, hörsammande: varenda förbannade punkt.

   Se vidare i DEMOKRATIBEGREPPET I SVERIGE 2015.

 

Människans byggnader får inte inkräkta på naturen: mänskliga rättigheter. Självklart inte;

Trafiken har ingenting vid sidan av vägen att göra;

Människan måste anpassa sig efter naturen, med eller utan egen medverkan, leva på naturens villkor: biologisk tillväxt, elektricitet, ljus, gravitation;

Naturen kan inte anpassa sig efter människan, existera på människans villkor.

   Nu, plötsligt från runt 2010, ser vi att en chockerande ändring i tillvaron genomförts av trafikverket. Ingen information har lämnats till hushållen,

   ”EU/Sveriges parlament har beslutat att från 2010 gäller att naturen ska anpassas efter omdömeslösa och ansvarslösa bilförare i anledning av deras alltmer tendens att befinna sig på andra ställen under bilkörningen än bakom ratten och därmed hög påkörningsstatistik, vilket trafikverket kommer att åtgärda, inte genom att medverka till att rensa ut kategorin omdömeslöshet i trafiken, utan genom att verkställa omfattande vägsidröjningar för god sikt och större trafiksäkerhet för kategorin växande omdömeslösa trafikanter som egentligen inte ens borde befinna sig bakom en bilratt, så att de inte behöver köra på så mycket”.

   Det finns inget sådant beslut, ingen sådan författning, men, som vi ser, väl trafikverkets verkställda naturvandalisering: totalförstörd natur, drastiskt lokalt minskad naturlig tillväxtmassa (Europaexemplet). Ingreppet gestaltar ett diktat, en egenmakt. Ingreppet, diktatet, bristen på kommunicerande information, vittnar tydligt om en kraftigt utökad kulturell omdömeslöshet, ansvarslöshet och tydlig oförmåga att uppröras i blotta anblicken av brott mot mänskligheten (”Var och en har rätt att glädjas åt humaniora ..”, UDHR10Dec1948, A27): rätten att få leva och umgås med, samla livskraft ur, orörd frisk levande natur, människans fundamentala inspirations- och existenskälla. Uppenbarligen bara ett exceptionellt elakt sinnelag kan verkställa och åstadkomma typen i bild.

 

Upprörande. Starkt deprimerande. Bildexemplen efter statens framtåg visar:

naturvandalisering med associationen: bara en naturhatande kraft kan åstadkomma något så utstuderat FULT.

   Den växtkraft som elimineras på den kalhuggna vägsidan (Europaexemplet) bidrar tydligen starkt till en påbörjad, tydligt synlig träddöd just i de stråk där naturmorden som i bilden ovan verkställs. Se vidare i Träddöden2015 och biologiska tillväxtkonstanten.

 

 

 

 

 

Bildexempel2015 — Se även Träddöden2015

 

Speciellt direkt visuellt, Sverige 2015 utmed vägsidorna kring allmän väg, cykel- och gångvägar, syns numera (sensommaren/hösten 2015, stadsregion i Mellansverige) tydligt begynnande spår av pågående/påbörjad träddöd. Tallträdets barr visar tydliga tecken på försvagad växtkraft. Se även i Träddöden2015.

   Bilderna som följer närmast efter de bägge vägbilderna nedan

— typiskt omkring döende trädpartier

— visar en stor mängd observerade tydligt livskraftsreducerade trädpartier, höststämningen 2015 i en stadsregion i Mellansverige, milsvida områden.

 

De tydligt störda, atmosfäriskt stressade trädpartierna kantas i närområdet av den här statligt årligt verkställda typen (från runt 2010): kilometer in, kilometer ut, mil in, mil ut:

 

Personer, mänskliga individer, som inte spontant kan tar illa vid sig i blotta åsynen av nedanstående statligt/kommunalt verkställda naturvandalisering (slutet 2014, skogsmaskin som nere i vägrenen plöjer sig tuggande, sågande, skalande genom skogen vid sidan av vägen), är veterligt rejält uppenbart djupt kulturellt störda. Se vidare i Förmultningsexemplet.

 

 

Foto: E2Aug8Nekroser2015  8Aug2015  Bild15 · NikonD90

 

Se även mera omfattande bilddokument (från 2012) på systematisk omfattande statlig/kommunal naturvandalisering kring vägkanterna i Statsfröjden, samt även i Trafikverket Informerar:

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Här ska vi enbart koncentrera oss på de lokalt 2015 observerbara effekter som syns tydligt från vägstråken i en (godtyckligt vald svensk stadsregions närområden).

(Fortfarande Okt2015: ingen information har upphittats som beskriver orsaken till förödelsen, varken lokalt kommunal eller övergripande statlig).

Samt med naturens hjälp försöka utreda orsaksgrunderna i kraft av en väl relaterbar enkel elementär matematisk-fysisk grund (Se särskilt från biologiska tillväxtkonstanten).

 

BILDBEVIS SOM STARKT ANTYDER

Allvarliga tecken på trädens allmänt starkt försvagade livskraft 2015 — Tallen i Mellansverige varnar

Följande observationer återkommer på flera ställen på webben (oftare i nordamerikansk litteratur) som beskriver samma ämne

 

Tallarna visar tydligt synliga stora förekomster med barrfällning hösten 2015:

   Hos normalt friska tallträd får man titta ytterst noga för att hitta gamla uttjänta barr som trädet fäller (efter 2-4 år för tall, gran nära dubbla livslängden).

 

Den normalt friska tallen har frodiga, yviga barrgrenar med stora/långa grönt saftiga barr.

Men idag 2015 ser vi allt tydligare en helt annan prominent bild:

Frisk, frodig, yvig:

man får leta efter barrfällena

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild102 · NikonD90

Tydligt försvagad tall:

stor mängd barrfällen, lyser gula i hela trädet,

kala grenområden framträder

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild126 · NikonD90

 

TBD2

Hela tallen lyser tydligt förgulnad med en tydligt stor mängd barravfall: tydligt synligt döende grentoppar:

Alltmer uttunnade grenar med allt färre barr bevisar tidigare års liknande förekomster: tallarna dör (se även Tallgruppen, Döda Tallgruppen 2015.

 

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild77 · NikonD90

 

 

Tallgrenarnas toppar med tydligt förgulnade eller helt förvissnade barr, som i bilden ovan hösten 2015, är det slutliga tecknet på att hela den grenen är död, eller är på väg att dö helt och hållet.

   Man ser den typen idag (sensommaren/hösten 2015) speciellt kring vägsidorna på allmän väg, cykel- och gåvägar — hela stadsregioner — där staten kvarlämnar sin årliga produktion av nermejad död förmultnande biomassa för att hindra naturlig återväxt; Staten hindrar naturen att minska av det växtlokala koldioxidtrycket som, alldeles tydligt, är orsaken till den allt mer lokalt försvagade växtlivskraften. (Se Förmultningsexemplet); Staten begår, alldeles uppenbart och tydligt, systematiskt miljömord. Staten Sverige beter sig vettlöst, omdömeslöst, ansvarslöst, osunt och fullkomligt totalkorkat.

 

TBD3 — Träddöden 2015

Starkt försvagad tall:

alltmer förekomst av kala grenar med några sista förvissnade toppbarr: tallen dör

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild118 · NikonD90

 

Tallar som nedan som uppvisar tydligt gula/gulbruna partier i stora mängder (hösten 2015) är alldeles tydligt också tallar som genomlever en tydligt försvagad livskraft. Man ser 2015 sådana områden hos tallar speciellt frekvent som nedan utmed vägsidorna på allmän väg, cykel- och gångvägar. Sporadiskt vid vägkanten (än så länge med stora mellanrum) ser man en och annan ungtall med varenda barr stendött.

 

Hela stadsregionen med omnejder uppvisar samma typsnitt.

 

Vita vertikalstrecken markerar tydligt döende grentoppar med döda barr. Notera det: grentopparna hos tall är normalt alltid purgröna, stället där trädet växer ut ifrån.

 

 

Tallbestånd Okt2015 nära bostadsområde vid allmän väg i Mellansverige — med stora mängder närliggande kvarlämnade trädrester från statens sidröjningar (skogmaskin från sent 2014).

 

Genom den allmänna biologiska tillväxtkonstanten (P=T/R=E/t, vidare nedan) tillsammans med den numera chockerande årligt underhållna naturvandaliseringen från staten Sverige, har orsaksbilden klarnat, Se även i Europaexemplet:

 

Tydlig upptakt 2010: Formidabel attack 2012. Fortsättningen 2015: Människan/Staten Sverige hindrar alltmer naturen från att vara natur: Den naturliga tillväxtkraft som människan och alla arter vuxit fram på, urholkas och reduceras alltmer tydligt genom att allt större normalt fria naturliga växtytor hindras sin naturliga tillväxt. Resultatet (King1994) blir att den koldioxidreglerande biomassa som finns kvar påtvingas en allt större arbetsbörda — exakt precis lokalt där staten nu årligen sedan runt 2010 (Allmän Slutsats, Träddöden2015) drar runt med sina naturmördarverktyg och mejar ner det som försöker komma upp.

— Sedan när har människor i riksdag och regering i Sverige upphört att uppröras över en uppenbart pågående naturvåldtäkt?

   Den nermejade, kvarliggande förmultnande biomassan återför sin uppsamlade kolbank till atmosfären i form av koldioxid — som normalt skulle tas om hand av den nya uppväxande växtgenerationen på stället MEN SOM STÄNDIGT HINDRAS FINNAS DÄR AV STATEN SVERIGE. Och därmed perfekt HINDRAD bevarad biologisk/biotermisk balans.

— Har människor i riksdag och regering i Sverige konverterat underjordiskt till satanistisk fascism?

 

Genom att staten Sverige inte tillåter någon ny uppväxande biomassa i vår del av Universum, påtvingas istället de lokalt kvarlevande växterna ett allt högre koldioxidtryck: träden runt om — tydlige som det får förstås — pallar inte längre för arbetstrycket: träd börjar dö. Att döma av trädpartiets aktuella tillstånd, förefaller det vara den mest närliggande, naturliga förklaringen: Staten Sverige håller på att ha ihjäl den svenska naturen i den här delen av Universum. Blotta den djupt deprimerande åsynen av resterna som kvarlämnas kring vägsidorna vittnar, tydligt, väl relaterbart, om nivån på någon specifikt eminent uppenbar LokalRegional befattningshavande, möjligen speciellt folkligt älskad framträdande jävulsdyrkande naturhatare med tydligt följande inbillade naturvårdande resurser i intelligensens företräden: noll naturvett. Helt rent.

 

Växande atmosfärisk stress drar självklart till sig svamp, mögel och insekter (i allt växande mängd). Se även aktuella citat i Webben.

 

TBD4 —Tallen dör 2015

Bilder från Mellansverige sensommaren/hösten 2015 på tydligt döda/döende tallträd utmed vägkanterna till cykel- gång och allmän väg — grovt 10 tydligt synliga områdesförekomster på varje 100 vägmeter:

— Grentopparna är normalt den del av ett träd som visar den mest friska unga tillväxtdelen. En frisk tall visar alltid frodiga gröna barr längst ut. Längre in fälls barren (Tall 2-4 år, Gran ca dubbla) på hösten — och det är normalt sett inte helt enkelt att se barrfällena, ens på en meters avstånd. Bilden nedan visar att en del grentoppar befinner sig i tydliga dödsryckningar (här 10 Augusti 2015). En gren som tappat sina barr har, vad vi vet, ungefär lika stor chans att komma tillbaka som döingarna på Kyrkogården.

 

 

Tydligt döende tallgrenstoppar — långa barrtomma grenskanklar skvallrar om föregående flerårig växtförsvagning:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild45 · NikonD90

 

Långa barrtomma grenskanklar vittnar om flerårig barravstötning p.g.a. försvagad växtkraft:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild46 · NikonD90

 

TBD5 — Döende tallgrenstoppar:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild49 · NikonD90

 

Större parti Döende tallgrenstoppar:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild60 · NikonD90

 

TBD6 — Förekomsten ovan på större avstånd:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild62 · NikonD90

 

TBD7 — Döende tallgrenstoppar i samlad mängd på gemensam huvudgren:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild64 · NikonD90

 

TBD8 — Döende tallgrenstoppar med uttunnade barrbesättningar från tidigare års försvagade växtkraft:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild69 · NikonD90

 

TBD9 — En helt toppdöd ungtall i branten till en sjöstrand i området — ännu 2015 har ungtallen på bilden ett rejält saftigt barrbestånd bara längst ner vid marken.

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  BildA1 · NikonD90

 

 

TBD10 — Döende tallgrenstoppar på en hel större tallgren:

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild69 · NikonD90

 

 

TBD11 — Tydligt litet område begynnande Döende tallgrenstoppar bland till synes i övrigt friska barrbestånd:

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild46 · NikonD90

 

 

TBD12 — Tydligt döende tallgrenstopp — tallen uppvisar absolut stark atmosfärisk stress:

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild82 · NikonD90

 

 

TBD13 — Tydligt döende tallgrenstoppar:

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild102 · NikonD90

 

TBD14 — Döende tallgrenstoppar på en större tallgren:

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild106 · NikonD90

 

 

TBD15 — Död talltopp, döende underdel, samma vägsträcka som ovan:

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild46 · NikonD90

 

TBD16 — Samma väg, mitt emot, kanten — och det fortsätter så, kilometer in, kilometer ut, mil in, mil ut:

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild120 · NikonD90

 

 

Människor som på stående fot kan avliva levande träd — varelser som finns till för allas vår hälsa och välbefinnande, en livsfröjd i sig — kan bara vara människor som ägnar sig, starkt, åt någon form av AKTIV djävulsdyrkan, naturhat, sanningshat. Bevis: Nämligen beträffande  den normalt medfödda mänskliga naturliga förmågan att uppröras över en pågående naturvåldtäkt: möjligheten att självkritiskt tilltala vederbörande tydligt jävulsdyrkande kräk i direkt sak.

— Men i Sverige kan man väl inte tilltala sig på det sättet heller, eftersom sig, ju, kan ta illa vid sig.

   Jämför (Bibeln 1917, vardagsspråk, Joh.8:44: Jesus till tivolit Köttsjudar när dessa hånade honom och menade att han var besatt av Belsebul, och att de själva, i själva verket, är det mest högtstående i tillvaron):

 

NI HAR JÄVULEN TILL ERAN FARSA. OCH VAD HAN STÅR EFTER, DET HAR NI BEHAG TILL. OCH JUST DÄRFÖR ATT JAG TALAR SANNING, TROR NI MIG INTE.

 

Förstapriset är helsemester i Jerusalem.

 

Se mera utförligt i bilddokument från Statens sidröjningar efter vägkanterna från 2012 i Statsfröjden.

   Se även vidare från Träddöden 2015.

   I den här observerade författningens ljus:

— Staten bär numera alldeles tveklöst ansvaret för en pågående lokal naturvandalisering med tillhörande lokalt observerad träddöd. Ingen i hela universum skulle bli gladare än jag om någon kunde visa att det påståendet är felaktigt.

   Fortfarande syns intet på webben i den allmänna etablerade meningen i ämnet.

 

Webben

En upplysande insändare (svensk för omväxlingens skull, ltz.se) berättar utförligt om symtom på tydlig allmän växtförsvagning som också den här framställningen är bekant med — men som har en annan framtoning beträffande orsakerna till förödelsen:

LTZ

För fyra år sedan uppmärksammade jag att en del av tallarnas grenskott börjat ramla ner.”;

”Noterar också att på en del nedramlade grenskotten av tall så hade barren endast sin halva normala längd.”;

”Vidare ser jag i ett stort grustag att alla de unga tallarna i storleken 1–3 meters höjd har väldigt mycket barr som inte är naturligt gröna utan gröngula.”;

”En två meters tall hade närmast gula barr.”;

”På en skogsbilväg omgiven av skog i höjderna 1–4 meter är de unga granarna inte gröna utan gulgröna. ”;

”Vidare noterar jag att i vinter har tallgrenar 10–45 millimeter i diameter brutits av kallsnö och ramlat ner. Har aldrig i mitt 70-åriga skogsmannaliv sett att tallgrenar brutits av kallsnö. Alltså har vedcellerna försvagats.”;

”Barr fällningen, ömsningen av tallarnas barr har ökat med minst tre gånger på de senaste tio åren. Detta kan jag lätt mäta då mitt hus omges av unga tallar samt dominerande tallar i 175-årsåldern.”;

Tidigare var barrömsningen på unga tallar så liten att den var svår att upptäck.”;

I fjol sommar kunde man se unga tallar som var gulgröna.”;

”Vidare har jag sett enstaka tallgrenar vars barr blivit bruna och grenen dött. ”;

Har också observerat unga tallar, 1–3 meters höjd som dött utan synbarlig orsak.”;

”Mest märkligt är att en frodig 45- årig tall i en åkerdikeskant efter tre års kamp har dött.”;

”Nedfallet av skägglav från träden har i vår ökat med minst fem gånger sedan i fjol.”;

”De senaste tre åren har jag på min gräsmatta, som omges av tallskog, hittat tio tallkottar i storleken 6–18 millimeter. Normalstorlek 30–45 millimeter.”;

”I fjol sommar hittade jag grenskott, ibland tvååriga av sälg som helt gröna hade ramlat ner.”;

”Vidare har jag de senaste åren observerat kromosomtillväxt bland gräs och örter, som till exempel timotej, brännässla, åkersenap och rallarros, som varit dubbelt så höga jämfört med tidigare.”;

 

ltz.se — 2015-08-06, NATURENS PÅVERKAN AV STRÅLNINGEN

http://www.ltz.se/opinion/insandare/naturens-paverkan-av-stralningen

 

Redan välkänt är att artificiella tillskott av koldioxid KAN få (vissa) växter att växa explosionsartat (»kromosomexemplar») — de växer snabbare med kortare livslängd, och mindre näringsinnehåll.

   I dagens statsvandaliserade marker (Träddöden2015) med redan ansträngd globalt atmosfärisk koldioxidstress + koldioxiden från förmultnande död biomassa som nu årligen staten lämnar kvar på marker där naturlig återväxt hindras, finns goda förutsättningar för »kromosomtillväxt».

   Exempel finns också i närtrakterna till de områden som har fotograferats i detta htm-dokument (enorma markbladväxter liknande rena utdrag från Kongo, dock ej ännu här i foto).

 

Beviset, här, för att de starkt nedslående avvikelserna med döende tall (som syns främst) just tveklöst är en atmosfärisk starkt statsunderhållen stress — övermättad koldioxid som inte tillåts tas upp av naturligt återväxande biomassa och just därför kväver växterna med överbelastning i arbetsbördan (biologiska tillväxtkonstanten, Förmultningsexemplet) just i dessa områden och stråk — är just observationerna i just de stråk där statens naturmördande verksamhet utförs: kring alla vägkanter med omgivande skog. Det är det huvudsakliga beviset.

   En mera ingående fältstudie över större områden skulle krävas. Men det är ingen uppgift för en enskild person, eller ens en mindre grupp personer. Skogen täcker ofantliga områden, och bara en större mängd engagerade kan klara en sådan typ av kartläggning.

   Insändaren ovan från LTZ ger ett ytterst värdefullt bidrag i det tydligt miljöavgörande året 2015: vi VET nu att det finns samstämmiga iakttagelser över större områden. Se även i Träddöden2015.

 

NBK2015:

NORRBOTTENSKURIREN ansluter till den traditionella svenska fältbiologiska insektsklubben som anser att förödelsen »beror på insektsangrepp», inte atmosfärisk stress som leder dit: STATLIGT ANSTÄLLD STRESS att i allt större utsträckning hindra naturlig lokal tillväxtskogsgallringar för skogsprofitering särskilt — och som naturligt medför att just svamp, mögel och insekter lockas fram tillsammans med effekterna från den allmänna växande globala uppvärmningen genom industrins fortsatta fossilemissioner:

 

Artikeln visar en bild på en toppdöd ungtall med texten

”Död. Här har hela kronan på tallen dött på grund av Törskatesvampen”:

 

” Norra Norrbotten är hårt drabbat av Törskatsvampen som nu hittat ett nytt sätt att angripa barrträden.”;

Döda tallar och bruna toppar har blivit en allt vanligare syn i de norrbottniska skogarna”;

Törskatesvampen som orsakar det märkliga utseendet på träden har tidigare bara smittat från tall till tall men har nu utvecklats till att även smitta via skogskovall till tall. Det gör att den angriper allt fler ungträd som måste avverkas i förtid.”;

Varför svampen utvecklas så här aggressivt är svårt att säga. Förändringar i skogsbruket och färre röjningar i skogen kan vara bidragande orsaker tror Per-Arne Malmberg.”;

” Ett sätt att få bukt med Törskatesvampen är att se till att skogen röjs och gallras och att markägare satsar på plantering av andra träd än tall”;

 

NORRBOTTENSKURIREN 31Aug2015 — Törskatesvampen allt aggressivare

http://www.kuriren.nu/Nyheter/torskatesvampen-allt-aggressivare-8440290.aspx

 

FrisktLiv: HÄLSOGRUNDERNA

 

Friskt liv angrips inte av sjukdom. Bevis: 3 miljarder års bioteknisk, systematisk utveckling: Kvinnan:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 3Jul2012  E12  Bild198;293 · NikonD90 · Fria teckningar — Angående Statens och Kommunernas uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring.

 

 

formskönast, snyggast; rent utklassande Biologiskt SkolExempel på absolut harmoni, total frihet från sjukdom, ohälsa, naturangrepp: hälsa, sundhet, skönhet och total friskhet. Friskt liv angrips inte av sjukdom i Jordhistoriens långa icke människopåverkade lopp.

 

Speciellt en stor mängd ytterst förnämliga övertygande bildbevis på SkönhetensFöreträden finns i webbkällan

PINTEREST

https://www.pinterest.com/catetom/beautiful-female-bodies/

— tydligare ju MERA påklätt. Faktiskt (smyckade kroppstyg, ansikten [Snacka om GranEkvivalent ..]). Tyvärr får man inte visa exempel på grund av copyright.

 

 

Biologiska tillväxtkonstanten:

 

— Ju mer naturlig tillväxtyta som tas bort — skogsexploatering med gallring och röjning, samma som förhindrad naturlig återväxtkraft — desto mer förvärras situationen;

Ännu mer koldioxidövertryck bildas; ingen växtlighet finns som kan ta hand om den koldioxidreglerande arbetsinsats som förloras via avverkade levande bioreglerande träd; ännu mer atmosfärisk stress läggs på de kvarlevande, och därmed deras försvagning:

 

Statens Naturbrott — 2016 — Se även i EUROPAEXEMPLET

NUVARANDE MARKNADSPROFITERANDE SKOGSINDUSTRIERNAS DÖDSDOM, säger AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen — utförligt från Globalräkningen

 

Trafikverkets, Statens och Kommunernas ansvar:

 

[RESULTAT][AGW|MLF][GLOBALRÄKNINGEN]

[JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET]

 

11Jan2016I11:

— Varifrån har du fått den här räkningen? Det är ingenting som vi har sett eller hört något om.

 

— Nej. SKULLE NI HA GJORT DET DÅ?

— I så fall: varifrån?

 

 Visa.

 

— Jag tycker personligen det ser ut som att NI har fullt sjå med den förfärligt upplysta mediavärlden generellt om allt möjligt Rapport och Aktuellt och PanoramaVäggTEVE för hela slanten — istället för att bekväma ER med att försöka få fingrarna UR och åtminstone försöka ÖPPNA GLUGGARNA OCH TITTA HUR DET SER UT utanför väggteven. Bara LITE. Eller bara BRY er.

 

Utförlig kort sammanfattande genomgång från GLOBALRÄKNINGEN: grunder, sammanhang, orsaker.

 

Av Fossilindustrins kolutsläpp (globala årsvärden här med exempel2012)

7,61 T12 KG står AGW-effekten (eng. Anthropogenic Global Warming, sv. människoförorsakad global uppvärmning) för

4,55 T12 KG via havsupptaget: 60% av industriemissionerna.

— Mauna Loa-CO2-tillskottet, globalmedelvärde för år 2012, visar

2,33ppmvCO2 = 3,06 T12 KGkol med omvandlingsfaktorn 1ppmvCO2 = 2,2 T12 KGkol (IPCC-samfundet använder stundtals motsvarande värde 2,13 T12 KG).

— Mauna Loa-värdet är sammansatt av en del industrifossilt emitterat CO2,

1,393ppmvCO2 = 3,06 T12 KGkol, och en del icke-fossilt relaterat extra atmosfäriskt dumpat CO2

0,836ppmvCO2 = 1,84 T12 KGkol [Tabell Y3].

Den delen 36% har följande väl relaterbara kontinuerligt verkställande agenter:

 

Skogsindustrierna, fortsatt kapning av levande träd

Staten, fortsatt kapning av levande träd

Kommunerna, fortsatt kapning av levande träd

Stat&Kommun, hindrad naturlig återväxt

 

Inte ett ord.

Dementera gärna — HJÄLPEN TILL NATURVÄNNERNA HAR LANDAT.

 

FÖRSÖK GÄRNA MED ALL MAKT HITTA EN ENDA INSTANS PÅ PLANETEN JORDEN HÄRIFRÅN JANUARI 2016 SOM KAN DEMENTERA OVANSTÅENDE DJUPT CHOCKERANDE UPPDAGADE GLOBALA SAMMANHANG. HÄR PÅGÅR EFTERFORSKNINGAR LÖPANDE. ÄNNU INGET UPPHITTAT.

 

Se utförliga, väl relaterbara bemötanden i

Jämförande KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS MILJÖARGUMENT: SIM-propagandan bemöts av AGW-beviset,

 

AGW-BEVISET FÖRKLARAR IPCC-SAMFUNDETS MISSAR: detaljerat illustrerat med tydliga bildexempel,

 

Storskalig Skogsmanipulering: IPCC-samfundets allmänna globalt modernt akademiska naturintelligens i närexempel,

 

Retorisk Genomgång med SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING: skogindustrin påstår, AGW-beviset kontrar.

 

Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer: statens ansvar för bidrag till extra väderkrafter som förstör

 

Varför har svenska skogsnisse så obändigt svårt för att förstå den enkla naturmatematiken?

— SER du dåligt på nåt sätt? Du ser väl först och främst ATT DET SER FÖR JÄVLIGT ut.

— Eller: Du kanske aldrig har haft den synpunkten, eller möjligheten att utveckla den förmågan, säg? Varför upprörs du inte, in till tårar, skrikande ut till stjärnorna i universums himlar, över en sådan uppenbart utstuderat skitaktig, svinaktig naturvåldtäkt? Hallå?

 

 

sJälvklart som amen i kyrkan är stressade träd populära tillHål för allehanda mumsande kulturer av svamp, mögel och insekter. FRISKT LIV ANGRIPS INTE. Friskt liv utvecklas.

