CHEOPS REKTANGEL V Nov2020  — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2020XI30 | Senast uppdaterade version: 2021-11-07 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

 

 

CHR IV — Sammanställningar 8Mar2019  ¦ GAMMAPROJEKTET — dokumentöversikt  ¦ Gamma2021 ¦ GammaProjektet2021 ¦  ¦ NaNo — naturnormen ¦ DOMEN

 

 

Vi blir — nog — alla lika överraskade AV KRAFTFULLHETEN I DEN ENKLA BEVISNINGEN: Jordfysiken själv träder fram »med Jordmassan mJ som huvudvittne»;

Jordmassan mJ = 5.9750 T24 KG, instrumentepokens standardvärde [1960-1999], Jordytans Litosfäriska och ytfasta Vattenbank mjH2O = 2.8 T22 KG FM-tabellen,

ämneshalterna i AtmosBiosLitos enligt PrimDATA ¦ PrimDataRef — 1900-talets litterärt samlade etablerade tabelldata på Jordytans ämnesinnehåll, BioEK1-10. 21Jun2021. $¦CO2.

Fasta bestämda kvantitetsrelationer som är obevekligt knutna till Jordmassan — BioGasen CO2 — och dess fasta cykliska växtsyre O16

Jordmassan 5.975 T24 KG genom biologiska — AtmosBiosLitos — konstanter: vatten ¦ grönska

10↑± = Tt: VATTEN + GRANEKVIVALENTER (GE)

 

mJbioek — TNED-fysiken i naturbegreppet

BildKOLLAGE 2017-18 från författarens fotoarkiv.

Dokumentöversikt ¦ MACRAN ¦ TheTEN ¦ TheBioGAS ¦ mJbioek ¦ DEWaLiB ¦ Atrain ¦ TheProof ¦ Markören

 

Inledning: KASHIWASAKI

BLIXTURLADDNINGENS FYSIK — MainREFInledande Förklaring  

December 2020: — Sammanställt 1Jan2021 — första försöken från 2007

Noter: 10↑±=Tt ¦ Engelskans punkt används här [delvis/stundtals] för vårt svenska normala decimalkomma om inget annat anges

——————————————————

 

JORDMASSAN BEVISAR DEN FASTA ÄNDLIGA CYKLISKA BIOGASMASSAN $¦CO2

ATOMKÄRNANS fullständiga ±e-upplösning i E=hf=mc²

URLADDNINGSFENOMENET i experiment MED MATERIALFÖRSTÖRELSE — partikulära experimentella bevis för CAT Dec2020+

HUR BÖRJAR FENOMENET?

   Blixturladdningens fysik och naturfenomen (Historia) bildar komplexets hela absoluta grundval.

   Atomkärnans härledning med ATOMVIKTERNA enligt Neutronkvadratens elliptiska funktioner, samstämmig med experimentellt uppmätta värden med grund i TNED-härledningen av

Neutronen = Plancks konstant h=mcr = 6,62559 t34 JS och neutronens sönderfall till väteatom —

 

Atomkärnan med elektronhöljet, schematiskt — TNED-fysiken [1993+]

 

I modern akademi har atomkärnan ingen kärnbrunn: atomkärnan är ingen RING, säger modern akademi [men exakt citatställe saknas här, ännu: MAC ser atomkärnan som en spinnande sfär med inre partiklar i rörelse. Jämför Vattenfysikens Naturliga Illustration]. Atomkärnan i modern akademi har ingen, vad vi vet, direkt koppling till Plancks konstant (h), trots att den klassiska partikelfysiken kunde framvisa definitionsparametrarna h = 6,625 t34 JS = neutronmassan × ljushastigheten × neutronens tyngdradiecirkel (1,32 Fermi: något mindre, än protonradien 1,37 Fermi). Av den anledningen [Kärnradierna Del 2] finns heller inga [här kända] tekniskt MEKANISKT kemiska kopplingsbegrepp i modern akademi mellan inbördes kemiskt kopplade atomer: i TNED-fysiken delar de på samma elektronmassa så länge kemikoppling gäller. Det moderna akademiska handikappet på den punkten medför obönhörligt att också alla övriga fysikens vägar förblir stängda i varje försök att förstå och beskriva fysikgrunderna detaljerat. Se särskilt i Isolator och Massledare ¦  Elektronmassans komponenterspektrum och kvanttalen ¦ Elektronmassans Bubbelkammarspår ¦  Polarisationseffekten ¦ Casimireffekten ¦ HÄRLEDNINGEN TILL GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM UR KEPLERRESONANSERNA. Modern akademi kan INTE härleda eller förklara blixturladdningens fysik, och inte heller Elektriska Laddningens elementärt härledande matematiska fysik. TNED ger referenser med exempel, jämförelser och korsreferenser där så befunnits möjligt.

