TNEDa2 UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2020VII29 | Efter sammanställningar från 1986-1991+ | Senast uppdaterade version: 2023-11-30 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

     

Genombrotten i TNED ¦ TNED FRÅN BÖRJAN ¦ TNED a0  ¦ ISVERSIONEN ¦ GASRÄKNINGEN  ¦ SYRET  ¦ JoCeBo ¦ BIOSFÄREN OCH BIOMASSAN  ¦ MLB5  ¦ Rep2020 ¦

OxyGen[e]ation 9.4% ¦ Deforestation 37% ¦ FotoSyntesen ¦ SD-WHEEL ¦ c¦S-masses ¦ ICEversion ¦ SCENARIOis ¦ $¦CO2-gasen ¦ Bio10 ¦ InkokningsPerioden

INLEDNING:

ISVERSIONENreviderad upplaga 5¦10Sep2020 efter flera dramatiska framryckningar .. syrefrågans kosmologiska upplösning

JORDFYSIKENS YTMINERALOGI 100% FÖRKLARAD — GENOM GEOLOGISKA CERTIFIKATEN och MaunaLoaBeviset (MLN-1470-1¦2¦5)

———————————————

Geologiska Certifikaten ¦ MaunaLoaBeviset ¦

 

Kort Sammanfattande Inledning — du som läser det här, om du kan: dementera, tillrättavisa, tillrättaför. Det är hela meningen med naturvetenskapen.

Relaterat: Staten missbrukar och våldför sig på livsgrunderna, nonchalerar erinrar aldrig människorätten som grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”:

Inte genom någon proklamation eller någon som helst medvetet illasinnad vardaglig inriktning. Enbart genom att hävda sig själv över. Så, lagen:

   Människor, samhällen, kulturer, civilisationer som inte utvecklar igenkännandet av den inneboende värdigheten 24/7, utvecklar ICKE-typen 24/7: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred.

 

 

Komplexet MAUNA LOA NORM 1470 uppdagar 5+ olika Jordfysiska relationskvantiteter i atmosfär och litosfär som kommunicerar entydigt och samstämmigt: en och samma relationsbas. Den som innefattar vattnets inlösningsmättnad i intervallet 20-21°C av kolsyra (Lower1999). Komplexet, redan uppdagat genom MaunaLoaBeviset (MLBFeb2017), bevisar att markbiomassans hydrotrycksfysik representerar en egen avgränsad självunderhållande domän: Ett CO2 på en ursprungligt totalt biomassa koldioxid kapital som inte bara innefattar allt levande material i en masskonstant (c¦S-relationen). Utan även gör det i en primär atmosfärisk-litosfärisk noggrant beskrivbar materialhistoria. Den har garanterat inte sett en enda prick i trycksvärta i vår kända tid. Hela formalian går ut på den redan i MLB påtalade existensen av en NATURSKOG — med senast kända naturprefix år 1812 (284ppmvCO2: Mauna Loa Normalen): Staten — (tydligt 2010+) så bevisbart in till atomen — våldför sig på NATURSKOGEN. Men Staten påskiner sig istället besitta »MYNDIGHET över växtlivet»: Naturvandaliseringen fortsätter. RESULTATBILD: Livsglädjen utrotas — av staten. En del kommuner tycks driva niten, den kallas fortfarande skötsel, allt längre och längre mot ett direkt skräckvälde: stympade och avslitna växtdelar kantar farleder, nermejning av sommarsäsongens blommor långt före hösten verkställs med tillhörande omfattande förfulning kring alla farleder där människor vistas. Ingen vägsträcka sparas. Statens fortsatta nit för underhåll av verksamheten, den kallas fortfarande skötsel, har antagit direkt vulgära, livsförnedrande proportioner. Det finns inte längre närplatser där man kan uppleva tidigare naturligt lugn och vilsamhet — om alls. Djur drivs ut från sina naturskogar — i växande. Sverige, en gång kanon, liknar mer och mer ett fascistiskt satanistiskt skräckvälde.

   KINASAMHÄLLEN .. försöker diktera genom auktoritära parlamentsbeslut — istället för att IAKTTA DET SOM REDAN FINNS OCH GÄLLER ..

.. trakasserar, diskriminerar, försöker bestraffa personer som försöker upplysa om situationens allvar .. Stat mot Natur. Hjärtligt Välkomna.

 

      

KRAFTMORFOLOGIN ..  PRIMÄRA DIVERGENSVARIATIONERNA .. Kroppsrotationens Uppkomst .. JÄRNKÄRNAN .. FotoSyntesen ..

JÄMFÖRANDE KOSMOLOGISKA GRUNDBEGREPPmodern akademi kontra relaterad fysik

 

 

noMACfysik med LISTAN, STATEN FRÅN 1800, INERTIA med ATOMVIKTERNA via NEUTRONKVADRATEN från ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING i TNED genom FYSIKENS SJU PRINCIPER, MATEMATIKENS FEM GRUNDLAGAR med NOLLFORMSALGEBRAN och DEN HÖGRE ANALYSEN  genom ALLA TAL med 3D-GEOMETRIN och K-CELLENS VÄRMEFYSIKALLMÄNNA Kosmologiska TILLSTÅNDSEKVATIONEN, avtäcker en modern akademisk lärostol 1800+ som i varje berört parti är mera intresserad av att uppfinna egna idéer om natur, existens och sammanhang än att härleda, beskriva, relatera och förklara det som redan finns i naturboken.

 

Det har med den kraftens egen fulla obeslöjade styrka blivit TNED-fysikens och TNED-kosmologins uppgift att ge en förklarande helhet. Sakfel får inte förekomma. Experimentalfysiken är den enda instans som den enskilda människan kan åberopa i bevisbara framställningar som rör naturvetenskaperna. Den tar ingen hänsyn till gillapoäng: Skär vi oss på kontorspapperet, läker naturen såret. Harmonibevis.

 

Sammanställningen i PrimDATA från de tre främst tillgängliga av 1900-talets mest prominenta litterära verkens uppgifter på Jordkroppens ämnesinnehåll i atmosfär och litosfär (AtmosLitos)

HANDBOOK OF PHYSICS 1967 (atomvikter, litosfärens ämneshalter), FOCUS MATERIEN 1975, BONNIERS ASTRONOMI 1978, tillsammans med kompletterande resultat inom experimentalfysiken (Lower1999, kolets vatteninlösningsmättnad vid olika temperaturer, BioEK4Tabell)

avtäcker Tabell6 HONC2020.ods ¦ MLN-1470-syntes följande Jordfysiska biotop

(biotop, ”område med samma natur” enligt ordboken):

 

Med NATURSKOGENS PREFERENSER = före föroreningsepoken — senast år 1812 [GRUNDBEVISET] :

NOTERA : VISS OSÄKERHETSMARGINAL FINNS I BASDATAUPPGIFTERNA; AV FÖRKLARLIGA SKÄL FINNS BARA UPPSKATTADE OSÄKERHETSREFERENSER — UTAN EXAKT BEVISBARHET. NOGGRANNA OCH OMFATTANDE GEOLOGISKA MÄTNINGAR BÖR EMELLERTID GE TILLRÄCKLIG KREDIT ÅT EN ÖVERGRIPANDE RÄTTVIS KVANTITETSORDNING.

 

1460    Massförhållandet Syre/Kol i Jordlitosfären — innefattat integrerade bergmineralvattnet [20st nuv. havsoceanmassor]:

tidsoberoende. BioEK3.

1475    Atomantalet AtmosSyre/MaunaLoaKol med Naturskogen bevarad (284ppmv CO2 år 1812):

tidsoberoende fram till 1812. BioEK1. Se även NASA-grafen: normvärdet 284  ± hundratusen år varierar glacialt 180-300.

1467    Biosfäriska mass- och atomantalets relation mellan stående-levande och cykliskt underhållande biomassa Blad&Barr:

tidsoberoende fram till 1812. BioEK5¦2.

1470    (1460-1475 intervallet 20.8-21.1°C, BioEK4Tabell Lower et al., 1999), antalet vattenmolekyler per 1st vatteninlöst C¦O2:

tidsoberoende; temperatur, tryck.

 

   Föreställningen om SLUMP är utesluten — utom som en UPPFINNING av speciellt obskyr natur.

   Föreställningen om OORDNING utesluts — utom som en UPPFINNING av speciellt obskyr natur.

   Föreställningen om NU (-2020) ETABLERAT AKADEMISKT OMDÖME OCH INTELLIGENS utesluts — utom som en UPPFINNING av speciellt obskyr natur — med bevisbarheten att nämnda punkter utströmmar från den inrättningen: hittar man ingen Passande förklaring till Enögda Partiets Särskilt Tydligt Djupkorkade Existensuppfattningar, uppfinner man en. Enhälligt beslut. Jepp. ”Jag förstår”.

   Sinnesmanipulering. Jättepopulärt. Autobroms. Övervakning. Inlåsning. Kontroll. Lydnad.

 

BevREF: Bev80000:

SKILDA FYSIKSYSTEM INOM SAMMA BIOTOP (”område med samma natur”) — se sammanfattat&illustrerat mera i detalj i VoJ:

   VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

— NÄR NATURSKOGEN VANDALISERAS GENOM MÄRKBARA UTTAG UPPSTÅR BALANSSTÖRNINGAR SOM KORRUMPERAR NATURSÄTTET:

Ett tillstånd av onaturlig biokemisk balans uppkommer — som av vissa eminenta PhD:are uppfattas som något Naturligt som ska bemötas med Piller: mera pengar.

   Rätta gärna om fel: sakfel får inte förekomma här.

 

———————————————

BEVISNINGEN ¦

KLARGÖR HUR MAUNA LOA SD-KONSTANTEN REGLERAR SYREBALANSEN MELLAN cykliska VÄXTSYRET OCH DET

[4.6084 T43¦4.4868 T43]/5.5524 T38 = > 80 000 Tabell10kolP GÅNGER MERA FÖREKOMMANDE ALLMÄNNA JORDATMOSFÄRISKA SYRET.

varje atom. Mauna Loa Beviset (MLB) varken existerar i moderna korridorer, eller är önskvärt att ens synas där — därför att MLB utraderar MAC.

— Möjligheten att föra en meningsfull naturvetenskaplig dialog med den moderna akademins lärostolar upphörde i princip redan 1800+:

— Modern akademi har ingen BEVISBAR RELATERBAR seriös naturvetenskaplig bevekelsegrund. Det vore kul om man hittade en sådan.

 

O1941+:

   Speciellt utesluts den populära uppfattningen (Ruben1941+) att växtvärlden styr Jordsyrets kvantitet

— inom NATURSKOGENS ramar. Vad som händer — och gäller under mikroskopet — när naturskogens inneboende ordning BRYTS NER ingår inte i den moderna akademins experimentalbild — UTOM som ett icke-observerat kaos av korrumperad STÖRD naturordning: den vi försöker förklara bilden i, här. Och den delen är — ju — väldig väl känd i moderna korridorer .. Se särskilt i TUNGA SYRETS INNEBÖRD.

 

m(c¦CO2)         = [(1.875 KGkol/yGE)(2.95 T12 GE¦1800) = 5.5313 T12 KGkol/y](CO2¦U44/C¦U12) = 2.0281 T13 CO2/y;

N(c¦O)              =  m(c¦CO2)/(44u)  = 2.7762 T38 ¦ · 2 = 5.5524E+38

———————————————

Uu: Se härledda samband i ConBEAT om ej redan bekant. Isotopförekomsterna O17¦18 i Tabell10 HONC2020.ods: Tabellutdraget ovan O8-Q30.

 

Det finns 150ggr mer flera Jordatmosfäriskt tunga syreatomer O18 över naturskogsfältet — senast noterat 1812 — än de 1–16/18=11% mera kemiskt energieffektiva naturligt cykliskt tillgängliga växtsyreatomerna O16. Fast bevisbar Jordfysik — -1812.

 

 

Sveriges närmast naturansvariga Riksdag och Regering:

   Vet ni, alls över huvud taget, vad ni håller på med här?

   majoritetsbeslut?

   avskogningen bär ansvaret för pandemisituationen — genom majoritetsbeslut? Wao.

Sant är det: stödjer man sig ENBART på majoritetsbeslut, har tydligen begreppet förstånd upphört.

— Träd fram och klargör grunderna för fysik och matematik, kemi och biologi i Universumet vi lever i.

 

 

1 000 ppmv lowground — skogsmarksfältets naturvärden, se SkogsMarkLuftFältet — Luttge2013, även nedan

 

— Blad&Barr är

   en biologisk växtsyrecertifikand: en naturbiologisk faktor som garanterar landbaserad naturlig växtsyrebalans — fram till senast år 1812 (MaunaLoaNORMALEN — Naturskogen certifierad):

   en landbiologisk DNA-bas för allt O16-baserat växtsyre:

växtsyre och Jordsyre är två skilda fysiksystem — helt obekant begrepp inom FN/IPCC/SVERIGE+

   en (BioEK1-10) inom atmosfär, biosfär och litosfär reglerande Jordfysikaliskt certifierad producent och fabrikant för allt klorofyll och aminosyra — proteingrunderna för vårt och djurens DNA;

   reduceras naturbeståndet Blad&Barr nämnvärt undermineras hela det landbaserade DNA-beståndet:

   uppbyggt under runt 3 miljarder år,

   reducerat Jordbiosfäriskt globalt med mer än 30% av statsintressen på 200 år från runt 1800+, och tydligen i fortsatt växande reduktion — särskilt kraftigt (Sverige) märkbart 2010+.

 

 

 

 

— »Svenska VetenskapsAkademin planerar att införa nobelpris i Experiment .. Livet i glasrör .. »

 

Utlys omgående globalt giftlarm:

 

   Lämnas inte naturskogen tillbaka snarast, omgående, med en gång

 

— utan dröjsmål: all vidare avskogning förbjuds permanent;

— ingen fritt naturligt utbredande växtlighet får avlivas eller påverkas av mänsklig hand,

— markberedda områden tagna från naturskog lämnas omgående tillbaka;

— naturen ska konsekvent utan gnäll och gnöt lämnas ifred för att kunna hela, läka och återställa:

— under 200 år, minst

 

återstår:

   en fullständig DNA-degeneration;

— Naturen har redan inlett (Träddöden har redan varnat under lång tid) ett

   »A General BioReset» för att göra sig av med inkräktaren.

— Mänskligheten utrotas på grund av dess ansvariga befattningshavares vanartighet

mot den egna livsgrunden.

   Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen.

   Bekräfta eller dementera.

   NATUREN INNEHÅLLER MARKÖRER MOT INTRESSEN SOM FÖRSÖKER UTNYTTJA

NATUREN UTOM NATURENS EGEN SAMARBETANDE GRUND OCH MEDVERKAN:

   detaljer som normalt är bekant för varje femåring, men tydligt frånvarande inom Riksdag och Regering, globalt i vårt märkvärdiga tidevarv.

 

 

— Vad händer om man tar bort 30% av det naturskogsfältet på 200 år

   för att idka global affärsverksamhet med tillhörande festligheter i Stadshuset på kredit av avlivade klorofyll- och aminosyraproducenter

 

 

 

   deras naturligt utvecklade atomvikter i molekylkedjorna?

   Säg, Svenska VetenskapsAkademien. Berätta. Klargör.

   Dementera gärna — relaterat. Eller bara: säg nåt riktigt elakt får vi höra.

— Exakt vad menar du med den typen av tillmäle? — Därför att i deras egen 24/7 mening och anda finns inget brottsligt, skamligt, skändligt, elakt. Så: visa det då. Den som har på fötterna. Naturmord. Uteslutning av fredliga människor. Trakasserier, diskrimineringar, missaktning och misshandel mot människor med garanterat noll hotbild, ända in i portarna på salar och rum som borde men inte iakttar ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”. Fulla av våld, ondska och rofferi, som gällde det en global välgörenhetsgala. Jättefint. Lag och ordning.

 

Modern Akademisk VäggTeve: Centralen

   växter producerar syre”:

— det faktum att låntagaren lämnar tillbaka boklånet måste betyda att låntagaren har producerat texten. Modern Akademisk Intelligens.

   ”växter sönderdelar vatten”:

— det faktum att låntagaren läser i boklånet måste betyda att låntagaren ansvarar för textinnehållet. MAC Intelligence. KinaRätt: 0 IQ.

   ”växter tar växtkol ur luften”

— det faktum att låntagaren alls boklånar måste betyda att låntagaren uttrycker stora behov av att manipulera textinnehållet. MAC.

NyHeterNa:

 

Den moderna akademins fullständiga bio-teoretiska utplåning — det får absolut rättas om fel.

Modern Akademisk Intelligens 1900+ i FOTOSYNTESENS naturbeskrivning:

— Säg något intelligent får vi höra. Sakfel får inte förekomma i den här texten.

   Det betyder att den som tycker sig ha på fötterna bereds ett enastående tillfälle att få glänsa — här.

 

KUNSKAPSMÖRKRET I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA HAR BEVISLIGT ALDRIG VARIT MERA KOMPAKT, TJOCKT OCH OGENOMTRÄNGLIGT ÄN NU.

”Jag förstår”. ”Vi hjälper dig formulera dig så att det passar oss bättre att du förstår som vi tycker att du ska tänka”. Hur hittar den till parkeringen, ens? KlassiskKina. 0 IQ.

— Måste ha elektronisk karthjälp. AutoHjärna. AutoBroms. AutoStyrning. AutoTanke. AutoVilja. AutoVal. AutoMej. Enorm kapacitet för självständigt tänkande.

   Konstant 24/7 individvåldtäkt.

 

MLN-1470 avslöjar och avtäcker i detalj ett under hela 1900-talet uppbyggt, påbyggt och vidareutvecklat rent bedrägligt etablerat föreställningssätt:

   särskilt inom etablerad biokemi och biomedicin,

   särskilt tydligt med uppstart från 1800-talets början,

   speciellt inom den allmänna kosmologin: syrefrågan, Jordkroppens bildningshistoria: Solsystemet.

KULTUREN inom mänskligheten: samvarogrunderna.

— Det är inget fel på intelligensen. Absolut inte. Däremot bevekelsegrunden för att använda innehållet.

JoBey:

JORDKROPPENS BEVISBARA YTMINERALOGI

 TNED-HISTORIEN — universums utveckling — fram till hit Okt2020: Jordkroppens bevisbara ytmineralogi

JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING

 

———————————————

DIVERGENSTÄNDNINGEN ¦

K-cellens Expansionsfysik ¦ NollDivergensZonen ¦ GRUNDÄMNESBILDNINGEN ¦ DiaKvadraten ¦ Fusionsfasen — Fusionsringar ¦ ironCORE ¦ KroppsRotationen ¦ KraftMorfologin ¦

StötRekylen, primära himlakroppsmassorna — Clair ¦ EXPANSIONSFASEN — Kemiblocken ¦ MeteoritBeviset ¦ TheExplanation ¦

EXPANSIONSFASEN — Jordkroppens ytfysik — detaljerad förklaring med litosfäriskt korrekta isotopiska mängder SyreKolKväve ¦

EXPANSIONSFASEN — SyreBildningen2020 — detaljerat härledda kvantitativa sambandsformer till ovan ¦

EXPANSIONSFASEN — SyreBildningen2020 — SYRETS JORDRELATERADE KOSMOLOGI ¦  ¦  ¦ 

EXPANSIONSFASEN, Jordkroppens ytfysik — KraftMorfologin ¦ PRIMÄRA DIVERGENSVARIATIONERNA — neutronsönderfallets gravitella tidsspridning ¦

IRB — ISTÄCKETS BILDNING, kemiska dynamiken ¦ CompilEXP — JORDKROPPENS MINERALOGISKA YTBILDNINGSFYSIK — IceTimeLINE ¦

IsBilden ¦ INLEDANDE BEVISGRUND ¦ ISVERSIONEN — Graf ¦ ScenarioIS ¦ INKOKNINGSGASENS JORDFYSIKALISKT BIOTOPISKA EKVIVALENT — BioEK10 ¦

INKOKNINGSGASEN — SummaCO2 ¦ INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE ¦ Växtsyre och Jordsyre är två  skilda fysiksystem ¦

JordAtmosfäriska SYREBILDNINGSHISTORIEN i etablerad jämförelse — 4.5Ga till nutid ¦ JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING ¦

TNEDbegin ¦

 

KÄRNFYSIK i Modern Akademi: — »Fristående vattendroppar ur en vattenmassas delning FINNS verksamma inuti vattenmassan som FRISTÅENDE partiklar i rörelse»:

— ”Atomkärnan INNEHÅLLER Neutroner och Protoner”: Mänsklighetens — detaljerbart bevisligt — allra mest PRIMITIVA föreställning. Jämför Naturboken — relaterad fysik:

 

KÄRNFYSIK i Relaterad Fysik: — Atomkärnan är partikellös — men Strukturen kan beskrivas EKVIVALENT utifrån dess observerbara fristående partikelfragment: np-strukturen.

Se även den kortare sammanställningen i GENOMBROTTEN I TNED. Foto: Montage — Författarens fotoarkiv 2009+.

 

— Det var en gång en liten guube som bodde in en liten lådda .. med ..

FÖRSTÅNDETS BIOMARKÖRER — Hälsogrunderna

 

 

.. utsikt över Paradiset ..

— Vilken är din allra högsta önskan?

— Att få se dig LEVA. Dö inte. Lev. Du trodde att jag skulle säga, vinna på lottova? Gubevars.

   Det är aldrig det yttre det kommer an på.

   Vi dör som kroppsvarelser. Men skönheten kommer ständigt igen i nya.

— Så: vad är det som dör och vad är det som lever?

   Vi väljer det som lever. Självklart. Dö inte. Lev.

   Det är odödlighetens enda hemlighet: sanning och kärlek är för evigt. Evig puls.

 

 

 

 

 

ALLMÄNNA REFERENSGRUNDER

 

MLBok MaunaLoaBevisets organiska kemi — Vattnets CO2-mättnad (Lower1999) — är visserligen i sig ytterst klargörande.

Men den bevisgrunden är (helt) kraftlös utan en mera Jordfysikalisk CERTIFIERING — som visar ATT kvantiteterna är genomgående fysiskt biotopiska.

1812-284ppmvCO2¦MaunaLoaNORMEN-1470 FASTSTÄLLD — i bevis från Jordfysikens egna kvantiteter

 

— Också det uppdagandet kommer (20Aug2020) som en (ytterst positiv) överraskning. Generellt: det enda som krävs i bevismaterialets uppdagande är någon som är villig, motiverad och har tiden att gräva, forska, leta och sammanställa redan befintliga väl kända data: antalet enskilda atomer. Jordlitosfär och atmosfär.

