EXPONENTINTEGRALEN — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2008XII22 | Efter sammanställningar från 1997IX27 | Senast uppdaterade version: 2024-06-06 · Universums Historia

 

innehåll content denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor   HUMAN RIGHTS HEADLINES

 

 

 

| APPENDIX | DIKTATUREN I EUROPA 2013 | Relaterad framställning | Relaterad beskrivning |

Bildkälla, Författarens arkiv, 25Maj2012E5Bild115 NikonD90 Detalj

 

 

| METODEN FÖR EXPONENTINTEGRALER | Exempelutvecklingar i Integralkalkylen | Cirkelns integral |

 

EXPONENTINTEGRALEN |  |  i sammanställning för Universums Historia

 

 

Speciella exponentintegralens metod

 

Den Speciella exponentintegralens metod

METODEN FÖR EXPONENTINTEGRALER

 

Integraler till xne(P)

 

 

 

UR DEN ALLMÄNNA PARTIKULÄRA LÖSNINGSALGORITMEN utkristalliseras en speciell metod för lösning av alla integraler av typen

 

             ò xne(P) dx

 

EFTERSOM reguljären  yP= [·]/(P)’ inte opererar på varken derivator eller integraler utan enbart grundas på en enkel operativ dividerande verkställighet är dess tillämpning i motsvarande grad också begränsad. Nämligen till funktionsranger som i sin derivatakaraktär inte leder till (aktuellt deriverande) eller kommer från (aktuellt integrerande) andra ranger än sin egen. Eftersom det bara finns två sådana ”rena” ranger, se Tablå 0, nämligen exponentfunktionerna enx och basfunktionerna xn (inkluderat alla dess möjliga kompositioner), är det endast dessa två och inga andra som spelar huvudrollen.

Metoden med den speciella exponentintegralen kan alltså, och enbart av denna anledning, inte fås att fungera på andra kompositioner än just typen

             xn · eax

Det är alltså inte ens (med reservation för mycket speciella undantag) någon idé att försöka. Exponentformen för e måste koppla till basrangen inga logaritmer eller »trigonomitmer» alltså.

 

Se Inledningsexemplet: Bestäm fundamentalintegralen till integranden e–1/x(2x+1) dx.

Utan kännedom om den speciella metoden ovan (eller ev. motsvarande, här okända) kan vi GLÖMMA varje FÖRSÖK. Det går inte.

 

 

 

 

 

Förklaring

 

FRÅN FÖREGÅENDE UTVECKLINGAR från första ordningens variant f (x)y+y=[·] med resultat i integralformen

eF(x)y=òeF(x)[·]dx ges, med F(x)=(P) och inkluderat reguljären, följdleden

 

              y +  (P)’y = [·]  ............................       variantens form

             e(P)y]=  ò e(P)[·] dx  ........................        integralens form

             yPF = [·]/(P)’  .................................        reguljärens fundamentalterm

             ò e(P)[·] dx = e(P)yP  ........................        integrala lösningen

 

Hur rangtermen utväljs

Speciellt för basrangen xn utväljs rangtermen i den givna variantens HL så [f (x)=(P)’]:

OM

 

·          f (x)  är en reducerande (kontrakterande) variabel
välj termen i HL med lägsta grad/komposition

·          f (x)  är en multiplicerande (expanderande) variabel
välj termen i HL med högsta grad/komposition

 

Se även f (x)=variabel i TRE INDIVIDUELLA TYPFALL FÖR f (x).

 

Om lösningen (yP) uppvisar resttermer:

resttermer:

extrahera högsta termrangen, skifta dess polaritet (tecken), relatera den till y, dividera med

f (x) och insätt resultatet i varianten med de andra termerna;

repetera syntesen tills resten = 0 ;  om syntesen ger monotont växande variabla potenser är lösningen en oändlig serie

 

Koefficienternas Multiplicitet, Anonymen A

Alla funktionsranger genererar multipla koefficienter i successiva deriveringar. I många fall (i det manuella arbetet) kan man inte säkert avgöra koefficientens identitet med en gång inom den aktuella fundamentaltermen (yP). Generellt måste därför fundamentaltermen associeras med en anonym koefficient (A) som sedan (automatiskt) erhåller sin bestämning från syntesen.

 

FRÅNSETT DEN ALLMÄNNA UNIVERSALSATSEN: Dessa nu nämnda paragrafer är de enda villkor man behöver känna till för att framgångsrikt använda den speciella exponentintegralens metod. Den Generella metoden kan syntetiseras

Generell Metod

Vi söker lösningen till fundamentalintegralen ò e(P)[·] dx .

Lösning:

1. Överför integranden till varianten  y + (P)’y = [·], använd ExponentialDerivatan Dn(P)a=a(P)a–1Dn(P)

2. Använd partiellt reguljären  yP = [·]/(P)’ för varje syntes

3. Lösningen är  ò e(P)[·] dx = e(P)yP

 

I FÖREKOMMANDE FALL KAN en funktion g(x) transformeras till e(P) genom initieringen

             Lös integralen ò g(x)[1] dx .

             eF(x) = g(x) ;  F(x) = ln g(x) ;  Dn  ln g(x) = Dn F(x) =  f (x) ; …

 

Observera att g(x)=1 (eller en godtycklig konstant) medför att f (x)=0, analogt F(x)=ln1=0, vilket i sin tur medför en division med 0 och därmed en illegal tillämpning. g(x) måste alltid och i vilket fall innehålla en variabel.

 

 

 

 

 

 

ALLMÄNNA EXEMPEL

SPECIELLA EXPONENTINTEGRALENS METOD — För grundfunktionernas derivator, se Bastablån

 

 

 

 

 

 

Exempel 1:

Bestäm fundamentalintegralen till integranden

xn

Lösning:

ò xn[1] dx . 

eF(x) = xn ;  F(x) = ln (xn) = n ln x ;  Dn  n ln x = n/x =  f (x) ;

Varianten genom produktderivatans ekvivalent [eF(x)y]’ ger

y + nx–1y = 1  ...........   varianten ; 

yP = [·]/f (x) = 1/nx–1 =  x/n, anonymen ger yP = Ax ;  insättning i varianten ger ; 

A + An = 1 = A(1+n) ;  A = (n+1)–1 . Rest  0 ;  yP = x(n+1)–1 ;

Resultat:     e(P)yP = e n ln x x(n+1)–1 = xnx (n+1)–1 = xn+1(n+1)–1 = ò xn dx .

             ÅterDERIVERING Ger :

             Dn  xn+1(n+1)–1 = (n+1)xn(n+1)–1 = xn .

             Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:    ò xn dx = xn+1(n+1)–1 .

 

 

Vi studerar en lösning som ger en oändlig serie.

 

Exempel 2:

Bestäm integralen till integranden

e–1/x

Lösning:

Vi initierar den speciella exponentintegralen ò e–1/x[1] dx .

Varianten genom produktderivatans ekvivalent [eF(x)y]’ ger

y + x–2y = 1  ......................................   varianten

Vi bestämmer första termen;

y1 = [1]/f (x)                   = x2. Vi insätter  y1 för  y och får

y   = x2 ;

y = 2x ;  insättning i varianten ger ;

2x + 1 = 1 ;  Rest:  2x .

Resten relateras direkt till y med teckenskifte och division med x–2, vi får

y2 = [2x]/f (x)               =2x3. Vi insätter  y2 för  y i restvarianten

y      + x–2y       = –2x  .......................    restvarianten

och får då

6x2 2x          = –2x. Rest:  6x2 .

Resten relateras direkt till y med teckenskifte och division med x–2, vi får

y3 = [6x2]/f (x)                =6x4. Vi insätter  y3 för  y i restvarianten

y      + x–2y       = 6x2  ........................   restvarianten

och får då

24x3 + 6x2         = 6x2. Rest:  24x3 .

Och så vidare. Vi behöver inte gå längre då ordningen står klar.

Vi ser (efter visst studium) att fortsättningen blir

 yP         = x2  2x3 + 6x4  24x5 + 120x6720x7 + 5040x8

             = x2 2!x3 + 3!x44!x5 + 5!x6   6!x7    + 7!x8

Summering ger

yP          = n=1 ® (n®¥) å n!(–x)n+1

Resultat:   

 e(P)yP = e–1/x(x2 2!x3 + 3!x44!x5 +…) = ò e–1/x dx .

Svar:    ò e–1/x dx  =  e–1/x n=1 ® (n®¥) å n!(–x)n+1

 

 

 

 

 

sammandrag

 

Sammandrag av den speciella exponentintegralens metod

SAMMANFATTNING av De speciella EXPONENTINTEGRALERNA ò e(P)[·] dx = e(P)yP

 

Hur löser man generellt en integral med komponenterna g(x)e(P) ?

1.1        Först: Kolla upp om g(x)=Dn(P). Är så fallet kan den ordinära LOG(2) exponentintegralen användas direkt
ò e(P)Dn(P) dx = e(P)

 

1.2        Om Dn(P)=konstant kan integralen till g(x)e(P) i princip lösas genom partiell integration i Metod 2
ò  [·] f (x) dx = [·] ò f (x) dx    òò f (x) dx d[·]
f (x)  ...............................................        = e(P)
[·]  ..................................................        = g(x)
I bägge dessa fall (1.1) och (1.2) kan g(x) ha godtycklig rangsammansättning.

2.          Om Dn(P) inte är g(x) och inte heller en konstant, kolla om g(x) och (P) bägge är rena basranger.
Är så fallet, kan integralen till g(x)e
(P) lösas genom den speciella exponentintegralens metod
e
(P)[ · ]  ...........................................       integrand, g(x)=[·]
y + (P)’y = [ · ]  ............................       variant
y
P = [ · ]/(P)’  .................................       Reguljär
ò e(P)[ · ] dx = e(P)yP  .....................         Lösning
Notera att denna speciella metod också kan användas som alternativ i fallen (1.2) förutsatt g(x) och (P) bägge är rena basranger.

 

 

 

Exempelutvecklingar i Integralkalkylen

 

Exempelutvecklingar i Integralkalkylen

 

| Cirkelns integral | Nollformsalgebran | Formlagarna | Derivata och Integral | Den högre analysen |

 

 

Cirkelns integral — Bildkälla, Författarens arkiv, 22Maj2012E2Bild8 NikonD90 Detalj

 

 

 

2012VII1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cirkelns integral

Efter utvecklingar från 1997IX27 · Enhanced 2001III  i Integral0.wps — Alla SYMBOLTECKEN UTOM INTEGRALTECKNET [Alt+0242, ò] ersatta av UNICODE-tecken — UnicodeIntegraltecknet visar märkbara skillnader beroende på webbläsare och epok, medan SYMBOL-tecknet tycks framhålla en [exceptionellt] jämn och fin representation överallt.

 

 

Cirkelns integral — all trigonometri i PREFIXxSIN

 

Inom matematiken intar cirkeln en självskriven huvudroll. Vi återkommer ständigt till den i otaliga sammanhang: man kan med gott fog säga att cirkelns grundsamband är elementära. Cirkelns grundsamband är också relativt enkla men omfattande att härleda (kordor och sektorer).

— Men inom integralkalkylen är cirkelns integral ingalunda någon enkel match. Vi ska här visa hur man finner denna integral på ett (relativt) enkelt sätt. Vi använder partialintegralen i Metod 1.

 

Uppgift:

Bestäm fundamentalintegralen till integranden √1–x2.

Lösning:

             ò f (x) d[·]   =   f (x)[·]ò [·]d[f (x)]  ...................           Partiell integration, Metod 1

             f (x)  ....................................................................            = R = 1–x2

             [·]  .......................................................................            = x

            ò R dx   =   xRò x dR                                                                                                               

Differentialtransformation, högerintegralen :

dR = Dn R dx = (1/2)(2x)/R dx = –x/R dx ; insättning ger

             ò R dx   =   xR + ò x2/R dx

Högerintegrandens x2 kan substitueras mot R=1–x2 på enkel form enligt

 

 x2  =  x21+1 = (1–x2) + 1        1        R2

                                               = —   

 R 00000000000000000000000     R       R

Insättningen ger

             ò R dx   =   xR  +  ò 1/R dx  R dx

             2ò R dx =   xR +  ò 1/R dx

Högerintegralen tillhör grundintegralerna via  ò 1/R dx = acosx. Vi får alltså lösningen

             ò R dx   =   (1/2)(xR +  acosx)

ÅterDERIVERINGEN Ger :

Dn (1/2)(xR +  acosx) = (1/2)(x(–x/R) + R + 1/R) = (1/2)(–x2/R + R2/R + 1/R)

= (1/2)(–x2 + 1–x2 + 1)/R = (1/2)2(1–x2)/R = R2/R = R

Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:                                          ò R dx               =   (1/2)(xR + acosx) ,  R = √1–x2 ;

                                                   ò √1–x2 dx         =   (1/2)(acosx + x√1–x2)

 

 

Variabelsubstitution (1)

Uppgift:

Generalisera lösningen i ovanstående uppgift genom att insätta en konstant a i integranden. Bestäm således integralen

             ò a–x2  dx

Lösning:

Vi betraktar integranden

             a–x2

Vi söker bryta ut termerna så att integranden blir (ξ grek. xsi)

återförbar på integralen ò 1–ξ2 dξ = (1/2)(ξR + acosξ) med R = Ö1–ξ2. Vi får

             a–x2 =  a · 1–x2/a = a · 1(x/√a)2

Vi sätter

             ξ = (x/√a),

med motsvarande x = ξa, så att vi får

             a–x2 = √(a) · Ö(1–x2/a) = √(a) · √(1–ξ2).

Vi har därmed differentialekvationen

             √(a–x2)  dx = √(a) · √(1–ξ2)  dx

För att kunna integrera högerledet på grundformen för cirkelns integral måste vi, uppenbarligen, först genomföra en differentialtransformation från dx till dx. Vi får denna enligt

             dξ = Dn ξ dx = (1/√a) dx

Första och sista ledet ger

             dx = dξa

Insättning av ekvivalenten för dx i HL ger

             √(a–x2)  dx        = a · √(1–ξ2)  a

                                      = a √(1–ξ2)  dx

Nu kan vi lösa integralen. Vi skriver först ut den från första och sista ledet ovan och får då

ò √(a–x2)  dx  =  a ò √(1–ξ2)  dx ;

Lösningen med  R = √1–ξ2  blir alltså

ò √(a–x2)  dx      =   a(1/2)(ξR + acosξ) ,  ξ = [x/√a]

Vi prövar en återderivering. Vi gör den först på och justerar i slutet.

ÅterDERIVERINGEN Ger :

Dn (a/2)(ξR +  acosξ) = (a/2)(ξ(–ξ/R) + R + 1/R) = (a/2)(–ξ2/R + R2/R + 1/R)

= (a/2)(–ξ2 + 1–ξ2 + 1)/R = (a/2)2(1ξ2)/R = aR2/R = aR;

aR = dy/ = dy/[(1/√a) dx];  dy/dx = aR/√a = R√a = a√1–ξ2 = a–aξ2 = a–ax2/a = √(a2–ax2)/a = a–x2

Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:                                          ò √(a–x2) dx      =   (a/2)([x/√a]R + acos[x/√a]) ,  R = √1[x/Öa]2

                                      =   (1/2)(a · acos[x/√a] + x a–x2) .

 

Vi analyserar ovanstående bestämda integral (ytform) i två delar: med (a) i integralroten =R2 har vi en sektor Rs/2, och en triangel xy/2.

Summan ger (1/2)(Rs + xy) varav s=aR med radianvinkeln a = acos(x/R) i PREFIXxSIN. Summa:

(1/2)(R2acos[x/R] + xy).

 

Variabelsubstitution (2)

Uppgift:

Generalisera på samma sätt som ovan [Variabelsubstitution 1] grundintegralen till cirkelns invers,

             ò 1/√(1–x2) dx = acosx

genom att ersätta koefficienten 1 med den mera allmänna a.

Försök alltså bestämma integralen

             ò 1/√(a–x2) dx

 

Lösning:

Vi betraktar integranden

             1/√ a–x2

Vi söker först bryta ut termerna i nämnaren så att denna blir

återförbar på integralen √ 1x2 (ξ , grek. xsi). Vi får

             a–x2 =  a · 1–x2/a = a · 1(x/√a)2

Vi sätter

             ξ = (x/√a),

med motsvarande x = ξa, så att vi får

             a–x2 = √(a)√(1–x2/a) = √(a)√(1ξ2).

Vi har därmed differentialekvationen

             1/√(a–x2)  dx = 1/√(a)√(1ξ2)  dx

För att kunna integrera högerledet på grundformen för cirkelns integral måste vi, uppenbarligen, först genomföra en differentialtransformation från dx till . Vi får denna enligt

             dξ = Dn ξ dx = (1/√a) dx

Första och sista ledet ger

             dx = dξa

Insättning av ekvivalenten för dx i HL ger

             1/√(a–x2)  dx     = 1/√(a)Ö(1ξ2)  a

                                      = 1/√(1ξ2) 

Nu kan vi lösa integralen. Vi skriver först ut den från första och sista ledet ovan och får då

ò 1/√(a–x2)  dx  =  ò 1/√(1ξ2)  ;

Lösningen med  R = √1ξ2  blir alltså

ò 1/√(a–x2)  dx   =   acosξ ,  ξ = [x/√a]

Vi prövar en återderivering. Vi gör den först på och justerar i slutet.

ÅterDERIVERINGEN Ger :

Dn acosξ = 1/√(1ξ2), = dy/dξ =  dy/[(1/√a) dx] = dy/dxa;

= (a/2)(ξ2 + 1–ξ2 + 1)/R = (a/2)2(1ξ2)/R = aR2/R = aR;

dy/dx = 1/√aÖ(1ξ2) = 1/√(a–aξ2) = 1/√(a–ax2/a) = 1/√(a–x2)

Således INTEGRANDEN ÅTER.

Svar:                                          ò 1/√(a–x2) dx   =   acos[x/√a]

 

 

 

APPENDIX Diktaturen i Europa 2013 — THE EUROPEAN DICTATORSHIP — THE TRANSISTOR, Artificial Intelligence AND ECONOMIC GROWTH

 

DIKTATUREN I EUROPA 2013 — UDHR, Universal Declaration of Human Rights, December 1948

Additions 24Mar2024:

 

THE EUROPEAN DICTATORSHIP

————————————————————————————————————

THE EUROPEAN DICTATORSHIP

Connecting ARTICLES IN ENGLISH Mar2024

Minister of God 

the long history behind the scene

THE DEVELOPMENT OF A SATANISTIC EUROPEAN JURISDICTIONAL REGION

INTERPOL (1946)

European Convention (1957) [DateSources: Wikipedia]

EUROPEAN JURISDICTIONAL PRACTICE Mar2024

— where is World Jurisdiction?

————————————————————————————————————

THE TRANSISTOR, Artificial Intelligence AND ECONOMIC GROWTH

AiiAHRV ¦ Transistor ¦ TAIC ¦ D1 ¦ OECDref ¦ ATM ¦ D2 ¦ IntelligenceREC ¦ HRREC ¦ D3 ¦ D4 ¦ Res217A ¦ Res217AREF ¦ A1 ¦ A2 ¦ UNref ¦ A3 ¦ A4 ¦ A12 ¦ A15 ¦ A17 ¦ A18 ¦ A19 ¦ A20 ¦ A21 ¦ A29 ¦ A30 ¦

PSYCHOLOGY ¦ HUVAL ¦ TWV ¦ TOHV ¦ ABLOD ¦ ITHR ¦ VABICT ¦ IRSHR ¦ WWPY  ¦ IFITWAS ¦ SCHEMATICS ¦ PROVISIONS ¦ BC9Vcon  ¦ BatteryContacting ¦ Improve ¦ Improved9V  ¦ FIA  ¦ Guard ¦

KnowledgeGrowth ¦

 

 

 

Självutnämnd Våldsinrättad Samvetsauktoritet — Moralisk Våldsdiktatur: Europa 1870-2014- ...

Det fanns inte i mänskligheten före 1870: Från Nazistisk/Preussisk förebild [ref. BKLXII.sp.1202 mn] från 1814-1815 (genom Europakrigen 1866-1871) infördes 1870 i Europa (alla utom England) praktiskt taget över en natt allmän värnplikt: En självutnämnd tillhyggesöverhet drar år 1870 in i mänskligheten och proklamerar sig själv samvetsauktoritet med begreppen Lag och Ordning som främsta egendom. Jämför Paulus Lydnadslära: Tala om Självservering.

— Vad hade du tänkt dig? Se NAZISM. Efter 150 år med DEN förebilden, säg mig: hur tycker du själv att läget ser ut 2014? Vågar du ens gå utanför porten nu, nattetid? Säg igen. Portlås.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   17Maj2013 E17Bild28 — 5Jul2012 E14 Bild33  · Nikon D90

 

 

RECOGNITION.

 

DIKTATUREN I EUROPA 2013 — våldsvägrarnas uteslutning

 

 

1. Dec2013: Vi måste alla hjälpas åt för att åstadkomma en allmän trendändring i utvecklingen med det växande våldet.

— Grunden är att respektera det medfödda tjejvettet: man väljer själv sitt umgänge: när, hur, var, på vilket sätt. Ja är ja — och nej är nej: Grundläggande naturkunskap. Domstolar som saknar förmåga att respektera och efterkomma den grunden, har ingenting i demokratiska samhällen att göra.

 

 

 

2. 10Dec1948 — EUROPAS DIKTATUR 1870- förtydligande I KORT SAMMANDRAG — Europas upphävande av rättighetsförklaringen från 10Dec1948:

                         Kungörelsen Första Stycket

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

                         Art.1 10Dec1948:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.

:

Våldsvägrare tvingas existensredovisa sig inför Europeiska VåldsInrättningens SamvetsAuktoritära Diktatur:

— »Vi vill inte ha Våldsvägrare här, som vistas och går omkring på gator och torg, i hem och hus, bland allmänhet och boende».

Ovan citerade enda befintliga heltäckande formulering av och därmed blotta grundvalen för mänskliga rättigheter från 10Dec1948 har i praktiken upphävts — urståndsatts — av Europaunionen (se Europas Konventionsbrott). EUROPA har i praktiken, särskilt i vår tid (efter II:a världskriget), alldeles tydligt deklarerat Mänskliga Rättigheter som Privat Egendom som delas ut åt lojala (icke våldsvägrare, se Statens Pacifisthat) och åt sådana (garanterat INTE våldsvägrare) vars speciella utsattheter Europaöverheten själv kan utnyttja för att framstå som ”den samvetsgode hjälparen”. Övriga förvägras erkännande. Trots noll hotbild släpas våldsvägrare omkring i Europa och förnedras, hotas, misshandlas, misskrediteras, dödpsykas (Statens Pacifisthat) (Art.5Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”). ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”? Säg igen. Europas självutnämnda våldsöverhet (från 1870) med dess inrättade samvetsauktoritet accepterar INTE våldsvägrare TROTS BETYGAT ERKÄNNANDE åt förklaringen 10Dec1948 mederkännandet av den inneboende värdigheten”, somgrundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”. Förklaringen 10Dec1948 ÄR alldeles tydligtKunskapen är Fridsamhetsgrundad — våldsvägrarnas GARANTERAT REDAN ERKÄNDA medverkan i DEMOKRATI: fria val under mänskliga rättigheter. Inte fria val under tillhyggesinrättade samvetsauktoriteter (Statens Pacifisthat): moralisk våldsdiktatur.

   Därmed Europaunionens pågående brott i Europas Konventionsbrott motgrundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”: våldsvägrare dödspsykas systematiskt, trakasseras, misskrediteras, misshandlas, hotas, utesluts (Statens Pacifisthat). Europaunionen dödförklarade demokratibegreppet i samma stund man antog friskrivningsklausuler mot rättighetsförklaringen från 10Dec1948.

   Genom Europaunionens egen Våldsvägraruteslutande Uppfinning Europas Konventionsbrott — ”Europas Nya Mänskliga Rättigheter” — OCH VILKEN UPPENBART MÄNNISKOVÄRDESFÖRAKTANDE — Våldsvägrarens Redan Erkända Existensrättsåledes exceptionellt tydligt  icke demokratiskt grundade och därmed uppenbara KLOAKFÖRFATTNING på punkt efter punkt upphäver och urståndsätter GRUNDVALEN som ovan citerats TILL förklaringen från 10Dec1948, framhävs således endast våldets vidare härjningar, laglöshetens vidare utbredning och respektlöshetens vidare löpeldar i Europa, tydligen för tillfället att enbart och uteslutande enbart få framhäva våldsöverheten med dess inrättade samvetsauktoritet som Samhällets Lagherre: polis, åklagare, domare: Europas Historiska Moraliskt Våldsdikterande Pistolsekt (Statens Pacifisthat).

— Europaunionen har i det ljusets beskrivning alldeles tydligt i praktiken upphävt Förklaringen från 10Dec1948:  Visa ytterst gärna att dessa påståenden är felaktiga ;

— Med uteslutningen av våldsvägrare ur mänskligheten såsom likaberättigade och likavärda människor, deras medverkan för hörsammande av ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, har Europaunionen därmed och alldeles uppenbart också GRUNDLIGT upphävt innebörden i Artikel 1:Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt” med grund i ”erkännandet av den inneboende värdigheten” och syftesformen ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”. Därmed är beviset stadfäst.

— Därmed finns inget spår kvar av rättighetsförklaringen från 10Dec1948 i Europaunionens praktik: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt”. Den är upphävd.

   Vi hittar — veterligt — ingen mera historiskt och grundligt självutnämnd rent moralisk våldskloak än så. Efter 150 år av det skräckväldet befinner sig samhällena — säkert — i upplösning.

Lagen är Sanning&Kärlek. Kunskapen är Fridsamhetsgrundad. Säg: VAR i Europa finns detaljerna ENS omnämnda?

   Det finns, som ovan, i den tydligen folkligt högt ärade moraliska våldsdiktaturen Europa vissa människor som är MER värda, Värdiga och Berättigade än andra. Och så finns det sådana som är MINDRE värda. Behöver du FLERA konkreta exempel?

   Se särskilt hur det går till att framhäva Herrefolkets Intelligens och Högtstående Folkligt Älskade Moral i Statens Pacifisthat: garanterat Nollvett. Se även vidare i RÄTTVISANS GRUNDVAL.

— Du kan inte komma, inte till mig, inte till någon, och mena att en sådan uppenbar region av ovan särskilt beskrivna kloakexistenser har minsta begrepp om vad DEMOKRATI — kunskap — är, innebär, eller går ut på.

— Så, Ärade Damer och Herrar: Var i Europas Etablissemang hittar vi någon namnkunnig representation för Demokrati = Grundläggande Mänskliga Rättigheter? Visa. Jag ser ingen.