 

elektronbesättningen ingår i begreppet atomär massdefekt till skillnad från den moderna akademins nukleära massdefektsdefinition som märkbart missar målet med atomvikterna i förhållande till TNED

beskrivs av TNED som de bägge centrala kärn- och atomfysikens två kungsekvationer:

Dessa utsäger — kärnans reglering av elektronmassan (Z) i dess kärnkoppling — att

TNED:

   atomkärnan är en strömstyrd komponent:

   atomkärnan innehåller en sin egen strömfälla;

   tändströmmen i(N)¦NEGE kan bestämmas i detalj för alla, samtliga, nuklider:

   atomkärnans sönderdelning verkställs ekvivalent i 

±e → Planckenergi hf=mc².

— Inga restprodukter. Inget avfall. Bara rent Planckvärme och ljus.

   Om det finns någon som tycker sig vara speciellt smart i kosmos, är det läge att träda fram och visa hur det förhåller sig med den saken, nu.

   Rätta gärna om fel. Absolut. Naturvetenskapen är till för alla. Gratis. Inga förbindelser. Öppet 24/7. Inga klick. Ingen övervakning. Inga lösen.

 

 

 

 

KB:

KORT BESKRIVNING:

TNED-fysiken (ATA/CAT) förutsäger i detalj hur blixturladdningen fungerar OM tillräcklig strömstyrka dras genom (de initiellt kemiskt kortvarigt ihopkopplade) kärnbrunnarna i urladdningsögonblicket:

 

Rapporterna särskilt från NASA(2009+) och KASHIWASAKI(2017)-anläggningen — med flera (många) tidigare liknande från slutet av 1900-talet (BATSE1994) — beskriver en del av fenomenets effekter:

   Positronbildning — gammastrålning — genom vissa, inte alla, atmosfäriska blixturladdningar.

 

Genom TNED-teorins förklaring och beskrivning SKULLE vi hitta en motsvarande möjlig påvisbar — slutligt TNED-bevisande — gammastrålning genom enkla elektriska urladdningshändelser

   genom en vanlig tunn köksaluminiumfolie (t=0,017mM) med hjälp av en typiskt 24 V uppladdad kondensator (max 100µF för att åsamka minsta möjliga materialförstörelse med minimal ledningsresistans).

ENKLA EXPERIMENTANORDNINGEN:

24V/100µF Urladdningsserier med vanlig köksaluminiumfolie Dec2021+

 

Bandserie med folien monterad på underliggande dubbelhäftande tejp (som ger svärtningar omkring hålkanterna från hettan).

Håldiameter ca 0,3 mM via en eJON1+-baserad hålbildningsenergi om ca 70 mJ.

— Den principiellt enkla experimentanordningen som nedan.

 

 

Överslaget sker inom en eller ett par hundradels millimeter mellan katodstiftets framdel och anodytans folieplan. Ett ca Ø0,3mM hål efterlämnas i den 0,017mM tunna aluminiumfolien.

