UNIVERSUMS HISTORIA |  MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP | 2017I1 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2021-06-11 |  

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

| StatNaturPaus201617:  Staten Hindrar Kunskapen a | NATURSKOGEN b | Kalhygget Sverige 2017 c | Motsättningen Stat-Natur d | The Mauna Loa Proof | STATEN UTESLUTER KUNSKAPEN | rubrikerna

 

    

Statens fortsatta naturmord: | Rättsövergreppen mot fredliga och natur

 

20Aug2020: JORDFYSIKEN BEVISAR, CERTIFIERAR OCH STADFÄSTER MAUNA LOA BEVISET: Mauna Loa NORM1470

Den chockerande KALHYGGESRESAN GENOM SVERIGE 28Maj2017 -- Insjön-Uddevalla

VÄXTSYRE OCH JORDSYRE ÄR TVÅ SKILDA FYSIKDOMÄNER I SAMMA BIO-FYSISKA — kosmologiska — BIOTOP: BioEK1bevisbart in till varje atom

————————————————

Kriterium för visuell kalhyggesräkning — VKK — visuella kalhyggeskriteriet, livsrättskriteriet ¦ Statens Fortsatta Naturmord ¦ :

 

 

A3 UDHR10Dec1948: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”. Rättshjälp mot ElakStat.

Detaljerat Bevisbar betingelse och förutsättning för liv jämlikt UDHR10Dec1948 som ovan:

   Människor — djur — och träd lever i medicinsk symbios: vi andas. TRÄDEN ÄR VÅRT SYRE — våra liv.

   VI är alltid medicinskt berättigade att känna stark upprördhet, ofrihet, då våra livsbetingelser attackeras, ifrågasätts.

— Människor/samhällen som saknar den möjligheten får SÅ förstås som mentalt/emotionellt handikappade/outvecklade:

   VI är medicinsk/mentalt berättigade att associera och uppfatta levande träd så som oskiljaktiga från våra liv:

— Varje nersågat levande träd är ett element i ett kalhygge: naturmord. Den som kan får gärna dementera det.

 

 

Syrefrågan fullt klar Nov2020 — Växtsyre och Jordsyre är två skilda fysiksystem    Gamla länkstället 2017 med JORDSYRET från portalsidan

Från Naturskog till Kalhygge, Montage — 28Maj2017 E2 Bild--111;69 -- KALHYGGESRESAN GENOM SVERIGE    MÄNNISKANS Jordfysiskt bevisligt tidlöst certifierat stadfästa friska EMOTIONELLA-MENTALA  HÄLSOTILLSTÅND

 

 

Oförmågan att uppröras:

KalhyggesSverige 2017:

Statens fortsatta naturmord

Kalhyggesresan genom Sverige 28Maj2017 — dokumentrapport

Svenska Kalhyggen och spåren efter dessa 2017 blir outplånliga bänkmärken för åtskilliga kommande generationers mänskliga kulturhistoria.

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  28Maj2017 E2 Bild--43;44

 

                ca 400KM     ca 40KM

           Idkerberget--Uddevalla   Insjön-Vallmora

  

 

Vidare mot Vänersborg-Uddevalla

KARTKÄLLA: OK:sSverigeVägkarta 2017 -- Inhandlades på OK i Hagfors

 

 

 

Antal visuella kalhyggeskontakter från förarstolen

 

—————————————————————

-----  INSJÖN

54

-----  VALLMORA

 

 

 

----- IDKERBERGET

45

----- NYHAMMAR

 

 

 

Mot Fredriksberg: + 72;

Till Tyforsgården efter Fredrikberg: + 11;

Till DjupRännens Jaktvårdsområde: + 11;

Mot Hagfors: + 15 + 17;

Mot Munkfors: + 2;

Till avtagsvägen mot Sunne: + 8;

Till Sunne: + 11,5 + 17 -- ½= på väg att växa igen;

Sunne-Kil: + 6 till Fagernäs, + 3 till Kil;

Kil-Älvnäs: + 4;

 

177,5

 

----- KARLSTAD

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

----- UDDEVALLA

Summa Idkerberget-Uddevalla: 236,5

 

Se även bildexempel 11Sep2017 i EpilogNorrland2017.

NATURSKOGEN UTROTAS

KÄLLOR FÖR KOLL PÅ OMFATTNINGEN AV NATURSKOGENS NERSÅGNING HAR EFTERSÖKTS MEN ÄNNU INTE PÅTRÄFFATS, UTOM HÄR:

 

KalhyggesKriteriet:

KALHYGGESRESAN GENOM MellanSVERIGE 28Maj2017

Antal visuella kalhyggeskontakter sett från förarstolen vägen Insjön-Uddevalla över

Västra Vänern via (småvägar): Insjön-Rexbo-Vallmora-Borlänge[v50]-Idkerberget-Nyhammar-Sunnansjö[v245]-Fredriksberg[v26]-Rämmen[v245]-Hagfors-Uddeholm[v62]-Munkfors[v241]-Sunne[E45]-Fagerås[v61]-Kil-Karlstad[E45]-Säffle-Åmål-Mellerud-Vänersborg[v44]-Uddevalla:

 

 

Insjön— Uddevalla 440KM .......................... 

Insjön-Vallmora 40KM ............................... 

Idkerberget-Uddevalla 400KM .................... 

Idkerberget-Nyhammar .............................  

mot Fredriksberg ...................................... 

Karlstad-Uddevalla ................................... 

 

Foto:   28Maj2017 E2 Bild43

 

 

290,5 varav

54

236,5

45

+72

14

 

Enligt VKK, medicinskt-visuella Kalhyggeskriteriet:

Varje enskilt särskilt synfält som erinrar, visar, antyder, eller på annat sätt blottlägger tvivelslös UPPLEVELSE AV BERÄTTIGAD UPPRÖRDHET ÖVER levande SÅGAD NATURSKOG räknas som en (1) berättigad-bevislig-dokumenterbar visuell kalhyggeskontakt.

   Urval med totalsumma per vägkilometer kommer garanterat att variera med person — inom en viss trängre marginal, förutsatt normalt hälsotillstånd (människans inre goda överseende sidor: tre sågade, kontra tretton: ska vi ta med trean också? Är ett sågat ett kalhygge? Ska vi skita i den? Aftonbladet kanske kan vägleda genom GillaPoäng?).

 

DOKUMENTRAPPORTEN

BILDREPORTAGE Maj2017:

SEDAN EN CHOCKERANDE STOR MÄNGD KALHYGGESOMRÅDEN VISAT SIG inom förhållandevis korta vägsträckor, övergick behovet av dokumentation till ett rent manuellt räknande: från redan väl dokumenterade typiska avsnitt och strängt knäckande utseenden som bara upprepas i mängd, till själva antalet sådana förekomster.

 

Vänster nedan: Vårgrönskan 2017 bland eventuellt kvarlevande Svenska Naturskogsträd dokumenterar kalhyggesområden. Ett två tre .. .

 

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--13;36

 

 

— Ovan höger: Är det här ett kalhygge? Vad säger Samvetet?

Höger ovan: Finns det människor som anser att åsynen är berikande? Aa, TittaTorLattbil. Familjeutflykter (med cykelhjälm) för att Beundra/Gilla/TittaPå avsågad naturskog — omfattande svenskt EuropaFolknöje sedan 2010+. Jättemånga GillaPoäng i AB.

 

 

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--26;32;37;40;43;44

 

Var finns alarmen i media? Var finns informationen till de enskilda hushållen? Hallå?

 

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--46;47;50

 

— Vad har tagit åt mänskligheten på Jorden då Det ställs till på det här sättet? What’sUp? Handbojor, ögonbindlar?

— Vad blir nästa steg: Likdelar från oppositionen — direkt PÅ vägen — eller? Vilken skulle en berättigad skillnad i upprördhet vara?

   Vänligen upplys. K8 UDHR10Dec1948.

 

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--52;58;55;64

 

 

— Finns en enda människa på Jorden idag Jul2017 som menar att det finns förnuftsskäl för att ha sig på det här sättet? I så fall: Var skulle sådana skäl hittas? Djuren som tidigare levde här, var ska de bo, var ska de ta vägen, deras naturligt medfödda berättigade frihet? Tydligen inte på Jorden i alla fall.

 

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--69;87;122

 

Träddöden breder ut sig: Kalhyggesresan genom MellanSverige Maj2017

SOM OVAN:

— Ofta (2010+) i anslutning till avverkade vägsidor invid randen till kvarlämnad naturskog, syns märkbart döende/döda träd:

 

EN ALLT VANLIGARE SYN ÖVERALLT I (Mellan-) Sverige:

Märkbart miljöskadad Gran/Tall vid vägsidan på väg ut från Hagfors

— Bilden tagen ut från, med kameran vänd upp mot, Hagfors på väg vidare mot Karlstad:

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild—117

 

Växande Träddöd utmed vägsidorna

 

Kalhyggesresan genom Sverige Maj2017

 

 

 

Gran och Tall från Mellansverige (27Maj2017) som visar tydliga miljöskador — med eller utan närliggande hängande elkablar, vilketsom:

 

 

 

Foto: 27Maj2017  E1  Bild--43;46;53

 

En av de angelägna dokumentationsuppgifterna (efter Träddöden 2015) var att (försöka) undersöka eventuell TILLVÄXT AV TRÄDDÖD. Genom att återbesöka vissa tidigare platser (med viss dokumentation) och försöka genomföra jämförelser, skulle vissa slutsatser kunna dras.

 

 

 

Foto: 27Maj2017  E1  Bild--35;34;39

 

— Gråaktiga partier i den visuella kontakten med barrskog på avstånd indikerar redan långt gången (stark) barravdöd;

— De döda barren visar först tydligt ljusbruna synytor (på avstånd, typiskt nedan höger). Vartefter barren faller av övergår färgytan i skumt grått: tomma grenlängder mot bakgrundens (mörkare) skog.

   Bilderna ovan ger en viss orientering i resultatbilden — speciellt i förening med Insjön-Uddevalla-dokumentationen såsom typisk enligt nedan: En formidabel FLOD av nya observationspunkter — träddöd i tydlig tillväxt — infinner sig.

 

Döende Gran/Tall i skogskanterna på avverkad naturskog blir en allt vanligare syn.

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--137;75;117

 

Tidigare besökta platsers tydliga barravdöd (2010+) ersätts successivt (»omärkligt») med de barrens frånfällen: de döda barren ramlar av och grådaskiga trädpartier framträder allt tydligare ur tidigare frisk grönt.

   Enbart på den observationsgrunden/erfarenheten räcker det (numera) med en enda blick för att avgöra vad som skett:

allt tydligare mindre barrmängd på allt mer tydligt kala grenar.

   Tydligt våren/försommaren 2017 ses (överallt, mer eller mindre i KalhyggesSverige2017) nya förekomster med tydlig barrdöd: Ett första tecken, typiskt tydligt ovan höger: Hela eller delar av grenpartier tydligt ljusgulbruna. Ungtallar ses relativt ofta helt stendöda (värre ju mer skogen attackeras). Se även bildexempel på ungtall i Lavineffekten:

— »levande stormtrivs med döende».

   I stort sett med få undantag (Mellansvenska skogarna, säkert dokumenterat) syns våren/sommaren 2017 tydligt miljöskadade äldre träd Tall och Gran i skogskanterna (ovan mitten, vänster) utmed avverkade vägsidor på alla (här) befarna vägsträckor (440KM). Mer eller mindre, med kortare eller längre mellanrum.

 

SAMVERKANDE FAKTORER — utandningsluften relaterat [‡]:

 

Var finns upprördheten?

Kanske SYFTET I SVERIGE 2017 VERKLIGEN ÄR att förstöra så mycket som möjligt:

 

Inga tecken verkar finnas på att verksamheten är på väg att upphöra.

 

NÄR Naturskogsmarken kapas och inte tillåts återväxa — hela: återställas — etableras (Simard2012) en motsvarande utarmning också under markytan.

 

 

Vänster nedan:  Träden som tidigare stod här levande och syreproducerande dumpas nu på sitt upplagrade växtkol C på luften genom motsvarande syrekapning O2 via förmultning/förbränning — nu eller senare, vilketsom. Koldioxidöverskottet CO2 tillväxer proportionellt.

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--55;81

 

DELVIS Utöver detaljerna i Globalräkningen:

  ökad jordflykt via större vindåtkomst på allt mer och allt oftare blottlagd ursprunglig naturskogsmark

långtidseffekt (tar hundratals år att återställa)

  vattenurlakning från ursprunglig naturskogsmark: naturskogens ursprungliga näringsbas utarmas

långtidseffekt (tar hundratals år att reparera)

  avskogningen stryper Naturskogens markrötter:  det inre naturliga markrotsnätverket med näring och transporter kapas, som medför att uppkomsten av nya växter hämmas — eller helt hindras:

realeffekt med sågklingans verkställighet (tar hundratals år att återställa)

  djurlivet hämmas-avskaffas-vandaliseras-utrotas uppenbart: boplatser avskaffas

realeffekt med sågklingans verkställighet (tar hundratals år att återställa)

 

Finns det en enda människa på Jorden 2017 som med handen på hjärtat [‡] kan påstå att Herrskapet som ansvarar för underhållningen besitter Speciellt Djupgående Insikter i Naturmaskineriet? I så fall, snälla: Ge ett enda exempel.

   Det man möter i vyn, med växande förfäran och förskräckelse från runt 2010+, är uppenbarligen inget annat än utvidgad förödelse, förfulning, vanställdhet, öppna blödande natursår.

 

Aldrig har här veterligt någon (svensk) människa före vår tidsålder skådat något dylikt, en sådan grundmurad, omfattande, naturvandalisering VKK. Inte ett ord i varskoende. Ingen information. Plötsligt sker det som ingen förut trott var möjligt.

 

Vägkanterna 2010+, ovan höger Maj2017 — frekvent observerat utmed vägsidor:

 

Mängder med (speciellt tall) små trädplantor försöker komma upp efter vägkanter som gränsar mot naturskog — men som frekvent kapas och slås ner av Stat&Kommun.

   Vårsidan: EN månad efter uppkomsten dör plantorna: mängder med döda bruna små barrplantor kantar vägsidorna.

   Jordmarken under har, tydligen, ingen kapacitet att försörja uppväxten:

— näring fattas, utom för plantans allra första uppstick.

   Tallarna svarar med att vräka ut ännu mer pollen i försöken att fram en återgång.

 

Hur var det nu alltså med rätten till liv [‡]?

Hur var det nu alltså med rätten till frihet i tanke och samvete [‡]?

Hur var det nu alltså med rätten till frihet i mening och uttryck [‡]?

Hur var det nu alltså med rätten till oberoende fredlig samvaro [‡]?

Hur var det nu alltså med rätten till frihet från tvång att tillhöra en sammanslutning [‡]?

Hur var det nu alltså med demokratigrunden att folkviljan [‡] i ”respekten för dessa rätter och friheter” [‡]

SKALL utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet [‡]?

 

Ingen information. Plötsligt mejas allt ner.

Jämför vad Stat&Kommun är ålagda att efterkomma enligt demokratigrunderna: K8 UDHR10Dec1948:

Varje.

 

Epilog:  Ett oproklamerat fascistrike SverigeIgen breder ut sig (MK). Intet ont anande människor intvingas (SFN) av StatKommun genom skattemedel att medverka i en bevisbart [‡] olaglig fortsatt naturavlivande verksamhet (VKK).

 

Sverige igen.

Staten gör inte det den är ålagd att göra: K8 UDHR10Dec1948.

Se även särskilt om polleninvasionerna (HBT) i Citat barr och träddöden 2015.

 

VilketUpprörMest?:

Sett från Naturskogen, Mauna Loa Bevisets detaljer:

MAN KAN UNDRA:

— Vem av alternativen nedan — vindstolpen vänster, eller systematiskt omfattande naturskogsmord höger — uppvisar mest och värst naturskada?

 

 

Foto: 27Maj2017  E1 Bild--62;60

 

  Hindrad naturlig JordBiosfärisk Ventilation — fuktökning — med växande mängd kraftupptagande/vindreducerande vindstolpar — realeffekt med snurret:

— Flera (många) webbkällor uppehåller sig vid ämnet. Här görs ingen vidare djupdykning än följande:

— Varje uppmonterad vindkraftsupptagande anordning på Jordytan TAR = REDUCERAR motsvarande uteffekt FRÅN naturkraften. Det är oundvikligt.

   Exakt i vilket utsträckning något maximalt antal N vindkraftsverk påverkar/fråntar N antal människor [något, vilketsom] i deras naturliga vardag för den räkningen, finns här inga direkta siffror på — än.

   Däremot finns uppgifter/uppfattningar generellt med folk i etablerade led som gjort olika beräkningar på hur bl.a. typen vindkraftsåkrar mer eller mindre framtvingar absurda landskapsbilder. Konflikter måste och kommer att uppstå OM uppgiften är att ersätta allt fossilt med vindkraft och solkraft. Än så länge [regionalt 2017] ser vi bara en början på den utvecklingen: enstaka vindstolpar med stora inbördes avstånd. En rapport där (sådana beklämmande) detaljer omnämns finns @INTERNET (Aug2017) i PDF-dokumentet WHY RENEWABLE ENERGY CANNOT REPLACE FOSSIL FUELS BY 2050 — A Reality Check, Robert Lyman: ”the problems ... are beyond anything we have ever experienced”. Skräckexemplen på vindstolpar i stor mängd som helt förstör naturvyn finns redan (Se Bilder @INTERNET Wind Power).

   ATT den naturliga bioventilationen påverkas med mängden växande vindstolpar som tar ut/reducerar vindens naturverkan är uppenbart (försämrad bioventilation = insektsangrepp, sjukdomar). Frågan är bara med vilken  mängd V-stolpar som konsekvenserna blir tydligt märkbara.

  Den tekniska kulturen följer tydligen också rent visuellt motorsågen i fotspåren: utarmning, andefattighet, visionslöshet.

  Nutida arkitekters tydligt plågsamma brist på naturharmoniska perspektiv är det mest beklämmande och uppenbara: Natur mejas ner — Fulhet ersätter.

— Utarmning, andefattighet, visionslöshet: skriande uppenbar traditionell brist på ELEMENTÄR NATURKUNSKAP:

:

Vad säger kriteriet för livsrätt?

Vilket inslag är det mest upprörande?

En teknisk kultur som tydligen bevisligt helt [‡] har urartat i natursamvaron

och börjar montera upp vindstolpar för att kompensera för sinande urolja:

 

En teknisk kultur som tydligen bevisligt helt [‡] har urartat i natursamvaron

och börjar såga ner levande träd [‡] för att underhålla uppfattningen om välstånd:

Vilket upprör mest?

SVAR:

Bägge alternativen (VKK; SAMMANSTÄLLNINGEN):

— Oförmågan att uppröras över naturingrepp avspeglar en oförmåga eller en ovilja att eftersöka en strävan att i varje fall försöka förstå naturens inneboende rent tekniska resurser.

   ATT RESULTATBILDEN MED VÄXANDE TRÄDDÖD FÖRVÄRRAS för varje nytt år (2010+ med Träddöden2015) är alldeles tydligt, bortom varje möjligt tvivel (EPILOG):

Ju mer levande som sågas, desto mer förvärras allmäntillståndet, och desto mer blottläggs den grundläggande fundamentala (rent tekniska) okunnigheten, dess rent uppenbart primitiva sida (SAMMANSTÄLLNINGEN).

 

V-argument: VUM

Det mest förnäma Vindkraftsargumentet, alla kategorier:

 

GESTALTNINGEN

(SAG; NATURGESTALTNINGSEXEMPEL; NATURPREFERENSERNA; MK; VKK; Staten från 1800; MEL).

Tydligt vulgärfult, starkt vardagsdeprimerande inslag i själva naturvyn.

 

Vis..SCHVISS..u..SCHVISS..ell..SCHVISS..a  KontinuitetsKontakten med Stjärnhimlen har upphört: Väggteve och PekaPlatta tar över KontinuitetsKriteriet 2015+.

— TheRiseOfTheMachines. EPILOG.

 

Borta med Vinden.

 

 Analog Elteknik • Analog Elteknik • Analog Elteknik • Analog Elteknik • Analog Elteknatur • natur • natur • natur • natur • natur • natur

 

 

Miljökonsekvenser är alltid uppenbara för energilösningar som BYGGER på naturingrepp.

 

Staten&Kommunernas Fortsatt Berikande Naturkontakt

 

   s.k. markberedning som fortsätter kapa, beslagta och ödelägga ursprunglig naturskogsmark

   med fortsatt underhåll av återväxtbekämpning

   med fortsatt underhåll av tydligt marknadsprofiterande propagandavanföreställningar av typen »trädgallring är bra för skogen»: Se särskilt sammanställda partier i

Kärnpartier ur Skogsindustrins främsta argument;

SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING OCH MILJÖFÖRSTÖRING I SAMMANSTÄLLNING Nov2015;

 

enbart förvärrar — synbart, bevisligt — den lokala miljösituationen ytterligare, alltmer i takt med fortsatt utvidgad verksamhet:

 

 

Medicinska HälsoKriteriet.

 

 

DOKUMENTERAT UTVECKLINGSBEVIS EPILOG: Ju mera träd och naturskogsmark som Stat&Kommun kapar, beslagtar och återväxthindrar, desto mer förvärras och fördjupas den lokala miljösituationen.

 

— Var finns engagemanget?

StatenSveriges dödspsykningar mot våldsvägrare under 150 år.

— Testa kyrkogårdarna. Hallå?

 

 

 

 

 

LÖVTRÄDEN SIGNALERAR Våren2017:

LÖVTRÄDEN SIGNALERAR åren2017:

 

Plats efter plats. Ställe efter ställe. Det spelar ingen roll VAR. Överallt där speciellt Björk växer — mest representerad i MellanSverige: samma typ som nedan. Vidare i LönnExperimentet.

 

    Alla:

 

  

 

LÖVTRÄDEN SIGNALERAR övergödning — Våren2017

 

   

Foto: 11Jul2017 E3-B Bild 308  --  Ett parti Björkskog som visar många samstämmiga exempel: bladen i grentopparna tydligt missfärgade. Hela regionen uppvisar samma typ -- milsvitt -- Lönn, Asp, Al, Alm ...