   Utvecklingsvägen, kort (Jan-Aug2020): Neutronkvadratens fusionsellipser sammanknyter lätta och tunga nuklidgrupperna via fusionsagenten 6C16 (omfattande tabellverk). Ämneshalterna i Jordkroppen särskilt litosfär och atmosfär, avtäcker betydande inte tidigare uppmärksammade sammanhang: JordenBEGIN kräver en mera detaljerad beskrivningshistoria. Det är hela tiden MaunaLoaBeviset som driver motivationen att gräva vidare — för att hitta verkligt kraftfulla bevis att ställa fram inför IPCC-samfundets redan väl bevisbart galna naturgrepp — som administratörerna verkar vara helt omedvetna om själva — med tillhörande global propaganda ..

   Upplösningen (också omfattande tabellverk) infinner sig (Jun-Jul2020) med sammanställning av tre oberoende etablerade datakällverk i ämnet Jordlitosfär och Jordatmosfär — för att försöka hitta EN JordReferens (olika tabellverk dras med inbördes olikheter av mindre art, och ingen egentlig global referens existerar: alla talar om eller antyder en viss osäkerhet med inneboende meddelande »det är ingen idé att du ens försöker ..»). Uppgiften var att undersöka om det ev. skulle kunna finnas EN enda enhetligt kvantitativ ANVÄNDBAR datakälla i prövningen av de olika (ofta) diversifierade etablerade uppgifterna.

   Se vidare beskrivningen i PrimDATA till Tabell 6 HONC2020.ods, om detaljerna i de olika referenserna.

 

 

 

JoKoPyFy: TryckSpegling

 

KRAFTMORFOLOGIN VID KROPPSBILDNINGEN

KOSMOLOGISKA GRUNDPRINCIPER — LIKA FÖR ALLA HIMLAKROPPARS PRIMÄRBILDNING

JORDKROPPENS PRIMÄRA YTFYSIK

 TNED-kosmologins detaljerade beskrivning — material och mineral — Jun2020+

JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING

ALLA HIMLAKROPPAR BÖRJAR SOM NEUTRONMASSKROPPAR GENOM K-CELLENS EXPANSION

 

Tabell6 HONC2020.ods sammanfattar alla här övergripande tillgängliga data om Jordfysikens ämnesinnehåll i atmosfär och litosfär. På den datagrundens bas kan TNED-kosmologins eventuella möjligheter undersökas närmare i ämnesbildens förklaring: framväxt och utveckling i varje detalj.

 

ORIENTERING: K-cellens värmefysik ¦ SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN ¦

 

BESKRIVNING

SAMMANSTÄLLD ILLUSTRERAD ÖVERSIKT 25Jul2020+  ¦ Jordytans primära material — enligt TNED-kosmologins anvisningar

CentralFÖRKLARINGEN:

EXPANSIONSFASEN med J-BEVISET:

   DIVERGENSTÄNDNING initierar bildning av JÄRNKÄRNA i J-centrum;

   J-kroppens egenrotation förstärks genom Järnkärnans exotermiska fusionsenergi;

   PRIMÄRA IMPULSMOMENTETS BEVARANDE (J-BEVISET) J=mvr på given primär J-kroppsmassa (m) och radie (r) medför att ökad rotation (v) resulterar i en motsvarande avyttrad primärmassa (12.13% i Jordens fall — HIMLAKROPPARNAS PRIMÄRMASSOR);

   J-kroppens fortsatta fusionsfas genom resterande masskropp, bidrar vidare till J-kroppens slutliga egenrotation;

   Fusionsfasens efterföljande expansionsfas (J-kroppens mineralogi grundläggs) sammanhänger med en associerad värmevåg som når kroppsytan först vid expansionens fullständiga avstannande (TRYCKVÅGEN).

———————————————

J-BEVISET ¦ DIVERGENSTÄNDNING ¦ JÄRNKÄRNAN ¦ HIMLAKROPPARNAS PRIMÄRMASSOR ¦ TRYCKVÅGEN

 

 

 

Is-Bilden: — HUR BILDAS ISTÄCKET? 29Jul2020

Inom Timmen ¦ ISVERSIONEN

 

 

ISBILDNINGEN FÖRST — AV PRINCIP

 SNABBGENOMGÅNG — TNED-kosmologins beskrivning

———————————————

IRB — ISTÄCKETS BILDNING, kemiska dynamiken ¦ CompilEXP — JORDKROPPENS MINERALOGISKA YTBILDNINGSFYSIK — IceTimeLINE ¦

 

Fas 1:   J-kroppen (INOM TIMMEN) genomgår en snabb fusionsprocess efter lokal Divergenständning;

Primära Jordkroppens startradie vid Dmax=1,82 T17 KG/M³ är ca 200 M.

   Järnkärnans stora exotermiskt avgivna fusionsenergi varvar upp en blygsam primär egenrotation.

   Primära impulsmomentets bevarande J=mvr med konstant Jr garanterar att uppvarvningen åtföljs av en primär massutkastning (12.13% i Jordfallet)

— Massavyttringen (METEORITBEVISEN) triggas kan härledas så matematiskt (J-BEVISET) av Järnkärnans initierande implosion yta-centrum via deuteriumbildning, vilket resulterar i en rekylstöt centrum-yta på en så uppvarvad kroppsversion.

———————————————

DIVERGENSTÄNDNING ¦ METEORITBEVISEN ¦ J-BEVISET ¦

       

Fas 2:   Fusionsfasen efterföljs av en expansionsfas — kroppens slutform antas:

   Enligt HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID tar det neutronsönderfallen oaktat i Jordens fall strax under 20 minuter: från max täthet 1.82 T17 KG/M³ till nuvarande ca 5 500 KG/M³.

— Expansionshastigheten linjärt i medeltal ungefär som ljudhastigheten i metall (drygt 5 KM/S).

———————————————

HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID ¦ TNED

 

Nybildade nuklider repelleras starkt av de inbördes blottade kärnladdningarna på minimala kärnavstånd:

— Förhållandet mellan ursprungliga antalet neutroner och den färdiga fusionsprodukten är genomgående ca 5/1: volymutrymme frigörs primärt via fusionerna oaktat inbördes Coulombrepulsioner;

— Det frigjorda volymutrymmet gynnar sekventiella skalbildningar (med möjliga resonanseffekter).

— Jordkroppens radie vid ekvatorn efter expansionen: 6,378 T6 M. Se även i PrimROT.

 

Illustrationen visar ikoniskt hur atomkärnorna kan förstås bildas från max tätt liggande neutroner som från divergenständningsögonblicket (inom halveringstiden 12-14 minuter) sönderfaller till väteatomer: atomkärnor som ligger innanför varandras nuklidbarriärer genomgår automatiskt exotermiska fusioner: tyngre bildas från lättare »och så länge lagret räcker»: en nukleär volymreduktion »kompaktion» sker generellt med en faktor 5/1. Se särskilt detaljerat från IronCORE. Alla primära himlakroppsytor får samma atombesättningar med de allra lättaste grundämnena i atomfamiljerna kring syre, kol, kväve och väte.

— INOM MODERN AKADEMI når man inte dessa förklaringsgrunder. Jämför LISTAN och noMACfysik för den som ev. letar efter orsakerna.

 

 

 

FUSIONSBAND  A B C .. :  0n1  neutron 1H1  väte 1H2  deuterium 2He4  Helium ..

   Så länge atomkärnor ligger innanför varandras nuklidbarriärer sker automatiskt spontan exotermisk fusion:

   tyngre atomkärnor bildas från lättare — med några få vissa »förbjudna kombinationer».

   inbördes så sugande självbildande fusionsband kan skiljas åt med mellanliggande större mellanrum som garanterar kemisk koppling mellan de olika bandens atomnuklider.

 

Fas 3:                TRYCKVÅGEN i samband med Coulombrepulsionerna — vårt Jordfall;

EXPANSIONSTRYCKET från centrum mot ytan avstannar vid expansionens slut (rudimentära primära balansen mellan sammandragande gravitation och repellerande elektrisk kärnladdning).

— Tryckvågens maximum i kroppsytan vänder därifrån och genomgår normalisering åter till kroppscentrum men det tar tid.

— Kroppsytan har vid expansionens avstannande och via föregående exotermiska fusionsfas hunnit utbilda slutliga grundämnen, här främst Kol, Kväve och Syre. Längst upp/ut finns restneutroner.

ISBILDNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR:

———————————————

IRB — ISTÄCKETS BILDNING, kemiska dynamiken ¦ CompilEXP — JORDKROPPENS MINERALOGISKA YTBILDNINGSFYSIK — IceTimeLINE ¦

 

   Kroppsytan 20 minuter efter DIVERGENSTÄNDNING (normala halveringstiden för neutroner är 12-14 minuter) bör ha en stor del kvarvarande neutroner som ännu inte hunnit sönderfalla.

— Med Jordfysikens nuvarande kända litosfäriska och atmosfäriska tabelldata, kan vi genomföra en grovräkning i försök att testa en sammanhängande kvantitativ mineralförklaring:

 

   20 stycken nuvarande havsoceanmassor á 1,4 T21 KG måste — tvunget — bildas på/i/över Jordytan för att förklara nuvarande innehåll av syre och vatten i litosfären (PrimDATA).

 

 

 

Se även särskild beskrivning i JORDKROPPENS YTFYSIK — mera utvecklat i MATIK.

 

En praktiskt möjlig TNED-lösning som realiserar en mera preciserad Jordlitosfäriskt kvantitativt exakt mineralförklaring i kroppsytan visas i figuren ovan (originalets artikel i JORDKROPPENS YTFYSIK). T44-45 anger respektive litosfäriska antalet atomer.

— En tabell över sönderfallstiderna för instabila isotoper KolKväve finns i 6C16DECAY.

 

 

Alla isotopernas ämnesandelar Kol-Kväve-Väte enligt tabellvärden (Tabell6 HONC2020.ods) bygger på ett redan (som ovan) stort färdigbildat ytnära syreband, inte utritat.

— Syrebandets atomer underförstås redan kemisk separerade och på uppträngande väg mot kroppsytan — med expansionsfasens fortfarande maximalt (yt-) täta utrymmen (SYREBILDNINGEN EXPLICIT):

   En förenklad grovräkning ger hela det kemiskt preparerade syrebandets tjocklek över Jordytan (vid expansionens avstannande, fullt färdigutbildad slutradie [Rekv. 6.378 T6 M]): 1.03 meter — precis då föreningar Syre+Väte börjar bilda det kommande litosfäriskt integrerade 20—1 st havsoceanmassornas vatten (2.8 T22 KG) med slutpunkt i ett 54 KM tjockt istäcke över Jordytan..

 

  J-kroppen befinner sig fortfarande under pågående slutlig expansion.

   Fusionsbandet närmast över kan vara det avbildade som ett mindre kolband (6C12), och över det resterande ytmassakärnor [restneutroner] enligt ikonillustrationen.

   Med successiva tillägg av ytneutroner kan alla stabila nuklider i serien Kol-Kväve-Syre bildas på den formen [samt en del ytterligare i mindre omfattning, inte utritade].

 

Ytbildningen, ikoniskt: TNED-kosmologins fysikbild

ALLA HIMLAKROPPSYTORS PRIMÄRA BILDNING av PRINCIP:

—————————————————————————————

REDAN DJUPARE LIGGANDE FÄRDIGBILDADE UPPTRÄNGANDE 8O16 syreatomer

förenar sig direkt kemiskt med en tydligen alltid mindre ytmängd befintliga kolatomer till CO2-grupper.

   CO2-mättning sker i kroppsytan I MAXIMALT NÄRALIGGANDE KEMISKA BINDNINGAR.

   CO-föreningen är den kemiskt starkaste (ETAB).

 

 

 

Kvävet är kemiskt indifferent[‡]: Kväve förenas inte med andra atomer vid temperaturer under (typiskt) metallsmältor; Kvävet puttas upp längst upp/ut.

(GasRef: kvävet är flytande upp till 77°K; syre upp till 91°K; väte till 20°K).

 

VATTENBILDNINGEN:

— När varje ytresterande kvarvarande neutronpar sönderfaller till ett vätepar, kan paret förenas med en syreatom och så länge sådana finns. Resultat:

    Vatten. Totalt 20 stycken nuvarande havsoceanmassor á 1.4 T21 KG.

— I den TNED-mörka primära kalla rymdens primära himlakroppsbildning betyder det: IS.

— Den kyliga omgivningen (se INOM TIMMEN ¦ INLEDANDE BEVISGRUND):

   I avsaknad av det vi normalt menar med värme kan den kemiska föreningen mellan syret och vätet förstås ske utan närvaro av någon nämnvärd värmegrad (IRB). Beskrivningen i BAref3 av kometer som ”smutsiga isberg” ger en allmänkosmisk association;

   EXPANSIONSFASEN inbegriper bara en idealt radiell rörelse med maximalt tätt näraliggande atomkärnor;

   En normal xyz-värmerörelse mellan masselementen är utesluten;

   Exakt hur att tolka ett begrepp om en (precis) värmegrad saknas här.

— Det faktum att vattnet finns inkokat i Jordlitosfärens bergmineral och istäckets generellt förklarande matematiska fysik, är de enda hållpunkter som f.n. finns som anstryker en anställd föreställning om att motsvarande värmegrader under expansionsfasen möjligen ligger i området omkring (max) 100°K — utan varje antydd association till xyz-normala värmerörelser. I andra ord:

VÄRMEBEGREPPET BLIR KOMPLICERAT:

Jordfallet — kroppar från 6 Jupitermassor (Solgränsmassan) och större bildar Sol

— Eftersom kemisk förening mellan atomer sker under en ideal radiell kroppsexpansion, finns ingen normal vanlig (gas-) matematik tillgänglig som kan beskriva värmeeffekten i andra termer än DEN:

   En ren Coulombiska elektrisk repulsionskraft som framdriver just den radiella kroppsexpansionen.

— Expansionen pågår fram tills gravitationskraften bromsar upp och får expansionen att avstanna (då först kommer den egentliga värmevågen).

   En vanlig reguljär xyz-värmerörelse är med andra ord utesluten i den primära expansionens fysik. Det ställer oss samtidigt utan direkt begrepp om HUR att tolka begreppet ”temperatur” under själva expansionsfasen. Det enda vi med säkerhet kan fastställa blir att »expansionen sker kallt och välordnat»: tyngre bildas från lättare; kemisk förening sker från »max närbild».

— Om viss minimal »normal» värme finns från expansionen (–218°C¦55.15°K) kan vi förutsätta att syret har flytande form: Vätet flyter över –258°C¦15.15°K, förångas vid –252°C¦21.5°K.

ISTÄCKET VÄXER FRAM:

   Vartefter neutronerna sönderfaller till väteatomer, förenas dessa i par med en syreatom till en vattenmolekyl. Vi förutsätter att den föreningsformen fungerar i kylan.

 

IsBILDNINGEN: IsBILDEN

 

 

— Vi ser ett istäcke växa fram »som ur tomma intet» kring Jordkroppen under kanske loppet av en eller annan timme som slutar på tjockleken 54 kilometer.

   Det är istäcket av de 20 stycken nuvarande litosfäriskt integrerade havsoceanmassor som måste förklaras:

   Dessa måste sedan i tvungen fysisk konsekvens kokas in i litosfären på den efter expansionsfasen uppträngande värmevågens kredit.

   Se fortsatt beskrivning i INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE.

 

Fas 4:   

Den uppträngande värmevågen aktiverar ett tunt gasskikt mellan Jordytan och Istäcket som bildar den mest kemiskt-termiskt stabila aktuella inkokningsgasen av alla tillgängliga — CO vid max temperatur, med senare CO2 längre ner i temperaturbilden (ETAB):

 

 

— CO-gasen (ETAB) innehar den kemiskt mest stabila och värmetåliga molekylbindningen: Under loppet av 16.32 Gy ser den till — det är bäst att den gör det, annars är den här beskrivningen körd — att 19 stycken av de 20 havsoceanmassorna kokas in i litosfären i form av de olika redan kända mineralföreningarna. Topptemperaturen börjar på (FOR) 70 000 °K och slutar på Tend (lägst 10 000) °K efter 16.32 Gy, då den sista 20:e havsoceanmassan fälls ut på Jordytan som vårt nuvarande samlade världsvatten. Det sker dramatiskt — för att förklara redan geologiskt observerade grunddata

(GEOLOGISKA CERTIFIKATEN):

Sista resterna av istäcket efter 16.32 Gy är ca 2.7 KM tjockt. Det befinner sig då 51 300 meter över Jordytan: Istäcket spräcks och rasar ner på en fortfarande Tend het Jordytas toppskikt.

   Toppskiktet i Jordytan befinner sig kontinuerligt övertäckt av smältvattnet så länge inga landformationer ännu har visar sig. Men sådana är på väg (Jordkroppen är ännu i det närmaste idealt helt litosfäriskt slät).

 

— En grovbild av temperaturutvecklingen under den långa inkokningsperioden visas i JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING.

 

   Litosfären ser dagen (2-2.5Ga) först när markanta toppar och dalar uppkommer  i sfärytan .

   Syremängdens stora övervikt i Primära J-kroppens expansion — Vätet längst upp — garanterar vattenbildningen.

   Se vidare detaljerad beskrivning i

INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE.

———————————————

ETAB ¦ FOR ¦ METEORITBEVISET ¦ DIVERGENSTÄNDNING ¦

HIMLAKROPPARNAS PRIMÄRMASSOR ¦ Dmax

 

Kemiblock, direkt: Klorofyll A ¦ KEMIBLOCKEN

YTVATTENBILDNINGSKOMPLEXETS ASSOCIERADE KEMI

I de maximalt atomtäta kemiskt bildade ytformationerna kan tydligen direkt biokemiska byggblock bildas spontant under förutsättningar som knappast något mänskligt laboratorium kan prestera.

   Primära biokemiska  byggblock bildas spontant (METEORITBEVISET);

 

 

 

 

BEVIS:

METEORITBEVISET ger åtskilliga exempel på utomjordiska förekomster

 — via (många) olika mer eller mindre symmetriska Kol-Kväve-Syre-Väte biokemiska formationsexempel:

 

Miller-Meteorit-Bevis: METEORITBEVISET

 

———————————————

DIAMANTER — i Ureiliter ¦ METEORITBEVISET ¦ Se även symmetriska exemplet med Klorofyll A — om ej redan bekant

 

Med den bevisgrunden blir hela den MODERN AKADEMISK KOSMOLOGISKA TEORIN utraderad.

— Den byggde hela sin biokemiska kosmologiska idé på en föreställning om PRIMITIV fysik: livsformernas kemibildning genom vätskor och gaser i inneslutna glasrör, vattenkokare och kylslingor med ytterligare.

   Atomföreningar i dessa (AminoMILLERtabellen ¦ Millers Experiment med efterföljande) har redan bevisat den inneboende tendensen hos atomerna som sådana. Men dessa resultat är bara och tydligen de rent primitiva förekomsterna som avspeglar en betydligt djupare och mera kemiskt-fysiskt sammansatt bildningsmorfologi.

 

— Det finns vad vi vet ingen detalj i den moderna akademins lärosystem (1800+) som bär spår eller ansluter till ovanstående förklaringsgrund: Man känner byggblocken. Men deras förklaring och egentliga innehåll kopplar inte.

 

 

ISTÄCKETS BEVISNING — TNED-kosmologin utveckling med Jordytans mineralogi

————————————————————————————————————

— MÅNEN Inledande Bevisgrund gav ett visst uppslag till ett inledande grundbevis

(utan ett sådant har den här framställningen ingen egentlig mening i ett naturvetenskapligt perspektiv):

   Solens råa värmeeffekt här ute vid Jordbanan (grovt 1 300 W/M²) kräver en värmeutjämnande ATMOSFÄR omkring en himlakropp av Månens eller Jordens storlek för att få upp ytmedeltemperaturen över vattnets fryspunkt;

   UTAN en (sådan atmosfär) visar Månen som vårt termiska exempel en medeltemperatur dagsida-nattsida på –53°C;

— Den jämförelsen är egentligen orättvis då Månen saknar en egen axiell rotation men ger oss ändå ett visst uppslag:

   Solvärmeeffekten som sådan grovt 1 300W/M² rakt på utan mellanliggande dämpning kan i vilket fall INTE smälta ett (tjockare, dygns-) roterande isskal kring typ Månen eller Jorden (noll omgivande atmosfär förutsatt);

   uppvärmningsgraden kommer aldrig ens i närheten av 0°C ;

   exempelskalet förblir i sitt tillstånd som is; inget vatten; ingen avdunstning.

———————————————

INLEDANDE BEVISGRUND ¦

 

 

 

Inom TIMMEN — TNED-kosmologin förklarar:

 

JORDEN INOM TIMMEN

 

   Inom timmen:

— Jordkroppen är i sin täthetsform ( 5 500 KG/M³)

— HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID, SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN, SOLENS FOTOMETRISKA EFFEKT

— färdigbildad inom timmen (20 minuter; Månen efter 10-12 minuter):

— Den räkningen bortser ifrån neutronsönderfallets normala inledning med en halveringstid på 12-14 minuter.

   Solen efter drygt 5 timmar — men (Solens Fusionsperiod) den kräver en uppstart på minst

11,44112839/2 = 5,720564195 år innan planeterna nås av full solljuskraft — och då har Jordkroppen i huvudsak »för länge sedan» färdigbildats kemiskt mineralogiskt;

   Jordbanan (BANBILDNINGSTIDERNA) behöver 47 dygn från utkastningstillfället från Solens J-moderkropp (som utgavs från Vintergatans J-moderkropp) för att etablera sin nuvarande celesta status kring Solen (Pluto längst med 32 år);

— Dessa värden och skeenden har veterligt inget omnämnande i den moderna akademins lärosystem;

———————————————

GALAXBILDNINGARNA ¦ Solens fusionsperiod ¦

HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID neutronens sönderfallstid oaktat, normalt 12-14 min¦ Solsystemen i Vintergatan ¦

BANBILDNINGSTIDERNA ¦ Solens Fotometriska Effekt -- TNED-kosmologin bevisar Solfysiken ¦ TNED ¦ Inledande Bevisgrund ¦ HESC ¦

ETAB ¦ PrimData ¦

 

 

 

DirektISbildning:

DIREKT ISBILDNING

Stora syreförekomster tillsammans stora väteförekomster bildar stora mängder vatten

— direkt isbildning i en minimal temperaturmiljö är oundviklig.

———————————————————————————

Kvävets särställning särskilt: Kvävets INDIFFERENS:

 

Kvävets Indifferens:

 

Kväve .. K. kan uppträda som 2-, 3- och 5-värt. Kondenseras först vid –194°. Löses ytterst litet i vatten. K. är mycket indifferent och förenar sig icke med några ämnen vid vanlig temperatur. Vid glödgningstemperatur förenar det sig med en del metaller och metalloider till nitrider, vilka av vatten sönderdelas under bildning av ammoniak.”,

BKL VI 1925sp1556.

 

— Kvävet (KVÄVEFRÅGAN) intar en unik originell ställning i tabellerna för Jordfysikens ytliga ämnesandelar:

   Det finns 1.6 ggr mera kväve i atmosfären/luften än i litosfären. De andra ämnena har omvänd ordning: mera i LITOS än i ATMOS.

