UNIVERSUMS HISTORIA |  MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP | 2017I1 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2018-07-25 |  

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

| StatNaturPaus201617:  Staten Hindrar Kunskapen a | NATURSKOGEN b | Kalhygget Sverige 2017 c | Motsättningen Stat-Natur d | The Mauna Loa Proof | STATEN UTESLUTER KUNSKAPEN

| FörklaringenMAC | Bakgrund--EPILOG 12Nov2016 | EPILOG Jan2017 — Staten vänder Naturen ryggen

 

Atmosfärens kolinnehåll deltar inte -- inte alls över huvud taget -- i markbiomassans växtkolsfysik

Atmosfärens kolinnehåll deltar inte -- inte alls över huvud taget -- i markbiomassans växtkolsfysik

 

 

Foto: 19Sep2016  E3  Bild--4

 

UNIVERSUMS HISTORIA I SAMMANSTÄLLDA LÄNKARSTATEN HINDRAR MÄNSKLIGHETENS KUNSKAPSUTVECKLING

MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP 2016/17  

Lavineffekten bevisad — 37% globalt markdumpat 1800-2015 CO2-alarm — NATURSKOGEN BEVISAS:

                                      STATEN agerar BEVISLIGT mot naturen som en speciellt ELAK ständigt härjande SKOGSBRAND — utan inslaget av eld. LAVINEFFEKTBEVISET.

MAUNALOABEVISET ENDAST SKÄRPER DET SOM TIDIGARE SKISSERATS — MaunaLoaProof  på engelska i kort sammandrag.

MaunaLoaBeviset granskas ¦ bevisningen skärps -- Etablissemangets 120 Gt ¦ förklaras

Hela ämnets uppslag är centrerat i den här detaljen:

Mauna Loa Beviset: Feb2017

— Det är och förblir en fullkomlig GÅTA varför människor som skulle föreställa seriösa inom modern akademi missat den här ytterst enkla elementära aspekten (från 1959, WC3.4), basfakta från Keelingkurvan (gåtan förklaras av nollnärvaro: ingen hemma):

 

Sommartappet SD MÅSTE VARA EN KONSTANT, MEDAN WI MÅSTE VARA EN VARIABEL. VARFÖR DÅ? DÄRFÖR ATT I EN NATURSKOG UTAN INSLAG AV EXTRA ATMOSFÄRISKT CO2 FINNS FORTFARANDE NUVARANDE MAUNA LOA SÄSONGSVÄXLINGAR PÅ ENKLASTE FORM — SAMTIDIGT SOM TRÄDEN FORTSÄTTER ATT VÄXA UTAN ATT SD REDUCERAS:

 

WI        = SDkonstant              ; JordFysiken--Solsystemet: naturskogens fundamentala grundform

Naturskogen:  MAoN2017

 

— Vilken är poängen?

   Det är omöjligt att förena ett konstant SD med ”träd suger luftkol för tillväxt”.

— Varför då?

— Blad&Barr + extra CO2 = ExtraVäx = Mer SD = MerMullMassa = Mer WI = TyngreLevandeTräd.

— SÅ LÄNGE

 

Blad&Barr törstar LuftKol för tillväxt

 

måste SD tydligen tillväxa för varje ny växtsäsong, och så länge något luftkol alls finns kvar. Argumentet att SD-upptaget återlämnas under WI-perioden gör inget åt saken så länge Blad&Barr fortsätter suga luftkol för tillväxt. Varje ny växtsäsong medför då endast att SD-amplituden växer ytterligare så länge något luftkol alls finns kvar att suga upp. Det scenariot leder oss alltså till konsekvensen att atmosfären i sådana fall för länge sedan borde vara helt rensugen på luftkol, och träden möjligen stå med rötterna på hälleberget, med en tillhörande högst tvivelaktig skogshistoria, om alls.

   VI VET ATT SÅ INTE ÄR FALLET. OCH DET ÄR BEVISET MED DESS SLUTSATS

— Hur vi än argumenterar, ser det ut som att vi bara kommer fram till en och samma slutsats:

   Träd suger inte LuftKol för tillväxt — alls. Inte en enda atom. Inte fossilt. Inte icke-fossilt. Det fungerar inte så.

— Vilken än SD-funktionen är, är den tydligen helt oberoende av fossilt såväl som icke-fossilt extra atmosfäriskt kol.

   Träd — markbiomassa — snarare verkar använda (JordFysiken) en oberoende JordMarkBioMassa VäxaMulla konstant: om någon skog tas bort på ett ställe och återväxt hindras, uppkommer någon annan stans extra grönt på ställen där levande biomassa redan finns.

— Ju mer borttaget och återväxthindrat, desto högre atmosfärisk stress på kvarlevande träd (DeathScenario).

— Det allmänna sambandet för WI-CO2-delen skulle då följa den enkla formen

 

   WI = SDkonstant + Δfossilt + Δickefossilt

 

Bekräftelser:

 

BEKRÄFTELSER

 

— Hur Mauna Loa Säsongsvariationerna i Keelingkurvan kan uttryckas matematiskt förenklat och homogeniserat på ovanstående enkla form, utan inre fluktuationer, visas i  MAUNA LOA BEVISET GRANSKAS DETALJERAT.

— Där redovisas också de bekräftande detaljerna till ovanstående bevis. Samt en till synes utförlig och uttömmande SD-förklaring.

MLBsatserna:

MAUNALOABEVISETS SATSER i följd och konsekvens:

MAUNALOABEVISETS TYDLIGT BEVISLIGT OBESTRIDLIGA KONSEKVENSSATSER — Staten misshandlar, missaktar och ringaktar Naturen 2010+:

 

 

: 1Aug2014  E16  Bild--90.

 

: 27Aug2014  E18  Bild--15.

 

: 12Sep2012 E28  Bild--137.

 

: 7Jun2014  E11  Bild--74.

1.   Mauna Loa Säsongsvariationerna bevisar en för sin koltillväxt atmosfäriskt CO2-oberoende Naturskog:

— WI(eCO2) = SD(eCO2)konstant ~ 6 ppmv CO2 TIDIGAST BAKÅT FRÅN RUNT ÅR 1800 (DB00):

Mauna Loa Variationernas CO2-säsongsvarioner med ORÖRD NATURSKOG.

2.   p(RotMarkVatten¦SD-eCO2in) = p(Blad&Barr¦SD-eCO2ut);

SD-KONSTANTEN FÖRKLARAR en KONSTANT fotosyntesdrivande markbiomassrelaterad SD-CO2-säsongsvarierande Xylemtransporterande MATERIALINTAKT CIRKULERANDE vatteninlöst hydrotrycksbaserad JordBiosfärisk Global SD-CO2-TRYCKBALANS:

— Mindre tillväxt på ett ställe medför mera tillväxt på redan levande markbiomassa: luftdumpade mCO2-överskott från avskogning skapar eCO2-mottryck vilket göder kvarlevande Blad&Barr med motsvarande högre Xylem-vattengenomströmning för den högre tillväxten vilket ökar mCO2-inlösningen i Xylem-vattentransporten, och därmed återställning av SD-eCO2-trycket i exakt proportion till mCO2överskottet. Den ordningen stör Naturskogen om avskogningsområdet inte tillåts återvända till Naturskogen.

3.   SD-konstantens förklaring som atmosfäriskt KolDioxidOberoende klargör att Havsbiologin — ingen hydrotrycksbaserad biofunktion (Atlanten saknar träd) — INTE växelverkar med markbiomassans kolcykel: Naturskogen tar inte SD-Kol från atmosfären för tillväxt — inte fossilt, inte icke-fossilt: Havsbiologi och Markbiologi är skilda, icke inbördes växelverkande och icke inbördes beroende — så tydligen med separata markrelaterade-luftmarina kolcykelfält:

— NATURSKOGEN UNDERHÅLLER SITT EGET VÄXTMATERIAL (Naturskogens Fotosyntes).

— Avverkas naturskog som efter brand  WI(CO2) = SD(eCO2)konstant + ΔickefossiltCO2

OCH NATURLIG ÅTERVÄXT TILLÅTS, TAS CO2-ÖVERSKOTTET UPP markvattenvägen (2.) GENOM NATURLIG ÅTERVÄXT utan att den kvarvarande naturskogen berörs. SE UTFÖRLIG FÖRKLARING I TRÄDKANTER, TKF.

4.   WI(CO2) = SD(eCO2)konstant + ΔfossiltCO2 + ΔickefossiltCO2;

Mauna Loa Variationernas CO2-säsongsvarioner med FOSSILFÖRBRÄNNING och avverkad NATURSKOG;

AGW-bevisets proportioner: MaunaLoa100% = 63%fossilt + 37%ickefossilt.

   a  Uteslutande enda förorsakande träddödande agent är avskogning med återväxtbekämpning som följd av hejdlöst växande atmosfäriska naturskogligt ursprungliga icke-fossila mCO2-överskott från den avlivade naturskogen: Det luftdumpade naturskogskolet mC försöker återvända till den ursprungliga skogsmark som Statsrättsmänniskan allt mer kapar, och vilket mC istället påtvingas allt färre kvarlevande på allt mindre naturskogsyta med följd i allt högre påtvingad växtstress, och därmed dokumenterat bevisbar åtföljande träddöd (InlVinj; Träddöden 2015; Träddöden2016, TräddödenDetaljerat);

   b  VARJE Avskogad Naturskogskolatom mC som inte tillåts återvända till naturskogen ockuperar 2st Naturskogscirkulerande Syreatomer mO2: Så länge det mCO2-överskottet LIGGER PÅ kan SYRET heller inte återvända och fungera som vanligt normalt fritt tillgängligt syre i Naturskogens Naturliga kretslopp förrän Naturskogen tillåts komma tillbaka till sin egen naturliga tryckbalans (2.) — DET SOM NU STATEN TYDLIGEN ENTRÄGET, NITISKT OCH SYSTEMATISK FÖRHINDRAR GENOM SIN SPECIELLT GLÄNSANDE VÄLUTBILDADE OMDÖMESGILLA OCH SPECIELLT ANSVARSFULLA PERSONAL:

— AVSKOGNING MED ÅTERVÄXTBEKÄMPNING INTE BARA detaljerat bevisligt in till varje materiell atom STRESSAR SKOGENS TRÄD, UTAN OCKSÅ MÄNNISKOR OCH DJUR GENOM REDUCERAD OCKUPERAD SYRETILLGÅNG, fastslår tydligen således MaunaLoaBevisets konsekvenssatser.

— VARFÖR ÄR STATSRÄTTSMÄNNISKAN SÅ ERBARMLIGT Oförmögen i blotta åsynen att uppröras över uppenbart pågående naturvanvett? NJUTER den av förödelsen eller, eftersom inget annat händer än YTTERLIGARE? Vad fattas? Vett.

— Det finns — ju — en annan möjlighet också, StatsrättsMänniska, IPCC, Modernt Akademiska VetenskapsRådet och Galaktiska CentralRegeringen som bär ansvaret för förödelsen:

Träd fram och dementera sakinnehållet. Särskilt trean.

Såga ner ännu mer Naturbaserat NaturRelaterat Bevisbart. Det kanske är säkrast att bränna Bibeln också. VANAN ATT HOPPA PÅ OSKYLDIGA OCH FÖRSVARSLÖSA med garanterad noll hotbild ÄR JU REDAN ETABLERAD, SÅ VAD VÄNTAR HERRSKAPET PÅ? Vi kan ju inte tillåta att Våran Galax ockuperas av en enda person heller.

5.   Trots det uppenbart naturvandaliserande inslaget, tvingas befolkningen medverka i den pågående naturmördande verksamheten genom den ansvariga Statsrättsmänniskans allt mer uppenbart omdömeslösa, outbildade, naturförstörande och tydligt naturokunniga kollektiva fascistoida beteende och uppförandeform;

   a  Staten missköter sig bevisligt i utomordentligt bevisbar detalj i samvaron med Naturen (4a, 4b; InlVinj).

 

SYREBRISTEN VÄXER: MLBsatserna

 

SYREBRISTEN SOM FÖLJD AV AVSKOGNINGENS VÄXANDE NATURSKOGSKOLDUMPNING PÅ LUFTEN —

HUR ALLVARLIGT ÄR DET?

MAUNALOABEVISETS KONSEKVENSDETALJER MLBs.4

 

PROCENTUELLT LUFTDUMPAT NATURSKOGSKOL mC SOM INTE TILLÅTS ÅTERVÄNDA TILL SITT NATURSKOGLIGA URSPRUNG PÅ GRUND AV FORTSATT AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING, AVSPEGLAR SAMMA PROCENTUELLT KOLBUNDNA SYREMÄNGD mO2 som ligger låst och inte tillåts cirkulera som fritt syre. MED MAUNALOABEVISETS NATURSKOG SOM PREFERENS (284ppmvCO2år1812) OCH DET EXTRA TILLKOMNA +44ppmvmCO2 (37%MLF118ppmv) FRÅN AVSKOGNING+ÅTERVÄXTBEKÄMPNING PERIODEN 1812-2015, KAN VI GROVRÄKNA DEN MOTSVARANDE PROCENTUELLA MÄNGD NATURSKOGLIGT FRITT EXISTERANDE SYRE SOM +44ppmv-DELEN REPRESENTERAR. Den tillkomna +44ppmv-delen motsvarar ett visst antal globalt naturskogliga trädekvivalenter vars markkol luftdumpats och därmed syrelåsts som mCO2. DEN PROCENTUELLA TRÄDANDELEN AV NATURSKOGENS GIVNA BLIR DÅ DET PROCENTUELLA MÅTTET PÅ HUR STOR SYREMÄNGD SOM HAR UTESTÄNGTS UR NATURSKOGEN OCH INTE LÄNGRE ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR DJUR OCH MÄNNISKOR — MEN SOM tydligen VÄLDIGT GÄRNA VILL TILLBAKA OM DEN ELAKA STATSRÄTTSMÄNNISKAN BARA SLÄPPER TILL OCH LÄMNAR TILLBAKA DEN NATURSKOG HON TAGIT genom att historiskt ensidigt vända naturen ryggen:

— Utforma samhället, anpassa värderingar och synsätt efter naturens villkor EXEMPEL3 och sluta hitta på eget genom att MÖRDA NATUREN och driva ut fredliga STATENS ALLMÄNNA NATURHAT; sök, härled och börja utöva lag och ordning genom kunskap och undervisning istället för att uppfinna, åberopa och utöva herrefasoner genom lydnad och bestraffning, allmän ondska och elakhet, hugg och slag mot allt vad fredligt, sunt och naturligt heter.

 

 

— Vad vi vet helt säkert är storleken av den STRESSFAKTOR som Statsrättsmänniskan — de ansvariga befattningshavarna — iscensätter i fortsatt bevisbar naturförödelse:

30% (eg. 32%, ForestWorld) av den ursprungliga Naturskogsmarken — och därmed Naturskogen — har redan försvunnit under de senaste 200 åren. EN HEL TREDJEDEL. Bara den delen skulle räcka för ALARM.

— Av det totalt tillkomna +118ppmvCO2 (1812-2015) atmosfäriska globala medelårliga CO2-innehållet i Mauna Loa-värdet är enligt AGW-beviset (InlVinj) 63% (74ppmv) fossilt från AGW och resten 37% (44ppmv) icke-fossilt från de senaste 200 årens avskogning med tillhörande återväxtbekämpning — se särskilt i AGWförkl. om ej redan bekant:

Det är den naturskogsmark som den gudomligt inspirerade Statsrättsmänniskan i sin eminenta Moderna Akademiska skolning och utbildning MED SPECIELL TONVIKT LAGD PÅ FÖRMÅGAN ATT UTVECKLA TEKNISKA LANDVINNINGAR FÖR SÄKER OCH HÄLSOSAM SAMVARO MÄNNISKA-NATUR E3 särskilt inte lämnar tillbaka:

— HOTET FRÅN VÅLDSVÄGRARE ÄR SPECIELLT ANGELÄGET ATT MOTA BORT — RÅ JK JO SR HD, MYNDIGHET OCH ALLMÄNHET — GENOM FORTSATTA DÖDSPSYKNINGAR MOT VÅLDSVÄGRARE OCH DÄRMED DERAS PARLAMENTARISKA UTESLUTNING, SÅ ATT MAN HELT SÄKERT FÅR FORTSÄTTA BEDRIVA VERKSAMHETEN HELT OSTÖRT, IFRED FRÅN STÖRANDE INSLAG.

15% garanterad stressfaktor:

Det är drygt +15% Naturskogsdumpat CO2 med Naturskogens nivåer som preferens (44/284=15,5%) SOM LIGGER PÅ ATMOSFÄREN I SKOGSFÄLTET OCH FÖRSÖKER KOMMA TILLBAKA, MEN SOM INTE TILLÅTS PÅ GRUND AV FORTSATT ÄNNU MER AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING.

— Försvagad livskraft sprider sig.

— Statsrättsmänniskan misshandlar detaljerat bevisligt naturen, och förleder/tvingar/påtrycker lika detaljerat bevisligt befolkningen att utföra misshandeln I PROPAGANDAN ATT VERKSAMHETEN ÄR BRA FÖR MILJÖN.

 

 

MINST 8% Syre från Naturskogens naturliga tillstånd har gjorts otillgängligt 1800-2015 för djur och människor genom

STATSRÄTTSMÄNNISKANS FORTSATTA påtvingade NATURHÄRJNINGAR MED fortsatt avskogning och återväxtbekämpning — i växande

:

VI GENOMFÖR EN GROVRÄKNING FÖR ATT FÖRSÖKA LUSKA UT HUR STOR KVANTITET SYRE SOM LIGGER LÅST AV DET EXTRA LUFTDUMPADE NATURSKOGSKOLET +44ppmv icke-fossilt CO2 (37%MLF118ppmv) SOM TILLKOMMIT VIA AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING FRÅN RUNT ÅR 1800, ENLIGT RESULTATBILDEN FRÅN GLOBALRÄKNINGEN OCH DET här BEKRÄFTANDE MAUNALOABEVISET:

 

Samma preferenser som i Y-TABELLERNA  i GLOBALRÄKNINGEN:

 

fullvuxen GE             375KGkol, medellivslängd 200 år; Globala NaturskogsTrädets Ekvivalent per 20M² skogsmark, inkl. övriga markbiomassarter;

antal GE 1800           2,95 T12: MaunaLoaCO2 284ppmv år 1812

antal GE 2015           2,00 T12: MaunaLoaCO2 284ppmv + 44ppmv icke-fossilt CO2 från avskogning och återväxtbekämpning

antal GE diff              0,95 T12

44 ppmv CO2           = 9,68 T13 KGkol: 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2;

VäxaMullaKonst.   = 1,875 KGkol/årGE; = 375KGkol/200år, medelvärde för hela livslängden;

9,68 T13 KGkol / 1,875 KGkol/årGE

= 5,16266 T13 årGE; DIVIDERAT MED PERIODEN 2015-1812=203ÅR,

= 2,54318 T11 GE

= 8,62096% av fullvuxna 1800-GE-beståndet

-- som försöker komma tillbaka via +44ppmvCO2:

Resultat:

minst 8% av naturskogens FÖR DJUR OCH MÄNNISKOR naturligt tillgängliga syre

är nu 2015 kolockuperat, får inte användas av djur och människor — och i växande:

— icke tillgängligt -- och i växande med Statsmänniskans tydligt bevisligt fortsatt uppenbart icke människorättsligt grundade vanvettiga samhällsherravälde och bemyndigade befogenheter med ännu mer luftdumpat markkol som ska ockupera, ta bort, ännu mera syre från djur och människor: ännu mera avskogning, mera återväxtbekämpning MEN SOM PROPAGERAS MED HELT OMVÄNDA PARAFRASER: BRA FÖR MILJÖN.

— DET ÄR TYDLIGEN DAGS ATT SÄTTA den fakultetsansvariga PhD-Eliten I DjupKARANTÄN, säger — tydligen — MaunaLoaBeviset med Naturskogen: ta ifrån dessa befogenheterna — med omedelbar verkan. Hela kompisgänget.

— Dessa håller — uppenbarligen, tydligen, bevisligen i detalj — på att förstöra Naturen genom sin UPPENBARA OKUNNIGHET, OFÖRNUFT och — speciellt skriande tydliga — OMDÖMESLÖSHET: blotta åsynen. Säg igen.

 

 

DET ÄR SYRE SOM NATURSKOGEN NORMALT SKULLE HA, DISTRIBUERA FRITT FÖR DJUR OCH MÄNNISKOR, MEN SOM ÄR KOLASSOCIERAT, OCKUPERAT ICKE TILLGÄNGLIGT FÖR SYREVARELSER PÅ GRUND AV den bevisligt gudomligt ytterst djupt upplysta STATSRÄTTSMÄNNISKANS VERKSAMHET MED STÄNDIGT UTVIDGAD AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING SOM LUFTDUMPAR MARKKOLET OCH DÄRMED LÅSER SYRE som vill tillbaka men inte får: DEN STATSRÄTTSOCKUPERADE SYREDELEN, TILLSAMMANS MED KOLDELEN, STRÄVAR STÄNDIGT ATT KOMMA TILLBAKA MEN HINDRAS AV STATSRÄTTSMÄNNISKAN SOM INTE TILLÅTER NATURLIG ÅTERVÄXT, SOM INTE VILL LÄMNA TILLBAKA DET SOM TILLHÖR NATURSKOGEN, OCH SOM FLITIGT OCH NOGSAMT PROKLAMERAR ATT VERKSAMHETEN i statsrättsmänniskans regi ÄR BRA FÖR MILJÖN. INGEN VORE MERA TILLFREDS MED VARDAGEN ÄN DENNE FÖRFATTARE OM DENNA FRAMSTÄLLNINGS YTTERST PLÅGSAMMA FÖRSKRÄCKLIGA MENING KUNDE VISAS HA HELT FELUPPFATTADE GRUNDER, OCH DÄRFÖR FÅR SES SOM RENT NONSENS. MaunaLoaBeviset ger ingen sådan upplysning.

— SEXKANTMUTTERN visar fortfarande sex kanter. Inte sju. Hallå?

 

 

Se utförligt från NAMMNET hur Statsrättsmänniskan fortsätter förstöra naturen genom successiva avskogningar och återväxtbekämpningar:

— Icke-fossila atmosfäriska CO2-överskottet ÖKAR STÄNDIGT (InlVinj).

 

TrädKanternaFörkl:

MLBsatserna

HUR ALLTING FÖRKLARAS GALANT GENOM MAUNALOABEVISETförtydligad beskrivning från Trädkanter: träddödens orsaker

NATURSKOGEN GENOM lokalt varierande MARKKOL mC

 

    DJUPSKOGEN FÖRUTSATT ORÖRD är alltid maximalt säkrad — genom sitt internt skyddande skogsfält SKOGSFÄLTET och dess mindre (vindar) fluktuerande (normalt mycket höga) mCO2-halter omkring träden.

— Förekommer naturliga mCO2-överskott (skogsbrand) berörs djupskogens träd knappast, och då företrädesvis ovanifrån den mest luftöppna ytan (trädtopparna);

— Växer mCO2-överskottet InlVinj — STATENS FORTSATTA AVSKOGNINGAR OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNINGAR — blir på samma sätt också djupskogen (först från trädtopparna) mera naturligt utsatt;

 

 

 

15Sep2012--15:22 -- Bild--110 -- Retuscherad, naturstörande objekt borttagna. Bilden nedan vänster:  12Sep2012  E28  Bild--36.

 

    TRÄDKANTER I NATURSKOGEN (TrädkanterMark; Simard2012) är naturligt (200år) kompenserade genom symbios (gemensamt utbyte genom rötterna):

— Träd i naturligt (minst 100 år) växta skogskanter ses (ofta) utmjukade mot den öppna markytan med successivt varierande/gynnsam växtlighet: Barrskog längre in, randflankerad av (successivt tillkommande utfyllande) kantlövskog. Den öppna markdelens lägre (vindar) skogsfälts-mCO2-halt mot djupskogens högre kan i princip forma ett harmoniskt fungerande hydro-atmosfäriskt NATURBALANSEN I VÄXTHYDROTRYCKET växtnät via rotverket som helhet.

— Mauna Loa Sommartappets SD-konstant SD-KONSTANTENS FÖRKLARING kompenserar i vilket fall — djupskog eller trädkant — med sin tryckfysik (högre/lägre) som balanserar mängden inlöst eCO2 i markvattnet via aktuellt rotsug mot den aktuella lokala (medelmässiga) fotosyntesdrivande hydrotryckande aktuella växtens maskinbas i Blad&Barr.

 

Bilden vänster:  -- DJUPSKOG--Barrskog utfylls (ofta) i trädkanterna mot öppna markytor av successivt tillkommande lövskog.

 

— Jämför TRÄDKANTERNA I VÅR TIDS STATSVANDALISERADE NATURSKOGSRESTER.

— NATURSKOGENS TRÄDKANTER MOT VATTEN uppvisar samma (lummiga, utfyllande) växtharmoni.

 

 

 

 

20Aug2013--15:46 -- Bild--38

 

    JORDBRUKSBYDGEN — i allmänhet etablerad under många sekler: garanterat anpassad naturskog — är redan en integrerad del av Naturskogen — förutsatt att bruksarealens införskaffande via avskogningen inte skapar menliga mCO2-överskott på kvarvarande naturskog: JORDBRUKSBYGDEN I GLOBALT EXEMPEL: grovt max 6% — 3% mCO2-överskott — av naturskogen krävs för att försörja hela nuvarande mänskligheten, vegetariskt förutsatt: jämför aktuell praktik ForestWorld: mänskligheten har i realiteten tagit bort 30% av naturskogen 1800-2000: +15% mCO2-överskott;

Trädkanter, vandaliserad naturskog:

 

TRÄDKANTER I VÅR TIDS 2010+

STATSVANDALISERADE NATURSKOGSRESTER

 

 

ÖVRE: Gammelskogens granar har redan ett långtidsmässigt etablerat Xylem-ledningssystem genom en stor mängd fasta vattenledningsrör, samt ett redan väl utbyggt symbiotiskt rotsystem (Simard2012).

— OM — alls — dessa gammelträd påverkas av stora extra mCO2-överskott från avskogningar, ligger det närmast till hands att vi ser avgränsade nekroser (VÄGBILDEN): enskilda grendelar: trädtoppar.

UNRE: Nyuppväxande gran vid kanten av ett tidigare kalhygge uppvisar komiskt — tydligt övergödningsmatade — långa tillväxtgrentoppar. Vi ser den grantypen överallt i just trädkanter — områden som gränsar till just — speciellt partier — där Stat&Kommun, årligt, mejar ner allt som försöker växa upp: cykel- och gångvägar, alla naturskogsställen som nyligen påtvingats nedsågning av levande träd.

 

    MÄRKBARA mCO2-ÖVERSKOTT — i vår tid +15% från runt 1800 (284ppmvCO2år1812¦+44ppmvmCO2år2015) bär alldeles tydligt (MLBs4) ansvaret för den allt mer utbredda observerade träddöden (GlobalaTräddöden2016):

Märkbara mCO2-överskott som inte tillåts återvända till sin naturmark som efter en skogsbrand har sin självklara åtkomstservering där växligheten är som mest ÖPPEN:

Djupskogen är fortfarande RELATIVT väl skyddad — och där syns också effekterna (ännu 2016) som minst;

I mera öppna områden, särskilt där Stat&Kommun fortsätter hindra uppväxande träd att reducera mCO2-överskottet blir effekterna från mCO2-överskott naturligt mera märkbara (Trädkanter; VÄGBILDEN):

— Blad&Barr i mera öppen terräng kan inte kompensera naturskogens långtidsetablerade harmoni, och blir därför lättare offer för alla möjliga mCO2-fluktuationer med tillhörande tydligt vådliga effekter (Se även TRÄDDÖDEN NÄRA ELLEDNINGAR).

   Den värsta farsoten av alla är tydligen den här, från en tydligt Gudomlig Modern Akademisk Uppenbarelse runt 2010+:

Stat&Kommun sågar ner allt som visar sig: ännu mer (MLBs3) mCO2 NAMMNET dumpas på luften genom att allt som växer upp främst prioriterar redan befintligt mCO2 i skogsmarken som därmed bara utarmas alltmer i det att det mCO2:et förr eller senare överförs på luften igen, vilket förvärrar trädstressen ännu mer — lavineffekten; LavinFörkl.

 

SAMMANFATTNING — TrädkanternaFörklaring:

Träd i avverkningskanter är mera utsatta än träd i tät skog.

— Varför då?

 

Även i etablerad litteratur finns vissa bekräftande kopplingar:

SICIREC — DEFINITIONS — FORESTS AND CARBON CAPTURE (28Feb2017)

http://www.sicirec.org/definitions/carbon-capture

:

"  Mature forests do not capture extra CO2. There is a balance between capture (growth) and release (decay). Young, growing forests, which include forest plantations, do capture CO2.".

 

— Kolla fördelningen:

 

Icke-fossila CO2-överskott tas enklast upp av skogsmark med maximal ytöppenhet för maximal regnvattensutfyllnad (CO2-inlösningen i regnvattnet, DB2) — den typ som en skogsbrand lämnar efter sig.

   Naturskogen som sådan (efter naturlig skogsbrand) påverkas knappast av mindre (naturliga) atmosfäriska CO2-övertryck:

1. SkogsFältet uppvisar bara SMÅ upptagande FÖR ATMOSFÄREN ÖPPNA markytor; Levande friska trädkronor regnskymmer markytan rakt under där regnvattnet (Barrskog) bara når marken via luftgatorna mellan trädkronorna. Marken efter en skogsbrand däremot tar (lätt) regn över hela markytan, och därmed maximal förutsättning för grobarhet och tillväxt överallt.

