Lagen i GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2014I26 | Senast uppdaterade version: 2019-10-28 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

GMR | Mark | Internetmyndigheten i Luleå 2013 — LuleåDiktatet | Utropad Diktatur — Praktikexempel | RIKAB Internetkaparen | Sveriges Public Service

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 20Aug2013 E25 Bild39 — 3Jul2012 E12 Bild299 · Nikon D90

 

 

Lagen | InternetKapningen 2013 — Datorer är SPC-egendom | I ALLMÄNHETENS TJÄNST | I ALLMÄNHETENS INTRESSE | TV-lagen | KirunaBrevet | Diktaturen i Sverige 2013+ | Kompetent Domstol

 

 

 

LAGEN I ÖVERGRIPANDE MENING

Naturprinciperna: din fredliga rätt, din fredliga samvaro, din fredliga utveckling

Grunderna i Lagen

                                                                                                                                                                                                                  

RESULTATREDOVISNING UniversumsHistoria Jan2014:

 

MÄNSKLIGHETEN HÅLLS FÅNGEN I MÖRKER OCH OKUNNIGHET AV DEN MODERNA AKADEMINS LÄROSYSTEM

 

Upptäckten av NEUTRONKVADRATEN med ATOMVIKTERNA från ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING från PLANCKS KONSTANT (h=mcr) — neutronen — har i ljuset av experimentellt uppmätta atomviktsvärden alldeles tydligt utklassat modern akademi (MAC). TNED framstår som den nu — här — enda kända stadfästa relaterbara instans som entydigt kan förklara, beskriva och framför alla härleda kärn- och atomfysikens alla detaljer [GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM] i full överensstämmelse med den observerbara naturfysiken: TNED förklarar detaljerna i MAC-teorins tydligt primitiva natur:

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

ENERGILAGEN [POMfysikens tredje princip] med den centrala primära massförstöraren (E=mcc) klargör via ELEKTRISKA LADDNINGENS HÄRLEDNING — den existerar garanterat inte i MAC — de avgörande PLANCKEKVIVALENTERNA. Planckekvivalenterna förpassar med utomordentligt väl relaterbar matematisk och experimentell fysik en gång för alla Einsteins Relativitetsteori till domänen pseudovetenskap. Se speciellt i GPS-exemplet, vic-felet och EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER. Oförmågan att härleda naturgrunderna — atomkärnan — är också det rent formella skälet varför MAC portförbjudit sig själv till en övergripande INSIKT i kosmologin, särskilt tydligt framställt i ämnet LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE. Dagens etablerade vetenskap beskriver i det ljuset enbart experimentella observationer på pseudoteorier: Se särskilt i SVARTA HÅL; Modern akademi har, uppenbarligen, i grund och botten ingen egentlig naturkunskap (Se särskilt Kraftläran i GTaction): garanterat ingen förstår naturen på den moderna akademins begrepp. Du kan när som helst testa sanningshalten i det påståendet för dig själv: Modern akademi har ingen kraftlära (citat). Anledning, främst: vektoranalysen. Se särskilt i MAGNETISKA EXPANSIONSINTEGRALEN (MAC blandar ihop magnetism och induktion; MAC kan varken härleda magnetismen eller induktionen) och särskilt MIT-exemplet. Resulterande situation: Varje ansats till saklig argumentation på den moderna akademins begrepp faller direkt i motsättningar eftersom grundläggande naturkunskaper om krafternas dynamik saknas i MAC. Situationen kan, vad vi vet, inte bli mera kaotiskt än så. Se även Entropin i konkreta praktiska exempel i ENTROPIBEGREPPET I RELATERAD FYSIK som ytterligare understryker kaoset i modern akademi. Där härleds även Plancks strålningslag ur Plancks entropibegrepp — inte Boltzmanns entropibegrepp, märk väl.

   Totalbilden enligt TNED, som i länkstripen ovan, leder till en sammanhängande, fullständigt relaterbar, förklarbar och härledningsbar bild av kosmos, inkluderat MAC-teoriernas pseudokaraktärer förklarade, helt baserat på sanningsbegreppet. Därmed framträder lagen i övergripande mening: ett harmonibegrepp. Se även i SANNINGENS FILOSOFI.

 

För partikelfysiken särskilt, se NEUTRONFRAGMENTEN, KÄRNRADIERNA DEL II, STJÄRNFYSIKEN DEL I (Solfysiken) och DEL II (Stjärnfysiken), samt vidare främst i STRIPE-länkarna på Portalsidan UniversumsHistoria: alla detaljled genomgås relaterat med exempel, referenser, jämförelser.

   Modern akademi (MAC) har för sin del från 1800-talet [ALLA TAL] tydligen bestämt sig för att sänka mänskligheten (AGW) i ett grundligt modernt akademiskt uppfinnarkunskapsmörker. Genom att etablera en särskilt kaxig naturattityd baserad på (särskilt korkad tolkning av Darwin: »intelligensens upphov i MAC», se särskilt i INTELLIGENSENS HEM) att uppfinna snarare än att härleda naturfysiken, och då tydligtvis tillsammans med typformer som (citat) IntelligensensUpphov och HerrefolketsUniversellaÖverhöghet, har mänskligheten också tvingats in i ett motsvarande meritsystem som omöjliggör ifrågasättanden. Se särskilt förnämligt sammanfattat i ENTROPIBEGREPPET i MAC; Naturen i MAC är menlöst skit man inte behöver bry sig i [StatsFröjden2013]. På den skitgrunden har den moderna akademins lärosystem utvecklats till en strängt reglerad meritindustri: Meritsystemet besitter absolut existentiell auktoritet över Befolkningen Jorden: befattningar, jobb, betyg, »kunskaper», »kompetens».

   I samma MAC-uppfinnar-anda (2013 — Se SNR: Regeringskansliets Diktatpropaganda om Mänskliga Rättigheter): mänskliga rättigheter anses vara STATSSKAPADE REGLER — inte som det framhålls i UDHR10Dec1948 medfödda outplånliga egenskaper. Begreppet rättsutövning i MAC befinner sig följaktligen av samma moderna akademiska uppfinnarskäl i »konspiration mot mänskligheten»: DIKTATUREN I EUROPA 2013.

   De vidare undersökningarna i TNED på samma laggrunder — särskilt på området kärnfysik — har visat att alla kärnfysikaliskt uppmärksammande fenomengrunder i MAC kan förstås och förklaras enligt TNED — med MAC-teorierna som primitiva föreställningar om naturfysiken. Se speciellt i ELEKTRONEN — Lambväxlingen · Elektronens g-faktor · Casimireffekten, ELEKTRONEN I MATERIEN, ELEKTRONMASSANS KOMPONENTER. Avsaknaden av kraftlärans begrepp (Centrifugalkraftens begrepp utesluts i MAC) i modern akademi påvisas, beskrivs och studeras särskilt per exempel i GTaction.

 

SITUATIONEN (2013 — mänskligheten i allmänhet) visar att LAGEN — på praktiskt taget samtliga områden — befinner sig under attack — inte sällan direkt formulerat med direkt adress till mänskliga rättigheter [VÄRDEGRUNDERNA] [DIKTATUREN I EUROPA 2013] [GMR] [MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER]. Följande sammanhang ger speciella referenser till en del av den situationsbilden, med en del framträdande direkt konkreta praktiska exempel ur vardagen.

 

 

 

 

 

 

SVERIGE HAR 2013+ KAPAT INTERNET GENOM INFÖRANDE AV SÄRSKILD DATORSKATT

— DATORANVÄNDARDIKTERAT TV-LICENSTVÅNG

— FÖR ATT UNDERHÅLLA STATSPROPAGANDAN SVERIGES PUBLIC SERVICE (här SPC)

 

 

Vad handlar det här htm-dokumentet om?

Lagen — med praktiska exempel. Se särskilt TV-lagen från Sveriges Internetkapning 2013.

— Som innebär vad för mig?

— Din rätt att få vara ifred — tydligen [‡] (frånsett det medfödda tjejvettet) okänd NATURLIG KRAFTGRUND i Sverige 2013+.

   Den här framställningen ska försöka ge tydliga, klara, koncisa, väl relaterbara exempel.

 

 

 

 

Avsikt | IntrångsCertifikat Till Ansvariga | Certifierad Bekräftelse | Datorer är från 2013 SPC-egendom | SPC — Sveriges PubliC service |

 

 

 

Se särskilt med start från (Radiotjänst i Kiruna AB) RIKAB Vanliga Frågor.

Rätta sakfel — mänskliga rättigheter befinner sig explicit 2013+ under (närmast våldsam [SPC]) attack

 

ALLA

— företag, enskilda, statsförvaltningen

— som på något enda sätt intresserar sig för framställningen i detta htm-dokument LagenGMR (eller htm-dokument generellt i UniversumsHistoria) och då

— som anser att någon enda detalj i framställningen

INTE är relaterbart förankrat i respekten för mänskliga rättigheter

 

Se utförligt i

[LAGEN I SYNTES] [DEMOKRATIBEGREPPET] [KOMPETENT DOMSTOL] [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden]

 

uppmuntras absolut här att inkomma med särskilda rättelser — skriften här är som i övriga fall särskilt noga genomgången:

sakfel får — ytterst strängt — inte förekomma i UniversumsHistoria. Inte på några som helst villkors vis. Framställningen ska vara felfri, om alls.

— Din personliga framställning (om ämnet alls intresserar dig)

använd helst en anonym e-postkälla, det är bara din argumentering som räknas, inte vem du är, vi vill inte veta det här***

— ska vara RELATERAD. Övrigt kasseras direkt (eller sparas i garanterat gömda underjordiska arkiv för bevis, om påkallat).

— Kontaktuppgifter i länk med allmänna (självklara) föreskrifter finns på Portalsidan samt i Grunder och Policy och Policy.

 

————***

Bästa sättet: Skaffa dig en egen InternetDomän (kostar runt 300kr/år på t.ex. one.com: obegränsad trafik, 5GB, e-post m.m. rekommenderas); skapa din/er egen anonyma e-postidentitet [som därmed skyddar ditt eget namn och hemvist]; från den anonymen eller akronymen kan du/ni (nära 100% garanterat) kommunicera med vilken som helst InternetDomän, utan risk att behöva avslöja vem/vilka du/ni är eller var du/ni bor.

— Vi rekommenderar den ordningen, speciellt i våra tider där olika hot och intrång mer eller mindre blivit vardagsmat.

Välkommen @INTERNET.

 

 

RIKAB Vanliga Frågor — Se era utförligt i Datoravgift

 

RIKAB Vanliga Frågor

— HUR bär sig en människa i Sverige Jan2014

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

som inte har tv, aldrig haft tv, aldrig kommer att skaffa tv, som inte har någon som helst anknytning till Sveriges Public Service åt för att slippa spionerande intrång från RIKAB?

— Se särskilt i RÄTTSÖVERGREPPEN FRÅN LULEÅ.

 

Har Regeringskansliet/Regeringen/Riksdagen/RIKAB/SPC/InternetMyndighetenLuleå något att tillägga till följande @INTERNET?

Vanliga frågor 1

·          Hur får man RIKAB att låta människor vara ifred, helt och hållet, fullständigt, fullkomligt, totalt?
Svar:
Begå självmord [‡].

·          Vilka instruktioner UTOM DÖDSFALL ger RIKAB för att slippa ha med DEN ÄCKLIGA STÖRANDE INTRÄNGANDE INSPEKTERANDE VERKSAMHETEN RIKAB att göra?
Svar:
Inga.

Vanliga frågor 2

·          HUR ska jag bära mig åt för att slippa ha med RIKAB och DERAS ÄCKLIGA verksamhet att göra?
Svar:
Begå självmord [‡].

·          HUR slipper jag ifrån att ha RIKAB som spionerande inrättning över min individuella existens?
Svar:
Begå självmord [‡].

·          HUR får man RIKAB att sluta snoka omkring i mitt privatliv?
Svar:
Begå självmord [‡].

·          HUR får man RIKAB att sluta misshagliggöra mig som en person som försöker gömma undan saker?
Svar:
Begå självmord [‡].

·          HUR får man RIKAB att sluta spionera på mig som människa?
Svar:
Begå självmord [‡].

·          HUR får man RIKAB att sluta försöka göra intrång i mitt hem?
Svar:
Begå självmord [‡].

·          Har RIKAB något beslut från Regering och Riksdag att låta människor leva och utvecklas ifred?
Svar:
Nej.

·          Räknas en KONDENSATOR också som InternetMottagare?
Svar:
RIKAB bestämmer det själv från fall till fall.

 

 

 

 

Lagen i syntes — KRAFTSATSENAnledning till allmänhetens Okunnighet — utförligt i Lagen

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: 16Maj2013  E6  Bild58  — 24Maj2010 R Bild87 · NikonD90    med kompletterande TEXTTILLÄGG 19Aug2019

TIDLÖST•EVIGT•OSKAPAT ¦ Kan inte ändras eller påverkas ¦ Förstånds- och Fenomenvärldens Förnimmelsegrunder — TAOP ¦ PersonaMemorata ¦ Tillståndsbegreppet ¦ Gravitation och Elektricitet ¦ BioMarkörer

 

Med Lagen i övergripande mening

   beslut har ingen myndighet över gravitation

   beslut har ingen myndighet över elektricitet (värme, ljus; magnetism, induktion)

   beslut har ingen myndighet över människorätt — EFTERSOM .. : igenkännande av en redan av ålder erkänd stadfäst ordning (sanning och kärlek), inget beslut

naturordningen med konsekvenser (LP)

— får tydligen följande förstås,

så som det har framkommit i, här, refererande härledningsbara stycken och avsnitt:

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

Sanningsbegreppet

 

vissheten i framställda påståenden, hävder, meningar, yttringar och förnimmelser, vare sig sanna eller falska

 

stadfäster kunskapen

 

de naturliga principerna — hur PRINCIPERNA sammanhänger, beskriver, relaterar och förklarar NATUREN i sammansättning och beskaffenhet i kraft av fullständigt uttömmande naturvetenskapligt härledbara begrepp inom fysik (fenomenvärld) och matematik (formvärld), och hur dessa områden samverkar i ett gemensamt naturligt härledningsbart lärosystem: naturkunskap, eller bara kunskap i relaterad mening [gen., förtrogenhet med en inneboende ordning (konv. vet., epistemologi); notera att begreppet kunskap i den moderna akademins lärosystem saknar entydig innebörd beroende på sanningsbegreppet som saknar erkännande som föregivet i naturen; se utförligt i SANNINGENS FILOSOFI]

 

som fridsamhetsgrundad.

— Dessa är alla enkla, härledningsbara egenskaper som framgår direkt ur naturformerna, och som ligger öppna för vem som helst att erinra, upptäcka, fastställa och formulera.

— Fridsamhetsgrunden anknyter till grundvalen för alla människors fredliga samvaro, den rätt att få vara, leva och existera som utgör den fredliga samvarons grund, demokratins grundval, och därmed grundläggande mänskliga rättigheter som fullständigt förenliga med Lagen genom sanningsbegreppet och dess stadfästande av kunskapen som fridsamhetsgrundad. 

   Fridsamhetsaspekten i de grundläggande mänskliga rättigheterna (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) framgår direkt i UDHR10Dec1948 [Relaterad genomgång]; Dessa stycken och artiklar och med dem likvärdiga i fridsamhetsgrundernas erkännande, och uppenbarligen inga andra, stadfäster UDHR10Dec1948 som ekvivalent med kunskapsbegreppet generellt — naturprinciperna — och därmed Lagens kraftmässiga innebörd: sättet som Lagen verkar på i vardagens praktik:

Lagbegreppets kraftsats

KRAFTSATSEN:

I klartext: varje rättsutövande inrättning är KRAFTMÄSSIGT underordnad, inte överordnad, mänskliga rättigheter UDHR10Dec1948.

 

Se explicit klargörande, uttömmande beskrivning i Kriteriet på Kompetent Domstol.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 3Jul2012 E12 Bild299 — 15Sep2012 E32 Bild92 · Nikon D90

 

 

 

— Varje inrättning, påstående, mening, hävd och åberopande som inte ansluter till Lagen blir — självexekverar tvunget — en inrättning, påstående, mening, hävd och åberopande som främjar våldsutveckling. Intrång. Allmän Respektlöshet.

 

Högsta Domstolen i Sverige har inget mandat att ändra på den ordningen. Och tydligen heller ingen annan Domstol.

— Du gör som du blir tillsagd. So to speak (det är naturligtvis ett elakt [satiriskt] sätt att säga det på). Det är innebörden i Lagen.

 

Observera att det inte spelar någon roll om Lagenexakt samma dignitet som Gravitation och Elektricitet — erkänns eller inte: Lagen är omöjlig att eliminera, utplåna, ändra på eller manipulera, på exakt samma sätt som Gravitation och Elektricitet — naturprinciperna — är det.

— Förnekas dessa, medför det vådliga konsekvenser. Samma gäller för grundläggande mänskliga rättigheter: obönhörlig våldsutveckling följer.

— Säg det åt Högsta Domstolen i Sverige. Inte ett enda ord har hörts därifrån i ämnet. Inte ett enda knäpp.

Känner du till något närmast lämpligt epitet som MÖJLIGEN kan tillskrivas en dylik uppenbart kräkaktig rättsutövning — rättslig hävd?

   Testa den här [Sanningshatarna]:

— Förbannade fascistiska — våldskåta [‡1] (så det formligen dryper om det) — satdjävlar [‡]: systematiska dödspsykningar av våldsvägrare under hela 1900-talet [StatensPacifisthat]. Noll hotbild. Vad var det du sa för något om att ”Folkets vilja ska utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”? [Artikel 21 UDHR10Dec1948].

— TILLÅT folkviljan att utvecklas fritt, efter fridsamhetsrespektens grunder (Artikel 20|21 UDHR10Dec1948), så ska vi SEDAN se vad som återstår i din/Högsta Domstolens rättshävd och dess anhang sedan den folkviljan fått säga sitt.

   Säg ett enda ord.

— MORAL sa du? Från exakt VAR någonstans? Visa.

 

AnledningenRef

   MEN HERREGUD:

— Varför känner inte mänskligheten till dessa ytterst enkla HÄRLEDBARA naturgrunder?

— Svar: Citat — IntelligensensUpphov, HerrefolksCitatet. Mera utförligt i ENTROPIBEGREPPET I RELATERAD FYSIK och SANNINGENS FILOSOFI och ELEMENTÄR KRAFTLÄRA MED PRAKTISKT JÄMFÖRANDE SKOLEXEMPEL, om ej redan bekant.

   För atom- och kärnfysiken generellt i relaterad mening, se TNED om inte redan bekant: framställningen innefattar, tydligen, MAC som PRIMITIV: jämförande exempel; korsreferenser; citat; förklaring. Läs och njut.

— Som redan tidigare påpekats:

Den moderna akademins lärosystem — väsentligen uppfunnet, inte härlett, under 1800-talet

håller mänskligheten — dig, om inte redan bekant — fången i djupt mörker [DEMOKRATIBEGREPPET] och okunnighet [KOMPETENT DOMSTOL] om naturgrunderna [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden]: påtvingar STATLIGA MERITSYSTEM för jobbanställningar: meriter genom universitet och högskolor som grundas på uppfunna, inte härledda, egenskaper i naturfysiken. Du har inte en chans att protestera för din egen räkning: du måste avtäcka rubbet — ända in i atomens innersta inre djupa Kärna. Inte förr. Rubbet, förklaringen. Minsta fel: du är KÖRD. KillMe.

— Jämför främst PLANCKEKVIVALENTERNA, LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE och Atomkärnans härledning med ATOMVIKTERNA via NEUTRONKVADRATEN som mest centrala exempel: uppenbarligen en ren fullständig, total utklassning av den moderna akademins uppfunna atom- och kärnteori i jämförelse med experimentellt uppmätta atomviktsvärden.

Främst beträffande Sverige: kunskapen om grundläggande mänskliga rättigheter är obefintlig inom rättsutövande inrättningar [JO, JK, RÅ]: än värre i allmänheten i det öppna boendet [GMR]:

— ”Ni bestämmer själva hur ni vill ha det där ni bor” [StatensPacifisthat];

— ”Du kör med det där förbannade människovärdet” ... ;

   Se även i VÄRDEGRUNDERNA med Förklaringen i  Allas lika värde och rätt — att jämföra med sammanhanget i DIKTATUREN I EUROPA 2013: hur Europas stater helt öppet bedriver skändligheter, överträdelser och tydligt tillhyggesutropad dikterande auktoritet mot mänskligheten genom att utropa sig till överhögheter mot helt fredliga människor, våldsvägrare, och så friskriva sig från ansvar för misshandel, träldom, intrång, generellt berövande av mänskliga rättigheter mot helt fredliga existenser, deras fullständiga utrotning ur samhällena genom systematiskt utövad noll erkännande för deras medfödda outplånliga människovärde (Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948): rättsutövningens grundval.

 

— Vad var det du sa för något om »Sveriges Public Service» och ”program i världsklass”?

   Visa.

   Jag ser inget.

 

Lagen — noll våld

Tillhyggesauktoriteter saknar rättslig representation i Lagen.

Det betyder i klartext, här närmast för Sveriges/Europas del Jan2014:

 

det finns ingen rättsutövande verksamhet i Europa som erkänner sig underordnad mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948). Inte alls över huvud taget.

 

— Europa tecknar full våldsanarki i staternas regi: lokala maktpåvar bestämmer från fall till fall [StatsFröjden] vad som verkar mest gynnsamt; Vädjan om respekt för människovärdets erkännande behånas öppet [StatensPacifisthat]: individerna utsätts i allt högre utsträckning för olika typer av intrång, överfall, hot [TrafikverketsNaturavverkningar]. Vi bevittnar, tydligen, en samhällsform i upplösning — precis så som Lagen utsäger i konsekvens [MoralisktKaos]. Europa är, tydligen uppenbart, Laglöst. Fullständigt. Det finns i Sverige, inte alls i Europa vad det verkar, inte en enda rättsutövande inrättning som står upp och säger ifrån — trots att den, och varje enskild människa som säger ifrån, har Lagen på sin sida.

— Vad beror det på? Det enda Svar vi vet: På GRUND AV [Kraftsatsen] att ingen frågar efter Sanningen utvecklas heller ingen RELATERBARHET [‡] i den riktningen. Tankeflödet går, ju som bekant, inte att stänga av. Så: Vad blir effekten? UtellMe.

   Vidare relaterat som ovan i Anledningen.

 

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv — 15Sep2012  E32  Bild92 · Nikon D90 · Detalj — h = 200 M över Sfärytan (R=6,378 T6 M) ser man en kalott med radien r = √(R+h)²–R² = 50509,80103 M ~ 50 KM [5 mil].

 

 

 

Nyligen inträffade/observerade händelser i Sverige (2013) har framtvingat ett angeläget prioriterande fokus:

— Mänskliga rättigheter befinner sig under attack på många olika fronter: Tiden har kommit att understryka domänens suveräna — outplånliga — överhet. Vi studerar hur.

 

 

 

Lagen — Se även delvis mera komprimerat i Lagen I Syntes | Kompetent Domstol |

 

LAGEN I ÖVERGRIPANDE MENING — Naturprinciperna:

din rätt till din fredliga samvaro och utveckling

 

Grunderna i Lagen

KRITERIET PÅ RÄTTSUTÖVANDE KOMPETENS — begreppet kompetent domstol

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

 

Begrepp

Kort refererande begreppsordlista med beskrivande/härledande referenser

LAGEN I ÖVERGRIPANDE MENING

 

SanningenRef — se även Lagen i Syntes

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 3Jul2012 E12 Bild299 — 24Maj2010 R Bild87 · Nikon D90

 

 

NATUREN INNEHÅLLER REDAN ALLA BEVIS FÖR LAGENKul om Svenska Folket kunde upptäcka det också. Testa det här: stäng av teven och gå ut i Naturen. Jaa. HaDuTett. Kräv stopp för naturförstöringen.

 

 

 

Sanningsbegreppet, (ofta associativt identiskt med ett begrepp om kunskap [viss förtrogenhet med något], även kärlek)

 

Jämför Visshetsbegreppet i Modern Akademi;

Sanningsbegreppet är grunden för Universums Historia: visshetsaspekten är helt avgörande för beskrivningarna i fysik och matematik, säkerställandet att varje avsnitt, detalj, stycke, påstående, mening och hävd är utomordentligt väl relaterbart ÅTERFÖRBAR på grundformerna; För fysikens del i PRINCIPERNA (fenomenvärlden) och för matematikens del i FORMFÖRESTÄLLANDET [Atomtriangeln; Nollformsalgebran; Matematikens Fem Grundlagar].

— Sanningsbegreppets definition såsom garanterat kunskapsmässigt fridsamhetsgrundad gör det omöjligt att INTE pröva typen sanningsutsagor från Jesus, Buddha och generellt Gamla Testamentet, se särskilt i SANNINGENS FILOSOFI.

— Just dessa nämnda (och med dem analoga), och inga andra har visar sig förenliga med förankringen i sanningsbegreppet såsom fridsamhetsgrundat; SPECIELLT FRAMTRÄDANDE visar sig generellt hela proklamationen i UDHR10Dec1948, universella deklarationen om mänskliga rättigheter, och där speciellt Kungörelsens Första Stycke: »rättvisans utövande grundval är människovärdets erkännande»: kunskapsgrunderna med allas lika värde och rätt: demokratins fundament.