 

Naturskogen (BTK) bygger på att gamla utlevade träd ger sin kolstam till nya uppväxande, att den växelverkan sker utan avbrott, eller glipor genom samverkan mellan skogens alla arter: naturharmonin bevaras obruten. Tas levande träd ner i mängd uppkommer (stora) kontinuitetsbrott (Skogsindustrins Naturvandalisering i KontraArgument), värre ju mer och ju längre verksamheten håller i, med allt mindre möjlighet för naturskogen att återta balansen och harmonin: växtkraften utarmas på grund av att den, naturskogen, inte tillåts, hela tiden motas undan, likt en typ som envetet river upp natursåret så fort det vill hela. (Bara en, av speciellt vanartiga föreställningar, djupt indoktrinerad människa kan åstadkomma den typen av förödelse).

 

SR2015:

Det är alldeles tveklöst inte svampen som är den utlösande orsaken; svampen bara verkställer en redan uppkommen primär orsaksbild som bara föranleder en tydlig sekundärverkan.

   Vi kan inte bevisa det direkt (men klargöra omständigheterna förbannat väl), eftersom den primära orsaken, som den tydligen får förstås, atmosfärisk stress, inte enkelt kan studeras på annat sätt än i formen av en resulterande allmänt försvagad växtkraft — statens ansvarrådande situation.

 

Webbcitatet nedan ansluter:

 

” En rundmask som förstör tallar, en mal som mumsar på städernas hästkastanjer och en algsvamp som förstör alar.”;

Varje år etablerar sig flera nya skogsskadegörare i Europa”;

Antalet nya arter, både svampar och insekter, som slår sig ner i naturen ökar exponentiellt i Europa”;

” - Men det kommer in nya arter även i vårt land som etablerar sig och sprider sig, säger Åke Lindelöw.”;

 

SVERIGES RADIO 20Apr2015 — Nya skadedjur oroar skogsforskare

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6145860

 

”Det kommer in nya arter”. ”Kommer in”. ”In”.

 

— Anledningen, Sveriges Radio, att Tomaterna i kylskåpet börjar mögla är att det kryper in maskar genom kylskåpsdörren på nätterna, förmodligen från Norge.

 

Finns det ingen fältnisse som kan följa tanken så långt

 

Jämför cancer: finns latent inneboende i varenda varje molekylär utsträckning.

— Livsföringen bestämmer arten.

 

att svampar och mögel (virus) UTVECKLAS SPONTANT

— på samhörande molekylära grunder, oberoende av geografisk lokal, DÄR NATUREN SOM BÄST BEHÖVER DEM för den allmänna naturbalansen — som Naturen bestämmer, inte Människan. Märk väl.

   Visa gärna att den meningen saknar naturvetenskaplig grund. Det finns bra kandidater, t.ex. influensa:

 

ElementärtExempel

ELEMENTÄRT EXEMPEL — hur många gånger som  helst, när som helst:

   Influensavirus.

   Ät frukt och grönt i huvudsak (i stora mängder): finns inte en chans. Inte ett spår. Mitt bland vår/höst- nysande och influensahostande personer, rinnande näsor och besvärande tårögdhet, går man helt oberörd: år ut och år in.

   Ät sedan fet mat i huvudsak, godis (i mängder) — och vår/höstsnuvan kommer som amen i kyrkan — symtom inom tio minuter.

   Förklaring (allmän förkylning: vanlig västlig folksjukdom):

   ”Viruset” SPRIDS inte — och kommer heller inte utifrån: DET FINNS REDAN I OSS. Det är bara det att om man SKÖTER SIG utvecklas det aldrig: »nollcancer». Det är en naturlig försvarsmekanism — naturens självförsvar mot speciellt kaxiga personer som tror att man kan behandla naturen hur som helst.

   Med den manualen:

   Så utvecklas all sjukdom på »fula celler» (”nya arter”): normalt friska celler som inte får vad de behöver i naturlig harmoni.

   Praktiken ger i vilket fall alltid exemplen.

 

Den svenska uppfattningen om UTIFRÅN kommande orsaker är, tydligen, en speciellt djupt rotad folklig vanföreställning: Dess mest anmärkningsvärda inslag: punkten efter påståendet, själva munvädrets avslut. Sedan intet mera.

   Se vidare utförligt i Förmultningsexemplet.

 

 

 

 

 

Gestaltning och Humaniora — Människans grundläggande rätt

 

GestaltningenFriskt Liv

 

 

 

  Biologiska tillväxtkonstanten — se utförlig särskild beskrivning med konkreta enkla räkneexempel i BTK

ALLMÄNNA BIOLOGISKA BIOTEKNISKA HÄLSOEKVATIONEN (P=T/R=E/t):

 

— Jordytans bioväxtmassa fram till människans fulla utveckling (till för ca 200.000 år sedan — människans fullt utvecklade skallform, fotens fjädrande gång) betecknar ett tydligen utvecklingsmässigt HÄLSOKRAFTSINDEX (Se även Nirvana: »skönhetens ursprung»). Det är den enda naturliga biotekniska allmänna växtkraft vi känner på vars grund människan och alla andra arter tillkommit under en gemensam Jordbiosfär: absoluta hälsogrunden.

— Vem förstår, då, inte det?

Tar man bort någon del i den naturliga växtkraftsgrunden, får det obönhörligen och oåterkalleligen motsvarande (vådliga) konsekvenser — för allt levande: stress, försämrad livskvalitet, allmän försvagning.

 

Befattningshavare i stat/kommun: förstår vad, exakt?

   Visa något annat är rent uppenbart sjukligt naturhat.

 

 

 

SverigeFörnekarna — Träddöden2015

 

DEN SVENSKA MENTALITETEN SOM INTE VILL ELLER KAN SE DET BIOLOGISKA ORSAKSSAMMANHANGET I ETT STÖRRE PERSPEKTIV: Staten verkställer naturmord.

Jämför webbcitat SR2015, NBK2015

 

— 1. Jordytans biologiska KONSTANT (BTK) — Växter som dör ger sina multnande kroppar till nya växter som tar de gamlas plats och övertar deras omsättning: inget nytt tillkommer, inget försvinner; naturens biologiska harmoni bygger på en biotermisk, gasreglerande KONSTANT: orsakssammanhanget omnämns inte i Sverige: lokala naturharmonin som lokala grunden för lokala människans existens utsätts frekvent för skändning, vandalisering, intrång och naturbrott med motsvarande uppenbara brott mot mänskligheten;

 

— 2. Naturförnekareskogsexploaterande marknadsgycklare som propagerar om ”skogsvård” i samband med skogsexploateringen, profitörer, och som fullständigt verkar skita i all form av anständig grundläggande elementär naturkunskap: reduceras DEN naturliga tillväxtkraft, skogen, som människan kommit till på, får det obönhörligt konsekvenser för allt levande — poppar upp i en tydligt växande mängd;

   Naturförnekaren vill inte förstå eller vill inte acceptera det naturliga biologiska sammanhanget (BTK). Utan anser istället, tydligt marknadsprofiterande argument, att det krävs mer gallring, ännu mer reducerad naturlig tillväxt; glesare mellan träden, ännu mera extra icke fossilt CO2 till atmosfären:

 

Skogsindustrin och Naturskogen

 

— Träden, Växterna, är till för vår HÄLSA, inte för någons profit, SÄGER NATUREN.

Vänligen ge rättelse om FEL.

 

När nyskogens träd växer upp, höger ovan efter första kalhygget, har bara max hälften av den koldioxidreglerande naturskogens ursprungliga obrutna bioventilerande KONTINUITET tagits tillbaka (King1994): En icke reparabel kontinuitetsglipa har uppkommit: När nyträden, så, kapas för deras del uppstår ännu en ny kontinuitetsglipa i den ursprungliga naturskogens obrutna harmoni — och den glipningen bara upprepas sedan med antalet kapade levande träd; Summan kontinuitetsbrott växer hela tiden mot HELA den ursprungliga naturskogens borttagande = hindrad tillväxt för denna (totalt +43ppmvCO2 sedan 1800, TabellY2). Koldumpen totalt växer i netto för varje nytt kalhygge. Värmeeffekten försumbar, men Väderkraften märkbar.

— Jamen träden suger ju upp koldioxid från atmosfären över träden, säger SkogsIndustriernaRadioTeVeAftonbladetExpressenIPCC-samfundet.

Nej, säger AGW-beviset. Inte så mycket som en enda atom. Träden tar sitt växtkol från luft och vatten som växelverkar med en allt mer utarmad kolbemängd skogsmark (SkogsFältet)(GranVattnet). Luftkolet i atmosfären är på tok för litet för att träden ska bry sig i den (RäkneExempel).

   Det är INTE fel på IPCC-kvantiteterna, inte heller deras matematik. Det som fattas är en insikt att ramarna för Intelligens bestäms av Naturen. Inte senaste Nobelprisets Mottagare: exakt samma kvantiteter, helt väsensskilda fysikuppfattningar.

   Utförligt från RESULTAT, TRÄDENS VÄXTKOL och AGW-BEVISET FÖRKLARAR IPCC-SAMFUNDETS MISSAR, samt SKOGEN TAR INTE UPP FOSSILEMISSIONER.

 

— Testa den här: insidan.

 

Den typen av argument är uppenbarligen rent marknadsexploaterande propagandistiska argument, och medför otvetydigt samma resultat som att reducera den uråldriga kraftbasen i den biologiska konstanten BTK. Med andra ord: Naturförnekarna skapar utrymme för hindrad naturlig återväxt genom att sänka täthetsbeståndet, göra skogen mera sårbar (glesare stående träd får t.ex. minskad gemensamt stöd mot stark blåst, väl dokumenterat [StormArgumentet]) — och därmed effektivt sänker naturens naturliga återväxtkraft.

   Därmed i slutänden, i en redan globalt ansträngd atmosfär med ständigt växande koldioxidhalter från industrins fossilförbränning, åstadkoms enbart ytterligare atmosfärisk stress; Trädens livskraft försvagas, och självserveringen är därmed given: ständigt växande invasioner av svamp, mögel, insekter:

   Kort sagt;

   Effekten av Naturförnekaren och dennes kraftfulla skogsexploaterande trädavverkande maskinpark i sammandrag:

 

    LIVSKRAFTEN REDUCERAS
den försvagade livs- och växtkraften lockar självklart till sig olika parasiterande miljöer;

 

    MÖGEL, SVAMP OCH INSEKTSINVASIONER VISAR SIG
och som sedan, tydligen, proklameras av olika svenska biologiskt särskilt upphöjda och inramade expertpaneler vara plötsligt uppkomna sjukdomar från Insekter (förmodligen från Danmark), och

 

    SOM DEN VETTLÖSA ANSVARIGA SKOGSMÖRDARMENTALITETEN
— ensidigt profiterande skogsexploateringsargument för marknadsändamål, inget annat —
ABSOLUT INTE ANSER SIG HA NÅGON ORSAKSDEL I.

 

Där ligger BEVISLIGEN HELA det Svenska Skogskompaniets Skogskomplex (SeSOSSE):

grundläggande brist på naturkunskap;

översvallande förekomst av självutnämnd marknadsstyrd överintelligens med noll — 0 — naturvett och helt säkert relaterat noll skogsvett.

 

Se även i Skogsexploatering i Graf.

 

Välkommen att visa om meningsformerna ovan skulle sakna relaterbara grunder.

   Svenska skogsproffs vill gärna ge sken av att besitta »hundratusentals års skogsvetande» (”vad som är bäst för skogen”). Men man har i historiens ljus — och dessutom inom perioden för AGW (från början av 1800-talet) bara max 150-200 års erfarenheter — enbart uteslutande av typen marknadsstyrd skogsreglering: skogsexploatering med virkesåkrar. Inte vård. Noll naturvett.

 

 

 

Träddöden 2015 — Se även Bildexempel2015  och SverigeFörnekarna

 

Träddöden sprider sig i Sverige 2015 — syns tydligast (Tall) där giftkoncentrationerna

lokala koldioxidövertrycket: atmosfärisk allmän stress från globala fossilförbränningen (AGW) [+] lokalt omgivande kvarlämnade avverkningsrester som förmultnar = återlämnar tidigare uppsamlad koldioxid till atmosfären = de närmast stående levande växterna som därmed påtvingas en allt större bioreglerande arbetsbörda. Extra påtvingad atmosfärisk stress underminerar allt livs naturliga hälsa och livskraft, och bildar tydligen, uppenbarligen och väl relaterbarligen, också orsaken till en primärt (påbörjad) träddöd. Sedan följer synliga SEKUNDÄRA angreppsfaktorer: angrepp av svamp, mögel med invasion av insekter;

   Svensk litteratur [till skillnad från nordamerikansk, se Citat2015] förefaller speciellt dålig på att relatera orsaksbilden till, och i, just atmosfärisk stress. Flera svenska webbkällor (alla påträffade Okt2015 från etablerade svenska inrättningar [media], se citat i Webben) hänför orsaken till just sekundära faktorer — enda biotekniskt materiellt synliga: svamp, mögel, insekter. Ingen orsaksbild ges eller ens antyds till varifrån dessa kommer eller hur de uppstår, utom som »gåtfulla» och/eller »importer från utlandet» (grundat på konstaterade samhörande, likartade cellstrukturer). Se särskilt citat i SR2015 där orsaksbilden läggs på »svamp och insekter från utlandet».

   Den mer balanserade orsaksbilden (nordamerikanska studier, Citat2015) pekar mera i riktningen, som här:

   1. atmosfärisk stress (väderrelaterad stress); primära orsaken;

   2. invasion av svamp, mögel, insekter följer; först därefter direkt biologiskt synbara symtom; sekundära orsaken;

   Insekterna och svampen blir sekundära yttringar av att trädet redan är försvagatpå grund av allmän atmosfärisk stress: allmänna — människoförorsakadefel i naturharmonin.

   Se även citat som berättar om omfattande talldöd i Norrland i NBK2015 med också där en primär orsaksbild riktad mot insekter. Atmosfärisk stress som primär orsak omnämns, tydligen, inte synbart (av etablissemanget) i svensk litteratur.

   Ett verkligt genuint fältstudium på träddödens många aspekter hos Tall/Gran + övrigt finns emellertid från en enskild privatperson (skogsmarksägare), som i LTZ2015. Den beskrivningen utpekar samstämmighet med de observationer som finns i detta dokument — atmosfärisk stress (men citatkällan antyder [möjligen] en annan orsaksbild [”strålning”]). Det är också i stort samma typ av rapporter/symtom som framträder i de nordamerikanska fältstudierna, se Citat2015: träden håller alldeles tveklöst tydligt på att dö på grund av allmän atmosfärisk stress: Träd kvävs|dör av koldioxidövertryck [BildExempel på speciellt svåra fall]: träden pallar inte längre den ständigt växande arbetsbördan; dunster av högkoncentrerad markkoldioxidgas som pepprar närväxter med energin från Solgasset.

   Se mera utförligt i orsakssammanhanget i Förmultningsexemplet och Biologiska Tillväxtkonstanten.

är som störst: där staten hindrar naturlig återväxt: gång, cykel- och allmän väg:

 

Tydligt döende trädpartier — bilden särskilt färgkontrasterad (KONTRAST) för att framhäva framträdande missfärgningar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Tallbestånd Okt2015 nära bostadsområde vid allmän väg i Mellansverige — med stora mängder närliggande kvarlämnade trädrester från statens sidröjningar (skogmaskin från sent 2014).

 

En godtyckligt utvald cykelväg: Aug2015 i Mellansverige med stundtals övervägande inslag av tallbestånd:

(minst) ca 10 tydligt synliga förekomster/områden per 100 vägmeter med tydligt döende gren/trädpartier, ovanstående typ, vidare nedan:

   Typexempel i nära anslutning till cykelvägen (allmän väg) på tydligt avdöda/döende grenpartier (Tall):

 

Toppdöd tallgren:

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild118 · NikonD90

 

Typiskt tallgrenens yttersta, normalt (nedan) purfriska topp skyltar med döda barr på en i övrigt barrtom delgren.

— Här, nedan, har grenar tydligen renskalats successivt genom flera närliggande års stark barravdöd; inslaget av utglesat barrbestånd är påtagligt:

 

TBD17 —

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild116 · NikonD90

 

Nedan: Den typiska utvecklingen av tallträdets barrdöd, samma ungtall, annat grenparti. Se även från Bildexempel2015. Barravdöd sker i allmänhet längst inifrån, äldsta barren.

   Vartefter barrdöden fortsätter och trädet tappar allt mer av sin livskraft, visas en alltmer kal och tom grendel bakom en till synes ännu frisk grentopp.

   Grentoppen är normalt alltid grön; grentoppen håller alltid de yngsta, friskaste barren, stället som trädet växer ut ifrån. Föregående bild (Toppdöd tallgren) visar typiskt toppdöda tallgrenar som helt säkert intygar att hela den lilla tallgrenen, nu, är helt död. Bilden nedan visar inslaget tillsammans med andra ännu levande träddelar.

 

TBD18 — Exempel på tydligt uttunnad tall längre in i skogen från den vandaliserade vägkanten

Skadorna generellt minskar alltmer med avståndet till den vandaliserade vägsidan. Jämför DödaTallgruppen ca 10 meter från vandaliserade vägsidan.

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild131 · NikonD90

 

Nedan, samma område, ännu friska träd: En tall invid den svårt natursargade

(staten/kommunens årliga avverkningar: kvarlämnade trädrester från trädfällningsepoken 2010-2015: nermejad död biomassa under förmultning)

vägkanten; tallen visar fortfarande nära fullt normalt friska grenpartier med stora mängder, tätt sittande sprudlande saftiga tallbarr (där man också svårligen kan se den naturliga höstbarrfällningen).

 

TBD19 — ÄNNU FRISK TALL TILL JÄMFÖRELSE: I huvudsak friska tallpartier

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild102 · NikonD90

 

Men också i det Tallexemplaret syns 2015 tydliga spår efter en allt mer påtaglig barravdöd (uppskattningsvis sedan 5-10 år bakåt): Långa grenavsnitt helt rena på barr — samt ännu i få partier tydligt döende grentoppar som ovan:

 

TBD20 — Tydligt utglesat barrbestånd

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild105 · NikonD90

 

Alldeles invid vägen, samma område, bara ett tiotal meter in i tallområdet, ser det ut så här bland en grupp ungtallar — i princip, inte ett enda levande barr:

 

Döda tallgruppen 2015: En parad av snart fullständigt helt döda ungtallar (10-20 år [samma antal grenvarv (skogssverige.se)]) möter anblicken strax invid den av staten/kommunen, bilden nedan svårt naturvandaliserade vägrenen. Gruppen är snart helt ren på förekomsten av barr.

   Rena Tjernobylskogen.

   Det här året 2015 är mitt första (starkt chockerande) uppmärksammande av den starkt nedslående allmänna barravdöden på tall i just de stråk vi uppehåller oss som mest: där staten/kommunen hindrar naturlig återväxt: gång-, cykel- och utefter allmän väg. Jämför förklaringen i Förmultningsexemplet, hur och varför vi kan förstå de förorsakande mekanismerna — i detalj.

 

TBD21 — Döda tallgruppen 2015 — tio meter vid sidan av den starkt naturvandaliserade vägsidan, inåt skogen — »Tjernobylskog»

 

Foto: Nekroser2015 16Okt2015 Bild65 · NikonD90

 

Samlingen nära helt döda ungtallar (ett tjugotal, bilden ovan Okt2015):

Trädstammarnas grovlek i brösthöjd cM: 1(minsta) - 4(största);

Antal grenvarv (grovt): 8(minsta) - 25(största) —

speciellt på ungtall motsvarar antalet grenvarv ungefär trädets ålder (ref., skogssverige.se);

Yngsta döda ungtallen i gruppen (lägst 8 år) har helt säkert inte varit död i alla sina 8 år: Den fullt utbildade 8-åriga grenformen vittnar om att trädet har dött successivt — med största sannolikhet från runt högst 5 år tillbaka i tiden, mera sannolikt 3 år tillbaka med snabbt döende grenpartier; Andra grovt jämngamla ungtallar längre in i skogen i samma område med mer levande barrmassa ger en jämförande ungefärlig kronologisk dokumenterad bild av utvecklingsförloppet: Långa grenskanklar, helt tomma på barr, med några få grentoppar kvar som fortfarande håller en tydligt minskande barrmängd;

Allmän slutsats, Träddöden2015

Allmän slutsats (grovt): Trädpartiet tycks ha drabbats av en mer eller mindre plötslig träddöd från tidigast ca 3-5 år bakåt i tiden (tämligen säkert, yngsta döda tallen ca 8 år, allra tidigast från 2010 till nu 2015). Bilden nedan visar hur det ser ut strax utanför (tio meter) invid vägkanten (avverkning från skogsmaskin med kvarlämnade trädrester sent 2014).

 

Varför är det ingen som tar illa vid sig i blotta åsynen?

Eller är det det — men att ingen vågar säga något?

— Självutnämnda ÖverhetsHerrar Dikterar Anvisningar — och ingen vågar står upp och ifrågasätta något?

— Eller: »Det är upprörande: Jag VILL säga ifrån, men jag VET inte hur» (jag mobbas av myndigheterna)?

 

Trädmördarangreppen kanske kommer från insekter, svamp och mögel som fastnade på skosulorna hos Statspersonal som trampade omkring i området under naturslakten från senaste studiebesöket hos Statsberedningen. Eller det kanske var Kulturrådet? Sverigedemokraterna, kanske. Danmark?

   Bilden nedan visar den svenska statliga garneringen året 2015, samma som närområdet kring ovanstående bildexempel:

 

TBD22 — STATENS BIDRAG TILL DEN ALLMÄNNA UPPLYSNINGEN

 

 

Foto: Nekroser2015  18Sep2015  Bild59 · NikonD90

 

 

Nedhuggen, kvarlämnad, ruttnade biomassa i stor mängd — Se utförligt från Förmultningsexemplet;

— OM Statsrådet kommer Hem till Villan och Ser Förödelsen, vilken skulle närmast associerande Åtgärd bli? RÅ? JK?

— Blomplanteringar i Städerna Sommartid? Varför då? Med vilken då innebörd? Hallå?

 

 

Staten/Kommunen drar ut (från runt 2010) (Statsfröjden2012) med årliga röjarlag som ser till att hugga ner naturens försök att reparera och hela: naturen försöker få igång den främst tydligt lokalt rubbande växtbalansen igen, och staten/kommunen drar ut och mejar ner.

 

Så ser det ut vid vägfoten i bildexemplen ovan, samma område: statens kvarlämnade trädrester efter en helt meningslös, naturmördande trädavverkning runt 3-5 meter inåt skogssidan från vägkanten.

 

Att de ansvariga inom Stat/Kommun inte vet vad de håller på med

 

— statens sedan runt 2010 allmänna naturattacker för att hindra naturlig återväxt på alla naturligt öppna platser: ingen information; statens omfattande naturattack kom utan förvarning —

 

är alldeles tydligt: naturmord:

Garanterat Väl Grundligt Relaterbart NOLL Naturvett. Noll   ¦  Minus Noll   ¦  Ultra Super Minus Noll.

 

Läge: NaturUpplysningens Allmänna Tidevarv.

 

 

 

 

Biologiska tillväxtkonstanten [BTK] eller med samma innebörd Biotermiska [tillväxt]konstanten, SambandetFörmultningsexemplet — Se även i Träddöden2015 — Från LavinEffektenBEGIN:

 

 

JORDENS BIOSFÄR INNEHÅLLER UPPENBARLIGEN EN BIOLOGISK TILLVÄXTKONSTANT (P=T/R=E/t=SolVärmeEffekten=Konstant) SOM BEVISLIGEN GRUNDLÄGGER EN KONSTANT BIOLOGISK NATURSKOGLIG HARMONISK BALANS grundad på GAMLA SOM GER SIN KOLSTAM TILL NYA UPPVÄXANDE, MED EN TOTALBILD SOM ANSLUTER TILL VARJE MÄNNISKAS MEDFÖDDA FÖRMÅGA ATT UPPFATTA NATURHARMONIN MED TRÄD OCH VÄXTER PÅ ETT RESPEKTABELT OCH ANSTÄNDIGT VÅRDANDE, VÖRDANDE OCH BEVARANDE SÄTT SOM GRUNDEN FÖR MÄNNISKANS HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE, MEN SOM SPECIFIKT EN HÄR UPPMÄRKSAMMAD SEDAN RUNT ÅR 2010 LIKA BEVISLIGT VETTLÖS INRÄTTNING BENÄMND SVENSKA STATEN DELS TYDLIGEN HAR ÖVERTRÄTT, OCH DELS TYDLIGEN INTE ALLS VERKAR KÄNNA TILL I KRAFT AV INRÄTTNINGENS PÅGÅENDE TYDLIGT VETTLÖSA ICKE INFORMATIVA NATURMÖRDANDE KAMPANJ SOM VERKAR GÅ UT PÅ ATT MEJA NER LEVANDE BIOREGLERANDE TRÄD OCH ÖVRIGT VÄXTLIGT, UTAN NÅGON SOM HELST INFORMATION ELLER ALLMÄN UPPLYSNING TILL HUSHÅLLEN, TYDLIGEN OCKSÅ UTAN DEMOKRATISK ORDNING FÖR TILLFÄLLET ATT, SÅ, OANMÄLT FÅ ETABLERA ETT SJÄLVUTNÄMNT NATURHERRAVÄLDE VARS ENDA FRÄMSTA FÖREBILD VERKAR VARA STÄNDIGT VÄXANDE NATURÖVERTRÄDELSER MED NÄREXEMPEL AV TYPEN (Bildexempel2015) Träddöden2015: REDAN ISCENSATTA HÄLSOVÅDLIGA EFFEKTER FÖR ALLT LEVANDE MED SPECIELLA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. VI STUDERAR FÖRST DE RENT MATEMATISKT BEVISANDE DETALJERNA, FÖR VIDARE PRÖVNING.

 

 

Förmultningsexempel — statens pågående miljömord 2015

MED EN GLOBAL MEDELMÄSSIG KONSTANT JORDBIOSFÄR PÅ GLOBAL MEDELMÄSSIG KONSTANT SOLINSTRÅLNINGSEFFEKT fortlever Naturskogen genom att gamla utlevade träd ger sin kolstam till nya uppväxande. Medellivslängden för ett medelmässigt Naturskogsträd blir lika med medelförmultningstiden. I den här framställningen har en studie (Wilander2012) från 13 olika naturparksträd använts för att hofta fram ett medelvärde på 200 år (delvis uppskattat och med hjälp av ett snitt genom tillgängliga webbkällor) (Wilandervärdet egentligen 416 år). Medelvärdet 200 år Upp|Ner gäller för Naturskogsmedelträdets representant som en GRANEKVIVALENT (Granen finns för övrigt inte med i Wilanders studie, men omnämns likvärdigt av en del webbkällor just med max medelålder kring 400 år). Den används sedan här genomgående i olika grovräkningar för att testa och kontrollera rimliga globala omsättningsvärden i försök att ringa in alla till buds stående möjliga orsaker till den observerade Träddöden 2015. Se även mera utförliga bilddokument över en stor stadsregion (milsvitt skilda lokaler) i Bildexempel 2015.