2. LUFTEN INNE I EN NATURSKOG påverkas knappast av luften utanför. Inuti naturskogen är det ofta nära helt vindstilla, samt (mycket) HÖGA (Syre- och) CO2-halter omkring träden, speciellt nära marken:

 

 

Skogsfältets interna CO2-fördelning grovt schematiskt — höga markhalter.

 

 

— CO2-halten nära marken i normalt TÄT SKOG (Naturskogen) är redan hög (250-300% relativt naturskogens motsvarande medelatmosfäriska [1800] Mauna Loa-normala runt 280 ppmv CO2);

 — I marknivån upp mot 1000 ppmv; Lüttge2013, SKOGSFÄLTET.

   I mera öppen terräng — låg växtlighet, oftast mera vindgenomströmning och därmed starkt reducerad skillnad mark-närluft — finns inte den täta naturskogens mera lugna och vindstilla förutsättningar.

Atmosfäriska CO2-övertryck — eller generellt abnorma atmosfäriska tillstånd —

har därför eller kan därför förstås och förklaras hamindre relativ inverkan på redan fullvuxen (natur-) skog — träden hjälps åt att skydda varandra — än på mera öppna, speciellt obeväxta områden;

— Gallrad skog är mera utsatt (gödningsgynnad) än naturskog;

 

 

MLB skärper bevisen:

MLB skärper bevisen: 24Mar2017

MLsdSpecialLongFig3a -- HUR KÄNDA ANOMALIER KAN LURA RESULTATBILDEN ÖVER KORTARE INTERVALL

MLB-granskningen -- MAUNA LOA BEVISET GRANSKAS DETALJERAT

 

 

 

MAUNALOABEVISET ENDAST SKÄRPER DET SOM TIDIGARE SKISSERATS

 

 

SIG-graferna 2015/16 — SIG1: Nedan vänster förtydligad/karikerad på resultatbilden från MaunaLoaBeviset (Jan¦Mar2017):

 

 

 

 

 

 

 

Utförligt från MAUNA LOA VARIATIONERNA 2017.

— Se direkt LARMET, AGWförkl., och Modern akademis MLsd.

 

DET ALLRA MEST UNDERLIGA I HELA DEN ETABLERADE FRAMSTÄLLNINGENS SAMLADE MEDIALA BESKRIVNING ÄR avsaknaden av kvantitativa bevis för hävden att ”träd suger växtkol ur luften”. MAUNA LOA BEVISET VISAR KLART, ENTYDIGT OCH OBÖNHÖRLIGT ATT HÄVDFORMEN SOM SÅDAN ÄR EN REN VANFÖRESTÄLLNING, EN GRUNDLIG MISSUPPFATTNING.

— TRÄDEN I SITT VÄXANDE TAR INTE EN ENDA ATOM FRÅN ATMOSFÄREN:

 

Se utförligt från NATURSKOGEN:

 

 

 

MAUNA LOA SOMMARTAPPET SD HAR bevisligt i detalj INTE, INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET, NÅGON ENDA MATERIELL DEL I MARKBIOMASSANS VÄXTKOLSCYKEL, INTE EN ENDA ATOM: MODERN AKADEMI HAR tydligen bevisligt i varje minutiös kemisk detalj ÄNDA FRÅN RUTA ETT HELT MISSFÖRSTÅTT OCH MISSUPPFATTAT MAUNA LOA SOMMARTAPPETS AVGÖRANDE ROLL (MLBfs; Naturskogen).

 

VAD TRÄDEN DÄREMOT TYDLIGEN OCH BEVISLIGEN FÖRSÖKER GÖRA Globalräkningen MED ALL KRAFT, ÄR ATT FÖRSÖKA TA UPP DET MARKVÄXTKOL SOM LUFTDUMPATS UNDER 200 ÅR OCH SOM INTE TILLÅTS ÅTERVÄNDA TILL NATURSKOGEN PÅ GRUND AV STÄNDIGT VÄXANDE AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING: I RUNDA TAL +45ppmvCO2 SEDAN 1800 284ppmv ELLER 44/284 DRYGT 15% EXTRA LUFTKOL HAR MARKDUMPATS PÅ LUFTEN FRÅN MÄNSKLIGHETENS LANDUTBREDNING GENOM AVSKOGNING OCH ÅTERVÄXTBEKÄMPNING. Utförligt i TräddödenDetaljerat.

 

Vad är det för någon OMDÖMESGILL verksamhetsansvarig mänsklighet som inte SER det vanvettiga i den företagsamheten?

— Är det förslavande människor, viljekuvade, MED ögonbindel och fotkedjor?

 

Modern akademi anstränger sig verkligen för att arbeta MOT naturen. Bevisen hopar sig.

 

 

AVSNITTEN SOM FÖLJER EXPONERAR DETALJERNA.

 

 

 

MLsdSpecialLongFig3a:

MLsdSpecialLongFig3a:

 

 

SPECIALkritiskGRANSKNING I JÄMFÖRELSE MED RESULTATBILDEN I PDF-DOKUMETET FRÅN Long2008:

HUR KÄNDA ANOMALIER KAN LURA RESULTATBILDEN ÖVER KORTARE INTERVALL

 

Mauna Loa Beviset bygger på att SD-konstanten SOM JUST konstant är KLAR — annars är det väl kört.

   Med DATABASEN 1958-2016 (Jan2017):

— Medan vinteruppgången (WI, WinterIncrease) uppvisar en entydigt växande amplitud 1958-2015 med växande atmosfäriskt CO2

 

TabWI1958-2015:

 

Vinteruppgången ökar stadigt med drygt 2 ppmv CO2 perioden 1958-2016 med tillkommet extra CO2 nära 90 ppmv samma period.

Det ger linjärt grovt 2ppmv/90ppmv = 2,2% eller 2,05ppmv/57år = +0,036ppmvWI/år.

 

 

uppvisar sommartappet (SD, SummerDecrease) ingen sådan liknande tendens.

— Se BEKRÄFTELSER samt motsvarande (Confirmations) här i den engelska versionen The Mauna Loa Proof.

— MEN MAN KAN FÖRLEDAS TRO DET om man — som olyckligtvis Long2008, tydligt nedan — bara förfogar över ett kortare intervall SAMT inte är uppmärksam på de möjligt kända ANOMALIERNA (vilket garanterat inte hör till de allra lättaste uppgifterna i detta ämnes täta snårskog av uppgifter):

 

 

Figuren överst nedan är uttagen från Long2008-PDF-dokumentet, sidan med Figure 3a — Summer Decrease.

 

 

Databas undre: CO2earth Feb2017.

 

— Favoriseras en TREND

— utan hänsyn till kända anomalier, den kända VÄRLDSAVSKOGNINGENS AVSLUTNING med återhämtningen 1950¦70 upp mot Longs 2008

— ser vi lätt som en plätt att en liten långtidsökning (1965-1995) i SD kan skönjas tydligt upp mot BorneoAvskogningens toppvärde 1991.

 

Figurdelen överst (spegelvänd neråt för jämförelsens skull) är uttagen från Long2008-PDF-dokumentet, sidan med Figure 3a — Summer Decrease.

— Medan Long, tydligt helt relevant, i sin Figure 3b — Winter Increase, ansluter till WI-resultatet ovan, har han — tydligen — förhastat sig i motsvarande SD-analys (garanterat krävande).

— NEDGÅNGEN EFTER DEN STORA VÄRLDSAVSKOGNINGEN 1850-1950¦70 samt UPPGÅNGEN MED BORNEOAVSKOGNINGEN förklaras i bägge fallen (galant) av SD-konstantens koppling till Hydrofysiken: Anomalierna blir starkt förtydligade via 10-årsperiodsMedelvärden, de förklaras-beskrivs-relateras mera ingående i Figure MLanAvSD10yr.

— Long anför också i CitatMLV¦AE.3 aspekter på SDR (SummerDecreaseRate, påstås växande) som också lämnar en del övrigt att önska. Helhetsbilden i etablerad mening är att man helt klart INTE har någon översvallande enhetlig bild att presentera. Se SAMMANFATTNINGEN i MAC-MLV — Etablerade synsätt skiljer inte SD (konstant) funktionsmässigt från WI (ökar med växande CO2), vilket Mauna Loa Beviset helt bygger på (Mauna Loa Beviset Granskas Detaljerat): hela komplexets förklaring — men helt utan motsvarande etablerade referenser.

 

NEDAN FÖLJER EN EXPLICIT MATEMATISK-GRAFISK ANALYS SOM LÅTER OSS FÅ ETT MERA ÅSKÅDLIGT GREPP OM HUR WI = VINTERUPPGÅNGENS ÖKNING MED VÄXANDE ATMOSFÄRISKT CO2 KAN FÖRSTÅS PER MATEMATIK relativt den konstanta SD-FORMEN — normalt sett helt omöjligt att formulera funktionstekniskt.

 

 

 

MLB-granskningen: 31Mar2017 — The Mauna Loa Proof -- MLBsb --

MLB-granskningen: 31Mar2017

 

 

ALTERNATIV FÖRKORTAD KOMPRIMERAD DELVIS MERA UTTÖMMANDE BEVISRESONEMANG TILL MAUNA LOA BEVISET Jan¦Mar2017

MAUNA LOA BEVISET GRANSKAS DETALJERAT

 

Hela bevisningen och resultatbilden enligt det uppdagade Mauna Loa Beviset (Jan¦Mar2017) står och faller helt och hållet på följande ytterst enkla basfakta från Keelingkurvan:

 

Sommartappet SD MÅSTE VARA EN KONSTANT, MEDAN WI MÅSTE VARA EN VARIABEL. VARFÖR DÅ? DÄRFÖR ATT I EN NATURSKOG UTAN INSLAG AV EXTRA ATMOSFÄRISKT CO2 FINNS FORTFARANDE NUVARANDE MAUNA LOA SÄSONGSVÄXLINGAR PÅ ENKLASTE FORM — SAMTIDIGT SOM TRÄDEN FORTSÄTTER VÄXA UTAN ATT SD REDUCERAS:

 

(1)         WI        = SDkonstant              ; JordFysiken--Solsystemet

 

Testa f.ö. enkla »mjuka trappstegsfunktioner» med (PREFIXxSIN):

y = x + a[b(sin πx)]; a¦b = 2¦0,2:

 

                       

NSP:        MLB-granskningen

NATURSKOGENS PREFERENS RUNT ÅR 1800 [eg. 1700] --

försumbart extra atmosfäriskt fossilt koldioxid från fossil förbränning, försumbart extra atmosfäriskt icke-fossilt koldioxid från avskogning+återväxtbekämpning:

 

 

SD SummerDecrease, WI WinterIncrease, AGW extra fossilt CO2 från Industrin, DF extra icke-fossilt från avskogning + återväxtbekämpning. SD-WI-nomenklaturen från Long2008.

 

 

Den periodiska kurvformen ovan nederst är samma som nedan, utprovad för relativt noggrann passning efter den uppskattat grovt karaktäristiskt representativa formen hos Mauna Loa Variationen 1968-69:

 

 

WI = SDkonstant

(2)         y(MaunaLoaSeason1800) = 1 + 0.095(–0.1 + sin πx)(3 + cos πx)1.9

 

 

PREFIXxSIN: y = [1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9]

 

 

ATMOSFÄRENS ENDA MÖJLIGHET FRÅN DET NATURSKOGLIGA ICKE ATMOSFÄRSIKT EXTRA CO2-PÅVERKADE ÅR 1800-TILLSTÅNDET att bevisa växande koldioxidhalt FÖR ETT MÄTINSTRUMENT BLIR UTESLUTANDE OBÖNHÖRLIGT: via vinteruppgången WI:

 

 

(3)         WI        = SDkonstant + Δf + Δif

Δf .....   fossilt CO2

Δif ....   icke-fossilt CO2

 

y = 1 + 0.095(–0.1 + sin πx)(3 + cos πx)1.9[1+ 0.5(0.01x1.2)(1 + [sin π(x+0.5)]/([sin π(x+0.5)]2)0,5)] ; illustrationsexempel

 

 

PREFIXxSIN: y = [1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9][1+0.5(0.01x'1.2)(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)]:

Funktionen (0.01x'1.2) är här använd endast för att förstora den verkliga årliga WI-ökningen (2ppmv 1958-2016).

SD berörs inte då atmosfärens CO2-mängd tillväxer. Tillväxten påverkar bara WI-delen.

 

Se MLVseasonMATH hur kurvformen ovan är sammansatt mera i detalj.

 

EFTERSOM SD ALLTSÅ INTE PÅVERKAS AV WI, MÅSTE ISTÄLLET DET KONSTANTA SD

DELS LIFTA PÅ WI-UPPGÅNGENS DEL — SÅ ATT NÄSTA SD-TOPP HELA TIDEN HÖJS MED WI-TILLSKOTTET — OCH DET KONSTANTA SD

DELS SAMTIDIGT NIVÅHÖJAS PÅ DEN CO2-ADDERANDE NATURFUNKTION — MaunaLoaFunktionen MLF — SOM ANSVARAR FÖR WI-TILLSKOTTEN — den värdegraf som motsvarar de aktuellt uppmätta Mauna Loa Värdena:

 

(4)

MLF       =  f (Δfif) MaunaLoaFunktionen MLF  MLanAv

Mauna Loa-värdenas motsvarande ideala kurva -- motsvarande verkligt uppmätta Mauna Loa Annual Average

WI                     = SDkonstant + Σ Δfif

 

APPROXIMATIVT MED SD idealt symmetriskt kring MLanAv med SD-toppen = MLF+SD/2 kan då SD-toppen skrivas idealt utan fluktuationer som

 

(5)         SDtop   = (1/2)SDkonstant + Δfif) + MLF

 

 

SOM GER OSS DEN MATEMATISKT ICKE-KONTINUERLIGT BESKRIVBARA FUNKTIONSFORMEN

[Se EXAMINERINGSEXEMPEL i relaterad matematik för begreppsorientering — Firefox läser inte Symbol, rottecknet visas Ö, m.fl.]

 

Se MLVseasonMATH.

 

DET BETYDER DOCK INTE ATT FUNKTIONEN INTE KAN UTTRYCKAS MATEMATISKT. DEN KAN DET. MEN DEN DELEN ÄR vad vi vet KRÄVANDE, OCH INTE HÄR AV NÖDEN. Jämför TRANSITFUNKTIONEN.

 

   SD och WI måste ovillkorligen behandlas separat.

 

Bekräftelse NSP: MLBgr

BEKRÄFTELSER

 BEKRÄFTELSE Databas (Feb2017) CO2earth Mauna Loa Monthly 1958-2016:

 

 

 

MEDAN VINTERUPPGÅNGENS AMPLITUD WI TYDLIGT OCH ENTYDIGT VISAR EN UPPGÅNG MED MEDELVÄRDET 2,05 ppmv CO2 PERIODEN 1958-2015, FINNS INGEN MOTSVARANDE TENDENS HOS SOMMARTAPPETS SD.

— Se särskild ExtraKritiskt bemötande av samtliga möjliga invändningar av viss art  i

SPECIALkritiskGRANSKNING I JÄMFÖRELSE MED RESULTATBILDEN I PDF-DOKUMETET FRÅN Long2008.

— Se även särskild bekräftelse i MARKBIOMASSANS MEDELGLOBALT ÅRLIGA TILLVÄXTKOL.

Resultatbild NSP: NSP

RESULTATBILD:

   Atmosfären — före vår tids extra atmosfäriska koldioxidinnehåll, tidigast bakåt runt 1800 — innefattar otvivelaktigt en årligt — tvivelslöst konstant, utan reduktion — återkommande CO2-minskning, ett atmosfäriskt sommartapp (SD), tidsassocierat med markbiomassans växtsäsong (norra hemisfären): SD-CO2:et återtas av atmosfären efter växtsäsongen, för att åter tas ut nästa växtsäsong, samma SD-mängd koldioxid (NaturSkogsPreferensen), år efter år utan svinn;

:

   MarkBioMassa —Träd — tar bortom varje tvivel INTE sitt växtkol så att atmosfärens luftkol systematiskt reduceras.

— OM träden skulle göra det (284ppmvÅr1800/[6ppmv/år]=47år), skulle också atmosfären snart vara rensugen på koldioxid. NaturSkogsPreferensen bevisar det: SD återkommer varje vår, och återgår från hösten, samtidigt som träden växer: SDin = SDut. Inget tillkommer. Inget försvinner:

:

   Ingen vägande massa tas ut ur atmosfären för trädens växande.

— Det finns ett obemött argument som antyder att träden suger upp SD-kolet sommartid och använder det som växtbas, medan marken sedan lämnar tillbaka samma mängd SD-kol vintertid genom förmultning — atmosfären därmed fortfarande kolintakt. Så, den markerade punktsatsen avhandlar inte den problemställningen, explicit.

— Så är det.

— Men i det argumentets anvisande natur ligger det ofta förbisedda faktum att OM träden skulle suga luftkol ur atmosfären för sommartillväxten SKULLE OCKSÅ träden suga MER luftkol ur atmosfären med VÄXANDE atmosfärisk kolhalt.

— Varfördå?

— Därför: KONTRAHENTEN kan ju inte mena att TROTS mera luftkol i luften, suger ÄNDÅ träden bara en viss bestämd mängd:

— KONTRAHENTEN får bestämma sig: OM träd suger luftkol, suger också verkligen träd luftkol: Mera CO2 vet vi betyder växtgödning på nära håll: Mera tillväxt betyder TVUNGET större SD-mängd OM nu verkligen argumentet gällde träden tar SD-tappet för tillväxten; Suger träd luftkol, och luftkolet växer i mängd, suger träd motsvarande mera mängd luftkol.

— Men Naturskogen har visat oss att SD är en konstant samtidigt som träden fortsätter att växa.

Så:

   SD-konstanten bevisar: ingen vägande massa ALLS ÖVER HUVUD TAGET tas ur atmosfären för träds växande;

:

   NATURSKOGEN —Träd — tar suger över huvud taget inget kol alls UR atmosfärens luftinnehåll: inte en enda atom;

:

   NATURSKOGENS Nya träd tar växtkolet från Gamla träd — markvägen, rotvattnet. Inte luftvägen.

 

— Och därmed SD-KONSTANTENS FÖRKLARING finns bara en enda, uteslutande slutlig, fullständigt frågeteckensdräpande förklaring och detaljerad beskrivning VAD exakt SD är och gör i association till markbiomassans växtsäsong (MLsdMACsd):

:

  SD kopplar långtidsmässigt varken fossilt (Δf) eller icke-fossilt (Δif) extra tillkommet atmosfäriskt koldioxid:

— Varken havsbiologin eller landbiologin påverkar SD långtidsmässigt.

:

— Därför (MLVNub) att SD-CO2:et enbart liftar på och vattencirkulerar (Xylem; DB2) genom en (SDhydro) levande skog dödad skog dumpar extra Δif till atmosfären — via en JordBiosfärisk tillväxtkonstant (BTK): 4/5 sommar (SDinTillSkogsmarksvattnet) 1/5 vinter (SDÅterAtmosfär) — som garanterar globalkonstant tillväxt/förmultning:

 

— SD är »en avancerad NaturFlagga» — på en FAST Jordfysik + Solsystem med mindre fluktuationer:

— »ALLA TYPER SOM VILL JÄVLAS MED MIG ÅKER DIT». »Don’t say You weren’t informed».

Och så kan det förklaras:

TRÄDEN I NATURSKOGEN TAR VÄXTKOLET mC FRÅN GAMMAL FÖRMULTNAD SKOGS SÖNDERDELADE ÄMNEN mCO2+ VIA REGNVATTNET xH2O (HydrosyntesenWC4.4) GENOM RÖTTERNA (Simard 2012) MED INNEFATTAT INLÖST SD-eCO2 SOM XYLEM-TRANSPORTERAS UPP TILL BLAD&BARR: mC+ TAS UPP, mO2 FRIGÖRS TILLSAMMANS MED DET UNDER VÄXTSÄSONGEN STÄNDIGT intakt ÅTERCIRKULERANDE LUFTMARKROTVATTENINLÖSTA eCO2:et OCH DET xH2O SOM INTE DEN AKTUELLA SPECIFIKA VÄXTEN BEHÖVER (Fotosyntesen i Naturskogen).

— PÅ GRUND AV DEN VÅLDSAMMA AVSKOGNINGEN UNDER 200 ÅR InlVinj, HAR emellertid STORA MÄNGDER mCO2 DUMPATS PÅ LUFTEN MED FÖLJD I EXTREM ATMOSFÄRISK STRESS SuperGödning PÅ KVARLEVANDE SKOGAR: träd och växter uppför sig på delvis galet sätt i förhållande till naturskogens enkla befriande förklaring (Syntes).

 

PÅGÅENDE OMFATTANDE — VÄXANDE — TRÄDDÖD ÖVER HELA NORRA HEMISFÄREN Träden dör 2016 HAR ALLDELES TYDLIGT KOPPLING. Och förloppet kan beskrivas detaljerat MED GRUND I EN TYDLIGT ENKEL OCH KLAR BIOLOGISK ORDNING SOM FRAMTRÄDER MED OVANSTÅENDE UPPDAGANDE NATURSKOG. Se utförligt från TRÄDDÖDEN DETALJERAT. MEN: PREFERENSERNA FINNS INTE ETABLERAT — PÅ GRUND AV DEN TYDLIGT BEVISBARA VANFÖRESTÄLLNINGEN SOM OMNÄMNTS OVAN: träd suger luftkol: Inte en atom.

— SKOG (mC) som tagits bort SUGER MOTSVARANDE ATMOSFÄRISKT ÖVERSKOTTS-mCO2 FÖR ATT KUNNA ÅTERSTÄLLA NATURSKOGENS PERFEKTA BALANS (SBex).

— MEN I VÅR TID InlVinj, UTVIDGAS STÄNDIGT DET ATMOSFÄRISKA mC-ÖVERSKOTTET: NATUREN GES INGEN SOM HELST ENDA RIMLIGA CHANS ATT HELA SKADAN. FOSSILDELEN FRÅN AGW — INGEN INVERKAN PÅ MARKBIOMASSANS TILLVÄXT SOM OVAN — HAMNAR I DEN HISTORIENS LJUS ALLDELES TYDLIGT HELT I SKYMUNDAN I FÖRHÅLLANDE TILL DEN NU TYDLIGT VANVETTIGA FORTSATTA GLOBALT INDUSTRIELLA LUFTDUMPNINGEN AV JUST mC: ÖVERSKOTTET VÄXER STADIGT.

 

Det är vad hela Mauna Loa Beviset går ut på.

— Det finns en säker, tydligen mycket exakt NATURSKOGSPREFERENS som är garanterat helt okänd i modern akademi, säger MaunaLoaBeviset — som lika tydligen HELT också bekräftar detaljerna — samtliga — i AGW-beviset.

 

Vinteruppgångens årsdifferenser avspeglar — tydligen, också — detaljer i mänsklighetens totalt globala industri- och handelshistoria — speciellt för skogsindustrin:

 

Genom att vinteruppgången WI är den uteslutande enda faktor som KAN avspegla direkt signifikanta CO2-ökningar i atmosfären totalt — och därmed också minskningar — BORDE VI KUNNA SE REN EXAKT INDUSTRIHISTORIA i WI-fluktuationerna — speciellt med medelvärden över lämpliga längre årsintervall — handelstrender — säg i steg om 10 år: SÄRSKILT BETRÄFFANDE AKTIVITETER SOM BERÖR OCH SAMMANHÄNGER MED TILLKOMSTEN AV DUMPAD SKOG (hela norra hemisfärens samhällsekonomi):

 

 

SDrel37%MLF10yr:

———————————————————————————

Databas (Feb2017) CO2earth Mauna Loa Monthly 1958-2016

 

 

— Världshandeln sjudubblades perioden 1945-1975 (gammal mediarubrik): Skeppstonnagets uppbyggnad; Verkstadsindustrins blomstring;

   NEDGÅNGEN (Energianvändningen; EffektensIntegral; 4 April 2002 kl. 04:00):

— Vi minns 1980-talets stora industrinedläggningar, kvällstidningarnas artiklar ”Sverige Sjunker”, företagskrascherna.

ÅRSDIFFERENSEN MELLAN Vinteruppgångens toppvärden tagna i 10-årsintervall EXPLICIT I REFERENS TILL DEN 37%-IGA DF-KURVAN I MLF [‡].

— Hur diagrammet ovan har framställts ur databasen — se SD-REL37%MLF.

 

 

BerSDrel37%MLF10yr: Beräkningsgrunderna till  SDREL37%MLF10yr

SDrel37%MLF:

 

SAMMANSTÄLLNINGEN NEDAN VISAR HUR SDREL37%MLF10yr har beräknats:

 

Databas (Feb2017) CO2earth Mauna Loa Monthly 1958-2016

 

 

1. Figur 1 ÖVRE: Databasens årliga toppvärden [KolT—Apr-Nov: STÖRSTA(E4:L4;1)-STÖRSTA(E3:L3;1)] — sommartappets SD startpunkt SDbegin — tas ut med differensen År2minusÅr1;

2. Figur 1 MITT: Resultatet reduceras med 37% [KolU: 0,37*T4] enligt resultatbilden från GLOBALRÄKNINGEN med MaunaLoaFunktionen (MLF), mera utförligt från InlVinj Graf1;

3. Figur 1 MITT: 37%MLF-kurvans cellvärden Å2minusÅr1 bestäms från separat KolO=MLF [KolV: 0,37*(O4-O3)] — Graf1;

4. Figur 1 UNRE: SDREL37%MLF bestäms [KolW: U4-V4] — Graf2;

5. Figur 1 UNRE: Datat från Graf2 KolW tas i 10-årsintervall, vilket ger SDREL37%MLF10yr-diagrammet.

 

Infälld övre vä, se InledningsVinjetten — därifrån ges länkar och artiklar till alla detaljer i hela komplexet.

För SD-konstantens kritiska granskning, analys och jämförande etablerade meningar, se från MLB SKÄRPER BEVISEN.

 

 

 

MLVseasonMath: Matematiken till SD-WI-sammansättningarna i MLB-granskningen

MLVseasonMath: Keelingkurvan

 

 

MAUNA LOA VARIATIONERNA SÄSONGSVIS —

WI = SDkonstant + Δfossilt + Δickefossilt

i motsvarande grafisk form — alla samband i PREFIXxSIN

 

 

Grafen nedan från MLB-granskningen illustrerar principen bakom Mauna Loa Variationernas SD-WI-former.

— Här visas mera detaljerat hur grafen har sammanställts.

 

 

PREFIXxSIN: y = [1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9][1+0.5(0.01x'1.2)(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)]:

Funktionen (0.01x'1.2) är här använd endast för att förstora den verkliga årliga WI-ökningen (2ppmv 1958-2016).

SD berörs inte då atmosfärens CO2-mängd tillväxer. Tillväxten påverkar bara WI-delen.

 

 

UPPGIFTEN är att få fram en TILL SYNES KONTINUERLIG — utan mellanliggande avbrott — kurva som GARANTERAT INTE är funktionsmässigt sammanhängande, utan som tvärt emot bygger på just ATT vara bruten i en (komplicerad) trappstegsform.

— GRUNDFORMEN är den kontinuerliga funktionsformen (typisk, idealiserat) som visat sig gälla för och i Naturskogen,

 

 

 

PREFIXxSIN: y = [1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9]

y = 1 + 0,095(–0,1 + sin πx)(3 + cos πx)1.9

 

Med villkoret att SD-delen ska fortsätta vara KONSTANT, ska WI-delen tillväxa med en viss mindre del — under SD-intervallets period och genom WI-ökningen.

— För att anställa den typen av kontinuitetsbrott på den ovan givna funktionen måste vi anställa

en BOOLSK (»datorlogisk») matematikagent av typen

 

 

 

PREFIXxSIN: y = 0.5(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)

yB = 0,5(1 + [sin π(x+0,5)]/([sin π(x+0,5)]2)0,5

— FYRKANTPULSEN KAN VÄNSTERSKJUTAS (v=pixels/Unit) MED (x+0,5) + v.

 

MULTIPLICERAS yB med y får vi

 

yB = 1 GER  y   ;

yB = 0 GER 0   ;

 

y = 0.5(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)

 

y = [1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9][0.5(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)]

PREFIXxSIN: y = [1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9][0.5(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)]

yB(1) = [1 + 0,095(–0,1 + sin πx)(3 + cos πx)1.9][0,5(1 + [sin π(x+0,5)]/([sin π(x+0,5)]2)0,5]

yB(1):

 

UPPGIFTEN HÄRIFRÅN är att formulera — grafiskt — en tilläggsfunktion för yB(1) enligt

 

WI = yB(1) + f [yB(1)]

 

som ska visa oss den önskade WI-tillväxten totalt.