— Därmed framträder Lagen i vidare mening som ekvivalent formulerbar i en ekvivalent benämning Sanning och Kärlek, se särskilt sammanfattande relaterad beskrivning i Lagen och Lagbegreppet.

— Så kan sanningsbegreppets grundligt väl relaterbara och sammanhängande system av samverkande enheter i Naturen härledas från enkla grundläggande naturbegrepp, av varje enskild sinnesförmögen människa, utan innehåll av oklarheter, frågetecken eller andra hindrande eller skymmande egenheter, och därmed tillämpas på varje individ, varje organ och varje inrättning [Kungörelsen Åttonde Stycket UDHR10Dec1948]: ”varje individ och varje organ i samhället”:

din och min specifika rätt att kontrollera att statsförvaltningen sköter sin del i enlighet med Lagen.

— Sanningen, Kunskapen, Kärleken och Lagen blir därmed i grunden oskiljaktiga NATURLIGT VERKSAMMA fridsamhetsgrundade, via tillståndsprincipen explicit, KRAFTBEGREPP [GTaction] likt Principerna Gravitation [GRIP] och Elektricitet [DEEP]: ingen makt i universum kan frigöra sig ifrån dessa.

Inrättningar som INTE erkänner sig underordnade Lagen, måste tvunget obönhörligt konsekvensmässigt utveckla våld: intrång, hot, orespekt, misshandel, egenmäktighet, självsvåld, vanföreställningar generellt om naturen: diktaturer i olika former.

 

Kunskapsbegreppet, (ofta associativt identiskt med ett begrepp om sanning [viss förtrogenhet med något])

 

Se generellt jämförande begrepp i Visshetsbegreppet i Modern Akademi;

— Eftersom sanningsbegreppet har visat sig bilda hela grundvalen för naturbeskrivningen, blir det hart när omöjligt att skilja begreppet sanning (visshet, vetskap, kunskap) från begreppet kunskap: dessa bägge antar (ofta) varandras innebörder.

— Det finns emellertid i relaterad mening ett sätt att syntetisera

kunskapsbegreppet mera allmänt — testa själv:

 

de naturliga principerna — hur PRINCIPERNA sammanhänger, beskriver, relaterar och förklarar NATUREN i sammansättning och beskaffenhet i kraft av fullständigt uttömmande naturvetenskapligt härledbara begrepp inom fysik (fenomenvärld) och matematik (formvärld), och hur dessa områden samverkar i ett gemensamt naturligt härledningsbart lärosystem: naturkunskap, eller bara kunskap i relaterad mening [gen., förtrogenhet med en inneboende ordning (konv. vet., epistemologi); notera att begreppet kunskap i den moderna akademins lärosystem saknar entydig innebörd beroende på sanningsbegreppet som saknar erkännande som föregivet i naturen; se utförligt i Visshetsbegreppet i Modern Akademi i SANNINGENS FILOSOFI]. Se även i

[LAGEN I SYNTES] [DEMOKRATIBEGREPPET] [KOMPETENT DOMSTOL] [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden]

 

Rättvisans grundval, Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948;                      

 

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

Det är Lagen i syntes — de tre centralbegreppen: sanning, kunskap, rättvisa. Se även särskilt i Lagen i syntes.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

   Notera särskilt:

— I den moderna akademins lärosystem omöjliggörs enhetligheten i samtliga ovanstående omnämnda detaljer på grund av uppfinningsgenialiteten från 1800-talet att det är den akademiska människan som har uppfunnit — skapat — och uppställt matematiken [CitatSverigesRadioVetandetsVärld1988], samt i övrigt anspråk på människan som universums herre [HerrefolksCitatet], Se även Visshetsbegreppet i Modern Akademi; Naturen enligt MAC representerar ingen ursprunglig boning för begreppet INTELLIGENS. Hela domänen Universums Historia är tillägnad exempelformer i ljuset av just den attityden: primitiv förståndsuppfattning: stor våldstendens: låg förmåga att härleda naturgrunder: omfattande kvinnoförakt; grundläggande fridsamhetshat; stor förkärlek för självinbillad och självproklamerad överhet, i synnerhet den som ger sig på våldsvägrare.

 

KompetentDomstolDemokratibegreppet | Lagen | Lagen i syntes | Sanningen | Begrepp | EXEMPEL PÅ INKOMPETENT DOMSTOL 2013+

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 20Aug2013 E25 Bild39 — 3Jul2012 E12 Bild299 · Nikon D90

 

Vad är en KOMPETENT DOMSTOL?

Rättsutövningens grundval

 

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,”;
”EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,”

Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948

 

är sanningsbegreppet med fridsamhetsgrunden och därmed mänskliga rättigheter. Se utförligt hur dessa sammanhänger i en och samma enhet i Lagen, om ej redan bekant. Med andra ord EXAKT ovanstående text i (perfekt) syntes.

 

En kompetent domstol är varje rättsutövande inrättning som erkänner rättvisans grundval som

människovärdets erkännande: domstolen är underordnad, inte överordnad, rättvisans grundval,

människovärdets erkännande: domstolen ska utöva, inte diktera, rättvisans grundval. Se även Kraftsatsen.

 

Kompetenta Domstolens rättsutövning — Kompetent Domstol

I andra ord enligt sanningsbegreppet [Lagen i syntes]:

 

En domstol

enligt rättvisans grundval, rättsutövning i praktisk mening

— SKALL vara fullständigt, totalt, absolut PARTISK FÖR MÄNNISKOVÄRDETS ERKÄNNANDE: i varje fråga, sak, ärende, situation, tillstånd, yttrande, dom, förrättning. Undantag existerar inte.

— En domstol får följaktligen under inga som helst omständigheter

enligt rättvisans grundval, rättsutövning i praktisk mening

— framställa sig ÖVERORDNAD — samma som självsvåldigt utnämnd som Domare över Mänskligheten — rättvisans grundval.

 

— En domstol SKALL utöva rättvisans grundval. Inte sätta sig själv över rättvisans grundval.

 

Jämför Artikel 8 UDHR10Dec1948:

 

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution of the law.”;

Var och en har rätt till effektfull hjälp av kompetenta nationella domstolar i handlingar som kränker grundläggande rättigheter tillerkända honom genom lagens författning.”,

:

Vill Regeringskansliet visa vänligheten att ge ett — det räcker med ett enda — exempel i Sverige Jan2014, Please, Snälla?

   Visa. Det räcker med ett enda, tack så hemskt mycket.

   Jag ser inget.

— Har du frågat på RIKAB?

— Eller varför inte testa med InternetMyndigheten i Luleå?

 

 

Sker det, har domstolen alldeles tydligt, klart och tvivelslöst förverkat sin kompetens som praktiskt rättsutövande inrättning EFTERSOM domstolen då tydligen saknar beröring med rättsutövningens grundval, som ovan [Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948].

 

— Vad innebär det, då, att hela samhällssystem [DIKTATUREN I EUROPA 2013] praktiserar inkompetens i rättsutövningen?

— Precis vår egen nutida samhällssituation idag (Jan2014): eskalerande, ostoppbart våld som bara tar sig allt flera, nya vägar, allt djupare in i folklagren: intrång, självsvåld, självutnämnd egenmakt (i princip: spiralerande våldtäkt [StatsFröjden]). Begreppet heder undertrycks av de inkompetenta domstolarna, de enda som finns, då de själva utgör de främsta sätena för att hindra medvetandegörande om människans verkliga inneboende outplånliga värde och värdighet. Situationen utvecklas kontinuerligt i domstolarnas fortsatta vägran att erkänna rättsutövningens grundval; domstolarna anser istället sig själva överordnade Lagen.

— Vad kan stoppa den otäcka utvecklingen?

— Insikt. Det är tydligt att så länge omfattningen INTE imponerar, heller ingen bryr sig. Bara en fråga om TID, således, och hur mycket människorna TÅL innan man säger STOPP. Därför att ytterst sett kommer ingenting alls att återstå om våldet får härja fritt

— Finns det någon SKRIFT som omnämner »det rent psykologiska fenomenet» som sådant?

 

VåldetRef

Testa den här (centralt markerat sammanhang): ’våldet reser sig till spö för vanvettet’ [Kraftsatsen]:

 

— Observera att framställningen INTE grundas på någon RELIGIÖS uppfattning:

— Notera att ”ogudaktighet” i engelska versionen (King James Bible) motsvaras av wickedness, sv. vanvett närmast; Centralstället nedan i King James Bible Ezeikel 7:11:

Violence is risen up into a rod of wickedness: none of them shall remain, nor of their multitude, nor of any of theirs: neither shall there be wailing for them.”, http://www.kingjamesbibleonline.org/Ezekiel-7-11/ | http://www.kingjamesbibleonline.org/Ezekiel-Chapter-7/ :

— I SANNINGENS FILOSOFI genomgås f.ö. grunderna varför INTE Kristendomen ansluter till Jesus. Se särskilt i PAULUS LYDNADSLÄRAPaulus Gudsvisdom») för att undvika onödiga missförstånd i koppling till Universums Historia @INTERNET:

 

  1.  Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

  2.  Du människobarn, så säger Herren, HERREN till Israels land:

      Änden!  Ja, änden kommer över landets fyra hörn.

  3.  Nu kommer änden över dig, ty jag skall sända min vrede mot dig

      och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina styggelser

      komma över dig.

  4.  Jag skall icke visa dig någon skonsamhet och icke hava någon

      misskund; nej, jag skall låta dina gärningar komma över dig, och

      dina styggelser skola vila på dig.  Och I skolen förnimma att jag

      är HERREN.

 

  5.  Så säger Herren, HERREN: Se, en olycka kommer, en olycka ensam i

      sitt slag!

  6.  En ände kommer, ja, änden kommer, den vaknar upp och kommer över

      dig.

  7.  Ja se, det kommer!  Nu kommer ordningen till dig, du folk som bor

      här i landet; din stund kommer, förvirringens dag är nära, då

      intet skördeskri mer skall höras på bergen.

  8.  Nu skall jag snart utgjuta min förtörnelse över dig och uttömma

      min vrede på dig, och döma dig efter dina gärningar och låta

      alla dina styggelser komma över dig.

  9.  Jag skall icke visa någon skonsamhet och icke hava någon

      misskund, jag skall giva dig efter dina gärningar, och dina

      styggelser skola vila på dig.  Och I skolen förnimma att jag,

      HERREN, är den som slår.

 10.  Se, dagen är inne; se, det kommer!  Ordningen går sin gång, riset

      blomstrar upp, övermodet grönskar;

      >Jes. 10,5.

 11.  våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten.  Då bliver

      intet kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av deras gods,

      och till intet bliver deras härlighet.

 12.  Stunden kommer, dagen nalkas; köparen må icke glädja sig, och

      säljaren må icke sörja, ty vredesglöd kommer över hela hopen

      därinne.

 13.  Säljaren skall icke få tillbaka vad han har sålt, om han ens får

      förbliva vid liv.  Ty profetian om hela hopen därinne skall icke

      ryggas och ingen som lever i missgärning skall kunna hålla

      stånd.

 14.  Man stöter i basun och rustar allt i ordning, men ingen drager

      ut till strid; ty min vredesglöd går fram över hela hopen

      därinne.

 15.  Ute härjar svärdet och därinne pest och hungersnöd, den som är

      ute på marken dör genom svärdet, och den som är i staden, honom

      förtär hungersnöd och pest.

 16.  Och om några av dem bliva räddade, så skola de söka sin

      tillflykt i bergen och vara lika klyftornas duvor, som

      allasammans klaga.  Så skall det gå var och en genom hans

      missgärning.

      >Jes. 38,14.

 17.  Alla händer skola sjunka ned, och alla knän skola bliva såsom

      vatten.

      >Jes. 13,7. Jer. 6,24.

 18.  Människorna skola kläda sig i sorgdräkt, och förfäran skall

      övertäcka dem, alla ansikten skola höljas av skam, och alla

      huvuden skola bliva skalliga.

      >Jes. 3,24.

 19.  Man skall kasta sitt silver ut på gatorna och akta sitt guld

      såsom orenlighet.  Deras silver och guld skall icke kunna rädda

      dem på HERRENS vredes dag, de skola icke kunna mätta sig därmed

      eller därmed fylla sin buk; ty det har varit för dem en

      stötesten till missgärning.

      >Ords. 11,4. Sef. 1,18.

 20.  Dess sköna glans brukade man till högfärd, ja, de gjorde därav

      sina styggeliga bilder, sina skändliga avgudar.  Därför skall jag

      göra det till orenlighet för dem.

      >Hos. 2,8. 8,4.

 21.  Jag skall giva det såsom byte i främlingars hand och såsom rov

      åt de ogudaktigaste på jorden, för att de må ohelga det.

 22.  Och jag skall vända bort mitt ansikte ifrån dem, så att man får

      ohelga min klenod; våldsmän skola få draga därin och ohelga den.

”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Hes. 7:1-22

http://runeberg.org/bibeln/26_07.html

 

Situationen Jan2014

Med den överhalningen, i ljuset av dagens situation (Jan2014): Det finns inte så mycket annat att välja på, snart sagt som det ser ut.

— Anarki. Sanningshat. Statens dödspsykningar mot våldsvägrare under hela 1900-talet. Garanterat NOLL begrepp om heder i Sverige [‡]. Fridsamhetsförakt generellt utbrett ”Du kör med det där förbannade människovärdet” [‡]. Intrång [‡]. Orespekt. Överfall. Våldtäkter [‡]. Självsvåld. Egenmakt. Också motsvarande Slickeri i Kubik [‡].

— Jäkla Kul Ställe. Möjligen något i stil med Gandalf (Sagan om Ringen) kan klara en ordinär trottoarnavigering i det Kungadömet. Knappast något annat.

 

Under snällt räknat 100 år har Domstolarna i Sverige praktiserat Egen Överhöghet [‡1] [‡2].

— I ett enda penndrag står det klart hur det förhåller sig med Den Typen av Överhöghet.

— Makttarva, fascistkräk [‡1] [‡2.2]: Noll naturvett, absolut rättsauktoritet.

 

 

 

InternetKapningen2013LuleåDiktatetUtropad Diktatur — Praktikexempel — Diktaturen i Sverige 2013 — Praktikexempel — KirunaBrevet — Inledning

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 3Jul2012 E12 Bild299 — 20Aug2013 E25 Bild18 · Nikon D90

 

 

NATUREN INNEHÅLLER REDAN ALLA BEVIS FÖR LAGENKul om Svenska Folket kunde upptäcka det också. Testa det här: stäng av teven och gå ut i Naturen. Jaa. HaDuTett. Kräv stopp för naturförstöringen.

 

 

Scenario: 2013 lägger SPC ut sin produktion @INTERNET — utan produktinformation [FELET]. Strax efter (ingen exakt CaseHistory är här känd) hakar RIKAB på med typen Utskickade IndividSpionage [‡] — eller rent allmänt att RIKAB föregår (det efterföljande) LuleåDiktatet med meningstypen (heller ingen exakt CaseHistoryDokumentation finns här på den detaljen): »TV-licens ska nu betalas av alla datorinnehavare — eftersom SPC lagt ut sin produktion @INTERNET».

— I själva den hävdande, inträngande, verkställande meningsformen, är det — alltså — tydligt att det är RIKAB som INTRODUCERAR ett SITT eget utnämnda INDIVIDÖVERVAKNINGSSPIONAGE [‡] — och som FÖRST senare [LuleåDiktatet] RIKAB får bekräftelse på från en inhemsk rättsutövande inrättning »Kompetent Domstol». Det är i varje fall det övergripande händelsesammanhanget som framträder i hela den remarkabla historien om hur Sverige kapade Internet 2013 — utan att redan anslutna SPC-medlemmar märkte av minsta lilla darrning: alla med på samma Fartyg, samma Destination. Vi studerar det särskilt.

 

Sveriges INTERNETKAPNING 2013

Sveriges INTERNETKAPNING 2013

 

Situationen nu (2013+) för alla

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

uppvisar samma PRINCIPIELLA fason som omkring 1870 [‡] i Europa (alla utom England):

— I den samlade fredade mänskligheten, då före 1870 ännu fri från statsauktoritära våldsöverhögheter, bröt sig omkring 1870 en självutnämnd tillhyggesauktoritet in i mänskligheten (Europa — utom England) och krävde ALLMÄN VÄRN(betalaMig)PLIKT.

— Exakt samma principiella fason.

 

— I den samlade FREDADE MÄNSKLIGHETEN @INTERNET 2013 bryter sig 2013 en SAMMANSATT självutnämnd PROPAGANDAauktoritet in i mänskligheten (SPC Sverige) och kräver ALLMÄN InternetBETALPLIKT för

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

att underhålla en avgränsad nationell propagandaverksamhet — av dessutom speciellt tydligt och väl relaterbart BEGRÄNSAT FÖRSTÅNDSINNEHÅLL [TNED] [UniversumsHistoria] [Lagen]: en minutiöst bevisligt PRIMITIV inrättning SPC söker tydligen hävda — diktera — sin programvaruproduktion ÖVER mänskligheten — alla, varje

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

— Intrångsauktoriteten RIKAB påstår sig genomföra sin Internetkapning ”på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering” [‡] med stöd i LAGEN FÖR FINANSIERING AV RADIO- OCH TV-UTSÄNDNING I SVERIGE [TV-lagen],

 

Men den lagtexten (utförligt i TV-lagen) innehåller på inget enda sätt eller vis någon sådan fason — se jämförande lagbeskrivning från LuleåDiktatet:

 

Ett tydligt INTRÅNG har inträffat 2013+ i en redan etablerad verksamhet @INTERNET — i tydligt syfte att på INTERNETS redan etablerade tekniska grund framhäva RIKABsMinaEgnaFavoriter [KirunaDiktatet] — Sveriges Public Service (SPC):

— Inträngaren tar InternetKommando och hävdar utvidgad allmän regionalt avgränsad folklig maskininnehavsavgiftsplikt [LuleåDiktatet] [Datoravgift] [SPC-brotten] för

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

Konstigt att Sovjet på sin tid inte tänkte på den enkla lösningen, SPC/RIKAB/LuleåMyndigheten: skriv ut det bara, öppet: »Nu LYDER ni!». Waff.

 

Resultat: RIKAB [‡] har TYDLIGEN [‡] utan något som helst uppdrag eller laglig grund »skapat en egen RIKAB-lag» som RIKAB nu, tydligen, försöker åberopa (pracka på [‡] den icke tv-användande befolkningen) med hänvisning till »Svenska Statens Domsrätt».

   RIKAB verkar helt strunta i [‡] varje form av egen medvetenhet om den tydligt olagliga verksamheten [SPC-brotten] — inkluderat att RIKAB uppenbarligen struntar i — det för Lagen avgörande: hörsammandet av respekt för mänskliga rättigheter:

skillnaden mellan kompetent och icke kompetent domstol [‡].

 

BakgrundInternetkapningens bakgrund i Sverige 2013

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: lilla 24Maj2010 Bild87 — stora 3Jul2012 E12 Bild301 · Nikon D90

 

 

2013:

2013 utropas [‡] tydligen från RIKAB — Internetkaparen allmän betalplikt för DE svenska

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

:

alla svenskar som innehar InternetMottagare:

— Men du. RIKAB måste ha förbisett det — alla är sååå invanda vid tv numera, att man inte tänker på annat.

— Du menar att RIKAB förbisett erkännande av rättvisans grundval [‡]?

— I så fall FÖREFALLER saken snarare handla om att RIKAB fullkomligt struntar i mänskliga rättigheter:

— »Svenska Staten» — LuleåMyndigheten »på uppdrag av RIKAB», eller vad det är dessa eminenta damer och herrar pysslar med — bestämmer InternetAnvändarEgenmäktigt att lokalt avgränsade Internetanvändare, svenskar som INTE är tv-anslutna, svenskar som INTE använder den statspropagerande verksamheten [SPC], ändå — likväl — skall betala särskild Internetanvändaravgift TILL SPC);

— Och: DET skall verkställas i den tidigare helt fredade världsdomänen INTERNET.

   Visa gärna att dessa påstående är HELT galna — ingen skulle bli gladare än jag för en sådan bevisning.

   Syftet som alldeles tydligt, klart och uppenbart framträder inför alla, varje

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

:

att plötsligt året 2013 hoppa in på @INTERNET-scenen, tvinga Internetanvändaren GENERELLT att associera sig med/finansiera verksamheten SPC, Sveriges Public Service generellt. Eller alternativt SKITA I ATT så sker — eftersom intrånget, kapningen, grundas på en BEKVÄMLIGHET — själva SPC-kapningen — för redan SPC-anslutna medlemmar.

— Ingenting finns i TV-lagen som berättigar till en sådan handling, en sådan Internetkapning, en sådan FAVORISERING av en viss sammanslutning framför en viss människomassa, i allra största synnerhet INTE PÅ KREDIT AV EN REDAN ETABLERAD VERKSAMHETS KREDIT — @INTERNET — SOM GARANTERAT INTE HAR MED den redan enligt TV-lagen etablerade SPC-medlemsamhörigheten att göra. Se särskilt från LuleåDiktatet.

Handlingen är klart olaglig.

 

Kompetent domstol [‡]? Visa. Jag ser ingen.

 

Avsikt

INFÖRD INTERNETKAPNING 2013 I SVERIGE — av RIKAB MED SAMTYCKANDE [SPC/InternetMyndighetenLuleå]

Avsikten med denna skrift:

 

— Först och främst att tydliggöra sammanhanget, den nu rådande situationen (Jan2014), främst för de personer som bär ansvaret för det inträffade, och därmed deras grundläggande ansvar att ge rättelse, att återställa respekten för @INTERNET, att låta människor i en redan etablerad verksamhet, @INTERNET, som på intet sätt har något med [SPC] Sveriges Radio TeleVision att göra, vara ifred.

 

Internet har fram till intrånget från Sverige/RIKAB 2013 [‡] varit ett fridsrättsområde, helt fritt från övergripande, styrande, användarbestämmande, verksamhetsauktoriserande inrättningar (Jämför SjälvUtropade StatsTillhyggesAuktoriteter i Europa från 1870 [‡]).

— Internet hade fram till 2013 byggt på redan väl etablerade marknadsregler:

 

man betalar för den Internettjänst man vill få tillgång till, om inte redan framställd och tydliggjord som gratis och fri vara.

 

Alla människor i hela Världen har respekterat det. Och det har gjort @INTERNET till en starkt växande förgrening i människornas, främst, PRODUKTIVA engagemang sett till mänskligheten som helhet: fri och öppen kommunikation, utbyte och samvaro, utan någon annan särskild avgift än den som är förknippad med den rent tekniska distributionsavgiften från Internetleverantörer (typ [2014] runt 300kr/mån).

 

Lagtexten Finansiering av Radio- och tv-utsändning [Se TV-lagen]

har heller aldrig varit avsedd eller åsyftad att göra intrång på, avse, eller utpeka något verksamhetsområde typ Internet

som avgiftspliktiga Sveriges Public Service inte har med att göra:

 

Nämligen det fria, öppna, HELT användaroberoende, icke-auktoritetsstyrda @INTERNET.

   Nu 2013+ har Sverige tydligen förstört det.

   Från 2013+ har plötsligt, just, en sådan fridsförstörande auktoritet trängt sig in @INTERNET:

 

— En statsstyrd propagandaverksamhet,

RIKAB/SRTV/SvenskaStaten/SverigesPublicService/SPC, har TYDLIGEN 2013 brutit sig in i/på Internet och börjat kommendera sig själv integrerad i avgiftsplikt för Internetanvändning;

 

Det finns många olika sätt att beskriva intrånget på — alla är viktiga att understryka, så långt det går:

 

— Svenska staten påtvingar plötsligt 2013 [‡] varje icke SPC-medlemsansluten Internetanvändare — i prioriterad dikterande favör för redan SPC-anslutna medlemmar — ett underhåll av verksamheten RIKAB/SRTV/SvenskaStaten/SverigesPublicService/SPC med 171kr/mån extra — ungefär en splitter ny dator (10.000kr) vart femte år:

 

— RIKAB/SRTV/SvenskaStaten/SverigesPublicService [‡] kräver tydligen från 2013+

en extra månatlig avgift 171kr/mån — kostnaden (2014) för en ny dator vart femte åt — att påtvingas varje SVENSK

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

Det FÖREFALLER vara av typen ETABLERAD GANGSTERVERKSAMHET: Införd InternetDiktatur. Stöld. TjänandeTvång.

 

 

Skriv ut det särskilt RIKAB: »Du SKALL tjäna oss».