 

 

Notera följande viktiga biosammanhang:

 

Slutprodukten vid fullständig förmultning är koldioxid och vatten, samt en viss mängd ammoniak eller nitrat från nedbrutna växtproteiner.”,

sv. Wikipedia, Förmultning (12Okt2015)

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rmultning

 

Vad händer med det/den uppväxande träd/biomassa som staten systematiskt från runt 2010 årligen skickar ut

                                                                                                                               fortfarande utan information till hushållen vad verksamheten går ut på

uniformsklädd personal för att meja ner kring vägsidorna?

— Hur kan vi förstå de rent matematiskt underbyggda (ofta komplicerade) detaljerna?

   En avgörande separat del beskriver trädens tillväxt i TRÄDENS BIOVENTILATION (BV).

 

NATURHARMONIN:

Varje träd som dör naturligt överlåter sin biologiska trädmassa i förmultningen till ett nytt uppväxande träd; När det uppväxande trädet är fullvuxet, har det övertagit det gamlas plats på samma trädbiomassa, och producerar nu samma biotermiska reglering (BV) som det gamla trädet gjorde; Naturbalansen bevaras perfekt: inget tas bort; Inget läggs till.

 

Grunden nämligen till statens naturbrott är just det (King1994): vettlösa människor som obetänksamt, förblindade av profit och allmänt vettlösa vanföreställningar börjar plocka ut levande — bioreglerande, harmonibevarande, hälsogaranterande — existenser, TRÄD, ur, bort från, den livsviktiga harmoniekvationen i Jordens biosfär. Allt utförligt i sammandrag från GLOBALRÄKNINGEN.

 

 

Staten/Kommunerna Sverige 2015 däremot: se punkt 5 nedan:

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild118 · NikonD90

BTK, FÖRMULTNINGSEXEMPLET, förklaring

FÖRKLARING BTK

 

1.  1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

Ett träd dör (syreproduktionen upphör, trädet tar upp/förmultnar mer än det avger/producerar syre);

 

   Notera att trädens naturliga död (oftast) innebär att trädet (efter flera sekler) successivt börjar släppa ifrån sig material ner på den omgivande marken i allt högre utsträckning; träd dör (nära) omärkligt, frånsett några få som faller omkull.

   Det materialet förmultnar också successivt, och ger basnäring till uppbyggnaden av all möjlig växtlighet i trädets närmaste omgivning; Trädet försörjer en (omfattande [Simard2012]) flora i symbios mellan olika arter som samverkar harmoniskt: näring, växtkraft, reglering (SkogsFältet).

 

   Med den enkla sinnebilden för LIVET:

— Att hugga ner friska levande träd kan uppenbarligen i relaterad mening inte vara uttryck för annat än rent sjukligt vanvett;

— Att hindra flera träd att växa tillsammans;

— Att hindra unga och gamla att leva tillsammans;

— Att meja ner all omkringliggande naturlig biomassa;

— Att så förstöra grundvalen för en naturlig artsymbios och därmed förstöra, underminera och vandalisera OCKSÅ HUMANIORA i människans rätt till liv (A3, UDHR10Dec1948), kan uppenbarligen i relaterad mening inte vara uttryck för annat än rent sjukligt vanvett.

 

2.  1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

Ett nytt träd växer upp;

 

Tidigast minst 20 år för fullvuxen höjd, sedan ytterligare [totalt runt 80 år (skogssverige.se)] för närmast full biomassa:

   Det nya trädet övertar exakt samma koldioxidupptagande arbetsbörda som det gamla; perfekt atmosfärisk naturbalans;

   Det nya trädets formmassa kan, galant, bildas på kredit av det gamla trädets förmultning: inget nytt tillkommer, inget försvinner;

   Under det nya trädets uppväxt

— dess form- och massabyggnad

grovt vattnets täthet, runt D=M/V=1000 KG/M³

— har det nya trädet kunnat tillgodogöra sig det gamla, döda trädets koldioxid som avges under det döda trädets naturliga förmultning till skogsmarken (Naturskogen);

— Nya uppväxande tar sitt växtkol direkt från den kolbemängda markmullen (SkogsFältet) antingen via koldioxidgasen som via syrets inverkan bildas ur markskiktets toppmaterial, eller/och via kolsyran (GranVattnet) som bildas via regnvattnet som når marken och där förenas med markkolet till svag kolsyra (0,17% — etablerade framställningar på den beskrivningsformen har eftersökts men ännu inte upphittats); Trädrötterna suger sedan upp vattnet, sköljer det upp genom hela trädet, och återlämnar vattnet till luften igen via bladen och barren; Ett träd (sommartid speciellt, våra breddgrader) omsätter förhållandevis stora transpirerande vattenmängder (minst hinkvis per dygn, tonvis per år [Cermak1987]).

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild25 · Nikon D90: — Bilden nedan visar hur en naturskog ser ut med mellanliggande mindre små vitsippsfält: gamla och unga tillsammans.

 

Träd som lever och dör i naturskogen gör det hela tiden tillsammans (Simard2012) omgivna av ett myller av olika arter som berikar harmonin. Ett träd som dör släpper ifrån sig sitt material successivt med en successiv förmultning, samtidigt som förmultningsmaterialet + andra närliggande växters mullmassa bidrar till både ett nytt träds uppväxt och alla andra kringliggande arters välstånd.

   Tiden för ett träds förmultning växer (flera sekel) med förmultningsgraden: Först går barr och löv, sedan allt längre med allt grövre material. Naturskogsträdets medellivsålder Gran/Tall/Björk blir i harmoniekvatikonen lika med Naturskogsträdets förmultningsperiod. Men DET blir en garanterat svår uppgift (2015) att försöka bestämma i nuvarande bestånd: Det finns knappt några naturskogar kvar att räkna med (ForestWorld).

   I den här framställningen används en GranEkvivalent med ett grovskattat värde på 200 år som medellivslängden för naturskogens Gran/Tall/Björk, med ett lika långt medelvärde för fullständig förmultning.

   WILANDER2012 ger en utomordentlig tabelluppställning med 13 trädarter (Gran  ingår inte, men omnämns likvärdigt i en del andra webbkällor, här ingen särskild angiven); En praktisk exempelform visar studier av bevarade parkträdsområden. Trädens medellivslängd i den tabellen (två olika källor anges) är totalt för hela det angivna parkbeståndets trädindivider 416 år. Det ger en viss uppfattning om att hoftningen 200 år här (kanske) är i väl tilltagen underkant. Se vidare i tabellen för parkträdens toppålder i WILANDER2012.

 

 

Koldioxidbindningen i det nya trädets uppväxt kan helt anställas på det gamla trädets efterlämnade bankkonto: perfekt atmosfärisk naturbalans bibehålls: inget strömmar ut, inget pressas in.

 

Jämför längre fram Staten Sverige i punkt 5. Bilden nedan ger en första association.

 

Samband BTK

3. 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

Jordens biosfär bygger, tydligen, på en biologisk tillväxtkonstant (BTK):

Bryts den, sammanhangen bakom bilden ovan som de får förstås, bryts också livsharmonin som  helhet för allt levande, självklart.

Men det finns en del som har speciellt svårt för den enkla matematiken:

P = T/R = E/t:

 

P:           Konstant Medelsolinstrålningseffekt P;

globala effektiva medelvärdet ca 250 Watt per kvadratmeter;

T:                     Globala biosfäriska medeltemperaturen T;

Termogravitella jämviktstrycket med standardvärdet 9,81 M/S² vid Jordytan ger; T=17,75°C; 16,86°C med Jordekvatorns 9,78 M/S² — Varmaste planeten närmast Jorden är Venus med –22°C) — men det värdet beror på hur man räknar den medelmässiga tyngdkraftsacceleration i begreppet Jordyta:

   Uppgifter på webben om globalt uppmätta medelvärden på temperaturens årsmedelvärde på Jordytan ligger kring 14°C — beroende på var man sätter höjdgränsen för mätningarna: kallare ju högre upp; termogravitella jämviktstryckets allmänna temperaturekvation ger

T = 14°C med 37,3 KM [37287,1496 M] ovan Jordekvatorn Rekv=6,378 T6 M;

Rpol till jämförelse ligger ca 22 KM under ekvatorn;

R:                     Det atmosfäriskt värmeskyddande skiktets medelvärmemotstånd R

[främst relaterat till koldioxidmedelhalt];

E:                      Energiomsättningen [»väderkraften»] i biosfären från P och t;

t:                        Medeltiden t som Solvärmeinstrålningen hålls kvar på Jordytan

— innan den läcker ut igen till den omgivande rymden;

   Med hjälp av allmänna gaslagen (E=pV=kT; T=E/k) får man från P=T/R=E/t formen

T/R=E/t = (E/k)/R=E/t=E/Rk som ger t=Rk;

 

   Tiden t som solvärmen stannar kvar på Jordytan via instrålningseffekten P är direkt proportionell mot värmemotståndet R i det värmeisolerande atmosfäriska skiktet. k är en proportionalitetskonstant (J/°K).

 

   Högre R (mera atmosfärisk koldioxid) medför alltså obönhörligt högre t-värde, som med konstant Solvärmeeffekt P medför högre E-värde (kraftigare väderväxlingar, kraftigare väderutbrott), som medför högre medeltemperatur (T) under allt längre tidrymder (t).

Bildexempel:

Belysande VäderrelateradeRÄKNEEXEMPEL ges i Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer.

Se även sammanhangen i TRÄDENS GEMENSAMMA GLOBALA TERMISKA REGLERING (TTR).

 

Speciellt för vår del i den analysen är praktiskt härledningsbara möjliga LOKALA TRÄDEFFEKTER:

 

KONCENTRATIONEN AV LUFTKOL DIREKT NERIFRÅN DEN STARKT KOLBEMÄNGDA OFTA STATS- OCH SKOGSINDUSTRIVANDALISERADE SKOGSMARKEN MED KVARLÄMNAD DÖD BIOMASSA — max 2500ggr koncentrationen i atmosfären över träden (400ppmvCO2 år 2015) — kan I FÖRENING MED SOLVÄRMEN enligt räkningen i LOKALA TRÄDEFFEKTER ge kortvariga starkt vådliga effekter innan den tunga koldioxidmarkgasen hinner spädas ut med växande markhöjd. Se även NORMALT inuti naturskogen med uppmätta halter runt 1000 ppmvCO2 i marknivån (Luttge2013)[SkogsFältet]. Räkneexemplen visar att kortvariga värmeeffekter på upp mott 100 Watt är fullt möjliga — med redan möjliga speciellt alarmerande observerade aspiranter i bilddokument (3Jun2011) enligt typformen [BILDEXEMPEL FÄLTSTUDIE eng. Leaf Scorch] [LÖVSVEDDNING]

 

SOM BRÄNNMÄRKEN EFTER ETT FÖRSTORINGSGLAS:

 

 

Foto: 3Jun2011  BildBurnedLeaf22  E14 

Små mängder löv med delvis tydligt förkolnade partier på i övrigt friska grenar. Fotograferat försommaren 2011 i samband med en lokal hetperiod [typ lokalt 45°C i solen];

 

 

En del av de förtorkade bladen ser ut att ha grillats direkt i mikron. Min reaktion: giftlarm på.

— Nu sensommaren/hösten 2015

 

 

Träddöden 2015

 

börjar Tallarna säga ifrån också  tydligen med typisk grund i den här, med parallellen den här (Annat område; Länkbilderna från olika områden).

Lokala giftstråk med tillfälligt höga CO2-halter från kvarlämnad död bioavverkningsmassa — nödvändigtvis inte exakt vid stället för skadan (den tunga CO2-gasen drar omkring innan den sprids) — kan förstås svepa upp från tillfälligt heta markdunster och åstadkomma skadan på levande närväxtlighet.

   Dementera, hur gärna som helst.

 

BERÄKNINGARNA effektverkan i Watt ÄR UTFÖRDA ENLIGT DEN HELT ENKLA TERMISKA RESISTANSENS SAMBAND R = T/P. VÄRDENA HAR SEDAN BERÄKNATS VIA LUFTENS VANLIGA SAMMANSÄTTNING I PROCENTUELLA ANDELAR TILLSAMMANS MED OLIKA CO2-HALTER, TILLSAMMANS MED RESPEKTIVE UPPGIFTER OM GASERNAS TERMISKA MOTSTÅND. DET ÄR EN SÅ ENKEL RÄKNING SOM ALLS KAN ANSTÄLLAS;

— Effekterna från LOKALA STATLIGA/KOMMUNALA garanterat naturförståndslösa AVVERKNINGSGÄNG.

 

Normalt i andra delar av historien går folk ut och skjuter ner den typen med pistol

— i försvar för vissa grundläggande mänskliga rättigheter.

   Rätta gärna om tolkningsfel föreligger.

   Det finns något som heter RIM OCH RESON, möjligheten att vädja till något möjligt existerande innanför pannbenet att besinna sig och upphöra med ett uppenbart pågående vanständigt beteende.

 

 

JU LÄNGRE TID STATEN/KOMMUNERNA HÅLLER PÅ ATT HINDRA NATUREN IFRÅN ATT HJÄLPA TILL MED ATT HELA SÅRET— TILLÅTA NATUREN ATT FÅ VARA NATUR, ATT FÅ VÄXA FRITT OCH OSTÖRT, UTAN INTRÅNG — DESTO MERA UTBREDD OCH LÅNGVARIG BLIR EFFEKTEN.

 

Sveriges regering och riksdag:

— Förmågan att uppröras över en fortsatt pågående naturvåldtäkt

kommer knappast åter med tiden om den väl en gång har motats bort.

 

Säkra koldioxidmätningar

 

Mängden dumpad extra koldioxid (R-faktorn i P=T/R) som Staten/Kommunerna bidrar med för varje nytt avlivat levande bioreglerande träd läggs, sedan det trädets avskurna bioventil = naturliga CO2-reglering utspritts väl i atmosfären, tillsammans med den övriga bidragande mänsklighetens liknande verksamheter, den profiterande skogsindustrin generellt, till en global summa som underhåller den årliga ökningstakten +0,9 ppmvCO2 nu 2015 (Globalräkningen), eller 36% av det nu år 2015 årliga tillskottet i Mauna Loa-CO2-värdena (+2,33 ppmvCO2 nu 2015). Det ser ut som att det är hög tid för IPCC-samfundet att vakna upp till Verkligheten med AGW-bevisets detaljer. Se särskilt Jämförande IPCC-budget som visar och bevisar överensstämmelserna per konkret enkla exempel. Eller om så inte, kanske det är dags för Regeringen att bereda befolkningen på att ta med gasmasken till jobbet med den fortsatta verksamheten.

 

Sammanfattning: STATEN/KOMMUNEN UNDERHÅLLER EN

effekt som yttrar sig i att naturen hindras komma tillbaka till ett naturligt balanserat tillstånd med ymnig marktillväxt via blad och barr som kan ta hand om det annars — då ingen levande mottagande biomassa finns — allt växande överskottet extra, icke fossilt relaterat, enbart naturligt markbundet till en ursprungsskog som alltmera ICKE-finns — dumpat CO2 (R) som avges av den fortsatt ständigt förmultnande, förstörda ursprungliga Naturskogsmarken som aldrig tillåts bära liv; Jorden vi lever på; luften vi andas; Vår rätt att få Leva, Utvecklas, Existera och Andas som Människor;

 

   För varje nytt levande träd som avlivas, växer totaleffekten med påplussat extra luftdumpat tidigare naturligt bioreglerat bundet skogsmarkkol med det avlivade levande trädets avskurna bioreglering:

 

bioväxtmassan som staten/kommunen hindrar naturlig lokal tillväxt för och som därmed hindras motverka den växande träddöden

 

LOKALA TRÄDEFFEKTER: Växande R med givet P=T/R = E/t medför växande temperatur T, analogt växande tid t som P (Solvärmen) kvarhålls av R, som därför också medför växande E, P=Solvärmen fortfarande konstant: Högre E-värde betyder ovillkorligt oåterkalleligt kraftigare väderutbrott, lokala mikroskopiska eller regionala över olika områden; starkare väderväxlingar; högre luftfuktighet; lägre livskraft för alla levande varelser.

   R-mängden (eng. carbon-dioxide concentration) redovisas numera löpande i olika webbkällor (Mauna Loa-mätningarna). Se speciellt Mauna Loa-funktionen (100,00% överensstämmelse i medelvärde över hela mätperioden från 1959-).

 

Så länge Naturskogen får utvecklas ifred utan intrång — varje utlevat träd ger sin kolstam till ett nytt uppväxande träd — råder perfekt naturbalans enligt biologiska tillväxtkonstanten BTK = P =T/R=E/t:

 

4.  1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

Ingenting tas bort; Ingenting läggs till.

Perfekt naturharmoni råder, förutsatt naturen får reglera sig själv (P=T/R=E/t), fri från typen staten Sveriges tydligt naturelaka ingrepp: inte ett enda växtblad ignoreras, inte ett strå, inte en enda molekyl.

 

Jämför Staten TrafikSverige (Europaexemplet: halva Europas landyta permanent kalhygge med Sverige som Föredöme).

 

M.a.o., förutsatt allt det ovan sagda utan intrång i naturskogen — i BTK biologiska tillväxtkonstantens ljus:

 

BTK: Vi betraktar tydligen grunden, själva grundvalen, för människans biologiska tillblivelse:

 

   Friskt liv angrips inte av sjukdom;

BEVIS:

3 miljarder års bioteknisk utveckling med slutprodukten Kvinnan som den biologiska formvärldens i särklass skönaste, snyggaste varelsen (närmast efter: hästar, blommor, övrigt): perfekt harmoni, perfekt hälsa.

   De enkla grundsambanden utpekar tveklöst, oåterkalleligt, tvärdjupt och väl relaterbart just en biologisk tillväxtkonstant (P=T/R=E/t). Den bestäms och regleras av den effektiva medelmässiga solinstrålningseffekten P (250W/M²), tillsammans med det rådande atmosfäriska koldioxidskiktets tjocklek (R): Jordytans isolerande värmefilt, samt parametrar som hör till Jordkroppens fysik och dess koppling till Solen (och Månen, och övriga).

   Jordytan är ändig. Tillväxt och förmultning sker obönhörligt inom en konstant omsättning (OMSÄTTNINGARNA — MED BÖRJAN FRÅN NATURSKOGEN).

— Se även Jordbiologiska VäxtTrycket (0,9375 KGkol / M²TotalGlobal(Skogs)LandMarksYtaÅr1800).

 

Och alltså kan man med stor träffsäkerhet förutsäga, Sveriges ärade Riksdag och Regering, att:

 

Agenter som försöker reducera naturlig tillväxtkraft

 

egensinnig mark- och skogsexploatering för ändamål som INTE intresserar sig för naturlig harmonisk balans, sundhet, friskhet och hälsa — omfattande utgallring av trädindivider = förhindrad naturlig återväxt över för den naturligt utfyllande växtligheten väsentligt betydande mark¦landytor; avverkning av omfattande naturliga växtområden där ingen naturlig återväxt tillåts

 

genererar obönhörligen motsvarande livskraftssänkande konsekvenser för allt levande på Jordytan:

 

Så vill vi gärna höra Riksdagens och Regerings syn på saken i meningen av OPINION mot den synpunkten:

 

ökad atmosfärisk stress med sänkt livskraft inbjuder tveklöst till stora middagar för speciellt parasitiskt intresserade profitörer;

— Kvantiteterna bevisar samhörigheterna:

Stressen som staten Sverige idag 2015 skapar

på all boendelokal levande biomassa

genom statens/kommunernas uppenbart vettlösa systematiska årliga

nermejningar av frisk levande uppväxande utfyllande biomassa är,

tydligen, precis så, uttalat påträngande uppenbar som ögat ser den:

Bildexempel2015 i anslutning till avverkningsstatistiken. Varje atom.

 

Hur många s.k. utbildade fältbiologer i Sverige springer INTE omkring i buskarna och letar efter orsaker i svamp, mögel och insekter i anslutning till de drabbade träden?

   Finns någon enda bland dessa eminenta nötknäckare som räknar med möjligheten att det är en allmän atmosfäriskt människoskapad stress som framkallar hela eländet, och därmed fortsatt meningslöst fältstudiearbete; uppgiften gäller att stoppa vanvettet, inte att öppna en redan vidöppen orsaksdörr, inte att studera redan väl kända, förutsägbara, sekundära effekter.

 

   Man trodde att AGW-syndromets orsaksbild skulle vara SLUT i och med uppdagandet som sådant. Men nej. Det bara fortsätter i samma traditionella (1800-talsinspirerade) herraväldesstil: ännu mera atmosfärisk förorening — hinder för, inte hjälp åt, naturen att matcha den alltmer Statligt/mänskligt uttunnade, utarmade biosfärens naturliga växtkraft.

   Ingen orsaksbild framhålls av etablerade inrättningar — därför att de är rädda att mista anslagen.

— Obekväma Åsikter har alltid i Historien föranlett de mest inbitna motsättningar. Inte förrän insikten infinner sig, kommer upplösningen.

 

 

Jämför återigenEXEMPELVIS Bildexempel2015 och Träddöden2015:

— JUST där Staten Sverige (från runt 2010) varit framme med sin nitiska träd- och allmänna biomassa-avverkning kring alla vägsidor;

— Även vägrenar, de som direkt gränsar till åkermarker, som enbart håller sommarblomster;

— En tydligt sinnesrubbad Maskinförare sysslar med att meja ner grejerna 17Juli2015.

— Var finns förmågan att uppröras över en uppenbart pågående naturvåldtäkt?

— Var finns ett begrepp om grundläggande mänskliga rättigheter?

   OM Grunden för människans skapande glädje skulle vara FRIHETEN — humaniorans centrala essens — från att slippa den här typen, på vilket ANNAT sätt kan man då anses BERÄTTIGAD att hänföra det faktum ATT den här typen finns, att vi kan SE den, TA på den — UTÖVER friheten att kategorisera MENTALITETEN — inte personen — BAKOM DEN VERKSTÄLLANDE RATTEN som representativ för ett folklager Förbannade fascistiska satdjävlar? Visa. Exemplifiera.

— Ska vi tvingas dinera med sådana, självskrivna rent mentalt uttömda radikalsnillen ANNAT än i formen av att uppfatta deras närvaro som Personer som är Ute på Försök? Arbetsförmedling? Sedan när då? Arbetsförmedlingen, kanske också från runt 2010, jag har inte frågat, har möjligen numera inrättat särskilda informationsdiskar för personer som vill syssla med att knacka hål i huvudet på sina medmänniskor också? Vilken skulle skillnaden vara? Visa.

 

Statens miljömord

5.  1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

Staten träder in (från runt 2010) och börjar avliva levande träd bara därför att de levande träden är levande träd. Ingen information ges till hushållen. Plötsligt (2012) utförs en omfattande naturattack.

   Åren som följer uppvisar uniformsklädda röjarlag med specialkonstruerade maskiner som ser till att det som växt upp under året mejas ner (EUROPAEXEMPLET).

   Frånsett de hela träd som LEVANDE lämnas kvar på mordplatsen av Statens Årliga Röjarlag, ser vi numera (2015) en stor mängd kvarlämnade, sönderslitna, maskinsöndertuggade trädrester från vägsidröjningarna.

 

För hela träd: grovt runt 20-40% av ett helt träds trädmassa, + ytterligare runt 20% rotverk; sedan i medeltal per säsong [kanske minst] runt 1 KGväxtkol/M² vandaliserad naturmark som försöker komma upp. Men som mejas ner för varje nytt år med en ny tillagd multnande biomassa, som i tid lämnar tillbaka det uppsamlade markkolet (TrädensVäxtkol) igen till luften [RäkneExempel|TrädTarInteEnEndaIndustriemitteratFossilkolsAtomUrAtmosfären].

Speciellt indoktrinerande världsomfattande folkliga vanföreställningar har uppkommit (SkogsIndustrin) som går ut på att ”träd absorberar industrins kolemissioner ur atmosfären, och därigenom minskar effekterna av den globala uppvärmningen”.

Se särskilt grundligt relaterat i

Jämförande KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS MILJÖARGUMENT: SIM-propagandan bemöts av AGW-beviset;

 

Retorisk Genomgång med SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING: skogindustrin påstår, AGW-beviset kontrar.

 

AGW-BEVISET FÖRKLARAR IPCC-SAMFUNDETS MISSAR: detaljerat illustrerat med tydliga bildexempel.

 

HELHETSBILDEN framgår komprimerat i Statens Naturbrott — 2016.

— DET ser ut som att Naturen deklarerat en krigsförklaring mot Skogindustrierna, Staten och Kommunerna, mot Profitering generellt. Min tolkning: »Sluta avverka levande träd, sluta hindra naturlig återväxt, börja samarbeta över Jordens resurser med respekt för Naturharmonin, eller spring och brinn», säger NATUREN.

 

Här slutar genomgången av grunderna i BTK, hur Naturharmonin kan förstås sammanhänga som grundval för människans utveckling — tillsammans med alla övriga arter inom Jordbiosfären. Men de rent praktiska tillämpningsexemplen fortsätter:

 

Sammanhangen 1-5 beskriver en ursprunglig naturordning (BTK) som  människan utvecklats ur. Men som i vår tid (tydligen från runt 2010) blivit föremål för en starkt uttalad rörelse och riktning med tydligt utpräglat fascistiskt, satanistiskt innehåll: öppet naturförakt. Krafter har visat sig som behandlar Naturen som ett djur som ska tvingas upp på en slaktbänk — väldigt intressant initiativ i sig, speciellt som vi redan vet utgången av den bataljen. Verksamheten sker Så öppet att man undrar om det är själva meningen bakom. Hur länge dröjer det då innan offentliga lynchningar av misshagliga opponenter blir populära folkfester?

 

Viss klassifikation av arten som ansvarar för verksamheten

 

Alla instanser i upplysning, fostran och undervisning som undanhåller mänskligheten insikter och inblick i lagen

 

sanning och kärlek, grundläggande mänskliga rättigheter, demokratins centrala kärna med frihet, rättvisa och fred som all samvaros företräde och förebild i motsats till fascistisk, satanistisk, nazistisk jävulsdyrkan

 

kan i vardagen omöjligen uppmuntra människor med annat än motsatsen:

 

allmänfolkligt attitydhat mot allt vad sanningskärlek och fridsamhetskärlek heter: fascistisk, satanistisk, nazistisk jävulsdyrkan. Enda sättet att bryta den utvecklingen berörs i Åtgärden: bryt ner det utbredda sanningshatet, det utpräglade fridsamhetsföraktet: UDHR10Dec1948.