— Vi använder här en exponentiell illustrationsfunktion för f [yB(1)] för att förtydliga de aktuella WI-tillskotten enligt

 

yB(WI)              = f [yB(1)]

                          = 0,01x1,2

 

För att få fram den delen måste HELA föregående yB(1) multipliceras med  yB(WI). Det ger oss WI-ökningarna explicit enligt

 

PREFIXxSIN: y = (0.01x'1.2)[1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9][0.5(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)]

  y(WI) = yB(WI) · yB(1)

 

Totala WI-ökningens aktuella CO2-växande funktion yC(WI) får då formen

 

yC(WI)              = yB(1) + yB(WI) · yB(1)

                          = [1 + yB(WI)]yB(1)

 

Det ger hela WI-ökningen enligt

 

PREFIXxSIN: y = (1+0.01x'1.2)[1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9][0.5(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)]

yC(WI)              = [1+yB(WI)]yB(1)

                          = yB(WI) · y(SD) · yB

 

Nu kan vi sätta ihop eller montera ( ¦ ) hela funktionsledet med den konstanta SD-delen y=y(SD) enligt

 

y(SD) ¦ yC(WI) = y(SD) + y(SD)[yB(WI) · yB]

:

— Resultatbilden framgår (ofta mycket) enklare grafiskt/visuellt — mera krävande algebraiskt:

— I ledet ovan  yC(WI) = yB(WI) · y(SD) · yB ser vi att den konstanta SD-delen inte finns med: SD-delen är redan nollad i det ledet.

— SÅ: Om vi endast summerar SD med det givna blir, tydligen automatiskt, SD-delen nollad på WI-delens 1-platå — och (voila) den summerade SD-addenden kommer — följdriktigt — att visas korrekt konstant på nollplatåerna (SD+0=SD):

— Vi behövde bara (matematikens underbara värld) lägga till en etta i yC(WI)-ledets yB-del: a + aA = a(1+A):

 

PREFIXxSIN: y = [1+0.095(–0.1+sinþx)(3+cosþx)'1.9][1+0.5(0.01x'1.2)(1+[sinþ(x+0.5)]/([sinþ(x+0.5)]'2)'0.5)]

y(SD) ¦ yC(WI) = y(SD) + y(SD) · yB(WI) · yB

                          = y(SD)[1 +  yB(WI) · yB]

 

DEN ÅTERSTÅENDE DELEN — SD-platåns trappstegsuppflyttning på WI-funktionens räkning — har i detta fall gjorts rent grafiskt med manuell uppflyttning. Det finns TRANSITFUNKTIONEN verktyg för att utföra den proceduren också matematiskt-grafiskt. Men det är inte av nöden i denna framställning.

   Vilket MLBgr skulle visas.

 

 

 

mCglobalYr MARKBIOMASSANS MEDELGLOBALT ÅRLIGA TILLVÄXTKOL eller DEN MODERNA AKADEMINS BEVISLIGT KORRUMPERADE NATURSKOG

mCglobalYr: 31Mar2017 -- Inledning -- Artikeln

Referensvärden:

VIKTIGA REFERENSVÄRDEN:

Luftens medelatomvikt:

U(luft)               = [KväveN: (0,7809)(2·14,0067) + (SyreO: 0,20950)(2·15,9994) + (ArgonAr: 0,009330)(39,948) + 000000000000000000]u = 28,9521275u ;

U(luft)               = [KväveN: (0,7808)(2·14,0067) + (SyreO: 0,20946)(2·15,9994) + (ArgonAr: 0,009340)(39,948) + (CO2: 0,0004)(43,998)]u = 28,9660452u ; 2015;

Luftens procentuella sammansättning från

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth

Atomvikterna från HOP.

:

Jordfasta atmosfärsmassan: mJatm = 5,27293 T18 KG

m(Jatm)            = p · 4πR2/a

                          = 101325 Pa · 5,1051 T14 M²/9,81M/S²

                          = 5,27293 T18 KG

                          ~ 5,3 T18 KG              

Samma värde anges på webben [2015+] av flera etablerade källor (McGraw-Hill m.fl.)

Omvandling från Xppmv CO2 till motsvarande mängd mC(Jatm)-kolmassa:

 

mC(Jatm)          = m(Jatm)/T6ppmvCO2 · (44/28,80 · 12/44 = 12/28,80) = 2,1844598 T12 KG/ppmvCO2 · XppmvCO2 ~ 2,2 T12 KG · X;

mC(Jatm)          = m(Jatm)/T6ppmvCO2 · (44/28,97 · 12/44 = 12/28,97) = 2,1855099 T12 KG/ppmvCO2 · XppmvCO2 ~ 2,2 T12 KG · X;

——————————————————————————————————

Olika webbkällor innefattar delvis smärre marginella decimala olikheter, ingen nämnd, ingen glömd.

Används 29,00 eller 28,80 är skillnaden försumbar:

——————————————————————————————————

NOTERA SÄRSKILT SD-Konstantens kvantitativa oberoende av växande atmosfärisk CO2-halt — vi kunde misstänka att viss osäkerhet finns:

MassReferensen MR = 2,2 T12 KGkol/ppmv baseras på JordAtmosfärens konstantmassa, samt luftens medelatomvikt U=28,8u;

— För att en signifikant mängd CO2 [U=12+16+16=44, eg. 43,998]u ska påverka MR med beloppet 0,1u måste CO2-mängden X minst vara

44u·X = 0,1; X=2,27 t3;

— Uttryckt i ppm: 2,27 t3 / t6 = 2270 ppm. Det betyder att nuvarande växande CO2-halter [400ppm] inte inverkar märkbart på belopp runt 6 ppmvCO2.

   No Problemo.

Inledning, MACbkN:

SD, SummerDecrease, Sommartappet, efter nomenklaturen från Long2008 -- Databas: CO2-Earth. Se även Anomalierna.

 

            

 

 

   Modern akademi saknar Naturskogens preferens.

 

Genom att SD-formen i etablerade kvarter INTE framställs som en KONSTANT — inte ens till prövning som det ser ut MLsdSpecial — finns heller, inte ens, en elementär utvärdering i etablerade kvarter av något sådant som — MLBgranskningen — EN URSPRUNGLIG NATURSKOG.

   Det är så knäpp som det någonsin kan bli:

— Modern Akademi verkar inte veta något alls om vad den sysslar med i JordBiosfären, säger tydligen MLBgranskningen.

 

SD-konstantens medelväde 1958¦9-2016 — anomalierna inbegripna — 5,8 ppmv CO2 betyder

(5,8·2,2 = 12,76)T12KGkol — max (6·2,2=13,2)T12KGkol — som tappas ur atmosfären från vårpunkten (Maj) och återvänder från hösten (runt Sep-Okt) tillsammans med fortsatt atmosfäriskt extra tillkommet CO2.

— VAR i modern akademisk litteratur omnämns eller ens vidrörs den mängden i samband med den stora mängden avhandlingar, illustrationer och texter i ”global carbon cycle”? Jag ser ingen. Mängden är stor, så jag kan säkert ha missat något, i så fall särskilt märkbart osynligt, så viktig som den detaljen är.

Koll på IPCC-enheter och räkningar — möjligen en ny naturvetenskaplig upptäckt rörande centralstudier i modernt akademiskt SULL — ger möjligen ett helförklarande svar:

 

Artikeln, MACbkN:

 

Mauna Loa SD ~ 6 ppmv CO2 (DB1) har före dokumenten 2016/17 inte omnämnts eller ens vidrörts i Universums Historia:

DEN MODERNA AKADEMINS BEVISLIGT KORRUMPERADE NATURSKOG

 

 

Jämför JORDTRÄDET  och IPCC-RELEVANSER (UCL-källan) i etablerad litteratur — JordBiosfärens (landbaserade markbiomassans) KolCykelBudget:

 

Angående etablerade påståenden att markbiomassan suger upp Mauna Loa SD = 13,2 T12 KGkol för tillväxt:

 

Uppgifter om Mauna Loa Sommartappets kvantitet — nära 6 ppmv CO2 = 13,2 T12 KGkol (ML¦SD) = 13,2GigaTonKol (DB1) —

VERKAR INTE OMNÄMNAS EXPLICIT I DE ANNARS OMFATTANDE TILLGÄNGLIGA IPCC-DOKUMENTEN I ÄMNET.

   Kvantiteten går inte heller att identifiera/få fram ur UCL-källans annars förträffliga datavärden till jämförelse. Det närmaste den källan kommer ämnet är ”Net terrestrial uptake 1.0 ±0.6 GT” — en helt annan parameter som associerar till etablissemangets CarbonSink — AGW-parameter — och som därmed utelämnar den aktuella markbiomassans eget aktuellt etablerat påstådda ”Mauna Loa SD” upptag. UCL-källans figurvinjett upplyser inte om den delen, trots ”Figure showing information ... for the global carbon cycle for 1990”: Uppgiften om Mauna Loa Sommartappet (max13,2medel12,76 1958-2016) finns inte med.

— Ännu värre är det i webbkällorna IPCC-figuren 1994 och Wikipedias Jordträd. Dessa källor visar samstämmiga värden — 120GigaTonKol = 60GigaTonKol MarkIn + 60GigaTonKol MarkUt. PILARNA I FIGUREN (WikiJordträdet, enheter i PetaGramC/yr = T12KGkol/år = GigaTonKol/år) antyder en Mauna Loa SD-koppling — men 9,1 ggr större: 120 T12 KGkol/år in=ut mot faktiska 13,2 T12 KGkol/år in=ut.

— Vilken är förklaringen?

 

I ETABLERAD MENING VERKAR DET INTE GÅ ATT FÅ FRAM ETT enda begripligt CITERBART ÅRSMEDELVÄRDE FÖR MARKBIOMASSANS ÅRLIGT GLOBALT GENOMSNITTLIGA VäxaMulla KVANTITET — här

1,875 KGkol/årGE via GRANEKVIVALENTEN som ger VäxaMullaKol/år med Max¦Min i Giga(T9)Ton(T3)Kol eller Peta(T15)Gram(t3)Kol 5,53¦3,75 — hela Jordbiomassans landbaserade växtmassa innefattad.

   Vi får trixa (som f-n) för att alls hitta något som liknar något användbart, liknande (NBP-BioScience, ”between 0.3 and 5.0 GT”). Och då helt utan en begripligt förklarande-kopplande citerbar referens. Lösa värden med tydligt diffusa grunder.

— Utan en sådan referens går det inte att anställa kvantitativt jämförande analyser med Mauna Loa Sommartappets konstanta SD, nära 6 ppmv CO2 = (13,2 T12 KGkol = 13,2 GigaTonKol = 13,2 PetaGramKol)/Växtsäsong. Medelvärdet 1958-2016 = 5,8 som ger 12,76 GigaTonKol — eller avrundat neråt lägst 12 GigaTonKol/Växtsäsong.

— En motsvarande matematiskt korrekt rent kvantitativ koppling med Granekvivalentens hjälp finns, men

— motsvarande ett TYDLIGT ENHETSKORRUMPERAT

120 GigaTonKol/år som bara får förstås

120 GigaTonKol/M²år man relaterar hela markbiomassans bestånd på en singulär kvadratmeter

— med SÅLEDES enhetsformer som HELT saknar rationell koppling.

   Se även försök till förklaring tidigare (2015/16) i FÖRKLARING 2015/16.

   Vi studerar problemet — med en tydligt relaterbart skönjbar möjlig lösning.

IPCC-sullet,MACbkN: Art

GRANEKVIVALENTENS ENKLA GLOBALRÄKNING FÖRKLARAR »IPCC-ENHETSSULLET»:

 

   IPCC-samfundet brukar IBLAND ILLUSTRERAT enhetsbeteckningar ”gC m–2hr–1, tonnesC ha–1yr–1”:

   IPCC-samfundet brukar IBLAND ILLUSTRERAT enhetsbeteckningar ”gC       hr–1, tonnesC        yr–1”:

— Ytenheten utelämnas, i övrigt samhörande kvantitetsvärden.

   Se IPCC:NPP¦GPP; JORDTRÄDET; IPCC-RELEVANSER; NBP-BioScience:

GE-räkningens IPCC-matchning, MACbkN:

Jämför först den fullständigt relaterbara Granekvivalentens resultatbild:

 

Globalvärdet -- relativt fullvuxna medelträdet -- på en kvadratmeter: specifik årstidsbas saknas

aGE(375KGkol/GE)/(20M2)     = a(18,75KGkol/M2)    = 55,3125 T12 KGkol/M2         ; ~ 60 GigaTonKOL / M2

Globalvärdet per år -- relativt medellivslängden -- för summan medelträd: specifik årstidsbas finns

aGE(375KGkol/GE)/(200år)     = a(1,875KGkol/år)      = 5,53125 T12 KGkol/år           ; största 1800

bGE(375KGkol/GE)/(200år)     = b(1,875KGkol/år)      = 3,75000 T12 KGkol/år           ; minsta   2015

 

Antalet Globala Granekvivalenter GE inom JordBiosfärens beväxta landmarkmassa

b = 2,00 T12 GE år 2000 Tabell Y2

a = 2,95 T12 GE år 1800

Per år (säsong) använder varje GE genomsnittligt 1,875 KGkol för sin tillväxt.

Per tillväxtår — en Mauna Loa sommarsäsong — ger det mC(GEår2000) 3,75 T12 KG = 3,75 GigaTon tillväxtkol.

GRANEKVIVALENTEN GE — PRINCIP:

— Samla samtliga markväxter till en Global MedelGran med Medellivslängd (200år [Wilander 2012]) och MedelKolMassa (375KG [SkogsStatistik]) uppväxt på MedelSkogsMarkyta (20M2).

— Då kan vi genomföra detaljerade grovräkningar på hela Jordbiosfärens bestånd utifrån givna eller antagna premisser:

— Årligt VäxaMulla = 1,875 KGkol/årGE. Hela MarkBioMassan som ovan, GigaTonKol Min¦Max 3,75¦5,53.

Jämförande resultatbild, MACbkN: Art

Jämför sedan ”IPCC-SULLET” (IPCC: NPP-GPP 2001-2011) — tydligast beskrivet i NBP-BioScience:

 

”Therefore, 123 GT represents the photosynthetic C uptake, or the gross primary productivity (GPP), of the global terrestrial system ”.

   Inte heller den källan (BioScience, American Institute of Bilogical Sciences, 2010) ens antyder någon Mauna Loa SD-koppling (13,2 GT) — men vi kommer strax dit:

”Approximately 60 GT of the GPP captured by plants through photosynthesis is returned to the atmosphere almost immediately through plant respiration.”;

ThereYouGo:

— Markbiomassans VäxaMulla avr. max 6 T12 KGkol/årIPCC-Sullat till 60 T12 KGkol/år som ovan

— får man punktering kan man köra på tre hjul

— tas upp FRÅN SD 5,8 ppmv CO2 = 12,76 T12 KGkol/år (passform avrundad neråt approximerat 12 GT, eller med etablissemangets mera passande omvandlingsfaktor 2: 11,6 GT) — och återvänder från hösten igen med samma belopp 6 GT: 6GT + 6GT = 12 GT. Eller IPCC-Sullets 120 GT:

12 tas ur ML-SD — 6 till Träden, 6 till marken, resonerar IPCC med föreställningen att ”träd suger luftkol för tillväxt”; 6 ”is returned to the atmosphere almost immediately” och den övriga återstående mark-6-delen återvänder »successivt genom förmultning», enda som finns kvar att välja på — WikiJordträdet perfekt förklarat: 120 ner, 60 trädIn-TrädUt, 60markIn-MarkUt.

ThereYouGo.

 

 

MaunaLoaBeviset Feb2017

Direkt jämförande referenser är uteslutna:

 

 

En 5-åring SER det. Men:

Modern akademi tillämpar bevisligt genomgående uppfinningar av naturen — inte härledningar.

MLBfs: Mauna Loa Sommartappets eCO2 Min¦Max 11¦13 GigaTonKol/växtsäsong In=Ut har ingen som helst DIREKT koppling till eller MATERIELLT SAMRÖRE med markbiomassans kolcykel. Den delen ingår inte — inte alls över huvud taget.

 

— Modern akademi gestaltar i tydligen samtliga gudomliga stycken en hutlöst PRIMITIV tydligen STARKT aningslöst statligt fostrad IntrångsBENÄGEN inrättning i den mänskliga kulturhistoriens mapp: MaunaLoaBeviset säger det klart och tydligt: Beskrivningssättet ovan vänster (Wikipedias Jordträd) är påhittat — naturen uppvisar ingenting sådant.

   Jämför HerrefolksDevisen; SkapelseIntelligensen med det mera genuina grundarbetet från — före/utom modern akademi — pionjärerna Från Kepler till Planck.

 

Mauna Loa Beviset (MLBgr):

— Atmosfären innefattar ingenting sådant som

 

123 GT represents the photosynthetic C uptake”.

Andemeningen kan bara utpeka en källa för den meningssatsen: Mauna Loa Sommartappet.

 

DET FINNS INGENTING SÅDANT — motsvarande

 

markbiomassan suger SD=12GigaTonKol (IPCC-Sullat som 120GTKol) från atmosfären för tillväxt”.

 

:

   Naturskogen innehåller ingenting sådant.

 

— HELA »IPCC-SULLET» MED 120GT = 60GT + 60GT:

— Det är en grundlig, fundamental feluppfattning, missuppfattning (1973: IPCC¦GiftLarm) — tydligen detaljerat bevisbar.

— Markbiomassan tar inte en atom för tillväxt ur atmosfärens Mauna Loa Sommartapp — IPCC-Sullets 120 GigaTonKGkol/år.

Inte en enda atom.

 

   Markbiomassan tar inte en enda atom för tillväxt ur atmosfärens Mauna Loa Sommartapp.

 

Hela den moderna akademins presentationssätt framstår här fullkomligt absurt och korrumperat, medan MaunaLoaBevisets detaljer framstår enkla, koncisa, lättbegripliga och fullständigt förklarande:

 

FörklaringenMAC: Resultat

— Därför blir MAC-framställningen PRIMITIV, ologisk, obegriplig:

 MaunaLoaBeviset, tydligen helt samstämmigt med och fullständigt bekräftande för AGW-beviset i Universums Historia, förklarar den moderna akademins tydligen helt kaotiska framställningssätt i detaljer så:

 

Naturskogen från  (tidigast bakåt 1800): HelaBion

Vår egen tids nuskog till jämförelse: observationer, experiment, iakttagelser, synpunkter

 

Naturskogens Preferens  ingår inte i Modern Akademi:

— WI = SD(ML¦SD=NVC=eCO2)konstant + fossiltCO2 + ickefossiltCO2;

   SDkonstant tillhör klimatmatematiken — inte AGW-föroreningsmatematiken.

— Men modern akademi söker på alla upptänkliga sätt och vis låta förstå att AGW-komplexet DELS SKA — skall — falla under området för klimatmatematik (Arrhenius klimatsamband) och DELS att Mauna Loa Sommartappets SD ska associeras med det i sammanhanget helt tydligt bevisligt irrelevanta irrationella AGW-komplexet: SD berörs inte av AGW, men modern akademi har, som sagt, inte den preferensen.

   WIvariabel tillhör INTE klimatmatematiken — utan föroreningsmatematiken, dessutom i dubbel bemärkelse.

— Men modern akademi söker även i detta fall att homogenisera sin eminent glänsande universaluppfattning:

— Årliga medelvärdeskurvan för den allmänt observerade Mauna Loa CO2-ökningen — helt på kredit av WI — från 1958

 

ÄR FÖRORENINGSRELATERAT = + fossiltCO2 + ickefossiltCO2

inte klimatmatematik — en utpräglad föroreningsmatematik: MAC GörKonstantFel mot Naturen

:

NATURSKOGEN ansvarar varken för AVSKOGNING MED ÅTERVÄXTBEKÄMPNING — delen med + ickefossiltCO2 — eller för DIREKT ATMOSFÄRISK NEDSMUTSNING — delen med + fossiltCO2.

Naturens egen harmoniska verkstad uppvisar ingen sådan mekanism.

   MEN MODERN AKADEMI ÄR tydligen bevisligen FULLPROPPAD MED JUST DEN EGENSKAPEN: naturattacker.

   SDkonstant och WIvariabel är två vitt skilda diametrala matematiska komplex vars preferenser helt och hållet i modern akademi är föremål för närmast liknande, om alls, våldsamma godtycken och totalt kaotiska sammanblandningar utan minsta antydan till urskillning. Se även i SAMMANFATTNING MAC MLV.

   ELLER ENKLARE SAGT:

— Modern akademi verkar ytterst angelägen om att INTE vilja förstå begreppet naturvetenskap så som

VETANDE OM NATUREN, DESS FUNKTION, INNEHÅLL OCH VERKNINGSSÄTT,

— Modern akademi försöker snarare och tydligen uppfinna naturen genom att DIKTERA förutsättningarna FÖR DESS FATTANDE.

   Erinra återigen HerrefolksDevisen; SkapelseIntelligensen, om inte redan välbekant.

Thereyougo.

   Detaljerad beskrivning engelska i MLP, MLBgranskningen (tydligast), BekräftelserNSP.

   Vidare nedan i Eta120Gt.

:

VI SKA alltså, tydligen i meningens konsekvens, INTE ALLS BEFINNA OSS PÅ NIVÅN FÖR DEN MODERNA AKADEMINS SÄTT OCH ETIKETT OM VI VILL UTRANNSAKA NATUREN, DESS INNEHÅLL, MENING, INNEBÖRD OCH BETYDELSE, SAMMANHANG, FUNKTION OCH VERKNINGSSÄTT. PIONJÄRERNAS ARBETEN, KEPLER, GALILEI OCH NEWTON (EULER Webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol OCH BRADLEY) ÄR DET ENDA GENUINA — TILLSAMMANS MED PLANCKS UNIVERSELLA VERKANSKVANTUM, PLANCKS KONSTANT — SOM NATURBESKRIVNINGEN HAR VERKLIGT STOR ANVÄNDNING FÖR. OCH NATURLIGTVIS HELA FLORAN AV INSTRUMENTMEKANIK SOM UTVECKLATS AV ALLA DE ELDSJÄLAR SOM FÖRSÖKT BYGGA PRAKTISKT ANVÄNDBARA VERKTYG I MÄNSKLIGHETENS TEKNISKA FRAMÅTSKRIDANDE. DEN MODERNA AKADEMINS TEORIER — UPPBYGGDA UNDER 1800-TALET — HAR INGET ANNAT ATT VISA OSS ÄN GRUNDLIGA HERREFOLKSIDÉER SOM BESKRIVER HUR A-MÄNNISKOR TALAR OM FÖR B-MÄNNISKOR HUR MAN SKA TYCKA FÖR ATT TÄNKA BRA: nedsmutsning.

 

 

 

Eta120Gt MARKBIOMASSANS MEDELGLOBALT ÅRLIGA TILLVÄXTKOL -- MaunaLoaBeviset -- Engelsk version --

Eta120Gt: 1Apr2017

 

Se inledning i MARKBIOMASSANS MEDELGLOBALT ÅRLIGA TILLVÄXTKOL

ETABLISSEMANGETS 120Gt

Se inledning i MARKBIOMASSANS MEDELGLOBALT ÅRLIGA TILLVÄXTKOL

 

Med Mauna Loa Variationernas uppdagade SD-bevis (Jan¦Mar2017) — MLBeng — förefaller många (alla) tidigare oklarheter och gåtfullheter plötsligt ha fått en synbart kraftig nytändning:

 

frågetecken reduceras.

 

MED GENOMGÅNGEN I MARKBIOMASSANS MEDELGLOBALT ÅRLIGA TILLVÄXTKOL visas hur (alla) tidigare berörda

— inte sällan

— gåtfulla etablerade illustrationer

— med tillhörande kontext

— i ämnet JordBiomassans Kolcykel

 

eng. Carbon cycle; JORDTRÄDET; IPCC-RELEVANSER; IPCC-NPP-GPP 2001-2011; NBP-BioScience — alla dessa i AGW OCH FRAMTIDEN IV 2015/16 samt utredda som ovan

 

radar upp sig i fullständig förklaring:

 

   Sifferexercisen 120 Gt ner från atmosfären med 60 Gt in-ut ur Jordträdet + 60 Gt in-ut från marken

— den i särklass mest gåtfulla, oförklarade meningsform som här veterligt någonsin alls författats av människor

— omskrevs/förklarades tidigare på Granekvivalentens motsvarande kvadratmeteryta , samma värdeformer —

m(JGE)/A = [m(GE)/A][n(JGE1800)] = 5,53125 T13 KGkol/M² ~ 60 Gt/»år» — »år» hypotetiserat, M² utelämnat —

men då utan kännedom om Mauna Loa SD-bevisen [‡] i IPCC-samfundets 60 Gt

— Jämför »IPCC-enhetssullet»

”gC m–2hr–1, tonnesC ha–1yr–1”: på vissa ställen

”gC       hr–1, tonnesC        yr–1”: på andra vissa ställen

grundas alldeles otvetydigt på den etablerade uppfattningen (Long2008) om betydelsen av och i Mauna Loa SD:

 

Mauna Loa Sommartappet SD SummerDecrease ~ 12 T12 KGkol/växtsäsong =

12 Gt/år

 

Etablerade webbkällor (ex. Sceptical Science) använder omvandlingsfaktorn 2 T12 KGkol/ppmvCO2:

SD = 5,8 ppmvCO2 = 11,60 GigaTonKol;

Här används omvandlingsfaktorns härledda/relaterade värde 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2:

SD = 5,8 ppmvCO2 = 12,76 GigaTonKol;

 

— omräknat [‡] per kvadratmeter globalt tillgänglig landbaserad medelväxtmarkyta (20M²) för Granekvivalentens GE (1800) fullvuxna (200år) medelkolmassa (375KGkol): 18,75 KG/M²

— som innebär en kvantitetsmultiplikation med en faktor 10 relativt GE-VäxaMullaKolmängden per år: 1,875 KG/år

— som ger IPCC-samfundets tydligt enhetskorrumperade här ännu icke upphittade relaterade förklaring

»120 Gt/år»

— SES I ETABLERADE KORRIDORER (särskilt från 1973, se IPCC¦Giftlarm) som BEKRÄFTELSE eller BEVIS (WC3.4) på föreställningen att »TRÄDEN SUGER MAUNA LOA TAPPETS 60Gt VÄXTKOL UR LUFTEN»:

 

Men även PhD-snillena i Modern Akademi synes ha fattat faktum:

 

— Årliga (IPCC-samfundets egna hemliga överläggningar som aldrig redovisas) landbaserade markbiomassans VäxaMulla för ett globalt medelträd (GRAN) som samlar alla övriga markväxter inom sin ekvivalenta levande bioform, är [‡]

Min¦Max = 3,75¦5,53 Gt/år ~ 6 Gt/år — »IPCCenhetsSullatM²» som ovan till 60Gt/år:

(Man avskrev år 1927 de elektronmassans komponenter som hade lett fram till atomspektrums förklaring, Heisenberg och Schrödingers matris- och vågekvationer, eftersom dessa s.k. vibratorer inte var förenliga med Einsteins relativitetsteori, ref. Gamow1968, den moderna akademins i särklass mest framstående initiativ — så behöver man inte vara överdrivet blygsam i marginalerna nu heller)

SD-mängden är minst dubbla markbiomassans årliga VäxaMulla.

— Så: Vart tar resten vägen?

 

DÄR LIGGER så tydligen och bevisligen HELA GRUNDVALEN TILL DEN NU FÖRHÄRSKANDE ETABLERADE UPPFATTNINGEN OM MAUNA LOA SOMMARTAPPETS EMINENTA ROLL I JORDBIOSFÄRENS LANDBASERADE VÄXTFYSIK. Varför inte säga det rakt ut med en gång då?

— Varför redovisar inte modern akademi sina naturvetenskapligt anspråkshävdade resonemang?

A27: Erkänner, alls över huvud taget, modern akademi fri och rättighetsförklaringen från 1948? Eller det kanske, också, är förknippat med särskild betalning? ”... att få vara med och dela ...”.

 

 

MaunaLoaBeviset Feb2017

 

— Hej.

— Hej.

— Vad avhandlas här? Jag vet att jag inte borde fråga över min lönegrad. Men ändå. Please.

— IPCC-samfundets generande vuxenhistoria som försöker pracka på mänskligheten att Träd Suger Luftkol, MaunaLoaSommartappets SD.

:

— VI, säger Modern Academic Society, UPPFINNER eftersom våran uppfattning inte medger annat ATT

resten av marken runt JordTrädet också tar upp lika mycket 60Gt/år (WikiJordträdet [‡] med pilen i marken)

— så att det stämmer bättre med våran uppfattning — Nobelfestligheterna i Stadshuset, parallellt med.

   Det är inget fel på matematiken. Däremot sättet att använda den på:

Naturkärleken inom Modern Akademi är alldeles tydligt särskilt väl rättsligt djupt rotad.

 

Föregående NBP-referenser:

SEDAN ÄR DET BARA ATT FYLLA I.

— Den tidigare »förklaringen» i NBP framstår — därmed — som verkligt korrumperad:

— BioScience-källans förmodat kvantitativt matchande (10ggr mindre) NBP-faktor (”between 0.3 and 5.0 GT”) är inte alls den som matchar vårt motsvarande

Min¦Max = 3,75¦5,53 Gt/år ~ 6 Gt/år.

— Med omvandlingsfaktorn 10 förvandlas — i konsekvens — BioScience-källans NPB till något helt annat — vad det nu ska föreställa, typ »0,3-0,5 Gt/år»: NPB-nyckelordet skulle vara ”sequester” (sv., isolera, avskilja, avskärma): vad markmullen isolerar eller iso-konserverar. Det ger en mera relevant bild av sammanhanget: Markens mullaKolTillskott (1/10-1/20) snarare än Trädens växtkolsTillskott (1/1). Det var vad som skulle klargöras.

   Därmed, som det ser ut: alla frågor besvarade. Rent och snyggt. Städat som en blomstrande sommaräng.