 

Experimenten i resultat Maj2021: LjusBoxen

 

 

———————————————

No161718 ¦ P5-DisCAP - kompletterande mätanordning¦ LJUSBULAN ¦ GLÖDSPÅREN ¦ UFL ¦ LjusBoxen — ljustestet i separat experimentlåda: urladdning föregår ljusbildning¦

LJUSKURVANS UPPSTIGNING I MATEMATIK

Genom kompletterande bastest i separata testanordningar framträder en enhetlig fenomenbild:

 

ATOMKÄRNANS fullständiga ±e-upplösning i E=hf=mc²

URLADDNINGSEXPERIMENTEN I MERA PRECIS DETALJ

VI MÅSTE också KUNNA PÅVISA γ-KVANTA — MEN: gammastrålningen används 100% för att jonisera hålatomerna så att hålet kommer fram .. kul uppgift ..

 

GLÖDPARTIKELSPÅREN UTGÅR FRÅN LJUSBULAN

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

— glödpartiklarna utgår tämligen helt säkert ifrån folieytan, men folieytan visar INTE ursprunget till spåren från partiklarna: det gör däremot ljusbulan —  relLB

 

 

 

 

Bevisen: KB

FÖRSTA BEVISET:

Oscillogramdelen i resultatbilden ovan (EIR) visar och bevisar verkningssättet:

   Ljusutveckling (BLÅ) inträder SEDAN urladdningskondensatorn (GUL) laddat ur:

 

 

— Ingen nämnvärt påvisbar kondensatorenergi utvecklas under ljusbulans

utveckling(60µS)-varaktighet(120µS)-utslocknande(60µS).

   Ingen materiefysik existerar som kan förklara en sådan fysikbild.

 

Modern akademi innehåller — garanterat vad vi vet — inga referenser till ämnesområdet.

 

FÖRSTA komplementära BEVISET:

Oscillogramdelen särskilt i No16 (No161718 i 24V-serien) i resultatbilden ovan (EIR) visar och bevisar verkningssättets PRINCIP:

   Ingen netto kondensatorenergi alls deltar i hålbildningens utförande arbete. DIREKTA BEVIS: No161718. Följdsats:

   Endast INITIERINGEN via spänningU-kapacitansC-resistansR bestämmer hålbildningen. BEVIS: Ø ändras med UC [Qfaktorn].

 

 

I STRÄNG EXPERIMENTELL MENING SKULLE NEDANSTÅENDE TRE EXEMPEL RÄCKA ALLDELES UTOMORDENTLIGT VÄL FÖR ATT ÖVERTYGA ÄVEN DEN MEST KRÄSNA EXPERIMENTALIST. Särskilt No1718.

— PROBLEMET ÄR BARA DET ATT DYLIKA FÖREKOMSTER INTE KOMMER FRAM — DIREKT — PÅ KOMMANDO: det är svårt ”experimentellt krångligt och omständligt som faan” att verifiera/upprepa.

 

 

Kurvformen beskrivs/analyseras matematiskt i sektionerna KurvAnalysen ¦ AllaUtomEn ¦ Graf16. En särskild [med kalkylkort] matematikdel har utformats som försöker beskriva de experimentella hålbildningsresultaten i TNED-fysikens termer kontra foliematerialet 0.017mM aluminium och kondensatorparametrarna UCR, samt anordningens utformning.

— Se särskilt från Ignition och iCAT och KiE.

 

— Andra liknande oscillogram (AllaUtomEn) bekräftar verkningssättet — som också framträder i andra liknande mätfall via minimala elektriska motstånd i urladdningsvägarna (mindre än 2mΩ); Kondensatorn återtar sin spänningsnivå (med helt försumbar förlust) — från en motsvarande (teoretiskt deducerad, som i EIR-oscillogrammen) tidpunkt då ljusbulan börjar utvecklas.

   Ljusbulan för dessa experimentfall (mätklotsen — P5DisCAP) har ingen utformad anordning för samtidig uppmätning. Så, vi får förlita oss på en separat anordnad instrumentering (LightBox) i viss generell antagen gemensam resultatbild.

 

ANDRA BEVISET:

Oscillogramdelarna generellt i samtliga mätfall (U24¦24V-Serierna) klargör att kondensatorenergin i vilket fall är alldeles för liten för att kunna förklara hålbildningens omfattning — med förutsättningen att varje hålatom erhåller en minsta jonisationsgrad eJON1+ som kan garantera dess utflykt, dess inbördes atomärt repulsiva verkan som kan garantera en hålbildning.