— Kvävets erkända indifferens kan — för TNED-kosmologins räkning — förklara den ordningen genom att redan färdigbildade nuklidämnen i Jordens primära ytlager INTE förenas med kväve kemiskt;

  Syre och Kolnukliderna/atomerna PUTTAR (Coulombrepulsionerna: ingen kemisk attraktion till Kvävet) ut kvävet ovan övriga, högst upp (under vätemängden).

— Vid den åtföljande kemiska vattenbildningen i toppskiktet — med direkt resultat i isbildning vid en här förutsatt minimal temperaturbild — ligger det nära till hands att så förstå också kvävets integration med den isbildningen.

 

 

   Huvuddelen av kvävet (100%) kan förstås hamna i istäckets yttersta toppdelar.

   Kvävet avdelas då också allra sist tillsammans med den sista havsoceanmassans smältning och utfällning på Jordytan (4.5Ga).

   Bara en mindre del av kvävet (38%) kokas in i litosfären under hela inkokningsperioden (16.32Gy): kväveandelen i vår atmosfär är större än litosfäriska.

Sammanställda basuppgifter från Tabell 6 HONC2020ods Jul2020

— Kväveförekomsten ger en viss antydan om att allt kväve från början fanns inpackat i istäcket, varav en mindre del kokades in i litosfären under vattnets inkokningsperiod. Anledning:

   Kvävets s.k. indifferens.

— Vid primärbildningen puttas Kvävet ut högst upp/ut av syre och kolnukliderna. Och kommer därför också att konserveras av istäcket längst upp — och därmed frigöras sist.

———————————————

KVÄVEFRÅGAN ¦

 

VILLKOR som måste uppfyllas

— enligt kända geologiska basfakta:

 

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago

Jämförelse med WikipediaGrafen:

VI VET INTE HUR WIKIPEDIAGRAFEN HAR FORMERATS

— OM DET FINNS DATORMODELLERANDE ASPEKTER = NOLL NATURVETENSKAP MED I BILDEN —

ELLER OM RESULTATET ÄR 100% GENUINT GEOLOGISKT.

— TNED-BILDEN DÄREMOT BYGGER UTESLUTANDE PÅ HÄRLEDBAR MATEMATISK FYSIK MLN-1470 MED EXPERIMENTELL/INSTRUMENTELL FÖRANKRING, ELLER SÅ INTE ALLS. Se mera utförligt i IsVERSref.

— MLN-1470-komplexet bestämmer ramarna för teorins sammanhang — om vi har förstått facit rätt.

 

 

   Inget fritt toppatmosfäriskt syre får förekomma över en blottad Jordlitosfär — torrt land — förrän tidigast 2-2.5Ga enligt intygade geologiska grundfakta: observationer av egenskaper i de allra äldst kända bergarterna, hur de avsatt spår för sin tids påverkan;

   De äldsta kända bergarterna (GEOLOGISKT CERTIFIKAT — FOCUS MATERIEN 1975, BONNIERS ASTRONOMI 1978, NASA-artikeln 2005) visar tydliga tecken på att ha stelnat under vatten ”in very large amounts”;

———————————————

FOR — flera olika resultat utpekar samma början: 70 000 °K ¦ Geologiska Certifikat ¦ Prosini2019 ¦

 

Från Divergenständningsögonblicket — TNED-kosmologins grundbegrepp:

———————————————

GALAXBILDNINGARNA ¦

 

 

 

INLEDNING  ¦ — IceVersion:  ScenarioIs ¦

 

JORDKROPPENS PRIMÄRA YTFYSIK ¦ ISTÄCKETS BILDNING på Jordrotationens redan utbildade omlopp ¦ GASRÄKNINGEN ¦ InledandeBevisgrunder ¦ Ytbildningen ¦ Kemiblock direkt ¦ TheICEversion ¦ IsBilden ¦

IsBilden — Primära Jordkroppen ¦ Allmänna Föreningsgrunder ¦

 

 

ISTÄCKET

 

 

TheICEversion: INL

ISVERSIONEN

 

THE ICE VERSION

ISVERSIONEN

Det är redan allmänt känt att primitiva materieklumpar som rusar omkring i vårt Solsystem — kometer — har renderat följande målande beskrivning (BAref3): ”.. kan åskådligt beskrivas som ett ”smutsigt isberg” ”.

— Hur bildas vatten syre+väte i universum?

— Om man enbart är hänvisad till »gammalt material från exploderande stjärnor» är det tydligt att svaret ännu väntar på sitt boktryck. ORDET vatten (BA) finns inte ens med i registret i 

BONNIERS ASTRONOMI 1978  — Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge, The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy, London 1977.

   1900-talets allmänbildande vetenskapslitteratur.

 

29Jul2020

— Varför (SYRE ¦ 47%Litos) är just syrenukliderna så väl representerade (i kroppsytan): finns ett TNED-svar?

— Hur (INLEDANDE BEVISGRUND) kan ETT nödvändigt 54 KM tjockt istäcke som ett fristående friRoterande primärt isskal kring en (FOR) primärhet 70 000 °K Jordkroppsyta bildas?

   HIMLAKROPPSBILDNINGEN (K-cellens expansion) har redan genomgåtts detaljerat i tidigare avsnitt i UH. En kortare repeterande snabbgenomgång ges i IsBILDEN.

   Ett försök här att detaljbeskriva Jordens Primärhistoria görs — tillsammans med kända geologiska basdata.

   Alla detaljer måste passa in (PERFEKT) i en enhetlig totalt förklarande fysikbild. Annars är det kört.

———————————————

INLEDANDE BEVISGRUND ¦ FOR ¦ K-cellens expansion

SYRET ¦ DIVERGENSTÄNDNING ¦ Himlakropparnas bildningstid ¦ Solsystemen i Vintergatan ¦ GRB-objekten ¦ IsBILDEN

 

 

     TNED-cosmology explains Universe History — Primary Surface EARTH basics — in accordance with known geological data

 

 

 

 

BIOKEMISKA BLOCK BILDAS DIREKT — spontant

— Fusionsfasens max tätt liggande nuklider övergår mjukt i nybildade /atomers max närliggande kemiska föreningar: symmetriska molekylmönster bildas autonomt

   Direkt kvantitativa harmonibevis framträder som tveklöst kopplar/definierar nuvarande atmosfäriska och litosfäriska mineral- och ämneshalter (MLN1470)

 

 

   Kemiblock METEORITBEVISET kan bildas redan direkt i Coulombexpansionen efter fusionsfasen i alla primära himlakroppsytor (Meteoritbeviset);

   Här (SYRET) exponeras ENKLA mönsterformer som direkt ger typ KLOROFYLLMOLEKYLER (A) — samt flera exempel på aminosyror (även bekräftade i meteoriter): se särskilt: Threonine (”309”): vår essentiella aminosyra No7.

———————————————

INLEDANDE BEVISGRUND ¦ METEORITBEVISET ¦ MLN1470 

 

 

 

InleBeG:

 

29Jul2020 — ISTÄCKETS RENT PRAKTISKT FYSISKT PRÖVANDE MATEMATIK

ISTÄCKET — INLEDANDE BEVISGRUND

— ISVERSIONEN i GRUND

 

 

Stefan-Boltzmanns strålningslag P = aAkT4 — a anger absorptionskoefficient (0-1), A strålyta, k anger 5,66893154148517 t8 WM–2°K–4 (5.7 T8), T anger värmegraden i °K — ger nära identiska värden med dito uppmätta för de atmosfäriskt fria himlakropparna Månen och Merkurius på dagsidan. Beräkningen utgår från den lokala värmeeffekten

   Plokal W/M² = P[Sol]/Sfärytan via AU-distansen) på aktuellt Solavstånd (AU-enheter). Lokala T-värdet beräknas sedan

   T = (Plokal/ak)1/4 med a=1 och k=5.7 t8.

———————————————

Stefan-Boltzmanns Strålningslag ¦

 

Wikipedia (Moon, Jul2020) ger basuppgifter på Månens värmegrader på dagsida, nattsida och ett ekvatoriellt medelvärde (–53°C)

 

 

PRAKTISKT (kosmologiskt) ANVÄNDBARA BASDATA på avsvalningstakter för olika kroppar, material och under olika situationer och omständigheter tillhör (garanterat) inte den här intresserade läsarens allra enklaste söndagsutflykter att fiska upp: inget etablerat ännu upphittat (men det finns säkert bidrag, men de är i så fall inte helt enkla att hitta upp ..).

 

 

Tabellserien ovan är mätvärdena till Tabelldiagrammet nedan vänster:

— Temperaturmätning på 5 liter vatten med starttemperatur 50.8°C i en 10L stålkittel med lock på en rumstempererad spisplatta uppmättes (infratermometer) under en period på runt 20 timmar för att få en referenskurva för vattnets avsvalningstakt under nämnda förhållanden.

   Genom att utnyttja motsvarande kända indutristandardiserade uppvärmningsvärden med givna värmekapacitivitetstal (eng. heat capacity eller heat capacitivity), tabellen nedan höger, får vi en grovräknande uppfattning om hur olika ämnen med kända basegenskaper uppför sig idealt i en tom rymd som bestrålas enbart med en rå odämpad solljusenergi — förenklat 1300 W/M² här ute vid avståndet Jorden-Solen (1AU = 1.496 T11 M).

— Vi ska nämligen (i varje fall försöka) undersöka primärhistorien från början: TNED-kosmologins anvisade aspekter på himlakroppsbildningen, och vad det medför.

 

 

 

— Rättvist x-värde för mängden material kan här bara bli: 5KG enligt vattenExemplets premisser — 5KG luft motsvarar ca 4 M³ (1,23KG/M³).

— Köksexperiment med enkla mätningar visar att vatten svalnar allt mera långsamt ju närmare vattentemperaturen är rumstemperaturen — samt allt mera långsamt med växande materialmängd.

t¦S:Tiden som krävs för att tillföra värmegraden 50°K till 1 KG av materialet med konstant värmeeffekt 1 300 W.

%:  Procenttalet i tabellen höger anger hC-koefficienten relativt vattnets hC = 4 190 J/KG°K enligt standardardiserade industritabeller.

Förkortningen GiGrGranMar står för Gips Grafit Granit och Marmor, alla med samma hC-koefficient 850.

— Alla kroppar — i alla situationer — har sina egen särskilda uppvärmnings- och avsvalningskurvor:

   brantare eller flackare,

   alla på exakt samma grundläggande termodynamiska fysikaliska princip.

— Här utnyttas en helt enkel »hemmagjord» specifik sådan termisk-fysisk morfologisk TOLK för att illustrera, testa, pröva och analysera »alla möjliga fall» — främst inom vårt eget Solsystem.

   Med allt växande testmängd material blir avsvalningskurvorna alltmer flacka vid de här givna värmegradernas nivåer — och samtidigt inbördes — vad vi kan förstå — med samma (ungefärligt bibehållna) relativa förhållanden.

— Enda skillnaden mot rejält stora massvolymer skulle vara att värmegradens kvantitet ligger längre ner mot noll. Så har vi i graferna ovan (i vilket fall, eller bör ha det) ett sämsta fallets resultatvärde.

 

 

UPPGIFT:

— Vi vill försöka klara ut HURUVIDA

   ett 54 KM tjockt friroterande istäcke runt om, ett varv per dygn, utan kontakt med Jordkroppen,

   klarar solvärmen 1 300 W/M² — direkt rakt på, utan mellanliggande dämpning.

 

 

Ett 54 KM jämntjockt istäcke kring Jordkroppen — friroterande med 1 varv per dygn, utan markkontakt: nollfriktion. Smälter isen i ren odämpad solvärme rakt på? Nopp. Vi studerar hur.

 

— Förutsättningen är att isskalet bildades kallt — direkt eller i det närmaste ur 0°K (HUR kommer vi till längre fram, om vi överlever den här expeditionen).

— Vad går expeditionen ut på?

— ATT solljuset enbart — utan atmosfär — INTE kan smälta isskalet — inte ens få fram vatten i toppytan. Långt ifrån dessutom.

— Varför är det viktigt att klargöra det?

— Annars är vi inte här. Vi studerar det:

 

 

VATTENVERSIONEN — villkor med nollatmosfär — BLIR HELT UTESLUTEN:

 

Tabell 4 — HONC2020.ods ¦ Förkortningen GiGrGranMar står för Gips Grafit Granit och Marmor, alla med samma hC-koefficient 850.

 

 

Grovräknat med Fresnelkomponenter (solljuset totalreflekteras vid mindre vinklar) och reflexionsförluster ges en uppskattad

total uppvärmningstid på endast 3 dagtimmar [11:00—13:00 ¦ 45 vinkelgrader i rotationen eller 1/8 varv] effektivt konstant med max 1300 W/M² på varje kubikkubs istoppyta som obrutet rakt på — det tänkta 54 KM tjocka dygnsroterande isskalet runt Jorden.

 

 

För att — med vattnets hjälp — ge övriga ämnen en rättvis chans att hävda egna identiteter måste vi först och främst genomföra en viss hoftning med hjälp av vattnets avsvalnande slutkurva;

   Avsvalningstakten avtar mot oändligt litet: Den slutar på (molekylära) variationer som det skulle krävas tidmätningar till nästa julafton för att få fatt på.

— Figuren nedan visar alternativet:

   En hyfsat anställd avslutande vatten Avsvalnings Förlängning med den anpassade grafens funktion 1/1.1^x.

 

 

 

Vattnets avsvalningskurva ger ett referensvärde från en 3 timmar uppvärmningsperiod som

   3 × 3600S × 1300W / (4 190 J/KG°K × 1000 KG) = 3.35 °K;

   Med en utdragen hoftning på vattenmätningskurvan, figuren ovan, placerar vi ett 5-timmarsintervalls vänstra vertikalskärning vid horisontella nivån 3.35 °K — och läser sedan av den reducerade horisontella nivån vid intervallet högra vertikalskärning (i pixels): 3/40 · 10 =  0,75 °K. Det ger oss ett medelvärde på avsvalningstakten (i Det vattenbaserade 5-timmarsintervallet, och inget annat ..)

   0.75°K/5tim = 0.15 °K/tim VATTENREFERENSEN;

 

   Det blir (vår enda experimentReferensKälla här) den VATTNETS referenstemperatur vi måste ha för att kunna beräkna EVENTUELLA andra kandidaters SLUTBIDRAG — nivån där ingen ytterligare värmegrad tillförs från solljuset: mättnadsnivån: Den slutliga uppvärmningsgraden, vidare nedan.

 

VATTENVERSIONEN:

— Den geometriskt uttagna Avsvalningens Vatten Referens blir alltså

0.75°K/5tim = 0.15°K/1tim.

  Under nattpassets 12 timmar sker en avsvalning med beloppet

   1.8 °K = 12tim × 0.15°K/1tim = 1.8 °K;

— Påföljande gryning startar på 3.35 – 1.8 = 1.55 — med vidare, nedan.

   ISVERSIONEN:

— Den geometriskt uttagna Avsvalningens Vatten Referens blir alltså

(0.15°K/1tim)/46.3% =  0.324°K/1tim;

  Under nattpassets 12 timmar sker en avsvalning med beloppet

   3.89 °K = 12tim × 0.324°K/1tim = 3.89 °K;

— Påföljande gryning startar på 7.24 – 3.89 = 3.35 — med vidare, nedan.

   UPPGIFT:

— Hur långt drivs den påbyggnaden i isfallet innan en MÄTTNAD sker, då ingen ytterligare temperaturhöjning sker?

   OM dagtillskottet är T OCH HELA det tillskottet bortfaller under nattpassets 12 timmar, DÅ kan vi beräkna en (sådan) MÄTTNATSGRADIENT under typiskt (eller annat intervall) 5 timmar (vattenreferensen, vidare med procentkorrektion):

   (5h = vårt referensintervall) · (7.24°K = ismassans dagtillskott)/(12h = maximal reduktionsperiod) = 3.017°;

— Värdet 3.017 avr 3.02 °K blir den maximala timavsvalningsgraden via dagpassets maximala uppvärmning av ismassan x = 5tim;  y= 3.02°K;

   Vi måste reducera den rektangelns bas, x-axeln, med ismaterialets 46.3% relativt vattengrafens del (därför att vattnets 5h  motsvarar isversionens 46.3% kortare 0.463 × 5h = 2.315tim.) :

 — Det ger oss (vänstra nedan) en T/t-rektangel

 

 

Insättning av den rektangeln i iskurvan

— vi söker rektangelns NedreHögra ÖvreVänstra hörn på mest EXAKT passande kurvstället för issversionens graf

— ger oss svaret:

 

 

11°K. Inte en prick mer. Solen kan inte mera — enbart genom sitt solljus;

   Det fattas fortfarande 273 — 11 = 262 värmegrader upp till ett första vatten — om primärbildningen började från 0°K.

 

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago — Gy, Giga year

—————————————————————————————————————————————————————

VATTENVERSIONEN — utesluts:

—————————————————————————————————————————————————————

Även med början från 0°C ges ett tillskott som nattpasset inte förmår reducera;

 

   Slutvärdet vid mättnad kommer att ligga över fryspunkten;

   Avdunstning sker;

   Atmosfär garanteras — och därmed en motsvarande begynnande HESC-process (Hydrogen ESCape):

— Solljusets (80-100 KM normal altitud ¦ 175 nM) bryter vattenmolekylens H2O-bindning;

   Det lätta väteparet flyr Jordens g-fält och kvarlämnar en 9ggr tyngre fri syreatom;

   HESC-processen levererar fritt atmosfäriskt toppsyre från befintlig vattenånga.

Förklaring:

HESC-processen

— förutsatt fortsatt jämn tillgång på nuvarande mängd toppatmosfärisk vattenånga

— levererar en konstant ström av avdelat syre från toppatmosfärisk vattenånga med tillhörande väteflykt.

   OM den processen tillåts börja redan tidigt i Jordhistorien raseras hela förklaringsgrunden i TNED-kosmologins regi (Geologiska Certifieringen).

   FÖRKLARING:

   HESC-processen levererar toppatmosfäriskt syre i en konstant takt av 7.6 T8 KGoxy/y;

   För att SYREBILDNINGSTIDEN ¦ MLN-1470 bilda vår nuvarande toppatmosfäriska syremängd

mJATMoxy = 1.2212715059 T18 KGoxy via HESC-processen krävs drygt

1.6Gy : 1,6 miljarder år

   Med en mellanliggande (JatmOxyEnd) paus (1-2Gy) får ingen HESC-process alls förekomma före 4.5Ga för att säkra redan kända geologiskt certifierade grunddata.

   I andra ord, säger TNED-kosmologin:

   Syre får under inga som helst omständigheter uppträda fritt atmosfäriskt i Jordhistorien före 4.5Ga;

— Den argumentgrunden utesluter helt och hållet att fritt vatten — vattenånga — alls KAN existera i Jordhistorien före 4.5Ga.

   Modern akademi (1800+) klarar inte den fysikuppgiften med sitt akademiskt dyrt intygade »vattnet kom utifrån». Men TNED-kosmologin gör det uppenbarligen (galant).

———————————————

HESC ¦ SYREBILDNINGSTIDEN ¦ MLN-1470 ¦ Geologiska Certifikat ¦

 

RESULTATBILD:

 

   Soleffekten 1300 W/M² odämpad och direkt på en primär atmosfärsfri Jordkropp som omges av ett (54 KM tjockt) friroterande istäcke bildat från 0°K (eller säkert från 100°K) med varvtiden 1 dygn kan inte prestera en istäckets medeltemperatur dagsida-nattsida ens i närheten av 0°C — oberoende av underliggande ytmaterial.

 

Om uppvärmningstider och avsvalningstider är proportionella mot massmängderna

 

uppvärmningstiderna är det redan via konstanterna för specifika värmet, de aktuella inbördes procenttalen relativt vattnets specifika värme

 

kan vi räkna med att samma nettoresultat gäller (HeatNoheat) som för vattengrafen i det enkla köksexperimentets fall — fast med (betydligt) lägre värmegrader i det reella fallet: ett friroterande 54KM tjockt isskal runt en helt idealt slät tänkt Jordkropp — med (FOR) en primär ythetta på 70 000 °K.

   Vidare i INKOKNINGSGASENS BETYDELSE.

———————————————

FOR ¦

 

 

 

S¦CO2-gasen: INKOKNINGSPERIODEN  20.32—16.32Ga  ¦  IsBILDEN ¦ ScenarioIS ¦ VÄXTSYRET

 

INLEDNING TILL EFTERFÖLJANDE FÖR KLARGÖRANDE I KOMMANDE MATEMATIKLED:

S¦CO2-gasen

TOTALA CO2-GASENS MÄNGD

———————————————

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago

Dokumentarbetet efterhand (Sep-Okt2020) har frammanat följande totalbild med den avgörande restgasen CO2:

   Från början — innan MLN-1470-komplexets uppdagande (20Aug2020) — användes (Sref) endast den tidigare beräknade GE-delen m(S¦CO2) = 4.05635 T15 KG CO2 i de olika utvärderande räkningarna.

 

 

 

Jämförande utförliga beskrivningar med härledda sambandsformer ges i WikiOxyREF och DIS och INKOKNINGSPERIODEN och JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING och Otime1.6GyALT och JORDKROPPENS MINERALOGISKA YTBILDNINGSFYSIK. Se särskilt i HESC-processen HydrogenESCape med Ozonskölden om ej redan bekant.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ SD&WI ¦ MLN = 2.29.. ¦ c¦S ¦ $¦CO2 = S + MLN1812+SD/2

 

 

BEVISBAR ANGELÄGENHET:

Eftersom MLN-1470-komplexet rent fysiskt-kemiska biotop ”område med samma natur” (ETAB) tydligen och entydigt bara efterlämnar en restgaskandidat — CO2 — som (FOR) inte sönderdelas (under 42 000 °K)

 

 

 

måste tydligen tvunget allt NATURLIGT JORDFYSIKALISKT RELATERBART MLN-1470 — fram till senast 1812 — befintligt nuvarande atmosfäriskt CO2 (MLN 284ppmv CO2 1812) förstås inlemmat med den ursprungliga CO2-restgasen efter inkokningsperioden (16.32Gy).

   Allt annat kokas in i litosfären utom primärkvävet (utförligt från NITROquest) och restgasen CO2.

   1812MLN284CO2 är vår naturskogs sista fasta preferens mot vilken föroreningsepokens värden 1800+ kan och ska jämföras.

 

Summeringen görs med andra ord så:

TotalCO2: S¦CO2-gasen

TOTALA CO2-GASENS MÄNGD

  $¦CO2 = S + MLN1812+SD/2

 

NOTERA BEVISNINGEN som klargör Mauna Loa SD-konstantens avancerade roll i NATURSKOGENS Jordfysiskt certifierade MLN-1470 preferenser med växtsyre och allmänt Jordatmosfäriskt syre (den preferens som inte finns i vår tid, senast noterad år 1812, men som försöker komma tillbaka, men motas undan av staten).