— ALLA BESÖKTA REGIONERS TILLSTÅND -- MellanSverige -- FÖRVÄRRAS TYDLIGT FÖR VARJE NY VÅR SOM KOMMER.

 

Den tydligt allt mer LOKALT synliga Stat&Kommunförorsakade miljökatastrofen på barrträden (Träddöden breder ut sig 2017)

 

bevisligt (Globalräkningen, Mauna Loa Beviset) förorsakat av Stat&Kommunkapad naturskog som drivs bort i allt växande grad

och det därmed växande globala koldioxidöverskottet  som pressar kvarlevande till allt högre prestanda

 

visar sig nu våren 2017 (MellanSverige) också på lövträd:

 

— HUR vet man att Stat&Kommun har något med den saken att göra?

— Mauna Loa Beviset generellt (MLBbR):

växter tar inte luftkol:

— Fortsatt avskogning utan återväxt EpilogSVERIGE kväver kvarlevande.

 

— Tydligt abnorm tillväxt — överallt. Enkla experiment [‡] styrker, förklarar och bevisar den pågående gödeffektens verkningar — koldioxidöverskottet i luften från allt mer dumpad och återväxthindrad naturskog — på en allt mer ansträngd växtlighet i takt med Stat&Kommuns vidare attacker på naturskogen.

— Varför upprörs inte statsrättsfolket i blotta åsynen av den tydligt växande förödelsen i spåren av verksamheten? Staten uppträder bevisligt naturkränkande.

 

DBS:

Observationen på lövträden och förklaringen bakom exponerar den moderna akademins allmänna uppfattning — utbredd vanföreställning — om SYRETS URSPRUNG [‡]: En generalgenomgång krävs.

 

Foto: 11Jul2017 E3-B Bild 306 -- Björkarna dör. Bilden ovan antyder — tydligen — kommande framtid. 11 Juli. MellanSverige. Det var en gång ... DÄR BJÖRKARNA SUSA  ...

 

 

TRÄDEN ÄR VÅRT SYRE.

— Ingen information till hushållen.

— Träden pallar inte stressen. Träden dör. Först observerat (våren 2011) på Asp. Sedan (2015) Tall, sedan (2016) Gran och En. Nu, våren 2017, kommer tydligen lövträden generellt också med i bilden med tydliga stressymptom.

   Vi studerar det.

 

1: LTE123

— Märkbart rostbrunfärgade trädtoppar/grentoppar hos nyuppväxande lövträd våren/försommaren 2017: Lönn, Björk, Asp .. . Missfärgningen som störst längst ut på grenar och i trädtoppar där tillväxten sker. Sedan mera normalgrönt längre in mot trädstammen.

— Snabb webbkoll (närmast eng. Chlorosis — förmodad näringsbrist) kammar noll: inget liknande bilddokument finns som ens kommer i närheten av det observerade: Topp/ÄndBladet ser påtagligt »friskt» ut, men är märkbart förkrympt, starkt rostbrunfärgat »utan direkt synliga växtfel»:

 

Vår-Sommar 2017: UngBjörk i mängd överallt där den syns växa upp visar tydlig FÄRGÄNDRING Stam-Grentopp. Strax -- inom veckan: spår efter insekter som haft storfest:

 

 

Foto: 1Jul2017 E3 Bild--101  ——  11Jul2017 E3 Bild--273

 

RostGrönBrunt ut mot gren och trädtoppar — Normalgrönt in mot trädstammen;

— Mest tydligt på ungbjörk, men även andra lövträd, tydligt på ungLönn, i stort alla inom samma uppväxtområde — tydligt oberoende av lokal region: syns överallt där björk syns.

 

Vad är anledningen till missfärgningen?

 

Att missfärgningen inte beror på någon ämnesbrist eller något sjukt inslag som medför eller innebär skada för växten visas i punkt 3 nedan: växten återgår till normalgrönt utan spår av defekter eller anomalier.

 

   Mera lärda, insatta och kompetenta personer kanske kan tillrättalägga den efterföljande min egen tolkning.

 

— »Fenomenet är i själva verket välkänt bland PhD-botaniker, särskilt: Det är Exo’tica Pinu’pius, först upptäckt 523 f.Kr. av Gato Mu’ta nära Stadshuset vid dåvarande Slottsparken: Agenten är nära besläktad med Pro’fi’tus Mag’num och Vin’do Pro’pella U’tanus» (försämrad naturskogsventilation på grund av upptagen vindkraft).

 

   MIN TOLKNING enligt Mauna Loa Beviset:

   Mauna Loa Beviset (Globalräkningen) klargör otvetydigt att atmosfären år 2017 berikas allt mer med icke-fossilt koldioxidöverskott från en allt större mängd avskogning. CO2-överskottet motsvarar ett exakt proportionellt övertryck som hindrar normal bladandning: CO2-övertrycket utanför bladen triggar ett övergödtillstånd som åstadkommer ÄMNESCHOKNING — »bränslefetning»: Mera näring pumpas in rotvägen upp till bladen än vad dessa hinner omsätta. Som mest sker pumpningen dit där tillväxten är som livligast: längst ut. Små närmast förkrympta blad längst ut, stundtals efterföljt av komiskt stora exemplar — efter runt en vecka fulla av äthål efter festande insekter. PLUS tydliga begynnande tecken (Björk, Asp, Alm ..) på lokal näringsbrist: märkbart gula blad uppträder strax (neråt stammen), tydligt synligt på flera lövträd, inte enbart björk..

 

Vår-Sommar 2017: Tydliga tecken på näringsbrist — i samband med avvikelser som möjligen tyder på märkbar samtidig gödningspumpning i angränsande träddelar:

 

 

Foto: 11Jul2017 E3 Bild--274

 

Kapas rotkopplingen, kapas också näringspumpningen (främsta beviset):

— Sätts bladet i vattenbad kan bladet utvecklas mera normalt, utan stress: De märkbart rostbruna bladen återtar en normal klorofyllgrön färg (efter en vecka) tillsammans med påtaglig tillväxt.

   Vi studerar det i Lönnexperimentet Jul2017.

 

 

 

 

LönnExperimentet Jul2017

LönnExperimentet Jul2017:

 

  

LÖNNEXPERIMENTET Jul2017 LTE123: LTE1  LTE2  LTE3

 

 

 

LönnToppExperimentet Jul2017 — samma typ som Senebiers experiment 1796 men här mera avancerat på grund av nuvarande starkt atmosfäriskt koldioxidöverskott, som det får förstås. Experimentet kom som en Bonus i den analysen.

— Sedan bladen slokat, i flera omgångar, sänktes hela toppen ner under vanligt kallt vatten i en glaskarott som placerades ljust. Tillväxt skedde med tydlig syreavgivning, bladen återtog, upprepat med mellanliggande upptag och vanlig luftplacering i vattenglas, spänsten, och den klara gröna klorofyllfärgen framträdde alltmer — tillsammans med extremt väldoftande Naturskogsdoft [som efter regn i lummig sommarskog] precis över bladytan.

   Den märkbart rostbruna Löntoppen med de fyra bladen togs från en liten planta vid asfaltkanten till en cykelväg. Återbesök Foto Höger: 9Jul2017 E3 Bil153 efter en vecka visade en så stor tillväxt i området, att ta-stället inte kunde återfinnas bland allt nytillkommet liknande.

 

 

2: LTE123

— Lönntoppens 4 blad med stjälken i vattenglaset fortsätter tillväxa — lever

bara så länge vattentillförseln genom stjälken till bladet är aktiv. När den transportvägen upphör — avskärningen skrumpnar ihop sakta men säkert — börjar bladet sloka.

— Ett sätt att återställa vattentransporten är att klippa av en liten del av stjälkens nederdel för att få en frisk aktiv öppning mot vattnet i glaset. Men den lösningen är bara temporär: efter viss återhämtning börjar bladet åter sloka.

   ATT det är vattnets kolinnehåll som är det avgörande för bladets återhämtning — inte kontakten med luftens koldioxidinnehåll — bevisas genom följande i sekvens 3:

 

3: LTE123

DEN SLOKANDE LÖNNTOPPEN (2) VÄNDES UPP OCH NER OCH PLACERADES I EN STÖRRE GLASKAROTT MED VANLIGT KALLT (ca +8°C maximal CO2-inlösning) KRANVATTEN INVID ETT FÖNSTER: Bladen sjönk förvånansvärt villigt ner under vattenytan:

 

 

 

Foto:  9Jul2017 E3 Bild--144

 

ALLA VATTENBADANDE FÖREMÅL UPPVISAR LUFTBUBBLOR PÅ SINA NEDSÄNKTA YTOR bara efter någon timme.

— Det nedsänkta gamla rensade/rengjorda plastpennhöljet visar de minsta bubblorna -- mindre än Ø1mM. Bubblorna på glaskarottens insida under vattnet är något större -- nästa lika stora men märkbart mindre än luftbubblorna på den uppåtvända bladundersidan.

— Luftbubblorna på bladytorna ligger här grovt runt Ø1,5mM, en del större. Skålen placerad nära ett fönster.

 

— Redan efter någon timme framträder märkbara syrebubblor på bladens uppvända undersidor. Då toppen tillfälligt togs upp, visade bladen en märkbar återtagen styvhet.

   Det visade sig i slutänden efter upptag från skålen (i slutskedet, efter nära ett dygns vattenbad) att Lönntoppen fräschat upp sig betydligt i spänst, fått en högst märkbar grönfärg, samt helt nära bladytan uppvisade en nästan oförskämt berusande vällukt som efter ett sommarregn i en välväxt lövskog (epoken före KalhyggesSverige).

   TILLVÄXTEN kunde kontrolleras särskilt genom fotografisk dokumentation av ett av bladen vid olika tidpunkter, inget tvivel råder på den punkten: tillväxt utan kolvatten (H2CO3) är uteslutet.

   RESULTATBILD [‡] (bara annan formulering av det redan kända från Jean Senebiers experiment 1796):

 

Förklaringen: LTE123

Tillsammans med SlokaObservationerna — strypt vattentillförsel dödar växten — och

TillväxtFaktum i vattenbadet med särskilt observerad syreemission råder inget tvivel:

 

— Bladet med ljuset livnär sig på

   dels egen tidigare upplagrad rotnäring (Magnesium + Kväve för utvecklingen av det centrala gröna klorofyllet och dess fotosyntesmaskineri) och

   dels inhämtar tillväxtkol (C), tydligen från skålvattnets kompletterande innehåll [CFT] av kolsyra (H2CO3) och bikarbonat (HCO3) — bägge dessa från vattnets normalt naturskogliga innehåll av inlöst koldioxid (CO2, från tidigare levande men nu förmultnade växter i ständigt växa-mulla-kretslopp).

 

 

TILLVÄXTBEVISET:  

— VÄXTER — avklippta levande löv, LTE2 särskilt — FORTSÄTTER VÄXA GENOM VATTENKONTAKT. Inte genom luftkontakt. Utomordentligt klart i LövExperimentet.

— Det grundlägger eller kan förstås grundlägga organismens kemi som baserad på kolets (C) icke-organiskt medverkande vatteninlösning: INNAN tillväxt kan ske måste FÖRST en icke-organisk kemisk förening ske mellan luftens/atmosfärens CO2 och markens/regnvattnets H2O till först primärt H2CO3. Den föreningen bildar sedan tydligen utgångspunkten för den levande organismens egen organiska kemi OCH FÖRST DÅ: rent CO2 växelverkar inte med levande organismer därför att CO2-reaktioner främst är icke-organiska, och då först tillsammans med vatten.

 

 

LE2017Bihang:

BIHANG TILL LÖNNEXPERIMENTET [‡] 2017

Examination 0 |

Examination 1 |

Examination 2 |

Examination 3 |

KLARGÖRANDE PUNKTER FRÅN SENEBIERS EXPERIMENT 1796 omnämnt i Bladexperimentet:

Lönnexperimentet 2017 ger oss en möjlig upplösning med tydliga, väl relaterbara svarsalternativ:

— FRÅGOR hade uppstått på den tidigare uppdagade (odrägliga) listan med frågetecken i anledning av just Senebiers Experiment från 1796.

— Listan nedan reciterar ursprungspunkterna med (markerat) infällda möjliga svar — enligt resultatet från LönnExperimentet som ovan:

 

Se ursprungspunkterna nedan i Senebiers BladExperiment 1796 — vårt motsvarande LönnExperiment Jul2017, rekapitulering — levande löv under vatten:

 

   1.  Bildas syret (O2) på grund av (fotosyntetisk) sönderdelning av (upptaget från) vattnets CO2?

— Ja — på mera intrikat sätt — men inte primärt via fotosyntes: fotosyntesen kan förstås följa av C-upptaget:

Jämför tydligast från fröet: Fotosyntesen utvecklas först/kommer EFTER en primär (mörk) tillväxt: bladen kommer sedan, efter primär tillväxt.

   2.  Bildas syret (O2) på grund av (fotosyntetisk) sönderdelning av (det ordinära blad-) vattnets H2O?

— Nej, inte för markbiologins del tydligen. Men det är centralt i modern akademi att anse det.

   3.  Bildas syret (O2) kanske på grund av VISS NÄRVARO av någon lövets specifika kemi »i viss CO2-förening»?

— Ja. På visst sätt i förening med Ja ovan (klorofyllbildning via C-tillväxt förmedlar O2-emission):

— Lövet tar upp sitt kolvatten CH2O ur kolsyran H2CO3 och kvarlämnar syret O2 som avgår.

   4.  Tar bladet upp CO2 ur det omgivande vattnet direkt ur närkontakten bladyta-vatten? Det förmodas så i MAC.

— Nej, inte DIREKT. RENT luft-CO2 vattenförenas till Kolsyra H2CO3 och/eller (med viss surhetsändring av vattnet) Bikarbonat HCO3. Därifrån kan Lövet ta växkolet som CH2O eller CHO och avge syre O2. I modern akademi är situationen mera komplicerad: Man anser att växtens CH2O-upptag INTE är associerat med ett O2-släpp, utan istället via en process (eng. water oxidation) som per experiment påstår att växten sönderdelar vattnet (2H + O) och på den vägen bildar syret i två steg (O+O). Se MacWaterOxidation-leden.

   5.  Tar bladet upp CO2 ur det ordinära XYLEM-rörsystemet, dess kontakt med det omgivande vattnet, och vilket rörsystem leder CO2:et in till fotosyntescentra där kemireaktioner äger rum och syre frigörs? Naturskogen säger det.

— Ja&Nej som i punkt 4 ovan — (naturskogen säger det också): (mest) NEJ i det avskurna bladets fall under vatten. JA i växtens eget praktiska fall och avskuren stjälk i vatten med lövet i luften ovanför så länge rörtransporten fungerar.

 

 

I följande avsnitt SYREFRÅGAN KRÄVER SVAR (SKS) görs en generalgenomgång av hela ämnets tillgängligt begripliga — relaterbara — (matematiska) fysik för att försöka klura ut vad som — eventuellt — gäller.

   MAUNA LOA BEVISET är, som det tydligen får förstås, redan stadfäst. Det bildar därmed den här enda pålitligt kända preferensramen för möjligt rationella, logiska slutsatser, prövningar, jämförelser och exempel.

   Rubrikblocket nedan i SYREFRÅGAN KRÄVER SVAR innehåller länkar till alla berörda delavsnitt för snabb åtkomst:

 

 

 

 

 

Syrefrågan kräver svar ¦ Examination 0: Ex1 Ex2 Ex3

Växtens Möjliga AnförandeVÄXTEN TALAR MED RUBENGRUPPEN

 

Organiska Kemins Grundsats |    | SummeringOissue

Växtens Möjliga AnförandeVÄXTEN TALAR MED RUBENGRUPPEN

 

Syrefrågan i det här dokumentet Jan2017 är ett förarbete med referenser och citatartiklar till hela syrefrågans — som det ser ut nu Okt2020 — fullständiga totala upplösning, förklaring och beskrivning.

   Det får verkligen rättas om fel — alla idériktningar förklaras i samma enhetliga resultatbild.

   Se utförligt och detaljerat från STAT mot Naturrätt:

   Jordfysiken certifierar/stadfäster kvantitetsbevisen:

— Modern akademisk kosmologisk teori 1800+ går i graven.

 

 

Syrefrågan kräver svar

MAUNA LOA BEVISET FRAMMANAR EN FULLSTÄNDIG REBELLISK HÅLLNING MOT NUVARANDE ETABLERADE UPPFATTNING ATT ”växter producerar syre ur vatten”.

— Vi studerar det.

 

O18: Tunga Syrets Luftandel ¦ O18FAKTA ¦ DolesFörklaring ¦ Tryckfysikens organiska kemi ¦ RUBENS EXPERIMENT 1941 — I  NYTT LJUS ¦ ScenJBH ¦ SyreAssociationen ¦ O18FÖRKLARINGEN ¦

KväveSyreTIDEN ¦ CCS ¦ O18-fakta

DEN (2017) UPPDAGADE fundamentala biotekniska MOTSÄTTNINGEN

MODERN AKADEMI—RELATERAD FYSIK i bevislig försorg av

MAUNA LOA BEVISET

 

 

MaunaLoaBeviset Feb2017

Direkt jämförande referenser är — tydligen — uteslutna:

 

 

Ruben1941:

Se även upplösningen i RUBENS EXPERIMENT 1941 — I  NYTT LJUS

Resultaten från Algexperimentet 1941

Det sägs redan tydligt och klart från experimentgruppen Ruben et al., 1941:

 

HEAVY OXYGEN (O18) AS A TRACER IN THE STUDY OF PHOTOSYNTHESIS

BY SAMUEL RUBEN, MERLE RANDALL, MARTIN KAMEN AND JAMES LOGAN HYDE

CHEMICAL LABORATORY AND RADIATION LABORATORY — UNIVERSITY OF CALIFORNIA

BERKELEY, CALIFORNIA — RECEIVED JANUARY 23, 1941

s878sp2m:

  ... it seems reasonable to conclude that the

oxygen originates solely from the water. While

this conclusion makes it possible to reject many

of the suggestions proposed in the pasts it does

not enable a choice to be made between the several

more recent hypotheses. However it is of

interest to note that van Niel6 has specifically

suggested that the oxygen may arise by a dehydrogenation

of water.”

 

Rubengruppens presentation innehåller (emellertid också) flera oklarheter angående experimentets detaljer som inte (lätt) låter sig förstås enbart via textdokumentet: Ingen BILD ges av anordningens aktuella inneslutningar; Författarna anger bara procentuella värden med mätresultat (kryptiskt) i ”ml”, samt tillförda ämnessammansättningar (”0.825% O18”, KHCO3, ”potassium hydroxide”, ”precipitating calcium carbonate”, ”.. calcium carbonate after filtering, washing and drying at 120°, was calcined at red heat in an evacuated platinum bulb connected to the gas handling system of the mass spectrometer, and the evolved carbon dioxide analyzed for heavy oxygen.”). Det finns ingen specificerad referens i vilka proportioner de olika ämnena inneslöts i vilka volymer. Det gör det i princip omöjligt att studera experimentets detaljer i eftersökning av eventuella uppslag för att — 2017–1941=76 år senare — i varje fall försöka klara ut den moderna akademins motsättningar mot Mauna Loa Beviset:

vatten sönderdelas inte av markbiologins levande växter. Rubengruppen använde alger, ”Young active Chlorella cells were suspended in heavy oxygen water (0.85% O18) containing ordinary potassium bicarbonate and carbonate.”, fetstil och färg min markering.

 

   Mauna Loa Beviset klargör bara markbiologin explicit, samt bevisligt att markbiologi och havsbiologi utgör skilda icke interfererande biodomäner (GRUNDBEVISET): Att havsbiologin skulle fungera annorlunda än markbiologin — som Rubengruppens algexperiment antyder (algerna plockar CO2 direkt från luften, utan mellanliggande icke-kemiorganisk vatteninlösning) — kan explicit INTE avgöras av Mauna Loa Beviset direkt. Ingen sådan koppling är här känd. Så, vi måste eftersöka någon annan, »fristående biomekanism» för att ev. bevisa (en misstänkt) samhörighet.

 

Punkter som ledde till den dramatiska upplösningen [Aug2017]:

   Mauna Loa Beviset [DB1] KRÄVER en fast Jordfysisk CO2-bank från vilken markbiologin har utvecklats,

CO2   C + O2   CO2: Mulla VÄXA Mulla ...

— Den fasta ordningen bekräftas av redan erkända men här sent [2017] uppdagade, observationer [Dole1965¦O18FAKTA]:

— Organismens växter generellt — särskilt havsbiologin — uppvisar en lägre andel tungt syre än luften, den fria öppna atmosfären: Den delen kan förklaras [galant] av Diakvadraten: Jordkroppens primära fysikutveckling, mineralogin i detalj, primäratmosfären med vidare [ScenJBH];

  Mauna Loa Beviset bevisar räkningen MLBbRSyre2000:

— Det nuvarande etablerade vetenskapsetablissemangets helt detaljerat bevisligt befängda, absurda räkneövningar våldför sig detaljerat bevisligt på Mauna Loa Bevisets bevisform: Den är inte är känd, och som tydligen inte heller önskas vara det, eftersom Mauna Loa Bevisets bevisform tydligen helt sänker det nuvarande etablerade vetenskapsetablissemangets föreställningar — explicit — om »elementär organisk kemi».

— Saken preciseras i SummeringOissue:

— Enda grunden för den etablerade uppfattningen att ”växter sönderdelar vatten för syreproduktion” är så uppdagad på följande beklämmande detaljerat bevisliga matematiska fysikaliska grundval:

 

— Etablerad elementär organisk kemi baseras HELT på att våldföra sig på en bevisgrund,

 

 

 

— växter sönderdelar inte vatten, växter tar inte luftkol;

— syret i atmosfären har ingen koppling till växtvärldens syrekretslopp (TrädenÄrVårtSyre);

— markbiologi och havsbiologi baseras på samma principiella växtkemi (UpplösningenMarkHav);

 

Mauna Loa Beviset, man inte ens känner till.

