GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2013XII22 | Efter sammanställningar från 1996X | Senast uppdaterade version: 2024-04-14 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  19Jun2013 E20 Bild8 —  2Okt2010  E9   Bild5 —  13Jun2013 E14 Bild28 · Nikon D90

 

 

 

Det är INTE »stigen upp till Himmelen» utan VÄGEN TILLBAKA HIT för alla som är välkomna att försöka igen. Ursäkta bildspråket.

Relaterad genomgång | HistorienBakom | Alla 30 Artiklarna | Artikel20 | Demokratibegreppet | Våldsvägrarens Rätt | Våldsvägrarens Existensrätt | Europas Diktatur 2013 | Propagandaministeriet Sverige

 

 

UDHR10Dec1948 Universal Declaration of Human Rights

 

Mänskliga Rättigheter gäller 24/7. Se särskilt INTRÅNGSSKYDDSLAGEN.

Undantag existerar inte — Se särskilt Artikel 30: ingen stat, ingen nation, ingen individ.

 

Den mänskliga kulturhistorien vittnar om att människor i olika epoker sökt framhäva och uttrycka allmänna satser som referenser och riktmärken i erinran av ett civiliserat uppträde: grunderna för demokrati = fria val under mänskliga rättigheter [A20]. Speciellt andra världskrigets vedervärdigheter från nazisterna frammanade just ett sådant angeläget tillfälle för hela mänskligheten: 10Dec1948 intygade världssamfundet en gång för alla ett kraftfullt universellt erkännande av grundläggande mänskliga rättigheter (Kungörelsen St.1). Vi ser idag (2015) att förmågan att hålla sig till saken starkt begränsas av en elak akademiskt rotad drift — allmän advokatyr — att hävda våldsinrättningar som den fria födda människans samvetsauktoritet. Det var inte demokratins uppgift. Här följer en allmän generalgenomgång.

 

 

 

Den UNIVERSELLA FÖRKLARINGEN AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — UNIVERSAL DECLARATION OF Human Rights UDHR10Dec1948

Den Universella Deklarationen om De Mänskliga Rättigheterna

Enligt den svenska översättningen av BMJmänskliga rättigheter är ställningstagande, partisket, till 100%: domstolar som inte ansluter dit, hör inte hemma här §§§08

 

Hela det ursprungliga syftet och blotta ändamålet med Rättighetsförklaringen från 1948 [§§§08] förefaller — Sverige 2013 — helt ha gått förlorat: vardagsrelaterad erinran: varje individ, varje organ; oförtrutet. Den som idag (1996|2013) försöker erinra om den aspekten får bereda sig på att betraktas som en person som nyligen blivit utsläppt: idel frågande ansiktsuttryck: samtal tystnar, aktiviteter upphör, folk stirrar mållösa. I den här trakten är det andra referenser som gäller. Jämför även ExempelVakthavande.

— Med den här framställningen är syftet att Sverige, med särskild tonvikt på de personer som arbetar inom statsförvaltningen, INTE LÄNGRE ska kunna dra sig undan ett relaterat begripande — användande — av meningsinnehållet i deklarationen om de universella mänskliga rättigheterna från 10 december 1948 enligt Kungörelsen §§§08: varje. Jämför även citatblocken från boken PÅ HEDER OCH SAMVETE. Sverige, en skam för historien.

— Se även relaterat i LAGEN hur grundläggande mänskliga rättigheter förstås fullständigt förenliga med Lagen genom sanningsbegreppet och dess stadfästande av kunskapen [Kunskapsbegreppet] som fridsamhetsgrundad.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

 

GMR1996 — GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — COMPIL.WPS — CD-kopia 070125_0010 — visst övrigt textmaterial finns i dokumentet som här inte medtagits [hör inte explicit till själva GMR]

 

Inledning till den svenska översättningen av Rättighetsförklaringen 1948:

DEN UNIVERSELLA DEKLARATIONEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FRÅN 10Dec1948

 

 

SVENSKA STATEN ÅRET 2013 verkar fortfarande inte visa något som helst intresse att upplysa lokalbefolkningen om innehållet i — innebörden av — rättighetsförklaringen från 1948: dina egna individuella grundläggande mänskliga rättigheter — enligt Kungörelsen §§§08: varje:

 

— insikten om dina egna naturligt inneboende rättmätiga naturligt medfödda mänskliga egenskaper [SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGENS MENING], vad du alltid har rätt att åberopa

— som gäller alltid, kontinuerligt, utan avbrott:

— som är okränkbara, som ingen kan ta ifrån dig

— många försöker (om ej redan bekant), utan att du ens vet om det i dagens nermörkade propagandistiskt centralstyrda Sverige 2013

— och som hjälper dig avancera, utvecklas och framhärda som människa på din egen livsvandring;

 

— I UniversumsHistoria, Policy, sägs:

Universums Historia enligt relaterad fysik och matematik är naturligtvis helt fri från religiösa, metafysiska och politiska aspekter, sådana hör inte hit”.

— Mänskliga rättigheter däremot — sanningsbegreppet: kunskapen (från tillståndets princip) är avgjort fridsamhetsgrundad — är avgörande centrala.

UDHR1948 ansluter dit, speciellt via Artikel 20 (den centrala »Frihetsartikeln»): samma artikel grundlägger tydligen hela människans fredliga, civiliserade samhällsbygge genom motsvarande sats: fria val under mänskliga rättigheter. Det blir detsamma som den människorättsligt erkännande definitionen på DEMOKRATI: grunden för all statsbildning: naturvetenskapen representerad genom mänskligheten. Hur ser den Byggnaden ut 2013 i Sverige? Visa. Jag ser ingen. Den här framställningen ska försöka precisera detaljerna i det påståendet mera ingående — noga.

POLITIK däremot, blir den motsvarande öppna och fria diskussionen HUR förvaltning och byggnad ska ske INOM DEMOKRATIN i verkställande mening, och den angelägenheten behandlas inte här (statsförvaltning generellt). Däremot behandlas principerna som grundlägger byggandet; kraftgrunderna [GTaction] inom fysiken [FYSIKENS 7 PRINCIPER], och därmed matematiken [MATEMATIKEN FRÅN BÖRJAN]; sanningsbegreppet som grund för principernas sammanhang, och därmed generellt SANNINGENS FILOSOFI — framställningssätten i sanningsbegreppets åberopande (Österlandets, Västerlandets, Europas filosofer: generellt matematikens och naturvetenskapens utveckling), i synnerhet genom mänsklighetens kända kulturhistoria, och i den mån sanningsbegreppet, alls, kan avgöra eller klargöra detaljer.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  11Jun2013 E12 Bild51 —  15Maj2013 E5 Bild34 —  13Jun2013 E14 Bild28 · Nikon D90

 

 

 

Ämne: Demokratins grunder — sanningsbegreppets förankring i samhällskroppen med Lagen och Lagbegreppet: Se särskilt Artikel 20 och Demokratibegreppet; i princip: allmän rättslära.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

Se även i VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt, och DIKTATUREN I EUROPA 2013. Dessa baseras alla på innehållet i denna centrala framställning: grundläggande mänskliga rättigheter — i relaterad mening.

 

Mänskliga Rättigheter är en Insikt som kan relateras utomordentligt väl

— ingen uppfinning, inget statsproklamerat regelverk som en del vill se saken, ingen bokstavslydig proklamation från någon institutionell överhet som delar ut rättigheterna åt lojala genom människoskapade överhetsproklamerande parlamentariska sammanträden, och intvingar övriga i olika bestraffningsåtgärder:

— dess antagande innebär också ett befordrande ansvar, och som avslöjar Staten i dess bedrägliga klädnad att föreställa God Representant. Nämligen förmågan att relatera sakinnehållet i vardagen på framställd fråga; se Kungörelsens Inledning särskilt i §§§[08].

 

 

Notera speciellt [VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt] — vilket verkar vara ett Särskilt Stort Problem för en del av våra medmänniskor 2013|2014 — att grundläggande mänskliga rättigheter — den grundläggande och avgörande värdigheten eller värdet i det individuella mänskliga existerandet — är en naturlig egenskap, ingen plötsligt uppkommen, påkommen eller påhittad promemoria av någon inrättning med tillhörande särskilt framstående. Vi VET det, säkert, genom att den relaterbara innebörden ansluter, helt säkert och tydligt, till SANNINGSBEGREPPET med LAGEN OCH LAGBEGREPPET såsom förenliga med KUNSKAPEN SOM FRIDSAMHETSGRUNDAD. Av den särskilda anledningen är det också i svensk tappning speciellt viktigt att framhäva innebörden i rättighetsförklaringen på originalspråket engelska från 1948 i ett så starkt präglat människorättsligt ljus som alls är möjligt EFTERSOM detta avgjort inte är fallet i ljuset av nuvarande officiella svenska översättning. Den här framställningen ska visa det genom tydliga lingvistiska exempel. Se från RelateradGenomgång.

— Som en del av oss redan observerat, vår egen tids historia, behärskas vår tid av statsförvaltningar som, ofta, utmärker sig för utpräglade herrefolksattityder: mänskliga rättigheter erkänns visserligen generellt. Men då Herrefolket kommer in på plan, generellt personer i s.k. myndighetsställning, åsidosätts ”mänskliga rättigheter” snabbt, de upphör att gälla, helt, och bordet dukas istället upp med allehanda feta rätter som säkerställer Statens Fortsatta HerrefolksÖverheter gentemot den enskilda människans fredsrätt.

— Rättighetsförklaringen förefaller (automatiskt) ha formulerat hela Det Problemkomplexet i Artikel 20:

— Artikel 20 synes föranleda staternas (djupt ogillande, med) olika tilläggsparagrafer [Diktaturen i Europa 2013] som går ut på att friskriva sig från underordnande: EXEMPEL:

— Staten (Europa) accepterar inte det, utan vill tydligen också fortsättningsvis framstå som en Herre över Människan — alltid med samma redan historiskt välkända resultat: fullständigt, totalt, misslyckande. Se utförligt i [Diktaturen i Europa 2013].

 

 

— Fram till tiden omkring 1870 fanns ingen statsöverordnad tillhyggesinrättning i Europa. Människorna i Europa levde fram till den tiden i ett relativt oberoende mot omgivande krigiska yttringar. Från 1870 ändrades den bilden, då människorna påtvingades rättslig undergivenhet med pådyvlad plikt och lydnad under tillhyggets överheter. Från samma tid, utvecklas analogt våldets allmänt folkliga spridning i Europa. Se vidare relaterade sammanhang i Artikel 20. Se även Våldsdiagrammet (våldsutvecklingen i Världen från 1800-talet [-2013] parallellt med Islams utveckling).

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   24Maj2012 E4 Bild160 — 17Maj2013 E17Bild28 · Nikon D90

 

 

Syftet

 

Syftet och ändamålet med en språklig översättning [§§§07], i allra största synnerhet i det avgörande viktiga ämnet grundläggande mänskliga rättigheter, är att eftersöka den mest berikande, starka och — med språkets begränsningar och skiftningar, ordens mångtydighet och vardagsspråkets sätt — mest belysande synonyma ordformen som alls står att finna §§§[01]:

starkast möjliga tillgängliga synonyma ordval.

 

Betänk att rättighetsförklaringen från 1948 tillkommit på grund av ytterst svåra brott mot mänskligheten §§§[02], speciellt under andra världskriget: lidandet som en del av våra medmänniskor måst utstå, förnedringen, vanmakten och uppgivenheten att inte få hjälp, att inte finna stöd. Varje ord, varje fras, varje mening SKALL — av rent hedersamt medkännande — så långt möjligt avspegla den erinran.

 

Situation i exempel

Om vi föreställer oss en situation där en människa drivits ut till gränsen för begrepp om respekt och värdighet, när man hotar ta ifrån henne hennes värdighet, hennes mänskliga rättighet, hur säger man då, till den människans stöd, hjälp och försvar?

— Knappast ”Ingen må” (Sveriges grundläggande brist på empatiorgan): ingen bör. Och heller inte ”Ingen får”, även fast det (när man själv sitter fredad) förefaller mera i rätt riktning än det första alternativet (som är helt uteslutet — men väl representerat i den nuvarande svenska officiella översättningen av rättighetsförklaringen från 1948, se utförligt från Relaterad Genomgång). Nej, utan man säger ”Ingen ska”: ingen ska komma här och visa elakhet mot den här människan, det kan du ge dig bängen på: den här människan ska lämnas ifred. På engelska säger man ”No one shall”. Precis så som det står i den engelska originaltexten:; man tar klart ställning  f ö r .

 

 

Svenska översättningen i relaterad genomgång av BMJ

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009 E2 Bild Lingonklocka2_1 · Nikon D90

 

 

Den UNIVERSELLA FÖRKLARINGEN AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Den Universella Deklarationen om De Mänskliga Rättigheterna

 

 

Valda, bearbetade, utdrag ur offentlig handling från

En svenskrelaterad översättning till Regeringskansliet Utrikesdepartementet 14 Maj 1997

____________________________________________________________________________

Av BMJ 1996X-XII

 

— Historien handlar om fredliga människor som systematiskt har utsatts och fortfarande utsätts för statsmakternas dödspsykningar mot våldsvägrare (Se Relaterad Beskrivning i Artikel 20). Konflikten eskalerar med myndigheternas samarbete med den s.k. allmänheten, dess redan välkända bespottande förakt för fredliga existenser [FOLKSTORMARNA MOT VÅLDSVÄGRAN] [STATENS PACIFISTHAT], det fräsande, aggressiva bespottande föraktfulla uppträdet från den pöbel av människor som kallar sig allmänhet, och lögnerna, förtalet och misshandeln (enligt brottsbalken, »försättande i vanmakt» [‡1], oberoende av medel) som dessa förnäma representanter i demokratin anställer tillsammans med polis, åklagare och domare. Europadomstolen tar inte emot, eller rättare, erkänner ingen ärendehantering som ger konflikter med våldsvägran rätt, se särskilt DIKTATUREN I EUROPA 2013, Europas Bannlysta Fridsrättsärenden, [VÅLDSVÄGRARENS RÄTT] [VÅLDSVÄGRARENS EXISTENSRÄTT].

   Så länge fredliga människor (och deras omgivning) löper minsta risk att utsättas för myndigheternas allmänna svenska samarbete med folkpöbeln benämnd allmänhet i fortsatt misshandel och utdrivning av fredliga människor, avhandlas explicit inte någon namngivning i denna presentation, inte alls över huvud taget i Universums Historia [‡2]. Det är heller inte intressant för att utveckla sakfrågorna: det är inte personerna bakom meningarna som är den viktiga aspekten (fast det finns sådana som vill mena det), utan argumenten.

   Personer generellt som ingår i allmänhetens polisiärt älskade pöbelkvarter behöver alltså aldrig själva befara angrepp om deras namn utlämnas, medan offren däremot bör vara mera försiktiga — om inte för den egna sakens skull, så för hänsyn till omgivningen.

   Originaltexten angiven som ovan inlämnad i kopia till Regeringskansliet Utrikesdepartementet (1997) är offentlig handling, och den som vill veta mer om aktuella namn och den bakomliggande (ytterst läskiga) historien i den uppsatsen har själv rätt att besiktiga innehållet genom besök på Regeringskansliets Arkivavdelning. Framställningen nedan (utom kärnpartierna i den bakomliggande historien) utgör utvalda partier från originalet i samarbete med BMJ med vidare bearbetning och förtydligande.

 

BellDharma för Universums Historia 24Dec2013

 

——————— 1‡:

”5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel . . . ”,

Brottsbalk (1962:700)

https://lagen.nu/1962:700 - K3P5

——————— 2‡:

Undantag är matematik-fysikbeskrivningen i referens till citat från personer verksamma inom universiteten Uppsala och Lund, där två namn återgetts enbart i syftet att styrka trovärdigheten i källformen till den speciellt spektakulära ämnesbeskrivningens karaktär [Resttermens tillämpning — Reciproka Geometriska Serien] [Atomkärnans åskådning].

 

 

Det går inte att disputera Förklaringen på svenska så som den nu är utformad. Den svenska översättningen är en katastrof.

 

Den svenska översättningen till rättighetsförklaringen från 1948 vittnar tyvärr om en mentalitet, som det förefaller omöjligt att undvika associativ koppling till, gärna vill vara med på det som ser ädelt ut, men som saknar vilja och intresse att strida för innehållet. Den av Sveriges regering nuvarande godkända [‡1] och allmänt tillgängliga svenska översättningen av Förklaringen, är en ren katastrof — en ren fullkomlig bedrövelse. Det går inte att återvinna ursprunget från nuvarande svensk översättning. Flera (åtskilliga) exempel kommer att ges här framöver [RelateradGenomgång].

   Den ställning Deklarationen intar — det vore underbart om jag hade fel — inom argumentering, samtal, debatt och dialog i vardagslivet, är (FRAMSTÅR ÄNNU 2013) föga mer än något katten släpat in. Deklarationens detaljerade (extremt vassa) innehåll omnämns aldrig, används aldrig. Jag har under min livshistoria i Sverige (vad jag minns) aldrig hört en enda artikel omnämnas bland mina medmänniskor: inte vid något tillfälle: inte en enda. Desto mera har jag fått mig serverat en flod av självsvåldigt godtycke, och inför vars stadiga tillväxt jag, maktlös, tvingats åse godtyckets alltmer utbredda herravälde — i allra största synnerhet från slutet av 1970-talet och framöver. Alla försök att närma sig sakens kärna tycks endast fortfarande 2013 föranleda förakt, anklagelser, misskrediteranden.

 

BAKGRUND

Genom en händelse omkring 1980 kom jag (författaren BMJ) över de väsentliga punkterna i den engelska ori­ginaltexten genom en tidning och som jag sedan dess burit varmt och väl i mitt hjärta. Nu 1996, sedan jag efter en längre tid själv utsatts för misshagliggöranden och misskrediteran­den i påtalande av allmän respekt, hänsyn och allmän sundhet och vett i boendet, vilket gjort min omgivning rasande och hysterisk (med följd i att preferenserna gjorts omvända), har jag funnit för gott att forska vidare i Deklarationens (svenska) innehåll. Det jag nu fick se (Biblioteket 1996, upplaga 1987 från Brevskolan), gör att jag inte längre förvånar mig över dagens tillstånd. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna har ingen som helst signifi­kant betydelse inom Sveriges vardag. Absolut ingenting. Komplett sten dött [PraktisktExempel].

 

——————— 1‡:

 

Det är ingen lätt sak, ens med webbens hjälp [Dec2013], att klara ut NÄR — eller ens HURUVIDA — Sverige verkligen skulle ha erkänt UDHR1948, ännu mindre i vilken utsträckning — om alls. Regeringskansliets informationssidor (Dec2013) verkar beskriva ett enda kaos — myller — av ”Konventionserkännanden” (Tiotal-Tjogtal): ingen som direkt verkar koppla till UDHR1948.

— Röda Korsets webbsida påstår at Sverige skulle stå som en av undertecknarna till UDHR1948, tillsammans med många andra, men även där stöter man på patrull om det gäller att få se i klartext typen ”Sverige erkänner UDHR1948 Datum”. Även andra webbkällor (alla engelska) som påstår UDHR1948-erkännare med posten ”Sweden” leder till liknande hieroglyfiska infosidor, i princip helt obegriplig information som garanterat missar uppgiften. Erkänner, alls, Sverige 2013 UDHR1948?

— I så fall: VAR framgår det?

   Ingen entydig information verkar finnas.

— Flertalet ”Konventionsundertecknanden” från Sverige, de olika listorna som paraderar förbi, verkar snarare mest intresserade att framhäva EUROPAKONVENTIONEN — garanterat nollkontakt med UDHR1948, se detaljerat i

DIKTATUREN I EUROPA 2013, Europas Bannlysta Fridsrättsärenden

— Strävan att klargöra Sveriges ställning i den allmänna bilden med erkännande av UDHR1948 verkar som sagt stöta på patrull.

— Tillämpningen i praktiken visar att Sverige INTE ens känner till innehållet — föremålet för exakt, tydlig bevisning i denna framställning.

 

 

 

 

Det har synts mig helt nödvändigt att mot den officiella engelska textens bakgrund utarbeta en motsvarande och analogt omvänd relaterbar översättningsbar svensk version, dvs en version varifrån originalets mening och innebörd kan återfås (och som följaktligen är argumenterbar i enlighet med originalets innehåll).