 

 

 

DIKTATUREN I EUROPA 2013

Sveriges praktiserande våldsdiktatur

 

MOTORIKEN BAKOM VÅLDETS UTVECKLING I EUROPA/VÄSTVÄRLDEN FRÅN SLUTET AV 1800-TALET

Ref.: UDHR, Universal Declaration of Human Rights, December 1948Diktaturen i Europa 2013

Ref.: Våldsvägran, kategorisk vägran att samarbeta med människor som kommer i våldsärenden, eller med dessa associerade

 

Hur, när det kommer till våldsvägran, Europa praktiserar fascistisk diktatur: Situationen håller mänskligheten fången i mörker och djup okunnighet: Tillståndet främjar inte annat än lydnadstvångsdikterat folkligt fridsamhetshat (”i allmänhetens tjänst”), bespottande sanningsförakt (”i allmänhetens intresse”) och hatfraser (”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”) mot fredliga existenser och deras grundläggande mänskliga rättigheter (”Du kör med det där förbannade människovärdet”); Situationen utmålar i allt en fullständig totalt anarkistisk rättsutövning (”Det är meningslöst att protestera, du slår bara din skalle blodig”); vardagen slutar bara på en enda ekvation: utrotning av fridsamheten i umgänget mellan alla människor (dödspsykningarna mot våldsvägrare under 1900-talet från polis, åklagare, domare, allmänhet); tillståndet garanterar ställning för domstolarna att leva i skydd bakom det härjande, exploderande våldet de själva, de s.k. rättsutövande inrättningarna själva, tydligen i den öppet pågående misshandelns anda och uppenbarligen, och utomordentligt väl relaterbarligen bär ansvaret för: ouniformerad propagandistisk vardagsnazistisk fascism.

 

VåldsvägrarensExistensrätt Våldsvägrarens rätt

Hur våldsvägran säkras, existensberättigas och garanteras representation i samhället genom UDHR, Artiklarna 20-21, explicit 3-5

 

 

Artikel 3 ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”;

Artikel 4 ”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; ...”;

Artikel 5”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”;

:

Artikel 20 ”1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke. 2. Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.”;

Artikel 21 ”1. Var och en har rätt att ta del i sitt lands styrelse, direkt eller genom fritt valda ombud. 2. Var och en har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land. 3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet; ...”;

 

OBSERVERA ATT RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN 1948 ÄR PÅ ENGELSKA — INTE PÅ SVENSKA

— Se ovanstående mera detaljerat i relaterad svensk översättning av engelska textoriginalet från 1948 i Den Universella Deklarationen om De Mänskliga Rättigheterna från 1948;

 

Den nuvarande officiella svenska översättningen är förvanskad genom ordformerna eng. shall och may som har bytts ut mot sv. (starkaste synonym bör eller måtte, motsv. eng. ought: det är inte vad artiklarna beskriver; hela styrkan och andemeningen uppenbart svenskvrängd); korrekt återgivande motsvarande innebördsrelaterade svenska översättningsord är skall och får. Exempel Artikel 4:

ORIGINALET:

No one shall be held in slavery ..

KORREKT INNEBÖRDSRELATERAD SVENSK ÖVERSÄTTNING:

Ingen får (eller skall) hållas i slaveri ..

NUVARANDE OFFICIELLT SVENSKA:

Ingen må hållas i slaveri ..

Jämför närmast associerat: Ingen bör hållas i slaveri .. (Sverige, som i en ask: noll kunskaper i grundläggande mänskliga rättigheter [ExempelVaktavandePoliskonstapel 1996]): Exempel från Kungörelsen föregående artiklarna:

Nuvarande Officiella: ”.. varje individ och samhällsorgan med denna förklaring i åtanke ständigt sträva ..”;

Korrekt Relaterad: ”.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva ..”: Svenska officiella översättningen kontra engelska originalet: rena smörjan. Ursäkta: rena skiten.

— Svenska Staten håller alldeles tydligt människorna fångna i okunnighet om — och i tydligt förvrängd, icke möjligt relaterbar, med hänsyn till ursprungets mening — människans verkliga grundläggande mänskliga rättigheter — vilket i princip betyder att Sverige heller inte erkänner meningsinnehållet: kan inte disputera, kan inte relatera, har ingen koll på innebörden, känner inte till kontexten: Våldsstat.

— Tro inte för ett ögonblick att någon har planerat det så: Den mänskliga besättningens Tillhyggesöverheter — inte så mycket Militärer som Polis, Åklagare, Domare som verkställer dödspsykningarna mot våldsvägrare — må möjligen vara speciellt intelligenta, men SÅ jävla intelligenta är dessa korkflöten avgjort garanterat INTE; det är bara den samlade konsekvensen som visar sig i vardagen; att gå in i historien genom att INTE utveckla fridsamhet, att INTE fråga efter sanning och kärlek i den enkla vardagliga rutinen, i det enkla vardagliga göromålet. Resultat: spontant framvisad vardagsnazism. Finns inget annat att välja på. Det är »knäppskallarnas kontinuerliga riksdag» — lämnas alltid i självglappande viloläge (”.. kläpp .. kläpp .. kläpp ..”) när huvudinnehavaren sover.

 

Artikel 20 i relaterad klartext — innebördsmässigt samstämmigt med originalet:

— Våldsvägrare — fredliga människor — får inte tvingas redovisa sig inför någon inrättning, stat, nation, sammanslutning eller annan association enbart i anledning av våldsvägrarens våldsvägran: rätten till oberoende fredlig samvaro och tanke är alldeles tydligt och uppenbart den alltid tidskontinuerliga, evigt obrutna grundvalen i allt samhällsbygge: människans frihet att vara människa, utan intrång, avbrott, störning eller överinseenden från andra (Artikel 1). Sker brott mot den grunden, måste — tvingas, följdmässigt — samhället i motsvarande grad konsekvensmässigt utveckla våld: Ansvariga kommer obönhörligt att ställas till svars, förr eller senare: Ingen kraft finns i Universum som kan ändra den orsaksgrunden, därför att Kunskapen

 

människans förverkligade möjlighet att tillgodogöra sig inblick i och om naturgrunderna, deras verkningssätt, sammansättning och beskaffenhet [SANNINGSBEGREPPET] [UDHR1948]

 

är fridsamhetsgrundad — enbart enligt Artikel 20, eller motsvarande på annat relaterbart sätt [SANNINGSBEGREPPET] [LAGEN OCH LAGBEGREPPET].

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

Runt 1870, som över en natt, drog tillhyggesöverheter in i Europa (alla utom England) och proklamerade — dikterade — ”införande av allmän värnplikt”. På den grunden har sedan statsmakterna utvecklat sitt s.k. rättsutövande: polis, åklagare, domare som verkar trivas bäst när dessa nämnda väl relaterbara kloakhövdingar får påtvinga fredliga, våldsvägrande människor våldsbegrepp (”krigsman”) för tillfället att få, per statsavlönad anställning kränka, förnedra, misshandla (framkallande av vanmakt), misskreditera och missakta, systematiskt verkställa frihetsberövanden mot våldsvägraren, samt diktera samvetsöverhöghet (direkt statsbrott mot Artikel 20) med krav på särskilda institutionella gatlopp inför de självutropade, självutnämnda tillhyggesinrättningarna, kraven med de olika ansökningsärendena i statens samvetsöverhöghetsdikterande anda. I allt en skolstudie i den värsta sortens fascistiskt utövande våldsdiktatur som alls existerat där fredliga människor systematiskt utrotas, förbannas, behatas, utesluts. Inom några generationer är hela samhällsvardagen genomsyrad av utpräglat VÅLD — och det bara fortsätter: fördjupas, förvärras, utvecklas, sprids.

 

Ovan angivna Artiklar 20 och 21 [Våldsvägrarens existensrätt] har explicit och alldeles utomordentligt i princip upphävts i Europakonventionen [‡1] — och därmed Europas Diktatur.

 

EUROPAS KONVENTIONSBROTT — Europas Diktatur 2013

 

Upphävandet framgår speciellt tydligt i friskrivningstillägg, explicit i motsvarande Europakonventionens Artikel 4 Punkterna 2, 3b där det fastslås att med (träldom) ”tvångsarbete”, ”påtvingat arbete” inte får förstås ”tjänstgöring av militär art 

 

 

”eller, i länder där

samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas,

tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i stället för militär

värnpliktstjänstgöring”,

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA — datumuppgifter saknas

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

 

Våldsinrättningens samvetsauktoritära diktatur — kontinuitetsbrott mot mänskliga rättigheter

 

Ovanstående Specifikt Europeiska formuleringskonster är just på pricken av den art som just, exakt precis, formuleras i Artikel 30 i UDHR: påpekandet att det INTE är tillåtet att upphävabryta tidskontinuiteten inågon enda artikels giltighet genom att åberopa giltighet av UDHR:

 

Artikel 30Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.”;

 

— Fridsamhetsrätten, dess kontinuerliga obrutna giltighetUDHR Artikel 20 Våldsvägrarens rätt — är JUST blotta garantin mot typen ovanstående Europeiskt exemplifierade överhetsfasoner mot mänskligheten: En StatsÖverhöghet bryter sig (återigen, som 1870) in och dikterar, över den universella fridsrättens redan proklamerade auktoritet, ”konventioner” som alldeles tydligt strider mot — bryter kontinuiteten i — fridsrättens (Artikel 20) universella giltighet: Inget krig, ingen händelse, ingen situation, ingen omständighet, varken förr, nu eller i framtiden, har makt att bryta människans rätt till en oberoende fredlig samvaro och tanke. I klartext: Europaöverheten fortsätter praktisera sitt allmänna vardgsnazistiska synsätt från 1800-talet: fridsamhetsförakt: dödspsykningar mot personer som uppvisar våldsvägran. Just våldsvägran är hela grundvalen i människans grundläggande rättigheter: demokratins grundval: fullständig frihet från våld och tvång: folkets — summan av de enskilda individernas — fria vilja (Artikel 21).

— Ovanstående Europeiska formuleringskonster är uppenbarligen inget uttryck för den folkviljas statsmaktsmyndighet (Artikel 20) som avses i UDHR Artikel 21, utan istället ett tydligt statsdiktat från ett fåtal tillhyggesöverordnade (från 1870), och vilka Europeiska Statsdiktatorer lika uppenbarligen på sedvanligt Europeiskt demokratiskt manér dikterat folkviljan JUST för att säkra den egna tillhyggesbaserade rättsutövningens uteslutningar av våldsvägran — och därmed dess fortsatta parlamentariska icke-representation: rättsärenden som avhandlar Europas dödspsykningar av våldsvägrare under 1900-talet från polis, åklagare, domare, allmänhet får under inga omständigheter anställas [‡EKF].

— Det är tydligt att Europa, med ovanstående konventionslydelse, författat sitt eget juridiska självmord.

— Artikel 20 UDHR utsäger i klartext: Ingen har rätt att avkräva någon redovisning, varken i samvete eller annat, av en människa bara därför att människan är fredlig; begreppet eller termen samhällstjänst är med det exakt lika förkastlig, olaglig och absurd som kravet från Staten på Slaveri och Träldom (Artikel 4): tvångsarbete med enda syfte att tvinga människan till undergivenhet inför en människoskapad överhet: »påtvingad demokrati».

— Demokrati byggs inte genom tvång från Staten, utan genom fria människors samverkan utan intrång.

— Därmed beträffande den rent praktiska innebörden av ”Europeiska Konventionen ..”: rena rama skiten. Rena skräpet:

 

— du gör som du blir tillsagd när Överheten kommer på besök. I övrigt råder Mötesfrihet.

 

— Det är typiska meningssatser från en diktatur.

— Staten får naturligtvis INTE avkräva samvetsredovisningar ifrån människor: inte på något som helst enda sätt eller vis i respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna: den enda samvetsauktoritet som finns i mänskligheten är du; ingen har rätt att bryta sig in där, avkräva redogörelser eller redovisningar, inte på något enda sätt eller vis, och SJÄLVKLART heller ingen tjänst som anknyter till den angelägenheten: DU, ingen annan, är samvetets högsta auktoritet i Universum. Ingen annan: du svarar för dig, ingen annan; läs Artikel 20, om ej redan bekant. Förekommer det, faller det alldeles uppenbart inom området diktatur: grundläggande ofrihet.

   Se för övrigt angående LAGEN OCH LAGENS MENING från SANNINGSBEGREPPET — helt i överensstämmelse med UDHR1948.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

 

— just på pricken det som hela det människorättsgrundade fridsamhetsfundamentet, nämligen överträdelserna mot, handlar om: Den självutropade Europeiska Tillhyggesöverhetens diktat (alla utom England) från 1870 att påtvinga landsbefolkningarna vapentvång, vapenlydnad: tillhyggesdiktatur i bestraffningshot: rätten att vägra delta i våld (Artikel 20), vare sig organiserat eller oorganiserat blir föremål för statsdikterad bannlysning;

 

— Ursäkta: HUR i parentes sagt, kan personal på (Dec2013) Regeringskansliet, alls, ha mage att, Regeringskansliets webbsidor, framställa begreppen ”demokrati”, ”folkstyre”, ”i allmänhetens intresse”, ”i allmänhetens tjänst”, i ljuset av denna uppenbart statsdikterade våldsundergivna folkliga tvångshistoria (vi bortser tills vidare ifrån det väletablerade journalistiska kloakväldet och dess drällande StatsSlickande i Sveriges Public Service)? Hur? Jo. Alldeles uppenbart INTE på grund av att personalen Regeringskansliet är specifikt ELAKA MÄNNISKOR, utan på grund av OKUNNIGHET; människor som inte VET bättre. Snälla, rätta mig om jag framställer fel mening: Sverige — i ljus, historia och sak av våldsvägrande fredliga människor, deras historia, deras liv, deras existens — är nu, har alltid varit, en skendemokrati. Situationen målas ut tillsammans med alla övriga västerländska våldsinträttningar, hela Europa, som underhåller verksamheten med dödspsykningar mot våldsvägrare: den diktaturpräglade statens fiende nummer ett: Jesus och Buddha: fredliga samhällen är inte önskvärda här: kunskapsgrunderna vill vi inte se här. Det har utbildats en kontorsexekverande akademisk ouniformerad elakhet, en ondska, som saknar sitt like i historien: noll empatiförmåga. I den andan sprids våldet.

 

Med den rättens upphörande, försvinner — i konsekvens — i stort sett samtliga den våldsvägrande människans grundläggande mänskliga rättigheter: offret tvingas uppbära, uppleva och genomleva misshandel, dödspsykning, trakasserier, uteslutningar, hot och upprepade bestraffningar verkställt av Europa: fascisparadiset nummer ett i historien.

   På samma Europeiskt parlamentariska sätt följer sedan liknande friskrivningstillägg i Europakonventionen — och andra liknande statsparaderande huggsexor (KonventionsUndertecknanden i fyrverkeriexploderande anda) — som alla, naturligtvis, går ut på följande, i sammandrag:

 

 

Europakonventionens friskrivning från samhällets fredliga utveckling

Lagen får inte tolkas så, eller rättsutövningen alls, att myndighet ges våldsvägran att utveckla rättstänkande för att ställa till ansvar de personer inom verksamheterna, polis, åklagare och domstol som under 1900-talet verkställt systematiska dödspsykningar mot våldsvägrare: polis, åklagare, domare påtvingar offren våldsbegrepp (”krigsman”) för tillfället att framställa åtal enligt brottsbalken (”krigsman som olovligen .. dömes för ..”); våldsvägran (Artikel 20) förnekas öppet attribut för respekterade erkända grundläggande mänskliga rättigheter;

Samhällstjänst, militärtjänst, statsdikterade lydnadsuppvisningar inför tillhyggesöverheten

För att ytterligare säkra hotet från våldsvägran (Artikel 20) har Europa i särskilda parlamentariska anordningar (här utan referens) intvingat våldsvägran som underordnad tillhyggesöverhetens samvetsöverhöghet; Statsmakterna framställer åt våldsvägran särskilda samvetsrelaterade krav i statlig uppvisning på associerade speciellt förnedrande institutionella gatlopp som ska springas av offret för att be tillhyggesöverheten om särskilda existenslov (»självmant medverka till bärande av judestämpel»; speciellt icke existensberättigad person), med tillhörande defekthetsintyg, oduglighetsintyg, och andra förnedrande och existensnedlåtande attribut. I korta ordalag:

Mänskliga rättigheter får åsidosättas då det ligger i den rättsutövande statens intresse.

— Europa kan inte kommunicera den mänskliga rättigheten i Artikel 20: rätten — kontinuerligt, utan avbrott — att vägra samarbeta med människor som kommer i våldsärenden: våldsvägrarens erkända existensrätt.

 

 

Och därmed är vi tillbaka igen, i vardagsnazismens urkloaker: det finns vissa människor som besitter mera yttranderätt än andra. Och så har Europa, helt i princip, friskrivit sig från rättighetsförklaringen från 1948: mänskliga rättigheter har i Europamyndigheternas tillhyggesanda blivit en statlig egendom som utdelas särskilt efter lojalitet och förtjänst till vissa. Det är vardagsnazismen i Sverige 2013.

 

Europas Bannlysta Fridsrättsärenden — DIKTATUREN I EUROPA 2013

Historien kan inte omintetgöras: Europa har i sin egen friskrivning (Europakonventionen Artikel 4) frångått Artikel 20 UDHR1948

— den artikel som ensam på visst sätt i princip kan förstås utgöra hela grundvalen för möjligheten att bygga fredliga samhällen med respekt för och främjande av grundläggande mänskliga rättigheter

— och därmed följaktligen också uppenbart brott av Europa mot Artikel 30:

 

Artikel 30 ”Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.”;

 

Det är, tydligen som det får förstås, just vad Europa har gjort: utplåning av Artikel 20 — för att säkra sig mot åtal från ev. överlevande våldsvägrare [‡].

 

Brottet mot mänskligheten är uppenbart: Europas domstolar dikterar brott mot mänskliga rättigheter:

— Våldsvägrare står orepresenterade i Europas parlament:

 

Genom Europakonventionens friskrivning, dess Artikel 4 Punkt 3b där militärtjänst införs som ett slaveriet och träldomen (”tvångsarbete”) överordnat friskrivningsbegrepp, praktiserar tydligen Europa — (UDHR Artikel 21, Artikel 30), bortom varje form av tvivel — (våldsamt) brott mot mänskligheten: speciellt har därmed och tydligtvis Artiklarna 20-21 i UDHR upphört att gälla i Europa, med samtidigt Europeiskt hävdande av fortsatt respekt för UDHR 1948, men vilket uttryckliga agerande Artikel 30 UDHR uttryckligen, i princip bokstavligt, förbjuder: Varken Europa eller annan sammanslutning får åberopa UDHR genom att upphäva någon enda del i UDHR — precis just på pricken ändå vad Europakonventionen tydligen genomfört i sin Artikel 4 Punkt 3b.

 

Sammanhanget klargör i konsekvens med andra ord utom varje tvivel, fullkomligt klart, att Europakonventionen, på flera punkter, strider mot den universella deklarationen för de mänskliga rättigheterna från 1948 (Artikel 20, Artikel 21, Artikel 30).

— Det betyder också att ingen etablerad instans finns på Planeten Jorden året 2013 som kan åta sig en korrekt handläggning av ärendet i mänsklighetens tjänst. Sverige verkar f.ö. vara ledande på området om det gäller att visa förakt för varje påtalande. En etablerad rättsutövande inrättning som kan hantera ärendet finns uppenbarligen inte.

— Jämför svensk parlamentarisk syn på mänskliga rättigheter: dessa beskrivs som regler [‡0] [‡1] [‡2]— inte självbärande naturliga egenskaper [Se utförligt relaterad beskrivning i VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt, Statspropagandan Nationell Resning]som människan upptäcker tillhör hennes medfödda natur, inte på något som helst skapelser av någon född, och vilka naturligt medfödda egenskaper där bildar DEN NATURTÄNKTA HARMONISKA grundvalen för (möjligen) mera avancerade samhällen än typ Bin och Myror. På svenska stavas det: fredlig oberoende samvaro i naturlig harmoni.

 

 

Exempel på mönsterformer i naturligt integrerade lärosystem:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   30Maj2009 E1 Bild MaskrosBi7;Maskros2_17  · Nikon D90

 

 

NATUREXEMPEL PÅ FREDLIG HARMONISK SAMVARO UTAN INBLANDNING AV SVENSKA STATEN — matematiskt medfödda naturbegåvningar

 Se även i MATEMATIKEN FRÅN BÖRJAN. Om BIN har viss medfödd matematisk begåvning, hur mycket mera inte människan? Etablerade Exempel? Visa. Jag ser inget.

 

 

Europas eliminering av våldsvägran (UDHR Artikel 20) som berättigat attribut i definition av och antagande av och erkännande av grundläggande mänskliga rättigheter

— Europakonventionens olika friskrivningstillägg (Artikel 4 Punkt 3b m.fl.) som garanterar fortsatt våldsvägrarförakt och därmed fortsatt korrumperad rättsutövning och därmed våldsutvecklig i Europa

— garanterar att också rättsutövningen fortsättningsvis i Europa kommer att uppvisa grundläggande förakt för mänskliga rättigheter (Artiklarna 20-21 särskilt i UDHR): Europa fortsätter bannlysa varje minsta möjlighet till domstolarnas behandling av alla, samtliga, rättsövergrepp som innefattar våldsvägrarens existensrätt, och därmed uteslutning av fridsamhetsrepresentationen (UDHR Artikel 21) i parlamenten — fridsamhetsgrunderna såsom självständiga, självbärande, naturfundament som avgör alla samhällens utveckling: Europas bannlysning av våldsvägran, och därmed motsättningar med den underliggande naturkraft som våldsvägran är härfluten ur och som Europas parlament också hyser djup ringaktning för med tillhörande uppenbart statsunderstödda konflikt med allmänheten och dess värderingar och synsätt. Tydlig konsekvens: Den (Artikel 20 UDHR) fredliga, fria människans vardagssamhälle får inte existera, inte utvecklas, inte åberopas. Det betyder bara i praktiken, om allt är korrekt uppfattat, och inget annat tyder på det, här, att Europa i vardagen inte företräder annat än en, sin egen tids, grundligt praktiserade fascistsiska diktatur; ouniformerad, spontan vardagsnazism i sitt esse:

— Begreppet eller termen »folkets vilja» är fullkomligt, totalt obefintligt, termen är uppenbarligen som det får förstås en diktatstyrd fras från en bestraffningshotande Europeisk tillhyggesöverhet: Tillhyggesöverheten gillas främst, tydligen, av den våldsvägrarbestraffande tillhyggesöverhetens framträdande polis, åklagare och domare; På senare tid, efter flera generationers tigande anpassning, har också allmänheten anslutit sig:

— Vi ser den ständigt propagandaindoktrinerade (”vi lever i en demokrati”) folkmassan och dess utstuderade bespottande, praktiska, förakt för fridsamhet med vardagsexempel på utdrivning av fredliga människor ur samvaron bara därför att dessa vill vara ifred, att de inte umgås med den pöbel som av domstolarna upphöjs till dömande överordnade ”i allmänhetens intresse”. Poliser, åklagare och domare själva för sin del driver sina grova förtal mot våldsvägrare:

Våldsvägrarens mänskliga värdighet

Polis, åklagare och domare påtvingar i gemensam attack systematiskt, upprepat våldsvägraren, en helt fredliga människa, direkta lögnbegrepp som omöjliggör våldsvägrarens mänskliga fredliga existensrätt — erkännandet av den våldsvägrande människans värdighet i rätten att få existera fredligt; polis, åklagare och domare påtvingar våldsvägraren ett ägande statsdikterat våldsbegrepp ”krigsman”, en ren förvanskning av våldsvägrarens mänskliga existensrätt, för tillfället att genom brottsbalkens lagtext ”krigsman som olovligen .. dömes för ..” snärja, misskreditera, vanära och vanhedra våldsvägraren dennes blotta existensrätt, genomföra upprepade summariska rättegångar mot offret i samma anda, frambära direkt offentligt uttalat förakt för våldsvägran med tillhörande systematiska upprepade frihetsberövanden: ”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”. Staten kan uppenbarligen inte umgås med — tåla, accepetera — fredliga existenser.

 

 

Om rättsutövningen inte kan uppvisa mer eminenta åklagarämnen än sådana som verkar trivas bäst när de per statlig avlöning får misskreditera och misshagliggöra fredliga människor som inget ont har gjort, vanhedra fredliga människor som inte har begått något brott eller gjort någon orätt, fredliga människor i vars tanke inget ont finns, påtvinga fredliga människor våldsbegrepp, ”krigsman” för att kunna snärja offret med högläsning ur brottsbalken ”krigsman som olovligen ..” — grovt förtal — anklaga människor bara just därför att människor är fredliga, uppträder fredligt, och sköter sin del i övrigt, hur ska det då inte se ut i samhället, allmänheten, omkring? Just det: våldet sprids DÄRFÖR att staten och allmänheten uppenbarligen inte tål samvaro med fredliga existenser. Moraliskt accelererande kaos.

 

 

   I summa med ovanstående belysning: Europa är ett rättsutövande skräckvälde, ett våldsimperium i ständigt växande, och alldeles tydligt med en allmänhet som i det etablerade rättsutövandets försorg ständigt förlorar kontakten med tillvarons naturgrunder.

 

 

 

 

EuropadomstolensKategoriskaFridsrättsförnekanden:

 

 

Hur Europadomstolen kategoriskt avfärdar människorättsbrott (UDHR1948) mot våldsvägrare som utsätts systematisk för särskild misshandel från Svenska Staten och dess svenska allmänhet — på grund av engagemang i grundläggande mänskliga rättigheter [GMR]

 

Ett känt fall i slutet av 1990-talet:

— Alla Europadomstolens ärenden genomgår först en primär förhandsprövning: offret får fylla i ett visst formulär, ange sak, och lägga fram bevis — inkluderat avgörande yttranden från inhemska instanser som styrker saken och som visar att offret gjort allt som kan göras inhemskt, utan resultat. Allt material ska vara skriftligt, och ska skickas till Strasbourg. Därefter meddelar Europadomstolen om ärendet kommer att tas upp: det är den avgörande viktiga aspekten; Eftersom Europakonventionen friskrivit sig [EUROPAS KONVENTIONSBROTT] [Europas Bannlysta Fridsrättsärenden] från partiskhet för våldsvägrares existensrätt [‡], se referenserna i DIKTATUREN I EUROPA 2013, finns redan från ruta ett heller inte någon som helst minsta möjlighet för en person i typ Sverige (eller annat Europeiskt land) att i Europadomstolen vinna gehör för sak som grundas på en våldsvägrande människas VIDARE konflikter med Stat och Allmänhet i det öppna boendet [‡]: Alla sådana ärenden måste, alltså konsekvensmässigt tvunget, skyfflas undan inom Europadomstolen, om den inte ska börja självanklaga sig själv för brott mot mänskligheten. Och hur går det till?

