UNIVERSUMS HISTORIA |  MAUNA LOA VARIATIONERNA | 2017I1 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2017-10-27 |  

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

 

| StatNaturPaus201617:  Staten Hindrar Kunskapen a | NATURSKOGEN b | Kalhygget Sverige 2017 c | Motsättningen Stat-Natur d | MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP | MaunaLoaBeviset

Inledande Vinjett:

MAUNA LOAVARIATIONERNA

 

MAUNA LOA VARIATIONERNAS SOMMARTAPP ML¦SD HAR Jan2017 UPPDAGAT DETALJER SOM BEKRÄFTAR HELA FRAMSTÄLLNINGEN I GLOBALRÄKNINGEN MED AGW-BEVISET — SAMT YTTERLIGARE SOM FÖREFALLER »FÖRKLARA I STORT SETT ALLT». Vi studerar detaljerna.

Träd dör över (hela norra) hemisfären i alarmerande omfattning. Mauna Loa Beviset (Feb2017) gör anspråk på att förklara TräddödenDetaljerat hur, varför och i varje detalj — i full bekräftelse av AGW-beviset (2015/16).

 

Vad säger kurvorna? | Träddöden detaljerat | Keelingkurvan |

 

     

 

MaunaLoaBeviset | Trädgödning = Träddöd = entydigt från avskogning | MLF AGW DF | NATURSKOGEN | MaunaLoaVARIATIONERNA 1800 |

1,7ppmvCO2 motsv. 2,2 T12 KGkol/ppmv · 1,7ppmv = 3,75 T12 KGkol per år i markbiomassans NATURSKOGENS genomsnittliga tillväxt/förmultning via Granekvivalenten

MLF(100%: Mauna Loa Funktionen) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industrin 100% = 60%Hav+] 40%LuftMarint) + DF(37%: icke-fossil-CO2)

SD WI nomenklaturen från Long2008 -- SummerDecrease WinterIncrease

 

FÖRSÖK till komprimerad sammanfattning:

MLV-kroppen  : Mauna Loa Variationerna:

   ENBART i kraft av Jordkroppens fysik i vårt Solsystem är det tydligt att SÄSONGSVARIATIONER hos landväxter har funnits så länge det funnits landbaserad markväxtlighet. Med referensvärdet (1812, 284 ppmvCO2) på runt 280 ppmv CO2 atmosfäriskt koldioxidinnehåll, utan vår tids extra atmosfäriska AGW+DF-tillskott (+116¦118ppmv2015), visar Mauna Loa Variationerna som ovan en ursprunglig NATURSKOG DB00 enligt »tidlösa MLV-kroppen»: SDkonstant = ca ±3 ppmvCO2 omkring normalvärdet 284ppmv år 1812 — inte de närmaste 400.000 åren bakåt över 300 ppmv förrän i vår nutid (NASA—Graphic: THE RELENTLESS RISE OF CARBON DIOXIDE). SAMTIDIGT VÄXER TRÄDEN, och därmed MaunaLoaBeviset:

  Ingenting tas från atmosfärens ständigt återkommande konstanta sommartapp SD~6ppmvCO2 till trädens växtkol.

  SD kopplar tydligen långtidsmässigt varken fossilt eller icke-fossilt extra tillkommen atmosfärisk koldioxid.

— Varken havsbiologin eller landbiologin påverkar tydligen SD långtidsmässigt.

   Och så framträder resultatbilden:

   Mauna Loa Variationerna BEVISAR i Jordfysikens egen konstitution i vårt Solsystem ATT det finns ett NaturskogsINDEX som visar att markbiomassa entydigt och obönhörligt uteslutande växer av det egna markkolet:

  Föreställningen att »träd suger luftkol för tillväxt» är en BEVISBART PRIMITIV vanföreställning.

INTE EN ENDA VÄXTEXPERIMENTELL ATOM TAS FRÅN ATMOSFÄREN, säger MaunaLoaBeviset.

Varenda SÅDAN CO2-labbatom — C för sig, O2 för sig — tas BEVISBART från EN URSPRUNGLIGT EXISTERANDE naturskog, genom existerande närluft/mark/vatten vilket som passar växten bäst, beroende på.

   Den här framställningen beskriver detaljerna i bevisningen — kontra etablerade meningar (Syntes).

 

*

Vad säger kurvorna? InlVinj

Vad säger kurvorna? DF = MLF–AGW:

 

 

MLF Mauna Loa Funktionen (Dec2015) är själva den matematiskt inpassade/förlängda funktionskurvan för de idealt utjämnade sanna medelglobala CO2 Mauna Loa värdena (1958-2013) — särskilt noga utprovade mot MLF med total medeltolerans 100,00%. MLF talar om hur framtiden ser ut — om ingen ändring sker. Och hur utvecklingen fortlöpt idealt från början (1812).

— Från AGW-bevisets första del (DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN 2009) identifierades den då här ännu okända MLF med AGW-CO2-kurvan. Atmosfärens CO2-halt förmodades, då, vara exakt samma som det AGW-fossil-CO2 som emitteras globalt av fossilindustrin sedan havet absorberat sin del — se särskilt kvantitativt jämförande värden i Tabell 2 för år 2010 som visar de olika proportionerna.

— Med de begynnande observationerna av trädnekroser (Leaf Scorch 2011; Lavineffekten; Statens miljömord 2013; Träddöden 2015) gjordes en mera noggrann undersökning av Mauna Loa värdenas matchning mot AGW-CO2-kurvan.

— Den undersökningen uppdagade att Mauna Loa värdena INTE RIKTIGT ansluter till AGW-CO2-kurvans utplanande kurvform:

Lavineffekten--exponentialförloppet--tidigast från 1962:

Vad säger kurvorna? -- InlVinj

Mauna Loa värdena följer istället en kurvform som är UTPRÄGLAT EXPONENTIELL från tidigast 1962 [Världshandelsutvecklingen från 1960-talet; AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar; t(AGW)-integralen utförligt]: värdena växer hela tiden accelererat; DET FINNS EN EXTRA TYDLIGT ALARMERANDE VÄXANDE KOMPONENT I ATMOSFÄREN SOM BILDAR MAUNA LOA VÄRDENA TILLSAMMANS MED FOSSILINDUSTRINS tydligen mindre upprörande CO2-UTSLÄPP.

 

— Så framräknandes MLF med resultat i GLOBALRÄKNINGEN som närmast möjliga exakta Mauna Loa-matchning.

— Mera noggranna prövningar och jämförelser med etablerade meningar (Jämförande IPCC-exempel) visade att resultatbilden nu endast bekräftade det redan observerade:

Extrakällan kan helt förklaras av pågående växande avskogningar: DF inkl. återväxtbekämpning.

DF = MLF – AGW. Se även jämförande värden i Tabell 2 för år 2010.

   Etablerat omnämnande saknas helt i någon som helst relaterbar begriplig mening:

 

MLF(100%: Mauna Loa Funktionen) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industrin 100% = 60%Hav+] 40%LuftMarint) + DF(37%: icke-fossil-CO2)

MLF     = AGW + DF ..............................................................  AGW-beviset

MLF     = human emissions + land use — ocean uptake .........    IPCC-samfundet

 

Modern Akademis IPCC-samfund härleder inte naturprocesserna, utan uppfinner dem (Naturen Våldtas):

— 63%AGW-delen i MLF har ingen enkel additiv koppling till något ”–60%-¦”ocean uptake”¦”:

— 63%MLF-LUFT kontra 60%Industri-HAV har ingen direkt känd synbar relaterbar begriplig koppling.

— IPCC-samfundet förstår — uppenbarligen, om ingen kraft existerar som kan förpassa den här avhandlingen till krematoriet — inte matematikuppgiften. Se utförligt i AGWförkl. Det är inget fel på matematiken som sådan. Men det finns en tydlig konflikt (i växande) mellan Modern Akademi och Natur — säger AGW-beviset såsom, nu, fullständigt bekräftat av MaunaLoaBeviset:

 

    Atmosfären över skogsfältet har ingen del i det växtkol som cirkulerar inom markbiomassans skogsfält:

    AGW och DF kopplar inte.

    Markbiomassan — träden, skogen — tar inte en enda fossilindustriatom.

 

Mauna Loa Sommartappet uppdagade beviset (Jan2017, Uppslaget).

— Om inte den här framställningen grundas på rent nonsens, håller IPCC-etablissemanget på att ha ihjäl allt vad levande heter på planeten Jorden med tydligt väl detaljerat relaterbara primitiva föreställningar om begreppet naturvetenskap.

 

Se även en mer detaljerad bevisgenomgång i MLsdMAC och Syntes.

 

 

 

NATURSKOGSBEVISEN: NSB -- InledningsVinjetten

NaturskogsBevisen -- sammanställningar 2Mar2017

 

 

 MAUNA LOA VARIATIONERNAS  SOMMARTAPPSKONSTANT ML¦SD  UPPDAGAR NATURSKOGENS PERFEKTA MARKBIOMASSBALANS

NATURSKOGENS FULLSTÄNDIGT FÖRKLARANDE SAMMANHÄNGANDE NATURBALANSERADE MARKBIOMASSRELATERADE KRETSLOPP

 

Naturskogen från början:

NSB

Naturskogen från  (tidigast bakåt 1800): HelaBion

Vår egen tids nuskog till jämförelse: observationer, experiment, iakttagelser, synpunkter

 

 Fotosyntesen i Naturskogen:

   Alla Naturskogens byggämnen till markbiomassans tillväxt transporteras upp till Blad&Barr via skogsmarkens rotvatten;

— inget växtkol tas ur luften/atmosfären.

   Ingen H2O-sönderdelning kan förstås förekomma i Naturskogens markbiomassas fotosyntes; Se Syntes.

— Naturskogens enkla fotosyntessamband utpekar att syret (O2) som utsöndras av Blad&Barr är gammal förmultnad växtmassa som cirkulerar i naturskogens kretslopp: Skogsmarkens gamla förmultnade mCO2+-ämnen sönderdelas i mC+ som växten använder och mO2 som Blad&Barr utsöndrar, och som sedan återvänder till skogsmarken igen i VäxaMulla-kretsloppet: vattnet sönderdelas aldrig.

— Etablerade beskrivningar däremot påstår att »fotosyntesen hos Blad&Barr åstadkommer sönderdelning av vatten» — men med stora obesvarade detaljfrågor, bl.a. just den beträffande markbiomassans H2O-sönderdelning-återbildning.

— Det finns ännu (Jan2017) ingen här upphittad etablerad källa som klarlägger funktionssättet utan att resa flera frågetecken än de som ska besvaras.

 

 

Se förklaringar i HelaBion -- FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN -- HelaBion -- MACfSynt --

 

ElektrolytCO2:ets ML¦SD-konstant eCO2 från Mauna Loa Sommartappet DB2 cirkulerar intakt i Naturskogen genom markbiomassans Xylemvatten hela sommarsäsongen. Kvantiteten återlämnas till atmosfären igen från hösten (Sep-Okt) då fotosyntesen avtar och markbiomassan går in i sin vinterdvala. Och återkommer sedan igen från vårpunkten (Maj) med samma oförändrade belopp ca 6 ppmv CO2 eller DB14 drygt 3ggr markbiomassans globalt medelårliga tillväxt. Hur hela Naturskogens tillvägagångssätt i markbiomassans CO2-flöde sommar-vinter kan förstås beskrivs utförligt i Mauna Loa Variationernas Nivåökning. Fotosyntesen beskrivs i FOTOSYNTESEN och DEN MODERNA AKADEMINS KORRUMPERADE FOTOSYNTES.

 

Naturskogen korrumperas:

NaturskogenBegin

NSB

NATURSKOGEN KASSERAS — ständigt växande avskogning dumpar alltmer av naturskogens växtkol på luften

DEN KORRUMPERADE NATURSKOGEN

DET SKER ALLDELES TYDLIGT OBETÄNKSAMT — många faktorer inverkar, främst brist på grundläggande elementär Naturkunskap som det ser ut:

Eller tydligare illustrerat i

FOTOSYNTESENS HISTORISKA UPPSVING — FHU

 

Nuskogen — Naturskogens ordning korrumperas

 

   Tillkomst av extra icke-fossilt CO2 skapar övertryck = gödning:

  Naturskogens enkla och raka tryckbild kompliceras av ständigt växande extra utifrån inträngande CO2:

   Ursprungliga naturskogen kan inte härledas direkt ur den ovan antydda korrumperade skogsordningen.

Medan  naturskogen förefaller ha en klar och entydig, synnerligen enkel logisk naturharmonisk funktionsform att presentera, ställer  vår tids utpräglade extrainslag av speciellt atmosfäriskt icke-fossilt CO2 oss inför formidabla förklaringsproblem.

 

— Se särskilt Syntes.

 MAUNA LOA VARIATIONERNAS  SD PÅ CA 6 ppmvCO2 tydligen ÅRLIGT STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE SOMMARTAPP BÄR HELA ANSVARET FÖR DE HÄR MILT SAGT UPPSEENDEVÄCKANDE UPPDAGANDENA.

 

— Som vanligt (i Universums Historia): Det bästa vore om någon Revolutionerande Kraft kunde stoppa den här ständigt Singulärt representerade expanderande Rebelliska Strömningen som bara verkar breda ut sig, mer och mer, utan hejd (StoppaVerksamhetenNu ... StoppaVerksamhetenNu ... CutTheOxygen ...). Tack.

 

 

Se särskilt till jämförelse etablissemangets syn på Mauna Loa Säsongsvariationerna i EtaMLV.

 

 

Se också särskilt vidare nedan från MLsdMAC — Mauna Loa Sommartappet i Modern Akademi och det synbara Mauna Loa-beviset för trädens växkol.

 

 

MLsdMAC Mauna Loa Sommartappet -- Sommartappet i Modern Akademi — det synbara Mauna Loa-beviset för trädens växtkol:

MLsdMAC -- Feb-Mar2017: NaturskogsBevisen

 

 

NATURPREFERENS — Naturskogsbevisen:

 

— Enhetligheten i hela markbiomassans naturförklaring (HelaBion, HelaBioKretsen) med Mauna Loa Sommartappets konstant ML¦SD (NVC), ger  tydligen en utgångspunkt för kritisk prövning och ifrågasättande i varje jämförande parti med den ännu (Feb2017) förhärskande etablerade uppfattningen i ämnet, och där en sådan kan skönjas.

 

— Främst beträffande den numera väl etablerade uppfattningen (WC5.1)

planting more trees helps to clean the air”:

 

 

 

Se även AGW-förklaringen.

 

Bevisformen, trädens växtkol [BTVK--Jan ¦ Mar 2017]:  BEVISET FÖR TRÄDENS VÄXTKOL

MaunaLoaBeviset  

MaunaLoaBeviset -- Utförligt från InledningsVinjetten -- Keelingkurvan

    FINNS DET MLsdMAC ALLS ÖVER HUVUD TAGET, NÅGON INGÅNG I ETT ARGUMENT SOM SÄGER ATT NÅGON ENDA DEL I MAUNA LOA SOMMARTAPPETS ~6ppmvCO2 ANVÄNDS AV MARKBIOMASSAN SOM BYGGMATERIAL någon enda förbannad atom I DESS TILLVÄXT? Please.

— NEJ. INGEN INGÅNG ALLS.

   Bevis: DB00

  Träd suger inte LuftKol för tillväxt, alls. Inte en enda atom. Inte fossilt. Inte icke-fossilt. Det fungerar inte så.

Beviskonsekvenser: 

  Markbiologi och Havsbiologi är skilda, icke inbördes växelverkande och icke inbördes beroende.

  Mauna Loa Sommartappets årligt återkommande ca 6 ppmvCO2 varken har eller tar någon enda del i det växtkol som cirkulerar inom Markbiomassans Skogsfält. Ingen enda atom.

Och alltså skulle saken vara klar:

— Mauna Loa Sommartappets ständigt årligt återkommande konstant nära 6 ppmvCO2

klarlägger bortom allt tvivel att

markbiomassans växtkol I NATURSKOGEN  DB0 INTE på något enda sätt eller vis, inte så mycket som en enda ynka atom, tas från atmosfären: inte från luften, inte från atmosfären alls över huvud taget:

 

 

FÖR ATT OMGÅENDE UNDERSTRYKA KOMPLIKATIONERNA I ANLEDNING AV ETABLERADE UPPFATTNINGAR, SE Syntes.

   Konflikten är (odrägligt) uppenbar.

— Växtkolet till markbiomassans tillväxt får I VARJE FALL I NATURSKOGENS MAUNA LOA PREFERENS tydligen entydigt och ofrånkomligt oåterkalleligt förstås så att det uteslutande kommer från skogsmarken, skogsfältet, naturskogen i ett SÅ TYDLIGEN slutet VäxaMulla kretslopp.

 

RegnvattenInlösningsBeviset: MLsdMAC

    Om det alltså står klart att MaunaLoaBeviset markbiomassan i sin tillväxt inte alls använder något material — atomer — i Mauna Loa Sommartappet, inte alls över huvud taget,

vilken är då förklaringen till funktionen:

— Vad UTFÖR sommartappet 6 ppmvCO2, och HUR upptas det, och Hur stannar det kvar?

Det förefallande helt uttömmande kvantitativa svaret på den frågan ges av matematiken (DB2) i sommartappets möjliga regnvatteninlösning: Naturskogens HydroBiofysik.

Det förefallande helt uttömmande kvalitativa svaret på frågan beskrivs i (HelaBion; MLVN) förklaringen till Mauna Loa Variationernas Nivåökning: markbiomassans säsongsvattenbindning och cirkulation med kopplingen till markbiomassans växtämnesoberoende rotväxthydrotryckande fotosyntesdrivande växtfysik (Hydrosyntesen): det primära Xylem-vattensköljet.

   Se även NVC, Sommartappets Konstant:

    Inget gravitellt vägande material tas från sommartappet till markbiomassans egen vägande fasta tillväxt.

 

— Modern Akademi hävdar/kräver just det: Direkta CO2-upptag av Blad&Barr direkt utanför Blad&Barr (varenda tillgänglig webbkälla hävdar det som något självklart). Vidare nedan i MODERN AKADEMI.

— Men MaunaLoaBevisets NATURSKOG (DB0) innefattar ingenting sådant:

 

 

 

Modern akademis MLsd:

MLsdMAC

MODERN AKADEMI

MAUNA LOA SOMMARTAPPET — delvis mera utförlig genomgång av etablissemangets synsätt med relaterade kommentarer i EtaMLV:

:

Huvudämnet :  Trots (stora) mängder med rapporter, dokument och beskrivningar verkar inga direkt enhetliga och förklarande etablerade beskrivningar finnas. Jämför slutcitatet från EdwardLong2008 i referens till olika rapporter i ämnet: ”the discussion only points to a significant degree of lack of understanding”.

 

Det mest framträdande i den etablerade litteraturen i ämnet:

 

MODERN AKADEMI — se även ILLUSTRATIONEN tidigare i VÄXTERNAS KOLKÄLLA

(MLWiki; WikiMLseason.2; Long2008.4; WC5.1, ”planting more trees helps to clean the air”), Feb2017

:

    Man är genomgående av den uppfattningen,

 

 

SD förklaras ”as new plant growth takes carbon dioxide out of the atmosphere through photosynthesis”, och

WI förklaras ”as plants and leaves die off and decay, releasing the gas back into the atmosphere”.

SD-WI-nomenklaturen här från Long2008.1.

 

att Mauna Loa Sommartappets CO2 direkt-Blad&Barr-tas ur luften under sommarsäsongen via ökad fotosyntes — vars upptagsmängd sedan återlämnas via förmultning under höst och vinter då fotosyntesen avtar.

— Det är den här kända enda egentliga punkt som finns från etablerat håll i ämnet.

 

AVGÖRANDE INVÄNDNINGAR MOT DEN ETABLERADE FÖRESTÄLLNINGEN:

Kvantiteten växtkol mot SD:

 

— SD-konstanten  innefattar Min¦Max 11,60¦13,20 T12 KGkol medan markbiomassans årliga genomsnittliga VäxaMullaKol endast är Min¦Max 3,75¦5,53 T12 KGkol eller Min¦Max  2,10¦3,52ggr mindre (DB1).

  SD innehåller mer än (minst) dubbla markbiomassans växtkol.

— Enbart av den anledningen är det uteslutet att SD skulle ”sugas upp” av den här framräknade markbiomassans årliga VäxaMullaKolKonstant.

— Men IPCC-samfundet har, inte riktigt, den föreställningen (heller): För att (nämligen) försöka få ihop marken med SD:et, måste IPCC-samfundet dela upp SD i två delar, och på sätt som det vore kul att få se ett enda exempel på HUR någon människa på Jorden skulle kunna beskriva och förklara detaljerat — skriftligt — utan att resa fler frågetecken än de som skulle besvaras.

— Se utförlig genomgång i

ETABLISSEMANGETS 120 Gt.

SD:s oberoende av extra CO2:

— SD-konstantens  tydliga oberoende av långtidsmässigt adderat CO2 bevisar huvudfrågan:

— SD avkänner uppenbarligen INTE långtidsmässiga CO2-ökningar.

— Men SD BORDE göra det om SD, som det sägs i moderna kvarter, är involverad i markbiomassans rent nettovägande kolförsörjande tillväxt: Mera växt-CO2 betyder mera tillväxt, mera växtmassa, som grundlägger mera förmultning, mera SD, större WI:

   Frånsett historien bakåt — Mauna Loa Beviset:

— Vi skulle i sådana fall förvänta oss att få se ett SD i stadigt växande perioden 1958-nu med någon växande SD-form relativt motsvarande tillkommet totalt runt +89ppmv extra atmosfäriskt CO2 1958-2016.

— Men som vi ser BEKRÄFTELSER Table1 är detta ingalunda fallet:

— SD-värdet, med vissa mindre fluktuationer, håller sig tämligen konstant nära 6 ppmv CO2 eller 13,2 T12 KGkol som ovan hela den nu Jan2017 tillgängliga databasperioden 1958-2016.

   Se särskilt mera utförligt/kritiskt illustrerat och exemplifierat i Table1 och Figure MLanAvSD10yr, samma uppgift som här.

— Slutmeningen blir:

  Långtidsmässigt atmosfäriska CO2-ökningar påverkar inte NATURSKOGENS SD-konstant, MAUNA LOA BEVISET:

  Nya träd tar sitt växtkol från NATURSKOGENs gamla träd. Inte från luften. Inte en enda atom.

 

 

Om inte den här framställningen ska kremeras, måste (alltså) svaret på frågan fram:

 

— HUR har folket i MAC burit sig åt, rent historiskt, för att hamna så snett?