 

KÄLLOR

Den engelska texten, som är Förklaringens internationella officiella text, är hämtad från en ej angiven källa varifrån kopior delgivits mig av utrikesdepartementets svenska FN-avdelning den 8 oktober 1996.

 

Den kursiverade svenska texten (här också färgmärkt) är min egen intenderade, relaterade, översättning från källan ovan, vilket begrepp intenderad avser att framställa texten i syntax och rytmik så långt möjligt analog med den officiella internationella engelska versionens originaltext och i analogi med den svenska språkform som numera (1996|2013) är bruklig.

 

Den svenska texten med rak stil är hämtad från upplagan 1987 av Brevskolans kurshäfte, och utgör den nuvarande (1996) av den svenska regeringen godkända översättningen av originalet. För att kontrollera denna texts genuinitet, har referensen ovan studerats parallellt med textbilagan till Förklaringen i Amnesty Internationals årsrapport för 1995, där Artikel 16 p.3 skiljer sig i ordet ger mot referensens äger (möjligen beroende på trivialt tryckfel). I övrigt råder identiska former.

 

FÖRKLARINGEN 1948

Förklaringen — den engelska officiella texten — utgör som det har visat sig vid ingående prövning, studium, efterforskning och analys en oantastlig enhet och helhet, i vilken inget som helst utrymme ges för minsta tvivel om Förklaringens syften och ändamål. Nämligen som den ordnade grundvalen för den mänskliga samvaron (samhället [i central syntes Artikel 20 (Relaterad beskrivning A20)]). Det finns absolut ingenting att invända mot i Förklaringens officiella engelska text. Den är exakt, synnerligen kraftfull, och in till detaljer uppenbart välgrundad i varje del, och den tål att stridas på mot varje tendens till ifrågasättanden eller idéer om omintetgöranden.

 

När vi vänder oss till att finna samma genuina kraftform i den svenska översättningen, är det emellertid slut med luciatågen. Den svenska översättningen visualiserar en veritabel kraschlandning. Rättighetsgrunderna kan garanterat INTE relateras med den textgrunden.

 

   Vi studerar det.

 

 

 

 

RelateradGenomång av UDHR1948Inledning

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009 E2 Bild Lilja_1 · Nikon D90

 

 

 

RELATERAD GENOMGÅNG I EXEMPEL MED MOTIV

— STATSMAKTERNAS STÄNDIGT MISSLYCKADE FÖRSÖK ATT UTROPA SIG SOM HERRESÄTEN ÖVER MÄNNISKAN:

— FÖRSÖK upprätta STAT över medfött tjejvett: garanterat misslyckande. Finns inte en chans, inte ens i den mest glödheta delen av det mest berömda. Så, när vi bygger samhällena, blir det på tjejernas villkor: universums mammor: våld och tvång existerar inte: grundläggande mänskliga rättigheter.

Den svenska översättningen

 

 

 

 

Den nuvarande svenska översättningen innehåller direkta — många — översättningsfel, och till och med åsyftningsformer — i flera fall direkta infogningar — som strider mot Förklaringens uttryckliga intentioner. Exempel ges löpande i den följande texten.

 

 

 

 

Utöver översättnings- och infogningsfelen, möter man som första hinder det föråldrade språket. Envar, äro, skola och taga, är inte direkt något som appellerar till Förklaringens uttryckliga intention: att efter alla tillgängliga resurser och mått tjäna som ett eldsmärke i pannan på varje individ och organ i samhällskroppen [§§§08], för att främja respekten och dess hörsammande allt framgent. Kort sagt, den svenska texten är inte direkt något man plockar fram utan vidare och hänvisar till, trots att Förklaringen innehåller de mest fundamentala formuleringar som någonsin gjorts i åtanke av människans väl — en beskrivning av »människans fria gata». Det främsta skälet till detta deprimerande svenskfaktum är lika enkelt som anmärkningsvärt; No one shall, ingen ska. Se vidare nedan.

 

Deklarationens Argument — Artikel 30

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna får inte tjäna som föremål för fri- och rättighetskomprometterande handlingar. Grundexempel:

 

Originalet: Nothing in this Declaration may be interpreted ...

Nuvarande officiella: Intet i denna förklaring tolkas ...

Korrekt mening [§§§07]: Ingeting i denna Förklaring får uppfattas ...

 

UDHR1948 tar klar och tydlig ställning FÖR mänskliga rättigheter, deras respekt, efterkommande och efterhörande: rättigheterna rekommenderas inte (”må”), de fastställs (shall och may) — och motsvarande anda SKALL avspeglas i varje översättning, om inte andemeningen, eftertrycket, ska förloras.

 

No one shall — ingen ska

 

I människans djupaste försorg om sin och andras värdighet, säger man i aktuell situation, Ingen ska ta något ifrån mig, med meningens hela vikt lagd vid ordet ska. Även på engelska.

   Översättningen från den engelska ursprungstexten No one shall har i den svenska officiella andan blivit det beklämmande, ynkliga, Ingen . Totalt finns denna (anmärkningsvärda) felform på femton ställen i de trettio artiklarna. Och därmed är Förklaringen berövad sin argumenterande mening och kraft. De facto. Skräptext. Jättesnygg Bil — utan motor. En veritabel skrothög.

 

Artiklarna formuleras genomgående i ursprungsförfattningen på syntaxformen (exemplifierat)

 

No one shall be subjected to arbitrary

 

   För att kunna ge en fullständigt kopplande verbal svensk motsvarighet till denna form, måste den även innehålla motsvarigheten till argumentformen i frågan W h y shall it not be so?, varför får det inte vara så (eller, varför skall det inte vara så), snarare än, varför det inte vara så, då annars möjligheten till argumentformen Because…, därför att, går förlorad — innebörden i ordet saknar ett ställningstagande och kan därmed heller inte göras till föremål för någon argumenterande dialog, vilket inte är korrekt mot deklarationens mening, syfte och uttryckliga ändamål (Jämför Inledningen [§§§01] [§§§06] [§§§07] [§§§08] ). För att fullständiga deklarationens innebörd, då annars (synnerligen) osaklig av ovanstående skäl, måste därför ordet i källan utbytas — helt tas bort — mot ordet ska eller får.

   Då först kopplas en relaterbar beskrivning.

   I det svenska språkbruket är det egalt (går på ett ut; likgiltigt) huruvida man i en förhållning eller en förklaring använder formen Ingen ska eller Ingen får. Innebörden innesluter i bägge fallen ett alldeles tydligt och klart ställningstagande, och har i meningen av ett försvar för grundläggande principer ett och samma budskap. Vi kan finna flera exempel på hur man genom olika situationer i engelskan med meningen No one shall take from me mycket väl och med exakt samma emfatiska svenska mening kan säga Ingen får ta från mig, i allmänhet No one shall do so med svenskans motsvarighet Ingen får göra så. Denna användning av får i stället för det mera ordagranna ska gör (uppenbarligen) ska-meningen mera distinkt — och samtidigt »mera mjuk», utan att fördenskull innebörden ändras. Som Förklaringen är avsedd att understryka en optimal mening i begreppet om mänsklig värdighet och därmed medge optimalt utrymme för dialog, ifrågasättanden, analyser och synteser, blir ordet får mera naturligt än ordet ska — med den reservationen att den strängt korrekta formen är genom ordet ska (ifall det är nån som sticker upp).

   Den enskilda människan är i sin fulla rätt att göra anspråk på en sådan mening.

   Det finns några (fyra) ställen i Förklaringen där formen may förekommer alternativt till shall. Nämligen i Artiklarna 14.2, 20.2, 29.3 och 30. Men då är alternativformen med may istf shall av rent, tydligt, språkteknisk grund då annars syntaxen skulle förefalla klumpig för ändamålet.


(14.2) This right may not be invoked Denna rätt får inte användas

(20.2) No one may be compelled Ingen får tvingas

(29.3) These rights and freedoms may in no case Dessa rätter och friheter får i inget fall

(30) Nothing in this Declaration may be interpreted Ingenting i denna Deklaration får tolkas/uppfattas

 

Med undantag för (20.2) ser vi direkt att det skulle bli språkligt mindre avancerat med ordet shall istf may (rättighetsförklaringen kan aldrig förbjuda förekomster av övertramp och brott, bara klargöra rättighetsgrunderna, så långt språket klarar av det; medan lydelsen brott får inte förekomma mot är det korrekta sättet, blir det fel om man framställer saken brott skall inte förekomma mot; ingen kan utesluta att brott kommer att ske). Anledningen till may istf shall särskilt i (20.2), finner vi (således) i att formen med may tecknar en mera accentuerad och eftertrycklig innebörd. Jämför med Ingen ska tvingas tillhöra en sammanslutning (förening), och Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning. Det är i det senare fallet avgjort mera eftertryck i meningen: Mänskliga rättigheter är ställningstagande för. Sverige: Hymla inte.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 6Jun2010  RBlom Bild60 · Nikon D90

 

 

 

Exemplet visar att man i grundtexten gjort noggranna överväganden och varit medveten om alla nyanser och möjligheter, och därför valt endast det allra främsta.

— Den nuvarande officiellt svenska översättningskonsultationen verkar inte, som vi ser, ha imponerats övermåttan av den möjligheten.

 

 

Every one — Var och en

Om man — säkert — vill cementera en litterär framställning, sätta in den bakom glasdörrar och göra den till föremål för förbipasserande museibesökare — otillgänglig i vardagsbruk — då ska man helt säkert hålla dess aktiva element (subjekt, predikat, verb) i föråldrade ramar.

   Envar tecknar ingen levande vardagsbild mot engelskans Each one. Förklaringen måste under alla omständigheter vara lättläst, lätt att ta till sig, och lätt att känna igen sig i genom de olika ord som används — den ska ha förankring i den levande vardagen, i annat fall är den meningslös. Av detta skäl måste ordet envar strykas ur nuvarande svenska version, och (självklart) ersättas av det korrekta var och en. Man ska kunna säga så, i sitt umgänge med andra; var och en har rätt…, ty så är det.

   I de övriga fallen med skola, äro, taga med flera, är det redan klart att dessa ord ytterligare försvårar användningen. De bör därför (självklart) ersättas, så att Förklaringens form i det svenska vardagliga språket återspeglar samma enastående helhet som i originalet beträffande syntax och rytmik. Översättningen i denna presentation är genomförd utifrån den premissen.

 

I de följande styckena är

den engelska originaltexten återgiven med fetstil,

den relaterade översättning med kursiverad färgmarkerad stil,

den nuvarande (1996|2013) av Sveriges Regering godkända svenska översättningen med normalstil:

 

The original text in english                originalet

Den engelska originaltexten                    relaterad översättning

Den engelska originaltexten                     nuvarande statsofficiell svensk version

 

I förekommande fall är den relaterade översättningen kompletterad med en, som sammanhangen får förstås och uttolkas, efter deklarationens syften och ändamål noggrann motivering med syntax och ordrelaterade exempelformer för att därigenom motivera, relatera och styrka det svenska ordvalet.

— Den delen har i detta htm-dokument (Dec2013) markerats särskilt med länkar — i allmänhet mörkblå text med ljust himmelsblå färgbakgrund, eller i förekommande fall särskilda andra markeringar som beskriver speciella detaljer i sammanhanget.

 

 

 

 

KungörelsensInledning§§§00 — allmänna synpunkter på den nuvarande officiella svenska översättningen — som tydligen omöjliggör ett relaterat beskrivande av rättighetsförklaringens innehåll

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009  E2 Bild Lilja2_1 · Nikon D90

 

 

PREAMBLE

Inledning

Inledning med Kungörelsen

 

Whereas — Eftersom

Rent allmänt och för den smidiga språkformens del, är vi snarare än det mera akademiskt dammiga enär bättre betjänta av att använda eftersom (eller, på grund av att, eller föranlett av att) för engelskans whereas i sammanhang som för oss rör vardagliga argumentformer.

 

 

Kungörelsen Stycke 1

Värdet — värdigheten

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation or freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

ENÄR erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

 

 

Människans värde — människans värdighet

   Om vi preciserar det inneboende signifikanta värdet som finns i varje enskild människa VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt, då kommer vi alldeles tveklöst fram till den punkt som för den enskilda människan innebär den aktuella värdigheten. Dvs, den form inuti människan som i sig aldrig låter sig substantiviseras, utan som är och förblir en adjektivform lik skönheten: kan alltid ifrågasättas, men omöjlig att utplåna. Själva värdet, innehas analogt av aktier, obligationer, guldmynt och andra attiraljer. Om vi vill beskriva människan och hennes kvaliteter utifrån den allra bästa sidan, måste vi också göra det utifrån den allra ljusaste sidan, dvs därifrån som ljuset syns (från den inre delen som tillhör individen, inte från den yttre delen som betraktas av någon annan). Meningen ska vara den inneboende värdigheten.

 

Notera den beskrivande syntaxens differenser i koppling till Artikel 1:

Sett från den beskrivande omgivningens synpunkt:

 

alla människors lika värde — ingen väger förmer eller förmindre:

värdeformens kvalitativa aspekt med kvantitetsmeningens ordval;

 

Sett från den uppfattande individens synpunkt:

 

alla människors lika värdighet — den outplånliga inre resningen:

kvalitetens blotta varande; man (Adolf) kan förnedra andra, behandla andra som värdelöst skit, men aldrig beröva dem deras inneboende värdighet.

 

Meningsformen, »allas lika värde och rätt» före »allas lika värdighet och rätt» innefattar (eller rättare kan förstås innefatta) dessa bägge aspekter — värdet man ser hos andra, likaväl som hos en själv, kontra/jämte den inneboende värdighetens centrala aspekt — specifikt i svenskan, men inte direkt i engelskan (value kontra dignity). Se (även) särskild relaterad beskrivning i VÄRDEGUNDERNA — Allas lika värde och rätt.

 

 

————— Dignity — värdighet — inte värde (för motverkan av börsen i Sverige: »Sverige har infört slavhandel igen») — tillägg 17Okt2017

Korrekt lingvistiskt relaterbart ordval från engelskans A1dignity and rights” för korsvis korrekta översättningar mellan svenska-engelska ska vara ”värdighet och rätt(ighet)er”: dignity and rights. Inget annat.

— Versionen ”värde och rätt” har — tydligen — blivit en bekväm — men missvisande — specifik svensk FRAS för ”mänskliga rättigheter”. Frasen finns inte i UDHR10Dec1948. Inte alls. Bara i den svenska officiella översättningen.

   Originalets avgörande särskilda ”erkännandet av den inneboende värdighetensom grundval för frihet, rättvisa och fred återfinns inte alls (Webben @INTERNET, 17Okt2017) i någon enda ETABLERAD svensk webbkälla som omnämner eller hänvisar till just Förklaringen (K1) UDHR10Dec1948 — inte en enda:  En sökning ordagrant på K1erkännandet av den inneboende värdigheten” visar 35 träffar: 33 ansluter till FN:s BARNKONVENTION, 2 hit till Universums Historia.

   Inte en enda svensk etablerad webbdomän finns alltså (Okt2017) som kopplar den angivna sökfrasen (centralordet VÄRDIGHETEN) till just originalet ¦K1¦A1¦ i fri- och rättighetsförklaringen från 1948. Den officiellt svenska översättningen i ¦K1¦A1¦ använder just ordet ”värde”, inte värdighet: Ordformen ”värde” kan inte återbilda originalets ”värdighet”: innebörden — sammanhanget, styrkan, kraftfullheten — går förlorad.

   Förklaringens enda möjliga engelska motsvarande ordform till (sant, mänskligt) ”värde” — worth — finns i kungörelsestycket K5dignity and worth of the human person”.

   Sverige tycks uppvisa grundläggande vuxenproblem med den (för demokratibegreppet såsom skilt från fascism, ”flest röster bestämmer”) avgörande fattningen på ¦K1¦A1¦ en erkänt universellt igenkännbar innebörd av och i begreppet VÄRDIGHET som grundval för frihet, rättvisa och fred, som det tydligen får förstås. Därav tillägget.; Inget ETABLERAT (Regering, Riksdag) svenskt RELATERBART klargörande verkar existera.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   24Maj2010 R Bild87 —  1Jun2009 E2 Bild Syren1_4  · Nikon D90

 

 

 

 

   Oförytterlig har sin entydiga innebörd som inalienable. Men det har också ordet omistlig, det som inte kan mistas, det som alltid finns kvar. Den senare formen är bättre än den förra, därför att den genom sin association till "mista" omedelbart berättar om vad begreppet står för. "Oförytterlig" har ingen sådan (vad jag vet) motsvarande kopplande synonym (»avyttrande» associerar till en figur med utedass). I den här ordlistan (Windows 3.1, MsWorks [Författningen 1996]) finns som synonym till Oförytterlig (som säges betyda omistlig) även det försvenskade in-alie-na-bel vilket utläses precis som det står.

 

   [Den som har svårt för att finna exempel på att något kan bestå för evigt (och som därför är misstänksam till Förklaringens grundplåt), har exemplet i Energin (värme, strålning, materia, se ENERGILAGEN i relaterad fysik). En grundläggande Princip i naturen (Logiken) utsäger (nämligen) att energin varken kan skapas eller förintas (energiprincipen), endast omvandlas och anta nya former. Och alltså är den evig: omistlig, in-aliena-ble].

 

 

 

Kungörelsen Stycke 2

The advent of a world

   Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom for fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

EFTERSOM ringaktning och förakt för mänskliga rättigheter har resulterat i barbariska handlingar som har upprört mänsklighetens samvete, och att tillkomsten av en värld i vilken människor ska få åtnjuta frihet i ord och tro och frihet från fruktan och nöd har kungjorts som den högsta strävan för alla folk,

ENÄR ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till barbariska gärningar, som upprört mänsklighetens samvete, och enär skapandet av en värld, där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet samt frihet från fruktan och nöd, kungjorts som folkens högsta strävan,

 

 


The Creation of a world. Varför? The advent of a world, betyder att det är någonting som är på väg att komma fram. Ingen kan skapa någonting ur ingenting, utan vi måste alltid utgå ifrån föregivenheter, material och beakta principer. En del av dem sköter sig själva, medan åter andra behöver hjälp på vägen. Vi åstundar att få se att frukten av vårt arbete slår väl ut. Det enda vi kan göra för det, är att — var och en — dra sitt strå till stacken. Vi åstundar en värld av fred, vi kan redan se den i vår tanke, i vår fantasi, i vårt hjärta. Det enda som fattas är att den också kommer ut, att den så att säga, blir till. Engelskans advent of är en synnerligt avancerad språklig form för att uttrycka (den ödmjuka förväntningen av) en sådan tillblivelse — Vilket det svenska språket inte ska skämmas för att också intyga. Förklaringens Officiella språk (ett av fem) är på engelska, inte på svenska. Ordet ska vara tillkomst, inte skapandet. Det ska gå att få tillbaka originalet.

 

 

Kungörelsen Stycke 3

RÄTTSSÄKERHETEN

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

EFTERSOM det är väsentligt, om människan inte ska tvingas ta sin tillflykt till, som en sista utväg, uppror mot tyranni och förtryck, att mänskliga rättigheter skyddas av rättssäkerheten,

ENÄR det är väsentligt för att inte människan skall tvingas att som en sista utväg tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas genom lagens överhöghet,

 

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   24Maj2010 R Bild93 —  1Jun2009 E2 Bild Syren1_4  · Nikon D90

 

 

 

Sverige: Man frågar sig (genomgående) av vilken anledning den eller de som arbetat med den tidiga svenska översättningen, inte utnyttjat den synnerligen följsamma och harmoniska språkliga rytm som dikteras genom den engelska texten. Varför har man gjort avsteg, med olika krumbukter hit och dit [‡]? Det är faktiskt ingen särskilt svår uppgift (vilket begrepp jag erkänner är relativt till måttet av erfarenhet) att översätta den engelska texten, följa den och urskilja den inneboende rytmiken — i kraft av centralformen §§§08 på uppdraget §§§02 från grunden §§§01.