— Det är inget fel på matematiken som sådan, inget fel på kemileden som sådana, märk väl. Problemet är att dessa INTE har representation i Naturboken — bevisligt, i detalj.

 

 

Vi vet (här, heller) inte närmare hur den ”suspended” (sv. upphängda) aktuella växtdelens livsform i det aktuella experimentet förhåller/förhöll sig till växtformens naturliga miljö: inget sådant omnämnande ingår i Rubengruppens presentationsartikel. Men för oss som intresserar oss för naturhamonins bevarande under alla experimentella förhållanden är det avgörande viktigt att få veta det: naturvetenskaplig förklaring. Inte ensidig hävd.

 

 Rubengruppens ”0.85% O-18”-vattendel illustrerat nedan efter normala sötvatteninnehållet per enskild inlöst CO2-molekyl per liter 20°C vatten: 1.424 stycken normala H2O(16)-molekyler per inlöst CO2-molekyl per liter vatten via medeltätheten idealt 1KG/liter.

   Uppgiften om CO2-inlösningsmängden vid 20°C i rent vatten från Lower 1999, ”0.039 mol / litre”: Vi anställer 1 Liter = 1 KG vatten i internationella MKSA-enheter:

x = 0,039 mol/liter: [xMOL/1000u]/[1MOL/U(H2O)u] = [U=16+2=18]x/1000 = 0,702/1000 = 1/1424,5014.

 

 

— Uppgift i Rubengruppens textdokument om vilken den omslutna vattenmängden är omkring algextraktet i uppgiften (Tabell II) ”200 mm.³ algae” redovisas inte. Endast relativa procenttal omnämns.

 

Rubengruppen ger f.ö. en till synes utomordentlig översiktlig introduktion till hela ämnesinnehållet:

 

 

It is generally agreed that the net reaction for

green plant photosynthesis can be represented by

the equation

 

CO2 + H2O + hv  ———Chlorophyll——  O2 +  (1/n)(C · H2O)n (1)

 

and also that very little is known about the actual

mechanism. It would be of considerable interest

to know how and from what substance the oxygen

is produced. Using O18 as a tracer we have found

that the oxygen evolved in photosynthesis comes

from water rather than from the carbon dioxide.

”, Ruben et al., 1941textens färgmarkeringar ingår inte i originalet.

— Notera att ingen distinktion görs mellan markbiologi och havsbiologi av Rubengruppen.

 

Examination 3:

Ex0 Ex1 Ex2

— Utgångspunkten (organiska kemins bas) för organismens kemiled måste otvetydigt vara just vattenlösningen (H2CO3). Inte luft-CO2:et. Organiska kemins grundsats [‡].

— Varfördå?

— Mauna Loa Beviset [GRUNDBEVISET]:

  Blad&Barr tar inte luftkol;

  Växter tar inte luftkol;

  Blad&Barr tar bara [MLBok] sitt växtkol från inlöst vatten som kolsyrakol CH2O eller bikarbonatkol CH1O eller karbonatkol CH0O

från vattnets kolsyra CH2O3 eller bikarbonat CH1O3 eller karbonat CH0O3 med samtidigt frisläppande av syredelen O2

— Mauna Loa Beviset ingår inte i Modern Akademi. Man känner inte ens till Det.

 

 

— Men hela den moderna akademiska vetenskapsvärlden är — tydligen — proppfull med »NobelImmigranter» som hävdar just det: ”träd tar luftkol” (Citatsamlingar i BLBns). Mauna Loa Beviset — ingår inte i modern akademi — klargör att träd inte tar luftkol:

   ORGANISMERNA MÅSTE TVIVELSLÖST BÖRJA PÅ utgå ifrån JUST H2CO3:

   Kemiledet nedan i energinetto

— Mauna Loa Bevisets relaterade växtorganiska kemiled —

 

CO2 + [H2O]  → H2CO2O → [Blad&Barr=]CH2O + O2

——————————————————————— :

Luft till vatten ..................................................    CO2 + [H2O]  → H2CO2O

Kolvatten till syre via Blad&Barr ...................    H2CO2O → [Blad&Barr=]CH2O + O2

 

innefattar uppenbarligen ingen vattensönderdelande transformation.

 

För att få fram en sådan måste modern akademi införa en extra »laboratorievattenmolekyl».

Se WikipediaLeden.

 

 

Den moderna akademiska experimentanordningen (Koroidov 2014) bygger på att utsätta algextrakt för »avvägd apparatstress» (till exempel hf-kvanta av typen eng. X-ray spectroscopy) som klassificeras, räknas, databehandlas och slutpresenteras via statistiska algoritmer som visar hur många »avvägd apparatstress» som behövs för att »få fången att uppföra sig på förväntat sätt».

— Det är inget fel på experimenten.

— Kemileden som ställs fram (Koroidov2014) avspeglar helt säkert korrekt observerade atomära processer. Absolut. Perfekt utfört.

— Problemet är (Experimentella begränsningar) att experimentanordningen INTE avspeglar växtens — markbiologins bevisligt relaterbara — naturliga livsmiljö: Mauna Loa Beviset.

 

 

— Exakt vilken koppling den experimentella resultatredovisningen skulle ha till livsformer som inte är utsatta för »Apparatisk Stress» finns, här veterligt, inte beskrivet eller redovisat i resultatrapporterna.

 

Inte bara KANSKE utan helt säkert en den uteslutande enda primär anledning till DEN hållningen i etablerade kvarter är den här:

 

 

   Man är allmänt (2017) av den uppfattningen att allt nuvarande syre inom JordBiosfären har bildats av just (cyanobakterier) vattensönderdelande fotosyntesmolekylkomplex: »så kom atmosfäriska syret till». Det blir viktigt att framhålla (Great Oxygenation Event).

   Grundförklaringen enligt relaterad fysik (TNED) är en helt annan (Betingelserna för det organiska livets uppkomst enligt TNED) (ScenJBH): vatten, kol, koldioxid (jämför Venus), kväve, väte (Metan CH4, Ammoniak NH3);

— DIREKT I SAMBAND MED HIMLAKROPPARNAS GRUNDÄMNESBILDNINGAR

särskilt för Jordkroppens del  FUSIONSGRÄNSMASSAN framträder de grundläggande kemiska ämnestyper DIAKVADRATEN som är avgörande för livsformernas bildning och tillväxt (aminosyror, proteiner; Millers Experiment).

 

I modern akademi anser man som vid det här laget varje JordInhabitant bör vara förtrogen med via Allmänna Lärosystemet att kolets (och kvävets — och  vattnets) ursprung på Jordkroppen härrör från »gamla stjärnor» — generellt universums utveckling via BigBang med Kants nebularhypotes för Solsystemet. TNED redovisar en helt annan utvecklingsprocess från ett »BigBang». Se särskilt utförligt från K-cellens värmefysik och Jordens 5 Ekvationer.

 

NOTERA för länkarnas del att WEBBLÄSAREN FIREFOX LÄSER INTE NATURVETENSKAPENS TECKENSNITT SYMBOL.

 

Syntesen mera i detalj beskrivs här från ScenJBH.

 

Examination 1:

Ex0 Ex2 Ex3

ARGUMENTET MED SYREBILDNING FÖRE KOLUPPTAG — håller inte i bladexperimentet:

— Mauna Loa Beviset styrker sin ställning, vidare

 

Bladens öppna andningshål (LE2) stomata i vattenbadet (Senebiers experiment från 1796) tar tydligen väldigt gärna in kolvattenmolekyler av typen kolsyra-bikarbonat

 

koldioxid CO2 + vatten H2O → kolsyra H2CO3             → [LÖV=]kolvatten CH2O                    + syre O2

och/eller — Ingen sönderdelning av vatten skerIngen sönderdelning av vatten skerIngen sönderdelning av vatten skerIngen sönderdelning av vatten sker

koldioxid CO2 + vatten H2O → bikarbonat HCO3         → [LÖV=]socker/syrabas CHO           + syre O2

:

 

 

Foto:  9Jul2017 E3 Bild--144

 

ALLA VATTENBADANDE FÖREMÅL UPPVISAR LUFTBUBBLOR PÅ SINA NEDSÄNKTA YTOR bara efter någon timme.

— Det nedsänkta gamla rensade/rengjorda plastpennhöljet visar de minsta bubblorna -- mindre än Ø1mM. Bubblorna på glaskarottens insida under vattnet är något större -- nästa lika stora men märkbart mindre än luftbubblorna på den uppåtvända bladundersidan.

— Luftbubblorna på bladytorna ligger här grovt runt Ø1,5mM, en del större. Skålen placerades nära ett dagfönster.

 

 

   Lönnlövet måste LEVA för att KUNNA dra åt sig 1 RESERVERAD kolassocierad H2O-molelyl på runt 3-4 kolassocierade H2O-molekyler av totalt runt 4000 (MLBok) varav ca 3 är RESERVERADE Mauna Loa Sd-eCO2-associerade som INTE deltar i växternas materialomsättning: Mauna Loa SD-eCO2:et deltar inte i markbiomassans växtkolscykel, GRUNDBEVISET:

   REDAN LEVANDE aktiva växtceller måste finnas för att kunna UTVÄLJA 1 EGAL mCO2-associerad vattenmolekyl av runt 4000 (rumstempererat vatten i grovräkningen — Kallare vatten större CO2-mängd) som växten tar sitt växtkol (C) ifrån i vattenlösningen;

   VÄXTEN IGNORERAR HELT RENA H2O-molekyler: endast kolassocierade — och då endast en del av dessa — tas emot (ROKG).

 

Ur denna grundförutsättning kan vi dra följande direkta slutsats för vidare prövning:

 

Växtkolet först — tillväxtkraften (förmågan att dra in mera växtkol) via materialtillväxt:

— Fotosyntesen i markbiologins hydrodrivande maskineri

anställer från koldioxid CO2 inlöst i vatten H2O som kolsyra H2OCO2 FÖRST ur vattnet ett kolupptag H2OC för tillväxt: H2OCO2 MINUS H2OC = O2:

— som kan förstås MEDFÖRA samtidig syreavdelning O2:

— Processen skulle således kunna förstås ske INTERNT inuti växtcellen: Växten tar upp växtkolet INIFRÅN. Inte »griper tag i kolet utanför och drar in det till sig».

 

 

   Motsvarande för havsbiologin SAKNAR HÄR detaljerad beskrivningsgrund då Mauna Loa Bevisets detaljer explicit bara klargör markbiomassans, Naturskogens, tydligt absoluta Jordbiosfäriska särställning. Om också havsbiologin följer samma grundkemi, kan vi i så fall här bara formulera sådana kopplingar i kraft av Mauna Loa Bevisets konsekvenser.

 

Men kanhända ändå inte:

   OM »C-upptaget sker internt i växten» som en allmän livspremiss, kan en fristående vattensimmande havsalg ses på samma sätt:

— HavsAlgen accepterar bara C-associerade vattenmolekyler.

— Enbart vatten föder ingen växt.

   Då en sådan C-associerad vattenmolekyl påträffas, DRAS den in, innanför cellmembranet AV den cellevande kraftens elektriska kemifabrik DÄR kolet tas upp som ovan UR  H2OCO2 som H2OC OCH syret O2 släpps tillbaka. Principen blir densamma.

   Enbart på den premissen kan — och möjligen får — växtkemin SÅ förstås identiskt lika för såväl markbiologi som havsbiologi.

 

 

Syreemission i samband med växtlivet kan i andra ord INTE förstås avdelas FÖRE kolupptag:

— växternas kolupptag för tillväxt föregår — katalyserar — växtassocierad syreemission.

 

 

De aktuella växtexperiment man sätter fram till ”bevis för att växter sönderdelar vatten”, (WikipediaLeden), Koroidov2014.ekv.: 1.2; 1.6; 1.12; 4.1-3, beskriver INTE den naturordningen.

— För att experimentet ska fungera måste man införa en extra vattenmolekyl. Energiräkningen i netto (WO) visar att den räkningen väl kan anställas av experimentanordningen, säkert, men HELT saknar naturförankring i verkliga livet enligt Mauna Loa bevisets säkra premisser.

 

 

Först Chokladbiten På Bordet. Sedan Festen. WO-leden visar i energinetto inget annat heller:

— Experimentformerna (Koroidov2014) är tydligen »specifik apparatstress». Ingen observerad naturlig livsform, säger Mauna Loa beviset:

Markbiomassa tar inte luftkol (GRUNDBEVISET).

Markbiomassa sönderdelar inte vatten (ROKG) (NATURSKOGEN FRÅN BÖRJAN).

   Det finns ingen möjlighet att missa kärnpunkten.

 

 

 

Bladexperimentet med bladen under vattnet tydliggör att modern akademi brottas med rationellt omöjliga experimentella resultatredovisningar som hävdar och påstår att växter sönderdelar vatten i syre och väte.

De enkla bladexperimenten bara understryker att någon sådan ordning varken kan observeras, härledas eller beskrivas.

Det är inget fel på experimenten. Problemet är att livsformernas natur inte kopplar experimentens resultat.

 

 

växtextrakt påtvingas artificiella stimuli — tills syreavgivning uppvisas

 

 

— Det vore underbart befriande att få läsa en beskrivning  från etablerat håll som klart och tydligt framhåller, relaterar, berättar och förklarar att nej, så är det inte.

— Ingen ännu upphittad.

 

ANGELÄGENHETEN I ETABLERADE LED ATT HITTA EXPERIMENTELLA BEVIS

(Great Oxygenation Event) UNDERSTRYKS

 

— Ursäkta. Varför är man så angelägen från etablerat håll att ”hitta bevis för att växter avdelar syre ur vatten”?

— Därför att etablerad kosmologisk intelligens inte kan få fram någon annan förklaring till vårt nuvarande atmosfäriska syre OCH det som finns i Jordytans bergmineral.

 

 

— Djupgående intressen.

 

Här, som utomordentlig referens i hela ämnet med Mauna Loa Bevisets vinklingar:

Koroidov2014 beskriver detaljerat hur växtextrakt påtvingas artificiella stimuli — tills syreavgivning uppvisas:

— Ingen direkt detaljerad inblick finns (här) i den omfattande flora av referenser som den aktuella PDF-källan anvisar — samtliga till stöd för uppfattningen att »träd tar växtkol ur luften och emitterar syre från sönderdelat vatten».

   Vi är för innehållets begriplighet istället helt hänvisade till den experimentbeskrivning som PDF-källan ger, de eventuella upplysningar som sammanhänger, samt vad övrigt som kan fås fram i gratisversioner @INTERNET.

 

s.iii:

  This finding concludes the

50-years old search for the function of CO2/HCO3− in photosynthetic

water oxidation.”,

 

NOTERA:  Notera termen ”oxidation” i moderna kvarter:

 

  Oxidatio’n   urspr. beteckning för införande av syre i en förening, numera även för överförande av en atom till ett högre atomvärde och borttagande av väte”, BKL VIII 1926sp1501.

 

Ordet, termen eller begreppet OXIDATION har (numera) INTE den ”logiska” betydelse vi (kökspersonal) oftast avser, typ metallers oxidbeläggningar och syreföreningar generellt.

 

Oxidationsnomenklaturen inom etablerad kemi kopplar istället till s.k. oxidations- och reduktionstal.

— Den nomenklaturen beskrivs explicit aldrig i någon notering från etablerat håll i aktuella PhD-avhandlingar:

Det förutsätts underförstått, utan särskild anmärkning. (»Vi gillar ingen större publik»).

 

Termen OXIDATION i citaten ovan/nedan avser ”vattnets sönderdelning (via fotosyntes) som resulterar i syreemission”

»i fotosyntetisk vattensönderdelning». Det är något helt annat än kökets enkla begrepp.

:

Koroidov2014, s47:

  HCO3– is poorly soluble in biological lipid membranes compared to CO2, which can freely diffuse in and out of the cell.”; s37ö: ”The water oxidation reaction in nature is accomplished by the WOC in PS II.”. Fetstilen min markering.

:

Fotosyntesen som Vattensönderdelare redan kontroversiellt ämne från början

En del av Citatdelarna kommer att reciteras och studeras vidare nedan.

:

  The possible roles of Ci in photosynthetic water-splitting have been a controversial issue ever since the first report by Otto Warburg and Günter Krippahl in 1958 on the ‘bicarbonate effects’ on electron flow in PSII. Warburg and Krippahl observed that CO2 is required for oxygen evolution reaction and their view was that HCO3-, not water, is the source of oxygen produced by PSII (Warburg and Krippahl, 1958). This hypothesis has been disproven by time resolved 18O-labelling studies (Hillier et al., 2006; Shevela et al., 2008). This was not easy, because the CA activity of PSII samples leads to a fast equilibration between the 18Oisotope label of water and CO2 (Figure 4.1)”.

 

NOT:    Från början liksom i många andra sammanhang i den moderna akademins historieupprinnelser hade man tydligen även i detta ämne en rationell uppfattning om orsakssammanhangen (Warburg-Krippahl 1958):

 

— Syremolekyler O2 avdelas direkt från växtens upptagna kolvatten eller dess vattenburna kolagenter (bikarbonat, karbonat, vidare nedan);

— Nej. Det är inte naturfallet, säger nu 2017 väl Nobelfestlighetstadfäst etablerad akademi.

 

Kort:   MAUNA LOA BEVISET (UH2017) KLARGÖR BORTOM VARJE TVIVEL ATT MARKBIOLOGI OCH HAVSBIOLOGI ÄR TVÅ SKILDA BIODOMÄNER, ATT MARKBIOMASSA INTE TAR LUFTKOL FÖR TILLVÄXT, ATT DET FINNS EN NATURSKOG SOM DEN MODERN AKADEMIN TYDLIGT OCH BEVISLIGT således sedan runt år 1800 VÅLDFÖR SIG PÅ Globalräkningen OCH VILKEN BEVISFORM INTE INGÅR och/eller inte accepteras I MODERN AKADEMI därför att den räkningen avslutar kapitlet Modern Akademi i mänsklighetens kulturhistoria.

 

Så kan heller ingen som helst detaljerad jämförande analys göras med den moderna akademins rent experimentella hävder så länge modern akademi inte kan dementera, helt avfärda det avgörande Mauna Loa Beviset (vars detaljer i sig som sagt helt förefaller utklassa modern akademisk hävd).

 

Vad än modern akademi må hävda, och så länge ett sådant klargörande inte ligger på bordet eftersom djupa motsägelser har uppdagats, betyder uppenbarligen i sammanhanget att varje hävd som inte bemöterFörklararBegripliggör motsägelserna också saknar naturvetenskaplig förankring.

 

Mauna Loa Beviset säger det rent ut (MLBbR):

Det finns inget ”water oxidation” [‡], ett »vattnets sönderdelning för syreemission» från växternas sida.

   Vi studerar den delen särskilt — vidare — nedan, i detalj:

 

Växter tar syre (O2) direkt från luften endast i dött tillstånd i samband med upptaget växtkol genom naturlig förmultning/förbränning: C+O2 → CO2;

 

Den förmultnade växtens kolvatteninlösning (CO2+H2O→H2CO3) blir nästa växtgenerations växtkol vars kol växten tar upp (CH2O) med samtidig syreavgivning (+O2). Och den kolcykeln är helt sluten, säger Mauna Loa Beviset (UH2017):

— Det finns inget ”träd tar koldioxid ur luften för tillväxt”. Inte en enda atom.

MODERN ETABLERAD AKADEMI 2017:

 

— Växterna tar fram syre till atmosfären genom att sönderdela vatten, säger modern akademi (Syre2000).

Inte en enda atom, säger Mauna Loa Beviset (MLBbR).

   Vi studerar innehållet.

Examination 2:

Ex0 Ex1 Ex3

Illustrationen nedan sammanfattar Mauna Loa Bevisets olika detaljer i bevisningen av den Relaterbara organiska kemins absoluta grundform

 

RELATERAD — Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi — organisk kemi kan förstås börja med kolsyra H2OCO2, inte koldioxid CO2 — därför att växterna kräver vatten H2O OCH kol (från förmultnade växter som förenas med luft, C+O2→CO2): CO2+H2O. Och den föreningen är icke-organisk

 

men som tydligen inte accepteras (Great Oxygenation Event) av modern akademi. Skulle så ske, måste också hela den etablerade kosmologins teorier överges: rubbet.

MLB-OK:

-- Organiska kemins grundsats

 

m¦eCO2-nomenklaturen utförligt med illustration i HelaBion, om ej redan bekant:

Mauna Loa Bevisets grundläggande bevisdetaljer för organisk kemi — experiment LTE123

 

   Vanligt rumstempererat vatten löser in (m för markbiomassassocierat) en (1) mCO2-molekyl per drygt 1.400 vattenmolekyler H2O;

   Mauna Loa Sommartappets (DB1) 6ppmV eCO2 motsvarar grovräknat 3ggr den kolmängden;

   Säsongsvis — eCO2:et växelverkar INTE med eller deltar i växtmaterialomsättningenXylemVattengenomsköljs alltså markbiomassans växtkroppar tillsammans med Mauna Loa SD-eCO2:et av den så totalt drygt 4000 vattenmolekylomgivna ENDA vattenassocierade kolatom SOM faktiskt i medeltal tas upp av växten:

   Bara den enda mCO2 associerade vattenmolekylen av de så totalt genomsnittligt grovräknat drygt 4000 vattenmolekylerna visas intresse för av växten. RESTEN IGNORERAS.

 

Relaterade Organiska Kemins Grundsats: MLBok

»relaterade organiska kolsatsen» ROCS:

Vattenmolekyler som inte bär kol, har ingen växtassociation:

 

 

För att satsen ska vara heltäckande för hela växtlivets fysiska kemi måste KOL-faktorn (+C) innefatta alla övriga mindre förekommande växämnen som XYLEM-vattentransporteras upp till Blad&Barr. Alltså vattenmolekylassocierat Kväve (N). Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg) och alla övriga förekommande rotupptagande Xylemtransporterande ämnen. Eftersom i vilket fall Kolet (C) står för huvuddelen av växtmassan + visst ytterligare mindre frekvent material, har i denna framställning och i förekommande fall ett litet ”+” lagts till före (eller efter) C ”+C” för att markera eller antyda helheten.