   Vi kan ju försöka beskriva någon rimlig anledning till den oförmågan inom modern akademi att naturkoppla på den tydligen en gång i tiden befintliga men tydligen sedermera avsomnade femåringens nivå:

 

  Träd växer från marken. Inte från luften:

 

MAUNA LOA BEVISET FÖRKLARAR DEN MODERNA AKADEMINS LOGISKA INKONSISTENS — SÅ, min tolkning:

 

Statsbildningen från 1800: Modern akademi har utan att veta om det byggt hela sin växtforskning på EN bevisligt STÄNDIGT MERA KORRUMPERAD NATURSKOG 1800+: ständigt växande avskogning med motsvarande allt ökande skogsmarksdumpat bCO2.

+37% sedan 1812:

bCO2:et, en gång naturskog, letar sin naturskog, vill återställa balansen. Men hindras ständigt av ständigt mer tillkommet bCO2 från en ständigt mera utvidgad avskogning. Stat. Kommun. IPCC-samfund. Det är viktigt att alla hjälps åt.

   MÄNSKLIGHETEN ÄR FÖRLEDD. Rätta gärna om fel:

— Den skog som finns kvar börjar tydligt från 1962 — lavineffekten framträder — bli allvarligt stressad av det allt fortsatt växande bCO2-överskottet (DeathScenario).

— Markbiomassan söker nu, LavinIll på alla upptänkliga möjliga sätt dra i sig överskotts-bCO2:et för att försöka återställa naturbalansen — men som STATEN ständigt rycker ut för att hindra genom att fortsätta kapa ännu mera skog och dessutom hindra återväxt.

   Jämför exempellänkarna i Syntes.

 

Kort sagt:

— Modern akademi vet uppenbarligen inte alls vad den håller på med i sin akademiskt strömlinjeformade vardag.

— Dagens skog

— tydligen mer och mer STARKT STRESSAD OCH PRESSAD

 

 

Träddöden 2015+.

 

— är bara en allt mera illa medfaren restskog från den en gång existerande Naturskogen (DB00).

— Vi känner inte till någon annan naturvetenskapligt relaterbar fysik. I andra ord:

  Det finns vad vi vet inget som helst naturvetenskapligt belägg för att Atmosfären — lufthavet långt över trädtopparna — alls över huvud taget skulle blanda sig i växtkolets markbiomassas cirkulation tillväxt&förmultning:

— NATUREN TAR STÄLLNING MOT STATEN. Rätta ytterst gärna om fel.

 

 

 

Mauna Loa Variationerna -- MLV -- bevisar växtkolet från SkogsmarksFältet

 

MLV BEVISAR TRÄDENS VÄXTKOL FRÅN MARKEN — Hela BionWebbcitaten Jan2017

MLV BEVISAR TRÄDENS VÄXTKOL FRÅN MARKEN -- Jan2017

GRUNDBEVISET; Första Delbeviset; Andra Delbeviset; Grovteorin

 

RestAvsnitt

Mauna Loa-variationerna förtydligar och fördjupar AGW-bevisets detaljer

Den stora avgörande frågan — avgjord

 

 

   Träden tar inte en enda fossilatom.

 

Tidigare grovexempel i Universums Historia har visat och hävdat det orimliga i uppfattningen att träden tar växtkol från den koltunna atmosfären över träden, snarare än från den koltäta mark som träden står på (VÄXTERNAS KOLKÄLLA): mark-vatten-luftfältet här benämnt SkogsFältet. Den vidare undersökningen har uppdagat ovanstående. Ett enhetligt bevis framträder.

— Citatdelarna nedan erinrar de centralt etablerade ståndpunkterna i ämnet.

 

 

 MED FORTSATT SAMHÖRANDE TOLKNINGAR I UNIVERSUMS HISTORIA FRÅN AGW¦MLF 2015/16 — 29Jan2017

MAUNA LOAVARIATIONERNA BEVISAR TRÄDENS VÄXTKOL FRÅN MARKEN

 Rubriken gör gällande en resultathävd som vi här ska försöka motbevisa på grund av dess impopulära ställning i modern akademi (så många kan inte ha fel heller ...)

 HÄR ANVÄNDS KVANTITATIVA EXEMPELREFERENSER MED MAUNA LOA-VÄRDEN FRÅN Datakällorna 1958-20016.

 

 

WC3.4 ”..  nature's withdrawing CO2 from the air for plant growth ..”:

 

Alla hittills Jan2017 genomsökta etablerade webbkällor i ämnet Keeling Curve — årsmedelglobala Mauna Loa-värdena för atmosfärens koldioxidhalt (CO2) — antyder samma sak:

— Det tydligt årligt återkommande globalatmosfäriska sommartappet Maj-Okt på runt 6ppmv CO2 antas uppkomma då norra halvklotets markbiomassas blad, barr och övriga stomata (andningshål) vaknar till liv och suger upp det från atmosfären:

— »Träden suger växtkol från atmosfären».

Mauna Loa Säsongsvariationerna

https://en.wikipedia.org/wiki/Keeling_Curve

Se argumenten utförligt från MLsdMAC.

 

 

Citatsamlingen nedan @INTERNET Jan2017 ger ett allmänt snitt genom webbens främst sevärda fackverk i ämnet variationerna i Mauna Loavärdena sommar/vinter, markerat med rött i Wikipediabilden:

 

 

WC3.4 2013:

  "We were witnessing for the first time nature's withdrawing CO2 from the air for plant growth during summer and returning it each succeeding winter," Keeling was quoted as saying by the Scripps Institution of Oceanography.”,

LIVESCIENCE — What Is the Keeling Curve?; 2May2013

 

Wikipedia MLS.1:

  The Keeling Curve also shows a cyclic variation of about 5 ppmv in each year corresponding to the seasonal change in uptake of CO2 by the world's land vegetation. Most of this vegetation is in the Northern hemisphere, since this is where most of the land is located.”,

@INTERNET — WIKIPEDIA, Keeling curve (23Jan2017)

WC3A.2:

  Carbon dioxide levels drop during the northern hemisphere spring and summer, when plants are taking CO2 out of the atmosphere to grow.”,

CLIMATE CENTRAL — Keeling Curve, 1May2013

SCRIPPS:

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/2013/05/07/why-are-seasonal-co2-fluctuations-strongest-in-northern-latitudes/

:

  As plants begin to photosynthesize in the spring and summer, they consume CO2 from the atmosphere and eventually use it as a carbon source for growth and reproduction.”,

SCRIPPS INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY, 7May2013

Why are Seasonal CO2 Fluctuations Strongest at Northern Latitudes?

 

 

 

 

Uppslaget Jan2017:

Uppslaget:

 

Uppslaget som ledde till  den dramatiska förklaringens upplösning:

 

A STUDY OF MAUNA LOA SEASONAL VARIATION OF CO2 CONCENTRATION, Long 2008, med särskilt precist belysande grafiska datautdrag 1965-1970.

 

 

 

 

Ovan vänster: UPPSLAGET FRÅN Long 2008 — Figure 2: 1965-1970;.

Ovan höger: Min version — September 1964-70; DATABAS: 1959-2008: SCRIPPS¦CDIAC.

 

 

Long2008 ger i sin PDF-beskrivning en — här upphittad, hittills mest — detaljerad information som visar Mauna Loavariationernas säsongsform.

— För att få en noggrann jämförelse, letades CDIAC-datakällan upp med månadsvärdena Jan-Dec 1958-2008. Efter visst trixande växte en motsvarande mera illustrativt manipulerbar variationsbild fram:

 

 

MLVnoAGW: -- Uppslaget

MLVnoAGW:

 

Tas AGW-komponenten + Avskogningens och Återväxtbekämpningens icke-fossila CO2-tillskott bort och resten (DB0)  idealiseras med den återstående extra atmosfäriskt CO2-utrensade rena säsongsbetonade Mauna Loavariationen — utan varje form av extra CO2-inslag (WikiMLseason.1; 2; WC3A.1; 2; 4; MLV0)

fås kurvtypen nedan (här extraherad från CDIAC-datakällans uppgifter 1967-68 och så Normaliserad — vinterdelen från Sep67 har zoomats ihop för att passa efterföljande sommardel för den jämna jämförelsens skull).

 

Sammansättningen i kurvformen nedan visar principen med en (godtyckligt) uttagen och amplitudjusterad CO2-variationsperiod 1968 — motsvarande Mauna Loavärden utan AGW(GlobalUppvärmnings)-inverkan, och utan inverkan från extra atmosfäriskt emitterat icke-fossilt koldioxid (DF, DeForestation, se AKT1800).

 

 

Mauna Loa CO2-variationerna utan AGW-inverkan [MLVnoAGW], och UTAN INVERKAN FRÅN extra atmosfäriskt icke-fossilt CO2-överskott:

SE SÄRSKILT FRÅN Mauna Loa Sommarsäsongens årligt (Tabell 57år 1958-2016) konstant återkommande CO2-reduktion i ML¦SD-NVC-konstanten:

Illustrationen exemplifierad via normaliserade (utjämnat, anpassat) värden 1968-1969 —

itererad sinusanpassad passningsfunktion i PREFIXxSIN

Ideala Naturskogens 0=AGW=avskogning+återväxtbekämpning — med försumbara ev. effekter från skogsbränder. Se ExSB: in = ut.

Graf: 0.15(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9 Unit55pixels PREFIXxSIN

y = 0,15(–0,1 + sin πx)(3 + cos πx)1,9

»Frost-Is-SnöHyllan» styrs neråt kurvfoten av avtagande 0,1-värde, uppåt ökande.

 

— De flesta, men inte alla vinteruppgångar innehåller Dec-Jan en tydligt skönjbar liten »hylla» antydd med ”Frost, Is” i illustrationen ovan.

FrostIsDiagrammet:

MLVnoAGWsinus

En förenklad (inte fullständig) statistisk undersökning kan anställas på CDIAC-datakällans uppgifter som visar om de två närliggande månadsintervallen Nov-Dec och följande Dec-Jan visar en »frosthylla» Dec-Jan.

   Stapeldiagrammet nedan visar resultatet 1959-2008 — orangea linjen medelvärdeslinje som antyder att, ja: flertalet perioder innefattar en »vinterfrosthylla»:

 

»ENKEL VATTENKOLL»:

 

Diagrammet visar inslag av långsammare CO2-återgång under Januari månad relativt föregående December månad

som positiva värden.

(Dec–Nov)A – (Jan–Dec)B = ppmvDiff

 

Vad skulle »Frost-Is-SnöHyllan» antyda?

— Att CO2-variationerna sammanhänger med markbiomassans säsongsbetonade vattenhållning (DB2): regnvatten löser koldioxid.

   Se bevisresonemanget i Regnvatteninlösningsbeviset i MLsdMAC.

   VINTERÅTERTAGET är i samtliga Mauna Loa Variationernas fall märkbart flackare än sommartappet, samt innehåller den märkbara hylla Dec-Jan-Feb-Mar som antyder »tillfälligt konserverat vatten» (med inlöst CO2). Alltså is, snö, generellt en delvis fördröjd lägre avdunstningshastighet under vinterhalvåret.

 

 

MLV0: MAUNA LOA VARIATIONERNA SÄSONGVIS -- NVC -- HTK -- Hur SD-konstanten framträder

Sammanställda Mauna Loa Variationer från Webben Jan2017: MLV0

Se även webbreferenserna i Wikipedia, Keeling curve och  Mauna Loa Seasonal Variations--Long 2008; 

DATABAS: 1959-2008: SCRIPPS¦CDIAC.

 

Uppslaget 2017| Long2008 SD| ML¦SD| MLVarGraf64| MLVbevis| Wikipedia, Keeling Curve

FÖRSTA NATURSKOGSBEVISET — tillståndet före AGW,  före Avskogningar och Återväxtbekämpningar: runt åt 1800: icke fossila atmosfäriska bidrag

MAUNA LOA VARIATIONERNA säsongvis

enligt nomenklaturen från Long2008, SD SummerDecrease och WI WinterIncrease

 

MAUNA LOA VARIATIONERNAS möjliga sommartappskonstant antyds först rent visuellt (nedan) i den aktuella s.k. Keelingkurvan (Wikipedia, Keeling Curve). SD-konstanten framträder mera tydligt genom databaserna (CO2-Earth), de aktuella Mauna Loa-värden som i SD-diagrammet nedan. Speciellt med de redan kända Anomalierna, samt en generell förklaring (SD-Hydro) till den ständigt återkommande runt 6 ppmv CO2-SD-kvantiteten, får begreppet om en reguljär KONSTANT för SD-formen en mera konkret praktiskt möjlig förankring.

   MED MLV-kroppen  nedan, den till synes tidlösa form som det visuella intrycket antyder, framträder en NATURSKOG (DB00): Ingen global uppvärmning; Inget atmosfäriskt fossilt CO2; Ingen Avskogning; Ingen Återväxtbekämpning; Ingen årlig CO2- ökning.

 

KEELINGKURVAN: MLV-kroppen --

MLV0 -- WikiMLseason -- WikiKeeling

 

SD, SummerDecrease, Sommartappet, efter nomenklaturen från Long2008 -- Databas: CO2-Earth. Se även Anomalierna.

 

 

 

AfterMath11Mar2017:  Rent Naturlogiskt TILL ATT BÖRJA MED: Sommartappet SD MÅSTE VARA EN KONSTANT, MEDAN WI MÅSTE VARA EN VARIABEL. VARFÖR DÅ? DÄRFÖR ATT I EN NATURSKOG (DB00) UTAN INSLAG AV EXTRA ATMOSFÄRISKT CO2 FINNS FORTFARANDE SÄSONGSVÄXLINGAR: SD. SÅ, REDAN DIREKT, UTAN VIDARE, FRAMTRÄDER EN ANSATS SOM UTPEKAR ETT GENERELLT SAMBAND: WI = SDkonstant + Δfossilt + Δickefossilt:

Naturskogen (DB0): WI = SDkonstant. FÖR ATT STYRKA UPPSLAGET MÅSTE SD IDENTIFIERAS funktionsmässigt KVALITATIVT (Mauna LoaVariationernas Nivåökning; NVC; NVC-GrafBeviset; GrafTest; Hydrotryckskonstanten; DB2; SDHydro; Anomalierna; MaunaLoaBeviset) SÅ ATT SAMTLIGA DESS OBSERVERADE VARIATIONER OCH FLUKTUATIONER KAN RELATERAS RENT FYSISKT (SD-konstantens förklaring).

— NEDRE GRÖNA INFÄLLDA FÖRMINSKADE SD-intervall (1958-2008/16) visas separat (i olika databaser) i NVC, ML¦SD och Jämförande Slumptal.

 

ppmv CO2 — Keelingkurvan Mauna Loa Variationerna 1958-2008 — med nomenklatur från Long2008

 

DATABAS: 1959-2008: SCRIPPS¦CDIAC

 

Samband

MED NÄMNDA DETALJER KLARGJORDA KAN DEN VARIABLA VINTERUPPGÅNGENS WI-MATEMATIK FORMULERAS ENHETLIGT ENLIGT

WI(WinterIncrease) = SD(SummerDecrease)constant + Δfossil-AGW-CO2 + Δnon-fossil-DF(DeForestation)-CO2

— Se utförligt i Etablissemangets syn på Mauna Loa Variationerna och AGW-FÖRKLARINGEN. Medelvärdeskurvan (MLanAv; MLF) särskilt från Globalräkningen:

MLF(100%: Mauna Loa Funktionen) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industrin 100% = 60%Hav+] 40%LuftMarint) + DF(37%: icke-fossil-CO2)

AGW, fossilt CO2 från industrins fossilförbränning; SD, Sommartappet; WI, Vinteråtergången; DF, DeForestation; ickefossilt CO2 från avskogning + återväxtbekämpning, se SBex, AKT1800.

DET SÄRSKILDA KLARGÖRANDET MED FOSSIL-CO2:ets BETYDELSE FÖR MARKBIOMASSANS VÄXA-MULLAFYSIK, se Grundbeviset och FossilTräden.

 

Infällda förminskade gröna diagrambaserna, se ML¦SD.

Se även i ANOMALIERNA (Världsavskogningen, BorneoAvskogningen).

 

 

— Se vidare utförligt i bevisresonemanget från

GRUNDBEVISET DB00.

— SD-konstantens naturliga förklaring omskrivs vidare i RegnVattenInlösningsBeviset.

 

Ansatser som visar hur SD-konstanten kan klargöras, eller bevisas

NEDANSTÅENDE ENKLA GRAFISKA FUNKTIONSANALYS VISAR ATT MAUNA LOA VARIATIONERNAS MOTSVARANDE SINUSFORM inte HARMONIERAR MED OVANSTÅENDE DATABASVÄRDEN OCH DERAS ÄNDRING MED TIDEN:

— Insättningen nedan i kurvdelarna för MLF och DF visar en märkbart avtagande SD-amplitud med tiden, medan den verkliga SD-amplituden ovan förefaller i det närmaste konstant.

 

MLV--FunktionsTest: MLV0

ORANGEA GRAFDELEN NEDAN MOTSVARAR DEN RENA 37%-IGA DELEN AV MAUNA LOA FUNKTIONENS 100%. 37%-delen ANSVARAR FÖR DEN EXTRA MÄNGDEN ATMOSFÄRISKT DUMPAT ICKE-FOSSILT KOLDIOXID FRÅN AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING. HÄR FUNKTIONSTESTAS DEN ÖVERLAGRADE SINUSFORMENS MAUNA LOA-BILD PÅ MLF FÖR VIDARE JÄMFÖRANDE DETALJANALYS:

 

 

Graferna i PREFIXxSIN, totalt i Unit50p:

y = 0.37[(12.1·10'–4)x'4.0205]+0.27·0.105[1+(–0.1+sinþ42.94x)(3+cosþ42.94x)'1.9], visuellt justerat

y = 0.37[(12.1·10'–4)x'4.0205]+0.27·0.105[1+(–0.1+sinþ50x)(3+cosþ50x)'1.9]

eg. sITV = 2·50/(sinusPeriodÅr: 326/140=2,3285714p) = 42,944785;

För den visuellt mest tydliga representationen har sinusintervallet här satts pixeljämnt med 2p/år, sITV=50.

 

Medan  den faktiska MaunaLoaVariationens SD inte uppvisar avtagande amplitud med växande tid, visar ovanstående enkla test — motsvarande SD-MLV-sinus-funktion MLVnoAGWsinus summerad  med den ordinära Mauna Loa värdegrafen (MlanAv; MLF) — just det: SD-amplituden avtar märkbart med växande tid. Så: SD kopplar tydligen inte extra CO2.

— Se mera förtydligat funktionsbevis i NVCgrafBeviset.

 

Den resultatbilden ger en första säker indikationen på att, speciellt, MaunaLoaSommartappets intervall rimligtvis INTE kan vara en funktion av växande atmosfäriskt extra CO2.

 

— Den slutsatsen antyder: SD sammanhänger tydligen med någon form av en atmosfäriskt oberoende markbiomassrelaterad säsongsstyrd naturkonstant.

— Se vidare mera utförligt från HTK.

 

 

Grundbeviset, DB00 Jan2017 — DELBEVISEN: DB00-2 — Mauna Loa BevisetSD-konstantens förklaring 

GRUNDBEVISET: Jan2017

 

Keelingkurvan bekräftar överraskande AGW-BEVISET i Universums Historia — Se även särskilt från MLsdMAC:

KEELINGKURVANS STÄNDIGT ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE SOMMARTAPP (SD) nära 6 ppmvCO2 BEVISAR EN NATURSKOG UTAN EXTRA LUFTKOL:

  Mauna Loa säsongsvariationer utan inslag av vår tids extra luftkol (+116¦8ppmv år2015 från 284ppmv år1812) bevisar en lägsta naturlig WI=SDkonstant:

— Samma SD-mängd som leds ut ur atmosfären från varje ny vårpunkt (Maj) leds också tillbaka, utan reduktion — samtidigt som träden fortsätter att växa, år efter år:

— SÅ kan träden alltså inte ”tillväxa på luftkol” — MerVäxaMulla=MerSD=MerWI — eftersom  i så fall atmosfären från varje ny vårpunkt töms på sitt luftkol på en allt växande SD=WI-mängd med slutpunkt i noll luftkol efter senaste SD. Vi vet att det inte fungerar så. DÄRMED BEVISAS BORTOM VARJE TVIVELS FORM OCH ART ATT

  Träd suger inte LuftKol för tillväxt, alls. Inte en enda atom. Inte fossilt. Inte icke-fossilt. Det fungerar inte så;

— Vilken än SD-funktionen är, är den tydligen helt oberoende av fossilt såväl som icke-fossilt extra atmosfäriskt kol:

  Markbiologi och Havsbiologi existerar tydligen som skilda icke inbördes växelverkande och icke inbördes beroende (noFTG):

Delbevis 0:

Grundbeviset, Naturskogen:

 

MLV0Mauna LoaTappet  6ppmvCO2 NVC ingår inte i — tas inte alls upp som — fotosyntesens markbiomassas tillväxtmaterial

SÄSONGSVARIATIONER EXISTERAR UTAN GLOBAL UPPVÄRMNING, UTAN AVSKOGNING, OCH UTAN ÅTERVÄXTBEKÄMPNING: exempel år 1800:

 

Kort engelsk bevissammanfattning: IF Any Suck-Up, a Definite Fuck-Up:

EXEMPELFORM: NATURSKOGENS NATURLIGA BALANS RUNT ÅR 1800, AGW=0: INGET ATMOSFÄRISKT CO2-ÖVERSKOTT:

Mauna Loa CO2 ut = in:

Mauna Loavariationerna utan AGW

NATURSKOGENS BEVARADE KONSTANT:

Växtkolet från marken, inte atmosfären

 

 

UNREGraf MaunaLoaSäsong: ............   y = 0.15(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9 .............  Unit11p

ÖVREGrafGranEkvivalentens tillväxt:    y = 2[0.2x+0.15(cosþx)(0.8+sinþx)'0.8] ...... Unit11p

1ppmv CO2 = 2,2 T12 KGkol, se mCJatmRef. GranEkvivalenten beskrivs utförligt i NATURSKOGENS GRANEKVIVALENT, om ej redan bekant. Den används genomgående i olika exempelberäkningar i Universums Historia för att testa, analysera och undersöka ENKLARE GROVRÄKNINGSEXEMPEL som låter oss få någon rimlig inblick vad som försiggår i Jordbiosfären — med jämförande etablerade uppgifter. Se särskilt från GLOBALRÄKNINGEN.

Alla kurvformer här är itererade från motsvarande praktiska, eller närmast associerade, uppgiftsdatabaser. Se särskilt från MLVnoAGW om ej redan bekant. Grafritningsprogrammet här speciellt datorutformat i DELPHI för Windows.

Särskild förklaring i PREFIXxSIN för trigonometrin i Universums Historia.