 

   Engelskans rule of law har den svenska motsvarigheten [NOSSEO] rättssäkerhet. Lagens överhöghet finns mig veterligt inte i någon direkt motsvarande engelsk ordform; Man skulle kunna tänka sig sammansättningen the supremacy of law, eller the sovereignty of law — vilket originalet dock inte utsäger. Rent begreppsligt sett, har rättssäkerhet och "lagens överhöghet" sina gemensamma och givna preferenser i begreppet om en tillämpning av juridiken som sådan. Rättssäkerhet förutsätter en Lagens överhöghet, och en Lagens överhöghet har ingen mening utan förankring i en eller annan tillämpad form av rättssäkerhet (mot vars kränkande lagen har att ingripa). Sett till denna detalj är emellertid rättssäkerheten en primärform (det motsvarande naturligt inneboende individskyddet som garanterar att individens värdighet är outplånlig; den som åsamkar annan skada, kränkande eller intrång besitter en ofrånkomlig skuld: ingen kraft i Universum existerar som kan omintetgöra den laggrunden, se från sanningsbegreppet om ej redan bekant), lagens överhöghet en sekundärform (människans verkställande lagrum är begränsat, medan naturens verkställande lagrum är absolut) — därför att den förra (rättstryggheten eller rättssäkerheten) i sig inbegriper den senares element (Lagens överhöghet i människans samhällsregi), medan den senare i sig ingalunda behöver ha någon som helst koppling till det begrepp om rättssäkerhet som Deklarationen stöder; Jämför extremt diktaturstaterna där Lag och lag verkligen inte är samma sak. Söker vi dessutom den engelska formen utifrån den svenska, finns inget annat alternativ än rättssäkerhet eller rättstrygghet som direkt och enligt ordboken ger rule of law. Ordet ska vara rättssäkerhet eller rättstrygghet.

 

 

 

Kungörelsen Stycke 4

Språkets rytmik

   Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

EFTERSOM det är väsentligt att befrämja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

ENÄR det är väsentligt att främja utvecklandet av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

 

 

 

Titta på dessa två versioner på svenska, väsentligen — på ytan — i sak överensstämmande, ehuru i rytmik (tydligt) kontrasterande.

   Att främja utvecklandet, och att befrämja utvecklingen, är verkligen inte riktigt samma sak. Medan det förra (Att främja utvecklandet) associerar till rent materiella aspekter på att veckla ut en karta, innefattar det senare (Att befrämja utvecklingen) såväl det förra som en mera fördjupad innebörd i begreppet utveckling. Nämligen den som finns levande i varje enskild människa med nutid, förflutet och framtid. Texten ska i sin mest rikt representerande form — användarrelaterat [§§§08] — tydligen vara att befrämja utvecklingen.

 

Som vi ser av exemplen genom den nuvarande svenska versionen av Förklaringen, framträder allt mer och mer bilden av en stelbent (delvis tydligt förståndsbeskuren) byråkrat som i grund och botten inte (verkar ha) fattat mycket av Förklaringens innehåll, men som (möjligen) gärna vill vara med och dela på karamellerna ändå. I varje fall är det min spontana reaktion med mängden exempel i bakhuvudet: framställningen ska vara relaterad till åsyftningen och ändamålet [§§§08].

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   24Maj2010 R Bild84 —  1Jun2009 E2 Bild Syren1_4  · Nikon D90

 

 

 

 

Kungörelsen Stycke 5

Have reaffirmed — åter har bekräftat

   Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in the fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men och women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

EFTERSOM folken i Förenta Nationerna i Stadgan på nytt har bekräftat sin tro på de fundamentala mänskliga rättigheterna, på värdigheten och värdet i den mänskliga personen och i de lika rättigheterna för män och kvinnor och att de har beslutat att befrämja socialt framåtskridande och bättre levnadsvillkor i vidare (mera vidsträckt) frihet,

ENÄR Förenta Nationernas folk i stadgan ånyo uttryckt sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt männens och kvinnornas lika rättigheter, ävensom beslutat främja socialt framåtskridande och bättre levnadsvillkor under större frihet,

 

 

 

Åter har bekräftat. Inte again expressedånyo uttryckt. Också diktaturer uttrycker sig. (Svenska officiella översättningen är här tydligt exemplifierad rena skammen på torra land: Det är som att betrakta en medelmåttigt intresserad svenskfödd elev som studerar engelska, utan någon som helst aspiration att avancera och verkligen utnyttja sina inneboende enorma förmågor). Eller mera avancerat; again expelled, för att vara spetsfundig mot svenskan.

   Engelskans affirm har betydelserna försäkra, bestämt påstå, intyga, bekräfta, bejaka, fastställa — alltsammans något med eftertryck, stark känsla och glöd i. Förklaringens initierande fundament — andra världskrigets fasor [§§§02] — avspeglar en djup och skakande skildring av de mest vedervärda umbäranden som människor någonsin tvingats genomleva. Att re-affirmera sin tro på grundläggande mänskliga rättigheter utifrån ett sådant perspektiv, innebär verkligen något mycket mer än att "ånyo uttrycka" en mening. Betydelsen av affirmera måste förstås likt en stor scen med stor dramatik där människor kastats än hit och än dit, tvingats genomgå de mest fundamentala kränkanden och tvingats leva under lång tid i gränslandet mellan hopp och förtvivlan. Man är inte seriös mot verkligheten om man i detta ljus inte kan inse, att det finns begrepp och ord som är bättre ägnade respekt och värdighet än franka uttryck.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   20Aug2013 E25 Bild39    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

 

 

Den nuvarande svenska texten tar alldeles märkbart bort meningens emfas — minnet av de lidande offren hedras inte [§§§02]: kungörelsetextens syftesform struntas i [§§§08]. Det enda sättet att få tillbaka engelskans re-affirm är via svenskans åter-bekräfta. Texten ska vara åter har bekräftat.


   SOM VI SER plockas, bit för bit, detalj efter detalj, hela den totala levande bild av verbal dynamik som Förklaringen gestaltar, ner — stycke efter stycke — av denna officiellt svenska underfundiga översättarmentalitet:

 

detaljerna summerar rent ut sagt rena rama skräpet. Rena smörjan.

 

Genomgående slås man av, hur rent ut sagt ytligt och skamlöst oseriöst den svenska texten återspeglar grundformen i ljuset av originaltextens Seriöst Studerade innehåll. Det är bedrövande att läsa den svenska texten i ljuset av den engelska. Originalet återfås alldeles tydligt och uppenbart inte.

 

— Om den Svenska Parlamentarismen nödvändigtvis (Dec2013) vill fortsätta envisas hålla kvar kloakformen med den utpräglat uppenbart svenska primitiva medmänskliga fattningsförmågan, då ska det stå så också — yttranden av princip till jämförelse från folk i Afrika KAN MYCKET bättre [Se Afrikacitatet i artikeln om Islam].

 

 

Ingen människa kan med detta facit veterligt använda den svenska versionen till annat än att vifta undan myggen med.

 

 

 

 

(Ytterligare) Infogningar i den svenska texten som inte finns i originalet:

 

 

Kungörelsen Stycke 6

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

EFTERSOM Medlemmarnas Stater utfäst sig själva att uppnå, i samarbete med Förenta Nationerna, befordrandet av universell respekt för och iakttagande av mänskliga rättigheter och fundamentala friheter,

ENÄR medlemsstaterna åtagit sig att i samverkan med Förenta Nationerna säkerställa allmän och effektiv respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

 

 

 

Det är förnämligt om Sverige vill ta på sin del, att lägga på ett extra kol i arbetet med att säkerställa allmän och effektiv respekt för människovärdet. Ingen skugga må falla över ett sådant berömvärt initiativ:

 

Praktiken 2013 visar — emellertid speciellt för Sveriges del, Statsförvaltningens inrättningar Explicit — att Rättighetsförklaringen med dess innehåll, dess relaterade beskrivning, eller alls över huvud taget, fortfarande verkar vara ett rudimentärt okänt ämnesområde i Sverige.

 

Se även ExempelVakthavande1996.

 

Förklaringen är (i dag 1996) praktiskt taget okänd i vardagen bland människorna i bygden. Jämför Artikel 20 Relaterat [Demokratibegreppet] och DIKTATUREN I EUROPA 2013.

— Vad , exakt, var det du sa du hade förstått i Förklaringen sa du? Visa.

 

ExempelVakthavande

Eller, för att tala med dagens språk 1996, som en vakthavande polisman uttrycker saken på frågan om han känner till deklarationen om de mänskliga rättigheterna och var man närmast kan läsa om dem:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   5Jul2012 E14 Bild135    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

 

 

— Det är ingenting som vi sysslar med dagligen, hör efter på biblioteket.

 

TESTA SJÄLV ATT RINGA UPP LOKALPOLISEN OCH FRÅGA.

— »Mitt konstapelexemplar» uppfattade först inte ämnet, utan trodde frågan gällde skatteärenden. Var beredd på den typen. Min fråga:

— Hej. Vet du var man närmast kan få reda på eller läsa om innehållet i deklarationen om mänskliga rättigheter?

   Jämför Kungörelsen §§§08: ”... varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke ...”.

 

 

Något secure eller något effective ingår heller inte i detta stycke. (Den svenska översättningen avspeglar något slags akademisk huggsexa).

   I engelskan har orden foundational och fundamental en gemensam svensk synonym som grundläggande. Ordet Grundläggande har emellertid också (och i det mesta av det vardagliga språkbruket) sin nära engelska form som basic. För att inte missa en entydig och klar återkoppling till den engelska originaltexten bör vi alltså använda ordet fundamental i stället för grundläggande. Ordet (Begreppet) ska vara fundamentala.

 

 

 

Kungörelsen Stycke 7

ALLMÄN FÖRSTÅELSE

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

EFTERSOM en allmän förståelse av dessa rättigheter och friheter är av den allra största betydelse för den fulla klarheten i denna utfästelse,

ENÄR en gemensam uppfattning av dessa fri- och rättigheters innebörd är av största betydelse för uppfyllandet av detta åtagande,

 

 

 

Viktigare än en gemensam uppfattning (a common idea, a general opinion) är en allmän förståelse (a common understanding). Medan den förra avser en grupp i stort, avser den senare den viktiga länk som hela Förklaringen bygger på och som stycket ovan avser att vända sig till. Nämligen till den enskilda människan [i ständigt understruken åminnelse av §§§02 (Artikel 4) (Diktaturen i Europa 2013)] och hennes talang för vett (understandingi Sverige tydligen noll). Stycket ovan, avser tydligt att Introducera Förklaringens Grundläggande Motiv, nämligen att i kraft av de trettio artiklarna eftersträva målet att uppnå den allmänna förståelse common understanding som åsyftas i "pledg'en" [§§§01], [§§§07]. Första delen av den svenska översättningen avspeglar uppenbarligen inte det. Originalet kan heller inte fås tillbaka genom nuvarande svensk text. Texten måste i stället lyda en allmän förståelse analogt med engelskans a common understanding (självklart).


   Nyckeldelen i den andra delen, är (uppenbarligen) ordet pledge som används i betydelserna löfte, pantsätta, förbinda, förplikta, lova, utlova, utfästa, svärja. Ordet åtagande har motsvarande engelskans commitment, undertaking, engagement [åta(ga) sig, undertake, engage to]. Att utfästa sig (till) något, innebär detsamma som att föresätta sig att uppnå ett mål, ett slags trohetsed eller trohetslöfte mot någonting man (starkt) tror på. Den som kallar detta för "ett åtagande", har (uppenbarligen) ännu en del att lära beträffande trons=övertygelsens kraft — en egenskap Sverige och Svenska Folket garanterat INTE har utmärkt sig för: Jämför Historien Bakom; I landet Sverige verkar främsta föresatsen vara att avliva fredliga existenser (Våldsvägrarens Rätt). Från svenska till engelska kommer vi genom utfästelse till pledge. Helt säkert. Ordet ska vara utfästelse.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   20Aug2013 E25 Bild82    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

 

 

Den nuvarande officiella svenska översättningen visar sig alltså — återigen, och sett till summans sammanhang — en ren bedrövelse. Från en kraftfull och lysande verbal framtoning, den engelska originaltexten, förvandlas hela den ursprungliga gestalten i Förklaringen till något slags »refererande citat» som referenten (rapportören, Sverige) på intet sätt själv [§§§08] tycks delaktig i.

 

— Översättarreferenten håller för tillfället, som det ser ut, mest på med att proppa i sig allehanda detaljer från något speciellt festligt dukat bord, i stället för att lyssna till Deklarationens innehåll. Den praktiska effekten visar sig: noll engagemang; noll empati; polis, åklagare, domare, allmänhet [Våldsvägrarens existensrätt]; Sverige har utvecklat en förbannad myndighetsledd våldspöbel mot fredliga: ren förbannad jävla uppvisad ondska.

 

   Jämför exempel med skolklass på besök i rättegångssal med åtal mot våldsvägrare. Åklagaren faller ut i anklagande, utropande, ton mot våldsvägraren (Leksands Tingsätt våren 1974):

Hur skulle det vara om alla gjorde som du!

   Sveriges Rättsutövande Empati för fredliga människors rätt som våldtas offentligt är inte att ta miste på.

 

Det är givet, att den svenska översättningen med dessa preferenser inte kan förstås på annat sätt än som ett föremål bakom glasdörrar på ett museum som olika studiegrupper kan ha som resmål för att då och då besöka och beskåda (Godkänt av Sveriges Regering).

 

I praktisk mening och användbarhet, är den svenska översättningen uppenbart komplett stendöd. Finns ingen som helst förankring i begreppens relaterbarhet mot originalet.

— Vi studerar flera exempel:

 

 

 

Kungörelsen Stycke 8

Now, therefore,

   The General Assembly,

   Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

KUNGÖR Nu, och därför, GeneralFörsamlingen,

denna Universella Deklaration (Förklaring) av Mänskliga Rättigheter som en gemensam norm för uppnåendet hos alla folk och alla nationer, att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande, både bland människorna i Medlemmarnas Stater dem själva och bland människorna i länderna under deras domsrätt.

KUNGÖR GENERALFÖRSAMLINGEN

denna ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA såsom en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer, på det att varje individ och varje samhällsorgan med denna förklaring i åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och uppfostran befordra respekten för dessa fri- och rättigheter

samt genom framstegsfrämjande inhemska och internationella åtgärder

säkerställa deras allmänna och verksamma erkännande och tillämpning

såväl bland folken i medlemsstaterna som bland folken i områden under deras överhöghet.

 

 

 

I engelskan används specifikt ordet common för att beskriva betydelsen av begreppet allmän. Ordet Universal har en mera vid innebörd, och denna bör också återspeglas i den svenska texten. Deklarationen är Universell. Inget annat. Ordet ska vara Universella.

   Orden norm (engelskans standard) och riktlinje (engelskans guiding principle) har inte riktigt samma innebörd. Medan norm avser en strängare innebörd, utgör riktlinje mera en rekommenderande och svagare betydelse. Standard of achievment (for all people) avser en fast preferens (tekniskt: en TOLK; ett precisionsinstrument som används för att precisionsinställa/justera en verkstadsmaskin) för uppnåendet av ett mål, medan begreppet riktlinje utgör en lösare och mindre preciserad beskrivning. För att återfå engelskans begrepp måste ordet norm användas.

   Som i de övriga delarna med shall ger även här den svenska textens en undermålig innebörd åt den officiella textens mening. Detta understryks ytterligare av orden to the end som innebörd ett starkt och eftertryckligt ställningstagande (till sista blodsdroppen, till slutet, till all menings slut). Ordet är ska.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  2Okt2010 E9 Bild RV7    20Aug2013 E25 Bild7 · Nikon D90

 

 

 

   I begreppet undervisning ingår (självklart) uppfostran, eftersom undervisningen utgår från givna normer (lärosystem) vilka förutsätter ett hörsammande. Uppfostran (skolning) och undervisning (handledning) kan alltså förstås som synonymer. För att inte göra tårta på tårta av den svenska motsvarigheten till engelskans teaching and education synes det alltså mera lämpligt att använda svenskans utbildning för engelskans education. Alltså undervisning och utbildning.

   Det svenska ordet tillämpning har i engelskan sin entydiga motsvarighet som application. Något sådant ord, eller motsvarande begrepp, finns inte med i den engelska texten. Nyckelordet var observance, motsvarande att vara observant, att visa hörsamhet och iakttagande. Föregående ett begrepps tillämpning, måste innebörden praktiseras genom iakttagande, vilket är just vad den officiella texten uttrycker. Texten måste vara erkännande och iakttagande.

   Svenskans överhöghet har i engelskan motsvarigheterna supremacy, sovereignty, suzerainty. Ordet var emellertid jurisdiction och vilket begrepp avser former för rättsskipning, analogt myndigheter som utövar och gör anspråk på domsrätt, domvärjo, rätts-skipningsområde, domsaga. Begreppet överhöghet är ett relativt begrepp och tillämpas även av stater som inte erkänner människovärdets respekt (Sverige .. 2013). Med begreppet domsrätt ges kopplingen mera analog till Deklarationens intentioner, att endast i erkännande av grundläggande fri och rättigheter tillerkänna en stat dess lagliga former. Därmed fås också engelskans ursprungliga ord tillbaka.

 

 

 

 

ARBITRARY

godtycklig, egenmäktig, självsvåldig, egensinnig

INTERFERENCE

interferens; störning, intrång, ingrepp, (angrepp), inbrytning, inblandning

 

 

 

 

ARBITRARY

godtycklig, egenmäktig, självsvåldig, egensinnig

Hur formulerar vi bäst engelskans motsvarighet till arbitrary? Detta ord förekommer på fyra ställen i de trettio artiklarna (A9, A12, A15, A17), och det rör i samtliga fall olika former av kränkanden.

   Om vi jämför kontrastverkan i orden godtycklig och självsvåldig ser vi att de närmast förefaller vara vandras motsatser, åtminstone kan vi finna flera direkta exempel på det. Godtycke, är allt möjligt vi kan göra inom den respektabla samvarons ramar. Vi kan välja godtyckligt, bestämma godtyckligt, dvs utan någon restriktion till något speciellt. Självsvåld, däremot, innefattar bilden av en scen där aktören befinner sig utanför ramarna för den respektabla samvarons råmärken. Allt självsvåld är förkastligt (om det inte är uppenbart resultat av påtvingad vanmakt, i så fall kan självsvåldet förstås som spontant, naturligt självförsvar), och likaså allt egensinne och varje form av egenmäktighet (ändå ligger det som en del av vår natur, att tex ta maten vi äter, eller att tycka att maten smakar förfärligt gott, alltsammans exempel på egensinnen och egenmäktigheter, i de aktuella fallen exakt eggen till det tillåtna, jämför även Artikel 29 [RelateradA29]) .

   Med denna analys blir valet av svensk motsvarighet till engelskans arbitrary självskrivet som självsvåldig(t), analogt med egenmäktigt och egensinnigt. Av dessa ord är självsvåldig det allra starkaste, men kan vi finna vidare belägg för hur att välja orden? Jämför

 

ingen får egenmäktigt berövas sin egendom

ingen får självsvåldigt berövas sin egendom

ingen får egensinnigt berövas sin egendom

 

Om vi rent allmänt betraktar begreppens förankring i exemplet ingen får egenmäktigt berövas sin egendom har vi ordet egenmäktigt som själva ramen omkring den person, historia och handling som självsvåldigt iscensätter själva handlingen. Vi kan inte med samma innebörd (vi kastar om referenserna) säga att vi har ordet självsvåldigt som själva ramen omkring den person, historia och handling som egenmäktigt iscensätter handlingen, ty egenmakt beskriver föremålet för ett område, en domän, ett territorium om vi så vill, medan självsvåld (med synonym självrådighet) beskriver föremålet för ett iscensättande av en handling. En självsvåldig handling behöver inte alls förutsätta någon föregiven egenmakt, utan kan till exempel vara resultat av en ren desperat despotism, alltså i stort sett en förvirrad (förblindad) och utslagen människa som genomför olika slags aktioner utan minsta idé om några syften för egenmakt. Egenmakt är själva "boken", självsvåldet själva "bokens innehåll". Förklaringen är ägnad att beskriva bokens innehåll, inte boken som sådan, hur den ser ut eller vilka kvaliteter den har. Och därmed är valet av självsvåldig givet — inte därför att egenmäktigt är sämre, utan för att självsvåldigt är mera beskrivande.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   16emJun2013 E18 Bild5    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

 

 

egenmäktig självsvåldig egensinnig självrådig

egensinnig självsvåldig envis

självsvåldig oregerlig självrådig egensinnig

 

INTERFERENCE

interferens; störning, intrång, ingrepp, (angrepp), inbrytning, inblandning

På samma sätt kan vi i Deklarationens djupa mening finna den motsvarande svenska formen till engelskans interference som ordet intrång.