 

 

1.Totalt stående levande (»aktiv») markbiomassa:

———————————————————

S¦C                    = 375 KGkol/GE × 2.95 T12 GE¦1800 ...........            = 1.1062500 T15 KGcar

S¦CO2               = (S¦C) × (44/12) ..............................................     = 4.0562500 T15 KGcarbox

 

   mS¦CO2 = totalt stående/levande markrelaterade biomassan — uppdelad i

»50% stående syrelevererande» och

»50% stående syrekonsumerande»:

   Stående levande fylls hela tiden på med material från döda:

— I annat fall (100% stående levande) skulle vi få underliga förhållanden. Praktiskt gäller tydligen:

   För varje ekvivalent (GE) som dör, tar en ny dess plats:

— Växa-mulla komplexet innefattar en total begränsad fast CO2-mängd (S).

(Formuleringen blir en »komplex variabel med två lika komponenter på en gemensam enhet»: bägge är aktiva »levande»).

 

2. Mauna Loa Normalen år 1812 284ppmv CO2:

———————————————————

MLN¦C             = 284 ppmvCO2 × 2.2 T12 KGkol/ppmvCO2 ......        = 6.2480000 T14 KGcar

MLN¦CO2        = MLN¦C × (44/12) .........................................          = 2.2909333 T15 KGcarbox

 

Mauna Loa SD-konstanten (av. 5.8 ppmv e¦CO2) överlagrad på Mauna Loa Medelvärdet 284 ppmv m¦CO2 kan bara ha sin primärformen med SD/2 lagd över 284-nivån:

   Normaliseringen i naturskogen ger ett helt SD-sommartapp från 284+SD/2 ner till 284–SD/2 och vilken ordning sedan upprepas ändlöst på naturskogens Jordfysiskt certifierat allmänna MLN1470NORM:

 

3. Mauna Loa ½SD-Konstanten tidlöst i Naturskogen enligt BTK :

———————————————————

½SD¦C              = 5.8/2 ppmvCO2 × 2.2 T12 KGkol/ppmvCO2 = 6.3800000 T12 KGcar

½SD¦CO2         = 284 ppmvCO2 × 2.2 T12 KGkol/ppmvCO2 = 2.3393333 T13 KGcarbox

 

 

4. MEN OCKSÅ c-MÄNGDEN 2.51ppmv m¦CO2 (MLB-kvantiteterna) MÅSTE TAS MED:

2.5142045 ppmv CO2 →                                                 = 2.0281250 T13 KGcarbox

———————————————————

   Årligt cykliska växtsyremängden som omsätts genom Blad&Barr och som håller S-stammen vid liv:

   NÄMLIGEN VÄXTSYRET SOM LIGGER MELLAN »ÄrPåVägTransporten» BLAD&BARR OCH MARK, DET VI OCH DJUREN OCH VÄXTFÖRMULTNINGEN I NATURSKOGEN ANVÄNDER OCH OMSÄTTER ÅRLIGT i LevaDö/VäxaMulla:

   1/200 av S — säger (och kvitterar) Jordfysiskt certifierade MLN1470NORMEN:

   BioEK5¦2.

 

RESERVATION:

c-mängden (S/200) är EGENTLIGEN baserad på Blad&Barr-massans (0.5%S) andel av S.

— En i sammanhanget (ytterst) blygsam cyklisk del i årligt medelkonstant omlopp.

[Närmast etablerade källa med liknande värde är den (BioSCIref) i BioSCIENCE2010]

— Vi kan emellertid inte räkna all aktiv biomassas CO2 = C + O2 i STAM-MASSA: cellulosa + stärkelse = fast materia. Nämligen med hänsyn till elden.

   BRINNFÖRMÅGAN ÄTER NÄRMAST TILLGÄNGLIGT VÄXTSYRE »så långt lagret räcker». Och det är DET växtsyret som — först och främst — med obs NATURSKOGENS preferenser senast 1812 som inte längre existerar — dumpas atmosfäriskt vid organisk förbränning (Utförligt i BEVISET om ej redan bekant).

— Räknar vi (nämligen) baklänges på sockerproduktionen i FOTOSYNTESEN, är det just det FRIA växtsyrets omsättning som ligger närmast till hands i naturskogsfältets fria luft:

 

 

 

 

   Det är 5(O2)-delen [illustrationen, plus en gömd MaunaLoaSD-transportörs cirkulerande O-par: den tillhör Mauna Loa delen].

— Den 5O2-delen tillhör och utgick ur definitivt primärgasen $ — och kan så relateras likvärdigt c som ett c=S/200 på den redan tidigare genomförda GE-räkningen:

   c¦C/y = 1.875 · 2.95 T12 GE¦1800 = S¦C/200 = 375 KG/GE · 2.95 T12 GE.

— Tillgängligt 5O2 som kan förenas med 5mC på varje glukosproducerat

(6C + 5 H2O ¦ U = 6·12 + 5·18 = 162) / (5·32 = 160) = 162/160 = 1.0125.;

VATTNET UTANFÖR Blad&Barr har som vi har sett, en separat fysikräkning ..

molekylblock inom c-stocken enbart.

   Antas den matematiken kan vi — så — GROVT räkna med att 5O2-mängden fungerar likvärdig med Blad&Barr-massans egen cykliskt (c) S-underhållande växtmassa, 1/200 av denna, för att få fram ett (nära precist) ursprungligt totalt naturbaserat CO2-massvärde som kommer att bestämma Tend-parametern i inkokningsmatematiken.

 

Tend     = $GmJ/(4πrJ4) · (h=51300 M)/k ;  sammanställda samband i aKoKalkyl.

SummaCO2: TotalCO2  ¦ Tend 

SUMMA m(CO2):

———————————————————

$¦CO2               = S + MLN¦y1812 + SD/2 + (c=S/200)

                          = 6.390857917 T15 KGcarbox

                          = (4.0562500 T15 + 2.2909333 T15 + 2.3393333 T13 + 2.0281250 T13) KG CO2

 

Den CO2-mängden blir den absolut toppmaximala mängd CO2 som allt Jordbiosfäriskt levande har utvecklats och underhålls på — med bevisen inkluderade i MLN-1470.

 

HUR den CO2-gasen har fördelats (vinjettens antydda illustration) ANSVARAS FÖR i andra ekvivalenta ord av, ur och genom de (7[+3])

MLN-1470.Jordfysikaliska kvantiteternas relationer:

materialsamverkan genom tryck-, temperatur och vattenfysik på en bestämd himlakroppsmassa (m0Jsub).

 

Om uppdagandet (MLN1470-komplexet) hade avtäckt en eller två samhörande värderelationer, hade alltid en misstanke om möjliga fel eller försmädliga tillfälligheter säkert haft större chanser att sura till det.

   Men 7 (..9¦..10). Knappast.

   Jordfysikens egna materialkvantiteter har trätt in och gett ämnet en verklig skjuts.

 

VYET: — 8Nov2020 — SummaCO2 ¦ TotalCO2

 

VÄXTSYRET med BioGasens sammansättning

Grundbevis, se MaunaLoaBeviset (Feb2017) — Tabell Y2 i AGW-komplexet (2016)

 

Totala mängden BioGas CO2

                          = 6.390857917 T15 KGcarbox — tidsoberoende bildad Jordfysisk konstant från 20.82Ga

$¦CO2               = S + MLN¦y1812 + SD/2 + (c=S/200)

                          = 6.390857917 T15 KGcarbox

                          = (4.0562500 T15 + 2.2909333 T15 + 2.3393333 T13 + 2.0281250 T13) KG CO2

innehåller inre bestämda relationskvantiteter med följande sammansättning:

 

S                        stående levande biomassa från GE GranEkvivalentens räkningar [2015] ¦ Sref

tidsoberoende konstant med given solvärmeeffekt

MLN                 naturskogens atmosfäriska CO2-reglering ¦ 284ppmv fram till år 1812 nuvarande glacial period

variabel över glacialperioder — NASA-grafen — mellan MinMax 180¦300;

— HAVET reglerar CO2-upptag beroende på temperatur, och därmed också syreleveransen från toppatmosfärens HESC-process: istider ger lägre andel syreleveranser ¦ lägre MLN, varmperioder högre ¦ högre MLN. Se Bio6.

SD                     MaunaLoaNormalens sommartapp (SummerDecrease) — se fotosyntesens SDtransporter

tidsoberoende konstant relation till MLN — se Bio10 nedan;

— växtunderhållande elektrolytisk bas enligt BTK = P = T/R = E/t = solvärmeeffekten [varierar med glacialperioderna]:

SD garanterar, reglerar och justerar S-biomassans konstans genom MLN — se särskilt utförligt i SD-förklaringen.

 

 KeelingKurvan

 

SD-konstantens medelvärde 1960-2015 ¦ 5.8 är kalkylcellens tabellmedelvärde — mera precist nedan i Bio10.

c                        Blad&Barr — den livsuppehållande klorofyll- och aminosyrafabricerande maskinenheten för S

$                        summa ovanstående — inget relationstal till någon del p.g.a. Glaciala MLN-variationerna:

tidsoberoende konstant med given solvärmeeffekt:

— Med konstanta c¦S — c=S/200 — och MLN/SD=konstant finns ingen fast relation mellan dessa två block om MLN¦SD nödvändigtvis ska tillåtas variera genom olika klimatperioder. $-värdet dividerat med någon av dessa ger heller inte, vad vi vet, något direkt heltaligt värde. Det närmaste vi kommer är ett $/c × 1470/315 = 1470.529, ett värde [avr.1470] vi inte kan använda med mer än de övriga demoleras märkbart.

 

Bio10: VYET

Angående VÄXTSYRETS SÄKRA JORDFYSIKALISKA NATURKONSTANT

Bio10 — S/c ¦ = ¦ MLN/SD — BioEK10: ur Vattenbasen

— Den ansluter till BioEk5¦2 — och som vi lämpligen (och lägligen) kan kalla Bio10, inte tidigare så relaterad: SD-konstanten till MaunaLoaNormalen

[m(H2O)/(3000)=(mO17+mN15)]/[1460=BioEK3] = 6.391 T15 KG CO2 = 6.391 T15 KG H2O — se separat redovisning i BioEK10;

 

VÄXTSYRET är den bundna cykliska mO16-delen som omsätts genom Blad&Barr i c = S/200: 2.02813 T13 KG CO2 · 32/44 = 1.47500 T13 KG mO16;

— Det är i princip allt biomassomsättande fritt skogsmarkssyre som ligger »åkande öppet» mellan Blad&Barr och skogsmarken — och som ständigt i NATURSKOGEN SENAST ÅR 1812 tas upp av denna och återanvänds ändlöst. Jämför O18explain: 150 gånger mer O18 närmast över skogsfältet än befintligt mO16; Tas väsentliga delar bort ur naturskogen, uppkommer SKADA: ett natursår. Se särskilt VAD GÅR KRITIKEN UT PÅ — KONKRET om ej redan bekant.

 

Tabell 10 HONC2020.ods

 

RELATIONSVÄRDET 1467 — BioEK5¦2 — visar förhållandet mellan stående (S) och underhållande (c) biokomponenter, dels i massvärden (S¦C/½c¦CO2) och dels i atomantal n(S¦O)/n(c¦C»MaunaLoa-SD¦O»):

1467 = avr 2×200×44/12 = 1466 + 2/3.

— Den relationen framgår i ovanstående tabells redovisade relationsvärden för CO2-mängderna

S/c = 200 × 44/6 × 6/44 ;  44S/6c = 200 × 44/6 = 2×44S/12c = 2×S/(12c/44) = 2×S/(c[12/44]) explicit CO2/C.

— Vi ser också att ett nära lika förhållande gäller mellan (vårt närmevärde) SD/2 och MLN genom ett heltal 15 enligt

15MLN/(SD/2) = 30MLN/SD ~ 1467;

— Antas den justeringen ändras vårt ursprungliga SD-närmeMedelvärde 5.8 till 5.809 — vilket för vår del går på ett ut;

1467 = 30MLN/SD = 15 · MLN/(SD/2)

   Så kan vi direkt — eftersom SD är härlett som en tidsoberoende växtunderhållande/reglerande konstant i koppling till BTK (biologiska tillväxtkonstanten) — modifiera parametervärdet mera precis för SD enligt

   SD = 30MLN/1467 = 5.8090909091 = JordBiofysiska markbiomassrelaterade växa-mulla reglerande konstanten.

— Den ansluter till BioEk5¦2 — och som vi lämpligen (och lägligen) kan kalla Bio10, inte tidigare så relaterad.

 

Notera havsbiomassans andel:

 

Från början hade vi (här i UH) en allmän hoftning på land/havs-relationen grovt 3/7 — för att ta det säkra för det osäkra. I vidare analys finns (här veterligt) inga direkt tydliga uppgifter på havsbiomassans andel i förhållande till markbiomassans andel. Wikipedia (Global Biomass) för sin del och dess referenser antyder att havsandelen relativt landdelens biomassa är nära försumbar (en eller ett par procent) — med erkända osäkerheter.

   Ett uppslag till en grovräkning är det följande — baserat på (BioYTAN) på Blad&Barr-biomassans ytomfattning: bägge lövsidor, hela barrytan omsatt på globala (GE) GranEkvivalenten

(med Naturskogens 100% preferenser från början av 1800-talet):

— Med en avrundad GE-ekvivalent på 700 M² bioyta på naturskogens (inte efter 1812) globala medelantal 2.95 T12 GE ges en total bioaktiv yta på 2.065 T15 M². Relativt den idealt släta ekvatorialradiella Jordytan (5.11 T14 M²) är det drygt 4 gånger mer än denna. Räknar vi bort landdelen (30%) ökar multipliciteten till drygt 5.77 — om  hela den havsytan har samma bio-fotosyntetsiska frekvens som landbaserat — vilket vi här inte har minsta aning om.

   Enbart i den undersökningen är det tydligt att landdelen är (betydligt) mera representerad i biologisk fotosyntetisk aktivitet än enbart havsytan — om inga större räknefel finns. I räkningar här på biogasen får vi så ledes tills ev. vidare förstå att GranEkvivalentens samlade representation för biomassa — alla arter, alla typer på 20M² naturlig skogsmark per GE — också får representera hela biomassans existensbas i haven.

 

Bio10Glac: Bio10

GLACIALA VARIATIONER med konstanta BIOKONSTANTER

 

Hur förklaras budgeträkningen med Glaciala MLN-variationer?

 

Jämvikten mellan ett konstant S¦c och ett variabelt MLN¦SD på en konstant biomassa $ kan illustreras beskrivande/förklarande på följande sätt — om inget annat gäller:

 

 

Det finns »en gömd faktor» i nuvarande normen för MLN: en havsbalans mellan upptaget CO2 och stationärt — naturskogen senast 1812: vår glaciala epoks MaunaLoaNormal — MaunaLoa atmosfäriskt 284 ppmv CO2. För att balansräkningen ska gå jämnt ut krävs med den premissen att glaciala MLN-CO2-variationer kommunicerar exakt oceaniska CO2-variationer: MLN tar emot/avger vad havet ger ut/tar tillbaka.

 

   HAVET är en stor och stark termiskt trög värmebehållare:

   NUREFERENSEN MLNy1812 representerar ett balanserat förhållande mellan MaunaLoaCO2 och upptaget vatteninlöst CO2 (BioEk4Tabellen för sötvatten [Lower1999]);

   NASA-grafen ger variationer i MLN-nivåer över hundratusental år:

— Varmperioder avtar CO2-inlösningsgraden: havet avger ett överskott till MLN: MLN ökar; varmperioden garanterar att växtligheten breder ut sig över tidigare blottad litosfärisk bergyta: litosfäriska syresuget avtar; Jordatmosfäriska syremängden ökar — även via HESC-processen som får ta emot mera avdunstningsångvatten i toppatmosfären genom den högre värmegraden, och därmed mera syreleverans (och därmed mera kompakt Ozonskärm).

— Kallperioder ökar CO2-inlösningen: havet tar upp föregående överskott från MLN: MLN avtar;

— kallperioden garanterar att växtligheten drar sig tillbaka ner mot varmare områden: mera blottad litosfärisk yta betyder växande litosfäriskt syresug; Jordatmosfäriska syremängden avtar — även via HESC-processen som nu får mindre avdunstningsångvatten i toppatmosfären genom den lägre värmegraden, och därmed mindre syreleverans per tidsenhet (och därmed mindre kompakt Ozonskärm).

   Stående biomassan (S) hålls konstant liksom dess underhållande Blad&Barrmassa (c).

 

MLNh:

INKOKNINGSPROCESSENS GÖMDA KOLBANK

9Nov2020

— För att få hela balansräkningen att stämma:

$ – (S + S/200) = MLN + SD/2 — MLN innefattar tvunget en CO2-havskoppling som medger variationer genom olika glacialperioder:

Δcarb = 0aMLN = hMLN = MLN  ¦  aMLN + Δcarb = hMLN – Δcarb ¦  a atmosfärens del, h havsdelen

Förklaring:

 

Jordytan 20.82Ga — Primärvattnets bildning

FÖRUTSÄTTNINGEN med CO2-mättat primärvatten — i slutskedet är redan allt vatten CO2-mättat — på den aktuella inkokningsgasens kredit — den kommande BioGasen CO2 = $ — innebär att $ inte inkräktar på det redan CO2-mättade inkokningsvattnet, utan enbart transporterar, forslar, in det i litosfären:

   BioEK3 som visar LitosSyre/LitosKOL = 1460 — nära normala inlösningskolmängden (BioEK4Tabell) för vattnets CO2-mättnad — ger beläggen för vårt primära CO2-mättade vatten;

— När sista kvarvarande istäckets 2.7 KM skaldel knäcks 51.3 KM över Jordytan efter 16.32Gy litosfärisk vatteninkokning och rasar ner till den fortfarande (Tend minst 10 000 °K) heta Jordytan, frigörs $ atmosfäriskt

   I PERFEKT primär BALANS med det nu smältande underliggande REDAN CO2-mättade restvattnet 1st havsoceanmassa mH =1.4 T21 KG;

   Ur $ framtränger då S + S/200 + MLN + SD/2 i takt med att växtligheten tilltar och det resterande mH-vattnets REDAN CO2-mättnad — havets motsvarande MaunaLoaNormal (hMLN) — balanserar hela komplexet tillsammans med atmosfärens MLN (aMLN).

— Vi har inte direkt (tidigare) berört mH-vattnets »så gömda» kolinnehållsmängd. Men vi kan beräkna den via det allmänna värdet (1460-1475) i förhållandet mellan antalet vattenmolekyler per en inlöst kolatom:

   1.4 T121 KG H2O × 12/18 × 1/1460 = 6.392694064 T17 KG C¦12 = hC¦12; 

— Det är (LitosC¦12 = 1.704 T19 KG C12¦13) drygt 1/26 (26.65542857) av litosfärens koldel

— och nära 100 gånger (100.028) mer kol än ($=6.39089 T15 KG) biogasens totala $-massa och som CO2-mättas av det primärt uppträngande syrebandet vid primära vattenbildningen, enligt TNED-kosmologins anvisningar.

   12/18 × 1/1460 = 12/26280 = 1/(2190=1.5·1460) = 2/(3 × 1460).

   hCO2 mängden blir (44/18)/(12/18) = 44/12 gånger större 2.343987823 T18 KG CO2 ¦ 44/(18·1460) × 1.4 T21.

 

— Den hCO2-mängden fungerar MED ANDRA ORD exakt som MaunaLoaNormalen:

— Eller kan i varje fall så förstås:

 

   VäxtELEKTROLYT — kemiskt ämne som säkrar växtkemins EGEN tillväxt utan att delta i själva växtmaterialet.

— Och vi har aldrig (tidigare) ens behövt beröra den h-delen förrän nu — för att förklara hur vårt vanliga atmosfäriska aMLN  fungerar varierande i olika tempererade klimatepoker.

 

NOTERA den etablerade föreställningen (1940-2020[+])

— »Växter producerar syre» = etablerad missuppfattning i avsaknad av inblick i MaunaLoaBeviset,

se särskilt SD-transporten i Fotosyntesens 100% relaterade förklaring ¦ Kritik :

vi använder exakt samma kemiled, exakt samma matematiska formalia, men i helt skilda naturbeskrivningssätt (Kasting2012) — Jämför matematiken i Einsteins Relativitetsteori (vic-felet) med Planckekvivalenterna, med flera (avsnittet Experimentella Observationer).

   I etablerade korridorer (till hit) har man bildat en idé om att MaunaLoaCO2:et deltar med växtmaterial i fotosyntesen. Den här relaterade helheten, direkt via MaunaLioaBeviset (Feb2017) visar att den idén är en vanföreställning grundad på bristande inblick i biologin — på grund av redan bestämda etablerade akademiska uppfattningar 1800+ om Jordens och Solsystemets uppkomst: Kants Nebularhypotes. Det finns ingenting sådant, säger TNED-fysiken, utom i populära HollywoodProduktioner. Jättefint.

 

SÅ kan vi alltså uttrycka VARIATIONERNA i MLN:

 

aMLN + Δcarb = hMLN – Δcarb ¦  a atmosfärens del, h havsdelen, carb carbondioxide CO2

 

— När varmperioder inträder — vattnet suger mindre CO2 — avger havet Δcarb till aMLN med följd i mindre hMLN;

— När kallperioder inträder — vattnet suger mera CO2 — tar havet Δcarb tillbaka från aMLN med följd i mer hMLN.

 

Så kan MLN ± SD/2 förstås »internt konstant balanserat av havet» i en viss trängre (mera primitiv) mening:

   Vår KONSTANTA fattning på MLN+SD gömmer en intern balans och variation mellan atmosfär och hav — som vi explicit så ledes aldrig egentligen behöver beröra, endast underförstå.

— Nettobilden skulle i så fall bli den: hela havsbiomassan står redan innefattad i och utvecklad ur $ liksom landlivet:

— GranEkvivalenten innefattar hela livsstammen, alla arter., land som hav (på markbiomassans hydrotrycksbaserade fysikform: Blad&Barr).

 

 

 

InGasBet:  DISKUSSIONScenarioIS ¦ SUMMA CO2

GASRÄKNINGEN

INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE

S¦CO2-gasen:

INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE

 

   Totala markbiomassan (EarthBioMASS) via GE-räkningarna från 2015 (TabellY2), ”carbox” = CO2 (U=44):

375 KGcar · 2.95 T12 GE = 1.10325 T15 KGcar, × 44/12 = 4.05625 T15 KGcarbox = S

visar sig också stämma med c¦S-PROPORTIONALITETEN i MaunaLoaNORM-1470 (MLN-1470):

   Men MLN-1470 framkom här först nyligen 29Jul2020¦20Aug2020 på tidigare inte känd tabellsammanställning från tre olika oberoende etablerade källverk (PrimDATA): mera noggranna data på Jordfysikens atmosfär och litosfär.

— Däremot stöter Wikipedias ungefärligt halva S-värde på patrull (men BioSCIENCE-källan verkar ansluta ..).

— Se noteringen (EXACT QUANTITIES) till c¦S-referenserna.

 

— Vad är ”MLN-1470”?