 

 

INTERNETKAPNINGEN AVTÄCKER ETT FÖRTRYCKT FOLK

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: lilla 16emJun2013 E18 Bild1 — stora 3Jul2012 E12 Bild301 · Nikon D90

 

 

 

— En införd Internetdiktatur — regelrätt InternetKapning — får alltså förstås ha framträtt 2013+ med en från RIKAB tydligt utfäst dignitet av Svensk Uppdragsdikterad Propagandaverksamhet [‡]:

— Av KirunaBrevet som det får förstås framgår särskilt tydligt HUR den Uppdragsdikterade Propagandaverksamheten INTAR DIGNITETEN AV

 

en särskilt förnämlig Programvara med Gudomligt Proklamerad Oundgänglighet för Individens Utveckling,

det utsända propagandabrevet från RIKAB ”Kiruna, november 2013”, med direkt tydligt anvisade användardiktat av typen ”på uppdrag av dig” och »riktigt bra program»

 

så att befolkningen är HELT säker på att befolkningen VET vad RIKAB tycker att befolkningen SKALL anse är BRA för befolkningen [‡].

 

— Internetkapningen avslöjar något annat: ett nedsövt statssönderpropagerat Folk [‡] som aldrig tillåtits utveckla kärlek till sanningen, som hålls fångna i mörker och okunnighet [‡].

:

HÄR får vi veta vad befolkningen tycker är bra för det som RIKAB anser att befolkningen tycker att befolkning ska ha.

 

[Se särskild inskannad brevkopia; i samarbete med InternetAkronymen BellDharma för allmänhetens kännedom i publikation @INTERNET och mitt tillstånd att ersätta/kopiera över adressaten med

BellDharma, Vintergatan 133 LGH 007, 10010 UNIVERSUM, samt särskilt inlagda färgmarkeringar i texten för att markera nyckelsammanhang]

http://www.universumshistoria.se/RIKABdiktat2013cop.JPG

 

I parentes sagt — det förtjänar att återerinras

Situationen är, tydligen, av exakt samma art, typ, natur och form som den under senare delen av 1800-talet, närmare bestämt omkring 1870 [‡]: Praktiskt taget över en enda natt trängde sig en uniformerad självutropad självutnämnd tillhyggesauktoritet in i hela Europa (alla utom England) och proklamerade ”allmän värnplikt” — under hot av bestraffning mot den som vägrar lyda tillhyggesöverheten. Så har också våldet spritts i bygden. Men särskilt många i speciellt Sverige förstår inte det sammanhanget — just på grund av det samtidiga konsekvensartade undanhållandet från staten av möjligheterna för en fritt utvecklad folkvilja, grundad på respekt för det fredligas grunder — helt okänt i Europa 2014 [DIKTATUREN I EUROPA 2013]. Det finns ingenting sådant i Europa idag 2014. Dödspsykningarna mot våldsvägrare enbart i Sverige under hela 1900-talet från polis, åklagar och domarväsende [StatensPacifisthat] är bevisbar historisk dokumentering i ämnet.

 

                                                                                                                                       

Sverige som en (nu, återigen [HistorienBakom]) frihetförstörande, frihetsstörande aktör i Världen 2013+ med intrång och beslagtagande av den tidigare fria och öppna Internetverksamheten, kommer naturligtvis att medföra ytterligare handlingar av liknande art. Det råder inget som helst tvivel om den saken. Historien bevisar mönster och förekomster.

:

Internetauktoriserad individövervakning: Lokala InternetAuktoriteten 2013+ här heter RIKAB, enligt Förvaltningsrätten Luleå, m.fl..

— ”Kiruna, november 2013”;

— »Staten» DIKTERAR INSYNSRÄTT I DATORANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

 

 

— Vad vi vet: Den värsta form av DIKTATUR mänskligheten ALLS kan råka ut för: tvång att underhålla brott: tjänstetvång: fullständig rättslöshet — självutnämnt godtycke: anarki.

 

 

Upplösningen

— Internetkapningen grundas på felaktig lagtolkning — eg. inkompetent domstol (SPC-brotten): verksamhetsbegreppet utformar TV-lagen, inte maskinvarubegreppet — se utförligt i jämförande korsreferens från LuleåDiktatet

 

De

främst som det får förstås forts.

 

eftersom lagen inte förbjuder företag att lägga upp varor på Allmänna Torget utan att avkräva betalning för varornas användning [SPC];

Datoravgift — SPC ska ha betalt för datorinnehav

— Jo.

— Det är visserligen inte förbjudet enligt någon lag att ge ut varor gratis. Men hur ställer sig lagen till en situation där utbjudning av en fri vara medför ett samtidigt intrång hos vissa människor i deras redan etablerade verksamheter,

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE SPC/LuleåKapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

Allmän användning av dator för

 

elektronik

mekanik

styr- och reglerteknik

maskinteknik

allmän hobby

fotografi

egna privata författningar

eget privat artisteri

 

helt utan varje koppling till Internet/SPC: »du SKALL betala extra avgift med SPC-underhåll 171kr/mån»:

 

— »Vi ska in i din bostad och KONTROLLERA DITT DATORINNEHAV», att du inte har gömt någon avgiftspliktig utrustning. Och;

 

— Ja. Absolut. Sysslar du ENBART med fotografi, eget författande, OCH har en dator för det SKALL du också från Internetkapningen 2013+ betala SPC-avgift 171kr/mån.

— Så, jag får över huvud taget inte HA en dator FRI från SPC-associerat betalningspliktigt underhåll?

— Det är korrekt uppfattat, ja. Datorn är SPC-avgiftspliktig — SPC-egendom — med ca 10.000 kr extra per fem år.

— Äh. Vafan. Är det här nåt jävla skämt?

— Blodigt allvar.

— Och hur ska jag då bära mig åt för att bli av med en sådan uppenbart äckligt påträngande inrättningsbestämmelse:

— HUR plockar jag sönder min dator för att den INTE ska föranleda SPC-associerat avgiftspliktstvång, för att HELT bli av med er, era äckliga svin?

— Och VEM avgör det?

— Ska folk från RIKAB springa omkring i mitt hem och snoka, spionera, och leta efter EVENTUELLT UNDANHÅLLNA undangömda, avgörande ELEKTRONIKKOMPONENTER, eller?

— Lägg av.

— Det finns bara ett sätt, vad vi har förstått: begå självmord. Då först upphör Spionaget [‡].

 

människor som inte har någon som helst koppling, anslutning eller beröring eller samröre med varan eller det företag som lägger ut varan?

— OM en handling medför INTRÅNG av något enda slag, om så bara mot en enda människa i den människans egen fria rätt att välja själv, är handlingen uppenbarligen olaglig.

— Man får inte KAPA — göra intrång på eller i — rätten till fredad, oberoende samvaro (Artikel 20.1), heller inte göra intrång, kapa, rätten att INTE påtvingas samhörighet med någon sammanslutning (Artikel 20.2) — SPC.

SPC-handlingen MEDFÖR just det: redan etablerade Internetanvändare som INTE kopplar SPC påtvingas PLÖTSLIGT associationLuleåDiktatet, RIKABdiktaturen, KirunaBrevet.

Det är definitivt lagbrott [SPC-brotten]. Se även Lagen i Syntes, om ej redan bekant.

— Allmän gratis utbjudning av en strängt licensreglerad verksamhet — SPC, TV-lagen — kan för sin del KNAPPAST anses som någon som helst form av laglig — med TV-lagen förenlig — verksamhet. Hur man än vänder och vrider på den specifika Internetkapningen 2013+, är det tydligt att det intrånget i sig INTE är lagligt (förvaltningsmissbruk, egenmäktigt förfarande) — just med hänsyn till och referens till gruppen icke SPC-anslutna medlemmar: SPC-kapningen av Internet 2013+, tilltaget i sig, innebär tydligen att hela TV-lagen plötsligt sattes ur spel;

plötsligt 2013+ dikteras tv-licenstvång — SPC-associationstvång — mot

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE SPC/LuleåKapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

forts.

ansvariga för Internetkapningen (RIKAB 2013) menar att Internetkapningen

— det extra avgiftstvånget 171kr/mån för varje Internetanvändare från 2013

— i själva verket skulle besitta STÖD I LAGTEXTEN ”Lag (1989:41)”, se TV-lagen. Nämligen i åberopad tolkning av ett maskinvarubegrepp, ”tv-apparat”=InternetMottagare, som det får förstås enligt RIKAB:s föredömliga medlöpande inrättning Förvaltningsrätten Luleå (alla 2013).

 

 

— Men varför skulle just datorinnehav vara avgiftspliktigt med betalningsunderhåll till SPC? Varför inte: PersonerMedBlåTräskor är SPC-avgiftspliktiga?

— Därför att man — HerreFolket [‡] — ANSER — tydligen — DET SANNOLIKT att datorinnehavare också ser på det SPC-utlagda utbudet på Internet EFTERSOM datorinnehavaren just har en dator.

— Men lägg av. Fattar de inte att en dator är ett universalinstrument med MÅNGA olika användningsområden, inte BARA Internet?

— Nej. Alldeles klart, tydligt, och entydigt NEJ [‡]. Människorna bakom kapningen besitter tydligen ingen sådan insikt.

— MEN: Vad, exakt [FELET], berättigar SPC att lägga ut sin produktion på Internet utan den vanliga marknadsordningen att var och en betalar för varje särskild licensreglerad produkt mot tillgång till programinnehållet? Var finns rätten för SPC att köra över en fri och öppen användning på en domän, @INTERNET, SPC på inget sätt haft att göra med tidigare genom att plötsligt tränga sig in och »lägga ut» egen produktion som är strängt licensreglerad [‡] — användarkapa andras fria Internetanvändning — ?

— Vilken rätt då? Det finns ingen sådan rätt. Det är alldeles tydligt något som SPC har TAGIT — knyckt. SPC har tydligen helt enkelt brutit sig in på en fri och öppen marknadsplats och börjat vifta med något i egen självutropad domänhävd:

— Plötsligt kommer SPC in, ställer upp egna villkor som varken syns eller redovisas eller informeras om I DEN ÖPPNA INTERNETMARKNADSPLATSENS REDAN ETABLERADE ANVÄNDNING SOM INTE HAR MED DEN STRÄNGT LICENSREGLERADE SPC-MEDLEMSVERKSAMHETEN ATT GÖRA: kapning: kupp: intrång: stöld. KillMe.

 

 

Men hela tilltaget från RIKAB (som verkar vara initiativtagaren bakom Internetkapningen 2013) bygger uppenbarligen JUST på en direkt missuppfattning, feltolkning och alldeles tydligt missriktad avsiktsuppfattning av, med och i den aktuella lagtexten [TV-lagen]: TV-lagen grundas på finansiering av Radio- och TV-utsänd verksamhet, inte VILKEN maskinvara som verksamheten använder.

— Den aspekten utpekar också att vad Luleå Förvaltningsrätt gjort, är alldeles tydligt att ha skapat en alldeles egen »NyaLuleåInternetMyndighetDatorTV-lagen2013+» — på alldeles tydligt lika helt galen tolkning av den redan existerande TV-lagen. Se jämförande korsrefererande exempel från LuleåDiktatet: korrekt relaterad lagbeskrivning. KillMe.

 

 

— Det är alltså — ännu Jan2014 — i grunden inte Svenska Staten som bär ansvaret för själva det auktoriserade — verkställandet i SPC:s Internetkapning, och därmed RIKAB-bemyndigandet:

— Internetintrånget, Internetkapningen, den auktoriserade avgiftspliktens lagdikterande [‡] intrång @INTERNET är alldeles tydligt en handling som trädde i kraft i och med Luleådiktatet (Juni2013), anspråk från en Kompetent Domstol.

 

Luleå Förvaltningsrätt är vad vi vet — ännu Jan2014 — INTE Svenska Staten.

 

Har RIKAB redan före Luleådiktatet menat/framhållit Luleådiktatets uttryckliga mening — tv-licensplikt för alla datorinnehavare? KirunaBrevet (Nov2013) ANTYDER det i stycket Program i Världsklass:

— RIKAB-brevet framställer en tydligt påtvingad SPC-association mot

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE SPC/LuleåKapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

:

Se särskilt KirunaBrevets inledning;

KirunaBrevet innehåller ingen ursäkt till den människa som INTE omfattas av verksamheten.

— Men: Vi vet inte det säkert här, när RIKAB börjar hävda sin uppenbart bisarra brevtyp [‡].

 

Det faktum att TV-lagen tydligt och klart INTE berättigar Luleådiktatet framgår alldeles tydligt i den aktuella lagtexten som sådan.

 

Vi studerar det särskilt i all korthet — mera utförligt i TV-lagen:

 

———————————————

 

— Ingen lagtext Jan2014, inget lagrum, ingen författning, föreskrift eller annan konstitutionell TEXT existerar som antyder, förmenar eller utpekar någon koppling mellan @INTERNET och ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service.

 

”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service

 

är enligt ”Lag (1989:41)” uteslutande avsedd, tillägnad och reserverad för

licensavgift för underhåll av verksamheten

”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service.

 

Inget annat.

 

Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den”,

ska finansieras med en radio- och tv-avgift”:

”Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst”,

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM

 

Inget annat.

 

Ingen som helst koppling @INTERNET

— allmänt datorinnehav, ”InternetMottagare”, i allmän Internetanvändning utom ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service

— existerar uppenbarligen, tydligen, och väl relaterbarligen i den lagformen:

 

inte i text; inte i sammanhang; inte i uttolkning.

 

EXPLICITA MENINGSFORMER SOM BERÖR MASKINBEGREPP — SOM KOPPLAR TILL INTERNETMOTTAGARE I NÅGON SOM HELST ASSOCIERAD FÖRESKRIFT MED ALLMÄN TITTANDE-AVGIFT ELLER TITTANDE-PLIKT — EXISTERAR INTE I LAGTEXTEN.

 

M.a.o.:

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

———————————————

 

Det är tydligen och uppenbarligen den enkla bakgrunden.

 

 

— Lagtexten i TV-lagen har aldrig avsett att göra intrång i — bemäktiga sig auktoritet över — verksamhetsområden — Internet — som inte omfattas av Sveriges Public Service. Och alltså (Herregud ursäkta, vem tolvåring har inte redan förstått det — klart intrång — ?):

Ärendefrågan (Förvaltningsrätten Luleå 2013) om ”InternetMottagare” har ingen lagkoppling:

 

RIKABdiktaten

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: lilla 12Jun2013 E13 Bild33 — stora 3Jul2012 E12 Bild301 · Nikon D90

 

 

 

RIKAB:s handlingssätt är olagligt. Lagen varken föreskriver eller berättigar till intrång i verksamhet som inte omfattas.

RIKAB:s påstående att deras handlingssätt har stöd i lagen är felaktigt. Det finns ingen sådan lagtext.

RIKAB:s påstående att lagvrängningen är på uppdrag av Regering/Riksdag är felaktigt. Det finns inget sådant uppdrag.

 

RIKAB har alltså som det får förstås, tillsammans med Samtyckande [SPC] [LuelåDiktatet], helt frankt och tydligen DIKTERAT en nyordning i lagtexten som inte kan återfinnas i lagtexten, inte relateras eller på annat sätt förstås eller antydas existera i lagtexten.

 

— RIKAB har därmed, och såvitt korrekt uppfattat, tydligen MISSBRUKAT (någon form av uppdragspåstådd) myndighetsställning.

— Det ENDA tydliga syftet bakom det missbruket — hävda lag som inte existerar — FÖREFALLER vara att framhäva Egna Personliga Favoriter [‡1] [‡2]

 

Se explicit KirunaBrevet från RIKAB.

(Självutnämnd UniversalIntelligent InternetAuktoritet)

 

utan tillstymmelse till strävan att be den människa om ursäkt för intrånget som inte omfattas av verksamheten

 

[Numera sker slavhandeln [‡] med Kollektivavtal och Rabatterat Busskort].

— Jämför Artikel 4:

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.”;

Ingen får hållas i slaveri eller träldom/tjänande; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former.

Artikel 4 UDHR10Dec1948

 

Du känner igen den attityden 2014 va? Tänkte väl det. Det är den vi ska ha bort.

 

 

Det finns här — veterligt — ingen annan rationell förklaringsgrund till det uppenbart felaktiga handlingssättet från RIKAB:

— ANDAN kan möjligen förklaras så: Ovilja att hörsamma Lagen — mänskliga rättigheter — ersatt av ett oerhört sug av maktkåthet [‡1]: En DRIFT i vanvett som SUGER ner människan i ett avlopp av våld som bara reser spö åt det egna vanvettet [‡].

   Med andra ord:

   Handlingen är klart olaglig sett enbart i ljuset av respekten för grundläggande mänskliga rättigheter [UDHR10Dec1948]; SPC-brotten.

 

Vi kan vädja till RIKAB

— med RIKAB:s tillhörande Associerade Samtyckande, typ Förvaltningsrätten Luleå och liknande anhang SPC

— att dra tillbaka den uppenbart respektlösa handlingsformen, och istället uppvisa ett föredöme i exempel på hur man KAN respektera redan väl etablerade verksamhetsområden via korrekt utomordentligt väl relaterbar rättsutövning,

 

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

och helt enkelt LÅTA MÄNNISKOR FORTSÄTTA LEVA I FRED i sina fredade domäner, utan intrång.

— Tveksamt är det dock om — alls — något gehör existerar i de redan tydligt väl inrunna kloakrören [StatensPacifisthat];

 

 

— Vi vill ha framställningssättet och INTENTIONERNA bekräftade, främst från den tydligt aggressiva [‡] individspionerande individattackerande [‡] inrättningen RIKAB, samt att främst RIKAB som den ledande, drivande, kraften på området FÖRSTÅTT DET HÄR REDOVISADE SAMMANHANGET — vilket f.n. att döma av RIKAB:s hittills uppvisade TYDLIGT kaxiga attityd [‡] tydligen INTE kommer att leda till någon nydaning på området respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, tyvärr, från den inrättningens sida;

— Nyckelordet på svenska stavas så här: heder [‡]. Tydligen helt okänt i nämnda regioner. Vi återkommer till det, ständigt.

   Jämför den här (standard inom svensk [kriminal]polis 1900-):

— ”Jamen, såå många kan ju inte ha fel heller!”, ”NånFLER måst ju ha!”.

— Se även ExempelVakthavande.

 

 

Vad krävs för en radikal ändring, ett återställande av RESPEKTEN?

— Erkännande av rättvisans grundval: Kompetent domstol.

 

 

 

UtropadDiktaturPraktikexempelSammanhanget SPC

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: lilla 12Jun2013 E13 Bild33 — stora 3Jul2012 E12 Bild301 · Nikon D90

 

 

— Hallå? Hej. Finns det någon här på Planeten Jorden som KAN Lagen? Visa. Jag vet inte heller. MEN JAG VET EN SOM KAN [‡].

 

 

Garanterat Världens allra första tydliga Lagrelaterade [‡]

Praktikexempel i Statsförvaltning

i rättsutövningens relaterade grunder

SKOLEXEMPEL I STATSFÖRVALTNING BASERAD PÅ MÄNNISKOVÄRDETS ERKÄNNANDE UDHR10Dec1948

— dömande uteslutande i kraft av relaterbarheten i människovärdets erkännande som rättvisans utövande grundval [Första Stycket Kungörelsen UDHR10Dec1948]

med grund i SANNINGSBEGREPPET med LAGEN OCH LAGBEGREPPET enligt relaterad framställning i

 

UNIVERSUMS HISTORIA — SANNINGSBEGREPPET MED LAGEN OCH LAGBEGREPPET,

BellDharma (2012VII16)[2014-01-15]

http://www.universumshistoria.se/zrefSanningensFilosofi2010.htm#LagenBibelnEXsammanfattning

 

— Ovanstående referens är tyvärr ännu den nu (Jan2014) enda kända fullständigt relaterbara framställning i Världen @INTERNET som verkar finnas i ämnet på svenska.

— Tills andra relaterbara källor visar sig, får ovanstående användas för ingående referenser: förklaringen är — skall vara — fullständig, eller så inte alls.

;

 

SOM SITUATIONEN NU JAN2014 FÅR FÖRSTÅS struntar Sverige HELT i respekt för Lagen, TV-lagen och Kompetent Domstol — mänskliga rättigheter [GMR].

 

— OM statsförvaltningen Sverige verkligen vill understryka den ordningen, vill vi gärna också att den SKALL framgå i klartext.

 

— Utkastet nedan är en uppmaning till nämnda att certifiera — eller dementera — framställningssättet, och därmed

ge situationen auktoriserad formulering i detaljerad klartext.

— Syftet ingår hur som helst i PRAKTIKEXEMPELLagen med koppling till TV-lagen och LuleåDiktatet och RIKAB och SPC.

— Se även speciella referenser och exempel i StatensPacifisthat, DIKTATUREN I EUROPA2013 och Regeringskansliets Diktatpropaganda om Mänskliga Rättigheter.

TillAnsvarigaPraktikexempelCertifierad Bekräftelse

 

IntrångsCertifikat

Till ANSVARIGA:

Som din/Rättens ärevördiga föredömliga rättsutövning får förstås, förklaras och relateras i detalj:

 

Härmed intygas och försäkras av undertecknade

att

:

— Vi är fullkomligt införstådda med att

 

 

 

— Ingen lagtext Jan2014, inget lagrum, ingen författning, föreskrift eller annan konstitutionell TEXT existerar som antyder, förmenar eller utpekar någon koppling mellan @INTERNET och ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service.

 

Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service

 

är enligt ”Lag (1989:41)” UTESLUTANDE avsedd, tillägnad och reserverad för

licensavgift för underhåll av verksamheten

Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service.

 

Inget annat.

 

Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och  verksamhet som är direkt anknuten till den”,

ska finansieras med en radio- och tv-avgift”:

”Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst”,

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM

 

Inget annat.

 

Ingen som helst koppling @INTERNET — allmänt datorinnehav i allmän Internetanvändning utomRadio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service — existerar i den lagformen:

 

inte i text; inte i sammanhang; inte i uttolkning.

 

EXPLICITA MENINGSFORMER SOM BERÖR MASKINBEGREPP — SOM KOPPLAR TILL

INTERNETMOTTAGARE I NÅGON SOM HELST ASSOCIERAD FÖRESKRIFT MED ALLMÄN

TITTANDE-AVGIFT ELLER TITTANDE-PLIKT — EXISTERAR INTE I LAGTEXTEN.

 

M.a.o.:

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: lilla 12Jun2013 E13 Bild33 — stora 3Jul2012 E12 Bild301 · Nikon D90

 

 

men att VI SKITER FULLKOMLIGT I DET korrekta rättsutövandet och den ENDA korrekta lagtolkningen och istället anser att

Internetkapningen 2013+

— alltså, inte bara att i en 2013 redan väletablerad Internetanvändarverksamhet helt fristående ifrån

Våra Egna favoriter, våra Privata PropagandaBrevUtskick ”Kiruna, november 2013”,

tränga oss in hos dig genom att införa — diktera — en helt ny Internetdomän,

Våra Egna favoriter, våra Privata PropagandaBrevUtskick ”Kiruna, november 2013”, 

utan även underställa hela den 2013 redan etablerade Internetanvändarverksamheten denna nya Internetdomän som en Egenmäktigt Överordnad Internetauktoritet med avgiftsplikt 171kr/mån

— kort sagt 2013 auktoritativt påtvinga Internetanvändningen en Överhöghet Våra Egna Favoriter — diktatur, som det får förstås — under betalningsföreläggande särskilt mot personer som aldrig i hela sina vuxna liv haft med verksamheten Sveriges Public Service att göra och heller aldrig kommer att vilja ha med den typen att göra

 

verkställd av/i samtycke med RIKAB 2013 [‡] är att uppfatta som lagligt intrång i redan etablerad verksamhet som INTE omfattas av ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service (SPC); Samt SÅLEDES av oss explicit sanktionerat lagligt auktoritativt bemäktigande av Internetanvändarverksamhet på den inträngande partens RIKAB:s/våra egna villkor; Internetanvändarverksamheten kommer vi SÅLEDES också fortsättningsvis att bestämma om, av, och i efter våra uppfattningar i allmän rättsutövning. Kritiken att vi därmed utövar diktatur skiter vi fullkomligt i. Här är det vi som bestämmer vad du faktiskt använder. Därmed basta. Betala.

 

Vi vill också passa på tillfället att informera allmänheten om följande allmänna grund i vår rättsutövande verksamhet, för att föregripa ytterligare klagomål och synpunkter på vår förrättande verksamhet:

— Vi erkänner inte rättsutövningens grundval som ekvivalent med människovärdets erkännande, Kungörelsens Första Stycke UDHR10Dec1948 [KOMPETENT DOMSTOL], och därmed heller inte iakttagandet och hörsammandet och efterkommandet enligt Kungörelsens Åttonde Stycke UDHR10Dec1948; Vi anser inte att människovärdets erkännande besitter någon som helst överordnad ställning inom våran verksamhet;

— Att försöka vädja till oss med någon form av ”respekt för mänskliga rättigheter” är således en helt meningslös handling. Frankt uttryckt: den typen pissar vi på.