— Synonymen ingrepp (eller inblandning) beskriver ramen för handlingen, medan ordet intrång mera exakt gestaltar själva den konkreta handlingen

— själva den punkt i historien, där sfären för rätten till den egna integriteten är genombruten; För att kunna genomföra ingrepp i denna sfär, måste först ett intrång ha genomförts; intrång är primärform, ingrepp sekundärform.

 

 

 

 

ARTIKEL 19 [‡]

RELATERAD GENOMGÅNG

Artikel 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar frihet att åberopa meningar utan intrång och att söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

 

Hur ska man formulera Article 19 på svenska, så att det — i enlighet med Deklarationens intentioner §§§[01] §§§[06] §§§[07] §§§[08] — träffar så rikt som möjligt?

 

OPINION

   En mening innefattar såväl en Uppfattning, som en åsikt, en litterär framställning, en deklarerad idé, ett framställt åberopande, med flera möjliga alternativ. Ordet Mening, innefattar med andra ord den fulla rikedom som det motsvarande ordet opinion gestaltar i engelskan, och torde därmed vara den enda rättvisa översättningsformen.

   De svenska begreppen — yttrandefrihet och åsiktsfrihet — har ingen innebörd utan en åberopad mening och betydelse. Dessa begrepp är alltså, i förhållande till just mening och uttryck, sekundära begrepp. De utsäger inte sakens primära för människan betydande grundval, ehuru grundvalen är just mening och uttryck. En helt annan form finner sitt forum, om vi i stället för åsiktsfrihet och yttrandefrihet säger, frihet i mening och uttryck. Denna översättning blir (därmed) också direkt utläsbar från svenskan till engelskans motsvarande freedom of opinion and expression. Meningen ska vara frihet i mening och uttryck.

 

INFORMATION

Detta synnerligen mångtydiga begrepp som innefattar allt mellan himmel och jord, hur syntetiserar man det på ett förnämligt sätt?

   Med-delande. Att dela med sig av sin egen mening, sitt eget meningsgörande, eller att ta del av andras med-delande. Alltså allt som rör upplysningar, underrättelser, uppgifter, orienteringar, kunskaper, analyser, synteser, promemorior, anteckningar, noteringar, artiklar, essäer… allt över huvud taget som kan rinna ut ur en tänkande människas sinne. Meddelande; Information; Meddelande.

   Om vi granskar ordet upplysning, strängt, som aspirant för engelskans information kan vi utan svårigheter finna exempel på meddelanden som definitivt inte utgör upplysningar. Jämför: »Lyd Mig». Huruvida ett meddelande kan förstås som "upplysning" eller inte, är relativt till den person som tar emot meddelande(n) och dennes egna individuella preferenser. Ett och samma meddelande kan förorsaka helt diametrala reaktioner beroende på i vilka sammanhang innehållet uppfattas (olika för olika personer). Alltså är det väsentliga i sammanhanget inte ordet eller begreppet "upplysning", utan i stället (självklart) meddelande(n). För att koppla begreppets klarhet och vidd i avseende på Artikelns tillämpliga mening, bör vi alltså använda ordet meddelande för information i detta sammanhang. Ordet ska vara meddelande (starkast, rikast) eller information (svagast, fattigast).


HOLD OPINIONS WITHOUT INTERFERENCE

En person som stillatigande innehar eller inhyser meningar, åsikter, uppfattningar, har ingen koppling till det efterföljande without interference, utan intrång. Intrånget, dess grund och mening, förutsätter att uppfattningen, meningen, först måste åberopas, analogt göras känd för gärningsmannen. Den som tiger (är in-aktiv), som inte låter höra sin mening, har ingen koppling till den här artikeln, den gäller specifikt för människor och historier där meningar åberopas. Det är alltså själva den aktiva komponenten — åberopandet — som är viktig att framhäva här: åberopa meningar utan intrång. Att sätta in ordet hysa = inneha i detta sammanhang, är verkligen att dra ur kontakten till strömmen i artikelns mening. Se vidare nedan.

   Engelskans hold är synnerligen mångtydigt och används i många olika sammanhang. I Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (1994) upptas en hel trespaltig sida med exempel, dock inget direkt kopplat till åberopa. En verbalsynonym till åberopa i detta sammanhang, är emellertid ordet hävda och vars betydelseform bland annat är hålla — med synonymen försvara, upprätthålla. Och därmed är vägen etymologiskt klar till engelskans hold från svenskans åberopa.

åberopa — hävda, framhålla, göra gällande, understryka, föra, betona, upprätthålla, inhysa, underhålla, fullfölja, anse, ha …

Om vi studerar dessa betydelser och synonymer (vilka arrangerats medvetet på ett speciellt sätt), ser vi att det föreligger en viss skillnad mellan orden längst fram och dem längst bak. Nämligen att de förra är aktiva (offensiva), hävdande, åberopande, offensiva, medan de senare är passiva (defensiva), penetrerande, konserverande, defensiva. Meningen måste vara åberopa (eller göra gällande) meningar utan intrång (hold opinions without interference).

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   16emJun2013 E18 Bild126    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90 — SANNINGSBEGREPPETLAGEN OCH LAGBEGREPPET

 

 

 

Artikel 20 [‡]

SVERIGES OCH EUROPAS ATTACK PÅ FREDLIGA MÄNNISKORS EXISTENSRÄTT — Artikel 20 Vinjett:

Demokratibegreppet | Våldsvägrarens Rätt | Våldsvägrarens Existensrätt | Beskrivning Artikel 20

RELATERAD GENOMGÅNG

 

Förklaringens Hjärta:

ARTIKEL 20

1.  Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

Var och en har rätt till frihet att få delta i att få ägna sig åt fredlig samling och association (förening)

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

Everyone has the right to independency=freedom of peaceful intercourse=assembly and thought=association; nearest English from the translated Swedish.

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

Everyone has the right to freedom as to peaceful meetings and associations; nearest English from the translated Swedish.

2. No one may be compelled to belong to an association.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.

No one ought to be compelled to belong to an association.

 

Norstedts uppslagsböcker [NOSSEO] [NOSESO]:

oberoende  I  s independence  II  adj  independent [av of]; vara~ äv. stand on one’s own [two] feet (legs), be one’s own master  III adv, ~ independent[ly] of;

independence s  1  oberoende, oavhängighet, självständighet; frihet;

assembly 1 sammanträde, sammankomst, möte, freedom of ~ mötesfrihet, 2 [för]samling, sällskap;

samvaro being together, time together, relations, intercourse, get-together, den dagliga ~n daily intercourse, gemensam ~ convival gatherings ..

intercourse 1 umgänge, gemenskap, förbindelse

association [eng.] 1 förenande, förening, sammanslutning, förbund, sällskap, samfund, 2 förbindelse, umgänge, samröre, 3 association, tankeförbindelse, samband, anknytning.

OXFORD DICTIONARY (Encarta99),

association .. a mental connection between ideas.

The Concise Oxford Dictionary,  9th Edition. Oxford University Press.

Närmare det svenska ordet tanke än så kommer vi knappast, om ämnet gäller grundläggande mänskliga rättigheter.

Demokratibegreppet

Som omnämns på flera ställen i webbkällan nedan, är ”freedom of peaceful assembly” något mera än den (s)vaga översättningen fredlig mötesfrihet

fredlig mötesfrihet associerar inte direkt till vardagligt föreningsoberoende [”freedom of”] umgänge: folk som fredade går omkring/vistas på trottoarer, vilket ändå är, eller får förstås vara, den mänskliga rättighetsförklaringens uppenbarliga avsikt att framhäva: demokratins grundval med fria val under mänskliga rättigheter

 

Artikel 20 är tydligen central, avgörande för definitionen av demokratin som grundbegrepp i människovärdets obrutna, kontinuerliga icke intrångsrelaterade erkännande:

 

DEMOKRATI är

fria val under mänskliga rättigheter — inte under tillhyggesöverheter

Jämför: Regeringskansliets Dekal, och vad den står för

— Sveriges dödspsykning av våldsvägrare under 1900-talet; Europas Diktatur

 

Därmed kan termen, ordet, frasen och begreppet POLITIK underkastas samma procedur:

 

POLITIK är

öppna, fria, diskussioner (om statsförvaltning) under mänskliga rättigheter — inte under pistolhot

Jämför: Regeringskansliets Dekal, och vad den står för

— Sveriges dödspsykning av våldsvägrare under 1900-talet; Europas Diktatur

 

— den frasen, fredlig mötesfrihet, avspeglar inte DEN MÖJLIGA MESTA STYRKAN, den mest belysande, avgörande framtoningen i den grundläggande mänskliga rättighet som är avgörande för demokratins utveckling (webbkällan nedan omnämner den detaljen på flera ställen) och därmed de civiliserade samhällenas blotta existens; Nyckelfrasen i svensk språkmening är uppenbarligen fredlig samvaro — mötesfrihetens grund, inte mötesfriheten som sådan (som i så fall skulle vara ett utlovat privilegium från någon överhet, vilket inte är fallet); Ämnet gällde basen, fundamentet och hjärtat i demokratin såsom grundad på respekt för mänskliga rättigheter, vare sig reguljärt föreningsbaserad samvaro, eller spontana sammankomster — möten — mellan människor generellt på alla möjliga platser där det vardagliga medmänskliga umgänget är och tillåter vara föremål för människans fria, oberoende, individuella upplevande och genomlevande. Översättningsformen ovan i (1.) är därmed utomordentligt väl relaterad. Vidare beskrivning följer längre ner.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   2Okt2010 E9 Bild RV7 —  20Aug2013 E25 Bild39 · Nikon D90

 

 

 

Webbreferens 2013, se

ODIHR — GUIDELINES ON FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY — Freedom of Peaceful Assembly, 2007

http://www.osce.org/odihr/24523

— Ovanstående relaterade (nedan) översättning ansluter också relaterat meningsmässigt till källan ovan specifikt i ”oberoende” enligt (s20) :

”This emphasizes that any right to assemble is underpinned by a more fundamental freedom, the essence of which is that it should be enjoyed without interference.4”, analogt meningsmässigt, just sett från den enskilda individens sida som deltar i den fredliga samvaron: oberoende: utan tvång, utan intrång, av egen fri vilja: utan påtryckning;

”As such, freedom of assembly is of fundamental importance for the personal development, dignity, and fulfilment of every individual and the progress and welfare of society.10”: Exakt.

— Notera ”frihet i fråga om”, eng. »as to», eller »in concern of»; originaltexten innehåller ingen sådan meningsform.

— Den mänskliga Rätten till fredlig samvaro är en ExistensRättsArtikel, ingen MötesFrihetsArtikel.

VåldsvägrarensRättArtikel 20 Relaterat

Artikel 20 utsäger i klartext:

 

Ingen stat, nation, inrättning eller annan sammanslutning får avkräva

— redovisning från, intvinga i förhör, våldsvägrare

— fredliga människor som lever, umgås och existerar fredligt, med fredliga synsätt och fredliga verksamheter

— enbart på grund av våldsvägran: fredliga människor har rätt att existera fredligt utan intrång, insyn eller skyldighet att redovisa den fredliga existensen inför andra människor (Artikel 1: allas lika värde och rätt): fredsrätten, rätten till fredlig samvaro och tanke, är grundläggande för hela samhällsbildningen.

— Respekteras inte den rätten, utvecklas motsvarande VÅLD; artikel 20 uttrycker följaktligen en form av dynamisk estetik; harmonibevarande (bevarande av skönhet, hälsa, sundhet: kunskap), och konsekvenserna av oaktsamhet.

— Det är också precis västerlandets tillhyggesstyrda statsskicks tilltag: olika tilläggsartiklar poppar strax upp som upphäver fridsrätten »då lagutövningen och statsmakten så kräver det». Därmed har Artikel 20, helt, förlorat sin betydelse, mist sitt erkännande. Vidare i DIKTATUREN I EUROPA 2013.

Fridsrättigheten gäller alltid — den får = KAN aldrig urståndsättas, inte av något stat, nation, församlig, förening, sammanslutning eller annan mänskligt påkommen inrättning — vilket uppenbarligen innebär att blotta möjligheten för någon inbrytning med parentesbildning från inträngande överhöghetsförklaringar — specifika statsförklaringar typ Europas Högsta Råd eller liknande fullkomlig diktaturfestlig paradsmörja, sammanslutningar som inte är associerade — inte existerar. Källan ovan ger också de aktuella utdragen från de olika statsbildningarna i Världen, just angående friskrivningsparagraferna MOT fridsrätten, som upphäver fridsamhetsrätten. Med andra ord (Elaka Värld 2013): Här ser vi FACIT på hur, varför, och av vilken anledning VÅLDET i västvärlden sprids: Våldsvägrare — helt fredliga människor med garanterad noll hotbild, människor som hunnit utveckla arbetsglädje i mänskligheten men abrupt hindras att fortsätta i den andan, med olika tvång att existensredovisa sig inför tillhyggets olika skrank — dödspsykas av Europas stater, och står därmed helt orepresenterade i de olika lands- och regionparlamenten: befolkningen tillåts inte utveckla ett rättstänkande grundat på obruten, kontinuerlig, varaktig fridsamhetsrespekt: fridsamhetsgrunderna körs över, betrampas, vandaliseras, vanställs, föraktas, bespottas, behånas, öppet: befolkningen indoktrineras att underställa sig tillhyggesinrättningar, att SÅ lyda Herrefolket också fortsättningsvis med början runt 1870 i Europa. Så tillväxer våldet.

— Det är tydligen ingen privat personlig åsikt utan ett rent välgrundat väl relaterbart konstaterande.

 

BeskrivningArt20

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   16emJun2013 E18 Bild119    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

 

 

Prepositionen of  (med tillsyftningen på freedom) har här innebörden att få delta i eller/och att få ägna sig åt. Vi återkommer vidare till denna detalj längre fram.

 

Preposition kallas ordformer av typen  av  med  för    till  ur  via  som(rel. pron.) ...

:

”(lat. praeposi’tio, av praepo’nere, sätta framför), partikel, som anger ett visst slags förhållande mellan ett verb l. ett nomen [gemensamt namn på substantiv (ting-ord) och adjektiv (är-ord)] och ett (annat) nomen, där detta ej sker blott genom kasusböjning l. ordställning; jfr tvivla på något — betvivla något ...” [BKL IX sp566];

— kasus, gen. ordböjningar, ofta med substantiv-adjektiv som blir adjektiv-substantiv [skön, skönhet; oändlig, oändlighet].

 

I och med att engelskans association även har betydelsen av tanke, samband, anknytning — vilket äger uppenbarlig och meningsfull koppling till sakens innehåll — bildar tydligen den engelska grundtexten en synnerlig kraftfull syntes av de olika sätt på vilken rätten till den fredliga samvarons olika former här får sitt tydliga uttryck och sin tydliga förklaring. Rätten, avser alltså inte enbart att beskriva och förtydliga själva formerna för hur människor med människorättens sanktion får umgås i en förening eller en organisation, utan även det sätt på vilket dylika tillställningar tillerkänns den enskilda människans värdighet. Hur förankrar man det i svenskan?

   En fredlig samling (peaceful assembly) är rudimentärt — genom alla människans möjliga naturåskådningar — den enskilda människan tillsammans med den natur, de grunder, principer och sammanhang som betingar hennes egen formexistens, hennes egen rättmätiga meditation över de lagar och principer som styr hennes kropp och tanke (Individens tro, religion, verklighetsuppfattning). Denna grundform kommer sedan till uttryck genom ett vidare mönster då individen deltar i en grupp för att diskutera, analysera, fördjupa och utveckla tankar och erfarenheter i ämnet. Individens rättmätighet avspeglar gruppens rättmätighet, och därmed kan vi också säga att den fredliga tanken — individens samlade begrepp om lagen och ordningen

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

är ekvivalent med,  innefattar, den fredliga sammanslutningen, föreningen och organisationen. Alltså inbegripet alla möjliga former av sammankomster, möten, föreningar och tillställningar där människor umgås; enskilt, privat, eller i grupp.

   Därmed har peaceful association fått sin samlande syntes analog med svenskans fredlig (eller fredsam) tanke. Förklaringen (Deklarationen) är inte ägnad att redogöra för byggnader (»föreningsfrihet») och mängder (»mötesfrihet»), utan att klargöra människans grundläggande fri och rättigheter att existera utan intrång [§§§02].

 

— Det har ingen betydelse hur knäpp eller idiotisk man själv anser att en grupp människors beteenden är i deras egen förening. Så länge de inte stör andra, är de i sin absolut fulla rätt att göra precis vad de vill (till exempel dansa nakna framför Brasan i Hemtältet och ropa Halleluja med händerna i vädret, vilket KAN uppröra många) och förutsatt att brott mot Förklaringen inte är uppenbart.

Ytterligare exempel ges längre fram.

 

Mänskliga rättigheter: Naturligt härledningsbara medfödda egenskaper

Freedom of 

Om vi nu söker en optimal form för engelskans freedom of i förening med den fredliga tankens föremål, finner vi att en användning av ordet frihet ger mindre styrka i sakernas sammanhang än ordet oberoende.

   Hur så?

   Låt oss betrakta alternativen nedan.

 

Var och en har rätt till frihet i fredlig samvaro och tanke

Var och en har rätt till oberoende i fredlig samvaro och tanke

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   17Jun2013 E22 Bild50    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

 

 

   Bägge dessa former uttrycker (naturligtvis) en och samma sak. Emellertid, inom den fredliga samvarons ramar [SANNINGSBEGREPPET — kunskapen är fridsamhetsgrundad] [LAGEN] [Artikel 6],

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

ligger redan formen för frihet [”Sanningen ska göra er fria”].

 

Notera att Jesuscitatet ovan (Sanningen ska göra er fria) INTE beror på att den här framställningen avspeglar eller bottnar i någon religiös åskådning. Se vidare i SANNINGENS FILOSOFI om ej redan bekant.

 

— Med det relaterade sammanhanget ovan framstår mänskliga rättigheter som exceptionellt väl relaterbara naturligt härledningsbara egenskaper i människonaturen: egenskaper som människan kan upptäcka som naturligt inneboende egenskaper enbart i kraft av Sanningsbegreppet med Lagen och Lagbegreppet, som människan kan härleda, som människans kan förklara, påvisa, relatera, förstå och begripa in i minsta detalj. Statsbildningar — människoskapelser — har ingen som helst del i det — naturgrunder.

— Se vidare mera utförligt från Artikel 20 Relaterat.

 

Nämligen som fundamentet till själva den fredliga samvarons idé. Att säga att man har frihet inom friheten, förefaller föga upplysande. Mera ägnat sakens kärna, är i stället att understryka, att var och en inom den fredliga formens ramar (inom frihetens ramar), förvisso också har rätt till oberoende.

 

Dvs, ingen är a priori (som någon slags föregiven självklarhet) tvungen att vara undergiven en grupps eller förenings idéer inom den aktuella samlingen, utan var och en har självklart rätt att förhålla sig oberoende till olika former av strömningar och uttryck: alltså utan påtryckning=FrihetMot. Ingen får tvingas till något.

 

Dvs, analogt att uttrycka en egen valfrihet. Den mest övergripande "samlingen" är, nämligen, samhället i stort med alla dess komplicerade nät av verksamheter och överbyggnader i meningars göranden och låtanden.

 

Greppet med oberoende har också en vidare förgrening som visar oss en intressant och avgörande lingvistisk aspekt. Låt oss betrakta exemplet nedan,

 

Var och en har rätt till oberoende (i) fredlig samvaro och tanke

 

   Det är naturligtvis så, att rätten till oberoende inte enbart gäller i fråga om fredliga möten och föreningar, utan även oberoende av (sådana) »fredliga möten» och föreningar: auktoriteten som bestämmer vad som är vad är du. Ingen annan. Bägge dessa former ingår i den enskildes rätt. Och bägge dess former går att utläsa av engelskans Everyone has the right to freedom of  (att få delta i, att få ägna sig åt). Med andra ord både med och utan (i)-parentesen.

 

Ersätter vi "oberoende" med "frihet", kan meningen inte uttydas med (i)-parentesen utelämnad (Syntaxen förloras).

 

Var och en har rätt till frihet fredlig samvaro och tanke; CorruptSwedish

 

Vilket visar oss att ordet frihet här är begränsat i användningen (men nödvändigtvis inte i innebörden) till meningens formmässiga syntax.

   Det intressanta med den här (i)-meningen och ordet oberoende, är nu att meningen utan (i)-parentesen kan förstås med exakt innebörd (i)-parentesen inkluderad enligt

 

Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke

 

Vilket är exakt vad den engelska formen utsäger.