— Spiken i kistan för modern akademisk kosmologi:

— Absolut ytterst gärna rätta om fel (NuRef):

 

— 4+1 samstämmiga oberoende JORDFYSIKALISKA kvantitetsrelationer AtmosLitos (atmosfär-litosfär) som intygar samma BIOKEMISKA kopplingsbas som biomassans optimala växtkolsinlösning i vatten (BioEK4).

— MLN-1470 bevisar/certifierar främst MaunaLoaBeviset som sådant:

   det finns — fanns senast 1800 — en NATURSKOG som världsstaterna 1800+ har våldfört sig på och förstört naturpreferenserna för:

   hälsogrunderna 1800+ har urholkats genom staternas borttag av naturskog mer än 30% 1800-2000).

— Men MLN-1470 bevisar särskilt SYREFRÅGAN — IPCC-samfundet har en strängt befängd syn på Jordbiologins grundpreferenser: antalet atomer i atmosfär kontra Orörd Naturskog MaunaLoaNormen 1812 284ppmv CO2 baseras på de 20 stycken ekvivalenta havsoceanmassornas litosfäriska representation på Jordytan och inte på någon biologisk aktivitet. Enklare: träd suger inte luftkol. MaunaLoaBeviset Feb2017. Det är PEST för världsstaterna som istället vill gynna ännu mera trädavverkning ”carbon sink” — trots att MaunaLoa CO2-värdena bara växer ännu mer i samma trädavverkande takt: inga kvantitativa bevis existerar för IPCC-samfundets (Kyotoprotokollets) uppenbart befängda ”carbon sink”. proklamationer (feluppfattningen sträcker sig bakåt till 1973, se IPCC-giftlarm).

———————————————

EarthBioMASS ¦ TabellY2 ¦ MLN-1470 ¦ BioEk4 ¦ IPCC-Giftlarm — relaterat¦

Tend: InGasBet

MED FORTSÄTTNING FRÅN IsBILDNINGEN

Tend = 10 000 °K (10 750) med S¦CO2=4.05625 T15 KG CO2 — med $¦CO2 = S + MLN1812+SD/2 ges ett något högre Tend-värde

INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE

S = 4.05625 T15 KG CO2 — dess matematiska termo-hydro-kemisk-fysiska betydelse avgör hela förklaringsgrunden:

 

— Slutskedet idealt:

Tend:

TOTALA CO2-GASENS MÄNGD

JatmOxyEnd — JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING,

Totalbildens samlade grafer i tidslinje

 

Förutsättningarna i matematisk fysik — se sammanställda samband i aKORT

VILLKOREN SOM MÅSTE STÄLLAS UPP FÖR ATT FÅ JORDKROPPENS NUVARANDE AVSLUT

på nuvarande kända kvantiteter i Jordbiosfären (enligt teorin):

———————————————————————————————————————————

pV = kT ;  p = kT/V ;  T = pV/k  ; mATM: p =F/A = ma/A = mATM · GmJ/4πR4 ; 

———————————————————————————————————————————

   Med (COprimCO2) känd gasmassa (S=mATM=4.05625 T15 KG CO2) inom en helt idealt innesluten bestämd volym (analysen sker via en kvadratisk höjdpelare med basytan 1M² och höjden 51 300 M), garanterat av takets underdel i ett omslutande tjockt istäcke, kan motsvarande gastryck (p=77.7392835862 Pa) mot marknivån bestämmas. Den motsvarande temperaturen (T=10 750.8423043022 °K) kan då bestämmas ur allmänna gaslagens T = pV/k;

p                      = kT/[V=h·1M²] → 

                         = (101325Pa/273.15°K)·T/(h = 51 300 M · 1M²) ; T = ph/k ¦ p=kT/h

m(primJatm)     = p · 4πR4/GmJ = mATM                                   ; = S = kT/h 4πR4/GmJ

                          = p4π(6.378 T6 M)4[(6.67 t11 JM/[KG]2)(5.975 T24 KG)]–1

                          =  4.05625 T15 KG CO2 all möjlig samlad total biomassa, se COprimCO2:

p                      = (4.05625 T15 KG)(6.67 t11 JM/[KG]2)(5.975 T24 KG)/[4π(6.378 T6 M)4]

                          = 77.7392835862 Pa                                           ;

T                      = 10 750.8423043022 °K                                   ; T = Tend

                          = SGmJ/(4πrJ4) · (h=51300 M)/k                                   ;

———————————————————————————————————————————

G = 6.67 t11 JM/(KG)²  ¦ = r²a/m ¦ = ma r²a/mma = ma r²/mm = N·M²/(KG)² = NM·M/KG)² = JM/(KG)²  ¦ FM1975s666

— men bokkällan anger enheten i NM²/KG ”N m² kg^—1” = JM/KG.

———————————————————————————————————————————

CO2-massanTend — grundas på antal GE-ekvivalenter från tidigare, se HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA — MaunaLoa-normalerna;

Wikipedia anger halva det värdet — med uppgifter som anger försumbara havsandelar typ 1 á 2% av landdelens levande stående biomassa. Wikipediauppgifterna anmärker att osäkerheter finns;

   Med viss osäkerhetsmarginal kan den angivna mängden S¦CO2 = 4.05625 T15 KG CO2 tydligen förstås tämligen välgrundad i en översiktlig grovräkning.

   Helhetsbilden ger en exceptionell särställning åt Jordbiosfärens biomassgrunder: litosfärens inkokningsfysik grundas på den.

— Det finns en källa BioSCIENCE 2010

AMERICAN INSTITUTE OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2010, Phytosequestration:

Carbon Biosequestration by Plants and the Prospects of Genetic Engineering

som beskriver ett ”NBP”-värde — ”long-term C (bio)sequestration in a terrestrial system” — nära lika det här framräknande [delvis uppskattade] c-värdet på 5.53125 T12 KGkol: årliga cykliska CO2-medelvärdet som underhåller hela totala markbiomassan S;

— relationen mellan dessa c/S är EXAKT via GE-komplexets räkningar 1/200 — med komplement som ansluter till MaunaLoaNORMEN-1470. Den går inte att kompromissa på: Jordfysikens kvantitetsrelationer atmosfär/litosfär.

— BioSCIENCE-källan refererar olika NBP-värden ”between 0.3 and 5.0 GT”, GT GigaTon, = 0.3-5 T12 men med delvis andra referenser än här. Värdeformerna är tydligt analoga.

———————————————

COprimCO2 ¦ HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA ¦

 

— Vänta .. vadå CO2 .. varför just den? S¦CO2-gasen.

Förklaring:

TERMISK-KEMISK HÅLLFASTHET:

— Det finns bara en primärt given termo-kemisk fysikgrund att åberopa i varje TEORETISK idé om något »vattnets JordLitosfäriska Inkokningsprocess».

— Nämligen föreningen C-O (ETAB ¦ först och främst, primärt:)

 

 

— den mest kemiskt stabila föreningen tätt följt av kvävet N-N och sedan CO-O.

— På dessa

— i huvudsak slutnettot med CO2 i markbindning (tyngsta luftgasen, 1.977 KG/M³) och kvävet (N2 1.251 KG/M³) i toppatmosfären

— kan SÅ, garanterat i kemibevarande (mineralogisk) syntes hela inkokningsproceduren ställas för vidare prövning och analys om vi vill hitta insteg till felbeskrivningar.

— Det är den här enda kända TNED-förklaringen:

   Jordytans primära inkokningstemperatur (FOR) börjar tämligen bombsäkert vid ca 70 000 °K.

———————————————

ETAB ¦ FOR ¦ TNED

 

   Istäckets tjocklek 54KM matchar nuvarande litosfärens totala syre och vatteninnehåll (2.8 T22 KG);

   Mängden motsvarar i grovräkningen ca 20st nuvarande havsoceanmassor (1st motsvarar allt ytvatten på Jorden);

   19st havsoceanmassor måste — tvunget — kokas in i litosfären (ETAB: av en kemiskt tillräckligt energistabil inkokningsgas: det finns bara en att välja på: C-O, den mest kemiskt stabila ¦ 86 311 °K ¦ 11.15 eV) tillsammans med (MINERALEXEMPEL ges i ETAB) underliggande mineral (samt senare CO-O ¦ 42 670 °K ¦ 5.52 eV);

   1st kvarvarande havsoceanmassa måste sparas — det sista 2.7KM tjocka istäcket — för att få nuvarande fasta stationära klimatcirkulerande Jordytsvatten;

 

   Brytningstillfället medför tydligen att

 eller kan så förstås betyda/medföra att

ett fortfarande relativt tjockt (2.7KM) kvarvarande fortfarande dygnsroterande primärt bildat istäcke knäcks, rasar ner till Jordytan — från ursprungshöjden 54KM — med åtföljande slutlig avkylning av en fortfarande (Tend enligt resultaträkningen) het underliggande Jordyta

(under 2Gy — fram till 2.5Ga).

 

— »Därifrån sedan en stark utveckling av bioliv».

— Men varför just Tend? Se GASRÄKNINGEN;

   CO2-gasmassan

— Jordbiosfärens samlade biomassa SOM OM efter en fullständigt 100% skogsbrand och som tydligen förbereder ett Total BioLogical Reset

— bildar den enda matematiskt möjliga kvantitativa restHetGasmassa (drygt 4 T15 KG CO2) som med resthöjden 51 300 M definierar en slutlig resttemperatur på Tend

— just då (4.5Ga, 16.32Gy efter JordenBegin) resterande istäcke knäcks det måste ske så, annars är den här framställningen körd och börjar rasa ner (vilket förklarar kända geologiska grunddata).

———————————————

4.5Ga — Geologiskt Certifikat ¦

TempSkiss: ScenarioIs

   Beräkningsresultat (SamCENTRAL) visar en (med effekterna av radiobidragens värmeavsvalningshindrande verkan inkluderat) möjlig obs ekvivalent, utan kvalitativt beskrivande processer temperaturnivå på ca 9 000 °C:

— ett alternativ till det beräknade Tend som avsvalningen i Jordkärnan börjar på från JordenBegin.

— Men den temperaturuppgiften och dess kvalitativa aspekt har (här, än) ingen vidare sammanhängande beskrivning att peka på. Det enda som framskymtar i den delen, är det faktum att en primär avsvalning sker från yta mot centrum, och först senare en allmän avsvalning från hela kroppen och utåt:

— Mellanlägena saknar beskrivning. Figuren nedan illustrerar sammansattheterna.

———————————————

SamCENTRAL ¦

 

 

GrafUNIT40 ¦ y = 1[9/2'(x/12)]+0[3.5([x/7]'3)(0.2+[x/7]'4)'–1]

 

Mellanlägen i det som till en början  vi inte hade någon mera precis inblick i:

— Ytprimära värmegraden (FOR) förefaller säkert given (70 000 °K), och även till viss del den tillhörande inre kroppsvärmegradens resulterande historia — värmeflödet primärt från yta till centrum där den senare tar över värmeavsvalningshistoriken från någon viss senare tidpunkt.

— Däremot en hoftad begynnelsetemperatur »some average» på en förment »uppstartad värmekamin» (9 000 °K) finns här i egentlig mening ingen fysisk grund för.

— Den etablerade uppfattningen om Jordens inre primära värmefysik — uppvärmning genom upprepade bombardemang utifrån, eller möjligen successiv upphettning inifrån genom radioaktiva ämnens bidrag — blir med nödvändighet en helt annan än den här presenterade i TNED-kosmologin.

———————————————

FOR ¦

 

   Se även särskild förklaring (temperaturaspekterna) i DFF och CENTRAL FÖRKLARINGEN.

———————————————

DFF ¦ CENTRAL FÖRKLARINGEN ¦

 

— Resterna av inkokningsgasen (CO2) bildar en ekvivalent (COprimCO2 ¦ ) till hela det nuvarande Jordbiosfäriska kapitalet för all möjlig levande biomassa (HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA). Kvantiteterna visar samma som de nu reella.

 

För att den kvantitetsbilden ska hålla streck

(enligt grovräkning via allmänna gaslagen som ovan: istaket garanterar en  idealt innesluten begränsad volym),

måste räkningen — som ovan — tydligen sluta på en Jordyta med temperatur Tend

— med ett kvarvarande inneslutet volymtryck på 77.74 Pa

— precis då sista istäcket knäcks och faller till Jordytan, och en normaliseringsprocess inträder mot normal atmosfär:

   Från det ögonblicket kan landformationer först förstås börja bildas med den fortsatta avsvalningen via det nedrasade istäcket. Istäckets motsvarande (plötsligt uppkomna stora) vattensmälta har möjligen säkert högst troligen ett certifierat bevis i NASA-artikeln, 4-4.5 Ga bakåt i tiden:

”Water, which is a very powerful catalyst, must have been present in very large amounts for rocks to melt at such a relatively low temperature.”. ”very large amounts”. ”very”.

———————————————

ETAB ¦ SamCENTRAL ¦ DFF ¦ CENTRAL FÖRKLARINGEN ¦ COprimCO2 ¦ HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA ¦ NASA-artikeln

———————————————————————————————————————————

Istäcket 2.7KM tjockt kvarvarande 4.5Ga 1st nuvarande havsoceanmassa 1.4 T21 KG:

   knäcks (på höjden 54 KM över Jordytan) vid 4.5Ga efter 16.32 Gy av litosfärisk vatteninkokning;

   Jordytans underliggande temperatur då det sker: Tend ;

SCENARIO:

— Jordytan täcks av den nedfallna isen som kyler ner toppytan — under lång tid;

   processen bildar en normaliserande atmosfär med en överliggande CO2-restgas + huvuddelen av det primärt bildade (»isFörlösta»¦ KVÄVEFRÅGAN) kvävet;

   CO2-restgasen är det som återstår efter den ursprungliga hetgasens inkokningsperiod;

   En begynnande HESC-process (HydrogenESCape) utvecklas ur den (nu för första gången) uppstigande vattenångan från Jordytan — med tillhörande HESC-styrd toppatmosfärisk leverans av det allra första fria syret i Jordatmosfären. Mera utförligt i NobelSyreRef:

   Växter producerar inte syre.

   Växter cirkulerar ett redan primärt givet ändligt O16 syrekapital som alla djur och människor har utvecklats på;

   Det särskilt avgränsade lilla obetydliga O16-kapitalet har 1800+ successivt utarmats och korrumperats MED TILLHÖRANDE NÄRMAST BEFINTLIGA ERSÄTTARE O18 — ändring i atomvikterna för klorofyll- och aminosyraproduktion

   av mänsklighetens 1800+ eliminering av NATURSKOGEN:

   Det normalt primära O16 som SKULLE cirkulera har istället SOM EFTER EN NATURLIG SKOGSBRAND förenat sig med ASSOCIERAT ATMOSFÄRISKT SKOGSSÄLLSKAPS MARKBIOMASSDUMPAT CO2 i avlivningen, elimineringen och borttagningen av den Blad&Barrmassa som i NATURSKOGEN normalt ombesörjer, garanterar och certifierar den cirkulation som skulle GARANTERA den liv-, harmoni-, och hälsogrund SOM NU KOMMIT I OLAG 1800+ — absolut rätta om fel —

   men vars ROLL tydligen och uppenbarligen föraktas djupt av skogssällskapens intressen som istället vill framhäva värdet av en högt prisad FÖRÄDLING i olika länsstyrande intresseföreningar med tillhörande eliminering av djurens existensrätt i Det sågandets fortsatt effektivt imponerande maskinparker. Jättefint.

9.4%.

   Om det bara fanns ETT bevisande kriterium för det, vore framställningssättet MINDRE övertygande.

   Men med 5 — fem [..10] — ställer sig saken helt annorlunda — På Jordfysikens egen bevisligt konkreta kvantitativa bas.

— Och världen vet tydligen intet om det 7Sep2020.

   Det finns visst röster, några få, här och där. Men ännu helt överkörda av en fortsatt skränande statsunderstödd maskinmakt i allt vidare milsvitt ekande tomma skogshallar — med ett gillapoängsindoktrinerat absolut beslutsauktoritativt övertygat mediapåhejat — 0 kritik — befolkningsunderlag som bara blir tryggare, friskare och lyckligare för var dag som går. Jättefint.

   Reportrarna gör särskilda kroppsrörelser under pratandet för att befolkningen inte ska somna stående. Väldigt Engagerat.

———————————————

HESC ¦ KVÄVEFRÅGAN ¦ MLN-1470 

Diskussion: InGasen

Diskussion

FÖR ATT MATCHA NU KÄNDA GEOLOGISKA BASDATA:

Första argumentet:

— Smältprocessen tar (annars är vi körda) runt 2 miljarder år: tiden som krävs för den sista

1.4 T21 KG isiga nedramlade havsoceanmassan att fällas ut som slutligt fritt stationärt ytvatten på Jordytan (och under vilken period Jordytan helt saknar kontakt med toppatmosfären över isen-smältvattnet som håller på att kyla ner en fortfarande idealt helt slät men fortfarande »jättevarm» Jordyta);

   Jordytans temperatur reduceras 4.5Ga (snabbt) från gränsen vid Tend och sedan allt mera långsamt i takt med issmältningen.

   Ingen mera precis räkning (kritiskt granskning) finns på den avsvalningsprocessen än den bekräftande Månens Recession: den börjar oförnekbart oåterkalleligt matematiskt-fysikalisk obönhörligt med det först utfällda Jordytsvattnet, tidigast 4.5Ga.

———————————————

Månens Recession ¦

 

— En ledtråd kan vara den redan noterande huvudsakliga primära avsvalningsprocessen från yta till centrum:

— Värmetrycket ligger INTE maximalt UTÅTRIKTAT. Istäcket, i avtagande, kyler ner bara en liten toppdel av Jordytan;

— Rymden utanför är fortfarande kall, Jordatmosfären är heller inte utbildad — och solljusets reflexion mot isytan reducerar också Solens möjliga bidrag till issmältning;

— Avsvalningen sker långsamt i takt med att istäckets undersida berör bara toppytan på en nära lika istempererad icke het Jordyta.

   Jordytans medeltemperatur över det nedramlade sista 2.7 KM tjocka istäckets toppyta ligger under vattnets fryspunkt [under 1-2 miljarder år ..].

Andra argumentet:

— Nää. Jaa. Argumentet med »RESTERANDE NEDRAMLADE ISTÄCKET långtidssmältning» är något överspelat. Därför nämligen att det räcker med VATTNET som sådant.

— Anledningen bakom hela argumentprofilerna är (nämligen) att garantera noll syreåtkomst — på en BLOTTAD Jordbiosfär före 2.5Ga (Geologiska Certifikaten).

— Den bilden löser sig automatiskt genom den rationella möjligheten med en underliggande fortfarande het Jordmagma täckt av en helt idealt slät men tunn Jordskorpa med ett överliggande vattenskikt — från början det nedramlade restistäckets 2.7 KM tjocka lager.

— Isen FÅR smälta hur snabbt den vill. Det gör inget åt den underliggande stora mängden Jordmagma — som kräver en egen period för att svalna så pass, att en topprelaterad SÄKERT FAST landbildning blir fysiskt möjlig: 16.32 Gy fram till sista istäckets fall + ytterligare 2Gy. Då stämmer helhetsbilden med Geologiska Certifikaten. Så:

 

ScenarioIS: ISVERSIONENS GRAFINLInGasBetTempSkiss

 

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago

SCENARIO IS — BILDNING ¦ FÖRKLARING ¦ Bevis

Se särskilt detaljerade beskrivningar i ironCORE, JORDKROPPENS YTFYSIK  med ISTÄCKETS RELATERBARA BILDNINGSHISTORIA.

 

SCENARIO:

GRAF¦UNIT20-40-80 y = 0[10.395([X/0.01]'3)(1+[X/0.01]'4)'–0.8605]+1[0.8([X/2]'3)(0.1+[X/2]'4)'–1]

   4.5Ga (16.32 Gy): Ett resterande 2.7KM tjockt istäcke (IceVERSION¦isBILDEN) 51.3 KM över en fortfarande Tend°K het Jordyta knäcks och rasar ner;

   Inkokningsgasen (MLN1470-2 ; MLN1470-5 ; S¦CO2) exponeras för första gången för Jordatmosfären med istäckets genombrytning;

   Istäckets nedrasande smältning (Geologiska Certifikaten ¦ NASA-artikeln) mot den heta Jordytan medför omedelbart att vattenånga frigörs;

   HESC-processen (HydrogenESCape med 9.5 T7 KG/y¦7.6 T8 KGoxygen/y) i toppatmosfären börjar leverera fritt toppatmosfäriskt syre;

   Den nu atmosfäriskt frigjorda tunga (1.97 KG/M³) markstrykande växthusgasen (S¦CO2) samlar upp solvärme, fördröjer värmeutläckningen till rymden utanför, och påskyndar det nedfallna istäckets smältning ovanifrån;

   Så länge Jordytan fortfarande är idealt slät täcks den över först av smältvattnet och närmast över det den tunga S¦CO2-gasen;

   Först (2.5Ga) när magmaskikten under Jordskorpan övergår från smälta till halvsmälta finns första förutsättningar för utpräglade landformationer:

   Toppar och dalar med frilagda landområden under sol och atmosfär bildas utpräglat på Jordytan från ca 2.5Ga (GEOLOGISKA CERTIFIKATEN).

— Före den tidpunkten exponeras aldrig den underliggande Jordytan för HESC-processens konstanta syreleveranser.

   Jordytan exponeras först (2.5Ga) för det bildade toppsyret (2Gy efter istäckets ras 16.32Gy) då de första landformationerna ser dagens ljus — och då har redan vattensköljet hunnit formera 2 miljarder år av avlagringar, sediment och slambildningar som i rik mängd kan motsvara en väl förpreparerad markbiomassbaserad växtmull (med redan visst primärt primitivt utbildat bioliv).

— Under utvecklingsarbetet med att försöka beskriva en sammanhängande helhet, fram tills helt nyligen, fanns till en början en låsning vid just ISTÄCKET; Inte riktigt:

   Under smälttiden (4.5-2.5Ga) bildar — garanterar — det smältande istäcket en bruten kontakt mellan växande toppatmosfäriskt syre och underliggande — ännu idealt helt slät — Jordyta.

Eftersom geologibevisen kräver att Jordlitosfären inte får avkänna kontakt med fritt atmosfäriskt syre före 2.5Ga, fanns bara just ISTÄCKET som garanti för en förbjuden syreåtkomst. Men hur ska vi få ihop det med »en smälttid på 2 miljarder år» för ett resterande 2.7 KM tjockt istäcke som rasar ner på en Tend het (min10 000°K) Jordyta? »Smärtsamt penibelt», vid närmare eftertanke.

— Finns det ingen annan lösning att välja på? Mera korrekt:

   Smälttiden (minimal) garanterar att HESC-processen med Ozonskärmen börjar leverera toppatmosfäriskt syre med nuvarande takt praktiskt taget samtidigt med sista istäckets nedras och smältning (max 1000 år): underliggande idealt helt släta Jordyta avkyls snabbt (NASA-artikeln) och bildar en första tunn fortfarande idealt helt slät bergskorpa över en fortfarande het underliggande magma: den måste stelna (800-600°C) först innan reguljära landbildningar med toppar och dalar.