   NBP-referenserna — till viss del redan kaotiskt uppmärksammade i de olika (17st) NBP-omnämnda tabellavsnitten i htm-dokumentet till Mauna Loa Funktionen [‡] — kan därmed avskrivas. Typformen användes aldrig i vilket fall på annat sätt än att försöka ge den en anständig PLATS på varuhyllan i gruppen RELATERAT.

— Tillsammans med de så hädangångna tidigare fruktlösa försöken att lirka ut något vettigt ur den moderna akademiska NBP-anden med dess föreslagna fotosyntesassocierade, får det redan författade stå kvar utan ändringar. Det är (som alltid, utmärkta) kronologiska skolexempel i ämnets svårighetsgrad — CaseHistory: hur det såg ut innan vi kom fram till en förklaring.

 

   Träden I NATURSKOGEN suger inte så mycket som en enda atom ur DEN NATURSKOGLIGA ATMOSFÄRISKA luften för egen tillväxt.

— Utförligt i MaunaLoaBeviset och delvis mera översiktligt i The Mauna Loa Proof.

MLBfs:

 

MaunaLoaBeviset Feb2017

— Mauna Loa Sommartappets eCO2 har ingen som helst DIREKT koppling till eller MATERIELLT SAMRÖRE med markbiomassans kolcykel säger — solklart — Mauna Loa Beviset :

 

MAUNA LOA BEVISETS FOTOSYNTESSCHEMA:

SkogsFältet sköter sig självt. Mauna Loa Sommartappets SD avspeglar bara vattencirkulationens eCO2-inlösning sommar/vinter — som elektrolytmaterial.

 

SkogsFältet sköter sig självt. Mauna Loa Sommartappets SD avspeglar bara vattencirkulationens eCO2-inlösning sommar/vinter — som elektrolytmaterial.

Uppgiften om relativa vattenanvändningen sommar/vinter 4/5-1/5 från Cermak1987;

Uppgiften om eCO2-inlösningen i globalregnets landbiomassa, DB2: Max36GigaTonKol0°C, MinHalva20°C, LandBioMassWaterCO2;

Sammanhanget med eCO2 i Hela Bion och SD-konstantens förklaring. Se även SKOGSFÄLTET, Naturskogens Fotosyntes och Syntes.

 

Atmosfärens kolinnehåll deltar inte, inte alls över huvud taget, i markbiomassans växtkolsfysik.

 

Om inga sakfel finns i hela den bevisningen, är det tydligt att modern akademi befinner sig så långt från ens en minsta elementär inblick i JordBiosfärens BioFysik som alls kan tänkas. Se särskilt FörklaringenMAC.

   Citatet nedan från WC3.4:

 

"  "We were witnessing for the first time nature's withdrawing CO2 from the air for plant growth during summer and returning it each succeeding winter," Keeling was quoted as saying by the Scripps Institution of Oceanography.",

LIVESCIENCE — What Is the Keeling Curve?; 2May2013

 

Nature”. Vanföreställningarna sträcker sig härifrån (2017) bakåt 58 år (2017-1959). Experimentalfysiken är väl utvecklad. När det kommer till den intelligenta tolkningen ekar salarna tomma. Jämför SAMMANSTÄLLNINGEN.

 

NBP-BioScience:

 

”Approximately 60 GT of the GPP captured by plants through photosynthesis is returned to the atmosphere almost immediately through plant respiration.”,

 

Almost immediately”. Mauna Loa SD-bevisen (Naturskogens uppdagade Fotosyntesens Hydromekanik):

   JÄMFÖR ÅTERIGEN FörklaringenMAC:

   Etablerade referenser anför hela tiden, konstant, ett resonerande om detaljer vars relaterade fattning tydligen ligger HELT utom den moderna akademins referenser: det går inte att följa den etablerade framställningens resonemang på annat sätt än just det som sammanfattas i FörklaringenMAC: irrationellt, ologiskt, utan referenser. Således:

— Inget material alls i SD-tappets CO2, här markerat eCO2, deltar — någonsin — i markbiomassans materiella tillväxt;

— SD-tappets eCO2, runt max 3ggr mera kol än markbiomassan omsätter i tillväxt per växtsäsong, löser in sig (DB2) med goda marginaler i sommarsäsongens 4/5 mera markupptagna regnvatten än vintersäsongens 1/5;

   MEN I ETABLERADE LED FINNS INGET MOTSVARANDE UTVECKLAT VOKABULÄR:

eCO2 cirkulerar så hela växtsäsongen genom markbiomass-växternas hydrofysiska fotosyntesstyrda Xylem-vattensköjningsmaskineri, utan materialsvinn om och om igen.

   VAD VI KAN FÖRSTÅ AV SAMMANHANGET, och vad Modern Akademisk Intelligens kan uppfatta i sak, men inte relatera eftersom FörklaringenMAC referenser saknas:

eCO2-utflödet ur Blad&Barr uppfattar Modern Akademi som ”växternas andning”, eng. ”plant respiration”.

eCO2-utflödets cirkulation utan materialsvinn är tydligen en fenomenaspekt som helt undgått Modern Akademi.

   Dagtid mera, nattetid mindre (DiurnalVariations).

Blad&Barr använder intet av det.

   MEN I ETABLERADE LED FINNS INTE ENS VOKABULÄRET.

 

 

MLBfs; Naturbalansen i växthydrotrycket: HYDROTRYCKETS ENKLA BALANSFYSIK I NATURSKOGEN ombesörjer Budgeten:

— Mot våren när fotosyntesen tilltar, ökar samtidigt rotsuget: allt mer eCO2 löser in sig i allt mer markbiomassbundet xylem-hydro-växtsköljande sommarvatten;

— UNDERTRYCKET SOM BILDAS ATMOSFÄRISKT av den upptagna/inlösta eCO2-mängden kompenseras exakt fysikaliskt av samma mängd Blad&Barr-utströmmande eCO2, som rotsuget sedan återigen garanterar tas upp via skogsmarksvattnet;

— MOT HÖSTEN när rotsuget avtar och markbiomassans levande växter går in i vintervilan, återlämnas eCO2:et till atmosfären — direkt, eller med sommarmarkens vattenavdunstning som leder till det mindre vinterinnehållet.

— OM GLOBALVÄRMEN ÖKAR händer inget annat än att vattentransporten ökar proportionellt mot mera tillväxt (på kortare livstid), snabbare förmultning, så att — likväl — samma biotekniska VäxaMulla-konstant bevaras.

— TAS NÅGON DEL BORT — mCO2 dumpas på luften — växer kvarvarande del desto mera: VäxaMulla-konstanten bevaras.

— UPPSTÅR BRAND — mCO2 frigörs från skogsmakren — uppstår motsvarande ÖVERTRYCK som på samma balanserade sätt garanterar en återställning, efter anständig TID (faktor som naturavstäms mot trädens livslängd och sättet träden växer på).

   Ingenting av dessa helt enkla elementära aspekter som berör NATURSKOGEN finns omnämnt i etablerad litteratur, här veterligt.

   Se även i MACfSynt.

 

 

¤The Mauna Loa Proof:

 

MLP: Mauna Loa Seasonal Variations’ Summer Decrease SD reveals surprising profound proof clarifying vital AGW-details

MLP -- The Mauna Loa Proof, summing article 24Mar2017

 

 

WHEN a profound discovery of a scientific nature is revealed outside a claimed intelligible established educational office, (GALILEO GALILEI 1636), it is expected to be flawed and unintelligible. History has seen some examples, however not always often exposed in detail. So: If the reader feels encouraged by the opportunity to make corrections, this following writ is a great candidate for any such an occasion to really muscle up the force of how to handle the correct approach. Thank you for attending.

 

 

FROM THE ORIGINAL IN SWEDISH Mar2017

THE MAUNA LOA PROOF

————————————————————————————————————————

  It appeared Feb2017 from an obviousity in an Edward Long 2008 Mauna Loa Seasonal Variations PDF-document

————————————————————————————————————————

PERHAPS due to lack of a broader dataset, Long2008 made too hasty conclusions from too narrow data. His treaty partly in Sw. EtaMLV.

 

 

LAND BIO MASS ASSOCIATED SEASONAL VARIATIONS obviously exist simultaneously parallel to our EarthBody Solar System Physics — millions not to say billions of years MovieBack.

 

— Directly from The Keeling Curve (comparing statements from 1959, WC3.4):

 

Summer Decrease SD MUST BE A CONSTANT, WHILE THE WINTER INCREASE WI MUST BE A VARIABLE. WHY? BECAUSE IN A NATURAL FOREST WITH NO APPEARANCE OF EXTRA ATMOSPHERIC CO2, A MAUNA LOA SEASONAL VARIATION STILL SHOULD APPEAR ON ITS SIMPLEST FORM — WHILE AT THE SAME TIME TREES KEEP GROWING WITHOUT ANY REDUCTIONS IN SD:

 

WI        = SDconstant  ; EarthPhysics-SolarSystem: Fundamental NaturalForest State

 

NatureForest:  MAoN2017

Sw. MarkBiomassans tillväxt, Engl. Land Bio Mass Growth BY EXEMPLIFIED GLOBAL average SPRUCE TREE EQUIVALENT -- See GrowDecayConstant.

 

 

— What is the point?

   It is impossible to combine the idea of a constant SD with the idea of ”trees suck AirCarbon for growth”.

— Why?

— Because IF so would be the case that ”Leaf&Needle suck AirCarbon for growth

— Leaf&Needle crave AirCarbon for growth, seek it, chase it, breed by it

— Leaf&Needle WOULD also suck more AirCarbon — if such exists:

— Leaf&Needle + extra CO2 = ExtraGrowth = MorePlantDecayMass = More SD = More WI = HeavierTree.

   EVEN IF ”land bio mass returns the same SD to WI during winter”, whatever the cause for it might be:

— AS LONG AS 

 

Leaf&Needle crave AirCarbon for growth, seek it, chase it, breed by it

 

Leaf&Needle always any following spring and summer WOULD suck even more AirCarbon to breed by, as long as such exists. Then WI-return it during winter, and then again next summer continue sucking the last WI AirCarbon from the atmosphere — along with even more, if any remaining.

   In such a scenario, the atmosphere obviously a long time ago would be clean from any CO2-content apart from a final SD=WI, with a corresponding hazardous future for the forest and its soil, if alive at all.

   WE KNOW THIS IS NOT THE CASE. AND THAT IS THE PROOF WITH ITS CONCLUSION:

— Anyway we argue, it seems we end up in one and the same conclusion:

   Trees don’t suck AirCarbon for growth at all. Not one atom. Not fossil. Not non-fossil. It doesn’t work that way.

— Whatever the function of SD is, it is independent of fossil as well as non-fossil extra atmospheric carbon.

   Trees — land bio mass — rather seem to use (EarthPhysics) an independent Earth Land Bio Mass growth constant: if some forest is removed in one place and regrowth is prevented, some extra green appears in places where living bio mass already exists.

— The more removed and regrowth prevented, the higher atmospheric stress on alive trees: forced xylem-cavitation: death.

— The general connection for the WI-CO2 part then would be expected to follow the simple form

 

   WI = SDconstant + Δfossil + Δnofossil

— A simplified mathematical/graphical way to express the WI-part is given in (Swedish) MaunaLoaProofExamination.

Confirmations: NF

CONFIRMATIONS

 

WHILE WINTERINCREASE WI AMPLITUDE SHOWS AN ASCENDING TREND WITH A MEAN 2.05 ppmv CO2 PERIOD 1958-2015, NO UNEQUIVOCAL CORRESPONDING TREND EXISTS IN SD.

 

Figure WI:

CONFIRMATION Database (Feb2017) CO2earth Mauna Loa Monthly 1958-2016:

 

 

— See (Swedish) special Extra Critical Refutation of all similar raised objections of a certain kind in

SPECIALkritiskGRANSKNING I JÄMFÖRELSE MED RESULTATBILDEN I PDF-DOKUMETET FRÅN Long2008.

— See also (Swedish) specific confirmation in MARKBIOMASSANS MEDELGLOBALT ÅRLIGA TILLVÄXTKOL.

— For the known SD-anomalies, see (Swedish) Anomalierna and SDHydro.

 

Figure SD below: Mauna Loa Seasonal variation’s SummerDecrease SD exposes a seemingly long term constant ~6 ppmv CO2 1958-2016 with roughly minor ±1ppmv fluctuations and variations depending on global average conditions.

 

Figure SD:

Why? The possibility of SD as a constant is not even hinted at in established quarters.

Mauna Loa SummerDecrease SD — a land bio mass seasonal constant.

MLanAv Mauna Loa annual Average. Databases MONTHLY CO2 [1958-2016] — CO2 earth [https://www.co2.earth/monthly-co2], 1958-2008 SCRIPPS¦CDIAC.

 

 

With the available three illustrating single database SD-periods BeginMiddleEnd 1960¦1990¦2015, no direct systematic change in SummerDecreaseRate SDR appears, only a confirming systematic increasing WI.

 

While the atmospheric carbon dioxide content (CO2) has increased roughly 120 ppmv 1800-2015 (MaunaLoaPeriod 2016-1958: 404,21–315,24=88,97ppmv) the SD-amplitude shows no direct evidence of a corresponding change. But Winter Increase WI does, seemingly confirming the simple relation

 

WI = SDconstant + Δfossil + Δnofossil

 

Clearly, SD back to atmosphere hitches on WI from Sep-Oct up to a higher next spring level by additional atmospheric CO2:

 

   SD takes neither fossil nor nonfossil;

  Long term additions in atmospheric CO2 content, fossil or nonfossil, does not affect the SD-constant;

  SD does not interact with, but exists in=out-independent of land bio mass carbon growth;

  Land bio mass carbon growth exists independent of — by no means interfering or interacting with — SD;

  SD has no decompositive connection. No way.

 

The conclusive atmospheric SD-independence of additional CO2 proves the main quest:

 

  SD obviously does not FEEL long term atmospheric CO2 increase.

 

But it OUGHT to IF participating in the carbon cycle of land bio mass growth: more plant-CO2 means more growth, more decay, bigger SD larger WI: We would expect SD to increase, significantly, during the period 1958-now (2017). However as seen, that is not the case.

 

THEN ONLY ONE AVAILABLE PHYSICAL TRANSPORT SYSTEM REMAINS FOR AN ATMOSPHERIC SD out from atmosphere TO BE EXPLAINED:

 

If not a direct SuckUp by Leaf&Needle, obviously SD solves in air-water solution into land soil rain water:

  SD out of atmosphere hitches on and recycles with alive forests xylem-water photosynthesis hydro-mechanical transportation;

  SD obviously does not FEEL sea biology CO2, as it has no xylem hydro-mechanics:

— Land bio mass XylemTransport: 4/5 during summer, 1/5 during winter (Cermak1987).

 

LandBioMassWaterCO2: -- FigSD

Simple rough calculations from available sources @INTERNET shows that SD-CO2 with good margins can solve (Lower1999) into mean global annual precipitation over our available land bio mass (DB2):

 

Global Atmospheric CO2-carbon average solved into rain water seasonal/yearly in land forest bio mass:

—————————————

ABSOLUTE MAXIMUM

———————————

36.96 T12 KGcarbon at 00°C;

18.72 T12 KGcarbon at 20°C;

———————————

MAXIMUM Mauna Loa average SD = 6 ppmv CO2-carbon DB1:

———————————

13,20 T12 KGcarbon

—————————————

1 T12 KG = 1 GigaTonne = 1 PetaGram

 

GrowDecayConstant: LandBioMassWaterCO2 -- FigSD

BUT THE ONLY REASONABLE EXPLANATION WHY SD THEN SHOULD APPEAR A CONSTANT IN THIS LAND BIO MASS XYLEM-TRANSPORTATION SOLUTION THEN WOULD RELY ON A GLOBAL EARTH BIO-SPHERICAL GROW-DECAY CONSTANT (P=T/R=E/t):

 

— No matter the LIVING land bio mass activity, growth — Xylem-transportation during SDconstantalways equals a corresponding global mean decay (EarthPhysics in SolarSystem)

:

  If any forest land is taken, and prevented from regrowth, a corresponding increase or STRESS in growth appears on the rest of any existing alive bio mass, proven by a global mean constant Xylem-transportation SD constant during the growth period — with some smaller fluctuations depending on certain hydro-mechanical atmosphere-soil inductive-explainable factors due to human intrusion.

:

SD mirrors an EarthBioSphere land Bio mass Grow-Decay Constant (P=T/R=E/t):

SD features an atmospheric independent land bio mass constant (BTK=P): more growth in one place from less in another.

 

The mean global annual average carbon mass GrowDecay equivalent mC in BTK can be roughly calculated as follows.

 

  Global statistics and knowledge of available Earth land bio mass details:

ForestArea(nf2000) = 4.0 T13 (ForestWorld); minimum

ForestArea(nf1800) = 5.9 T13 (ForestWorld); maximum

  A reasonable quantitative idea of an average lifetime of a Global Equivalent GE land bio mass tree;

  GE:s feeding soil area collecting all other plant species within its form

  Specific data on GE:s full grown carbon content the moment it dies and begins decaying.

SpruceTreeGroundSoilArea =20M²; GE = Boreal (Norwegian) Spruce:

MeanLife = 200yr (under-estimated for worst cases, Wilander 2012);

CarbonMaxMass = 375KGcarbon; estimated from general boreal forest statistics.

:

mC(GE)min      = 375KGcarbon · (4.0 T13 M² / 20M² = 2.00 T12 GE) / 200yr INDEX2000

                          = 3.75 T12 KGcarbon/yr GrowDecay land bio mass constant GrowDecays-rate.

mC(GE)max     = 375KGcarbon · (5.9 T13 M² / 20M² = 2.95 T12 GE) / 200yr INDEX1800

                          = 5.53 T12 KGcarbon/yr GrowDecay land bio mass constant GrowDecays-rate.

We should, presumably, more safely adopt the min-value also for Index1800 with a constant BTK: larger original forest area means more GE with less mass, same constant.

Compare:

SD                     = 6 (5.8) ppmv CO2carbon

                          = 2,2 T12KGcarbon/1ppmv · 6,0ppmv

                          = 13.20 (12.76) [T12 KGcarbon = GigaTonneCarbon = PetaGramCarbon]

                          = 3.52 (3.40) mC(GE)min

                          = 2.39 (2,31) mC(GE)max

 

NOTE  THE CORRESPONDING — OFTEN MORE CONFUSING THAN EXPLAINING — IPCC-UNITS

 

   IPCC uses sometimes ILLUSTRATED units ”gC m–2hr–1, tonnesC ha–1yr–1”:

   IPCC uses sometimes ILLUSTRATED units ”gC       hr–1, tonnesC        yr–1”:

— AreaUnit is omitted, cementing the actual confusion.

   See references in IPCC:NPP¦GPP; JORDTRÄDET; IPCC-RELEVANSER; NBP-BioScience:

 

OFTEN ILLUSTRATED BY QUANTITY IN LAND BIO MASS CARBON CYCLE-PICTURES:

120 Gt into ground with 60 Gt out from EarthTree and 60 Gt out from EarthSoil”:

mC(GE ) based on soil area rather than average lifetime gives for comparison

 

mC(GE)min      = 375KGcarbon · (4.0 T13 M² / 20M² = 2.00 T12 GE) / 20M² INDEX2000

                          = 37.5 T12 KGcarbon/M² land bio mass AREA constant

                          ~ 40 Gt

mC(GE)max     = 375KGcarbon · (5.9 T13 M² / 20M² = 2.95 T12 GE) / 20M² INDEX1800

                          = 55.3 T12 KGcarbon/M² land bio mass AREA constant

                          ~ 60 Gt

Hence: A FACTOR 10 RELATES TO A GLOBAL MEAN LAND BIO MASS STANDING ON ONE (1) SQUARE METER EARTH WITH NO SPECIFIED TIME. THE CORRESPONDING SDconstant in matching rounded figures TIMES 10 THEN BECOMES THE ACTUAL

                          ~ 120 Gt

Thereyougo.

 

 

We can — in some manner — test/confirm any claimed idea of SD to depend or reflect on additional atmospheric CO2 by using available data sources (Jan2017):

 

 

Table 1: TESTING ESTABLISHED PROPORTIONAL HYPOTHESIS ”trees take AirCarbon” --

MaunaLoaBegin1958-MaunaLoa2016 -- DATABASE same as FigSD

———————————

       cell                         itv                                 ppmvCO2                 %

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. 10yrAvSD           1958-1968                 5.53 ................    5.53/319.04 = 1.73%

2. 10yrAvML          1958-1968                 319.04

3. 10yrAvSD           2006-2016                 5.98 ................    5.98/392.21 = 1.52% .......             1.73% · 392.21 = 6.67

4. 10yrAvML          2006-2016                 392.21

———————————

— IF as claimed ”trees take AirCarbon” trees also OUGHT to absorb Mauna Loa SummerDecrease SD PROPORTIONAL to AirCarbonContent: Beginning from Mauna Loa averaged 10 year 1958-1968 319.04ppmvCO2-level showing 1.73% SD, ALSO a reasonable 1,73% level SHOULD appear at database table END by the corresponding Mauna Loa averaged 10 year 2006-2016 392.21ppmvCO2-level — as The Concluded Reasonable average 1.73% · 392.21 = 6.67ppmvCO2. That is far from the 5.98 case.

— We MIGHT suspect there STILL would be some reasonability in the fact that the END period shows 5.98 while the Begin shows a lower 5.53.

— But that constellation can — gallantly — be explained by already well known anomalies:

 

 

Figure MLanAvSD10yr -- see also more comparatively over larger scales in The Anomalies illustration.

— The two slightly different available databases @INTERNET as in FigSD shows slightly different values.

———————————————————————————————————

 

AS EXPECTED from a land bio mass hydrostatic Xylem-water transportation dependent bio mass system, huge changes in deforestation on a global scale most definitely should reflect on air-water conditions:

— Highly raised cutting down activity on a global scale, dumping huge amounts of forest bound CO2 into the air versus its corresponding INDUCTIVE end where regrowth possibly is resumed, means that the connected Mauna Loa SD is expected to act a mirror. SD drops when heavy deforestation ceases, and rises again when forest bound CO2 is heavily and increasingly air dumped.

   Any sudden, globally heavy, change in SD-amplitude reflects a surge of air dumping CO2.

   Up:s reflect heavy dumping. Down:s reflect end of heavy dumping.

— By this relatively simple inductive atmospheric-land bio mass SD-inductive dynamics, any SD anomaly should readily and possibly be explained in detail by — especially — human deforestation activity:

   HeavyForestCO2dumpBeg = HeavyBreedingNewGreenBeg = AcceleratedWaterUptake: SD-CO2 in.

   HeavyForestCO2dumpEnd = HeavyBreedingNewGreenEnd = DeceleratedWaterUptake: SD-CO2 ut.

   The two main known occasions of heavy deforestation are The Great World Deforestation period 1850-1950¦60¦70 where huge amounts of original forests were cut down, and The Borneo Deforestation during the decades 1980-90. These are also clearly seen in the general Mauna Loa annual Average curve (MLVKeeling).

— So. Any way we seem to make the reckoning, the idea of ”trees take AirCarbon” is a — deep — fantasy.

— Long term additions in atmospheric CO2 content, fossil or nonfossil, does not affect the SD-constant.

 

 

 

THE OVERALL CONCLUSIVE PICTURE MAY BE EMBARRASSING FOR MODERN ACADEMIC SOCIETY. BUT NEVERTHELESS ENLIGHTENING FOR HUMANITY:

 

— WE — obviously — must distinguish between two basically different CO2-complexes:

eCO2 associated with Mauna Loa SD: as earlier concluded, no material involvement with land mass bio growth; possibly only serving as electrolyte together with the land bio mass plant Xylem-water transportation system;

mCO2+ inside the ForestField and its soil containing all elements (+) from all species in land bio mass plants, constantly circulating and reused inside the ForestField, transported by XylemWater from roots to Leaf&Needle:

 

NatureForestMaunaLoaProofPhotoSynthesis: GDC

NFMLPPS

MAUNA LOA PROOFs PHOTO SYNTHETIC SCHEME:

The ForestField makes itself. Mauna Loa Summerdrop SD reflects only the water circulations eCO2-uptake summer/winter — as an electrolyte material.

 

 

The ForestField makes itself. Mauna Loa Summerdrop SD reflects only the water circulations eCO2-uptake summer/winter — as an electrolyte material.

The specification on relative water usage summer/winter 4/5-1/5 from Cermak1987;

The specification on the eCO2-uptake in global/summer rain land bio mass, see DB2: Max36GigaTonneCarbon0°C, MinHalf20°C, LandBioMassWaterCO2;

Context with eCO2 in (Swedish) Hela Bion and SD-constants’ explanation. See also SKOGSFÄLTET, Naturskogens Fotosyntes and Syntes.

 

THE MOST CLEAR AND EMBARRASSING (for all of us who thought we Knew Something about PhotoSynthesis) IN THE ABOVE VERY SIMPLE FOREST FIELD XYLEM-PHLOEM-HYDRO PHOTO SYNTHETIC SCHEME IS THE DIRECT OBVIOUSNESS THAT water never dissolves.

 

  In our newly Feb2017 discovered Mauna Loa Proof land bio mass NatureForest, an eCO2 circulates trees intact along the Leaf&Needle Hydro generated Xylem-water xH2O transportation while their carbon and all other nutritives for growth are extracted at Leaf&Needle from the forest ground’s mCO2+ old decomposed forest bio mass:

 

— mC+ is used, mO2 is released, then returned back to the forest through normal oxidation/decomposition for more circulation — along with continuing circulation of eCO2 and xH2O.

 

Water NEVER dissolves in land bio mass photosynthesis.

— Land bio mass Carbon (mC) and land bio mass Oxygen (mO2) is constantly recycled and reused inside the ForestField. All elements — mCO2+ — needed for all land bio mass growth is solved by ground through decomposition, then transported by water to the hydro-phtosynthesis water sucking roots. Then Xylem-transported, up to Leaf&Needle, nutrified by fresh energy, then Phloem-transported back into the different parts under growth. All remaining Phloem-water not used by the plant, returns (by osmosis) into adjacent Xylem-pipes and is then reused (PHLOEM AS CAPACITOR, Pfautsch et al., Plant Physiology March 2015, Vol 167, American Society of Plant Biologists). Water never dissolves.

 

Dissolution of water H2O in photosynthesis is however a general claimed statement in established literature (Ruben1941):

 

The oxygen produced during photosynthesis comes from water”.

 

Attempts to find a corresponding established literature explaining how water returns to the circulating bio system from its dissolved components (H and O2) have however not (yet) been successful. To make such a reunion of separate H and O2, extra energy (heat) is needed. But no hint or a mentioning of the kind seems to exist.

In the ForestField as exposed by the Mauna Loa Proof, H and O2 and C and all other parts are already present, dissolved and ready to use in the soil from old trees and plants: Water never dissolves, it just transports (and electrifies chemistry over longer distances).

   This is to be clarified further.

 

GlobalAlarm: NFMLPPS

AS EARLIER CONCLUDED AND STATED — trees are dying while breeding:

 

 

30% of the original land nature forest area ForestWorld has been deforested and prevented from regrowth by humans the past 200 years. With Index yr1812 and 284ppmvCO2, an additional 15% mCO2 (+44ppmv) has been added (1812-2015), FigureDF, to the 1812 year NatureForest level.

— Our Mauna Loa Proof says: The excessive +15% atmospheric mCO2 seeks constantly to return to its origin, healing an increasingly stressed land forest as caused by humans.

— But humanity won’t let it. Instead, deforestation continues even more.

 

CLAIM WHATEVER YOU WANT, MODERN ACADEMIC SOCIETY: THE DEFORESTATION ACTIVITY IS MADNESS. IT NOT ONLY HAS TO STOP TO ALLOW NATURE TO HEAL BACK, BUT THE LAND TAKEN MUST ALSO BE RETURNED — unconditionally. Nature has beset a Global Alarm — whether Humanity cares or not.

 

IF THIS CONCLUSIVE WRIT IS FLAWLESS, WE ARE WITNESSING SOMETHING LIKE A PARASITE — A PROFOUND IGNORANT HUMANITY, NOT AWARE OF WHAT IS GOING ON OR WHAT IT IS DOING — OCCUPYING EARTHs BIOSPHERE, OBVIOUSLY EXPANDING AN ONGOING DESTRUCTION.

How the eCO2-pressure balance works:

When excessive mCO2 appears in the atmosphere, air dumped from deforestation and the deforested forest land is prevented to regrow there, a corresponding LOCAL FOREST FIELD ATMOSPHERIC STRESS is forced onto Leaf&Needle of the remaining alive land bio mass:

— The original NaureForest Mauna Loa SD-eCO2 pressure balance is broken, demanding a higher inverted such pressure root-Leaf to restore the BTK-constant and the normal eCO2-circulation. This is accomplished automatically by an excessive solution of the excessive mCO2 either into the forest soil root water or/and if the pressure is sufficient directly into the Leaf&Needle stomata hydro-oxygen-CO2 ventilating openings.

— In any case, the momentary inpush of the normally outgoing eCO2 introduces a CO2-fertilization, creating a higher photosynthetic response with a following higher hydrostatic transportation demand, leading to a higher root-water input, thereby increasing the rate of CO2 input, thereby restoring the normal eCO2-output by credit exactly of the excessive mCO2 with a resulting net higher growth-rate proportional to any remaining excessive mCO2.