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

Exakt. Ingen är förpliktigad till någonting, vare sig inom fredliga samkväm, eller i avseende på fredliga samkväms existens över huvud taget — om samkvämen ALLS kan förstås »fredliga». För att understryka detta, finns i artikeln uppenbarligen en efterföljande punkt som säger, att du på inget som helst sätt behöver vara med i någon förening, inte alls över huvud taget (vi återkommer till denna detalj senare).

   Som vi ser, är/framstår Förklaringen enormt avancerad. Den är oantastlig, suverän.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 19Sep2010 E8 Bild63 · Nikon D90

 

 

 

Om man med utgångspunkt från den nuvarande svenska formen,

 

Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar

 

eftersöker en disputerbar argumentform mot bakgrund av det ovan sagda, ser vi här alldeles tydligt att formuleringen gestaltar en märkbar luddighet och konturlöshet, närmast en »stadgeform avsedd för politiska möten». Alltså möten där man inte använder vapen, utgjuter blod, eller på annat sätt gör någon fysiskt illa — men där man i lönndom, obehindrat, med fördel kan dödspsyka våldsvägrare typ Sverige under 1900-talet. Den kraftfullhet som finns i den engelska ursprungstexten, har här gått helt förlorad.

 

Något "i fråga om" existerar f.ö. inte i Förklaringen. Innebörden av begreppet frihet som ett hänsyftningsbegrepp, blir med den svenska översättningen absurd mot Förklaringens intentioner. I fråga om — beträffande concerning — avspeglar ett godtycke, ett odefinierat (tanke-) rum av oklara begrepp. Men, som vi har sett, ingenting sådant existerar i Förklaringen. Hänsyftningsformen i fråga med avseende på ingår över huvud taget inte i Förklaringens grammatikaliska syntax

 

— inte i denna artikel och inte i någon annan heller, inledningen innefattad. Och ska av samma skäl heller inte återfinnas i den svenska texten.

 

   Den nuvarande officiella svenska formen i Förklaringen utsäger i stort sett, att beträffande fredliga möten, har man rätt att bruka sin frihet i vilken som helst utsträckning och omfattning. Möjligheten till fel och kontradiktorisk dubbeltolkning är uppenbar. Till exempel att bestämma över andra enskilda individer (under förutsättning att syftet är vällovligt, dvs fredligt). Nyckelbegreppen var i sammanhanget, enligt engelskan, här frihet att få delta i och frihet att få ägna sig åt, analogt motsvarande prepositionen (freedom) of. Artikel 20 har ingenting med något utropande om/av någon obetingad frihet inom fredliga möten att göra — som om någon Moderator skulle hålla uppsikt över MötesFörsamlingen och Bestämma/Ingripa i Yttrandeformerna. Vilket också understryks av den efterföljande punkten,

 

2. No one may be compelled to belong to an association.

Ingen får tvingas tillhöra en förening.


Lägger vi, till detta att engelskans No one may avser ett strängt ställningstagande [§§§02] till skillnad från en mera önskande formell hållning av formen May no one motsvarande svenskans Ingen må eller Måtte ingen eller Ingen bör, finner vi att den nuvarande svenska översättningen i artikelns summa blir totalt förkastlig;

 

Ingen tvingas att tillhöra en sammanslutning.

 

Tillsammans med möjligheten till fel och dubbeltolkningen i artikelns punkt 1, blir denna mening i punkt 2 en enhet som knappast upplyser någon enda svenskfödd människans anlete.

 

·          Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar

·          Ingen må tvingas tillhöra en förening.

·          Hela artikelns ursprungliga lyskraft är här totalt utsläckt.

 

Jämför den sammanfattande och verbalt — lingvistiskt korrekta, väl och grundligt relaterade som ovan — argumentgrundade syntesen av artiklarna 19 och 20:

 

Everyone has the right to freedom

 

·          of opinion and expression (A19)

·          of peaceful assembly and association (A20)

·          Var och en har rätt till oberoende / frihet / självständighet

·          (i) mening och uttryck

·          (i) fredlig samvaro och tanke

·          Den nuvarande svenska versionen klarar inte av att framhålla denna snäva, klara och tydliga syntes. Se från Artikel 20 Relaterat, om ej redan bekant.

 

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 2Okt2010 E9 BildG7 · Nikon D90 — §§§08

 

Till särskilt minne av de avlidna våldsvägrare som dödspsykats av Europas allmänhet med polis, åklagare och domare som ledande pöbel under 1900-talet, och som aldrig fick tillfället att åtnjuta rätten att arbeta med de egna fritt valda arbetsuppgifterna till mänsklighetens bästa. De har ingen annan — hedrande — minnesplats i världen än här.

 

 

ARTIKEL 23 [‡]

RELATERAD GENOMGÅNG

Article 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

1. Var och en har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och fördelaktiga arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.

1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

2. Var och en, utan åtskillnad, har rätt till lika lön för lika arbete.

2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplement, if necessary, by other means of social protection.

3. Var och en som arbetar har rätt till rättvis och fördelaktig ersättning som tillförsäkrar honom själv och hans familj en existens värdig mänsklig dignitet, och komplettering, om nödvändigt, genom andra former för socialt skydd.

3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

4. Var och en har rätt att bilda och gå med i fackföreningar till skydd för hans intressen.

4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.

 

Tillfredsställande — fördelaktiga, gynnsamma

Begreppet tillfredsställande, med bisynonymen nöjaktighet, förekommer över huvud taget inte i Förklaringen.

   Varför inte? Därför — tydligen — att dylika begrepp innefattar tankebanor där det förekommer ett godtycke. Vilket just var vad ämnet var ägnat att göra rent hus med [§§§07].

 

I den svenska nuvarande (1996|2013) officiella versionen av Förklaringen förekommer tillfredsställande på två olika ställen.

 

23.1   Var och en har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.

23.3   Var och en, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.

 

VEM bestämmer tillfredsställande?

Arbetstagaren, ingen annan, avgör fördelaktigheten i detaljer som rör jobb och anställning. Ingen annan. Tänk inte ens tanken. Rättigheten är arbetstagarens, inget tillfälle för arbetsgivaren att diktera villkor.

 

Bilden ENLIGT NUVARANDE OFFICIELLA SVENSKA ÖVERSÄTTNING AV RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN 1948 frammanas spontant, av en översittarhet som sitter i ett palats med utsikt över den arbetande underheten och självsvåldigt bestämmer preferenserna — Med stöd i Sveriges Officiella Förklaring.

   Det finns ingenting sådant i Förklaringen. Ordet är favourable, som betyder fördelaktig, god, gynnsam, bra, lovande, positiv. Den nuvarande översättningen är direkt nedskrivande mot Förklaringens avsikter, och måste därför självklart korrigeras.

 

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 2Okt2010 E9 BildR9 · Nikon D90

 

Till särskilt minne av de avlidna våldsvägrare som dödspsykats av Europas allmänhet med polis, åklagare och domare som ledande pöbel under 1900-talet, och som aldrig fick tillfället att åtnjuta rätten att arbeta med de egna fritt valda arbetsuppgifterna till mänsklighetens bästa. De har ingen annan — hedrande — minnesplats i världen än här.

 

 

ARTIKEL 27 [‡]

RELATERAD GENOMGÅNG

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv, att glädjas åt humaniora och att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta.

1. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

 

humaniora arts subjects [NOSSEO]

 

Enjoj the Arts — »Njuta av konsten»

The arts betyder i engelskan

 

visual arts, literature, poetry, performing arts, music, dance, magic, theatre, film, creative writing .., ref.

@INTERNET Wikipedia The arts [2013-12-23]

http://en.wikipedia.org/wiki/The_arts

 

detsamma som humaniora i allmänhet. Dvs, i stort sett allting som rör det som människan lagt sin hand vid inom beaktandet av värdighet, respekt, förmågan till skapande, intelligens och skarpsinne.

 

Litteratur, bilder, byggnader, skulpturer, teknik, dramatik…

[Art + Music + Theatre + ...]

 

Bilden — via den nuvarande svenska översättningen — frammanas spontant, av en ström (märkvärdiga) personer som defilerar förbi olika slags tavlor, skulpturer och märkvärdiga tingestar. Begreppet konst är fortfarande (1996|2013) någonting av en spektakulär kuliss för mer eller mindre tvivelaktiga utövare och beundrare (översättaren tillåter att man driver med denne här: meningen grundas på viss erfarenhet). Folk i gemen har föga eller ingen kontakt med kulturen på den nivån. Säg i stället litteratur, konst, teknik och (skönheten eller magin i) vetenskap i allmänhet så blir bilden strax en annan (Jämför filmen Ironman 2008). Var och en har rätt att känna glädje i det. Vi behöver bara erinra om tillståndet i Kambodja i det förflutna, för att ha exempel på att denna glädje ingalunda behöver berusa människor a priori (utan vidare). Eller, mera komplicerat, barn eller ungdomar som förbannas av sin förälder för att de upplever glädjen i The Arts. Det finns exempel på sådant också: har man inte sett det, kan man inte tro det. Var och en har rätt att glädjas åt humaniora.

   Den nuvarande svenska översättningen måste ändras.

 

 

 

 

ARTIKEL §§§08 29 [‡]

RELATERAD GENOMGÅNG

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.

Inledning

Ursäkta:

— STATEN Sverige/Europa premierar tydligt moraliskt/etiskt/tekniskt förståndsunderutvecklade personer i statsförvaltningens olika besättningar

— det är personer som inte varken kan relatera innehållet eller förstår innehållet eller kan acceptera innehållet i Förklaringen, personer som i förståndsnivån står kvar på Sveriges Allmänna Folkliga Nivå 1934 i förhållandet till Tyskland: utpräglade Herrefolksattityder med tillhörande praktiserad advokatyr, särskilt i fridsrättsärenden (Artikel 20): ”Föranleder ingen åtgärd”

— som menar, låter förstå, att SAMHÄLLET SKA FOSTRA MÄNNISKAN, dvs., de själva är berättigade att utöva sin Herrefolksöverhet mot Underheten — då det uttryckligen i rättighetsförklaringens grundläggande kungörelse understryks PER INDIVID §§§01 att

 

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, ...

 

[NOSESO]

duty  plikt, skyldighet; tjänst, tjänstgöring, åliggande, uppgift; uppdrag, göromål

OXFORD DICTIONARY (Encarta99),

duty 1 a  a moral or legal obligation; a responsibility (his duty to report). b the binding force of what is right (strong sence of duty). c what is required of one (do one’s duty) ...”

The Concise Oxford Dictionary,  9th Edition. Oxford University Press.

 

 

Jämför Sverige: JK, RÅ, JO, HD, … Artikel 20; Det är Landets Högsta Rättsutövande Ämbeten som — fegt — gömmer sig bakom egna friskrivningsklausuler som gör det omöjligt att kommunicera hörsammande, iakttagande och främst befrämjande av grundläggande mänskliga rättigheter med nämnda; det är typformen för diktaturens rättsutövande personligt tillsatta centralnästen: ”Föranleder ingen åtgärd”; Våldskulturens Pentagon; helt fullständigt komplett omöjligt att få fram ett enda ord till STÖD för Förklaringen.

 

 

NOTERA DEN SPECIFIKT SVENSKA FOLKMENTALITETENS ASSOCIERADE IDÉ OM ORDET plikt: du skall lyda överheten: inpiskat specifikt SVENSKT uppförandemönster mellan överhet/underhet — speciellt, särskilt understruket under Hitlertiden (1934-) som fortfarande bär tydliga spår i svensk statsförvaltning 2013 FÖR HELA SVERIGE SOM LAND; Jämför utdragen från Boken HEDER OCH SAMVETE (Om Sverige under andra världskriget): den (redan då) utpräglade ynkedomen Sverige och »Sveriges Folk» — nu återigen med möjlighet att visa framfötterna. I engelskan finns — garanterat — inte den referensen, inte den kopplingen, inte den associationen.

— Om inte annat (Svenska Folkets grundläggande okunnighet i SYFTESFORMERNA): gå tillbaka till Kungörelsen i styckena 1-8: LÄS och begrunda, om ej redan bekant.

 

Samhället är redan förverkligat med ett sådant erkännande. Resten är bara formaliteter: politisk demokrati [Se särskilt i Demokratibegreppet]: förvaltningsteknik: tekniskt kunnande och byggande. Kort sagt naturvetenskapliga detaljer. Samhället är/ska vara människovärdets erkännande. Det är alldeles uppenbart den enkla historiebilden som flödar ur Artikel 20 specifikt.

— Den uteslutande enda, och inget annat än uteslutande enda »plikt» du/jag har mot våra medmänniskor är just iakttagandet av allas lika värde och rätt (Artikel 1) med den grundläggande fridsrätten (Artikel 20) — och tillhörande övriga i UDHR1948, och allt det som hör dit (vidare nedan med vardagliga exempel). Den som vill FÖRSÖKA inbilla dig/mig annat, företräder garanterat INTE någon fridsamhetsgrund: sanningsbegreppet, lagen och lagens innebörd.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

   I klartext — som kan relateras utomordentligt väl, in i varje minsta detalj:

Ingen människa har några egentliga förpliktelser mot »Samhället» — och inte heller, egentligen mot något alls över huvudtaget: vi har endast »förpliktigande» försåvitt vi erkänner något visst motsvarande iakttagande, och då en viss MORALISK skyldighet att efterkomma det vi erkänt: grundläggande mänskliga rättigheter. Vi har ingen skyldighet mot något »samhälle» — men väl mot den SAMVARO i fredlig mening som alla människor har rätt att förverkliga som sin egen lokalt folkliga kultur. Ingen människa har någon skyldighet mot samhälleliga inrättningar: det är de samhälleliga inrättningarna som besitter skyldigheten att efterkomma och hörsamma respekten för och befordrandet av grundläggande mänskliga rättigheter — och tillse att samhällsbygget, statsförvaltningen, förlöper efter den mallen §§§08.

Sanningsbegreppet ställer oss mot väggen i ett visst avseende: vi kan inte framställa, associera, formulera, åberopa, påpeka, hävda eller på annat sätt medvetande- eller förståndsgöra en mening, ett påstående, om vi JUST inte får uttala/tänka meningen: vissheten i ATT bruka förståndsförmågan TVINGAR oss att underge ett visst erkännande. Nämligen just åt vissheten; sanningsbegreppet.

— Därmed »har vi gått i fällan»: vi är med blotta erkännandet av vårt eget hävdande (vissheten i det) följaktligen SKYLDIGA = förbundna — »dutiserade» Artikel 29 — att visa hörsamhet mot innehållet: respekten för allas lika värde och rätt [VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt]: samhällsbyggets grundval (Artikel 20, RelateratArt20): demokratin som fria val under mänskliga rättigheter.

— Observera att det alltså gäller oberoende av om en person/stat erkänner eller inte erkänner Förklaringen: det föreligger Redan en skyldighet försåvitt personen/staten ALLS brukar HÄVD; den som inte vill klargöra sig i ämnet, företräder alldeles tydligt INTE en demokratisk existensuppfattning.

   Underskatta med andra ord inte din egen förmåga att, så, avslöja en parts avsikter; ytterst enkel match — och samtidigt ytterst obehagligt: den som blir avslöjad uppvisar (inte sällan) ursinne, raseri:

— det KAN bli farligt för dig om du inte är beredd på det värsta; speciellt människor i grupp med invanda vanföreställningar är speciellt obehagliga att försöka tala tillrätta: pöbeln drar sig inte för att försöka »hämnas» genom att anställa lögner, förtal och misskrediteranden, allt för att söka återvinna »den forna ställningen»: du blir en pest ibland dessa, och de kommer att göra allt som står i deras makt för att försöka göra sig av med dig.

— Alltsammans tecknar en inneboende, konsekvensmässig, naturlig lagform som det blir omöjligt att frigöra sig ifrån. Det är precis som i fallet med BIN och Myror och andra mera primitiva: HUR ger sig självt förutsatt man är uppmärksam på den redan serverade naturharmonin.

— Så: Vad får då förstås med ”plikter mot samhället i vilk ..” i UDHR1948Art29? Naturrätten avgör:

   Vi studerar det.

 

Exempel på mönsterformer i naturligt integrerade lärosystem:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   30Maj2009 E1 Bild MaskrosBi7;Maskros2_17  · Nikon D90

 

NATUREXEMPEL PÅ FREDLIG HARMONISK SAMVARO UTAN INBLANDNING AV SVENSKA STATEN — matematiskt medfödda naturbegåvningar

 Se även i MATEMATIKEN FRÅN BÖRJAN. Om BIN har viss medfödd matematisk begåvning, hur mycket mera inte människan? Etablerade Exempel? Visa. Jag ser inget.

— De enda naturexempel, vad vi vet, Svenska Staten FÖREFALLER KUNNA uppvisa är att understryka sin redan folkligt utspottade uppfattning: sånt där skit.

 

RELATERAD GENOMGÅNG

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.

 

Which är ett interrogativt pronomen (»hänvisningsSubstantiv-Adjektiv») med betydelsen vilken, vilket, vilka. Låt oss analysera detta efter de två enda möjliga alternativen.

 

A  Var och en har plikter mot samhället i vilket ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

B  Var och en har plikter mot samhället i vilka ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

 

Om hänsyftningen är på samhället har det disputerande argumentet ingen grund i nämnda plikter, endast i samhället. I denna form är samhället primärform, plikter sekundärform. Men det alternativet fråntar också nyckelordet plikter dess tydliga ställning.

 

[NOSESO]

duty  plikt, skyldighet; tjänst, tjänstgöring, åliggande, uppgift; uppdrag, göromål

OXFORD DICTIONARY (Encarta99),

duty 1 a  a moral or legal obligation; a responsibility (his duty to report). b the binding force of what is right (strong sence of duty). c what is required of one (do one’s duty) ...”

The Concise Oxford Dictionary,  9th Edition. Oxford University Press.

 

Om hänsyftningen i stället är på plikterna har det disputerande argumentet grund i såväl plikterna som i samhället, ty genom plikternadet som har att beaktas — formas mönstren i samvaron, och dessa mönster utgör just samhället: byggform: tekniska grunder: naturvetenskapliga aspekter: mänskliga rättigheter. Det gör plikterna till primärformen, samhället till sekundärformen.

 

Och alltså är den nuvarande svenska översättningen felaktig:

 

Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.

 

Den tolkningen avspeglar — således (Sveriges Historiskt Berömda i Vanlig Stil) — smygkonster,

 

»Du ska visa dig undergiven Mänskliga Auktoriteter» — typ Tillhyggesinrättningar som kommer med Politisk Propaganda med sådan uppenbar smörja som Folkrätter och Nationer, när ämnet heter Grundläggande Mänskliga Rättigheter — Individrätt:

UDHR148 avhandlar din grundrätt, din medfödda naturrätt, inte statens, inte samhällets, inte folkens.

 

och strider som sådan mot Artikel 30. Deklarationen är inte till för att utropa Samhället som primärform, inte i något avseende, utan för att erkänna principerna för den enskilda människans grundläggande fri och rättigheter som grundval för samhällsbyggen sådan människan är, ställd under stjärnorna (Universal Declaration of Human Rights).

 

Sveriges Officiella roll som uttolkare av Förklaringen har med den tydliga samhälleligt utropade slutklämmen ingen som helst relaterbar representation i det förstånd som erkänner människans individrätt. Den svenska meningen är alldeles tydligt, på punkt efter punkt, genomgående förvanskad och tydligt smyganpassad till Sveriges Befolkning som Fortsatt Lokal Lydregion under Herrefolket 1934-: Samhället Sveriges Redan Etablerade Institutioner. ”En Svensk Tiger” (Omslaget Maria-Pias bok 1991).

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 2Okt2010 E9 BildR13  · Nikon D90

 

 

 

Slutsatsen blir den (allt övrigt fråntaget), att den nuvarande svenska texten inte är möjlig att disputera med det naturrelaterade tänkandets förankring — i det samtidiga medvetandet om människans grundläggande fri och rättigheter [UDHR1948].

 

 

För de efterföljande punkterna till Artikel 29 p.1, är detta desto mer beklämmande som nämnda punkt avser ett ställningstagande för förtydligandet av de efterföljande. Vi återkommer till dessa senare.

 

Vad menas med Artikel 29 p.1?

 

Vad menas med Artikel 29 p.1 — vad får förstås?