— Möjligheten infinner sig på den underliggande Jordytans djupare SMÄLTA.

   Så länge magmaskiktet under Jordytan befinner sig i utpräglat flytande finns definitivt inga förutsättningar för stela permanenta landformationer — frånsett en tunn idealt helt slät Jordyta som äggskalet runt ägget.

   Magmaskikten måste först svalna tillräckligt för att Jordlitosfärens utpräglade (inte mer än 600-800 °C) bergmineral ska bevaras i ett säkert fast tillstånd, och därmed möjliga landformationer med toppar och dalar.

   Först då finns möjligheter för den berggrunden att känna Solen och Atmosfären i direkt kontakt mot hårda berget.

— Och alltså infann sig lösningen automatiskt:

   Under ca 2Gy från istäckets ras 16.32 Gy (4.5Ga) fram till de speciella geologibevisens 2.5Ga (de icke syremättade Järnmineralens syresug, Järnsuget) täcks en idealt helt slät tunn Jordyta av vatten — först av restisen under en kortare tid (kanske max tusen år — eller möjligen en tiondel).

   Magman under ytan är fortfarande i smälta under den perioden — och ger med sig först från runt 2.5Ga. Med den bilden skulle hela problemet vara löst.

 

   Processen överensstämmer f.ö. med en del avgörande observationer (som annars framstår helt gåtfulla):

— De äldsta prekambriska bergen påstås ha stelnat under (stora mängder) vatten (NASA-artikeln: 4.3Ga).

———————————————

GEOLOGISKA CERTIFIKATEN ¦ HESC-processen med Ozonskärmen ¦ NASA-artikeln ¦ Järnsuget

 

 

 

pEND:

 

TRYCKBERÄKNINGAR I SLUTET

— BEROR PÅ Tend och hEND:

 

Genom att istäcket (IsBILDEN) innesluter en ändlig volym blir den matematiska fysiken särskilt enkel och direkt tillämplig på Allmänna Gaslagens matematik.

 

 

   p=kT/[V=h·1M²] →  = (101325Pa/273.15°K)·(T)/(h · 1M²) = p Pa.

 

Tabell8 ¦ R5 ¦ HONC2020.ods

 

———————————————

Allmänna Gaslagen — pV=kT ¦ IsBILDEN

 

   p=kT/[V=h·1M²] →  = (101325Pa/273.15°K)·(T=10750°K)/(51 300 M · 1M²) = 77.7331928883 Pa.

(ända tills ett resterande kvarvarande tunnaste istäckets tak spricker och faller till Jordytan);

   På samma sätt som i fallet med beräkningen av totalmassan för hela Jordatmosfären, kan vi beräkna motsvarande istäckets inneslutna gasmassa vid den situationen  p = 77.73 Pa:

 

Härledningen — Jordatmosfärens massa:

 

 

m(primJatm)                  = (p=6.87 Pa)(6.378 T6 M)4(6.67 t11 JM/[KG]2)(5.975 T24 KG/4π)–1

                                       = 3.58460 T14 KG

 

   Eller omvänt (som i vårt fall med CO2-gasens huvudroll; given gasmassa ger ett slutligt T och h).

— Med en sista reserverad havsvattenoceanmassa (1.4 T21 KG) åt oss själva;

 

m(primJatm)                  = (p=77.73 Pa)(6.378 T6 M)4(6.67 t11 JM/[KG]2)(5.975 T24 KG/4π)–1

                                       = 4.0559322 T15 KG ¦ Sref

 

Hetgasens sammansättning från början kan bara vara av en typ (HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA) — den vars kemiska bindning (ETAB) håller ihop vid 70 000 °K — CO, kol(mon)oxid med gränstemperaturen 86 311 °K, visst kväve (N-N) 75 794 °K och strax under CO-O med 42 670 °K.

— Vattenmolekylerna håller ihop först under 39 984 °K.

— Så: Gasinnehållet vid slutet av den 19:e havsoceanmassans litosfäriska inkokning (Jordytan Tend °K) kan i den bilden knappast vara av annan typ än i huvudsak CO2 + H2O i hetgas.

———————————————

HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA ¦ ETAB ¦

 

 

 

ResultatAug2020: InGasBet

 

HÄNDELSEFÖRLOPPET MED DEN PRIMÄRA HETGASEN CO2

OCH DESS FORTSATTA UTVECKLINGSHISTORIA

 Aug2020

RESULTATBILD MED REFERENS TILL FÖREGÅENDE AVSNITT (CCS¦JordenBeginHOT 2017):

 

— Föregående TILLÄMPNING (JordenBeginHOT 2017)

— 1st Havsocean för hela komplexet, ingen då känd isbildningsmatematik

— har ingen (direkt) koppling till det istäckets fysik (IsBILDEN) som har berörts ovan.

— Komplexet här uppvisar en annan (mera utvecklad) termo-hydrotryckande fysik;

   Ingen (direkt) jämförande räkning finns vid 4.5Ga (GEOLOGISKA CERTIFIKATET) med nuvarande (JordenBeginHOT)-jämförda Jordatmosfärens massa 5.3 T18 KG: den är i vårt fall här (4.5Ga) med CO2-gasen enbart idealt (utan hänsyn till kvävet)* som ovan

4.05625 T15 KG. Den gasen omsätts sedan till Jordbiosfärens totalt nu levande stående biomassa med en atmosfäriskt kvarlämnad markbiomassreglerande/balanserande del (Mauna Loa Normalen

1.457867 T15 KG CO2) på (nuv. 1812 före antropogena föroreningsepoken) 284 ppmvCO2 (generellt  över hela Biosfärens historia 300-180 ppmv beroende på klimatperiod, se NASA.grafen).

   Ingen ytterligare räkning utöver nämnda har här gjorts.

———————————————

JordenBeginHOT 2017 ¦ Geologiska Certifikatet ¦ Mauna Loa Normalen ¦ NASA-grafen ¦

———————

* ”utan hänsyn till kvävet”:

— Kvävets Jordatmosfäriska massandel (78% volymandel) är betydligt större (3.97 T18 KG: drygt 870 ggr större) än den angivna mängden CO2 (4.056 T15 KG).

   Genom Kvävets särskilda egenskap (Kvävets s.k. indifferens: förenar sig inte med andra i vanlig temperatur utom vid högre då förening med metaller sker) och i ljuset av TNED-kosmologins primärbildande ytkroppsfysik

— kvävet överst, se KVÄVETS SÄRSTÄLLNING SÄRSKILT

— finns särskilda skäl som anvisar hur man möjligen kan förstå att kvävgasen kan konserveras vid den primära isbildningen — och frigörs allra sist.

   Följande räkneexempel understryker den förklaringen:

 

— MÖJLIGHETEN att praktiskt taget hela kväveursprunget skulle delta i inkokningsgasen

(och bara en del, 38%, av denna integreras med litosfären) spräcker hela temperatur och tryckbudgeten:

— Insättning av Kvävemängden 3.97 T18 KG i sambandet

p = (3.97 T18 KG)GmJ/4πrJ4p = mATM·GmJ/4πrJ4mATM = p(GmJ/4πrJ4)–1 ;

för beräkningen av tryckvärdet ur Jordatmosfärens massa

ger oss vid slutet av inkokningsperioden (4.5Ga)

p =  76 086.3 Pa — med det tillhörande, allmänna gaslagens idealt volyminneslutna rymd under istäckets slutliga takhöjd (51 300 M innan resten bryts och faller ner till Jordytan),

temperaturvärdet

forts.

 

Gasräkningen: InGasBet  — T = Tend — första beräkningen med Tend = 10 750 °K:

——————————————————————————————————————————————

T          = pV/k = mATM·GmJ/4πrJ4 · 1M² · h · (k=101325PaM³/273.15°K=370.9500275 J/°K)–1                    ;

vid slutet av inkokningsperioden: T måste vara  < Tbegin = 70 000 °K enligt FOR;  h kan bara vara [20 — 1 = 19]×2.7KM = 51 300 M     :

T          = mATM·GmJ/4πrJ4 · 1M² · 51 300 M · (370.9500275 J/°K)–1 

             = mATM · 2.6504388 t12 J/M³KG · 1M³°K/J                                                                                         ;

Om T måste vara mindre än 70 000 °K måste tydligen också  mATM  vara mindre än

mATM = (70 000 °K)[2.6504388 t12 J/M³KG · 1M³°K/J]–1

             = 2.6410721 T16 KG

   CO2-maxmängden mATM = 4.0559322 T15 KG satisfierar den räkningen (perfekt) enligt

T          = 4.0559322 T15 KG · 2.6504388 t12 °K/KG

             = 10 750 °K

vid slutet av inkokningsperioden. Se även pEND.

— Perfect Assembly. I det närmaste något som liknar eller antyder ett Harmonibevis: »Jorden: en BioKropp».

— Ingen j-a rövarkula.

ALL FYSIK TILLÄGNAD ETT ENDA ÄNDAMÅL: liv. Eller som en del andra skulle vilja pränta ämnet, från tid till annan: Wall Street.

——————————————————————————————————————————————

 

forts.

T = pV/k = p(h·1M²)/(k=101325PaM³/273.15°K);

T = 1.052 T7 °K = 10 520 000 °K ;

 

   Tio miljoner grader Kelvin är helt uteslutet i den termiska energiräkningen;

— Nämnvärda mängder av andra hetinkokningsgaser än CO2-maxmängden är tydligen uteslutna

om TNED-kosmologins förklaring är den naturkorrekta;

 

 

   Hetgasen (CO2) endast fungerar som ett transportföretag som levererar en vara H2O från istak till Jordlitosfär med en ytterst blygsam medeltakt på drygt 3 gram transportvara per år per kvadratmeter Jordyta.

— Se även vidare nedan om vattenångans roll i SVPissue.

 

— Så förklaras enda plausibla TNED-kosmologiska lösningen i den matematikens bevisande ljus;

 

   CO2-mängden ensam är den enda möjliga inkokningsgas som ger en sammanhängande förklarande helhet;

   Kvävet får tydligen förstås isoleras primärt i istäcket in till sista stund (frånsett de 38% som under perioden 16.32Gy kan förstås kokas in i litosfären — om inte redan så integrerade — och därmed en över tid helt försumbar mängd: 2.429 T8 KG/y) då det (resterande iskonserverade 62%:en) frigörs ur den sista havsoceanvattenmassan

(1,4 T21 KG) — tillsammans med huvuddelen av alla primärt bildade kemiblock.

— Hittar vi sakfel i den beskrivningens matematiska fysik, är TNED-kosmologin definitivt uppenbart helt körd.

———————————————

Kvävets särställning särskilt

 

 

 

SVPissue:

VATTENÅNGANS NORMALT BIOSFÄRISKA INVERKAN — SVP saturation vapor pressure — finns inte med i räkningen

.. inte alls över huvud taget ..

 

Vatteninkokningsprocessen under perioden t = 16.32 Gy på 19×1.4 T21 = 2.66 T22KG KGvatten ger ett årsmedelvärde per Jordytskvadratmeter

 

m(H2O→LITOS)          = [(2.66 T22 KG)/(16.32 T9y)]/(5.11 T14 M²)

                                       = 0.003189632 KG/M²y

                                       ~ 3.2 gram/M²y

 

Den mängden beskriver tydligen ett konstant medelmässigt FLÖDE mellan det överliggande istakets vattensmälta och den heta Jordlitosfären;

   Genom hetgasens kemi (ETAB)

 

             C-O                  (Ebreak86 311°K) med visst mindre inslag av

             N-N                  (Ebreak75 794°K) och längre fram

             CO-O               (Ebreak42 670°K) och längre fram

             CO2-H2O        (Ebreak39 984°K)

 

pågår under hela inkokningsprocessen tydligen en kemisk integrationsprocess där inget EGENTLIGT FRITT ångvatten existerar;

   MedelFlödet av inkokningsvatten 3.2 gram/M²y ligger — så — i vilket fall i en höjdpelare mellan Liktosfärranden och istaket. Och den mängden blir, således, i vilket fall helt försumbar i den övergripande gasräkningen med det givna CO2-maximerande 4.056 T15 KG; i projektion mot varje Jordytskvadratmeter lika med 7.937 KG/M²;

   MAX ÅRLIGT MELLANLIGGANDE MÄNGD INKOKNINGSVATTEN INOM en volympelare med basytan 1M² med höjden h, vilkensom, belägen mellan istak och litosfär är endast drygt 3 gram — helt försumbart i jämförelse;

   Det finns inget här känt fysiskt sätt att i den matematiken (fysiken) särskilja någon specifik vattenångtryckande matematisk fysik.

———————————————

ETAB ¦ HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA ¦

 

 

 

INKOKNINGSPERIODEN, GRAF: Första resultatbilden våren 2020

 

SAMMANSTÄLLDA VÄRDEN EFTER OVANSTÅENDE KALKYLKORTS RESULTAT i Tabell8 ¦ Rad2 ¦ HONC2020.ods — Kolumnerna M-Q ¦  Rad 2-20.

INKOKNINGSPERIODEN

Grafgruppen kompletterad med senare detaljer

 

Förloppen i sammanställda GRAFER.

———————————————

   Kurvformerna blir som nedan — enligt beräkningskortet aKoKalkyl (tagna efter sambandens helt linjära medelvärdesform för temperatur och höjdändringar):

ISVERSIONENS GRAF: InGasBet ¦

Jordatmosfärens Syrebildning

ISVERSIONEN ¦

JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING

THE ICE VERSION:

   Sammanställning

FÖRSTA RESULTATBILDEN våren2020 — senare sammanställda grafresultat visar något avvikande värden/kurvor, se

JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING

Tabell8 HONC2020.ods M3:Q20 ¦ G2:K7 — se SamCENTAL ovan.

 

TNED-kosmologins konsekvensbild från alla tillgängliga samlade grunddata i deras omedelbara grovräkning:

Summerade graferna (T Temperaturen på Jordytan ¦ h avståndet mellan T-het Jordyta och istäckets underdel ¦ p marktrycket från gasinnehållet i den innestängda volymen ¦ a absorptionskoefficienten i värmeavsvalningen)

beskriver utvecklingen från (INOM TIMMEN) Jordkroppens färdigbildade genomsnittstäthet 5 500 KG/M³ med det nyligen bildade 54 KM tjocka kringliggande fristående friroterande (med ett dygn) istäcket, fram till 4.5Ga:

— Grafsamlingen beskriver  hur upptiningen underifrån och dess vatteninkokning i Jordlitosfären förlöper fram till den avgörande tidpunkten (4.5Ga) då det sista kvarvarande vattnet, vårt nuvarande fasta klimatiska Jordytsvatten ca 1.4 T21 KG, fälls ut på Jordytan. Mera i detalj vidare nedan.

———————————————

INOM TIMMEN ¦ 4.5Ga — Geologiskt Certifikat 

 

   Resultatbilden baseras helt på värdeformerna från de geologiskt redan givna förutsättningarna.

— Gäller inte den resultatbilden, är TNED-förklaringen definitivt körd.

 

NOTERING TILL energiräkningen för ISTÄCKETS VATTENUPPVÄRMNING via Jordytans primära toppvärmeskikt:

0—273°K          anger max teoretiska uppvärmningsintervallet med vattnet i istillstånd (specifika värmet för is är skilt från flytande vatten);

0°C — Tmin      (TminOriginal = Tend) anger den (minsta) teoretiska uppvärmningsgrad av resterande vatten som inkokningsgasen måste prestera för att säkra den litosfäriska inkokningen. Den delen berör alltså enbart de 19st havsoceanmassornas litosfäriska inkokning. Den 20:e fälls ut som stationärt ytvatten och räknas inte in i energiräkningen: dess slutliga (nedrasande 4.5Ga) teoretiskt kvarvarande 2.7KM tjocka istäcke åstadkommer en slutligt snabb primär avkylning av Jordytans toppskorpa.

 

 

BIOKEMIKOPPLINGEN

HÄNDELSESITUATIONEN FRÅN ca 4.5Ga = 16.32 Gy efter Jordkroppens bildning

med vidare framåt: »A Complete Biological Reset»

 

— Sista primärvattenmassan (primärt CO2-mättad), 1st nuvarande havsoceanmassa á 1,4 T21 KG innehåller allt primärbildat (METEORITBEVISEN) i kemiblock, bevarat och inneslutet i istäcket från början.

   Under perioden (tvunget 4.5-2.5Ga enligt geologiska bevis) då den vattenmassan lägger sig på Jordytan utbildas en första erosionsprocess:

   Bildning av grundslam, sediment och finfördelat mineralogiskt erosionsmaterial (nötning, vattensköljning) under ca 1-2Gy garanterar att när väl landbildningen börjar med utpräglade toppar och dalar, REDAN goda förutsättningar finns för en väl färdig och väl preparerad landbiomassgrundad MULL för kemiblocken att utvecklas på.

— Restgasen (CO2 ¦ 4.05625 T15 KG) från inkokningen står vid den slutligt primärt blottade landbacken — som ekvivalent resultat efter en totalt växtutplånande 100% skogsbrand:

   CO2-överskottet löser in sig i regnvatten ner till en återväxtväntande växthungrig mark;

   Marken anställer sin egen redan förpreparerade växtcykliska process — på de redan primärt bildade kemiska byggblockens räkning:

— Kemiblocken (KLOROFYLLET) tar upp växtkol och avdelar växtsyre (FOTOSYNTESEN);

   Två olika biotyper finns: 1. markbiomassans utpräglade Xylem-Floem hydrotrycksmaskineri och 2. havsbiologins (»mossornas») utpräglade icke-hydrotrycksbaserade växtmetaboilism:

   Östersjön saknar träd: Markbiomassan är förbehållen hydrotryckets baserade växtfysik.

— CO2-överskottet har tunnats ut och etablerat ett slutligt cykliskt stationärt Jordbiosfäriskt tillstånd — DÅ PRECIS en motsvarande balanserande Mauna Loa Normal återstår:

  300-180 ppmvCO2, se NASA-grafen, beroende på varmare eller kallare klimatperioder [100 000 år]):

  i vår tid (1812): 284¦281±3ppmv eCO2: markbiomassans växt-elektrolyt-underhållande kemibas:

   Naturskogens etablerade Jordbevis: MAUNALOANORM-1470. Beviset för att Svenska Staten och andra Inte agerar naturkorrekt:

   staten 1800+ vandaliserar naturen — reducerar, våldför sig på, vandaliserar och förstör livsgrunderna. Det ska rättas om fel.

———————————————

METEORITBEVISET ¦ KLOROFYLLET ¦ FotoSyntesen ¦ 4.5Ga — Geologiskt Certifikat ¦ Mauna Loa Normalen ¦  NASA-grafen ¦ Xylem-Floem ¦ MAUNALOANORM-1470

 

FRÅN ca 4.5Ga:

————————————————————————————

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago — Gy, Giga year

 

 

   Återstående istäckets tjocklek 2.7 KM vid ca 4.5Ga med toppytan 54 KM över Jordytan är bräckligt — och delvis fragmenterat underifrån;

   Under en kort period knäcks det istaket eller kan så förstås, bryts upp och faller ner till den fortfarande runt Tend°K heta Jordytan;

   Avkylningen lämnar spår i de allra äldsta bergmineralen (möjligen motsvarande NASA-artikelns beskrivning under det så hastigt smältande isvattnet ”in very large amounts”);

 

 

   Det nedfallna istäckets 2.7 KM tjocka restskal motsvarar den sista av de 20 primärt bildade havsoceanmassorna (1.4 T21 KG vatten) som kommer att bli vårt fasta stationära klimatiska Biosfäriska Jordytsvatten;

 

   Den nedkylningsperioden skulle här motsvara intervallet 4.5-2.5Ga då vatten helt och hållet täcker en fortfarande varm men allt svalare Jordyta: inga utpräglade landformationer med toppar och dalar har ännu hunnit bildas, men börjar göra det under isens smälttid;

   Ingen explicit räkning finns här (än) på den avsvalningsprocessen — vi endast antar dess övergripande form tills ev. vidare;

— Om avsvalningstakten tas linjärt med början från Tend (min 10 000 °C) blir temperaturminskningen per år (ner till 0°C — taget över ett begränsad djup i Jordskorpan) i medeltal under en period av 2 miljarder år lika med blygsamma 0.000 005 °C/y. Vad som är vad i det sammanhanget beror helt på typ av underliggande mineral, dess värmedjup, sammansättning och värmekapacitet. Inget här är ytterligare känt i den delen;

— Alternativt med en mera hastig och snabb nedkylning från säg 10 000 till kanske 600 °C på 10 000 år, och sedan en mera långsam medelform (600°C/2T9y=0.000 000 3°C/y): som vi ser blir allt kvantitativt här helt spekulativt utan djupare insikter i ämnet.

   Jämför avsvalningstakten hos Jordkroppen NU som sådan enligt (olika mätningar via) de olika etablerade källorna (här antaget som 7°C per); 7°C/1T9y = 0.000 000 007 °C/y (7t9). Betydligt mera långsamt än ovan antydda primära avsvalningshistorik: Nära 43 gånger långsammare NU än Förr.

 

STÖRSTA SVÅRIGHETEN ATT FÖRKLARA:

absorptionskoefficienten

1.

Den (aDEF) snåla absorptionskoefficienten under hela inkokningsprocessen; Den värdeformen motsvarar ingenting som, vad vi vet, finns i våra normala laboratorier, och på den typ av Jordyta vi är bekanta med; »Avancerade primära tryckspeglar» (täta kristallgitter ingen känner till) med exceptionell värmebevarande funktion är rena fantommaterial för oss.

— Punkt 2 nedan fyller ut frågetecknet med en enkel grovräkning som visar (och bevisar) att sådana primära material krävs för att kunna förklara värmeräkningen — möjligen också inkluderat bevismaterialet i meteoriter: förekomster av diamanter.

Meteoritbevisen stärker bilden:

2.

Vart tar excessen i värmeenergi vägen?

— G-energin visar 3.734 T32 J som ekvivalenten till den maximala värmeenergi som Coulombexpansionen kan generera.

— Men bara en del (1/322.1742882 = 1.159 T30 J) av den värmebanken åtgår för issmältningen och vatteninkokningen;

— Energin för att värma upp en litosfär med massan (tabellformens litosfär med tjockleken 38.15KM och medeltätheten 2 700 KG/M³) 5.265 T22 KG Granit/Marmor/Grafit/Gips (850 J/KG°K) till hela 70 000 °K är nära lika stor som ovan:

— 3.133E T30 J. Det fattas fortfarande en hel del.