 

DB1:

Första delbeviset — orimligheten att markbiomasstillväxt tar  Mauna Loa SD:

MLV bevis -- GRUNDBEVISET -- DB0

Kort engelsk bevissammanfattning: No matter The Suck-Up, there (most definitely) would be A Fuck-Up:

 

Antalet Globala Granekvivalenter GE (2000 Tabell Y2) är b = 2 T12 (a = 2,95 T12 år1800) GE: Per år (säsong) använder varje GE genomsnittligt 1,875 KGkol för sin tillväxt. Per tillväxtår — en Mauna Loa sommarsäsong — ger det mC(GEår) nedan, 3,75 T12 KG tillväxtkol.

   Mauna Loa Sommartappets SD medelvärde perioden 1958-2016 är 5,8 ppmvCO2 ~ 6 ppmv CO2.

   Förhållandet KGkol/ppmvCO2 (efter preferensåret 2015) är 1ppmvCO2/(2,2 T12 KGkol). Det ger för Mauna LoaSommarsäsongen via referensen år 2000 värdet mC(MLsom) 13,2 T12 KGkol.

 

 

mC(GEår)         = a   ·    1,875KGkol     = 5,531 T12 KGkol      ; globalt hela markbiomassans årliga tillväxt 1800

mC(GEår)         = b   ·    1,875KGkol     = 3,750 T12 KGkol      ; globalt hela markbiomassans årliga tillväxt 2000

mC(MLsom)     = 2,2 T12KGkol·5,8     = 12,76 T12 KGkol      ; globalt medelvärde SD 1958-2016 NVC

mC(MLsom)     = 2,2 T12KGkol·6,0     = 13,20 T12 KGkol      ; globalt medelvärde SD avrundat MAX

mC(MLsom)     = 2,0 T12KGkol·5,8     = 11,60 T12 KGkol      ; globalt medelvärde, etablerad omvandlingsfaktor

NOTERA SÄRSKILT SD-Konstantens kvantitativa oberoende av växande atmosfärisk CO2-halt:

MassReferensen MR = 2,2 T12 KGkol/ppmv baseras på JordAtmosfärens konstantmassa, samt luftens medelatomvikt U=28,8u;

— För att en signifikant mängd CO2 [U=12+16+16] ska påverka MR med beloppet 0,1u måste CO2-mängden X minst vara

44u·X = 0,1; X=2,27 t3;

— Uttryckt i ppm: 2,27 t3 / t6 = 2270 ppm. Det betyder att nuvarande växande CO2-halter [400ppm] inte inverkar märkbart på beloppet 6 ppmvCO2.

 

 

Det är 13,2/3,75 = 3,52 ggr (12,76/5,531=2,307) markbiomassans totalt globalt genomsnittliga säsongskolanvändning för tillväxt/förmultning.

   Den matematiken går alldeles tydligt inte ihop:

— ÄVEN OM träden skulle vrålsuga i sig atmosfäriskt CO2 under sommarsäsongen, skulle Mauna Loatappet på 13 T12 KGkol eller drygt 6ppmv CO2 inte på långa vägar kunna hämtas upp — ens om Jordytan vore dubbelt så stor. Se även Eta120Gt.

 

DB2:

Andra delbeviset — Mauna Loatappets kolmängd matchar årsglobala CO2-lösningen i sommarregnet:

MLV bevis -- Första Delbeviset -- GRUNDBEVISET -- DB0

Kort engelsk bevissammanfattning: CO2 Mauna Loa Summer-Drop resolves by Solution in Precipitation:

SE SÄRSKILD REFERENS I CO2-INLÖSNINGEN I REGNVATTEN

 

 

Max Kolmängd i Rinnande KallVatten -- VI FÖRENKLAR 1 LITER VATTEN  = 1 KG -- a anger molvärde:

m(C12)  = a([mol/liter]=AvogadrosAntalMolekyler/liter)×(U=Atomvikten)(u=AtomäraMassenheten)    ;

             = a[1KG/(1000u)/liter]×(12)(1,66033 t27 KG)          

             = a[1KG/(1000u)liter]×(12)(u)           

             = a(12)(u1KG/(1000u)liter  ;  u/u = 1 :           

             = a(121KG/(1000)liter        ; Exempel: a = 0,077                                                        ;

             = 0,077(121KG/(1000)liter                                                                                           ;

             = 0,000924 KG/liter                

             = 0,924 KG/1M3                                                                                                                 ;

             = 0,924 KG/1000LiterVatten                                                                                              ;

:

Kolet finns i vattnet via inlöst Koldioxid CO2: samma molmängd gäller såväl för C som för O2 som för CO2.

 

 

Enligt uppgift (GlobalRegn) och ganska precis gäller ett årsglobalt nederbördsmedelvärde per varje kvadratmeter Jordyta lika med en (1) höjdmeter: Idealt Släta Jordytan är runt 5,1 T14 M2;  totala nederbördsvolymen blir 5,1 T14 M3:

— Varje kvadratmeter ursprunglig Naturskogsmark — GranEkvivalenten står på 20M2 — tar varje år — sommarsäsongen räknat — emot en kubikmeter vatten: 1000 KG vatten grovt räknat per M2.

   Uppgifter som specificerar kolmängden i vatten varierar (något) beroende på preferenser och situationer: koldioxid, kolsyra, eller andra ofta förekommande i samband med olika värmegrader.

   Lower et al., 1999 ger några tabellvärden med löst koldioxid (CO2) för vatten 0-20°C. Vid 0°C anges

 

a = 0,077 mol/liter vid 0°C;  a = 0,039 mol/liter vid 20°C 

 

Med (gram-)mol=Avogadros antal molekyler=6,02289 T23 ges lika många antal kolatomer per liter.

Atomvikten för Kol är 12u = 12·1,66033 t27 KG. Vi grovräknar 1 liter vatten = 1 KG vatten;

Därmed per 1 KG = 1 Liter vatten lika med kolmassan enligt exempeluppställningen ovan

 

m(C12)               = 0,000924 KG/1dM3 vid 0°C  .......................  ; 

kolmängden i 1 Liter regnvatten

 

   Med globala årsmedelvärdet på 1000 liter (1M3) vatten per slät (ekvatorial) Jordkvadratmeter innehåller en sådan regnvattenårskub följaktligen

 

m(C12)               = 0,924 KG/1000LiterVatten vid 0°C .............  ; 

kolmängden i 1000 Liter regnvatten

 

Eller runt hälften vid 20°C (0,039/0,077=0,5064935 ~51%).

   Granekvivalentens (GE) Globala Medelskogsyta — vad Granekvivalenten växer på i Naturskogen — är 20 M2. För att sommartäcka (årsvärdet) den trädekvivalenten med full CO2-lösning (0°C) åtgår tydligen 20m(C12)/GEmark,

 

m(C12)GE           = 18,48 KG/GEmark vid 0°C .........................  ; 

kolmängden i Granekvivalentens årliga naturSkogsmarkRegnvatten

 

MED max Koldioxid (vid 0°C) inlöst i årsglobala regnvattenmedelvärdet (1M3/SlätJordkvadratmeter) taget på (JGE) Naturskogens GranEkvivalents Växande Skogsmarkyta (20M2) ges då med totalglobala (årsindex 2000) 2 T12 GE års- eller växtsäsongstotalt maximalt för markbiomassan (norra halvklotet idealt)

absolut max inlöst kolmängd i globalt årliga skogsregnvattnet

 

m(C12)JGE          =  m(C12)GE × 2 T12 GE

                          = 36,96 T12 KGkol vid 0°C .........................     ; 

maximal inlöst kolmängden i säsongs- eller årsnederbörden för hela Globala beståndet Granekvivalenter

ENLIGT FÄLTMÄTNINGAR Cermak1987Granvattnet gäller grovt för fullvuxna granar 10 liter per dygn vintertid och nära 50 liter per dygn sommartid. Med den preferensen tar sommarperioden upp grovt och runt 4/5 av den möjliga totalmängden. Eller här

max markbiomassans tillgängliga säsongsvatteninlösta regnvattenskol ca 2,9568 T13 KGkol.

 

Från första delbeviset hade vi ett maxvärde för Mauna Loatappet CO2 under sommarsäsongen (året 2000)

 

mC(MLsom)     = 2,2 T12KGkol/1ppmvCO2 · 6ppmvCO2

                          = 13,20 T12 KGkol ........................................   ; 

globalt max för Mauna LoaSommartappet

 

Vid 00°C (0,077) KAN tydligen markens vattensäsongsinlösta kol (36,96) vara nära 3,0ggr (36,96/13,2=2,80) större än Mauna Loa Sommartappets maximala koldel (13,2): 2,8ggr säkrad vatteninlösning MAX.

Vid 20°C (0,036) KAN tydligen markens vattensäsongsinlösta kol (18,85) vara nära 1,5ggr (18,85/13,2=1,43) större än Mauna Loa Sommartappets maximala koldel (13,2): 1,4ggr säkrad vatteninlösning MIN.

— Vad betyder det?

— Sedan mC(MLsom) har säsongsvatteninlösts I LANDBASERAD LEVANDE MARKBIOMASSA:

minst en marginal 1,4 för ytterligare inlösning finns.

Regnet omsluter — löser ut — Tappet. Säkert.

GrovTeori: Fotosyntesens Hydromekanik

GRUNDBEVISET; DB0; Första Delbeviset; Andra Delbeviset;

Markbiomassan — Mera noga:  REGNET LÖSER SOMMARTAPPET [ML¦SD] (DB0) — som kvarhålls i sommarmarken av »HYDROSTATISKA VATTENDRAGET» (Hydrosyntesen) SOM SKAPAS VIA FOTOSYNTESEN (WC4.9;6;2;1): vattenförångningen ut ur blad/barr från solvärmen som skapar (negativa) hydrostatiska DRAGET rotBlad/Barr: vatten »ångsprutar» (WC4.8) UR Blad/Barr, och därigenom »hydrostatisk påfyllning nerifrån» (WC4.10): ett ROTdrag skapas som (Xylem, WC4.1;2) sköljer vatten upp genom hela trädet. Därmed motsvarande etablerat kvarhållande SUG mellan ytmarksvatten och sugande trädrotsdjup — dit skogsmarksvattnet dras för att SKÖLJA — »elektrifiera för kemisk ämneskatalys» — hela trädlivet.

   Vattensköljet är — eller får tydligen förstås vara — en kemisk elektrolyt, »elektrisk reaktionsvätska», baserad på det atmosfäriskt inlösta avgörande CO2-vattnet med KOLET som primära elektrifierande Ledande Agent.

   Sammanhanget associerar självmant någonting åt det hållet. Utan Ledningskolet går det inte.

— DÄRFÖR tas intet CO2 — varken C eller O — från Mauna Loa CO2-tappet till trädens växtkol: inte en enda atom. Inte från luften/atmosfären. Inte från vattnet. Se även mera utförligt från BTK om ej redan bekant.

 

Med en medeltemperatur mera mot 20°C än 0°C — som ovan (Lowe 1999) en regnvattenlöst koldioxidmängd runt 50% vid 20°C av maxet vid 0°C — hamnar vi tydligen mycket nära den faktiska Mauna Loamängden –5,2 ppmv CO2, sommarsäsongen Maj-Sep året 2000 i exemplet.
   Vad innebär det för bevisningens del?

— Det innebär tydligen att förklaringen till Mauna LoaSommartappet för varje ny säsong galant kan anställas på nederbörden.

Inte den etablerade typen ”Blad och Barr suger upp CO2 från Atmosfären”.

Inte så mycket som en enda atom — se särskilt från Grundbeviset.

   Med andra ord och förutsatt att inga felslut insmugit sig eller att avgörande faktorer missats:

 

— SD-CO2-reduktionen Maj-Sep MLBfs får tydligen förstås via inlösningen (DB2) i regnvatten som bind/tas upp av markbiomassan, rotbindningarna. Den lämnas sedan åter från Sep-Maj då markbiomassan går in i sin vintervila och avdunstningstakten överväger markvattenbindningen.

 

   Så: Mauna Loa CO2-variationerna DB0 kan — eller får — tydligen förstås så:

— Markbiomassans markvattenbindning, diagrammet nedan, börjar från Mauna LoaMaxet (generellt) i Maj (M), växer i stort sett med konstant upptagningskraft (linjär gradient), avtar mot säsongens slut som avslutas (generellt) i September-Oktober (S) då växtrötterna börjar släppa tillbaka mer än de håller kvar (fotosyntesdrivande hydrostatiska växttryckskraften).

 

MLVarGraf64: Från MLV0MLVbevisMLSeasonWikiMLseason -- VINTERÅTERTAGET WI börjar runt Oktober O och pågår upp till nästa vårpunkt, oftast Maj M.

WikiMLseason.1; 2; WC3A.1; 2; 4Se motsvarande detalj från Long2008 i Uppslaget2017,  Long2008.1a

Mauna Loa CO2-variationerna Sommar/Vinter -- överlagrat på totala atmosfäriska CO2-överskottet: fossilt AGW-CO2 + icke-fossilt CO2 från avskogning och återväxtbekämpning.

 

 

  DATABAS @INTERNET 27Jan2017:  Http://Cdiac.Ornl.Gov/Ftp/Trends/Co2/Maunaloa.Co2

xy-skalorna ovan separat förtydligade utom OpenOffice.

   OpenOffice-diagram KAN jävlas rejält OM precision är önskvärd — Programmerarna tillåter ingen fast pixelbaserad xy-form.

   Den blå rektangeln DJFM anger bredden på »FrostIsSnö-hyllan» som i många fall visas på uppsidan då CO2-sommartappet återvänder.

 

 

Inte alla säsonger, men de flesta (se FrostIsDiagrammet) uppvisar till skillnad från sommardraget en liten hylla DecemberÅr1-MarsÅr2. Minskningen visar att CO2-återtaget saktar av. Vilket i vattentolkningen tydligen får förstås som att en del av CO2-vattnet tillfälligt konserveras: snö, is.

 

Variationsamplituden visar en specifik VRIDNING hos den ideala sinusformen: sommardelen är ibland »helt rak», medan vinterdelen är »utpräglat krokig» och dessutom flackare. Närmast (vatten-) association: Vad beror det på? Vinterdelens lägre temperaturer återlämnar CO2-vattnet i långsammare takt, med delvis inisning.

 

Längre fram mot vårkanten frigörs insättningen — i snabbare takt — då solvärmegraden tillväxer och isen smälter och CO2-vattnet från FrostIsSnöhyllan kan återdunsta. Uppslaget (här Jan2017, Long2008, Figure 2) antyder självt inget sådant i textdelen.

 

Grovteorin forts. -- GrovTeorin:

— Enda (rimliga) anledningen varför INTE det atmosfäriskt tappade sommar-CO2-vattnet dunstar åter till atmosfären — om nu den teorin håller — kan bara vara marksuget från markväxternas rotverk — tillsammans med pågående solvärmedrivande växthydrostatiska superverksamhet benämnd fotosyntes:

— (GrovTeorin forts.; konv. Kohesion-Tryck-hypotesen; WC4.1¦4): Solvärmen + Blad/Barrkonstruktionerna med trädets hela (Xylem) hålstruktur DRIVER ut vatten ur Blad/Barr; — Höga (10ggr normaltrycket, WC4.5) undertryck ändar på trädrötterna — och därmed motsvarande VATTENDRAG från markdelen (Xylem-transporten, trädets och grenarnas inre: strömning vertikalt uppåt utåt). Blad/Barr + Sol bygger socker och stärkelse (C6 H10 O5) och lignin (Asp: C31 H34 O11) som (Floem) transporteras (eng. Phloem, sv. floem, Bark-transport) från Blad/Barr, inåt trädet, via dess och dess grenars barkinsida — i vilken som helst riktning, uppåt, neråt, åt sidorna, överallt där trädet behöver näringen. Socker kan också bildas av rötterna — speciellt tydligt vårtid: saven stiger och ger trädet dess första näringsupptag efter vinterdvalan.

   Växtkraften eller växtpotentialen (summan kemiska krafter), det som BINDER markvattnet under sommarhalvåret (FotoSyntesMaskineriet), skulle då vara det som kvarhåller Mauna Loatappet via regnvattnet. Alltså: Inget ”träden suger CO2 från Atmosfären” (vilket här veterligt DB1 måste förstås speciellt strängt korkat). När växtperioden går mot sitt slut, ökar återdunstningen för att till slut helt överväga mot senhösten: CO2-tappet återvänder — Hela.

   På så sätt, veterligt: CO2-tappet utför ingenting — utom möjligen just via kolbasen att tjäna som elektrolyt, »elektriskt ledande kemivätska» i trädsköljet. Ingen del av själva dess kolbas används av träden som växtkol (DB0): samma mängd återvänder till atmosfären. Och samma mängd kommer åter nästa säsong (ML¦SD-konstanten; Keelingkurvan).

 

SAMMANFATTNING — med vidare

Fotosyntes-Hydrostat-SäsongsCO2variations-ElektrolytVäxtkomplexet (HelaBion; Grovteorin) klargör en annan observerad (sällan insedd) detalj:

— DAGTID när hydrostatiska tryckverkan är som störst via fotosyntesen — hydrotryckets vattensköljning genom träden via »ångutströmning i bladen» med tillhörande (enorma) hydrostatiska undertryck som drar vattnet från rötterna upp genom trädkroppen, ut till blad/barr — är det motsvarande atmosfäriska (Mauna Loa-) CO2-upptagets regnvattenlösning som störst (DB2).

— NATTETID ligger fotosyntesen nere, och CO2-upptagets regnvattenlösning motverkas av en större atmosfärisk avdunstning: CO2-halten kring träden ökar. När gryningen kommer och ljustrycket ökar, vänder förloppet och CO2-halten omkring träden avtar åter.

   »Det PRIMITIVA sättet» att förstå den växlingen — nuvarande etablerade facklitteratur — är att »växterna andas».

   En mera korrekt, relaterad, beskrivning här skulle vara: marken (SKOGSFÄLTET) hydrotryck-PUMPAR via ljusflödet: ett lokalt gemensamt markbiomasshjärtslag per dygn.

   Det är tydligen det CO2-inlösta elektrolytiska växtnärande VATTENSKÖLJET allt handlar om: »växtpumpen».

   Redan kända fältobservationer visar också det: Uppmätta CO2-halter i trädens närhet visar minimum dagtid och maximum nattetid.

   Se WebbCitatDiurnal.

 

 

 

LavinEffektBeviset: Se särskilt från SkogsBrandsExempletAkt1800

LavinEffektBeviset -- 31Jan2017

MLVbevisMLVar2

 

CaseHistory

LAVINEFFEKTBEVISET

BEVISET FÖR ATT EXTRA ATMOSFÄRISKT TILLSKOTT AV ICKE-FOSSILT CO2 FRÅN FORTGÅENDE AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING PÅTVINGAR ATMOSFÄREN EN TOTALT EXPONENTIELLT VÄXANDE KOLDIOXIDÖKNING: avskogning kväver kvarlevande

 

Första antydan om något sådant som ett lavineffektbevis visade sig 2013/14 i LAVINEFFEKTEN ALARM i samband med ytterligare uppmärksammad träddöd och en mera ingående undersökning av Mauna Loa CO2-värdena i koppling till t(AGW)-integralens referensvärden — det rena fossilbidragets del.

— Den efterföljande 2015/16 RESULTATBILDEN FRÅN GLOBALRÄKNINGEN OMSATT PÅ MAUNA LOA VARIATIONERNAMLVgraf64 — visas i TAB 1 nedan.

— Ytterligare genomgång här 2016/17 i MAUNA LOA VARIATIONERNA uppdagade full bekräftelse genom MaunaLoaBeviset:

 

   Enda möjligt förorsakande träddödande agentur är den som dumpar levande naturskog på luften och hindrar återväxt: STATENS TYDLIGT 2010+ SJÄLVUPPFUNNA SJÄLVINBILLADE NATURÖVERHÖGHET.

 

 

— Genomgående från 1960 till nutid (2020) visar Mauna Loa 40%¦37% icke-fossilt CO2 och 60%¦63% fossilt CO2.

— Särskilt jämförande beräkningar i Tabell Y2 från tillgänglig globalstatistik visar att andelen motsvarar den globala avskogningen plus återväxthindrande aktiviteter.

   Lavineffektbeviset = Orangea kurvavsnittet  i AKT1800.

   Kvantiteterna i TAB 1 och TAB 2 visar den exakta matematiken som IPCC-samfundet inte kopplar, se AGWförkl, samt FigDF.

 

MLF(100%: Mauna Loa Funktionen) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industrin 100% = 60%Hav+] 40%LuftMarint) + DF(37%: icke-fossil-CO2)

 

 

TAB 1 -- Atmosfäriskt CO2 -- Totalt jämförande rent AGW-fossilt med aktuella Mauna LoaFunktionens värden --  se även TAB2

Pixelvärden i illustrationsgraferna.

— Vore enbart fossilt CO2 representerat i Mauna Loa, vore värdena AGW=MLF.

 

 

Med RESULTATGRAFERNA i  Statens Naturbrott 2016 från GLOBALRÄKNINGEN kan nu (22Feb2017 för första gången) en enhetlig, totalförklarande (MaunaLoaBeviset; Staten från 1800; Träddöden Detaljerat) resultatbild sammanställas som bevisar LAVINEFFEKTEN som bevisligt bara KAN förorsakas av ATMOSFÄRISKA ÖVERSKOTT AV icke-fossilt CO2 som bevisligt (EBK) BARA KAN ÅSTADKOMMAS I UNIVERSUM AV OKUNNIGA OMDÖMESLÖSA OUTBILDADE ANSVARSLÖSA MÄNNISKOR I stat och kommun: markväxtkol som luftdumpas genom systematisk avskogning och den speciellt mest korkat omdömeslösa verksamheten av alla SPECIELLT TYDLIGT DESIGNRELATERAD återväxtbekämpning (EBK). Se DF-grafen nedan.

 

 

AKT1800: GrafTEST -- UTVIDGAD BESKRIVNING FRÅN STATENS NATURBROTT 2016

LavineffektbevisetNaturskogen, InlVinj

Den inpassade blå 100,00% passningskurvan MLF MaunaLoaFunktionen är resultatbilden från Globalräkningen (AGW¦MLF):

— Den summerar (2015) 63% fossilt CO2 och 37% icke-fossilt CO2;

— 63%-dedlen är fossila CO2:ets 40% luftmarina cirkulation efter havsupptagets 60% AGW som IPCC inte kan härleda (FigDF).

 

Jämförande grafer som illustrerar andelen icke-fossilt CO2 -- orange    relativt totalinnehållet -- blå  . Därmed bevisas lavineffekten genom   tillväxt av extra atmosfäriskt icke-fossilt CO2.

ATMOSFÄRISKA KOLDIOXIDTILLSKOTTET SEDAN 1800 — Grafsammanställning 22Feb2017

 

 

MLF: y         = (12.1·10'–4)x'4.0205; Unit50p; Medelkurvan (MLanAv) mdl mellan övre-undre, se ML67

             y           = (12,1 t4)x4,0205

AGW                Se t(AGW)-integralenden mest trixiga av alla att få fatt på: numerisk integrallösning krävdes

 

DF                    37% av MLF, se TAB2 och Lavineffekten i nettodet är en nära approximation vars fel i detta sammanhang är försumbart. Se förklaring  i Lavineffekten nedan.