— Det är avgörande viktigt för Europadomstolen, för att kunna avskriva hela ärendet, att den första prövningsinstansen går igenom — oaktat sakinnehållet strider mot Europadomstolens egna antagna regelverk, i annat falla missar man möjligheten längre fram att definitivt avskriva personärendet: offret invaggas alltså (helt frankt medvetet från Europadomstolen, som det ter sig) felaktigt i tron att man här har att göra med en SERIÖS inrättning: den preliminära, primära, prövningen antas. Offret befinner sig nu i viss förvissning om ett SERIÖST handläggande. Sedan kommer kallduschen:

— Med korta slutmeningar som tycks sakna en sammanhängande begriplig innebörd, får offret veta att ärendet avskrivits. Då offret försöker få klarhet i vad som menas, med referens till att Europadomstolen FÖREFALLER ha avslagit saken på samma grund Europadomstolen godkänt den i den preliminära prövningen, de olika meningar som framställts (den uppenbara bristen på begriplighet i Europadomstolens handläggningssätt) ges det avvisande arroganta svaret (ordagrant): Vi hänvisar till föregående brev, till vilket vi inte har något att tillägga.

   End of line.

 

”... handla mot varandra i en anda av broderskap[‡]. En del är inte alls välkomna. Europas praktiserade vardagsnazism.

— Det finns ingenting annat än exempel. Bespottande, fräsande, fnysande förakt. Nollempati.

 

 

 

MotorikenBakom

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   17Maj2013 E17Bild28 — 9Jun2012 E9 Bild8  · Nikon D90

 

 

 

 

MOTORIKEN BAKOM EUROPAS HERREFOLKSATTITYD

 

 

Med den iver och djupa nogsamhet som Europas Furstekandidater söker åberopa Herrefolksfasoner över mänskligheten, undrar man VARIFRÅN SJÄLVA GRUNDIDÉN kommer.

 

Det finns inte mycket att välja på:

 

— Någon exceptionellt superintelligent jehovasingenjör har utlovat Världslig Furstlighet från GUD med utlovat mandat för Jordens Furstar och Konungar, HerrefolksÖverheten Generellt med Adolf som främsta sevärdhet, att agera Guds Redskap i uppdraget att Tukta Mänskligheten:

— »Var och en vare underdånig den överhet han har över sig, för det är en ordning som utgått från Gud, och den som protesterar mot den ordningen, drar på sig Guds vrede».

— Väldig tacksamt budskap för den fåfänga hovliga människan att ta till sig: lag, myndighet, rätt, makt, lydnad, plikt.

Paulus Lydnadslära: Paulus Lydnadsmission: Kristendomen (inte Jesus, märk väl, se utförliga korsreferenser med exempelutdrag i Paulus Lydnadslära) — och i dess spår, med likartad förebild från Judendomen: Islam, Muhammedanismen. Alla dessa nämnda — Judendom, Kristendom, Islam — bokstavlig tolkning av UrSkriften [ExempletFaderModer] [AllmännaExempel] och som Jesusmannen tydligen kom för att tillrättavisa FELUPPFATTNINGEN i för två millennium sedan [”Ni har jävulen till eran farsa”]. En del har förmågan att tala speciellt tydligt i klarspråk.

 

Se utförligt från Paulus Lydnadslära i SANNINGENS FILOSOFI om ej redan bekant.

 

Det finns också en annan — parallell — historisk utvecklingslinje: föreställningen under 1800-talet att INTELLIGENS företräds av Europas Moderna Akademiska Snillen [ENTROPIBEGREPPET]: utvecklingen av Den Moderna Akademin från 1800-talet med staternas utbildnings- och meritsystem: den allmänna 1800-talsuppfattningen att mänskligheten består av A-människor (Européer-Asiater) och B-människor (Negrer) — Jämför artiklarna från akronymen Julia Caesar i Snaphanen, se särskilt sektionen om IQ i VÄRDEGRUNDERNA.

 

 

 

Relaterad framställning — inte dikterad — Relaterad beskrivning

 

Sverige kan inte relatera Hjärtat [‡] i mänskliga rättigheter

Artikel 20 Relaterat från UDHR1948:

— Inte personalen inom de olika statsförvaltningarna;

— Definitivt inte personalen inom rättsutövningen: polis [ExempelVakthavande], åklagare [Dödspsykningarna mot våldsvägrare under 1900-talet], domare [StatensPacifisthat];

— Inte allmänheten generellt: ytterst få undantag verkar finnas, långt ifrån något som kan förstås representativt för begreppet allmänhet;

   Anledning — huvudskälet som det får förstås:

 

— Den Svenska Statsmakten (dels dess uttalade kärlek till nazismen, f.ö. svenska allmänheten generellt från 1934-, och dels [möjligen därigenom]) FÖREFALLER vara särskilt angelägen att framhålla en generell mörkläggning av allmänna förhållanden med särskilt undanhållande av information till befolkningen att få ta del av avgörande inblick i vad som försiggår, punkterna nedan.

   Den typen praktiserades intensivt av Sveriges Statsmakt redan under andra världskriget [HistorienBakom], tydligen med resultat i ett direkt diktatoriskt statsskick (avlyssning, censur, som pressen själv deltog i [karaktäristisk svensk attityd], självutropat arbetsläger för opponenter); Flera uppväxande generationer [2013: 65 år sedan 1948] har påtvingats det tydligt djupt moraliskt korrumperade statsskicket, tydligt specialinriktat på dödspsykningar mot och uttalat allmänt förakt för våldsvägrare från myndigheterna sida med allmänhetens bifall, stöd och hjälp [Våldsvägrarens existensrätt]; Flera generationer har hunnit växa upp utan att Sverige genomfört någon räfst eller rättarting för att rensa ut de tydligt diktatoriska och tydligt människorättsföraktande elementen ur statsförvaltningen; Mörkläggningen har uppenbarligen blivit ett SÄTT för Allmänhet/Riksdag/Regering/Statsförvaltning att fungera; Bristen på kunskaper i och om människans grundläggande medfödda existentiella rättigheter bekräftar/understryker bara den tydligt outvecklade förståndsförmågan hos personal inom förvaltning generellt och människor ute i det öppna svenska samhället i allmänhet när frågan kommer till grundläggande mänskliga rättigheter; Bristen på utvecklat förstånd (empati, särskilt) förefaller speciellt tydlig i RELATERAD GENOMGÅNG av den svenska officiella översättningen till UDHR1948: den nuvarande svenska officiella texten är en ren katastrof i underförstådda specifikt tydligt svenskinförda meningsriktningar med direkta omskrivningar som bara kan jämställas med lögner, egna påhitt, förvanskningar: i summa, rena skräpet. Se särskilt här i exempel från Relaterad beskrivning. Jämför Respekten för Naturen i Sverige. Landet Sverige (Jan2014) befinner sig tydligen i någon form av ett uppenbart moraliskt kaos:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   9Aug2012  E22  Bild35 — 27Jun2012  E10  Bild39 · Nikon D90

 

 

 

 

·         mänskliga rättigheter föraktas av myndigheter och allmänhet — rättshjälpen offret är berättigad till, nekas konsekvent i hänvisning till att offret, ju, befinner sig i minoritet: kriminalpolisen: ”så många kan ju inte ha fel heller”, ”om du har så många emot dig måste det ju va nåt”: en vuxen mobbingpöbel trakasserar (-1997) en lokalt boende våldsvägrare som inte tillåts leva ifred: anmälan om attacker och ofredanden leder till förtal och lögner som sprids för att få bort våldsvägraren från området; mobbingoffret får ingen hjälp, blir avhyst med domstolsbeslut i hänvisning till allmänhetens intresse [‡EKF]: ”Du kör med det där förbannade människovärdet”, ”Jag menar, han umgås ju inte med oss, och då kan ju inte vi ha honom här”, ”Strandberg kunde man respektera för han var gammal. Men du är ung, och du måste ändra dig, annars åker du härifrån”, ”Varför kan inte du va med oss och skratta och ha roligt som alla andra?”, ”Se till att anpassa dig efter de här människorna”; ett fall (bland andra) i Sverige 1997: personer som bevittnade mobbningen vågade inte träda fram då man såg hur offret behandlades av myndigheterna — i stort sett som rent skit: systematiska dödspsykningar mot våldsvägrare från myndighet och allmänhet under 1900-talet;

·         omfattande naturvandalisering — väsentlig reduktion av naturvärden, se dokument i bilder [‡] från runt 2010 — just där människor bor och uppehåller sig, där naturvärdena som mest behövs, där naturvärdena fyller sin allra största hälsobefrämjande, rekreativa funktion; ingen som helst information till allmänheten: inga postutskick, ingenting som syns på webben @INTERNET; se relaterad och dokumenterad framställning från HARMONIBEGREPPET, StatsFröjden, Naturpreferenserna, Rekreationsbegreppet;

·         naturvandaliseringens miljökonsekvenser — biomassans nersågning i punkten ovan bidrar ytterligare till den globala uppvärmningen; samma här: ingen som helst information till befolkningen om vad som försiggår, eller information om konsekvenserna generellt för miljön: vi lever i en tid när varje kolsyreproducerande kvadratcentimeter är mer värd än guld; se relaterad beskrivning i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen;

·         ansvarslösheten generellt från statsförvaltningen — upplysningen om det exakta, innebördsmässiga, innehållet i UDHR1948: befolkningen i Sverige 2013|2014 hålls fortfarande okunnig om innehållet; se GMR2014 samt följande i detta dokument, särskilt i Relaterad beskrivning;

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   30Maj2009  E1 Bild Björklöv1_6 · Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

 

Vad är det för någon Stats Förvaltning som i sin egen verkställande praktik inte kan hålla sin befolkning informerad i djupt angelägna detaljer om vad som försiggår? Utövande diktatur? Noll redovisningsskyldighet? Noll heder? Noll representation?

 

Totalt i summa: Bilden av ett samhälle som sönderfaller inifrån i totalt moraliskt kaos [‡] förefaller uppenbar. Personalen i Statsförvaltningen har absolut och alldeles särskilt uppenbarligen ingen som helst uppfattning om vad de håller på med.

 

 

Den spontana bild som slår mig direkt när jag nu Dec2013, för första gången i mitt liv, ser

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

är det här:

 

Sverige som land genomsyras absolut och bestämt av en tydligt underutvecklad förståndsförmåga som alldeles tydligt och klart yttrar sig i

 

·         grundläggande, djupgående, fundamental OKUNNIGHET OM MÄNNISKANS NATUR i allmänhet och

·         noll inblick i Naturkunskapenrekreationsbegreppet — i synnerhet

 

Förståndsbristen i Sverige

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

visar sig i en motsvarande framträdande synbart piskande front av statsdiktat:

 

·         orelaterade påståenden — i stor mängd,

·         påståenden som helt verkar sakna referenser,

·         de orelaterade påståendena förefaller bilda egna självreferenser, direkt uppenbara lögner, tydligt irrationella påståenden, och som verkar tävla med varandra om mest sevärd:

 

Några exempel — de mest framträdande:

 

SverigesSkaparDiktat

Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna, dvs länderna och deras regeringar.”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Vem bestämmer vilka de mänskliga rättigheterna är?, datummarkering saknas [27Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragor-svar

 

Rättigheterna tillhör individen och staten ska se till att de respekteras”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?, datummarkering saknas [27Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragor-svar

 

Jämför korrekt formulering — men uppenbart irrationell mening i konsekvens med innebörden, som den får förstås enligt föregående, så, tydliga statsdiktat från Regeringskansliet:

 

Rättigheterna utdelas från staterna till individen                                     

 

Bevis 1:

 

— Om det skulle vara så som Regeringskansliet påstår ”Rättigheterna tillhör individen”, i så fall sedan när då?

— Regeringskansliet påstår ju på annat ställe ”Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna”.

— Hur ska Regeringskansliet ha det:

 

— OM rättigheterna TILLHÖR individen kan uppenbarligen inte rättigheterna ha ”skapats av staterna”, EFTERSOM naturen utvecklar individerna och deras förståndsförmågor före staterna och deras demokratiska eller diktatoriska sätt.

 

Medan naturen — jämför harmonibegreppet — garanterar att individens förståndsförmågor är enhetligt, absolut och outplånligt förankrade i ett sanningsbegrepp — vissheten i att uppleva, förnimma, mena, påstå, hävda — och därmed ett med hävdens och förnimmandets påstående oförstörbart begrepp — människans inneboende konsekvensmässiga Juridiska Fälla — om lag, är den människoskapade verksamheten typ STAT inte föremål för någon obetingad entydig form: staten kan vara diktatorisk eller demokratisk. SÅ föregår individens förståndsförmågor — alldeles grundligt väl relaterbart säkert: mänskliga rättigheter — varje form av statsbildning, oavsett statsbildningens natur. Och vi VET redan att diktaturer garanterat INTE erkänner mänskliga rättigheter, Regeringskansliet Sverige [‡].

 

— Och alltså är rättigheterna tilldelade individen av staterna, Regeringskansliet: regeringskansliets proklamerade rättigheter är uppenbarligen påhittade, överenskomna, statsdiktat helt utan annan referens än att de just ÄR människoskapade.

— Men mänskliga rättigheter är INTE människoskapade verk — se explicit relaterad beskrivning från RelateradBeskrivning:

— Mänskliga rättigheter fungerar inte så: mänskliga rättigheter är outplånliga inneboende egenskaper.

— Rättighetsförklaringen från 10Dec1948 [‡] fastslår med utomordentligt styrka, klarhet, bestämdhet och framförallt verbal elegans i Kungörelsestycket §§§01 att hela historien, engagemanget, handlar om ett erkännande — redan existerande grunder — att eftersträva att uppnå respekten och hörsammandet för dessa redan existerade grunder [§§§06] [§§§07] [§§§08], nu en gång för alla, explicit enligt nämnda stycke [§§§08].

 

Bevis 2:

 

— Så har historien bevisat för alla läskunniga genom Rättighetsförklaringen (UDHR) 1948 — tydligen UTOM Regeringskansliets Personal och med dessa associerade — ATT mänskliga rättigheter är medfödda, outplånliga, oförstörbara naturligt medfödda egenskaper som visst kan ifrågasättas, men som aldrig kan omintetgöras — inget skapelseverk av människor, inga regler [‡0] [‡1] [‡2]: vi talar, alldeles tydligt, här om LAGAR — naturlagar likt elektricitet och gravitation med ofrånkomliga konsekvenser om de inte iakttas: samhällen som utvecklar våld — inte om »regler».

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   5Jul2012  E14  Bild135 — 1Jun2009 E2 BildM6_3  · Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

 

— Regeringskansliet [‡] företräder uppenbarligen ingen relaterande informativ inrättning, utan en i ovanstående bevisliga ljus alldeles uppenbart dikterande inrättning: Personalen kan inte relatera sakinnehållet i mänskliga rättigheter — utan stöd av innehållet i Relaterad Genomgång i den här presentationen. Regeringskansliets webbsidor i ämnet talar istället, i konsekvens med de övriga ovan visade två centrala statsdiktaten [‡] tydligen om specifikt svenska påhittade mänskliga rättigheter: sådana som (i Sveriges dikterande ögon) »skapats av staterna», inte de medfödda redan (tydligen utom Sverige) erkända.

 

Regeringskansliet generellt således, som det får utläsas och förstås:

 

·         naturligt medfödda, redan 1948 erkända mänskliga rättigheter har inget relaterat omnämnande i Regeringskansliets tydliga diktatpropaganda där mänskliga rättigheter istället påstås vara påhittade regler [‡0] [‡1] [‡2], skapelser av staterna — och som staterna följaktligen får förstås dela ut (till särskilt lojala efter interna uppgörelser) — våldsvägrare är inte välkomna; dessa RegeringskansliDikterade, påhittade mänskliga rättigheter tillhör inte människorna, utan är uppenbarligen att förstå statligt SKAPAD egendom — och som staterna kan dra tillbaka när det passar dem

·         Anledning — varför Regeringskansliet Sverige uttrycker sig på ovan exemplifierade befängda sätt: försök hänga med här, om du kan, vi återkommer i vilket fall till djupdetaljerna på flera ställen, men anledningen kan SES uppenbar redan här; verkliga mänskliga rättigheter ligger inte i linje med Svensk Mentalitets Uppfattning [‡] hur Stat och Demokrati ska fungera: Artikel 20 UDHR1948 Relaterat, innehåller DELS tydligt VÅLDSVÄGRARENS EXISTENSRÄTT och därmed DELS blotta grundvalen för definitionen på DEMOKRATIfria val under mänskliga rättigheter, inte under tillhyggesöverheter, varken självutnämnda eller andra; följdArtikel 21 fastställer SÅ definitionen på Folkets vilja: INTE påtvingade statsdiktat från en utpräglad tillhyggesdiktatur — Sverige med flera — utan precis som det står: fria val under mänskliga rättigheter.

·          Jämför Regeringskansliet (citat nedan): demokrati är inte mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter är inte demokrati: Sverige är inte en demokrati — det har i Sverige ALDRIG funnit en utbildad FOLKVILJA under mänskliga rättigheter, endast utfärdade statsdiktat från tillhyggesdikterande inrättningar, och därmed motsvarande Historiskt Meriterad [‡] GRUNDLÄGGANDE FUNDAMENTAL MÖRKLÄGGNING AV BEGREPPET FOLKVILJA: påtvingad statsdikterad tillhyggesöverhet;

 

”Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

datummarkering saknas [31Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/demokrati-och-manskliga-rattigheter

 

Ser du hur det fungerar?

— Kolla Sveriges tydligt orelaterade, tydligt dikterande självutnämnda auktoritetsöverhöghet: ”är” och ”bör”: var finns referenserna? Visa. Jag ser inga.

— ”är” och ”bör” SÄGER VEM DÅ ELLER VAD DÅ? Hurså?

— Testa ÄR i DEMOKRATIBEGREPPET.

  En relaterad genomgång av innehållet i UDHR 1948 [GMR] utsäger INTE bara att demokrati ÄR en ekvivalent till de från 10Dec1948 erkänt medfödda grundläggande mänskliga rättigheterna, utan att själva definitionen DEMOKRATI i de mänskliga rättigheternas erkännande framgår direkt ur Artikel 20 [Demokratibegreppet]:

fria val under mänskliga rättigheter.

Inte fria val under tillhyggesinrättningar.

— Däremot är det alldeles riktigt att Regeringskansliets påhittade mänskliga rättigheter — typen SKAPADE REGLER av staterna [‡0] [‡1] [‡2], som Regeringskansliet uttrycker saken — definitivt INTE har någon som helst samhörighet med begreppet DEMOKRATI som fria val under de verkliga 1948 erkända, betygade och formulerade mänskliga rättigheterna som just medfödda [§§§01], outplånliga egenskaper.

 

SKRIV UT DET DÅ, Regeringskansliet/Regeringen. Tydligt och klart — ge referenser och RELATERA de påstådda meningarna PER, så att folk kan studera SIN EGEN MEDFÖDDA NATURLÄRA innantill: mänskliga rättigheter är medfödda egenskaper.

 

Precis så som FN 1948 visat hur maskinsvarven ska dras: erkännandet av. Inte skapandet av. [§§§01].

— Och så heter det värdighet i DET sammanhanget. Inte värde. Urusla Sverige.

 

— KAN DÅ OCKSÅ ev. Regeringskansliet/RegeringensWebbsidor klargöra sig 2014 en gång för alla VILKEN TYP av »mänskliga rättigheter» som avses i de olika Regeringskansliets omnämnanden?

 

— Därför att OM det gäller en RELATERAD genomgång av UDHR1948 ska INTE Regeringskansliet påstå DESSA som förenliga med nuvarande Svenska Praktik: våldsvägrarens existensrätt; dennes uteslutna parlamentariska representation (Artikel 21 UDHR1948); rättsprocesserna mot polis, åklagare, domare som verkställt dödspsykningarna (Artiklarna explicit 3, 4, 5, 20, 21, 30) under 1900-talet, med vidare, och som ännu väntar på att verkställas i landet Sverige;

 

— Samt sist men inte minst upplysningen till svenska folket om exakt vad mänskliga rättigheter betyder i sak — PER relaterad beskrivning: INTE skapade statsregler [‡0] [‡1] [‡2]. Utan just: Naturligt medfödda outplånliga egenskaper som JUST garanterar individens absoluta fridsrätt mot Svenska Staten eller annan mänskligt konstruerad sammanslutning — evigt, obrutet. Det heter på svenska:

demokrati, folkvilja i människovärdets erkännande. Ännu tydligen 2014 att realiseras i Sverige.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   5Jul2012  E14  Bild165 — 1Jun2009  E2  BildM6_3  · Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

 

— Sverige: Är det en Speciellt Historiskt Renommerad Folklig Inrättning som utvecklat Expertis — specialiserad [HistorienBakom] — på FOLKLIG MÖRKLÄGGNING sedan runt 1934? Ingen som helst ändring, nämligen, verkar ha inträffat. Tvärtom [StatsFröjden] förefaller situationen nu (2013|2014) värre än någonsin.

 

Regeringskansliets formuleringar

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

hoppar (Privat Svensk Statsdikterad Lekstuga) mellan något som ser ut som erkännande av UDHR1948


De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

datummarkering saknas [31Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/

 

och de tydligt egna påhittade, statligt skapade [‡] mänskliga rättigheterna — de som delas ut av staten Sverige och andra när det passar staten Sverige, och som dras in när det passar Staten Sverige, tydligen helt utan urskillning; inga förtydliganden, lämnar inga referenser, ger inga hänvisningar.

UDHR1948 omnämns överhuvudtaget inte — i någon begripligt relaterbar mening.

 

Notera samma Webbsida som i citatet ovan

 

RegeringenDemokrati

”Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman”,

REGERINGSKANSLIET — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

datummarkering saknas [31Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/demokrati-och-manskliga-rattigheter

:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och de regionala rättighetskonventionerna innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad. Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten”;

 

Är det någon som SER, här, hur SverigeDiktatet Regeringskansliet fungerar med den underförstådda, tydligt dikterande, uppfattningen att ”det demokratiska beslutsfattandet” är ÖVERORDNAT — delar ut rättigheter ÅT — mänskliga rättigheter?

— Jämför omvändningen: ”Några demokratiska beslutsordningar som har en tydlig koppling till mänskliga rättigheter är ...”. Wao, Regeringskansliet. Oj, Oj, Oj. Det är tydligt vem man företräder: NOLL kunskap [‡] om mänskliga rättigheter.

 

NOTERA ATT webbsidan konsekvent utelämnar referenser — här speciellt Artikel 20 — den speciellt starkt svenskförvanskade engelska originaltexten [Artikel 20 Relaterat] som Sveriges Officiella ÖversättarMästrare tydligen förvandlat från en grundläggande Demokrati=Frihetsartikel till en Artikel som FÖRESVÄVAR EN ÖVERORDNAD INRÄTTNINGS, STATENS, UTLOVANDE AV »MÖTESFRIHET OCH FÖRENINGSFRIHET».

 

UDHR1948 innehåller ingenting sådant. Det är heller inte den enda smygkonsten som den svenska officiella översättningen innehåller. Se utförligt från Relaterad Genomgång. Se särskilt Artikel 20 Relaterat.

 

— Här är det alldeles tydligt att Sverige tydligt utnyttjat möjligheten att SÅ gravt misstolka Rättighetens Explicita Syftesformer, explicit klargjort i Kungörelsens inledande stycken [§§§01] [§§§06] [§§§07] [§§§08], att den svenska innebörden utropat Staten till Mänskliga Rättigheters uttolkande Överhet: innebörder som inte existerar i FN:s rättighetsförklaring från 1948.

— Med andra ord: Sverige har här alldeles tydligt och egenmäktigt, i uppenbar total missuppfattning av Förklaringens intentioner, syften och ändamål genomfört ett brott mot Förklaringens Artikel 30;

 

— I detta brotts framhärdande undanhåller Sverige också sanningen från allmänheten

mänskliga rättigheter är fortfarande medfödda outplånliga egenskaper, inga statsskapade regler [‡0] [‡1] [‡2], men allmänheten får inget veta om det

— genom att framhärda i sitt diktat och brott mot mänskligheten, att fortsätta anställa rena lögner och pracka på människor rena statsdiktat utan varje saklig förankring. Se vidare från DIKTATUREN I EUROPA 2013.

 

— Försöker man omintetgöra Artikel 20 UDHR på något enda sätt, eller någon annan av de 30 artiklarna, faller hela Rättighetsförklaringen. Det är tydligen alldeles just precis vad Sverige (och Europa) gjort.

— Regeringskansliet/Regeringen särskilt:

 

— Rättighetsförklaringen UDHR1948 är INTE förbehållen någon stat, land, person eller annan att FÖREGÅ — alltså bestämma över med typ utlovande av »mötesfrihet» och »föreningsfrihet»; den typen, arten och naturen är INTE Rättighetsförklaringens uttryckliga syfte:

den enskilda människan med hennes OBEROENDE — eng. freedom of — rätt till fredlig samvaro och tanke.

Just den delen, Artikel 20, är och förblir demokratins grundval, och utan dess erkännande råder diktatur. Det finns inget att diskutera i det ämnet: Visa argumenten; Relatera sakinnehållet.

 

— Man erkänner mänskliga rättigheter. Eller så inte. Det finns inget mellanting, ingen reservationsgrund, inget utrymme för kompromissande: mänskliga rättigheter är ingen politisk portal, ingen marknadsplats med tillgång och efterfrågan, inget rövarhål för personer med specifik läggning att utöva herrefolksfasoner över sina medmänniskor [‡]. Just själva lydnadsaspekten verkar f.ö. just vara den TERM som svensken i Riksdag/Regering/Förvaltning FRÄMST verkar mest angelägen att visa upp för eftervärlden i Statsförvaltningens föredömliga vardagligt utövande älskvärdhet i ämnet grundläggande mänskliga rättigheter.

 

   Visa att jag har fel. Det finns inget annat sätt för Sverige att undkomma påtalandena: Sverige är i ämnet mänskliga rättigheter uppenbarligen en moralisk skitkloak av diktatoriska huggsexor: JK, JO, RÅ: utpräglad vardagsnazism [‡]. Noll tjejvett. Noll kunskaper i ämnet Grundläggande Mänskliga Rättigheter; 

 

Påtalande av grundläggande överträdelser i rättsutövningen i Sverige — i ärenden som rör fredliga människors existensrätt (Artikel 20 UDHR Relaterat) — leder konsekvent, utan undantag, hit: ”Föranleder ingen åtgärd”.

   Se mera utförligt om anledningen från DIKTATUREN I EUROPA 2013.