— Grovräkningen nedan ger en viss ledning:

 

 

Mineralämnen med exceptionellt höga hC-värden krävs för att förklara — fylla ut till — G-energiräkningen på 3.734 T32 J:

Tabell 8 HONC2020.ods —  8Aug2020

 

 

Metallerna har låga hC-värden (mindre än 500) och kan inte fylla i den energi (med räkningens uppvärmningsexempel 70 000 °K) som krävs för att få fullt energibelopp 3.734 T32 J. Det krävs en materialform som, vad vi vet, uppenbarligen inte existerar i dag på Jordytan — men som indikeras ha gjort det, starkt, av liknande bevis (diamanter) i olika meteoriter: vid primärbildningen utvecklar alla himlakroppar samma principiella yt-tryckfysik i TNED-kosmologin. Därmed ett ytterst starkt indikerande enhetligt kosmologiskt bevis för en nödvändig existens av ett primärt högtrycksmaterial: exceptionellt lågt absorptions koefficient värde.

 

 

  Enda rimliga förklaringen: en PRIMÄR TRYCKVERKAN (Tryckvågen)

som också gäller samtliga himlakroppar i TNED-kosmologin som kan bilda

 

Förklaringsgrunden med de exceptionellt låga absorptionskoefficientvärdena kräver en högtät super värme kapacitiv kristall- eller materialform med exceptionellt högt hC-värde (HeatCapacity);

 

   Det höga hC-värdet garanterar en stor värmebevarande egenskap: värmet kvarhålls under lång tid;

   DIAMANTER (grundämnet Kol: minimala atomavstånd) — såväl förekommande i Jordytans material som i en del meteoriter — ger en möjlig indikation på att betraktelsesättet har viss naturgrund;

— Dessa indikationer utpekar någon form av en primär superkristallin materialform med ultrahög värmekapacitet — en högtät tryckspegel med exceptionellt (»fantomartat») låg absorptionskoefficient.

— Det är i vilket fall vad som krävs för att förklara samtliga förekomster.

   Det stora energiöverskottet (1.629 T32 J — räknat på uppvärmning till 70 000 °K) kan heller inte förklaras genom att »fylla i» med typ Koppar, Järn och andra tunga metaller: deras bidrag till energiräkningen (uppvärmning till 70 000 °K) blir i vilket fall helt ringa på grund av dessa ämnens låga hC-värden. Jämför ett exempel med Guld (hC=130J/KG°K): hC(Guld) × mJ(hela Jordmassan 5,975 T24 KG) × 70 000 °K = 5.43725 T31 J.

— G-energins belopp 3.734 T32 J, samma som Jordens max utvecklade värmeenergi via Coulombexpansionen, är nära 7 gånger större. Men Jordkroppen består (dessutom) bara till en nära obetydlig del av ämnet guld.

   För att få ihop det med G-energiräkningens belopp måste tydligen och tvunget ämnesformer med betydligt högre hC-värden än våra vanliga bergmineral med runt 800-900 figurera.

———————————————

DIAMANTER — i Ureiliter ¦ METEORITBEVISET ¦

 

 

Sammanställning, Centraluppgifter: InomTIMMEN ¦ aDEF

 

ANALYS AV BASUPPGIFTERNA

— Sammanställning av centraluppgifterna på tabellkällornas grund: Notera särskilt svårigheten med absorptionskoefficienterna som tydligen kräver speciella djupförklaringar — ämnet tryckspeglingar (jonkristallisation) med extrema materietillstånd under det primärt höga yttrycket är här enda kända teoretiska sättet att få fram något material som kan möta händelseförloppet.

 

 

Tabell 8 HONC2020.ods —  6Aug2020 — första räkningen med Tend = 10 000 °K [10 750]

 

 

   0°K isTILL 273°K=0°Cvatten + 0°Cvatten till 10 000°Cvatten = 1.159 T30 J med medelEffekt över 16.35Gy:

   0.0044 W/M² = P Jordyta under 16.32Gy;

   a = YT-absorptionskoefficienten vid 20.82Ga = 0Gy start vid T=70 000 °K: a = P/1M²T^4 = 3.216 t15 — Stefan-Boltzmanns strålningslag (vidare nedan);

   Rad15: 9 000 °K; Etablerade uppskattningar/beräkningar för Jordens inre termofysik från olika inrättningar ger en del olika avsvalningsvärden för Jordkroppen under en medelperiod på runt 1Gy. Här har antagits ett av dessa (Melton, Giardini) som 7°C¦°K/1Gy;

— Tillsammans RAD17 med en grovräkning via Stefan-Boltzmanns strålningslag — från Begin = +17°C + 7°C till END = 17°C (nuvarande Globalt Medel Jordytans Biosfäriska) — ges ett Gy-medelvärde i värmeavsvalningsenergi som kan användas (i fortsatt prövande grovräkning) för att undersöka en (ev. relevant jämförande) absorptionskoefficient [Rad18] med SÅ andra oberoende värden — och som ger ett a-värde på 8.517 t19: Exceptionellt lågt, så ledes.

— Totala RAD21 avsvalningsenergin under perioden 20.82Gy ges på dessa grunder som 4.295 T17 J.

— RAD22 — +RadioBegin — anger den motsvarande värmegrad +2 874.9 °K via radiobidragens (etablerat uppskattade) 4 T13 W räknat på hC=850 (GipsGrafitGranitMarmor, alla samma) som ges från hC-räkningen  hC = E/mT = Pt/mT som låter oss beräkna ett värde T = Pt/hCm med t=20.82Gy i sekunder, P=4T13W, hC=850, taget för hela Jordkroppens massa m=mJ=5,975 T24KG.

— Så blir (RAD15) 9000°K tydligen ett hyfsat bevisbart startvärde via en del etablerade källors uppskattade nuvarande inre Jordtemperatur på ca 6000°K (6000+2875=8875).

 

Utvärdering:

   1.159 T30 J: Totala värmeenergin från den primärheta Jordytan för att

1.  smälta upp 20st havsoceanmassor á 1.4 T21 KG från ideala absoluta nollpunkten 0°K till vattnets fryspunkt 0°C=273°K och sedan

2.  värma upp istäckets undre vattenuppvärmda sida från 0°C till (uppskattat vattenmedelinkoknings temperatur)

10 000 °C;

   Värdeformerna pTha

(tryck p, temperatur T, höjd h mellan Jordyta och istakets undre Jordytsvättande sida, absorptionskoefficienten a)

via den konstanta medeleffekten per M² primärhet Jordyta 0.0044 W beräknas med inmatning i steg om antal Gy;

 

aKoKalkyl: SamCENTEAL ¦ vidare samband i Inkokningsgasens betydelse

ABSORPTIONSKOEFFICIENTEN

Graferna: Tabell 8 HONC2020.ods G2:H7 —  6Aug2020 — första räkningen med Tend = 10 000 °K [10 750]

 

   Använda Sambandsformer: p = (101 325 Pa)/(273.15 °K) · T/(1M² · h)  = kT/V ¦ Allmänna Gaslagen;  T = pV/k ;

   P = 0.004401774 W/M² = medeleffekten per Jordytskvadratmeter av hela uppvärmningsenergin 1.159 T30 J under 20.82 Gy med

IS från 0°K-273,15°K och sedan VATTEN 0°C-10 000 °C (hoftat medelvärde för hela inkokningsperioden) på is-vattenmängden

20st nuvarande havsoceanmassor á 1,4 T21 KG.

   ABSORPTIONSKOEFFICIENTEN (a) via Stefan-Boltzmanns strålningslag (P=aAkT^4) enligt a = P / (A=1M²)(k=5.7 t8 W/M²[°K²]²)T^4;

— Alternativt — för att understryka extremgränserna — med T-formen (T°K + 1°K)^4 — T^4 ges a-värdet vid respektive

—————————————————

             0Gy                               16.32Gy

————————————————              ——————————

a           5.628 t11                     1.554 t8

albedo      0.999999999944                       0.999999984462

—————————————————

— I vilket fall krävs alltså att absorptionskoefficienten är av arten (exceptionellt) låg.

   Inmatningsvärde i antal Gy (Giga = T9 år [eng. y, year]). Grafen nedan visar värdena.

 

KALKYLKORTETS MATEMATIK:

—————————————————————————

pBEGIN           = RDa = (6.378 T6 M)(5 500 KG/M³)·9.8 M/S² ....         = 3.437742 T11 Pa — Tryckvågen

Tbegin             = 70 000 °K → FOR

hBEGIN           = (k = 101325 Pa/ 273.15 °K)·Tbegin/pBEGIN ....         = 7.5533597 t5 M

hEND               = (20 — 1)2.7 KM ......................................................          = 51 300 M

T                        = (1 – t/16.32) · hEND + hBEGIN

Tend                 = 16 939 °K

pEND               = kTend/hEND ...........................................................     = 122.49 Pa — Tryckvågen

 

Tabell 8 ¦ G2 ¦ HONC2020.ods — sammanställt 9Okt2020 — för $, se S¦CO2-gasen

 

 

 

 

AbsorptionsKoefficienten:

 

ABSORPTIONSKOEFFICIENTEN — generellt

 

”The absorption coefficient  determines how far into a material light of a particilar wavelength can penetrate before it is absorbed. In a material with a low absorption coefficient, light is only poorly absorbed, and if the material is thin enough, it will appear transparent to that wavelength.”,

ABSORPTION COEFFICIENT ¦ PVEDUCATION: InternetSearch 5Aug2020

 

RINGA är ännu känt i etablerade verk om de mera precisa materialförhållandena i Jordkroppens djupare inre.

 

 

 

JkroppensVarmYta:

 

VÄRMEUTVECKLINGEN STÖRST VID KROPPSYTAN EFTER EXPANSIONEN — avsvalning mot centrum ..

 

SFÄRMASSAN växer proportionellt mot sfärvolymen V = 4π/3 · R³

———————————————————————————————

Ljusets gravitella beroende:

   snabbaste verkan i centrum med lägsta = 0 lokala g-potentialen, ytan mest långsam med högsta g-potentialen:

— Värmegradens tillväxt genom fusionsprocessen är proportionell mot massökningsgraden räknat från centrum:

— En funktion av växande R³.

 

   GPa, GigaPascal, Pa = N/M²; Giga = T9

 

Coulombtrycket expansionsfasen — sammanhänger (DFF) obevekligt med en värmevåg som pressas upp mot kroppsytan och når denna vid eller strax efter expansionens avstannande:

   Värmeutvecklingen efter fusionsfasen växer med mängden Coulombaktiverad repellerande kärnkroppsmassa och i växande mot ytan i takt med att expansionen avstannar: expansionen i sig utvecklar bara värmerörelse idealt radiellt:

   Värmebilden slutar på lägst i centrum, växande mot kroppsytan.

   Avsvalningen flödar sedan primärt från yta mot centrum.

   Fyra olika resultaträkningar (FOR) utpekar samma TNED-kosmologisk primära yttemperatur för Jordkroppen vid expansionsfasens slut:

   ~ 70 000 °K.

   J-BEVISET:

— Jordkroppens totalt avgivna exotermiska fusionsenergi från neutroner till färdigbildad mineralkropp:

4.653 T39 J på nuvarande massa mJ=5.975 T24 KG.

— Järnkärnans totalt exotermiskt avgivna  fusionsenergi (sämsta fallets räkning 5.3% av Jordmassan)

2.469 T38 J (Bonniers Astronomi 1978 anger 32% av Jordmassan)

— Jordkroppens egengravitella energi (BEG) — Coulombexpansionens ekvivalenta värmeutvecklande energi:

3.734 T32 J ¦ Fd = Gm2/(rEND – rBEGIN)].

— Energin minst för bildning av Jordkroppens nuvarande egenrotation

1.292 T30 J.

———————————————

DFF  ¦ FOR ¦ J-BEVISET ¦ BEG ¦ ENERGIN TILL PLANETROTATIONERNA ¦

 

 

 

TRYCKVÅGEN: 4Aug2020 ¦ 5Sep2020 — IsBilden

TryckHurREF — TryckRekylenInGasBET

 

   En expanderande materiesfär avkänner inget centrumtryck;

 

   En expanderande materiesfär avkänner inget centrumtryck;

   Centrumtrycket för en expanderande materiesfär är utflyttat till kroppsranden (impulsmomentets bevarande);

   I det ögonblick då expansionen upphör, återvänder centrumtrycket till centrum (normaliseringsperiod).

— Med föreställningen om Jordkroppen som en tidig primärt mindre expanderande materiesfär upp till nuvarande storlek och täthet, kan det en gång i tiden »expansionsprimära yttrycket» bestämmas från nuvarande centrumtryck, sambandet för p nedan.

 

Tryckspeglar — Jordkroppens inre möjliga jonkristallisation via primär fusionsfas, expansion och g-sammanhållning

TRYCKVERKAN — vid expansionsfasens avstannande

PassPressWAVE

 

Himlakroppens numassa — den som kvarstår efter massavyttringen (12.13% i Jordfallet) — bestämmer ytpunktens tyngdkraftsacceleration (a=GmJ/R²) vid expansionsfasens avstannande.

   Se särskilt i INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE.

Tryckvågen:

 

För PrimärJordens del var trycket (p¦N/M²=Pa) vid ögonblicket för expansionsfasens upphörande — detsamma som nu råder i Jordkroppens centrum:

 

p           = RDa = (6.378 T6 M)(5 500 KG/M³)·9.8 M/S² = 3.437742 T11 Pa

             ~ 344 GPa

———————————————

Nuklidseparationskonstanten — PRIMÄRMASSORNA GENOM ITERATIONER ¦ KalkylPrimStar

Himlakropparnas primära massavyttring

TIDIGARE FRAMSTÄLLNINGAR i UH (utan preciserad beskrivning) underförstod »expansionsfasens yttryckande verkan» som ansvarig för primära massavyttringen (»krocket-principen»):

— »när expansionen upphör, bildas en stötrekyl som bär ansvaret för utkastningen».

— En genomgång med särskild energiräkning (ironCORE¦Clair) visade nyligen (Sep2020) att det föreställningssättet inte håller streck. Primära utkastningstillfället — enda energikällan — sker tvunget redan tidigare från ruta ett med J-kroppens allra första centrala exotermiska fusionskomplex (Järnkärnans bildning) — TILLSAMMANS MED J-kroppens första märkbara uppbyggande egenrotation.

   Det är i varje fall den rent matematiskt-fysikaliskt relaterbara energiordning som till hit kan förklara tillvägagångssättet — fullständigt helt utan frågetecken.

   YT-tryckskomplexet i matematik ovan — särskilt avgörande för Jordlitosfärens möjligt beskrivbara matematiska fysik (INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE) — verkställs sist och i vilket fall genom expansionsfasens avstannande.

 

TryckHurREF:

EXPANSIONSFASENS SLUTSKEDE

 

Som redan noterades i ISTÄCKETS RELATERBARA BILDNINGSHISTORIA:

 

   en expanderande kroppssfär avkänner inget centrum-g-gryck. Det skjuts på kroppsytan.

 

Vid ögonblicket för expansionsfasens upphörande ligger kroppens hela normalt statiska centrum-g-tryck på kroppsytan. Därifrån sker sedan en normalisering som återför g-trycket till centrum. Den normaliseringsperioden markerar det som här rubricerats HETGASENS INKOKNINGSHISTORIA med tillhörande beräkningsgrunder i

INKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSETRYCKVÅGENs särskilda matematiska fysik.

 

TIDSFÖRLOPPET fram till den stoppunkten bestämd primärt (HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID) i

Jordfallet utan hänsyn till neutronsönderfallen av Jordbildningstiden strax under 20 minuter.

— Genom att emellertid J-kroppen kan förstås indelas i olika successiva fusionsskikt i takt med expansionens successivt växande utbildning (med kroppsrotationens sammanhängande uppvarvning — Järnkärnan — från de stora exotermiska fusionsenergierna på det maxtäta neutronmaterialets kredit) med tillhörande fördröjningar, bör vi rättvis räkna med en längre expansionsbildningstid (kanske det dubbla).

— I vilket fall vid expansionsfasens slut (vårt aktuella Jordfall min20Min), bör det finnas en ansenlig mängd icke sönderfallna neutroner i kroppsytan.

— Då neutronytan möter det uppträngande redan färdigbildade — kemipreparerade — atommaterialet med tonvikt lag på förekomsten av lätta SYRET 8O16, finns inte mycket kvar att välja på.

   Befintlig kemiskt färdigbildat 8O16 som avkänner sönderfallande neutronpar som vätekärnepar, bildar omgående utan vidare en vattenmolekyl H2O.

   Sker föreningen O + 2H i en Kelvinmiljö med i det närmaste nollvärde

— minus 273,15°C eller med den inledande bevisgrundens marginaler (InleBeG) i varje fall upp mot lägst 100°K

— garanteras ISTÄCKE.

 

————————————————————

gasämne             flytande upp till, därefter i gasform

————          ——————————————

Kväve (N)         77.35°K            –196°C (–195.80)

Syre (O)            91.18°K            –183°C (–182.97)

Väte (H)            20.54°K            –253°C (–252.61)

————————————————————

KH12s88 Tabell 5.1.

 

När (CENTRALFÖRKLARINGEN) den strax uppvällande efterföljande värmevågen (FOR) med toppvärdet 70 000 °K anländer toppytan

 

 

bildas omgående en smal (h=0.000075534 M) smältkanal

 

Tabell 8 ¦ R5 ¦ HONC2020.ods

 

p = k · T/(V = h·1M²) = (101325 Pa / 273.15 °K) · T/(h·1M²)

h = 0.000075534 M = 0.075534 mM = 75.534 µM = kT/(p=343.77GPa)1M²

 

mellan istäckets undersida och den heta helt idealt släta Jordkroppsytan med det mellanliggande höga yttrycket 344 Pa. Det är (hBEGIN ¦ GASRÄKNINGEN) vad den anmärkningsvärt enkla matematiken visar i rena råvärden.

— Härifrån (ISVERSIONENgraf) utvecklas sedan hela inkokningshistorien av isvattnet successivt till Jordlitosfärens nuvarande mineralsammansättning — enligt tabellverken (PrimDATA) för Jordfysikens AtmosLitos innehåll.

Tryckvärdet slutar på 77 Pa efter 16.32 Gy med ett kvarvarande 2.7 KM tjock istäcke 51.3 KM över en Tend °K het Jordyta (4.5Ga):

— När det kvarvarande istäcket knäcks och rasar ner sker en snabb avkylning av toppskiktet med resultat i ett 2.7 KM tjock vattenskikt (NASA-artikeln ¦ GEOLOGISKA CERTIFIKATEN) över en fortfarande helt idealt slät Jordyta.

   Jordkroppen avkänner för första gången i sin historia VATTENSKÖLJNING på ytan. Det bildas avlagringar, sediment och mineralrikt slam (lera) som kan bilda en perfekt kommande mullgrund för biologiskt liv.

— Under de närmast påföljande 1-2Gy stelnar Jordmagman under det vattensköljande ytskalet så pass mycket att fasta reguljära landformationer kan börja uppträda under längre tidrymder — och därmed en första kontakt mellan hårda berget och den överliggande atmosfären för allra första gången i Jordens historia (2.5Ga).

———————————————

CENTRALFÖRKLARINGEN ¦ FOR ¦ 344 Pa ¦ GASRÄKNINGEN ¦ ISVERSIONENgraf ¦ PrimDATA ¦

4.5Ga — Geologiska Certifikat ¦ Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago — Gy, Giga year

 

   ROTERANDE J-kropp och ISSKAL skiljs snabbt åt genom den mellanliggande hetgasen (4.0559322 T15 KG CO¦COO) och dess vatteninkokande växande avstånd mellan isskalets undersida och själva den fortfarande heta Jordytan i takt med att också tryckverkan avtar som säkrar och garanterar en friktionsfri koppling mellan Jordsfär och omgivande isskal.

 

 

 

SSRF:

SYRETS SÄRSKILT RIKA FÖREKOMST

 

TNED-kosmologins exotermiska syrebildningsmöjligheter i alla primära himlakroppsytor ger flera exempel på hur de mest topprelaterade grundämnena Syre-Kväve-Kol kan bildas (ett av flera exempel)

— utöver det självskrivna vätet från de sista neutronsönderfallen längst ut i kroppsytan —

 

 

Exceptionella möjligheter erbjuds för exotermiska fusionsbildningar — om himlakropparna börjar från max tätt närliggande ännu icke sönderfallna neutroner.

— K-cellens utveckling i TNED-kosmologins negativa divergens: ljusets gravitella beroende. Direkt efterföljande kemiska byggblock blir omöjliga att utesluta.

— Men inga av dessa högst elementära grunder finns, här veterligt, inte ens omnämnda inom den moderna akademins lärostolar — trots omfattande meteoritbevis:

— EN — enda unik — händelsepunkt i hela universums utveckling DÅ sådana byggblock formeras — i stort sett överallt där himlakroppar återfinns.

———————————————
METEORITBEVISET ¦

 

Symmetriska ytformationsexempel: METEORITERNAS URSPRUNGSMATERIAL

 

   Särskilt METEORITBEVISET stora möjligheter ges för en direkt vattenbildning i varje TNED-kosmologisk himlakropps toppyta på principen SYRETS SÄRSKILT RIKA FÖREKOMST (SSRF) med syrets särskilt rika förekomst i J-kropparnas ytregioner;

———————————————

SYRETS SÄRSKILT RIKA FÖREKOMST — 7 exempel¦ Rena Symmetrier ¦ METEORITBEVISET ¦ KemiBlocken ¦ Nuklidikonerna ¦

 

 

 

SyreMängden: Syrets DISTRIBUTION

 

 

Se 6C16-sönderfallet: det sker via 7N16 till 8O16 med total halveringstid ~ 8 S

HUR KAN JUST SYRE VARA SÅ RIKT REPRESENTERAT (nära 50%) — I LITOSFÄREN?

SYRETS SÄRSKILT RIKA FÖREKOMST — 7 exempel

— Finns någon rimlig — rationell, logisk, fysisk — förklaring?

 

 

TNED-kosmologin ger en del uppslag som förklaringsgrund:

   FRÄMST:

— 7 stycken exotermiska — distinkt skilda MORFOLOGISKA — fusionsbildningssätt finns som leder till stabila syrenukliden 8O16;

— TNED-kosmolgins relaterbara fysikbeskrivning:

 

 

 

FUSIONSAGENTEN 6C16 — den är betainstabil och sönderfaller (halveringstiden) inom 10 sekunder till stabilt syre 8O16 med mellanlandning på en instabil Kvävenuklid — intar en särskild roll i bildningen av TUNGA NUKLIDGRUPPENS NUKLIDER — de från masstal A=60 och uppåt mot TNED-gränsen (max 317). Beviset ges via NEUTRONKVADRATEN med dess EXOTERMISKA FUSIONSELLIPSER som sammankopplar — och definierar — TNED-kosmologins atomvikter för de erhållande exotermiska fusionsprodukterna — med minimala avvikelser från experimentellt uppmätta värden.

 

 

Så länge atomkärnorna ligger innanför varandras nuklidbarriärer — omskrivna sfärerna — sker exotermiska fusioner spontant, direkt och ytterst snabbt så länge en ring, en sträng, något led eller vilket som helst godtyckliga MÖNSTER existerar som satisfierar barriärkopplingarna. Exemplen ovan är enbart mina egna, de som visat sig främst genom de olika författningarnas epoker under arbetets gång (från 1993+).