 

ALLA RESULTATDETALJER ENLIGT AGW-BEVISET I UNIVERSUMS HISTORIA sammanställt enligt Globalräkningen 2015/16 och MAUNA LOA BEVISET Feb2017.

 

Lavineffekten:  

t(AGW)-integralen slutar AGW-kurvan ovan på en hyperbolisk asymptot (rät linje) [AGWbevFörkl, AnalysEx].

— Sämsta fallets resulterande funktion med subtraktion av en sådan rät linje (x) från en redan befintlig utpräglad exponentiell funktion (MLF som ovan, blå grafen — typ xa) förändrar inte exponentialfunktionens exponentiella karaktär. Jämför (sämsta fallet)

x2x = x(x–1): den funktionen är fortfarande utpräglat exponentiell — den avbildar en motsvarande lavineffekt: värdena växer successivt över alla gränser med tiden.

— Mauna Loa Funktionens reduktion med 37%, Orangea grafen ovan (exponentiell tidigast från 1962; +21ppmv; ~+7%), gör alltså INTE anspråk på att vränga innebörden i begreppet lavineffekt.

RESULTATBILD ENLIGT HÄR NÄMNDA GRUNDER OCH REFERENSER:

— Stoppas inte verksamheten omgående, kommer uppenbarligen bara en allt mer förvärrad tillståndsbild obönhörligt att visa sig.

— Se utförligt från Träddöden Detaljerat.

— Sedan år 1812 (284ppmvCO2) har (2015) +118ppmv CO2 tillförts atmosfären, varav 63% (74ppmv) är industrifossilt och 37% (44ppmv) icke-fossilt.

 

 

OrangeGrafen 37% visar effekterna från »ElakaStaten»:

— StatsrättsMänniskan (tydligen: avskogning + återväxtbekämpning) missköter sig i samvaron med Naturen.

— SJÄLV har DEN, tydligen, en helt rakt diametral GUDOMLIG uppfattning med »BRA MILJÖVAL». Jämför KÄRNPARTIERNA. JätteMånga GillaPoäng.

 

 

I NATURSKOGEN DB0 — inget icke-fossilt CO2-överskott i atmosfären — finns ingen stegrande orange förekomst, den är exakt lika med noll.

— Men i vår tid (här speciellt Sverige 2010+) årligen, ser en »ÖverMmänniska» — stat, kommun — till att ett överskott EBK hela tiden läggs till som — just — bidrar till en sådan, allt växande, stegring:

[ATTITYDPROBLEMET] [EUROPAEXEMPLET] [NATURVANDALISERINGEN].

 

 

Staten missköter sig bevisligt i detalj i samvaron med naturen

SPECIELLT SKOGSBRANDSEXEMPLET VISAR i analogi med Lavineffektbeviset ATT STATEN (Sverige 2010+) UPPFÖR SIG PRECIS PRINCIPIELLT PÅ SAMMA SÄTT SOM EN STÄNDIGT RASANDE SKOGSBRAND SOM ALDRIG TILLÅTER NATURLIG ÅTERVÄXT — OCH SOM ÄVLAS ANVÄNDA SÅDANA TYDLIGT SINNESSJUKA TERMER OCH BEGREPP I DEN VERKSAMHETEN SÄRSKILT SOM SKÖTSEL och FRI SIKT:

 

 

En långvarigt pågående rasande skogsbrand; Den uppvisar en speciellt elak attityd (EBK); Så fort något försöker återväxa, rusar »ElakaBrandKompaniet» dit och tar bort Grönet.

 

Enda skillnaden SKOGSBRANDSEXEMPLET i det verkliga fallet är att Eld inte finns med i bilden. Enbart avskogning + återväxtbekämpning — i tydligt årligt växande. »ElakaBrandKompaniet» är statsrättsligt maskinburet.

mCO2överskott -- orsaker:

 

BEVISET FÖR ATT AVSKOGNING, LEVANDETRÄDSÅGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING, SKAPAR ATMOSFÄRISKT VÄXANDE CO2-HALT — LAVINEFFEKTER (träddöd-gödning) — SOM äventyrar och FÖRSTÖR HÄLSA OCH NATURHARMONI:

 

 bekräftar LavinEffektBeviset.

MaunaLoabeviset Feb2017 bekräftar LavinEffektBeviset

 

   Markbiomassa mCO2+ tar endast sitt eget växtkol mC+;

   Enda sättet att förorsaka trädstress som leder till träddöd: avskogning med återväxtbekämpning:

— Naturskogens naturliga kolkrets mC dumpas på luften, stora mark (m)CO2-överskott tillåts inte återvända;

Avskogning med återväxtbekämpning dumpar NAMMNET mC på luften. Entydigt.

 

Vulkanernas bidrag:

Vulkanernas bidrag till extra atmosfäriskt CO2 kan bortses ifrån

 

Vi skulle här — egentligt — också ta med VULKANERNA.

   Längre tillbaka i Jordhistorien — hetare, mera aktivt inre — kan vi räkna med att vulkanerna spelade större roll än i våra dagar.

   Webbkällan SCEPTICAL SCIENCE 31May2014, Do volcanoes emit more CO2 than humans? tar upp ämnet.

   Där blir vi upplysta om — enligt etablerad konsensus — att vulkanernas CO2-bidrag till atmosfären bara är runt 1% av fossilindustrins bidrag.

   Med den källans betryggande etablerade PeerReviw-PhD-försäkran, kan vi HELT bortse från en sådan liten andel: Vulkanerna har för resultaten i våra grovräkningar ingen som helst betydelse.

 

 

SKOGSBRANDSEXEMPLET illustrerar statens pågående naturmorddet speciellt Elakt Illustrerande Tillägget särskilt markerat (EBK).

 

 

 

SkogsbrandsExemplet: Som det framkommit i ljuset av MaunaLoaBeviset från Keelingkurvan:

SkogsbrandsExemplet:

 

— STATEN agerar BEVISLIGT mot naturen som en speciellt ELAK (EBK) ständigt härjande SKOGSBRAND — utan inslaget av eld.

 

 

FOTOSYNTESBEGREPPET efter Naturskogens successiva avverkning från ca 1800 AKT1800 FRAMSTÅR KORRUMPERAT -- starkt primitiviserat. Utförligt i MACfsynt -- Lavineffekten tidigast från 1962

 

 

 

SKOGSBRANDSEXEMPEL — Hur CO2-återhämtning från en skogsbrand kan förstås fungera — och hur återväxten hindras av speciellt elaka, tydligt icke naturgrundade rörelser + associerade

(ELAKA) SKOGSBRANDENS FÖRLOPP

I FORTSÄTTNING FRÅN Lavineffektbeviset i MAUNA LOA VARIATIONERNA BEVISAR TRÄDENS VÄXTKOL FRÅN  MARKEN

 

Graferna till Skogsbrandsexemplet -- MLV1 — Jämför  MaunaLoaNoAGW

 

 

Särskild förklaring i PREFIXxSIN för trigonometrin i Universums Historia -- för konventionella sätt: byt SIN mot COS och vice versa. Inget annat. Resten sköts automatiskt.

GRAF a:       y = ([1+x'2]'–1)+(0.2sin8þx) ............  Unit50p        ; y  =  (1 + x2)–1 + 0,2sin 8πx

GRAF b:       y = ([1+x'2]'–1) ..............................   Unit50p        ; y  =  (1 + x2)–1

GRAF c:        y = (0.2sin8þx) ................................  Unit50p        ; y  =  0,2sin 8πx

GrafCO2:     y = 0.15(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9 ...  Unit55pixels

                         y  =  0,15(–0,1 + sin πx)(3 + cos πx)1,9

 

 

SBexArt:

SKOGSBRANDSEXEMPLET

relaterad fysik — Se särskilt NEDAN ILLUSTRERAT i (EBK) »ElakaBrandKompaniet»:

 

Hur CO2-återhämtningen kan förstås fungera — och hur den hindras av speciellt elaka, tydligt icke naturgrundade rörelser + Associerade KommunPartier

 

Överdrivet långvarigt exempel illustrerar/bevisar »Elaka Statens Princip»

 

En svår och omfattande skogsbrand rasar under många år (på norra halvklotet). Hela tiden (KURVA b  — utan säsongsvariationerna) tillförs luften växande mängd icke-fossilt CO2 (koldioxid), fram till ett maximum A då branden upphör. Variationerna MLV-kroppen (KURVA c ) i grafen (KURVA a ) motsvarar ikoniskt den säsongsnaturliga CO2-variationen sommar/vinter DB0 +  det växande tillskottet från branden. I detta (starkt överdrivna) exempel pågår branden år efter år med allt växande atmosfäriskt CO2-överskott. Se även i MLV-nivåökningen.

 

EBK:

SkogsbrandsExemplet

Branden uppvisar speciellt elaka avsnitt (Ondska):

 

 

Så fort något Grönt försöker ta sig upp ur ett brunnet område

 

Naturens naturliga sätt att hela och återställa skadan: CO2-överskottet återtas av återuppväxande markbiomassa (DB0) som återställer naturskogens naturliga balans.

 

avdelas omedelbart en speciellt kommenderad brandhärd (»ElakaBrandKompaniet» under ledning av SolGuden RÅ och överinseende av JK för särskilt iakttagande av StatsRätten) dit för att bränna upp livet.

FRAM TILL A:

 

Genom att markbiomassan avtar under brandtiden, finns ingen möjlighet för CO2-ökningen att sugas upp via regnvattnets [DB2] motsvarande inlösta CO2-mängd av en normalt rotverkslevande markbiomassa (Simard 2012). Den (tilltagande) döda markbiomassan garanterar att CO2-överskottet i regnvattnet bara återdunstar tillbaka till atmosfären. Så växer hela tiden CO2-överskottet på kredit av brandens markbiomassaavlivning.

 

RESULTATBILD: Återstående del kvarlevande markbiomassa (levande träd, rotverk) påtvingas en allt växande luft/vattenhalt CO2 i takt med att branden fortsätter rasa. För varje ny vårpunkt [May‡]hela tiden i växande så länge branden rasar — finns en allt större mängd närvarande atmosfäriskt icke-fossilt överskotts-CO2. Med dess inlösning i regnvattnet (DB2) påtvingas (EBK) den (allt mer avtagande) kvarlevande markbiomassan ett motsvarande allt växande CO2-överskott — nu tillgängligt för en allt avtagande minskande kvarlevande markbiomassas levande rotverk: den regnvatteninlösta atmosfäriska överskottskoldioxiden (CO2) dunstar bara tillbaka, ständigt i växande via den del som försöker växa upp VIA NÅGOT KVARVARANDE MARKKOL men som ständigt bränns av.

 

Växtkraftens potential (tillgången på växtkol från branden) hos all berörd kvarlevande markbiomassa ökar proportionellt — växande inlöst CO2 i all nederbörd (DB2) — samtidigt som markbiomassan fortsätter avta via den fortsatt rasande, speciellt elakartade [EBK] — branden: ingen återväxt tillåts.

 

Som vi redan vet (sår läker — in till en viss gräns): NATUREN besitter en viss förmåga att kompensera för den typ av variationer som uppkommer vid skogsbränder. I varje fall vad vi vet — före industrialismen — har skogsbränder i Jordens biosfäriska historia varit kortvariga och ytbegränsade. Skogsbränder (före industrialismen) har vad vi vet inte medfört några direkt biotekniskt hämmande efterverkningar i och med att markbiomassan hela tiden FÅR komma tillbaka (Jordbiosfärens naturligt biologiska tillväxtkonstant, BTK: Jordkroppens fysik + Solinstrålningen).

EFTER A:

 

— Först från den tidpunkt då branden upphör — ökningstakten i växande atmosfärisk CO2-mängd avtar — finns förutsättningar för återhämtning till »NuLeverJagIgen»-tillståndet. Och, då med början från högsta vårpunkten [MLVsinus]: Återhämtningen kan börja först NÄR markbiomassTLLVÄXTEN BÖRJAR öka.

 

 

Statsrätten:

— Verksamheten med återväxtbekämpning och allmän avskogning MÅSTE upphöra.

   Det är ingen åsikt. Det är en insikt.

 

 

— Nu, från våren och sommartid, efter A, kan den ökade markbiomassatillväxten — återhämtningen — börja suga upp CO2-överskottet i nederbördskolet, det regnvattenlösta CO2, via det åter fungerande rotverket (Simard 2012): CO2-överskottet i atmosfären avtar, och återgår till Normalt Konstant (i sinom tid — den nya trädgenerationens uppväxt).

   Med »normaltillväxt under nollbränder» har en ny generation Naturskog vuxit fram — utpräglat naturligt ymnig blad- och barrmassa — säkert inom lägst 50 år. Samt (säkert) i märkbart växande upp till i varje fall 100 år: Naturskogen i stort återställd (efter 200 år).

 

 

Fram till runt 1700 hade naturskogarna, vad vi vet, fått utveckla en egen naturlig balansbiofysik utan inslag av naturbrott. Från 1800, markant in till våra dagar (2000), har mänskliga ingrepp på bara 200 år förvandlat (årmiljoner av etablerad naturlig regional kontinental reglering) till något som alldeles tydligt ser ut som ett veritabelt miljökaos — med ansvariga marknadsprofiterande krafter som pekar åt rakt motsatt håll: »det vi gör är bra miljöval, bra för miljön». Jämför KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS ARGUMENT. Det är vår egen skuld — tills vi tar avstånd från verksamheten, inser dess vanvett.

 

 

Resultatbild SkogsBrandsExemplet:

RESULTATBILDEN I SKOGSBRANDSEXEMPLET

PRAKTISKT KOPPLANDE RESULTATBILD

Skogsbrandsexemplet i praktiken:

MaunaLoaVariationerna 2: MLV2SKOGSBRANDSEXEMPLET

LAVINEFFEKTBEVISET — DeForestation-grafen37%-iga MLF-grafen:

SD¦WI i Etablissemangets syn på Mauna Loa Variationerna.

 

— Kurvformen ovan är den här delvis grovt ikoniserade motsvarande KEELINGKURVA som utbildas naturligt utan inslaget av fossilt extra atmosfäriskt CO2 (AGW), enbart på »elaka skogsbrandsexemplet»s förutsättningar (SBex):

— Vi finner exakt — exakt — samma formtyp i nutid (2015) om AGW-komponentens CO2-del (63%MLF) tas bort ur nuvarande Mauna Loa-värdena. Exakt. »Elaka Skogsbrandsexemplet»: STATENS KAPNINGAR AV LEVANDE SKOG UNDER 200ÅR+ÅTERVÄXTBEKÄMPNINGAR. Samma nettoresultat som SBexmen utan eld.

 

 

Tolkningsföreträdet enligt relaterad fysik AGW¦MLF:

Med 100% avses här vad mänskligheten lagt till sedan 1812 (då 284ppmv CO2, koldioxid). Det ger (2015):

100% = +118ppmv CO2:

 

:

 

Mauna Loa-värdenas årliga CO2-medelvärdeskurva, MLF, består Tab2 till 63% av (uppdelat på 60% havsupptaget fossil-CO2 från globalindustrins 100% fossilemissioner med resten 40% ) havsbundet luftmarint fossilt atmosfäriskt cirkulerande CO2.

 

MLF(100%: Mauna Loa Funktionen) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industrin 100% = 60%Hav+] 40%LuftMarint) + DF(37%: icke-fossil-CO2)

AGW, fossilt CO2 från industrins fossilförbränning; SD, Sommartappet; WI, Vinteråtergången; DF, DeForestation; ickefossilt CO2 från avskogning + återväxtbekämpning, se SBex, AKT1800.

MLF-kurvan (MLanAv) särskilt från Globalräkningen. Utförligt med etablerade jämförelser i AGW-FÖRKLARINGEN.

 

Resten 37% icke-fossilt extra CO2 är (AKT1800; AGW¦MLF) reguljär skogsmarkskoldumpning under 200 år:

Luftdumpad Naturskogsmark från ständigt växande avskogning och återväxtbekämpning.

Se även referenser och jämförelser med etablerade begrepp i AGW-förklaringen — Proportionerna grovt 40/60 från 1960.

 

Den kurvdelen (AKT1800Lavin) är EXPONENTIELL — lavinartad:

— Icke-fossila CO2-ökningen från fortsatt avskogning + återväxtbekämpning accelererar CO2-övertrycket på kvarvarande naturskog.

— Därmed via MaunaLoabeviset

 

 

 

är och förblir den enda återstående möjliga agentur som kan förorsaka allmän träddöd (TräddödenDetaljerat):

 

avskogning + återväxtbekämpning. STATEN + associerade.

— Avskogning kväver kvarlevande; Utvidgad avskogning med återväxtbekämpning skapar tydligt dokumenterbara lavineffekter: Göda-Döda-Scenarion.

Träd i kanter av öppna områden är de som tar mest illa vid sig.

— STATEN + associerade: Säg igen. Testa igen att försöka utmäta kapital mot naturvetenskap, mängd mot vett. Naturen har det. Vettet. Inte staten.

 

 

        

 

RESULTATBILDEN (skogsbrandsexemplet) BLIR ALLTSÅ ENTYDIG:

 

 

Lavineffekten i Netto -- LAVINEFFEKTBEVISET -- AKT1800

KOMPRIMERAT (2009-2017) ENLIGT AGW-BEVISET:

——————————————————————————————

 

   Vad är t(AGW)-integralen”?

— Det är yttre högra kurvan nedan angiven FOSSILINDUSTRIN.  

   AGW-kurvan är det rena atmosfäriskt återstående luftmarint cirkulerande industrifossil-CO2:et (40%) efter havsupptaget (60%), se Tabell 2.  

   För totalförklaring, se även från IPCC|Giftlarm.

   Eller enklare (Globalräkningens resultatbild):

t(AGW)-integralen är den egentliga medel-CO2-Mauna Loakurva vi skulle se OM mänskligheten inte ägnade sig åt avskogning och återväxtbekämpning (AKT1800).  

   Finns det någon — relaterat begriplig — förklaring varför vetenskapssamfundet inte ser det sammanhanget?

— Möjligen, ja. Testa Larmet och AGW förklarar.

 

 

LAVINEFFEKTEN I NETTO från växande icke-fossiltCO2-överskott

 

 

Se en mera exakt resultatgraf i AKT1800, GrafTest.

Den delen har tidigare (före 2016/17) inte avbildats grafiskt explicit.

Den 37%-delen av hela MaunaLoaCO2 motsvarar ovanstående —

här delvis för förtydligandets skull ikoniserade restdel sedan AGW-delen eliminerats.

 

LAVINEFFEKTBEVISET — det strängt exponentiella förloppet -- AKT1800

 

 

TAS (AKT1800) det 63%-iga t(AGW)-integralens FOSSILINDUSTRIN efter Havsupptaget -- t(AGW)-integralen inslag BORT

 

37%-resten är samma del som Den mellanliggande svartmarkerade delen här till vänster. (Se hela ILLUSTRATIONSGRAFEN till Globalräkningen).

 

UR NUVARANDE MAUNA LOAVÄRDEN MLanAvMLF, Mauna Loa CO2 minus 63% — finns tydligen bara Naturskogens utgångspunkt DB0 kvar att relatera händelseförloppet till — DET MEST GRYMMA OCH FULA I HELA KOMPLEXET:

 

KVAR ÅTERSTÅR TYDLIGEN SAMMA PRINCIPGRAF SOM I »ELAKA SKOGSbrandsEXEMPLET»:

 

En strängt exponentiell funktion

 

 

Det är själva lavineffektbeviset: funktionen växer accelererat — till skillnad från den rena fossilkurvan t(AGW)-integralen, se AGW-DerivataIntegral: den slutar mot en rät linje.

Se även tAGW-integralen begränsat i AKT1800.

BEGREPPET Lavineffekt här således från:

STRÄNGT ACCELERERAT FÖRLOPP

 

 

SÅ: I klartext — Svenska Staten + Associerade:

— RIKSDAGENS MANDAT UPPHÖR.

 

 

Eller som den kvinnliga överjuristen uttrycker saken i filmen Law Abiding Citizen (Gerard Butler, 2009) till sina lägre stående kolleger:

— You boys shure have fucked this one up.

 

 

»ELAKA SKOGSbrandsEXEMPLET» KAN och FÅR i bevisbördan tydligen jämställas EXAKT på en TYP

statsmakten

— som i praktiskt netto

utan att blanda in några som helst aspekter på global uppvärmning

— börjat ANFALLA och BEKÄMPA Naturskogen — livsfientligt antastande

 

 :

 

 

SOM EN ALDRIG UPPHÖRANDE, STÄNDIGT UTVIDGAD, VÄXANDE, RASANDE SKOGSBRAND I EXEMPLET — men helt utan inslaget av ELD: återväxtbekämpningen: ren förbannad manifesterad ondska — med helt diametral adress. »Jättefint».

 

STATEN:

Bra miljöval.

NATUREN:

  Avskogning måste upphöra omgående — hela planeten.

   Alla typer av återväxtbekämpning måste omedelbart upphöra — hela planeten — samt vidare totalförbjudas.

   Villkorslöst. Inga kompromisser. Inga undantag.

 

 

MK:     Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

— Det krävs inga proklamationer, inga valmöten, inga bekännelseritualer, inga trohetslöften. Det enda som behövs är att man skiter i naturen.

 

STATEN missköter sig i samvaro med Naturen. Dess befattningshavare ägnar sig inte åt det som statens befattningshavare är ålagda att ägna sig åt: Undervisning, Upplysning och Utbildning ENLIGT K8; ISL1948. I GRUNDEN bevisligt NATURVETENSKAPLIGT OBEHÖRIGA, OUTBILDADE, OKUNNIGA BEFATTNINGSHAVARE I MÄNGD BASERADE PÅ TRADITIONELLA LYDA-BESTRAFFA KOMPISGILLEN OCH OLIGARKMÖTEN FORTSÄTTER UTÖVA VAD DE TROR, DIKTERAR OCH MENAR ÄR POSITIVA MILJÖÅTGÄRDER, MEDAN NATURFACIT VISAR RAKA MOTSATSEN.

   MaunaLoaBeviset. AKT1800. Globalräkningen. Staten från 1800. Säg igen.

   Netto:

   KONSEKVENSBILDEN 37% i växande INNEFATTAR

 

 

1. ANINGSLÖSHET — HELT UPPENBART I KUBIK;

2. ÄNNU MER UPPENBART STORA BEHOV AV det LYDA-BESTRAFFA ViSäga-DuGöra som bär ansvaret för förödelsen:

— Blotta åsynen (StatsFröjden). Ingen information (Bakgrunden). Inte röken av minsta demokratisk ordning (K8; ISL1948).