 

Förteckningen nedan sammanställd från olika (webb)källor (Aug2017) visar hur i huvudsak HONC-grundämnena intar huvudrollen i växtriket:

Klorofyllämnena:

HONC-ämnena

Klorofyll -- 6 olika typer i WIKIPEDIA Chlorophyll [Aug2017] -- varje värderad under anger antalet ämnesatomer

typ C55H72O5N14Mg

-- atomvikterna förenklat avrundade till heltalsvärden

 

12

1

16

14

24

U atomvikt

atomantal

C

H

O

N

Mg

ämnesatom/Klorofylltyp

Summa

55

72

5

4

1

a

137

55

70

6

4

1

b

136

35

30

5

4

1

c1

75

35

28

5

4

1

c2

73

54

70

6

4

1

d

135

55

70

6

4

1

f

136

C

H

O

N

Mg

ämnesatom/Klorofylltyp

Summa

C

H

O

N

S

Essential Amino Acid

ordningstal:

6

9

2

3

0

Histidine

1

6

13

2

1

0

Isoleucine [+]

2

6

13

2

1

0

Leucine [+]

3

6

14

2

2

0

Lysine

4

5

11

2

1

1

Methionine

5

9

11

2

1

0

Phenylalanine

6

4

9

3

1

0

Threonine

7

11

12

2

2

0

Tryptopan

8

5

11

2

1

0

Valine

9

6

14

2

4

0

Arginine

10

C

H

O

N

S

Essential Amino Acid

ordningstal:

 

f och b i tabellen är samma, men anges i Wkipediaartikeln med olika underförgreningar.

— Andra typiska växtämnesblock -- alla s.k. kolhydrater -- är -- n anger suffix eller multipel --

Bassocker ........    n(CH2O)

Stärkelse ..........    n(C2H10O5) : BKL XI sp207, Bonniers 1927

Lignin ...............    n(C31H134O11) : exempel från Asp, Wikipedia Lignin [Aug2017]: Ligninet stadgar Xylemrörväggarna.

Övriga ämnen, i stort alla upp till Järn Fe ingår i små mängder, olika för olika växter: Fosfor P  t.ex. som H2PO4 eller HPO4, Kalium K, Magnesium Mg som ovan med sin centralatom i Klorofyllmolekylen, Svavel S, Kisel Si (s.k. skavgräs), samt ytterligare mera sällsynta.

   Essential amino acids har lagts till [9Sep2017] från Wikipedia, Essential amino acid, till jämförelse — de aminosyror som människan själv inte kan kroppsproducera, som måste tas från växtriket.

   Arginine-aminosyran — man måste leta i andra källor — är avgörande viktigt för foster-nyfödda; THE BIOLOGICAL PROJECT, The Chemistry of Amino Acids [biology.arizona.edu].

— INFORMATIONEN @INTERNET ÄR BEKLÄMMANDE URUSEL: Varifrån kommer Essential Amino Acids? ”De produceras inte av människor”. Punkt. Slut. Man måste läsa igenom AVHANDLINGAR för att hitta någon REFERENS som antyder ATT en essentiell aminosyra INTE produceras AV LASTBILAR SOM KOMMER FRÅN PLANETEN MARS PÅ FREDAKVÄLL OCH LÄMNAR AV TILL BEHÖVANDE utan från växter-mullorganismer: från celler som kan tillväxa = tillgodogöra sig näring från icke-organiskt material: växter. Ingen ännu upphittad.

   Som sagt: Det är konstigt att det folket alls hittar till parkeringen.

   Det kanske är anledningen till populariteten PekaPlatta.

   Det finns Sep2017 ingen enhetlig referens på webben varifrån essentiella aminosyror kommer, vem eller vad som producerar dem: ingen uppgift utöver ”inte av djur/människor”, om ens det.

 

 

Levande växter kan bara tillgodogöra sig primär livsuppehållande näring från kolvatten — kolsyra H2CO3 med alla dess möjliga kolassocierade vattenagenter HCO3 ¦ CO3 alla dessa här förenklat sammantaget som H¦210¦CO3 — som en primär näringsbas som växten alltid letar efter. Tillsammans med ljusets inverkan (Vårt Solsystem) utförs och verkställs den egna tillväxten på den vattenburna/omslutna transporten av alla övriga växtämnen (C+) enligt (endast i denna framställning, relaterat som ovan) organiska kemins absoluta grundform:

H¦210¦CO3 + ljus → CH¦210¦O + O2 + H¦012¦. Formalian fanns i princip redan känd i samband med Senebiers växtexperiment 1796. Jämför CFT:

— Etablerad litteratur visar också »i stort sett samma elementära ledform» — men med olika tillägg/avvikelser för att framhäva en föreställning att växten sönderdelar vatten för syrebildning (Great Oxygenation Event). Se mera detaljerat i CFT (Centrala Fotometriska Tvisteämnet, sedan 1700-talet).

— Etablerad litteratur framhåller en multipel (ofta 6 Koroidov ekv.1,1, i en del litteratur även 3) av växtdelens CH2O som den avgörande sockerbas C6H12O6 som växten sedan utverkar hela sin vidare byggnad på.

 

 

Vi vet inte närmare*** anledningen varför (ända sedan Senebier 1796) modern akademi inte förstår eller inte vill förstå den (experimentellt) allra enklaste observationen av alla — löv nedsänkta i  vatten, LTE123 :

växtens tillgodogörande av enda tillgängliga tillväxtmaterialet i vattnet — kolsyrans kolagenter — innefattar obönhörligt det tillväxtmaterialets avdelande-avskiljande av nytt friskt syre:

— Jag fattar inte. Säg igen — Please.

:

— Naturskogens koluppbundna (C) växter (C[+]H2O) förmultnar/sönderfaller enligt (C[+]H2O)→(CO2 + [+]H2O);

— [+]-delen markerar här alla de övriga mindre förekommande växtbunda ämnena (kväve, fosfor, magnesium, ..).

— Därmed är Naturskogens kol-syre-cykel sluten, och nya växter kan återbildas från CO2 + [+]H2O → [+]H2CO3

... : Syret (O2) avdelas som blocken nedan beskriver i vattnets tre olika möjliga sammansättningar.

— Men folket i modern akademi tycks inte imponeras av den enkla kemimatematiken.

— Varförintedå? Fråga dom. Men testa den här till att börja med:

— Den är inte förenlig med Immanuel Kants Nebularhypotes — Jordens urhistoria, Solsystemets bildning — som kräver att nuvarande atmosfäriska och Jordytsmineralogiska syre (Great Oxygenation Event) ”måste ha bildats ur vatten (som kommit hit från gamla exploderande stjärnor)” (Vattnets Ursprung i Modern Akademi). Jämför ScenJBH.

 

 

KväveSyreTIDEN ¦ CCS ¦

——————

*** Annan än den osedvanligt universellt korkade attityden att insistera på ”att övervinna sin mänskliga begränsning och bli herre över universum”, Citat: Transire suum pectus mundoque potiri; »övervinn: härska».

— Det är förmodligen anledningen varför Microsoft (Herrefolket) har dragit in datoranvändarrättigheterna för icke PhD-behöriga. Satiriskt eller inte: Situationen är ohållbar.

 

H2CO3 + ljus → CH2O + O2     ; växten attraherar kolsyra, tar upp kolvatten och kvarlämnar rent friskt syre O2: U= 30+32

H1CO3 + ljus → CH1O + O2     ; växten attraherar bikarbonat, tar upp CHO och kvarlämnar rent friskt syre O2: U = 29+32

H0CO3 + ljus → CH0O + O2     ; växten attraherar karbonat, tar upp CO och kvarlämnar rent friskt syre O2: U = 28+32

 

ATOMVIKTERNA — U — FÖRDELAS UNGEFÄR SOM KOL(12) [+ övriga ≈ 6] TILL VATTEN(18).

— Växtförmultningens medelvärde fördelas på kvarvarande fixerat växtkol — virkesmassa — och vatteninnehåll, grovt 50%: växten växer/väger som C(+)H2¦1¦0O.

 

 

Bilden nedan i länk från Lövtoppsexperimentet Juli 2017.

 

 

Foto:  9Jul2017 E3 Bild--144

 

MLBok:

 

— Jämför sammanhanget i Experimentella begränsningar:

— Det finns detaljer i Naturboken som modern akademi (1800+) bestämt sig för att ignorera.

 

 

KväveSyreTIDEN ¦ CCS ¦

Bevisligt i detalj.

 

 

SOM syrebildningen är, visades redan 1796 att vara, kvantitativt proportionell mot vattnets kolinnehåll, växtens levande upptag, åstadkommer Växten heller ingen som helst kvantitativt observerad sönderdelning av vatten för att få fram det tydligt avdelade syret.

 

Man tycker att det skulle kunna gå att avgöra den meningsformen kvantitativt genom noggrann vägning — frånsett naturlig vattenavdunstning ska ingen vattenreduktion kunna observeras. Men inget experiment av den kalibern är här känt: Växten får under inga som helst omständigheter utsättas för naturhämmande ingrepp. Men, vad vi vet, i stort sett samtliga moderna växtexperiment uppvisar just den typen: inneslutna volymer. Jämför Experimentella begränsningar.

 

Det ligger — emellertid — redan naturligt i den observerade sakens natur: proportionaliteten i aktiviteten: det faktum ATT syreavgivningen verkligen ÄR koldioxidrelaterad och inte vattenbaserad, just vad anordningen visar. Det skulle vara det ovedersägliga slutliga rationella beviset.

 

SenebierCitatet:

  Jean Sénébier (1742-1809). Jean Senebier was a Swiss pastor and botanist from Geneva. He established that carbon dioxide (fixed air) was essential to photosynthesis. He showed that plants absorb carbon dioxide and release oxygen (dephlogisticated air) (Govindjee and Krogmann 2005).”,

:

  For his experiments, he used “only healthy plants grown under standard conditions.” He found that illuminated leaves that were submerged in water without dissolved carbon dioxide did not release oxygen, but more oxygen is liberated in water saturated with carbon dioxide than in ordinary water. Further, mere illumination did not produce oxygen even from water saturated with CO2. He confirmed his findings in similar experiments using “shoots in air” but still maintained (erroneously) that “plants obtain CO2 only from that dissolved in water, humid air and droplets of dew on leaves” (Journal of Experimental Botany 1985).”,

CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF PHOTOSYNTHESIS: Jean Senebier

http://www.cropsreview.com/jean-senebier.html

 

— Alla textmarkeringar här extra tillagda för sammanhangens förkortade översikt.

SenebierOrganicMLB:  Citatet

KONSEKVENSERNA  ¦ Konsekvenssatserna

MAUNA LOA BEVISET ÄR — harmonierar tydligen fullständigt med — Jean Senebiers slutsatser [‡] som ovan i citatet. Men Det ingår inte i modern akademi.

Senebiers observation (med dåtidens mera begränsade vokabulär) i motsvarande experiment redan 1796 (årtalet enligt Wikipedia artikel):

 

VÄXTORGANISMENS HUVUDSATS:

— Syrebildningen är proportionell mot vattnets kolinnehåll (H2O + CO2H2OCO2).

 

Det är just Jean Senebiers resultatformulering i klarspråk — från 1796 [SenebierRef]:

   Det är allt vi behöver veta i ämnet:

   Det är — exakt — samma som Mauna Loa Bevisets explicita markbiologiska beviskomplex i elementära termer:

 

CO2    C  +  O2    CO2  växtvärldens helt slutna materialdomän som återanvänds ändlöst

KOLET C tas upp av växterna, Syret O2 avdelas för allmän förmultning-andning för återanvändning i ett ändlöst kretslopp på given fast materialmängd.

— växter tar inte luftkol eah¦CO2 (GRUNDBEVISET):

— växter sönderdelar inte vatten (ROKG; NATURSKOGEN FRÅN BÖRJAN).

— Växter tar sitt växtkol från (ROKG) en ändlöst cirkulerande fast fixerad mängd växtkol (C) och växtförmultnings-andningssyre (O2) som varken kopplar luftens egen separata koldioxidmängd (ca 280 ppmv CO2 år 1800 utan vår tids förorening) eller egen separata syremängd (CFT; Syrefrågan). MAUNA LOA BEVISET. ScenJBH.

— växter tar inte luftkol: växter sönderdelar inte vatten — men de kan tydligen göra det om de påtvingas extra medverkande stress (Se Experimentella begränsningar).

 

— Och — även, det förfärande — exakt den nutida etablerade vetenskapsakademins ståndpunkt PÅ Mauna Loa Bevisets våldförande:

— det direkt antydda ovan i citatet med ”erroneously

 

 

och som klaras ut — galant, som det ser ut — av Mauna Loa Beviset:

— Mauna Loa Beviset bevisar räkningen [‡].

:

I moderna etablerade vetenskapskvarter gjorde man just det avgörande felet från ruta ett (1958-59)

 

Citatet nedan i citerad utsaga från Keeling runt året 1959:

 

Ur Citatblocket från LIVE SCIENCE i WikiMLSeason ¦ Jan2017.

:

Det fungerar inte så. Mauna Loa Sommartappets eCO2 deltar inte i växtvärldens kolomsättning, säger Mauna Loa Beviset (Feb2017) [‡].

 

att dra växlar på Mauna Loa Variationerna som tydligen helt saknar varje form av naturvetenskaplig förankring.

 

— KOLET i Mauna Loa Sommartappets ca 6 ppmv [‡] årligt återkommande SD-mängd 

— här e-märkt som eCO2 för markbiologins del att särskilja från Jean Senebiers observerade och Mauna Loa Bevisets senare tydligt stadfästa slutna mCO2 och vilken avgörande distinktion aldrig eftersöktes i moderna kvarter

har ingen del i trädens tillväxt. Inte en enda atom. Mauna Loa Beviset [‡].

— Men modern akademi inte bara hävdar just det — som ovan från första stund i Mauna Loa Observationernas historia. Utan även försöker »pracka på växterna medverkan» [‡] i den föreställningen genom att anställa FÖR RESULTATRÄKNINGENS VIDKOMMANDE

 

  växter tar inte luftkol: växter sönderdelar inte vatten.

 

uppenbart befängda kvantitetsräkningar (Great Oxygenation Event).

— De geologiska fakta man har är alldeles utomordentliga markörer — MED Jean Senebiers elementära enkla formulering i klartext, samma som Mauna Loa beviset.

WPH2O:

Kolla växtstressen:

— Experimentredovisningarna verkar inte innehålla någon överdriven entusiasm i att redovisa på vilket sätt specerierna matchar friluftslivet: »WakeUpJuice»:

 

 

  Further experiments to prove that the oxygen developed during the photosynthesis of green plants came from water, were performed by Hill in 1937 and 1939. He showed that isolated chloroplasts give off oxygen in the presence of unnatural reducing agents like iron oxalate, ferricyanide or benzoquinone after exposure to light. The Hill reaction[68] is as follows:

 

    2 H2O + 2 A + (light, chloroplasts) → 2 AH2 + O2

 

where A is the electron acceptor. Therefore, in light, the electron acceptor is reduced and oxygen is evolved.”,

@INTERNET, WIKIPEDIA Photosynthesis Jul2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis

 

 

— Testa saltsyra (HCl) först i viss avvägd mängd; Sedan, efter ca 2,54 sekunder salpetersyra; Och sedan, snabbt, natriumpersulfat; Kanske Växten hoppar upp och säger HEJdö också.

— Det är inget fel på experimenten [‡].

— Problemet är att dessa inte kopplar Naturen: Mauna Loa Beviset [‡].

 

 

NetChemMAC:

Se etablissemangets originalled i separat Wikipediacitat

Nettoekvivalenten, modern akademi (Koroidov 2014): syret vi andas avdelas ur vatten av växter:

EXPERIMENTANORDNINGENS RESULTATBILD (X-ray Spectroscopy) ModernACademy:

 

        Oa + Ob = O2:

——————————

               hf       

a[H2O] + b[H2O] + C-OAOB → C-aH2OA + bH2OB

 

Experiment som utestänger Mauna Loa Beviset

— växter tar inte luftkol: växter sönderdelar inte vatten

saknar annan naturförankring än som bevis för onaturliga — påtvingade — organiska beteenden.

   Rätta absolut gärna om fel.

O2 : Växter avdelar syre från gammal förmultnad skog i kretslopp

 

H2O + CO2     ¦ H210CO3 ¦ + ljus →  CH210O  +  : Senebiers LTE123 motsvarande förklarande syrebildning

Suffixen H 210 markerar resp. Kolsyra H2CO3, Bikarbonat HCO3, Karbonat CO3. Se grafen Carbon Dioxide i MLBok.

 

»TjejKriteriet»: --  1 på minst 3285 --  MLBok

Växten accepterar bara kolassocierade vattenmolekyler för tillväxten (ROKG):

Växten tydligen drar åt sig — attraherar vid ca 20°C — en enda växt-kolvattenassocierad molekyl på

(eg. 2,3-3,5ggr)*** 1424 stycken sådana rena icke-kolassocierade vattenmolekyler:

— växten berör tydligen inte rena H2O:

 

 

***Mauna Loa Beviset, Delbevis 1:

Vatten löser bara EN luftburen CO2-molekyl per 1.424,5014 stycken vattenmolekyler.

— Växten LETAR efter BARA EN AV TRE sådana. Inte mera. 1 på runt 4000.

Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi.

— Varför inte då?

— DÄRFÖR att — SOM — Det sänker den inrättningen — helt.

 

— Så, den mera rättvisa BILDEN av (Naturskogen, DB00) bör se ut så:

— växtupptagets enda kolassocierade vattenmolekyl:

 

EN växtupptagande kolvattenmolekyl per 4272 vattenmolekyler.

 

 

  PER LITER SÖTVATTEN vid 20°C tar vattnet upp 1 CO2-molekyl på 1424 vattenmolekyler — vid 0°C 2st.

  Men vattnet som sköljer markbiomassans växter innefattar också Mauna Loa SD-konstantens  eCO2-vatteninlösning som själv aldrig deltar i markbiomassans tillväxtmaterial, Mauna Loa Beviset.

  MINST 2 max3,5 sådana CO2-upptag krävs för att Blad&Barr ska få ta del av EN ENDA C-associerad H2O:

  CO2-vattenupptaget totalt i samband med markbiomassans tillväxt måste alltså Delbevis 1 multipliceras med minst 2, i illustrationen ovan med en faktor 3 som illustrerad grovform för alla fall 0-20°C, för att Blad&Barr i Jordbiosfären ska få tillfället att ta upp EN SIN CO2-associerad vattenmolekyl för tillväxt:

Endast EN av TRE tillgängliga.

  Markbiomassan tar upp endast 1 CO2 per grovt 3·1424 = 4272 H2O.

— 1 Liter/1KG vatten [U-H2O=16+1+1=18] innehåller 1/Uu = 1/[18·1,66033 T27KG] = 3,34605 T25 stycken H2O.

  Uppenbarligen, om inget annat gäller: endast en ytterst sofistikerat DESIGNAD — okuvligt fast bestämd — atomkemi kan åstadkomma den ordningen: utstuderat väl balanserad matematisk fysik (»TjejKriteriet»).

— Vad växten faktisk växer av: C. Inte H2O. En C-association per [minst 2,307ggr] 1424 H2O. Endast Den.

 

Vattenmolekyler som inte bär kol, har ingen växtassociation

(Organiska Kemins Grundsats).

 

Så visar och bevisar (galant) Mauna Loa Beviset hur och varför markbiomassans (Naturskogens) allmänna vattengenomströmningsfysik underhåller JordBiosfärens markbiomassas VäxaMulla-kolcykel i perfekt hydrotrycksfysikalisk balans och harmoni MED ovanstående kemigrunder (SD-konstantens förklaring):

 

 

 

 

FÖRKLARING (Mauna Loa Beviset):  

— Av det totalt säsongsmässiga 4/5 markbiomassrelaterade hydrotrycksbaserade växtsköljvatten som Naturskogen använder under sommarsäsongen

 

(1/5 vintertid) med det icke växtanvändande genomsköljande Mauna Loa Sommartappets SD = ca 6 ppmv eCO2 = 13,2 T12 KGkol = 13,2 GigaTonKol,

 

använder markbiomassans växter bara (max) 1/3 associerat markväxtkol som tidigare inlöst levande nu dött växtkol i mark/regnvattnet via gammal förmultnad naturskog mCO2 (+H2O);

Markbiomassans växter berör 1. inte vattenmolekyler som INTE har kol, och 2. INTE Mauna Loa SD SOM HAR kol (eCO2:et)

— därför att den delen ligger utanför markbiomassans hydrotrycksbaserade balansfysik

och då tydligen som en TryckReglerare som garanterar konstant tillväxtpotential (BTK) inom Markbiomassans JordBiosfär på Jordkroppens givna fysik i Solsystemet:

tas någon del bort, sker motsvarande tillväxt/gödning på annat håll.

   Se särskilt utförligt i SD-konstantens förklaring, om ej redan bekant.

 

AllmännaVäxtIntelligensErkännande:

 

— »Träden slösar med vattnet»:

 

Många (alla) etablerade beskrivningar (webben 2017) brukar »påpeka» att den stora mängden vatten som träd i allmänhet sköljer genom sig är ett »visst ofrånkomligt vattenslöseri» som följd av andningsöppningarna (pl. stomata) i Blad&Barr; För att kunna ta upp CO2 direkt ur luften, säger modern akademi, »måste Blad&Barr TYVÄRR samtidigt släppa ut stora mängder vatten».

 

Verkligen observant naturobservation:

— »Naturen är väsentligen baserad på primitiv intelligens».

— Det är först när VI kommer in i bilden SOM »Det grejar sig»:

 

Vanföreställningen — markbiomassan, Naturskogen — är direkt uppenbar DÄRMED att det (enorma) vattensköljet är tillväxttransporten

 

ytterst raffinerat effektiv

 

som garanterar det ytterst ringa upptaget av associerat växtkol (»TjejKriteriet»)

tillsammans med andra växtämnen från Naturskogens redan preparerade och sammansatta skogsmarksvatten

— som transporteras upp till Blad&Barr av fotosyntesens hydrotrycksdrivande Xylem-Floem-vattendrivande maskineri.