 

ÅtgärdSverige

 

 

Åtgärd:

1. Se först till att det finns en väl LINGVISTISKT relaterad svensk SPECIFIKT INNEBÖRDSRELATERAD översättning av UDHR1948; individen i centrum, inte staten;

2. Lägg av med att trakassera fredliga människor bara därför att de är fredliga människor: acceptera de fredliga människornas likaberättigande en gång för alla;

3. Inrätta SVENSK RÄTTSUTÖVNING utan inslag av polis, åklagare och domare som verkar trivas bäst när de får dödspsyka våldsvägrare;

4. Verkställ processer mot gärningsmännen som verkställt dödspsykningarna mot våldsvägrare i Sverige under 1900-talet, med vidare (brottsbalken, främst, angående misshandel), upprätta de fredliga människornas rätt som Sverige vanärat och misshandlat ENBART i kraft av de människornas FREDLIGA natur, existens, tillvaro: etablera offrens rätt: inga särskilda lagar behövs för det: de som redan finns duger alldeles utmärkt;

5. Tillåt vanliga människor att AVKRÄVA REDOVISNING FRÅN STATSFÖRVALTNINGENS FÖREHAVANDEN I ANGELÄGENHETER SOM RÖR GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: statsförvaltningens personal SKALL redovisa RELATERAT erkännande TYDLIGT FÖR, av, och i mänskliga rättigheter: i varje ärende, i varje sak, i varje angelägenhet FÖRSÅVITT angelägenheten påkallar det SETT FRÅN DEN ENSKILDA MÄNNISKANS SIDA, och SÅ att den enskilda människans ärende INTE, som nu i RättsSverige i allmänhet, begravs i mängden självinbillade förvaltningsherresäten som ALDRIG ger ett enda ord i omnämnande av respekt, erkännande, iakttagande, hörsammande och befrämjande av mänskliga rättigheter, UDHR1948.

 

Det kostar ingenting; inga nya förordningar, lagar eller regler behöver instiftas; inga nya inrättningar behöver etableras: endast detta enkla: ge fan i att störa fredliga människor.

 

 

 

FolkviljanSverige

NOTERA även det här specifikt Svenska/Europeiska spektaklet, samma källsida som ovan [‡]:

 

Även övriga rättigheter har betydelse för demokratiseringsprocessen, till exempel de som sammanlagt syftar till upprätthållandet av rättsstatens principer och rätten till utbildning.”, [‡].

 

REGERINGSKANSLIETS ”RÄTTSSTATENS PRINCIPER” ÄR JUST tydligen BLAND ANNAT ATT UNDER HELA 1900-TALET MED VIDARE VERKSTÄLLA SYSTEMATISKA DÖDSPSYKNINGAR MOT VÅLDSVÄGRARE, INTE TILLÅTA DERAS PARLAMENTARISKA REPRESENTATION, OCH DÄRMED MÖRKLÄGGA MÄNNISKORNAS MÖJLIGHETER ATT FÖR DET FÖRSTA FÅ EXAKT KUNSKAP OM VILKA DE VERKLIGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ÄR, OCH FÖR DET ANDRA ATT FÖRVERKLIGA BEGREPPET FOLKVILJA I DEN KUNSKAPENS LJUS.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009  E2  Bild TST1_1  ·  Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

 

 

Upprätthållande av rättsstatens principer” utpekar uppenbarligen människoskapade verksamheter — en del kallar den vardagligt upprätthållande praktiken för DEMOKRATIER och en del kallar dem DIKTATURER — mänskliga rättigheter är naturligt existerande medfödda egenskaper: man erkänner dem OBEROENDE AV STATSSKICK, eller så inte. Och de har redan sin egen naturligt upprätthållande kraft för att FUNGERA PRAKTISKT — oberoende av stat, nation, grupp, förening, eller annat.

   Usla Sverige.

 

 

— Usla Sverige, än en gång i historien, nu ända in i 2013|2014:

— Förklaringen från 1948 är INTE ägnad något som helst STATSRELATERAT INTRESSE över människan, se särskilt §§§02.

— SVERIGE: SLUTA ATT BLANDA IN STATEN I RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN 1948 OCH TRO OCH MENA ATT STATEN HAR NÅGOT SOM HELST ATT SÄGA TILL OM I DEN FÖRKLARINGEN. DET FINNS INGENTING SÅDANT.

— Förklaringen från 1948 är HELT tillägnad den enskilda människan. Helt. Nämligen hennes erkännande — en gång för alla, §§§01.

   Vi tar det en gång till, Usla Sverige: erkännandet. Inget annat.

   Sluta blanda in STATEN i den delen ANNAT ÄN SOM EN EXPLICIT UNDERORDNAD.

   Sverige: försök någon gång i historien fatta det medfödda tjejvettet i huvudet. Försök. Please. Sluta trakassera fredliga människor bara DÄRFÖR att de är fredliga.

— Hur många gånger måste man försöka understryka den textdelen SEPARAT till Sverige och Svenskarna?

— Kan du inte läsa innantill, ens heller?

 

»Upprätthållande Rättsstatens principer» har ingenting att skaffa med naturligt medfödda mänskliga rättigheter.

— Medan de förra är föremål för allehanda historiska huggsexor med makt och anspråk på ägande, finns ingenting av deras natur i grundläggande mänskliga rättigheter. Se särskilt från SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGBEGREPPET 

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

— om ej redan bekant: naturkunskap — tydligen djupgående icke existerande i landet Sverige 2014. Tillståndet i Sverige (2013|2014) tecknar ett formidabelt moraliskt kaos [‡].

 

Syftar till[‡]:

— Ytterligare Svenskt Exempel på StatsDiktat:

— Det finns inget sådant i UDHR1948.

RättvisansGrundval

— I UDHR1948 existerar alldeles tydligt klart och koncist inte en enda prick, ingen mening, inget omnämnande, ingen detalj, ingen referens, ingen koppling till [‡]rättigheter som syftar till upprätthållande av rättsstatens principer” EFTERSOM §§§01

 

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

 

erkännandet av den inneboende värdigheten i den mänskliga individen

 

ÄR 

 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen: rättsutövningens grundval. ÄR. 10Dec1948.

— DET, nämligen, som garanterat INTE existerar i svensk rättsutövning [‡].

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009  E2  Bild TST1_1  ·  Nikon D90 — I en tid när det som mest behövs: nogsamt hindrad tillväxt i närområden

 

 

 

 

 

   Usla [‡] Elaka [‡] Sverige [‡].

Erkännandet av mänskliga rättigheter ÄR rättvisans

den upprätthållande rättsstatens principerS

grundval.

   Usla [‡] Elaka [‡] Sverige [‡].

— Det finns inget sådant åsyftningsbegrepp — ”som syftar till” [‡] — som Regeringskansliet här alldeles tydligt försöker pracka på — PÅförklara i vanlig Svensk Maktstil med NOLL referenser och ännu mindre Rent Historiska meriter — den svenska allmänheten: Regeringskansliets så tydligt statsdikterande självutnämnda auktoritetstal, webbsidorna @INTERNET

 

Regeringskansliets Webbsidor om demokrati, grundlagar, folkvilja och mänskliga rättigheter

2013|2014.

 

— Här är det återigen tydligt hur Svenska Statsmaktens Förståndsbeskurna Maktkåta personer (det finns veterligt inget annat passande bildspråk, ursäkta) inte drar sig för att lägga ut veritabla lögner på nätet @INTERNET, och förmena dessa förnuftets sanktion.

 

— Men jag understryker det, återigen: Inbilla dig inte för ens en nano att den formuleringskonsten är medvetet konstruerad. Den är INTE medvetet konstruerad: den är en konsekvens av ett särskilt korkat OSTOPPBART UTFLÖDE av tankar, associationer och försök till verbalt sammanhängande konstruktioner från ett tänkande som, i princip ännu inte har kommit in i puberteten, men som gärna vill försöka utmåla sig med den egenskapen: vuxenförstånd [‡].

 

— Försök igen, Regeringskansliets Auktoritära Personal: mänskliga rättigheter STÅR ÖVER RÄTTSSTATENS PRINCIPER. Nämligen som deras — rättsstatens principersgrundval.

— Säg igen, efter mig, Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, Sveriges Allmänhet: rättsstatens principers grundval [‡].

 

— Usla [‡] Sverige [‡]: Köp Stor Napp åt dessa med tydlig påskrift: »att bäras dagligen, fullt synligt».

 

— På svenska, Regeringskansliet:

— Sverige är underordnad. Inte överordnad. Har alltid varit. Kommer alltid så att förbli. Och så för alla övriga. Det finns ingen maktposition för Regeringskansliet att förhandla om i ämnet mänskliga rättigheter. Har aldrig funnits. Kommer aldrig att finnas. Man erkänner mänskliga rättigheter — alla — eller så inte alls.

 

 

Sverige 2013|2014 företräder alldeles tydligt och uppenbart en felaktig människosyn: känner inte till, kan inte relatera, ens de mest rudimentära av alla grundläggande mänskliga rättigheter: vill hela tiden förleda, förneka, vända resonemanget så att privat utövande myndighet verkställs — typ 1934-; Sverige har ingen annan historisk referens, ingen annan historisk utbildning, ingen annan historisk förståndsgrund:

 

Mänskliga rättigheter på svenska i Sverige har aldrig nått ut till allmänhetens kännedom. Det finns (Jan2014) inga sådana referenser. Inte alls över huvud taget. Mera relaterat i RelateradBeskrivning.

— Se vidare i ÅtgärdSverige för åtgärd.

 

Se utförligt beträffande den rent lingvistiska aspekten till den omsändigheten i Relaterad Genomgång, om ej redan bekant.

 

HUR ska människor, svenskar, kunna utveckla en fridsamhetsgrundad människosyn, MÄNNISKOKUNSKAP, när befolkningen aldrig ens fått vetskap om blotta textinnehållet relaterat? UtellMe.

 

— Hur ska människor, svenska, kunna utveckla en fridsamhetsgrundad människosyn när rättsutövningen befolkas av sådana uppenbara fridsamhetshatare — polis, åklagare, domare [‡] — som ansätter helt fredligt arbetande verksamma människor — garanterat NOLL hotbild — med angrepp baserade på lögner och grovt förtal — våldsvägraren påtvingas begreppet ”krigsman” för att man ska kunna anklaga honom för brott enligt brottsbalken (”krigsman som olovligen .. dömes för ..”), och dessutom med höga bifallsutrop från »allmänheten»; hur? Jämför Våldsvägrarens Existensrätt och StatensPacifisthat.

 

— Tydligen inte förrän Sverige ställs till svars, inför rätta, för sina systematiskt genomförda brott mot fredliga människor under hela 1900-talet, med vidare. Inte förr.

 

FörklaringensHjärta:

 

SVERIGE — Hela tiden, konstant, tydligen: envisas med att hävda Statsrätt över Individrätt: diktatur.

 

— SÄG då det med en gång Regeringen/Riksdagen/SvenskaFolket/Regeringskansliet, så högt ärat som Det Älskade Naturvettet hunnit bli:

 

Vi anser INTE att Artikel 20 Relaterat från Förklaringen UDHR10Dec1948 får förstås direktöversatt från DEN SVENSKA RELATERADE INNEBÖRDEN

 

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

 

med engelska direktöversättningen

 

Everyone has the right to independency=freedom of peaceful intercourse=assembly and thought=association.

 

från originalet UDHR10Dec1948

 

1.  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

 

Nej, Absolut INTE, inte under några som helst omständigheter kan vi acceptera en sådan INNEBÖRD — eftersom DEN lydelsen är samma som VÅLDSVÄGRARENS EXISTENSRÄTT och vi då kommer att ställas INFÖR RÄTTA för brott mot mänskligheten i anledning att vi betett oss taskigt mot våldsvägrare under hela 1900-talet, samt falskmenat Artikel 20, med vidare. Ja. Utan:

— Vi anser istället

våran enda chans att slippa åtal för vårt lands skuld i våldsvägrarnas systematiska dödspsykningar under 1900-talet, deras utestängningar från rätten att delta i sitt lands styrelse, och därmed mörkläggningen av folkviljans fria och otvungna utveckling

— att den nuvarande svenska officiella översättningen

 

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

 

SKALL ANSES som den korrekta INNEBÖRDEN och med den engelska, närmast direkta, motsvarigheten

 

Everyone has the right to freedom in question of peaceful meetings and associations

— Alltså, som det SKALL förstås: vad Staten delar ut och utlovar, inte vad individen har rätt till OBEROENDE av »staten», i vårt svenska fall tydligen samma som våran fortsatt utövande diktatur.

 

 

— Skriv ut det, tydligt, Regeringen/Riksdagen/SvenskaFolket/Regeringskansliet, så att människor i hela välden kan läsa det, klart och tydligt, innantill: den oerhört högtstående Svenska Intelligensen och vad, exakt, den står för.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 3Jul2012  E12  Bild299 — 16emJun2013  E18  Bild108  ·  Nikon D90

 

 

 

 

Varje människa har en obetingad naturlig rätt, att — utan att tvingas redovisa sig inför någon mänsklig inrättning — få utverka, utveckla och medverka i att berika mänskligheten med naturvetenskap, teknik och humaniora, utan intrång, störningar eller besvär som inskränker i just den fria fredliga oberoende samvarons anda, och oberoende av region, ort, plats och ställe. Det spelar ingen roll om den rättigheten »erkänns» eller inte: brott resulterar alltid i en motsvarande naturkonsekvens: brottslingen utvecklar våld, och bär på skuld, därför att kunskapen, den medfödda outplånliga mänskliga rättigheten, är fridsgrundad (Artikel 20 UDHR1948 i Relaterad Beskrivning). Därmed urartar den samhällsformen automatiskt, förr eller senare i det här: våldet sprids ohejdat EFTERSOM fridsrätterna inte erkänns, inte beaktas, inte relateras, inte talas om, inte erinras.

 

Kunskap om Naturlagar saknas uppenbarligen helt, för detta dokuments del och alldeles tydligt i Specialstudie främst i Sverige:

 

Verksamheten i Sverige (2013|2014) — statsförvaltningen — förefaller underhållas av en samling makttarva politruker med en förståndsnivå som förefaller sakna sitt historiska like, någonsin; personer som framlever sin vardag i uppfattningen att demokrati SKALL byggas genom att slå lagar i huvudet på folk, hota befolkningen med indrivningar och fängelsestraff, tvinga människor till lydnad, plikt och tvång under en sedan 1870 självutnämnd tillhyggesöverhet typ 1934-:

 

·       mörklägg allt vad kunskap och fridsamhet heter [‡];

·       praktisera utövande diktatur [‡] (infört slaveri/träldom: samhällstjänst specifikt [‡] [‡2] [‡]);

·       förneka mänskliga rättigheter [‡], särskilt för fredligt arbetande människor [‡];

·       kräv särskilda existentiella redovisningar från speciellt fredligt arbetande människor, tvinga dem att löpa olika institutionella gatlopp inför olika tillhyggesinrättningar [‡];

·       understryk statsöverhetens herrefolksmyndighet [‡] med kontinuerlig fortsättning från 1934 [‡];

·       uppmuntra allmänheten med föredömliga exempel från rättsutövningen: allmän dödspsykning av våldsvägrare [‡], deras uteslutning från sitt lands styrelser [‡1], mörkläggning av folkviljans fria utveckling [‡3];

                                                                                                                              

 

ARTIKEL 20

1.  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

Var och en har rätt till frihet att få delta i att få ägna sig åt fredlig samling och association (förening)

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

Everyone has the right to independency=freedom of peaceful intercourse=assembly and thought=association; nearest English from the translated Swedish.

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

Everyone has the right to freedom as to peaceful meetings and associations; nearest English from the translated Swedish.

 

 

Meningen ovan från Regeringes webbplats — demokratiÄRINTEmänskligaRättigheter — är alldeles uppenbart en direkt lögn:  Sverige erkänner uppenbarligen INTE den avgörande Artikel 20 UDHR1948 Relaterat — inte UDHR1948 alls över huvud taget enligt ovanstående — utan har istället tillsammans med Europa DIKTATUREN I EUROPA 2013 generellt författat friskrivningsartiklar och tillägg JUST här explicit för Sveriges del tydligen

 

för att säkra sig mot åtal för dödspsykningarna mot våldsvägrare (Artikel 20 UDHR), att

hindra dem delta i sitt lands styrelse (Artikel 21 UDHR), och att SÅ

hindra utvecklingen av begreppet folkvilja genom motsvarande mörkläggningar i diktat, påhittade meningar och giltigheter, erkännanden när det passar, och utövad misshandel när det passar, exakt som exemplifierat i citat ovan från Regeringskansliet/Regeringes webbsidor.

 

Med det

omöjliggörs just den allmänna respekten för mänskliga rättigheter i Sverige,

omöjliggörs den allmänna KUNSKAPEN om de grundläggande mänskliga rättigheterna i Sverige,

främjas motsvarande våldsutveckling generellt på grund av att den Svenska Statsmakten tydligen medvetet undanhåller människorna kunskaperna — fridsrätterna UDHR1948 — tydligen enbart för det eminenta tillfället att själva som personämnen få leka privat herre med statsproklamerar rättighet att få utöva sin älskade statsdiktatur: lydnad, plikt, framtvinga undergivenhet under våldshot.

 

Det är i varje fall så det TER sig för Sveriges del 31Dec2013|Jan20145.

 

 

HJÄRTAT I FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FRÅN 10Dec1948 är JUST Artikel 20-21 med Kungörelseartiklarna 1-8 som GRUND

 

·         rätten till oberoende fredlig samvaro och tanke

·         ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning

·         rätten att ta del i sitt lands styrelse

·         den SÅ utbildade Folkviljan SKALL utgöra grundvalen för statsmaktens myndighet

 

Se utförligt i Relaterad Genomgång om ej redan bekant.

 

 

 

RelateradBeskrivningRelaterad framställning

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 19Apr2010  E4  BildGF12 — 3Jul2012  E12  Bild299 — 16emJun2013  E18  Bild108  ·  Nikon D90

 

 

 

 

Vad betyder relaterad beskrivning?

Se direkt fortsättning från BeskrivningRelaterat.

 

Redan i första stycket i Kungörelsen till Rättighetsförklaringen 10Dec1948 [‡] fastslås

 

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Se särskilt Kungörelsens Inledning i RELATERAD GENOMGÅNG.

 

— stadfästs — igenkännandet, inte skapandet som Sverige vill ha det till [‡], eller med samma innebörd erkännandet av den inneboende värdigheten (dignity), inte värdet (value). Alltså igenkännande av en redan existerande naturbas. Från ruta ett: igenkännande, erkännande. Inte skapande, inte utdelande; Mänskliga rättigheter. Inte Statsrättigheter. Inte på något som helst enda minsta lilla vis. Det finns ingenting sådant i UDHR1948. Elementär skolundervisning. Som finns VAR i Sverige? Visa. Jämför webbsidorna (Jan2014) från Regeringskansliet [‡].

 

Så, vad säger du, då, som den enskilda människa som du är, tillräckligt förmögen i dina sinnen att kunna läsa det här innantill, just beträffande dina egna outplånliga, omistliga, tydligen eviga, oförstörbara grundläggande mänskliga rättigheter: Känner du igen det här som ditt allra innersta, egna, absolut okränkbara som ligger allra längst inne i ditt eget individuella människohjärta:

 

 

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

Everyone has the right to independency=freedom of peaceful intercourse=assembly and thought=association; exact original English from exact translated Swedish.

 

och vilken text vi också finner — exakt — i den centrala och avgörande »Frihetsartikeln» 20 i UDHR1948 enligt

 

 

ARTIKEL 20

1.  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

 

   Testa Medfött Tjejvett till jämförelse:

— »Du, pistolgubben, jag bestämmer själv vem jag vill vara tillsammans med, när, hur, på vilket sätt, och efter vilka omständigheter. Ja är ja, och nej är nej. Stör det dig?».

   Ser du någon skillnad? Jag gör inte det.

 

Eller känner du dig mera hemma i den här typen — nuvarande Sveriges officiella text:

 

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

Everyone has the right to freedom in question of peaceful meetings and associations; nearest direct English from the translated Swedish.

 

Comment:

— In question of? WHO decides WHETHER »a peaceful meeting (assembly)» IS peaceful? You do. Not the Swedish government. Not any other human authority at all; For your account, just simply you. Freedom OF — being independent from external influences: you decide for yourself.

— So, what is ”in question of”?

— Seems to me someone here tries to dictate what is allowed (”in question of” — some kind of a LIST OF ALLOWED ACTIVITIES read up to the Swedish Public) for certain (loyal) individuals by authority from other certain (deciding) individuals. But nothing of THAT kind is expressed in the Declaration. Not at all. IF it would, we would recognize it as: dictatorship.

— This Swedish type is an obvious violation against the intentions of the Declaration (Article 30): human rights. Not Rights for Sweden to Dictate privately invented human rights — addressing such nonsense to UDHR1948.

— There are many more examples of the same kind in the Swedish translation of UDHR1948 [Thoroughly exposed, related, discussed and exemplified from Relaterad Genomgång]. It seems strange to state such a sentence here, but it appears obvious from the streaming of the Swedish official linguistic attitude behind these examples, really, that Sweden, the Swedish people in general — really — does not understand the POINT of or in UDHR1948. Namely that UDHR1948 is — IS — a recognition [First paragraph in Preamble preceding The Proclamation], not a creation. Human rights, excellently formulated in UDHR1948 as it has been shown, is something that already exists, something that have existed always, inside the human nature, far ABOVE any idea of a state, a nation, even a group: something that belongs to You as an individual, something that no one can take away from you: No force, no individual, no state, no group, no nation, no gathering, no association as related to mind or physical gathering. You alone are its only authority. Don’ throw that one away. Please.

— So, explicitly, Article 20 is also the foundational basis of society, community, civilized intercourse in general, what we call democracy: free choice under human rights. We pay taxes not because it is a DUTY to pay taxes, but because the children need educational material, and those responsible for manufacturing it need vacations too: in general schools, libraries, museums, roads, facilities giving us fresh water and removing waste, etc. If we stop contributing, the community ends. It’s your free choice — always related to your abilities, as far as recognition of human rights is concerned.

— Plainly said: Sweden in general (specifically governmental organized exclusion of opinion of the free press during the second world war, keeping the Swedish public »out of the loop») seems to be a country in the World 2013|2014 ignorant (and unwilling to take observance) of the contextual significance of and in UDHR1948; Sweden has (Supported by Europe), as it appears, dictated a private idea of the content in and of UDHR1948, as exemplified above, based on a direct statement from the Swedish government (Dec2013, their websites) of the type created rules; A possible implication suggests the individual »must attend to» these ”created rules” and which created rules »belong to the individual» in seemingly chaotic mixes — »created and proclaimed by the States of the world» (PeopleRight, Swedish governmental word for International law: the Private Swedish Dictionary makes a formidable LIST of similar linguistic excavations).

   I would very much like to be proven wrong, please. But the examples clearly speak for themselves.

   Known example (1996/1997) — landlord, tenants, in front of one person who tries to remind of human rights:

   One of the tenants spat contemptuously:

— You drive with that fucking human dignity (”Du kör med det där förbannde människovärdet.”).

  Fuckin’ human dignity?

  None objected.

— Is Sweden the only so called democracy exposing such a deep and beloved public interest?

   Show us.

   The case history goes all the way to European Court.

 

CONTEMPT FOR HUMAN RIGHTS, especially human dignity (by me observed finally 1996), in Sweden — not the least among the police, attorney and court authorities (really bad examples exists) — are obviously freely allowed to smear out all over the population, manifested explicitly in press whenever any peaceful, violence-refusing individual shows up. For the rest of the population, it seems to kill itself along the tick of time: no knowledge of already recognized human rights seems to be allowed to develop in the public.

 

BeskrivningRelaterat:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE: 19Apr2010  E4  BildGF12 — 3Jul2012  E12  Bild299  ·  Nikon D90

 

 

 

 

RELATERAD BESKRIVNING betyder att beskrivningen faktiskt återfaller på, är återförbar på, och SKALL vara hänförbar till DIN EGEN INDIVIDUELLA MÄNSKLIGA MEDFÖDDA RÄTTIGHET: Alla, varje, mänskliga rättigheter är absolut fridsamhetsgrundade — explicit enligt Artikel 20 Relaterat UDHR1948, eller separat, eller integrerat med, ett väl förankrat och väl relaterbart SANNINGSBEGREPP med tillhörande LAG OCH LAGBEGREPP. Dessa bägge sistnämnda utgör, som det har visat sig [utförligt i SANNINGENS FILOSOFI], grundvalen i allt vårt seriösa meningsgörande, hävdande, tänkande (associerande), och bildar därmed grundvalen absolut för naturvetenskapen:

 

principerna som grundlägger form- och fenomvärlden [NOLLFORMSALGEBRAN] [ATOMTRIANGELN] [FYSIKENS 7 PRINCIPER] och de kunskapsrelaterat härledningsbara SÄTTEN som dessa principer kan förstås sammanhänga på, hur principerna kan beskriva och förklara form- och fenomenvärlden i absolut detalj [K-cellens Värmefysik], utan att skapa frågetecken eller påhittade sammanhang [LISTAN]:

 

hävder som INTE ansluter SKALL INTE FINNAS MED — eller i vilket fall: FÖR SAMMANHANGENS BELYSNING — även felen måste kunna förklaras om naturvetenskapen är värd namnet — ska FEL klart och tydligt MÄRKAS som FEL = icke anslutna sammanhang — se även GRUNDER OCH POLICY i UniversumsHistoria.

 

En relaterad beskrivning uppvisar INTE någon BRIST PÅ begriplig, relaterbar innebörd, varken i ämnet som sådant, eller i just Din grundläggande fridsrätt.

   Den person, student, elev, som studerar innehållet ska uppleva sig berikad, inte bestulen:

   Kunskapen ska gynna DIN PERSONLIGA UTVECKLING. Inget annat. Summan av individernas gemensamma bidrag i den andan KAN kallas »teknisk kultur», OM man kan komma överens om ANNAT än förstörelsevapen. Guvasvårt. Varför finns inte detta, enkla, i Svensk Skolning? Visa.

   Med andra ord:

 

RealteradBeskrivning — Definition

Varje relaterad beskrivning måste kunna vara återförbar på sammanhang som visar att kunskap är fridsamhetsgrundadsanningsbegreppet, lag och lagens mening i kraft av medfödda, outplånliga mänskliga rättigheter.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

NATURVETENSKAPENS FRÄMSTA RENT TEKNISKA ASPEKT I VÅR EGEN SPECIFIKA HISTORISKA TIDSEPOK

— energiförsörjningen

— har i Universums Historia redan från början intagit en särställning — »reguljär stadfästning» — genom resultatbilden från upptäckten av NEUTRONKVADRATEN (de Elliptiska funktionerna);

— OBSERVERA SÄRSKILT: Dessa områden är helt garanterat fullkomligt fullständigt okända i MAC; Se utförligt från PLANCKRINGEN.