 

 

MED BASKUNSKAPERNA i GRUNDBEVISET — VÄXTERNA TAR SITT VÄXTKOL FRÅN MARKEN; atmosfäriska CO2-överskott från skogsbränder återtas av skogsmarken via återväxt genom motsvarande överskott CO2 inlöst i regvattnet (Trädens Hydrofysik) — BÖR EN TREDJEKLASSARE (10år) KUNNA RÄKNA UT RESTEN — UTAN PAPPER OCH PENNA:

 

 

Lavineffekterna visar sig -- LavinDeathLavinEffektBevisetResultatbild SBTräddödenDetaljerat

»LEVANDE STORMTRIVS MED DÖENDE» MLBs4a

 

 

Jordens Biosfär i andnöd: 

 

OM växande avdöd i normalt naturligt friska biobestånd uppvisas

TILLSAMMANS MED EN SATELLITSTÖDD GLOBALT OBSERVERAD VÄXANDE GRAD AV GRÖNHET

är det omisskänneligt och oåterkalleligt bevisbart tydligt att Jordbiosfären befinner sig i ett alarmerande naturtillstånd av tilltagande andnöd.

LAVINEFFEKTER VISAR SIG:

 

 

 

Träddöden 2015 -- Mera SatellitGrön Jord, Mera Jordiskt SynbarTräddöd -- NaturMotorn har börjat Stalla.

 

— Untgtallar [i mindre näringsrika områden] dör i mängd. Redan vuxna träd Tall Gran En Asp visar tydligt döda/döende partier.

Vårtillväxten på både ungtall och unggran är i vissa fall närmast komisk — där tillfälligtvis något annat ungträd inte direkt dör i vårsteket.

   Bilderna nedan Mellansverige 2016 från ett avsnitt ungträd vid sidan av en cykelväg 31Maj2016. De flesta ungtallstoppar ser ut som bilden nedan höger — varvat med en del tydliga inslag på en och annan totaldöende granne. Liknande har mig veterligt aldrig skådats.

   Det ser verkligen bekymmersamt ut.

 

Foto:  31Maj2016  E01  Bild 36;37;40    Natur i andnöd. Maj2016 Mellansverige -- Levande Stormtrivs med Döende.

 

 

KLASS 3? -- LavinDeath: Lavineffekten

DÅ NATURSKOGENS MARKKOL GENOM AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING HELA TIDEN SYSTEMATISKT KONTINUERLIGT ÖVERFÖRS TILL ATMOSFÄREN — biomarken avställs, utarmas (NAMMNET) — OCH ALDRIG TILLÅTS KOMMA TILLBAKA TILL — TVINGAS GÖDA DEN ALLT MER UTARMADE — NATURSKOGEN PÅ DESS ALLT MER LUFTDUMPADE SKOGSMARKSKOL, FINNS INGET ANNAT ATT VÄLJA PÅ NÄR VÄXTKRAFTEN TILLTAR, VARJE NY VÅR:

 

— Tydligt starkt överskotts-CO2-övergödda områden vräker ut sin grönska på grund av det stora icke-fossila CO2-överskott som ständigt försöker återvända till en tidigare markbiomassa — som inte längre finns — tillsammans med tydligt döende partier som inte förmår hänga med i övergödningstrycket.

   Se mera detaljerat i TräddödenDetaljerat.

   Mediarubrik: »TRÄDEN DÖR AV UTTORKNING»; »Insekter invaderar träden».

   En del Webbkällor Death Scenario bara understryker det som redan tidigare antytts i ämnet (HBT), nu i nytt ljus genom MaunaLoaBevisets följdsatser:

 

Avskogning med återväxtbekämpning sänker trädens — människornas och djurens — livskraft (ExSB; Träddöden—Globalt2016): MLBs4.

 

STATEN. Säg igen.

Fullständigt, fullkomligt, naturskogligt klart.

Se även AGW-förklaringen.

 

— Situationens allvar verkar inte alls inses av de ansvariga befattningshavare (Resultatbild SB) som underhåller verksamheten. Någon översvallande etablerad proteststorm enbart i åsynen av uppenbart rent kulturellt pågående naturmord syns inte heller. Tvärtom. Attityden som syns mest är av typen ”BraMiljöval”, ”ViÄrJätteBraPåMiljö”.

 

Jämför återigen KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS ALLMÄNNA ARGUMENT.

— Guvavänliga vi är.

 

 

Träden dör 2016 -- WebbCitat -- VÄRLDEN GENERELLT: KALIFORNIEN, ASPARNA, SAN JUAN, ITALIEN ...

 

Webbkällor till bilderna (Jan2017):

1. The Guardian — An American tragedy: why are millions of trees dying across the country?; 19Sep2016

https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/19/tree-death-california-hawaii-sudden-oak

2. The Fate of Trees: How Climate Change May Alter Forests Worldwide, 12Mar2015

http://www.rollingstone.com/politics/news/the-fate-of-trees-how-climate-change-may-alter-forests-worldwide-20150312

3. BREITBART—Drought: 100 Million Trees Dead in CA, 19Nov2016

http://www.breitbart.com/california/2016/11/19/drought-100-million-trees-dead-ca/

4. Deseret News—Researchers find cause of 'sudden aspen decline', 2Jan2012

http://www.deseretnews.com/article/705396695/Researchers-find-cause-of-sudden-aspen-decline.html?pg=all

5. U NEWS — Which trees face death in drought?; 18Apr2016

http://unews.utah.edu/which-trees-face-death-in-drought/

6. The New York Times — Fear of Ruin as Disease Takes Hold of Italy’s Olive Trees, 11May2015

https://www.nytimes.com/2015/05/12/world/europe/fear-of-ruin-as-disease-takes-hold-of-italys-olive-trees.html?_r=0

 

 

 

Se även TRÄDDÖDEN NÄRA ELLEDNINGAR, LavinIll, TräddödenDetaljerat.

— Exakt samma orsaksbild.

 

 

 

 

 

Grönare Planet — 7Feb2017 -- Se även i WebbcitatenSatellitGröntTräddödenDetaljerat

GP2017:

 

HUR TRÄDEN DÖR PÅ GRUND AV ATMOSFÄRISKT ICKE-FOSSILT CO2-ÖVERSKOTT

 

MAUNALOABEVISET HAR (AGWförkl) UPPDAGAT ETT DILEMMA MELLAN EN HELT SKRUPULÖST SÄKERT UPPDAGAD NATURSKOGSORDNING (DB00) SOM I VÅRA DAGAR (AKT1800) ÄR LIKA TYDLIGT SÄKERT KORRUMPERAD — av EN MOTSVARANDE ETABLERAD NUSKOGSNATURBESKRIVNING SOM UPPVISAR TILL SYNES HELT KORRUMPERADE MOTSVARIGHETER  delvis karikerat  ENLIGT ILLUSTRATIONEN NEDAN:

 

 

Etablerad mening påstår att Blad&Barr tar upp CO2 direkt ur luften medan Naturskogen via MaunaLoabeviset klart och tydligt helt avfärdar den möjligheten:

 

Syntes:

MEDAN nedan NATURSKOGENS FOTOSYNTESBILD (Fotosyntesen) VISAR ETT TILL SYNES PERFEKT ENKELT ÄMNESKEMISKT CIRKULERANDE SKOGSFÄLTSKRETSLOPP UPPVISAR DEN ETABLERADE LITTERATUREN (MAC-FS; BladExperimentet, AlgExperimentet, Lövens Transpiration) MER ELLER MINDRE till synes STARKT FRAGMENTERADE MOTSVARANDE PARTIER SOM LÄMNAR STORA TVÄRHÅL I FÖRKLARINGSGRUNDERNA.

 

: enklast tänkbara. Vidare i XylemFloem. Se förklaringar i FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN -- HelaBion -- MACfSynt -- Se även MAC-ledet nedan i MAC-FS.

 

FRÄMST DET UNDERLIGA FORTFARANDE INTE UPPHITTADE FOTOSYNTESSVARET PÅ FRÅGAN OM VATTNETS PÅSTÅDDA SÖNDERDELNING I MARKBIOMASSANS FOTOSYNES — UTAN NÅGON MOTSVARANDE BESKRIVNING AV VAR ELLER HUR DET VATTNET ÅTERVINNS I KRETSLOPPET.

I MaunaLoaBevisets naturskog finns inget sådant problem: DET ÄMNESTRANSPORTERANDE SKOGSVATTNET SÖNDERDELAS ALDRIG: BLAD&BARR TAR ALDRIG NÅGOT CO2 VARKEN UR LUFT ELLER ATMOSFÄR. Se utförligt från MACfSynt. Men starkt stressade växter synes kunna göra så.

— DET skulle i så fall förklara hela komplexet i varje minutiös detalj.

 

  

Träddöden2015

MÅNGA FAMILJER TYCKER ATT TILLVARON FÖRBÄTTRAS HELA TIDEN

GRÖNARE PLANET — se särskilda Webbcitat

Hur naturskogen reglerar sina naturliga CO2-överskott (skogsbrand) beskrivs i Naturbalansen i växthydrotrycket.

 

Mauna Loa-variationerna (DB00) har oåterkalleligt visat i särskilt enkelt tydligt luft-markbevis att markbiomassans växtlighet INTE tar sitt växtkol från atmosfären, inte alls över huvud taget, ENBART från marken.

 

Vad betyder det i ljuset av det växande icke-fossila 37% CO2-överskottet

FRÅN STÄNDIGT KAPAD SKOGSMARK (AKT1800)

som tvingas skölja marken genom regnvattnet (DB2) för varje ny vår? Se SD-konstantens förklaring:

 

Tillåts inte den kapade marken återväxa, påtvingas alla kvarlevande det icke-fossila CO2-överskottet i form att ett motriktat fotosyntesdrivande hydrotryck.

 

Se utförligt funktionssättet i Naturbalansen i växthydrotrycket.

 

I naturskogen DB00 där inget CO2-överskott finns hushåller träden precis exakt med det genomströmningsvatten som behövs för att balansera VäxaMulla (SDkonstFörkl).

 

Så: Vad som än händer med skogen i den naturbalans som uppdagats genom MaunaLoaBeviset

då markbiomassan utsätts för avskogning och återväxtbekämpning — helt grundat på människans ingrepp (EBK) — står DET tydligt, oåterkalleligt, obönhörligt, ofrånkomligt och oförnekbart klart:

MLBs4

Endast ständigt växande landbaserad avskogning och återväxtbekämpning — ständigt växande icke-fossilt CO2-överskott AKT1800 — kan framskapa Trädgödning med tillhörande Träddöd (LAVINEFFEKTDOKUMENTET):

 

 

Fossil Trädväxtgödning är uteslutet -- noFTG -- Se även i Grundbeviset, HTK och IckeFossilt

Naturbalansen i växthydrotrycket

 

Blad&Barr skiljer inte, vad vi vet, mellan icke-fossilt CO2 och industrifossilbränt CO2. Så?

Icke-fossilt CO2-ÖVERSKOTT — endast obönhörligt uteslutande oåterkalleligt — MEDFÖR TRÄDVÄXTGÖDNING?

:

Trädgödning med tillhörande Träddöd anställs entydigt av landbaserad avskogning och återväxtbekämpning:

 

   SD-konstantens UTPRÄGLADE OBEROENDE (DB0) AV ATMOSFÄRISKT EXTRA KOLDIOXID, fossilt eller icke fossilt, garanterar att marken tar sitt växtkol uteslutande från EN FAST JORDBIOSFÄRISK URSPRUNGLIG, AV MÄNNISKAN ICKE PÅVERKBAR, NATURSKOGSKONSTANT (BTK) med ett eget självunderhållande slutet landbaserat, SÅ icke havsbiotekniskt beroende, skogsmarksfält (ENK);

   Som efter en naturlig skogsbrand (SBex) I NATURSKOGEN är i SD-konstantens ljus UTESLUTANDE ENDA MÖJLIGHETEN FÖR MARKVÄXTGÖDNING — atmosfäriskt CO2-överskott — att CO2-överskottet JUST ÄR OCH FÖRBLIR AV ICKE-FOSSILT URSPRUNG:

   Hydrotryckets MarkBioMassFotosyntesreglerande (Hydrosyntesen) SD-konstants elektrolytbaserade biofysik (Hydrosyntesen; SD-konstantens naturförklaring) garanterar att havsbiologins MÄRKBART ICKE HYDROTRYCKANDE baserade BIOFYSIK inte inverkar på markbiomassans växtfysik: inte på dess tillväxt, inte på dess reglering (som i annat fall skulle synas märkbart som reduktioner i den i vår tid utpräglade aktuella industrins fossilemissioner), med andra ord, inte alls över huvud taget.

— Det är i allt den här uppdagade SD-konstantens egen galant förträffliga förtjänst: SD-konstantens (6ppmvCO2) rudimentära oberoende av atmosfäriska CO2-överskott — således speciellt i referens till den i vår tid allt växande mängden fossilt CO2 — understryker, så särskilt, som det tydligen får förstås, att

SPECIELLT EXTRA FOSSILT ATMOSFÄRISKT CO2-ÖVERSKOTT växelverkar inte med markbiomassan. Havet har, tydligen, sin egen självständiga självunderhållande och självreglerande slutna havsbiologi med sitt eget BUNDNA LUFTMARINT CIRKULERANDE CO2. Precis som det redan förutsattes — utan särskild anmärkning — från början i AGW-beviset.

Globalräkningen med Mauna Loa Funktionen (GrafTest) visar utvecklingen från 1800 av den 37% resulterande icke-fossila CO2-mängden från avskogning och återväxtbekämpning. Därmed som ovan: 37%-mängden BÄR ENTYDIGT DET PRIMÄRA ANSVARET FÖR PÅGÅENDE TRÄDDÖD (LavineffektBeviset; TräddödenDetaljerat.8; SD-konstantens förklaring).

 

 

ALLT ATMOSFÄRISKT fossilt CO2-INNEHÅLL — »varenda förbannad atom» — ÄR OCH FÖRBLIR HAVSBUNDET genom särskild luftmarin cirkulation till DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN (AGW-beviset; Globalräkningen).

 

OM något skulle tas därifrån — försvinna, upphöra, minska — borde obönhörligt motsvarande globaluppvärmande reduktion visa sig. Men Resultatbilden i AGW-beviset, på jämförande IPCC-beräkningsgrunder, har entydigt visat att så inte är fallet — Se även WC1. Mauna Loa-fossila-CO2-andelen (MLanAv) från industrins atmosfäriska fossilemissioner är den rest som återstår i den årsmedelglobala Mauna Loa-atmosfären i den tydligt särskilt så avgränsade havsbundna luftmarina cirkulationen sedan havet absorberat de emitterade värmebidragen (Kolumn 1): ingenting tas bort från industrifossila Mauna LoaCO2-ökningen — men en extra icke-fossil CO2-källa lägger hela tiden till (AKT1800). Se utförligt från MaunaLoaFunktionen¦Resultatbild.

 

— Trädgödningen och Träddöden anställs så — tydligen entydigt och relaterbart i detalj — av landbaserad avskogning och återväxtbekämpning (InlVinj).

 

— Hur (Grundbeviset) förklarar AGW-beviset i Universums Historia att industrifossilförbränningens atmosfäriska fossila CO2-överskott är Explicit Havsbundet, och därför inte KAN delta i landkontinenternas markbiologi?

— Galant som det förefaller:

   FOSSILKOLSFÖRBRÄNNINGEN BINDER — överför — det tillagda CO2-förbränningsvärmet via regnvattnet eller direkt havsvatteninlösning från atmosfärens CO2 till havsvattnet (T/t=M/m-sambandet, Energihärledningen; och därmed havets biotyper). Uppvärmningen av havet (HAVSPERIODERNA Kolumn 1) som sker ytterst långsamt och med ytterst små årliga tillskott (totalt i nutid endast +0,8°C på runt 200 år) har därmed, samtidigt, bundit upp just precis en extra lufttillkommande fossilbränd CO2-mängd som återstår i själva luftrummet ovanför havsytan, det som Mauna Loa Observationerna känner av — tillsammans med det specifikt bundna havsupptagna Fossil-CO2:et, det som också explicit enligt Globalräkningen förorsakat den allmänna IPCC-förvirringen i ämnet. Se från IPCC¦Giftlarm.

   Tabellen nedan ger orienterande kvantiteter runt 2010.

 

TAB 2: AGW-globalräkningen för år 2010 med specificerade ickefossila CO2-överskott och LuftMarina

Havsbundna AGW-cirkulationen MAUNA LOA -- se även motsvarande grafer i AKT1800 och GrafTest -- se även TAB1.

 

Icke-fossilt CO2 i Mauna Loa värdena enligt Globalräkningen:

Grovt jämförande värden FÖR FÖRTYDLIGANDE enligt Globalräkningen med globalstatistisk fossilanvändning

omkring år 2010 — totalt tillkommet från ca år 1800:

 

 

IckeFossilaCO2-överskottets kvantitetsmatematik redovisas i JÄMFÖRANDE IPCC-EXEMPEL.

T13; MLF-HelGraf; MLF-Härl; MLF-Graf; MLF-AKT1800; tabellvärde S2 år 2011; t(AGW)integralensCO2

 

InlVinj: 100% IndustriFossilt fördelas på 60% Havsupptag 40% Luftmarint = 63% Mauna Loa, varav 37% Ickefossilt Landbaserat CO2:

MLF = MAUNA LOA = t(AGW) + IckeFossilaCO2;

LuftMarinaFossil-CO2:et är HAVSBUNDET SOM t(AGW)-integralens industrifossila CO2-upptag:

VAD IPCC-SAMFUNDET INTE SER:

HavsUpptaget(22,26) + AssocieratLuftMarina(14,74) = IndustriFossilFörbränt(37).

— Du hade väl aldrig tänkt att luften, efter havsupptaget av industrieländet, skulle vara RENSUGEN på fossilCO2? LuftMarin:et bevisar just Havsupptaget — som ångan över varmvattnet.

Thereyougo.

DET industrifossilförbrända eländiga CO2:et delas, tydligen, upp enligt AGW-beviset i Universums Historia via en havsbunden luftmarin cirkulation på DELS ett explicit medelmässigt havsinnehållet CO2 (60%) och DELS ett med havsytan associerat explicit luft(marint)buret CO2 (40%).

— Mera utförligt i AGWförkl.

 

Därför kommer aldrig Fossil-CO2:et på fråga i samband med NÅGON SOM HELST VÄXELVERKAN MED markbiomassan. Har aldrig varit. Blir aldrig någonsin. GRUNDBEVISET: MaunaLoabeviset; FigDF.

 

Eller sagt i andra ord:

1.   Fossil-CO2:et har ingen hydrotrycksbiofysik att återfalla på, och kopplar därför heller inte markbiomassan.

2.   Markbiomassa saknar FULLSTÄNDIGT FULLKOMLIGT TOTALT möjlighet att reducera Fossil-CO2.

— De som försöker göra det (Kyotoavtal), förvärrar endast totalsituationen ytterligare. Se särskilt utförligt från Träddöden Detaljerat, InlVinj och särskilt IPCC¦Giftlarm.

 

BioSkogen -- HelaBionHela BioKretsen

 

OCH SÅ KAN DET FÖRKLARAS OCH FÖRSTÅS —

ickefossilt CO2-överskott medför obönhörligt trädväxtgödning; träddöd: MLBs4

———————————————————————————————————————————————————————

UTFÖRLIGT NEDAN I TRÄDDÖDEN DETALJERAT: fossilt CO2 ingår över huvud taget inte i markbiomassans växtreglering:

 

 

Naturbalansen i växthydrotrycketNATURSKOGENS PERFEKT BALANSERADE HYDRO-BIO-FYSIKSD-konstantens förklaring:

SKOGSMARKSFÄLTETS EGEN INNEBOENDE SJÄLVREGLERANDE VÄXTHYDRO-BIO-FYSIK:

 

 

— Allt och varje atmosfäriskt icke-fossilt CO2-överskott kan bara normaliseras, återinträda naturbalansen, genom att det tillåts återinträda i den markvegetationsvolym det fråntogs.

 

 

   STATLIGA PLANERINGSSTOPP FÖR ALL YTTERLIGARE UTBYGGNAD GENOM AVSKOGNING:

   OMFATTANDE PLANERING FÖR ATT SKYNDSAMT ÅTERSTÄLLA AVSKOGADE OMRÅDEN:

   ALL VIDARE BYGGNATION SKALL SKE I STADSKÄRNOR — PÅ HÖJDEN.

— OM någon vill mena att Naturen menar annat: Please, Share.

 

 

DEN TRADITIONELLA STATEN MED DESS STATSRÄTT hatar DEN MENINGSTYPEN — DÄRFÖR ATT STATEN ANSER ATT DEN ”Universums Herre” BESTÄMMER SJÄLV VAD SOM SKA OCH INTE SKA GÖRAS: Testa Svensk Kriminalvård som exempel: Undervisning och Utbildning (K8; ISL1948) är helt ersatt av LydaStraffa: ViSäga-DuTiga. ViBestämma-DuTåla. VÄGRAN ATT SAMARBETA MED PERSONER I VÅLDSÄRENDEN BESTRAFFAS.

 

I andra ord sammanfattningsvis:

Det är enbart avskogning + återväxtbekämpning som KAN göda markbiomassa: hydrotrycksbaserad biokemi.

— Fossilt CO2 kopplar inte levande markbiomassa (DB00).

 

MAUNA LOA VARIATIONERNAS SOMMARTAPP (Keelingkurvan) BÄR ANSVARET FÖR ALLA DESSA HÖGST VÄLKOMNA KLARLÄGGANDEN — som samtidigt utrotar grundligt väl inövade vanföreställningar.

— Se mera utförligt i AGWförkl, om ej redan bekant.

SOM REDAN TIDIGARE ANTYTTS:

 

SPECIELLT MED DEN KLARGÖRANDE resultatbilden i FossilTräden — tillsammans med MaunaLoaBeviset om inga felgrepp finns — kan vi SÅ nu äntligen studera den tidigare saknade sammanhängande förklaringen till just observationerna i Träddöden 2015:

Konkret relaterade punkter i TräddödenDetaljerat redovisar till varje ingående prövning en tillhörande resultatbild som detaljförklarar

hur träd/skog kan kvävas genom att gödas LavinIll — på grund av atmosfäriska icke-fossila CO2-överskott:

 

DET HANDLAR INTE enbart OM AGW LÄNGRE:

 

  Den statliga verksamheten med att såga ner levande träd måste — skall — upphöra.

— Det är inget krav. Ingen åsikt. Bara ett rent naturligt konstaterande.