   Bevisningen finns sammanställd i DBAB-grafen med en aktuell och en definitiv bevispunkt:

   Med förutsättningen om eJON1+ finns inga planer eller möjligheter att kondensatorns egen fysiskt tillgängliga energi via spänning och kapacitans kan matcha arbetet som krävs för hålbildningen.

 

TREDJE BEVISET:

Allmän genomgång (LUBALT) av alternativa olika teoretiskt möjliga (värme-) fenomen (den normala vanliga materiefysiken) som SKULLE kunna ge alternativa förklaringar (främst en värmekapacitiv fenomengrund) kopplar ingen här känd påvisbar förklaring.

   Men särskilt typresultaten i No161718 visar att hela den möjlighetens teoretiska kandidat i vilket fall bortfaller 

— ingen utvecklad kondensatorenergi i netto, trots fullt utbildade — lika stora — hål.

 

Den etablerade fysikuppfattningen i modern akademi (MAC/TNED, inledning) räcker definitivt inte till för att förklara hela fenomenavsnittet, dess detaljer och deras inbördes relationer. TNED-fysiken ger sin syn på saken i de här sammanställda 5+1 dokumenten (Dec2020-Maj2021) CHEOPS REKTANGEL 5¦a-e.

 

FUNKTIONSSÄTT:

Huvuddelen i TNED-fysikens förklaring av hela fenomenkomplexet ges i förklaringen:

 

 

 

RA:

REFERENSARTIKLAR

ATOMKÄRNANS fullständiga ±e-upplösning i E=hf=mc²

URLADDNINGSEXPERIMENTEN I MERA PRECIS DETALJ

VI MÅSTE också KUNNA PÅVISA γ-KVANTA — MEN: gammastrålningen används 100% för att jonisera hålatomerna så att hålet kommer fram .. kul uppgift ..

 

GLÖDPARTIKELSPÅREN UTGÅR FRÅN LJUSBULAN

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

— glödpartiklarna utgår tämligen helt säkert ifrån folieytan, men folieytan visar INTE ursprunget till spåren från partiklarna: det gör däremot ljusbulan —  relLB

 

                   allmän fenomenbeskrivning — med Jordfysiken i allmänna TNED-baserade bevisgrunder

                   instrumenten som använts för mätning

                   urladdningsserier med oscillogram och hålbilder

                   resultatbildens detaljerade förklaring enligt TNED-fysiken

                   glödspåren — detaljerad separat förklaringsbild

                   STATEN ATTACKERAR NATUREN — TNED-fysikens bevisbara koppling till modern akademi

EV:

EXPERIMENTVERIFIKATIONER

Experimentverifikationer — Jan2021+

———————————————————————————————

INSTRUMENTBESKRIVNINGAR                

———————————————————————————————

1. h-mätningen

2. Mättolk för hålmåtten

3. Mikroskopets montering

4. Ecap

4.1 EcapCond

5. DisCAP

6. DisRES

7. DisRESakt

8. RES

———————————————————————————————

utökad experimentbas

klarlägger energigrunderna Dec2020+

EXPERIMENTANORDNINGEN

———————————————————————————————

 

 

Allmän fenomenbeskrivning, urladdningshålen: 24Jun2021 ¦ DAIS ¦ InledandeFörklaring ¦

 

 

ALLMÄN FENOMENBESKRIVNING

 

2mM Aluminiumplattan som förenar Al-folieremsan med kondensatorns anodben.

 

 

i(N) = A × 4902,12 Ampere, A materialatomens masstal: A för aluminium, 27

————————————————————————————————————————————

ENLIGT EXPERIMENTANORDNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR (2012+ — TNED-fysiken ATA/CAT)

————————————————————————————————————————————

När överslag sker (DAIS) via kondensatorns uppladdade spänning U mellan katodspets och anodfoliens spänningsfältsberörda volymskiva med tvärledningsresistansen R utlöses en CAT händelse (CApacitive Transmission) — om, och endast då, den momentana ekvivalenta tvärströmmens storlek i=U/R tangerar eller överstiger i(N). i(N) är den TNED-härledda gränsströmstyrkan för atomkärnans fullständiga upplösning (CAT). Och endast så. Sammanställd huvudbevisning i STAD.