— The corresponding order also holds after a wildfire — almost the same, as it most easily can be related according to the NatureForest scheme;

— The only difference is, that the burned forest WILL take the excessive burned mCO2 up MUCH MORE EASY than any surrounding normal NatureForestField:

— The intact NatureForest already is saturated (SciDir) by its own local hydro land balance, while the burned ground with its huge open area for direct water uptake has a much higher receiving potential.

— This simple explanation also relates why — where a deforested area is prevented to regrow — any mCO2-excess forces a higher stress and vulnerability to trees at edges of regrowth-prevented deforested areas — as it is also seen in the field (Träddöden2015). Stand-alone trees, and trees at forest edges are the least protected by the nature forest normal land field balance — as these also have the least connected ground-root nutrition systems (Simard 2012).

 

THIS CONCLUSIVE SUMMING SEEMS TO PERFECTLY EXPLAIN ALL DETAILS IN THE ONGOING AND SEEMINGLY EXTENDING TREE DEATH REPORTED (2016) ALL OVER THE SEASONAL (NORTHERN) HEMISPHERE.

Today’s Forest highly stressed:

  In our Mauna Loa Proof revealed NatureForest, SD-eCO2 circulates all summer without reduction — ground-root-Leaf-Air-ground — passing out of Leaves&Needles along with water and oxygen.

  In our present Forests with already 15% excessive mCO2 from 200 years of extending deforestation — prevented to return to its original NatureForest by occupying humans — SD-eCO2 continues to circulate all summer without reduction, passing out of Leaves&Needles along with water and oxygen ACCOMPANIED BY a highly land bio mass stressing attached factor not present in NatureForest: ATMOSPHERIC DEFORESTATION STRESS is corrupting experimental results often claiming ”plants suck AirCarbon for their growth” — which we now know through the Mauna Loa Proof not is the case in a NatureForest.

 

Fossil CO2 -- no land bio mass influence:

Given a measuring mixing layer high above general land bio mass and sea marine levels, Mauna Loa Observatory and equal sites can and do measure global mean CO2 values in a tight yearly average mix from both land and sea domains.

— Because sea biology is not built on land bio mass (Xylem-) hydrostatic photosynthesis mechanics — boreal forests use approximately 4/5 water during summer with 1/5 during winter (Cermak1987) — seasonal water transport with its possible content of atmospheric CO2 is understood to be uniquely pronounced only in living land bio mass, not at all represented in the more flat marine sea levels (Atlantic has no trees):

 

Land bio mass and Sea Biology different domains:

  Land bio mass and Sea biology have separate not interfering biological fields.

— This conclusion perfectly fits and justifies the rest of the Mauna Loa Proof conclusive statements.

  The influence of specific atmospheric fossil CO2 on living land bio mass is NOT to be understood to be of a stressing kind — it has no such influence. But the deforestation mCO2-excess has.

Connecting The Preferences:

The MAUNA LOA FUNCTION (MLF) corresponds to the ideally smoothed graphical Mauna Loa annual average true value — as added from the CO2-level 284ppmv beginning from the year 1812 [‡]. It is here represented by a ~ax4 exponential function, more precisely represented by y = (12,1 t4)x4,0205.

   MLF was (2015/16) thoroughly tested to fit the actual then available 1958-2013 Mauna Loa annual average values with a maximum mean average statistical precision not less than 100.00%.

   The purpose behind this MLF exercise was to examine more thoroughly the validity of the actual corresponding Global Fossil Carbon Emissions INTEGRAL, see the t(AGW)integral — it has as far as here investigated only a numerical solution, all values accounted for by two separate independent numerical methods for scrutiny. Namely, the purpose was to effectively compare the actual Mauna Loa values with this integral’s corresponding ideal CO2-function.

   In modern quarters, such exercises are not even mentioned — because one uses another set of mathematical connections for the AGW-complex (Arrhenius climate mathematics) — far from the AGW-integral proof section.

   Until around 2015/16, the MLF was unknown to this author, however suspected by single comparing values between an early more simple copy of the complicated t(AGW)integral and actual Mauna Loa values. That investigation (2013) in its turn was introduced by reports and observations of tree-death (2011, personally). A connection and explanation was urgent as a pile of depressing tree death observations began to appear. The MLF-result is presented in THE GLOBAL ACCOUNT (Globalräkningen). Its graphical counterpart is shown in part below, exposing the central details (also in IPCC-comparing examples):

 

MLF(100%: Mauna Loa Function) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industry 100% = 60%Ocean+] 40%AirMarine) + DF(37%: non-fossil-CO2)

 

In modern quarters it is often stated WC5.1 and claimed ”because trees suck AirCarbon for growth” that (WC2.2)

 

about 60 percent of fossil-fuel emissions stay in the air

 

See also (Swedish) IPCC¦Giftlarm where the origin of this idea is exposed more in detail.

— MLF on its behalf states the line above, as here corrected with respect to the quote as

— »about 40 percent of fossil-fuel emissions stay in the air — summing The Premise ~60% — by The Missing ~20% additional non-fossil CO2 from deforestation during 200 years ..»:

   The ”60%” often stated is a well relatable misconception, as seen from MLF:

— The missing 20% by quantities (note that global specifications from [southern] sea absorption still has relatively large uncertainties) are recovered in SAME MAGNITUDE by comparison in TAB2, here exemplified for the statistical year 2010:

— FossilIndustry totally from 1800 shows emitted 37 T13 KGcarbon; Non-fossil extra mCO2, not recognized by the IPCC-community in total from 1800, is ca 8.8 T13 KGkol (~37% of MLF 23.54 T13 KGcarbon). That corresponds to 8.8/37 = 24% rounded. Or roughly spoken: the missing 20%.

 

Thereyougo.

 

MLF(100%: Mauna Loa Function) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industry 100% = 60%Ocean+] 40%AirMarine) + DF(37%: non-fossil-CO2)

 

Figure DF: GlobalAlarm

     

 

MLF(100%: Mauna Loa Function) = AGW(63%: fossil-CO2 = [Industry 100% = 60%Ocean+] 40%AirMarine) + DF(37%: non-fossil-CO2)

 

With Mauna Loa annual Average substituted by the ideally smoothed MLF-curve, fossil CO2 (yr2015) from the global industrial AGW-emission occupy 63%.

— The rest 37% is the accumulated non-fossil CO2 from 200 years of continuously growing deforestation and regrowth prevention, as MaunaLoaProof proven (Feb2017):

CONTRIBUTING EXAMPLE: Modern Swedish Landscape Design Engineering: »We care NOT of Nature, but expects IT to care us». Please do correct if wrong.

   +118ppmv = +74ppmvFossil=67% + 44ppmvNoFossil=37% From 284ppmv 1812 MAKES +15% NoFossil From 1812 — and climbing.

— »LifeLovesDeath» — LivingHAVEaHellOFaTimeWithDying — spreads. AGW is no longer the most alarming problem alone. Continued deforestation is. See TAB2 and TAB1 for comparison:

GlobalAGWsummary-MaunaLoaProof says:  Ocean AGW-uptake is 60% from Fossil Emissions, 40% is circulating sea-marine air represented as the 63% Mauna Loa-part.

— These figures are CORRESPONDINGLY corrupted in IPCC due to the idea that ”trees take fossil”. According to the MaunaLoaProof They don’t. Part of the IPCC-corrupted way to view SD-details are also exposed in LandBioMassWater-CO2.

— Comparing IPCC-budget examples (Jämförande IPCC-exempel) show: the reckoning holds; IPCC seems definitely corrupted by seemingly primitive ideas based on inventing, not deducing physics — obviously also blind to the actual deforestation vandalization — which SHOULD have turned a warning bell ON. But I would be glad to be proven wrong, as such a provocative statement points to an alarmingly small minority.

 

 

THE SIMPLE AGW+DF RECKONING IS BEYOND THE IPCC-COMMUNITY

— proven by this simply related argumentation:

 

MLF     = AGW + DF ..............................................................  AGW-proof as above

MLF     = human emissions + land use — ocean uptake .........    IPCC-community

 

Modern Academy IPCC-community obviously does not deduce details from natural processes, but invents them as it goes:

Not 1934:

— »WE HAVE DECIDED UNIVERSE TO CONCORD OUR IDEAS. FAILURES MUST BE OVERWON BY STILL MORE INVENTIVE POWER — BECAUSE AS FAR AS WE KNOW, NATURE BY ITSELF HAS NO INHERITED INTELLIGENCE BEFORE WE CAME ALONG»:

 

— 63%AGW-part in MLF has no simple additive connection to a ”–60%-¦”ocean uptake”¦”:

— 63%MLF-AIR contra 60%Industry-SEA has no direct known visible relatable understandable connection.

   MATHEMATICS DOES SIMPLY NOT WORK THAT WAY.

 

— The IPCC-community understands — obviously, if no force exists to lead this writ to a cremation — not the mathematical exercise nature has put before it, so to speak. Strange as it seems, indeed.

 

   In other words: the one part cannot communicate with the other. The two parts do not communicate.

   See thoroughly (Swedish) in AGWförkl.

   While one of them perfectly explains all natural details with seemingly no question unanswered, the other makes no sense at all: ”trees suck AirCarbon for growth”.

 

MaunaLoaProof Feb2017

 

There is nothing wrong with the mathematics as such. But an obvious conflict (and growing) between Modern Academy and Nature seems to have evolved in parallel with the rest of a 200 year scientific history of whatever positive nature it can prove — says the AGW-proof as such, now completely as it seems also verified in complete concord with and by the MaunaLoaProof:

 

    Land bio mass — trees, forest — takes not one single fossil industry atom.


Land is continuously taken, none is returned.

   The plot deepens:

— NATURE obviously does not communicate with the IPCC-community.

— It has long ago decided that persons with PhD:s only — those who Nature apparently have rejected — are welcome for a debate on the matters of scientifical interest. Perhaps it is safest to burn the Bible too.

 

Further details in MLV2017 — only in Swedish.

 

—————————————————————

References:

——————————————————————————————————————

‡:

Roughly taken mean via observation of full-grown spruce from

Forest Hydrology and Watershed Management, TRANSPIRATION OF MATURE STANDS OF SPRUCE,

Cermak et al., 1987 — FIG.1 p313, FIG.2 p314

‡:

A STUDY OF MAUNA LOA SEASONAL VARIATION OF CO2 CONCENTRATION,

Edward R. Long, PhD Longhill Technologies inc., 2008

http://virginiaclimate.polyrad.net/AStudyOfMLOSeasonalVariationOfCO2Concentration.pdf

——————————————————————————————————————

 

 

 

 

MEL2Apr2017:

Mänsklighetens Energiproblem Löst, kompl. 2Apr2017:

 

 

 

 KOMPLEMENT MED FÖRTYDLIGANDE 2IV2017

MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST

 

Det fanns — och finns fortfarande — två olika sätt som leder till samma mål:

 

   Experiment

   Fullständigt genomlyst teori

Teorin

Fram till sammanställningen i MEL (GammaProjektet VårSommarHöst2016; kompletteringarna Jan2017 i INERTIA) fanns ingen RELATERAT LÄNKAD SAMMANSTÄLLNING — fullständigt uttömmande, alla detaljer — som KRAFTFULLT kunde bemöta den moderna akademins nu väl folkligt och studietekniskt, elevvänligt, inövade och invanda hävd och påstående ”massa är ljus (c)”: ”massa kan skapas av ljus”. Parafrasen väl etablerad i media sedan början av 1900-talet: 100 års säker betongpark. Jublet stiger.

— Sammanställningen med länkarna i MEL — alla avsnitt i Universums Historia som berör kärnpunkterna i bevisningen — gör, tydligen som det får förstås, anspråk på att KUNNA axla en sådan utmaning mot hela den modern akademis samlade hävder, kraft, intelligens, argument, mothugg, ordkrig, eller vad övrigt det finns att välja på som lämnar något levande kvar: sammanhanget gör anspråk på att vara fullkomligt genomlyst, noll frågetecken, inga lösa ändar. Fel får inte förekomma: Saken gäller en enhetlig förklaring. Ingen HerrePåTäppan lek. Det gäller kunskap, sanning, kärlek: teknik, handel, marknad, utveckling — allt samstämmigt med UDHR10Dec1948. Inbilla sig inget annat.

— Alla de nu nämnda detaljerna och med dessa associerade kallas här som tidigare:

   RELATERAD FYSIK och särskilt RELATERAD MATEMATIK.

— SÄRSKILT FÖR UPPGIFTEN ATT MOTBEVISA KÄRNPUNKTEN I ETABLERAD HÄVD, som ovan, finns en mera kortfattat galant enklare sammanfattning till det nämnda mera detaljerade omfattande länkkomplexet; Det sammanfattande eleganta beviset för att massa — obönhörligt, oeftergivligt — INTE kan skapas ur elektromagnetisk strålning — ljus, c=2,99792458 T8 M/S — är — och kan i varje detalj bevisas vara — just PLANCKS KONSTANT:

 

h           = mcr = NEUTRONEN

             = 6,62559 t34 JS

m          = 1,0086652u =1,0086652·1,66033 t27 KG, neutronmassan,

c            = 2,99792485 T8 M/S, ljusets topphastighet,

r            = 1,3196611 t15 M, neutronkärnans tyngdcirkelradie.; se även Neutronens sönderfall

 

   Formuleringen LJUS KAN INTE SKAPA MASSA infann sig i samband med kompletteringarna i INERTIA, och lyder helt enkelt som följer (utdraget samma):

 

m kan inte skapas ur cr, därför att h=mcrMASSANS FUNDAMENTALFORM — inte kan skapas ur cr: ett m måste redan existera för varje möjligt h:

Notera naturvetenskapen före Firefox: Webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol

 

— HUR KOPPLAR  ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING ENLIGT TNED TILL NEUTRONKVADRATENS UPPDAGADE ELLIPTISKA atomära MASSDEFEKTSEKVATIONER VILKAS RESULTERANDE ATOMVIKTER ÖVERENSSTÄMMER PRAKTISKT TAGET IDENTISKT MED DE EXPERIMENTELLT UPPMÄTTA ATOMVIKTERNA TILL SKILLNAD FRÅN DE TEORETISKT BERÄKNADE ATOMVIKTERNA I MODERN AKADEMI SOM INTE ENS KOMMER I NÄRHETEN AV EN SÅDAN UTSTUDERAD rent mönsterteoretisk PRECISION? Svaret ligger i referenserna till termerna i frågans ställande:

NEUTRONEN (1818+18+2,624)me : PLANCKRINGENs ±e-struktur:

atomära massdefekten. Inte nukleära.

Modern akademi känner inte ens till begreppsgrundernaCENTRALKONTAKTERNA i 1818-MASSIVET; ATA/CAT-basics; ... Q ..

   MODERN AKADEMI JORDEN 2017:

— Åberopa vad du vill, Modern Akademi.

— Konsultera vilka krafter, domäner och områden du vill.

   Sammanställningen.

   Säg gärna igen.

— Men varför skulle nu den bevisningen vara så viktig och central i sammanhanget?

— Positronförekomsten i Fermisatellitens TGF-Zambia-Egypten observation:

— Modern akademi har ingen annan teoretisk grundval att stödja sig vid: ±e från em-strålning.

 

 

MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST.

Mänsklighetens energiproblem har alltid varit löst.

— En ANNAN tid har ALDRIG funnits. Bevisligt.

   Säg gärna igen.

 

— Ljus (DIVERGENSEN c; ljusets friställning från kinetiken; Firefox läser inte Symbol) kan inte påvisas där ingen vägande massa finns. Där massa finns, finns också gravitation (m=ar2/G): ljus (»3D-animeringar») kan inte skapa gravitation: icke fysikaliskt vägande fenomenformer kan inte skapa vägande föremål; FILM kan inte realisera VERKLIGHET.

   Det är uteslutet.

   Men du är gärna välkommen med synpunkter om du hittar någon relaterbar invändning. Jag letar alltid.

 

Men liknande meningar som utesluter möjligheten att massa kan skapas — alls över huvud taget — hade redan tidigare formulerats betydligt enklare och mera koncist (POM1, energilagens första huvudsats) i samband med Energilagen (Firefox läser inte Symbol):

 

IMPULS p=mv föregår kraft F=ma:

— Ingen kraft F=ma kan uppstå utan att tas från något som redan har rörelse: m · 0 = 0:

— m i a=am/m=F/m kan inte skapas eller bildas därför att a i m=ma/a=F/a måste förutsättas:

— Möjligheten att skapa eller bilda m genom a är alltså utesluten genom att det inte finns någon bindning mellan a och m;

a kan frigöras ur m (induktionen), a kan överföras på m;

— Men m kan varken frigöras ur a eller överföras på a och därmed heller inte skapas eller bildas av a.

   Och märkligt är det, att modern akademis människor aldrig klargjort för sig dessa högst elementära ting.

   Därav Sammanställningen.

 

 

Urladdningsgrunderna enligt relaterad fysik snabbrepetition för den som inte har varit med från början:

ATOMENS KRAFTEKVATION FBT+FeZ=0 garanterar att i princip hur många atomer som helst kan förenas på en gemensam elektronmassa eftersom varje enskild atom i vilket fall summerar nollmoment: varje atoms elektronmassa kopplar i vilket fall kärnbrunnens kontinuerliga avkänning. På samma grund som två eller flera atomer ingår kemisk förening, bildar (en eller) flera atomer en gemensam kedja (en plasmatisk centralstam) för att säkra elektrondraget vid ljusbåge och gnisturladdning.

I modern akademi finns ingen uppfattning om atomkärnans geofysik (här främst den centrala kärnbrunnen) varför heller ingen uppfattning finns om fenomengrunden överhuvudtaget.: sambandsformen ovan Atomfysikens centrala kemiekvation ingår här veterligt inte alls i modern akademi.

— Så: ENDA SÄTTET FÖR URLADDNINGSSTRÖMMAR SOM ÖVERSTIGER ETT MATERIALS FÖRMÅGA ATT LEDA STRÖM ENBART VIA MATERIALATOMERNAS NORMALT FÅ FRIA S.K. LEDNINGSELEKTRONER BLIR OBÖNHÖRLIGT OFRÅNKOMLIGT OEFTERGIVLIGT ATT GÖRA DET GENOM DE INVOLVERADE ATOMKÄRNORNAS KÄRNBRUNNAR:

— Överstiger urladdningsströmmen en aktuellt involverad atomkärnas kärnbrunns egen normala elektronmassagenomflödesstyrka Ze, påtvingas kärnan ATA (ljusbåge): För att underhålla urladdningsströmmen måste kärnan avdela strömelement — elektronmassor — ur det egna A·1818-centralmassivet:

— Överstiger också urladdningsströmmen kärnans hela A·909e-kapital, inleds kärnans CAT: NUKLEÄRA SÖNDERFALLETS GRÄNSSTRÖMSTYRKAUrladdningsförloppet — har genom kärnans urlakade elektronmassa via strömtrycket frilagt atomkärnans reguljärt återstående 909e+-PlanckRing: Ingen möjlighet finns längre att den kärnan återgår: dess positroninnehåll — på en starkt expanderande Planckring — kommer obönhörligt att annihileras tillsammans med omgivande atombesättningars elektronmassor, in till sista prick.

 

Experimentet

Nu hade TEORIN ENLIGT TNED

— PLANCKRINGEN, Atomkärnans härledning med det senare (HOP-källans tabeller över experimentellt uppmätta atomvikter) avgörande uppdagandet av Neutronkvadraten och därmed Atomvikterna som radade upp sig i jämförelse med MAC-resultaten

redan

— (långt) innan etablerade resultat var kända på den här frekvensen @INTERNET

uppdagat atomkärnans fullständiga upplösning (ATA/CAT):

Med tillräckliga strömstyrkor i en elektrisk urladdning ska atomkärnor kunna upplösas fullständigt i sina elementära beståndsdelar ±e — med tillhörande gammastrålning i resultatbilden.

   Alla elektriska urladdningsfenomen — enligt relaterad fysik som ovan — uppvisar exakt samma fysik: atmosfäriska eller artificiella.

— TNED-beräkningarna visade att atmosfäriska urladdningar i luft skulle motsvara förekomsterna om urladdningsströmmen är större än ca I(CAT) = 78.000 Ampere (Nukleära sönderfallets gränsströmstyrka: A·4902,12 Ampere, A den aktuella atomkärnans masstal). Se Tabell Ljusbåge-Gnisturladdning. Med den allmänna uppfattningen att de allra flesta atmosfäriska blixturladdningar ligger runt 20-30.000 Ampere krävs tydligen särskilt sällsynta tillfällen för att matcha I(CAT).

   Händelsehistorien finns beskriven i Kort översikt ATA/CAT:

Från 2006 @INTERNET uppmärksammades här att man redan i början av 1990-talet hade observerat förekomster av gammastrålning i samband med mera sällsynta atmosfäriska blixturladdningar (TGF). Det kom som en överraskning:

— TNED (ATA/CAT) bekräftas.

Från 2010 @INTERNET rapporteras ett ”unmistakable pattern of positrons” i samband med en observerad TGF:

— TNED (ATA/CAT) bekräftelsen fördjupas.

Från 2011 @INTERNET ger en NASA-artikel daterad 10Jan2011, här observerad 3Jul2011, full bekräftelse på positronförekomst från en (14Dec2009) TGF observerad av Fermisatelliten över Jordmagnetiska fältpunkterna Zambia-Egypten.

— TNED (ATA/CAT) bekräftelsen fördjupas — säkert.

— En översiktlig analys (JGFs2011) visade (Jul2011) att fenomenformen, den aktuella Jordmagnetiska förekomsten, VÄL kan förklaras av TNED. I summa: Gammaförekomst, positronförekomst; Massa (positronförekomst) kan ENLIGT RELATERAD FYSIK inte bildas ur em-strålning — endast härröra från givna massformer: atomkärnans sönderdelning: ATA/CAT i TNED:

— TNED (ATA/CAT) bekräftelsen stadfäst. Finns inte en chans att slingra sig ur förekomsten med den ytterst snäva teorin.

   Fenomenformen är så snävt bekräftad man alls kan önska: atomkärnans fullständiga upplösning, fullständigt matematiskt-fysikaliskt relaterbar i minsta detalj — ur särskilt starka elektriska urladdningar.

— TNED (ATA/CAT) bekräftelsen tar snart själv FORM om ingen annan försöker.

— ATT modern akademi är helt chanslös i fenomenets förklarande och begripande, står helt klart bortom varje tvivel: Modern akademi med sin flora av uppfunna fysikbegrepp har bara att hänvisa till ytterligare mystiska, mörka ytterligare uppfunna faktorer som måste fram på bordet och som i vanlig ordning ingen förstår det allra minsta av ”för att få ekvationerna att stämma”. Det är »på vanligt sätt i MAC» när Naturen är på besök. Jämför detaljerna i den moderna akademins utveckling under 1800-talet i SAMMANSTÄLLNINGEN; Exempel: Dedekinds Låda (1872); vic-felet (Einstein 1905); bannlysningen 1927 (Heisenberg) av elektronmassans komponenter, ref. Gamow1968, som effektivt murade igen varje möjlighet för modern akademi att kunna härleda atomkärnan; ...

 

MEN EXPERIMENTET — för påvisande av gammakvanta — KAN OCKSÅ GÖRAS MERA ARTIFICIELLT som anvisats genom GammaProjektet i MEL:

— Energiräkningen [‡] från tidigare urladdningsexperiment — redovisat i ATA/CAT — antyder STARKT att fenomenet visar sig i relativt enkla laboratorieexperiment — men är ypperligt knepigt att fånga, om alls.

 

Och så föll det sig i Universums Historia:

— Fram till den fullödiga teoretiska — relaterat länkade — genomgången fanns bara ett sätt av de två att välja på:

 

   Experiment

   Fullständigt genomlyst teori

 

Experimentet med aluminiumfolieurladdningarna.

— Som vi sett i GammaProjektet (Översikt) kan i varje fall en 0,06 MeV-känslig gammasensor (gott och väl) byggas med ytterst enkla medel av i stort sett vem intresserad som helst som har intresset och för en i princip helt försumbar penning.

— PROBLEMET är (som signalanlysen ger många exempel på) att MED gammaförekomster av DENNA typ sammanhänger gammaförekomsten med en garanterat STARK (efterföljande) em-puls (±e separeras; gammastrålning genereras, em-puls följer). Den elektromagnetiska pulsen måste kunna skärmas eller identifieras ut — särskiljas från den aktuella gammapulsen, om sådan finns. Det är det rent mättekniska problemet: Vi har, i princip, mätinstrumenten (gott och väl) men är ännu inte riktigt på det klara med hur att skilja en stark em-puls från en (stark) gammapuls.

   Inget ytterligare arbete har gjorts för att undersöka dessa synbart ytterst krävande möjligheter — på grund av härvarande mera trängande författningsarbete: Mauna Loa Beviset (Träddöden 2016, rapporterad allt mer över hela norra hemisfären alarmerar, mer och mer): Modern akademi och naturvetenskap 2016/17.

 

Då — med andra ord — teorins genomgång och experimentella bekräftelser på annat sätt — som ovan — redan ser ut att ha stadfästs (Fermisatellitens slutligt klargörande bidrag), är saken som sådan helt klar: mänsklighetens energiproblem är löst — i princip redan från ruta ett med människans blotta varseblivande av atmosfäriska urladdningar: ATA/CAT i TNED:

— Atomkärnans fullständiga ±e-upplösning i ren Planckenergi E =hf = mc2. Det är ingen spekulation, ingen vagt formulerad halvfysikalisk kvartsmatematisk robotönskedröm. Det är, tydligen som det får förstås, en fullfjädrad fullständigt naturelegant ännu outnyttjad civilkraft som — alltid i mänsklighetens kulturhistoria — letar efter lämpligt landningsställe.

— Vänta ... Inte än ... Inte än ...

   Vi kommer att återknytta till laborationerna så snart första bästa tillfälle visar sig — med garanterat full atomkraft.

   Tack för uppmärksamheten.

——————

Editor2IV2017

 

 

 

Staten hindrar mänsklighetens kunskapsutveckling: Länkat avsnitt från portalsidans Inledning i Universums Historia.

 

 

 

DET FINNS GOTT OM BEVIS:

 

Staten hindrar mänsklighetens kunskapsutveckling: Jan2017 -- Sammanställningar och sammanfattningar för Universums Historia

 

 Se Ursprungliga Portallänken till Energiproblemets Lösning -- Case History -- hur ämnet presenterades och har utvecklats i Universums Historia från början.

Mänsklighetens energiproblem löst — men det etablerade lärosystemet har ingen fattning på utvecklad naturharmonisk teknik — se särskilt i Sammanställningen.

UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT MAN UTTÖMMANDE OCH TVIVELSLÖST KAN VISA ATT TEORIN FÖR ELEKTRISKA URLADDNINGAR MED SPECIELLT HÖGA STRÖMSTYRKOR OBÖNHÖRLIGT OCH OÅTERKALLELIGT INNEFATTAR FÖREKOMSTER AV GAMMASTRÅLNING OCH POSITRONBILDNING, BEHÖVS ENDAST ETT ENDA KLART OCH OTVETYDIGT EXPERIMENTELLT PÅVISANDE AV GAMMASTRÅLNING/POSITRONBILDNING I SAMBAND MED NÅGON ENDA ELEKTRISK URLADDNING FÖR ATT TEORIN SKA ANSES STADFÄST. Tydligen.

Teorin ges av TNED i ATA¦CAT. Den uttömmande genomgången finns sammanställd i MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST. Fermisatelliten [Fermi Gamma-ray Space Telescope] bekräftade en positronförekomst från TGF 2009 (Fermisatellit bekräftar TNED) — se BlixtTGF2011, Fermi-satellitens Zambia-Egypten JGF-positron-detektering 14Dec2009.

— Enda kvarvarande uppgiften är att också påvisa gammakvanta/positronbildning från elektriska urladdningar i direkta laboratorieexperiment — en uppgift som ännu visat sig ypperligt svår (MEL).

— Framställningen här försöker koppla ihop helheten med naturharmonins övriga underbara aspekter — i väntan på mera konkreta resultat.

 

 

DEN SAMMANFATTANDE RESULTATBILDEN SOM NEDAN har utkristalliserat sig själv SPECIELLT med bidrag från Svenska Staten från runt 2010+: plötsligt, utan förvarning, iscensattes ett omfattande statligt/kommunalt systematiskt naturmord.

— Stjärnorna i Himlen: NYP mig nånstans och säg att det är inte sant, det är bara en ond, elak Dröm, ingen  k a n  vara elak.

 

För särskilt komprimerad sammanfattning

UNIVERSUMS HISTORIA I SAMMANSTÄLLDA LÄNKAR

Jan2017

 

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol — de första 64  av totalt 118 htm-dokument 2016 i Universums Historia.

 

 

LÄNKARNA PÅ PORTALSIDAN navigerar de centrala fysikavsnitten enligt relaterad fysik från Sanningsbegreppet i Universums Historia. Alla detaljerade genomgångar redovisas enligt den korta översiktliga sammanställningen FYSIKENS ALLMÄNNA FÖRKLARING från Fysikens 7 principer med ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING, NEUTRONKVADRATEN, ATOMVIKTERNA, PARTIKELFYSIKEN och alla vidare detaljer i K-cellens värmefysik med JORDENS 5 EKVATIONER, SOLFYSIKEN, GALAXBILDNINGEN och K-CELLENS INRE FYSIK. En särskild förteckning över de avsnitt som behandlar matematiken finns i MATEMATIKEN. Grunderna beskrivs särskilt noga och utförligt i NOLLFORMSALGEBRAN med ATOMTRIANGELN och Matematiken från början. Syftet är att alla dessa avsnitt ska vara heltäckande, fullständigt förklarande genom exempel, jämförelser och referenser. Särskilt med avseende på den moderna akademins motsvarande utläggningar, vilket är centraltemat i Universums Historia: Bevisbarhet och förklarbarhet. Eller intet. Fel i sakframställningen får inte förekomma.