— Neutronkvadraten framkom som en påbyggnad av den redan tidigare härledda ATOMKÄRNANkan garanterat heller inte härledas med den moderna akademins lärosystem — (Fysikens sjunde princip) baserad på Planckringen [grundfysik: Ljusets Gravitella Beroende, Potentialbarriären, PLANCKEKVIVALENTERNA med Atomkärnans Gravitella Härledning];

— Neutronkvadratens matematiska fysik leder direkt på ATOMVIKTERNA: per jämförande experimentellt uppmätta värden: TYDLIGEN en direkt teoretisk utklassning av den moderna akademins lärosystem i ämnet grundfysik [TNED]:

 

elementär atom- och kärnfysik [PLANCKRINGEN] — med vidare direkta konsekvenser för den allmänna teorin om universum och kosmos [K-cellens Värmefysik] [Jordens 5 Ekvationer] [Solens 3 Ekvationer] [Solperioden] [Stjärnfysiken] [ ... ]; En milt sagt helt annorlunda världsbild framträder än den vi vant oss vid i den etablerade undervisningen; Den nya bilden förklarar TYDLIGEN

— med exempel, jämförelser, korsreferenser [LISTAN] [EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER]

— den nuvarande världsuppfattningen explicit i matematik och fysik som

— tydligtvis per relaterbara exempel

— PRIMITIV:

— Systematiska fel har eftersökts, och eftersöks löpande i UniversumsHistoria, som kan eliminera resultatbilden, men har [ännu Jan2014] inte påträffats: Det finns tydligen ingen här känd aspekt som kan leda bevisningen bort från faktum: modern akademi har från första början (1800-talet) antagit FEL attityd: att UPPFINNA logiken i Akademikorridorerna — det enda som typ Sverige har att uppvisa för en allt mer imponerad elevkrets — istället för att HÄRLEDA den ur Naturen — en representation [‡] som Sverige [garanterat slutligt från runt 2010] verkar vara helt obekant med.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 28Maj2009  E1  Bild M1_9 ·  Nikon D90

— Främsta anledning till ovanstående TYDLIGT understrukna »Planetära B-lag i Matematik och Fysik»:

— Devisen (från 1800-talet, var annars?) inom MAC att ”människan har skapat matematiken” [‡], att begreppet INTELLIGENS [‡] är förbehållet vissa A-människor framför andra B-människor: den inom den moderna akademin — särskilt i Sverige, vad det verkar [‡] — allmänna, speciellt tydligt noggrant korkade modernt akademiskt skapade uppfattningen att naturvetenskap bygger på att UPPFINNA olika sammanhang, istället för som vi gör i RELATERAD fysik och matematik, HÄRLEDER sammanhangen ur Naturboken. Jättesvår uppgift, Sverige. Jaa, HaDuTett. TittaMyra. [‡].

 

— Om det eventuellt skulle finnas någon som känner sig ringaktad i beskrivningssättet, i så fall, hur så? Visa. Fredliga människor ligger döda, ihjälpsykade efter de där [‡].

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 15Sep2012  E32  Bild92 ·  Nikon D90

 

 

 

 

Se särskilt i LISTAN [EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER] och GTaction för konkreta, praktiska exempel med korsreferenser, jämförande exempel, utdrag och jämförande citat.

— EXEMPLEN UPPVISAR i allt — eller SKA i varje fall göra det — en fullständig förklaring: felen från MAC förklaras, de skyfflas inte undan som är mera populärt i de regioner där det är viktigt att framhäva den egna personlighetens företräden, Regeringskansliet [‡].

 

Problemet med Modern Akademi, uppkommen under 1800-talet, är dess devis att Logik och Matematik skulle vara skapelser av människan (den akademiska typen då, förstås [‡]).

— Genomgången i Universums Historia av samtliga huvuddelar i Matematiken (från Pythagoras sats till Den Högre Analysen) och Fysiken (från Spegellagen till K-cellens Värmefysik) har visat att så avgjort INTE är fallet: se med alldeles särskilt tydlig beskrivning i Expansionsintegralen i Magnetismenoch då är den avdelningen av typen elementära grundbegrepp inom fysiken — vilket klargör (genom artikelns speciellt »enkla skolexempel») grunderna i den moderna akademins uppfattningar om VEM som bestämmer ordningarna (vektoranalysen/vektorkalkylen) i Naturboken beträffande grunderna i vett, förnuft och förstånd: Modern akademi är tydligen INTE inbjuden, som det ser ut. Se även särskilt MIT-exemplet i GTaction. Vem/vad bestämmer? Testa Naturvetenskapens Definition.

 

Naturvetenskap i relaterad mening har i Universums Historia, fått innebörden att härleda redan inneboende mönsterformer i Naturboken [se särskilt RESONANSERNA som grund till GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM] — inte heller den härledningen kan ges representation i modern akademi på grund av ovan nämnda självuteslutningar: den avgörande Kärnmatrisiska algoritmen (TNED) (PASTOM) (Neutronens sönderfall — atomen som en enhet)]; inte att uppfinna logiken, inte att skapa något (samma som att SE/Behandla Naturen som VÄRDELÖST SKIT), utan att påvisa en redan existerande oöverträffad intelligens — precis enligt Matematiken Från Början.

 

 

The absolute foundation of and in Defense — independent of birth, sex, age, race, status, nation, region or other differences

DEFENSE — FÖRSVARETS ABSOLUTA GRUNDVAL

APPENDIX ¦ RelateradBeskrivningDef ¦ NaturvetenskapenRef ¦ BeskrivningRelaterat ¦ RelateradBeskrivning ¦ FörklaringensHjärta ¦ RättvisansGrundval ¦ FolkviljanSverige ¦ ÅtgärdSverige ¦ RegeringenDemokratiRef ¦

SverigesSkaparDiktat ¦ MoralKaosRef ¦ RelateradFramställning ¦ MotorikenBakom ¦ EKF ¦ VåldsvägrarensMänVär ¦ NaturExempel ¦ EuropasBannlysning ¦ EKref ¦ EuropasKonventionsbrott ¦ VåldsvägrarensExistensrätt ¦

UDHRref ¦ VåldsvägranRef ¦ DiktatEuropa2013 ¦ APPENDIX 

 

TheEuropeanDictatorship: APPENDIX

 

THE EUROPEAN DICTATORSHIP

Connecting ARTICLES IN ENGLISH Mar2024

Minister of God  the long history behind the scene

THE DEVELOPMENT OF A SATANISTIC EUROPEAN JURISDICTIONAL REGION              

INTERPOL (1946) — European Convention (1957) [DateSources: Wikipedia]

EUROPEAN JURISDICTIONAL PRACTICE Mar2024 — where is World Jurisdiction?

 

 

 

MinGod: 24Mar2024 

 

THE WILL OF THE PEOPLE” and the (short European) Story of The

“MINISTER OF GOD”

THE 50+AD PAUL MAN OBEDIENCE AND PUNISHMENT TEACHING

commonly named “St Paul” (SAINT PAUL) in the Western world Christian history tradition

KNIGHTING THE LOCAL TERRITORIAL EMPERORS AS “MINISTERS OF GOD”

 

SERVING “THE WILL OF GOD”, ACCORDING TO THE PAUL MAN SAYINGS, PERFORMING

GOD'S AUTHORITY BY KEEPING THE WICKED IN SHACKLES, CHECKED IN AND BY FEAR OF THE AUTHORITIES, BUILDING THE NEW WORLD OF JURISDICTIONAL AUTHORITATIVE AND LOCAL NATIONAL SYSTEMS OF SO CALLED LAW AND ORDER

 

Further DEGENERATED (1800+ — read: stupified) by THE GERMAN/PRUSSIAN “GOD'S SPIRIT” (FICHTE, HEGEL) movement IN THE uniformed NAZI-FASCISTIC EUROPEAN REIGN (WORLD WAR II 1938-1945).

 

on INITIATIVE FROM precisely (1866+) PRUSSIA,

 

a final national compulsive military service was introduced

— practically all over Europe the year 1870, except in England.

 

WE WOULD HAVE EXPECTED THAT ANY DECENT IDEA OF DEFENSE — PROTECTING HUMAN RIGHT RECOGNITION FOUNDATIONS

independent of birth, race, sex, age, region, nation or other differences,

CONSECRATED SUCH AS

“.. and all of you are children of the most High”, Ps.82:6,

should have inspired a basic European ADULT WIT to NOT introduce general fascistic societies, forcing the populations to collaborate in so coercively dictated laws of violence (»featuring Ministers of God»), under threat of punishment (»featuring Gods Will»);

 

DEFENSE has no connection to NATION (regions with Borders), only to PROTECTION AND PRESERVATION OF LIFE AND PEACEFUL CIVILIZATION — at any place, at any time: universal human rights, independent of birth, sex, status or any regional differences.

“.. the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

 

MOVEMENT PIONEERS: Kant (1724-1804: “Humanity is at its greatest perfection in the race of the whites”),

Fichte (1762-1814: »Germans are supreme», excerpts from Bertrand Russel’s History of Western Philosophy 1945),

Hegel (1770-1831: »reason pinches on the German culture»),

Byron (1788-1824: »glorifying war for freedom»),

Nietzsche (1844-1900: »human rights is a particularly low idea of reason»),

Hitler (1889-1945: »Gas Captain Minister of God, raising humanity to a higher level of insight»),

and other eminent associated pioneering fuckups;

— Test: “.. at its greatest failure”. Say again.

(— »They are so 50+AD intellectually retarded, THAT they generate destruction — just by opening their mouth»).

 

So, instead of removing the Prussian fascistic initiative (The Prussian state was banned after WW2), completely terminating its bare idea, the European administrations adopted its central authoritative face, forcing the populations into a state of general fascism, type: We STILL are God’s Authority on Earth, having God's mandate to practice law and order:

— Disobedience will be punished.

 

And so it has been into this writing day: a society in moral and ethical disintegration

disabled to teach and educate humanity on human right recognition basics because of its own idea of supremacy

— on credit of its own exercising violation on humanity, imagining existence to be made of God The Lord Ordained Superior and Inferior — the provably most of all fucked up ideas of conduct:

unproclaimed jurisdictionally highly estimated daily practiced satanism.

 

 

— You were saying?

 

 

MinGod

 

DOSEJAR: 24Mar2024 — MinGod

 

— Disclaim:

THE DEVELOPMENT OF A SATANISTIC EUROPEAN JURISDICTIONAL REGION

EUROPE -1800+

Under coercive — compulsory — threat of punishment, the populations are forced to cooperate — collaborate — with (Europe -1800+ is a veritable battlefield between different Power Claiming Authorities) the local claiming leading AUTHORITIES to perceive — apprehend, consider, imply — these as MINISTERS OF GOD.

— If the reader knows of a more profound clear definition and practice of satanism — unproclaimed, by drift, not plan: a deeply retarded human intellect — please share.

 

What about Resolution 217(A), the UDHR10Dec1948?

— You tell me.

 

The barbaric side of The Menu (WW2 aftermath 1945+):

———————————————————————————

An appealing conscience — and what we know in the human Nature: only one such exists, and nothing else but only one single unequivocal single one universal heart nerve brains acing recognizing nature, THAT which now (Mar2024) Europe completely seems to have lost and forgotten a CONTACT with, completely blinded by its own idea of Obedience and Punishment — appeared: Resolution 217(A): UDHR10Dec1948: 8 introducing Paragraphs (P1-8), 30 Articles (A1-30).

 

But the European community — the local, regional — authoritative — councils and jurisdictional provinces have already (50+AD: The Paul Man Obedience and Punishment MINISTERS OF GOD Teaching) adopted the Minister of God Manual — the so called General Christianity idea of Specifically Divine Western World Public Popular Spanking ”WifeObeyHusband” and ”ChildObeyParent” Conduct Morality — mixed/integrated with Jesus man sayings, who unfortunately nobody of theses Cultured Aces seems to understand the context of, quite radically opposed to the Paul man sayings, mildly spoken. No doubt, the Paul man idea is NOT concordant with our universal Buddha&Jesus&KingJamesBibleOldTestamentOk human right recognizing Resolution 217(A), UDHR10Dec1948, its particular Old Testament spouse

“.. and all of you are children of the most High”., Ps.82:6. Again: The Paul man Christianity Idea is Most certainly not concordant. No way. Not even close. Disclaim.

 

ICPO-INTERPOL 1946+ (Dating source, Wikipedia)

With the absence (CONSEQUENTIAL MATHEMATICS) of a connecting UDHR10Dec1948 manual for authoritative jurisdictional constitutions, the local European councils took their stand (EUROPEAN CONVENTION ¦ European Economic Community, 1957) on a continuing practice of the already well established (Christian Church) Minister of God plan — necessarily (INTERPOL) depreciating Resolution 217(A) to a lower level of jurisdictional care — as it is practiced today in Europe (European/World Public persecution of Violence refusers, to be punished for disobedience: INTERPOL ORGANIZATION):

Not one word human right recognition.

These Aces were apparently not at all aware of what they were, are, and were about to be involved in — in a broader sense (only relying on their common international decisive Minister of God consensus practice Paul man 50+AD European Intelligence Manual).

 

Again:

 

Under coercive — compulsory — threat of punishment, the European populations are — now, more precisely (EUROPEAN CONVENTION — Swedish Courts and World Associated) — forced to cooperate — collaborate — with the local claiming leading AUTHORITIES to perceive — apprehend, consider, imply — these as MINISTERS OF GOD:

 

— »We decide — and you obey, and no fucking exceptions: we don’t take critique». Shorter:

Violence refusers have no human rights under our jurisdictional authorities.

— No way. Not by any means. Not in any jurisdictional region or council. SUCH shall NOT be heard.

They shall obey, unless INTERPOL persecuted, collected and punished for disobedience.

 

an established world absolute jurisdictional authoritative power — from which there is no escape:

Not one word human right recognition.

 

— You were saying?

 

There is not one instance in Europe that deals with an Errand based on oppositions between a single Violence Refuser and a surrounding local pack of a public heap of 200y bred European Jurisdictional Loyal Solidaric bullying, disturbing, mistreating, provoking and discriminating so provably retarded collection of Adults — ELSE than an already determined jurisdictional deportation — societal exclusion — of The Victim, from square one. No way. Not one word human right recognition.

— ”You did not appear in front of the court!”.

— And where might a Court be found, did you say?

 

 

— You were saying?

 

 

SWEDEN AS DOCUMENTED

Criminal police (INTERPOL: 3 armed men) abducts — systematically, uses own keys to the victims home — a violence refuser under threat of using violence unless willingly being transported — in front of a state governmental jurisdictional authority, processing an accusing trial against the victim under the state constitutional laws, pleading the victim to be a disobedient national property named ”war man”, renaming the criminal police abduction action as a victim crime termed ”attempted escape”.

 

 

— You were saying?

 

 

SWEDEN:

— AS you can’t handle a civilized communication with the least of all threats to humanity, a violence refuser, how do you mean to have any at all idea of knowing how to address a criminal, an offender, an attacker?

— You really have a sorry ass, haven’t you? Defense.

— You attack and persecute those you were supposed to help, protect and defend, you ass dog sick fuck.

 

 

— You were saying?

 

 

 

— How did you survive these sucker Aces?

— I didn’t.

 

 

— That is the even more most clear blue sky definition and exemplification of (not proclaimed: by drift, not plan: badly deeply retarded intellect): state governmental jurisdictional practicing satanism. Not one word human right Recognition.

They are not at all aware of what they are doing — or so WITH a deliberate »we give a fundamental shit», as heard.

 

— The society becomes increasingly characterized by violence, intrusion and a general human right recognizing discrimination — the exact MIRROR of the European Practiced Authoritative Idea. The populations are blocked from knowledge of the actual content and context in UDHR10Dec1948 — by the Authoritative persistent idea of representing a Minister of God: »jurisdictional satanism».

Not one word human right recognition.

Highly organized.

 

— You were saying?

CONCLUSION WITH SUMMATION

So: The last (1948+) became worse than the previous (50+AD).

 

 

DOSEJAR

 

EJP2024: 25Mar2024 — DOSEJAR

European Jurisdictional Practice Mar2024 — where is World Jurisdiction? Disclaim:

WHERE IS WORLD JURISDICTION?

”We care about your privacy”

———————————————————————————————————————————

--------------------------------------------------

Increasingly Automated World Wide connected Internet HumanViolated Rights

THE INTERNET INCREASING MIND DICTATING MACHINERY (Mar2024)

”WE CARE ABOUT YOUR PRIVACY”

No you don’t.

Not one word human right recognition.

--------------------------------------------------

Privacy, Intelligence — and its Recognition

———————————————————————————————————————————

 

 

— no access unless consenting cookies (2018¦2020+):

— If you seriously care about my privacy, howcome I am constantly INTERRUPTED without my explicit permission?

BECAUSE the — YOUR ADVERTISING INTRUDING — basic RESPONSIBLE satanistic DRIFTING INDUCEMENT is simple: —»I stand ABOVE you — APE fuck».

 

 

TRUTH IS — disclaim:

— You have no idea of what exactly privacy means.

— Why is that? — disclaim:

— Not one word human right recognition. Not even a hint. It does not exist within your mind horizon.

— You were saying?

 

 

INTERNET INTRUDING DESIGN COPULATING INDIVIDUALLY RAPING FUCKUPS:

Explain — Disclaim as an appropriate, highly decent response:

 

— What on Earth is MY compared to YOURS?

 

— Apparently no more that the Inferior to the Superior — you sick fuck;

 

   PROOF:

 

— You can — and DO — PROMPT Me on MY computer on MY Internet visiting sessions.

— But I cannot ask YOU — in any reasonable real time clock moment — to fuck off, you COWARDLY imbecile established world wide business human individual human right recognizing MIND rapist — you think this is funny?

 

(Wait until we get to full machine power — I’m just warming up).

 

Stop killing humanity.

— Let — promote — humanity develop on its own.

Resolution 217(A)UDHR10Dec1948.

— Your perverted sick retarded intellectually disabled galactic sick fuck.

Not one word human right recognition. Not even a hint

 

 

— You were saying?

 

 

————————————————————————————————————

THE EUROPEAN DICTATORSHIPConnecting ARTICLES IN ENGLISH Mar2024

Minister of God  the long history behind the scene

THE DEVELOPMENT OF A SATANISTIC EUROPEAN JURISDICTIONAL REGION

INTERPOL (1946) — European Convention (1957) [DateSources: Wikipedia]

European Jurisdictional Practice Mar2024 — where is World Jurisdiction?

————————————————————————————————————

 

 

See also fuirther details in

THE WILL OF THE PEOPLE

A29.1 UDHR10Dec1948:

Everyone has duties to the community in which alone

the free and full development of his personality is possible.”.

— You were saying?

 

Free and full, it is.

EUROPEAN COURT AND ITS ASSOCIATED IDEAS OF CULTURE:

— You were saying?

 

 

EJP2024 ¦ DOSEJAR ¦ MinGod ¦ THE EUROPEAN DICTATORSHIP

 

Transistor: AiiAHRV0: 27Mar2024 — APPENDIX

AiiAHRV ¦ Transistor ¦ TAIC ¦ D1 ¦ OECDref ¦ ATM ¦ D2 IntelligenceREC ¦ HRREC ¦ D3 ¦ D4 ¦ Res217A ¦ Res217AREF ¦ A1 ¦ A2 ¦ UNref ¦ A3 ¦ A4 ¦ A12 ¦ A15 ¦ A17 ¦ A18 ¦ A19 ¦ A20 ¦ A21 ¦ A29 ¦ A30 ¦

PSYCHOLOGY ¦ HUVAL ¦ TWV ¦ TOHV ¦ ABLOD ¦ ITHR ¦ VABICT ¦ IRSHR ¦ WWPY  ¦ IFITWAS ¦ SCHEMATICS ¦ PROVISIONS ¦ BC9Vcon  ¦ BatteryContacting ¦ Improve ¦ Improved9V  ¦ FIA  ¦ Guard ¦

KnowledgeGrowth ¦

 

THE TRANSISTOR, Artificial Intelligence AND ECONOMIC GROWTH

Bardeen, Brattain, Schockley 1947 Bell Laboratories, Wikipedia Transistor

THE TRANSISTOR (1947¦1950+)

 

— What would be the core atom central working executing heart of the present popular World Business Excited ”Artificial Intelligence” (AI — ai)?

The Transistor. More advanced: a basic (1 bit) Electronic Memory component (Set Reset NAND-latch).

 

TAIC: THE AI CORE : The Transistor:

SCHEMATICS

 

The working heart of the modern popular world business Artificial Intelligence is — and  was launched with the advent of — The Transistor (1950+). But the Transistor is not the working heart of Intelligence — which is the physical atom (periodic system of the elements: the LIFE assembly resulting in the popular Wall Street creeps). Therefore the terminology ”artificial intelligence” is a misnomer. ”Artificial” — The Transistor — has zero intelligence. It can’t do a shit on LIFE=intelligence except destroy it — if it is used to even try on that level. So:

 

— ”Artificial Intelligence” is a misnomer. It as an aspect of Intelligence is, so provably — disclaim — an invented concept by a retarded, low educated and intellectually disabled misdirected TYPE of mind inducement. It (ai) cannot PROCESS the difference between intelligence — life: recognition, the actual act of discovery — and not intelligence. It (ai) is apparently occupied by the delusive discovery deserted compensating mind kicking ego idea of an unconditional environmental control, of power — and profit (the intellectually disabled aspect: not realizing that shared joy is joy doubled ..).

   The real usefulness of the Transistor — our computer — lies in its property of realizing fast mathematical results with no error, speeding up the interested student’s discovery process, enhancing the pace of further recognition in all branches of science (it’s like a lifetime of 500 years — within an hour).

   The real steel (hence) is: recognition. Discovery (1950+) — science, ”purposeful sharing of resources”. Never decision. Never manipulating ideas. Always WITH nature. Never against.

 

So, World Citizen: who is pushing on Your Transistor?

— There you go.

If it’s You, everything is all right — human right recognition, »alias»:

©HUMAN computer RIGHTS Associated.

 

— »Get the fuck out of my Transistor».

— »Get the fuck out of my Computer».

— »Get the fuck out of my HOME».

 

Human Computer Rights.

Typewriter usability License: PAY PER TAP. Pen And Rubber Usability License: PAY PER WRIT. THERE IS THE REAL STEEL PLENTY OF MONEY TO MAKE ON ROBBING HUMANITY OF ITS ESSENCE. You were saying? Microsoft Corporation Business Enterprise. Usability License. I mean, max 6 family members are world wide jurisdictionally allowed to only use one pen at a time — under world wide jurisdictionally threat of punishment if not obedient. WARNING. Police. Prosecutor. Court . As already noted: retarded, low educated, intellectually disabled. Not one word human right.

— You were saying?

 

 

— What is the core atom central working executing heart of the human right recognition property?

The actual physical Atom:

THE PERIODIC SYSTEM OF THE ELEMENTS [nuclear matrices algorithm‡].

 

Neutron Dmax base matrix related composition of the central molecules of Chlorophyll and Hematin (FM1975s396-7) — the actual molecular end atoms as beginning from a Dmax neutron state. See original enlarged view in the Swedish edition KloHem. The only difference between the two central molecular structures: Chlorophyll has a Magnesium atom at its center, while Hematin has an Iron atom at its center. The neutron matrix structure is totally plane endless recursively covering (ideal large spherical shells) with no spaces in between. See also comparison in Purpose.

 

FROM WHERE COMES THE PRESENT PROVABLE Culture Aces of a profoundly provable down to the last Atom Retarded Low educated Intellectually disabled mind TYPE?

   Intelligence is fine. But the interest in its content seems to be on the out.

— You were saying?

 

— INTELLIGENCE: The spontaneous union of atoms, no decision, only recognition of an already existent order and natural law, forming biological life on Earth. That is: a general ”purposeful sharing of resources”: production and maintenance of the original biodiversity, leading to a manufactured human — including The (3Gy) Integrated Assembling Mind of It:

No bald cuts. No killing alive trees, no vandalism on the root system’s ”purposeful sharing of resources”. No destruction or intrusion of all connected evolved plants and animals, all organs. No tampering on maintaining the primary solar energy up taking agents: Leaf&Needle (grow-decay period, at least by a rough average 200y): preserved biodiversity. The smallest intrusion into THAT becomes: an attack ON our life nerve. Never FROM.

 

So, again:

THESE PRESENT PROVABLE Cultural Aces of a profoundly provable LOW down to the last Atom COMES FROM A Retarded Low educated Intellectually disabled mind TYPE.

   Intelligence is fine. But the interest in its content seems to be on the out.

 

— You were saying?

D1: AiiAHRV

So — DISCLAIM:

Artificial INTELLIGENCE IS A HUMAN RIGHT VIOLATION

Disclaim:

— It can be related, explained, exemplified and defended down to the last atom of our universe.

It has NO Whatsoever Relatable Intelligence=Life Aspect — it is a Sun clear blue sky misnomer.

And it should be a part of common education to have this aspect in mind — unless disclaimed.

PROVABLY DOWN TO THE LAST UNIVERSAL ATOM — the bare idea of ”artificial intelligence” is a direct insult of the meaning of intelligence.

 

— How can you claim such a thing, with any certainty, or trustworthiness, at all?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a hint.

— You were saying?

A Planet in the Universe ..

IS NOT THIS A PERFECT ILLUSTRATION OF THE POPULAR ”ARTIFICIAL INTELLIGENCE”?

What is has done, and what it does to humanity in general: the spontaneous ability to be upset on the bare sight of the enterprise. Some humans feel nothing of that kind.

ILLUSTRATED REPRESENTATION OF SWEDISH HUMAN RIGHT JURISDICTIONAL AND PUBLIC RECOGNITION — AS DOCUMENTED 2012+ IN A CORRESPONDING [EXTENDED] ECOCIDE:

Documented and observed representation of jurisdictional human right recognition in MID Sweden 2012+ :

ANNUALLY OBSERVED EXPANDING REPRESENTATION — A LATE MEDIA HEADLINE 2023: CUTTING NOW GREATER THAN REGROWTH [ Aftonbladet, no page number Mon 11Dec2023 ].

 

   careless — with nature

   very low degree of responsibility — with nature

   exceptionally low level of natural apprehension

 

Clarify Recognition:

RECOGNITION: What is the most powerful meaning in and of the word and concept of a recognition — when it comes to (P1, UDHR10Dec1948, Resolution 217(A)) ”inherent dignity” on the associated ”and of the equal and inalienable rights of all members of the human family” with ”is the foundation of freedom, justice and peace in the world”?

— Is it ADMITTANCE — »Yes, that do also I AGREE on», a CONSENSUS of OPINIONS, a Deciding Mandate, a Majority Decision?

— No. It is not admittance. It is not opinion, not like or dislike. It is not at all anything at all connected to DECISION.

— It is a (remember where you came from ..) RECALL. A reminding of something Inherent. Inalienable. Indestructible. Impossible to destroy, P7,

 

  Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

P7, UDHR10Dec1948, Resolution 217(A)

 

Swedish: igenkännande, unequivocally the word recognition (».. I know you .. »)

— Something that is, appeals and connects to ”of the greatest importance” — as an atomnot OECD or GPAI or any other at all. Not business.

— A recognition. As remembering the face of an old long lost very dear friend, something that never dies, something that lies in our hearts, as so excellently apprehended by children, and even animals. Not AI. Not Councils. Not Decisions.

OECDref: D1

— So: Look at this world wide OECD heavy favorizing ai SCHMUCK:

 

Recommendation of the Council on Artificial Intelligence

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Recommendation of the Council on Artificial Intelligence

..

RECOGNISING that AI has pervasive ..