 

 

Blotta faktum: Det kvarlämnade materialet bara ligger där. Ingen tar reda på förödelsen. Ingen städar upp. Preferenserna för ORDNING och SKICK har plötsligt ändrats.

 

Dikterad Nyordning — tydligen helt enkelt genom en typ som öppet, utan hinder, utan ingrepp, utan åtgärder, åker omkring med en MuskelMaskin i skogen efter vägarna och mejar ner levande träd för ändamål som inte har med de levande trädens funktion och natur att göra.

 

Samt i efterhand: Årliga röjarlag som drar ut för att slå ner naturen som försöker komma upp efter naturmorden: Naturvandalisering; En tydligt Statligt Väl Utbredd gestaltningshatande naturparasitisk kultur som bara associerar till nivån Förbannade Fascistiska Satdjävlar.

 

DÄRFÖR ATT MOTSATSEN ÄR INTRINSISKT REN PÅ NATURANGREPP.

 

— Varför träder ingen fram och säger ifrån?

— Varför är inte media full av protester från upprörda människor?

— Varför delas ingen information ut till hushållen?

   Inte ett knäpp hörs.

 

Ingen tycks finnas som tar illa vid sig i blotta åsynen av det uppenbara pågående miljömordet: — blotta fulheten, den uppenbara ansvarslösheten och den uppenbart förödda landskapsbild som påtvingas befolkningen:

 

— Så återigen: Vadan blomprakten i stadsparkerna sommartid? Vilket skulle blotta syftet vara? Att dämpa sorgen över en uppenbart pågående våldtäkt som ingen får stoppa? Att dränka minnet av en förfulad och förelakad mänsklighet som inte kan låta naturen vara ifred? Att dämpa sorgen över att vissa regionalt framträdande radikalkräk inte kan få fingrarna ur och påminna om grundläggande mänskliga rättigheter?

 

 

Vad föranleder upprördheten, hur uppkommer den, varför?

Det blotta faktum att det ser för jävligt ut (Se generellt RUNT OMKRING från 2012: Statsfröjden; Harmonibegreppet);

 

 

JÄMFÖR EXEMPLET 1GramKol

 

 

 

1 gram koncentrerad mullkol innehåller nära en helt liter koncentrerat kol i gasform, eller grovt och runt

2500 gånger mera kol i gasform än det kol som finns i Jordatmosfärens totala medelhalt av kolmassa

(0,04% [2015] eller 400ppmv koldioxid). Se särkilt Exempel 1Gram Kol.

 

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild118 · NikonD90

 

 

 

STATSANSTÄLLDA LUFTKOLSGASERNA TRÄNGER UPP RAKT UNDER VARJE NÄRLIGGANDE ÄNNU LEVANDE VÄXT.

Koldioxiden, extra, från markavgivningen från den kvarlämnade döda biomassan, starkt koncentrerad tung koldioxidgas relativt den koltunna atmosfären över träden, återförs (successivt med förmultningen) till luften närmast över markmullen. Under gasdunstningen upp från marken påtvingas, följaktligen, all närliggande levande biomassa det förhöjda koldioxidtrycket.

   I Naturskogen sker motsvarande växelverkan mjukt och ordnat utan naturbrott (4).

   Däremot den här: vandaliserade skogsmarker i mängd med nedmejad död kvarlämnad förmultnande biomassa som tvingas ruttna tillbaka allt tidigare uppsamlat växtkol till luften:

 På LOKAL grund stressas tydligen kvarlevande växtlighet synbarligen till döds av att staten Sverige, Kommunen, inte tillåter uppväxande biomassa att återställa naturordningen: Staten Sverige hindrar den naturliga växtkraft som försöker återupprätta och ta hand om den vandaliserade skogsmarkens fritt uppvällande luftkol som Staten Sverige frekvent hindrar uppväxande biomassa att ta hand om.

 

Träden Bildexempel2015 omkring dör — tydligen just och MEST I STRÅKEN DÄR stat och kommun hindrar naturlig återväxt. Associationen är klar och enkel: Stark lokal atmosfärisk stress dödar träden omkring. Just och främst där. Ingen alternativ förklarande kandidatur upphittad.

 

Enda Möjliga Förklaringen att döma av fältfakta:

De närmast levande trädindividerna påtvingas ett allt högre arbetstryck via den allt högre lokala koldioxidkoncentrationen.

   Naturen försöker återställa balansen genom att försöka få upp ny uppväxande biomassa: Staten/Kommunerna/Trafikverket svarar med att dra ut och mejar ner det. Inrättningen kallar verksamheten: skötsel.

   Träden runt om nermejningarna = statsförhindrad naturlig återväxt pallar inte: träden börjar kvävas:

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild118 · NikonD90

 

Året 2015 visar +43ppmvCO2 extra icke fossilt totalt samlat koldioxid från summan av alla avskogningar från 1800-talet;

— Tillskottet år 2015 är +0,89ppmvCO2 (AGW|MLF), och i växande enligt  Skogsindustrins och Statens allmänna argument.

Resultat: STATENS PÅGÅENDE NATURMORD

— av samma dignitet som fossilförbränningen: koldioxidmängden ökar med statens hinder för naturlig återväxt: föroreningen ökar än mer

— + maskinparken som utför morden

BIDRAR TVEKLÖST SÄRSKILT LOKALT TILL DEN ATMOSFÄRISKA FÖRORENINGENS ALLMÄNNA STRESSTILLSTÅND:

Naturen försöker reparera med ny uppväxande biomassa, och Staten drar ut och hugger ner.

   Dementera gärna det deprimerande scenariot.

   Globalt Giftlarm.

 

Kort återblick Jan2016

— Den första glimten (2013) av en djupanalys i LavinOrange visade +10ppmvCO extra på originalets Mauna Loa-värden, relativt t(AGW)-integralens substitutionskurva (max 2% avvikelse).

— Med skärpning i precision (Dec2015) som gav Mauna Loa-funktionens garanterat maximalt snäva 100,00%-kandidater, samt reguljära numeriska lösningar för enhetsintervallen till den tydligt algebraiskt komplicerade t(AGW)-integralen AGW|MLF, visade sig en tidigare inte uppmärksammad ordning av tydligt exceptionellt förklarande natur, IPCC-detaljerna innefattade: Jämförande IPCC-budgetExemplet klargör precisionen: samma värden, helt olika fysikbeskrivningar. Det första +10ppmv-värdet som antydde en redan utvecklad lavineffekt, vara bara en svag fläkt för det som skulle uppdagas längre fram: +43ppmv med en dold upplösning av icke fossilt och fossilt med skilda termofysikaliska resultatbilder. Se kort länkad sammanställning från Statens Naturbrott 2016.

 

 

 

 

Tallgruppen — tallen dör

»Tjernobylskog» breder ut sig kring Sveriges statligt naturstympade vägsidor:

 

Tallgruppen nedan Mellansverige Okt2015: Med enkel grovräkning på de nu 2015 nära helt döda ungtallarnas antal grenvarv: lägst 8 (Ø1cM i brösthöjd) högst 25(Ø4cM) år gamla; den yngsta (8 år) ger riktmärken för träddöden i den unga tallgruppen om runt 20st träd ca 10 meter in i skogen vid sidan av den starkt naturstympade Svenska vägrenen: gruppen genomgick, tydligen, en markant träddöd under perioden runt 2010-2015; Omgivande lika gamla ungtallar längre in i skogen har fortfarande en del friska grentoppar kvar som skvallrar om hur utvecklingen gått till i jämförande mera utsatta träd. Hela skogspartiet ser f.ö. alldeles för bedrövligt ut: tydligt uttunnade barrbestånd på tallarna generellt är verkligen ingen kul syn att se eller vistas i. Sverige 2015: Allmänt Naturförakt i förening med, som det tydligen får förstås, en folkligt mördande okunnighet.

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild65 · NikonD90 · Döda ungtallar i mängd.

 

 

Beskrivningar, exempel, länkar och förklaringar finns från BIOLOGISKA TILLVÄXTKONSTANTEN (Förmultningsexemplet). Se särskild kort sammanställning i Statens Naturbrott 2016. Se även särskild illustrerad sammanställning i Grafiken.

— Hur ser det ut just där i de döende trädens närmast lokala omgivning?

   Exempel:

 

 

TBD23 — BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Miljö2012 18Mar2012 M1 Bild62 · Nikon D90 Exempel på Statsutförda öppna blödande natursår i människans närnatur, se även i Harmonibegreppet:

 

 

Se flera chockerande vardagsbilder från den svenska statens naturvandaliseringar från 2012 i Statsfröjden.

 

 

VARFÖR FINNS INGA OMFATTANDE LANDSKAMPANJER FÖR ATT TILLTALA ALLA DE MISSHAGLIGA ELEMENT I SAMHÄLLET SOM INTE RESPEKTERAR, HÖRSAMMAR OCH ERKÄNNER GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER (UDHR10Dec1948): ”Rätt att glädjas åt humaniora”? BEARBETA DESSA, RENSA UT DESSA, OCH FÅ ETT SLUT PÅ BRISTEN PÅ OMDÖME, BRISTEN PÅ ANSVAR, BRISTEN PÅ SUNDHET, BRISTEN PÅ ORDNING OCH SKICK; BRISTEN PÅ NATURVETT.

 

Så: Vad säger Naturen med Förmultningsexemplet?

Att kvarlämna död biomassa för förmultning

ATT HINDRA NATURLIG ÅTERVÄXT att anställa naturbrott

är tydligen (Bildexempel2015; Träddöden2015, Biologiska tillväxtkonstanten), bevisligen och väl relaterbarligen i naturens förankring detsamma som

 

    oskick

    vårdslöshet

    omdömeslöshet

    ansvarslöshet

    grundläggande brist på enkel elementär naturkunskap på nivån första klass (sjuåringar)

    vanvård

    hälsovådligt för allt levandeatmosfärisk stress som uppenbarligen sänker den levande koldioxidreglerande biomassans naturliga balanserande livskraft, och därmed förstör/reducerar naturharmonin för allt levande

 

Punkterna ovan förefaller uppenbara, väl tydligt och väl relaterbart bevisliga och dokumenterbara för varje enskild människa i Sverige, enligt här påvisade förekomster, i varje fältbiologisk minutiös detalj.

 

   Statens/Kommunens naturvandaliseringTräddöden2015:

Befolkningen tillfrågades inte ens.

   Se även särskilt statens naturattack från 2012 i StatsFröjden.

 

 

 

Europaexemplet — Se även jämförande facit i Träddöden2015 och Bildexempel2015 :

 

 

Europaexemplet 2015

Med Sverige/Trafikverket som världsbefolkningens ledande förebild:

 

Från runt 2010 har chockerande förändringar skett i naturbilden utmed Sveriges alla vägstråk (Se utförligt från Statsfröjden). Ingen information har här veterligt getts till hushållen som talar om att omfattande lokala naturliga tillväxtytor kommer att reduceras, alltså inte längre tillåtas tillväxa naturligt orörda. Genomgången nedan visar omfattningen av den chockerande naturvandaliseringen, och hur den slår ut i termer av jämförande statistik med Sverige som världssamfundets förebild och genomsnitt. Se även i Träddöden2015, Bildexempel2015 och biologiska tillväxtkonstanten.

 

Sammanställt illustrerande figurkollage till EUROPAEXEMPLET 2015:

——————————————————————

BILDKÄLLOR OVAN VÄNSTER. Från Statsfröjden, samt TBD3.

 

Jämförande totalräkning, resultat med den täckande biomassyta = möjlig naturligt koldioxidreglerande effektiva biologiska växtyta som har eliminerats:

 

halva Europas totala landyta (0,5×10 miljoner KM²) biotekniskt ödelagt — till jämförelse på tre (3) år 2011-2014 — som permanent kalhygge som inte får återväxa med Sverige/Trafikverket som global förebild: chockvandalisering. Avgå. Omgående.

 

Räkningen redovisas i följande genomgång.

 

 

SverigesVägnät

Allmän genomgång med jämförande exempel:

Sveriges vägnät från 1600-talet

Jämförande proportioner — trafikverket/Sveriges naturmördande vanvett

 

Sveriges totala väglängd — alla typer (www.scb.se 2005) — är 567.000 KM eller drygt 14 varv runt Jorden vid ekvatorn (6,378 T6 M × 2 × π = 40.074,15589 KM).

   Privata vägar och enskilda vägar + typiska skogsvägar — smala skogsvägar som anlagts i stor mängd under 1900-talets skogsavverkningshistoria — upptar en stor del av den sammanlagda väglängden i Sverige.

   Här ska vi bara koncentrera oss på ”allmän väg” ([vägbredd från ca 6 meter] som underhålls generellt av stat/kommun).

   För att inte överdriva jämförande exempel (vägutsträckningar genom naturlig urskog), kommer allmänna väglängden dessutom att beräknas efter endast ca 1/3 av nuvarande (2015, ca 48.000 KM) allmänna väglängden (2005: 140.000 KM), eller drygt ett varv runt Jorden (2×Rekv×pi=40.074,155 KM).

Väglängd 1926:

Sveriges allmänna väglängd 1926 (stat/kommun, från grovt 1600-talet då vägarna började byggas mera reguljärt — i samband med den industriella revolutionen från 1600-1700-):

Väglängd 1926avverkad skogsmark:

70.000 KM [BonniersKonversationsLexikon Band XI 1927 sp471n]

1600-1900, Väglängd per år:

Väglängd per år [70.000/300 perioden 1600-1900] — avverkad skogsmark:

233,33 KM (23 mil)

Väglängd 2005:

Väglängd 2005avverkad skogsmark:

140.000 KM [TV/SCB 2005]

1626-2005, Väglängd per år:

Väglängd per år [(140.000—70.000)/(2005—1926)] — avverkad skogsmark:

886,08 KM (88 mil)

1926-2005, Ökning i %:

Procentuell ökning (2005—1926=79år [886,08/233,33]) — avverkad skogsmark:

380%

Trafikverket Sverige 2011-2014:

Trafikverkets sidröjningar 2011-2014 per 48.000 KM allmän vägavverkad skogsmark:

SIDAvverkning (2×3Meter per vägmeter) i väglängd per år [48.000/(2014—2011)]:

16.000 KM

2011-2014, Ökning i %:

Procentuell ökning (2011—2014=3år [16000/886,08]) — avverkad skogsmark:

1805,71%

 

Avverkningstakten avverkad skogsmark för vägbyggen från ca år 1600  886,08 KM per år perioden 1626-2005 under 379 år är i förhållande till Trafikverkets Skogsröjande Verksamhet 16.000 KM per år perioden 2011-2014 under 3 år tydligen helt försumbar: Ingen direkt anställande make kan anges annan än Historiens i särklass Värsta Huggsexa. Helt utan motstycke. Se särskild genomgång i biologiska tillväxtkonstanten.

 

Speciellt från runt 2010 i trafikverkets försorg, se särskilt i Förmultningsexemplet:

— Varje vidare avverkning av frisk levande biomassa SOM HINDRAS ÅTERVÄXA innebär ett särskilt allvarligt ingrepp i mänskligheten och dess symbios med den biotermiskt reglerande friska levande biomassan: tydligen direkt att förstå som anställt naturmord, Trafikverket Sverige. forts.

 

 

 

DUME

DIALOG UTOM MÄNNISKOVÄRDETS ERKÄNNANDE ÄR UTESLUTEN

 

Ett samhälle, Sverige sedan 1870 [‡] och övriga Europa utom England, med ett rättssystem som antastar fredliga människor och kräver underkastelse enbart på grund av deras fredlighet, kan naturligtvis INTE erbjuda några som helst trygghetsgrunder för den övriga befolkningen heller.

 

Ingen information till hushållen har delats ut att omfattande, genomgående radikala förändringar i naturbilden kommer att genomföras i stor skala (från 2010), och som kommer att påverka människans betingelser för samvaro med naturen för flera generationer framåt. De chockerande naturavverkningarna bara genomförs, plötsligt och med våldsam omfattning i stort 2011-2014. Inte ett ord till förvarning.

   En sådan information har eftersökts på webben (media, dokument), men inte upphittats.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Miljö2012 18Mar2012 M1 Bild62 · Nikon D90 Exempel på Statsutförda öppna blödande natursår i människans närnatur, se även i Harmonibegreppet:

 

Se flera chockerande vardagsbilder från den svenska statens naturvandaliseringar från 2012 i Statsfröjden. Se även i Förmultningsexemplet och Träddöden2015.

 

   Avsaknaden av beskrivande information gör att vi, här, delvis famlar i mörker: Vi VET strängt taget inget om syfte, ändamål, mening eller bakgrund till den svenska statens plötsligt införda omfattande naturvandalisering från runt 2010. Vi har bara vaga antydningar från typ »paranoid personal» som utför nersågningarna ”Det kan ju gömma sig nån bakom”, och generellt ”vi hänvisar till trafikavdelningen” (om man frågar t.ex. kommunens miljöchef; Trafikavdelningen: befattningshavare med förståndsnivån på frågor kring oljebyten, växellådor och topplockspackningar, generellt motorfordonsfrågor och väganläggningar: blinkerspersonal med behov av större manöverutrymme för friheten att få ägna sig åt annat under bilkörning än fordonets framförande).

 

   Exakt hur kaotiskt det är kanske framgår tydligare i ett försök till orsaksbeskrivande sammanställning i Statens miljömord från 2012, Trafikverket, Trafikverkets skötsel, och — hör och häpna — Samhällets otrygghetsproblem: var finns informationen? Ursäkta: Vem radikalidiot blandar in Naturen i allmän brist på sanning och kärlek i samhället som föranleder utbrett våld? Polis. Åklagare. Domare. Allmänhet. Efter 150 år av dödspsykningar mot våldsvägrare, deras allmänna utdrivning ur alla samhällen, hem och samvaro ‡‡. Vad hade du förväntat dig?

VerbSverige

   Ett veritabelt kaos av turbulenta orsakssammanhang har tydligen svept in i Sverige — förmodligen på grund av någon insektsinvasion från Utlandet [‡]: Sveriges normala hållning i Intelligensen till konsekvenserna av den egna förträffligt självutnämnda slutledningsförmågan:

 

 

   Sverige 2015/16 genomlever alldeles tydligt grundläggande brist på sanning och kärlek i den allmänna vardagliga människogemenskapen; Intelligenta Sverige svarar med att överlåta på Trafikavdelningen (avdelningen för blinkers och växellådor) att, utan information till hushållen, meja ner växtområden (grunden för människans livskraft) och hindra naturlig återväxt (biologiska tillväxtkonstanten) kring farleder och stråk i bostadsområden och deras närhet — för att minska rädslan för personöverfall. Inte för att genomföra omfattande landskampanjer för att utbilda befolkningen i respekt för och hörsammande och iakttagande av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter (UDHR10Dec1948), samt elementär hälsolära i naturlig samvaro, eftersom Trafikavdelningen, tydligen som det får förstås, inte sysslar med den typen av engagemang;

 

”.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i åtanke ..”,

UDHR10Dec1948, Kungörelsen, 8:e stycket: 24/7. Varje.

 

AvgörandetsFråga:

DUME

   Den mest intressanta frågan till Intelligenta Sverige i det tilltaget skulle vara:

   Varför då? Varför genomförs ingen strävan att återställa ett vänligt och hyggligt respektabelt umgänge?

   Var finns de landsomfattande kampanjerna i radio, teve, press, information till alla hushåll?

   Varför omnämns inte ens den aspekten? Var finns diskussionerna? Varför finns inte ens en endaste ANTYDAN om att anledningen, i alla kulturer, alla samhällen, till upplevd otrygghet i samvaron undantagslöst är brist på sanning och kärlek, varför? Människor som visar varandra sanning och kärlek, som talar om grundläggande mänskliga rättigheter, som intresserar sig för naturharmoni, sundhet och friskhet, utgör garanterat inget hot mot någon eller något. Så, alltså?

   Där står vi idag 2015¦2016: Vi vet — eller eftersom ingen information till hushållen ännu visat sig angående anledningen kan sluta oss till — att naturattackerna från staten Sverige beror generellt på en allmän oförmåga att kommunicera GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER speciellt enligt Kungörelsens åttonde stycke [‡] i UDHR10Dec1948: varje; oförtrutet; 24/7.

   Inte ett ord hörs i Intelligenta Sverige i ämnet. Inte ens en antydan.

   Så: Ämnet kopplar alltså vidare till området Vardagsnazismen i Europa;

DÄRFÖR ATT VILKEN ANNAN JÄVLA SKILLNAD FINNS? Visa.

   Det verkar finnas en utbredd generell gestaltningsskräck (fridsamhetshat, upplevelse av obehag i samvaro med naturlig, urskön, livskraftsberikande orörd växtlighet) i Sverige.

   Orsak, finns inget annat att välja på:

 

   Tydligen på grund av ett folkligt sedan 150 år bakåt utbrett pacifisthat [‡‡] som garanterat bespottar allt vad sanning och kärlek heter, och det dessutom i en Natur och i ett Universum som bevisligen, relaterbarligen och helt genomgående enbart bygger på fridsamhetens grunder: sanningen och lagen, som det får förstås i relaterad, bevisbar, mening;

 

   Sveriges/Europas uteslutning och uppvisade fräsande hat mot våldsvägrare under 150 år är det historiska dokumentet som visar hur samhällets värderingar i synsätt och moral alltmer urartar på grund av att man själv sparkar ut allt vad fredligt och vänligt heter:

   Vägran att erkänna en helt fredlig människa hennes rättmätiga människovärde:

   Vägran att välkomna den fredliga människan i parlament:

   Systematiskt genomförda dödspsykningar [‡] mot våldsvägrare under 150 år från

polis (”Följ med här, eller ska vi använda våld!”),

åklagare (”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”) och

domare (”Eftersom du inte gjort bättring sen förra gången, blir det dubbelt så långt straff den här gången”), och på senare tid också

allmänhet (”Du kör med det där förbannade människovärdet”): Trevliga Intelligensens Folkförsamling påtvingar [‡] våldsvägraren våldsbegrepp för att kunna anklaga honom (Diktaturen i Europa 2013; Våldsvägrarens existensrätt; Statens Pacifisthat):

 

   BRÅ och Boverket (2010, Trygghetsvandring; ytterligare undangömd upphittad information Sep2015) framhåller för sin del det viktiga i att välkomna alla människor i ovan kort beskrivna Trevliga Intelligensens Folkförsamlings Demokratiska Gemenskap (trygghetsvandringar):

   Genom att Sätta Ner Foten och uppmana att — försiktigt — gå ut och planera gemensamt för att riva ner ytterligare skrämmande hotfull naturgeografiska omstuvningar, så att den generellt fredlighetshatande och pacifistuteslutande och människovärdesföraktande församlingen inte ska behöva känna sig så otrygga om någon vill gömma sig bakom (biologiska tillväxtkonstanten) —

menar sig tydligen BRÅ, Boverket och associerade verka för en mera positiv samvaro.

   Inte ett ord, inte ens en antydan, finns om påpekad allmän brist på kontakt med själva andemeningen bakom begreppet demokrati (A18-21) i UDHR10Dec1948: varje[‡‡]; oförtrutet[‡‡]; 24/7.

   Helt rent. Inte ett knäpp antyds ens. Tala sedan om orsakerna till rådande tillstånd.

 

   Sverige i ovanstående ljus — en gång ett förmodat STOLT landskap av speciellt naturälskande människor (-2010) — förefaller snart sagt likna beskrivningen av ett snabbt inifrån utvecklat dårhus: djupt människoförnedrande statspropagandapacifisthatdikteras helt utan förvarning, noll information med vandaliserande maskinmetoder, sprids ut över en befolkning som undanhålls [‡‡] information om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, tydligen som det får förstås för tillfället för olika speciellt framstående befattningshavare att — i fortsatt dialog utom människovärdets erkännande — få cementera skräckväldet: trygga och säkra befattningshavare bakom parlamentens tydligt pacifisthatande [‡] murar och vakter. Det som ska ner, ska tydligen ner rejält.

 

 

 

 

forts. Europaexemplet

Trafikverkets allmänna ansvarslösa hållning

 

Trafikverkets ansvarslösa allmänna hållning med exempel

Den mer eller mindre i skrift, tydligt helt obefintliga officiellt framhållna andan, som den får tolkas,

 

(information saknas fortfarande, har eftersökts men ännu inte påträffats)

 

är att vägsidröjningar görs ”för ökad trafiksäkerhet”;

— Jämför demokratigrunderna: Omfattande, avgörande, ingrepp i människans liv, tillvaro och existens måste ovillkorligen följa en demokratisk ordning med ”folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet” — inte Trafikverkets Tydligt Självutnämnda TrafikParksMunväder.

 

— Det som framgår av sammanhanget är uppenbarligen och tydligen väl relaterbart, ingen information, ingen upplysning. Meningsformen ”för ökad trafiksäkerhet” är uppenbarligen ett DIKTAT eftersom ingen demokratisk process bevisligen ligger till grund för tilltaget.

 

DÄRFÖR ATT OM EN SÅDAN PROCESS SKULLE HA IAKTTAGITS TRAFIKVERKET GARANTERAT INTE SKULLE FÅTT LOV ATT AVVERKA EN ENDA KVADRATCENTIMETER VÄGSIDAS LEVANDE BIOMASSA.

 

Trafikverkets tilltag är uppenbarligen i den meningens konstaterande

 

            ren ansvarslös och omdömeslös tydligt personligt favoriserad lögnpropaganda,

            utan någon som helst saklig grund;

 

BEVIS:

Ett unikt historiskt bevis finns för att viltolyckor, i allmänhet påkörningsolyckor i trafiken, förorsakas av, uteslutande utan något enda undantag, bilförare som INTE är närvarande i aktuellt framförande per vägmeter i bilens framfart:

 

Beviset är statistiken över viltolyckor [‡] i historiskt samma epok som utvecklingen av mobiltekniken och den samtidiga explosionsartade växande användningen av mobiler under bilkörning; mobilen är här bara »en statistisk beviskatalysator»;

 

— Det är inte mobilen som sådan det hänger på, med eller utan HeadSet, utan BABBLET, den stulna kontinuitetsbrytande uppmärksamheten vid sidan om bilkörningen.

 

Det är en högst obehaglig och obekväm sanning som de allra flesta försöker förtränga. Där och ingen annan stans ligger olycksorsakerna.

Vi studerar detaljerna:

   Vad gör trafikverket för att bedriva upplysande kampanjer?

   Ingenting, vad vi vet. Inte ett ord.

   Istället genomför trafikverket sidodröjningar för att öka siktvolymen och därmed förlänga reaktionstiden — underlätta växande omdömeslöshet — för en allt växande mängd ansvarslösa, omdömeslösa (mobil)babblande bilförare så att de inte ska behöva åka på så mycket.