   Särskilda förteckningar över jämförelsen relaterad fysik (TNED) och modern akademi (MAC) finns i StatenFrån1800 och LISTAN med särskilt jämförande exempel i GTaction och EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER.

   Utvecklingen på Jordbiosfären särskilt 1800-2000+ har medfört extra, kompletterande framställningar i de jämförande beskrivningarna MAC/TNED. Se särskilt länkande sammanställningar i TRÄDDÖDEN2015, AGW-BEVISET, GMR2016, MEL.

   Den totalt genomgående och sammanfattande resultatbilden:

 

Staten Motsäger Naturen: STATEN HINDRAR MÄNSKLIGHETENS KUNSKAPSUTVECKLING

 

STATEN motsäger NATUREN: Naturen innefattar KUNSKAPSDOMÄNER som Staten — Modern Akademi från 1800 — utestängs ifrån. Vilka och varför? Atomkärnan, hela kosmologin. Statsrätt utesluter människorätt.

 

DET FINNS GOTT OM BEVIS:  StatenFrån1800

 

: Utvecklades särskilt 1500-1900 som FOLKRÄTT  [från Grotius]: Krigshovens inbördes uppdelningar mellan sig av mänskligheten som en underordnad, Hovbetjänande allmänhet. Typ: Kvinnlig Rösträtt Tillåts i Sverige 1920.

 

 

BILDKÄLLA -- Författarens arkiv:  MONTAGE utvecklat 8Jan2017 från föregående 2010 bibehållna men här förminskade originalvinjett vä.ovan: 5Jun2010  RF--BildS17 · Hö:  11Aug2016  E2 Bild25

 

: Inneboende Naturrättslig Ordning: rätten att utvecklas som människa faller INTE under StatsRätt. Endast Kunskapsbaserad Universell Naturrätt: Gravitation, Elektricitet, Mänskliga Rättigheter.

 

Rätten att utvecklas som människa undergrävs av statsrätten som inte erkänner grundläggande mänskliga rättigheter: Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar okunnighet, våld, intrång. Det är Lagen.

 

Se sammanställning med vidare länkar till de olika bevisen och avsnitt som aviseras i vinjetten ovan i Staten hindrar mänsklighetens kunskapsutveckling.

 

Vinjetten:

RÄTTA GÄRNA OM FEL

I DEN UPPENBARA FÖRNUFTETS UPPFINNARNIT vars hänförelse MAC uppvisar speciellt under 1800-talet — snarare än ett naturligt hängivet intresse för att härleda viktigheterna på en redan uppenbart befintlig naturharmonisk förnuftsgrund — frågar man sig mer än något annat: varför, vad är anledningen? Varför detta förnuftsuppfinnarintresse? Efter moget övervägande verkar det finnas bara ett enda totalförklarande, enkelt, svar (MK): I varje vardagssituation, varje tanke, varje reflexion, varje tillfälle, när människan slutar fråga efter sanning och kärlek — harmonigrunderna — utvecklar människan samtidigt icke-sanning och icke-kärlek. Det finns ingen »jag älskar att uppfinna förnuft»-deklaration. Det finns ingen »jag älskar att skita i allt»-proklamation. Tokfasonerna följer som logiska naturkonsekvenser av att inte fråga efter ett redan befintligt vett: naturen. Människor som frågar efter sanning och kärlek gör aldrig fel — därför att naturen är Fridsamhetsgrundad. Därav motsättningarna. Rätta gärna om fel.

 

MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP ÄR OFÖRENLIGA: Staten hindrar mänsklighetens kunskapsutveckling — det finns gott om bevis

 

Det finns ingen plan. Ingen strategi. Det finns ingen förening, någon »hemlig sektion» eller annan sammanslutning som »tänkt ut sluga konspiratoriska planer» för att förleda, föra bakom ljuset, bedra eller på annat sätt exekvera i allmän skitaktighet.

   Det är en drift. En konsekvens av en naturkraft. Mänsklighetens Kultur(Utvecklings-)lag (MK): Människor som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter; Människor som inte frågar/lyssnar efter sanning och kärlek, i varje tankes tillfälle, som slår dövörat till och inte vill höra NaturMusiken, Barnets Underbara Värld, utvecklar — tvunget — icke-sanning och icke-kärlek — i varje motsvarande tankes tillfälle. Tanke- och associationsflödet går inte att stänga av. Är det inte på det ena sättet, är det på det andra. Och inga GILLEN och TYCKEN kan ändra på den ordningen: Frågar/lyssnar man inte i sitt hjärta efter lagen, utvecklas »icke-lagen». LAGEN är harmonigrundad, kunskapsgrundad, fridsamhetsgrundad: effekten av en handling går aldrig förlorad: gott för gott, ont för ont; Samhällen som inte utvecklar Lagen — mänskliga rättigheter, sanning och kärlek — utvecklar tvunget motsvarande SKULDPUNKTER med motsvarande okultur: okunnighet, vanföreställningar, vidskepelser: Kunskapsförakt: starka vanföreställningar frodas i stor mängd, våld och egensinne.

   En allmän universaluppfattning lik den moderna akademins som utvecklades under 1800-talet, jämför Entropibegreppet i modern akademi alltings absoluta meningslöshet, STRÄVAR naturligtvis starkt SPONTANT efter att INTE släppa in absolut naturlig meningsfullhet. Det blir en styggelse — därför att blotta antydan om innebörden mördar självhävdsdriften: icke-mening, icke-sanning. Den moderna akademins framryckningar under 1800-talet för att förgöra sanningens blotta väsende finns också representerat särskilt på matematikens område via Cantor (oändliga mängder), Weierstrass (gränsvärdesbegreppet) och Dedekind (kontinuitetsbegreppet). Se utförligt i genomgången om Oändlighetsbegreppet · Gränsvärdesbegreppet · Kontinuitetsbegreppet i Alla Tal. Se även den särskilda generalgenomgången i INERTIA — den moderna akademins uppfinning av begreppet »inertialsystem» — huvudportalen till den moderna akademins grundläggande oförmåga att hitta vägen till atomkärnans härledning (Se sammanställningen i VARFÖR MODERN AKADEMI MISSAR ATOMKÄRNAN). På bred front byggdes Modern Akademi upp under 1800-talet genom att uppfinna sådana »sensationella logiska högtempel» — och, tydligen, på en intelligensnivå man just kan undra imponerade på vem eller vilka? Felen och missarna är (löjeväckande) uppenbara för den som frågar efter sanning och kärlek, och genomgås relaterat exemplifierat i Universums Historia i de olika avsnitten (Se även i LISTAN). Varför såg man inte felen och fällorna? Därför att man INTE frågade efter sanning och kärlek. Man var alldeles tydligt förblindad av möjligheten att gå till historien som »Intelligensens Upphovsmän» — typ Hegel med ”Den Tyska Anden”: Jättepopulära Pionjärer — så länge det beger sig, från tid till annan.

   Okunnigheten håller sinnet borta från insikterna. Vägran att fråga efter sanning och kärlek garanterar att okunnigheten konserveras. Föraktet för fridsamhet och ännu mer bespottande fräsande förakt för våldsvägran garanterar att ondskan breder ut sig: kunskapsföraktet och de tillhörande vanföreställningarna. Så hindrar Staten mänsklighetens kunskapsutveckling.

 

 

Staten — modern akademi — hindrar mänsklighetens kunskapsutveckling:

Staten hävdar ensidigt och konsekvent statsrätt (FOLKRÄTT, se från Grotius 1583-1645) över människorätt. Europakonventionen — Friskrivning från någon enda del av UDHR10Dec1948 som exempel — är olaglig. Se Europas konventionsbrott. Här genomgås bevis med exempel från Staten hindrar mänsklighetens kunskapsutveckling.

 

 

BILDKÄLLA -- Författarens arkiv:  MONTAGE utvecklat 8Jan2017 från föregående 2010 bibehållna men här förminskade originalvinjett vä.nedan: 5Jun2010  RF--BildS17 · Hö:  11Aug2016  E2 Bild25

 

 

ILLUSTRATIONEN OVAN HÖGER textdelen visar uppdelning i 2 motsatser omkring SÄTTET ATT UTÖVA OCH ÅBEROPA LAG: Lagutövningssätt: Kunskap--Upplysning kontra Lydnad--Bestraffning.

 

 

Staten med dess prominenta framväxt 1500-1900, skicket, som själv aldrig intresserat sig för att undersöka Intelligensens Företräden, utan ensidigt, genom särskilda A-människor, dikterat sig som en totalitär förstånds, fattnings och förnuftsöverhet över B-mänskligheten genom den A-lagutövande principen — lydnad och bestraffning, inte kunskap och upplysning — bär själv skulden till uppkomsten av intrången och våldet;

 

Genom att friskriva sig från centrala delar i mänskliga rättigheter (Se Europakonventionen) för att så säkra den egna fortsatta A-lagutövande principen, inbjuder staten samtidigt motsvarande parasiterande strömningar, riktningar och mentaliteter som skor sig fett på monopolistiska intrång och våldsföreträden. SKULDPUNKTERNA — (MK) fridsamhetsbrotten, naturbrotten — som staten så skapar, underhåller det växande våldet. Favorisering av den egna lagdiktaturen omöjliggör våldseliminering. Så: Staten attackerar Naturen; Verksamheten är olaglig.

 

VARIFRÅN har människor (STATEN), någonsin, fått föreställningen att »Det som VI gör här, kommer överens om, GÄLLER»?

— »Det vi har bestämt gäller». Varifrån kommer själva uppslaget till blotta idén? Naturen gäller. Inget annat. Så: ?

— Bara en ren DIKTATUR — fascism, olika oligarkier (fåvälden) — fungerar så. »Jävulskap och fanstyg», kort sagt.

— Och HUR skulle någon radikal ändring komma till stånd?

RÅ JK JO SR HD: Börja med att  SLUTA antasta fredliga. Helt gratis. Noll samhällskostnad. INLED AVSKRIVNING AV STATEN SOM ÖVERORDNAD MÄNSKLIGHETEN, OCH SE TILL ATT BÖRJA PRAKTISERA LAGEN ENLIGT (K8) UDHR10Dec1948. Se även i SANNINGEN OM FÖRSVARETingenting behöver göras på den punkten förutsatt ett motsvarande intelligent anpassat statsskick. Människor SOM utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar NOLL brott.

— Och, om inte så sker?

— Lev och se.

 

Staten från 1800 — systematiska människorättsintrång:

Förkortade utdrag -- Staten MOTSÄGER Naturen

MODERN AKADEMI • UNDERVISNING OCH UTBILDNING • STATSFÖRVALTNING • RÄTTSUTÖVNING

STATEN — UTESLUTER KUNSKAPEN

 

SAMMANSTÄLLNINGEN — modern akademi från 1800 —  se även LISTAN

stadfäster, utvecklar och uppvisar en bevisbar orgie i

Uppfinningar av fysiken — inte Härledningar — som resulterar i motsvarande detaljerat bevisbara

 

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol — de första 64  av totalt 118 htm-dokument 2016 i Universums Historia.

 

EXEMPLEN STADFÄSTER HÄVDEN:

 

   LåtsasKunskaper: Definitivt Inte koll på elektrofysikenkan inte härleda Q:

 

 

Förklaringar, analyser, genomgångar, exempel, referenser:

DEN MATEMATISKA UPPKOMSTEN AV DEN MAGNETISKA FÄLTVEKTORN

UPPDAGANDET

TEORIN FÖR MAGNETISMEN I MODERN AKADEMI OCH VETENSKAP ÄR I PRINCIP OBEFINTLIG

EXPANSIONSINTEGRALEN

KÄRNMAGNETISKA MOMENTET I MODERN AKADEMISK TEORI

KAUSALSAMBANDET — INGÅR INTE I MODERN AKADEMI

INDUKTIONENS OCH MAGNETISMENS MATEMATIK

Tre Precisa Exempel för Exakt Jämförelse

UPPKOMSTEN AV INDUKTION OCH MAGNETISM ENLIGT RELATERAD FYSIK

ELEKTRISKA LADDNINGENS HÄRLEDNING INGÅR INTE I MODERN AKADEMI

Den moderna akademins naturvetenskapliga kunskapsnivå är en uppvisning i ren bedrövelse.

 

   LåtsasKunskaper: Definitivt Inte koll på matematiken — förstår inte grundbegreppen intervall och punkt:

 

 

Kausalitetsprincipens övergivande

MAC-VEKTORPRODUKTENS BEGRÄNSADE TILLÄMPNING I FYSIKEN

Vektorbrotten i modern akademi

VEKTORFELEN I MODERN AKADEMI — MIT-exemplet

MODERN AKADEMI SKILJER INTE MELLAN DIFFERENS OCH DIFFERENTIAL

MAC  förstår inte Zenons Teorem: Förståndsvärld (Tillstånd, differential) och Fenomenvärld (Variation, differens)

AtomtriangelnIntegralens definition som Enhetförloras därmed i MAC: finns bara som Summabegrepp:

Se särskilt jämförande referenser med modern akademi i NOLLINTEGRALEN;

Se särskilt utvecklingsexempel som visar den moderna akademins grundliga oförmåga att förklara Analysen för Eleven i

UNIVERSALERNA TILL n:TE ORDNINGENS HOMOGENA LINJÄRA VARIANTER i Komplexa olika parvis konjugerade rötter

RESULTAT: modern akademi kan inte beskriva naturfysiken utom på nivån dockskåpsteater. Rätta gärna om fel.

— TittaGrävSkopa. Jaa, TorLattBil.

 

   LåtsasKunskaper: Definitivt Inte koll på elektriska fältets elementära matematiska fysik:

 

ELEKTRISKA FÄLTETS ELEMENTÄRA GEOMETRI

Grundläggande begrepp i fysiken kan inte förklaras av den moderna akademins lärosystem

 

   LåtsasKunskaper: Definitivt Inte koll på gravitationen:

 

 

Ljusets Gravitella Beroende · Elektriska Laddningens Härledning · PlanckEkvivalenterna

GRAVITATIONSPRINCIPEN

GcQ-TEOREMET

PLANCKEKVIVALENTERNA — INTE EINSTEINS R-TEORI — FÖRKLARAR ExperimentalFYSIKEN

FÖRKLARINGEN BAKOM BRADLEYS UPPTÄCKT AV LJUSABERRATIONEN 1725

 

   LåtsasKunskaper: Definitivt Inte koll på elektrogravitationen:

 

LJUSETS GRAVITELLA BEROENDEJämförande sammanställning

GRAVITELLA RÖDFÖRSKJUTNINGEN med ANDROMEDAEXEMPLET

GRB-fysiken med MÖRKA MATERIEN

 

   LåtsasKunskaper: Definitivt Inte koll på Solen och Stjärnorna:

 

STJÄRNORNAS ALLMÄNNA ENERGIPRODUKTION ENLIGT TNED

JÄMFÖRELSE MAC/TNED SOLENS OCH STJÄRNORNAS ARBETSSÄTT GENERELLT

STJÄRNSTÄDET · SOLENS RÅEFFEKT · SOLENS G-RADIE · Solens 4 Värmegrader

MODERN AKADEMI HAR INGEN MASSBASERAD VÄRMETEORI

KORONAFYSIKEN ENLIGT TNED · KORONAFYSIKEN ENLIGT MODERN AKADEMI

Vad gör modern akademi för fel — i stort ingen begriplig teori finns för motsvarande mätvärden?

SOLENS FUSIONSPERIOD · Solens magnetfält · Solfläckarnas uppkomst · SOLENS 3 EKVATIONER

Huvuddelen av sakinnehållet i dessa artiklar saknas helt eller är väldigt magert i modern akademi: Artiklarna enligt TNED bygger helt på resultatet från Atomkärnans Härledning — garanterat obefintlig i modern akademi:

 

   LåtsasKunskaper: Definitivt Inte koll på atomkärnan:

 

 

ATOMKÄRNAN LIKA MED PLANCKS KONSTANT h=mcr=Neutronen

UPPTÄCKTEN AV NEUTRONKVADRATEN · Atomära massdefekterna

NEUTRONKVADRATEN BEKRÄFTAR ATOMÄRA MASSDEFEKTERNA

Det finns inga ord här utom: ren utklassning. Ämnet ligger helt bortom Modern Akademi.

 

   LåtsasKunskaper: Inte koll på stjärnfysiken generellt:

 

STJÄRNORNA · Skilda Preferenser · Luminositet, Effekt, Färgindex · Pulsarmatematiken

DET EKOLOGISKA UNIVERSUMET · K-CELLENS DETONATION · K-CELLENS VÄRMEFYSIK

GALAXBILDNINGARNA · GRUNDÄMNESBILDNINGEN · JORDENS 5 EKVATIONER

 

JÄMFÖR DEN MODERNA AKADEMINS OLIKA GLOBALA INDUSTRIELLA PROGRAM I OVANSTÅENDE EMINENTA KUNSKAPSLJUS:

 

   LåtsasDemokrati: LåtsasFria LÅTSASVAL i LåtsasFria LÅTSASSAMHÄLLEN:

 

kärnkraft — utan fullständig inblick i kärnfysiken: massfysiken, atomkärnan, atomvikterna. E3.

vindkraft och vattenkraft — tydligen (ATA/CAT) utan insikt i energialternativen. E3.

storskalig skogsmanipulering med Naturvandalisering och tillhörande GLOBALRÄKNING.

FRIHETSBEGREPPETs underställande under Självutnämnda Vapenbaserade Samvetsöverheter.

 

M.a.o., Staten från 1800:  En helt ny typ av Samhällskultur byggs tydligen upp genom MÄNGDER MED OLIKA BEFATTNINGSHAVARE SOM DAGLIGEN DRAR RUNT I STATSFÖRVALTNINGEN på det arbetande folkets bekostnad OCH INTE ÅSTADKOMMER ANNAT — bevisligt, in till atomens innersta inre — ÄN VÄXANDE FÖRÖDELSE. MEN MED DEN HELT GLÄNSANDE ÖVERTYGELSEN ATT MAN HÄR HÅLLER PÅ ATT BYGGA UPP NÅGOT HELT NYTT, ENASTÅENDE GLÄNSANDE. Rätta gärna om  fel: Ovanstående länkdelar ska föreställa heltäckande i samtliga möjliga argumentdetaljer: undervisning och utbildning.

 

 

KAN DET LIKA GÄRNA SÄGAS MED EN GÅNG:

   Lag och ordning utövas inte genom lydnad och bestraffning. Lag och ordning utövas genom kunskap, undervisning och utbildning.

   Tillvaro och samvaro är en naturrättslig domän grundad på naturharmoniska förutsättningar: fridsamhetsgrunder med sanning och kärlek för kunskap och insikt och inblick i naturgrunderna (AF). Statens uppgift (A21.3) är att förvalta den grunden (K1). Inte upprätta sig själv som bestämmare eller bemyndigare över den. Sker inte det, utbildas obönhörligt motsvarande skuldpunkter (MK) som ofelbart leder till söndring, splittring, våld, ofrihet och intrång med tillhörande vanvett, vanföreställningar och speciellt galaktiskt djupkorkade sammanträden som skiter i mänskliga rättigheter.

 

SRK2000:

STATSRÄTTEN KOLLAPSAR FRÅN strax efter 2000

 

Statsrättens lagutövningshistoria (1500-1900: Grotius, Kant, Fichte, Hegel) urartar runt 1940 i Holocaust; Indignationen världen runt över ett sådant utstuderat vedervärdigt människorättsförakt resulterar i den s.k. Förklaringen UDHR10Dec1948. Men sedan »i stort sett alla nationer» erkänt Förklaringen, skyndar sig strax samma instanser i statsrättsmeningenvettlöst, förståndslöst — att införa olika friskrivningar — Jämför EUROPAKONVENTIONEN — för att kunna fortsätta statsrättens laghävd över människorätten: själva anledningen och den grundläggande orsaken till den utvecklade okulturen: statens diktatur över rätten att utvecklas som människa: FRIHETSBEGREPPET. Se särskilt sammanställningen enligt UDHR10Dec1948 i Mänsklighetens Kulturlag (MK). De vettlösa statsrättsöverheterna inser fortfarande nada, intet, om vad kultur, kunskap, samhälle handlar om; Staten fortsätter motarbeta Kunskapen. Mot slutet av 1900-talet står det klart: Genom en tydligt bevisbar mer eller mindre obefintlig insikt i naturgrunderna, och därmed en starkt statsstyrd premierad förståndsförfattigad outvecklad teknik, åstadkommer människan sådana atmosfäriska föroreningar som leder till direkta rubbningar i Jordbiosfärens naturliga biologiska verkningssätt: AGW, av människan förorsakad global uppvärmning, tillsammans med en hejdlös speciellt förståndslös allt växande avskogning — med senare påtaglig TRÄDDÖD.
   Vetenskapssamfundet, emellertid (Staten, Matematiken och Fysiken), fortsätter tillämpa sin egen intelligensupphöjda matematiska fysik. Och missar, återigen därmed, sakens relaterbara fullständigt förklarbara kärna, så som det framkommit 2015/16 i Universums Historia genom AGW-beviset i Globalräkningen: Staten börjar anställa direkta naturmord i början på 2000-talet, tillsammans med direkt djupgående naturanklagelser som utmålar den fritt växande existerande naturen som en människans fiende: STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN. Det statsrättsliga hävdande vanvettet är uppenbart — i statens RÅ JK JO SR fortsatta undanhållande av upplysning i och kunskaper om Grundläggande Mänskliga Rättigheter, särskilt beträffande K8 UDHR10Dec1948. Och så får, tydligen, det sammanhanget förstås: Staten skuffar undan enda sättet att avskaffa våldet, för att själv kunna fortsätta hävda sin 1800-tals framväxta diktatoriska förnuftsöverhet över den lägre stående mänskligheten: »ViSäga — DuGöra». DuGöra ska nu också, via Arbetsförmedlingen, utrustas med yxa för att hugga ner naturen som nu börjat hota ViSäga. ”Det kan ju stå nån bakom”. Ordagrant.

   Staten beskyller Naturen för medlöperi i tjejvåldtäkter [Svenska statens egen skuld] [Sveriges naturmord 2015] — hugger ner levande träd, tydligen för att själv framstå som en radikal ansvarstagande hjälpande hjälte som hjälper en oskyldig allmänhet som är utsatt för ondskefulla krafter från en Natur som försöker omstörta samhället. Det sinnessjuka inslaget är uppenbart: staten fortsätter ge sig på oskyldiga — först våldsvägrare, nu också levande träd — i sin egen historieboks fortsatta författning. för att hitta nya sätt att hävda makt och myndighet, att utbreda skräckväldet än mer, anvisa folk att låsa sig inne, inte tala med sina medmänniskor, att visa misstänksamhet och rädsla, när folk istället borde göra raka motsatsen: stå upp, säga ifrån, vägra låta sig kuvas av våldets kurirer, visa anständig självständighet. STATEN KVÄVER MÄNSKLIGHETEN.

   STATSRÄTTSDIKTATORERNA ger sig aldrig: avskogningen tilltar. Hela tiden, under hela den moderna akademins kulturhistoria och helt tydligt tvivelslöst, utvidgas statsmakt som förödelse. De »ansvariga eländiga kollaboratörerna» — också i princip det arbetande folket som intvingas i tjänster via arbetsförmedlingen — inser inte eller premieras inte göra det att det är statsrättens egenhävdande historia som är orsaken till den påtagligt växande otryggheten: Statsrättens lagutövning genom lydnad och bestraffning  är samtidigt uppställda hinder för rätten att utvecklas som människa; Människan KVÄVS. Konsekvensmeningen är omöjlig att blunda för: Statsrätten kväver människorätten. NaturKunskapen kommer aldrig fram — därför att den inte är förenlig med statsrättens utövande universalherravälde. Statsrätt — grundligt naturförakt så som det nu också har visat sig — och Naturvetenskap — rätten att utvecklas som människa — går INTE ihop. Drift. Inte plan. Rätta gärna om fel.

   Med den så öppna inbjudan att vidareutveckla okulturen genom de uppställda skuldpunkterna som så öppet missaktar människorätten, och därmed oförmågan att jaga undan parasiterna, visar sig också en formidabel invasion av privaträttsliga intrång (GMR2016) över Internet från 2016.

 

OM den moderna akademins naturvetenskapliga tekniska segertåg genom historien 1800-2017 inte förmår mer än efterlämna djupa breda spår av konstant utvidgad naturförstörelse (GLOBALRÄKNINGEN: TRÄDDÖD, NATURVANDALISERING), hur ska man då, annat, kunna sammanfatta Den tydligt parasitiska förekomsten på Jordytan än via ett begrepp om LåtsasKunskap, Primitiv Intelligens, Outvecklad Förstånds- och Fattningsförmåga, Genomgående Primär Skitaktighet?

 

UnameIt.

 

 

Jämför:   Det arbetande folkets förvärv BESLAGTAS av StatsrättsÖverheten för att betjäna den egna verksamhetens fortsatta underhåll, dygd och utbyggnad:

 

 

Träddöden 2015

 

Fortsatt lydnadshävd med tillhörande traditionellt statsrättsutformat bestraffningshot (SHMK).

   LåtsasDemokrati: LåtsasFria LÅTSASVAL i LåtsasFria LÅTSASSAMHÄLLEN. Jepp.

 

 

 

Staten utesluter kunskapen: --  De Statsanställda har tagits som gisslan av E. Lak -- försetts med ögonbindel, fotbojor och munkavle, ».. SKRIV här nu..». Det ter sig så. Präktiga Sverige ... MayDay ... MayDay ...

STATEN FRÅN 1800

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol -- FIREFOX webbläsare är utvecklad av personer som anser att historien SKA FÖRSTÅS börja FÖRST med Firefox -- tydligen.

 

Kunskapsbevisen särskilt som människan finner, som garanterat aldrig överger den som frågar efter SANNINGEN:

NEUTRONKVADRATEN: NEUTRONEN — (1818+18+2,624)me : PLANCKRINGENs ±e-struktur ¦ TNED atomvikterna

KEPLERMOMENTET  ytmomentet K=vr Planckringens (h=mvr) Kinematik: Grundämnenas Periodiska System

NOLLTRIANGELN ¦ Atomtriangeln ¦ INTEGRAL ¦ DIFFERENTIAL ¦ DERIVATA ¦ NollformsAlgebran

MATEMATIKENS 5 GRUNDLAGAR   --  Foto: 7Jun2014  E11  Bild--74

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol -- FIREFOX webbläsare är utvecklad av personer som anser att historien SKA FÖRSTÅS börja FÖRST med Firefox -- tydligen:

 

FRÅN DOKUMENTSTART FANNS INTE ENS FIREFOX PÅTÄNKT -- datorer och program utvecklades nära uteslutande på WINDOWS med InternetExplorer — SYMBOL ÄR STANDARD. Sedan ändrades scenen.

SEDAN HUVUDDELEN REDAN FÖRFATTATS UNDER ETT DECENNIUM hade FIREFOX WEBBLÄSARE plötsligt blivit ett alternativ -- FRÄMST på grund av — SÄMRE MICROSOFT — renare grafik relativt original. Thereyougo.

 

— Eventuellt är populariteten Flest med slavhandel också i växande. Med tillräckligt många GillaPoäng  VI FÖRBÄTTRAR DIN UPPLEVELSE   löser det sig säkert.

— Familjära Fredagsnöjet. Roligare  MERA UPPLEVD  Tisdag.

 

 

Utvecklingsprogram som ERKÄNNER Mänskligheten  s k a l l  grundas på UDHR10Dec1948. Allt annat är intrång. LAGEN i klartext, RÅ: Du får åberopa vad du vill, men så är Lagen skriven:

@INTERNET I MÄNSKLIGHETENS FRIA OCH OTVUNGNA UTVECKLING OCH SAMVARO skall främst vara ägnat FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLANDE SAMVARO. Inget annat.

NATURVETENSKAP • ANSTÄNDIGT UPPTRÄDE SOM INTE KRÄNKER RÄTTEN för varje enskild född människa ATT UTVECKLAS SOM MÄNNISKA, PERSON, INDIVID. Sanning och kärlek, mänskliga rättigheter, fri och öppen handel med marknad och teknik, fria och öppna meningsutbyten utan varje form av intrång eller övervakning eller överinseenden. VÅLD OCH TVÅNG OCH ALLMÄNT INDIVIDKRÄNKANDE som inte uttryckligen är deklarerat och tydligt märkt (A29¦UDHR10Dec1948) FÅR INTE FÖREKOMMA — INTE UNDER NÅGRA SOM HELST FORMER, FRIHETSBEGREPPET UDHR10Dec1948: ingen levande individ får uppenbart mot sin egen fria vilja tvingas till samvaro eller underställas sådana former med andra individer: inte människor, inte djur, inte på några som helst villkors vis — inte under några som helst omständigheter.

 

 

Delvis summering med omtjat — och vidare:

STATEN  från runt 1870  UTESLUTER KUNSKAPEN: MÄNNISKORÄTTENS explicit Europeiskt konserverande ELIMINERING

ENLIGT VAD SOM FRAMKOMMIT GENOM UNIVERSUMS HISTORIA:

 

Staten utesluter kunskapen:

— Varför då?