RECOGNISING that AI has the potential ..

RECOGNISING that .. these transformations may have disparate effects .. and implications for democracy and human rights

RECOGNISING that trust is a key enabler  ..

RECOGNISING that given the rapid development and implementation of AI .. ”.

 

IF there is any kind of ”disparity” or ”implicative” of a societal cultural commitment — in concern of a reminder on human right matters — these disparate and implicative domains should promptly be excluded from society, and as so explained and related: ai.

 

”HUMAN VALUE” IS A FASCISTIC — BUSINESS TRADING LEVELING — TERM: More, or Less. Human right recognition has nothing of the kind. Recognition of the inherent dignity it is.

USING ”HUMAN VALUES” IS PROMOTING AND SERVING HUMAN TRAFFICKING: SLAVERY — APPARENTLY ON DRIFT. NOT PLAN: retarded, low educated, intellectually disabled. See further ”VALUE” — a pure business term — in more detail on PSYCHOLOGY.

ATM: OECDref ¦ D1

Advanced Technology Misused

RECOGNITION. NOT DECISION. NOT VALUE. DIGNITY. PRESERVATION OF LIFE PROVISIONS — THE HUMAN CREATOR: Period System of The Elements: The Atom. Not The Transistor.

— You were saying?

OECD Trafficking Commitment: — »IT IS IMPERATIVE THAT THE TRANSISTOR — ai — SHOWS RESPECT FOR THE ATOM — life=intelligence=HumanRightRecognition». Very Hi IQ. MustBuyBook. Shorter:

— Machinefuck: leave humanity alone — unless aided on specific handicap: warning max15 in City.

MACHINEFUCK: Absence of human right recognition — children and even animals handles it gallantly — hijacks the human individual, and makes it a retarded, low educated, and explicitly specifically intellectually disabled creature — most often with a rather opposed idea of the level of apprehension, due to the level of retarded mind kicking experience.

— You were saying?

MACHINEFUCK: What’s the difference between you and human?

— You were saying?

(Normally, when a person is talking to a Transistor, a MachineFuck, A Desert, full sentences, the person is, normally, classified lower than retarded).

(What did you expect to come out from such a Tourist Expedition?).

(What did you expect to come out from a Machine dealing with coercive addressing — human trafficking — ?).

MACHINEFUCK: How do we address a retarded, low educated, intellectually disabled world emperor?

 

 

— Why do you use these derogating wording phrases type ”Machine FUCK”, are you retarded?

— The hopeless World situation makes me Very Upset. And I have to Abreact on something. I’m sorry.

— Is that a Problem with you?

— You were saying?

 

Stop favoring business — ”value” — over human rights — dignity.

Stop killing humanity.

Stop retarding humanity.

Stop Trafficking Humanity.

Stop playing around as if Business — money — is humanity’s Emperor.

 

Human right recognition has nothing of the kind. It is exactly as clean and pure as the atom is: zero decision, only recognition: basic life property. And business enterprise should adapt to that basic foundation — which it apparently does NOT. As seen in the OECD listing of peculiar »admittances» above, the OECD commitment on human rights is far from accountable;

— Computer programmed processing action — robotics — has no connection to intelligence: LIFE. Not even close. Disclaim.

— Forcing humans to ”chat” with a machine should readily be banned out completely: not one word human right recognition.

 

D2: ATM ¦ D1

— We care about your privacy.

— Explain to me how my privacy is any of your business — MY privacy meaning: nobody=nothing else but me — ? You were saying?

MIND MANIPULATION. HUMAN TRAFFICKING. MIND RAPING. You were saying?

Again — disclaim — max 15 in City traffic, WITH warning sign: Warning, Handicapped Vehicle — VOLVO seems to have the lead Example: definitely retarded engineering;

Artificial INTELLIGENCE IS A HUMAN RIGHT VIOLATION

— as such:

— How can you claim such a thing, with any certainty, or trustworthiness, at all?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a hint.

— You were saying?

Retarded. Low educated. Intellectually disabled. On DRIFT. Not plan, what we know (the retarded aspect).

 

P8, UDHR10Dec1948, Resolution 217(A):

   Now, therefore,

   The General Assembly,

   Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 

OECD and associated:

every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind”.

24/7. And no fucking exceptions.

Human right recognition. Not business association.

CRIME COMBAT • CRIME PREVENTION • SAFETY PROMOTION,

the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

NOT BUSINESS. No way. If so, as is today: Society has lost its manifest. Disclaim.

to secure their universal and effective recognition and observance”.

Recognition. The human nature. Not Business. Science. Instrumentation. Technology. Trade. Market.

The OECD association appears highly irresponsible, directly provably retarded. Disclaim.

 

 

 

WORLD BUSINESS ENTERPRISE COUNCILS, ASSOCIATIONS AND BOARDS, STRESSES DECISIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AUTHORITY OVER HUMANITY.

— ON DRIFT, it should be added. Not plan. Not deliberately. Because these business Aces believe they do world Charity:

— Retarded, low educated, intellectually disabled. On drift. Not plan. Say again.

Because Intelligence IS life, and has nothing to do with Decision, where the popular Artificial of the Intelligence deals with ONLY decision: transistor duties, from a pack of memory phrases, managed by a system of related matrix dispositions — apparently created by a heap of retarded, low educated and intellectually disabled PhD Ace Power Control addicted fuckups:

— Artificial Intelligence is a misnomer. And as such, it is violating the meaning of human right recognizing content and context — which has no meaning in front of a Transistor’s Work.

Stop killing humanity: Stop forcing coercive response from a human individual to a programmed dead human right recognizing machine. There is no ”artificial” intelligence.

 

 

VALUE

The word ”value” does not exist in Resolution 217(A), UDHR10Dec1948.

There is no such concept — leveling valuation scale — in a human right recognition context:

LIFE does not connect to any kind, sort or nature of a valuation scaling.

BUT BUSINESS MERCHANDISE DOES: different levels of quality: value.

Value is a most necessary property in business handling: trade and market.

— But some Aces have really got another idea on the hang of it.

:

 

— So (OECD .. GPAI ..), using — stressing, promoting, accepting — a wording of type, form or nature

»Human Value» IS A SLAVE TRADE CONCEPT AND TERMINOLOGY TERM. No human right recognition.

A4, Resolution 217(A), UDHR10Dec1948:

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.”.

 

Claim whatever you want. Absolutely. Any time.

IntelligenceREC:

INTELLIGENCErecognition: life

as identified (Simard2012) in LIFE

— biodiversity:, ”purposeful sharing of resources” —

Gravitation, electricity — light, heat, magnetism: LIFE — HUMAN RIGHT RECOGNITION, a universal knowledge domain

THE PERIODIC SYSTEM OF THE ELEMENTS — the spontaneous recognized never decided union of atoms aiming at producing the fine upstanding walking end  forms such a Board Directors and Other eminent up standing business fuckups on Earth,

retarded, low educated, intellectually disabled unless disclaimed

— has no deciding nature in it, AS HUMAN RECOGNITION ALSO IS INTRINSICALLY FREE FROM SUCH IDIOCY.

— Why?

— Because

(— » I DECIDE TO DECIDE OVER YOU, YOU WORTHLESS PIECE OF SUBMISSIVE FUCKED UP SHIT»).

a Decision is Specific for each of us Human Idiots, while Human Right Recognition is a one single standing FIX, not possible to tamper with, family property.

— You have a problem with that, world business Aces?

— Yes. You have.

— You can’t handle civilization.

— BUSINESS — DECISION — CANNOT HANDLE CIVILIZATION: human right recognition.

  WRONG WAY:

Business on top, over human rights — present OECD with associated centered focused 24/7.

  RIGHT WAY:

Human right recognition over Business — ”purposeful sharing of resourcescentered focused 24/7.

— NOT just »I am of that opinion too».

   It has to be related (»SeriousTigerClawType»). In every single board decision.

   Human right recognition has nothing to do with Opinion — or Decision. No way.

 

— You were saying?

HRREC: Resolution 217(A)

— If BUSINESS in itself is allowed to DECIDE, it has only power to DESTROY THE HUMAN FAMILY: society crash.

— Why?

Human right recognizing proof and definition:

P1, UDHR10Dec1948, Resolution 217(A):

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,”,

every other claim defines exercising oppression, deliberate or not.

 

Sooner or later, the village suffers the backside of the business-in-itself coin.

— And you, World Business Aces have of course EXAMPLES to show That THAT statement is faulty.

 

TECHNOLOGY brings human civilization forward.

NOT business.

A Business Idiocy infected Humanity with the advent of the computer era, dictating money over science. Disclaim:

— Retarded, low educated, intellectually disabled.

 

CIVILIZATION IS NOT ABOUT DECISION. CIVILIZATION IS ABOUT RECOGNITION: LIFE. No decision. Just Life.

— And you are of course the world’s most educated in that branch.

 

— How can you state such a claim with such a certainty?

Human right recognizing proof and definition:

P1, UDHR10Dec1948, Resolution 217(A):

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,”,

every other claim defines exercising oppression, deliberate or not.

 

— You were saying?

 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE defines

decision outside human right recognition: outside Life

— It is a Destructor — then. Not a Constructor.

 

— How can you state such a thing?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

Human right recognizing proof and definition:

P1, UDHR10Dec1948, Resolution 217(A):

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,”,

every other claim defines exercising oppression, deliberate or not:

THE FOUNDATION OF not-FREEDOM, not-JUSTICE AND not-PEACE IN THE WORLD.

— Claim whatever you want, at any time, in any place, on any subject.

— Don’t forget to update if an exception is found. One is enough. We surrender immediately.

— OECD .. GPAI ..

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

”Value” is not found in Resolution 217(A) UDHR10Dec1948. Not one word.

 

FREEDOM, DIGNITY, PRIVACY AND OTHER LIFE HUMAN RIGHT ORIENTED PROPERTIES HAVE ZERO MEANING UNLESS CERTIFIED BY AN EXPLICIT RELATED CERTIFIED recognition: A property of LIFE, equal to all, independent of individual differences. If the nouns are used as subdivisions of text in a more primary division of headlines (OECD .. GPAI ..), we are inside the realm of profiting world business claiming territory. Not a human right recognizing civilization. The latter has become an inferior to the former, the superior. That is fascism unproclaimed — on drift. Not plan. Compare as quoted

 

WORLD BUSINESS ENGAGEMENT IN HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING: zero

 

Recommendation of the Council on Artificial Intelligence

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Recommendation of the Council on Artificial Intelligence

..

1.2.Human-centred values and fairness

 

a) AI actors should respect the rule of law, human rights and democratic values, throughout the AI system lifecycle. These include freedom, dignity and autonomy, privacy and data protection, non-discrimination and equality, diversity, fairness, social justice, and internationally recognised labour rights.

”.

.. and further .. :

"ensuring respect for human rights and democratic values".

 

Compare recognition of ”democratic values” with THE WILL OF THE PEOPLE — Europe 1800+ short history.

 

HOW CAN HUMANITY KNOW ANYTHING ABOUT ”WILL OF THE PEOPLE”, FOSTERED THROUGH A 200Y OF FASCISTIC COERCIVE DICTATORSHIP WITH ”MINISTERS OF GOD” THREATENING THE POPULATIONS WITH PUNISHMENT UNLESS COOPERATING UNDER LAWS OF VIOLENCE?

A21.3:

The will of the people shall be the basis of the authority of government;”.

— The understatement exists, very well. But where is the practice?

 

So, OECD Aces: Where did you come from, and the most interesting: When did that happen?

— You were saying?

— You have no idea of the Meaning of the Words and Phrases you use. No way. Not even close. Not even on my best day.

 

— »WE GIVE A COMPLETE SHIT IN YOUR FUCKING HUMAN RIGHT RECOGNITION SHIT, WE JUST USE WHATEVER VOCABULARY WE WANT, IN ORDER TO GAIN MORE PROFIT AND MILK MORE MONEY OUT OF HUMANITY, YOU LOW PROFOUNDLY WORTHLESS PIECE OF SHIT — have you even got Windows Home Edition, you low fuck!». Say.

 

 

— These OECD Aces are really the world’s most educated.

— What was it you said on the subject of ”respect for human rights”, did you say, come again?

 

ON THE SURFACE (the 200 y nationally solidaric and loyal fostered populations, threatened during 200y of punishment from Ministers of God unless cooperating with the proclaimed dictated laws of violence — a society of retarded intellects, silently killing their own rightful democratic living, never known, never heard of), THE QUOTED PHRASES REFLECT A SERIOUS PANEL OF HUMANS — IN PRACTICAL PRESENT DAILY LIFE WITH A PROVABLE ZERO CONNECTION TO HUMAN RIGHT RECOGNITION BASICS: nothing.

 

— How can you state such a thing?

— Because if that statement would be false, this writ would never have come about:

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

 

 

THESE QUOTED ARE JUST CONVENIENT (completely meaningless) PHRASES exploited (connecting a direct UN:s formulation on Trafficking) for a continued cover up of the underlying truth sentences (human right recognition OBLIVION) — again, on drift. Not plan. These OECD Aces apparently does not understand what they are involved in. In no way. Not even close.

   Again, provably, down to their last atom — disclaim:

— Retarded, low educated, intellectually disabled. Only interested in profit, executing power and control. 24/7. Decisions.

Business (artificial intelligence) over. Human right under. Superior. Inferior. Decisive Chief. Executive Creep. On drift.

— It fits the kitchen of human culture as piss in the soup. Useless. Excuse the language.

 

 

— You were saying?

— You are going to vote on that to?

 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SO OTHER WORDS

»un-intelligence» — »un-life» — »disabled atom-retarded» — »misused and misnomered general CPU processing» — »Coercive HumanTrafficking»

»un-intelligence» — »un-life» — »disabled atom-retarded» — »misused and misnomered general CPU processing» — »Coercive HumanTrafficking»

 

 

-----------------------------------------

RECOGNITION (in itself) — LIFE: constructor: ATOM: from a true physical Neutron (Planck constant h=mcr) to Atoms.

— intelligence. Never decision.

Life does not consist of decision. Never. Only recognition:

— Periodic system of the elements: atoms unite spontaneously by their innate natural properties through

(intelligence’s definition [Simard2012])

purposeful sharing of resources” (biodiversity, biological life evolution) — matter and materials.

— Consequential Mathematics (Iterator mechanics):

— It is — or it isn’t. (Arithmetic and Geometric quantities).

— Elementary (arithmetical) functional teaching — interval’s indestructibility (Zeno’s Theorem): the Atomic Triangle: Integral, derivative and differential mathematics. The Euler Equivalents. Vector Algebra. Induction and Magnetism.

All sciences: actual research, readouts, reports, observations, perceptions. Never decision.

RECOGNITION FUNDAMENTALS:

— HumanRight recognition: LIFE.

 

DECISION (in itself: CPU devices) — NOT LIFE: destructor: ATOM: transistor.

— not intelligence. Never recognition.

DECISION FUNDAMENTALS:

— Of that I give a rats ass.

The Central Ego Power Office of The Universe.

— Because LIFE (Children, and even animals) has no ego power inducements. Those are (hence) Adult Inventions:

— Fucked up, retarded, intellectually disabled. Full of the opposed.

-----------------------------------------

 

D3: D2 ¦ D1

Take a time stamp preference for comparison — Disclaim:

THE WORLD BUSINESS ENTERPRISE MIND DICTATING INDIVIDUAL PRYING REMOVAL OF THE GENERAL STATE OF CIVILIZED SECURITY— mind freedom

AROUND 1980 — WHEN THE MARKET JUST HAD BEGUN ITS FLOWING OUT OF ELECTRONIC CALCULATORS — A REVOLUTIONARY CHANGE IN THE INDIVIDUAL HUMAN’S DAILY LIFE, HIGHLY SIMPLIFYING THE RESULTS ON THE STUDY OF MATHEMATICS AND PHYSICS (100% Mind JOY):

— No individual mind prying access blocking coercive consent forcing world wide dictating individual tagging slot creating exploitation. The human individual was still a naturally protected individual. Now, world Mar2024: Completely destroyed, removed, shredded. All that once could be named security has now been replaced by surveillance, intrusion, coercive blocking, open human mind exploitation. An expanding business mind-locked humanity has evolved parallel to the computer developing technology, establishing itself into the ass dog dirty and intellectually low human trafficking creation of electronically surveilled individual mind profiled slots, tagged and controlled by signals of sound and light. The innovative OECD world business associations name it: security. Clearly — asshole: fuck you. You have no idea of what security is all about — fascistic dictating schmuck.

 

Again: by DRIFT. Not plan: retarded, low educated, intellectually disabled human leading fuckups. Disclaim.

 

An enterprise protected by ignorance, exploiting it for profit, not giving one sentence to prevent the increasing violence and intrusion

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT RECOGNITION IS RECOGNIZED ARE SOCIETIES WITH ZERO VIOLENCE

— You were saying?

INSTEAD OF CONSTANTLY (D1¦ D2) SUPPORTING THE HUMAN RIGHT AID PROVISIONS — WHAT WE KNOW, DISCLAIM — THE OECD WORLD ASSOCIATION HAS ONLY EXPLOITED THE GENERAL STATE ADMINISTRATIVE HUMAN OBLIVION ON THE CONTENT AND CONTEXT OF RESOLUTION 217 (A) UDHR10Dec1948, EXPLOITING THE GROWING MARKET, TRADE AND INDUSTRY IN DEVELOPING TECHNOLOGY — BUSINESS — FOR

SOCIETIES NOT CARING IN HUMAN RIGHT RECOGNITION ARE VIOLENCE DEVELOPING SOCIETIES — OECD »the Moon version»

COMPLETELY UNAWARE OF THE GRAVITY OF THE SITUATION: it thrives on business from growing violence, protected by a drifting wickedness, commonly identified in business quarters as charity: great mind kicking opportunity to make profit. Disclaim: retarded, low educated, intellectually disabled fuckups.

— You were saying?

MORE THAN FOUR — 4 — DECAYS HAS PASSED SINCE OUR TIME STAMP PREFERENCE EXAMPLE 1980. NOT ONE FUCKING WORD HUMAN FUCKING RIGHT FUCKING FUCK RECOGNITION. FUCK YOU ASSHOLE, OECD AND YOUR HIGH BUSINESS ESTEEMS — profit-greedy sick fuck. Disclaim. THE ONLY THING THAT HAS DEVELOPED DURING THAT PERIOD — IN TERMS OF ”teaching and education” — IS A GROWING COERCIVE FORCED STATE SURVEILLED HUMAN INDIVIDUAL, INCREASINGLY FAMILIAR WITH ITS INDIVIDUAL SLOT BEHIND ELECTRONIC BARS AND INDIVIDUAL PROFILES, WITH A STILL DECREASING INSIGHT INTO THE FUNDAMENTAL AND THE BASICS, MAKING IT STILL HARDER TO ENDURE THE DAY — KILLING SECURITY.

— You were saying?

 

HALF A FUCKING CENTURY FUCK.

 

CONCLUSION, AS PROVED:

YOU JUST USE HUMANITY TO MAKE MONEY ON — BY A FAWNING WHEEDLING OILY CRINGING INGRATIATING TALK FOR TAKING AND COLLECTING CREDIT AS A RELIABLE AND SERIOUS CULTURAL INSTANCE — PROTECTED BY THE DARKNESS THAT SURROUNDS HUMANITY IN ITS PROCEEDING OBLIVION OF ITS FOUNDATIONAL UNIVERSAL HUMAN RIGHTS — CREEP. Say again.

— You were saying .. ?

— Get the fuck out of my beach.

— You don’t give a shit about human rights. Dsclaim: You exploit them for profit. Human Trafficking. Not one word. Disclaim.

 

 

D4: D3 ¦ D2 ¦ D1

 

The General LOW EDUCATED ASPECT more in detail

First order priority in human civilization — the main focus of Defense: refusal to cooperate with violence purporting instances — attacks on violence refusing

VALUE (decision) — NOT DIGNITY (recognition):

UX, user experience — Internet cookies

användarupplevelsen av en hemsida”

 

Swedish:

UPPLEVELSE ÄR EN INDIVIDUELL PERSONLIG PRIVAT ENSAK en alldeles egen individuell flödeskemi DÄR INTE TVÅ LIKADANA sådana DOMÄNER I SINNESRYMDERNA EXISTERAR MELLAN FLERA OLIKA INDIVIDER.

— Vem urbota idiot till tok håller på med den här verksamheten ”användarupplevelse” — annat än som ett terapiproject för att använda levande människor som försöksobjekt utformade av en uppenbart gravt efterbliven, helt omedveten om en egen inneboende värdighet och unik natur?

INTE ETT ORD MÄNNISKORÄTTSLIGT IGENKÄNNANDE. Inte ens en ledtråd.

 

Why isn’t the audience allowed to watch one and the same movie, leaving the individual ”movie experience” to each individual?  Why would it be important to interfere with that individuality, presenting Collected Transistor Surveillance Data Results to IT ”during the experience” coining IT ”enhanced experience”? It is apparently only a gravely disturbed and retarded intellect that could paint up such an absurd human right interfering idea. Just the thought of it smells »mind power greed manipulating insanity». Where is world jurisdiction? Where is State morality? Box. Dark. Humanity.

 

English:

EXPERIENCE IS AN INDIVIDUAL PERSONAL PRIVATE PROPERTY one completely single individual flow chemistry WHERE NOT TWO EQUAL such DOMAINS IN OUR MINDS EXIST BETWEEN SEVERAL DIFFERENT INDIVIDUALS.

— Who incorrigible schmuck to an idiot appears crazy enough to entertain this enterprise ”user experience” — other than as a therapy project to be used on living humans as testing objects designed by an obviously deeply retarded, completely unaware of an own innate dignity and unique nature?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a clue.

 

”The user experience of a website” — aiming at attractiveness, enjoyment, satisfaction.

— You think this is funny?

— You were saying?

 

 

Stop Business/Internet from being an experimental playground for human mind Trafficking raping experimentalists: apparently retarded individuals — board directors and other provisional associated — low educated and provably gravely intellectually disabled, who have collected (much) more money than others, fancying around the Globe with bought jurisdictional money-licking power-horny slick-bitches. Disclaim.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a clue.

— You were saying?

 

STOP RAPING HUMANITY — NOW

COMPARE — ”please accept our privacy terms — or get the fuck out of this site”:

— THE INDIVIDUAL HUMAN CAN NO LONGER read the book — type medical information, health, care .. — as in a traditional library. BECAUSE NOW, Apr2024 AND GROWING, INTERNET HAS TRANSFORMED THE BOOK INFO TO »AN ACTIVE ACTOR— WANTING — prompting, coercing, dictating — TO INTEGRATE ITSELF WITH THE READER: never allowing the reader to be a reader, a Self;. ”please accept our privacy terms” — otherwise: no access. Page blocked. Internet Raping TheSelf .

— Apparently: That kind of ”Internet organized information” has become even worse that retarded: it is a provable human right violating direct insane instance.

— Not one word human right recognition. Not even a hint. Announce it: »Hi, this page is only for insane human right rapists — join our new empire ..».

— CLAIM WHATEVER YOU WANT, INTERNET COOKIE DESIGNING ACES: Human rights and cookies are two irreconcilable domains. Wake up:

cut cookies. YOU ARE NOT SUPPOSED TO SEE, KNOW, SENSE, ANYTHING AT ALL OF the mind-body of AN INTERNET VISITOR, AS THE CIVILIZED CUSTOM IS IN AN OPEN PUBLIC BUSINESS STREET WITH SHOPS AND RESTAURANTS AND BARS ANS CINEMAS AND ..  Stop raping humanity.

STOP FUCKING ON THE TRANSISTOR

— ”This website uses cookies to improve your experience”. Many web sites have that type phrasing: mind dictating always telling, never asking Internet Raping TheSelf:

   Not one word human right recognition. Not even a hint. Always Other.

— Inform of the content and context of and in Resolution 217(A) UDHR10Dec1948. Human right recognition basics: 8 leading Paragraphs, with 30 following Articles. Joy.

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”. You were saying, Cookie Design Engineer .. did you have something on your mind you wanted to share with others .. Hello .. anybody Home .. ?

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”, A19: without interference. AS IN A PHYSICAL LIBRARY, STORE, SHOP .. SEE ..

— Internet Cookie Ace:  YOU DON’T EVEN HAVE A RIGHT TO INTERRUPT THE INTERNET VISITING INDIVIDUAL WITHOUT ITS EXPLICIT PERMISSION: IN THE GENERAL OPEN PUBLIC COMMUNITY, THE ONLY OCCASION WE ARE ENTITLED TO INTERRUPT ANOTHER INDIVIDUAL, IS IN CASE OF, AND NO FUCKING EXCEPTIONS, ”to promote respect for these rights and freedoms ..”. Type: — Get the fuck out of my beach. Individuals feel each other. They know.

— Internet Cookie Ace: So occupied with the idea of SELF freedom, that also the freedom of others’ SELF has entered a state of oblivion (the retarded aspect).

— See also: The World Democracy Crisis Phenomena with ”THE WILL OF THE PEOPLE”.

 

 

— Does it look attractive to you?

— You have a problem with that one too now?

 

 

The leading Web Designer Most Retarded intellectually fucked up, is teaching the rest of the human Cow populations, how to Shit more Properly on The Cell Slot Floor. Bad shit. Good shit.

 

 

— »You, Cow .. yea .. you .. down there .. in your shit hole, gets more acquainted on mathematics with that».

— »We AI administrators can’t hear you! .. you were saying .. ? .. »

— You were saying?

— »I have learned how to piss more to the left than the right, now».

— »Now, I’m really pissed».

 

 

Say — Disclaim:

 

 

HUMAN RIGHT IS A KNOWLEDGE DOMAIN:

gravitation, electricity: heat, light, magnetism — life:

— its innate Recognizable Property comes with Birth, most certainly — for any individual:

— Children and even animals knows — act from — its innate nature: basic respect. No bald cuts. No way.

— ADULTS have a tendency OF fucking up that basics, 100%: denial, ego power: Decision: authority. War.

— THAT entails a state of oblivion — as if It never existed.

— THEN all kinds of Beautiful Freedoms Pop Up — inviting the Fucked Up Adult to Invent EvenMoreOf all kinds of EvenMoreBeautifulThings (»happyMe»):

   Disclaim:

— The worst of them all (beginning with the INTERNET Computer Era, not earlier): cookies. The Internet type.

— »WE GIVE A SHIT OF YOUR OPINION — WE TELL, YOU DO».

— »WE HAVE USABILITY COPYRIGHT ON YOUR TRANSISTOR».

— »WE SPY/PUSH ON YOUR CHOICES TO MAKE YOUR YOU MORE YOU-SATISFIED».

— »WE STILL GIVE A SHIT OF YOUR OPINION».

— »WE DICTATE THAT FOR YOU, AND FOR THE REST OF IT: SHUT THE FUCK UP: NO CRITIQUE».

— »WE ARE YOUR BEST PAL, SO WE DON’T HAVE TO ASK PERMISSION TO ACCESS YOUR YOU».