— Vi anser att vi står över varje typ av sådan liknande proklamationsform som den i UDHR10Dec1948; Generellt står vi — domare, åklagare, polis — fast vid att också fortsättningsvis i vidare praktik från 1900-talet påtvinga och genomföra åtal mot våldsvägrare genom att inte erkänna den typens människovärde; Vi kommer också fortsättningsvis anklaga våldsvägraren via begreppet ”krigsman som är olydig” för tillfället att så förtalsvägen och kränkandevägen få anklaga honom enligt brottsbalken ”krigsman som olovligen .. dömes för ..” med fortsatt anmaning för sådana speciellt misshagliga existenser att löpa speciella institutionella gatlopp för att nedvärdera sig själva inför tillhyggets olika överheter och be om speciella existenslov att leva som speciellt utmärkta idioter, så att vi också fortsättningsvis är helt säkra på att inte behöva åtala oss själva för misshandel av den typen, och så statuera varnande exempel inför allmänheten i vår systematiska strävan att misshagliggöra, misskreditera, skymfa, skända, utesluta, vanära och på så sätt fortsätta förrättningen i dödspsykningarna mot våldsvägrare, så förhindra deras medverkan i sitt lands styrelse, och därmed eliminera åtal mot oss själva, och så effektivt hindra den fria utvecklingen av folkviljan i fridsamhetsgrundernas, demokratins, intressen, enbart i anledning av deras fredliga natur, eftersom, som sagt, vi pissar på den typen, fullkomligt genomgående grundligt. Här är det vi som bestämmer, inga jävla mänskliga rättigheter. Eller kortare sagt för den som har speciellt svårt för att förstå vardagssvenskan: vi pissar på varje form av rättsutövning i människovärdets erkännande.

 

Speciellt till de enskilda människor i den redan etablerade Internetanvändningen -2013 som INTE omfattas av verksamheten Sveriges Public Service — ursäkten till just dessa människor, deras arbete, att vi tränger oss på och tvingar dem betala för något de aldrig varit delaktiga i, aldrig kommer att vara delaktiga i, SPC/Sveriges Public Service — vill vi särskilt understryka och framhålla vår speciella framtoning i det avseendet, om ej redan bekant: det skiter vi fullkomligt i.

 

 

UNDERTECKNADE i särskilt intygande Datum

Instans/aktuell rättsutövande myndighet (RIKAB; Förvaltningsrätten Luleå; SPC; m.fl.)

                                                                                                                                       

CertifieradBekräftelseTill Ansvariga

 

Vi Internetanvändare vill att ANSVARIGA FÖR INTERNETKAPNINGEN 2013+ klart och tydligt tar avstånd ifrån ovanstående EXPLICIT INTRÅNGSCERTIFIERADE INTERNETDIKTATUR — och självklart verkställer motsvarande RÄTTELSE/återställande av ordningen @INTERNET — så att var och en Internetanvändare i klartext får vetskap om sammanhangets exakta, otvetydiga innebörd: SPC/RIKAB ska INTE avkräva svensk datoravgift: SPC/RIKAB ska följa marknadsreglerna @INTERNET enligt TV-lagen i relaterad, inte Nya2013LuleåInternetDatorMyndighetDikterad, lagmening. Om inte, certifierar tydligen IntrångsCertifikatet gällande inställning, attityd och uppträdande från de ansvariga. Se vidare från Lagen.

:

— På grund av hela [‡] InternetKapningens uppenbara närmast komiska karaktär — datorer är från 2013+ SPC-egendom [‡] — måste jag reservera mig för att hela tillställningen är någon form av iscensatt SKÄMT: allvaret utpekar 2013+ införd InternetDiktatur. Det lär visa sig.

 

Konsekvenser

 

Kunskapen är fridsamhetsgrundad konsekvensförankrade naturrättsliga egenskaper i utomordentligt väl relaterbart härledningsbara medfödda, outplånliga mänskliga rättigheter [GMR] (formulerade UDHR10Dec1948):

 

Vägran att erkänna naturgrunderna medför oundvikliga konsekvenser [‡]: utveckling av våldsbeteenden, våldsvärderingar, allmän brottslighet och brist på fredlig samvaro: rättslöshet: anarki: diktatur: fridsamhetsförakt: sanningshat.

— Det mest populära nu (Jan2014) inom Statsförvaltningen förefaller vara att medverka [‡] i globala intrång (våldtäkt [‡1] [‡2]). Jämför Lagen.

:

RÄTTVISA utövas inte av någon inrättning — RIKAB, SPC, Luleå Förvaltningsrätt [‡] och alla övriga. Rättvisa utövas av relaterbarheten inom erkännandet av mänskliga rättigheter som rättvisans utövande grundval [Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948] [‡].

 

 

 

KirunaBrevetEfter inskannad brevkopia RIKAB förkortar Radiotjänst i Kiruna Aktie Bolag — manuellt översatt efter bästa teckensnitsmatchningar — Inledning — RIKABDiktatet 2013

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  lilla 15Sep2012 E32 Bild92 — stora 3Jul2012 E12 Bild299 · Nikon D90

 

 

NATUREN INNEHÅLLER REDAN ALLA BEVIS FÖR LAGENKul om Svenska Folket kunde upptäcka det också. Testa det här: stäng av teven och gå ut i Naturen. För gott.

 

 

Jämför korrekt, anständigt uppförande — Regeringskansliets Webbsidor om Hedersamt Uppträde:

Regeringskansliet, nämligen, har ingen sådan upplysande information — än (Jan2014). Så, det är bäst du passar på medan tillfället finns [SPC], att panga [‡] så många utsikter du kan [StatsFröjden] innan butiken stänger för gott. Jämför nedan med RIKABDiktatet:

 

”Vad vi kan se är ditt hushåll inte registrerat för radio- och tv-avgift.

   Omfattas du inte av verksamheten, ber vi om ursäkt för intrånget, och hoppas vi inte stört allt för mycket. Du kan då helt bortse ifrån detta brev och dess innehåll. I så fall, återigen: snälla, ursäkta vårt klumpiga intrång.

   Annars vill vi passa på att berätta om varför vi har en radio och tv-avgift i Sverige. Texten du kommer att läsa nedan är givetvis vinklad utifrån vår egen begränsade horisont. Det är viktigt att du är medveten om det, då vi inte vill försöka pracka på dig några åsikter.”, [‡], föreställande hedersamt Radiotjänst i Kiruna AB

 

Jämför verkliga brevinnehållet;

KORT OCH GOTT:

”Vad vi kan se så är ditt hushåll inte registrerat för radio- och tv-avgift och därför vill vi passa på att berätta om varför vi har en radio och tv-avgift i Sverige.”, aktuella Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB), ”Kiruna, november 2013”;

 

Se särskild textkopia i KirunaBrevet;

Se originalbrevets textfärgmarkerade originalkopia i RIKABdiktat2013cop.JPG;

 

Var finns ursäkten till den som inte omfattas av verksamheten SPC?

 

— Har skriftställaren SVENSK ALLMÄN STATSFÖRVALTNING RENT GENERELLT PROBLEM I UMGÄNGET med sina medmänniskor, angående området Hedersamt Uppträde?

   Visa.                                                                                                               

 

 

DRIVER skriftställaren med innevånarna? ”breda program som Svensktoppen, På spåret och Melodifestivalen liksom smalare program som Babel, Filosofiska rummet, nyheter på 16 språk och barnprogram för hörselskadade”?

 

Breda program? Breda? Smalare? Svensktoppen? Filosofiska rummet? Nyheter?

Testa den här:

— NEJTACK. VI VILL INTE HA NÅGON PROGRAMREKLAM HÄR — vi människor @INTERNET är fullt upptagna med egen produktion, tack så mycket.

 

   Vad jag vet idag Situationen Jan2014:

Den enda nyhetsinformation vi behöver som Jordbor 2014 finns där vi tittar ut genom fönstret [StatsFröjden], där vi går på vägen [StatsFröjden], där vi vistas tillsammans med andra [StatsFröjden]. DU är Människa; DU Känner: Trycket: Förnedringen: Vanmakten att inte kunna stoppa det uppenbart pågående vanvettet som nu också öppet utövas av Staten.

 

— HUR VORE DET OM t.ex. RIKAB FÖR ETT LITET ÖGONBLICK SKULLE BÖRJA INTRESSERA SIG FÖR VÄRLDEN UTANFÖR DUMBURKEN — BARA ETT LITET litet KORT ÖGONBLICK?

 

Natur?

Moral?

Naturvetenskap?

 

RIKABDiktatet FÖREFALLER på sitt sätt vara ett handikappbrev till speciellt utsatta — avglömda — människor på något gammalt vårdhem där man för länge, länge sedan glömt av något som framträdde samtidigt med Stjärnorna [Se utförligt i HIMLAKROPPARNAS UPPKOMST om ej redan bekant] och som fortfarande heter grundläggande mänskliga rättigheter [GMR] enligt Lagen.

RIKAB-brevet andas VETERLIGT inget annat än: ALLMÄN ELIMINERING AV VÄRDIGHET OCH HEDER för underlättande av »dikterad terapiverksamhet» [‡], generellt från RIKAB, för att undvika också fortsättningsvis varje BERÖRING MED VERKLIGHETEN I VARDAGSLIVET på Planeten Jorden 2013+.

 

 

VI — alla OSS (Personalen på RIKAB) som har en radio- och tv-avgift i Sverige.

 

— Jahadu. Och den som inte omfattas av den verksamheten då?

   Var finns ursäkten för intrånget?

 

Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning. Artikel 20 UDHR10Dec1948.

 

   Jag ser ingen.

   Vidare i SPC och LuleåDiktatet.

— Jämför de naturligt relaterbara rättsgrunderna i

Lagen i syntes

Kompetent Domstol

InternetMyndigheten i Luleå

TV-lagen.

 

KirunaBrevetInledningDiktaturen i Sverige 2013

 

Med tillstånd: Utbytt brevoriginaladressat mot InternetAkronymen BellDharma universumshistoria.se för allmänhetens kännedom

— för redovisning av sakargument utan hänsyn till person:

KOPIAN NEDAN ÄR TECKENSNITTSANPASSAD [Microsoft Sans Serif 7;12;13;14;30;50, Kopierad logo Radiotjänst] — Efter inskannad brevkopia — manuellt överförd efter närmast matchande tillgängliga bästa teckensnitt: Brevoriginalet inskannat 16Jan2014-01-15 — med motsvarande färgmarkerad text — finns på JPG-bild @INTERNET i http://www.universumshistoria.se/RIKABdiktat2013cop.JPG.

RIKAB förkortar Radiotjänst i Kiruna AktieBolag.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Adresskälla PAR

Kiruna, november 2013

BellDharma

Vintergatan 133 LGH 007

10010 UNIVERSUM

Hej!

 

 

Varför har vi en radio- och tv-avgift i Sverige?

 

Vad vi kan se så är ditt hushåll inte registrerat för radio- och tv-avgift och därför vill vi passa på att berätta om varför vi har en radio och tv-avgift i Sverige.

 

Vad är radio- och tv-avgift?

Vi har i vårt land en lång tradition av en gemensamt finansierad radio och tv i allmänhetens tjänst, eller public service som det också brukar kallas. Vi är inte ensamma om att ha en radio- och tv-avgift utan flera andra europeiska länder har samma eller liknande system. Regering och riksdag har beslutat att det är medborgarna som gemensamt ska finansiera verksamheterna i SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Genom att avgiften tas ut direkt från medborgarna blir public service oberoende av kommersiella intressen (reklamfritt) och genom att inte baka in den i skattsedeln blir verksamheten fri från politisk påverkan.

Därför har vi en radio- och tv-avgift.

 

Vad får man för pengarna?

Tanken med public service är att det ska finnas något för alla. Därför finns det plats för breda program som Svensktoppen, På spåret och Melodifestivalen liksom smalare program som Babel, Filosofiska rummet, nyheter på 16 språk och barnprogram för hörselskadade. Public service bygger på en idé om att vi alla har rätt att ta del av radio och tv som intresserar och berikar, oavsett ålder, utbildning eller v ar man bor. man kan säga att programmen görs på uppdrag av dig. Du har förstås inte alltid samma smak som andra, men vi tror ändå att de flesta kan hitta sin egen favorit i utbudet.

Därför har vi en radio- och tv-avgift.

 

Vad är en tv egentligen?

Idag är det massor av människor som tar del av public service via datorn, surfplattan eller mobilen eftersom det är så praktiskt och tillgängligt. Tanken med public service är att man betalar för ett riktigt bra utbud som dessutom är kommersiellt och politiskt oberoende. Det spelar ingen roll vilken teknisk utrustning man använder — principen och innehållet är ju densamma. Det är självklart för public service att erbjuda kanaler och program i världsklass där och när det passar publiken, dvs dig.

Därför har vi en radio- och tv-avgift.

 

Hur anmäler man sig?

Om du har en tv-mottagare (t.ex. vanlig tv, dator eller surfplatta) kan du enkelt anmäla innehav på radiotjanst.se.

Det går även bra att ringa 020-91 00 00 eller SMS:a NY följt av mellanslag och ditt personnummer till 720 80.

Betalar du redan radio- och tv-avgift tackar vi för att du tog dig tid att läsa det här brevet.

 

Rektangel med rundade hörn: ·	Public service är samlingsnamnet på Sverigews Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion och har i uppdrag att göra radio och tv i allmänhetens tjänst.
·	Radiotjänst samlar in radio- och tv-avgiften så att det finns pengar att göra program.
·	Riksdagen beslutar om avgiftens storlek och hur pengarna ska fördelas.
·	Avgiftens storlek är för närvarande 5.70 per dag eller 519 kronor per kvartal.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 KIRUNA, Tfn kundtjänst 0771-91 00 04, Fax 0980-751 90, Plusgiro 92 00 03-1, Bankgiro 801-0050, Org.nr 556300-4745, www.radiotjanst

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

DEN FÄRGMARKERADE TEXTEN i RIKABDiktatet markerar särskilda nyckelord och meningar som beskrivs ingående i följande huvudtext.

 

Särskild kopia av textmarkerat originalbrev finns i RIKABdiktat2013cop.JPG.

 

AngelägetBemötandeRIKABDiktatet

 

”Vad får man för pengarna?”;

Ingenting för den som inte omfattas av verksamheten [‡].

 

 

Den som inte omfattas av verksamheten [SPC] [‡], som aldrig haft någon  koppling till verksamheten och som inte kommer att få någon koppling till verksamheten [TNED], kommer uppenbarligen att påtvingas en avgift 171kr/mån för något den personen inte får något för. Noll utbyte = Stöld. Tydligen.

— Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning (Artikel 20 UDHR10Dec1948 Relaterat).

 

”.. och genom att inte baka in den i skattsedeln blir verksamheten fri från politisk påverkan.” [‡];

 

— VEM har utnämnt textkällan bakom ovanstående till något slags »åsiktsmässig folkvald representant»?

— Vad jag kan se, verkar källförfattaren ENBART särskilt intresserad att prenumerera på sig själv, INFÖR hela @INTERNET:

 

EFTERSOM

läromedel och utvecklingsmedel för alla barn i deras uppväxande skolning, grundläggande uppfostran och kunskapsinhämtande

bekostas av alla svenska medborgare via skattsedeln, generellt lika för alla regioner i alla samhällen i alla kulturer, ÄR MED ovanstående menings giltighet, sanningsenlighet och rationella förankring i förnuftet

DEN ”verksamheten INTE fri från politisk påverkan”,

och skulle därmed bekostas med — vad för något?

   Särskild avgift för InternetMottagare?

   Det är alldeles uppenbart att RIKABDiktaturen, brevet ovan, grundas på en Självutnämnd lokal påvediktatur. Tankeverksamheten bakom nämnda självutnämnda påveverksamhet FÖREFALLER uppenbart garanterad karaktäristisk för NOLL UTVECKLAD rationell tankeförmåga [KompetentDomstol]: kan inte relatera sakinnehåll [ExempelInkompetentDomstol]. Formulerar diktat, se stycket nedan — tydligt irrationella påståenden — på löpande band.

— Som sagt: plocka bort den där Påveinrättningen RIKABDiktat omgående. Den har uppenbarligen ingen som helst FÖR DEN UPPVÄXANDE BARNSKARAN OCH DERAS UTVECKLADE FÖRNUFTSFÖRMÅGOR RELATERBAR funktion att fylla — frånsett det här påvisade exempelfallet, till allmän lärdom.

   Vänligen ge rättelse.

 

”vi alla har rätt att ta del av radio och tv”;

”programmen görs på uppdrag av dig”;

”man betalar för ett riktigt bra utbud”;

”program i världsklass”;

 

Jämför medfött tjejvett:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: lilla 15Jun2013 E16 Bild113 — stora 3Jul2012 E12 Bild301 · Nikon D90

 

 

 

— Du RIKAB-pysen:

— Jag bestämmer själv vem, var, hur, när och på vilket sätt och efter vilka omständigheter jag, inte du, vill umgås med någon eller några, om alls. Du VILL alls ingenting för min räkning.

— Stör det dig?

 

Här ser vi — återigen — tydliga exempel på hur en självutnämnd lokal påvediktatur, verkligen så teckensnittspunkterna yr omkring, talar om för befolkningen vad befolkningen SKA HA, och hur befolkningen tycker det är BRA för det som befolkningen tycker att befolkningen ska ha.

 

Snälla: vakna, Sverige.

— Du är rena landslaget i utövande öppen DIKTATUR, rakt igenom:

nollrepresentation av fria val under mänskliga rättigheter: 100% representation av fria val under tillhyggesöverheter.

Noll kunskaper i mänskliga rättigheter.

Noll representation av människovärdets erkännande som grundvalen för rättsutövning. [‡Kompetent] [Inkompetent].

 

 

Var vänlig att RELATERA INNEHÅLLET i grundläggande mänskliga rättigheter — demokratibegreppet.

— Visa. Jag säger det: det kan du inte. Du SVENSK kan inte det — med den OFFICIELLT SVENSKA REFERENS som nu (Jan2014) finns. Garanterat noll förekomst [GMR] [Regeringskansliets Diktatpropaganda]:

 

— Du SVENSK vet uppenbarligen inte dina medfödda, oförstörbara, outplånliga, oifrågasättbara NATURLIGT KRAFTBASERADE mänskliga rättigheter [Lagen] med den OFFICIELLT SVENSKA REFERENS som nu (Jan2014) finns: VET inte: KAN inte: FÖRSTÅR inte: FATTAR inte. KillMe.

 

Anledning: typen exemplifierad ovan (KirunaBrevet).

— Varenda rättsutövande instans i Sverige betingas av ursäkta samma jävla äckliga anhang: noll representation av Lagen: noll respekt för människovärdets erkännande som rättvisans grundval.

Fundamentalt utvecklat ursinnigt folkligt pacifisthat garanterat. [StatensPacifisthat]. MED förebild från polis, åklagare, domare. HELA 1900-talet. KillMe.

 

— Tjejerna kan inte gå fredade och trygga i buskarna. Helvete.

   Vad var det här för något:

 

SanningshatarnaRef

— »Ni har jävulen till eran farsa, och vad han står efter, det har ni behag till. Och just därför att jag talar sanning, tror ni mig inte». (Joh.8:44 Bibeln 1917).

 

— »Förbannade folkpack»?

 

UPPENBARLIGEN I REDAN VÄL ETABLERAD LITTERATUR: Med tydlig adress till var och en som INTE har sanningsbegreppet till bästa vännen: Lagen;

— ”Du kör med det där förbannade människovärdet”. Sverige. JO. JK. RÅ. Hela 1900-talet.

— ”Men SÅÅ många kan ju inte ha fel heller!”;

— Se även citatutdragen i Historien Bakom i GMR.

 

Påvediktaturen RIKABDiktat: TRUGAR/PRACKAR [‡] på befolkningen Sveriges Public Service. Jämför:

Var och en har själv rätt att bestämma OM MAN ALLS ÖVER HUVUD TAGET vill titta/lyssna på lokalt producerade s.k. program.

 

Det finns inget bestämmande i det avseendet. Ingen lagtext. Inget beslut. Ingen författning. KillMe.

— Det finns INGEN FÖREGIVEN ABSOLUT AUKTORITET som besitter någon som helst rätt att bestämma vad en avgränsad del av mänskligheten — ”vi” — ”ska ha”.

 

”.. ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör ..”;

Artikel 2, UDHR10Dec1948;

 

— Att över huvud taget ens tänka tanken att FÖRSÖKA iscensätta en handling som medför innebörder typ

bestämma obligatoriskt deltagande i verksamhetsplikter som avser specifikt avgränsad del av mänskligheten — ”vi” —

 

Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning (Artikel 20 UDHR10Dec1948)

 

har uppenbarligen ingen som helst förankring i något som helst förnuft i erkännande av alla människors lika värde och rätt [Lagen].

   Det är uppenbarligen dags att sätta stopp för verksamheten RIKABDiktatur med tillhörande anhang.

   Vad säger Regeringskansliet — webbsidorna om Reklamen för Mänskliga Rättigheter?

— Och vad säger Regeringskansliet — den nationella handlingsplanen [SNR] att SÄKERSTÄLLA RESPEKTEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ALLA SAMHÄLLETS ORGAN?

— Ska det här ovan påvisade lokala diktaturpåvedömet få fortsätta hålla i länge till eller?

— Vad säger Regeringskansliet — kontra Säkerställande-Programmet-Mänskliga-Rättigheter?

 

— Det är väl i vanlig svensk stil INGENTING SOM BERÖR KANSLIPERSONALEN va? Du gör väl som du blir tillsagd med garanterad nollheder bevarad. Hur står ni ut?

 

Tanken med public service ..”,

”.. programmen görs på uppdrag av dig.”;

 

— Att SPC-programmen görs på uppdrag av någon personakut associerad med BellDharma UniversumsHistoria är definitivt ingen mening som är sann. Garanterat nollkoppling till SPC.

 

RIKAB-Påståendet är utomordentligt grundligt bevisbart osant.

Bevis: TNED. Lagen.

Mera utförligt i SPC och SPC-brotten.

 

”På uppdrag av dig”? [KirunaDiktatet].

— Definitivt inte.

— Sveriges Radio TV ska inte göra några program alls över huvud taget ”i allmänhetens tjänst”, av den enkla anledningen att det inte existerar någon ALLMÄNT OBEROENDE, opartisk, objektiv eller annan liknande verksamhet ”i allmänhetens tjänst”: STATEN skall verkställa UNDER, inte bestämma ÖVER.

 

Artikel 20 UDHR10Dec1948; fridsrätten — demokratibegreppets grundval              

Artikel 21 UDHR10Dec1948; statsmaktens fridsamhetsmänniskovärdeserkända myndighet

 

— ”i allmänhetens tjänst” är alldeles tydligt ett TILLRÄTTALAGT begrepp, här EXPLICIT från en Stat Sverige som — garanterat i minutiös detalj — inte på något enda sätt har någon som helst historisk erfarenhet av eller REFERENS för HEDER [‡] i opinionssammanhang — svenska folkets moraliska skolning är en ren katastrof [‡]:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 12Sep2012 E28 Bild199 — 9Aug2012 E22 Bild35  · Nikon D90

 

 

Sverige besitter uppenbarligen och alldeles grundligt väl relaterbarligen inte något Moraliskt Fundament

 

— ihjälpsykade våldsvägrares nollrepresentation [StatensPacifisthat] i sitt lands styrelse i kraft av påtvingade våldsbegrepp ”olydig krigsman” i tillfälle för polis-, åklagar- och domarväsende att bedriva systematiskt utrotningskrig under hela 1900-talet mot fredliga existenser med garanterat noll hotbild för folkviljans fria fredliga utveckling [‡20] [‡21], och därmed demokratibegreppet generellt, rättsutövningens grundval [‡]

 

— uppvuxet ur en fritt utvecklad folkvilja [Artikel 20 UDHR10Dec1948 — Relaterat]; ”i allmänhetens tjänst” är uppenbarligen ett tydligt, väl relaterbart, pursvenskt statsförankrat diktat. HÖR du inte själv frasens egen inneboende rytmik: en INSTRUMENTSTÄMNING (SÅ urkasst koordinerad att man HÖR HUR den Är) härfluten ur ett statsdiktat, tydligen en kvarleva från andra världskriget [‡HistorienBakom] i fortsatt bevarande av allmän mörkläggning av kunskaperna i medfödda, outplånliga mänskliga rättigheter [DEMOKRATIBEGREPPET] [KOMPETENT DOMSTOL] [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden], inte ur en spontant FREDLIGT framvuxen folkvilja [StatensPacifisthat] grundad på UPPLYSNING [GMR]. KillMe.

 

— All mänsklig verksamhet är på ett eller annat sätt PARTISK och STÄLLNINGSTAGANDE — enligt Lagen. Den som vill framföra SIN SPECIFIKA SYNPUNKT kan göra det på samma villkor som alla andra — utan att försöka tränga sig före i kön: gratis utbud för den som kan bekosta verksamheten själv, eller betaltjänster PER explicit användning för den som vill välja det sättet (gynna någon viss verksamhet typ Sveriges Radio med särskilda betalda besök: betalar ingen, försvinner verksamheten: den behövs då, tydligen, inte: man får inte påtvinga någon SAMHÖRIGHET MED en viss verksamhet [Artikel 20 UDHR10Dec1948]).

 

PolitiskPåverkanRef

— OM ett lands riksdag och regering — som representanter för folkets vilja — verkligen vill säkerställa ALLA MEDBORGARES MEDVERKAN i en viss s.k. ”politiskt oberoende verksamhet

— typ läromedel och utvecklingsmedel för alla barn i deras uppväxande skolning, grundläggande uppfostran och kunskapsinhämtande NATURKUNSKAP, inkluderat semester för de som producerar materialet också

— går det alldeles utmärkt att göra det via något som heter SKATTSEDEL: varje medborgare medverkar, utan åtskillnad mellan nationella/internationella aspekter. BLANDA INTE IN DEN GLOBALA MÖTESPLATSEN OCH ANNONSTORGET INTERNET I DET.