   Rätta ytterst gärna om fel:

— STATEN MED DESS BEFATTNINGSHAVARE MISSKÖTER SIG I SAMVARON MED NATUREN:

— MÄNSKLIGHETENS HÅLLS INNESTÄNGD AV StatenFrån1800 ETT 200-ÅRIGT VÄL ETABLERAT SJÄLVUTNÄMNT ”Universums Herre” PROPAGANDAINSTITUT  SOM MÅNGLAR UT SJÄLVUPPFUNNA MENINGAR OM TÄNKANDE, VETANDE OCH NATUR Meriter Arbetsförmedling Kultur Teknik Handel som alla intet ont anande människor luras in i, ett låtsassamhälle SOM INGEN MÄNSKLIG KULTUR FÖRE DEM KÄNT TILL, OCH SOM HELLER INGEN MÄNSKLIG KULTUR bevisligt EFTER DEM KOMMER ATT KÄNNA TILL.

 

 

STATEN. Säg igen.

   Det är MÄNNISKOR som BORDE veta bättre. MÄNNISKOR som BORDE uppröras i blotta åsynen.

   EBK.

   Jämför Undervisning och Utbildning: K8; ISL1948.

— STATEN. Säg igen.

 

Träddöden detaljerat: BioSkogen -- Träddöden2016

MLBs4

— Trädgödning med tillhörande Träddöd anställs entydigt av landbaserad avskogning och återväxtbekämpning:

 

Avskogning = tidigare skogsmarksnaturreglerad CO2-dumpning kväver kvarlevande — +bCO2:et extremgöder superväxande kvarlevande ikring starkt döende

HUR TRÄDEN DÖR — PÅ GRUND AV AVSKOGNING

ATMOSFÄRISKT ICKE-FOSSILT CO2-ÖVERSKOTT — hur tryckfysiken fungerar med e¦m¦bCO2, se  Naturbalansen i växthydrotrycket

 

HUR onaturligt stora = ständigt växande (SkogsbrandsExemplet) ICKE-FOSSILA ATMOSFÄRISKA KOLDIOXID ÖVERSKOTT KVÄVER NATUREN:

Den detaljerade bakomliggande helhetsförklaring som tidigare delvis saknades i samband med Träddöden 2015.

NEDANSTÅENDE BYGGER PÅ MaunaLoaBeviset med SD-konstantens förklaring med HELA BIOHARMONISKA FÖRKLARINGEN.

 

Nedanstående textfält kopplar explicit till illustrationen under — Hur Träden Kvävs av påtvingat onaturligt icke-fossilt atmosfäriskt koldioxid(CO2)-överskott:

— Markkol bC dumpas på Luft bCO2:

1.   Normala Mauna Loa CO2-Blad&Barr-utflödet eCO2:et hindras av ett utanförvarande icke-fossilt bCO2-övertryck MLBs4;

2.   Utanförvarande bCO2-övertrycket innestänger eCO2:et, vilket triggar växtgödning;

3.   Det längre kvarvarande elektrolyt-CO2:et som normalt skulle föras ut av ett yttre normaltryck tvingas istället medverka i högre kemisk ämnestillverkningstakt;

4.   Växtgödning betyder högre krav på mera vatten för mera »Blad&Barr»;

5.   Högre krav på mera vattengenomströmning betyder högre växthydrotryck — snabbare vattenflöde upp till MeraBlad&Barr — på redan befintliga fixa XYLEM vattenledningsrör — VIDARE NEDAN (8);

6.   Högre hydrotryck betyder kraftigare rotsug;

7.   Kraftigare rotsug till Blad&Barr medför större mängd inlöst markvattenväxtkoldioxid per tidsenhet i Xylem-vattensköljet upp till Mera-Blad&Barr;

MARKUTARMNINGEN det extra markkolet som tvingas upp till Blad&Barr på grund av övergödningen VIA DEN EXTRALIFTANDE Xylem-markkoldioxiden kan kompenseras av motsvarande markåterlösningssug MOT aktuella markovanförvarande bCO2-överskottet (via regnvattnet) — som efter en naturlig skogsbrand; naturskogens balans återställs, i sinom tid — förutsatt en motsvarande markbiomassa finns som verkligen tillåts återväxa (Jämför »ElakaBrandKompaniet»). Annars dunstar bCO2-överskottet bara tillbaka till luften utan reduktion; Genom att allt uppväxande tar sitt primära växtkol från marken (DB00), medför varje ny återväxtavverkning enbart att avverkningsmarken utarmas, mer och mer i takt med fortsatta avverkningar.

HUR NATURSKOGEN KVÄVS:

 

 

Avskogningens inverkan på träden: Träddöden Detaljerat -- Fossil Trädväxtgödning Utesluten . SKOGSFÄLTESTS DIAGRAM Markhöjd-ppmvCO2 efter Lüttge2013.

HUR STATEN KVÄVER NATUREN — detaljerad biokemisk hydofysisk förklaring. SE ÄVEN MERA FULLSTÄNDIGT ILLUSTRERAT FLÖDESÖVERSIKT I Hela Bioharmoniska Förklaringen

 

 

 

 

Mauna Loa SD. ElektrolytKoldioxid eCO2 • MarkväxtKoldioxid mCO2 • Avskogningskoldioxid bCO2 -- se Hela Bion och Fotosyntesens Hydromekanik.

EmbolismDeatScenario -- Xylem. Se även utförliga dokument i Träddöden 2015. Se även HELA FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN

 

 

8.   Men Xylemrören — de bildas av »celler som begår självmord» (WC4.2) — är INTE »kapacitetsflexibla» (DeathScenario);

9.   Högre vattenflöde kräver antingen större flödestvärsnitt — vilket de fixa döda Xylemrören INTE kan åstadkomma — eller snabbare flöde;

10. Snabbare vattenflöde kan säkert träden ombesörja in till vissa gränser — som, vad vi kan förstå, bestäms naturligt av trädets normala medellivslängd: Hur trädet växer efter en NORMALT BALANSERAD NATURORDNING (större naturliga variationer sker bara långt utöver trädens medellivslängd — flera hundra år — vilket garanterar att trädens vattensköljningar inte äventyras på de fixa xylemrörens kredit: trädet behåller hälsan hela livet ut);

11. Pressas ett träds flödeskapacitet onaturligt över dess naturliga gräns uppstår EMBOLISM;

12. Luftbubblor stallar flödet, och trädet dör av blodpropp. Se även i DeathScenario: svamp och insekter invaderar.

— GENOM ATT VARJE BLAD OCH BARR HAR SIN EGEN KOPPLANDE XYLEM-ROTKANAL (i samverkan med andra, eller enskilt), KAN ENSKILDA BLAD OCH BARR DRABBAS (LavinIll), SAMTIDIGT SOM ANDRA OMGIVANDE FORTFARANDE HAR FUNGERANDE ROTLEDNINGAR.

— Den förklaringsbilden förefaller vara helt uttömmande i alla de möjliga observationsfall som figurerar och figurerat i hela framställningen (Träddöden 2015).

— GÖDTILLVÄXTEN MED EXTRA ATMOSFÄRISKT bCO2:

   Det utanför Blad&Barr via bCO2-överskottet innehållna eCO2:et flödar eller göder fotosyntesen på en högre växel;

   Högre fotosyntes till MeraBlad&Barr medför högre vattendrag, som medför ökad Xylem-vattengenomströmning, och därmed mera markkol (mCO2) per tidsenhet till Blad&Barr — vilket också ökar inlösningen av bCO2-överskottet till markrotvattnet och därmed dess ingång till xylemtransporten (tillsammans med det ordinära mCO2:et).

   Med det högre, flödade, hydrotrycket återställs — så — det normala utflödet av eCO2:et på en motsvarande resulterande snabbare bCO2-gödd tillväxt via det högre Xylem-inflödet av markkol (mCO2¦bCO2), vilket är gödningseffekten.

— Processen kan alltså förstås helt självstyrande så länge det yttre icke-fossila bCO2-övertrycket finns: SD-konstanten som sådan berörs aldrig.

 

 

Medan MAUNA LOA SOMMARTAPPETS UTPEKADE NATURSKOG (DB00) ser ut att besitta en alldeles utomordentligt perfekt logiskt fungerande tillväxt/förmultningsfysik, ställs vi i den nuvarande etablerade litteraturen inför rena gåtfullheterna i dess presentation av olika »växtbiologiska basfakta» — se Syntes.

— MaunaLoaBeviset pekar på det högst märkliga: Vår tids »naturskog» är fotosyntetiskt korrumperad på grund av den långvariga (200 år) avskogningen + senare tids återväxtbekämpningar (AKT1800).

 

Se även från fotosyntesen i naturskogen  .

Träd i avverkningskanter:

TräddödenDetaljerat

SE MERA UTFÖRLIGT/ILLUSTRERAT I TKF

TRÄDEN I AVVERKNINGSKANTER ÄR MEST UTSATTA

OM NATURLIG ÅTERVÄXT TILLÅTS är alltid de öppna ytorna efter en naturlig markkols-mC-luftdumpad (O2) skogsbrand de mest mottagliga för mCO2-överskottet;

— HINDRAS mCO2.et ATT ÅTERVÄNDA — STATENS ÅTERVÄXTBEKÄMPNING, FORTSATT AVSKOGNING — DRABBAS NÄRMAST KVARLEVANDE RUNT DET AKTUELLA AVVERKNINGSOMRÅDET SOM MEST — EN BEVISGRUND DEN ANSVARIGA NATURMÖRDANDE STATSRÄTTSMÄNNISKAN INTE ALLS VERKAR VARA BEKANT MED: gång- och cykelvägar VÄGBILDEN med SPECIELLT starkt återväxtbekämpad markbiomassa UPPVISAR DOKUMENTERADE BEVIS:

 

 

Även i etablerad litteratur finns vissa bekräftande kopplingar:

SICIREC — DEFINITIONS — FORESTS AND CARBON CAPTURE (28Feb2017)

http://www.sicirec.org/definitions/carbon-capture

:

"  Mature forests do not capture extra CO2. There is a balance between capture (growth) and release (decay). Young, growing forests, which include forest plantations, do capture CO2.".

 

 

RESULTATBILDEN gör entydigt gällande GENERELLT att

 

   Träd vid eller nära randen av mera öppna markytor är mest utsatta för möjlig kvävning på grund av avskogningmera ju mera frekvent (den ursprungliga) trädmarken utsätts för återväxtbekämpning — än träd i naturligt omgivande skog.

 

— Det ansluter tydligen helt till redan påpekade observationer (Träddöden 2015).

— Se även tidigare beskrivningar i ÅTERVÄXTSUGET.

GÖDA-KVÄVA-FÖRKLARINGEN SÄGER TYDLIGEN DET HÄR I KLARTEXT (SD-konstantens förklaring):

(DeathScenario; EMBOLISM):

 

För varje extra Blad&Barr-tillväxt utöver den naturliga sker någonstans inom JordBiosfären på något ställe (avskogning, återväxtbekämpning) en motsvarande tillbakagång i växtkraft.

 

   Det kan ske i samma träd, på granngrenen, eller i närmaste Blad&Barrgranne, beroende på vilka Xylem-rör som berörs (varje Blad&Barr har sin särskilda rot-rör-koppling, se Grovteorin med Hydrosyntesen).

— »För varje ytterligare träd som avverkas, dör ännu ett»; »Avskogning kväver kvarlevande»;

   Se även vidare i SATELLITGRÖNT i GrönarePlanet — Vanliga fotgängares observationer under trädkronorna räknas tydligen inte.

 

NÄR TRÄDEN GÖDS AV DET ICKE-FOSSILA CO2-ÖVERSKOTTET under växtperioden

 

icke-fossilt CO2-överskott föranleder mera utväxt och tillväxt än normalt: snabbare, kraftigare — med motsvarande trädstress (TräddödenDetaljerat)

 

bildas motsvarande högre hydrostatiska marksug (»kraftigare trädBarr&Blad») — SOM OM motsvarande markbiomassrotverk och trädvattenledningsrör (Xylem) skulle finnas — vilket inte är fallet (Hydrotrycket; SD-konstantens förklaring; Naturbalansen i växthydrotrycket; NATURSKOGENS PERFEKT BALANSERADE HYDRO-BIO-FYSIK; Fotosyntesens Hydromekanik).

   Se även typiska fältexempel direkt i samband med LavinEffektBeviset: »Levande stormtrivs med döende».

 

I andra ord som redan antytts:

Avskogning kväver kvarlevande (AKK)

 

Se även vidare från GrönarePlanet:

— En del webbröster tycks föredra Satellitvyn snarare än det vanliga trottoarfolkets mera rymdfattigare Vy.

 

 

Hela Bion: Inledande Vinjett -- NATURSKOGENS URSPRUNGLIGA ELEKTROLYTKONSTANT HTK som underhåller hela markbiomassans växtflöde -- Hela Kretsbilden

Hela BioHarmoniförklaringen:

— Resultaten som infann sig omskakade i varje fall mig, rejält:

Biologin vi lever i  --  kontra REDAN VÄL ETABLERADE MENINGAR [»LydnadsImperiet»] — FÖREFALLER VARA  mindre förtrogen än önskvärt med »Regeringen»: MENINGARNA är INTE »fel». Men väl PRIMITIVA:

 

HELA BIOLOGISKA HARMONIFÖRKLARINGEN

ENLIGT NATURSKOGENS PREFERENS, UPPDAGAD GENOM MAUNA LOA VARIATIONERNAS SPECIFIKA SOMMARTAPP ML¦SD; DB00

 

ElektrolytKoldioxid och MarkVäxtKoldioxid:

RESULTATBILDEN TOTALT enligt MaunaLoaBeviset Mauna Loa Variationerna (MLV0; Keelingkurvan) nödvändiggör en distinktion mellan två olika koldioxidkomplex (omnämns veterligt inte i etablerad litteratur): MaunaLoaBevisets SD-konstant ca 6 ppmv eCO2 och SkogsFältets eget KretsloppsSlutna interna mCO2.

 

   ElektrolytKoldioxiden (EK) eCO2 i Mauna Loa Sommartappet (NVC~6ppmv CO2 med DB1 ekvivalent kolmängd 13,2 T12 KGkol, 3ggr årliga markbiomassväxkolet) — kan förstås tas upp sommartid av den säsongsbetingade markbiomassa enbart — inlöst via regn (DB2; RegnvattenInlösningsBeviset). eCO2:et cirkulerar intakt upprepat utan atomär växtinblandning, oberoende av extra atmosfäriskt CO2 vare sig fossilt eller icke-fossilt (HTK; NVC-GrafiskaBeviset) hela växtsäsongen mark-rot-krona-luft-mark (Grovteorin; Hydrosyntesen; Fotosyntesens HydroMekanik), och återlämnas intakt till atmosfären under vintersäsongen från tidpunkten Sep-Okt då fotosyntesen avtar och mera markbundet eCO2-inlöst vatten avdunstar än kvarhålls (Se sambandsformerna i Keelingkurvan).

   eCO2-inlösningens konstans (MaunaLoaBeviset) i trädens Xylem-vattensköljning rot-krona garanterar (HTK) tydligen en JordBiosfärisk konstant växtämnesoberoende elektrisk ledningsfysik (elektrolyt) för markbiomassans Xylemdrivande ämneskemi (BTK) genom Mauna Loa Sommartappets konstanta markbiomasskopplade eCO2.

   Markbiomassans MarkVäxtKoldioxid mCO2+ — per växtsäsong (globalt årsmedelvärde, Granekvivalenten) med 3,75 T12 KGkol DB1 — är (mC+) den VäxaMulla-massa som Naturskogen (DB0) omsätter per säsong. MaunaLoaBeviset klargör entydigt, obönhörligt och otvetydigt att träden tar allt sitt växtkol från det egna självunderhållande SkogsFältet: marken. Intet tas ur atmosfären. Se särskilt illustrerad sammanställning i NaturRespektDiagrammet och Hela Bions Kretsbild. Dessutom (Grundbeviset): mark och hav är tydligen skilda biodomäner. mCO2+ betecknar alla gammelskogens förmultnade markämnen för ny tillväxt.

 

 

Figuren nedan illustrerar och sammanställer beskrivningen ovan HelaBion -- HELA BIOLOGISKA HARMONIFÖRKLARINGEN -- med vidare. Figurens detaljer i kontext anges nedan via separata textlänkar.

 

Inledningsvinjetten | MaunaLoaVariationerna | MaunaLoaBeviset | XylemFloem | HTK | SkogsbrandsExemplet| Den moderna akademins korrumperade fotosyntes |

 

 

 

Mauna Loa SD | MLanAV | HydrotrycketGrovTeori | HydrosyntesenCitat | Mauna Loa Variationernas Nivåökning | MAC-korrumperade Fotosyntesen |

 

 

Utförligt från MACfSynt. Se även från Fotosyntesen, och Lavineffekten tidigast från 1962.

 

Icke-fossilt: HelaBion

Icke-fossilt (Grundbeviset; noFTG)? Vad babblar du om? Förklara. Please.

MARKBIOMASSANS utpräglat säsongsbundna hydrotryckande SD-eCO2-inlösning (DB2) PÅ Xylem-vattensköljande solvärmedrivande FOTOSYNTES:

   Hydrotrycksbiologin gäller inte för havet och dess biotyper. (Östersjön saknar träd).

   Endast landytornas markbiomassor — träden, skogarna — har den typen. Beviset generellt för IckeFossilt (MLF; DB0), se noFTG.

 

 

— Så: Markbiomassans säsongsvariationer (MLV0; MLVgraf64) kopplar inte havsbiologin: Endast icke-fossilt CO2 ingår (Grundbeviset; DB0; MLVnatur).

— GLOBALA UPPVÄRMNINGEN i AGW-beviset återfaller helt på havet — fossila CO2-upptaget och dess, tydligen som det får förstås, särskilda luftmarina cirkulation. Och den har (Grundbeviset) tydligen ingen som helst relaterbar kvantitativ eller kvalitativ koppling till markbiomassans skogsfält (SKOGSFÄLTET; InlVinj; Akt1800; DB0; AGW¦MLF-resultat). Markbiomassan har ingen fossil-CO2-reducerande funktion. Inte en enda atom. MaunaLoaBeviset slutgiltigt.

— Vilken STRÄNGT SKÄLIG förklaring finns varför etablerad litteratur INTE upplyser i ämnet?

IPCC¦GlobaltGiftlarm; Globalräkningen; LARMET; AGW-förklaringen. STATEN FRÅN 1800; Staten hindrar mänsklighetens kunskapsutveckling.

— Se även mera utförligt illustrerat från Fotosyntesen och MACfsynt, om ej redan bekant: MAC undervärderar tydligt naturintelligensen, HARMONIBEGREPPET — starkt.

 

 

MACfSynt: Fotosyntesen i Naturskogen, den enklaste sambandsformen

MACfSynt: HelaBionIckeFossilt -- Fotosyntesen

16Feb2017

 

Se även hela beskrivningen från början (Jan2017) i MLVbevis     

DEN MODERNA AKADEMINS KORRUMPERADE

 VÅR egen tids KORRUMPERADE

FOTOSYNTES:

Modern Akademi: Se MAC-FS — »PRIMÄRA FOTOSYNTESEKVATIONEN» som brukar återges i fackverken. 

Relaterad Fysik: Jämför Fotosyntesen i Naturskogen: Fotosyntesens Hydromekanik.

 

 

Vad framställningen här har uppdagat:

en Naturskogens Preferens DB0 MaunaLoaBeviset ingår inte i Moderna Akademi

 

 

Hela illustrationen i HelaBion:

 

 

 

Utförligt från HelaBion. Se även från Fotosyntesen, Lavineffekten tidigast från 1962, TräddödenDetaljerat och LavineffektenDokumenterad.

 

 

Illustrationen ovan, beskrivning:

Vänsterdelen: Naturskogens Preferens enligt MaunaLoaBeviset (Jan¦Mar2017) — som inte finns i modern akademi (MAC).

Högerdelen: Den enda skogsreferens — praktiskt som teoretiskt — som finns i MAC: naturskogens successivt 200-åriga vandalisering, kassering, avställning, nedmontering: fullständigt korrumperad naturskog (HelaBion; AKT1800; TräddödenDetaljerat).

 

 

SAMMANHANGET FRÅN DEN UPPDAGADE NATURSKOGENS PERSPEKTIV SOM JÄMFÖRANDE UTVÄRDERANDE PRÖVANDE REFERENS FÖR VIDARE:

 

 

— NATURSKOGENS PREFERENS (DB0) finns tydligen inte i Modern Akademi — utomordentligt väl detaljerat bevisbar genom MaunaLoaBeviset: HelaBion.

— Se naturskogens fotosyntesdetaljer med utförlig beskrivning i Fotosyntesens Hydromekanik.

 

 

— Med särskilt klarläggande i MLVnatur — ALLMÄN RESULTATBILD Feb2017:

 

— I NATURSKOGEN (-1800, DB0)

— som tydligen helt säkert inte längre finns 2017 (LavinEffektenFrån1962)

— finns inte vår tids utpräglat icke-fossila (AKT1800) atmosfäriska koldioxidövertryck (Globalräkningen; TAB1; TAB2), 2015:

+44ppmv från 1812 års 284ppmv; +15,5%; 7% från 1962.

 

MED DEN NATURSKOGLIGA tryckfysiken som grund (Grovteorin; Naturbalansen i VäxtHydroTrycket)

— förhållandet mellan trädens interna hydrotryckande fysik och gasflöde kontra atmosfären utanför träden 

— gäller TYDLIGEN PERFEKT BALANS mellan atmosfär och den landbaserade markbiomassans VäxaMulla-kretslopp (BTK):

 

 

I NATURSKOGEN: 

FotoSyntesen i Naturskogen enligt MaunaLoaBeviset [Jan¦Mar2017]:

Hydrosystemets Maskincentrum Blad&Barr driver Xylem-vatten cirkulerande mark-rot-krona-luft-mark via trånga kapillärrör, osmos [H2O-Floem genom cellmembran åter till Xylemrören], + vattnets Kohesionsförmåga.

m anger markbundet, e [NVC] anger atmosfäriskt icke-fossilt CO2 enligt Mauna Loa Variationerna:

(Xylem)mH2O + mCO2(+:GammelSkog, alla ämnen) + eCO2 till Blad&Barr; mC+ tas upp, mO2 frigörs och återanvänds med mH2O och eCO2.

— Inga MAC-referenser är här kända för den typen av elementär fotosyntes. Jämför FotosyntesenMAC.

— Utsätts växten för extra icke-fossilt mCO2, kvarhålls eCO2 = gödning = högreHydroTryck; eCO2-emissionen återställs på högre mCO2-flöde;

— Se TrädDödenDetaljerat.

Utförliga kontext, term och teckenbeskrivningar med länkar i HelaBion.

 

Möjlig NaturskogsFotosyntes:

— Sol+Blad&Barr sönderdelar mCO2+ (SKOGSMARKEN) i mC+ som tas upp och mO2 som frigörs för återanvändning tillsammans med mH2O och eCO2 (MaunaLoaBeviset) från Blad&Barr.

— Men den resultatbilden verkar helt obekant i etablerade korridorer (Jan2017). Faktiskt.