 

Växterna — SOMär avancerade. Inte primitiva.

 

Mauna Loa Sommartappets SD-konstant — vars inlösta eCO2 själv aldrig deltar i tillväxten som ovan — har uppenbarligen bara en rent kemieffekthöjande elektrolytisk funktion att fylla: elektriska ledningsförmågan kemireaktionsförmågan i vattnet inte bara gynnas, utan är tydligen avgörande.

 

 

 

 

 

Organiska Kemins — tillväxtföreningarnas — Bas:

 

Organiska Kemins — tillväxtföreningarnas — Bas:

TILLVÄXTBEVISETLTE123

 

ORGANISKA KEMINS BAS

ALLMÄN GENOMGÅNG

 

  Although some of the steps in photosynthesis are still not completely understood, the overall photosynthetic equation has been known since the 19th century.",

@INTERNET, WIKIPEDIA Photosynthesis Jul2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis

 

 

Naturligt baserade observationer

— kan studeras/ifrågasättas av varje levande sinnesförmögen människa

 

KEMILED SOM BESKRIVER organisk KEMI (MLBok) måste tvunget utgå ifrån kolsyran, H2CO3.

   Inte koldioxiden, CO2. Vi studerar det.

CFT: MLBok

centrala fotometriska tvisteämnet

HISTORISK BAKGRUND

Grovt och kort i Historia 1930-2014:

Ruben 1941 Heavy oxygen (O18) as a tracer in the study of photosynthesis

använde tungt syre (O18) i sina algexperiment (Chlorella) som antydde att organisk syrebildning beror på att växter sönderdelar vatten.

Calvin 1950 Carbon dioxide fixation by green plants använde radioaktivt kol (C14) för att studera och försöka avgöra frågor som ”what sequence of compounds does carbon pass on its way from carbon dioxide to plant materials” och för vars arbeten han förlänades nobelpriset i kemi 1961 (konv. Calvin-cykeln);

  The pathway of CO2 fixation by the algae Chlorella in a fraction of a second in light resulted in a 3 carbon molecule called phosphoglyceric acid (PGA). For that original and ground-breaking work, a Nobel Prize in Chemistry was awarded to Melvin Calvin 1961”, Wikipedia Photosynthesis Jul2017.

— Sedan dess har otaliga uppföljande (liknande) experiment genomförts i den vidare kartläggningen av växtorganismernas sätt.

  I referensen Koroidov 2014 beskrivs och omnämns (utomordentligt) de övergripande resultaten.

 

Sedan 1700-talet:

Organiska växtvärldens centrala fotometriska tvisteämne:

 

CO2 + H2O  —oorganiskt→      H2CO3 + ljus    —organiskt→   CH2O + O2                   —förmultning→  CO2 + H2O: Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi:

H2O + CO2 + H2O       + ljus →           H2CO3 + H2O  —— — —→   CH2O + O2 + H2O        —förmultning→  ?*** modern akademi, se nedan:

H2O +  CO2 + H2O  CO2 + 4e + 4H+ + O2 → »H2CO3 + H2O»→   CH2O + O2 + H2O        ↓↑←modern etablerad vetenskap sedan runt 1960

*** Modern akademisk hävd påstår att syret vi andas kommer från VATTEN som sönderdelas av växter.

— Men kemileden man sätter fram visar — uppenbarligen — inte det i energinetto: Växten påförs en extra vattenmolekyl:

— Leden som modern akademi åberopar visar utbyte O från ett C-OaOb till ett artificiellt (H2-Oa + H2-Ob) med O2=OAOB från (H2-OA + H2-OB).

   Något sönderdelat vattnets återgång i kretsloppet omskrivs heller inte i modern etablerad litteratur i ämnet, här veterligt [WaterSplit]. Se H2Oissue.

   Kol(U=12+övriga växtfixerare+ca6=18)-Vatten(U=18) visar efter växtförmultning markbiomassans fördelning på grovt 50/50, helt enligt Mauna Loa Beviset: Kol+=~Vatten.

   I bägge ledfallen bildas ur — och skrivs, även etablerat — kolsyrans H2CO3 växtdel C-H2-O det avgörande sockret [faktor 6]: 6(C-H2-O) = C6-H12-O6 (Koroidov ekv.1.1).

— Därifrån utvecklas sedan växten, helt som det sägs, på den så utbildade sockerbasens kemi.

MarkBiologins Led:

H2O  + CO2 → H2CO3 : → H + HCO3

 

   Koldioxidgasen CO2 (12+2·16=44) är den tyngsta av luftgaserna och förenar sig i vilket fall alltid med markens/havens vattenyta (konv. Knudsenskiktet), mer (kallare) eller mindre (varmare);

— Vattenföreningen med koldioxid resulterar (främst direkt) i kolsyra H2CO3 som — beroende på vattnets surhetsgrad (pH-värdet: 7 är neutralt; MindreSurtMeraBas; skala 0-14) avdelar en vätejon (H+) från kolsyran som då benämns bikarbonat HCO3. De (främst) bägge komplementära växtagenterna i (söt)vattnet — kolsyran och bikarbonatet — beskrivs (webben) som komplementära summa ett omkring pH=7 med 0,2 kolsyra och 0,8 bikarbonat.

   Havsvatten — saltvatten, eng. brine — är påtagligt elektriskt ledande, medan markvatten (sötvatten) är praktiskt taget elektriskt oledande (en miljon gånger sämre än havsvatten [Wikipedia, Electrolysis of water]).

O2 :

   Den centrala tvistefrågan här gällde syrebildningen [‡]: HUR och VARIFRÅN syret vi och djuren andas avdelas:

 

   MARKBIOLOGIN — SOMenligt Mauna Loa Beviset

 

Syre avges som följd av att växtkol tas upp — inte från luften, utan från kolvattnet PRIMÄRT genom markbiologins hydrofysik,

eller SEKUNDÄRT (Senebiers experiment 1796 [1782 enligt s47 Koroidov2014] — syreemission från löv i vattenbad endast via CO2-berikat vatten) genom direkt kolvattenindränkta löv, helt eller delvis.

 

— Det ytterst enkla, rent tekniskt molekylära svaret på syrefrågan — enligt SOM — framträder ur leden ovan från de bägge möjliga alternativen växtagenter kolsyra och bikarbonat (även karbonat CO, MLBok) enligt SOM:

1: H2CO3         → CH2O + O2

koldioxid CO2 + vatten H2O → kolsyra H2CO3             → [LÖV=]kolvatten CH2O                    + syre O2

och/eller — Ingen sönderdelning av vatten skerIngen sönderdelning av vatten skerIngen sönderdelning av vatten skerIngen sönderdelning av vatten sker

koldioxid CO2 + vatten H2O → bikarbonat HCO3         → [LÖV=]socker/syrabas CHO           + syre O2

2: HCO3         → HCO   + O2

 

Ingen sönderdelning av vatten sker.

Se vidare de etablerade ledens hävder i WaterOXIDATION.

 

MLBns:

 

Mauna Loa Beviset med Naturskogen:

— Utgångspunkten för organismens kemiled måste otvetydigt vara just vattenlösningen (H2CO3). Inte luft-CO2:et.

— Varför då?

— Därför, Naturskogen (DB00), att träd inte tar luftkol för tillväxt.

   Träd tar gammalt förmultnat markkol (mCO2) från tidigare levande naturskog för tillväxt som transporteras av skogsmarksvattnet via rötterna upp till Blad&Barr. Precis exakt så som den intresserade 5-åringen ser det, relaterbart.

 

 

Mauna Loa Beviset (UH2017) uppdagar och bevisar att

den allmänt utbredda moderna akademins naturuppfattning

(T.ex.: 1842+: Matthias Schleiden, ref., PHOTOSYNTHESIS TIMELINES, Thomas Brennan)

som hävdar att

 

träd tar växtkol ur luften

 

 

Citat finns samlade i SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING OCH MILJÖFÖRSTÖRING I SAMMANSTÄLLNING Nov2015,

KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS ARGUMENT,

Carbon dioxide levels drop during the northern hemisphere spring and summer, when plants are taking CO2 out of the atmosphere to grow”,

CLIMATE CENTRAL, Keeling Curve 1May2013,

new plant growth takes carbon dioxide out of the atmosphere through photosynthesis”, @INTERNET, Wikipedia Keeling curve (23Jan2017),

”.. the enzyme RuBisCO captures CO2 from the atmosphere”, @INTERNET, Wikipedia Photosynthesis Jul2017,

  Plants cannot perform photosynthesis without CO2. CO2 is fixed by Rubisco”, Koroidov 2014 p16

 

och

 

syret vi andas kommer från växternas sönderdelning av vatten

 

”I en separat ljuskrävande reaktion oxideras vatten till syrgas (O2)”, FOCUS MATERIEN 1975 Fotosyntes s396 ,

”In the first step, water is dissociated into .. free oxygen.”, @INTERNET Wikipedia Carbon fixation [Jul2017] WOP,

”In order to split water .. leads to formation of one oxygen molecule.”, Koroidov 2014 s4n,

PSII is the only natural pigment-protein complex known to oxidize water and release molecular oxygen.”,  Koroidov 2014 s7,

 

 

är starkt korrumperad och ohjälpligt oförenlig med naturbeskrivningen.

— Se de olika länkande bevisen vidare i sammanställningen SOM, om ej redan bekant.

 

Wikipedia-OP:

KEMILEDEN I SYNTES

— citatet nedan som sammanfattar den moderna akademins uppfattning att ”träd tar växtkol ur luften” (nedre) och ”syret vi andas kommer från växternas sönderdelning av vatten” (övre)

— återfinns bland annat @INTERNET i Wikipedia på artikeln Carbon fixation (Jul2017):

 

  Oxygenic photosynthesis

 

In photosynthesis, energy from sunlight drives the carbon fixation pathway. Oxygenic photosynthesis is used by the primary producers—plants, algae, and cyanobacteria. They contain the pigment chlorophyll, and use the Calvin cycle to fix carbon autotrophically. The process works like this:

 

2H2O                             → 4e + 4H+ + O2

CO2 + 4e + 4H+           → CH2O + H2O

”,

:

  In the first step, water is dissociated into electrons, protons, and free oxygen. This allows the use of water, one of the most abundant substances on Earth, as an electron donor—as a source of reducing power. The release of free oxygen is a side-effect of enormous consequence .. ”,

:

  In the second step, called the Calvin cycle, the actual fixation of carbon dioxide is carried out. This process consumes ATP and NADPH. The Calvin cycle in plants accounts for the preponderance of carbon fixation on land. In algae and cyanobacteria, it accounts for the preponderance of carbon fixation in the oceans. The Calvin cycle converts carbon dioxide into sugar, ..”, eng. preponderance, sv. övervikt; eng. autotrophic, sv. autotropk, självfödande: gen.: organismer som utvecklas på icke-organiskt material,

 fetstil och färg inte originalets.

@INTERNET Wikipedia Carbon fixation [Jul2017]

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_fixation

 

 

Se vidare i MacWaterOxidation — hur leden relateras enligt Mauna Loa Bevisets anvisningar.

Se även vidare i REFERENSUTDRAG där experimentanordningen beskrivs mera utförligt.

 

 

 

 

 

WO—MacWaterOxidation — Referensavsnitt  

WO--MacWaterOxidation:

TYDLIGT HAVSBIOLOGISKA GRUNDER, men det klargörs aldrig:

 

Hur och varför (SOM) den moderna akademins WATER OXIDATION kemiska led inte naturkommunicerar

 

Wikipedialeden — se även Koroidov2014:

 

2H2O                             → 4e + 4H+ + O2

CO2 + 4e + 4H+           CH2O + H2O

 

använder tydligen INTE den annars ofta konventionellt utskrivna kemiformen med EN molekylform PER enligt

 

CO2 + H2O ...

 

utan istället en MIX med en koldioxid och två vattenmolekyler, andra Wikiledet ovan helt utskrivet:

 

CO2 + [2(H2O) → 4e + 4H+ + O2]      CH2O + H2O + O2

:

Wikipedialedet påstår tydligen i energikemiskt netto, att koldioxidens CO2 syremolekyl O2 delas upp på/bildar DELS en kolvattenmolekyl CH2O och DELS en ordinär kemiskt ren vattenmolekyl H2O — kemiskt blixtsnabbt föranlett av att två kemiskt rena (algexperiment/havsyta- [Ruben1941; Calvin 1950]) vattenmolekyler 2(H2O) splittas upp på fyra exciterade Väteatomer (4e + 4H+) och en helt frikopplad syremolekyl O2, som är den centrala påstådda (havs-)syreemissionens aktuella luftagent.

   Det var något nytt.

 

Vilken är utgångspunkten för koldioxiden CO2?

   Mauna Loa Beviset har redan fastställt det: Blad&Barr tar inte växtkol ur luften.

   Luftburet CO2 finns inte, vad vi vet, i vatten.

   Växtvärldens kolfixering bygger, vad vi vet, i samtliga fall på att luftburet koldioxid CO2 alltid utan undantag FÖRST finns vattenlöst (främst) i form av H2CO3 och HCO3: kolsyra och bikarbonat.

— OM en kemisk förening ska skrivas vattenvägen kan den DÄRIFRÅN omöjligen börja på ett luftburet CO2;

   Vattenlösningens separata icke organiska CO2-kemi har — tydligen felaktigt i Wikipedialedet ovan — inkorporerats med organismen. Men organismer har inget med CO2 + H2O H2CO3 att göra. Den delen ombesörjs — tydligen — helt av vattnet/atmosfären ovanför.

   I vilket fall behövs klargöranden.

 

Betrakta slutdelens mittdel: vattenmolekylen H2O.

— Den vattenmolekylen är uppenbarligen INTE sönderdelad:

ingen nettoenergi finns uttagen för någon tillståndsändring för den delen.

 

   Tillståndsändringen rent energitekniskt i WikipediaLeden ovan [‡] innefattar med andra ord tydligen bara just EN av vattenmolekylerna, tillsammans med CO2-komponenten — Och den molekylföreningen står vattnet och koldioxiden själva för utan inblandning av organismer.

— Det bara understryker »felformuleringen» att ”vattnet sönderdelas”.

— I experimentet (Koroidov2014) sker det så, helt säkert.

— I växtens naturliga miljö, helt säkert INTE — helt säkert enligt Mauna Loa Beviset:

   Markbiomassa tar inte luftkol (GRUNDBEVISET).

   Markbiomassa sönderdelar inte vatten (ROKG) (NATURSKOGEN FRÅN BÖRJAN).

 

 

Den redan utbildade markbiomassbaserade hydrotrycksbalansen med Mauna Loa Sommartappets ständigt Xylem-cirkulerande vatteninlösta icke växtkolsasassocierade eCO2 GARANTERAR att Blad&Barr I NATURSKOGEN inte tar en enda luftmolekyl CO2 utanför Blad&Barr för tillväxt, s.k. kolfixering,, utan alltid undantagslöst tar växtkolet ur skogsmarksvattnets mCO2-preparerade näringsbaser från gammal förmultnad naturskog. Mauna Loa Beviset.

 

Se även i SD-hydratiseringen och m¦eCO2 — Bevisbarheten att syret O2 avdelas ur levande växters kolupptag från döda växter via vattentransport — inte växtsönderdelas från vatten.

 

 

 

 

 

Referensutdrag: EXPERIMENTANORDNINGARNA BAKOM DEN MODERNA AKADEMINS UPPNÅDDA RESULTAT

Referensutdrag:

 

Utdragen nedan (2014) från Koroidovs framställning belyser PRESENTATIONSSÄTTET där experimentanordningens UTOMORDENTLIGT OMFATTANDE många olika komplicerade detaljer beskrivs — och växtextraktets utomordentliga LILLA representation framgår tydligt — så långt ifrån växtens naturliga miljö man förmodligen, alls, kan komma:

 

s29:

  2.3. H218O – labeling

H218O labeled water was used to understand possible pathways of

reactions that lead to the evolution of the isotopologues of O2 (16O2,

16O18O, 18O2) and CO2 (12C16O2, 12C16O18O, 12C18O2). The addition of H218O

into the sample was done for MIMS measurements only.”,

s31:

  2.5. Clark electrode measurements of oxygen evolution

In order to measure the oxygen evolving activity of either PS II

samples or artificial compounds a Clack-type electrode (Qubit Systems

and Rank Brothers Ltd.) was used (Clark et al., 1953). For this PSII

samples were illuminated with saturating continues white light of a slide

projector. The samples were measured at a concentration of 10-20 μg Chl

ml-1 in a reaction chamber filled with designated buffers (final volume of

1 ml). The measurements were performed in the presence of 250 μM

PPBQ (phenyl-p-benzoquinone) or 250 μM DCBQ (2.6-Dichloro-1.4-

benzoqiuinone) and 5 mM FeCy (K3[Fe(CN)6]) as artificial electron

acceptors. For measuring the oxygen evolution rate of artificial

compounds the reaction was started by the addition of oxidizing agents

such as CeIV ([(NH4)2[CeIV(NO3)6]]) or [RuIII(bipy)3]3+.”,

NOT:  ”Water splitting in artificial photosynthetic systems” beskrivs särskilt från sidan 52 — det är i stycket ovan inte (riktigt) klart vad författaren avser (här) med ”artificial”.

s32:

  2.6. X-ray spectroscopy

X-ray measurements at Stanford Linear Accelerator Center (SALC)

NOT:  Felstavningar finns på flera ställen i framställningen, här skulle rätt sätt vara SLAC som nedan.

were conducted together with the members of YACHANDRA/YANO LAB

(Lawrence National Lab, Berkeley, California, USA).

All conditions and parameters regarding illumination setup (such

as light intensity, frequency, sample flow, S states population and so on)

which were obtained by author and Johannes Messinger were applied at

SLAC for the X-ray experiments (Figure 2.3.).”,

NOT: Notera den utomordentligt sammansatta experimentella anordningens förutsättningar:

:

  2.7. Illumination setup

The samples employed were PSII core complexes that were

isolated from Thermosynechococcus elongatus (T. elongatus) as

described elsewhere (Kern et al., 2005). The rates of O2 evolution for

PSII cores typically were ~ 3500 μmol (O2)·mg (Chl)-1·h-1, and the

number of Chl’s per reaction center was 29-34.

PSII crystals (2-25 μm) or PSII cores at Chl concentrations of 6-10

mg/ml were diluted with H218O (97.6 %) which contained 1.2 M sucrose

or 27 % (w/v) glycerol and 5 mM CaCl2 to give a final 18O-enrichment of

about 12-48 % and final salt concentration 5 mM CaCl2, 50 mM MES, 1.2

M Sucrose or 27 % glycerol. No electron acceptors were added. Samples

were kept in darkness or very dim green light during all steps, except

when illuminated with the laser. The 18O enriched samples were

illuminated by a home build illumination setup (Figure 2.4.)”,

s33:

  The setup is designed for the illumination of samples that flow

inside of a silica capillary (inner diameter (ID) of 50-100 μm and outer

diameter (OD) of 150 or 360 μm). For illumination ns-laser light pulses

traveling through up to four optical fibers (400 μm core diameter) that

were directly attached to the de-coated region of the capillary. The fiber

tips were connected to the capillary in holder base (Figure 2.5.)”,

s37:

  3. Femto-second serial X-ray

crystallography and spectroscopy:

new tools for studying the Mn4CaO5

cluster in different oxidation states.

The water oxidation reaction in nature is accomplished by the

WOC in PS II. This multi-subunit membrane protein found in green

plants, algae, and cyanobacteria, uses light to catalyze the oxidation of

water to oxygen. The WOC of PS II contains a heteronuclear Mn4CaO5

cluster that couples the four-electron oxidation of water with the oneelectron

photochemistry at the PS II reaction center, by acting as the

locus of charge accumulation. Energy derived from the absorption of

successive photons drives the WOC through the Kok cycle (Kok et al.,

1970), a series of five intermediate Si-states, where i represents the

number of oxidizing equivalents stored in the WOC. After the S4 state is

reached, a spontaneous reaction occurs that releases O2 and returns to

the WOC into the S0 state (Renger, 2011) (Figure 3.1.).”.

NOT:  Jämför mera korrekt beskrivningssätt:

A. »Inferred from (these) experiments, the water ..»;

B. »The inferred experimental correspondences suggest that  this multi ...»;

— Skilj på Liv och Apparat.

s39:

  The first X-ray Free-Electron Laser (XFEL) was realized at the

Linac Coherent Light Source (LCLS) near Stanford, USA. The intense

and ultra-short X-ray pulses (<70 fs) allow to collect diffraction data

before the start of radiation damage (Neutze et al., 2000; Caleman et al.,

2010). By combining serial X-ray crystallography with X-ray emission

spectroscopy it was recently shown that the ‘probe-before destroy’

approach also works for the highly radiation sensitive Mn4CaO5 cluster in

PS II (Alonso-Mori et al., 2012; Kern et al., 2012).”

 

 

Följande förefaller — källan har ingen direkt klargörande formulering — vara centralformen i hela beskrivningen:

   Man använder — uteslutande utan undantag — olika växtextrakt som prepareras med olika spårämnen. Växtpreparaten utsätts sedan för elektriska strömexperiment eller motsvarande hf-kvantapulser — ljusflashar — för att få fram mätbara responser hos växtextraktet. Mätdata samlas sedan datatekniskt via olika instrument (röntgenspektroskopi, speciella isotop-masspektrografiska instrument) med tillhörande algoritmer (mätutrustning som styrs via datainsamlingsprogram) och slutbehandlas statistiskt och presenteras i olika tabeller och diagram.

 

Växtdelar utsätts för fysikövningar som garanterat inte ingår i växternas biokemi: man studerar molekylextraktets respons på artificiella stimuli, och gör sedan troligt efter behandling i olika (slutna, särskilt betalbaserade) akademiskt erkända sammanslutningar vilken tolkning som ska anses bäst lämpad, samt uppföljande liknande bekräftande.

 

 

INGREPPEN BORTSES IFRÅN.