— Sverige

 

”.. ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör ..”; Artikel 2, UDHR10Dec1948; Se även Artikel 20, UDHR10Dec1948;

 

har ingen som helst rätt att tränga sig in @INTERNET och INFÖR

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE Luleåkapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

kräva/diktera särskild nationellt avgränsad användaravgift — eller ens AVGIFTSDIKTERAD UPPMÄRKSAMHET [SPC]. Det finns självklart ingen sådan lagtext, har inte funnits, kommer inte att finnas. KillMe.

 

Idag är det massor av människor som tar del av public service via datorn, surfplattan eller mobilen eftersom det är så praktiskt och tillgängligt.”;

 

— Ja. Och det är tydligt att RIKAB uppenbarligen fullkomligt tydligt och klart ska hålla fingrarna borta [LuleåDiktatet] ifrån den användarverksamheten genom att koppla bort SPC ifrån den öppna fritt användbara Internetdomänen och belägga SPC-utbudet med den vanliga torghandelns särskilda betalning för erhållande av en särskild vara.

SPC är en strängt licensreglerad verksamhet, och den som vill ta del av SPC-utbudet ska också betala för det, självklart.

— Ingen får tvingas betala SPC. Ingen får tvingas tillhöra SPC. Du bestämmer själv vilka företag och verksamheter du vill stödja och underhålla. Ingen annan får bestämma det åt dig. Artiklarna ovan. Se även i Barnen.

— RIKAB ska upphöra med sin skymfliga, speciellt exemplifierat ohedersamma, dikterande verksamhet, precis exakt av ovan citerade anledning, skäl och grund.

 

 

 

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till sin verksamhet. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

 

 

RIKAB, SPC OCH VERKLIGHETEN 2014

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 20Aug2013 E25 Bild41 — 3Jul2012 E12 Bild299 · Nikon D90

 

 

 

SAMMANHANGET KANSKE UTPEKAR DET HÄR: Det KANSKE är läge att Försöka acceptera verkligheten 2014:

SPC är utagerat, utlevat, överspelat av @INTERNET. Vi människor lever på Planeten Jorden, numera.

— Stör det dig SPC? Ser så ut det. Du respekterar, tydligen, inte den enkla fredliga människomassans SÄTT: man betalar för den vara man använder: finns ingen särskild information [‡] om licensavgift, är föreställningen tydligen gratis.

— Testa det, fegis: Lägg ut utbudet som ett vanligt företag, vara mot betalning, kolla sen besöksstatistiken.

LÅT MÄNNISKORNA SJÄLVA VÄLJA FÖREMÅLET FÖR SAMLAGET. @INTERNET. Tvinga ingen.

 

— Jahadu, RIKAB, ”massor med människor som ..”.

— Och de »massa människor» som före Internetkapningen 2013 RIKAB tog del av Internetverksamheten som sådan: var finns RESPEKTEN för deras fortsatta efter Internetkapningen 2013 RIKAB ostörda arbete, deras personliga ostörda glädje och intresse, deras ostörda glädjerika engagemang:

 

RIKABpangetKirunaDiktatet 2013

 

Det FÖREFALLER som att RIKAB helt enkelt skiter i dessa människor [‡]. De existerar inte på RIKAB:s världskarta.

 

 

 

”.. ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör ..”; Artikel 2, UDHR10Dec1948;

 

@INTERNET är en fri och öppen global, internationell mötesplats för alla människor över hela världen.

— Från 2013 har Sverige dikterat [‡] särskild Internetavgift för svenska invånare som har InternetMottagare. Alltså helt frankt

 

infört åtskillnad mellan svenska individer och övriga

internationellt oberoende Internetanvändande personer,

 

brutit sig in i den internationella fria och öppna gemenskapen och egenmäktigt proklamerat lokalt nationellt avgränsat användardiktat med betalningsplikt 171kr/mån — en splitter ny dator vart femte år — för alla svenska medborgare med InternetMottagare.

— Det finns snart sagt ingen begrepp för skam kvar att referera till i ämnet Sverige och dess beteende mot den egna befolkningen [‡].

 

”Ingen får hållas i slaveri/tjänande eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former.”;

Artikel 4, UDHR10Dec1948;

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.”;

Artikel 12, UDHR10Dec1948;

”Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar frihet att åberopa meningar utan intrång .. genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser”;

Artikel 19, UDHR10Dec1948;

”Var och en har rätt att .. glädjas åt humaniora ..”;

Artikel 27, UDHR10Dec1948;

Ingen får utsättas för egenmäktigt/självsvåldigt intrång ..”;

Artikel 12, UDHR10Dec1948.

 

 

 

RIKAB 2013+

— Inrättningen RIKAB i ovanstående inhandlingslistas ljus [‡] FÖREFALLER ALLDELES OTVETYDIGT UPPENBART exekvera i sitt eget undangömda HerreSätespalats [‡], tydligen mest intresserad av att vara ute och åka omkring i bygden, försöka panga ner så många artiklar som möjligt i Förklaringen10Dec1948.

 

Tanken med public service är att man ..”

 

— Sedan NÄR dikterar Statsförvaltningen syftningsformer SÅ — »tanken bakom våran ..» — inför FOLKET, då demokratin [Artikel 21, UDHR10Dec1948] uttryckligen fastslår att staten skall lyda under folkviljan, inte bestämma över.

 

Saken bara understryker att SverigesPublicService (Sammanhanget SPC) inte är annat än en statsdikterad propagandainrättning — i tydlig Rest från 1940: fortsätter hålla befolkningen i mörker och okunnighet [LAGEN I SYNTES] [DEMOKRATIBEGREPPET] [KOMPETENT DOMSTOL] [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden] främst om mänskliga rättigheter (Sammanhanget SPC).

 

— Här framkommer, således, ytterligare ett tydligt exempel på och i RIKABDiktaturen;

 

— OM det finns en statsreglerad författning i ämnet som berör alla medborgare utan åtskillnad, hänvisa då till den, och sluta upp med uppenbara påvedikterande uttolkningsfasoner som prackas på befolkningen av en tydligt självutnämnd TOK som i tydlig själprenumeration försöker tala om för befolkningen vad befolkningen tycker är BRA.

 

ÄNDAMÅLET med @INTERNET som en global, internationell marknadsplats för umgängen, samvaro, utveckling, arbete, varor och tjänster, är uppenbarligen den, veterligt, att man respekterar marknadsplatsens allmänna fria och öppna regelverk:

 

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

Vi vill att RIKAB/SPC framställer rättelse i det.

 

Betalar du redan radio- och tv-avgift tackar vi för att du tog dig tid att läsa det här brevet.”.

 

Jaha. DOM ANDRA DÅ? De som varken före RIKAB:s Internetkapning eller efter haft någon som  helst koppling till SPC, var omnämns RESPEKTEN för och ARTIGHETEN [‡] mot dessa födda, existensberättigade människor?

 

Vad kommer härnäst RIKAB? Vad associerar tanken till med ÖVERHÖGHETER som explicit skiter i en del av mänskligheten?

   Testa AUSCHWITZ [Västerlandets filosofer].

 

 

 

I Allmänhetens IntresseI allmänhetens tjänst

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 3Jul2012 E12 Bild299 — 20Aug2013 E25 Bild41 · Nikon D90

 

 

NATUREN INNEHÅLLER REDAN ALLA BEVIS FÖR LAGENKul om Svenska Folket kunde upptäcka det också. Testa det här: stäng av teven och gå ut i Naturen. Jaa. HaDuTett. Kräv stopp för naturförstöringen.

 

 

I ALLMÄNHETENS INTRESSE

— Vad betyder det?

 

RELATERAD — Lagen — MENING:

— VEM förespråkar ”i allmänhetens intresse”?

— Är det StatensPacifisthat?

— Ja. Det är väl det va? Sveriges utövande rättsinrättningar. Polis, åklagare, domare.

— ”Du kör med det där förbannade människovärdet”;

— Allmän utrotning av våldsvägrare — såsom erkända fria människor med erkänt människovärde till skillnad från ”olydig krigsman” som exemplariskt måste straffas, systematiskt dödspsykas, för sin olydnad mot överheten (rubriceras lydnadsbrott).

 

Var och en har rätt till erkännande överallt som en person inför lagen.”,

Artikel 6 UDHR10Dec1948

 

Se LAGEN i övergripande mening.

Jämför även Artikel 20 UDHR10Dec1948 — Relaterat (Demokratibegreppets grunder).

 

I människorättsligt erkända samhällen råder naturligtvis samma relaterade innebörd i INTRESSE och TJÄNST: tjänster utformas på bas av intressen, och dessa begrepp integreras i och med verksamheten. Se vidare i I allmänhetens tjänst.

EXEMPEL:

— »Det ligger i allmänhetens intresse att ..».

— Använder man en sådan (para-) fras är det tydligt att man gör sig till talesman för allmänheten:

— Enda vettiga, relaterbara, rationella (begripliga) grunden för en sådan fason kan bara vara i erinran om och av att understryka övergripande RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER [GMR].

— Någon annan allmän innebörd av ”i allmänhetens intresse” kan uppenbarligen inte finnas.

 

ÖVRIG — icke-relaterad — MENING:

— Diktatur.

   Se Övrig mening: samma argumentform som i I allmänhetens tjänst.

 

 

I Allmänhetens TjänstI Allmänhetens Intresse

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  20Aug2013 E25 Bild41 — 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

I ALLMÄNHETENS TJÄNST

— Vad betyder det?

GAMMALT EXEMPEL:

— »Den som vill vara förmer än andra, han vare de andras dräng»;

 

”26 .. den som vill bliva störst bland

      eder, han vare de andras tjänare,

 27.  och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras

      dräng”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Matt. 20:26

Ihttp://runeberg.org/bibeln/40_20.html

 

Produktion under fri rätt att ta del aveller inte alls över huvud tagetlösnumret. Ingen tvingar dig. Vi studerar det.

 

RELATERAD — Lagen — MENING:

— Alla människovärdesbefrämjande aktiviteter som sammanhänger med samhällets olika sammanslutningar, föreningar, inrättningar och verksamheter i enlighet med Kungörelsen Åttonde Stycket UDHR10Dec1948 kan tydligen förstås ”i allmänhetens tjänst”:

 

”..  varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande, ..”

 

Inget annat. BESTRID DET — genom att försöka relatera en meningsform som ”i allmänhetens tjänst” INTE innefattar UDHR. Om allt är korrekt uppfattat, ska den uppgiften vara omöjlig: Det finns, då, inget annat att välja på än ovan.

— Ingår det lokalt regionalt nationella utbudet av tidningar, radio och tv i det?

— ÄVEN OM verksamheten (via skattsedeln) fördelas lika på alla medborgare utan hänsyn till någon åtskillnad (Artikel 2 UDHR10Dec1948)

 

”ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör”; — i klartext:

ingen får påtvingas verksamheter som gör skillnad mellan människa och människa;

 

utgör tydligtvis som det får förstås SPECIFIKT UPPHOVSSKYDDAD INDIVIDUELLT SAMMANSLUTNINGSASSOCIERAD VERKSAMHET — typ specifik lokal tidning, radio- eller tv-program — inte grund för någon specifik definition ”I Allmänhetens Tjänst”. Därför nämligen, och tydligtvis, att DEFINITIONEN på TJÄNST är GODTYCKLIG: människoskapad, inte naturgrundad.

— Men ALLT GODTYCKLIGT bestäms av dig: huruvida du ALLS vill vara med. Intrång där är förbjudet.

— Människoskapade produktioner som inte kan visas förankrade i Lagen FÅR således inte rubriceras ”I allmänhetens tjänst” EFTERSOM det enda relaterbara I ALLMÄNHETENS TJÄNST är och förblir det ovan påpekade: respekten för varje människas egen fredliga rätt att välja formen och föremålet för den egna samvaron (Artikel 20 UDHR10Dec1948).

— ”I Allmänhetens Tjänst” är i den relaterade framställningens ljus med andra ord och uppenbarligen ingen auktoritär mening eller fras — utom för de intressen som är särskilt angelägna att pracka på sina medmänniskor explicit undermålig programvara: att förmena sig ett FOLKLIGT HERRESÄTE: ensidig produktion med resulterande lika ensidig konsumtion. Visa att det är en feltolkning. Om allt är korrekt uppfattat, ska den uppgiften vara omöjlig.

— Nationell Radio- och TV-verksamhet, allmän press, KAN likväl rubriceras ”I Allmänhetens Tjänst” som en underordnad rubrik. Nämligen OM den serverar produktionen under fri rätt att ta del av, eller inte, lösnumret: du får köpa tidningen/boken/programmet om du vill ta del av innehållet. Ingen tvingar dig. Innehållet är föreställande i allmänhetens tjänst.

— Ingen får naturligtvis TVINGA dig att medverka i någon program- eller artikelproducerande verksamhet. I så fall gäller tydligen diktatur. Se även i TV-lagen: Den lagtexten — explicit exemplifierat i LuleåDiktatet — kolliderar här veterligt INTE med Lagen:

TV-lagen utsäger klart, tydligt och koncist att

 

 

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

 

Däremot strider (Jan2014) RIKAB, SPC och InternetMyndighetenLuleå mot både Lagen och TV-lagen explicit. Se utförligt från KirunaLuleåDiktatet.

 

ÖVRIG — icke-relaterad — MENING:

— Diktatur.

   Det finns ingen icke-relaterad rationell begriplig innebörd i något alls som INTE ansluter till och erkänner Lagen, explicit Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948, och därmed i fullkomlig enhet med ovanstående ingen människovärdig förankring i begreppet, frasen eller termen ”i allmänhetens tjänst” utom människovärdets erkännande:

 

”EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,”

 

Inrättningar som INTE erkänner sig UNDERORDNADE den grundvalen, är följaktligen inrättningar som utövar diktatur — fria val under självutropade (Europa från 1870, alla utom England) tillhyggesöverheter — i motsatt till demokrati; fria val under mänskliga rättigheter.

 

SPECIELLT DOMSTOLAR I SVERIGE har tydligt [StatensPacifisthat] — utomordentligt — svårt för att fatta det här, ytterst enkla:

— Rättsutövningen i demokratiska statsskick är I VERKSTÄLLANDE KRAFT underordnad, inte överordnad, mänskliga rättigheter. Se relaterat i Lagen, om ej redan bekant.

 

BAKGRUNDEN

I Anledningen redovisas orsakssammanhangen mera  ingående.

— Rättsutövningen i Sverige, vårt närexempel, bygger på uppfattningen att lag och ordning är förbehållet att dikteras från en överhet MOT en underhet. Den uppfattningen verkar främst grundas på den traditionella förebilden från PAULUS LYDNADSLÄRA,

 

Kristendomen — Paulus missionerade löfte till Världsfurstligheterna att vara Guds utsända Tuktoris mot mänskligheten generellt: lydnad, plikt, överhet: statsmakt: plikt: lydnad. Se särskilt i FILOSOFINS KLOAKER (Kants Filosofi).

 

SAMT uppfattningen generellt — Regeringskansliet (2013+), webbsidorna om mänskliga rättigheter — att mänskliga rättigheter är skapade regler som staterna i konsekvens med källans auktoritet kommit överens om att »DELA UT» till mänskligheten TILLSAMMANS MED EN FLOD AV OLIKA FRISKRIVNINGSSTYCKEN [Diktaturen i Europa 2013] FÖR ATT INTE RISKERA ÅTAL FÖR MISSHANDEL MOT SPECIELLT FREDLIGA I ANLEDNING AV DERAS SYSTEMATISKA UTROTNING UR ALLMÄNHETEN [StatensPacifisthat] under hela 1900-talet — inte medfödda outplånliga bergfasta egenskaper likt gravitation och elektricitet — med tillhörande kraftrelaterade konsekvenser [Lagen].

POPULÄRA SAMHÄLLSMÅL

— På den grunden, som antytts ovan, utövar uppenbarligen (2014) Sveriges rättsutövande inrättningar ALLMÄNT GODTYCKE: vad som PASSAR ÖVERHETEN från stund, akt och tillfälle till annat. Det är den traditionella rättsutövningens centrala hjärta i västvärldens statsbildningar (Kristendomen): tydlig omisskännelig våldsdiktatur [StatensPacifisthat] — med kollektiva busskort i särskild rabattering för slavkompanierna som ska underhålla hela verksamheten [RIKABpanget].

— FRASEN ”I allmänhetens tjänst” används FLITIGT I STATSPROPAGANDAN i sådana samhällen [‡], för att blidka (praktisera inställsamhets inför) allmänheten för tillfället att få fortsätta invagga den i falska föreställningar [HistorienBakom] om Lagen och Lagens mening, om individens verkliga rätt [Lagen].

— Det är alldeles tydligt [KRAFTSATSEN] resultatet av den OSTOPPBARA DRIFT som historiskt spontant framväxer ur oviljan att fråga efter SANNINGEN. Se utförligt relaterat från Lagen om inte redan bekant. I allt: naturvetenskapligt härledbara egenskaper från föregivna principer. Se även mera utförligt från FYSIKENS 7 PRINCIPER om inte redan uppenbart.

 

 

 

TVlagen — Jämför LuleåDiktatet  2013  i  FörvaltningsrättenLuleå

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  3Jul2012 E12 Bild173 — 20Aug2013 E25 Bild41 · Nikon D90

 

 

LAGEN OM FINANSIERING AV RADIO- OCH TV-UTSÄNDNING I SVERIGE

 

 

 

 

— Ingen lagtext Jan2014, inget lagrum, ingen författning, föreskrift eller annan konstitutionell TEXT existerar som antyder, förmenar eller utpekar någon koppling mellan @INTERNET och ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service.

 

— Ingen lagtext Jan2014, inget lagrum, ingen författning, föreskrift eller annan konstitutionell TEXT existerar som antyder, förmenar eller utpekar någon koppling mellan @INTERNET och ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service.

 

”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service

 

är enligt ”Lag (1989:41)” uteslutande avsedd, tillägnad och reserverad för

licensavgift för underhåll av verksamheten

”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service.

 

Inget annat.

 

Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den”,

ska finansieras med en radio- och tv-avgift”:

”Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst”,

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM

 

Inget annat.

 

Ingen som helst koppling @INTERNET — allmänt datorinnehav, ”InternetMottagare”, i allmän Internetanvändning utom ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service — existerar uppenbarligen, tydligen, och väl relaterbarligen i den lagformen:

 

inte i text; inte i sammanhang; inte i uttolkning.

 

EXPLICITA MENINGSFORMER SOM BERÖR MASKINBEGREPP — SOM KOPPLAR TILL INTERNETMOTTAGARE I NÅGON SOM HELST ASSOCIERAD FÖRESKRIFT MED ALLMÄN TITTANDE-AVGIFT ELLER TITTANDE-PLIKT — EXISTERAR INTE I LAGTEXTEN.

 

M.a.o.:

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

M.a.o.:

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

 

 

 

Lagtexten i sin helhet finns på Webben i

 

”Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst”,

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM

 

Här koncentrerar vi oss på den centrala, avgörande lagtexten som föreskriver ordningen i själva verksamheten, dess finansiering.

— Här visas att den lagtolkning som RIKAB/Förvaltningsrätten Luleå anser är ”korrekt” — ett maskinvarubegrepp se LuleåDiktatet — inte alls har något med lagtexten — ett verksamhetsbegrepp — att göra.

 

I själva den aktuella lagtexten behöver vi inte läsa mer än den första paragrafen, dess två korta delstycken, i Finansiering: verksamhetsbegreppet, inte maskinvarubegreppet, bestämmer lagen om finansiering av Radio- och tv-utsändning i Sverige. Inget annat.

 

I klartext:

— TV-lagen är inget forum för speciella genier att utropa Sverige som lokal InternetDiktatur.

 

FELET som begås av Förvaltningsrätten Luleå (och alla övriga liknande, se LuleåDiktatet) beror på att man FELAKTIGT fokuserar på

definitionen av tv-mottagare:

Definitionen av apparaturen för mottagning av Radio- och tv-utsändning i Sverige har naturligtvis ingenting att göra med

själva verksamheten:

— Det har naturligtvis — självklart — ingen betydelse vilken apparaturen är

för själva verksamhetens underhåll.

— Det avgörande [‡] för verksamhetens underhåll — finansieringen — är att

verksamhetsbegreppet inte får inkräkta på annan, redan etablerad verksamhet, typ beslagta eller ta över eller på annat sätt STÖRA REDAN ETABLERAT ANVÄNDANDE I ANNAN FORM, ART OCH NATUR:

— Sverige får alltså till exempel INTE bestämma över Norge: inte över Danmark, inte Finland, inte Europa, inte världen:

inte Internet.

— Sveriges Public Service har med andra ord ingenting ÖVERGRIPANDE att säga till om @INTERNET — typ bestämma former eller regler för den apparatur i världsmarknadens tekniska historia som @INTERNET byggts upp på —

datorer, Internetmottagande bildskärmar.

 

— Vill Sveriges Public Service (SPC) etablera sig @INTERNET får SPC vänligen förtjäna det utrymmet på samma sätt och på samma villkor som alla andra världsföretag gör @INTERNET:

fritt vald vara mot fritt vald betalning. Precis så som TV-lagen uttryckligen inte ger annat utrymme för:

 

 

M.a.o.:

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

 

Inget annat.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  20Aug2013 E25 Bild41 — 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

SPC får hålla sitt verksamhetsbegrepp till den avsedda domänen (Sveriges Public Service), i respekt till och respekt för andra redan etablerade domäners verksamheter. Samt

i särskild respekt till den redan etablerade Internetanvändande mänsklighet som INTE haft och framledes heller INTE kommer att ha någon som helst anknytning, koppling eller intresse till i eller av SPC-verksamheten [‡] — precis så som lagtexten också klargör i de ytterst enkla ordalagen som ovan i TV-lagen, första delen.

 

 

Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den”,

ska finansieras med en radio- och tv-avgift”:

”Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst”,

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM

 

Inget annat.

 

 

— Sverige har tydligen (2013+, LuleåDiktatet , RIKAB) problem med att förstå den enkla medmänskligt hedersamma ekvationen: allmänt hyfs, uppförande och uppträde [‡].

 

 

TV-lagen har ingen som helst koppling till @INTERNET; TV-lagen har aldrig varit avsett att göra intrång på annan, redan etablerad verksamhet typ @INTERNET, varken i strävan att KAPA eller TA ÖVER denna verksamhet; TV-lagen är ENBART utformad i syfte att anvisa ramar för den inhemska svenska finansieringen av Radio- och TV-utsändningar i Sverige I ALLMÄNHETENS TJÄNST. Inget annat.

 

Självklart får ingen påtvingas en verksamhet som producerar RÖRLIGA BILDER MED TEXT, lika litet som någon får påtvingas en viss tidskrift (STILLBILDER MED TEXT).

 

 

— Du SPC, särskilt, FÖREFALLER ha svårt för att hänga med på den nivån, eller?

— Jag tycker det verkar som att den typen utpekar det här: feghet. En närmast otrolig sådan, om jag inte har helt fel i omdömet, relaterat. Jämför Ädelmodet som Du missade:

 

 

OBS LICENSBELAGD SverigesRadioTelevision SverigesPublicService PROGRAMVARA: DU BETALAR IN OCH VI GER LÖSEN FÖR PROGRAMTILLGÅNG.

 

 

Marknad på lika villkor.

   Visa.

 

Sveriges Public Service får som alla andra MEDIEPARTISKA Internetaktörer vänligen ställa sig i kön och erbjuda utbudet per särskild betalning mot lösen.

— Finns inget betalningsunderlag, försvinner verksamheten.

   Tuff bransch.

 

Se vidare i LuleåDiktatet — hur olika intressen försöker KAPA Internet.

 

 

 

FörvaltningsrättenLuleåLuleåDiktatetLuleåDiktaturenKirunaDiktatetDiktaturen i Sverige 2013TV-lagen — »InternetMyndigheten i Luleå 2013+» — SPC

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  3Jul2012 E12 Bild173 — 20Aug2013 E25 Bild41 · Nikon D90

 

 

LuelåDiktatet [‡] — Diktaturen i Sverige 2013 — Internetkapningen:

DATORER ÄR SPC-EGENDOM — 1 st ny Dator (10.000kr) vart 5:te år PER Svensk KlassAInternetanvändare: särskild avgiftsplikt till SPC: 171kr/mån:

 

Av domarna framgår bland annat att det är innehavet av en TV-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en TV-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen. Eftersom många TV-bolag numera sänder hela sitt programutbud via Internet väljer en stor del av allmänheten att ta del av utbudet på annat sätt än genom en traditionell TV-apparat. Även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av dess användningsområden således numera enligt domstolen att ta emot TV-program. Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Den är därför avgiftspliktig. Eftersom det är själva innehavet av utrustningen som är avgiftspliktigt har det förhållandet att den enskilde kanske inte använder sin dator för att se på TV-program ingen betydelse för avgiftsskyldigheten.