   Med andra ord betyder ”trafikverkets sidröjningar för ökad trafiksäkerhet” inget annat än »trafiksäkerhet för omdömeslösa människor som inte alls skulle befinna sig bakom en bilratt, inte alls över huvud taget» och som just UPPLYSTA (av ett sunt och vettigt utbildat trafikverk) inte alls skulle befinna sig bakom en bilratt.

 

Sveriges Regering och Riksdag. Vakna.

 

Olyckornas orsak

Trafikolyckornas primära orsak: babbel

 

DETALJER I SAMTAL stjäl uppmärksamhet; När bilföraren sedan ska återta fokus till trafiken, och minsta lilla SITUATION har uppkommit

 

Flera konkreta exempel finns i min egen historia som visar hur utvecklingen av en farlig trafiksituation successivt kryper fram i detalj, och med plötslig kraft griper tag i en helt överraskad bilförare som för tillfället strax innan INTE befann sig där den ingenjören borde ha befunnit sig: bakom ratten med ögonen på vägen och TANKEN på trafiken,

 

tar det extra TID för bilföraren att samla intrycken, och återta den förlorade lugna, kontinuerliga normala trafiköverblicken:

 

(vilket är omöjligt under den missade fokustiden).

 

 

Resultat:

 

95% av alla bilförare grips av panik (inbromsningar, panikhandling, nollfokus, konstant förlorad reaktionstid), och väjningskonfrontationer följer obönhörligen, kort, snabbt och effektivt.

 

Försök hitta anledningar att mena att påståendet är felaktigt:

 

Jag själv har varit med om FLERA incidenter, exceptionellt detaljerad händelseutveckling, precis den beskrivna, varav en resulterade i att ett liv släcktes.

 

Sluta förtränga sanningen. Inse faktum.

 

Trafikverket borde bestå av upplysta människor som förstår trafikbegreppet, kan upplysa om det, dess strängt allvarliga detaljer, dynamik, mekanik och allmänna naturinnehåll: att stjäla bilförarens uppmärksamhet på vägen, trafiken, föraren och fordonet SKIT SAMMA I VILKEN FORM är förenligt med livsfara. Men det enda som visar sig är en samling naturvandaler med speciellt inramad föreställningsförmåga. Inrättningen är bevisligen en ren bedrövelse.

 

VETTLÖSA KRÖNIKÖRER

[vi alla radikalidioter som försöker intala oss själva att DET ÄR INTE SÅ FARLIGT för att få behålla FRIHETEN ATT PRATA SKIT UNDER BILKÖRNINGEN, VÄNDA PÅ HUVUDET EMELLANÅT OCH TITTA PÅ UPPVISNINGEN VID SIDAN OM, ELLER BARA HIMLA MED ÖGONEN INFÖR EN SÅDAN UTSTUDERAD FRÄCKHET I SAMTALSTONEN — sluta hymla: en tiondels sekund tappad kontinuitet räcker för att utlösa olyckan: förlorad överblick i en uppkommen trafiksituation som sedan tar minst två sekunder att återta FÖR DEN SOM HAR TILLRÄCKLIGT MED IS I MAGEN FÖR ATT HANDLA PÅ RÄTT SÄTT — med över 40 meter passerad väg i 80 Km/h]

menar att HAR MAN HEADSET ÄR DET OK. Säg det åt den som är INVOLVERAD i en diskussion mitt under bilkörning: ögonrörelser, huvudnickningar, gester, SOM GARANTERAT INTE KOPPLAR TRAFIKSITUATIONEN. Sluta hymla. VARJE koncentrationsmoment som STJÄL bilförarens uppmärksamhet på BILKÖRNINGEN = SÄKERT MANDAT TILL NÄRMASTE GRAVINRISTNINGSBYRÅ. Använd INSIDAN, och sluta hymla.

 

 

Trafikverket med Europaexemplet ¦ Allmänna Hälsogrunderna

MED SVERIGE/Trafikverket SOM VÄRLDSFÖREBILD — PROPORTIONERNA BIOMASSA FULL SOMMARTID — bladyta + barryta, biotermiskt aktiv biomassa (Björk, Gran, Tall + övriga):

 

Preferenser i jämförelsen

PREFERENSER I JÄMFÖRELSEN

 

I följande jämförelse ingår KVARLÄMNAD RUTTNANDE BIOMASSA från föregående friska levande träd som (från 2010) avverkats av trafikverket, och det dessa träd samlat upp under sin livstid, men som nu måste lämnas tillbaka till luften utan att tas upp naturligt av naturligt lokalt befintlig återväxande biomassa.

 

Hållpunkten är att förhållandet i viktsvolym mellan fast/flytande materia (trä/vatten) och gas (luft) är grovt 1/1000:

— För varje 1 KG = varje kubikdecimeter (vattnets/trädets medeltäthet grovt 1000 KG/M³) multnande trämassa som övergår slutligt till koldioxid bildas just en hel kubikmeter (1 M³) koncentrerad koldioxid, märk väl:

— Förruttnelseprocessen i mängd kvarlämnad avverkad biomassa blir då många gånger större än de aktuellt avverkade Föregående Levande Trädens gasreglerande funktion.

 

Den omständigheten betyder att vi I STORT OCH GROVT kan betrakta hela den aktuellt JÄMFÖRANDE sidröjningsavverkade vägsträckans längd (antaget jämförande värde 48.000 KM perioden 2011-2014, vidare nedan) som en motsvarande ursprungligen helt orörd urskogssträcka;

— Vi bortser alltså ifrån verklighetens öppna åkerlandskap och gör räkningen idealt som om sidröjningen gått genom fullständigt tät naturligt orörd skog.

   Anledningen är för att få motsvarande jämförande totalt (endast i motsvarande urskog) avverkad = återväxtförhindrad biomassa och dess biotermiska reglerande bioyta:

— Alltså, med jämförande borttaget levande löv + barr: den effektiva levande koldioxidreglerande biomassan som trafikverket dumpat, samma som trafikverket hindrar återväxt för genom sin årliga återkommande sidröjning kring vägbeståndet för att förhindra återväxt, och som av trafikverket kallas skötsel., men som här i relaterad mening uppenbarligen får förstås som starka bidrag till chockerande naturvandalisering.

 

Jämförande Sidröjd Väglängd 48.000 KM = 1,2 ggr Ekvatorn (godtyckligt antaget värde, grovt runt 1/3 av nuvarande allmän väg 140.000 KM 2005; Rekv=6,378 T6 M):

Sidröjningslängd rätvinkligt vägen: 3 meter inåt skogen på varje vägsida, totalt:

   6 skogssidröjningsmeter per vägmeter — område som hindras att återväxa.

Effektiv biomassa — gas- och värmereglerande blad- och barryta — per vägmeter:

   500 M² per 5 vägmeter:

Grovt 1 Björk/Gran per 5×6=30 sidavverkade M²;

— Uppgiften om den fullvuxna (80år) Björken är från en PDF-studie från 1950-talet (en dubbelbjörk med totala bladytan ca 500 M²); Granträdet har här studerats separat med grovräkningar; en fullvuxen gran uppvisar (beroende på lokala variationer) betydligt större aktiv bioyta (sommarbjörken, totala barrytan, hela trädet [700 M²]) än en fullvuxen björk (bägge bladsidorna räknas — stomatas antal störst på undersidan, faktiskt).

   Här har HELA det sidröjningsavverkade naturbeståndet ersatts med dessa bägge arttyper Björk/Gran i en grov (underskattad) generalisering med ett medelvärde för den (full sommartid) totala bioytan blad+barr på ca 500 M² per 30 M² markyta.

— I praktiken (naturlig urskog) är bioytan större: Beståndet i naturskog (icke människopåverkad — finns knappt längre) är grovt ca ett träd per 20 M²: grovt 5 meter mellan träden.

   Totalt avverkad/återväxteliminerad biotermisk bioyta (blad+barr) [48.000.000 M / 5M]×500M²] =

   4,8 T9 M² — avrundat 4 800 000 000 M² = 4 800 (KM)² = en kvadratyta 48 mil² med kvadratsidan (69,282032 KM) nära 7 mil = 70 KM.

Totalt av trafikverket avverkad biotermisk bioyta — hindrad för återväxt; Avrundat:

   7 mil i kvadrat — 85% av hela Vänerns yta [5 650 (KM)²] perioden ca 2011-2014, eller hela Hallands landyta [4 786 (KM)², sv. Wikipedia, Geografi/Sveriges landskap Okt2015];

Global jämförelse, Sverige/Trafikverket visar vägen:

 

GLOBAL JÄMFÖRELSE

 

Sveriges befolkning är (2014) grovt sett 1/1000 av hela världsbefolkningen:

Totalt jämförande globalt med Sverige/trafikverket som förebild avverkad/återväxtförhindrad biotermisk bioyta — hindrad för återväxt;

 

1000×4800 (KM)² = 4 800 000 (KM)²

 

Avrundat [√(48.000 mil²) = √(4 800 000 KM²)]:

   2191 KM i kvadrat — 3,63 gånger Nordens totala landyta (nedan) perioden ca 2011-2014;

   219,1 mil i kvadrat :

Hela Nordens yta (Danmark utom Grönland och Färöarna [sv. Wikipedia 2015, Lista över länder efter yta]):

   1.320.758 KM²

[i KM²: Sverige 450.295; Norge 386.224; Finland 338.145; Island 103.000; Danmark 45.094].

4,8/1,320758 = avr.

   3,63 gånger Nordens totala landyta.

 

Trafikverket/Sverige — mänsklighetens förebild.

 

Det är (4,8=avr.5) nära halva Europa (10 miljoner KM²) biotekniskt ödelagt — till jämförelse på de avverkande trafikverkets tre (3) år (2011-2014) — naturyta som inte får återväxa MED SVERIGE/trafikverket SOM GLOBAL FÖREBILD.

 

Hastigheten i avverkningstakten — 4800 KM² förlorad naturlig lokal bioteknisk atmosfäriskt koldioxidreglerande växtkraft på tre år — förefaller vara det mest tydligt absurda: klar naturchock. Aldrig — finns inte en chans — någonsin tidigare i mänsklighetens kända kulturhistoria har — här veterligt — någon så UPPENBART utstuderat vanvettigt, korkat och uppenbart idiotiskt verkställt en så omfattande naturförödelse. Att inte inse att ett sådant tilltag måste ge allvarliga negativa naturekon är och förblir det allra mest radikaldumma inslaget av alla. Jämför Bildexempel2015.

 

— Att inte MASKINISTEN som utfört själva naturmordet ställt sig upp och vrålat: Finns inte en chans, inte ens i helvetet. Sätt dig i, du Beslutsfattare, och utför naturmordet själv du, om du vill ha det gjort.

   Verkligheten visar:

   Inte ett enda ord. Ingen information. Plötsligt sker det.

   16000 KM/år under tre år.

 

Sverige: Vakna.

Avgå.

 

»Du har förverkat din landsrätt», tycks Naturen säga.

   Sverige: en skam för hela mänskligheten.

   Outplånliga märken för framtiden.

   DUME.

 

 

 

TDIB —  | Trafikverkets allmänna ansvarslösa hållning

 

Trafikverkets diktatur i bevis

Se även i TRAFIKVERKETS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Demokratigrunderna:

Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”, A21, UDHR10Dec1948.

 

 

OM EN DEMOKRATISK PROCESS SKULLE HA IAKTTAGITS SKULLE TRAFIKVERKET GARANTERAT INTE FÅTT LOV ATT AVVERKA EN ENDA KVADRATCENTIMETER VÄGSIDAS LEVANDE BIOMASSA:

 

 

HUMANIORA, staten:

Den här verkställda nyordningen som anställts av trafikverket från runt 2010

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

 

har uppenbarligen ingenting med någon demokratisk grund alls över huvud taget att göra.

   Hur vet vi det?

   Vi vet det, galant, genom följande:

 

Demokratigrunderna — se även i Fundamentala Demokratigrunden 

Se även från Bakgrunden

1. Demokratigrunderna har bara en allmänt erkänd, relaterad, utförlig författningsgrund: UDHR10Dec1948, fri- och rättighetsförklaringen (Förklaringen) från 1948 (Universal Declaration of Human Rights), särskilt de centrala »demokratiartiklarna» A18-21;

 

Människor med omdöme

2. Människor med omdöme, respekt, hörsammande och iakttagande av och för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, och därmed en grundläggande starkt uttalad naturkärlek (A27 UDHR10Dec1948), STANNAR hellre bilen (trafiksäkerhet), går ur och tittar, samt generellt (trygghet i samvaron, allmän hälsa, friskhet, sundhet, ordning och skick) framhåller krav på nationella kampanjer för sanning, kärlek och respekt för mänskliga rättigheter, än medverkar till någon som helst form av naturvandalisering (Träddöden2015) eller märkbart reducerad naturlig tillväxtkraft (BTK, Europaexemplet);

 

Sveriges brist på demokrati

3. Var finns alltså folkomröstningen (A21.3, ”Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”) som från runt 2010 resulterade i att en majoritet beslutat att omfattande orörd skog och annan natur VID SIDAN AV VÄGEN kommer att mejas ner och sedan återväxthindras, att tidigare galet inbjudande skön vacker orörd natur kommer att mejas ner i mängd, landskapsbilden i boendet förfulas i chockerande omfattning, och allmän naturvandalisering genomföras överallt där människor vistas? Jag ser ingen.

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90 —  Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

Därför att OM ENS ett sådant förslag skulle ha ställts upp I ETT DEMOKRATISKT PARLAMENT [] — UDHR10Dec1948 — det garanterat aldrig ens skulle ha kommit fram: vanställande med allmänna ingrepp i den allmänmänskliga rätten att få leva och vistas tillsammans med fritt växande orörd natur, grunden för människans, och allt annat levandes hälsa, sundhet och allmänna livsharmoni, är uteslutet i en demokrati.

 

Humaniora — se även i huvudartikeln för Humaniora: The Arts

Foto:  3Jul2012  E12  Bild301 — Den sista fria Naturorörda Sommaren i SverigeDen alarmerande situationen i klartext

 

 

Ingen mänsklig kraft, process, anordning eller verksamhet kan mäta sig i skönhet, ordning, befrämjande av sundhet och skick än Naturens eget fria orörda växande.

 

   Artikel 27.1 fastslår att ” 1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv, att glädjas åt humaniora och att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta.”. HUMANIORA (eng. the arts) är (efter Goethe och Schiller, s.k. nyhumanism) ”allmänåskådning som framförallt lägger vikt på att med undvikande av en för långt driven specialisering utveckla och befrämja de allmänmänskliga anlagen och sålunda åstadkomma en harmonisk och helgjuten personlighet.”, BONNIERS KONVERSATIONSLEXIKON BandV 1924 sp985. Det är tydligen helt i enlighet med UDHR10Dec1948: NATUREN som grundvalen för människans hälsa, välbefinnande, och SKAPANDE och INSPIRERANDE förmåga — inte naturvandalisering eller naturhat eller naturskräck som främsta statlig (A21.3) visuella referens [‡].

   Se mera utförligt i The Arts.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 15Jun2012  E16  Bild51 · Nikon D90 — SIsta fria Naturorörda Sommaren i Sverige.

 

 

Kärleken till NATUREN.

 

   Varje förslag I ETT DEMOKRATISKT PARLAMENT som medför att naturen utsätts för allvarliga, omfattande ingrepp för att HINDRA naturlig till- och återväxt blir i ovanstående ljus därför en ren fundamental omöjlighet: A21, ”Folkets vilja [i iakttagande av Förklaringen 1948] skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”. Inget sådant förslag kommer ens att antas till diskussion I ETT DEMOKRATISKT PARLAMENT. Visa praktiken.

 

Därför VET vi nu helt säkert, att trafikverkets/svenska statens/kommunernas tydligt från runt 2010 egenmäktigt genomförda chockerande och omfattande naturvandalism INTE har någon grund i ETT DEMOKRATISKT PARLAMENT.

 

Återstår bara en, och ingenting annat än bara en enda typ av rubricerande beslutsgrund:

   Fascism: allmänt människorättsföraktande handlingsmönster och tänkesätt.

   Det finns uppenbarligen inget annat att välja på DÄRFÖR att människor som bryr sig [‡‡] i grundläggande mänskliga fri- och rättigheter INTE uppför sig som självutnämnda fascistoida kompisgäng: Självutnämnda maktcentra som drar runt och härjar på eget bevåg med allmän uppenbar skriande naturvandalisering: tydligt sanningsföraktande propaganda: ”Godhet”, ”Trygghet”, ”Säkerhet”, ”Skötsel”.

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Vad kommer det sig — Trafikverket, tydligen, avdelningen för fascistoida trafikutskott — att Inrättningens Personal inte tar illa vid sig i blotta åsynen?

 

Och det här, Trafikverket, vad ska det föreställa: +0,9ppmvCO2/år2015 med tydliga, väl relaterbara bidrag från i egen mening Trafikverkets Skötande Verksamhet?

 

Finns det verkligen en eller flera tokstolle på Trafikverket som inbillar sig, för en endast sekund, att ovanstående dokumenterade verksamhetsresultat INTE skulle ha våldiga konsekvenser för allt levande på Jordytan, inte bara den närmast bevisliga omgivningen?

 

Ovanstående bevisliga sakverklighet dokumenterar att så INTE BARA är fallet — i två steg:

1. INTE BARA hela kalottregionen, uppenbarligen, är inne på samma vanvettiga plötsligt uppståndna sensationsdiktat.

2. Utan också att man, tydligen i instantiell mängd, inbillar sig ha absolut auktoritärt mandat för att fortsätta med verksamheten. Fortfarande utan ett knyst information till hushållen.

 

 

 

Demokratibegreppet i Sverige 2015 [DEBIS] — Folkliga Vanföreställningar i Sverige 2015 [FOVAS]

 

Djupt inrotade folkliga vanföreställningar i Sverige 2015

ANLEDNING:

 

       DEMOKRATI — finns inte i Sverige

       MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — okänt begrepp i Sverige, på grund av att ingen svensk officiell översättning existerar som avspeglar det kraftfulla innehållet i den engelska originalversionen UDHR10Dec1948, och som heller varken regering och riksdag verkar känna till innehållet i explicit: Kungörelsen åttonde stycket: varje; oförtrutet;

       »Vaffö ärä ingen annan som ..!» — vanligt folkligt tillmäle: VARJE människas människorätt: mänskliga rättigheter är ett okänt begrepp i Sverige

       »Nån fler måst ju ha ..!» — vanligt tillmäle från den s.k. ordningspolisen: VARJE människas människorätt: mänskliga rättigheter är ett okänt begrepp i Sverige

       »Det är ingenting som vi sysslar med dagligdags» — snitt inom polisens vakthavande: mänskliga rättigheter (Kungörelsen åttonde stycket; varje, oförtrutet) är ett okänt begrepp i Sverige

       »Det har vi inte hört något om» — vanligt tilltal från befattningshavare då påtalande görs: den som påtalar räknas inte; VARJE människas människorätt: mänskliga rättigheter är ett okänt begrepp i Sverige

       »Ni bestämmer själva hur ni vill ha det där ni bor» — allmänt skriftligt uttalad attityd hos hyresvärdar; VARJE människas människorätt: mänskliga rättigheter är ett okänt begrepp i Sverige

       »Du kör med det där förbannade människovärdet» — särskilt folkkärt föredöme i påtalat oskick: mänskliga rättigheter är  inte bara ett okänt begrepp i Sverige, utan även ett djupt föraktat sådant

       SKRÄMMANDE GRÖNSKA, se Svenska Statens Sinnessjuka Tillstånd 2015 och SVENSKA STATENS MEDVERKAN TILL TJEJVÅLDTÄKTER 2015se särskilt framställt sammanhang i bevis.

 

Och, så, vidare.

Våldets orsak

 

Inuti folklagren, allmänheten Sverige, tydligen, bevisligen och uppenbarligen som följd och orsak av ovan observerade snitt, frodas våld, egenmäktigheter, laglöshet och speciellt självutnämnda pacifisthatande (NaturKvinnaFöraktande) gillen.

 

   SVERIGE I MEDIA OCH ALLMÄNHET MOT SLUTET AV 1900-talet: Regelrätta trakasserier, ofredanden, uteslutningar med grova förtal, missaktning och fräsande aggressiva tillmälen riktas mot en allt mer uttalad minoritet av fredliga människor som känner till innehållet i rättighetsförklaringen från 1948, ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”, och som försöker uppmärksamma grunderna genom att vägra delta i det allmänt folkligt uttalade hatet mot närvaro av fredliga människor i boendet, påtala våldet, den utbredda laglösheten och försöka motverka dess hejdlösa folkliga spridning.

   Hur svarar regering och riksdag i Sverige på det allt växande våldet? Se från bakgrunden: chockerande omfattande naturvandalisering inleds från runt 2010. Ingen information ges till hushållen, ingen förvarning. Befolkningen hålls ovetande om vad som försiggår. Inte ett ord om mänskliga rättigheter.

 

Fascism:

Demokrati (UDHR10Dec1948) finns, uppenbarligen, inte i Sverige 2015. Vi studerar detaljerna. Noga.

Fascism (med ringa differens samma som Nazism [Nationell Socialism])

Allmänt obetingade gilla-mej-församlingar är INTE demokrati. Det är FASCISM. Vi studerar, och relaterar sammangen:

 

   Fascism (närbesläktad med allmän spontant uppkommen vardagsnazism och satanism, samma värdegrunder),

 

”Fascimen betonar statens, folkets och rasens centrala roll. Den är uttalat antidemokratisk: all makt samlas hos partiet och ytterst hos dess ledare, medborgerliga friheter undertrycks. Våld inkl. krig används öppet.”,

BONNIERS LILLA UPPSLAGSBOK 1973, fascism s97

 

kan beskrivas enklare: Allt som inte beaktar, hörsamma, respekterar och iakttar UDHR10Dec1948, grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, speciellt artiklarna som beskriver och definierar demokratigrunderna A18-21.

Exempel: fascism

Svenska FolkSnitt:

Individuteslutningar (rasism): dödspsykningar mot våldsvägrare [‡‡] under 150 år;

Det är också hela grunden till förödelsen: OM polis inte kan låta fredliga människor vara ifred, hur ska då den övriga allmänheten kunna påräkna någon trygghet i boendet? Ekvationen är given från ruta ett.

Självutnämnda samvetsauktoriteter som intvingar våldsvägrare i institutionella gatlopp för att fråga samvetsöverheten om särskilda lov att få existera förutsatt speciella uppvisade idiotintyg, som utesluter våldsvägrare från parlamenten genom trakasserier, misshandel och hot från myndigheter och allmänhet och SÅ intvingar folklagren i en speciellt originellt djupgående fascistoid begreppskultur: fascismen, nämligen, bygger HELT på

speciellt avgränsade (allmänna brott mot UDHR10Dec1948) självutnämnda överordnade sammanslutningar som bygger på en föreställning om LYDNAD under en självutropad tillhyggesinrättning med självutnämnd samvetsauktoritet;

   Exempel som åsyftar att fostra till fascistisk undergivenhet (FolkFascistSverige2015) är: lydnadsanspråk, samhällstjänst; obligatorisk militärtjänstgöring (Se Allmänna Försvaret). Resultat från folkleden: allmänhet&myndighet som hoppar på/bevittnar misshandel mot våldsvägrare:

   ”Du kör med det där förbannade människovärdet”;

   ”Se till att anpassa dig efter de här människorna”;

   ”Ni bestämmer själva hur ni vill ha det där ni bor”;

   ”Han umgås ju inte med oss, och då kan ju inte vi ha honom här”;

   ”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”;

   ”Föranleder ingen åtgärd”.

   Rasism generellt: uteslutning, diskriminering, av icke önskvärda individuella element.

 

Demokrati — se även mera relaterat och exemplifierat från Demokratigrunderna

Fria val under mänskliga rättigheter, samma som statens myndighet (A21.3)

 

Demokrati å andra sidan fungerar inte så (Jämför Fascism).

   Allmänt obetingade gilla-mej-församlingar har ingen koppling till begreppet demokrati. Därför att varje FÖRSLAG i en demokrati OM EN GRUNDLÄGGANDE ORDNING obetingat måste grundas på (demokratins enda kända författningsgrund, A18-21 särskilt i UDHR10Dec1948) erkännande av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

   Om ett förslag inte grundas på ett sådant iakttagande, tas det inte ens upp.

BEVIS:

150 år av systematiskt iscensatta dödspsykningar mot våldsvägrare i Sverige från polis, åklagare och domare, tillsammans med aktuella personhistorier, de utsattas lidande och uteslutningar, dokumenterar bevisbördan för Sveriges del:

Sverige/Europa vet bevisligen 2015 inte vad demokrati är, hur demokrati fungerar i vardagen, eller hur det känns att leva i en demokrati.

   Se även särskilt i DEMOKRATIBEGREPPET och EUROPAS DIKTATUR.

   Speciellt det folkligt uttalade behovet att spy galla över våldsvägran (Statens Pacifisthat) bara understryker den svenska fascistoida vardagsmodellens högt folkligt älskade och betygade gudom.

   Se även vidare i Allmänna Försvaret.

 

Satanismens naturliga koppling till fascismen ¦ 2Jul2015

 

DET MÄNNISKORÄTTSLIGA

— rent verbala, mest uppenbara och väl relaterbara

— BEVISET FÖR den nuvarande europeiska parlamentarismens FASCISM [‡] 

 

uteslutning av våldsvägrare i parlamenten (Statens Pacifisthat [‡]); rasism (uteslutning av, mindervärdighetsföklaringar mot icke önskvärda individelement); våld på Förklaringen från 1948

 

är RÄTTEN TILL ”frihet i tanke och samvete” (A18, UDHR10Dec1948).

 

Om det finns människor som anser sig berättigade att utropa tillhyggesinrättningar med krav på att bli åtlydda som en samvetsauktoritet, kan dessa uppenbarligen INTE grunda den handlingen eller uppfattningen på respekt för varje människas rätt till FRIHET i tanke och samvete. Det är beviset. Brott mot mänskligheten sker öppet i Europa, bl.a. i Sverige.

 

Men varifrån kommer själva den befängda grundidén om just LYDNAD, så Europeiskt Parlamentariskt populär:

— Mindervärdighetsförklaringar mot typen Buddha och Jesusfigurer;

— Mindervärdighetsförklaringar mot, garanterat, våldsvägrare av speciellt eminent art;

— Krav på att sådana måste löpa speciella institutionella gatlopp, införskaffande av särskilda idiotintyg, i uppgiften att träda fram inför och BE överheten om särskilda lov att få existera som just mindervärdig, oduglig, certifierad idiot?

 

Vi har ingen annan historisk, västerländsk, källa på den punkten än, just, PAULUS [‡] (Paulus Gudsvisdom, Paulus Lydnadslära): »Var och en vare underdånig den överhet han har över sig, Ty det är en ordning som är instiftad av Herren Gud, och den som sätter sig upp mot det, drar på sig Guds vrede. Ty, Överheten är ett tuktoris för de ogudaktiga ...».