   Jämför Syntes.

   Se även kompletterat i MACfsynt.

 

— Ingen H2O-sönderdelning krävs, veterligt — och därmed heller ingen förklaring (ej upphittad i MAC) hur och var vattnet sedan återbildas i det naturliga kretsloppet.

 

— Uppställningen ovan baseras helt på vad som framkommit genom MaunaLoaBeviset (Jan¦Mar2017): det associerade ytterst enkla sättet att se hela markbiomassans NATURLIGA funktionsbiofysik på. Inget annat.

— Uppställningen ovan innehåller ämnesdetaljer som tydligen saknas i etablerad litteratur.

   Se även kretsloppet ovan mera utförligt beskrivet i Fotosyntesens Hydromekanik.

:

I DEN STATSOCKUPERADE SKOGEN (2010+) hindras (utförligt i Naturbalansen i VäxtHydroTrycket)

— 30% av naturskogen (FOREST WORLD: 1 – 4/5,9 = 32,2%) har tagits bort sedan 1800 (AKT1800);

— Skogsindustrin kapar (Motorsågen från runt 1960) systematiskt levande träd och dumpar (NAMMNET; TTE; Globalräkningen) därmed deras markkolbindning på atmosfären; staten anställer (2010+) systematisk återväxtbekämpning som den och dess kollaboratörer benämner »skötsel» med tydligt uttalade naturgestaltningsangrepp; ett (Globalräkningen) atmosfäriskt icke-fossilt CO2-övertryck har 1800-2015 byggts upp med andelen (2015) 37% av totala fossila+icke-fossila CO2-tillskottet (utförligt från Globalräkningen), se även jämförande värden i TAB2

fotosyntesens naturskogsnormala CO2-återlämning till atmosfären

 

         

 

av det statsanställda moderna akademiska

skogsindustriella AKT1800 rationella starkt prisbelönta marknadskraftiga mäktigt världshandelsdrivande normalt naturskogligt icke

existerande atmosfäriska CO2-övertrycket:

 

         

 

SÅ att SNITTET som visas i lärobokslitteraturen (2000) exponerar följande

närmast SJÄLVKLARA parafraser, WC5.1:

— »Träd tar koldioxid ur luften». JätteFint. Självklart.

 

 

MaunaLoaBeviset Feb2017

 

   Markbiomassa tar inte något enda växtkol ur luften för tillväxt. Inte alls över huvud taget.

Okänt i Modern Akademi. AGWförkl.

 

Exemplen i BladExperimentet och AlgExperimentet och Lövens Transpiration ger ALLS inga klargörande, upplysande, beskrivningar av VAD — exakt — det är som händer i Blad&Barr i den tydligt ytterst avancerade fotosyntesens sublima spår — UTOM att framställningssätten — rapporterna, presentationerna — lämnar stora öppna HÅL i (växande) frågetecknen — med flera (många) obesvarade kandidater i markbiomassans fotosynterande funktionssätt. Vad gäller saken?

— Enda generellt upplysande informationen (FotoSynt.Majer) enbart — bara — ansluter till figuren närmast ovan: ALLA växtexperiment anställs på växtdelar inneslutna i slutna glasrum; Man mäter CO2-halter i det inneslutna växtrummet genom känsliga sensorer. Men ingen detaljerad beskrivning finns som TYDLIGT KLARGÖR, berättar och talar om VÄGEN det variabla CO2-flödet tar — vilket kräver ett (omfattande) SYSTEM av sensorer (som INTE påverkar växtens växning).

Naturskogen (MaunaLoaBeviset) säger för sin del, klart och tydligt (självklart):

 

         

 

— Träden tar koldioxiden — växtkolet mC, inte eC — via rötternas mCO2+,

från det (Keelingkurvan; NVC) Mauna Loa-eCO2-inlösta regnvattnets markväxtkolsdel mC i växtmullens samlade näringslösningar mCO2+. Förr eller senare. På ett eller annat sätt. Utan undantag. MaunaLoaBeviset.

Ingenting DB0 tas från Mauna Loa-eCO2:et. Inte en enda atom.

— Ingenting tas från atmosfären till markbiomassans tillväxt. Någonsin.

— SAMTIDIGT VET VI (olika webbkällor, om inte egna erfarenheter) att vissa, inte alla, bladväxter KAN suga upp dagg direkt via bladens andningshål (stomata) — samt och därmed ATT Blad&Barr-andningshålen i princip medger omvända flöden (vissa experiment påtvingar Blad&Barr runt dubbla CO2-doser).

   Se Syntes — kanske svaret på alla gåtfullheter: Nuskogen är inte Naturlig.

   Summa summarum: vi VET väldigt ytterst litet i ämnet. Oförskämt litet.

 

1800-talets berömda Moderna Akademiska utveckling:

— InsekternaVäxer. De är snart uppe i TerminatorNivå, och kommer snart att invadera Riksdagen. Tag skydd.

 

FOTOSYNTESENS HISTORISKA UPPSVING, FHU: MACfSynt

 

— MODERN ETABLERAD AKADEMI KAN ALLTSÅ INTE DIREKT PÅSTÅS HA fel, säger MaunaLoaBeviset.

   Men MAC har definitivt INTE HELLER, tydligen MaunaLoaBeviset, någon SOM HELST naturvetenskaplig inblick: P.R. Imitiv (P.R. från Peer Review, som det tydligen får förstås).

— »Modern Akademi är PRIMITIV».

   Det är INTE avundsvärt att behöva sätta den meningen på pränt, bara förskräckligt.

 

 

Med Naturskogens givna företräden, tidigast bakåt från ca 1800 (DB00)

 

 

kontra nuvarande etablerade synsätt

 

Modern Akademi 1800+:växter tar upp koldioxid ur luften”,

planting more trees helps to clean the air”, WC5.1,

 

måste vi uppenbarligen i andra ord alldeles tydligt bevittna ett sensationellt

FOTOSYNTESENS HISTORISKA UPPSVING:

 

GRUNDAT PÅ MAUNA LOA BEVISLIGT KONTINUERLIG NATURVANDALISERING :

— Modern Akademi Uppfinner »ett Mera Modernt Anpassat BioFysikaliskt VäxtExperimentellt Tolkningsföreträde» 

tydligen helt ovetande utan minsta medvetenhet om vad, exakt, som försiggår:

— Naturskogens preferens finns inte i modern akademi:

 

 

SÄRSKILDA NOTER TILL FOTOSYNTESENSD-UppslagetBladExperimentet; — Jamenar. Man måste ju förnya sig.

FotosyntesenSPECIAL -- SÄRSKILDA NOTER TILL FOTOSYNTESEN — MACfsynt • FOTOSYNTESENS HISTORISKA UPPSVING

 

FOTOSYNTESENS HISTORISKA UPPSVING

NATURSKOGEN KORRUMPERAS AV STÄNDIGT VÄXANDE AVSKOGNING

Se förklaringar i HelaBion -- FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN -- MACfSynt -- AVSKOGNING KVÄVER KVARLEVANDE --

 

NATURSKOG (Naturskogsbevisen) SOM AVVERKAS (NAMMNET) BETYDER ATT MOTSVARANDE NATURSKOGSMASSAS VÄXTKOL mC DUMPAS PÅ LUFTEN mCO2 GENOM FÖRMULTNING. TILLÅTS INTE ÅTERVÄXT (MaunaLoaBeviset; SD-konstantens förklaring) ETABLERAS OBÖNHÖRLIGT OÅTERKALLELIGT MOTSVARANDE mCO2-ÖVERTRYCK SOM STRESSAR/GÖDER ÖVRIG MARKBIOMASSA. FORTSÄTTER mCO2-ÖVERSKOTTET ATT VÄXA (AKT1800) ÖKAR STRESSEN PROPORTIONELLT (TräddödenDetaljerat) MED FÖLJD I GÖDA-DÖDA-SCENARION SOM VISAR PÅGÅENDE LAVINEFFEKTER.

Se LAVINEFFEKTEN DOKUMENTERAT. DET ÄR NUSKOGEN I VÅR TID — TYDLIGEN NÅGOT HELT ANNAT ÄN NATURSKOGEN DB0 RUNT ÅR 1800.

   Se vidare jämförande FOTOSYNTES.

 

 

 

Se förklaringar i HelaBion -- FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN -- HelaBion -- MACfSynt -- Se även XylemFloemOriginalbilden i HelaBion.

 

Se särskilt (HelaBion) uppmärksammade obesvarade detaljfrågor i Syntes.

HELA FOTOSYNTESBEGREPPET ÄR tydligen bevisligen uppenbarligen KORRUMPERAT -- starkt primitiviserat -- AV DEN MODERNA AKADEMINS STORA INTRESSE FÖR SKOGSAVVERKNINGAR.

Se mera Utförligt från MACfsynt och AKT1800.

 

 

Modern akademi

håller uppenbarligen och bevisligen i detalj på att döda skogen i allt växande utsträckning — utan minsta medvetenhet om vad som försiggår.

— Meningen är så absurd, helgalen och förvänd, att jag inte på något som helst enda sätt motsätter mig om någon, betydligt mera vaken än jag, skulle upptäcka något förbisett grundligt fel i sammanhanget, och att påståendeformen som sådan därför inte får förstås besitta någon som helst giltighet. Hela den här framställningen går ut på att, ständigt, söka den typen. Ännu (Mar2017) inget upphittat.

 

— VARFÖR har inte det här uppmärksammas i det allmänna vetenskapssamfundet?

— Testa AGWförkl.

 

Se även kort sammanfattande beskrivning på engelska (Mar2017) i Mauna Loa Proof — ännu värre förtydligat.

   Det är rent förskräckligt. Uppdagandet har kommit som en ren överraskning.

   Se även i Syntes.

   Se även mera illustrerat (NaturskogenGO) hur naturskogen fungerar enligt MaunaLoaBeviset från

ETABLISSEMANGETS FORTSATTA VANFÖRESTÄLLNING ATT VÄXTVÄRDEN TAR UPP INDUSTRINS ATMOSFÄRISKA KOLDIOXIDUTSLÄPPOM ÅTERVÄXTEN HINDRAS AV accelererad bCO2-ökning.

 

— HUR kan vi VETA det här, säkert (Mar2017)?

 MAUNA LOA VARIATIONERNAS  SD ca 6 ppmvCO2 1958-2016.

   Inget mer. Inget mindre.

 

 

SAMMANFATTNINGEN Feb2017: HELA HISTORIEN —

AGW-beviset, Globalräkningen, Mauna Loa Beviset

blir då något i stil med den enkla, men djupt beklämmande resultatbilden nedan Naturrespektdiagrammet.

 

 

SE ÄVEN KOMPLETTERANDE UTFÖRLIG DETALJERAD BESKRIVNING OCH FÖRKLARING I

HUR TRÄDEN KRING GÅNG- OCH CYKELVÄGAR KVÄVS AV STATENS AVSKOGNINGAR.

— Mauna Loa Beviset har uppdagat ett synbart FACIT som låter oss förstå varenda detalj i hur det fungerar.

 

 

 

NaturRespektDiagrammet: MACfsyntHelaBionSkogsBrandsExemplet

AVSKOGNING + ÅTERVÄXTBEKÄMPNING MÖRDAR NATURSKOGEN — Träddöden 2015+

 

+44 ppmv CO2  2015, se sammanställningstabellen i GLOBALRÄKNINGEN; 284 ppmv CO2 år 1812; 402 ppmv CO2 år 2015; Differensen 118 ppmv CO2: 63% fossilt 37% icke-fossilt ger +44 ppmv icke-fossilt CO2, eller +15% rel 1812.

MarkVäxtKoldioxid och Atmosfäriskt ElektyrolytKoldioxid är helt enkla och förklaras kort i HelaBion, om ej redan bekant. Dessa termer är här veterligt helt EXPLICIT obekanta i etablerad litteratur.

Mauna Loa Säsongsvariationernas uppdagade Hydro-Biokemi, se utförligt i uppdagande härledningar Jan-Feb2017 från Delbevis 0, om ej redan bekant.

 

Diagramförklaring:

Med SD-konstantens förklaring given — Fotosyntesens Hydromekanik — stressas (svart, växande) markbiomassan direkt proportionellt mot växande avskogning och återväxtbekämpning (orange, avtagande). »Spegelförhållandet» här illustrerat via en praktiken motsvarande (AKT1800) exponentiell funktion (Lavineffektbeviset), parabeln y=4–0,1x2.

— Resultatbilden på redan kända dödssymtom (Embolism, DeatScenario) visas (här) exemplifierat i ett redan (2016) dokumenterat Göda-Döda-dokument (LavinIll). Orsaken är växternas/trädens fasta kapacitetsbegränsade Xylemvattenledningsrör: Förr eller senare stallar vattentillförseln vid den allt ökande gödningstakten på det allt växande icke-fossila CO2-överskottet från den allt växande avskogningen och återväxtbekämpningen (InlVinj; AKT1800; GrönarePlanet).

 

Bevisningen styrks — i växande

OVANSTÅENDE ENKLA PRINCIPDIAGRAM »NaturRespektDiagrammet» komprimerar — tydligen särskilt med adress till — hela framställningssättet angående Träddöden 2015 i Universums Historia. Först nu (18Feb2017) har den bevisbördan framkommit (Mar2017: MaunaLoaBeviset). Se även Träddöden nära elledningar.

 

EN ALLTMER KONSISTENT NATURFÖRKLARING FRAMTRÄDER;

 

 

Växtkretsloppet totalt kan då beskrivas detaljerat illustrerat som nedan — av allt att döma, och här veterligt, helt orepresenterat — och följaktligen vad vi vet helt uteslutet motargumenterat — i modern akademisk litteratur:

 

 

 

Hela Bions Kretsbild: NATURSKOGLIGA BIOLOGISKA HARMONIN --— »BioHARMONIn», se från Hela Bion, om ej redan bekant, samt särskilt i HTK -- Sinusformen från MLVnoAGWsinus.

Se även NSB NATURSKOGSBEVISEN -- HELA BIOLOGISKA KRETSLOPPETS HARMONIFÖRKLARING --

UPPDAGAD Jan-Feb2017  EFTER UPPSLAG MED MAUNA LOA SÄSONGSVARIATIONERNA  Long2008  som visade sig kunna ses och förstås på en inneboende Jordbiosfärisk-atmosfäriskt  markbiomassNaturkonstant: NVC.

 

VÄRDEFORMERNA REDOVISAS I Delbevis 2 och Delbevis 1.

Koldioxidtyperna förklaras i HelaBion.

 

EXAKT SAMMA ELEKTROLYTMATERIAL — Xylemvattnet xH2O och Mauna Loa-atmosfäriska (NVC) eCO2:et kemivätskan som träden växer i — används under växtsäsongen av Naturskogens landbaserade markbiomassan (IckeFossilt), år in och år ut, utan avmattning. Och återlämnas/deponeras (DB0) åter till atmosfären tills påföljande vår under den växtvilande vintersäsongen. Atmosfäriska kolmängden DB1 som ingår i eCO2-vattenlösningen är — konstanten NVC 6ppmv CO2 — lika med 13,2 T12 KG elektrolytkol: samma mängd återlämnas (DB0; ML¦SD) — och återvänder, år efter år. Vår tids märkbara NIVÅHÖJNINGAR av Mauna Loa Säsongsvariationerna (Keelingkurvan; MLVgraf64) anställs DELS av fossilförbränningen (AGW-beviset) och DELS av avskogning + återväxtbekämpning (Akt1800; Mauna Loafunktionen; Utförligt i Globalräkningen; Se även exempelvärden i NaturRespektDiagrammet). Markbiomassan (SKOGSFÄLTET) tillväxer sedan på EXAKT samma disponibla globala medelmässiga skogsmarkväxtkol (Granekvivalenten) — 3,75 T12 KGkol per år i globalt genomsnitt (DB1) — som samma skogsfält utbildar i årlig global medelförmultning. Exakt. Träden tar inte en enda växtatom från atmosfären. GRUNDBEVISET från Keelingkurvan med MaunaLoaBeviset har (Jan¦Mar2017) gjort den delen fullkomligt klar.

 

 

 

 

MLVnatur: MAUNA LOAVARIATIONERNA FRÅN NATURSKOGEN

MLVnatur: MLV -- 15Feb2017

 

KEELINGKURVAN

MAUNA LOAVARIATIONERNA FRÅN NATURSKOGEN

ALLMÄN snabbKort  GENOMGÅNG AV RESULTATBILDEN I HELA BION

 

 

FRAM TILL HIT (NVC) hade hela framställningen i Universums Historia om TRÄDENS VÄXTKOL byggt på DEN ALLMÄNT ETABLERADE »flummiga» föreställningen att växter LUFT-absorberar kol(dioxid) för tillväxt.

   [DET även, trots, den underliggande barnsliga spontana tanken som säger att träd växer på kol från marken, inte luften:

— Träden växer från marken. Inte från luften].

— Bästa mest föregående sammanfattande förklarande illustrationen i Universums Historia för det fallet (2015/16) är

VÄXTERNAS KOLKÄLLA: »CO2-komplexet».

 

Mauna Loa säsongsvariationerna MLVgraf64 har nu (Feb¦Mar2017) — som det ser ut — hjälpt till att FÖRTYDLIGA föreställningen:

 

   träden tar alls inget växtkol ur luften för växternas tillväxt MaunaLoaBeviset

   träden tar alla växtämnen från EN URSPRUNGLIG återcirkulerande NATURSKOGSMARK via rötterna

   fotosyntesen  förefaller vara något mer avancerad än nuvarande gängse TYDLIGT PRIMITIVA föreställningssätt:

:

 

— Alternativ FOTOSYNTESEN framträder i de olika bevisformerna med termer/detaljer som inte alls ens omnämns i etablerad litteratur — se särskilt i Syntes: Aspekter på redan välkända växtexperiment visas som snart sagt reser flera frågetecken i resultaten än vad resultaten kan (eller sägs kunna) förklara.

 

 

— Vad är det du menar att »Mauna Loa säsongsvariationerna» har uppdagat?

KEELINGKURVANkonstant SD: oåterkalleligt särskilt tydligt MAUNALOABEVIS för trädens växtkol via en motsvarande säkert uppdagad NATURSKOG:

— Först och främst DB00:

 

FRÅNSETT DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGENS FOSSILA ATMOSFÄRISKA BIDRAG, FRÅNSETT AVSKOGNINGEN OCH FRÅNSETT ÅTERVÄXTBEKÄMPNINGEN (summa +116¦118 ppmvCO2 1812-2015), SÅ ATT VI HAMNAR PÅ NATURSKOGENS NIVÅ DB0 RUNT ÅR 1800 (284 ppmvCO2 år1812) taget bakåt oförändrat över minst tusental år:

Atmosfärens årligt globala medelinnehåll av koldioxid (CO2) är I NATURSKOGENS JORDBIOSFÄRS ATMOSFÄR TYDLIGEN konstant: ingenting tillförs, ingenting tas bort SAMTIDIGT SOM TRÄDEN FORTSÄTTER VÄXA: Markbiomassan tar INTE sitt växtkol från luften eller atmosfären, utan från marken: Mauna Loa Sommartappet SD berör endast icke-fossilt CO2:  SkogsFältet — dess egna särskilda kretslopp mark-vatten-luft: syre och kol.

 

— Sedan ett växtsäsongens DB2 regninlöst eCO2:

— Två olika CO2-komplex finns (HelaBion; Syntes):

 

VINTERÅTERGÅNGEN (September/Oktober-Maj) uppvisar i praktiken 1800-2000+ (MLVarGraf64) ett motsvarande (allt växande) högre amplitudintervall (MLVurval; MLBgr) än sommartappets konstanta ca 6ppmv EFTERSOM CO2-återfallet efter växtperiodens slut först då tillåts sammanfalla med DEN ALLMÄNNA ATMOSFÄRISKA CO2-tillväxten från 1800 (AKT1800) — såväl fossilt (AGW) som icke-fossilt (Avskogning+Återväxtbekämpning) — markbiomassan släpper taget om eCO2:et och dess associerade vatten från  hösten.

 

Vinteråtergångens nivåökning (MLVN) finns inte med i sommartappet (SD) — SD är som vi ser »i stort konstant» över hela databasperioden 1959-2008¦16.

Hurså ”konstant”?

eCO2-sommartappet (SD) Maj-September/Oktober kan galant förklaras av att den CO2-mängden inlöses i — och återtas från — VÄXTSÄSONGENS REGNVATTEN (SDHydro) med mindre förklarbara fluktuationer;

— Växtperiodens regnvatten säsongbinds — tvivelslöst — av markbiomassan, dess tilltagande globalt konstanta växtkraft, från runt April-Maj; sommarvatten 4/5, vintervatten 1/5 (MLVNub).

 

 

FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN ger en totalbild av hur Naturskogen fungerar enligt MaunaLoaBeviset.

— Nedan ges en introducerande allmän översikt.

 

 

FOTOSYNTESEN -- jämförande centralpartier

 

Fotosyntesen: Se även MACfSynt -- MLVnatur -- FotosyntesenSPECIAL

 

KAN INTE HÄRLEDAS UR SITUATIONER SOM PÅTVINGAR MARKBIOMASSAN EXTRA ICKE-FOSSILT CO2:

FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN — se även Fotosyntesens Hydromekanik

KAN INTE HÄRLEDAS UR SITUATIONER SOM PÅTVINGAR MARKBIOMASSAN EXTRA ICKE-FOSSILT CO2.

:

: enklast tänkbara. Vidare i XylemFloem. Se förklaringar i FOTOSYNTESEN I NATURSKOGEN -- HelaBion -- MACfSynt -- Se även MAC-ledet nedan i MAC-FS.

:

Action:

:

   NATURSKOGENS PREFERENSER (AGW-beviset; Globalräkningen; AKT1800) genom GRUNDBEVISET¦MaunaLoaBeviset¦HelaBion:

Hydrosyntesen är AVANCERAD:

Fotosyntesens HydroMekanik beskriver funktionssättet i naturskogen med markens mCO2+ och Mauna Loa Sommartappets konstanta eCO2 (NVC; HelaBion). Se även jämförande beskrivning i MACfSynt.

Ingen H2O-sönderdelning förekommer. Skogsmarkens gamla förmultnade växtdelar återanvänds.

   OM extra icke-fossila mCO2-överskott uppkommer t.ex. efter en skogsbrand, är det HYDROTRYCKsFYSIKEN som styr/reglerar ämnesomsättningstrycket — Se utförligt i Naturbalansen i växthydrotrycket.

   MODERN AKADEMI (WC4.11-13):

Hydrosyntesen är PRIMITIV:

— FÖR att Blad&Barr genom att öppna sina andningshål stomata ska KUNNA ta upp växt-CO2:et DIREKT utanför, MÅSTE Blad&Barr samtidigt SLÖSA MED MOTSVARANDE STORA MÄNGDER VATTENUTSLÄPP genom samma andningshål.