— Jämför LTE123: livsformen studeras.

 

Utdragen ovan är hämtade från Koroidov2014, en (utomordentligt sammanfattande) PDF-form som beskriver i stort sett hela ämneskomplexet [TVISTEÄMNET] — inkluderat viss experimentbeskrivning med en del apparaturers funktion och förklaring.

 

 

Det är inget fel på experimenten eller deras resultatbilder. Det är bara det att levande organismer inte, vad vi vet, uppvisar den typen: att utnyttjas för fysiklabb som ligger utanför den egna verksamheten ingår inte i den organiska kemins levande värld. Resultatbilden/Experimentformen/Kemileden är icke-organisk — tills antydningar om annat kan relateras.

   Vi VET nu redan, eller tror oss veta i anledning av förekomsterna, vad alla de olika ovan antydda etablerade experimenten går ut på: att hitta »otvetydiga bevis» för att träd tar luftkol och sönderdelar vatten. Experimenten har här veterligt ingen annan drivkraft: uppgiften är att konservera/understryka den moderna akademins egen ställning över naturen. Jämför särskilt ENTROPIBEGREPPET i etablerade led: kaos, oordning, meningslöshet.

   Världen vi lever i 2017 under ledning av modern akademi och dess föreställningar är tydligt på väg in i en allmän återvändsgränd som bara påtvingar Jordbiosfären en allt växande grad av bevisbar ohälsa. Experimenten i fråga är uppenbarligen inte direkt ägnade att bidra med någon minskning i den verksamheten. Och tydligen heller ingen upplysning.

 

 

Koroidov2014:

Water splitting in natural and artificial photosynthetic systems,

Sergey Koroidov (UMEÅ UNIVERSITET 2014):

 

 

Sambandsleden ovan från Koroidovs framställning är här samlade i kopierad form för referens, vidare analys och översikt.

Wikipedialedens övre delled [2H2O→4e+4H++O2] ansluter direkt till Koroidovs ekv. 1.12 samt 1.2, 1.3, 1.6;

— Wikipedialedens undre delled ingår delvis med mera termrik tappning i Koriodovs ekv. 1.7.

 

OKB, OKG, tvisteämnet.

 

GRUNDorganiskaKEMILEDET — motsv. »icke-organiskt hybridiserat» i Koriodovs ekv.1.1 (äv. ekv. 4.2)

ANVÄNDS OCKSÅ AV MODERN AKADEMI — se även i MacWaterOxidation

 

 

CO2 + H2O          H2CO3 + ljus      CH2O + O2

ofta i formen av glukosprodukten, ledet ovan gånger 6 nedan

6CO2 + 6H2O     »ljus»      C6H12O6 + 6O2 

   Eller via en faktor 3 som också en del etablerade källor skriver glukosledet [Wikipedia, Photosynthesis: Calvin cycle]:

   C3-H6-O3.

   Kemileden i energinetto är samma.

 

 

Ingen organiskt baserad syreavgivande vattensönderdelningskemi kan relateras i organismens levande kemiled, säger Mauna Loa Beviset. Men etablerad vetenskap kräver en sådan fysik.

 

Vattnets sönderdelning, Koroidov 2014 s4n:

  PS II (Wydrzynski and Satoh, 2005; Govindjee et al., 2010) uses

light in order to perform two chemical reaction: water oxidation and the

reduction of plastoquinone (Messinger and Renger, 2008; Renger and

Renger, 2008). In order to split water, four photochemical reactions are

needed to take out four electrons and four protons from two water

molecules.”,

:

  This leads to formation of one oxygen molecule.”,

:

  This leads to formation of one oxygen molecule. Protons form [from]

water are released into the lumen (donor side of PSII) and electrons are

moved to the plastoquinone (QB) binding site. Fully reduced QB2- picks

up two protons from the stroma (acceptor side of PSII) side of the

medium, yielding plastohydroquinone (PQH2) (Figure 1.2). PQH2 then

leaves the PSII complex, and diffuses in the membrane to the Cyt b6f

complex. The empty QB-pocket is filled by another plastoquinone (PQ)

molecule from the PQ pool (for detail information look 1.2.2.).

 

”,

Vattnets sönderdelning PSII, Koroidov 2014 s7:

  PSII is the only natural pigment-protein complex known to oxidize

water and release molecular oxygen.”,

:

...

— Men var kommer växtens upptag av KOLET in i bilden? Framställningen ovan (källan beskriver fotosyntesens elektronvandring genom växtmolekylerna) verkar inte beröra den delen, alls: själva det avgörande kolupptaget.

 

within” — inuti — underförstår en föregående process som »tatt dit CO2:et».

— Vilken process då?

 

”..  while reaction 4.2. helps trap carbon dioxide within the cell.”, s47:

DET ÄR eller förefaller vara SÅ VIRRIGT DET ALLS KAN BLI. Varifrån menar författaren Koroidov att växten får den fixerande förmågan?

Ledet

 

 

ÄR markbiologins led, med första delen ICKE-ORGANISK REN VATTENKEMI.

Andra delen beskriver något ofullbordat organisk enligt markbiomassans grundled i fortsättning enligt

 

HCO3organisk kemi→ HCO + O2

växten tar upp HCO och frigör O2

 

Men den ledformen erkänns eller relateras tydligen inte inom modern akademi.

— Avhandlingen berör (veterligt, genomläst flera gånger) ingenting om MOTSVARANDE VATTNETS ÅTERVINNING I DET BIOLOGISKA KRETSLOPPET.

— Är inte det »Väldigt Underligt»?

 

Nej.

— »Det ska inte finnas nån jävla återvinningsharmoni här heller, inte».

— Därför att enligt etablerad vetenskap har allt nuvarande syre bildats av växterna genom vattensönderdelning (H2Oissue; Syre2000):

Det ska inte heller finnas någon sådan återvinningsfysik, enligt modernt etablerad vetenskap.

 

Koroidov 2014 siii:

  The lightinduced oxidation of water to molecular oxygen (O2), catalyzed by the

Mn4CaO5 cluster associated with the photosystem II (PS II) complex, is

thus one of the most important and wide spread chemical processes

occurring in the biosphere. Understanding the mechanism of wateroxidation

by the Mn4CaO5 cluster is one of today’s great challenges in

science.”

:

s47:

  The role of CO2 or HCO3- in photosynthesis was discovered by

Senebier who found in 1782 that the production of oxygen by plants

depends on the presence of “fixed air” (CO2) (Bay, 1931). Today it is

obvious that plants cannot perform the process of photosynthesis

without CO2. CO2 is fixed by Rubisco and two photosystems facilitate to

drive CO2 fixation by light reactions.”.

 

fixed by Rubisco”.

— Dyr utrustning. Centralintelligensen befinner sig inte i Växten, utan i Nobelkommittén. Självklart.

 

m¦eCO2: me-nomenklaturen beskrivs utförligt i HelaBion, se även mera kortfattat i MLBok

 

Mauna Loa Beviset: Bevisbarheten att syret O2 avdelas ur levande växters kolupptag från döda växter via vattentransport — inte växtsönderdelas från vatten:

 

I termer av Mauna Loa Beviset — det ingår inte i modern akademi, distinktionerna mCO2, markbiomassans slutna kol-syreanvändning, och eCO2, Mauna Loa Sommartappets koldioxid som INTE deltar i markbiomassans kolcykel men ingår och deltar i Xylem-sköljvattnet, har ingen modern akademisk motsvarighet, men är enda tillgängliga referensbasen för argument:

 

FÖRHÅLLANDET eCO2/mCO2 för markbiologin (DB1) är runt min2/max3,5:

eCO2:et deltar inte i växningen. Men dess inlösta vattenhydratisering (H2CO3→HCO3+1H→CO3+2H) bidrar med — lånar tillfälligt ut — extra fria elektroner inom trädvolymens flöden, eller kan förstås göra det.

   Balansräkningen säger det.

Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi.

— Så:

Elektronmobiliteten

i växtvattensköljningen från Mauna Loa Sommartappet konstanta SD-eCO2 ca 6ppmv

gör det inte heller.

 

Det är här inte närmare känt med vilka ord man bör adressera vad till hur:

— Tydligt är det att Mauna Loa Beviset (SOM) har uppdagat ett förfärligt uppenbart rövarhål i modern akademi:

   SPONTANT REFLEKTERAD RUBRIK:

— »Växter utnyttjas för att hävda en elitistisk akademi av BEVISLIGT rent förbannat mentalt driftstekniskt bedrägeri»:

 

— »Vattensönderdelningens avgörande elektrifiering» är INTE växtorganisk utan vattenkemisk.

— Experimentatorerna är inte uppmärksamma på NATURORDNINGEN.

 

Som sagt var. Rätta gärna om fel. Insteg har eftersökts, men ännu inte påträffats.

 

Vidare nedan från MLBpre.

Så: Vad redan känt är:

NETTOBALANSEN GENOM MAUNA LOA BEVISET

som modern akademi inte känner till

ÄR ATT SYREDEL O2 OCH KOLDEL C SAMMANFÖRS C+O2→CO2

OCH ÅTER DELAS UPP FÖR VÄXTFIXERING

via markbiomassans Naturskogsvatten CO2+H2O→H2CO3

SOM  KOLSYRA-BIKARBONAT-KARBONAT

I EN ÄNDLÖS Jordbiosfäriskt sluten begränsad ÅTERVINNINGSCYKEL Kol-Syre

MED PERFEKT KVANTITATIV BALANSRÄKNING VäxaMulla CO2:

 

— I den balansräkningen existerar — tydligen, så — inget utrymme för någonting sådant som en »syreproduktion genom vattensönderdelning».

Syreproduktionen är redan förklarad med markens = växtlighetens separationskraft på CO2 (SOM).

 

Markbiologins kolcykel BYGGER tydligen, så — Mauna Loa Beviset — på att syre frigörs ur Naturskogsmarkens gamla sammansatta förmultnings CO2. Inte luftens.

 

SYRET VI ANDAS har från början tydligen utvecklats FRÅN en fix CO2-bank TILL en exakt balanserad separations-återvinningscykel genom molekylernas Naturligt Inneboende föreningssträvan i vatten, Millers Experiment, som bevarar ursprunget kvantitativt/kvalitativt och som modern akademi inte ser:

Vatten sönderdelas aldrig av växter — i deras naturliga miljö.

Syre i markbiologin frigörs av växter, från växter. Inte av växter ur vatten.

   KillMe.

— Så:  SYRET I LUFTEN

 

som djur och människor använder i markbiomassans kol-syre-kretslopp

 

HAR INTE KOMMIT FRÅN och fortsätter inte komma från VATTNET, UTAN FRÅN

 

återanvändningen av

 

VÄXTER I VATTEN SOM FORMATS AV MOLEKYLERNAS NATURLIGT INNEBOENDE STRÄVAN ATT FÖRENAS I VATTEN (Millers Experiment) från en urprimär CO2-bank (+Väte-Vatten-Kväve-Kol..) som bevaras fast och konstant inom Jordbiosfären:

— VÄXTERNA i vattnet SEPARERADE från urhistorien tydligen CO2 i C och O2 — med ändlös återvinning så länge Solen lyser. Växter använder vatten, inte sönderdelar det.

   Men den meningen har ingen modern akademisk representation.

   Se även i MacWaterOxidation.

 

MLBpre:

SAMMANSTÄLLNING 19Jul2017 --  MAUNA LOA BEVISETS ORGANISKA KEMI KONTRA MODERN AKADEMI

Jordbiosfären från början enligt Mauna Loa Beviset MLB med GRUNDÄMNESBILDNINGEN ENLIGT TNED

-- atmosfärisk CO2-lösning i Jordbiosfäriskt ytvatten bygger organismen som separerar CO2 i C + O2:

— Dessa återförenas sedan då växten dör/förmultnar — och återanvänds för nya växter -- ändlöst, så länge Solsystemet fungerar:

 

pre

MLB

CO2

organisktLiv

C

+

O2

förmultning

CO2

bas

MLB

——

H2O

+

CO2

organisktLiv

CH2O

+

O2

förmultning

CO2

+

H2O

com

MLB

SD

+

H2O

+

CO2

organisktLiv

CH2O

+

O2

+

SD

förmultning

CO2

+

H2O

+

SD

mod

MAC

H2O

+

H2O

+

CO2

organisktLiv

CH2O

+

O2

+

H2O

???

 

pre, förhistoriskt primärt: organiska livets primära [hydro-]fysiska bas

bas, basic organic chemistry

com, mera fullständigt -- utan vidare -- med Mauna Loa Sommartappets SD-konstant i fallet markbiologi

mod, den moderna akademins etablerade organiska kemiled i syntes

SD, Mauna Loa Sommartappets konstanta eCO2 ca 6ppmv

MLB, Mauna Loa Bevisets detaljer

MAC, Modern Akademi -- MLB med SD-konstanten ingår inte:

— I modern akademi anser man att syrebildningen O2 härrör från en vattensönderdelning.

— MAC-ledets kemiform kallas stundtals -- delvis -- CALVIN-CYKELN.

   NETTOFORMEN FÖREFALLER DENSAMMA I VILKET FALL MAC/MLB. Men »inre konversationer» fördunklar och förmörkar begripligheten.

 

 

I modern akademi finns helt andra urtida förutsättningar i själva grundämnesanalysen än den som sammanhänger med Mauna Loa Bevisetvia relaterad fysik enligt TNED-Diakvadraten, grundämnesbildningen särskilt för alla himlakroppar.

— Så, någon regelrätt jämförelse kan inte göras.

   Det vi kan göra (här) blir enbart en övergripande utvärdering vilken av de bägge universalteorierna som förklarar den andra — som mera primitiv resp. förmögen att relatera och förklara speciellt motpartens sakinnehåll, attityd och hållning — rent globalt (SFN) generellt.

 

HydratiseringsProportionerna: -- m¦eCO2

Hydratiseringen med SD ...

 

 växter sönderdelar inte vatten.

 

Kontext: Varifrån ska sådana exciterade väteatomer komma experimentellt om inte från ett motsvarande artificiellt teoretiskt/experimentellt påtvingat molekylupplösande hf-kvanta?

 

Experimentatorerna är inte uppmärksamma på Naturordningen. Vi studerar det.

MARKBIOLOGIN Mauna Loa Beviset:  

— Av det vatten som genomsköljer markbiomassans växter (4/5 sommar, 1/5 vinter) är bara en del

— grovt och förenklat 1/3 (ref. DB1)

— det naturskogsmark-CO2-inlösta växtvatten vars cirkulerande växtkol försörjer markbiomassans årliga tillväxt.

— Resten är sköljvatten som innefattar Mauna Loa Sommartappets SD-konstant (ref. DB2):

— Den delen deltar inte i markbiomassans kolcykel — men väl i sköljvattnet: inget tillväxtmaterial tas därifrån.

   Figuren nedan (MLBok) illustrerar en del av detaljerna.

 

 

Omsättningen i markbiomassans vattensköljningsräkning enligt Mauna Loa Bevisets detaljer [UH2017].

— Växterna har ingen annan kolnäringsbas än den som är associerad med vattnets ringa kolinlösning: tryckfysik.

— Mauna Loa beviset ger hela det komplexet i utomordentligt förklarande helhet.

Förutsättningar

MASSTALEN atomvikterna FÖRHÅLLER SIG SOM TILLVÄXTMASSANS KOMPONENTER:

— Kolets atomvikt (U=12) tillsammans med naturskogens rotmarksvatten och dess mindre representerade växtämnen (Kväve, Magnesium, Fosfor, Kalcium, m.fl. — grovt uppskattat medelvärde i tillväxtmassa relativt kolet: ca U=6) motsvarar grovt (12+6=18) vattnets atomvikt (H2O: 2+16=18):

— Naturskogens medellivsträd (GE, GranEkvivalenten) består grovt sett av 50% vatten tillsammans med 50% övrigt fixerat växtmaterial. Så summerar Kol (+ övriga tillväxtämnen) och Vatten markbiologins globala medelväxtform på grovt vardera 50%. När markväxterna förmultnar lämnas materialet tillbaka och återanvänds av nya växter.

Vattnet utsätts aldrig för någon sönderdelning (SOM): Mauna Loa Beviset anvisar eller utpekar heller ingen söndra-hela återvinningscykel för eller i Jordbiosfärens vatten. Se även särskilt i Jordens Vattenbank.

— Syret (2O per kolatom) och Kolet bildar en sluten konstant ämnesform. För markbiomassans del Mauna Loa Beviset är den Kol-Syrebanken lika med Naturskogens globalårliga medelbaserade VäxaMullakonstanta kolbank (Cmin3,75-Cmax5,531 T12KGkol, ref. DB1)

+ Mauna Loa SD-konstantens eCO2 ca 6ppmv vars kolbank är ca 13,2 T12 KGkol; 

— 1 T12 KG = 1 GigaTon = 1 PetaGram = 1 T15 Gram.

Markbiomassans Mauna Loa SD »hydratisering»:

Proportionerna

Argumenten

Men SD-konstantens eCO2:s icke med växtkolet associerade vatteninlösning innefattar en hydratisering (Väteatomer som exciteras och därmed påverkar närliggande vattenassocierade molekyler),

liksom den aktuella växtkolsvattendelen gör :

 

— Notera att uppställningen nedan gäller SOM explicit för markbiomassans fotosyntesdrivande hydrotrycksmaskineri; vad som gäller för havsbiologin är här inte mera närmare känt än vad Mauna Loa Beviset anvisar i konsekvenser:

 

SD »hydratiseringen» via eCO2:

VäxtVattnet ger växtmaterialet övriga markvattenassocierade växtämnen inte utskriva:

CO2 + H2O    H2CO3    CH2O + O2 + 0H+ + 0e

CO2 + H2O    H2CO3    CH1O + O2 + 1H+ + 1e

CO2 + H2O    H2CO3    CH0O + O2 + 2H+ + 2e

MaunaLoaVattnet deltar inte i växningen men »vattenhydriserar» i Blad&Barr-sköljvattnet på vanligt sätt:

eCO2 + eH2O    eH2CO3 + 0H+ + 0e      eCO2 + eH2O åter till luften utanför Blad%Barr för återcirkulering

eCO2 + eH2O    eH1CO3 + 1H+ + 1e      eCO2 + eH2O åter till luften utanför Blad%Barr för återcirkulering

eCO2 + eH2O    eH0CO3 + 2H+ + 2e      eCO2 + eH2O åter till luften utanför Blad%Barr för återcirkulering

——————————————————————————————————————————

Förhållandet mellan markvattnets inlösta mCO2 och Mauna Loas eCO2 är [DB1] minst 2 — max 3,5.

— Så, totala antalet H¦e i övervikt bör vara minst 4H¦e via eCO3, och minst 3H¦e via eHCO3. Se även figuren i MLBok.

— Ett motsvarande experimentellt inlösningsförhållande låter sig — tydligen — INTE göras på något enkelt sätt om man inte känner grunden: en övervägande mängd kolsyra-bikarbonat-karbonatjoner + exciterade Väteatomer som bevisligt i detalj INTE DIREKT deltar i själva tillväxtens organiska kemi, undre eCO2¦H2O-blocket ovan:

Så:

 

— Varifrån ska sådana exciterade väteatomer komma experimentellt — INFÖR en skola experimentatorer med dyr utrustning (Koroidov2014) som inte ens känner till den kemiska förutsättningen, om inte från ett motsvarande

artificiellt teoretiskt/experimentellt påtvingat molekylupplösande hf-kvanta?

 

UtellMe.

 

 växter sönderdelar inte vatten.

Experimentella begränsningar:

CentralaFotometriskaTvisteämnet  SDhydra

 

Notera eCO2-blocket för markbiomassans del, Mauna Loa Beviset (SOM):

 

— Undre eCO2-blocket ovan ingår tydligen i en oundgänglig Jordbiosfäriskt sammanhängande kontinuerlig sköljform (MLBok): bara runt 1/3 är det skogsmarksvattnets inlösta mCO2 (m¦eCO2) som involverar växtens egen tillväxt. Men det sammanhanget ingår inte i modern akademi:

 

— Stängs hydrotrycksbaserad markbiomassa in i avgränsade glasburar bryts uppenbarligen den naturliga livsbetingelsen (SD-konstantens förklaring).

 

 

— Hela 1800-talet och efterföljande är proppat med just sådana ”växtexperiment”: plantor i s.k. kontrollerad/övervakad växtmiljö:

 

optimalt bevarade naturliga betingelser

 

— Det begränsar — avsevärt — möjligheterna till adekvata kemiorganiska studier av den levande markbiomassrelaterade växtorganismens naturliga funktionssätt. Praktiskt taget inget annat än just observationer: dissekering av växtens döda (fasta, kolfixerade) molekylsammansättning + luft/markanalys för att därur hitta mest heltäckande naturharmoniska förklaring — allt övrigt blir tvunget ett artificiellt konstruerat/påtvingat växttvång.

Mauna Loa Beviset (UH2017 — helt orepresenterat i modern akademi) har klargjort allt det.

— Allt på bekostnad av SFN växande observationer av en tydligt (norra halvklotet) och allt mer globalt utbredd träddöd (Globalräkningen), 2010+.

 

Det undre ledblockets eCO2 med associerat sköljregnvatten ingår inte i modern akademi: Mauna Loa Beviset.

— Ovanstående indikerar starkt att

»den moderna akademin förvisso har plågats svårt under sin biokemiska historia av den fysiska närvaron av förekomsterna»,

men inte kunnat sätta fingret på den förklarande beskrivningen (Koroidov 2014). Och att det är på den vägen nuvarande förefallande kaotiska (dikterande) moderna akademiska »träd tar luftkol»-föreställning och »växter sönderdelar vatten med syrebildning som resultat» har uppkommit:

 

— ”The release of free oxygen is a side-effect of enormous consequence.,

@INTERNET Wikipedia Carbon fixation Jul2017.

:

— Mauna Loa Beviset (SOM) med TNED-Diakvadraten kan inte göra någon annan formulering heller: materialformerna är desamma. Men kolla »instrumenteringen», tidsperspektivet, sättet:

— Jämför från ScenJBH.

— Helt väsensskilda föreställningsgrunder.