   Det finns ingen annan, relaterbar, källa. Jämför Jesusfiguren, raka motsatsen: ”Gå bort Satan. Ty det är skrivet: Herren allena ska du tjäna, och honom allena ska du tillbedja”.

 

Makten i rättsuppfattningen [Lagen]. Jämför: ”Jag är vägen, sanningen, och livet”. Sanningen. Makten i rättsuppfattningen.

   Slutsatsen I AKTUELLA ORDVAL allmänna pacifisthatet måste, tydligen som det får förstås, då bli: satanism.

 

Sveriges speciella kriminalhistoria under 150 år: OM polisen i Sverige antastar en människa enbart på grund av att den människan inte utgör något hot mot andra, inte har förbrutit sig eller visat missaktning mot någon eller något, enbart på grund av att den människan vägrar delta i eller underordna sig någon som helst form av organiserad våldsöverhöghet eller samarbeta med någon eller något associerat, hur ska då den övriga befolkningen kunna påräkna någon trygghet i boendet?

 

Intelligenta SverigeEuropa: Man har tänkt sig så — gatupraktiken — att det löser man genom att ALLMÄNHETEN SKA LYDA ÖVERHETEN. Den som INTE kallar det för DEMOKRATI, åker på SPÖ.

 

 

 

AF:

 

Allmänna Försvaret

Vad händer efter döden, generellt och speciellt, för de människor som kallas ”fiende” som dödas i krig?

— Har Sveriges Regering och Riksdag särskilda Vitböcker, Manualer, som upplyser Soldaten om NATURKONSEKVENSERNA i det sammanhanget? Eller är det möjligen USA:s kongress, eller kanske Högsta Domstolen som ger vägledningen i procedurerna? Visa. Därför att vad jag vet finns bara en och endast en känd skrift som upplyser om vad som sker EFTER en människas död: Den Tibetanska Dödsboken (The Tibetan Book of the Dead).

Historien slutar inte med att en människa »dör». Kroppsdöden är bara en övergång, en mellanlandning, till en annan fortsättning, ett nytt kapitel: NATURHARMONIN BESTÄMMER ORDNINGEN EFTER FRIDSAMHETSGRUNDENA, in till sista prick. Vettlösa människoförsamlingar, typ Sverige och USA och andra som inte vet något om innehållet men gärna skryter och braverar, gör sakernas tillstånd ännu värre genom att kommendera ut vanliga helt oupplysta 20-åringar att beröva medmänniskor livhanken. Det ger (oftast) starka mén för livet hos dessa (enligt redan kända dokument).

   Varje enskild person som av egen fri vilja, egen fri övertygelse, vill medverka i speciella (elit)förband som  har till (speciellt) uppgift att — på varje enskild soldats eget ansvar — oskadliggöra medmänniskor som har speciellt svårt för att lämna sina medmänniskor i fred, (typ Adolfgänget) måste ovillkorligen upplysas om de fulla konsekvenserna, det fulla allvaret, som en del av utbildningen.

   Den aspekten ingår, veterligt, varken i svensk eller annan (elit-)utbildning.

   Det är den sällan omtalade baksidan av allt fysiskt våld som används i begreppet försvar. För djuren är det naturligt, och förståeligt: EXEMPEL: X retar ett lejon. X har sig själv att skylla. Naturen står på lejonets sida. Inte på retarens. X är välkommen tillbaka (efter mellanlandning) att försöka igen, och igen om det krävs, ända tills X fattar Principen: Manualens rubrik är: respekt för naturgrunderna. Samma med sjukdom som speciellt naturkaxiga individer drar på sig: byt stil, sök naturordningen, eller följ med krossen i återvinningen, och försök sedan igen. Det finns ingen annan väg.

   Sveriges Regering, Riksdag, allmänna rättsväsendets inrättningar i Sverige: var finns upplysningen? Visa. Jämför Förbannade fascistiska satdjävlar.

 

Sanningen om försvaret — Allmänna Försvaret

FÖRSVAR är tydligen, uppenbarligen och väl relaterbarligen en inneboende naturlig egenskap i varje molekylär utsträckning: grunden för varje individuellt liv: En inneboende konstitutionell NATURKRAFT som harmonierar perfekt med individens rätt till FRIHET I TANKE OCH SAMVETE (A18) utan inblandning med tvång eller underkastelse från eller mot någon annan individ. Det är ingenting som människan kan skapa, kontrollera, bestämma över eller på annat sätt utöva myndighet i eller över. Men Svenska Staten 2015 som exempel försöker, tydligen som det får förstås, pådyvla människor den typen av vanvett, speciellt i den allmänna rättsutövningen (Statens Pacifisthat), för att själv framstå som sinnebilden för godhet. Vi studerar det.

 

 

BILDKÄLLA:  png.img — Free stock photos

http://pngimg.com/img/animals/lion

 

FÖRSVARET

Följande framgår i kontentan av hela historien, jämför särskilt A18-21 i Förklaringen (allmän benämning för Universal Declaration of Human Rights) UDHR10Dec1948:

 

FÖRSVAR ÄR BEVISLIGEN en inneboende naturlig egenskap (individ- och strukturkriterium) — i varje enskild organisk molekylär utsträckning (och på visst sätt även varje icke-organisk sammansättning: allmän brotthållfasthetslära).

 

Det är (atomernas resonanser, kemiska bindningskrafter) ingenting som människan kan skapa, kontrollera eller bestämma över. Men många finns som försöker, tydligen. Människan, hennes samhälle, kan bara iordningställa en ORGANISATION av en redan existerade försvarsprincip.

Det är anledningen varför det är speciellt korkat att tala om ALLMÄN EXISTENTIELL LYDNAD från en människa mot en annan människa: alla människor har samma rättigheter: mänskliga samvetsöverheter finns inte utom i diktatur och fascism.

   Den försvarsorganisationen — med Förklaringen UDHR10Dec1948 som grundvalfår inte tvinga sig på någon fredlig:

 

Försvarsmakten, allmänna egenskaper, Allmänna Försvaret

    ingen självutnämnd samvetsauktoritet får förekomma;

    ingen självutnämnd tillhyggesöverhet får förekomma;

    samhällstjänst får inte förekomma i en demokrati;

    obligatorisk militär tjänstgöring får inte förekomma i en demokrati;

    speciellt: Lydnadsfasoner från självutnämnda samvetsauktoriteter (domstol) har inget med demokrati att göra.

 

Det behövs ingen lagstiftning för att åstadkomma en radikal förändring. Det enda som krävs är att polis, åklagare och domare (och på senare tid också allmänhet) upphör med dödspsykningar mot våldsvägrare (etablerat i hela Europa sedan runt 1870), ger upprättelse till de som mördats, och tillåter och välkomnar våldsvägrare i parlamenten, att rättssystemet rensas ut på speciellt personer som tycks ha särskilt festligt när fredliga människor antastas, och ersätts av människor som erkänner, främjar och hörsammar Förklaringen (Kungörelsen, åttonde stycket UDHR10Dec1948). Det SKULLE för Sveriges del innebära en demokratins första dag.

   Speciellt Kina (världens största skendemokrati, förebildlig överstat till Sverige) verkar också vara i akut behov av demokratisering. Enda ändring som krävs: ge fan i att trakassera fredliga.

 

Sanningen om Försvaret — RELATERAT SAMMANHANG:

 

Det militära har aldrig varit tänkt för att jaga våldsvägrare.

   Det militära har inte heller varit tänkt för att betitla våldsvägrare som fega människor.

   Det militära har inte varit tänkt för att misskreditera, missakta. misshagliggöra eller på något sätt nedvärdera våldsvägrare.

   Historien innehåller inte ett enda exempel. Rätta gärna om fel.

   Det militära innehåller ingenting sådant. Det finns i det militära inte minsta spår av dylika attityder. Mig veterligt — rätta gärna om fel — har inte ett enda ont ord yttrats om våldsvägrare från militära instanser/personal: ingen missaktning, inget misskrediterande, inget nedvärderande.

   Det militära har tvärtom, istället och JUST, varit tänkt för att hjälpa människor som vill leva i fred: att hjälpa, stödja och försvara fredligt existerande människor mot alla typer av övergrepp.

   Så bygger — enbart på den korta genomlysningens kredit — den militära grundidén på en egen inre personlig övertygelse, en frivillighet  att vilja hjälpa till PÅ DEN MILITÄRA ARSENALENS VILLKOR — en hedersam  inre övertygelse: en föreställning om att vilja göra rätt  I AKTUELLT PÅKALLAD SITUATION:

   Egen FRI vilja.

   Den övertygelsen finns levande i alla samhällen, bland alla människor, på ett eller annat sätt, i en eller annan mening. Det finns alltid människor som vill hjälpa till om det gäller att motverka en illasinnad kraft som inte tillåter sanning, fred, våldsvägran. STATER med ALLMÄNHET som sätter sig på tvären mot den hedersamheten, kommer förr eller senare att få möta övermakten i naturförsvaret. Säkert som graniten i berget.

Pengar i kassan

   Så:

   För den som vill underordna sig särskild träning (självförsvar, stridsteknik, kollektiv försvarsexercis), finns särskilda föreningar och inrättningar som (av lång tradition) lär ut grunderna, med vidare;

   Ingenting hindrar att befolkningen — staten (A21.3) — på frivillig basis accepterar ett särskilt allmänt — icke obligatoriskt — skattetillägg för att underhålla en motsvarande (parlamentariskt överenskommen) frivillig (militär) försvarsmakt. Fråga mig: jag tänker inte protestera mot en sådan förnämlig samhällsanda. Lägger ingen annan första slanten i den krukan, gör jag det. Men ge fan i att trakassera fredliga. De är, har alltid varit, och kommer alltid att vara Civilisationens Blommor — överintelligenta supermänniskor med enorm potential.

   Så är det inte ens teoretiskt möjligt i ett demokratiskt samhälle

 

fria val under mänskliga rättigheter

A20.1: Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro — demokratins grundval

A20.2: Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning;

 

för någon i ett parlament (riksdag) att ställa fram ett lagförslag som går ut på

obligatorisk militärtjänstgöring — och heller inget lagförslag som går ut på typen

samhällstjänst,

inte i något som helst avseende. Finns inte en chans.

   DEMOKRATIN BESTÅR AV FRIA MÄNNISKOR.

   SÄKERT: Den som inbillar sig att »försvaret kommer att kollapsa» om samhällstjänst och obligatorisk militärtjänst slopas, den vet inte mycket om naturkrafterna i ämnet försvar; resultatet kommer, helt säkert, att bli ÖKAD tillströmning — på helt andra bevekelsegrunder än nu. Varför då? RESPEKT och HEDERSAMHET har återupprättats. Och därmed mera motivation för människor att leva Naturligt: demokrati.

 

All tvångskommenderande — icke frivilligbaserad — tjänst bygger på föreställningen om en överordnad auktoritet (Jämför Paulus Lydnadslära) som ska åtlydas. Obligatorisk militärtjänstgöring eller samhällstjänst kan därför omöjligen existera i en demokrati:

 

— DEMOKRATI: fria val under mänskliga rättigheter;

— folkets vilja (A21.3 — enligt rättighetsförklaringen [A18-20 särskilt]) SKALL utgöra grundvalen för statsmakten;

 

I en demokrati finns följaktligen inte

 

    [‡‡] dödspsykningar mot våldsvägrare:
ingen polis, ingen åklagare, ingen domare ställer upp på något dylikt i en demokrati.

    folkligt häckel [‡‡] mot våldsvägrare:
ingen vuxen människa ställer upp på att kasta skit på fredliga existenser.

    hyresvärdar som lovar ut egna lokalt folkliga bestämmandedomäner till speciellt pacifisthatande boende i majoritet [‡‡] (”Ni bestämmer själva hur ni vill ha det där ni bor”):
ingen kommunal demokrati tillåter människovärdesdiskriminerande hyresvärdar, människovärdesdiskriminerande meningsframställningar eller allmänna människovärdesdiskriminerande sammanträden.

 

Finns inte en chans.

 

Ingen sunt tänkande fredlig människa existerar veterligt nu, har någonsin existerat, eller kommer någonsin att existera som INTE inser att OM fredliga människor antastas och misskrediteras av polis, också den övriga mänskligheten garanterat absolut under inga som helst omständigheter, inte på något enda sätt eller vis, kan räkna med någon som helst form av allmän trygghet i den rent kulturella samhällsutvecklingen. Därför måste obönhörligt utrensningar genomföras i Sverige — inom polis, åklagar och domarled. Det är ofrånkomligt med den historia Sverige har på sitt samvete mot helt fredliga människor som under lång tid misskrediterats och misshandlats systematiskt av nämnda.

 

Sveriges rättsligt dokumenterade hantering av personärenden i anledning av ovanstående är bevisbörda:

 

Sverige/Europa vet bevisligen 2015 inte vad demokrati är, hur demokrati fungerar i vardagen, eller hur det känns att leva i en demokrati.

 

Demokratins grund, som ovan, innefattar ingen människovärdesförnedrande, lydnadskrävande auktoritet

(A1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt):

Försöker man införa en sådan, lydnadskrävande, auktoritet, tvingas

— obönhörligt, oåterkalleligt, konsekvenslogiskt

— det samhällets auktoritära krafter i EXAKT motsvarande mening att upplösa demokratigrunderna:

   I KONSEKVENS:

— Införande av lydnadsauktoriteter medför att (Jämför Europa från runt 1870)

 

    SAMVETE-diktatursamhällen framträder obönhörligt SPONTANT;

    SAMVETE-respektlöshetssamhällen utvecklas oåterkalleligt:

    SAMVETE-laglöshetskulturer byggs ut med osviklig träffsäkerhet.

 

Det finns (speciellt högljudda) människor som berömmer sig av dödspsykningar mot våldsvägrare — i speciellt fräsande ordalag (polis, åklagare, domare, allmänhet i Sverige speciellt under senare hälften av 1900-talet, högljutt dessutom och offentligt: ”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”). Sådana kulturella avarter lever uppenbarligen sina allra mest glada dagar i sina älskade tydligt fascistoida kultursamhällen, parasiter i mänsklighetens kulturhistoria: våldets ohämmade förkunnare.

 

JÄMFÖR MORALGRUNDERNA (Västerlandet under grovt 2000 år):

 

   Paulus Lydnadslära [‡] (fritt, i korthet [i stort allt som står efter de fyra evangelierna i Bibeln 1917]):

— Var och en vare undergiven den överhet han har över sig. Ty överheten är ett tuktoris inrättat av Gud för de ogudaktiga, och den som sätter sig upp mot det, sätter sig upp mot Gud ...

   Jämför Jesus Sanningslära (maximal frontalkollision med Paulus):

Gå bort Satan. Ty det är skrivet: Herren allena ska du tjäna, och honom allena ska du tillbedja.

   Gamla Testamentet (Job):

— Ty vad annat begär väl Herren av dig än att du beflitar dig om sanning och kärlek ...

 

I klartext och sammanfattning:

 

— Föreskrifter om obligatorisk militärtjänst eller samhällstjänst har ingen laglig — demokratisk — grund.

— Domstolar som för processer mot våldsvägrare enbart på grund av deras våldsvägran, har ingen laglig — demokratisk — grund. Se f.ö. Statens Pacifisthat — hur Staten Sverige (sedan 1870) bedriver sin raffinerade dödspsykningsprocess mot våldsvägrare: våldsvägraren påtvingas våldsbegrepp ”krigsman” i gemensam aktion av polis, åklagare och domare, och behandlas sedan som (brottsbalken 12:e kapitlet) en ”olydig krigsman”. Brottsrubriceringen talar sitt eget tydliga fascistiska språk: lydnadsbrott.

   Alla typer av  föreskrifter som utgår från en auktoritär lydnadsform parasiterar som ovan antytts på mänskligheten och får den att sönderfalla. Därför nämligen att alla människor ÄR lika i värde och rätt — grunden för rättsutövning (UDHR10Dec1948, Kungörelsen, Inledningen): ” grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” — och ingen finns som är förmer eller förmindre än någon annan. Barn förstår det. Barn ÄR det.

 

 

 

Naturvandaliseringen:

 

Vi fortsätter den spännande upplösning i dramat Sverige 2015 med genomgången i DJUPT INROTADE FOLKLIGA VANFÖRESTÄLLNINGAR I SVERIGE 2015.

 

   Och så var det — det här:

 

Naturvandaliseringen — se Statens miljömord från 2012

Människans byggnader får inte inkräkta på naturharmonin, inte på några som helst villkors vis:

ANLEDNING:

 

Trafikverkets allmänt uppvisade, tydligt självutnämnda, garanterat odemokratiskt genomförda och allmänmänskligt brottsliga naturherraväldeskaxning sedan runt 2010

 

Se särskilt A27 i UDHR10Dec1948:

Grundvalen för den enskilda människans fulla personliga utveckling — rätten att GLÄDJAS ÅT HUMANIORA

 

HUMANIORA [eng. the arts], grunden för all mänsklig skapande verksamhet: generellt konst, arkitektur, artisteri, hantverk; grundläggande teknisk fysik: naturvetenskap

 

får tydligen OM den rätten under varje som helst möjlig omständighet utsätts för intrång, förvanskning, vandalisering eller förstörelse, framställas som brott mot mänskligheten.

   Människan existerar på

(Svenska Statens nuvarande 2015 främsta hatobjekt, tydligen som det får förstås)

naturens villkor. Det är på hennes, Naturens, matematiska fysiks villkor som vi människor och allt annat kommit till, är, och fortlever, eller försöker fortleva i effekterna från Staten pågående miljömord. Det är på hennes biotekniska dynamiks villkor, på hennes atmosfäriskt tillgängliga livsharmonibevarande matematiska fysiks villkor som allt liv finns till. Se även i Harmonibegreppet.

 

Det är anledningen varför alla mänskliga kulturer före Staten Sverige/Trafikverket2010 [‡‡] ansträngt sig för att ta bort så LITET som möjligt från den naturliga tillväxtkraften (Förmultningsexemplet): Maximalt bevarad naturlig tillväxtharmoni.

   Idag Okt2015+ möter oss numera istället det här utmed Svenska cykelvägen:

 

 

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild118 · NikonD90

Toppdöda tallgrenar sensommaren/hösten 2015 i en Mellansvensk stadsregion —  i växande mängd. Se från Bildexempel2015. Att statens naturnedmejningar bidrar till den allt mer LOKALT utbredda och synliga träddöden, står redan klart från allmänna biotermiska konstanten, se Förmultningsexemplet. Hur omfattande bidraget är rent biotekniskt har uppdagats (Okt-Dec2015) genom AGW|MLF. Omfattningen kan studeras i detalj här i kort sammanfattning i Statens Naturbrott 2016.

— Statsförvaltningen 2015/16: Folk sitter i olika beredningsgrupper, inbillar sig fullt och fast, att DERAS arbete STÅR HÖGST PÅ DAGORDNINGEN med VÄRLDSSAMFUNDETS MEST FRAMSKJUTNA  FRONTER MED ANALYSER OCH FORSKNING.

Det är inget fel i det — OM verksamheten vore grundad på en DEMOKRATISK ORDNING.

— Hör upp: Sluta undanhåll befolkningen avgörande inblick i avgörande frågor som berör människans enskilda rätt till liv.

— Det är fortfarande 1934 för den typen: dessa lär sig aldrig.

— Nu (Jan2016) ser vi i varje fall ETT facit i den världsomspännande Historieskrivningen.

   EN finns i varje fall som på visst sätt önskar att någon kraft kan träda fram och DEMENTERA chocken..

 

Det är också anledningen varför människan i sitt fortsatta byggande SKULLE (MÅSTE, för naturharmonins bevarande) eftersträva att bygga (vidare) på höjden — för att spara så mycket naturligt utfyllande växtmark som möjligt. Analogt: med all makt hindra fortsatt reduktion, minskning, av skogsmarken, den negativa inverkan av den outplånliga naturliga återväxtmatematik — Jordkroppen, dess begränsade biosfär, dess begränsade tillväxtkapacitet — BTK som möjliggjort människans existens:

   Den naturliga återväxtmatematiken är uppenbarligen den enda garanti som finns för allmän hälsa, friskhet och sundhet för alla levande varelser på Jordytan I FORTSATT SAMVARO MED NATUREN — PÅ NATURENS URSPRUNGLIGT HÄLSOBEFRÄMJANDE VILLKOR.

   Vi har nyligen 25Okt2015 fått vetskap om vad svenska staten vill i den historieboken: naturmord.

Allmän egendom:

NATURVANDALISERINGEN

 

Allmänheten Sverige 2015 har uppenbarligen, tydligen och bevisligen inte ens en svenskrelaterad översättning av den universella engelska deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1948. Se UDHR10Dec1948. Den officiella svenska översättningen visar endast en starkt stympad, tandlös, urvattnad bokstavstrasa, ren illaluktande skit, med en, speciellt väl relaterbar per exempel, akademiskt motsvarande grundligt skitaktig exemplifierad SVENSK översättningskonst som, relativt engelska originaltexten, lämnar den officiella svenska versionen i en intetsägande formlös dimma av ren skär smörja. Hade översättarna ens medelbetyg i engelska? Svårt att tro det.

   Det är av den grundligt väl relaterbara orsaken alldeles uppenbart, att Sveriges befolkning i det egna modersmålets eminenta ljus har hållits fullkomligt totalt omedvetet omhar undanhållits — det speciellt kraftfulla innehållet: din rätt (Kungörelsen åttonde stycket, samt A30) ÖVER staten (A21.3): ditt veto mot polis, åklagare, domare, domstol, hela parlament, om det så krävs. Fridsrätterna. Demokratigrunderna (A18-21) särskilt. Staten — varje sammanslutning — får förstås som underordnad, inte överordnad, din människorätt och din fridsrätt: ditt försvar i klartext (A21): ”Folkviljan på Förklaringens grunder skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”. Dina mänskliga rättigheter. Rätten att framhålla YTTRANDE i angelägenheter som BERÖR ALLA MÄNNISKORS GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

 

 

NaturMänniskaSamhälle 2015|16

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90

 

18Sep2015 Sverige, Siljanstrakten: Regnigt, mulet; Luftfuktighet: 80%. Normalt drygt 60%. GlobalTemperaturen stiger.

 

 

 

Natur, människa, samhälle 2015/16

 

Samhället Sverige upplever trygghetsproblem, se Bakgrund; naturen behöver din hjälp — MOT statens/kommunernas pågående naturvandaliseringar: staten/kommunerna iscensätter alldeles tydligt systematiskt försämrad livskraft för allt levande: attacker landsätts fullt ut mot människans hälsa, se Bildexempel2015.

 

— Vi VET att de ansvariga INTE har koll på varken vad de gör, eller ens vilka sammanhang det som görs figurerar i. Vi VET också att INTRESSET från Staten/Kommunen för att UPPLYSA om situationen till hushållen i Sverige är lika med noll.

 

Staten Sverige proklamerar — DIKTERAR — tydligen EGENMÄKTIGT allmänt krig mot Naturen: ”grönska är skrämmande”.

— Se särskilt adresserat till Sveriges Riksdag och Regering, Sveriges naturmord 2015.

   Nu finns 2015/16 efter fem år av statligt verkställd naturstympning ingenting OMEDELBART EXEMPEL UTANFÖR BOSTÄDERNA att jämföra med UTÖVER DET HÄR:

 

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Ingen demokratisk processrespekt för, iakttagande och hörsammande av mänskliga rättigheter — ligger till grund för avverkningarna. Utförligt från Bakgrunden.

 

Efter den inledande naturchockattacken från Staten Sverige 2012 — Okt2015:

Det var värre än väntat. Varenda förbannade svensk samhällsinrättning har, tydligen som det får förstås, förenats i någon sorts »underjordisk sammanslutning» (Jämför: ”Vår uppgift är att ta de beslut som politikerna inte vågar ta”, »sektionen», Lisbet Zalanderfilmerna, Episod III; inte samma, naturligtvis, men inte heller långt ifrån). Befolkningen hålls som vanligt ovetande om vad som försiggår (samma anda som runt 1934, vidare under II:a världskriget, se citat i EN SVENSK TIGER).

   Plötsligt genomfördes naturvandaliseringen; från runt 2010 omfattande, sedan 2012 chockerande. Se STATSFRÖJDEN med EUROPAEXEMPLET och STATENS MILJÖMORD. Ingen förvarning till det enskilda hushållet. Inte ett enda ord. Information har eftersökts på webben¹ som skulle upplysa om förestående chockerande ändringar i naturbilden. Men inget har upphittats. Däremot har flera skrifter från »underjordiska sammanslutningen» nu Okt2015 upphittats:

 

Per tydliga citatmeningar, korta och käcka, kastas det slutliga ljuset över den informationslösa gåtan med svenska statens miljömord från runt 2010.

 

Se utförligt grundligt djuprelaterat från Bakgrunden.

 

—————————————————————————————

[1]: (från mitt eget uppmärksammande runt 2010 av synbart helt meningslös kommunal avverkning av frisk levande natur, speciellt ytterst värdefull i vår tid av globalt växande stark atmosfärisk stress där all levande koldioxidupptagande biomassa är mer värd än guld)

 

 

 

Bakgrunden — 25Okt2015 — Träddöden 2015

 

Självutnämnda Naturmördande Naturvandaliserande Naturherrar förklarar krig mot Naturen

 

 

Foto: E4Nekroser12Aug2015  12Aug2015  Bild120 · NikonD90 — Invid cykelvägen.

 

 

Från runt 2010: En tydligt naturföraktande herrefolksmentalitet framträder i Sverige som allt mer iscensätter uppenbara gestaltningsrelaterade förståndsdiktat, tydligen för att skydda, bevara, konservera och förhärliga den egna självutnämnda förståndsöverheten. Notera strömningarna; tilltaget kommer, tveklöst, ur en SPONTAN FÖRSTÅNDSOUTVECKLAD DRIFT, garanterat NOLL naturvett, och är ingen planerad, illvillig iscensättning av Smarta TallKalle och Överintelligenta BjörkUlla.