   Vad är det för några plikter man förutsätts ha i sin samvaro med andra människor (samhället) och i vilkas beaktande endast och uteslutande endast en människas fulla och totala personliga och individuella utveckling alls kan komma ifråga? Jo, dem och uteslutande endast dem i vilka åtanken om allas lika värde och rätt (Artikel 1) är levande, verksam och aktiv [§§§01].

   Ingalunda är det så, att »samhället» ska stå som någon slags överhet mot någon människa. Ty samhället (staten) är ingenting annat än en produkt av människors intelligens och vilja till organisation — diktaturer innefattat — och denna organisation INOM DEMOKRATIN [Demokratibegreppet] måste därför också utövas tillsammans med den enskilda människan så som den enskilda människan uppfyller sin del mot varje annan medmänniska (Artikel 20). I annat fall måste människan uppfatta sig som undergiven staten, vilket ingalunda är syftet med Förklaringen [Den delen står Platon för med sin Självskrivna Slavhandel]: Det understryks av/genom Artikel 1: alla är födda fria och lika i värde och rätt, oberoende av yttre skillnader — gränser, territorium, stater, språk, ras, hudfärg, kön. Förklaringen måste ses, och förstås, som en helhet, utan inre motsägelser. Ty, i den mening man finner sådana, motsägelser, är meningen och innebörden förverkad, död, finito, ajö.

 

Formella exempel på sådana plikter är de man måste beakta för

 

tillträde till olika tjänsterbehörighet och kompetens:

— behörigheter (utbildning, kompetens), inkluderat särskilda beaktanden och iakttaganden (speciella maskinkunskaper), förutan vilkas speciella hörsammande varken behörigheter eller kompetens kan komma i fråga = noll samhällsbygge;

— Utan de speciella behörighetscertifikaten (teknik, byggnad, konstruktion, undervisning generellt; i allt väsentligen naturvetenskapligt grundade detaljer) förloras meningen i samhällsbygget (statsförvaltningen generellt):

— Det behöver inte vara formella utfärdanden, det kan helt enkelt vara ren (etablerad) betroddhet grundad på erfarenhet. Många olika sätt finns.

 

En optimal utveckling av människans möjligheter: ansvar, omsorg, iakttagande hörsamhet. Det finns ingenting annat. Det finns inga aspekter TYP SAMHÄLLSTJÄNST, allmän LYDNAD eller något annan typisk propagandasmörja som är typisk för STATSDIKTATURER och som direkt associerar till tanke på lydnad eller undergivenhet: det finns ingen rangordning som utpekar överordnad och underordnad i Rättighetsförklaringen 1948: ingen bestämmande överhet; ingen lydande underhet.

 

Ingen inrättning har rätt att inom respekten för mänskliga rättigheter utfärda typ SAMHÄLLSTJÄNST. Dylika parader tillhör diktaturer, inte demokratier.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   2Okt2010 E9 BildR5 — 5Jun2013 E16 Bild51 · Nikon D90

 

 

 

Vi fortsätter på temat ARTIKEL 29 [‡]

 

 

 

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

2.  I utövandet av sina rätter och friheter, får var och en bli föremål endast för sådana begränsningar som betingas av lagen uteslutande i syfte att säkerställa tillbörligt beaktande och respekt för rätter och friheter mot andra och i tillmötesgående av de rimliga anspråken på moral, allmän ordning och allmän välfärd i ett demokratiskt samhälle.

2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter envar underkastas endast sådana inskränkningar som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

3.  Dessa rätter och friheter får i inget fall utövas oförenligt med Förenta Nationernas syften och principer.

3. Dessa fri- och rättigheter i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

 

betinga involve entail, mean, condition, bestämmas av be determined by ...

[NOSSEO]

 

Den nuvarande svenska översättningen, Artikel 29;

2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

 

För det första

Observera, punkt 3, att det inte står foundational statements (motsvarande grundläggande satser), utan att det faktiskt står principles. Medan de senare gott och väl innefattar de förra, behöver de förra ingalunda innefatta de senare — den svenska översättningen är, med tanke på en optimal argumentbas, återigen exemplifierat rent bedrövlig:

 

den svenska översättningen går inte att argumentera rättighetsförklaringen på.

 

För det andra

Inskränkningar som blivit fastställda i lag — Restrictions being established by law:

 

Ingenting sådant finns i Artikel 29 p.2.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   2Okt2010 E9 BildR5 — 5Jun2013 E16 Bild51 · Nikon D90

 

 

 

Be determined by motsvaras analogt av Vara betingad av, se betinga, dvs som bestäms av.

   Det som bestäms av heter på engelska That which is determined by, inte That which has been consolidated (eller stipulated eller established) by.

   Meningen i artikeln, punkt 2, beskriver det fall att en lags förpliktande medför ett särskilt beaktande och som i hänsyn till Förklaringens Respekt också måste tilldelas detta särskilda beaktande. Vilket vill säga, att den aktuella lagen i det aktuella fallet äger legalitet, därför att den är uppställd i syfte att värna eller garantera allmän moral och respekt — som till exempel att man inte för oväsen. Vilket (alltså) inte i sig innebär att det är förbjudet att göra det, men det är inte förenligt med människans fulla möjligheter till respektabel utveckling att göra det — därför att det innebär ett samtidigt berövande av andra människors likaberättigade rätt att utan intrång få utveckla den fredliga tanken — och därmed också belagt med begreppet brottslig gärning, och alltså exempel på en form av begränsning i människans naturliga fri och rättigheter.

 

Andra exempel:

— TIDER måste respekteras då vissa lokaler öppnar/stänger;

— PLATSER måste respekteras typ blomma A är fridlyst här och får inte plockas från markvegetation.

— BILPROVNINGEN är till för trafiksäkerheten, och påpekade fel måste åtgärdas; det finns ingen obetingad frihet att ratta och gasa och växla.

   Och så vidare.

 

   Förklaringen, återigen, är inte uppställd i syfte att förära Sverige tillfället att utropa överhöghet mot den enskilda människan (Inskränkningar som blivit fastställda i lag), och tillfälle att understryka hennes undergivna plats (I uteslutande syfte att trygga). Utan att hjälpa den enskilda människan hitta sin verkliga form i samvaro med andra och i fortsatt bibehållande av ett begrepp om värdighet (Artikel 1).

 

Den svenska översättningen, Artikel 29, innehåller med andra ord tvivelslöst direkta fel:

 

·          begrepp som inte avspeglar originalets betydelse,

·          dubbelbottnade och underförstådda infogningar (som uppvisar tydliga förgreningar i aktuell ordstam med tydligt smyginförda StatsDiktat som ovan): översättning som uppenbarligen HELT saknar Förklaringens förankring.

 

Ytterligare exempel på denna svenska privata kiosk av tydligt privat dikterade statsattribut ges genom styckena till Förklaringens inledning [§§§00], se särskilt genomgången från KungörelsensInledning.

 

Europas Allmänna Brott mot Mänskligheten

GENERELLT OM ARTIKEL 29 PUNKT 2möjligheten att upphäva rättigheterna

 

2.  I utövandet av sina rätter och friheter, får var och en bli föremål endast för sådana begränsningar som betingas av lagen uteslutande i syfte att säkerställa tillbörligt beaktande och respekt för rätter och friheter mot andra och i tillmötesgående av de rimliga anspråken på moral, allmän ordning och allmän välfärd i ett demokratiskt samhälle.

 

Med andra ord: ingen inskränkning alls i de mänskliga rättigheterna.

— PONERA BLOTTA MÖJLIGHETEN att någon AUKTORITET vid något enda tillfälle skulle kunna åberopa TYP ”rätt att upphäva rättigheten den och den”;

gäller uppenbarligen INTE rättigheten som ANNAT än EN UTLOVAD, UTDELAD TIDSBEGRÄNSAD REGEL (Regeringskansliets Diktatpropaganda) från någon överordnad (Svenska Staten) mot någon underordnad (Dig/Mig).

Förklaringen från 1948 innehåller ingenting sådant: Inte på någon som helst punkt: inte i något som helst avseende: Se ovan utförligt från Relaterad Genomgång. Istället fastslås klart och tydligt, i två separata klara satsbilder:

 

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Var och en är berättigad till en social och internationell ordning i vilken rätterna och friheterna framställda i denna Förklaring kan bli fullt förverkligade.

 

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.

 

 

— UPPHÄVANDE av mänskliga rättigheter — om så bara för en enda sekund — betyder med ovanstående lydelse SAMMA SOM BROTT. Det finns ingen myndighet, inrättning, kraft i Universum som har RÄTT att bryta giltigheten i eller av mänskliga rättigheter, av exakt samma Rätt och Kraft och Skäl som att densamma inte KAN bryta giltigheten av elektricitet [DEEP] och gravitation [GRIP]: naturkrafter med tillhörande brottskonsekvenser.

— Det betyder att varje Stat som ens ids försöka redan från ruta ett är KÖRD.

— Jämför Regeringskansliets Propaganda som förefaller »människorättsvänlig», men som är fullproppad med ”Internationella KonventionsFriskrivningar” som i grunden upphäver mänskliga rättigheter såsom MEDFÖDDA — ur Naturen reguljärt härledningsbara [Mänskliga rättigheter: Naturligt härledningsbara medfödda egenskaper] — EGENSKAPER (Artikel 20 Relaterat) [Demokratibegreppet] och istället benämner dem ”SKAPELSER AV REGERINGAR” (Gud: Det här är värre än under Inkvisitionstiden år 1311): utdelade regler [‡0] [‡1] [‡2]. Läs: Diktatur. .

— Se citatexempel i Regeringskansliets Diktatpropaganda om Mänskliga Rättigheter.

 

Avslutning Relaterad Genomgång

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   2Okt2010 E9 BildR25 — 16Jun2013 E17 Bild21 · Nikon D90

 

 

AVSLUTNING RELATERAD GENOMGÅNG

 

DE OVAN BESKRIVNA exemplen [RelateradGenomgång] utgör de mest väsentliga delarna i motiveringen till en uppenbart akut krävande nyordning av den svenska översättningen.

   Som vidare exempel på översättningens formdelar, ges motiveringen nedan i samband med Artikel 1 beträffande det enklare ordbruket "rätt" i stället för "rätter".

 

Kommentarer till de övriga artiklarnas motsvarande svenska text (översättningen), har med de redan framvisade exemplen synts överflödiga och har därför (tills vidare) utelämnats.

 

 

 

 

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

 

 

 

Att hålla på sin rätt, att vara i sin fulla rätt, om rätt ska vara rätt, med flera. I alla dessa exempel använder vi i svenskan ordet rätt med en grammatikalisk singularisform (entalsform). Med "rätt" menar vi då ett övergripande begrepp som gäller "alla möjliga rätter". I engelskan finner vi (därför) också motvarigheterna till ordet rätt ovan som en pluralisform, nämligen engelskans rights; assert one's rights, be within one's rights, by rights.

   Rättigheter, rätt, och rätter, hör med andra ord ihop totalt under det enkla och gemensamma taket rights motsvarande svenskans rätt. Det som människan besitter sin naturliga rätt i, nämligen att födas på en plats, att leva på en plats, att vara utrustad med sinnesförmögenheter och därmed förknippade former för uttryck (gestaltning) och kommunikation, det är alltsammans grundläggande (fundamentala) former för människans lika rätt och värde gentemot varje annan sin medmänniska. Vågen ska (även inom de mänskliga samhällena med deras lagar och ordningar, inte enbart sett i förhållandet mellan individ och kosmos) väga jämnt och till ingens fördel. Alla besitter samma rätt: All of us, are within equal rights.

 

Specifikt för Artikel 1 angående valet av värde snarare än värdighet, se särskilt den relaterade beskrivningen med den specifikt (redan väletablerade) svenska språkformen i VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt. Se även här i Värdet.

 

 

Ovanstående relaterad lingvistiska (etymologiska) genomgång har här genomgåtts för de mest centralt framstående angelägna delarna. Då, därmed, principen bör stå klar med översättningens intentioner, kan läsaren (förmodligen) själv sluta sig till resten, och försåvitt oklarheter skulle finnas i de delar som (här) explicit inte har redovisats.

 

   Efterföljande del nedan visar Rättighetsförklaringen 1948 i sammanställd, översatt och länkad totalform.

 

 

 

UDHR10Dec1948 — Alla30ArtiklarnaRelateradGenomgångINTRODUKTIONEN TILL GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:   2Okt2010 E9 BildR25 — 16emJun2013 E18 Bild8 · Nikon D90

 

 

FÖRKLARINGEN TILL DE UNIVERSELLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA — Människans fria gata

ALLA 30 ARTIKLARNA

ALL 30 ARTICLES WITH THE Preambling EIGHT PARAGRAPHS P1-8 IN UDHR10Dec1948 Resolution 217[A]

med inledningen i UDHR10Dec1948:

UNIVERSAL DECLARATION of HUMAN RIGHTS 10 December 1948

 

originalet på engelska                   ENGLISH ORIGINAL

relaterad översättning                        Swedish grammatically related translation — as in P7: ”.. of the greatest importance ..”

officiella översättningen                    THE OFFICIAL SWEDISH TRANSLATIONa regular nightmare compared to the powerful original

 

Addition 14Apr2024

Resolution 217 (Jan2024+) in overviewing details

 

There is apparently not much we can do about this “coincidence”:

Resolution 217(A) UDHR10Dec1948 — this present document: P1-8, A1-30

Resolution 217[h–r/217] 4Jan2024 ¦ The missing proving piece in the Flinders Petrie 1883 measured Cheops Pyramid Puzzle

The full (historical) Resolution 217 (Jan2024+) in overviewing details

GENERAL HUMAN HISTORY EXPLAINED — unless some eminent academia PhD or other can disclaim the concordant provisions

PetriePyramidAngle

but to report its full meaning — and internal connections: the eternal human right recognition issue. Thank you for reading.

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

 

FörklaringenPara3 — FÖRKLA_3.WPS — CD-kopia 070125_0010

 

FÖRKLARINGEN TILL DE UNIVERSELLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA — Människans fria gata

FÖRKLARINGEN

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

 

 

KÄLLOR:

 

Den engelska texten, som är Förklaringens internationella officiella text, är hämtad från en ej angiven källa varifrån kopior delgivits mig av utrikesdepartementets svenska FN-avdelning den 8 oktober 1996.

 

Den kursiverade (här färgmarkerade) svenska texten är den här relaterat intenderade översättningen från källan ovan, vilket begrepp intenderad avser att framställa texten i syntax, omvänd översättbarhet, samt rytmik så långt möjligt analog med den officiella internationella engelska versionens originaltext och dess intentioner och i analogi med den svenska språkform som numera (1996|2013) är bruklig.

 

Den svenska texten med rak stil är hämtad från upplagan 1987 av Brevskolans kurshäfte, och utgör den nuvarande (1996) av den svenska regeringen godkända översättningen av originalet. För att kontrollera denna texts genuinitet, har referensen ovan studerats parallellt med textbilagan till Förklaringen i Amnesty Internationals årsrapport för 1995, där Artikel 16 p.3 skiljer sig i ordet ger mot referensens äger (vilket möjligen bara beror av ett trivialt feltryck). I övrigt råder identiska former.

 

§§§0

THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly

resolution 217 A (111) of

10 december 1948

 

 

 

PREAMBLE

Inledning

§§§0.1

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM igenkännandet/erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

ENÄR erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

§§§0.2

   Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom for fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

EFTERSOM ringaktning och förakt för mänskliga rättigheter har resulterat i barbariska handlingar som har upprört mänsklighetens samvete, och att tillkomsten av en värld i vilken människor ska få åtnjuta frihet i ord och tro och frihet från fruktan och nöd har kungjorts som den högsta strävan för alla folk,

ENÄR ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till barbariska gärningar, som upprört mänsklighetens samvete, och enär skapandet av en värld, där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet samt frihet från fruktan och nöd, kungjorts som folkens högsta strävan,

§§§0.3

   Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

EFTERSOM det är väsentligt, om människan inte ska tvingas ta sin tillflykt till, som en sista utväg, uppror mot tyranni och förtryck, att mänskliga rättigheter skyddas av rättssäkerheten,

ENÄR det är väsentligt för att inte människan skall tvingas att som en sista utväg tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas genom lagens överhöghet,

§§§0.4

   Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

EFTERSOM det är väsentligt att befrämja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

ENÄR det är väsentligt att främja utvecklandet av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

§§§0.5

   Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in the fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men och women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

EFTERSOM folken i Förenta Nationera i Stadgan på nytt har bekräftat sin tro på de fundamentala mänskliga rättigheterna, på värdigheten och värdet i den mänskliga personen och i de lika rättigheterna för män och kvinnor och att de har beslutat att befrämja socialt framåtskridande och bättre levnadsvillkor i vidare frihet,

ENÄR Förenta Nationernas folk i stadgan ånyo uttryckt sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt männens och kvinnornas lika rättigheter, ävensom beslutat främja socialt framåtskridande och bättre levnadsvillkor under större frihet,

§§§0.6

   Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

EFTERSOM Medlemmarnas Stater utfäst sig själva att uppnå, i samarbete med Förenta Nationerna, befordrandet av universell respekt för och iakttagande av mänskliga rättigheter och fundamentala friheter,

ENÄR medlemsstaterna åtagit sig att i samverkan med Förenta Nationerna säkerställa allmän och effektiv respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

§§§0.7

   Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

EFTERSOM en allmän förståelse av dessa rättigheter och friheter är av den allra största betydelse för den fulla klarheten i denna utfästelse,

ENÄR en gemensam uppfattning av dessa fri- och rättigheters innebörd är av största betydelse för uppfyllandet av detta åtagande,

§§§0.8

   Now, therefore,

   The General Assembly,

   Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

KUNGÖR Nu, och därför, GeneralFörsamlingen,

denna Universella Deklaration (Förklaring) av Mänskliga Rättigheter som en gemensam norm för uppnåendet hos alla folk och alla nationer, att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring/Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande, både bland människorna i Medlemmarnas Stater dem själva och bland människorna i länderna under deras domsrätt.

KUNGÖR GENERALFÖRSAMLINGEN

denna ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA såsom en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer, på det att varje individ och varje samhällsorgan må med denna förklaring i åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och uppfostran befordra respekten för dessa fri- och rättigheter

samt genom framstegsfrämjande inhemska och internationella åtgärder säkerställa deras allmänna och verksamma erkännande och tillämpning såväl bland folken i medlemsstaterna som bland folken i områden under deras överhöghet.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  15Jun2013 E16 Bild1 — 2Okt2010 E9 BildR25 · Nikon D90

 

 

Förklaringen 1948UDHR1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights

THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly

resolution 217 A (111) of

10 december 1948

 

 

 

De 30 Artiklarna

 

 

A1

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt [eg. värdighet och rätt(ighet)er]. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

A2

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

   Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Var och en är berättigad till alla de fri och rättigheter som är framställa i denna Förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

   Vidare, ingen åtskillnad får göras på bas av den politiska, juridiska eller internationella status som råder i det land eller territorium till vilket en person tillhör, vare sig det är oberoende, förvaltarskapsområde, icke-självstyrande, eller underställd någon annan begränsning av suveränitet.

Envar är berättigad till alla de fri och rättigheter som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning som intas av det land eller område till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande, eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

A3

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

A4

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former.

Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

A5

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

A6

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Var och en har rätt till erkännande överallt som en person inför lagen.

Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.

A7

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Alla är lika inför lagen och är berättigade utan någon åtskillnad till lika skydd av lagen. Alla är berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i kränkande av denna Förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigad till lika skydd från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

A8

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution of the law.

Var och en har rätt till effektfull hjälp av kompetenta nationella domstolar i handlingar som kränker grundläggande rättigheter tillerkända honom genom lagens författning.

Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar som kränker de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller författning.

A9

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Ingen får utsättas för självsvåldigt arresterande, uppehållande eller landsförvisande.

Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

A10

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Var och en är berättigad i full likställdhet till en rättvis och offentlig prövning av en oberoende och opartisk domstol, i avgörandet av hans rättigheter och åligganden och i varje kriminell anklagelse mot honom.

Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott.

A11

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

1. Var och en anklagad för straffbar gärning har rätt att betraktas som oskyldig tills bevisad skyldig i enlighet med lagen i en offentlig rättegång vid vilken han fått alla garantier nödvändiga för sitt försvar.