 

Det organiska livet inom Jordbiosfären har bara en primär förhistorisk urgrund, enligt balansräkningen i Mauna Loa Bevisets Naturskog Hela Biokretsen:

 

COO

organisktLiv

C + OO

förmultning

COO

 

Inom etablerade led 2017 är man som bekant av en annan uppfattning:

 

— Mauna Loa Beviset känner ingen till (MLBbR):

— »Mauna Loa Sommartappets CO2 deltar i växning», säger etablerade källor.

— »Om träden tar växtkolet från marken, varför ser man då inga stora hål i marken», frågar reportern.

— DÄRFÖR ATT VÄXTKOLET TILL TRÄDEN TAS FRÅN YTTERST BLYGSAMMA KOLINNEHÅLL I ENORMA MÄNGDER GENOMSKÖLJANDE REGNVATTEN TILL SKOGSMARKEN SOM INNEHÅLLER TIDIGARE LEVANDE FÖRMULTNAT VÄXTMATERIAL SOM HELA TIDEN ÅTERANVÄNDS.

— »Syret vi andas kommer från vatten som sönderdelas av växter», säger etablerade källor.

   Det är bäst att förtydliga den ståndpunkten.

Vattnets upplösning i syre av växter på Jorden:

inom 2,5 miljoner år enligt modern akademi

 

H2O-issue:

Faktabas — se även i Syre2000

   Jordfysiken har bara en känd faktor (WikipediaEscape) på vars kvantitetsbas vi kan testa-räkna ut Jordytans flytande-gasformiga fast fixerade massinnehåll. Det massinnehållet består dels av

hydrosfären — haven, vattendragen: grovt 1,4 T21 KG vatten i HavsOceanerna [FMTabell] — och

atmosfären med nuvarande ca 5,3 T18 KG gasämnen (78% Kväve, 21% Syre, 1% Argon + mindre):

Väteflykten ur Jordatmosfären, Hesc = ca 9,5 T7 KG/år.

 

 

”Obviously, for oxygen to build up in the atmosphere it is necessary for

hydrogen to escape into outer space.”, Dole1965s11ö.

 

 

Dole anknyter till vår enda grundpremiss (Ozonskölden) :

— OM — vilket vi förutsätter här till vidare prövning — innehållet av vatten och gas för Jordytans del är KONSTANT — inget läggs till, inget tas bort — ska väteflykten ur atmosfären precis kompenserar av en litosfärisk — Jordskorpans bergmineral — ämnesflykt via naturlig erosion, SÅ:

— Lika mycket väte Hesc om förloras via Jordatmosfärens toppskikt, lika mycket väte i netto måste tillföras atmosfären från ursprungligt kemiskt bundet fast bergmineral i Jordskorpan — om balansräkningen ska hålla.

   Sammanhanget beskrivs mera utförligt i OZONSKÖLDEN;

   Atmosfärens toppväte avdelas — via solljuset — ur toppatmosfärisk vattenånga: En del av vätet förloras, och en del av det resulterande frigjorda syret återförenas delvis med Jorderosionsmaterial genom naturlig oxidering (främst syreföreningar med järnhaltiga bergmineral). Erosionsmaterialet innefattar ursprungligt kemiskt bundet bergvatten som frigörs genom naturlig bergvittring, ytterst långsamt (EROSex). Balansräkningen slutar då på att vattenmängden i hydrosfär och atmosfär hålls på en konstant nivå, såväl som syremängden, allt underhållet av en nettoflykt av väte ur Jordmanteln.

   Avgivningstakten med mineralvattnet ur Jordmanteln blir

Wsplit med syreuppdelningen

Ostay som återgår till Jordmanteln genom oxidationsprocesser

— om balansräkningen gäller: Se även i SYREASSOCIATIONEN.

   För att fylla hela nuvarande havsoceanernas ca 1,4 T21 KGvatten med en Wsplit tillrinning skulle tiden lika med

Wtime krävas. Den avrinningen är så låg att den helt saknar kvantitativ betydelse — men har en avgörande stor kvalitativ innebörd (OZONSKÖLDEN).

— Atomvikterna för Vatten/Syre förhåller sig avrundat som 18/16=1,125:

 

SÅ — angående moderna korridorers påståenden:

 

— OM någon vill påstå — MAC — att SYRE TILLFÖRS ATMOSFÄREN KONTINUERLIGT FRÅN VÄXTERS SÖNDERDELNING AV VATTEN med

5,4 T14 KGsyre/år, måste ovillkorligen 1,125 · 5,4 T14 =

6,075 T14 KGvatten/år splittas upp ur Jordhydrosfären.

   Tiden för nuvarande Havsoceaner 1,4 T21 KG att torka ut med den takten blir

 

             2.304.526,7 år          drygt 2 miljoner

             MAC-räkningen kräver att HavsOceanerna fylls på i den takten

 

Inte med mindre än att vi får tydliga anvisningar om exakt hur en sådan Jordhydrosfärisk ordning skulle fungera i någon begriplig mening, kan vi ta en sådan uppgift på allvar.

 

   Syrebildningsmängden 5,4 T14KGsyre/år är tydligen drygt 350.000 gånger större än den som en materiefast Jordatmosfär kräver för att matcha en exakt konstant materialbalans;

— Ingen sådan Jordfysik är här känd.

— Man menar, etablerat (Great Oxygenation Event), att nuvarande Jordskorpans stora syreandel (47%) skulle ha preparerats av växternas vattensönderdelning i syre under tidernas gång, tidigast bakåt först från BonniersCitatet kanske 3,5 miljarder år.

   Motsvarande vattensönderdelningen 6,075 T14 KGvatten/år visar också drygt 350.000 gånger i övervikt mot balansräkningens krav;

— Ingen sådan Jordfysik är här känd:

— Enligt uppgift [FMTabell] finns i Jordlitosfären mängden ca 2,6 T22 KG mineralbundet vatten.

— Antalet nuvarande HavsOceaner ca 1,4 T21 KG ur den vattenbanken blir avrundat uppåt 19st.

— 19 · 2,3  =  43,7 miljoner år;

— Jämför BonniersCitatet: flytande vatten har förekommit på Jorden (i varje fall) sedan runt 3,5 miljarder år bakåt.

” flytande vatten har förekommit på jorden sedan 3,3 – 3,6 miljarder år tillbaka”,

BONNIERS ASTRONOMI 1978 s391sp2mö

:

Bonniers kanske gjorde fel vid boktryckningen, det ska vara ”33-26 miljoner år tillbaka”.

   Nej. Knappast.

   Räkneexemplet med Moderna Kemiledets (WO) krav på syrebildning ur vatten stämmer förfärligt dåligt med en rationell förklaring till att vi alls finns här — MAUNA LOA BEVISET BASVÄRDEN.

:

ÄVEN om man antar flödestakten, finns inte den vattenmängden i Jorden: 3,5 T9 · 6,075 T14 KG =

2,12625 T24 KG = 35,6% av hela Jordmassan 5,975 T24 KG.

— Vattenandelen 2,6 T22 KG av Jordmassan är bara knappt 0,5%.

:

MAC-räkningen är tydligt bevisligt ohållbar — på vattnets kredit.

— Även om man kan »spika ihop någotsånär» kvantiteterna syreflödesmängden med nuvarande Jordskorpas syreinnehåll, kvarstår glappet olöst med vattenfrågan.

   Se även i Vattnets Ursprung i Modern Akademi: ”inget vet”.

   Jämför lösningen till hela problemkomplexet genom TNED-Diakvadraten från ScenJBH. NoProblemo.

   PieceOfCake. Verkligen.

 

 

WikipediaGreatOxygenationEvent:

 

MODERN AKADEMI:

SYRET VI ANDAS KOMMER FRÅN VATTEN.

RELATERAD FYSIK (SOM; ScenJBH):

SYRET VI ANDAS KOMMER FRÅN LUFT.

MODERN AKADEMI:

— »Växterna inte bara förser oss med nytt friskt syre från vatten, utan berikar även Jordmantelns ytberg citatet nedan med fräscht syre kontinuerligt, en gång varje 2000 år [‡] (men man måste betala för att läsa originalreferensen)», säger tillgängliga etablerade källor 2017.

 

Detaljerna omnämns Aug2017 i Wikipedia Great Oxygenation Event ”around 2.45 billion years ago”:

”The Great Oxygenation Event triggered an explosive growth in the diversity of  minerals on Earth”;

The Great Oxygenation Event was the biologiccally induced appearance of dioxygen (O2) in Earth’s atmosphere.[2]”.

Därför:

— I modern akademi menar man att Jordskorpans stora syreinnhåll (47%) kopplar till ”växter avdelar syre genom att sönderdela vatten”:

— »Syret förenar sig i tidens längd med mineralen», säger tydligen citatet ovan.

— Hur kan man påstå det?

   Man påtvingar en 10 gånger förstorad version (MLBbR) av växternas kolcykel via Mauna Loa Sommartappets eCO2 — som man inte känner till och som inte alls deltar i växternas kolcykel; MAUNA LOA BEVISET;  SOM — vilket leder fram till uppgiften att ”atmosfäriska syret förnyas en gång varje 2000 år”, och därmed en bekväm källa till den annars odrägligt olösta gåtan med den stora syremängden i Jordskorpan: det är växterna som har syrsatt den delen också, från vattensönderdelning i tidernas lopp, menar man.

— Det är enda sättet modern akademi vet av för att förklara den stora syremängden i Jordskorpan.

   Folket i de korridorerna måste plågas svårt av institutionsledarnas interna överläggningar, som det förefaller. Den artificiella naturen sprider sig.

   Vi studerar det.

 

— Tanken är tydligen den:

— Man FÖRSÖKER KREDITERA växtvärlden som »syreproducenten» bakom den överväldigande stora mängden syre (nära 50%) i Jordskorpan: 5,4 T14 KGsyre/år under (minst) 3,5 T9 år gör totalt max 1,89 T24 KGsyre, drygt 30% av Jordmassan. Det är grovt sett absolut maximala mängden syre man kan förmoda finns lagrad mineralogiskt i Jordmanteln/Jordskorpan. Med »litet i början, mer mot nutid» kan man hofta ut en mera rimlig kvantitet.

— Man har — tydligen — »icke mycket annat att välja på» om man nödvändigtvis anser och menar att Jordkroppens äldsta berggrunder skulle ha uppkommit »mer eller mindre omedelbart» samtidigt med Jorden som himlakropp; Kants Nebularhypotes, modern akademis plågsamma kosmologiska grundval, kräver det.

— I TNEDDiakvadraten, ScenJBH— börjar Jorden, efter den primära bildningen långt tillbaka i tiden (20,82 T9 år) vid »BigBang», som en synnerligen het kropp.

   Jämför även

 

   Månens recession och

   Månens ytmineralogi

 

JUST för runt just 3,5 T9 år sedan — MånensTidalaRecessionBegin — hade den TNED-Jorden svalnat så pass mycket (JPG) att stationärt ytfast vatten började fälldas ut ur den primärt vattenångskompakta Jordatmosfären (CCS).

   TNED tycks förklara Månens recession och Månens ytmineralogi utomordentligt galant. Men den moderna akademins (tydligt) förslavade studenter plågas både tydligt, uppenbart och särskilt svårt av just det:

— för trångt tidsperspektiv på perfekt geologiska data påtvingar tanken omöjliga lösningar.

 

 

   Vårt STORA problem i det jämförande ämnet är — också, tyvärr — det beklämmande att Modern akademi — verkligen milt sagt — använder en helt annan beräkningsgrund

JORDTRÄDET; MAUNA LOA BEVISET BEVISAR RÄKNINGEN; SYRE2000

och som inte (enkelt) låter sig jämföras.

 

 

MODERN AKADEMI VÅLDFÖR SIG BEVISLIGT I DETALJ PÅ BEVISGRUNDER DEN INTE KÄNNER TILL OCH SOM TYDLIGEN HELLER INTE ÖNSKAS KÄNNAS TILL EFTERSOM DESSA HELT RASERAR DEN MÖDOSAMT AKADEMISKT UPPSTÄLLDA TOTALA KOSMOLOGISKA UPPFATTNINGEN.

— Mer eller mindre inblickar i ett redan väl långt gånget dårhus (SFN):

— Datamängden från forskningsarbeten är alltid genuina resultat. Men teorierna som omsätter kvantiteterna är tydligt och bevisbart precis så bevisbart galna (Syre2000) i sina proportioner som de här redovisade avsnitten påpekar.

 

 

Erosionstakten (Bergartscykeln) på Jordytan (~30% av totala Jordytan 5,11 T14 M² eller ca 1,5 T14 M²) är enligt uppgift genomsnittligt dEros = 0,086 M per 1000 år = 8,6 t5 M/år. Den siffran ger en erosionsvolym per år Veros=(0,3Jarea)(dEros) = 1,29 T19 M³. Medeltätheten i Jordskorpan är ungefär sandstenens täthet D=2500 KG/M³ vilket ger mEros/år = Veros·D = 3,225 T13 KG/år.

— Det mesta av det erosionsmaterialet bör vara av typen ler-, sand- och slampartiklar som successivt sköljs ner av flodernas regnvatten i haven och de större sjöarna. En mindre del kan i varje fall teoretiskt blottlägga erosionspartiklarnas molekylära detaljer, i någon viss minimal utsträckning (speciellt i samverkan med hetpunkter direkt från solljus, och kanske med viss medverkan från viss syrlighet i de olika vattenlokalerna: syrligheten verkar minimalt kemiskt mineralupplösande):

   Enligt uppgift (Ämnesursprungen) består också Jordskorpan till nära 50% av just Syre (med eller utan mängdassocierat vatten; vätedelen H relativt syredelen O är i vilket fall bara 1/16 eller drygt 6%). Så finns en kemisk teoretisk möjlighet att en mindre mängd både visst syre och visst tidigare kemiskt bundet bergvatten frigörs i och med erosionsfenomenet som sådant (men inga etablerade referenser har här upphittats som omnämner något i den saken).

   Mängden som skulle behövas för att (precis) uppväga väteflykten (som kopplar till en långsam vattensönderdelning i Jordatmosfärens toppskikt via solstrålningens kortvågiga inverkan) ur Jordatmosfären [‡] är bara runt 1 hundratusendel av mEros 3,225 T13 KG/år:

— 3.80 T8 KGsyre/år.

 

 

Materialflykten WikipediaEscape från Jorden är ringa (som mest grovt 100.000 ton per år, mest väte). Tillsammans med Jordlitosfärens långsamt avyttrade, primärt kemiskt bundna vatten (mera exakt forskningsuppgift saknas) och väteflykten

— som i sig kan hänföras till Solljusets långsamma sönderdelning av vatten i väte och syre i toppatmosfären

— finns möjligheten att Jordytan med bergvittring (vattenflykt, mineralogiskt syreupptag/oxidering) och Jordatmosfären håller en tämligen konstant balansräkning med totalt tillgängligt syre och vatten.

 

 

   Men som sagt, inga etablerade uppgifter är här kända med basdata som kan användas för en mera exakt utvärdering — andra än just uppgiften om Väteflykten (95 T6 KG/år) som den avgjort största andelen material som lämnar Jordkroppen årligen.

 

DÅ — nämligen — inget Syre alls försvinner från Jorden MEN att Vätet gör det

— och vars enda atomkälla vad vi vet bara kan vara vattnet i toppatmosfären

— OCH att vattnet på Jordytan och i atmosfären inte utarmas, inte minskar, inte försvinner

och vad vi vet, inga som helst naturvetenskapliga data eller uppgifter finns som antyder något försvinnande av vatten varken från Jordytan eller atmosfären: dessa ämneslokaler är JordKonstanter

— finns bara en »PÅflödesKran» att välja på: ur Hälleberget. Jordens Litosfär. Jordens vattenbank.

   Möjlig Resultatbild:

— SYRET SOM AVDELAS (fem hundratusendelar av totala Jordytans erosionsmaterial) då Solljuset sönderdelar ToppAtmosfärsVatten i Väte+Syre tas upp — associeras med — vittrande bergmineral, och ompackas i tidens längd (vittringsprodukternas utsköljning mot havsbottnarna) som nytt bergmaterial (så att syreassociationen i framtiden, om det Berget Visar Dagen, med Det vittrade materialet avtar i takt med Jordens åldrande). Så: PROPORTIONERNA KLARGÖR ÄMNESOMRÅDET:

växter avdelar inte syre ur vatten, inte landväxter (MAUNA LOA BEVISET säger det SÄKERT), inte havsväxter (vi VET inte det här, än) — som i annat fall i tidens längd räkneexemplet skulle medföra en ständigt växande atmosfärisk syremängd, vilket vi vet inte är fallet.

 

   BEVISET för ATT Jordlitosfären — långsamt — »Kranar Ur» sig primärt (JordenBegin) kemiskt bundet vatten till Jordytans flytande och atmosfäriska vatten skulle alltså vara givet — stadfäst — med den säkert datagrundade uppgiften på den årliga väteflykten 9,5 T7 KG/år ur Jordatmosfären:

 

Massflykten från Jorden:

@INTERNET Wikipedia Earth mass, Net losses [Aug2017] — HydrogenESCape process

  About 3 kg/s of hydrogen or 95,000 tons per year[16] and 1,.600 tons of helium per year[17] are lost through atmospheric escape.”. Närmast efter kommer en försumbar del ”Spacecraft on escape” (3473 ton under rymdålderns första 53 år).  95 000 ton/y = 9.5 T7 KG/y;

 

ConBEAT-deduced connections: EARTH BIOSPHERE ISSUES ¦vät¦hydHvat¦watH2Osyr¦oxyOyYEAR

————————————————————————————————————————————

Hesc .............    9.50 T7 KGvät/y ........ HESC-processen ¦ MASSFLYKTEN — Wikipedia (Aug2017) ¦ = mH/y

Wsplit ..........    8.55 T8 KGvat/y ........ (mH/y) × (18vat/2vät) = mH2O/y = (18/2)Hesc

Ostay ...........    7.60 T8 KGsyr/y .......  (mH/y) × (16syr/2vät) = mO/y = (16/2)Hesc

Otime ..........    1.610770 T9 y ...........  (m¦JatmO=1.2242 T18 KG)/Ostay — HESC-processen 21 volymprocent Jordsyrebildningstid

Wtime ..........   1.6374269 T12 y .......  (m¦JoceH2O = 1.4 T21* KG)/Wsplit — HESC-processens oceantömningstid

————————————————————————————————————————————

* FMTabell: 2.59 T22 KG + 2.2123 T21 KG = 2.81123 T22 KG ¦ ~ 2.8 T22 ¦ / 20 = 1.4 T21 KG ‡ Tt¦10^±

———————————————

SyreAssociationen ¦

 

— Om Jordytan (således med den grova räkneövningen) inte ska torka ut helt och hållet under tidens lopp, måste vatten frigöras löpande ur Jordskorpans mineralskorpa i just den takten (Wsplit).

   Se Syreassociationen.

   Den räkningen ger delvis intressanta resultat:

 

   Håller vattenbanken (19·1,4 T21 KG) i litosfären — hårda berget — totalt  2,6 T22 KG kemiskt bundet vatten, kan den tidrymden (Wtime) upprepas 26/1,4~18,6 gånger eller totalt under drygt

30 409 miljarder år — jämför K-cellens halvperiod: 336 miljarder år.

   Verkligen enastående.

   45 Universum, drygt, enligt TNED-Diakvadraten.

   Verkligen rejäla marginaler.

 

Grovräkningen bara understryker — för TNED-Jordens fall — att Jorden vi lever på är RIKT besmyckad för att underhålla levande varelser så länge Solen lyser: drygt 120 miljarder år från start enligt TNED med ideal 100% förbränning Väte-Helium, se Stjärnornas tidsekvation: ytterligare från nu (Solsystemets ålder enligt TNED: 20,82 T9 år) runt 80 T9 år.

   Modern akademi har en annan solmodell och tillåter bara max ytterligare runt 5 T9 år för Solen (»Det är därför Microsoft ”We are unique in thought” börjat ta betalt för användningen av bokstäver, per tid, för att hinna mjölka ut så mycket som möjligt ur Mänskligheten innan butiken stänger»).

 

Jordens vattenbank

————— ‡ Vattnets täthet i omräkningen antagen efter 1KG/Liter = 1000KG/M³: 1KM³ = [1000M]³ = 1 T9

FOCUS MATERIEN 1975, s483sp1m, Jordens Vattenbank:

oceanerna ....................      1 370 000 tusen km³                = 1,37 T6·T3·T9 = 1,37 T18 M³ = 1,37 T21 KG

glaciärer .......................           24 000                                    = 0,24

insjöar och floder ............                 230                                    = 0,0023

grundvatten ...................          60 000                                    = 0,6

:

summa                                                                                                    = 2,2123 T21 KG

  Dessutom innehåller litosfären ca 25 900 miljoner km³ vatten, som är bundet i olika kemiska föreningar, och atmosfären 14  tusen km³  huvudsakligen i form av vattenånga.”:

Litos = 25,9 T3·T6·T9·T3 KG = 2,59 T22 KG; Atmos = 14 T3·T9·T3 = 1,4 T16 KG eller 0,27% »luftvatten» av

Jordatmosfärens massa 5,28 T18 KG.

 

 

Den räkningen säkrar — som det ser ut (OZONSKÖLDEN) — att

SYRETS ATMOSFÄRISKT KONSTANTA INNEHÅLL tvunget balanseras

 

   på plussidan av det syre [‡Ostay] som kvarstår efter väteflykten (Hesc) sedan solljuset i Jordatmosfärens toppskikt sönderdelat de toppatmosfäriska vattenmolekylerna som

:

   på minussidan via en bergvittrande erosionstakt [‡3,225 T13 KG/år] (från utläckning ur Jordskorpans Litosfär [‡]) av med i så fall motsvarande avdelat/urkokat vatten (Wsplit): 

— Erosionsmaterialet tappar ur sig vattendelen och erhåller tillbaka syredelen:

— Dvs., i netto:

— Jordytans erosionsmaterial »vätekokar» ytterst långsamt — med Jordkroppens mineralbundna vatten, Jordatmosfärens toppskikt, och solljuset till hjälp.