”,

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ 24Jun2013 [2014-01-19]

http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter--pressmeddelanden/Pressmeddelande/

 

RelateradLagtolkning

Jämför KORREKT FRAMSTÄLLNING ENLIGT LAGEN OM FINANSIERING AV RADIO- OCH TV-UTSÄNDNING I SVERIGE [Se TV-lagen, ”Lag (1989:41)”] — ovanstående LuleåDiktatet är uppenbarligen ett diktat: icke med TV-lagen relaterbar sammanhängande framställning:

 

Korrekt lagtolkning åter till Luleå Förvaltningsrätt — se även i Lagen och Kompetent Domstol — för rättelse

exakt samma text, men med

 

·          ordet domarna ersatt med ordet TV-lagen

·          ordet Den ersatt med DATORN ELLER GENERELLT INTERNETMOTTAGAREN

·          orden kanske inte ersatta av OBEROENDE AV SÄTTET SOM DATORN ELLER INTERNETMOTTAGAREN ANVÄNDS PÅ

·          övriga tillagda-inskjutna korrektioner för exakt jämförande-utfyllande uttydning, förklaring och korrekt sakbeskrivning enligt TV-lagen

:

Av TV-LAGEN

 

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

framgår bland annat att det I DEN AVGRÄNSADE INTERNETREGIONEN SVERIGE är innehavet av en TV-mottagare UTOM DEN REDAN ETABLERADE GLOBALA SÄRSKILT UNDER 1990-TALET DATORUPPBYGGDA ANVÄNDARVERKSAMHETEN @INTERNET som grundar avgiftsskyldighet — inget annat — ,

 

TV-LAGEN har aldrig varit avsedd att göra intrång på annan, redan etablerad verksamhet, @INTERNET, för att KAPA denna [‡] och utropa sig till ANVÄNDARDIKTATUR ÖVER denna, ursäkta relaterbart förbannade maktkåta fascistiska satdjävlar [‡1] [‡2.2] Förvaltningsrätten Luleå särskilt, explicit, noga [‡1] [‡2]

 

men att definitionen av vad som är en TV-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen.

 

— Jahadu.

 

Eftersom många TV-bolag numera sänder hela sitt programutbud via Internet väljer en stor del av allmänheten att ta del av utbudet på annat sätt än genom en traditionell TV-apparat. Även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av dess användningsområden således numera enligt domstolen att ta emot TV-program.

 

— Jassådu.

 

Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program.

 

— Och?

 

DATORN ELLER GENERELLT INTERNETMOTTAGAREN är därför INTE avgiftspliktig FÖR VERKSAMHETER SOM AVSER LAGEN OM FINANSIERING AV RADIO- OCH TV-UTSÄNDNINGAR I SVERIGE. Eftersom det SÅLEDES INTE är själva innehavet av DEN InternetMOTTAGANDE utrustningen som är avgiftspliktigt har det förhållandet att den enskilde OBEROENDE AV SÄTTET SOM DATORN ELLER INTERNETMOTTAGAREN ANVÄNDS PÅ använder sin dator för att se på TV-program ingen betydelse för DEN avgiftsskyldigheten SOM BERÖR, AVSER OCH INNEFATTAR LAGEN OM FINANSIERING AV RADIO OCH TV-UTSÄNDNING I SVERIGE.

 

Eller med extra tillägg i klartext:

 

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

 

———— 1‡

StatensPacifisthat; [fascism (»utpräglad statsauktoritet»)] Vägran att erkänna en uppenbart helt fredlig människa hennes människovärde och istället systematiskt påtvinga henne våldsbegrepp, ”olydig krigsman”, i samverkan med åklagare och polis — fascism (»utpräglad statsauktoritet») — för tillfälle att få anklaga henne, skymfa henne, misskreditera henne och misshandla henne: dödspsykning: Sveriges rättsutövande under hela 1900-talet, med vidare;

MAKTKÅTHETEN EXPLICIT i orättfärdighetens ljus finns tydligt illustrerad i berättelsen om Ohola och Oholiba [BibelnAndligt] i

”.. och så upptändes hon åter av lusta till bolarna där, som hade kött såsom åsnor och flöde såsom hästar,”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Hes. 23:20

http://runeberg.org/bibeln/26_23.html

— Varför beaktas inte respekten för Lagen?

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

— Lagen: Mänskliga rättigheter står över, inte under, domstolen.

En kompetent domstol utövar rättvisans grundval — sanningsbegreppet — inte sätter sig själv över rättvisans grundval.

   Se utförligt från Lagen om ej redan bekant.

 

 

Inkompetent domstol i exempel — InternetMyndigheten i Luleå

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  24Maj2010 R Bild93 — 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

NATUREN INNEHÅLLER REDAN ALLA BEVIS FÖR LAGENKul om Svenska Folket kunde upptäcka det också. Testa det här: stäng av teven och gå ut i Naturen. Jaa. HaDuTett. Kräv stopp för naturförstöringen.

 

 

Vad har alltså A-laget domare i Förvaltningsrätten Luleå gjort?

 

Jämför Kriteriet på kompetent domstol:

 

·          En domstol får i rättsutövningen inte ändra på en redan given lagtext.

·          En domstol får i rättsutövningen inte införa nya betydelser, eller inlägga egna avsikter eller ens framställa egna synpunkter på en redan framställd lagtext. Föreligger oklarheter i lagtextens utformning, får lagtexten inte alls användas: »lagen» SKRIVS/FASTSTÄLLS då, godtyckligt, från fall till fall av aktuell rättsutövande inrättning, vilket inte är lagens avsikt.

·          En domstol får i rättsutövningen inte utöva intrång eller medverka till intrång på eller inflytande över verksamheter som INTE innefattas i eller omfattas av aktuella lagrum: typ börja avhandla domäner i den fristående, oberoende verksamheten @INTERNET — en helt fristående, fredad, allmänmänsklig globalt elektronisk domän som ingen rättsutövande inrättning i Sverige besitter någon som helst myndighet, auktoritet eller rätt att intränga i eller förrätta bestämmande över, inte i någon enda ärendeform som berör själva domänens egna fristående redan etablerade verksamhet, dess egen rent tekniska grund, sammanhang och kontext — i ärenden som rör Lagen om finansiering av Radio- och TV-utsändning i Sverige: det finns ingen sådan lagtext, ingen sådan förordning, ingen sådan författning, inget sådant berättigande.

·          En domstol får i rättsutövningen inte förneka en människa hennes inneboende rätt till människovärde och värdighet som människatyp behandla en våldsvägrare som rent SKIT under hela 1900-talet [‡] med vidare och kalla honom, påtvinga honom, beskriva honom som ”olydig krigsman”, tydligen för tillfället hos domare, åklagare och polis att enligt brottsbalkens lagtext (”krigsman som olovligen .. dömes för ..”) utföra, systematiskt under hela 1900-talet med vidare, dödspsykningar, offentliga utskällningar, misshagliggöranden och allmänna misstänkliggöranden mot offret med tillhörande polisförhör om universum, upprepade frihetsberövanden, direkta våldshot om samarbete inte uppvisas, och så vidare: uppenbarligen en historisk skolstudie av vanvett från den svenska rättsutövningens inrättningar i en total eliminering av en helt fredlig människan rätt och möjligheter att få utvecklas i fred, garanterad noll hotbild, trots att ingen orätt begåtts, och så ytterligare AV PRINCIP sönderbryta samhällets möjligheter att utverka ett demokratiskt skick med rätt för alla att delta i sitt lands styrelse, möjligheterna AV PRINCIP att ALLS KUNNA utveckla en fri, fredligt respekterande folkvilja grundad på fria val under mänskliga rättigheter, inte på fria val under rättsutövande tillhyggesinrättningar, utveckling av en verklig rättsutövning — inte under några som helst omständigheter.
   Inrättningar i samhället som sysslar med den typen av »rättsligt utövande» får uppenbarligen INTE betraktas, uppfattas eller förstås som ”kompetenta nationella domstolar” (Artikel 8 UDHR10Dec1948)
EFTERSOM
erkännandet av människans inneboende värdighet JUST grundas på den enda referens [utförligt i Lagen] mänskligheten känner (Jan2014):
   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,”;
”EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,” (Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948).
   Varje inrättning som INTE låter förstå sig som UNDERORDNAD, inte överordnad, den utövande rättvisans grundvalerkännandet av människans inneboende värdighet som människa — uppfyller med andra ord inget annat kriterium på rättsutövning än anarki, diktatur, godtycke. Dvs., inrättningen befrämjar i sådana fall enbart allmän laglöshet, våld, respektlöshet och självsvåldigt intrång med sig själv som förebild: Inrättningen anser=utdömer rätt åt sig själv att vara berättigad att leva i skydd för det expanderande våld den själv befrämjar genom att anställa egna inhägnade murar (ofta friskrivningsstycken i stor mängd) av olika typer och slag, som därmed enbart bidrar ytterligare till det eskalerande våldets utövande: ingen heder tillåts medvetandegöras i rättsligt utövande föredöme. Så länge rätten hålls fördold av dylika inrättningar, kommer våldet konsekvensmässigt att spridas ohejdat. Det är den helt enkla konsekvensen av Lagen i övergripande mening enligt Kraftsatsen.
   Utnyttja din rätt som människa, och ställ varje påstådd utövande domstol/förrättning mot väggen. Resultatet av min efterforskning (Tom2013): Sverige, noll. Europa, noll. Våldet eskalerar, precis enligt Kraftsatsen. Se även i DIKTATUREN I EUROPA 2013.

 

Rättsövergreppen från Luleå — Inkompetent domstol i exempelInternetMyndigheten i Luleå

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  3Jul2012 E12 Bild173 — 20Aug2013 E25 Bild84 · Nikon D90

 

 

— A-laget domare Förvaltningsrätten Luleå har uppenbarligen med sin »förkunnelse» [LuleåDiktatet2013] brutit sig in i en tidigare helt lokalt regionalt fredad domän @INTERNET i mänskligheten, ett område varken lagtexten [TV-lagen] för finansiering av Radio- och TV-utsändning i Sverige haft att göra med eller A-laget domare i Förvaltningsrätten Luleå haft att göra med, genom att i den fredade nu 2013+ inbrutna domänen @INTERNET plötsligt utropa särskilt regionalt avgränsad avgiftspliktig verksamhetsrätt mot

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE Luleåkapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

med, tydligen i praktiskt exempel [‡], tilldelad Insynsöverhöghet till RIKAB, alltså en reguljärt genomförd Internetkapning med införd lokal Internetauktoritet:

inbrott 2013+ i den fredade domänen Mänskligheten @INTERNET;

 

Låt oss, A-laget domare i Förvaltningsrätten Luleå, också få se fortsättningen.

 

— I den så tydligt iscensatta Internetkapningen 2013 har A-laget domare Förvaltningsrätten Luleå uppenbarligen också tagit sig friheten, särskilt att förära oss idel förstummande, häpna, ICKE TV-ANSLUTNA åskådare [‡] vänligheten att visa hur det går till att diktera mänskligheten som underlydande A-laget domare Förvaltningsrätten Luleå. Nämligen i formen av Automatisk Indelning av IntenetMänskligheten i strängt skilda regionala, nationella, pliktläger, auktoriserad av InternetMyndigheten i Luleå — under specifikt individinspekterande [‡] hembesöksöverinseende underförstått utnämnda apparatkontrollanter utsända av RIKAB i misstanken om Avgiftspliktiga Undangömda InternetMottagare som den misstänkta kan misstänkas ha gömt undan i hemmet, eller kanske på annan plats, alltså i princip införd RIKAB-diktatur — med rätt att inspektera Internetrelaterat apparatinnehav direkt i bostäderna;

 

Tidigare fick RIKAB bara spionera på misstänkta smitare UTANFÖR bostäderna. Nu har A-laget domare i Förvaltningsrätten LuleåPlaneten Jordens första självutnämnda självauktoriserade InternetMyndighet med självutropat centralsäte i Luleå, som det får förstås [‡] — också säkerställt tillgång för RIKAB till det inre av bostaden via Huvudnyckel.

— Glömde inte Förvaltningsrätten Luleå inbjudan till Adolf också? [‡].

 

— I Internetkapningen har A-laget domare Förvaltningsrätten Luleå uppenbarligen också explicit, som en särskild avdelning i vänligheten att visa hur rättsutövningen ska gå till, GENERELLT, påtvingat redan etablerade Internetanvändare som saknar SPC-medlemskap en ny associativ användardomän med utomordentligt speciella egenskaper — obligatorisk titta-avgift:

 

Det enklaste (Beteendet är så knäpp så man knappt tror det är sant):

— De här människorna VET uppenbarligen INTE vad de har ställt till med:

— KAN inte Lagen: KAN inte Människovärde. FÖRSTÅR inte Natur.

   Vi får se här framöver exakt hur det förhåller sig med den saken. KillMe.

 

Namnet på den nya KräverExtraLokalTittaInternetAvgiftAvAllaInternetAnvändare: Sveriges Public Service (SRTV), eller här SPC.

— Alltså, en domän SRTV som tidigare, före 2013, InternetArbetande Människor (IAM) aldrig ens vetat om funnits, än mindre haft minsta intresse av i IAMs redan etablerade Internetarbete — IAM f.ö. tydligen ett helt okänt begrepp för A-laget domare i Förvaltningsrätten Luleå.

— Från 2013 dikteras således [‡] en plötsligt uppkommen påtvingad underordnad samhörighet mot Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap — förening — med SRTV från A-laget domare Förvaltningsrätten i Luleå. Alltså tydligtvis en dikterad nationellt avgränsad propagandistisk verksamhet SRTV som nu också SKALL anses BESTÄMMA DOMÄN över IAM:

— Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap får inte längre vara ifred från RIKAB [Se utförligt i RIKABvanligaFrågor];

— Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap SKALL nu, tydligen, uppvisa redovisningsskyldighet [‡]: betalplikt:

— Alltså tydligen en inbrottsbefrämjande ASSOCIERAD separat åsiktsdikterad AnvändarKapning riktad explicit mot Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap : tvång att betala för själva det fortsatta underhållet av Internetkapningen genom att diktera uppkomsten av en Ny Regional InternetAnvändarApparatMyndighet:

införd betalningspliktig användardiktatur.

 

Eller i andra ord:

— Alla Internetanvändare i Sverige SKALL betala SPC-verksamheten.

— Du får inte välja själv längre. RIKAB/SPC/InternetMyndighetenLuleå bestämmer åt dig.

 

— I TV-lagens ljus betyder det en lagtext som inte existerar: »Det är här inte fråga om du vill eller inte vill HA/SE/TAdel av TV: du SKALL LIK FÖRBANNAT BETALA TV-LICENS vare sig du vill det eller inte».

 

— Jämför Artigheten i KirunaBrevet.

TV-lagen har ingen sådan lagtext, har aldrig varit avsedd att tolkas som TVÅNG. TV-lagen har alldeles tydligt istället utformats i väl respekt för ATT var och en väljer själv om man ALLS vill ta del av verksamheten — inkluderat särskilda skäl i separat paragraf.

— Det som nu har skett 2013+allmänt tv-licenstvång baserat på Internetkapning från RIKAB, SPC och LuleåDiktatet — är alldeles tydligt och väl relaterbarligen ett uppenbart lagbrott, brott mot mänskligheten, av flera olika skäl.

— Se vidare nedan från RIKABsjälvmord.

 

— I den så tydligt Totalt Integrerade Internetkapningen har A-laget domare Förvaltningsrätten Luleå [LuleåDiktatet2013] uppenbarligen också och slutligen proklamerat nationellt övergripande nylanserat Internetavgiftstvång mot Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap. Denne, tydligen som det får förstås Luleå Förvaltningsrätt, SKALL explicit tvingas medverka i underhåll av den så Internetkapade avgränsade associativt påtvingade nyinförda Internetverksamheten [‡].

— Med andra ord har införts allmänt nationellt avgränsad extra tittaInternet-avgift mot Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap (jag sa ju det: snart kommer man också att kräva betalning per visuell yta) — med hävd att den särskilda Användardikterade Internetkapningen ska förstås som laglig i underhåll av verksamheten SPC, Sveriges Public Service.

— Och det TROTS att lagtexten TV-lagen om finansiering av Radio- och TV-utsändning i Sverige aldrig haft några som helst avsikter att göra anspråk på, göra intrång i, tränga sig in VIA, andra verksamhetsområden än den egna domänens verksamhet, se TV-lagen:

direkt brott mot mänskligheten Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap — i den globala mänskliga fredade domänen @INTERNET.

   Se de aktuella artiklarna nedan som Luleå Förvaltningsrätt uppenbarligen bryter mot.

 

 

Sätt in förbrytarna i Kommunens Häckrensningslag, och lär dem grunderna från början, hur man uppför sig i samvaron med Naturen. Först när vi ser att praktikanterna klarar av den delen, kan vi gå till nästa steg: krattning. Osv. Sätt upp skyltning i närheten, så att närliggande trafikanter förvarnas.

 

 

RIKABsjälvmordExempel på Inkompetent Domstol

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  20Aug2013 E25 Bild84 — 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

— HUR gör man (Jan2014)

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

sig av med RIKAB från INSPEKTERANDE INTRÅNG [‡] i människors hem — i RIKAB-MISSTANKE OM ATT MÄNNISKAN Internetanvändaren som saknar SPC-medlemskap INNEHAR GÖMD INTERNETMOTTAGARE OCH DÄRMED SMITNING — frånsett självmord? UtellMe. Se även i Datoravgift och KONSEKVENSER AV RIKAB:s BROTT.

 

— Internet är en öppen, fri, obunden, icke statsauktoritär MÖTESPLATS FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN.

Förvaltningsrätten i Luleå HAR INTE DÄR ATT GÖRA I NÅGON SOM HELST AUKTORITÄR MENING — pressmeddelandet inkluderat [‡]. Och inte någon annan statsadikterad rättsinrättning heller [KompetentDomstol].

 

Läs Lagen:

 

 

”.. no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs ..”;

”.. ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör ..”;

Artikel 2, UDHR10Dec1948;

 

No one may be compelled to belong to an association.”;

Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.”;

Artikel 20.2, UDHR10Dec1948;

 

 

Ovanstående två artiklar formulerar det uppenbara inbrottet i mänskligheten från Förvaltningsrätten Luleå 2013, samt därmed DiktaturenRIKAB. Ytterligare artiklar i UDHR10Dec1948 följer av inbrottet [KONSEKVENSER].

— Förtydligandet i KRITERIUM PÅ KOMPETENT DOMSTOL bara understryker det ovan exemplifierade:

— Inte med mer än att Luleå Förvaltningsrätt (LF) framställer särskilt erkännande att människovärdets erkännande är rättvisans grundval [KompetentDomstol], samma som rättsutövningens grundval och därmed överordnad, inte underordnad, verksamheten inom LF, är samma inrättning LF att förstå som kompetent rättsutövande inrättning i Sverige.

— I den mån så kommer att ske [KompetentDomstol], kvarstår som närmaste punkt på dagordningen direkt angelägenhet i verksamheten LF att VERKSTÄLLA RÄTTELSE, i uppenbar, tydligt och klar samstämmighet med ovan.

— Sker inte det, är det tydligt att även ytterligare yttranden från LF inte får förstås med någon som helst rättsutövande inrättnings myndighet: verksamheten är olaglig. Se utförligt från Lagen i syntes, om ej redan bekant.

 

 

KONSEKVENSER AV RIKAB:s BROTT:

RIKAB företräder nu (Jan2014), tydligen genom ovan nämnda Internetkapning 2013+, en rent tekniskt självutnämnd INDIVIDANVÄNDARÖVERVAKNINGSINRÄTTNING — ett individspionage [‡] — med rätt att intränga i människans hem, inspektera, leta efter RIKAB-dikterat »gömda InternetMottagare» som — enligt den nationella individövervakande spionagenturen RIKAB — människor UNDANHÅLLER för att SMITA FRÅN AVGIFT:

 

RÄTT föreligger 2013+ enligt LuleåDiktatet för RIKAB att misshagliggöra, misstänkliggöra, förbjuda fri användning av elektronisk maskinvara som inte kopplar till Sveriges Public Service

— allmän elektronik, mekanik, artisteri generellt i den enskilda individens egna privata sfär och där separat datoranvändning UTAN INBLANDNING AV SVERIGES PUBLIC SERVICE idag 2014 är oundgänglig.

 

— Dessa konsekvenser leder till ytterligare brott mot mänskligheten av mera djupgående karaktär:

 

 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, recieve and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”;

Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar frihet att åberopa meningar utan intrång och att söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.”;

Artikel 19, UDHR10Dec1948;

 

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.”;

”Var och en, som en medlem av samhället, har rätt till social trygghet och är berättigad att tillerkännas, genom nationella insatser och internationellt samarbete och i enlighet med organisation och resurser i varje Stat, de ekonomiska, sociala och kulturella rätter som är oundgängliga för hans värdighet och den fria utvecklingen av hans personlighet.”;

Artikel 22, UDHR10Dec1948;

 

 

Som redan tidigare påtalats: Lagtexten i Sverige för finansiering av Radio- och Television (TV-lagen) innehåller ingen som helst antydan eller avsikt eller åsyftning till stöd för den uppfattning av lagbegreppet som nu företräds och hävdas av RIKAB enligt LuleåDiktatet.

 

 

I ljuset av ovanstående, och såvitt korrekt relaterat därmed tvivelslöst:

 

LuleåDiktaturen — konsekvenser för mänskligheten — LuleåDiktatet

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE:  3Jul2012 E12 Bild173 — 20Aug2013 E25 Bild84 · Nikon D90

 

 

Förvaltningsrätten Luleå strider uppenbarligen i SIN DOM [LuelåDiktatet] mot BÅDE mänskliga rättigheter [‡] OCH svensk lagstiftning (TV-lagen). Tydligt, klart och koncist.

— Det betyder uppenbarligen och väl relaterbarligen enligt Lagen att samma inrättning [‡] föregår med exempel som framvisar och befrämjar

 

·          våldsutveckling — allmänt intrång — i mänskligheten

·          orespekt i mänskligheten

·          fortsatt skymfligt uppträde i och mot alla mänsklighetens fredade domäner

·          allmän kapningsrätt — datorer är från 2013+ SPC-egendom [‡]

·          allmänt självutropad IndividSpionerandeAnvändarInspektionsRätt [‡]

 

Det har ingen betydelse vad rättsinrättningen [‡] ANSER eller TYCKER om det, vilken rättsinrättningen än är. Människoskapat (Luleå) är människoskapat. Natur, människovärde, är natur. Se särskilt utförligt från Lagen i övergripande mening, KRAFTSATSEN och KOMPETENT DOMSTOL om ej redan bekant.

Dessa här givna referenser är i allt vad var och en självständigt kan utläsa, förstå, förklara relatera och framför allt HÄRLEDA ur Naturgrunderna [Lagen].

Konsekvenserna av att inte respektera mänskliga rättigheter är uppenbarligen av EXAKT samma naturgrund som konsekvenserna att strunta i gravitation och elektricitet. Se särskilt i Kraftsatsen i Lagen och Kompetent domstol om inte redan bekant.

 

 

SPC — Sveriges Public Service — RIKABFörvaltningsrätten LuleåSveriges INTERNETKAPNING 2013

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild39 · Nikon D90

 

 

Sveriges Public Service (Jan2014) — rätta mig om jag har fel [‡] — ÄR ett statsdikterat propagandaorgan som håller befolkningen fången i djupt mörker och okunnighet speciellt på området mänskliga rättigheter [LAGEN I SYNTES] [DEMOKRATIBEGREPPET] [KOMPETENT DOMSTOL] och intelligensens hemvist [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden]: Verksamheten (SPC) har uppenbarligen bara till uppgift att söva ner befolkningen i ett sömngångaraktigt tillstånd — som bara verkar kunna hävas om allmänheten får reda på att det finns i varje fall EN person som INTE har tv: det är som att sända ström igenom HELA hopen: kropparna RYCKER TILL, med tillhörande mållösa, förstummade anleten [en del vägrar tro det, och börjar t.o.m. istället försöka TRUGA på en användarlögner] — med garanterat noll kunskapsinnehåll [TNED] [UNIVERSUMS HISTORIA].

Rätta mig om jag har fel. Det är avgörande viktigt att SAKFEL inte får förekomma i undervisningen.

SVERIGES PUBLIC SERVICE (SPC) »SverigesPubliC»

SPCgenom Luleådiktatet med, som det får förstås, bevisbar sanktion [‡] för RIKAB att verkställa IndividSpionage samt påfordra betalningsskyldighet för SPC-underhåll

För alla som inte har tv, som inte använder SPC, inte alls över huvud taget, men som under långt tid (före 2013) använt Internet:

2013+ PÅTVINGAT INTERNETANVÄNDNINGEN FÖRETAGET SPC.

2013+ SPC-INFÖRD LOKALT DIKTERAD BETALNINGSUNDERHÅLLSDIKTERANDE INTERNETMYNDIGHET.

2013+ LOKALT SPC-INFÖRD INTERNETDIKTATUR.

2013+ SPC DIKTERAR REGIONALT INTERNETANVÄNDANDE GENOM EN REGIONALT PÅTVINGAD MÅNATLIG DATORINNEHAVSAVGIFT.