— You were saying?

 

— How can you state such sentences, and with what right do you so do?

Not one word human right recognition. Disclaim.

— You were saying?

 

   KNOWLEDGE the recognizing aspect cannot be sold, bought, given away, offered, robbed, hijacked:

   KNOWLEDGE the recognizing aspect must be earned once it has been forgotten.

— And the only available teacher on that mother ship is YOU. Your motivation, your NOW will. Your NOW interest.

   No decision. Only Recognition — of what has always been. All individuals share one and the same aspect.

   There are no shortcuts.

 

THEN COMES THE QUESTION — Aces claiming Shortcuts:

”ENHANCED EXPERIENCE”; ”GIVE YOU THE BEST”

— »WE STILL GIVE A SHIT OF YOUR OPINION».

— You were saying?

The Quest:

— What Eminent Ace Instance have the heart to Invent such a so defined General Stupid As: an Internet Cookie IDEA?

Test Answer (consequential mathematics):

— Apparently an instance imagining its MIND and SELF to stand above all and everything.

(Only one of these can have a sane and reasonable meaning ..). PROOF:

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING.

 

— »I mean .. As God has ordained this order, Me Supreme is completely free to invent whatever the fuck Me want .. and because God is so above Me, and the rest below Mw, there is no Power that can undo or formulate a reasonable Critique: Me are the emperor of Mind and Self: Me tell, You do».

 

— And from where might such an instance have emanated?

— You were saying?

 

Classic fascistic nazistic satanistic dictatorship:

 

A provably retarded, low educated, intellectually disabled creature, spinning in a Drift of which nature is a complete unknown to the drifting retarded individual (FIA).

— Its innate nature is, of course, to preserve that state, a locked and contained idea, that shuts out the true inner self of the individual (who has the only valid key to enlightenment): The IDEA blocks all escape from the locked mind state, type »it is very mind kicking to control other individuals’ Self .. oh my .. especially as none of them has anything to say against .. so I like this .. I like Power .. » — as if a general world wide campaign of charity.

 

 

Thank you for reading.

 

 

Res217A:

8Apr2024 — a growing set of Internet sites ..

DEMANDS COOKIE CONSENT for ALLOWANCE TO ENTER THE SHOP. Trafficking.

The Business coercive Human Trafficking Enterprise — not allowing the individual human to be ALONE (A20).

A direct violation of human rights.

— You were saying?

 

Tested Swedish shops on the level of hobby material: Elfa, Kjell & Company .. a flood of new companies demanding cookies consent: Accept to be compelled — Otherwise: no access.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a smallest hint. It is apparently important to leave such low parts unnoticed.

 

We stand ready to buy and pay for a found merchandise in a specific shop or store. But we are not allowed (A20) to enter the shop or store — or even look what’s in it.

 

INTERNET STANDARD — increasingly 2024 (exploding 2018+).

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. Not even a hint.

 

— Will that type of business fascism also soon be introduced in the physical open?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. Not even a hint.

— »You can’t see The Stars unless Consent with Our Demands».

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. Not even a hint.

— Fuck you, world wide business enterprise.

— You were saying?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. Not even a hint.

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

 

INTERNET BUSINESS REMOVES — SUFFOCATES — THE original, true and RICH TRADITIONAL MARKET (AND TRADE) COMMUNITY. CATALOGS DISAPPEARS — REPLACED BY AN INTERNET SCROLLING FEATURE THAT CAN KILL A ROCK.

 .. scrolling .. scrolling .. 1 of 25 .. scrolling .. scrolling .. NEXT .. scrolling .. scrolling ..

”.. improving your experience” .. ”.. care about your privacy ..”

 .. scrolling .. scrolling .. 1 of 26 .. scrolling .. scrolling .. NEXT .. scrolling .. scrolling ..

THE OVER VIEWING ASPECT: TERMINATED.

— AS A GENERAL DOMESTIC BUSINESS CENTER, INTERNET (2024) IS KILLING HUMANITY.

From the start (some 2000+) Internet Business had the true open physical street character. Thanks to the (OECD) greedy power ego business fuck ups, that open freedom has now — almost very soon — completely been blocked, removed:

— »We say, You do».

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. Not even a hint.

— »We dictate, You follow».

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. Not even a hint.

— »We Interrupt, You observe».

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. Not even a hint.

Disclaim:

— All TRUE business enterprise is made on the open physical ground

 

— so that equal competing terms are certified and guaranteed, with no chance for any one to control, manipulate or other types of Individual Mind Raping Techniques: no transistor surveillance.

Return Business, Market and Trade freedom and liberty to hmanity — immediately.

 

Shorter:

— »Fuck Internet Cookie Business Enterprise».

 

Res217AREF: Res217A

8Apr2024

HUMAN RIGHT VIOLATIONS  from STATE JURISDICTION, INTERNET AND GENERAL BUSINESS ENTERPRISE

The Resolution 217(A) LIST

Resolution 217(A) UDHR10Dec1948: 8 introducing Paragraphs, 30 following Articles:

 

 

A1        All human beings are born free and equal in dignity and rights ..”

SUSPENDED:

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.”;

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

AN INTERNET COOKIE WORLD HAS EXPLOSIVELY (2018+) BEEN FORCED UPON HUMANITY, COERCING HUMAN INDIVIDUALS TO PRACTICE SUBMISSION UNDER WORLD WIDE BUSINESS ENTERPRISE — UNDER THREAT OF NOT ACCESSING OPEN PUBLIC INFORMATION. SUCH AS SHOPS AND STORES. BUT ALSO GENERAL PUBLIC INFORMATION, SUCH AS MEDICAL AND HEALTH CARE, PROVISIONS AND MANY OTHER, INCLUDING NORMALLY (BEFORE 2018) OPEN AND FREE SCIENTIFIC INFORMATION. NOW APR2024 SEEMINGLY SPREADING FASTER THAN EVER. IT IS A STATE OF A FASCISTIC ”WE SAY, YOU DO” not one word human right recognition OPEN HUMAN TRAFFICKING (MIND RAPING) ENTERPRISE THAT HAS NOTHING TO DO IN A HUMAN RIGHT RECOGNIZING SOCIETY. COOKIES AND HUMAN RIGHT ARE TWO IRRECONCILABLE DOMAINS, AS HERE FURTHER RELATED.

 

THE ABSURDITY OF A GEOGRAPHIC ISRAEL AND A CORPOREAL JEW HAS ALREADY BEEN STRESSED TWO — 2: spelled two — MILLENNIA AGO. OR SIMPLER AND SHORTER, EVEN WAY LONGER BACK: ”.. and all of you are children of the most High” (Ps.82:6). It’s on the IN, ”For salvation is of the Jews” (John.4:22). Not OUT,  ”Ye are of your father the devil”(John.8:44). And this is NOT about ”religion”. It is about knowledge. Wake up World. There is no difference — and there shall be no stressing of a suchbetween humans. Meaning: A direct UN campaign of DECONSECRATION OF GEOGRAPHIC ISRAEL AND CORPOREAL JEWS. Disclaim.

 

A2        Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as .. sex, language .. national or social origin, property, birth or other status.”

SUSPENDED:

Internet Cookies

   not allowing the individual human to be ALONE (A20)

   not allowing the individual human to be INDEPENDENT  sex, age, NOW(independent)Interest ..

   not allowing the individual human to be FREE (A12).

Forces transistor surveilled individual profiles onto the human, dictating the mind rape ”enhanced experience” and ”necessary to manage our web site” and other such type mind dictating phrases.

— The individual human is blocked from being The Individual Human, coerced to consent unless denied access — no access to visit a business store OR shop (not yet all of them, but in a seemingly fast pace increasing)

We are ready to buy and pay for a found merchandise, but we are not allowed to enter the shop or store, or even look what’s in it

— unless admitting to be »collected in the Tagged Cow Slot system»: unproclaimed exercising mind raping on Drift — a clear UN formulated Human Trafficking Enterprise — on Drift. Not plan.

UN: ”[...] the recruitment .. by means of .. forms of coercion .. fraud .. deception .. the abuse of power or of a position of vulnerability .. or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person .. for the purpose of exploitation.”

— It could not be said more clear that so.

INTERNET COOKIES is HUMAN RIGHTS VIOLATION.

PUBLIC OPEN INTERNET WEB SITES SHOULD HAVE THE EXACT SAME FEATURE AS A CORRESPONDING PHYSICAL OPEN PUBLIC PLACE as it were before the computer age.

100% Guaranteed excluded Human Mind Transistor Tampering. Zero Internet Cookies.

— Human right recognition — dormant, or made fully fathomed.

— No Human Individual Transistor Surveillance. Zero Internet Cookies. Humanity Resurrected.

Business Fascism Open Mind Slavery Mississippi Trafficking 1820 terminated.

— As in the physical store: door Bell counts number of customers. And that is the end of it.

— Internet Feature: what store has most bell counts?

— Perfect Assembly.

The fuckups does not count.

:

National Automated Individual Slots. Forces Profiling on sex, age, language — and Habit Status.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING:

the foundation of freedom, justice and peace in the world

— FREEDOM is recognition OF THE INHERENT DIGNITY”.

— You were saying?

— OUTSIDE that: no freedom.

— You were saying?

— The ”inherent dignity” is the only one cosmic existing knowledge domain:

LIFE

Gravitation, electricity — light, heat, magnetism: LIFE. Defense. Violence refusal. Human RightRecognition.

— A property of and in Nature. Every organ, every individual, every act. Nothing we humans can Create or Manipulate. Just organize.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

A3        Everyone has the right to life, liberty and security of person.”

SUSPENDED:

   right to LIFE — human right recognition certification (A2): suspended.

   right to LIBERTY — human right recognition certification (A2): suspended.

   right to SECURITY — human right recognition certification (A2): suspended.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

24/7 world wide Internet surveilled human — an established (open Internet Cookies mind raping) prison has evolved — by DRIFT. Not plan (the retarded aspect):

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

Disrespect for the human individual, reformulated arbitrary interfering fishing ideas of privacy (”we care for your privacy”) and integrity (”to enhance your experience”), apparently most popular in the Internet business world, frequently fosters the individual to a submissive behavior, as no jurisdictional force or power seems to exist for putting and end to the intrusive and raping conduct.

 

Based on an open established electronically managed forcing and coercing (no access if not consenting) mind rape, the human individual is never left alone, forcing the individual’s Internet usage to accept obedient terms unless denied access.

 

We are ready to buy and pay for a found merchandise, but we are not allowed to enter the shop or store, or even look what’s in it.

— Is that — soon — also going to be introduced on the actual open physical street of shops and stores?

— »If we can’t Control you or Manipulate you — Tag You, Cow there — you are not welcome here».

 

A state of open business human Mind Rasping Jurisdictionally sanctioned Slavery has established. Disclaim.

Human Trafficking. On drift. The responsible Internet Designers do not know what they are involved in, apparently believing that money rules the world, and those who have it most, decide the rules: ”We say, you do”.

 

— When will WE have the opportunity in front of YOU?

— You were saying? (”THE WILL OF THE PEOPLE”).

 

EUROPEAN CONVENTION — violated A30, continuing 1800+ forcing the populations to cooperate with European Self Proclaimed Authorities under threat of punishment.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

 

A4        No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

SUSPENDED:

EUROPEAN CONVENTION — violated A30, continuing 1800+ forcing the populations to cooperate with European Self Proclaimed Authorities under threat of punishment.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

 

..

 

A12      No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence .. Everyone has the right to the protection of the law against such interference ..”

SUSPENDED:

Internet Cookies — not allowing the individual human to be left ALONE

Coercive forcing attacks on the human individual to consent on Internet cookies, unless denied access to content.

Human Trafficking — open public human mind rape.

A certain situation of SLAVERY has evolved: ”WE SAY, YOU DO”.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

 

SINCE WHEN DID THIS BECOME NOT MY HOME, IN THIS UNIVERSE TO WHICH I WAS BORN?

— Test Nature’s Answer: IT is YOUR HOME The only one you’ll ever see.. AND IT HAS BEEN VIOLATED BY A HEAP OF PROVABLY RETARDED FUCKUPS.

—Most popular Characteristic: unable to experience upsetness in the bare sight of an ongoing Rape. The opposed, more excited version, is the more represented.

Documented and observed representation of jurisdictional human right recognition in MID Sweden 2012+ :

ANNUALLY OBSERVED EXPANDING REPRESENTATION — A LATE MEDIA HEADLINE 2023: CUTTING NOW GREATER THAN REGROWTH [ Aftonbladet, no page number Mon 11Dec2023 ].

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

Swedish Authoritative general mocking of a single individual, reporting a lawless general adult conduct,

LANDLORD — PROTECTING THE LAWLESS ADULT MOB:

”Ceases not these writings from you, your tenancy right will be forfeit”.

Sweden: documented example. Police. Prosecutor. Court.

— You were saying?

..

 

A15.1   Everyone has the right to a nationality.”

SUSPENDED:

UPS (United Pack Service), ELFA (up to 2000: absolutely the finest company personnel in the world) ..

— REMOVAL/blockade OF THE individual use of NATIONAL POST SYSTEM AND THE RIGHT OF THE PERSON TO DECIDE FOR HIMSELF AT WHAT PROPER MOMENT A PACKAGE CAN BE FETCHED AT THE LOCAL NATIONAL POST OFFICE AGENCY.

UPS documented: hundreds of complaints from upset private persons, some of the form ”They should be dressed in a robbers hood”. No national jurisdictional aid — human rights are not recognized, not at all known in Sweden.

— A Swedish UPS instance (spread out over 10-15 different operators — in different countries, not seldom forcing the victim to communicate in English with a Polish operator, definitely on the low side of the English Grammar, severely worsening the communicating aspect) — after signed and payed delivery — refused to acknowledge the signed and payed delivery, demanding extra pay — under threat of jurisdictional measures. Come again.

   Some of the UPS personnel admitted that an error had been made, but informed that the made error could not be excused, not repented. Say again.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

No national jurisdictional aid — human rights are not at all known in Sweden. Come again.

— You were saying?

Jurisdictionally Open Free Mind Dictating Slavery Internet Business Enterprise. No help.

— You were saying?

Swedish Court:

— ”That is not our cause”.

— You were saying?

They do not understand neither the Jurisdictional Power in Human Rights, nor its content or context.

We might as well show pictures to a blind: they can’t handle the processing aspect.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

..

 

A17.1   Everyone has the right to own property alone ..”

SUSPENDED:

No Human Computer Rights — suspended by ”User Licenses”.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— »You can buy the Shoes — but you must pay per walk due to jurisdictional user license laws».

— »You can buy the Pen — but you must pay per WRIT due to jurisdictional user license laws».

— »You can buy the IC — but you must pay per WALK due to jurisdictional user license laws».

— »You can buy the PC — but you must pay per WALK due to jurisdictional user license laws».

— »You can buy the PC — but you must not USE FREE due to jurisdictional user license laws».

   Mind Rape. Mind Dictatorship.

   Humanity Built The Computer Industry. Now humanity also must PAY per Use.

   World Wide Jurisdictional Practice. Disclaim.

   Fascistic Satanism. On Drift. Not plan (the retarded aspect).

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

   Low educated. Intellectually disabled. Box. Dark. Humanity.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

Compare (again): User License on SHOES — Pay Per Walk!

— Very much money to make there too, OECD ai. Free slavery .. and that ..

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

 

A18      Everyone has the right to freedom of thought, conscience and ..”

SUSPENDED — by European Convention (1957+):

See also A4.

— Violence refusers are held as criminals, who shall be persecuted by INTERPOL, brought to justice, and transported to prison to be punished — repeatedly. Individuals having the lest of a threat picture to other humans.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— See details in Defense.

— You were saying?

— »Of course you have freedom of thought .. It’s just that .. well .. we just give a shit in purporting such shit, here, Cow there .. We say, You do».

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

 

A19      Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

SUSPENDED — by European Convention (1957+):

See also A4, A18.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— FREEDOM (P1) is HUMAN RIGHT RECOGNITION.

— IF EUROPE RESPECTED ANY PART IN Resolution 217(A) UDHR10Dec1948 THERE WOULD BE NO EUROPEAN CONVENTION — the continued 1800+ forcing of the European populations to collaborate with laws of violence under threat of punishment, the European Jurisdictional idea of representing a ”Minister of God” over the locals. See also A21, THE WILL OF THE PEOPLE.

— EUROPE as a social region could not be more compromised (»fucked up») that so: ”democracy”.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

 

A20.2   No one may be compelled to belong to an association.”

Independency right.

A20.1   Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.”

Independency right.

A4        No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Independency right. By body. By mind (fully open public Business Humanity Mind Rape @Internet).

SUSPENDED:

Internet Cookies — not allowing the individual human free access to stores and shops.

THE PRESENT 2024 INTERNET SHOP STORE BUSINESS POPULAR »if you do not consent on our YouAssociated use of cookies» WE WILL NOT LET YOU INTO THIS STORE SHOP AND BUY, OR EVEN LOOK AT WHAT’S INSIDE — IS DEFINITELY ILLEGAL. It is A DIRECT CRIMINAL Human Trafficking ENTERPRISE: Nobody, no shop, store, OECD or other, has any kind of legal jurisdictional right to force a consent of a person to be individually used or explored for entering a shop or a store. That is — by Drift — a direct coercive mind rape, apparently for exploring purposes.

— But look (Apr2024) at the driving PACE it inflects on The Internet Shops and Stores: a more or less explosion of No access to our Shop Store unless accepting our world wide Cookies Organization »We say, You do» as if becoming profitably horny just perceiving a pushed letter @Internet:

The individual human is denied access to even visit a business store and shop — unless admitting to consent on Internet cookies. A certain situation of SLAVERY has evolved: ”WE SAY, YOU DO”.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

We are ready to buy and pay for a found merchandise, but we are not allowed to enter the shop or store, or even look what’s in it.

— What is that supposed to represent — other than an unproclaimed open fascistic idea of business?

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— No open access — until accepting ”We say, You do”.

— You were saying?

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

 

A21.3   The will of the people shall be the basis of the authority of government ..”

SUSPENDED — in explicit by European Convention (1957+):

See also A4, A18, A19.

— Thoroughly related in RECOGNITION. The provable down to the last atom

short version:

— The populations are held imprisoned (mind raped, mind dictatorship prompted, ”Minister of God”).

   Disclaim:

— The European populations have never had one single day of experiencing what is meant by ”free will”.

— No way. Not even close.

THE BASIS OF EUROPEAN GOVERNMENTAL AUTHORITY IS STILL THE SAME AS 1800+: A COERCIVE SUBMISSIVE DUTY ON THE POPULATIONS TO COOPERATE WITH LAWS OF VIOLENCE UNDER THREAT OF PUNISHMENT.

That was why and how — consequential mathematics — the European Convention (1957 — INTERPOL 1946) came about: The European traditional Minister of God Authority has no representation in Resolution 217(A) UDHR10Dec1948 — so EC had to be formulated as a Breach (A30), a violation, stressing a preserved 1800+ continued Authority — persistently based on a continued local slavery servitude, certifying the future survival of The Authority.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— You were saying?

   See also more related details and provisions in Defense (A2).

 

”, without distinction of any kind, such as .. sex, language ..

national or social origin, property, birth or other status

 

— You were saying?

THE LOCAL MOST PROVABLE WORST OFFENDER OF ALL ON HUMAN RIGHTS is THE EUROPEAN CONVENTION. Provable down to the very last universal atom. Box. Dark. Humanity.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN.

 

..

 

A29.1   Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.”

APPARENTLY COMPLETELY IGNORED — especially by, from and in the European Convention (1957+):

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING (A21):

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

The Duty — by Example:

— ANY ACTIVITY PROMOTING VIOLENCE REFUSAL = human right recognition = ”recognition of the inherent dignity” as ”the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

— THAT WHICH MAKES CIVILIZATION, CULTURE, SCIENCE AND TECHNOLOGY TO GROW:

— MARKET. TRADE.

See more related details and provisions in: Defense.

— You were saying?

It is impossible to discover properties and domains in natural physics (and mathematics) — develop science — without a recognition of its innate nature: human rights — life fundamentals.

— You were saying?

 

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN. Anarchy.

— A complete (human rights) lawless society, executing in the complete opposite direction, under ideas of representing a ”Minister of God”. Disclaim. Obedience. Punishment.

 

— You were saying?

..

 

A30      Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.”

SUSPENDED — violated by European Convention (1957+):

EUROPEAN CONVENTION.

Continuing 1800+ (1957+) forcing the populations to cooperate with European Self Proclaimed Authorities under threat of punishment. See more related details and provisions in: Defense.

— NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING.

— You were saying?

 

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”, P8

SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHT IS NEVER MENTIONED, ARE SOCIETIES WHERE HUMAN RIGHTS ARE IGNORED AND FORGOTTEN; Mind violation:

— Fascism. Nazism. Satanism. Pick one.

 

So, end conclusion:

— WHEREAS children, and even animals, have a superb ability to HEAR the essence in human right recognition basics and fundamentals (HRRec):

— Where did the present most prominent whining and law and order nagging

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING

European Adultery and its Ideas come from?

— And the most interesting:

— WHEN did that happen?

 

— You were saying?

 

 

¦ D4 ¦ D3 ¦ D2 ¦ D1 ¦

Transistor ¦ AiiAHRV ¦ A30 ¦ A29 ¦ A21 ¦ A20 ¦ A19 ¦ A18 ¦ A17 ¦ A15 ¦ A12 ¦ A4 ¦ A3 ¦ UNref ¦ A2 ¦ A1 ¦ Res217AREF ¦ Res217A ¦ D4 ¦ D3 ¦ HRREC ¦ IntelligenceREC ¦ D2 ¦ ATM ¦ OECDref ¦ D1 ¦ TAIC ¦

 

PSYCHOLOGY:

The modern academia general cosmological 1800+ idea — reflecting an unproclaimed fascistic empirical new goddess named

PSYCHOLOGY

— I can and I will be more detailed.

 

27Mar2024

FirefoxGOOGLE search

”human value”

”About 1 150 000 results (0.26 seconds)”

 

— Look at this unproclaimed highly esteemed and apparently most prominent veritable fascistic world wide crap:

 

" Human values are principles and beliefs that guide individuals in their actions and interactions with others. These values encompass qualities like honesty, empathy, respect, and integrity, shaping how people make ethical decisions and engage in relationships.

8 nov. 2023".

 

IT LOOKS LIKE FETCHED FROM A THERAPY WORK SHOP FOR SPECIFICALLY HEAVY DEEP MENTALLY RETARDED EXISTENCES, IN NEED OF A PLAYGROUND FOR HAVING SOMETHING TO DO DURING THE DAY IN A CONTINUED MIND IMPRISONED STATE OF ZERO CONTACT WITH HUMAN RIGHT RECOGNITION CONTENT AND CONTEXT.

 

No source mentioned.

It shows up as a large fonted headline above the actual hits

in the GOOGLE search result presentation:

no specified source.

It should, then, be interpreted as

GOOGLE:s own private, provable,

world wide collected most popular phrasing.

(GOOGLE gets constantly worse ..)

HUVAL: PSYCHO

Values .. Principles ..

HUMAN VALUE” IS A FASCISTIC — BUSINESS TRADING LEVELING — TERM: More hv — or Less hv: Trafficking.

The involved personnel does not know what it is involved in — the retarded aspect.

— Also very popular in OECD (D2 ¦ OECDref) and other world wide business associations (GPAI: global partnership on artificial intelligence):

human-centered values and fairness” ..  Business. No human right recognition.

Not one word human right recognition mentioning. Not even a hint.

 

 

 

Explain ”fascistic”:

Human right recognizing proof and definition:

P1, UDHR10Dec1948, Resolution 217(A):

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,”,

every other claim defines exercising oppression, deliberate or not:

THE FOUNDATION OF not-FREEDOM, not-JUSTICE AND not-PEACE IN THE WORLD;

Fascism — fuck human rights; Nazism — we ARE human rights; Satanism — you Pay!

 

 

— How can you claim such a sentence with any at all certainty or trustworthiness?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a hint.

— You were saying?

 

Related — with examples: Disclaim:

A PRINCIPLE describes and explains the FUNCTION of a certain phenomena, construct or natural property, and explains HOW it works, its characteristics and how it can be identified.

Example:

STATE: a change must always refer an equilibrium (the actual state or balance, defining the not changing situation)

PHYSICS FIRST PRINCIPLE. It cannot be undone, ignored or annihilated from the world of physics.

Principles define action and reaction.

A VALUE HAVE NO SUCH CONNECTION.

—We can’t sell rotten lettuce. Its VALUE depends on conditions.

— A PRINCIPLE is not dependent on condition — it defines any condition.

— And it seems that the most low educated on the meaning of principles, words, terms and their use, is most represented inside the (present) World Business Enterprise — acting as if The World Emperor’s name is. M Oney Ownerrship. »We say, You do».

— Is DIGNITY a principle?

— Is Property a principle?

— No. Not really.

— Is a Principle as Property?

— Yes, most certainly is a Principle all principles a Property — in/of LIFE:

— Gravitation, electricity: light, heat, magnetism: LIFE. Human right recognition.

— Children, and even animals, handles it gallantly.

— So (consequential mathematics), if now all principles are property of life, and most certainly so also the mind of a child, the actual dignity aspect, then also DIGNITY is a principle (of life).

— But a VALUE, as noted, has no such character.

—We can’t sell rotten lettuce. Its VALUE depends on conditions.

— That is: business enterprise.

Disclaim.

 

— ”Human values are principles”.

No.

 

— ”Human values” is apparently a conveniently invented business compromised misnomer in perfect oblivion of the imperative human right recognition aspect: value does not exist in human right recognition.

 

And the word value does neither appear in the 1948 Resolution 217(A) UDHR10Dec1948.

 

World business psychology is feasting on the remainings of humanity

———————————————————————————

”qualities like

honesty,

empathy,

respect, and

integrity,

shaping how people make

ethical decisions and

engage in relationships”

 

THESE LISTED AND OTHER ALIKE ”QUALITIES”

(—We can’t sell rotten lettuce. Its VALUE — quality — depends on conditions).

have no other meaning than what a dictator, a tyrant and a sadist lies in it

WHEN DECOUPLED FROM HUMAN RIGHT RECOGNITION.

 

Because even Idiots and Tyrants and Sadists also eat food.

respect and integrity

 

Then the ”quality” aspect becomes an individual matter of OPINION and general DECISION.

And OPINION and DECISION have no part in human right recognition.

 

RECOGNITION (discovery — the Pearl or indestructible Diamond inside the eye of a child) is LIFE. And LIFE makes no decisions or has opinions, only recognition of the different domains (organs, properties, principles) and individuals it is building and nurturing and protecting — and so on a strict biological level: the unquestionable ethics of life, based on the atomic periodic system of the elements and their environmental spontaneous unions (general physics). There is no decision or opinion in there. It’s just life.

— The leading GOOGLE paragraph on the actual search is nonsense; retarded, low educated, intellectually disabledalways claiming, never relating.