   I netto är det bara vätet som försvinner, sakta.

— Luftinnehållet bevaras konstant, liksom oceanerna och allt övrigt Jordytsvatten.

   Den som är överdrivet begeistrad av Harmonibegrepp, får nog svårt att hålla tårarna tillbaka inför en sådan generös livsmiljö. Rätta gärna om fel.

 

 

— Tyvärr finns ingen här känd jämförande beskrivning att referera till i modern akademisk litteratur: inget omnämnande har ännu påträffats.

— Vilken är grunden till uppfattningen i modern akademi att »växter splittar vatten»?

   Testa Därför.

 

   Till för ett tag sedan (runt 50 år bakåt till tiden omkring 1960 historiskt 1796 från Jean Senebier) fanns en viss — men ingalunda heltäckande — utbredd uppfattning inom vetenskapsleden att syret kommer från CO2:et, inte H2O:et.

   Vilket CO2, emellertid, var just frågan. Mauna Loa Beviset (UH2017) har rett ut den frågan, helt — för markbiomassans del. Men den delen ingår inte i modern akademi: CO2:et som avdelar O2 är INTE ett luft-CO2 utan ett (m) mark-CO2, säger Mauna Loa Beviset:

 

MLBdomänerna:

mCO2tillväxtmCväxter + mO2djurförmultning/förbränning/utandningmCO2

 

 

— Mauna Loa Beviset (GRUNDBEVISET) har uppdagat följande klassificeringar:

mCO2  tillhör markbiomassans slutna kol-syre-cykel, ca 2ppmv CO2

eCO2  tillhör Mauna Loa Sommartappets årligt återkommande ca 6 ppmv CO2 -- deltar inte i mCO2

aCO2  tillhör atmosfären som rest från Primäratmosfären -- ca 280ppmv år 1800 utan nuv. föroreningar

hCO2  konsekvensmässigt havsbiologins domän -- grovt efter Jordytans Hav/Land ca 7/3 gånger mCO2: 4,7 ppmv

                    — Men den siffran är osäker på grund av landväxternas stora effektiva bioyta Blad&Barr.

Ingetdera av dessa ingår i modern akademi. Ämnet står helt orepresenterat där.

Se särskild beskrivning i HelaBion.

 

 

 

Ledet ovan beskriver markbiomassans ytterst enkla kol-syre-cykel för landväxter-djur. Men den delen verkar inte alls finnas i nuvarande (2017) etablerad litteratur.

— Komplikationer

inom etablerade vetenskapsled i samband med Mauna Loa observationerna från 1958+

visade sig strax som — starkt — skulle förvränga helhetsbilden:

— Från runt 1959, ”.. witnessing for the first time ..”:

— Man menade nu definitivt att »träd suger växtkol CO2 direkt ur luften»  — och därmed ledet i etablerad vetenskap — nu 2017 WikipediaLeden, Koroidov2014

 

CO2 +   [2(H2O) → 4e + 4H+ + O2]      CH2O + H2O + O2         :

syre avdelas ur vatten

och inte som tidigare, och nuvarande (SOM) enligt Mauna Loa Bevisets Naturskog:

[CO2 + H2O → H2OCO2]                       CH2O +  O2              :

syret avdelas ur markcykelns CO2, inte luftens

 

— En motsvarande havsbiologisk del bör finnas.

   Men havsbiologins detaljer är betydligt svårare att klassificera:

   Men en sådan bevisgrund är inte direkt känd här — utom via de konsekvensbevis som följer direkt ur Mauna Loa Beviset. Någon DIREKT koppling dit, till havsbiologin, finns här veterligt inte.

 

 

Modern Akademis Syrekälla:

Mauna Loa Bevisets detaljer klargör kemimatematiken — i detalj:

— Detaljerna (»SD-hydratiseringen») som inte ingår i modern akademi från Mauna Loa Beviset:

 

MaunaLoaVattnet deltar inte i växningen men »vattenhydriserar» i Blad&Barr-sköljvattnet på vanligt sätt:

eCO2 + eH2O    eH2CO3 + 0H+ + 0e      eCO2 + eH2O åter till luften utanför Blad%Barr för återcirkulering

eCO2 + eH2O    eH1CO3 + 1H+ + 1e      eCO2 + eH2O åter till luften utanför Blad%Barr för återcirkulering

eCO2 + eH2O    eH0CO3 + 2H+ + 2e      eCO2 + eH2O åter till luften utanför Blad%Barr för återcirkulering

 

Så, alla Jordära Organiska PhD-Nissar, tydligen, ursäkta intrånget:

 

Det finns — tydligen — inte en chans ens i den hetaste delen av alla underbara möjligheters Extatiska XXXSuperUltraExperimentLabb att rent artificiellt experimentellt anställa ovanstående MIX via ett isolerat växtpreparat — med preparatet avgörande avgränsat från Jordbiosfärens naturliga växtkemi.

 

Experimentatorerna är INTE uppmärksamma på Naturordningen:

— Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi.

   Varförintedå?

— Därför att det UTRADERAR den moderna akademins mödosamt ihopsnickrade totalkosmologiska idé.

   Fullkomligt söndersmular den.

   RIVER den, atomärt i detalj. Rätta gärna om fel. Absolut.

 

Se även speciellt för havsbiologins del i Upplösningen Mark-Hav — havsbiologin ansluter inte direkt till Mauna Loa Beviset utom genom konsekvenssatser.

 

Notera det särskilt:  Utgången ur Blad&Barr med det ständigt återcirkulerande Mauna Loa SD-eCO2:et och dess vattenmake luft-mark-rot-Xylem-Blad&Barr har aldrig klargjorts, ens omnämnts, inom modern akademi. Vad vi vet, här, har den delen alltid kamouflerat den gängse uppfattningen »växter suger växtkol direkt ur luften» — och därmed som det ser ut korrumperat helt obemärkt hela den etablerade vetenskapsvärldens grundläggande uppfattning om »organisk kemi»: syret i luften kommer från växterna, säger vetenskapsetablissemanget 2017.

 

— NEJ, säger Mauna Loa Beviset. Så är det INTE.

   Det är i varje fall vad Mauna Loa Beviset säger rent och rakt ut.

   HÄR eftersöks konstant en dementi, eller ett insegel till uppslaget för ett sådant. Ännu inget påträffat (Aug2017).

 

   Så framstår framställningen inom etablerad vetenskap såsom TILLRÄTTALAGD — Jämför Därför:

— EFTERSOM modern akademi omöjligen kan få ihop det med primärt FRITT existerande syre i Jordkroppens UrAtmosfär, har man (sedan mitten av 1900-talet, se BEVISEN) utarbetat en allmän föreställning som går ut på att syret i atmosfären har kommit till genom att »organiskt liv har tatt det ur vattnet».

 

JordVattnetsUrsrung i MAC:

Varifrån Jordvattnet i sig kar kommit, det vet man inte (@INTERNET WIKIPEDIA, Origin of water on Earth [Aug2017]) — frånsett »gammalt exploderat stjärnmaterial som ramlat ner»:

:

 

Jordvattnets ursprung i modern akademi:

Wikipediaartikeln beskriver tydligen saken ärligt:

 

”the reason ... is not completely understood”

 

Många hypoteser finns, alla av typen »alien-scenarion»:

— JordBombardemang av lämpliga ämnen från utomjordiska områden: ”Kometer, trans-Neptuniska objekt och vattenrika meteoriter” omnämns.

— Enda plausibla resonemanget bygger på ”möjligheten” att betydande vattenmängd

”already present during the planet’s early evolution”.

— Frågan var: Varifrån ”already present””?

   Huvudfrågan kan inte besvaras med den moderna akademins teoretiska grund.

   För att nå kärnpunkten i modern akademi i ämnet måste man alltså fråga:

— Varifrån tänker man sig att vattnet i universum har kommit?

   Webbsökning ger en del svar: från utbrunna exploderande stjärnor.

   Därifrån kan sedan modern akademi plocka ihop Jordvattnet från Planetesimaler i Kants Nebularhypotes 1755.

   Man har inget annat att välja på i Nutida Modern Akademi.

   (Folk generellt har helt slutat umgås MED naturen — människor i mängd ses gå omkring med blicken stadig riktad ner mot marken, petande på handikapphjälpmedel för analfabeter, s.k. pekskärmar. Folk bär dem med sig, konstant, överallt, går omkring öppet pratande till/med dessa pekplattor, mitt ibland allmänna folkförsamlingar, obehindrat — samma beteende vid bilkörning. Ingen säger nåt. Inga protester. Folk tittar inte på natur. SFN).

   Jättenaturligt beteende. Nollkontakt.

 

— Du dömer folk för hårt.

LIVET ropar — tydligen som det får förstås — efter en hjälp som ingen tycks lyssna till, ser, eller ens reagerar på.

— Det är, här veterligt, ingen dom eller någon anklagelse mot någon. Bara ett rent förskräckande beklämmande konstaterande av ett folkligt forum som tycks ha tappat kontakten med Naturen, helt och hållet. Jag accepterar inget sådant. Och du borde inte göra det heller (A12: K8 UDHR10Dec1948). Riksdag och Regering håller tyst — som vanligt i Gamla Präktiga [‡] Sverige SFN. Jätteupplyst Befolkning. Fantastisk Framtid. Verkligen enastående.

 

 

Så har »JordNisse (1950+)» lagt ner stor möda på att experimentera fram Nobelhägrande VÄXTBEVIS för just det: »växter avdelar syre ur sönderdelat vatten», se Wikipedialeden, inte ur den vattensammansatta kolsyran (vattnetH2CO3växtenCH2O + O2). Leddelarna är väsentligen lika. Men JordNisse 1950+ har tvingat in en extra vattenmolekyl för att få ihop det i slutet — tillsammans med experimentellt pålagda röntgen-hf-kvanta »tills fången uppför sig på förväntat sätt».

 

Se även helhetsbilden med detaljer från MLBok: Mauna Loa Bevisets grundläggande bevisdetaljer för organisk kemi

 

Konsekvenserna: KONSEKVENSSATSERNA

KONSEKVENSERNA

Det enda — SOM — kan sägas med bestämd säkerhet enligt Mauna Loa Beviset är och förblir det redan sagda:

Markbiomassans Hydrotrycksbaserade fotosyntesfysik sönderdelar inte vatten.

   Organiska Kemins Grundsats.

— Resten blir med nödvändighet rena KONSEKVENSSATSER.

   Speciellt för vidare prövning finns här genomgången i TNED-Diakvadraten; ScenJBH; JPG.

   Med UpplösningenMarkHav ger den resultatbilden en möjlig heltäckande generalförklaring som innefattar också havsbiologins SÄTT i markbiologins — kemileden (ROKG).

 

 

DEN (2017) UPPDAGADE chockerande biotekniska MOTSÄTTNINGEN

MODERN AKADEMI—RELATERAD FYSIK

genom MAUNA LOA BEVISET

 

 

 

 

Direkta jämförelser saknas.

 

MaunaLoaBeviset Feb2017

Direkt jämförande referenser är tydligen uteslutna:

 

BEKRÄFTELSER

 BEKRÄFTELSE Databas (Feb2017) CO2earth Mauna Loa Monthly 1958-2016:

 

 

 

MEDAN VINTERUPPGÅNGENS AMPLITUD WI TYDLIGT OCH ENTYDIGT VISAR EN UPPGÅNG MED MEDELVÄRDET 2,05 ppmv CO2 PERIODEN 1958-2015, FINNS INGEN MOTSVARANDE TENDENS HOS SOMMARTAPPETS SD.

 

— Men, ursäkta min enerverande tjatighet: varför skulle Mauna Loa Beviset vara så avlägset för den etablerade vetenskapsvärlden? Finns det något vettigt begripligt svar?

— Därför att Mauna Loa Beviset sänker den — den etablerade vetenskapsvärlden. Helt. Jämför Därför.

   Det vore befriande att få bevittna en grundlig dementi.

 

 

SENASTE NYTT I ABLADET: ExtraExtraExtra -- Mänskliga Rättigheter toppar återigen GillaPoängLigan -- ExtraExtraExtra -- VÄGGTEVEN ÅTER PÅ STARK TILLBAKAGÅNG -- ExtraExtraExtra -- Folk börjar TittaPåNaturenIgen.

 

 

Foto: 28Maj2017  E2  Bild--111

 

 

MARKBIOMASSAN enligt Mauna Loa Beviset:

Den moderna akademins experimentella hävder

— i andan »växter avdelar syre ur vatten»

— framhåller att fotosyntesens partikulära detaljer (Koroidov 2014) fokuserar på »syreavdelning ur vatten via elektronexcitationer från naturliga hf-kvantas ljusemissioner i klorofyllmolekylblock»:

 

klorofyllmolekylen Klorofyllämnena laddar solenergi för vattensönderdelning + övrig växtkraft = molekylära omflyttningar, hydrotrycksfysiken.

 

— Kolvattenagenternas tre olika typer (MLBok) för växtfixeringen ger mera exakt fördelningen i möjliga molekylagentbindare:

mCH2O+0H+övriga näringsdelar         : från kolsyra           H2-C-O3 H2-C-O + 0 Vätejoner + O2

mCH1O+1H+övriga näringsdelar         : från bikarbonat     H1-C-O3 H1-C-O + 1 Vätejoner + O2

mCH0O+2H+övriga näringsdelar         : från karbonat        H0-C-O3 H0-C-O + 2 Vätejoner + O2

 

Då syreavgivning ur vatten i experimentanordningen tydligen endast är unik för denna

— experimentanordningens totala avsaknad av »SD-hydratiseringen» (MAS)

— skulle vi kunna sluta oss till följande:

 

— Den rent partikulära rollen av »elektronvandringen» i klorofyllblocket besitter en annan huvudfunktion än att avdela syre ur vatten.

 

Nämligen att från kolsyra/bikarbonat/karbonat avdela/säkra växtens aktuella (H)CO-behov från den allmänna växtoxidant (O2) som säkrar växtcykelns allmänna globala kol-syre-kretslopp:

— JUST den redan klassiskt kända typen här med förtydligande suffix (m för markbiomassrrelaterat):

 

mCO2 + mH2OmH2OCO2mCH2O + mO2:

 

— växten använder/berör aldrig marksyret (mO2) utom vid förmultning/förbränning: levande växter använder inte marksyre: SD-konstantens förklaring

— Växtens syrefixering — samtliga molekylkedjor och interna växtlänkar — baseras helt på ett markbaserat vattenrelaterat mH2O.

 

Moderna Akademiska Organiska KemiKontoret (WO) däremot hävdar att

CO2 + [2(H2O) → 4e + 4H+ + O2]      CH2O + H2O + O2

växtO:et (”CH2O”) tas från luftens CO2 (”OCO”)

— vilket vi för markbiologins del (SOM) genom Mauna Loa Beviset redan vet INTE är fallet:

träd tar inte luftkol (GRUNDBEVISET):

— Mauna Loa Beviset (UHFeb2017) ingår inte i modern akademi.

 

Så bevisar MaunaLoaBeviset att ingen ANNAN energi omsätts i CO2-cykeln ÄN den slutna solvärmeunderhållna

Organiska Kol-SyreCykeln  mCO2    mC + mO2    mCO2.

träd tar bara det egna markkolet, inget luftkol (MLBdomänerna);

växter sönderdelar inte vatten (MLBbR).

 

VILKA MODIFIERINGAR I KEMILEDEN KRÄVS?

 

Men — förutsatt att havsbiologin är av samma typ som markbiologin och Mauna Loa Beviset är heltäckande, vilket vi inte vet, än (UpplösningenMarkHav):

— Skulle det ändå inte gå att justera nuvarande experimentellt bristfälliga kemiled mera efter naturordningen?

— Vilka justeringar i de kemiska leden (Koroidov 2014) skulle behöva göras — enligt Mauna Loa Bevisets anvisningar (»SD-hydratiseringen» med MAS) — för att få en enhetlig experimentell beskrivning?

 

— Inga justeringar alls.

   Det är inget fel på experimenten. Experiment är aldrig fel, möjligen bara taskigt koordinerade med synförmågan.

   Problemet är att experimenten inte avspeglar de naturliga förutsättningarna (»SD-hydratiseringen» med MAS). De aktuella kemileden avspeglar säkert de experimentella resultaten. Men experimentformen avspeglar — tydligen — inte naturen: Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi. Det är inte kemileden det är fel på, utan experimentets form: 0 naturinsikt: starkt undervärderad allmän naturintelligens: modern akademi bygger INTE på harmonilära.

   Av outgrundlig anledning anses ”harmonier” vara partiskhet, kaosteorier opartiskhet, typiskt 1800-talet.

   Det som skulle behövas är en passiv mätteknik liknande den för infraröd temperaturmätning — motsvarande optiska-fotometriska instrument: icke styrande apparatstimuli PÅ det naturligt levande observationsobjektet. Det som krävs är just en observerande-avläsande utrustning. En anordning som kan studera — icke-påverka — vad som faktiskt sker i den naturliga miljön utan att (nämnvärt) påverka eller störa mätobjekten i deras naturliga funktion.

   Men modern akademi är proppad med just den typen, med tillhörande naturmanipulerande parkbyggnader.

   Så länge inget just studerande observationsinstrument existerar — frånsett oss själva som sinnesförmögna varelser med förmåga till kritiska granskningar av fysikaliska observationer — kommer fotosyntesens molekyltrafik att fortsätta vara ett mörklagt område. Garanterat. Bergsäkert.

 

Vad vi KAN sluta oss till i Mauna Loa Bevisets ljus ÄR helt säkert att fotosynteskraften helt ligger i separationen av det växten själv inte använder — O2 — från resten. Växtens aktiva molekylblock attraherar sin del (kolsyra-bikarbonat-karbonat och deras markvattenassocierade näringsämnen från tidigare levande förmultnade växter, vad den aktuella växten själv är inställd på, med tillhörande vätejoner), och repellerar det den inte använder: O2, säger Mauna Loa Beviset.

 

SVAR:

— Inga.

   Vad innebär det — all hittills tillgänglig etablerad litteratur i ämnet organisk kemi?

 

 

Varje skrift, avhandling, rapport och experiment som beskriver sammanhanget utom Mauna Loa Bevisets relaterbara ramar (SOM), beskriver — tydligen — experimentens och avhandlingarnas just artificiella natur. Inte naturens egen kemi. Varje led, varje ekvation, varje molekylärt analytisk resultatredovisning, in till sista prick: Vi ser där En Produktion av ett mänskligt tänkande som garanterat inte grundstuderat intelligensens förutsättningar: naturens egen inneboende harmoni beaktas inte.

 

 

Se även i KONSEKVENSSATSERNA.

 

 

 

 

KONSEKVENSSATSER: -- i fortsättning från Konsekvenserna

 

Stadfästa satsbilder, främsta exempel:

   Experimentalfysik — (Notera Webbläsaren Firefox): Experiment är ALDRIG FEL, bara möjligen taskigt koordinerade med föregivna uppfattningar: resultat är resultat, och ingen makt kan ändra på den ordningen; 

   Pythagoras sats — Matematikens 5 grundlagar;

   Neutronkvadratenatomvikterna genom atomära, inte nukleära, massdefekterna enligt TNED, från atomkärnans härledning — finns inte i modern akademi.

   Grovt sett är »resten av Historien» rena konsekvenssatser av dessa — som vattenflödet ur glaset när man häller: det ena ger det andra, utan mellanliggande avbrott, hål, frågetecken eller andra otrevligheter.

   INRE stadfästa satsbilder som (UH2017) har visat sig, här främst, är

   Mauna Loa Beviset, se kort illustrerad länkdel här i Konsekvenserna. Det komplexet ingår heller inte i modern akademi (Se även i SYNTES).

RADIOSÖNDERFALLETS MATEMATISKA FYSIK — nukleära

   b-koefficienten — är ytterligare ett annat exempel som inte ingår i modern akademi, just på grund av TNED som ovan;

— OM uppdagade detaljer i radioaktiva sönderfallets fysik som har visat sig i efterhand (här UH2011) kunna förklara visuellt tydliga systematiska ordningar [‡] inom det radioaktiva sönderfallets fysiska domäner på EN och endast en enda sammanhängande matematisk-fysikaliskt härledbar motsvarande grafisk formfunktion,

också ansluter till en redan beskriven och härledd grundfysik, som här enligt TNED, och kan återföras på denna, och endast då, då är de uppdagandena också oförnekbara — sammanhängande — och därmed stadfästa resultat, ehuru teoretiskt-matematiska följdresultat som egentligen skulle klassificeras på typen »direkt konsekvenssats».

   I den känsliga frågan om Syrets Upphov i Jordatmosfären, och därmed frågor som högeligen visat sig beröra det organiska livets blotta funktionssätt här på Jordytan, har — så ledes — »huvudsatser och konsekvenssatser» visat sig som förtjänar visst klarläggande. Eller, möjligen bara rent omnämnande för tydlighetens skull.

 

KONSEKVENSSATSER

 

Given bevisbar fysik: Det enda som kan sägas med bestämd säkerhet enligt Mauna Loa Beviset är och förblir (SOM) det redan sagda:

Markbiomassans Hydrotrycksbaserade fotosyntesfysik sönderdelar inte vatten.

   Organiska Kemins Grundsats.

KONSEKVENSSATS  :

— Markbiomassans växamullakretslopp påverkar INTE Jordkroppens atmosfär:

inget tas bort, inget läggs till.

Atmosfärens syreinnehåll är en separat fysikalisk Jorddomän relativt Markbiomassans kemiska fysik.

 

MACbergSyret:

PRIMÄRJORDENS MINERALOGI

 

PrimärJordens BILDNING — DIAKVADRATEN med grundämnesfördelningen — visar hur och varför alla himlakroppar betingas av (en primär inre järnkärna tillsammans med bl.a.) ett inre syreband: Efter fusionsfas och expansion sker UTESLUTANDE ALLTID KEMISK  blandning mellan svalare toppdelar och hetare utträngande delar. Och man får — i samtliga stenkroppsfall — en mineralyta som betingas av höga MINERALOGISKA syrevärden.

   Modern akademi har ingen sådan urpreferens.