2013+ SPC DIKTERAR UPPHÖRANDET AV DEN FRIA ÖPPNA INTERNETANVÄNDNING GENOM LOKALT AVGRÄNSAD ALLMÄN DATORAVGIFT.

2013+ SPC PÅTVINGAR DATORINNEHAV UNDERHÅLLSPLIKTIG STC-TILLHÖRIGHET.

2013+ SPC UNDERFÖRSTÅR INSPEKTIONSRÄTTIGHET I BOSTÄDERNA FÖR ATT LETA EFTER MISSTÄNKTA UNDANGÖMDA INTERNETMOTTAGARE.

Internetkapning, Datorkapning, FÖRBUD ATT ANVÄNDA DATORER UTOM BETALNINGSPLIKTIG ASSOCIERAD EGENDOM MED SPC.

Påtvingad betalningsunderhållsplikt för underhåll av människovärdesförnedrande [‡] statspropaganda genom intrång på och kapning av internationell torgplats.

I princip: SPC dikterar lokalt regionalt nationellt tv-licenstvång — stöld [‡], tjänstetvång, våldtäkt [‡] — genom regional Internetkapning mot

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

Sammanhanget SPC — Allmän detaljerad beskrivning

Sveriges Public Service (här SPC) — allmänt Sveriges Radio TeleVision (SRTV) — är nu Jan2014 eller 2013+, i ovanstående sammandragande punkters ljus beroende på preferenser, tydligen

 

en statligt inrättad propagandaverksamhet som inte bara håller befolkningen i mörker och okunnighet [LAGEN I SYNTES] [DEMOKRATIBEGREPPET] [KOMPETENT DOMSTOL] [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden] om mänskliga rättigheter [GMR], utan nu också fortlöpande baserar hela verksamheten på

brott mot mänskligheten:

 

”.. no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs ..”;

.. ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör ..;

Artikel 2, UDHR10Dec1948;

 

I klartext:

— Varken företaget SPC eller någon annan sammanslutning får bryta ett öppet gränslöst internationellt forum, här Internet, genom att egenmäktigt uppställa egna lokalt, nationellt olika maskinvaru- och användarvillkor/diktat för tillfället att verkställa en egennyttig AVGRÄNSNING i den fria öppna samvaron mellan alla människor.

   I andra ord:

Internets internationella status i Sverige får INTE avgränsas genom specifika nationella InternetAnvändarRegler eller dikterade specifika maskinvaruinnehav. TV-lagen medger heller inget utrymme för det, se TV-lagen och LuelåDiktatet. Förekommer sådant är det intrång i människans egen rätt att bestämma föremålet för det egna intresset — ett ämne som svenska folket garanterat

— genom (Se Historien Bakom om ej redan bekant) den långvariga dikterande statspropagandan och mörkläggningen av mänskliga rättigheter [GMR] [VÄRDEGRUNDERNA] [Allas lika värde och rätt — Förklaringen] (svenska folket i allmänhet verkar INTE begripa något av innehållet, typ ”Du kör med det där förbannade människovärdet”)

— har ytterst svårt för att förstå innehållet i, speciellt klientelet som befolkar de rättsutövande inrättningarna [Lagen] i Sverige. Så, i andra ord: Att i en region där ingen har koll på varken HEDER eller MÄNNISKOVÄRDE blir det en enkel match för SPC att KAPA Internet.

— Eller mera explicit:

 

No one may be compelled to belong to an association.”;

Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.;

Artikel 20.2, UDHR10Dec1948;

 

Bakgrund, relaterad beskrivning

Internet har växt fram som en global allmän mötesplats för alla människor i hela världen att träffas, konversera, framställa och presentera naturvetenskapliga verk, erotiskt och konstnärligt material, egna synpunkter och åsikter, delta i olika sammankomster och forum, och annonsera privat eller kommersiellt om och i olika företags varor i utbyte mot motsvarande betalning: ett Fredat Världstorg. Precis som i den vanliga öppna officiella torghandeln: ingår varan i en redan fastställd reglerad affärsverksamhet, betalar man självklart för tillgången till innehållet.

— 2013 inträffar följande:

— Ett företag SPC med en redan strängt reglerad licensform för företagsmedlemmarnas tillgång till företagets produktion av varor, lägger ut sin produktion @INTERNET helt öppet, utan någon som helst motsvarande information eller

upplysning typ remsan nedan,

 

 

OBS LICENSBELAGD SverigesRadioTelevision SverigesPublicService PROGRAMVARA: DU BETALAR IN OCH VI GER LÖSEN FÖR PROGRAMTILLGÅNG.

 

med en underförstådd icke uttalad reserverad tillträdesrätt endast för redan anslutna företagsmedlemmar.

— Redan anslutna SPC-medlemmar märker intet.

— De människor som främst märker intrånget är naturligtvis först de som inte har någon koppling alls till verksamheten SPC, och sedan successivt de som använder verksamheten SPC i ringa utsträckning: sällan eller aldrig. Internet är som sagt omfattande 2013.

— Den häpna människomassan på Internettorget som ser företaget SPC:s tydliga intrång vet inte vad den ska tro: Håller man på att förbereda en Internetkapning, kanske en Internetkupp? Vad är på gång? Ett företag med strängt reglerad licensform lägger ut hela verksamheten »helt gratis» — som ett vanligt torgföretag plötsligt skulle lägga ut sina varor, utan något som helst betalningsföreläggande, för vem som helst att använda. Ingen har sett något liknande tidigare.

— 2013, strax efter, kommer kallduschen — SPC-medlemmarna märker fortfarande ingenting:

— Företaget SPC:s dikterar plötsligt — helt utan att dess egna redan anslutna medlemmar på minsta sätt berörs av eller ens lägger märke till tilltaget, Internetinbrytningen — att det tidigare helt öppna och fria Internettorget härefter SKALL förstås avgränsat i en

speciell SPC-dikterad auktoriserad betalregion: Alla som använder Internet även Internetanvändaren som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen — helt oberoende av vad Internet används för, alltså SÄRSKILT inkluderat de redan etablerade Internetanvändare som uppmärksammade det spektakulära Internetintrånget från SPC 2013

och som just därför garanterat aldrig haft någon koppling till SPC — alla som har någon form av Internetmottagare eller som SPC-företagets expedierande myndighet uttrycker saken, alla som har

datorfortlöpande härefter SKALL medverka i att underhålla varuproduktionen i företaget SPC: Betalningsplikten som tvångsmässigt påförs, motsvarar ungefär kostnaden för en splitter ny, billigare, dator vart femte år eller runt 10.000 kr: 171kr/mån.

— De som redan är SPC-medlemmar berörs inte.

— Därmed har SPC dikterat regional Internetauktoritet:

Det Fredade Världstorget har Ockuperats Regionalt 2013+.

 

Varje Internetanvändare, oberoende av anslutning till företaget SPC SKALL betala verksamheten SPC.

 

Internetkapningen, eller InternetKUPPEN vilket man föredrar, genomförd av företaget SPC är därmed ett obestridligt faktum:

 

Ett specifikt företag SPC har alltså från 2013 (och vidare: 2013+) brutit sig in på Internet och dikterar nu (Jan2014) löpande lokalt Internetavgränsad

 

1. avgiftsplikt till företaget SPC för människor som fortfarande inte har med företaget att göra

2. regionalt Internetavgränsad associationstillhörighet till företaget SPC

 

SPC inför 2013+ användar- och associationsdiktatur för den allmänt Internetanvändande människomassa som SPC-företaget aldrig haft någon koppling till, men tydligen ändå anser sig ha rätt att bestämma över: det tydligt kapade, ockuperade globala Internettorget.

 

Alla människor som använder Internet i Sverige — inom den regionalt nationellt avgränsade SPC-verksamheten — SKALL betala löpande underhållsavgift till SPC-verksamheten. Det spelar ingen roll om SPC-verksamheten används eller inte enligt LuleåDiktatet = Dikterad Internetanvändare = Dikterad datorinnehavare = Dikterad SPC-medlem [‡].

 

— ÄVEN Internetanvändaren som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen.

— Man skiter i den [‡] [Utropad Diktatur — Exempel].

HUR kan människor handla så uppenbart tarvligt och ohederligt?

— Skiter i?

 

Verifiera det.

 

— De SPC-ansvariga människorna måste ju — väl — ha förstått och varit medvetna om intrångets karaktär [‡] — LOKALT AVGRÄNSAD Sönderbrytning av en tidigare helt gränslös fredad mänsklig global domän @INTERNET.

— Borta. Finns inte längre. Du får inte längre välja själv.

— Nää. Skit ner dig.

 

Verifiera det.

 

SPC bestämmer över dig vad du ska tycka är bra för det som SPC tycker att du vill ha.

 

— En tydligt självutnämnd, inbrytande självutropad propagandamakt SPC har uppenbarligen 2013+ proklamerat egenrätt att diktera regionalt avgränsad särskild

 

kontinuerligt löpande underhållsplikt för den självutropade propagandamaktens löpande Internetintrång.

 

— Hur var det Norgehistorien gick? Norge på två månader, Danmark över en natt — och Sverige per telefon.

Relaterbart

— Ursäkta. Det här folket är — uppenbarligen RELATERBART — så urbota dumt i huvudet, att om någon av dem går in i vedboden, går träbocken ut, ”Ty stenarna i muren skola ropa, och bjälkarna i trävirket skola svara dem.”, Hab.2:11 Bibeln 1917 [Runebergprojektet http://runeberg.org/bibeln/35_02.html].

— Vilket är sammanhanget? Som ofta i rätts- och psykologiläroboken BibelnAndligt: orättfärdighet: ”Ve dig som hopar vad som icke är ditt, och belastar dig med utpantat gods ..”

 

— Med det allmänt historiskt etablerade föraktet för kvinnor, fattiga och våldsvägrare [Europas Främsta Filosofer] intar »Sverigeattityden» ett naturligt säte i den manliga batongdelen av befolkningen. Så är det också, erfaret i allmänhet i Sverige men inte alltid: Tjejerna fattar det här, lätt som en plätt, ända ner ifrån barnskorna: Jag bestämmer själv föremålet för mina umgängen. Medfött tjejvett. Du har problem med det ser jag, SPC.

 

SPC-företaget bryter sig in 2013 @INTERNET genom att plötsligt diktera egna @INTERNET-villkor.

— En Internetkapning, eller en Internetkupp, har genomförts.

 

— Förstår SPC-ansvariga ingenting?

— Både ja och nej.

 

Sverige, nämligen i historiens ljus, om inte redan bekant, är ett land i världen där befolkningen särskilt, garanterat — Historien Bakom — aldrig har givits tillfälle att stifta bekantskap med innebörden i begreppet HEDER [‡].

— ”Om du har SÅÅ många emot dig måste det ju VAA nåt!” [‡].

— Befolkningen förstår inte heller innehållet i mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948).

— ”Du kör med det där förbannade människovärdet”.

— Befolkningen har heller inte tillgång till någon MED ORIGINALFÖRFATTNINGEN 1948 RELATERBART ÖVERENSSTÄMMANDE översättning [GMR].

SPC-företagets ansvariga förnimmer helt säkert kraftgrunderna [Lagen], men har uppenbarligen

inget som helst utvecklat förstånd att relatera innehållet.

 

Bevis:

Jag skulle väldigt gärna vilja, tack så hemskt mycket, att någon enda människa inom SPC-företaget SVERIGE (var gärna anonym, det är i vilket fall bara ARGUMENTERINGEN som räknas) träder fram och tydligt, klart och utomordentligt koncist framhåller, Nej men kära lilla Gumman, nu har du nog alldeles halkat in på fel skidspår. Snälla. Please. Visa. Det vore verkligen en glädjande nyhet.

 

 

Därför nämligen att den ENDA människodomän inom SPC-företaget som garanterat är opåverkad av den absurda, uppenbara, intrångsverksamheten @INTERNET är

det medfödda tjejvettet. Tjejerna fattar det här, lätt som en plätt: Ingen ska tvinga mig att vara tillsammans med en kille jag inte vill vara tillsammans med: Jag bestämmer själv vem, var hur och på vilket sätt jag vill vara tillsammans,

om alls. Stör det dig?

 

Medfött tjejvett ÄR Exakt mänskliga rättigheter [‡] — här explicit för @INTERNET — i perfekt

lättfattlig syntes.

Se även mera utförligt i Lagen, om ej redan bekant.

 

 

 

RIKABinternetkaparen[LAGEN I SYNTES] | [DEMOKRATIBEGREPPET] | [KOMPETENT DOMSTOL] | [NATURPREFERENSERNA] | [StatsFröjden] | GMR

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 21Jun2013 E21 Bild39 · Nikon D90

 

 

IndividSpionmyndigheten [‡]Folkliga PublikÅsikts- och Allmänna InternetDatorÖvervakningsEnheten [‡]

RIKAB — INTERNETKAPAREN

INTERNETKAPNINGEN 2013+ — RIKAB-DIKTERAD [‡] INTERNETANVÄNDNING — LagPraktikExempel som förefaller utpeka lagvrängning

 

Bakgrund

Datorinnehav och datoranvändning har speciellt under 1990-talet utvecklats genom @INTERNET (officiellt från 1982, TCP/IP Internet protocol suite) som en helt tekniskt oberoende gren av en globalt omfattande elektronisk verksamhet med människor i samvaro och möte över hela världen. Internetanvändningen utvecklades speciellt starkt under 1990-talet (officiellt från 1982, TCP/IP Internet protocol suite) genom tillkomsten av snabbare, allt mindre och mer kompakt elektronik — SPC har inte medverkat något till den utvecklingen, enbart surfat på själva utvecklingsvågen. Särskilt efter millenniumskiftet 2000 har @INTERNET fått ett omfattande stort allmänt globalt utspritt personanvändande i alla länder, alla folk, genom den alltmer integrerade mark-satellittekniken: blixtsnabb digital telefoni (GPS-exemplet) och allmän elektronisk data- och signalöverföring (Fiberoptik) runt hela Jorden.

 

 

Tillkomsten av den globala verksamheten har, emellertid, ingen som helst koppling, samröre eller association med ”Radio- och tv-verksamhet”, Sveriges Public Service (SPC).

 

Det finns heller ingen sådan rättsgrundad (juridiskt sanktionerad) koppling; Se vidare i TV-lagen.

FELET

Men vilken roll spelar egentligen RIKAB?

 

VEM LAGFAKTOR har ingivit ansvariga på RIKAB ett brevutskick av typen KirunaBrevet?

— Varifrån kommer själva ansatsen? UtellMe.

 

Den tekniska utvecklingen på halvledarområdet speciellt från 1990-talet med allt mer sofistikerad signalelektronik, har möjliggjort olika digitala GPS-system (satellitstyrda processorbaser) och därmed rent tekniskt gjort den traditionella televisionsverksamheten tillgänglig ner på amvändarnivån handhållen mobil telefon.

— Sveriges producenter av televisionsbaserad programvara som faller under TV-lagen (Lagen om finansiering av Radio- och tv-utsändning i allmänhetens tjänst) har på den utvecklade elektroniska teknikmarknaden sökt köpa in sin programutsändning just via satellitdomäner, och därmed generellt tekniskt gjort det möjligt att sända strängt licenspliktig, licensreglerad programproduktion direkt via @INTERNET (Se Wikipedia Television i Sverige [2014-01-21]).

— Ingenting är fel i det.

   Vad är fel?

— Felet är att det strängt reglerade licenspliktiga svenska programutbudet FÖRST lagts ut gratis @INTERNET, utan varning

 

 

OBS LICENSBELAGD SverigesRadioTelevision SverigesPublicService PROGRAMVARA: DU BETALAR IN OCH VI GER LÖSEN FÖR PROGRAMTILLGÅNG.

 

till den Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

 

·          som inte omfattas [‡] av verksamheten Sveriges Public Service @INTERNET,

·          som inte använder [‡] verksamheten Sveriges Public Service @INTERNET,

·          som varken före eller efter introduktionen av verksamheten Sveriges Public Service @INTERNET har något som helst intresse [‡] att ta del av verksamheten Sveriges Public Service @INTERNET;

 

Det är felet.

   Eller rättare sagt:

— Felet är att det strängt reglerade licenspliktiga svenska programutbudet lagts ut @INTERNET alls över huvud taget utan hänsyn till ovannämnda.

   Man får inte göra så: Ett företags personal får inte på en allmän öppen torgplats bryta sig in på ett marknadstorg som redan respekterar redan etablerade vanliga marknadsregler, plötsligt ändra dessa regler — genom att i princip ställa sig öppet, offentligt på torget, och pissa på marknadsreglernagenom att lägga ut företagets betalningspliktiga varor för vem som helst att använda utan information att varans användande är kopplad till en strängt licensreglerad verksamhet [TV-lagen].

 

Det är felet.

 

Och: Det är Sveriges InternetKapning 2013+.

— Boven i dramat är alltså och tydligen och uppenbarligen främst Sveriges Public Service (SPC).

— SPC borde SJÄLVMANT ha lagt ut sin @INTERNET-verksamhet, av HEDER och HÄNSYN till alla som INTE IMPONERAS AV utbudet

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen

 

— och som också fortsättningsvis NATURLIGTVIS INTE BEHÖVER BETALA NÅGON NYINFÖRD EXTRA INTERNETAVGIFT BARA DÄRFÖR ATT SPC KAPAT INTERNET, enligt samma präktiga gamla svenska hederliga

 

 

OBS LICENSBELAGD SverigesRadioTelevision SverigesPublicService PROGRAMVARA: DU BETALAR IN OCH VI GER LÖSEN FÖR PROGRAMTILLGÅNG.

 

 

som emellertid inte finns (Jan2014), vad vi vet.

   Kort sagt:

 

Sveriges Public Service SPCalla medlöpare som utan protester ställt sig bakom Sveriges Internetintrång — är den och ingen annan part, som i ren praktisk handling har KAPAT INTERNET: BRYTER SIG IN, och UTNYTTJAR en redan fri. öppen, etablerad Internetteknik i en fri öppen global Internetmarknadsplats vilken man tydligen helt skiter i genom att tydligen köra över

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

ALLA SOM INTE ANVÄNDER SVERIGES PUBLIC SERVICE

= alla som inte betalar radio- och tv-licens

= alla som aldrig har intresserat sig för den typen av verksamhet,

= alla som fortsätter att använda @INTERNET utan varje form av koppling till SVERIGES PUBLIC SERVICE

 

RESULTAT som det får förstås:

KOMMENDERAD LICENSDOMÄNInternetdiktatur — har plötsligt  införts av Sverige mitt i en fri. öppen, fredad global Mänsklig Användardomän @INTERNET som för det svenska intrånget helt saknade dylika avgränsningskonster, auktoriteter och annat specifikt regionalt nationellt maskinvaruinflytande: EN SPECIFIKT REGIONALT AVGRÄNSAD INTERNETDOMÄN HAR UTSATTS FÖR EGENDOMSATTACK.

 

SPCbrottenTjänsteTvång

Internetkaparen RIKAB

 

Kort sagt igen: brott av SPC mot mänskligheten på flera punkter:

 

 

”.. no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs ..”;

”.. ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör ..”;

Artikel 2, UDHR10Dec1948;

 

No one may be compelled to belong to an association.”;

Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.”;

Artikel 20.2, UDHR10Dec1948;

 

LiKSePSPC

INTERNETKAPNINGEN från det strängt Licensreglerade programproducerande Konsortiet Sveriges Public Service (LiKSeP) har nu (Jan2014) medfört att alla de personer som tidigare aldrig haft något att göra med LiKSeP,

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen

 

alltså alla de Internetanvändare som tveklöst fortsätter använda Internet för annat än LiKSeP, nu AV RIKAB/LuleåDiktatet ANSES SKALL tvingas betala [LuleåDiktatet] en extra månadsavgift 171kr/mån — ungefär en splitter ny dator vart femte år — för att INTE BARA underhålla DEN GENOMFÖRDA INTERNETKAPNINGEN utan även också själva verksamheten SPC|LiKSeP:

 

I klartext: RIKAB/LuleåDiktatet anser att

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

SKALL INTE BARA underhålla DEN GENOMFÖRDA INTERNETKAPNINGEN utan även också själva verksamheten SPC|LiKSeP.

 

TjänsteTvång

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90

 

 

Vad var det det stod angående tvingande till tjänande (”servitude”, tjänst, tjänande)?

 

 

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.”;

Ingen får hållas i slaveri eller träldom/tjänande; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former.

Artikel 4 UDHR10Dec1948

 

Är det inte lika bra RIKAB/Sverige/SPC/LiKSeP att utropa diktatur med en gång, i stället för att fjanta omkring med ovanstående utpissningar @INTERNET?

 

 

FY.

 

 

Eller ännu tydligare, RIKAB/SPC/LuleåMyndigheten: Varför inte annonsera direkt på löpsedlarna till ICA-kassorna Aftonbladet och Expressen att våldtäkt [‡] numera är HELT lagligt.

 

 

Ovan framträdande generalsnillen VET uppenbarligen INTE vad de håller på med.

— DEN VERKLIGT INTRESSANTA HÄNDELSEUTVECKLINGEN framkommer tveklöst NÄR de får veta det.

 

Man kan ju också se det som att Förvaltningsrätten i Luleå förbisett en del detaljer som lett till en här uppenbart ohållbar inställning.

— Du menar att Förvaltningsrätten i Luleå har förbisett erkännandet av rättvisans grundval [‡]?

— Det förefaller snarare [65 år sedan 1948, året 2013] som »helt struntat i».

 

 

Vad säger Kriminalpolisen?

— Är det bara EN som är störd KAN MAN VÄL BARA SKITA I DEN VA?

— Våldtäkterna skulle upphöra eller minska då menar du?

— ”Men om du har SÅÅ många emot dig. måste det ju VA nå”.

   Kriminalpolisen Sverige. Noll vett på relaterad advokatyr.

 

Konsekvenserna:

Lagen kan inte omintetgöras: samhällen som skiter i EN människas rätt, skiter i ALLAS mänskliga rätt.

— Det är INTE frågan om ”vad VI vill ha”.

— Det är frågan om ”vad VI FÅR ha”.

   Inte diktatur, SPC.

   Inte våldtäkt, SPC.

   Inte intrång, SPC.

— Men: I samhällen — Sverige — där aldrig någon frågar efter SANNINGEN, utvecklas just DET: diktatur — vardagsnazism: vanvett: våld.

 

Notera att hela spektaklet väsentligen är en uppvisning i Manlighet: Alla tjejer ser, tveklöst, det patetiska i hela scenen, därför att KvinnoVarelsen (Se även Buddhas Nirvana) har inom sig ett Naturligt Frö som mannen aldrig får någon Direkt inblick i (den moderliga omsorgen, kärleken till barnet, fridsamhetsaspekten i Lagen), men få om ens några vågar säga något utan risk att bli överkörd: det som krävs är en helhetsbild typ UniversumsHistoria eller motsvarande (minst): bevis måste finnas på alla, samtliga, områden, inte bara på något enstaka.

 

Vardagsnazism [‡]. Fascistiska satdjävlar [‡1], SPC: Vardagsnazismen utövar statsöverhöghet med lokala Påvedömen typ SPC, när Lagen uttryckligen fastslår att statsmakten SKALL vara underordnad en folkvilja — demokrati — som är uppbyggd på existensen av kompetenta domstolar: rättvisans grundval. Människovärdets erkännande. Inte dess påpissande.

 

— Den som inte vill vara med och ta ansvar för demokratin [DEMOKRATIBEGREPPET] har heller inga verktyg för att KUNNA utveckla demokratins respekt [KOMPETENT DOMSTOL]. Noll rättvisa [StatensPacifisthat]. Allmänt Folkligt Ursinnigt Sanningsförakt [Sanningshatarna].

 

Och RIKAB?

RIKAB har TYDLIGEN [‡] hakat på — tydligen så rejält att det snart sagt slår SÅ stora gnistor om det i bästa Propagandastil [KirunaBrevet] att det möjligen är läge att be att få stoppa in kontakten och ta ut direkt;

RIKAB: den tydligt neonreklamviftande ledande marknadsföraren [‡] i uppdraget att också hävda tilltaget LAGLIGT — vilket det definitivt och alldeles solklart uppenbart INTE är [LuleåDiktatet] [Exempel Inkompetent Domstol].

 

 

— På bekvämligheten InternetMyndigheten i Luleå med de redan tv-licensbetalande SverigesPublicService-användarna och deras fortsatta TittaMaskinuppdateringar

 

minns den ordinära säljreklamen i brevlådorna för alla superstora LCD-teveskärmar 2000+, med vidare

 

och vilka redan SPC-anslutna medlemmar helt obekymrade av extra INTERNETAVGIFTER kunnat avancera I NU Jan2014 EN ALLDELES EGEN INTERNETKAPAD NYETABLERAD INTERNETDOMÄN benämnd SPC|LiKSeP,

 

och I KRAFT AV ATT DEN INTERNETKAPANDE GRATISVERKSAMHETEN för dessa redan licensanslutna Internetanvändare SEDAN plötsligt belagts med avgiftsplikt  (LiKSeP) på datorer — InternetMottagare, alla typer: väsentligen ett initiativ tydligen från RIKAB, och som sanktionerats (Juni2013) av den nu tydligt självutnämnda lokala svenska InternetMyndigheten i Luleå, och därmed tydligen en tillströmmande skara av gärningsmän i intresset att verkställa Sveriges InternetKapning 2013

 

har nu alltså (2013+) SPECIELLT tydligt uppmärksammat av varje

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

etablerats något på Planeten Jorden som liknar en formidabel INTERNETKUPP:

— Sverige — SPC/RIKAB/InternetmyndighetenLuleå — har uppenbarligen utropat en alldeles egen övertagen självutropad auktoritetsdomän i en tidigare helt öppen, fredad, och regionalt nationellt helt auktoritetsfri global elektronisk mötes-, torg-, marknads- och annonsplats för alla människor i hela världen — enligt SPC-brotten.