— Disclaim.

 

— How can you claim such a sentence with any at all certainty or trustworthiness?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a hint.

— You were saying?

 

THERE ARE NO EXCEPTIONS — TEST IT: WHERE HUMAN RIGHT RECOGNITION IS not MENTIONED, REMINDED, WE ALWAYS WITH ZERO EXCEPTIONS FIND THE MOST FUCKED UP CLAIMS, IDEAS, CALLS, APPROACHES, AND OTHER PROMINENT MOST FUCKED UP ACTIVITIES IN THE HISTORY OF HUMANITY. DISCLAIM: I would be the first to surrender immediately. Example:

Children, and even animals, handle the whole thing with exquisite excellence. SO WHERE DID THE ADULTS COME FROM, AND WHEN DID THAT HAPPEN? OhPlease ..

 

GOOGLE fosters (prioritizes) humanity to develop a constantly lowering spiral of SO EXEMPLIFIED degenerative thinking and ideation, based on — again by drift, not plan — a provable down to the last atom

retarded, low educated and intellectually disabled fucked up idea of existence. Disclaim.

 

Something may have happened (2023+?) in GOOGLE (search engine) since the introductory observation of the GOOGLE COOKIE dictating attitude (Google2016), denying use unless cookie consent. What? At least in Firefox web reader (Mar2024): a CHOICE TO REJECT ALL COOKIES. That we could call a life LIFE kicking improvement in the name of humanity — however long termed that charity will last (judging from other imperative pushings ..). »Guys .. GOOGLE has stopped bullying humanity ..». — » .. has anyone heard of any rumor that they are going to to stop playing smart too .. ».

 

— How can you claim such a sentence with any at all certainty or trustworthiness?

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a hint.

— You were saying?

 

Business terms may have the importance of principles in business boarding meetings. But in human right matters nothing such exists. Humanity cannot be used in any way for business, not by mind, not by body, not at all. Human rights — ”recognition of the inherent dignity” — and VALUES — business market trade merchandise — are irreconcilable concepts and domains. Unless so identified, the enterprise is apparently one of Human Trafficking.

 

TWV: HUVAL

   The word ”value” does not exist in Resolution 217(A) UDHR10Dec1948:

Eight introducing paragraphs (P1-8) with thirty following Articles (A1-30).

 

 

THE WORD ”value” DOES NOT EXIST in Resolution 217(A) UDHR10Dec1948. Don’t try to be smart with it. Just don’t.

PLEASE.

— You were saying?

Compare — again — the OECD Recommendation of the Council on Artificial Intelligence:

 

 

” Members and participants of GPAI are brought together first and foremost by a shared commitment to the values expressed in the OECD Recommendation on Artificial Intelligence. All GPAI activities are intended to foster responsible development of AI grounded in these principles of human rights, inclusion, diversity, innovation and economic growth.”.

https://www.gpai.ai/about/

 

 

Exactly the same form:

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a hint.

 

Again, in explicit:

”economic growth”

— That is another world business popular misnomer:

 

THERE IS NO SUCH THING AS ”ECONOMIC” GROWTH — ONLY TECHNOLOGICAL (R) EVOLUTION

BUT THE WORLD BUSINESS ASSOCIATIONS HAVE GOTTEN COLD FEET, REALIZING (AFTER THE GOLDEN PERIOD 1945-75 WHERE THE WORLD TRADE DOUBLED SEVEN TIMES) THAT TECHNOLOGY CANNOT BE COMMANDED, OR ADDRESSED TO OBEY THE STANDARD OF MONEY — BECAUSE TECHNOLOGY HAS A MIND OF ITS OWN CALLED KNOWLEDGE, AND THAT CANNOT BE BOUGHT, IT MUST BE EARNED. And knowledge in itself — human right recognition; gravitation, electricity: heat, light, magnetism: LIFE — only follows one single universal detailed deducible principle: ”purposeful sharing of resources” — like creating the human populated Wall Street fuck ups and all the other eminent stand ups.

— It IS a misnomer — where the retarded Aces frequently tries to innovate elongated graveyard speeches, attempting to Revive Business, luring in a growing number of fucked up surveilled Internet Cows to listen to the World Business Now We Are Going To Save You Revelations: PAY!

— Are you a Member? (HumanTrafficking) ¦ UNref.

— »Is it OK we use you to milk more money out of, without informing you of That?».

”Economic Growth”.

— Disclaim (everybody cannot win):

RELATED QUESTION — WITH SOLID ANSWER:

— Isn’t ”economic growth” a misunderstanding, a misconception? It was created during the technological revolution period where business naturally had — was forced — to explode parallel to the enormous technological development (especially period 1945-1975: world trade doubled 7 times). Then (the retarded aspect of sole business thinking, apparently) tried to FEATURE a delusive idea that it was Business that was The World saving Angel. It wasn’t. It was technology. Instrumentation. Machine manufacturing. Shipping constructions (This author was s sailor on Europe, Asia, Australia trade 1968+). Tools development on new metallurgy discovered improvements, the semiconductor revolution (1947¦1950+) leading to the computer era (1980+). Not business. No sir. Not money.

— Economic growth — as a deity, like a new plant — is so provably a delusion. Economic growth follows from technological development. And Technological development cannot be bought: knowledge cannot be bought. It must be earned. Business in itself is a dead end, from square one. Technology, it is. Knowledge. Human right recognition.

   Business explicit social duty (A29) is to keep society alive Inbetween the staircase Steps of still more technological improvements. Not to force humanity to serve Business as a World Emperor. That, OECD and associates, you got really badly wrong. Most certainly. You were supposed to Support. Not to Command. Compare Life: ”purposeful sharing of resources”. It comes when it comes. Don’t push it.

— You have a problem with that one now too?

— You were saying?

 

And so it pops up, in a continued Internet search:

The Psychological aspect

 

TOHV: TWV

Theory of basic human values"

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

 

GOOGLE 27Mar2024

Schwartz's Theory of Basic Human Values offers a universal model outlining ten broad values that steer human behavior. These include power, achievement, hedonism, stimulation, self-direction, universalism, benevolence, tradition, conformity, and security.13 juli 2023”

 

Compare a (fairly) just formulation (on a more related research):

 

” broad values that steer

THE PRESENT EDITION OF HUMANITY IN ITS PRESENT DRIFTING HUMAN RIGHT RECOGNITION OBLIVION AND DISORIENTATION IN CONCERN of

human behavior”

 

THE WORD VALUE DOES NOT EXIST IN RESOLUTION 217(A) UDHR10Dec1948.

— Business Emperor Most Favorite Pets: continued

human slave trade virtues, not one human right recognition:

 

power (control)

achievement (kill competence)

hedonism (satisfactory craving)

stimulation (You pay for Usage!)

self-direction (SHUT THE FUCK UP!)

universalism (24/7 business copulation)

benevolence (very general human kind enlightenment generosity)

tradition (continued new more kind MIND Mississippi 1820: "Minister of God")

conformity (no new costume: do not break on the most popular virtues)

security (not one word human right recognition, not even a smallest hint)

————————————————————————————————————

The present world joyous human individual.

 

Schwartz’s own ranking as quoted:

 

1.    Power, in this context, refers to the pursuit of social status, dominance, and control over people

and resources.

2.    Achievement is the personal pursuit of success, demonstrating competence according to social

standards.

3.    Hedonism encompasses the pursuit of pleasure, enjoyment, and sensory and emotional

gratification.

4.    Stimulation seeks novelty and challenge in life, valuing excitement, variety, and adventure.

5.    Self-direction refers to independent thought and action — choosing, creating, and exploring.

6.    Universalism embodies understanding, appreciation, tolerance, and protection for the welfare of all

people and nature.

7.    Benevolence represents preserving and enhancing the welfare of those with whom one is in

frequent personal contact (the ‘in-group’).

8.    Tradition refers to respect, commitment, and acceptance of the customs and ideas that traditional

culture or religion provide the self.

9.    Conformity is the restraint of actions, inclinations, and impulses likely to upset or harm others and

violate social expectations or norms.

0.    Lastly, security encompasses safety, harmony, and stability of society, relationships, and the self.

 

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

— We could — which we won’t here — scrutinize the Schwartz list implying a recognized human right recognition all through to the bone. But that would be both rude and inappropriate to the listing author, as it has no corresponding mentioning. The reader might do that, self.

 

THE WORD ”recogn..” does not exist in the Schwartz article.

Schwartz's Theory of Basic Human Values

https://medium.com/@alvise.nudge/practical-applications-of-schwartzs-theory-of-basic-human-values-332da0879d19

” Shalom H. Schwartz, an eminent social psychologist, has made noteworthy contributions to our understanding of human values and their influence on behavior and attitudes, notably via the Theory of Basic Values.”.

:

”our understanding”.

”our”.

 

— You see what is meant: ”values”.

 

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

 

All the above 10 posts can be understood in their most positive way to be included in only three life properties:

TRUTH LOVE CARE.

Or simpler on only two:

tenderness — care.

ALL HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDINGS. All the way.

 

Highest possible satisfaction — the peace of mind: Total unbroken Pure Experience: Unlimited — eternal — Insight.

— We don’t SEEK satisfaction. We INVESTIGATE — make research in — it: get to understand its details, how it works. Recognition, all the way. The sweetest of the sweet. Can’t beat that. No way. Not even on my best day.

We TEST it, Wrestle with it, Fight with it, Play with it. Observational ReadOuts. Consequential Mathematics (COMA).

 

— »Stability», you say ..

— You have .. recently come out .. ?

 

— In the Universe we live, there is not one single safe or secure or STABLE place. Everything is changing in the world of physical phenomena, it has no rest, no safe place to be. No way. Not at all.

— In the world of UNDERSTANDING — recognition of life (intelligence) and its properties — there is perfect rest, perfect tranquility, the sweetest of all the sleep. And it is indestructible. Impossible to change. Eternal.

   And it is in You. Always. Not to have: Just to be. The eyes of a child.

— Disclaim.

 

ABLOD: TOHV

Access blocked, unless cookies consented:

Wikipedia (21Mar2024 ) on Artificial intelligence

NO ACCESS TO WIKIPEDIA REFERENCES UNLESS CONSENTING ON COOKIES:

Cuddy, Alice (13 April 2018). ”Robot rights violate human rights, experts warn EU”. euronews.

Violation on human rights.

 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”,

A19, UDHR10Dec1948

No open public access:

WE ARE NOT ALLOWED TO READ THE CONTENT.

 

 

Wikipedia also has an article on

Theory of Basic Values, not cited here.

The Central aspect in the Wikipedia article is:

— »recognizing values».

 

Again:

 

INTERNET ARTICLE UP, INTERNET ARTICLE DOWN,OVER AND OVER AND OVER AGAIN, AND AGAIN AND AGAIN, IN A NEVER ENDING STREAM: EVERY OTHER THING THAN ANY A SMALLEST TINIEST REMINDER OR MENTIONING OF RESOLUTION 217(A) UDHR10Dec1948, P8 in explicit:

 

”.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind ..”.

ITHR: ABLOD

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION MENTIONING. NOT EVEN A HINT.

World Mar2024: IT IS AS IF

 

 

— Fuck’em ..

Not one human right recognizing word:

the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

CRIME COMBAT • CRIME PREVENTION • SAFETY PROMOTION.

— You were saying?

Not one word.

NOTE: IT abbreviated InterneT, HR HumanRights.

(Fuck’em) ..

”.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind ..”.

 

LOOK AT THEM — Disclaim:

— IF the Message reaches them, they get (very) angry and aggressive, as IF some dirty Alien Force is about to deprive them of their FREEDOM FROM BOTHERING

”.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind ..”.

 

 

World State jurisdiction Organization:

— You have a problem with that?

— Yes, you have.

 

 

THAT IS A SERIOUSLY HEAVY GENERAL ATTACK UPON THE PRESENT CONDUCT OF SOCIETY IN GENERAL.

 

— Yes.

— .. And .. ?

— Does it look to you that human right recognition represents a minority power in the realm of human apprehensive intelligence?

 

— You were saying?

 

THE WORD VALUE DOES NOT EXIST IN RESOLUTION 217(A) UDHR10Dec1948.

And neither does it exist in life as such: ”purposeful sharing of resources”: intelligence.

There is no VALUE scaling, because all properties are equally needed to feed the entire building.

 

VABICT: ITHR

Disclaim:

VALUE is a BUSINESS CONCEPT.

It has NOTHING to do with human right recognition: life.

— No related connection: no explainable connection, no possibly connected example.

IT SHOULD BE

”.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind ..”.

HR HUMAN RIGHTS, IT INTERNET

 

— ” YOU decide yourselves how YOU shall have it where YOU live”. No individual single say AGAINST.

— ” You drive with that fucking human value!”. Angry, hostile, aggressive, provoked adultery. You should have seen them.

 

A provable established social local regional pool of a highly beloved hierarchical exercising unproclaimed fascism.

 

BE REMINDED: AS ALREADY NOTED: THE OFFICIAL SWEDISH TRANSLATION OF RESOLUTION 217(A) IS A VERITABLE NIGHTMARE. THE POPULATION HAS NO CHANCE OF IDENTIFYING THE ORIGINAL WORDING BEHIND UDHR10Dec1948. AND SO, THERE IS NO SWEDISH POSSIBLE WAY OF EVEN RELATING THE CONTENT AND CONTEXT IN ANY REASONABLE UNDERSTANDABLE WAY IN THE SWEDISH SOCIETY. IT IS MILDLY SPOKEN A NATIONAL MESS — WITH ZERO JURISDICTIONAL RESPONSE, AND ZERO PUBLIC REPRESENTATION. WELL DOCUMENTED. VERY.

 

Swedish Authoritative general mocking of a single individual, reporting a lawless general adult conduct, ”Ceases not these writings from you, your tenancy right will be forfeit”.

Sweden documented example. Police. Prosecutor. Court.

 

Swedish Courts have a cooperator named Landlord, given rights to lead the police work in removing a person from »the area» — excluded to have any further tenancy right. And so, the Landlord also has established His Own Personal Idea of Representing a special kind of Local Minister of God, arbitrarily banning inconvenient Individual opinions, acting a Regional Judge — in still approval of the Swedish Courts. That is the closest we can come to a regular definition of a collaborating human right denying fascistic society: Sweden. Not many people know this. Media does not write about it.

 

Practically: critique is forbidden.

— Of course it is not forbidden. But the thing is: NOBODY LISTENS. There is nobody there.

Or rather: nobody dares to oppose the authorities. Because everybody knows what that leads to. So, practically: critique is forbidden — by an implied coercive threat of a punishment.

— Compare Europe 1800+: ”THE WILL OF THE PEOPLE”. You were saying?

 

— There were at least two other families (A Danish and a Swede) who could not stand the local situation, but moved away from the place. We had some discussions, and I said, no, I will not move from this place, I will stay, take a stand, and fight against this stupid Swedish arrogant fascistic adult Majority Deciding human right derogating mob. Tenant Representative:

— ”X does not have intercourse with us, and then, I mean, we cannot have X here”.

Not one human right recognizing word:

the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

CRIME COMBAT • CRIME PREVENTION • SAFETY PROMOTION.

— You were saying?

Not one word.

 

IRSHR: VABICT

ILLUSTRATED REPRESENTATION OF SWEDISH HUMAN RIGHT JURISDICTIONAL AND PUBLIC RECOGNITION — AS DOCUMENTED 2012+ IN A CORRESPONDING [EXTENDED] ECOCIDE:

Documented and observed representation of jurisdictional human right recognition in MID Sweden 2012+ :

ANNUALLY OBSERVED EXPANDING REPRESENTATION — A LATE MEDIA HEADLINE 2023: CUTTING NOW GREATER THAN REGROWTH [ Aftonbladet, no page number Mon 11Dec2023 ].

A species of creatures, cutting down what they themselves have emanated from, also naming themselves existential emperors, OWNERS, is a Worse than retarded.

— It is insanity. Where is world jurisdiction? Where is world education? Where is world state administration? Where is Defense? You were saying?

 

THAT IS A SERIOUSLY HEAVY GENERAL ATTACK UPON THE PRESENT CONDUCT OF SOCIETY IN GENERAL (”Minister of God”).

— Yes. And .. ? Without examples collected, there would be no proof.

— Does it look to you that human right recognition represents a minority power in the realm of human apprehensive intelligence?

— You were saying?

The violence refusing individual is blocked from — denied — justice:

DENIED JUSTICE:

NO CRITICS TO THE EUROPEAN JURISDICTIONAL SYSTEMS ARE ALLOWED.

PSYCHOLOGY.

PSYCHIATRY.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

State administration authorities (Sweden) use them for derogating, in explicit, violence refusers, and

other dissidents — in frequent oppositional societal controversies.

— ” Summoned for authority task”.

— ” The Doctor stated a psychic disturbance”.

— ” On what grounds was that stated?”.

— ” I intend not to establish a correspondence”.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”,

A19, UDHR10Dec1948

— No answer. No support. Zero state administrative help.

There is not one single instance helping the victim. Not one.

They — established society as one man — all appear together, not seldom in a collected group of some 5-7 persons from the different

state administrative and council apartments, certifying their collective convictions and decisions, witnessing more or less an abduction and a certain mistreat of the victim (only one of the police men, a woman, showed to be unpleasantly affected — the others, rather excited).

   The Prosecutor:

— ” It is meaningless to protest. You only beat your own head bloody”.

— You were saying?

Society cannot handle Peaceful civilization.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

No reasoning. No communication.

 

LIFE APPARENTLY exists in a world outside the present establishment and its idea and use of VALUE, apparently on all levels, branches and categories. The only undestroyed indestructible place it still remains untouched is in children, and even animals.

 

Then, again, same provisions:

 

»SatisfactionTeaching» as opposed to RealizationPractice (unknown territory in modern academia)

PSYCHOLOGY — PSYCHIATRY — SOCIOLOGY

ALL AIMING AT PRESERVING THE PRESENT WORLD BUSINESS STATE OF CULTURE AND CIVILIZATION, UNDER PRESENT JURISDICTIONAL STATE ADMINISTRATION — INTERNET COOKIE REIGN:

 

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

 

 Same verses.

 

THERE IS MORE CHEER ON A GRAVEYARD.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING. Not even a hint.

 

— So what do you mean we should do?

— Try emigrate to Pluto. That seems more adopted to your level.

— You have begun asking a minority now, too .. ?

 

WWPY: IRSHR

Western world PSYCHOLOGY, associated history -1800+

BKL I-XII (1922-1929):

BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON, 12 band A(1922)-Ö(1928) med SUPPLEMENT A-Ö(1929)

 

ARISTOTLE                (384-322 BC — »soul teaching»)

MELANCHTHON      (1497-1560, first term psychology, BKL I sp683ö [not mentioned in Wikipedia on Philip Melanchthon]) (Anthropology, 1560+).

— Wikipedia (Psychology, 27Mar2023) relates the western Psychology term history first to Leibniz (1646-1716), mentioning the actual term Psycho first with Christian Wolff (Psychologica Empirica 1732).

Somewhere around this time, also the concept of Criminology appears — profiling »fucked up» individuals by psychology ..

WOLFF                         (1732, 1734, Psycholo'gia .. Lazarus [1824-1923], Frazer, Spencer, ..)

McDOUGALL             (1920, The Group Mind)

..

Wall Street                     (The Stock market crash of 1929 — Wall Street Crash of 1929 — general psychology example .. with further ..)

                                      (”in for a penny, in for a pound”.. )

:

Especially after WW2 — 1945-1975: the world trade doubles seven times: building up the heavy industries in shipping and mechanics, electronics, discovering the transistor technology, enhanced metallurgy processing and others — the world business enterprise enter »The Trap»:

SCENE:

— During these thirty years, an idea soon developed that it is Business Enterprise That Rules The World  — when in fact it was a Technological Revolution that appeared through several levels on the scene of Human history that brought Busiiness up on the scene.

 

Quality Smart as these VALUE entrepreneurs are, they (1957, OECD) began conforming world wide associates to protect A New Proclaimed actual LEVEL of business enterprise standard in the world — as if endowed with SUCH wit:

 

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING.

Just Business Decision Boards Chief Directors.

 

That would — also — secure any coming »stock market crash» from a returning visit, safely guarded by World Council Business Enterprise.

 

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING.

Just Business Decision Boards Chief Directors.

Kneel before us!

And so we are here: Mar2024: — Obey!

 

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING.

Just Business Decision Boards Chief Directors.

 

Integrated Psychology Business Enterprise.

 

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION WORDING.

Just Business Decision Boards Chief Directors.

 

— So what do you mean we should do?

— You have begun asking the minority now, too .. ?

 

— »No. We just want to smarten up your sorry ass with further wise answers ..».

— OK. How about this one:

— Try emigrate to Pluto. That seems more adopted to your level.

 

— You mean, we should stop using THE WORD VALUE in a way that does NOT offend you?

:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”,

A19, UDHR10Dec1948

 

— You have a problem with that one too now?

   Claim whatever you want.

   ” They are endowed with reason and conscience ..”, A1, UDHR10Dec1948.

— Dazzle us.

 

IF we are we talking VALUES, THEN We are talking BUSINESS:

 

THE WORD VALUE DOES NOT EXIST IN RESOLUTION 217(A) UDHR10Dec1948.

And neither does it exist in life as such: ”purposeful sharing of resources”: intelligence.

There is no VALUE scaling IN LIFE — because all life properties are needed to feed the entire building: biodiversity: »full blooming Market»

 

Just make a SWITCH:

HumanRightRecognition 24/7 in and as Center — business OUTSIDE. No fucking exceptions.

— Adapt Life’s ”purposeful sharing of resources”; »full blooming Market».

— World Wide Cooperation

HumanRightRecognition 24/7 in and as Center — business OUTSIDE. No fucking exceptions.

 

Try that one.

 

IFITWAS: WWPY

»The final countdown ..»

IF IT WAS —BUT IT ISN’T

EXEMPLIFYING THE PRESENT (Mar2024) WORLD’S MOST URGENT PRESSING PROBLEM: THE APPARENT RUSSIAN ATTACK ON UKRAINE/humanity:

The world state administrations (Wikipedia source) have already more or less unanimously banned the Russian action, some even named it a terrorist act

 

Ideal preferences:

THE WESTERN WORLD — NATO DEFENSE — FEATURES — IMAGINES, BELIEVES (”Minister Of God”) — ITSELF TO REPRESENT A GENERAL WORLD/mind CONSCIENCE OF THIS CALIBER:

 

HumanRightRecognition 24/7 in and as Center — business OUTSIDE. No fucking exceptions.

BUT PRACTICES THIS TYPE

business in and as Center —  HumanRightRecognition 24/7 OUTSIDE. No fucking exceptions.

NOT ONE WORD HUMAN RIGHT RECOGNITION. Not even a hint.

(»Fuck’em .. ») ..

”.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind ..”.

NOT ONE WORD. NOT EVEN A HINT.

 

Compare:

THERE IS A GENERAL EUROPEAN (INTERPOL) PERSECUTION AND ABDUCTION AND COLLECTION OF VIOLENCE REFUSERS TO BE TRIALLED AND DEPORTED FOR IMPRISONING (»MODERN NAZI DEMOCRATIC CAMP SERVICE»), SENTENCED FOR DISOBEDIENCE AND ATTEMPTED ESCAPE: HUMANITY’S LEAST THREATING CATEGORY OF INDIVIDUALS — WITH A SCREAMING (SWEDEN) POPULATION FOR LAW AND ORDER (MEDIA EXAMPLE) AS SOON AS ANY PEACEFUL INDIVIDUALITY SHOWS A HAT. VERY EDUCATED POPULATION THESE DAYS. Hi IQ. MUST BUY BOOK. DEFENSE, ALL OVER THE PLACE: retarded, low educated, intellectually disabled. Disclaim.

 

Defense is for protecting peaceful living, not attacking it, under no fucking circumstances, no way.

— And You are of course the world’s most educated in clarifying the fucking differences, aren’t you?

— You were saying?

 

 

SO »THE GENERAL POPULATED DEFENSE CONVICTION VECTOR»  IS POINTING IN ALL KINDS OF STUPID EXECUTING DIRECTIONS ”ALL OVER THE PLACE”, FRAGMENTING ANY POWERFUL CRIME COMBAT ACTIVE PURPORT. THESE DAYS (2024) it is seen MORE OR LESS DIVIDED IN TWO OPPOSED CANCELING DIRECTIONS — IN A SOCIETY, APPARENTLY MORE AND MORE GOVERNED BY: CRIMINALITY, VIOLENCE, INTRUSIONS, RAPE: ECOCIDE.

— You were saying?

OR AS THE SWEDISH POLICEMEN SAID:

— ”Why can’t you be friends?”. One in perhaps a thousand — the other percentage exposes a clear tendency to stretch for the gun — if questioned.

   Very advanced society. Not at all compromised, in no meaning at all. Absolutely not .. leading professionals .. education ..

 

SO. IF THAT WAS NOT THE CASE, BUT THE IDEAL ONE, THE PRESENT WORLD SOLUTION WOULD BE SIMPLE: A MASSIVE UNANIMOUS FRONT EXHIBITION AGAINST (the responsible behind the attacks from) RUSSIA (Putin Lesson No1) OR ANY INTRUDER:

(The Russian population would think in a different direction if educated/enlightened on human rights recognition; the ”teaching and education” aspect is the most important).

STOP THE STUPID OBVIOUS RUSSIAN ATTACK UPON HUMANITY IN UKRAINE. WORLD REGIONS STAND UNITED, AS ONE SINGLE VOICE:

— »We will say this, only once»:

 

Back off.

 

STRESSING A PEACEFUL STRATEGY AND SOLUTION IN ANY CONFLICTING SITUATION:

The battle is already resolved.

No sane power in the universe would reject such a call. No way. Not even Russia.

BOMB RUSSIA — WITH LEAFLETS  for a starters:

   Defense aims at preserving a peaceful living, independent of nation and region. If attacked, it most certainly will answer: A3, UDHR10Dec1948 Resolution 217(A):

Everyone has the right to life, liberty and security of person.”.

 

HumanRightRecognition 24/7 in and as Center — business OUTSIDE. No fucking exceptions.

 

ONE SINGLE VOICE OF UNITED HUMAN CIVILIZED RESOURCES, STRESSING A PEACEFUL STRATEGY IN ANY CONFLICTING SITUATION:

Because that is anyway exactly what a free life recognizing mindful attitude anyway seeks to realize — all serious societies aiming at one and the same point:

 

HumanRightRecognition 24/7 in and as Center — business OUTSIDE. No fucking exceptions.

 

”purposeful sharing of resources”: intelligence. LIFE.

Resolution217(A) UDHR10Dec1948.

 

— You have a problem with that one too now?

— Yes. That you indeed have (”Minister of God” jurisdiction ideas: ”the will of the people”):

 

 

IT WOULD NOT COST ONE SINGLE PENNY. IT IS JUST A MATTER OF CONVICTION, AND SOME MINIMUM DISCIPL