— Växtens H-behov täcks av H2O-sönderdelning (Ruben1941). Alternativt:

— Syreutgivningen O från Blad&Barr täcks av H2O-sönderdelning (Ruben1941).

Men ingen litteratur verkar finnas som förklarar var eller hur en vattenåtervinning sker för kretsloppet.

MAC känner tydligen inte till detaljerna i MaunaLoaBeviset — någon distinktion m/eCO2 (HelaBion) finns inte ens antydd, heller ingen Naturskoglig Preferens (DB0) — tydligen/Förmodligen på grund av den primära låsningen (höger nedan) vid föreställningen att »Blad&Barr suger CO2 direkt ur luften utanför». Se även BladExperimentet.

 

Naturskogen 1800:  -- Skogen Nu 2010+: VäxtExperiment:

 

LEVANDE MARKBIOMASSA SOM PÅTVINGAS högra EXTRA ICKE-FOSSILA ATMOSFÄRISKA CO2-ÖVERSKOTT, Naturbalansen i VäxtHydroTrycket,  UPPFÖR SIG garanterat inte SOM vänstra MARKBIOMASSA I NATURSKOGEN.

— Modern akademi känner tydligen inte (HelaBion) till MaunaLoaBeviset.

 

Alla plantexperiment (Syntes) använder mer eller mindre avgränsade inneslutna glasburar med påtvingade ofta dubbla CO2-halter mot normalt. Experimentdetaljerna redovisas inte gratis för allmänheten. Det är mer eller mindre omöjligt att försöka avgöra något alls på sådana strängt summerande rapportbaser; Refererat, från icke gratis tillgängliga s.k. forskningsrapporter, ges från olika »journalistiskt rapporterande webbkällor» i ämnet plantexperiment. Jämför BladExperimentet (1796) och AlgExperimentet (1941). Webbkällor refererar dessa SOM OM resultaten vore ENTYDIGA. Men det första som framträder i blotta experimentets beskrivna utövande blottlägger en hel SKOG av outredda, icke närmare preciserade förklaringskandidater. Det vore verkligen angeläget att få se en detaljerad förklarande genomgång i någon enda av dessa.

   Så, tills vidare: vi vet väldigt lite i ämnet etablerade plantexperiment. Jämför Syntesen — möjligen alla svar.

   Det vi VET och kan relatera i detalj är vad MaunaLoaBeviset ställer fram i NATURSKOGEN — ovan vänster — och, höger, konsekvenserna (tryckfysikens enkla balansmatematik) med icke-fossila CO2-överskott (SkogsbrandsExemplet) då naturskogen stressas över sin kapacitet (LavinEffektIllustrationen; TräddödenDetaljerat).

 

ModernAkademiFS:

Se även i MACfsynt — DEN MODERNA AKADEMINS KORRUMPERADE FOTOSYNTES.

Modern Akademi:

Flera (många) webbkällor (Feb2017) använder följande typiska ämnesuttryck i beskrivningen av termen fotosyntes — vad som försiggår primärt i Blad&Barr under Ljusets-Solens inverkan:

— Fotosyntesen I DEN MODERNA AKADEMINS ETABLERADE TID 1800+ använder en uppsättning basämnen (CO2, H2O) för att producera socker och stärkelse, som sedan FLOEM-transporteras tillbaka inåt trädet till de olika behövande växtområdena:

 

6(CO2+H2O) = C6O12H12O6 = C6H12O6 + 6O2 ; socker + syre

Motsvarande MaunaLoaBevisets Naturskogs mera fullständiga form skulle här bli

XylemH2O + MaunaLOAeCO2 + SkogsMARKENm[6(OHCOOH)] = sockret som ovan + 6O2 + XylemH2O + MaunaLOAeCO2. MAC-referenser saknas.

— Utsätts växten för extra icke-fossilt CO2, kvarhålls eCO2 = gödning = högreHydroTryck = ; eCO2 emissionsåterställs på högre mCO2-flöde. [TD].

 

CENTRALT i etablerad litteratur påstås att

 

»blad och barr tar koldioxid direkt ur närluften via sina stomata» WC5.1 för att via fotosyntesen bygga näringsämnen. Det är den traditionella lärobokslitteraturens mening. Samt

 

»fotosyntesen sönderdelar vatten H2O i H och O2» (Ruben1941)

men ingen litteratur verkar finnas som beskriver hur och var vattnet sedan återvinns ur H och O2 — extra energi krävs för det. Se mera utförligt i MACfsynt.

 

Vattensönderdelning och Vätebehov visar förklaringsglipor i etablerad BioFysik:

 

— Ingen beskrivning har ännu (Feb2017) upphittats som klart och tydligt fastställer att

1. markbiomassaFotosyntes splittar vatten i H och O2 (Jämför AlgExperimentet), och

2. Blad&Barr tar CO2 DIREKT ur luften utanför (Jämför BladExperimentet).

   Jämför i Syntes.

   En upphittad rapport (1975) antyder experiment som ifrågasätter just fotosyntestisk H2O-sönderdelning (H2O Decomposition).

   I övrigt heldött.

 

Se mera utförligt i MACfsynt — DEN MODERNA AKADEMINS tydligt KORRUMPERADE FOTOSYNTES.

Kort och gott:

Mauna Loa Variationernas natur (MLVnatur):

 

Träden tar INTE koldioxid (CO2) direkt ur luften, aldrig ur atmosfären. Inte på något enda sätt. Den föreställningen är — enligt resultatbilden från MaunaLoaBeviset — tydligt bevisbart PRIMITIV (MACfsynt).

 

 

Därmed understryks det naturskogliga huvudbeviset

Jämför etablissemangets ofta synliga MEDIA-parafras i ämnet i WC5.1:

planting more trees helps to clean the air”:

 

 

I VARJE FALL I NATURSKOGENS PREFERENS FÅR TYDLIGEN DEN NUVARANDE ETABLERADE UPPFATTNINGEN OM TRÄDENS ELEMENTÄRA BIOFYSIK FÖRSTÅS UTPRÄGLAT PRIMITIV, FULL AV VANFÖRESTÄLLNINGAR direkta motsatser SOM enbart BIDRAR YTTERLIGARE TILL FÖRSÄMRAD MILJÖ (LARMET; EBK).

 

SkogsFältet och Atmosfären: 14Feb2017

Se även i Hela Bion och Hela BioKretsen

HelhetsBilden klarnar

EFTER MYCKET OM OCH MEN — enligt NVCnaturliga vatten-CO2-konstanten»):

Hela fotosyntesens fullständiga kemiförklaring — rätta gärna om fel:

SE YTTERLIGARE FÖRTYDLIGAD, MERA UTARBETAD, ILLUSTRATION I

Hela Harmoniförklaringen; MaunaLoaBeviset

 

BLAD&BARR AVGER atmosfärens eCO2 FRÅN NVC-VATTENSKÖLJET som har till uppgift att TRANSPORTERA UPP skogsmarkens mCO2+ TILL BLAD&BARR

TRÄDEN TAR INGEN KOLDIOXID FRÅN LUFTEN

SkogsFältets markväxtkol LIFTAR med det regnvatteninlösta Mauna Loa SD-CO2-vattnet upp genom stammen till Blad&Barr där näringsproduktionen pågår —  ABSOLUT

MAUNA LOA SÄSONGSVARIATIONERNA BEVISAR OCH FÖRKLARAR HELHETEN VIA DETALJER SOM MODERN AKADEMI HAR FÖRBISETT — och alla tredjeklassare som trodde att Skolfröken Visste: Helheten tecknar en perfekt naturförklaring — absolut: rätta om fel: sakfel får inte förekomma i Universums Historia.

 

I sammanställning efter föregående partiella delillustrationer med mindre fullständiga helhetsbilder:

 

 

   NATURSKOGENS PERFEKT BALANSERADE ENKLA KRETSLOPP (DB0) — allt växtkol mC i skogsmarkens gamla växtmull mCO2+ tas uteslutande från marken — men etablerade referenser saknas:

— Mauna Loa Sommartappets 6 ppmv ElektrolytKonstant EK (NVC) eCO2 regnvatteninlöst (DB2), cirkulerar oanvänt hela växtsäsongen. EK:s eCO2 återlämnas från hösten då rotsuget avtar och vattenbindningen reduceras. Samma mängd eCO2 återkommer igen från nästa vårpunkt med samma belopp: Markbiomassan tar intet från eCO2. Allt landbaserat organiskt växtmaterial tas från och återanvänds av Skogen.

   Se utförligt i MaunaLoabeviset och Fotosyntesens Hydromekanik.

 

 

SKOGSFÄLTETS HÖGA (Lüttge2013) MARKNIVÅHALT AV DEN MARKTUNGA KOLDIOXIDGASEN CO2 (Luftgasernas Marktyngd) tillsammans med det ständiga utbytet av molekyler i området mellan fuktig mark/luft (Knudsenskiktet, eng. Knudsen layer) säkrar att luftdelens CO2 alltid kan lösas in och därmed cirkulera obegränsat genom vattenvägen till skogsmarken via reguljär nederbörd eller (oftast) dagg. Se även grafen i TrädKanter.

 

 

Se även anmärkningen i Syntes — etablerad elementär biofysik förefaller inte bemöta elementära H2O-grunder.

 

 

 

HTK—HydroTrycksKonstanten: eg. VÄXT-hydrotryckskonstanten, samma som SD-konstanten (med multifunktioner, se HelaBion)

HTK--HydroTrycksKonstanten: HydrosyntesenNVC

 

SD-konstanten — efter terminologin i uppslaget från Long2008, Mauna Loa SummerDecrease ML¦SD

SOMMARTAPPETS KONSTANT i MaunaLoaVariationerna

HYDROTRYCKSKONSTANTENS FÖRKLARING

 

Komprimerad summering:

GRAFBEVISET (figuren nedan, centralt uttagen länkad del)

 

 

förenklar ML¦SD=NVC-amplituden (gröna grafen ) via en itererad utprovad SD=NVC-approximation från MaunaLoaNoAGWsinus (MLVtest). Den används här som en (karikerad) tidsförstorad sinusfunktion som läggs på den faktiska observerade uppmätta atmosfäriska CO2-ökningen (Mauna Loa Funktionen, ljusvioletta grafen), vilket förtydligar bevisets kvantitativa-kvalitativa aspekt. Tidsskalan på x-axeln gäller kronologiskt från den här antagna normalskogens år 1812 (då 284ppmv CO2, se ppmvBegin1812). Resultatbilden klargör principen bakom själva beviset som visar att ML¦SD=NVC-amplituden INTE har — omöjligen KAN ha — någon som helst fysikalisk dynamisk matematiskt-funktionskontinuerlig koppling till tillskott i extra atmosfäriskt koldioxidinnehåll. SD-formen måste av matematisk-fysikalisk princip förstås som en konstant. Naturligt tidsberoende kopplingströghet mark-atmosfär kan sedan förklara de mindre fluktuationerna inom konstantens egen naturform. Se Anomalierna, SDHydro.

 

Bevisgrund:

Keelingkurvans SD-komponent utpekar — antyder, starkt — en naturkonstant. En årligt återkommande med samma belopp »SD-eCO2»-mängd framträder (ML¦SD; DB00) i den aktuellt illustrerade MLV-kroppen . Enbart på den anvisningen utpekas tydligen följande:

 

   MLV-kroppen  fungerar tydligen oberoende av vår tids speciella atmosfäriska CO2-tillskott;

   MLV-kroppens sommartapp ( SD-eCO2, Maj-Oktober) som särskilt associerat med växtsäsongens fotosyntes (eng. SummerDecrease) är tydligen (DB00) DELS oberoende av atmosfäriska CO2-tillskott, och DELS tydligen helt specifikt icke-fossilt CO2-baserad;

   MLV-kroppens ständigt återkommande sommartapp ( SD-eCO2-kolet, Maj-Oktober; DB0), år efter år — utan att tydligen förlora någon del, ständigt återkommande med samma belopp och mängd, samtidigt som markbiomassans träd bara fortsätter att växa år in och år ut — har tydligen ingen materiell del i MARKENS VÄXTKOL (MaunaLoaBeviset);

 

FUNKTIONSANALYSEN (MLVtest) med motsvarande konstant sinusformade MLV-kropp  summerad med den ordinära

— vår tids särskilda Mauna Loa Funktions CO2-emissioner (MLF)

— visar för sin del särskilt att en sådan förmodad FUNKTIONSFORM inte uppvisar analogi med den faktiska kropp som de faktiska Mauna Loavärdena uppvisar (MLV0):

— Verkliga MLV-kroppen innefattar tydligen ett konstant SD=sommartappsintervall ca 6 ppmvCO2, medan en förmodad sinusbaserad MLV-funktion överlagrad på en aktuell CO2-funktion (vår tids Mauna Loa värden) uppvisar strängt avtagande SD-intervall för MLV-kroppen med växande CO2.

 

Därmed är funktionsbeviset klarlagt:

 

GRAFBEVISET NEDAN tydliggör varför och HUR SD-mängden som en i det närmaste konstant återkommande årlig mängd (Sommartappets Konstant, ca 6ppmvCO2) inte — omöjligen — kan ha någon som helst funktionsgrundad koppling till allmänna atmosfäriska CO2-ökningar — medan vinteråtergången KAN och måste ha en sådan koppling:

— SD-formen  i Mauna Loa Variationernas MLV-kropp  kopplar — med absolut säkerhet — INTE till någon som helst funktion AV växande CO2-mängd: inte fossiltCO2, inte icke-fossiltCO2.

 

Grafbevisets kurvmatematik nedan (centralt uttagen länkad del)

 

 

är alldeles densamma som i det praktiska testfallet (MLVtest) — med enda skillnaden att MLV-kroppens SinusIntervall — årsintervallet — har ökats på så att formändringen i varje sinusperiod framgår tydligare.

 

— Sommartappets (NVC) eCO2-kvantiteter för hela den nu (Feb2017) tillgängliga Mauna Loa-perioden 1958-2016 finns redovisad i ML¦SD-databasdiagrammet. Där framgår att Mauna Loa sommartappet håller sig tämligen KONSTANT nära ±3ppmvCO2, totalt nära 6ppmvCO2 (NVC). Se även MLVurval. Det är den SD-kvantitet som år efter år tappas ur atmosfären från varje ny vårpunkt (Maj), och som återvänder till en ständigt ny högre CO2-vårpunkt (MLVN) från runt Oktober — och som sedan återkommer igen med samma mängd, år efter år.

   RESULTATBILDEN VISAR ENTYDIGT:

   Mauna Loa Sommarsäsongens atmosfäriska CO2-reduktion har ingen påvisbar koppling till — ingen som helst relaterbar funktionssamhörighet med — tillskott i extra atmosfäriskt koldioxidinnehåll; Inte fossilt CO2 från AGW, inte ickefossilt CO2 från avskogning och återväxtbekämpning.

 

 

NVC-Grafiska beviset: NVC -- Graftest -- Se även särskilt i BEVISRESONEMANGET och MLsdMAC -- Förtydligat från GrafTest -- HTK -- SAMBANDSFORMERNA I  PREFIXxSIN:

————————————————————————————————

                                                         Särskild förklaring i PREFIXxSIN för trigonometrin i Universums Historia -- för konventionella sätt: byt SIN mot COS och vice versa. Inget annat. Resten sköts automatiskt.

————————————————————————————————

Beviset för Mauna Loa Sommartappets mängd -- SummerDecrease, SD samma som NVC -- CO2 NVC; ML¦SD nära 6ppmv: Samma mängd -- drygt 3ggr markbiomassans årliga tillväxtkol -- återvänder efter vintersäsongen, om och om igen, år in och år ut, och återvänder varje vinter + extra tillfört atmosfäriskt CO2 -- oberoende av atmosfäriskt extra koldioxid:

 

 

Verkliga amplitudernas frekvens GRÖNA GRAFEN MLV  ligger betydligt tätare. Se MLV-Testet. Principen i funktionssättet är densamma.

VÄNSTER: Mauna Loafunktionens ljusvioletta graf MLF + Det aktuellt konstanta SD=NVC-intervallet:  högsta minus lägsta = Gröna basgrafen.

Blå grafen summerar MLF och MLV tillsammans.

SD=NVC-intervallet övergår i noll då violetta grafens CO2-årsstegring blir av samma belopp — OM NVC skulle koppla Mauna Loa Funktionen MLF.

HÖGER: — Praktiska värdena visar att SD håller sig praktiskt taget konstant, år in och år ut [57 års Mauna Loa-data], nära 6ppmv CO2;

SD=NVC kopplar tydligen och som ovan bevisligen inte atmosfäriska CO2-variationer. Inte fossila. Inte icke-fossila. Inte alls över huvud taget.

 

Resultatbild:

Se även särskilt i BEVISRESONEMANGET

ML¦SD-databasen (1958-2016; 58 år — Se även WikipediaIllustrationen) visar entydigt obönhörligt och koncist att Mauna Loa Sommartappet (SD, SummerDecrease) håller sig tämligen KONSTANT avrundat kring 6ppmv CO2 (±3ppmv omkring MLanAV) — år efter år (MLVurval).

— Så, SD-konstanten kopplar tydligen INTE till någon som helst naturfunktion AV den allmänna atmosfäriska CO2-ökningen (MaunaLoaFunktionen; GrafTest) — som i sådana fall, vänstra grafdelen, borde visa absurda avtagande SD med växande CO2.

— Däremot visar Vinteråtertaget (Long2008.1) en entydig koppling till MLF: SD-konstantens 6ppmv CO2 LIFTAR från runt Oktober TILLBAKA UPP TILL EN NY HÖGRE VÅRPUNKT (Maj) på under tiden ackumulerat uppenbart växande atmosfäriskt CO2.

— FÖRKLARINGEN är, eller får tydligen förstås vara enkel (SD-konstantens förklaring). Men etablissemanget (MAC) verkar inte ens ha noterat möjligheten:

— Jämför etablissemangets ofta anställa parafras i WC5.1, ”planting more trees helps to clean the air”.

— Se Keelingkurvan i EtaMLV. Träden tar intet från atmosfären.

 

Det explicit fossila oberoendet i SD-konstanten framgår särskilt tydligt sett ur naturperspektivet runt år 1800, högra grafen ovan (Se särskilt förtydligat från DB00; MLVurval):

 

Explicita NATURSKOGENS Natur KONSTANT:

— Samma som DB00: SD-oberoendet av extra atmosfäriska CO-tillskott, fossila eller ickefossila, visar oss helt säkert en senast befintlig runt år1800 NATURSKOG: ingen global (AGW) uppvärmning finns, ingen Avskogning, och ingen Återväxtbekämpning.

   Vi ser då DB0 endast den aktuella (284ppmv år 1812) atmosfäriska CO2-halten omkring vars medelvärde SD-konstantens ±3ppmv visas.

   Ingenting tas från  atmosfären till markbiomassan.

   Markbiomassan VäxaMulla underhåller sitt eget växtkol i sluten förlustfri återanvändning.

 

 

 

VÄNSTRA GRAFDELEN [‡] ÄR INTE DET PRAKTISKA FALLET:

— Praktiska fallet — ML¦SD 58 års Datasamling 1958-2016 visas av högra grafdelen:

 

— SD-konstanten är tydligt funktionsOBEROENDE av Mauna Loa Funktionen (MLF).

 

DÄRMED SER DET OCKSÅ UT SOM ATT AGW-BEVISET I UNIVERSUMS HISTORIA BLIVIT FULLSTÄNDIGT VERIFIERAT -- »PÅ KÖPET» — utan minsta ansträngning.

 

 

SD-Konstanten i klargörande punkter:

Vad klargör SD-konstanten?

 

   Mauna Loa Sommartappets SD-konstant innefattar inte fossilt CO2 (NVC-Grafbeviset):

— Bevisdelen i NVC-Grafbeviset visar särskilt att ML¦SD-konstanten existerar helt fristående ifrån varje form av BEROENDE AV atmosfäriskt extra infört CO2, speciellt tydligen detta extra införda CO2 är fossilt;

   Mauna Loa Sommartappets SD-konstant innefattar endast ett icke-fossilt elektrolytiskt icke växtkolsassocierat eCO2:

— SD-mängden utgörs tydligen entydigt och enbart tydligt av ett atmosfäriskt kvantitativt konstantmängdsisolerat markbiomassassocierat kol utan att fördenskull göra intrång på eller i markväxtkolets kvantiteter: SD=konstant — medan träden fortsätter växa: träden tar intet från atmosfären;

   Det finns en NATURSKOG som använder — baseras på — SD=konstant:

   Markbiomassans växtkol tar inte en enda växtkolsatom från Mauna Loa Sommartappet (DB00):

— Träden växer tydligen enbart på markens kolmängd mC under året — SD:s eC i eCO2 berörs inte, ändras inte, tas inte ifrån, visar ständigt samma dryga ca 3mC (DB1);

   Markbiomassans växtkol tas entydigt uteslutande från skogsmarken SKOGSFÄLTET genom återanvändning:

   Markbiomassans växtkol interfererar inte och växelverkar inte med havsbiologins biofysik (DB00):

— Tydligen inte alls (noFTG). Främsta anledning: — »Östersjön saknar Träd». Havsbiologin har ingen hydrotryckande, elektrolytbaserad CO2-insköljnings-rotsugande-mark-bio-fysik. Konsekvens: Havsbiologin har sitt eget CO2-bundna luftmarina cirkulationsfält.

 

SD-Konstantens Förklaring -- markbiomassans fotosyntetiska naturkonstant BTK

SD-Konstanten i klargörande punkter

NATURSKOGSBEVISEN

 

MERA TILLVÄXT PÅ ETT STÄLLE = mindre på ett annat

TAGET ÖVER HELA JORDBIOSFÄREN

 

Sommartappets SD-konstant visas sammanhänga (DB2) med den tidigare beskrivna BIOLOGISKA TILLVÄXTKONSTANTEN BTK:

MAUNA LOA VARIATIONERNAS KONSTANTA SOMMARTAPP (SD, SummerDecrease efter nomenklaturen från Long2008), ca 6 ppmvCO2 = NVC,

här enklare eCO2=EK ElektrolytKoldioxidkonstanten kan identifieras med växtsäsongens CO2-regvatteninlösning (DB2), ML¦SD-konstanten

OBEROENDE DB00 AV SÅVÄL FOSSILA SOM ICKEFOSSILA ATMOSFÄRISKA CO2-TILLSKOTT:

— Mauna Loa Sommartappets vatteninlösta eCO2-funktion får tydligen förstås tjäna som ett växtämnesoberoende konstant elektrolytmaterial (HelaBion) i den allmänna JordBiosfäriska markväxtrelaterade säsongspräglade vattensköljning som just markbiomassans fotosyntes framdriver (Hydrosyntesen).

:

EK:s eCO2 kan förstås koppla till markbiomassans fotosyntesdrivande Xylem-sköljande vattenbaserade hydrotryck (