 

STATEN ANKLAGAR¹ ÖPPET NATUREN FÖR MEDLÖPERI TILL TJEJVÅLDTÄKTER;

STATEN ANSER ATT ”GRÖNSKA ÄR SKRÄMMANDE” OCH DÄRFÖR SKA MEJAS NER MED TERMEN ”SKÖTSEL” ÖVERALLT I NÄROMRÅDEN DÄR MÄNNISKOR VISTAS. ATT DEN MÄNSKLIGA SAMVARON URARTAT PÅ DEN ENDA ORSAKSGRUND SOM FINNS, ATT DET FATTAS SANNING OCH KÄRLEK I DET ALLMÄNNA UMGÄNGET, SJÄLVA ANLEDNINGEN VARFÖR OCKSÅ NATUREN, SANNINGENS OCH KÄRLEKEN ABSOLUTA GRUNDVAL UPPLEVS FIENTLIG, ATT MÄNNISKOR I MÄNGD SÅ BEVISLIGEN NU OCKSÅ KOLLEKTIVT UTVECKLAT EN TYDLIGT KULTURELLT UTTALAD SINNESSJUKDOM, ELLER ATT ETT FÅTAL SPECIELLT DJUPGÅENDE SKITSKALLAR UTNYTTJAR SITUATIONEN FÖR ATT MÅLA UPP DEN BILDEN, SÅ, ATT TILLFÄLLE GES ATT FÅ RIKTA SIG ANKLAGANDE, NERMEJANDE OCH VANDALISERANDE MOT NATUREN, GRUNDEN FÖR LIVSKRAFT, ROFYLLDHET, GLÄDJE, SUNDHET OCH HÄLSA, DEN ORSAKSBILDEN VIDRÖRS INTE, OMNÄMNS INTE, PÅTALAS INTE., UTOM HÄR. SE ÄVEN I UDHR10Dec1948 A3(rätt till liv);A27(rätt att glädjas åt humaniora). SANNING OCH KÄRLEK VIDRÖRS INTE. BEFOLKNINGEN INFORMERAS INTE².

 

————————————————————————————

[1]: I här 2015 upphittade offentliga handlingar från runt 2010. Se Sveriges naturmord 2015.

[2]: Se Sveriges brist på demokrati, Naturvandaliseringen.

 

 

Regering och Riksdag i Sverige 2015/16, första åtgärd:

 

    Upplys befolkningen om individens GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (UDHR10Dec1948): individen, inte Staten, är den överordnade instansen i Demokratin;

    Se till att rensa ut elementen inom polis, åklagar- och domarleden som sysslar med att påtvinga våldsvägrare våldsbegrepp (”krigsman”) för tillfället att (via brottsbalken KAP:12, ”Krigsman som olovligen .. dömes för ..”) misshandla, hota, frihetsberöva, trakassera, dödspsyka och offentligt skälla ut helt fredliga människor med noll hotbild, misskreditera deras helt fredliga existenser och utesluta deras berättigande i parlament, boende och allmän samvaro i fortsatt ordning sedan 150 år bakåt; främsta instanser: RÅ, JK, JO som inte gör annat än håller dessa misshandlande kräkexistenser om ryggen för att skydda den egna självutropade öppet redovisade moraliska skitaktigheten.

    Förbjud omgående all vidare avverkning av levande träd med hänvisning till BTK och AGW+; föreskriv omgående återplantering och återtillväxt på alla de skogsmarkytor som Staten/Kommunerna sedan runt 2010 ävlats hugga ner och hindra naturlig återväxt i — eller förbered befolkningen på att ta med gasmasker till jobbet: situation globalt giftlarm råder. ELLER FINN EN ENDA SAKLIG ANLEDNING ATT DEMENTERA SITUATIONENS ALLVAR.

 

Demokratibegreppet i Sverige 2015 existerar, tydligen, inte.

 

Det som Regering och Riksdag främst borde ägna sig åt, praktiseras inte: Allmän erinran om och undervisning i UDHR10Dec1948, Kungörelsen åttonde stycket (§§§08), ”varje”, ”oförtrutet”, ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” (§§§01). Jämför Statens Pacifisthat: sluta med naturhatet. Se till att få ett slut på Sveriges skräckvälde: DEN DIKTERADE SPRIDNINGEN av en tydligt folkligt utvecklad sinnessjukdom ”grönska är skrämmandekan bevisligen bara utvecklas ur långvarigt kulturellt påtvingade föreställningar om våld och tvång som nu också tillåts naturvandalisera:

 

FÅ FINGRARNA UR OCH BÖRJA UPPLYS OM SANNING OCH KÄRLEK, mänskliga rättigheter, sluta attackera/misskreditera/skitförklara Naturen som Medlöpare till Våld. Sluta upphöj/förklara/diktera uppenbar folklig sinnessjukdom, uppenbart uttalat naturhat, naturskräck, som ”statsmaktens myndighet” (A21.3). Fasciststaten Sverige -2015+.

 

 

Regering och riksdag — och tydligen varje annan samhällsinrättning i Sverige 2010-2015- — gör inte det de är ålagda att göra enligt demokratigrunderna (UDHR10Dec1948)

 

— Sverige har tydligen på kort tid (från 2010), och bevisligen i minutiös detalj som det får förstås, förvandlats till ett veritabelt skräckvälde: underjordiska, helt odemokratiska lobbysammanslutningar, privata uppfinningsgäng och tydligt mer eller mindre, väl naturrelaterat, förståndsoutvecklade självutropade natur- och förståndsdikterande befattningssyndikat planerar egenmäktigt (från 2008) för att genomföra radikala ändringar för människans universella livs- och fridsrätt utan att informera befolkningen om vad som försiggår eller är på väg att ske (Statens Miljömord; Statsfröjden). Endast med yttersta svårighet har, i min referens, handlingar nu Okt2015 framkommit som ger den, tydligen, slutligt förklarande och sammanhängande orsaksbilden av självaste anledningen till det chockerande sammanhanget Sverige-Människa-Natur-Demokrati-Miljö. I princip: Ingenting ser ut att ha ändrats sedan tillståndet under II:a världskriget. Se centralcitaten i EN SVENSK TIGER i boken HEDER OCH SAMVETE — detaljerade utdrag ur den förträffliga svenska befattningselitens intelligensnivå i ämnet demokrati, och som tydligen ännu i denna dag härskar i regionen Sverige: Mörkläggningspolitik; noll undervisning i demokratigrunderna UDHR10Dec1948; medlöperi (länsstyrelser, boverk, olika samhällsråd, kommunorgan) upphöjs till dygd; naturvandalisering; naturmord. Allt, tydligen, för att skydda den egna tarvliga, djupt historiskt skitiga essens av illa dolt förakt för grundläggande mänskliga universella fri- och rättigheter, och som bevisligen är orsaken till förödelsen: Statens Pacifisthat: fridsamhetens utrotning ur sverigesamhället under 150 år. Se särskilt EUROPAS DIKTATUR 2013, TRAFIKVERKETS DIKTATUR I BEVIS. Att det tydligt svenska parlamentariska vanvettet med naturvandaliseringen [‡‡] — från runt 2010 kring alla stråk där människor vistas — också medfört tydligt påskyndade lokala konsekvenser i en redan ansträngd global atmosfär — Naturen svarar på skräckväldet Sveriges naturvandalisering — framgår explicit i Träddöden2015, Bildexempel2015, Europaexemplet:

 

Aldrig tidigare i mänsklighetens nu kända historia har, här veterligt, något så utstuderat chockerande kollektivt miljövanvett framträtt. Inte ett enda ord till förvarning.

 

Kontrameningar:

Svenska Staten 2015:

Naturligt Utfyllande Grönska är MEDLÖPARE (”skrämmande grönska”) TILL VÅLDSHANDLINGAR (”otrygghet”, ”våldtäkt”).

 

Därför mejas Naturen ner kring alla cykel- och gångvägar — men ingen sådan officiell förklaring från Staten finns.

Trafikverket har, tydligen, utsetts att utföra nermejningarna tillsammans med en speciellt nyutvecklad gren av dikterande föreställning om Skötsel, Godhet, Säkerhet och Trygghet. Tyvärr saknas ännu citat från någon officiell handling som bevisar den beslutsordningen.

 

Så här, som det får förstås, KONTRASVARAR  Naturen:

 

Svenska Staten är MEDLÖPARE (Statens Pacifisthat) TILL naturattackerande VÅLDSHANDLINGAR (”otrygghet”, ”våldtäkt”).

   Bevis finns¹.

— För att kunna bevara den ordningen,

 

Fortsatt vägran att släppa in fredliga i parlamenten; ge de fredliga upprättelse som staten under 150 år utsatt för misshandel och missaktning; rensa ut överträdarna ur polis, åklagar och domarled som påtvingar fredliga människor våldsbegrepp för att kunna anklaga dem, frihetsberöva dem och dödspsyka dem; inrätta en rättsordning som baseras på respekt för mänskliga rättigheter; helt avskaffa självutnämnda samvetsauktoriteter. Se särskilt i Sanningen om Försvaret.

 

måste staten hitta någon oskyldig att slå på: Tjejer som utsätts för sexuella övergrepp; Naturen. Staten träder in som Hjälparen, genom att gå ut mot Naturen med Yxa, börja hötta med näven mot Naturen, för att själv framstå som ädel. Numera tydligen: ädelhetens självutropade högsäte.

 

———————————————————————————————

[1]: SVENSKA STATENS MEDVERKAN TILL TJEJVÅLDTÄKTER 2015: BEVIS: Grundvalen för allt våldsutövande är BRIST PÅ RESPEKT FÖR ”frihet, rättvisa och fred i världen”; Människor som respekterar, hörsammar, iakttar och främjar UDHR10Dec1948 lever bevisligen i harmoni, fred, vänskap och frihet: rättvisan är utbredd. OM UMGÄNGESBROTT FÖREKOMMER skulle alltså den främsta föresatsen vara att UPPLYSA om fridsgrunderna, eftersom tydligen ingen bryr sig om UDHR10Dec1948, ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”. Och alltså skulle med det, orsaken till att ingen bryr sig om frihet, rättvisa och fred i världen, synnerligen starka skäl finnas för staten att motverka okunnigheten genom att UPPLYSA BEFOLKNINGEN OM INNEHÅLLETenligt Kungörelsen åttonde stycket, ”att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter”. Gör Svenska Staten det, någonsin? Nej. Nej. Och bevisligen, Nej igen. Istället frodas det här: Statens Pacifisthat: allmänfolkligt offentligt uttalat FÖRAKT för fridsamhetsgrunderna: naturhat. Och alltså därmed beviset: Så länge som Svenska Staten fortsätter misskreditera fridsamhetsgrunderna, vägra erkänna våldsvägrare som likaberättigade människor, i parlament, i boende, i vardag, vägra ge upprättelse, så länge kommer också våldsgrunderna att utbredas ohämmat GENOM (A1) statens bristande ansvar att hörsamma UDHR10Dec1948: Svenska staten bär otvetydigt ett eget självförvållat grundligt ansvar för att ALLS tjejvåldtäkter existerar i Sverige.

   Det är BEVISET som förklarar, beskriver och relaterar statens egen skuld, medverkan och medlöperi i tjejvåldtäkter: allmänbrist på naturrespekt; naturvandalisering; naturmord, fortsatt utbrett kvinnoförakt; (manligt) speciellt trångsint egenmäktigt odemokratiskt egensinne: trädkapning.

   Se även Demokratibegreppet i Sverige 2015.

 

   Se även i Sanningen om Försvaret.

 

EXEMPEL I HISTORIEN PÅ SITUATIONER DÄR EN UPPENBART VANVETTIG MENIGHET, ALLMÄNHET, SYSSLAR MED SJUKLIGA EXISTENSIDÉER SOM PÅTVINGAS SPECIELLT NYFÖDDA, FINNS BESKRIVET I MOTSÄTTNINGEN MELLAN KÖTTSJUDARNA OCH JESUS (Bibeln 1917, NT Joh.8:44), VÅRT VARDAGSSPRÅK: — NI HAR JÄVULEN TILL ERAN FARSA. OCH VAD HAN STÅR EFTER, DET HAR NI BEHAG TILL. OCH JUST DÄRFÖR ATT JAG TALAR SANNING, TROR NI MIG INTE.

— KOM I VARJE FALL INTE TILL MIG OCH PÅSTÅ ATT DEN TID VI LEVER I NU 2015/16 SKULLE HA REDUCERADE FÖREKOMSTER.

 

 

STATEN I EN DEMOKRATI FÅR INTE UTÖVA MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKAN. Staten i en demokrati

 

(A21, ”Folkviljan [GRUNDAD PÅ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERS ERKÄNNANDE] skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”)

 

har till uppgift att RESPEKTERA människan, utöva lagar och ordningar i enlighet med respekt för, iakttagande och hörsammande av grundläggande mänskliga rättigheter, DEMOKRATINS GRUNDVAL. Inget annat.

   Men Sverige, hela Europa, är fullsmockat av just BROTT MOT DET.

 

”Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.”; A30 UDHR10Dec1948.

 

RÅ, JK, JO skulle ha det uppslaget på affisch på kontorsbordet, på väggen i fikarummet, på golvet inristat i marmor vid entrén. Visa. Förbannade fascistkräk. Våldsvägrarhatande Domarjävul.

 

— Inte Sverige. Inte Europa. Ingen Stat. Ingen Nation. Inget Folk. Ingen person, individ eller inrättning. Inte någon eller något får genomföra ändringar, strykningar, förbehåll, reservationer eller andra människorättsligt konstituionella ingrepp i den universellt deklarerade människorätten UDHR10Dec1948. Inte RÅ. Inte JK. Inte JO. Inte HD. Inte Polisen. Inte Åklagaren. Inte Domaren.

   Men Sverige och hela Europa är fullsmockat av just DET: ständiga brott och överträdelser (Statens Pacifisthat): naturvandalisering; globalt giftlarm.

 

 

Upplösning 25Okt2015

Den uppenbart icke demokratiska »underjordsprocess» (allmän information fram tills nu Okt2015 hade eftersökts men inte upphittats) som tydligen legat till grund för den omfattande naturvandaliseringen (observerad från runt 2010) med den chockerande allmänna naturintrångsbaserade vägsidesvandaliseringen 2012, visar sig nu (25Okt2015) plötsligt på webbsökningen

skrämmande grönska” leda till hela informationsgåtans lösning:

 

Orsaksagent:

Regering och Riksdag. — med TYDLIGT ICKE DEMOKRATISKT KONSULTERADE ICKE MÄNNISKORÄTTSLIGT GRUNDADE underavdelningar som Länsstyrelser, Samhällsråd, Boverk, Trafikverk och andra högt uppsatta eminenser med Speciellt Egna idéer: TYDLIGT DIKTERANDE besluts tas (från 2008) om chockerande ändringar i människans livs- och universella fridsrätt: ingen information ges. År 2012 utförs en omfattande chockerande naturattack, se Europaexemplet.

 

Det är den enkla orsaksgrund som har visat sig. Det är också

— med stöd av den enda författade demokratigrund som mänskligheten känner till (UDHR10Dec, särskilt A18-21)

— det enkla beviset för att verksamheten, helt och bevisligt i detalj, saknar demokratisk förankring (A21).

 

Verksamheten är, kort sagt bevisligt och i detalj: olaglig.

 

Nu Okt2015 — om tillståndsgrunderna är korrekt uppfattade, formulerade och framställda och inga författningsfel föreligger — sätter tydligen Naturen för egen ner foten MOT Nya Lobbyutropade Naturvandaliserande Fasciststaten Sverige för den vidare verksamheten.

 

 

Observationerna utmed cykel- och gångvägar i en omfattande mellansvensk stadsregion sensommaren/hösten 2015 i Träddöden 2015, Bildexempel 2015,

 

 

Träddöden 2015

Foto: Nekroser2015  16Okt2015  Bild118

 

Tallbarrsdöden efter vägar i Nordamerika/Sverige 2015, samt tidigare enligt BildExempelScorch2011, krävde en förklaring.

— Djupdykningar i AGW-bevisets detaljer (från 2009) hade redan antytt (2013) tydliga bevis för att en LAVINEFFEKT existerar (effekter utöver industrins fossilemissioner som påverkar AGW i växande).

— Vidare djupdykningar (Okt-Dec2015) bekräftade aningarna i utförliga analyser (AGW|MLF, Globalräkningen, Tabell Y2, Tabell Y3, Jämförande IPCC-budget, här kort i Statens Naturbrott 2016, BTK, Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer).

   Uppmärksamheten är angelägen i situationens utmålande allvar:

— Vi kan inte hoppa över varningssignalerna från naturträden.

 

— Att detaljerna FÖREFALLER ha exakt förklaring, in till atomen, är heller ingen anledning för speciellt egenmäktigt utmärkta skitaktiga parlamentariska inrättningar att dra sig undan ett offentligt klarläggande.

 

 

Att ens töras våg visa YXA mot Naturen

 

enbart på grund av att Naturen är Naturen

 

enbart en utpräglad superidiot gör det, som inte har vett och begrepp om annat än den egna självutnämnda överhögheten

 

vittnar helt säkert om de redan historiskt väl kända nedärvda existensvrak

 

av arten GillaAdolfHerreFolksAttityder och IntelligensÖverhetsHärskare — naturherrar

 

som demokratin (UDHR10Dec1948) alltid varit ägnad att tillintetgöra:.

 

Det finns bevisligen och väl relaterbarligen (UDHR10Dec1948) ingen demokratisk process som ligger till grund för de svenska genomförda omfattande naturvandaliseringarna från runt 2010. Vi studerar det:

 

Sveriges naturmord 2015

Se ovan från Bakgrunden

 

Sveriges naturmord 2015:

I ANLEDNING AV UPPMÄRKSAMMADE

 

VERKSTÄLLDA ÅTGÄRDER SOM MEDFÖR INGREPP I ORÖRD FRITT VÄXANDE NATUR MED SYFTE ATT DIKTERA

— Länsstyrelser (”fri sikt”); Kommuner (”fri sikt”); Trafikverket (”Flyktvägar”); BRÅ (”grönska kan upplevas skrämmande”); Boverket (”många grönområden upplevs som otrygga”); Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond [Länsstyrelserna, Boverket, ”regeringens handlingsplan (2007/2008) för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer”] (”låg skötsel har ofta lett till tät och skrämmande grönska”);

— UPPLEVELSENORMER FÖR GESTALTNING SOM TYDLIGT OCH BEVISLIGT BESTÄMS AV EN LIKA TYDLIGT KULTURELLT FÖRSTÅNDSBESKUREN, FÖRSTÅNDSOUTVECKLAD OCH BEVISLIGEN SPECIELLT I EGNA ÖGON FÖRNUFTSREGERANDE SJÄLVUTNÄMND AVGRÄNSAD BEFATTNINGSELIT OCH SOM GARANTERAT INTE GRUNDAS PÅ NÅGON SOM HELST DEMOKRATISK — respekt för, iakttagande och hörsammande av grundläggande mänskliga rättigheter — PROCESS:

 

Människor som umgås i sanning och kärlek utgör inget hot mot någon eller något. OM människor upplever otrygghet i samvaron beror det uteslutande på brist på sanning och kärlek (LAGEN). Undantag existerar inte. Inte i något samhälle, historia eller kultur. Var finns Kunskapen om det i regering och riksdag?

   Visa.

 

Det åligger ett demokratiskt (A18-21) samhälles olika organ (Kungörelsen åttonde stycket UDHR10Dec1948), Sveriges Riksdag och Regering (A21) att upplysa människorna om botemedlet vid alla former av konflikter och motsättningar för uppnåendet av ”frihet, rättvisa och fred i världen”: respekt för, iakttagande och hörsammande och främjande av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter (UDHR10Dec1948). Inget annat.

   INGENTING SÅDANT HAR HÄR UPPENBARLIGEN IAKTTAGITS. Således:

   Se särskilt i Förbannade fascistiska satdjävlar. Ursäkta. Det har sagts förr, och det tål att upprepas igen. Församlingen antydd ovan är — bevisligen i detalj — allt ena sorglösa jävlar:

 

FUD:

FUNDAMENTALA UNIVERSELLA DEMOKRATIGRUNDEN: Var och en har rätt till frihet i tanke och samvete; rätt till frihet i mening och uttryck; rätt till oberoende fredlig samvaro; Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning; Folkviljan PÅ DESSA FRI- OCH RÄTTIGHETSGRUNDER (UDHR10Dec1948, den s.k. Förklaringen) skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet: lag och ordning. Inget annat; Ingen Stat, Nation, Organ, Inrättning, Person eller Enskild får använda någon enda del i Förklaringen som grund för något engagemang eller aktivitet, inte på några som helst villkors vis, inte Sverige, inte Europa, som är ägnad att tillintetgöra någon enda del eller detalj i Förklaringen (A30):

   Förklaringen är den enda författning som alls finns som beskriver och relaterar demokratins grundval, särskilt i sammanfattning A18-21. Se även Förbannade fascistiska satdjävlar: Lydnadsöverheter får inte förekomma i en demokrati; Samhällstjänst får inte förekomma i en demokrati; Allmän värnplikt får inte förekomma i en demokrati, Obetingade Gilla-Mina-FörslagsBeslutsGillen får inte förekomma i en demokrati; Ingen självutnämnd samvetsöverhöghet alls över huvud taget som framställer samvetsauktoritet över någon enda född människa får förekomma i en demokrati; Antastanden, misskrediteranden, misshagliggöranden, hot, misshandel och uteslutningar mot fredliga människor får inte förekomma i en demokrati. Se Förbannade fascistiska satdjävlar: hela den kollektiva förbannade vardagen är proppfull. Relaterbart i detalj.

 

NATURINGREPP I ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE — respekt för, iakttagande och hörsammande av grundläggande mänskliga rättigheter — FÅR UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER GÖRAS, OCH INGA SÅDANA BESLUT FÅR TAS, UTFÄRDAS ELLER VERKSTÄLLAS, INTE PÅ NÅGRA SOM HELST VILLKORS VIS, INTE AV NÅGON ENDA INRÄTTNING, ORGAN ELLER ANNAN SAMMANSLUTNING, PÅ SÅDANT SÄTT ATT NÅGON ENDA ENSKILD MÄNNISKA PÅTVINGAS EN SAMMANSLUTNING (A20, UDHR10Dec1948) ELLER LIVSAVGÖRANDE INGREPP OCH ÄNDRINGAR SOM ETT RESULTAT AV EN SPECIFIK SAMMANSLUTNING; Kungörelsen åttonde stycket: ”Varje”, ”Oförtrutet”. DET ÅLIGGER VARJE ENSKILD INRÄTTNING, ORGAN, I DET DEMOKRATISKA SAMHÄLLET ATT INFORMERA VARJE MÄNNISKA OM FÖRESTÅENDE INGREPP I DEN ORÖRDA NATURHARMONI — skog, allmän närnatur — SOM LIGGER TILL GRUND FÖR MÄNNISKANS FRAMTRÄDANDE UR DEN ALLMÄNNA JORDBIOLOGISKA UTVECKLINGEN SOM GRUND FÖR HÄLSA, FRISKHET OCH HARMONI, DEN MÄNNISKANS VARDAG OCH BOENDE. ÅTGÄRDER, INGA SOM HELST, FÅR VIDTAS MOT INGREPP I DEN NATURLIGT ORÖRDA VÄXTLIGHETEN, INTE PÅ NÅGOT ENDA STÄLLE, RUM ELLER PLATS, MED MER ÄN DEN ENSKILDA BERÖRDA MÄNNISKAN INFORMERAS, VARSKOS, UPPLYSES OCH BEREDS TILLFÄLLE ATT ÅBEROPA SIN ERKÄNDA UNIVERSELLA LIVS- OCH FRIDSRÄTT. UDHR10Dec1948.

 

Ingenting sådant har här skett.

 

HÄR har tydligen istället mer eller mindre hela Sveriges samlade befattningselit organiserat en EGEN UNDERJORDISK, BEVISLIGEN HELT ODEMOKRATISK (A21) ICKE TILL HUSHÅLLEN AVISERAD PARLAMENTARISKT CENTRERAD SPECIELLT NATURTYDLIGT SKITAKTIG OCH TARVLIG NATURATTACKERANDE RÖRELSE SOM HÖGELIGEN BERÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKANS LIVS- OCH FRIDSRÄTT — UTAN NÅGON SOM HELST INFORMATION, VARSKOENDE ELLER ANNAN UPPLYSNING ATT ALLVARLIGA INGREPP KOMMER ATT GENOMFÖRAS I DEN OMEDELBARA NATUR- OCH LANDSKAPSBILDEN FÖR ALLA BOENDE, I ALLA OMRÅDEN, OCH PÅ SÄTT DEN MÄNSKLIGA HISTORIEN ALDRIG NÅGONSIN TIDIGARE HAR SKÅDAT MAKEN TILL: TOTAL, FULLSTÄNDIG NATURVANDALISERING: MILJÖMORD: AGW+.

 

Alldeles tydligt är det, i de tydligt synliga konsekvenserna av naturvandaliseringen, att INGEN ENDA AV DESSA BEVISLIGT SPECIELLT DIKTATURKÅTA SÄRSKILT BEVISLIGT KORKADE ICKE DEMOKRATISKA PARLAMENTARISKA RÖTÄGG TILL BEFATTNINGSHAVARE  HAR MINSTA ANING OM VAD DEN OAVISERADE HÄR PLÖTSLIGT UPPDAGADE SAMMANSLUTNINGEN OVAN HAR STÄLLT TILL MED. Ren förbannad förståndsdiktatur. Hitlerfasoner: OSKYLDIGA MÖRDAS.

   Att ens tänka tanken att ge sig på fritt växande, levande biomassa, växtlighet, träd, enbart därför att träd är träd och växtlighet är växlighet, dessutom i en tid då växtligheten behövs som mest, och som följd av att människorna i samhället upplever inbördes umgängesproblem, att människor hamnat så långt utanför sanning och kärlek att de börjat uppvisa uttalad paranoid skräck för grönska, själva grundvalen för FRIDSAMHET OCH ROFYLLDHET, LIVSKRAFT, att tjejer är rädda för att antastas, våldtas, inte kan få hjälp av samhällets inrättningar att tilltala föremålet för orespekten i nationella kampanjer och driva ut det elaka, att samhället helt saknar kraft att upplysa människor om deras egna grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, om naturens allmänna hälsogrunder och respekt för allt levande, om vådan av att inte beakta den allmänna naturharmonins betydelse för allmän hälsa och välbefinnande, och så se till att utrota allt umgängesvåld med kunskap, sanning och kärlek, inte med yxor, det kommer helt säkert att gå till historien som det i särklass mest korkade tilltaget av alla i mänsklighetens kulturella historia: ”regeringens handlingsplan 2007/2008”.

   Intelligenta Sverige 2015. Sju år efteråt kryper orsaksbilden fram ur gömmorna.

   Rent biotekniskt. Se även Förbannade fascistiska satdjävlar.

   Nu 2015 visar sig konsekvenserna tydligt. Se särskilt med början från Träddöden2015.

 

 

Jämför korrekt, demokratiskt, sätt, (UDHR10Dec1948): ”regeringens handlingsplan 2007/2008”:

 

 

Till alla hushåll i Sverige

— Hej. Sverige upplever grundläggande otrygghet i det allmänna mänskliga vardagliga umgänget.

— Vi behöver din hjälp, dina synpunkter, engagemang och initiativ för att få till stånd en radikal förändring.

 

Inte ett ord. Inte en vink.

 

Se även Förbannade fascistiska satdjävlar.