   Statsrätten (utvecklad 1500-1900+, se nedan) bygger (i Europa från 1870) helt och hållet på en utövande LAGHÄVD. Laghävden arbetar genom en skolakademiskt grundad praktiserad vapenauktoritär princip av bestraffning och lydnad. Hävdformen är grundad på en (i Europa från 1870) införd /dikterad självutnämnd vapenauktoritär — lagdikterande, statsrättsgrundad — samvetsöverhöghet över den regionala aktuella befolkningen. StatsAuktoriteten kräver lydnad under bestraffningshot. Därmed åsidosätts rätten att utvecklas som människa. Från den tidpunkten, som historien får förstås, DIKTERAS, STYRS och MANIPULERAS rättsbegreppet generellt av en viss typ av självutnämnd Statsrättsmänniska: Den självutnämnda Statsrättsmänniskan hävdar, inte genom någon »folkvilja» (A21.3), sig själv — genom lagutövande bestraffningshot av typen »bevarande av sundhet, ordning och skick» — ett eget tydligt dikterat företräde framför människorätten, rätten att utvecklas som människa. Resultatbild: Människan degenererar i ställning — nedvärderas av en självutnämnd överauktoritet — till en tjänare, underhållare och främjare av statsrätt (”Plikten framför allt”). Hela det statsrättsligt utformade lagutövningskomplexet i Europa bygger på den uppfattningen explicit slutligt från 1870.

 

 

Jämför:   Det arbetande folkets förvärv BESLAGTAS av StatsrättsÖverheten för att betjäna den egna verksamhetens fortsatta underhåll och utbyggnad: Fortsatt lydnadshävd med tillhörande traditionellt statsrättsutformat bestraffningshot (SHMK).

 

Se även historien upprinnelse i föregående

STATSRÄTTEN KOLLAPSAR FRÅN strax efter 2000.

 

Efter genombrotten i den matematiska fysiken, se FRÅN KEPLER TILL PLANCK, efter Kepler (Ytmomentet), Galilei (Mekaniken) och Newton (Gravitationslagen, ändringslagarna) som  resulterade i den industriella revolutionen (från 1700, ångmaskinen) ställdes vetenskapssamfundet samtidigt inför nya utmaningar. Främst ljusets, elektricitetens och gravitationens fysik och matematik.

 

GENOMGÅNGEN I UNIVERSUMS HISTORIA AV DEN MODERNA AKADEMINS RESULTATBILD I ÄMNET ELEKTROFYSIK SPECIELLT ÄR, MILT SAGT en studie i bedrövelse:

— Se den mera fullständiga förteckningen ovan i STATEN FRÅN 1800: Förklaringar, analyser, genomgångar, exempel, referenser.

 

   Genom det intellektuella frigörandet (Copernikus, Brahe, Kepler, Galilei) från kyrkans världsbild (Geocentriska världsbilden) och därmed det naturvetenskapliga betraktelsesättets framväxt (Heliocentriska världsbilden), hade vetenskapssamfundet runt 1800 redan blivit invand med »en viss ny radikal världsordning»: det mänskliga intellektets segertåg över en traditionell förment gudsstyrd universaluppfattning (kyrkans bokstavliga bibeltolkning): MED »GUD FADER» LÄNGST NER I HISTORIENS SOPTUNNA HADE MODERN AKADEMI NU FÅTT VITTRING PÅ ETT det nyuppväckta mänskliga intellektets suveränitetsdofter i förstånds- och fattningsaffärer — helt i enlighet med Statsrättsmänniskans Jordliga ärenden: A-människor över B-existenser.

   Från Pest till Kolera:

   Så blir hela 1800-talet speciellt en studie — nej, en veritabel orgie — i förnuftsuppfinningar på allahanda »nya spännande områden» (Se ALLA TAL och INERTIA). Vetenskapssamfundet — den moderna akademins framväxt: statsrättsmentaliteten med utbildning och undervisning — antar mängder med olika s.k. »förklaringar» till motsvarande naturligt uppställda tankenötter. Matematiken för sin del med — så — statsrättsdikterande talteori (Dedekind), begreppen om gränsvärde (Weierstrass), kontinuitet (Dedekind) och oändlighet (Cantor). Fysiken för sin del med — så — statsrättsdikterande konkurrerande teorier om ljusets natur (Newton, Huygens, Lorentz, Einstein) i synnerhet och materiens beskaffenhet (Boltzmann, Lorentz, Planck, Einstein) i allmänhet (Ljusets gravitella beroende).

   Motsättningar. Stridigheter.

   Samtidigt (djupt) dramatisk intresseväckande fängslande problematik.

   Hela den akademiska verksamheten utvecklas fullkomligt totalt över huvudet på den vanliga arbetande mänskligheten. Mänskligheten sätts i arbete via industrialismen, starkt från 1700, tvingas helt ovetande — icke upplyst, icke informerad — in i medverkan till det som senare uppdagas som global uppvärmning (AGW). Samvaroformer, synsätt och värderingar utvecklas på den historien efter de huvudsakliga riktlinjer som statsrätten dikterar: utbildning, betyg, meriter: jobb. Enda kontakt med »överheten» sker via möjligheterna till allmän utbildning med skolgång, bibliotek, böcker och skrifter generellt. Akademierna dikterar meritpreferenserna.

   Från mitten av 1900-talet, särskilt efter andra världskriget (1939-45), kallas tillståndet i folkmun (Sverige, alla hushåll med dammsugare och kylskåp) för »demokrati» med »fria val». Och Gud Nåde den som har något att anföra mot det. »Heliga Staten» är född.

 

 

Fortsättningen efter andra världskriget:  Samhällsutvecklingen med utbildning och undervisning utformas så av Statsrättens auktoritet att statsrätten inte får ifrågasättas (”Plikten framför allt”; Europakonventionen): Begreppet KUNSKAP — generellt Naturvetenskap — underställs statsrätten, statsvetenskapen, den akademiska skolningen med lagutövningen som högsta auktoritet. En ny naturordning »har utropats»: Staten företräder Kunskapen. Tillståndet i folkmun i Sverige, nu »alla upplysta hushåll» med dammsugare och kylskåp, kallas fortfarande, mera bestämt och djuplodat, för »demokrati» med »fria val». I viss förhärligande mening: Vi uppväxande — barn, minnesbilderna 1-10 år — märker intet av Ingredienserna i LåtsasSamhället — frånsett avsaknaden av Upplysning. Den inblicken kommer senare (från runt år 12+).

   Statsrätten — en regelrätt utvecklingsströmning — har på den vägen och historien »utropat sig själv» som kunskapssuverän: Kunskap som sådan får inte leda till att statsrätten, »Heliga Staten», laghävden, ifrågasätts eller urståndsätts (Statsrättsmänniskan benämner det scenariot »anarki»: laglöshet). Underförstått: Lagen ÄR/blir/skaUppfattas Som statsrätt (Folkrätt” från Grotius runt 1600, analogt ”internationell rätt” eller mera direkt: ”krigslagar”).

 

— Hej.

— Hej.

— Vad håller du på med?

— Jag försöker få koll på HUR DEN FÖRBANNADE HISTORIEN har fått ihop det HIT.

Men Statsrättsmänniskan å sin sida missade en viktig detalj:

 

Människorätten — rätten att utvecklas som människa — utvecklas inte under någon »statsrätt». Människorätten är alldeles tydligt naturgiven från människans födsel — inte statsrättsdikterad. Människorätten är, tydligen som den får förstås, helt och hållet en affär mellan natur och individ. Inget annat. »Väldigt Privat Konversation»: Staten får inte blanda sig i den dialogen. INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET. Staten (A21.3) ska förvalta den privaträtten, värna den, skydda den, erinra den (K8). Inte förgöra den.

   Och där satt den (INTRÅNGSSKYDDSLAGEN):

 

   Det finns en Naturligt Medfödd INSTANS i, inuti, människan som är förmögen — ges Laga Kraft av Naturen — att revoltera, säga ifrån, protestera och uppröras OM och DÅ oskick, inkonsistens, vanvett och olika typer av förljugenheter uppträder. Speciellt beträffande Diktatur: fascism, fanstyg, jävulskap och allmänt skriande uppenbart oskick.

 

— Naturen [‡].

Statsrättsmänniskan har — garanterat och tydligen — aldrig någonsin TÄNKT i de banorna: inte reflekterat, inte beaktat, inte besinnat, inte begrundat. Inte alls över huvud taget. Sett från statsrättens sida (utvecklingen 1500-1900+) har lagbegreppet redan från ruta ett setts som en självklar BESTRAFFNINGSAUKTORITET att användas vid OLYDNAD — den grundläggande berömda bokstavliga bibeltolkningens företräden med fysiska blodbad och dito krigiskheter (Paulus Lydnadslära från runt år 0050). INTE som kunskapsgrund för en naturrättsbaserad utbildning och upplysning. Statsrättsmänniskan har aldrig inrättat den förutsättningen innanför pannbenet.

Exemplen: 1 2 3

STATEN UTESLUTER KUNSKAPEN

TRE UTVALDA EXEMPEL SOM ÄR UTFORMADE SÄRSKILT med adress till statsrättsmänniskan FÖR ATT — SÄRSKILT — PÅPEKA OCH UNDERSTRYKA — hennes unika särställning under stjärnorna, hennes speciellt andligt utvalda, GUDOMLIGA SÄRART, OCH HUR OUNDGÄNGLIG HON ÄR FÖR DET ALLMÄNNAS BÄSTA.

 

EXEMPEL 1 — Matematiken 5 Grundlagar:

 

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol — de första 64  av totalt 118 htm-dokument 2016 i Universums Historia.

 

 

r=CirkelRadien och x=r–b i Cheops Rektangel

Lagformen FRAMTRÄDER DIREKT UR MÖNSTERFORMER retorisk algebra I DET MÄNSKLIGA TÄNKANDET OCH VARSEBLIVANDET — inte ur statsrätten. Se särskild beskrivning i RESONEMANGET om ej redan bekant. Människan upptäcker alldeles tveklöst tydligt matematiken, lagarna. Grunderna, som ovan, visar sig SPONTANT så snart grundbegreppen om punkt, linje och plan studeras, inses (logikens grundsats) — och sedan allt det övriga på samma tjusiga sätt:

 

GEOMETRINS BEGREPP (Matematiken från början) med punkten linjen, ytan, volymen — · —    : Logikens grundsats 0xxyxyz; Nollformsalgebran; Atomtriangeln, Intervallets oförstörbarhet, Matematikens 5 grundlagar; Atomkärnans härledning från Plancks konstant h=mcr med NEUTRONKVADRATEN och dess Elliptiska funktioner som bevisar Atomvikterna som utklassar modern akademi; Se även VARFÖR MODERN AKADEMI MISSAR ATOMKÄRNAN:

 

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol — de första 64  av totalt 118 htm-dokument 2016 i Universums Historia.

 

 

CHEOPS REKTANGEL bd=h2 (Se Syntes av Cheops Rektangel) har speciellt mäktiga kopplingar till den relaterbara matematiska fysiken — varav inga här med kända omnämnanden i modern akademisk litteratur utöver ”Gyllene Snittet”: H-trianglarna (Vinkelsummateoremet) med Den komplexa algebran (imaginära enheten), Ljusets gravitella beroende, Kvadratrötterna. Se förklaringar i SYNTES AV CHEOPS REKTANGEL om ej redan bekant.

 

 

Så, Statsrättsmänninskan, som JU ska företräda uppfattningen att »Kunskapen Är Staten»:

 

— Var finns ovanstående bevis för Intelligensens hemvist i — inuti — Statsrättens Arkiv? Visa.

STATSRÄTTEN SKA JU FÖRESTÄLLA KUNSKAPEN. Så, Statsrätten, var finns Dokumentet?

 

   Jag ser inget.

 

— Varför ingår inte ovanstående i Modern Akademi?

   TESTA DEN HÄR ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN:

Därför att den bevisningen inte är förenlig med uppfattningen att Modern Akademi Är Kunskapen.

 

Jämför HerrefolksIntelligensens Uttryckliga A-Hävd.

— Vad, exakt, SVAMLAR dessa om för något: ”alla lärde överens”?

   Visst. Det blir ENKELT att sätta ihop sådan bevisligt veritabel SMÖRJA om man är speciellt intresserad av att vara smalspårig, enkelriktad och speciellt förtjust i den mänskliga formuleringsförmågans allra lägst liggande kloaköppningar.

   Människan upptäcker alldeles tveklöst matematiken som i bevisen ovan — inte skapar — om ämnet heter kunskap.

 

Statsrättsmänniskan räknade, tydligen, aldrig med annat från första början: NATUREN är »menlös»; Intelligens, Fattning och Förnuft företräds av »Oss» — Statsrättsmänniskan (Modern Sociologisk Samhällslära). Därav LagutövningsAuktoriteten: »VI är Lagen», »VI är Förnuftet», »VI är Förståndet», »Vi är Matematikens Skapare».

 

Människan — förmågan att upptäcka naturinnehållet, relatera det, förklara det, beskriva det, i varje detalj — ÄR kunskap. BARA OM staten förvaltar den förmågan, erinrar den, kan staten associeras med begreppet kunskap.

 

 

EXEMPEL 2 — Atomkärnans härledning:

 

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol — de första 64  av totalt 118 htm-dokument 2016 i Universums Historia.

 

 

DET FINNS EXEMPEL PÅ HUR TYDLIGT MINDRE SERIÖSA INSTANSER (Exemplet med Microsoft som tog bort PaintBrush) ELIMINERAR/UTELÄMNAR VIKTIGA UTVECKLINGSVERKTYG som är avgörande för inblicken i det väl djupgående naturinnehållet (tydligen för tillfället att manipulera mänskligheten under en självutnämnd Särskilt Högststående Intelligens som VET vad Mänskligheten behöver):

— Exceptionellt avancerad naturvetenskap:

— ATOMKÄRNANS GRUNDLÄGGANDE MATEMATISKA FYSIK: upptäckten (här 2003) av NEUTRONKVADRATEN — en rent geometrisk mönsterform av speciellt synnerlig och avgörande ENKELHET:

 

 

Exempel på jämförande experimentellt uppmätta atomvikter finns i Basvärden, EXEMPEL, Grundform, Uppkomst; Härledningar och beskrivningar till Neutronkvadraten (Elliptiska Funktioner) finns i NEUTRONKVADRATENS ABSOLUTA GRUNDER, Ellipsfunktionerna, 60-skalan, Mönsterkroppen.

 

 

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol — de första 64  av totalt 118 htm-dokument 2016 i Universums Historia.

 

 

Se särskilt Atomära massdefekterna (TNED) som leder till överensstämmande resultat med experimentellt uppmätta atomvikter.

 

Motsvarande Moderna Akademiska kärnteorier (vätskedroppsmodellen) kommer inte ens i någon som helst preciserad närhet — i allra största synnerhet inte i början av nuklidkartan: Neutronkvadraten utklassar — utraderar — modern akademi. Se här delvis förkortad illustration Amass i jämförelsen TNED/MAC i Sammanställningen

 

   Därmed själva anledningen och bakgrunden till uppkomsten av Universums Historia @INTERNET (2008+):

 

Naturinnehållets mera avancerade detaljer kan inte beskrivas med utgångspunkt i den moderna akademins vokabulär:

 

— MODERN AKADEMI GESTALTAR EN TYDLIGT YTLIG — detaljerat bevisbar PRIMITIV — INTELLIGENS (Staten från 1800).

 

 

Så, Statsrättsmänninskan, som JU ska företräda uppfattningen att »Kunskapen Är Staten»:

 

— Var finns ovanstående bevis för Intelligensens hemvist i — inuti — Statsrättens Arkiv? Visa.

STATSRÄTTEN SKA JU FÖRESTÄLLA KUNSKAPEN. Så, Statsrätten, var finns Dokumentet?

 

   Jag ser inget.

 

— Varför ingår inte ovanstående i Modern Akademi?

   TESTA DEN HÄR ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN:

Därför att bevisningen inte är förenlig med uppfattningen att Modern Akademi Är Kunskapen.

   Se även den mera fullständiga förteckningen jämförelser mellan relaterad matematik och modern akademi från STATEN FRÅN 1800.

 

 

EXEMPEL 3 — Atomkärnans Sönderdelning:

 

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol — de första 64  av totalt 118 htm-dokument 2016 i Universums Historia.

 

MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST

 

I MODERN AKADEMI Spinnbegreppet i modern akademi UPPFANN MAN (runt 1920) ett spinntal (1) för ljuset — fotonen — »för att få ekvationerna att stämma»: ±e→(1/2)+(1/2)=1; Spinnbegreppet för ljuset är en modern akademisk uppfinning, en etikett på »okänt fenomen» som rubricerar uppfattningen ”ljus (1) är massa (1/2)+(1/2)” — ingen härledd relaterbar eller experimentellt påvisad egenskap hos ljusets fysikaliska natur. Jämför ELEKTRONRINGENS SPINN i TNED kontra den moderna akademins kvanttal, för att konkretisera spinnets fysik.

— Så ställer modern akademi det enda sitt (slutliga) hopp till att påvisa massa ur tomrum med hjälp av tillräckligt energistarka ljuslasrar (ännu inte tekniskt uppnått). Se utförligt (Breit-Wheeler processen) i sammanställningen i MEL

 

Spinnet — NATUREN UTKLASSAR MAC

 

Foto: Drop16 iso3200  Bild218 · Mar2009 · Nikon D90 -- BildFörklaring:  se Separat Beskrivning om ej redan bekant.

 

 

 

 

 

— Och — vart vill författaren komma med utläggningen — ?

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol.

ENERGILÖSNINGEN I VÄRLDEN

 2017: det mest akuta problemet av alla

 

NEUTRONKVADRATEN

 

Atomära massdefekterna Neutronkvadraten via resulterande härledda elliptiska funktioner, enheten från Neutronens härledda ±909e-massiv som summerar nollspinn för atomkärnan, Plancks konstant, massans/gravitationens fundamentala fysikaliska strukturform,

— inte den moderna akademins nukleära massdefekter som ger motsvarande helt galna värden

definierar atomvikterna praktiskt taget identiskt med experimentellt uppmätta värden

 

— BEVISAR och stadfäster — därmed — relaterad fysik TNED. Inte modern akademi MAC.

   Naturinnehållets mera avancerade detaljer kan inte beskrivas med utgångspunkt i den moderna akademins vokabulär:

   Modern akademi försöker uppfinna en föreställning att positroner/elektroner skapas ur masslös energi (Breit-Wheeler processen): fysiken innehåller ingenting sådant;

   Massans ±e-struktur — spinnet, rörelseformen med massans tyngdcirkelradie, neutronen och dess möjliga uppdelningar (MIC), Plancks konstant h=mcrkan inte skapas av masslös energi, elektromagnetisk strålenergi:

   Positronbildningen observerad i samband med TGF (Fermisatelliten) kan tydligen, bevisligen och uppenbarligen bara förklaras av atomkärnans sönderdelning/uppdelning i ±e — helt enligt TNED¦ATA/CAT:

   Atomkärnans fullständiga upplösning i ±e är med andra ord bekräftad positronförekomst påvisas i samband med elektrisk urladdning — atomkärnans inneboende strömfälla enligt TNED;

— Därmed är saken klar — Fermisatellit detekterar positronförekomst i TGF:

   Mänskligheten har ALLTID TNED till sitt förfogade en fullständig energiutvinning direkt ur massa E=mc2 — förutsatt man kan lösa problemet att återskapa ATA/CAT naturfenomenet under artificiellt kontrollerade former MODERN AKADEMI KAN DET INTE:

   mänsklighetens energiproblem har alltid varit löst.

   Noll vindkraftverk [‡]. Noll vattenkraftverk. Noll kärnkraftverk. Energi direkt ur massa, vilken som. Garanterat fritt från restprodukter. Helt rent. Inget avfall. Bara ren värme, ljus, el. Plenty.

 

 

Så, Statsrättsmänninskan, som JU ska företräda uppfattningen att »Kunskapen Är Staten»:

 

— Var finns ovanstående bevis för Intelligensens hemvist i — inuti — Statsrättens Arkiv? Visa.

STATSRÄTTEN SKA JU FÖRESTÄLLA KUNSKAPEN. Så, Statsrätten, var finns Dokumentet?

 

   Jag ser inget.

 

— Varför ingår inte ovanstående i Modern Akademi?

   TESTA DEN HÄR ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN:

Därför att bevisningen inte är förenlig med uppfattningen att Modern Akademi Är Kunskapen.

   Se även den mera fullständiga förteckningen jämförelser mellan relaterad matematik och modern akademi från STATEN FRÅN 1800, samt MELApr2017.

 

 

 

 

 

Så, Statsrättsmänniskan: Var finns Kunskaperna?

 

— GILLAFÖRENINGAR »Så många kan ju inte ha fel heller» är eller kan visas vara fascism.

   Säg igen.

 

Se utförligt i SAMMANSTÄLLNINGEN LARMET AGWförkl MAUNALOABEVISET EXEMPLEN123

STATSRÄTTSMÄNSKLIGHETEN BEFINNER SIG -- BEVISLIGT I DETALJ -- UTANFÖR NATURVETENSKAPEN -- HELT OCH HÅLLET

 

— RELATERAD NATURVETENSKAP — mänskliga rättigheter — är eller kan visas vara demokrati (GMRklargör).

   Säg igen.

 

 

 

VVE:

 

VAD VISAR EXEMPLEN?

 

Hela Universums Historia är MED SÄRSKILD REFERENS TILL RESULTATBILDEN FRÅN INNEHÅLLET I STATEN FRÅN 1800 tillägnat relaterade Exempel som visar, bevisar och förklarar hur och varför Modern Akademi är, just, en PRIMITIV inrättning i mänsklighetens kulturhistoria. Huvudbeviset ansluter som ovan Ex2 och Ex3 till ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING — helt obefintlig i MAC. Se även särskild sammanställning 2016/17 i MEL och GMR2016, samt här ytterligare i alternativ sammanfattning i koppling (Apr2017) till det — här — avgörande centrala SPINNBEGREPPET I KÄRNFYSIKEN för frågan om mänsklighetens framtida energiförsörjning:

— Modern Akademi är — tydligen som det får förstås — INTE auktoriserad för uppgiften.

 

Vad visar exemplen?

STATEN, vår tids statsskick, rättsutövningen med lagbegreppet — modern akademi med uppsegling under 1800-talet (Staten från 1800) — håller mänskligheten fången i ett den mänskliga kulturhistoriens detaljerat bevisbart allra mest präktigt glänsande kunskapsmörker — som framhävs som kriterium på intelligens och förnuft.

 

EXEMPLEN VISAR ATT

 

   Naturen innehåller tydligen och bevisligen djupt förklarande och upplysande KUNSKAPSDOMÄNER som varken ingår i den moderna akademin, statsrätten, eller ens kan beskrivas med dessa inrättningars termer, begrepp och föreställningar. Se även GMR2016.

 

— SÅ, och endast på den relaterade bevisgrunden, kan och får den moderna akademin

— statsrätten med associerade

— förstås som en förståndsmässigt PRIMITIV inrättning i mänsklighetens kulturhistoria: Staten från 1800.

   Jämför särskilt TYPEN i den moderna akademins fundamentala tilltag: Sanningen misskrediteras av princip.

   Se särskilt exemplen i NOLL MATEMATIKkoll.

 

 

VERKSAMHETEN UNDERHÅLLS OCH BETALAS av det arbetande folket som staten fortsätter undanhålla undervisning i och upplysning om speciellt K8 UDHR10Dec1948. Den enda meritering som finns (Exemplen) är tydligen och uppenbarligen den som anställer förödelsen: Det nuvarande statsskicket gör tydligen inget annat än underhåller en växande naturförstörelse MaunaLoaBeviset skärper bevisen — i tron om (och hävdandet av) precis exakt motsatsen: Jämför begreppet skötsel.

 

Okunnigheten växer med oviljan att lyssna efter vettet. Rätta gärna om fel.

 

Som uppväxande barn i »ett tekniskt samhälle», hade vi trott att Modern Akademi företrädde något avancerat. Nämligen Kunskap. Granskningen i Universums Historia har visat att den förmodan uppdagat ett förståndshävdande LåtsasSamhälle med LåtsasKunskap och LåtsasFörstånd på naturinnehållet. Och sant är det, att ingen skulle bli gladare än författaren till den meningsformen, om den kunde visas vara obefogad.

   Tack för uppmärksamheten.

 

 

Separat beskrivning till Spinnande Vattendroppen på Vattenytan Exempel 3 

Särskilt Relaterad Förklaring — om ej redan bekant:

SPINNBEGREPPET I KÄRNFYSIKEN

 

 

Det bevisbara faktum att modern akademi — tydligen som det får förstås — inte är auktoriserad för uppgiften:

SPINNBEGREPPET I KÄRNFYSIKEN

— FÖR FRÅGAN OM MÄNSKLIGHETENS FRAMTIDA ENERGIFÖRSÖRJNING:

 

BildFörklaring:

— Bilden från köket en av flera tusen som togs genom många timmars vattendroppsexperiment. Från avsnittet i partikelfysiken SKAPELSE ELLER DELNING: Vad vi faktiskt kan se, direkt, i analogi med kärnfysiken enligt TNED. MED LÄMPLIG DROPPANORDNING kan små vattendroppar [som bildas efter rekyl från en ensam droppe som träffar en — liten, snapsglas — vattenyta] ses »slira» eller »vandra» — PÅ vattenytan — under några få sekunder, innan droppen försvinner ner i vattenvolymen, eller »ramlar ner över vattenglaskanten».

Foto: Drop16 iso3200  Bild218 · Mar2009 · Nikon D90

 

 

 

På samma sätt som en vattendroppe kan »slira» PÅ vattenytan — ibland upp emot sekunden eller mera innan den dras in — så kan också ENLIGT TNED en atomkärna (vattenytan) avdela en del av sig själv ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNINGEN att den avdelade droppen får SPINN (J=mvr): Den självständiga droppen — gravitellt vägande konkret påvisbar massa — kan bara bildas som en del av en utskjutande kraft som redan innefattar en roterande rörelse (spinnformens tyngdcirkelradie i Plancks konstant h = mcr). Annars inte.

Spinn — massa — kan alltså inte skapas utan en redan befintlig massform: spinn kan inte skapas av ljusenergi, endast ur en redan befintlig spinnande massform — enligt relaterad fysik TNED. Mycket starkt argument.

En vattendroppe kan glida, slira, rotera och ÅKA på vattenytan endast under den förutsättningen att vattendroppen besitter ett inneboende SPINN som hindrar den normala ytspänningens formomslutande funktion. Utan spinnet dras droppen in direkt av vattenytan.

 

— Men modern akademi har inte den KVALITATIVA utgångspunkten — atomkärnans härledning Exempel2, neutronkvadraten, atomvikternas fullständiga överensstämmelse med experimentellt uppmätta dito enligt TNED — eftersom man enbart ser atomkärnan ur en KVANTITATIV synvinkel: E = mc² (bannlysningen av elektronmassans komponenter från 1927): massa ÄR REDAN en STRUKTURLÖS form av högfrekvent ljus, säger modern akademi. Kvantitativt ÄR det så enligt TNED också, ja — med atomkärnans fullständiga upplösning E=mc², och endast då: Solens massdestruktion (m→γ) som ger oss värme och ljus: E=mc²=hf.

 

NOTERA FÖR originaltexten i LÄNKADE AVSNITT OM WEBBLÄSAREN FIREFOX ANVÄNDS: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol.

 

— Den kvalitativa aspekten däremot — atomkärnan från N3m20; Volymära laddningstätheten, experimentell jämförelse med TNED — är enligt TNED INTE kommutativ: E = (m→γ)c2 ≠ (m←γ)c2. Formen (m←γ)c2 gäller bara I ENERGIUTBYTE (MIC-sambanden) — ljusenergi hf eller rörelsemängder mv (partikelskurar) PÅ atomkärnor eller deras avdelningar — med motsvarande EXCITERADE tillstånd: atomkärnan kan lämna ut en del av sig själv i utbyte mot motsvarande Planckenergi E=hf: undantag existerar inte, säger TNED: inte teoretiskt, inte experimentellt. Se även mera utförligt i detalj hur modern akademi resonerar i termer av matematik för — ännu försöken i — påvisandet av massa ur ljus i BW&BH i MEL.

 

 

TESTA en vattendroppe från spetsen på en tandpetare att lägga sig PÅ — ovanpå, vilande — vattenytan.

   Varför går det inte?

— Det krävs spinn. (Redovisat i särskild artikel med fenomenbevisande fotografier, se Vattenrekylens spinn).

— Ge droppen (internt, möjligen toroidiskt) roterande spinn — som på bilden ovan. Då går det.

STATEN UTESLUTER KUNSKAPEN

Allmänna resultatbilder genom TNED:

   Ljusets utbredning är masslös: Ljusbanor utvecklar ingen centrifugalkraft (Ljusvägarna i g-fältet);

— TNED relaterad fysik förklarar SOLRANDSOBSERVATIONERNA 1919, inte Einsteins relativitetsteori = vic-felet; exakt samma matematik, helt väsensskilda teori- och tolkningsgrunder;

   Ljuset fysik kopplar inte kinetiken (Ljusfrihetssatsen);

— TNED relaterad fysik förklarar massökningseffekten inom elektrofysiken (MAFEM) genom PLANCKEKVIVALENTERNA, inte Einsteins relativitetsteori = vic-felet; exakt samma matematik, helt väsensskilda teori- och tolkningsgrunder;

   Ljus kan följaktligen inte skapa massans struktur (PASTOM; LKISM) — spinnet/strukturen (kärnradien); laddningen (±e via ljushastigheten c), gravitationen (m): Eller med samma mening:

— Ljusenergi kan inte skapa spinn, säger TNED.