1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

2. Ingen får betraktas skyldig till en straffbar överträdelse på grund av en handling eller underlåtenhet som inte var straffbar, under nationell eller internationell lag, vid den tidpunkt då den begicks. Ej heller får ett strängare straff utdömas än det som var tillämpligt vid den tid då den straffbara överträdelsen begicks.

2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

A12

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

A13

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

1. Var och en har rätt att fritt röra sig och vistas inom gränserna för varje Stat.

1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

2. Var och en har rätt att lämna varje land, inkluderat det egna, och att återvända till sitt land.

2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land.

A14

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

1. Var och en har rätt att söka och att åtnjuta i andra länder en fristad från förföljelse.

1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

2. Denna rätt får inte åberopas för det fall där åtal äktligen äger ursprung i icke-politiska brott eller i handlingar oförenliga med Förenta Nationernas syften och principer.

2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på icke-politiska brott eller på handlingar som strida mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

A15

Article 15

1. Everyone has the right to a nationality.

1. Var och en har rätt till en nationalitet.

1. Envar har rätt till en nationalitet.

2. No one shall be arbitrary deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

2. Ingen får självsvåldigt berövas sin nationalitet eller förnekas rätten att ändra sin nationalitet.

2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet.

A16

Article 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

1. Män och kvinnor i vuxen ålder, utan begränsningar hänförbara till ras, nationalitet eller religion, har rätt att gifta sig och bilda en familj. De är berättigade till lika rätter avseende på äktenskap, under äktenskap och vid dess upplösning.

1. Fullvuxna män och kvinnor ha rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap och vid äktenskaps upplösning.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

2. Äktenskap får ingås endast med det fria och fullständiga samtycket mellan de blivande makarna.

2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke.
3. The family is the natural and fundamental group unity of society and is entitled to protection by society and the State.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande gruppenheten i samhället och är berättigad till skydd av samhället och Staten.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger* rätt till skydd från samhället och staten.

*[ger, enl. AMNESTY INTERNATIONAL Årsrapport 1995.s368] (möjl. stavfel)

A17

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

1. Var och en har rätt att äga egendom ensam såväl som i förening med andra.

1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra.

2. No one shall be arbitrary deprived of his property.

2. Ingen får självsvåldigt berövas sin egendom.

2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.

A18

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Var och en har rätt till frihet i tanke, samvete och religion; denna rätt inkluderar frihet att ändra sin religion eller tro, och frihet, antingen ensam eller i samvaro med andra och offentligt eller privat, att uppenbara sin religion eller tro i undervisning, utövande, andakt och iakttagande.

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

A19Art19

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar frihet att åberopa meningar utan intrång och att söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

A20Art20

Article 20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

2. No one may be compelled to belong to an association.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.

A21

Article 21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

1. Var och en har rätt att ta del i sitt lands styrelse, direkt eller genom fritt valda ombud.

1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.

2. Var och en har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet; denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val vilka skall äga rum genom allmän och lika rösträtt och hållas genom hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.

A22

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Var och en, som en medlem av samhället, har rätt till social trygghet och är berättigad att tillerkännas, genom nationella insatser och internationellt samarbete och i enlighet med organisation och resurser i varje Stat, de ekonomiska, sociala och kulturella rätter som är oundgängliga för hans värdighet och den fria utvecklingen av hans personlighet.

Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som äro oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser.

A23Art23

Article 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

1. Var och en har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och fördelaktiga arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.

1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

2. Var och en, utan åtskillnad, har rätt till lika lön för lika arbete.

2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplement, if necessary, by other means of social protection.

3. Var och en som arbetar har rätt till rättvis och fördelaktig ersättning som tillförsäkrar honom själv och hans familj en existens värdig mänsklig dignitet, och komplettering, om nödvändigt, genom andra former för socialt skydd.

3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

4. Var och en har rätt att bilda och gå med i fackföreningar till skydd för hans intressen.

4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.

A24

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Var och en har rätt till vila och fritid, inkluderat rimlig begränsning av arbetstiden och regelbundna semestrar med bibehållen lön.

Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.

A25

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för hälsa och välbefinnande för honom själv och hans familj, inkluderat mat, kläder, bostad och medicinsk omvårdnad och nödvändiga sociala tjänster, och rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, ofärdighet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter bortom hans kontroll.

1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter över vilka han icke kunnat råda.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

2. Moderskap och barndom är berättigade till särskild omsorg och assistans. Alla barn, vare sig födda inom eller utom äktenskap, skall åtnjuta samma sociala skydd.

2. Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn, vare sig födda inom eller utom äktenskap, skola åtnjuta samma sociala skydd.

A26

Article 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

1. Var och en har rätt till undervisning. Undervisningen ska vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Elementär undervisning ska vara obligatorisk. Teknisk och professionell undervisning ska göras allmänt tillgänglig och högre utbildning ska vara likvärdigt tillgänglig för alla på bas av merit.

1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

2. Undervisningen ska syfta till personlighetens fulla utveckling och till stärkandet av respekt för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter. Den ska befordra förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, folk eller religiösa grupper, och ska främja Förenta Nationernas aktiviteter för bevarandet av fred.

2. Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

3. Föräldrar har en prioriterande rätt att välja den typ av utbildning som ska ges till deras barn.

3. Rätten att välja den undervisning som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.

A27Art27

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv, att glädjas åt humaniora och att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta.

1. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

2. Var och en har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen som härrör från varje vetenskaplig, litterär eller artistisk produktion till vilken han är upphovsman.

2. Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman.

A28

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Var och en är berättigad till en social och internationell ordning i vilken rätterna och friheterna framställda i denna Förklaring kan bli fullt förverkligade.

Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och rättigheter som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverkligas.

A29Art29

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

2.  I utövandet av sina rätter och friheter, får var och en bli föremål endast för sådana begränsningar som betingas av lagen uteslutande i syfte att säkerställa tillbörligt beaktande och respekt för rätter och friheter mot andra och i tillmötesgående av de rimliga anspråken på moral, allmän ordning och allmän välfärd i ett demokratiskt samhälle.

2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

3.  Dessa rätter och friheter får i inget fall utövas oförenligt med Förenta Nationernas syften och principer.

3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

A30

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.

Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

 

 

 

 

 

HISTORIEN BAKOM

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  13Sep2012 E25 Bild141 — 25Maj2013 E9 Bild37 · Nikon D90

 

 

1996XII26

Den bakomliggande historien?

 

Maria-Pia Boëthius HEDER OCH SAMVETE (Norstedts 1991) ger upplysande bidrag.

   Från 1943 inträffade en hastig omsvängning. Maria-Pia skriver: [linjestycket markerar citatblocket]:

 

 

 

SVERIGE UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET — ETT TYSKT LYDRIKE

s126;

”Vid årsskiftet 1942-43 vände andra världskriget. I novem­ber 1942 hade tjugotvå tyska divisioner inneslutits i Stalin­grad i Sovjetunionen. Trots att de tyska trupperna var räddningslöst förlorade förbjöds de av Hitler att kapitulera. Tyskarna förskansade sig i ruinerna av staden Stalingrad och till slut kapitulerade deras general mot Hitlers order. Den andra februari 1943 var den 6: e tyska armen så gott som förintad.

   Och i november 1942 hade de brittiska trupperna beseg­rat tyska armen vid El Alamein i Egypten, vilket hindrade tyskarna att nå Suezkanalen.

   El Alamein och slaget om Stalingrad betraktades som vändpunkterna i andra världskriget. Det blev allt tydligare att Hitler och tyskarna inte skulle vinna kriget.

 

När nazityskarna inte längre var de givna segerherrarna vände Sverige långsamt kappan efter vinden. Nu gällde det att tänka framåt, men inte längre på Sverige som ett lydrike i ett nazityskt Neuropa där det skulle ligga bra till — utan Sverige som ett fritt och demokratiskt land efter de alliera­des seger. Sveriges samvete som nation var hårt belastat av alla medgivanden till Tyskland och av anpassningspolitiken till nazisterna.

   Nu gällde det att återupprätta goda relationer med fram­för allt USA och Storbritannien, att se till handeln med de allierade och tänka på det lockande i att efter kriget få vara med och bygga upp det i ruiner lagda Europa.”,

s144;

”Vi bytte sida och vände kappan efter vinden när krigslyckan vände för nazisterna.”,

s141;

”Jag anser att denna mörkläggningspolitik lyckades under kriget, och vad mera är: jag anser att det även under hela efterkrigstiden förts en mörkläggningspolitik i linje med den som fördes under kriget. Majoriteten av svenska folket har aldrig riktigt fått klart för sig vidden av Sveriges anpassningspolitik under andra världskriget.”,

s140;

”De som till slut räddade Sveriges frihet och oberoende åt oss här i eftervärlden var inte samlingsregeringen och dess anstalter mot demokratin inom landet utan britter, sovjetryssar och amerikaner i strid ute på slagfälten.”,

s142;

”Under kriget fanns en ”Sverigehistoria” i Norge som lät så här: ”Norge blev erövrat av tyskarna på två månader, Danmark över en natt och Sverige per telefon.” ”,

s147;

”Jag har också fått brev från bittra svenskar som påtalat för mig att klart nazianstrukna officerare, poliser och byråkrater i det svenska samhället aldrig någonsin utsattes för räfst eller rättarting. Men hur, har jag då undrat, ska ett land där medlöperi upphöjts till dygd och till och med lag kunna börja göra upp med enskilda individer?”,

s81;

Sverige var det första land som fick kännedom om förintelsen av judar i de tyska koncentrationslägren. Men Sverige valde att tiga.”,

s43;

”Det finns mängder av rapporter om svenskar som vinkar och hejar på tyskarna och kastar in blommor, frukt och choklad i vagnarna, men få rapporter, som jag funnit, om protester.”,

s39;

” ”Herrefolket åkte inte som vi i godsfinkor, de hade förmånen att åka i passagerarvagnar. Jag minns hur de vevade ner rutorna och vinkade åt dem som samlats vid järnvägsstationen och visst fick de hälsningar tillbaka. Men inte från oss, som vistades i godsfinkornas mörker.” ”,

s49;

”De svenska kontrollofficerarna på tågen avgav rapporter. En skrev: ”Den svenska befolkningen var under hela transporten vänlig och förekommande. Överallt vinkade folk och önskade de tyska trupperna lycklig resa. På en station bjöds till och med soldaterna på frukt och choklad.”

   Och: ”Under vissa sträckor blev blommor inkastade i vagnarna. Det vinkades praktiskt taget hela sträckan. På sina håll hälsade arbetare och arbetargrupper påfallande intresserat.” ”,

s11;

”Men framförallt härstammar mitt intresse för Sverige och andra världskriget från samtal med människor runtom i världen, som jag fört på olika resor. Jag kunde inte fatta deras skepsis mot Sverige och Sveriges neutralitetspolitik nu och under andra världskriget. Jag hade motsvarande femma i historia och för allt vad jag visste lyckades Sverige med stor möda klara sig undan tysk ockupation.”,

s106;

”Detta är ingen ärorik tid för den svenska journalistkåren. Att vi hade presscensur är ställt bortom varje tvivel. Och att pressen gick med på att göra sig till verktyg för att själv verkställa censuren gör det bara värre. Pressen samarbetade med makthavarna för att hålla svenska folket i okunnighet.”,

s98;

Under kriget öppnades i Sverige 42 (fyrtiotvå) miljoner brev och 11 (elva) miljoner telefonsamtal avlyssnades.

   Ett statligt organ utsåg 2.100 lokala ortsombud som hade till uppgift att avlyssna opinionsstämningarna bland folket och inrapportera opinionsläget till makthavarna. Det gör ungefär en kontrollant per 3.500 svenskar.” ... ,

 

 

 

CitatKälla: Maria-Pia Boëthius, HEDER OCH SAMVETE (Norstedts 1991)

 

— Jag rekommenderar läsaren, starkt, att skaffa boken: läs den, citera den, erinra den. Boken är på 159 lättlästa sidor med stora bokstäver — vi läser den på 2-4 timmar (grovt 30.000 ord [min 2 ord/S]).

— För oss (födda efter kriget) som vuxit upp helt, fullkomligt, ovetande om Sveriges milt sagt fega, skymfliga och skändliga roll under Hitlertiden, är Maria-Pias bok en förlösande källa till svar på de (ännu 2013) många till synes gåtfulla beteendeformer som uppvisas, speciellt, från de s.k. svenska myndigheternas personämnen: antydan av en omisskännelig underförstådd herrefolksattityd: överhet-underhet. Man blir, tydligen, lik den man inte protesterar mot. På ren svenska: jag älskar dig.

 

Allmänt

Den tyska krigsindustrins väsentliga försörjning -1943: Svenskt SpecialKullager; Svenskt Stål:

Sveriges/Europas Största Stålverk: Domnarvets Jernverk i Borlänge. Hur påverkades lokalbefolkningen?

Jämför Sverige 1996 ”Du kör med det där förbannade människovärdet”.

 

DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN av Förklaringen utgör inget direkt överentusiasmerande exempel på verbal begåvning [RelateradGenomgång]. Det kan vara en sak i sig. Att formen, emellertid, hållits på den nivån nu (1996) i 48 år [65 år 2013] är en annan sak. Textens betydande hållning återspeglar en illa dold föresats att tillkämpa sig ett vidare herravälde med Du Tiger som det mest sevärda i djurparken — Ingen . Mönstret framträder nära nog övertydligt.

 

Från att ha registrerat, förföljt och spärrat in dissidenter efter olika grepp och metoder är det svårt — som också antyds av citatkällans författare ovan — att tänka sig att man hux flux ska få fram ens den mest elementära form för ett genuint och ädelt hörsammande: korrekt rättsutövning. Sverige klarade — tydligen — inte av det, och tiden sedan dess har — analogt — också betingats av exakt samma formella begåvning [Exempel] (Visa att jag har fel, det vore underbart). Detta förklarar mycket av det mönster jag själv sett och iakttagit, men vars gåtor och knutar jag inte förmått genomtränga och upplösa förrän på senare år (1996) [2013 är situationen värre än någonsin, jämför Naturpreferenserna: StatsFröjden]. Mönstret med "Du gör som du blir tillsagd, Sverige är ditt fosterland, och det ska du lyda rullar på: Tig, lyd, ta emot".

 

Med andra ord, inte bara ett kränkande in till märgen av människans värdighet utan, främst, att människorna hålls fångna [Europas Diktaur 2013] i en diktatur av statlig vardagspropaganda, inte bara i Sverige — förment högtstående intelligens, speciellt på det naturvetenskapliga området [CitatSverigesRadioVetandetsVärld1988] — med tvång att lyda ett statsskick som uppenbarligen inte verkar befrämja något annat än det här:

— en speciellt djupgående konserveringsindustri av rudimentär okunnighet om de egna mänskliga rättigheterna. Tänk vad underbart om det kunde visas att jag har fel. Snälla. Please.

 

 

 

Regeringskansliets Diktatpropaganda om Mänskliga Rättigheter

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  1Jun2009 E2 Bild Syren1_1 — 4Jul2012 E13 Bild84 · Nikon D90

 

 

Propagandan i Sverige 2013

 

Vettlöshetens etablerade utbredning:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: 3Jul2012 E12 Bild131 —  20Apr2012  E1  Bild110 · Nikon D90

 

 

Staten/kommunerna sågar 2013 ner naturskogarna GÖRSNYGGA URSKÖNA URGAMLA SKOGSLUNDAR SOM DET VAR EN FRÖJD ATT FÅ RESA IGENOM SPECIELLT PÅ VÅRARNA MEN SOM NU INGEN KOMMER ATT ÅTERSE FÖRRÄN EFTER NÄSTA ISTID i bostadsområdena — ingen information ges — och ersätter naturprakten med något som ser ut som pinkställen för vovvar: enstaka, fristående träd, typ ovan höger: gamla får inte växa tillsammans med unga, får inte skymma varandra: uppenbart och direkt vanvettiga värdesyner/naturvandalisering påtvingas betraktaren.

 

 

Statsunderstödd omfattande naturvandalisering från runt 2010:

Staten attackerar — tydligen — redan naturligt etablerade fridsgrunder, på bred front.

 

Se bilddokumenten från StatsFröjden — bilden ovan höger bara ett exempel.

— Varför? Och varför ingen information?

   Vi VET inte det här, på grund av noll information från Svenska Staten, men det TER sig så i summan av intrycken:

— Regeringskansliets Webbsidor @INTERNET är i ämnet ”mänskliga rättigheter” fulla av PROPAGANDA som påstår ett omfattande nationellt handlingsprogram [SNR]. Man påstår att syftet skulle vara att ”säkerställa mänskliga rättigheter” i något som LIKNAR stycke §§§08 i Kungörelsen 1948: varje organ i samhället, kommuner inkluderat. Wao. Det vore nåt. Det verkar likna den RÄFST och det RÄTTARTING som författaren (med många av oss övriga) efterlyser för Sveriges del i boken HEDER OCH SAMVETE. Ska det börja, nu?

 

 

Att visa blotta ambitionen med ett sådant förnämligt initiativ utan att först ha meddelat ursäkter och utan att ha meddelat upprättelser till de fredliga människors fridsrätt man våldfört sig på, Svenska Staten, under hela 1900-talet, är vad jag har förstått inget annat än en direkt krigsförklaring mot redan väl etablerade naturligt förankrade fridsgrunder: naturattacker på bred front för att också fortsättningsvis försöka hävda StatsDiktaturens Intelligenta Herreöverhet över Naturen: nationell Statlig Satsning för att mota bort det allt växande våldet som Staten ensam bär ansvaret för i sitt utpräglade pacifisthat (Artikel 20 Relaterat, Demokratibegreppet), genom att också bokstavligt sätta igång med att SÅGA ner naturansiktet. Resultat: situationen förvärras ytterligare. Dessa arma stackare till människor har uppenbarligen ingen som helst aning om vad det är de håller på med: omfattande naturvandalisering och naturförstörelse, fridsamhetsutrotning; noll människokunskap: noll naturkunskap. Vanvettet sprider sig. Vänligen visa att jag har fel.

 

Jämför korrekt sätt:

 

RÄTTVISANS GRUNDVAL [§§§01]:

 

Tills de fredliga existenser som dödspsykats av staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning: den utbredningen bara ökar med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt och deras upprättelse och erkännande.

 

 

M.a.o.: Svenska Statens Naturvandalisering från runt 2010 särskilt ser ut att vara ett samtidigt led med statens tydligt desperata, men uppenbart vanvettiga försök att eliminera det (närmast) exploderande våldet genom att också diktera statligt påhittade — inte de verkliga i Förklaringen1948 enligt Relaterad Genomgång — mänskliga rättigheter till kommunerna, se vidare i citaten nedan från Regeringskansliets webbsidor. Det är, möjligen, hela förklaringen bakom de särskilda statligt underhållna naturattacker [Se utförligt från StatsFröjden] som visat sig från runt 2010: uppenbart statligt proklamerat direkt vanvett, i så fall. Därmed:

 

 

OM Regeringskansliets personal och andra på ovan förmodat beskrivbart sätt, i väntan på mer reguljärt upplysande information, vill fortsätta strida mot naturgrunderna, fridsrätten: OK då, tjejer. Då kör vi.

 

 

— Vi skiljer skarpt mellan statsdikterade mänskliga rättigheter — det är typen Regeringskansliets beskrivna mänskliga rättigheter: mänskliga rättigheter som dikterats (citat nedan) av statsmakterna och som utdelas åt mänskligheten från en överhet, staten, mot en underhet, individen, och som ensidigt och egenmäktigt kan upphävas när det passar statsmakterna, och gillas igen när det passar statsmakterna (diktaturer) — och verkliga mänskliga rättigheter: Förklaringen 1948 enligt Relaterad Genomgång — med Demokratibegreppet och Våldsvägrarrätten innefattade; De verkliga mänskliga rättigheterna enligt Förklaringen 1948 är garanterade och säkrade mot varje stats överhet, eller annan inträngande makt eller krafts överinseende, DÄRFÖR att de rättigheterna kan härledas [LAGEN] ur naturgrunderna

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

— dina grundläggande mänskliga rättigheter mot varje åberopande överhet — men som UTÖVER DENNA FRAMSTÄLLNING explicit verkar vara HELT okända som sådana i världen, men som, möjligen, verkar bli väl kända, härmed, tydligen.