 

Dissidenter deporteras (Statens Pacifisthat), diskrimineras, dödspsykas. Sverige: Tyska Lydriket; Herrefolket. Mörkläggningspolitik. Inte en förbannad prick har ändrats. Våldet har bara fördjupats:

 

PÅGÅENDE INTERNSTATLIG DIALOG UTOM MÄNNISKOVÄRDETS ERKÄNNANDE:

 

    Länsstyrelser, Kommunbeskrivningar generellt med ”fri sikt mellan träden” (2010);

    Trafikverket med ”Flyktvägar” för gående (2010);

    BRÅ och Boverket med ”Trygghetsvandringar” (2010, upphittat 2015);

    Kommunerna med ”Vi hänvisar till trafikavdelningen” (2012);

    Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond:

    Regeringens handlingsplan (2007/2008) för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

    Länsstyrelserna, Boverket, ”låg skötsel har ofta lett till tät och skrämmande grönska”;

    Verkställande vandaliseringspersonal med ”Det kan ju gömma sig nån bakom” (2012);

 

Så det var alltså DET som var grunden till hela saken: ”skrämmande grönska”. Befolkningen, Staten Sverige, har alldeles i bevisbar detalj tydligt urartat till sinnessjukdom. Se utförligt från Bakgrunden.

 

 

Istället för att INFORMERA BEFOLKNINGEN OM DET ALLVARLIGA TILLSTÅNDET MED SKRIFTLIG UPPLYSNING TILL VARJE HUSHÅLL

— MORALISKT, ETISKT KRIGSTILLSTÅND RÅDER

— OCH SÅ BOTA SYNDROMET med allmänna nationella kampanjer att

 

KOMMUNICERA I MÄNNISKOVÄRDE, UDHR10Dec1948, Kungörelsen åttonde stycket särskilt, be varje medborgare att hjälpa till med förslag, kommunicera i människovärdets erkännande,

upplysa människor om att allt föreställande om våld och tvång hindrar en naturlig livsbejakande GESTALTANDE uppfattningsförmåga som bara skapar ytterligare vanföreställningar av nu tydligt rent folkligt uttryckt bevislig paranoid, sinnessjuk, natur typ skrämmande grönska”,

 

och så jaga ut bovarna effektivt, snabbt och kort, ringa in dem, kartlägga dem, förskaffa sig KUNSKAP,

 

drar Nordkalottens mest framstående sinnesRåd för KlokaVettet 2015, Staten Sverige, ut och börjar

hötta med näven MOT naturen

från runt 2010.

 

BRÅ — Svenska GeneralKonsulatet för Effektiv MänniskoRättslig Hjälp mot Polis, Åklagare, Domare, Allmänhet som systematiskt Dödspsykar Våldsvägrare — kallar det:

 

”sätta ner foten”

.

 

SAMT sprider människorättsligt förnedrande anvisningar offentligt om hur befolkningen ska anställa korståg mot naturen för att mota växtlighet i anledning av allmänt upplevd otrygghet — av inrättningen benämnd trygghetsvandringar

 

 

Det har redan sagts tidigare:

— Dessa AV RENT MÄNNISKORÄTTSLIGA SKÄL BEVISLIGT kräkaktiga speciellt tydligt diktaturkåta inrättningars våldsbejakande befattningshavare VET INTE VAD DET ÄR DE HÅLLER PÅ MED.

 

 

Naturmord verkställs i chockerande omfattning. Se från Bakgrunden. Märken lämnas för hundratals år framöver. Och säkert som graniten i berget finns det personer i den här naturkomplotten, eller vad man ska kalla det, som tycker sig vara rejält smarta i den verksamheten — och utan att lämna information till hushållen om det, heller. 

 

 

Fortsättningen tillhör min/mänsklighetens allmänna Naturvetenskapliga Intressesfär.

 

Jämför (SverigeEtablerade KaxPelle — testa ordningspolisen):

 

— De flesta människor anser och tycker att …

VARJE. Säg efter mig: mänskliga rättigheter har inget med uppfattningar om ”vad de flesta tycker eller anser”. Den avdelningen tillhör fascismen.

 

”Jag menar, VI umgås ju med varandra och kan snacka. Men, HAN, det går ju inte. Och, då menar jag, DÅ KAN JU INTE VI HA HONOM HÄR”. Hyresgästföreningen, Sverige.

 

I en DEMOKRATI intresserar man sig för det som gäller VARJE människas egen individuella RÄTT.

 

Till exempel RÄTTEN ATT SLIPPA UMGÄNGEN MED MER ELLER MINDRE UTTALADE FAMILJÄRA ALKOHOLISERADE PACIFISTHATANDE ALLMÄNGILLEN MED HYRESVÄRDAR SOM ORDFÖRANDE;

”Se till att anpassa dig efter de här människorna”. Ort i Sverige, känd för sin allmänna ouniformerade vardagsnazistiska ådra, sitt uttalade människovärdesförakt och allmänna pacifisthat.

 

Det betyder att obetingade Gilla-Mina-Förslag-Omröstningar INTE har något att skaffa i en demokrati.

Det betyder också att Polis, Åklagare och Domare inte får hänvisa till ”Allmänhetens Intresse”.

— Är ett förslag eller en synpunkt inte förenlig med mänskliga rättigheter, eller om tveksamheter finns, tas det inte ens upp. Det avfärdas omgående. Se även i LAGEN.

   Säg igen. Testa en gång till.

 

Bevisligen — vi välkomnar varje relaterad framställning som kan ge rättelse

Nya svenska statsutropade förståndsuppfattningen (underjordisk lobby från 2010, full aktion 2012) till stöd för skogsnäringen:

 

 

Vägsidesstympning Cykelväg Sverige 2012, Trafikverkets naturvandalisering i närbild: permanent årligt underhållna kalhyggen: all naturlig växtlighet som försöker komma upp slits av, stympas, mejas ner. Det kallas av verket för SKÖTSEL. Låt oss se hur långlivad den benämningen på skrikande uppenbar naturvandalisering kommer att bli.

Foto:  Miljö2012 M3  AvverkningC1  23Mar2012  Bild2 — Nikon D90

 

SANNINGEN OM STATEN SVERIGE 2015/16

 

Våldtäkter mot tjejer utnyttjas som kamouflage av bevisligt tydligt demokratihatande, fridsamhetsföraktande och våldsvägrarutdrivande självutnämnda naturbespottande samvetsöverheter: fascistiska lobbypooler.

 

Naturen är Intelligensens grundval som människan upptäcker lagarna och ordningarna i och genom, inget annat; naturbespottaren hatar den grundsanningen mer än något annat, därför att den fråntar honom föreställningen att Besitta Intelligens

 

Ändamål: för att slippa erkänna våldsvägrare som människor med samma mänskliga rättigheter och därigenom säkerställa den egna parlamentariska representationen för att kunna bygga sig egna skyddade torn mot det allt mer hejdlöst utvällande våldet, i alla umgängen, och som nämnda själva inte lyfter fingret för att motverka spridningen av på det enda sätt som demokratigunderna föreskriver (UDHR10Dec1948). Trafikverket har tydligen utsetts som närmast centralt verkställande naturmördarorgan i ordvalen ”Godhet”, ”Säkerhet”, ”Trygghet”, speciellt ”Skötsel” för naturvandaliseringen. Trafikverket speciellt: samtidigt jättebra institutionsval till allt vidare hjälp för en växande mängd omdömeslösa (mobil-)babblande bilförare som inte alls skulle ha bakom en bilratt göra, så att dessa inte behöver åka på så mycket. Ett ExempelTydligt Naturmördande skräckvälde har uppstått på kort tid; En Tydligt självutnämnd Naturhatande Överhet släpper inte ifrån sig föreställningen om Beslutmässig Överintelligens.

 

Jämför REGERINGSKANSLIETS ÄCKELPROPAGANDA [Regeringskansliets Diktatpropaganda om Mänskliga Rättigheter] OM URSPRUNGET TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: skapelser av en självutnämnd statsöverhet som delas ut åt en lojal underhet: ”Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna”. Jämför korrekt, relaterbar, skrivning: ”Rättigheterna har formulerats gemensamt av staterna”;

 

Förmågan att ta illa vid sig i blotta åsynen av en systematiskt, pågående, våldtäkt tycks helt sakna representation i Sverige.

 

Självutnämnda Naturmördande Naturvandaliserande Naturherrar (resterna efter föregående mandatperiods Hitlersopor som ännu en gång försöker ta sig upp över Kloakkanten) förklarar krig mot Naturen.

 

25Okt2015) framträdde omfattningen. Droppen blev: ”Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond” med ”skrämmande grönska”.

   Forskning.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond är tydligen ett särskilt eminent skolexempel på en särskilt uttalad inrättning i Universum som har speciellt TYDLIGA problem i försöken att få ihop det med respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. UDHR10Dec1948. Se vidare i Fascism.

   Sverige 2015/16 ÄR värre än Europa FÖRE stenåldern. Helt klart.

 

 

Refererade UDHR-artiklar (Ann) framgår ur fri- och rättighetsförklaringen UDHR10Dec1948TILLSAMMANS MED NATUREN.

 

Upplysningen UDHR10Dec1948:

 

ALLMÄN FOLKLIG UPPLYSNING OM INNEHÅLLET I UDHR10Dec1948 har på intet sätt skett här.

STATENS SKYLDIGHET ATT HÖRSAMMA RESPEKT FÖR OCH FRÄMJA IAKTTAGANDET AV GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HAR INTE EFTERKOMMITS ELLER IAKTTAGITS, INTE ENS EN MED ORIGINALETS SYNNERLIGEN KRAFTFULLA ANDEMENINGAR ÖVERENSSTÄMMANDE SVENSKRELATERAD ÖVERSÄTTNING AV ENGELSKA ORIGINALET FINNS I NÅGON OFFENTLIG SVENSK TAPPNING.

 

Ingen information har getts ut till hushållen om en förestående övergripande förändring i naturbilden. Ingen upplysning. Inga kampanjer. Inte ett enda ord. Istället sker (från runt 2010) en plötslig, chockerande skriande omfattande naturvandalisering — med ett slutlig chockerande landsomfattande rent veritabelt miljömord (2012). Ingen som helst förvarning. Bara rakt på. Idag 2015 finns exempel hur kapningsmaskiner runt 15 Juli mejat vägrenar som gränsar till åkermarker och som enbart håller sommarblommor. Det kanske var det som var meningen.

 

Möjligheten att uppleva livsglädje ska tas bort.

 

 

DÅ tydligen ingen instans alls finns i Staten Sverige, hur man än letar och söker som ansluter till centralformen i Förklaringen UDHR10DEC1948, som inte ens finns i någon officiell SVENSK RELATERAD med originalet överstämmande översättning, vilken är då skillnaden mot det här: fascism; 1934; lydrike under HitlerKvarlevor med främsta allmänna intressekännemärke ”Du kör med det där förbannade människovärdet”, polis, åklagare, domstol, öppet pacifisthatande allmänhet? Visa.

 

EXEMPEL I HISTORIEN PÅ SITUATIONER DÄR EN UPPENBART VANVETTIG MENIGHET, ALLMÄNHET, SYSSLAR MED SJUKLIGA EXISTENSIDÉER SOM PÅTVINGAS SPECIELLT NYFÖDDA, FINNS BESKRIVET I MOTSÄTTNINGEN MELLAN KÖTTSJUDARNA OCH JESUS (Bibeln 1917, NT Joh.8:44), VÅRT VARDAGSSPRÅK: — NI HAR JÄVULEN TILL ERAN FARSA. OCH VAD HAN STÅR EFTER, DET HAR NI BEHAG TILL. OCH JUST DÄRFÖR ATT JAG TALAR SANNING, TROR NI MIG INTE.

— KOM I VARJE FALL INTE TILL MIG OCH PÅSTÅ ATT DEN TID VI LEVER I NU 2015/16 SKULLE HA REDUCERADE FÖREKOMSTER. Se mera relaterat i FÖRBANNADE FASCISTISKA SATDJÄVLAR.

 

Svenska Statens sinnessjuka tillstånd 2015 — se även i SVENSKA STATENS MEDVERKAN TILL TJEJVÅLDTÄKTER 2015

 

Människor som anstiftar Naturligt-Utfyllande-Grönska/Växtlighet för medlöperi i våldsgärningar och därför ska huggas ner är uppenbarligen sinnessjuka människor som behöver VÅRD. Det är människor som bevisligen inte är friska. Det är bevisligen människor i vars föreställningsvärld våld och tvång frodas — därför att i DEN NATURLIGA GESTALTNINGEN, naturligt utfyllande växtlighet, EXISTERAR INTE EN PRICK AV VÅLD, TVÅNG, FULHET ELLER ONDSKA. INTE EN ATOM. INGEN ANSATS TILL NÅGOT ONT ELLER ELAKT. INGEN TENDENS TILL NÅGOT ONT ELLER ELAKT EXISTERAR I NATUREN. Så talar människor som framställer ”skrämmande grönska” OM SINA EGNA VÅLDSPROJEKTIONER, EFTERSOM NATUREN I SIN EGEN EXISTENTIELLA GRUND HELT SAKNAR SÅDANA ATTRIBUT, EGENSKAPER OCH RIKTNINGAR; Naturen har ingen sådan formgrund. Meningen om ”skrämmande grönska” kommer inte från Naturen. Då det står klart att meningen om ”skrämmande grönska” inte kommer från Naturen, ska heller inte Naturen lastas för något medlöperi till våld och tvång, fulhet och ondska, eller annat nedlåtande attribut: Naturen ska lämnas ifred. Att rikta misshag mot grunden för hela människans existens, naturens fria orörda växtlighet såsom ”skrämmande”, att BARA INSINUERA ATT naturen skulle innehålla ONDSINTA, ELAKARTADE ASSOCIATIVA ELEMENT som FÖRSÖKER FÖRELAKA DET SOM ÄR skapat och som FÖRSÖKER FÖRSTÖRA formvarelsen människa inom ramar som bestämmer hälsa, friskhet och sundhet, eller att anspela på något SÅDANT BEFÄNGT negativt, alls över huvud taget i den fria orörda naturens gestaltning såsom ”skrämmande”, är definitivt inte tecken på en naturligt utvecklad förståndsförmåga, omdöme eller annan vuxen mänsklig egenskap. Det är ett tvivelslöst tecken på ett sjukdomstillstånd. En sjuklig paranoid omdömesförmåga. Ett rent bevisligt sjukligt sinnestillstånd med alldeles uppenbart innehåll av våld och tvång EFTERSOM INGET SÅDANT EXISTERAR I NATURGRUNDERNA.

 

Avgå.

 

Sinnessjukdomen i Sveriges parlamentarism är bevislig, detaljerat uppenbar:

 

Jorden. Gestaltningen

GESTALTNINGEN med Exempel — människoformen framträder genom naturens allmänna mönster- och växtskrud

 

GESTALTNINGEN nedan i ENKLA exempel (Planets Reguljära Indelning), se även i Landskapsbildens Naturliga Värdegrund.

 

MÄNNISKOR MED TANKEINNEHÅLL AV VÅLD OCH TVÅNG ÄR GARANTERAT PORTADE FRÅN NATURGESTALTNINGENS UNDERSKÖNA OMRÅDEN: VÅLD OCH TVÅNG EXISTERAR INTE I NATURHARMONIN. FINNS INTE EN PRICK. INTE EN TENDENS. INTE MINSTA GRAND AV ANTYDAN. NATUREN VISAR EXCEPTIONELL ROFYLLDHET, UPPHÖJDHET, VARMT OMFAMNANDE BESKYDDANDE SINNESSTÄMNING. DET FINNS BEVISLIGT ILLASINNADE, VÄL VÅLDSFIXERADE FRIDSAMHETSHATANDE PERSONER SOM FÖR SITT LIV INTE TÄNKER SLÄPPA IN VÅLDSVÄGRARE I PARLAMENTEN ELLER SAMHÄLLET GENERELLT OCH SOM I SITT BEVISLIGT PARANOIDA VÅLDSFIXERADE SINNESSJUKA TILLSTÅND FÖRSÖKER MISSHAGLIGGÖRA JUST NATURENS FRIDSAMHETSKRITERIUM, OCH MED ALLA MEDEL UTNYTTJA ALLA KRAFTER SOM FINNS FÖR ATT ETABLERA DEN EGNA HERREÖVERHETSATTITYDEN MED FORTSATT NATURFÖRAKTANDE GRUNDLIGT PACIFISTHAT.

 

— Harmoniska, undersköna, gestaltningar GÖMS av »taskiga associationer» som bottnar i uttryck för våld och tvång; förnekelser av olika slag och sort.

 

En del människor man försöker VISA, verkligen i detalj, ryggar förskräckt tillbaka, tittar hastigt bort.

— Varför då?

— Därför att Naturen i sin grund är REN: ingen skuld; inget dåligt samvete; inga mobbingfasoner.

— Var och en som träffas av det LJUSET, som inte frågar efter innehållet av fridsamhet, kärlek och kunskap, är körd.

Den reaktionen antyder ett speciellt långvarigt mentalt taskigt kulturellt sällskap.

— SVENSKA STATEN, svara:

DIALOG utom människovärdets erkännande är utesluten:

 

Ska de människor nu börja förföljas, gasas ihjäl, eller kanske sättas i arbetsläger, eller kanske tilldelas nackskott direkt av lokala ordningspolisen, de som en gång när det begav sig, före runt 2010 i Sverige, varje vår och sommar gladdes åt HUMANIORAN? Därför att FÖRUT, före 2010 fanns RIKLIGT med tillfällen, speciellt under HELA sommarsäsongen, att studera innehållet. Medan nu, intet. Allt är förstört, nerhugget, vandaliserat.

 

Ska de människorna också mördas, eller är det bara våldsvägrarna som också fortsättningsvis ska mindervärdigförklaras som människor och dödspsykas av polis, åklagare, domare och allmänhet?

 

Jämför FÖRSVARET.

 

ONDSKA, FULHET OCH ELAKHET är oförmågan, eller oviljan, att se det godas alla detaljer genom den sammanhängande fridsamhetsgrunden: sanning och kärlek, LAGEN. Det finns ingenting att välja på: Antingen frågar man efter sanning och kärlek. Eller så bygger man skitkultur enbart genom att öppna käften. Tankeflödet med minnen, reflexioner och associationer går inte att stänga av.

  Ett utomordentligt SKOLBEVIS är det som har avtäckts här: SVENSKA STATENS NATURVANDALISERING. Genom lång kulturell tradition, många generationer, har befolkningen undanhållits grundläggande fostran, kunskap om och inblick i mänskliga rättigheter, sanning och kärlek, naturgrunderna, och därmed utvecklat fräsande naturhat, fräsande fridsamhetsförakt, och som nu också resulterat i en allmän naturattack.

   Jämför bevisformen i SVENSKA STATENS MEDVERKAN TILL TJEJVÅLDTÄKTER 2015.

 

Staten gör inte det staten borde göra. Istället drivs fredliga ut, misskrediteras, hånas öppet, dödspsykas.

Allmän laglöshet.

 

Naturen är fridsamhetsgrunden. Människor som ger sig på fridsamhetsgrunden vet inte vad de håller på med:

Sveriges Naturmord  2015. Det är sinnessjukdom, väl relaterbar, beskrivbar och förklarbar in till atomen SÅSOM grundad på skräck för pacifism, skräck för kärlek, skräck för fridsamhet, skräck för Sanning, skräck för Natur — en skräck, ett spontant upplevt obehag som bara bottnar i en egen favoriserad kärlek till våld, tvång, egensinne, begär, ansvarslöshet, privata herraväldesidéer — DÄRFÖR att det i ett sådant fixerat tänkande och associerande inte finns något annat att välja på i Naturströmmen som enbart grundas på Fridsamhet (Buddhas Nirvana), Sanningen, Kärleken till Naturen, Kärleken till Kvinnan:

 

 

1. Robin Hoods Stövlar [Halvhöga Boots]:

BergLandskap med MellanLiggande Glaciär:

ÄLG på väg:

2. Mustaschprydda Mannen i Stormhatt:

Gestaltningen ändras, samma form

Trafikverkets Kampanj 2012

 

Ytterligare finns på Planets Reguljära Indelning.

 

Kvinnoansiktet i det framforsande vattnet, som (förvånat eller förskräckt) tittar fram och blickar ner på scenen,

i filmen SAGAN OM RINGEN Del II, 02:35:20

(Lavskägge och hans vänner river dammen, scenen då Saruman ser det från sitt torn):

 

 

SPONTANT UPPKOMMEN, ICKE MÄNNISKOSKAPAD NATURLIG GESTALTNING

 

Leonardo da Vinci (1500) beskriver detaljerna på sitt sätt:

 

”Om du ska rita något, titta på någon mur som bildar reliefer eller som är byggd med stenar av varierande sort. I dessa kommer man att få se en motsvarighet till mängder av mäktiga landskap, floder, klippor, träd, vida slätter och berg. Man kan också få se härskaror och mänskliga figurer, undersköna ansiktsuttryck, klädnader och oräkneliga andra ting, vilkas gestalt man kan ändra och improvisera. Dessa ”böljande murar” är som  tonerna av kyrkklockor i vilka man kan höra det namn och ord man själv vill.”,

LEONARDO da VINCI (1452-1519)

Min egen fria översättning från Maurits Eschers publikation The Regular Division of The Plane från 1957 i boken ESCHER, The Complete Graphic Work, Thames&Hudson 1982 s160.

 

BIBELNS GAMLA TESTAMENTE (Bibeln 1917, Jes. 51:1) beskriver för sin del en speciellt (ur-)gammal bekantskap i fenomengrunderna:

 

”Skåda på klippan ur vilken I ären uthuggna, och på gruvan ur vilken I haven framhämtats; ja skåda på Abraham, eder fader, och på Sara, som födde eder.”.

   Inte många har förstått vad gamla testamentet går ut på. Definitivt, tydligen, inte Sveriges Regering och Riksdag, som det får förstås.

 

DET HITTILLS MEST TYDLIGA OCH RIKA enkla EXEMPLET PÅ SPONTANT NATURLIGT MÄNSKLIGT AVBILDANDE MED NÄRMAST FOTOGRAFISK SKÄRPA ÄR NEDANSTÅENDE VÄRLDSKARTA (Världskartan i Slutna materiesystems Energiprincip).

Se beskrivning av kartprojektionen i Västerlandets brist på naturfilosofi. Antarktis inte utritat.

 

JG, Världskartan

Genom växtskruden framträder människans formgestalt — se Särskilt Tydliga Exempel

 

SÄRSKILT GESTALTNINGSEXEMPEL SOM BEVISAR HUR MÄNNISKOANSIKTET OCH MÄNNISKOGESTALTEN FRAMTRÄDER SPONTANT UR ICKE MÄNNISKOSKAPADE FORMER — VÄRLDSKARTAN UTOM ANTARKTIS I SINUSPROJEKTION (mest ytriktiga)

 

Se särskilt det exceptionellt framträdande Indonesiska Mans/Pojkansiktet vid 2:an,

            

samt HuvudBonadsBeprydda Skandinaviska Kvinnoansiktet sett snett ovanifrån övre mitten höger vid 1, hon tittar ner mot Medelhavsområdet,

(Det är Sfinxen som tittar på Pyramidresterna vid Gize ..)

            

samt även i stort hela kartan med Mansansiktets högeröga (3) i Östafrika, näsan vid Indien och munnen nere vid Indonesien — samt möjligen ett antytt Cowboyhuvud uppe vid Mexiko.

   Notera också (2) den alternativa gestalten med bröstpartiet på Indonesienmannens panna och en tydlig liknande romersk soldathjälm på huvudet vid Thailand/Malaysia.

 

 

Avsaknaden av BEKRÄFTANDE ERKÄNNANDE i omgivningen bevisar GRADEN AV NATURLIG FÖRTROGENHET.

— Vill det bevisliga Förbannade Hitlerpacket Sveriges Regering och Riksdag motsätta sig det, eller eventuellt komma med någon jävla Demokratiskt Förankrad Dementi? Säg. Visa.

 

DIALOG UTOM MÄNNISKOVÄRDETS ERKÄNNANDE ÄR UTESLUTEN.

Det är särskilt angeläget att framhålla en RÄTTVIS BILD av den uppdämda specifikt svenska upprördhet som föranlett engagemanget.

 

 

 

Naturvandaliseringen, förebilden

 

Naturvandaliseringens förebild?

 

Förebilder att förstöra, rasera, vandalisera, hävda eget, har ingen naturharmonisk representation.

— Gärningsmännen, naturvandalerna, tror sig alldeles tydligt ha skapat något revolutionerande nytt som, tydligen, ingen kultur före dem känt till, och som uppenbarligen heller ingen frisk naturkultur efter dem kommer att känna till.

 

Vi vet inte, än, hur gärningsmännen tänker sig KONSEKVENSERNA — OM DE HELT ENKELT SKITER I ATT FOLK SNART MÅSTE BÖRJA BÄRA GASMASK, eller om gärningsmännen kanske blir skamsna när missgreppet blir uppenbart för dem, om någonsin med den förhärdade pannfronten.

 

Det är den ena sidan av saken. Sedan finns det den andra sidan av saken:

— Skogsindustrin generellt med sitt internationella vetenskapliga samfund, IPCC-protokoll (Storskalig Skogsmanipulering), allmänna VÄL GLOBALINDUSTRIELLT ETABLERADE föreställningar om sakernas tillstånd.

 

Nämligen:

SkogsEXPLOATERINGsargument,

inte skogsVÅRD:

Etablerad skogsexploatering:

   Det sägs rent ut:

— GALLRING BEHÖVS.

 

”Gallring görs för att vårda och utveckla skogen. Rätt gallrad skog ger kraftigare och mer värdefulla träd.”,

SKOGSSTYRELSEN — Gallring, datumuppgift saknas [Webben24Nov2017-02-15]

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/Avverkning/Gallring/

 

SKOGSSTYRELSEN ser uppenbarligen TRÄD som EN EKONOMISK HANDELSVARA. INTE (BTK) som GRUNDEN FÖR NATURLIG HARMONI, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE.

— Värdeformuleringen talar sitt eget tydliga språk.

 

Naturskogens naturträd är mindre värdefulla, säger Skogsstyrelsen, tydligen.

— Skogsstyrelsen i ljuset av den globala situationen, och som Naturvännerna redan sedan länge uppmärksammat enbart i blotta åsynen av den förödelse som Modern Skogsindustri åsamkar Naturskogen och dess en gång orörda mark:

 

— Är det någon NY naturföraktande pajas som kommit in på scenen?

— Naturskogens naturträd är mindre värdefulla?

 

I DET ENDA VERKLIGA NATURVÅRDANDE SKOGSBRUK SOM NATUREN ALLS UTPEKAR ÅT MÄNNISKAN ATT SYSSLA MED, TAS INGA LEVANDE TRÄD ALLS BORT UR SKOGEN.

— VARFÖR INTE DÅ — DÅ — SKOGSSTYRELSEN, SÄG? VISA.