   Ljus — elektromagnetisk strålningsenergi — kan inte skapa Plancks konstant:

h = mcr = 6,6559 t34 JS = NEUTRONEN.

 

Modern akademis suveräna fysikuppfattning:

AVGÖRANDE för den moderna akademins ståtliga glans över det mera skitaktiga naturinnehållet [‡] är uppfattningen att ”massa kan skapas av ljus” enligt det kvantitativa sambandet

(Se Primära massförstöraren i relaterad fysik med den enkla härledningen enligt Divergensenergin)

 

E = mc2

 

Se även jämförande moderna teoretiska sambandsformer (Breit-Wheeler processen) i sammanställningen i MEL.

— Enligt relaterad fysik (TNED) däremot gäller sambandet bara kvantitativt, inte kvalitativt:

 

I modern akademi har man (från runt 1920) ANTAGIT (uppfunnit) ett spinnbegrepp för ljuset/fotonen (»för att få ekvationerna att stämma»). Någon annan bevisbar eller experimentellt påvisbar grund för den uppfattningen finns inte. Se utförligt i SPINNBEGREPPET I MODERN AKADEMI.

   I relaterad fysik (TNED) är atomen med kärna och elektronhölje en enhet (Neutronens sönderfall)

med samma formprincipiella egenskaper som vatten — enheten kan delas i delar som kan återförenas i En Form:

— Atomen är förlustfri, den behöver ingen påfyllande energi för att fungera: summan av alla krafter och moment — spinn — är noll.

— Den formalian klarar inte modern akademi (Nukleära massdefekter, inte Atomära). Därmed förklaringen, enligt relaterad fysik varför ljus inte kan skapa massa: Atomkärnan — massans fundamentalform — har inga partikulära masskomponenter (PASTOM).

   Och?

— Atomkärnan består INTE av några beståndsdelar, på samma sätt som de friliggande vattendropparna (partikelfragmenten) på vattenytan (moderkärnan) heller inte kan ses som fristående »roterande partiklar inuti atomkärnan» — »roterande vattendroppar inuti modervattenvolymen» — före partikeldelning, och heller ALDRIG efter (när friliggande neutroner-protoner fusionerar till en tyngre atomkärna fungerar det som två eller flera mindre vattendroppar i förening: efter föreningen finns bara en enda större vattendroppe: atomkärnan innehåller ingen summa av fristående interna neutroner-protoner, men bildas av sådana: enkla köksobservationer).

   Så?

Förutsättningen för att massa ska kunna påvisas måste ovillkorligt grundas på en redan befintlig massform (h=mcr), en atomkärna eller någon av dess avdelade masspartiklar. Nämligen på exakt samma PRINCIPIELLA sätt som vattendroppen i bild ovanpå modervolymen under:

— En fristående massform kan bara visa sig ur en redan given massform genom att tilldelas spinn = impuls (rörelsemängd mv) ur en redan befintlig massform från någon kolliderande energipump (partikel eller ljuskvanta, vilket som). Det är kärnfysiken enligt TNED.

 

Hela den beskrivningen bildar samtidigt en FÖRKLARING till varför modern akademi inte har koll på fysiken i ämnet:

   KORT OCH GOTT:

— ±e-strukturen som grundlägger hela atomkärnans härledning förkastades 1927 (ref. Gamow1968) med hänvisning till relativitetsteorin, vic-felet, som i sig omöjliggör — stänger vägen för — den helt glänsande helhetsförklaringen som helt utraderar — fullständigt primitivförklarar — relativitetsteorin genom PLANCKEKVIVALENTERNA: varenda experimentell bekräftelse: EXAKT SAMMA MATEMATISKA FORMALIA PÅ EN HELT FÖRKROSSANDE ANNAN REDAN GRUNDLIGT KÄND AVTÄCKT FYSIKALISKT FULLSTÄNDIGT FÖRKLARANDE Galielisk-NEWTONSK(-Plancksk) DYNAMIK — men av nämnda skäl garanterat helt orepresenterad i modern akademi.

 

 

SPINN I RELATERAD FYSISK MENING

rotation kring en massformens tyngdcirkelradie

— är och förblir reserverad för endast gravitellt vägande föremål:

det universella impulsmomentet eller rörelsemängdsmomentet Plancks konstant

 

h = mcr = 6,6559 t34 JS = NEUTRONEN

 

med alla fysiskt möjliga delningar (MIC).

   Enda möjliga sättet för neutronen och varje annan möjlig massform att fungera fysiskt elektriskt magnetiskt gravitellt

 

neutronen sönderfaller inom 12-14 minuter till en väteatom: proton p + elektron e

 

är om den skrivs på formen av ett internt system av elektriskt laddade samspinnande ringar (spinn) men med omväxlande varannan närliggande motsatt polaritet ±e med (spinn) +e–e+e–e+e–e+e–e+e–e...+e–e . Varför då?

ElektriskMagnetiskStruktur:

   1a: Samriktade (spinn) elektriska ringströmmar i parallella ringar (h) med teckenlika elektriska laddningar

ger samverkande magnetiska fält: ringarna attraheras magnetiskt men repelleras med närliggande repellerande ±e (elektrisk spole).

   1b: Samriktade (spinn) ringströmmar i parallella ringar (h) med teckenolika ±e elektriska laddningar

ger motverkande magnetiska fält: ringarna repelleras magnetiskt men attraheras elektriskt via ±e.

   2a: Motriktade (spinn) ringströmmar i parallella ringar (h) med teckenlika elektriska laddningar

ger motverkande magnetiska fält: ringarna repelleras magnetiskt och även elektriskt via ±e.

   2b: Motriktade (spinn) ringströmmar i parallella ringar (h) med teckenolika elektriska laddningar

ger samverkande magnetiska fält: ringarna attraheras magnetiskt och även elektriskt via ±e.

Atomkärnan:

Enda möjligheten för en sammanhängande komplex (obegränsat fraktal) ringspinnande byggnad — atomkärnan enligt TNED — är alternativet i 1b: ±e attraherar ringarna, ringspinnens magnetism repellerar. Formen kan i princip sammanhållas på en intrikat balans (laddningsdeplacement) mellan dessa bägge krafter.

Massdestruktion:

Enda möjligheten för en massdestruktion av en ±e-struktur ges om ett samriktat spolkomplex (spinn) elektriska ringströmmar i parallella ringar av typen +e möter ett sådant spolkomplex av motsatt elektrisk typ –e: spolarnas magnetkrafter ställer in sig så att spolarna strävar att förenas utmed en så automatiskt magnetiskt gemensamt upprättat spolaxel: då möte sker mellan ±e sker annihilation med rekyl: spolkomplexen (positron-elektron) pumpar av varandras massor i diametralt mötande stötar med successivt annihilerande parringar ±q. Se mera utförligt i PARANNIHILATION.

 

 

MODERN AKADEMI har ingen sådan föreställningsform i kärnfysikens spinnbegrepp:

— Modern akademi har över huvud taget ingen som helst BESTÄMD formuppfattning i ämnet: ”massa är ljus”.

— I moderna kvarter sätter man sin tilltro till föreställningen att ±e bägge var för sig har spinnet 1/2 (Se tabellen till PARTIKELNOMENKLATUREN) som summerar 1 = fotonens (E=hf-kvantats) spinntalsvärde:

— FÖRKLARINGEN TILL POSITRONFÖREKOMSTER (+e från TGF), säger MAC, beror DÅ på att dessa »SKAPAS UR StrålENERGI» »eftersom 1/2 + 1/2 = 1» i samband med vissa atmosfäriskt elektriska urladdningar.

— I relaterad fysik, TNED, håller inte den räkningen: ±e summerar nollspinn — masslös Planckstrålning. Ur sådan massannihilerad em-energi kan sedan ingen makt i universum återskapa masstrukturerna varken i +e eller i –e.

   Så: Enligt relaterad fysik härrör den observerade +e-positronmassan (Fermisatelliten) entydigt obönhörligt från atomkärnor som sönderdelats enligt ATA/CAT (Atomkärnans egen inneboende strömfälla).

— Spinnet i kärnfysiken i modern akademi är mera en UPPFINNING av modern akademi än en härledning »för att få ekvationerna att stämma», säger TNED: atomkärnans inneboende summa nollspinn och nolladdning ±e är själva förutsättningen för att atomkärnan SKA KUNNA FÖRSTÅS VARA förlustfri. Atomkärnan behöver ingen energipåfyllning för att fungera: Atomkärnan upphör, övergår i nollmassa = nollspinn som graviterande massform då dess inneboende ±e -struktur uppdelas och därmed annihileras som följd av yttre kortvariga starka urladdningsströmtryck. Spinnet — atomkärnans inneboende, tydligen oskapade natur — avgör massformen. Och därmed orsaksfysiken bakom alla möjliga naturfenomen.

— Men om atomkärnan består av ett system av spinnande ±e-ringar, hur kan man då påstå att kärnan är partikellös?

— Toroidfraktalerna låter oss se PARTIELLA ±e-system (vattenfysiken igen):

— Tittar vi in i en sådan ring, ser vi att dess ringkropp i sig består av tvärställda ±e-ringar, som i sin tur ... Och så vidare: Massans principiella struktur

m = m(n→∞)(n→∞)–1 = (F/a)(n→∞)–1(n→∞) = (F/[a(n→∞)])(n→∞) = m’(n→∞), se PASTOM

garanterar att ingen egentlig FAST OCH FIX ±e-nivå existerar (ingen minsta droppe) — som i så fall skulle spoliera möjligheten att annihilera ±e in till sista prick: Solen destruerar, tydligen, hela tiden sådana ±e som ger oss ljuset och värmen.

————————————————————————————————————

TGF, Terrestrial Gamma Flashes, observerad gammastrålning i samband med atmosfäriska urladdningar

 

 

— Elektriska laddningen (±e) och magnetiska fältet (e-spinnet). Det finns inget annat sätt att annihilera e-massorna:

Solen omvandlar massa till ljus och värme enligt E = (m→γ)c2 = hf. ±e-massan (m→γ) omvandlas genom induktionsverkan till elektromagnetisk strålning via COEI — se utförligt i PARANNIHILATION: TVÅ LIKADANA men motsatt elektriskt laddade spinnande ringar med likaledes motriktade spinn matar av ±e-kroppen till sista par ±q — byggelementen som atomkärnan i TNED är detaljerat härledd på:

 

Ringkomponenterna (±q) är av samma typ men i olika fraktalnivåer som elektronmassans element enligt TNED

de förkastades 1927 (ref. Gamow1968) av modern akademi med hänvisning till relativitetsteorin:

vic-felet som i sig bär ansvaret för, stänger vägen för härledningarna till den tydligen helt glänsande helhetsförklaring (TNED) som lika helt utraderar, fullständigt primitivförklarar relativitetsteorin genom PLANCKEKVIVALENTERNA: varenda här kända experimentell bekräftelse (Se Experimentella Bekräftelser):

— EXAKT SAMMA MATEMATISKA FORMALIA. MEN relaterad på en FULLSTÄNDIGT FÖRKLARANDE Galielisk-NEWTONSK-Plancksk DYNAMIK som av nämnda skäl Ex2¦Ex3 står garanterat helt orepresenterad i modern akademi.

— RINGKOMPONENTERNA (Planck-fraktalerna) grundlägger hela atomkärnans härledning.

 

— Neutronen, massans fundamentalform, gravitationens fysiska fundamentalform:

— Massa genom obegränsat växande ytfraktaler, inte massa genom volym.

— Atomkärnan enligt TNED framstår INTE som en volymkompakt form, utan som en (fruktansvärt grymt) YTHÅRD toroidkomponent (gravitationen, se Härledningen) — med invävda underavdelningar. Utförligt från Planckringen.

 

m = m(n→∞)(n→∞)–1 = (F/a)(n→∞)–1(n→∞) = (F/[a(n→∞)])(n→∞) = m’(n→∞), se PASTOM;

massa graviterar — är massa — genom oupphörlig delning: fixa beståndsdelar finns inte, vilket garanterar

E=hf=mc2: Solen omsätter massa till ljus och värme: massan förintas, men dess inneboende energi kvarstår och överförs på omgivande materia (Conservation of energy by induction, COEI).

Notera naturvetenskapen före Firefox: webbläsaren Firefox läser INTE teckensnittet Symbol.

 

Matematikledet är — tydligen som det får förstås — oantastligt: m=m=F/a: massans principiella struktur. Se detaljerna vidare från PLANCKRINGEN. Därmed till huvudsaken:

atomära, HELA NEUTRONEN — inte nukleära, PROTONEN — massdefekter definierar/tangerar atomvikterna:

ATOMVIKTERNA: TNED utklassar MAC:

TNED — men inte MAC — utgår ifrån atomen som en enhet (neutron → proton + elektron = H, se neutronens sönderfall): Summan av alla krafter och moment är 0  ATA/CAT-basics:

 

J0K + 3J1K = 0 atomens impulsekvation; FBT + FeZ = 0 atomens kraftekvation:

atomfysikens två kungsekvationer enligt TNED:

— Summan av alla krafter och moment i atomkärnan är noll.

 

— Vid successiva fusioner FUSIONSBILDNINGEN från lägre till högre masstal gäller i relaterad fysik atomära massdefekten — inte nukleära som i MAC. Avgörande förklarande jämförelser TNED/MAC görs i artikeln Atomära Massdefekten. Märk väl.

— Vid neutronens sönderfall övergår kärnmagnetiska momentet (±e-strukturen i kärnytan) från negativt till positivt: ett netto laddningsdeplacement uppkommer i den processen (tyngdcirkelns förskjutning med elektronmassans kärnemission; se BT-fältet med citat från tidiga experimentella bekräftelser [Wu et al., 1956]) som ger protonen eller vätekärnan laddningen Z=+1 med omgivande elektronmassans –1. Utförligt i Atomkärnans np-struktur.

 

 

NEUTRONKVADRATENS ATOMÄRA MASSDEFEKTER STADFÄSTER MASSTRUKTUREN ENLIGT TNED GENOM ATOMVIKTERNA.

— DÄRMED OMVÄNDNINGEN MED ATOMKÄRNANS FULLSTÄNDIGA UPPLÖSNING i ±e ENLIGT ATA/CAT I TNED.

   Mänsklighetens avancerade energiförsörjning för maximalt utvecklad teknik, marknad, handel och byggande har i Naturboken tydligen ALDRIG varit ett problem MOT naturharmonin. MEN MODERN AKADEMI HAR bevisligen STÄLLT UPP SIN UNIVERSALIDÉ PÅ JUST EN SÅDAN AVART.

   KONSEKVENS:

Människan finner vägen Dit så snart hon också frågar efter innehållet. Det har aldrig varit Modern Akademis föresats (SHMK).

— DÄRMED FÖRKLARINGEN TILL GAMMA- (±e) OCH Fermisatelliten POSITRONFÖREKOMSTER (+e) I SPECIELLA ATMOSFÄRISKA URLADDNINGAR (TGF), ENLIGT REDAN FORMULERAD GRUNDTEORI I TNED (MEL2Apr2017): Energilagen i relaterad fysik: massa kan förintas (m→γ) med bildning av värme och ljus DÄRFÖR att den inte kan skapas: STRUKTURLÖS ENERGI KAN INTE SKAPA MASSBASERAD STRUKTUR — gravitationehuru MASSBASERAD STRUKTUR KAN FRIGÖRA SIN INNEBOENDE ±e-BUNDNA ENERGI PÅ VÄRME OCH LJUS TILL OMGIVANDE MATERIA.

— När massan väl en gång SÅ upplösts i E=mc2=hf  kan den sedan inte återskapas — inte på något enda sätt, inte under några som helst omständigheter, inte på några som helst villkors vis.

— I MODERN AKADEMI FINNS INTE DEN VÄRLDSBILDEN.

   Så:

— OBSERVERADE POSITRONFÖREKOMSTER (Fermisatelliten) I SAMBAND MED TGF:s FÖLJER tydligen fullständigt TEORIN ENLIGT TNED I BLIXTURLADDNINGENS FYSIK. Allt annat är med stadfästelsen av TNED som ovan uteslutet. Vi vill gärna se ev. påpekade fel för rättelse.

 

 

— Toroidaggregatet N3m20. 1818-centralmassivet — ±909e — med 18e-förbrukningsvaran:

Neutronkvadraten: Atomära massdefekter: Elliptiska funktioner: Synbart klockrena träffar.

   Alla genomgångar bekräftar TNED, får MAC att framstå som enbart primitiv genom jämförelserna.

   Varför har MAC-folket betett sig så?

 

   Testa 1800-talets berömda nydaningar i INERTIA.

   Testa STATEN HINDRAR KUNSKAPENSammanställningen.

 

— Det är uppenbarligen så långt ifrån teorierna i modern akademin och dess NUKLEÄRA massdefekter som man alls kan komma:

— Det finns inga beröringspunkter. Det är två vitt skilda fysikdomäner — bara en av dem kan, tydligen korrekt, förklara, museisätta den andra som PRIMITIV. Rent, snyggt, anständigt. Guld för guld, aska för aska. Atomvikterna bekräftar TNED.

— Det är tydligen en Utklassning:

— MODERN AKADEMI ÄR UTSPELAD, DEN HAR INGENTING ATT HÄMTA HÄR.

   Se illustration Amass i jämförelsen TNED/MAC i Sammanställningen.

— NOTERA ATT DET INTE ÄR ILLUSTRATIONENS KVANTITATIVA VÄRDEN SAKEN HÄNGER PÅ. UTAN SÄTTET SOM DESSA VÄRDEN FRAMTRÄTT PÅ:

 

   atomära massdefekter — obefintliga i modern akademi

   elliptiska funktioner — obefintliga i modern akademi

   ovanstående endast via neutronkvadraten — obefintlig i modern akademi

   1818e-massivet med förbrukningsvaran 18e i neutronkvadratens atomära massdefekters elliptiska funktioner från atomkärnans härledning som Planckringen — obefintliga i modern akademi

 

NATUREN UTKLASSAR — inte »pekar finger för att behåna» utan klargör TidAttStängaButiken på grund av FörLågFattning — MODERN AKADEMI.

— Något annat termval förefaller — bevisligt — helt uteslutet.

   Så:

— EN tydligen och uppenbarligen RENT GEOMETRISK MÖNSTERFORM EXISTERAR alltid FÖR MÄNNISKAN ATT UPPTÄCKA

 

men tydligen bevisligen helt osynlig för minst 100 års intensivt forskande akademiker

Neutronkvadraten, Kärnfysikens Pythagoras Sats, som tydligen och omisskänneligt utpekar DIREKTA grundvärden för verklig praktiskt uppmätt atomär massdefekt med motsvarande atomvikter

inte nukleär massdefekt som modern akademi vill ha det

 

SOM BESKRIVER KÄRNFYSIKENS ELEMENTA. Och som leder till mycket nära samma värden som experimentellt uppmätta värden HOP-tabellen via lika tvivelslösa kopplingar till TNED:

N3m20-aggregatet, Planckringen = Neutronen, och den följande avgörande Deuteronen som ändrar kärnformen via en faktor √2 — Se Deuteronens Hemlighet tydligen också inkluderad i Neutronkvadratens enkla elementära kvadratur.

 

   Modern akademi är tydligen utspelad — har kommit till Vägs Historiska Ände.

   Helt och hållet — klarlagt av Naturen.

   Fasta mönsterformer. Tydligen helt osynliga för minst 100 års intensivt forskande akademiker.

   Jämför Sammanställningen:

 

— Intresset att uppfinna förnuftet har alltid utmärkt modern akademi: ViBestämma-DuGöra.

— Intresset att härleda innehållet har alltid utmärkt naturvetenskapens pionjärer: kunskap och upplysning.

 

 

MEDAN NATUREN tydligen som det får förstås utan början STÅR FÖR KUNSKAPEN OCH UPPLYSNINGEN, STÅR DEN tydligen mera timliga FÅFÄNGA EGENSINNIGA, INTE SÄLLAN TARVA OCH GIRIGA, MÄNNISKAN FÖR DÅRSKAPEN OCH VANVETTET.

 

 

NEUTRONKVADRATEN ÄR TYDLIGEN I UTOMORDENTLIGT DETALJERAD MENING AVGÖRANDE FÖR UPPDAGANDET AV LÖSNINGEN TILL MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM — UTAN NATURBROTT OCH UTAN NATURHARMONISKA INTRÅNG E = mc2 — MEN TYDLIGEN LIKA BEVISBART HELT OKÄND INOM MODERN AKADEMI där man istället — lika bevisligt — försöker pådyvla mänskligheten s.k. miljötekniska lösningar med enda resulterande nettoräkning att Naturen vandaliseras i allt växande utsträckning: statsrättsordningens bevisligt pådrivande miljölösningar.

   FORTSATT UTVIDGAT NATURMORD.

 

 

 

AGW-fronten Jan2017: MaunaLoaBeviset från Keelingkurvan klarlägger verifierbarheten hos AGW-beviset -- Träddöden fortsätter gripa tag om de som bryr sig  

AGW-fronten 16Jan2017:

Träddöden fortsätter 2016/17 --

Träddöden fortsätter 2016/17:

 

 

Träddöden fortsätter 2016/17:

¤

— Sir:

— I don’t think You fully understand the gravity of The Situation:

 

 

 

       Source:  NASA—Graphic: THE RELENTLESS RISE OF CARBON DIOXIDE, 13Jan2017

       http://climate.nasa.gov/climate_resources/24/

 

NASA SCIENTISTS DO MAKE ALARMING STATEMENTS (WC1.1-7), CALLING FOR EFFECTIVE ACTS IN NAVIGATING THE TREND OUT OF RAISING ATMOSPHERIC CO2. AT THE SAME TIME, THE MODERN ACADEMIC SOCIETY IN GENERAL SEEMS NOT AWARE OF THE PROPERTIES INSIDE THE PROBLEM. For a precise background, see The Mauna Loa Proof unless already familiar. This presentation builds on it.

 

 

— THE MAUNA LOA SEASONAL SUMMER DECREASE (SD) EXPOSES A LEAD TO A SEEMINGLY EXACT EXPLANATION. HOWEVER AT THE SAME TIME EXPOSING AN EMBARRASSING LACK OF SEEMINGLY ELEMENTARY KNOWLEDGE INSIDE ESTABLISHED QUARTERS. ESPECIALLY IN CONCERN OF THE IDEA THAT TREES SUCK CARBON FROM AIR FOR GROWTH. THEY DON’T, SAYS A MAUNA LOA PROOF: NOT ONE ATOM:

 

   Trees take not one single fossil atom out of the atmosphere for tree growth.

— See all details in The Mauna Loa Proof.

— Sir: I gladly accept any contribution exposing this claim to be incorrect — in any part. It is horrible, because it claims a general intellectual primitivism inside quarters, rather claiming a familiarity with the opposite. Don’t envy my position.

 

   And so, we are awaiting any the smallest tiniest experimental proof claiming anything else:

— Mauna Loa Proof says: such an experimental evidence does not exist. Enlighten me. Please.

   The most alarming problem seems no longer to be the growing atmospheric fossil CO2 from the fossil burning industry:

— A CHALLENGING CANDIDATURE SPELLED deforestation has obviously entered the historical stage — seemingly unnoticed by any general modern academic Central Intelligence Agency — a little by little, during 200 years.

 

— The real alarming part is the continuing deforestation which prevents Earth Land Bio Mass Forests to a GetBack:

— The picture and bottom line is:

   The issue is very well noticed [‡], but nevertheless literally drowned by an ignorant academic expertise.

   The Mauna Loa Proof lies outside its horizon.

 

WITH A COUNT OF +15% ATMOSPHERIC NON-FOSSIL deforested CO2 FROM THE LEVEL 284ppmv YEAR 1812,

that is 44ppmv/284ppmv: with a total added +118ppmv up to around 2015 it means a Mauna Loa part of 44/118=37%,

LAND BIO MASS TREES SEEM TO STAND ON THE BRINK OF A SEVERE GLOBAL DESTRUCTION [‡].

— I would have hoped, that TYPE of statement should appear in a less familiar environment.

 

THROUGH THE MAUNA LOA PROOF a precise and detailed manual of LAND BIO MASS Hydro-Xylem-Photosynthesis Dynamics now exists — some already existent in established literature only to confirm (HydroSynthesis) — making it possible to describe for test and analyze every detailed part of the process where a stressed tree or plant faces a DeathScenario. See (Swedish) Tree Death In Detail. As far as observed by already witnessed examples, the description holds:

— The 15% still growing deforested air dumped non-fossil carbon kills trees

BECAUSE the dumped CO2 is forced onto living trees

INSTEAD OF REGAINING ORIGINAL NATURAL FOREST LAND.

— This is the consequence GrowDecayConstant of the Mauna Loa proof SummerDecrease constant, explaining (SD-constant’s explanation) a »LIVEbyKLILL» if nature is treated with disrespect, as now obviously is the case:

 

 

MORE GROWTH IN ONE PLACE = less elsewhere

TAKEN OVER THE WHOLE EARTH LAND MASS BIOSPHERE:

— Higher Xylem-water demand stresses the limited Xylem-pipes to cavitate, blocking further transportation: all connected parts suffer death as if dried out [‡].

 

 

Since the beginning of 1800 (284ppmvCO2 yr1812; 400ppmvCO2 yr2015) — 200 years — +15% deforested (DF)  non-fossil carbon dioxide (CO2) has been atmospherically added as from a huge wildfire — with a land bio mass forest literally dying to get it back to restore normal balance, but prevented to do so by obviously ignorant humans.

 

The thing, and bottom line, is:

   The severity of the problem is obviously not even noticed in established quarters.

— OUR TREES seem to state a condition of Global Alarm.

— The land bio mass non-fossil excessive original forest carbon, now dumped as atmospheric CO2, just keeps growing by even more human deforestation and regrowth prevention — along WITH the still growing fossil CO2 part (AGW) added from the combustion industry:

— See precisely related math in FigDF.

 

———————————————————————————————

 

The quantitative non-fossil CO2 air dump has thoroughly been checked and compared with IPCC-budget examples to ensure relevant figures through (Swedish, 2015/16) THE GLOBAL ACCOUNT with a Result from Comparing IPCC-examples.

 

ADDITIONAL ISSUES CONNECT TO PARTIALLY ATMOSPHERICALLY COLLECTED REGIONS WITH MOMENTARILY HIGH CO2-CONCENTRATION — POSSIBLY CAPABLE OF TRIGGERING LOCAL HEAT WAVES OR SMALLER SIMILAR DESTRUCTIVE AIR DOMAINS AFFECTING LEAF&NEEDLE.

— See (Swedish) Heat waves and Observed tree death near electrified wires.

 

———————————————————————————————

 

It is absolutely impossible NOT to make the spontaneous reflection:

— NATURE The Limited Physical Earth, Solar System and Universe BESETS A CULTURAL MANUAL:

— Live and work TOGETHER, do NOT profit, and everything will be fine.

 

 

 

ETABLISSEMANGETS FORTSATTA NATURFÖRSTÖRANDE UNDERHÅLL: AGW-fronten 2017

ETABLISSEMANGETS FORTSATTA NATURFÖRSTÖRANDE UNDERHÅLL:

AGW-FRONTEN — MAUNA LOA-FUNKTIONEN 2015  och dess ÖVERGRIPANDE BEVISFORM

Med terminologin lånad från resultatbilden av MaunaLoaFunktionen i Universums Historia — med uppkomsten Feb2017 av MaunaLoaBeviset

ETABLISSEMANGETS FORTSATTA

VANFÖRESTÄLLNING ATT VÄXTVÄRDEN TAR UPP

INDUSTRINS ATMOSFÄRISKA KOLDIOXIDUTSLÄPP

Den värsta etablerade låsningen — vanföreställningen — av alla; se även delvis mera uttömmande i AGW-förklaringen

 

   WI = SDkonstant + Δfossilt + Δickefossilt

 

SÅ HAR AGW-BEVISETS TIDIGARE DELAR PÅ ETT ÖVERRASKANDE SÄTT BEKRÄFTATS AV ETT LIKA ÖVERRASKANDE, TYDLIGEN ETABLERAT OBEMÄRKT FAKTISKT EXISTERANDE MAUNA LOA BEVIS:

 

MaunaLoaBeviset Feb2017

 

   Det är omöjligt att förena ett konstant SD med ”träd suger luftkol för tillväxt”.

 

STATENS FORTSATTA ÅTERVÄXTHINDRANDE MARKDUMPNINGAR PÅ LUFTEN FÖRSÄTTER KVARLEVANDE SKOG I EN ALLT MER STRESSAD SITUATION SOM nu bevisbart detaljerat in till varje markbiomassas xylem-vattenledningsrör MEDFÖR ALLT MER OMFATTANDE TRÄDDÖD, BEVISLIGT, EFTERSOM INGEN ANNAN STRESSANDE PÅVERKANDE FAKTOR EXISTERAR:

 

   Träd suger inte LuftKol för tillväxt, alls. Inte en enda atom. Inte fossilt. Inte icke-fossilt. SD fungerar inte så.