— Notera också det specifikt vilseledande SVENSKA statsdikterade begreppet FOLKRÄTT

 

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten.”,

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna [2013-12-27]

 

En mycket viktig del av folkrätten utgörs av de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor.”,

Den svenska termen folkrätt (från tyskans "Völkerrecht") motsvaras av engelskans "public international law" respektive franskans "droit international public".”,

http://www.regeringen.se/sb/d/9193 [2013-12-27]

— Ursäkta särskilt:

— Sedan NÄR har Tyskan saknat Orden för Allmän Internationell Lag? Visa.

 

— Här framgår det tydligt hur staten (Sverige) framhåller statsdikterade mänskliga rättigheter: statsdiktat, mänskliga rättigheter, som är underordnade internationella överenskommelser. Läs: helt intetsägande »mänskliga rättigheter» i praktisk mening: totalt, fullkomligt meningslöst pladder. Rena smörjan; Staten Delar ut när det passar, och drar in när det passar. Det kallas i andra sammanhang: diktatur. Värdelös smörja.

— Verkliga mänskliga rättigheter, Förklaringen1948, har ingen som helst koppling, anknytning, samröre eller beröring med den typen: verkliga mänskliga rättigheter — naturgrundade mänskliga egenskaper som kan härledas ur naturgrunderna [LAGEN] likt elektricitet och gravitation — är överordnade alla, samtliga, människoskapade inrättningar, inte underordnade sådana: dina egna medfödda verkliga mänskliga rättigheter står ÖVER statsbildningarna: ingen kraft finns som kan ta ifrån dig din inneboende värdighet: din inneboende värdighet är oförstörbar. Det du, Regeringskansliet. Det är mer än vad man kan säga om Dig.

— Statsbildningar, grupper, föreningar, organisationer har inget mandat över Förklaringen1948, se särskilt Artikel 30. Rättigheterna i Förklaringen1948 utgör de enda, och uteslutande enda Universellt giltiga verkliga mänskliga rättigheterna, och utan dem, inte alls.

— DÄRFÖR nämligen att dessa, som det har visat sig, är just härledbarautomordentligt väl relaterbara — ur naturgrunderna genom sanningsbegreppet och Lagen och Lagbegreppet: de är naturlagar, krafter, med motsvarande KONSEKVENSKRAFTER, och tydligen som sådana helt okända naturbegrepp, verkliga naturlagar, inom Regeringskansliet, Europadomänen generellt, och tydligen i hela västvärden, med, tydligen, speciell tonvikt lagd på Den Moderna Akademins Lärosystem; Brott mot rättigheterna får speciellt negativa konsekvenser för och i alla samhällsbyggen där brotten verkställs: allmän, ofrånkomlig, obönhörlig våldsutveckling.

— Det finns ingenting sådant som »folkrätt» i någon människorättsligt motsvarande mening; Termen folkrätt är Sveriges/Tysklands statsdikterade beteckning på ALLMÄN INTERNATIONELL LAG: internationella överenskommelser mellan olika stater. Inget annat.

— Märkligt är det att Sverige — återigen, som i övriga exempel i denna framställning — inte kan hantera ordlistan: Kalla allmän internationell lag för allmän internationell lag och sluta upp med att påtvinga orden uppenbart andefattiga, dödfödda, tyska innebörder — »PeopleRight» eller »FolkRight» — de inte besitter: det finns ingenting sådant som »folk-rätt»: blotta antydan andas statsdikterad rasism. Vad kommer härnäst: uppvärmning av gasugnarna igen från 1934? Sverige/Tyskland lär sig aldrig.

 

— Erkänner inte Regeringskansliets Propagandapersonal Förklaringen1948, då ska vi se till att den delen skrivs ut särskilt, tydligt, så att ingen behöver sväva i ovisshet om åsyftningen: framställningen ska vara relaterad, inte dikterad.

 

Ämne: Mänskliga rättigheter. Inte Statliga Herrefasoner.

— Preussen förbjöds efter krigsslutet. Är den på gång nu igen?

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  21Jul2010 E6 Bild26 — 12Sep2012 E28 Bild137 · Nikon D90

 

 

 

Regeringskansliet Sverige, Webbsidorna @INTERNET, uppvisar en högst besynnerlig uppfattning om vad Mänskliga Rättigheter betyder i vardagen (inläggen nedan [— ...] enligt Relaterad genomgång):

— Kanslitexten PÅSTÅR att mänskliga rättigheter respekteras i Sverige: Jämför EUROPAS KONVENTIONSBROTT. Genomgången visar att det påståendet INTE är sant, se särskilt Artikel 20 Relaterat. Utdragen nedan endast bekräftar bilden ytterligare: Kanslipersonalen har uppenbarligen ingen som helst KUNSKAP om vad, exakt, verkliga, sanna, oförstörbara mänskliga rättigheter är för något: personalen kan inte relatera innehållet — oberoende av innehållet i den här framställningen. KillMe: Visa. Artikel 20 Relaterat. Demokratibegreppet. Våldsvägrarens Existensrätt. Sveriges/Europas Konventionsbrott. Diktaturen i Europa 2013.

 

Möjligen snäppet värre än vid tiden för Ludwig Boltzmann:

 

Regeringskansliet: ”Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna”;

— Rättigheterna är medfödda, strängt härledningsbara, naturliga egenskaper som säkerställer att Din värdighet och Din rätt aldrig går förlorad, att den bevaras, kontinuerligt, utan avbrott, utan ingrepp, utan begränsning;

 

Regeringskansliet: ”De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor”;

— Egenskaperna i mänskliga rättigheter DIKTERAR hur staten — människoskapad, timligskall förhålla sig UNDERORDNAD människan försåvitt hennes grundläggande mänskliga rättigheter respekteras: demokratibegreppet (Artikel 20 Relaterad) — naturbildat, evigt, oförstörbart [SANNINGSBEGREPPET med LAGEN OCH LAGENS MENING];

 

 

Vad är mänskliga rättigheter?

Relaterad beskrivning med grund i SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGENS MENING:

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

— Mänskliga rättigheter [‡] är medfödda egenskaper i människans individuella natur. Dessa egenskaper grundlägger LAGARNA för HUR människorna KAN bygga, förvalta, förverkliga och sköta sin samhällskultur i erkännande av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Diktaturstyrda samhällsskick däremot (Sverige/Europa 2013) anser genom tydlig propagandaindoktrinering (Läs Regeringskansliets propagandasidor om Mänskliga Rättigheter, delvis citerade utdrag nedan) att mänskliga rättigheter är REGLER [‡0] [‡1] [‡2] som SKAPATS av olika (tillhygges-) parter, av och för olika anledningar, syften och ändamål.

 

Regeringskansliet Sverige Dec2013:

Regeringskansliets SKAPADE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER delas ut till särskilt lojala av SVENSKA STATEN i sedvanlig 1934-stilbesvarar inte frågan:

 

Rättigheterna tillhör individen och staten ska se till att de respekteras

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor. De mänskliga rättigheterna innebär därför att  statens makt över individen begränsas, och slår samtidigt fast att staten har skyldigheter gentemot individen.”,

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?, datummarkering saknas [27Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragor-svar

 

Relaterad beskrivning med grund i SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGENS MENINGförklarar:

 

— Om det skulle vara så som Regeringskansliet påstår ”Rättigheterna tillhör individen”, i så fall sedan när då?

— Regeringskansliet påstår ju på annat ställe (nedan) ”Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna”.

— OM rättigheterna TILLHÖR individen — eftersom individen föregår staten, även evolutionstekniskt — kan uppenbarligen inte rättigheterna ha ”skapats av staterna”. Alltså är rättigheterna tilldelade individen av staterna, Regeringskansliet.

— Mänskliga rättigheter fungerar inte så.

— På det här sättet fortsätter det: Regeringskansliet företräder ingen relaterande informativ inrättning, utan en dikterande: Personalen kan inte relatera sakinnehållet i mänskliga rättigheter — utan stöd av innehållet i Relaterad Genomgång i den här presentationen. Visa att jag har fel. Please. Snälla.

 

— Diktaturstyrda statsinrättningar — alla i Europa från 1870, se särskilt DIKTATUREN I EUROPA 2013 — försöker tydligen indoktrinera mänskligheten att mänskliga rättigheter är SKAPELSER — inte upptäckta, kunskapsrelaterat insedda, EGENSKAPER I MÄNNISKONATUREN, och som DÄRMED SPECIELLT ger individen OBETINGAD ABSOLUT EXISTENSRÄTT ÖVER STATEN: mänskliga rättigheter garanterar att begreppet STAT är och förblir en mänsklig konstruktion, och som sådan UNDERSTÄLLD, inte överordnad, individens naturgrundade fridsrättArtikel 20 särskilt.

 

Sverige/Europa kan inte erkänna det = välkomna våldsvägrare i parlamenten = polis, åklagare, domare till svars för dödspsykningarna mot våldsvägrare under 1900-talet: etablerad fridsrätt i Europa: slut på våldsutvecklingen.

 

— Regeringskansliets personal lever tydligen fortfarande 2013 i den berömda 1800-talsandan att Människan står som Intelligensens Företräde — inte Naturen. Vänligen Visa Genom Något Enda Konkreta Exempel. Please. Det räcker med ett enda. Jag skulle bli SÅ tacksam för den Upplysningen.

— Informationen, tydligen som det får förstås, på Regeringskansliet går HELT ut på att propagera för just skapelseaspekten, att i grund, när det verkligen gäller, kan staten upphäva mänskliga rättigheter när så statskonventionerna överenskommit om det. Jämför särskilt VÅLDSVÄGRARENS EXISTENSRÄTT [Våldsvägrarens rätt], hur Europa bannlyser representationen av våldsvägrare i de Europeiska samhällena, i de Europeiska parlamenten (Artikel 21) — för att själva inte riskera åtal för slaveri, misshandel (dödspsykningar mot fredliga), generellt brott mot mänskligheten under hela 1900-talet: våldets allmänna orsaker i Europa.

— Observera NOGA, att Sverige/Europa är ett VÄRLDSKONSORTIUM (»modern slavhandelsbas», världsomfattande tillhyggessyndikat som delat upp mänskligheten mellan sig i olika marknadsdomäner — plikt, lydnad, hot — för att suga ut så mycket politisk egenmakt ur populationerna som möjligt: garanterat inte personskapat, utan konsekvensbildad mönsterform [resonansverkan] i vanvettets spår) baserat DELS på den traditionella PAULUS LYDNADSLÄRA (Kristendomen — Paulus missionerade löfte till Världsfurstligheterna att vara Guds utsända Tuktoris mot mänskligheten generellt: lydnad, plikt, överhet) och DELS på den moderna akademins speciella Herrefolksidéer under 1800-talet, [Herrefolksattityden] [HerrefolkscitatetMatematkenI] [HerrefolkscitatetMatematkenII]: statens (A-människornas) allmänt praktiserade rättsöverhet mot speciellt kvinnor, fattiga och våldsvägrare (B-människor), med vidare. Saken går ut på — konsortiets utnyttjande av världssituationen (»spontant konsekvenspolitik») — att hålla mänskligheten fången i OKUNNIGHET: att INTE upplysa individen om dennes egentliga rättigheter [Förklaringen1948], vilket i så fall eliminerar statens självutropade tillhyggesöverhet från (i Europa) 1870.

   Jämför DIKTATUREN I EUROPA 2013.

   Vi återkommer dit — NÄR Sverige inrättar Demokrati, när de fredliga människor som Sverige våldfört sig på fått upprättelse, då, när fredliga människor är välkomna, respekterade, representanter inta bara i sitt lands styrelse (Artikel 21) — var och en; uppenbarligen inte de som har dödspsykats av Svenska Staten under 1900-talet på grund av sin fredliga natur — utan även i det öppna, allmänna boendet. Jämför Statens Pacifisthat.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  1Jun2009 E2 Bild Syren1_1 — 3Jul2012 E12 Bild339 · Nikon D90

 

 

Vem bestämmer vilka de mänskliga rättigheterna är?

Relaterad beskrivning med grund i SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGENS MENING:

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

— Naturen. Se Primitiva Samhällsexempel. Inget annat; Harmonibegrepp; Medfött Tjejvett;

— De mänskliga rättigheterna ÄR tydligen STRÄNGT härledningsbara UR NATURGRUNDERNA. Och därmed lika strängt, extremt djupgående väl relaterbara, in till atomens kärna. Det är INTE ”regler” [‡0] [‡1] [‡2] eller ”skapelser av människor” som statspropagandan försöker diktera saken, se utdrag från Svenska Regeringskansliet nedan.

— Dessa NATURLIGT MEDFÖDDA EGENSKAPER har vid flera (många) tillfällen i människans kulturhistoria ERINRATS, speciellt i samband med uppdagande av djupgående orättvisor. Den för vår del avgörande historien tecknades under andra världskriget (1939-1945). Se särskilt från KUNGÖRELSEN 1948.

Regeringskansliet Sverige Dec2013:

Rättigheterna har skapats gemensamt av staterna, dvs länderna och deras regeringar.”,

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Vem bestämmer vilka de mänskliga rättigheterna är?, datummarkering saknas [27Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragor-svar

 

 

Får rättigheterna begränsas?

Relaterad beskrivning med grund i SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGENS MENING:

 

— Fråga Bina; M.a.o.:

— Glöm det. Aldrig. Relaterat i Mänskliga rättigheter: Naturligt härledningsbara medfödda egenskaper.

— Vi kan, tydligen, lika gärna försöka upphäva, begränsa eller bara påverka gravitationen som verkande naturkraft. No way.

 

— Regeringskansliet däremot (Europas Allmänna Brott mot Mänskligheten) (citat nedan) bara upprepar vad som tidigare RELATERATS i den här framställningen i den nuvarande svenska officiella översättningen av Förklaringen, Europa generellt [Europas Konventionsbrott] [DIKTATUREN I EUROPA 2013] :

 

du gör som du blir tillsagd när Överheten kommer på besök. I övrigt råder Mötesfrihet.

 

— Du känner igen det va? Tänkte väl det.

— Det vore mycket enklare om Regeringskansliet höll sig till den enkla — sanningsenliga — definitionen på Svenska Statens Uppfattning och Mening om Mänskliga Rättigheter 2013, än att ursäkta språkbruket fjanta omkring i tydligt genomskinliga undermeriter inom världssamvetet [‡] med uppenbart hymleri [‡], felaktiga, direkt osakliga påståenden [‡], och uppenbara EuropaDiktat som, tydligen, uppenbarligen och utomordentligt väl relaterbarligen bara går ut på att UNDANHÅLLA människorna KUNSKAPEN om innehållet i deras egen rättmätiga natur [Förklaringen1948]: demokratibegreppet.

 

Regeringskansliet Sverige Dec2013:

Vissa av reglerna om mänskliga rättigheter innehåller emellertid bestämmelser som gör det möjligt för stater att under vissa förutsättningar och på vissa villkor inskränka den enskildes rätt att utöva eller åtnjuta rättigheterna. Det gäller till exempel de olika opinionsfriheterna (tanke-, samvets-, yttrande-, åsikts-, förenings- och församlingsfrihet).”,

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?, datummarkering saknas [27Dec2013]

http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragor-svar

 

Se även begreppet ”regler” i StatspropagandanNationellResning[‡0] [‡1] [‡2].

 

 

Relaterad beskrivning med grund i SANNINGSBEGREPPET och LAGEN OCH LAGENS MENING:

 

— Med andra ord, praktiskt i svensk officiell mening, Regeringskansliets text ovan: mänskliga, naturgrundade, rättigheter i Regeringskansliets mening gäller inte alls: naturgrundade mänskliga rättigheter existerar inte.

;

Påpekande — synpunkt — till REGERINGSKANSLIET med associerade:

 

Tills de fredliga existenser som dödspsykats av Svenska Staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning: den utbredningen bara ökar med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt och deras upprättelse och erkännande.

 

Vi — tydligen alla, samtliga, med Naturgrunderna associerade — accepterar ingen vardagsnazism: förakt för våldsvägran (Artikel 20 Relaterat; Våldsvägrarens rätt) — varken från regeringskansliets sida eller något annat ställe.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  1Jun2009 E2 Bild Syren1_1 — 14Jul2012 E19 Bild142 · Nikon D90

 

 

 

Många (otaliga) liknande jämförande citatutdrag kan (tydligen) göras från Propagandaministeriet Regeringskansliet i ämnet mänskliga rättigheter. Det sagda räcker dock gott och väl för att påvisa PRINCIPEN.

   Se mera direkt i Diktaturen i Europa 2013 hur Sverige sanktionerar Fridsrätten (Artikel 20).

   Ytterligare ett avslutande citat nedan.

 

Statspropagandan Nationell Resning

Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter är regler där det står vilka rättigheter människor har.”, s2ö

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVERIGE — En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/33/ec8c9435.pdf

 

 

— Notera i ljuset av RelateradGenomgång och särskilt i VÄRDEGRUNDERNA — Allas lika värde och rätt att ovanstående ”nationella handlingsplan” alldeles tydligt är en helt MENINGSLÖS handling

EFTERSOM — Diktaturen i Europa 2013 — Sverige med Europa förklarat sig ÖVERORDNAD våldsvägrarens existensrätt för tillfället att Sverige/Europa själv INTE ska kunna ställas till svars för de systematiskt verkställda dödspsykningarna, misshandeln, intrången, kränkningarna. Handlingarna typ ovan är totalt, fullständigt, fullkomligt meningslösa handlingar med noll — ingen — innebörd.

— Upplysningens KRAFT nämligen i ärendet för Regeringskansliets delgrundläggande mänskliga rättigheter (Artikel 20) — existerar inte: Fredsrätten för fredliga, demokratins grundval: parlamentens representation på våldsvägrare: fredliga.

 

Så länge Staten — Europa — inte släpper in, erkänner och respekterar våldsvägran i parlamenten, och därmed ställer till svars de som verkställt brotten mot de människornas existensrätt, erkänner Artikel 20 och slutar med det uppenbara brottet mot Artikel 30 [EUROPAS KONVENTIONSBROTT], och därmed STÄDAR UPP I DE EUROPEISKA RÄTTSUTÖVANDE DOMSTOLARNAS ÖVERTRÄDELSEKLOAKER kommer ingen som helst positiv utveckling alls — inte en enda prick — att se dagens ljus. KillMe: Visa.

— VARFÖR inte då? DÄRFÖR att Fredsrätten (Artikel 20) är en naturlag: den kan härledas [LAGEN] ur naturgrunderna. Ingen ursäkta, jävla statsdikterad regel (se CitatRegeringskansliet).

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

EUROPA: Försök hur mycket DU vill: du hör vad Naturen säger: du kommer inte ur fläcken. Det enda som händer med DINA försök är att situationen bara förvärras ytterligare. Visa att jag har fel.

 

 

 

AvslutningGMR


1996XII17

I ENLIGHET MED FÖRSTA STYCKET §§§01

 

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten i människan är grundvalen för rättvisa

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  17Jun2013  E19   Bild275 — 13Jun2013 E14 Bild28 · Nikon D90

 

 

The END — Always A New Beginning.

 

Den första och främsta föresatsen för samhällets utövande rättsämbeten,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten i människan är grundvalen för frihet, rättvisa och fred,

är att upplysa, vara behjälplig med, samt befordra befrämja och uppmuntra människan med kunskap och vetskap om hennes grundläggande rättigheter.

 

RÄTTVISANS GRUNDVAL:

 

Tills de fredliga existenser som dödspsykats av staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning: den utbredningen bara ökar med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt och deras upprättelse och erkännande.

 

BellDharma2013XII27

 

 

 

 

END.

 

 

 

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F

 

 

 

GMR2014

ämnesrubriker

                      

 

innehåll

          GMR2014

 

                                      GMR 1996 — GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

                                      Inledning till den svenska översättningen av Rättighetsförklaringen 1948:

 

                                      Syftet

 

                                      Svenska översättningen i relaterad genomgång av BMJ

 

                                                         Relaterad Genomgång

 

                                                                            Den svenska översättningen

 

                                                                            Kungörelsens Inledning

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 1

 

                                                                                               Värdet

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 2

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 3

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 4

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 5

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 6

 

                                                                                               ExempelVaktavande1996

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 7

 

                                                                            Kungörelsen Stycke 8

 

                                                                            Artikel 19

 

                                                                            Artikel 20

 

                                                                                               Demokratibegreppet

 

                                                                                               Våldsvägrarens Rätt

 

                                                                                               BeskrivningArt20

 

                                                                                               Till MInne av Våldsvägrare som psykats till döds av Staten