 

 

Ytterligare några (exotiska) exempel på hur 6C16 kan bildas exotermiskt under fusionsfasen i himlakroppsbildningarna:

 

 

 

Här har exotermiska fusionsenergierna angivits i varje särskilt steg (KALKYLKORTET, EXOTERMISKA KÄRNREAKTIONSLAGEN) — så att vi kan följa bevisningen i varje detalj för alla möjliga fullständiga experimentella jämförelser.

 

 

ENBART av den anledningen, det faktum att

1. 6C16 sönderfaller relativt snabbt till stabila 8O16 och

2.  6C16 visar en uppsjö av olika bildningssätt TILLSAMMANS med

3. ytterligare mera direkt ytrelaterade sätt av arten enligt exempel

 

 

 

 

intar tydligen nukliden 8O16 en viss särställning i komplexet primära exotermiska fusioner enligt TNED.

Nukliden 8O16 har stor fusionsexotermisk spridning i nuklidkartan

— I MODERN AKADEMI finns ingenting — nada, zero, noll — av dessa aspekter, sammanhang och detaljer.

— Särskilt YTFORMATIONERNA tilldrar sig vårt (stora) naturliga intresse i himlakropparnas primärbildning:

— BIOKEMISKT SAMMANSATTA MOLEKYLBLOCK BILDAS DIREKT (Meteoritbevisat) — av princip i ytan på alla himlakroppar vid deras primärbildning, säger TNED-kosmologin. Detaljerat, ytterst noga.

 

 

 

— Vi kan påstå det — med tvärsäker bevisande stöd i meteoriterna därför att just sådana formationer redan sedan länge har observerats. Några direkta — mest enkla — exempel:

 

Kemiblocken: Syremängden ¦ MillerAMINO ¦ AminoMillerTabell ¦ KlorofyllA  ¦ MeteoritBevisen —se även FM-citatet ”pollen i meteoriter

THE ”309” IN TNED COSMOLOGY

  ESSENTIAL AMINO ACID — nature’s direct example — see also Chlorophyll A-example

 

 

”309” — VÅR essentiella aminosyra No7.

DE ESSENTIELLA AMINOSYRORNA i samlad tabell till jämförande prövning (testa själv sammansättningarna: det är inte svårare än ett enklare pussel med ledning av tabells kemiformler):

 

 

BioKemiska Byggblocken bildas direkt

 

 

KlorofyllA: KemiBlockenBiokemiska byggblocken direkt

KLOROFYLL A — Hydrotrycksmaskineriets centrala maskinhjärta i växternas fabrikation av bl.a. aminosyror:

(Den tar priset — samma enkla ytliga bildningsprincip):

KLOROFYLL A — en planmolekyl (med svans, här inte medtagen):

 

 

BasicEarthChemistry

 

OM — som i TNED-fallets fysikförklaring — en direktkemisk föreningen kommer ifrån max neutronbaserad masstähet 1.82 T17 KG/M³, då ÄR REDAN frågan om

VARFÖR skulle det vara ”omöjligt” att rent artificiellt SKAPA typ klorofyllmolekylen eller för den delen någon essentiell aminosyra i ett mänskligt konstruerat laboratorium redan besvarad:

— Modern akademi 1800+ har inte ens någon sådan kosmologisk idégrund: TNED. Modern akademi 1800+ bygger på att uppfinna fysiken för ändamål som framhäver modern akademi, ifall nu någon hade missat det, rätta gärna om fel, inte genom att härleda detaljerna för tillfället att hedra naturinnehållets mera livsbejakande företräden

— med tillhörande glada entusiastiska grundskolelever med matematiken som huvudsakligt favorit- och älsklingsämne: samverkan. Med, inte mot. Rätta gärna om fel.

           

   Direkt i samband med en inledande exotermisk fusionsfas i den primära himlakroppens bildning (JÄRNKÄRNAN) inträder en repulsionsfas (J-BEVISET) med Coulombrepulsivt inslag. En mindre del (12.13% i Jordfallet) av primärmassans neutroner kastas ut från toppytan. Oavsett via dessa utkastningar ELLER direkt från andra mindre J-kroppars resterande neutronmasskropp

— alla kvarvarande direkt tajta maximalt närliggande direkt kopplande kemiska bindningar

— sker spontana föreningar KALLT:

   Kroppsexpansioner genom Coulombrepulsioner medger endast primärt partiella värmerörelser i radiell led: ingen egentlig värmebildning sådan vi normalt menar med värmebildning »xyz-rörelser överallt» förekommer i en sådan primärkropp med maximalt tättliggande atomkärnor.

— Åtskilda fortfarande maximalt tätt liggande atomnuklider uppvisar molekylbindningar som SUGER in direkt i varandra utan mellanliggande inblandningar från yttre moment och krafter. Vad vi vet: Vi — ingen mänsklig här känd teknik — kan skapa den rymdmässiga förutsättningen i en garanterad miljö från ett praktiskt taget 0°K-läge: ingen nämnvärd temperaturfysik.

— De nybildade atomerna bestämmer själva genom sina egna kraftbilder hur, var och på vilket sätt. Ingen artificiell fabrik kan — vad vi vet — ta den typen.

— Okej. Låt så vara då. Men hur VET du — och hur kan jag själv övertyga mig om — ATT det är SÅ det fungerar?

— Bara genom att testa alternativen — och aldrig stänga dörren för kritiska utmaningar: välkomna sådana.

   Symmetriska kraftharmonier. Resonansmönster. GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM.

———————————————

Järnkärnan ¦ J-BEVISET ¦ Grundämnenas Periodiska System ¦

 

 

Rena Symmetrier:

RENA DIREKTA SYMMETRIBILDNINGAR.

Praktiskt taget alla övriga nuklider i den lätta nuklidgruppen kan bildas i en primär J-kroppsyta — fortfarande exotermiskt — via samma komponenter i olika kombinationer — ända upp till Järnet. Nuklidikonerna nedan sammanfattar de främsta.

 

 

TNED-kosmologin beskriver — I tur och ordning, frän vänster till höger, uppifrån och ner MED VIDARE FRÅN KVÄVET  7N14  längst till vänster:

Klor   Fosfor   Svavel   Argon   Kalcium   Kisel   Magnesium   Aluminium   Järn

Grundikonerna — basnukliderna: Neutron 0n1   ¦  Väte 1H1   ¦  Deuterium 1H2  se TNED FRÅN BÖRJAN N3m20 ¦  Helium 2He4    ¦  KÄRNIKONERNA

NOTERA ATT DET FINNS MÅNGA OLIKA SÄTT FÖR EN VISS NUKLID ATT BILDAS — beroende på neutronkvoten n (antal närvarande neutroner för en viss fusionshändelse). Se särskilt i FUSIONSRINGEN om ej redan bekant. J-kroppen generellt börjar i sitt centrum med n=0 som sedan växer upp mot n=1 i J-kroppen yta. Se särskilt i DIVERGENSTÄNDNINGEN:

— J-kropparnas Neutronsönderfall styrs av g-potentialen  — Ljusets Gravitella Beroende — och sker som snabbast i J-kroppens centrum PRIMÄRA DIVERGENSVARIATIONERNA där g-egenpotentialen = 0 = n.

———————————————

DIVERGENSTÄNDNING ¦ Ljusets Gravitella Beroende ¦ PRIMÄRA DIVERGENSVARIATIONERNA

 

Tyngre nuklider (över Järntoppen) kräver fusionsagenter med högre neutroninnehåll för att fortsatta exotermiska fusioner ska kunna realiseras (se även i TUNGA NUKLIDGRUPPEN).

— En sådan är vad vi har förstått just 6C16. Ett särskilt dokument (EPS16-skaran) redovisar den virila 6C16-agentens omfattande kopplingar långt in i den tunga nuklidgruppens atomfamiljer — alla detaljerat exotermiskt redovisbara i TNED-kosmologin.

———————————————

EPS16-skaran ¦ TUNGA NUKLIDGRUPPENS CERTIFIERING ¦ Nuklidbildningarna ¦ 6C16 ¦ EPSC16 ¦ TNED ¦

 

 

 

Syrets DISTRIBUTION: 12Aug2020 ¦ Illustrerade Sammanställningar    SYRET  ¦ Tunga syrets förklaring 

 

TNED-kosmologins förklaringsbild

Syrets DISTRIBUTION

PRIMÄRA J-KROPPENS MINERALHISTORIA

 

Syreuppträngningen med sista neutronresterna i toppskiktet — före slutliga isbildningen/primäravyttringen

 

Med (SYREMÄNGDEN) en förutsatt övervägande andel bildade syrenuklider (8O16 ¦ 99.759%) som tränger upp mot kroppsytan under primärbildningens expansionsfas, blir bilden relativt enkelt att (direkt) se:

   uppträngande syre med de färre representerade nuklidmakarna Kol (6C12) ger obönhörligt en autonom kemisk CO och CO2-mättnad — med fortsatt uppträngning mot toppytan — och samtidig bortstötning av det Indifferenta Kvävet:

   Kvävet (N2 — mycket blygsamt förekommande relativt syremängden) puttas överst;

 

 

Kvarvarande restneutroner i kroppens yttersta skikt reduceras snabbt till antalet med syreföreningar via neutronpar. Dessa ger direkt tunga syrenuklider 8O18 (0.2039%) — och först därefter i kvarvarande rester en mindre andel 8O17 (0.0374%).

 

— Men den förmodade syreisotopiska processen är, vad vi (numera) vet, förmodligen ändå INTE den som är den mest effektiva. Alternativet visas ikoniskt i JORDKROPPENS YTFYSIK: Syrets tunga isotoper O17¦18 bildas enklare via neutrontillägg från stabila 6C12 med +1H2 till stabila kvävets 7N14:

 

7N14 + 0n1 → 7N15 + 0n1 → 7N16 halveringstid 7.13S till stabila 8O16 + 0n1 → 8O17 + 0n1 → 8O18:

 

— Bildningen från 6C12 med dess initiella kolmängd slutar så i stabila kväveisotoperna + syreisotoperna på nuvarande kända kvantitetsmängder Kol-Kväve-TungaSyret i Jordfysikens kända mineralinnehåll — och som inte förändras märkbart med tiden: innehållet är masskonstant 5,975 Ts24 KG (värdena nedan extraherade från PrimDATA i Tabell6 HONC2020.ods):

 

stabil nuklid      totala antal enskilda atomindivider (MLN-1470) i Jordens AtmosLitos

—————      ————————————————————————————

8O18                 1.698 T45

6C12¦13            8.546 T44

8O17                 3.298 T44

7N14¦15            2.748 T45

 

   En stor underliggande syremängd

(totalt AtmosLitos 9.368 T47 individuella syreatomer varav 99.759% är 8O16 inte alls medräknad i bilden ovan)

med en mindre överliggande kolmängd pressas upp mot J-ytan;

   Initiella kolmängdens nuklider matas av med neutronföreningar enligt +0n1-ledet ovan;

   Resulterande nuklider från KolAgenturen fyller ut hela Kväve + Tunga Syrets isotopdelar;

   Sist tränger (eller suger) den stora mängden (SYRET) rent 8O16-syre upp underifrån, CO-O-föreningar sker spontant direkt, och kvar vid J-ytan finns nu endast en stor syremängd med överliggande ännu inte sönderfallna neutroner, samt en mindre kvävemängd med en något större kolmängd i form av mättat CO2 (samt en del ytterligare ..).

 

Hela bevisformen i syntes: MLN-1470-syntes.

 

 

 

Kvantiteternas relationer:

 

KVANTITETERNAS RELATIONER MED

JORDENS PRIMÄRHISTORIA — TNED-kosmologins förklaringsbild — Hela bevisformen i syntes: MLN-1470

SYRETS SLUTLIGA DISTRIBUTION — VÄXTSYRETS KOLCYKEL

 

»PANDEMIGRUNDERNA SVENSKA STATEN INTE VILL HÖRA TALAS OM»

— 1812: 1470.

— 2020: 1011. Globalt giftlarm skulle ha utlysts definitivt slutligt redan år 1900.

— Åberopa vad du vill Svenska Staten.

NATUREN HAR ALDRIG VARIT TILLÄGNAD ATT TÅLA ELLER ANPASSA SIG EFTER FLEST HANDUPPRÄCKNINGAR. SAMHÄLLEN SOM INTE ANPASSAR SIG ÅKER. OBÖNHÖRLIGT.

 

INLEDNINGEN:

Den anmärkningsvärt biotopiskt utpekade ändamålsenligheten i ämneskvantiteternas relationer

 

20.8-21.1:

n(H2O¦21°C)                                               mLITOS(O) = 2.489 T22 KGsyre                nATMOS(O) = 4.6084 T43 ¦ 4.4868 T43

—————— = 1 460-1475 ¦  1 460 =    ——————                                   ¦ 1475 = —————— (de olika epokernas standardvärden 2000+ ¦ 1960-1999) ¦ ..

n(CO2¦21°C)                                               mLITOS(C) = 1,704 T19 KGkol                  nMLN(C)        = 3.0417 T40 ¦ 3.1242 T40

 

 

stadfästs — skulle man kunna säga, tydligen som det får förstås — efter en period av 16.32 Gy med litosfärisk inkokning av det omgivande vattnets innehåll i Jordlitosfären genom ett

 

ISTÄCKETS SLUTLIGA SAMMANBROTT — 4.5Ga

 

SYRETS DISTRIBUTION KAN UTLÄSAS (behjälpligt, TNED-kosmologin) i fördelningen av syrets stabila isotoper O16¦17¦18 genom satsbilderna i

 

1.   HUR isotopbilden (KraMOR ¦ Kemiblocken ¦ Jordkroppens ytbildningsfysik ¦ TNED-kosmologins bild)  kan relateras genom TNED-kosmologins ytbildningskemi, om alls, och

2.   Hur ENERGIPOTENTIALERNA förhåller sig inbördes i den maximalt möjliga kemibildningen:

 

— ARBETET E = Fd = mv2/2 förhåller sig som atommassorna;

   Sämsta fallets största energiförlust ges OM kemibildningen görs på det tyngre O18 relativt det 11% lättare optimala O16;

 

   O16/O18 = 16/18 = 8/9 = 0,889 = 1/1,125;

  1 – 16/18 = 11,1%; Kemiska arbetet förlorar 11,1% i effektivitet — snabbhet, tillgänglighet — om en O18 antas före en O16;

   Avdunstning av H2-O16 sker med mindre arbete mera energieffektivt än en H2-O18;

   Andelen H2-O16-bserad vattenånga är eller bör vara proportionellt större än andelen H2-O18 baserad dito i samma atommängders jämförelser. Och sedan vidare på samma fason i alla övriga föreningsarbeten.

———————

Uppgiften 1 460-1475 urspr. (MLBok) från Examination0 i uträknad referens (illustrerad graf) från Lower1999 som anger lösningshalter av CO2 i sötvatten vid olika temperaturer.

 

 

Resultatet i slutänden när sista istäcket har smält och luftgaserna inordnas efter atomvikt (analogt specifik vikt eller täthet — idealt vindstilla) blir så som illustrerats nedan:

MLBkvantiteterna:

O18explain

MaunaLoaBevisets kvantiteter — SD&WI

 

   Längst ner den tyngsta luftgasen CO2 (1,977 KG/M³), närmast över denna Argongasen (18Ar36¦38¦40 1,78 KG/M³), över denna närmast det tunga syret O18 ([1,61 = 1,43×18/16] KG/M³), sedan (frånsett mycket ringa förekomst O17) lätta syret O16 (1,43 KG/M³), sist kvävet (7N14: 1,251 KG/M³) och vattenångan (max 4% vid 100% luftfuktighet, men det beror på temperaturen ..) med 0,80 KG/M³ (KH12s92.tab.5.2).

 

 

 

MAUNA LOA PROOF CERTIFIED related and deduced QUANTITIES:

——————————————————————————————

MaunaLoaNORMALERNA ref.y1812:

284ppmv eCO2            × 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2 = 6.248 T14 KGkol, × 44/12 = 2.29 T15 KGCO2         ;

MaunaLoa SD:

6ppmv eCO2                × 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2 = 1.320 T13 KGkol, × 44/12 = 4.84 T13 KGCO2         ;

BioTotal mCO2             = 4.056 T15 KG = 1.10625 T15 KGkol × 44/12 ¦ =  4.0559322 T15 KG                    ;

MaunaLoaSupported eCO2 AnnualReCycling mCO2:  5,531 T12 KGkol / 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2                      =

2.51ppmv mCO2          × 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2 = 5.522 T12 KGkol, × 44/12 = 2.024 T13 KGCO2       ;

mO16 part        = 2.024 T13 KGCO2 × 32/44                                                            = 1.473 T13 KG mO16    ;

aO18¦Tab6:       = 0.2039% × 21% × 1.43 KG/M³ × Vatmos(=4.067 T18 M³)         = 2.490 T15 KG aO18     ;

aO18¦Tab6:       = 0.2039% × 21% × 1.61 KG/M³ × Vatmos(=4.067 T18 M³)         = 2.804 T15 KG aO18     ;

aO16:                = 99.759% × 21% × 1.43 KG/M³ × Vatmos(=4.067 T18 M³)         = 1.221 T18 KG aO16     ;

Argon(36¦38¦40) =          0.9340% × 1.78 KG/M³ × Vatmos(=4.067 T18 M³)         = 6.761 T16 KG Argon   ;

————————

MIXEN decimalkommatecken med punkt (engelska) och komma beror här på importvärden från OpenOffice Kalkylprogram — efter installerad engelsk ordlista. Ingen ändring görs här, utan läsaren hänger förhoppningsvis med i den löpande innebörden ändå.

 

Mauna Loa Bevisets förklaringar

Kvantitetsfördelningen är den mest anmärkningsvärda — hela resultatbildens slutliga bevisform, i allt på Mauna Loa Bevisets efterforskande kredit. Naturskogens värden (ref. y1812):

   Markbiomassans återcirkulerande stående KOL-växtmassa (1.10625 T15 KGkol) underhålls av en årligt återkommande underhållande mindre mängd växa-mulla-kolmassa

   2,51 ppmvCO2 ~ 5,522 T12 KGkol = 2.025 T13 mCO2.

   1 st växtagentur kolatom per ca 1470 H2O mättar vattnets CO2-inlösning vid drygt 20°C;

   Den underhållande kolmassan har till årlig säsongshjälp en större elektrolytkolmassa (eCO2)

Mauna Loa Normalen — med värdet (SD=6ppmv eCO2) 1,320 T13 KGkol (=4.84 T13 eCO2);

 

 Hela förklaringen varför modern akademi missar fotosyntesen: MaunaLoaBeviset.

— IPCC-samfundets föreställningar om Jordbiosfären och dess kosmologiska kopplingar är helt utspelad.

 

   Den extra eCO2-mängden (5.8/2.51=2.3ggr markbiomassans koltillväxtmängd) — tydligen som det får förstås, se beviset i FOTOSYNTESEN — ger vattnet extra kemisk ledning som garanterar att klorofyllämnena kan ta upp den enda tillväxtagenten på de 1470 H2O-molekylerna.

Den ämnesförklaringen har inget här veterligt omnämnande alls i etablerade kvarter: träden kräver enorma mängder vattengenomsköljningar för att hålla leveransen av de få tillväxtkolagenterna vid liv.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦

 

 

 

SD och WI:

Mauna Loa Beviset i illustrerad syntes

 

SD&WI — Mauna Loa Beviset i illustrerad syntes

 

 

 

Mauna Loa Bevisets Mauna Loa Normal. Jordfysikens flera biotopiska 1470-förhållande verifieras. SD visar en fast biologisk tillväxtkonstant:kan inte elimineras, inte ändras.

— Keelingkurvans karaktäristiska tillväxt — ökningen via WI — kan beskrivas detaljerat matematiskt (person som bär en låda med konstant innehåll uppför en trapp ..):

Mauna Loa Normalen vandaliseras genom hejdlös skogsavverkning: mer än 30% naturskog försvinner perioden 1800-200. Skogens normalt bundna växtsyre dumpas med avverkningsmaterialets förmultning/oxidering — grovt 30-50% av ett levande träd består av dess grenverk. Varje avlivat träd reducerar den naturliga växtsyreleveransen.

— Ingen motsvarande avverkningsverksamhet sker vad vi vet — sågning av levande klorofyll- och aminosyraproducenter — i havsbiologin. Endast markbiomassan är utsatt för reduktioner i den naturliga cykliska produktionen och fabrikationen av klorofyll och aminosyror.

 

 KeelingKurvan

 

Mauna Loa Bevisets tydliga kvantitetsbevis: SD-kvantiteten fortsätter att mata markbiomassans växtsäsong med Mauna Loa Normalens konstanta elektrolytiska eCO2 6 ppmv;

— WI-kvantiteterna däremot fortsätter sin tillväxt i takt med fortsatt fossilförbränning och avskogning — Keelingkurvans karaktäristiska växande uppåtgående.

— AGW-beviset — fossila CO2-tillväxtens integralform som slutar på en hyperbels asymptotiska räta linje — visar en märkbar exponentiell tillväxt från runt 1962:

   motorsågen införs med ökad skogsavverkning:

   markant växande dumpat naturskogscykliskt mCO2 läggs till fossil CO2:et.

   Ytterligare (Rep2020) en växande ökning syns och kan bevisas märkbart från runt 2010:

   det finns ingen annan exponentiell tillväxtagent att välja på i CO2-tillväxten än den som kommer från skogsaverkningen:

   fossila CO2:et slutar på en rät linje i sin tillväxt: ingen exponentiell CO2-ökning därifrån existerar. Det verkar som att etablissemangets analytiker helt struntar i ämnet. Inget syns.

 

   SD-massdelen används aldrig av markbiomassan: Den avyttras runt Maj månad och återvänder från September.

— SD-cykeln upprepas ändlöst medan WI-återgången adderar eventuellt säsongsinfört extra CO2 — från skogsbränder, avskogning och fossilförbränning. Se särskild funktionsbeskrivning i MLB-GRANSKNINGEN.

   Markbiomassans (m) växtsyrecirkulation använder den helt ringa O16-syremängden mO16 =1,47 T13 KG;

— Den kopplar INTE till den ordinära toppatmosfärens (a) stora andel aO16=1,22 T18 KG utan är istället symbiotiskt förbunden med den unikt växtrelaterade ursprungsgasens konstant stående biomassa, primära CO2-mängden som ovan (4,05625 T15 KG mCO2);

 

   DEN DETALJEN DRAR EN SKARP GRÄNS MELLAN FRAMSTÄLLNINGEN HÄR OCH IPCC-SAMFUNDETS HELT ANNORLUNDA FUNTADE IDÉER OM BIOLOGINS HEMVIST I LOGIKEN.

 

   Närmast över det naturliga CO2-fältets naturskogsband — i den oförstörda naturskogens referens senast 1812 — ligger — utöver Argongasen — det tunga syret O18;

Mängden O18: MLBkvantiteternaO18explain

 

  Mängden O18 (2,49 T15