 

 

Ingen lagtext existerar som berättigar till SPC handlingen, intrånget, kapningen, kuppen.

 

AllmäntSverige

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  12Sep2012 E28 Bild199;225 · Nikon D90

 

 

Allmänt Sverige:

— VARFÖR BEGRIPER Folket i det här landet Sverige — huvuddelen av tjejerna frånsett, som det ser ut — tammehunsingen NOLL av begreppet HEDER?

 

Polisen/Krim: ”Men SÅÅ många kan ju inte ha fel heller!”.

RÅ/JO/JK: ”Föranleder ingen åtgärd”.

Åklagaren: ”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”.

Domaren: ”Eftersom du inte har gjort bättring sen förra gången blire dubbelt så långt straff den här gången”.

Allmänheten: ”Du kör med det där förbannade människovärdet”.

 

Nämn EN ENDA REN FLÄCK. Please. Snälla. Det skulle vara så oerhört GLÄDJANDE.

 

— Svaret, av allt att döma, ligger just i Historien Bakom:

— Befolkningen i Sverige har aldrig givits tillfälle att FÅ utveckla en egen FRI folkvilja [Artikel 20 UDHR10Dec1948 Relaterat] [Artikel 21 UDHR10Dec1948] — baserad på RELATERAD KUNSKAP om mänskliga rättigheter [GMR], baserad på INSIKT i begreppet demokrati [DEMOKRATIBEGREPPET]: vad det betyder, vad det står för, vilken innebörden är: rättvisans grundval [KOMPETENT DOMSTOL].

— Varför inte då?

Typ SPC: statsdikterad propaganda [‡]. Undanhållande av innebörden i MEDFÖDDA EVIGA OUTPLÅNLIGA OFÖRSTÖRBARA mänskliga rättigheter UDHR10Dec1948 [Regeringskansliets Diktatpropaganda om Mänskliga Rättigheter]: Lagen.

— Mörkläggning/Undanhållande av information generellt som berör befolkningen [StatsFröjden]: Svenska staten kommunicerar inte med folket: Svenska staten beordrar. Precis som 1940. Bara nu mera avancerat med också nyligen direkt kontinuerligt införda InternetKupper mot varje

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen,

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

— Men herregud. Har folket själva, de enskilda människorna, ingen EGEN tankeförmåga? Dom kan väl för tusan säga ifrån?

— Nej. Det kan dom alls inte säga ifrån. Det är en OMÖJLIGHET för en svensk att säga ifrån.

— Jämför repertoaren ovan: Polis, RÅ/JO/JK, Åklagare, Domare: allmänhet.

— Det är en sådan LÅSNING, att dess historiska like förmodligen aldrig har skådats.

— Du får vara tacksam om du ens får förbli vid liv i händerna på den ursinniga pöbeln.

— Det går, således, alldeles utmärkt för en svensk allmänhet — på föredömligt exempel från Polis, RÅ/JO/JK, Åklagare, Domare — att piska upp hatstämningar mot en förbipasserande observerad pacifist: fredlig människa. Hörselförmågan nämligen i Sverige ”Jag har hört av andra!” är speciellt utvecklad för det ändamålet.

 

 

Vilken är räddningen?

— Halva landslaget består av Tjejer. Det är räddningen. Tjejerna fattar det här. Lätt som en plätt. Naturens underbara under.

— Kvinnor och Kärlek och Erotik, intimiteter utan inslag av våld och tvång, kärleken till barnen (»himmelens änglar»), alla dessa har alltid hört ihop, och kommer så alltid att fortsätta höra ihop. Däri ligger Nyckeln till friheten. Förr eller senare kommer en eller flera som kan prestera tillräckliga bevis för att ställa överträdarna till ansvar. Rättvisan, rätten är den främsta drivande kraften i människornas samhällen: Heder och samvete. Finns ingen rättvisa, urartar samvaron. När rättvisan inträder, kommer lugnet. Precis som det är med var och en av oss.

 

RIKAB:s roll — SPC-brotten

RIKAB:s tydligt självutropade IndividInspekterande roll [‡] i hela spektaklet SPC står med den genomgången [‡] utomordentligt klar:

 

— En redan tidigare av varje

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

uppmärksammad SVENSK INDIVIDINSPEKTIONSINRÄTTNING

RIKAB

tydligt särskilt makttarv [‡1] inrättning, uppenbarligen tydligt [‡] specialiserad på individspionage mot

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

och som nu, tydligen också med hjälp av LuleåDiktatet ansett sig fått utvidgade befogenheter, med särskilt lov, från diktatet att verkställa underförstått tillträde till Regional Granskning av InternetAnvändande

 

Också tydligtvis på helt eget formulerat bevåg, i enlighet med INTERKAPNINGEN från SPC/LiKSeP, om inget annat

 

— har på initiativ av SPC 2013+ tydligen brutit sig in i den fria, fredade och helt öppna InternetAnvändarMänskligheten (IAM) genom att FÖRESKRIVA ett från diktatet tydligen utlovat nu 2013+ plötsligt uppkommet påtvingat datorinnehav såsom förbundet med en särskild avgiftsplikt:

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

SKALL medverka i underhållet av SPC genom att också underhålla den fortsatta Internetkapningen.

 

SKALL. Tjänstetvång.

 

— RIKAB har tydligen utvidgat den frikostiga svenska Internetföretagsamheten genom att också på nytt inte bara införa — hävda — slaveriet i särskild punkt, utan tydligen också anse att själva införandet SKALL betalas av slaven själv [SPC-brotten].

 

Men RIKAB: Skriv ut det direkt då, och sluta hymla, så frikostig som RIKAB är med Jag talar om för Dig hur det Är-detaljerna [‡].

 

Det som på visst sätt gör RIKAB till en andrahands agent i själva den kapande Internetkapningshistorien är det faktum att hela sammanhanget FÖREFALLER gå av stapeln genom det tydligt hanteringsmässiga FEL som verkställdes av SPC/LiKSeP (2013):

 

det strängt reglerade licenspliktiga svenska programutbudet lades ut gratis @INTERNET, utan varning

 

OBS LICENSBELAGD SverigesRadioTelevision SverigesPublicService PROGRAMVARA: DU BETALAR IN OCH VI GER LÖSEN FÖR PROGRAMTILLGÅNG.

 

till den

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

— samt fortsatt GodisHörna i Sverige framför den så NyKapade @InternetTeven.

Det verkar emellertid (här) ingen enkel sak att klara ut vem av kaparagenterna RIKABföre/SPC/RIKABefter/LuleåDiktatet som verkställer aktuella inbrott i kronologin — lagbrott [‡] — typ Självutnämnt IndividSpionage [‡], våldtäkt [‡], etc. [‡], med tydlig AnvändarDikterande Auktoritet (”På uppdrag av ...”, RIKAB:s hemsida).

— Att döma av den angeläget enhetliga samverkan i samarbetet, kanske man får förstå alla tre agenterna RIKABföre/SPC/RIKABefter/LuleåDiktatet likvärdiga [KompetentDomstol — Luleå Lokala InternetMyndighet]: SPC-brotten.

— Verkställande Universum numera t.o.m. kanske fått direkt Central i Sveriges Public Service? Kul. Visa.

 

*

 

— Varför varnades ingen?

— Tänkte man inte i det strängt Licensreglerade programproducerande Konsortiet Sveriges Public Service SPC/LiKSeP på vad man gjorde? Uppenbarligen gjorde man just det: visste precis exakt vad man gjorde (i klartext: var helt medveten om att man var i färd med att genomföra en Internetkupp, som det får förstås i dagens ljus Jan2014 och enligt här redovisade detaljer), men: man sket i det.

— Jag kan INTE bevisa det här (Jag är dessutom »förbrukad vara» eftersom jag redan har bildat mig en klar uppfattning). Men det FÖREFALLER vara den enda rationella förklaringen.

— Man tänkte typ »det får vi ta», »det är i alla fall ingen större mängd», eller något ditåt.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  17Sep2012 E34 Bild26 — 13Sep2012 E29 Bild141 · Nikon D90

 

 

 

Finns det flera Affärer än SverigeÖppetNu som bara lägger ut sina Varor helt öppet på Internet, för dem som vill ta för sig, utan att kräva någon betalning i gengäld, alltså före SPC Internetkapningen 2013?

 

Möjlig kontext:

Man sket i det för det hägrande målet längre fram: gratis GARANTERAD REGIONAL PLIKTBASERAD Internetetablering med redan betalande publik + extra inkomster drygt 2000kr/år eller en splitter ny dator per vart femte år för var och en av de människor man skiter i.

— Men jag tror explicit INTE att den senare parollen är medvetet formulerad, den bara »följer med på köpet».

— Idioternas parad. SPC-brotten.

 

Någonstans finns (möjligen) en mera nyanserad historiebild.

 

Det som framkommit här är just den snygga verklighetsbild som visat sig bakom kulisserna på SPC/LiKSeP:

— Ursäkta: ren förbannad propagandaskit. Var finns informationen i StatsFröjden? Var finns Rubrikerna @INTERNET?

— Jämför Regeringskansliets Diktatpropaganda om Mänskliga Rättigheter.

— Vad ANNAT är SPC/LiKSeP än Svensk Statsdikterad Propaganda för tillfället att fortsätta undanhålla befolkningen grundläggande kunskaper om och i mänskliga medfödda outplånliga rättigheter? Visa. Jämför Lagen. Nedan samma som från SPC-brotten — vi kan aldrig nog mycket understryka bekantskapen:

 

 

”.. no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs ..”;

”.. ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör ..”;

Artikel 2, UDHR10Dec1948;

 

No one may be compelled to belong to an association.”;

Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.”;

Artikel 20.2, UDHR10Dec1948;

 

 

Säg det åt en journalist inom SPC/LiKSeP. Tror någon på allvar att den personen kommer att fatta ett enda dyft av innehållet? Jämför återigen: Allmänt Sverige: Noll vett i mänskliga rättigheter. Noll vett i begrepp om HEDER.

 

— Vore det påståendet felaktigt, och vid Universums makter, jag önskar det, funnes inte den här skriften.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012 E12 Bild274 — 17Jun2013 E19 Bild255 · Nikon D90

 

 

Vad har hänt?

 

Genom ett plötsligt intrång (2013+) i den redan etablerade Internetanvändningen utom SPC/LiKSeP — har SPC/LiKSeP i efterhand INTRODUCERATS för

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

av RIKAB (i möjligt men här inte klarlagt direkt samarbete med SPC/LiKSeP) på ett av RIKAB och LuleåDiktatet/InternetmyndighetenLuleå nyinfört maskinvarubegrepp i uppenbart syfte att Domsrättsligt anpassa, möjligen styra och forma Internet efter egenheter i SPC/LiKSeP — i någon möjlig slags specifikt LuleåEuforisk »nationell anda av att passa på tillfället att tillvarata det Unikt Svenska», eller vad det månde ska föreställa, LuleåDiktatet explicit.

 

— Nämligen ett maskinvarubegrepp — dator — som hela den redan etablerade, icke med SPC/LiKSeP associerade Internetanvändningen vuxit fram på, explicit genom

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

— Den så tydligt självutnämnda MaskinvaruFirman InternetmyndighetenLuleå — kanske ÄradeDatorLuleå, som det förefaller vilja förstås — har möjligen för sin del passat på tillfället att få utmärka sin tydligt framställda InternetDiktatur för det ENDA tydligt helt strålande självsprakande FEL-tillfällets självservering [‡] från SPC/LiKSeP, och därmed den fortsatta ockupationen i VÅRA-SYFTEN-OCH-ÄNDAMÅL-InternetReservatet SPC/LiKSeP — med RIKAB som specifikt maskinvarucertifierat Individspionage [‡]

— få framstå som ett av historiens allra främsta exempel på en exceptionellt föredömlig rättsutövning i respekt för och särskilt beaktande hörsamhet av grundläggande mänskliga rättigheter [‡].

 

Stöld

Att utnyttja en redan etablerad verksamhet och teknik, @INTERNET, tränga sig in där, lägga ut en strängt licenspliktig programverksamhet utan betalningsrestriktioner [‡], helt öppet på Internet

— som ett vanligt betalföretag som plötsligt bara ger ut sin vara utan någon särskild betalning i gengäld

— för att sedan (SPC i tydlig samverkan med RIKAB) genomföra, som det får förstås, vidare förtydligat nedan, en InternetKapning (2013+) med ”fortsatt gratis SverigeProgramutbud” för alla redan etablerade SPC-medlemmar utom

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

och alltså

nu under en plötsligt omvänd — kapad — auktoriserad licensmyndighets användardiktat som tagit sig för att börja plussa på obligatoriskt Internetanvändaravgiftsplikt för alla

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE kapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

det är uppenbarligen alldeles detsamma som att STJÄLA MEDEL FRÅN MÄNNISKOR FÖR ATT GAGNA EGEN VERKSAMHET: stöld.

 

Luleå Förvaltningsrätt har UPPENBARLIGEN ingen som helst orientering i ärendehanteringen:

— Som redan relaterats i erinran av texten till TV-lagen:

 

 

 

M.a.o.:

— Sveriges Public Service FÅR avkräva särskild betalning @INTERNET (inhandling av lösen) i utbyte mot tillgång till verksamheten. Lagtexten medger inget annat tolkningsutrymme.

 

 

 

Nämligen att Luleå Förvaltningsrätt INTE DIREKT UPPVISAT medverkan i STÖLD, utan utfäst självaste proklamationen som hävdar ett lagligt stöd för en sådan dylik uppenbart vettlös handling: stöld:

 

Luleå Förvaltningsrätt har uppenbarligen i sitt LuleåDiktat dikterat en obligatorisk regionalt avgränsad Internetdatorinnehavsavgiftstöld, intrång och kränkande [‡] — specifikt riktad mot

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE Luleåkapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

Det finns ingen lagtext som berättigar Förvaltningsrätten i Luleå eller någon annan rättsutövande inrättning på Planeten Jorden att ändra TV-lagen, ge den en ny innebörd eller en ny åsyftning. Det finns ingen sådan lagskrivning. Det finns ingen sådan författning, ingen sådan förordning, inget sådant textsammanhang.

 

— Grundläggande mänskliga rättigheter gäller för varje människa, varje individ [SPC-brotten].

 

 

SPC/LiKSeP/SRTV generellt:

 

— Är personerna inom Sveriges Public Service speciellt skraja för att tappa greppet om den traditionella tittardiktaturen? Ni är det va?

 

— Därför om det fanns något begrepp om HEDER i korridorerna inom Sveriges Public Service, en mista gnutta av ANSTÄNDIGHET, skulle den strängt licenspliktiga programverksamheten SRTV @INTERNET klart och tydligt ha lagts ut redan från ruta ett med etiketten

 

OBS LICENSBELAGD SverigesRadioTelevision SverigesPublicService PROGRAMVARA: DU BETALAR IN OCH VI GER LÖSEN FÖR PROGRAMTILLGÅNG.

 

Nu vet vi att ingenting sådant har skett [FELET].

— Det som SPC/LiKSeP/SRTV genomförde (2013) kan alltså verkligen klart och tydligt uppfattas som

själva det aktuella inbrottet i Internet.

— Därefter RIKAB, och sist i skaran Internerkapande Kuppmedlöpare den tydligt nu självutnämnda InternetMyndighetenLuleå: stöld: det är numera lagligt att utöva öppen stöld, intrång, kränkande och tjänstetvång mot

 

Internetanvändare som aldrig haft något SPC-medlemskap = alla Internetanvändare i Sverige FÖRE Luleåkapningen:

Internetanvändare som heller inte fortsättningsvis vill ha något med SPC-medlemskap att göra EFTER

 

Se även i Exempel på inkompetent domstol.

 

RESULTATET AV DEN KORTA JOURNALISTISKA UTFLYKTEN FÖREFALLER FÖR MIG ALLDELES TYDLIGT I KLARTEXT UTPEKA ATT DET EXPLICIT INTE ÄR RIKAB SOM ÄR ÄRKEBOVEN I DRAMAT (om inga undangömda lobbyisters hemliga våta drömmar har besannats) — trots att även förmågan att förstå begreppet HEDER verkar vara samstämmig, se KirunaBrevet — UTAN SJÄLVASTE det strängt Licensreglerade programproducerande Konsortiet Sveriges Public Service SPC/LiKSeP, SVERIGES PUBLIC SERVICE: TelevisionsPropagandaInrättningarna i Sverige.

— Det anmärkningsvärda är att INTET av dessa bägge nämnda tydliga Internetpajasers uppvisningskonster skulle spelat någon roll om det inte vore för sanktionen från Förvaltningsrätten i Luleå: Se särskilt i LuleåDiktatet och dess efterföljande, jämförande korrektion med TV-lagen som absolut lagrum.

 

Tillrättaför gärna om det finns sakfel i beskrivningssättet. Sådana tillåts inte i UniversumsHistoria.

 

SÄRSKILT

Till

Sveriges Public Service-ansvariga SPCi anledning av observerad utebliven etikett

 

OBS LICENSBELAGD SverigesRadioTelevision SverigesPublicService PROGRAMVARA: DU BETALAR IN OCH VI GER LÖSEN FÖR PROGRAMTILLGÅNG.

:

Vänligen: Öppna munnen, börja glappa med käken nu, och

— Säg något intelligent får vi höra.                                                                                

 

Sveriges Public Service?

programmen görs på uppdrag av dig”?

— Försök stava till det här, utan läshjälp:

HEDER; SANNING; MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER; NATUR; DEMOKRATI; KOMPETENT DOMSTOL.

 

Vanliga frågor:

 

— Finns det något särskilt rengöringsmedel man kan använda för att tvätta av sig smutsen som utstrålas, kontinuerligt, från SPC Sveriges Public Service?

 

Svar: Ja. Absolut. Förtvivla inte.

 

— Det finns ett helt underbart sätt: stäng av teven.

— Gå ut i Naturendär det fortfarande finns något kvar [‡] — kräv att Staten slutar med sin naturvandalisering [EkologiExemplet].

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   20Aug2013 E25 Bild39    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

 

NATUREN INNEHÅLLER REDAN ALLA BEVIS FÖR LAGENKul om Svenska Folket kunde upptäcka det också. Testa det här: stäng av teven och gå ut i Naturen. Jaa. HaDuTett. Kräv stopp för naturförstöringen.

 

Relaterbar framställning — SE även TNED.

 

Relaterbar framställning — se exempel i Lagen i syntes

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

En I ALLMÄN MENING RELATERAD — relaterbar — framställning

är — kan eller SKA KUNNA visas vara — en framställning vars innehållande detaljer, sammanhang (kontext) och löpande beskrivning ÄR återförbar — begripbar, förklarbar, och fattningsbar utan inslag av frågetecken — på

 

Rättvisans grundval, Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948;         

 

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

; Alla människors lika värde och rätt [UDHR10Dec1948] att yttra, framställa, välja själva utan intrång: naturfysiken med naturharmonin och hälsobegreppet generellt. Se särskilt om ej redan bekant exempelframställningarna i

 

[LAGEN I SYNTES] [DEMOKRATIBEGREPPET] [KOMPETENT DOMSTOL] [NATURPREFERENSERNA] [StatsFröjden]

 

— Det är samma grund som TNED har framvuxit på och ur [UniversumsHistoria], och vilken grund beskrivs mera ingående i Lagen i övergripande mening — sanningsbegreppet, kunskapsbegreppet, fridsamhetsbegreppet med principerna som grundlägger Matematiken och Fysiken — om ej redan bekant: Medfött Tjejvett; HEDER och MÄNNISKOVÄRDE: Sanning och kärlek. Inget annat.

 

 

 

 

Den första och främsta föresatsen för samhällets utövande rättsämbeten,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten i människan är grundvalen för frihet, rättvisa och fred,

är att upplysa, vara behjälplig med, samt befordra befrämja och uppmuntra människan med kunskap och vetskap om hennes grundläggande rättigheter.

 

RÄTTVISANS GRUNDVAL:

 

Tills de fredliga existenser som dödspsykats av staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning: den utbredningen bara ökar med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt och deras upprättelse och erkännande.

 

BellDharma2014I26

 

 

The END — Always A New Beginning.

 

 

 

 

END.

 

GMR ; LAGEN I SYNTES ; DEMOKRATIBEGREPPET ; KOMPETENT DOMSTOL ; NATURPREFERENSERNA  ; StatsFröjden ; StatensPacifisthat

 

 

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F

 

 

 

LagenGMR2014

ämnesrubriker

                      

 

innehåll

          Lagen i GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

                                      Rätta sakfel

 

                                      RIKAB Vanliga Frågor

 

                                      Lagen i syntes

 

                                                         Kraftsatsen — Lagbegreppets kraftsats

 

                                                         Anledningen

 

                                                         Lagen — noll våld

 

                                      Lagen

 

                                                         Begrepp

 

                                                                            Sanningen

 

                                                                            Kunskapsbegreppet

 

                                                                            Kompetent Domstol

 

                                                                            Kompetenta Domstolens rättsutövning

 

                                                                                               Våldet

 

                                                                                                                  Situationen Jan2014

 

                                      InternetKapningen 2013

 

                                                         Diktaturen i Sverige 2013 — Praktikexempel

 

                                                         Till Ansvariga

 

                                                         Bakgrund — Internetkapningens bakgrund i Sverige 2013

 

                                                         Avsikt

 

                                                         INTERNETKAPNINGEN AVTÄCKER ETT FÖRTRYCKT FOLK

 

                                                         Datoravgift — SPC ska ha betalt för datorinnehav

 

                                                         RIKABdiktaten

 

                                                         Utropad Diktatur — Praktikexempel i Statsförvaltning

 

                                                                            Certifierad Bekräftelse

 

                                                                            Konsekvenser

 

                                                         KirunaBrevet November 2013 — RIKAB:s användardiktat

 

                                                                            Inledning — RIKAB:s attityd

 

                                                                            KirunaBrevet

 

                                                                                               Politisk Påverkan RIKAB

 

                                                                                               Programmen på uppdrag av Dig

 

                                                                                               Program i Världsklass

 

                                                                                               BetalaNu

 

                                                                            AngelägetBemötande

 

                                                                            Sanningshatarna Ref

 

                                                                            Politisk Påverkan — skolböcker åt barnen

 

                                                                            RIKAB, SPC OCH VERKLIGHETEN 2014

 

                                                                            RIKABpanget — brott mot mänskligheten

 

                                                                            RIKAB 2013+

 

                                      I Allmänhetens Intresse

 

                                                         Relaterad beskrivning

 

                                      I AllmänhetensTjänst

 

                                                         Relaterad beskrivning

 

                                                         BAKGRUNDEN

 

                                                         POPULÄRA SAMHÄLLSMÅL

 

                                      TV-lagen

 

                                      Förvaltningsrätten Luleå 2013

 

                                                         LuleåDiktatet

 

                                                         RelateradLagtolkning

 

                                                         Inkompetent domstol i exempel

 

                                                         Rättsövergreppen från Luleå

 

                                                         RIKAB — befrielse genom självmord

 

                                                         KONSEKVENSER AV RIKAB:s BROTT — förbjuder fri användning av elektronisk maskinvara

 

                                                         LuleåDiktaturen — konsekvenser för mänskligheten

 

                                      SPC — Sveriges Public Service

 

                                                         Sammanhanget SPC — Allmän detaljerad beskrivning

 

                                                         Bakgrund, relaterad beskrivning

 

                                                         Relaterbart

 

                                                         Bevis

 

                                      RIKAB — Internetkaparen

 

                                                         FELET

 

                                                         SPC-brotten

 

                                                         LiKSeP

 

                                                         TjänsteTvång

 

                                                         Allmänt Sverige

 

                                                         RIKAB:s roll — SPC-brotten

 

                                                         Stöld

 

                                      Relaterbar framställning

 

                                     

 

 

 

 

referenser

 

 

BKL     BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON, 12 band A(1922)-Ö(1928) med SUPPLEMENT A-Ö(1929)

 

MAC   modern akademi

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

 är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

 

 

Senast uppdaterade version: 2019-10-28.

*END.

Stavningskontrollerat 2014-01-26 | 02-02.

 

rester

*

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

√ τ π ħ ε UNICODE — ofta använda tecken i matematiska-tekniska-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω → ∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Pilsymboler, direkt via tangentbordet: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 28 oktober 2019 |  06:23:02 | 2019-10-28. [GMT+1]Solar [GMT+2]Industry

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se