Generell kretsförutsättning: minsta möjliga avstånd med lägsta möjliga kretsmotstånd. (<10mΩ).

 

 

 

 

Ett makroskopiskt materiefysikaliskt [urladdningsögonblicket] induktivt fältändringsfenomen av viss styrka triggar CAT-händelsen, om alls.

— I de fall där en separat DVM [DigitalVoltMeter] används i dokumenteringen [hålbild, oscillogram, DVM-värde] ger oscillogrammet bilden av den aktuella utlösningshändelsen från triggpunkten framåt via ljusbulans [separat test] varaktighet under runt max 200µS. Om händelsevis konduktiv kontakt sker [missat hålbildningstest] visar oscillogrammet en snabb [ordinär konduktiv] kondensatorurladdning mot noll med ett motsvarande direktvisande DVM-värde [0-1V]. DVM-värdet visar i vilket fall kondensatorns slutnivå en eller flera sekunder efter urladdningstillfället.

   Anmärkningen är här tillagd för att förtydliga de experimenttillfällen [med angivet DVM, separat uppkopplad digital voltmeter] då 1. antingen med visat oscillogramspår ingen synbar urladdning alls sker i oscillogrammet från triggtillfället och framåt [flera 100-tal µS] eller 2. då inget oscillogramspår alls framträder [typ 11V9 trig och oscilloskopets avkänning av signalen ligger mellan 12V och 11V9 och därför aldrig ens kommer fram] i samtidigt observerat tydlig gnistknall samt dokumenterad full hålbildning. Se dokumenterade exempel i 24V¦No161718, 18V¦No9 [18V obrutet oscillogramspår över hela fönsterbilden med 50µS upplösning per ruta] och särskilt 12V¦No3 [inget oscillogramspår], samt en del ytterligare liknande spektakulära dokumenterade fall i 12V-serien [No8¦11¦15¦17¦18¦19¦21¦ nära obruten oscillogramlinje].

12V-serierna ligger f.ö. på nersidan mot gränsen för CAT-bildning [teor. 9V med C=100µF]: förhållandevis svaga gnistknallar, mindre håldiameter.

   Kompletterande hålbilder, ljussättning bakifrån, endast i de fall där folietejpen har demonterats, placerats på plexiglas och fotograferats separat med USB-mikroslop.

   Detaljerade avsnitt i REFERENSARTIKLARNA: länkande sektionsavsnitt redovisar resultatbilder och ger härledande beskrivningar.

 

 

Alla här redovisade sambandsformer är TNED-härledda (-2021) med stöd av experimentella hålbildningsresultat (Urladdningsserierna CHR5b 12-24V). Förutsättning: Hålbildens energiräkning (EØ) baseras på att varje utflyttad hålatom påförs en Coulombisk repulsionskraft (tillfälligt fråntas en av sina elektronmassor) genom en medeljonisationsenergi på lägst eJON1+ (för aluminium [20°C] nära 6eV, eller 9,5884 t19C). CAT-händelsen genom motsvarande frilagda ±e-energi (Atomkärnans fullständigt ekvivalenta upplösning i ±e) beskriver fysiken detaljerat bakom den energiräkningen.Totala hålenergin blir alltså helt enkelt summan av den (översiktligt, ungefärligt) uppmätta hålvolymens alla atomer (N) gånger Al(eJON1+). För 24V-serierna är hålcirkeln typiskt (något större än) Ø0,3mM (N=7,116 T16) — EØ=0,06823 J. Särskild analys visar att glödspårens energi bidrag är försumbart (max 0,00002%).

 

Överslagsmotståndet katod-anod (här via luft) bestämmer tidpunkt och avstånd för överslagshändelsen. Den ekvivalenta ledningsresistansen som sluter en motsvarande praktiskt uppmätt kondensators urladdningsströmväg (i experimenten figurerar aldrig någon konduktiv ledningsresistans) bestämmer om överslaget alls är möjligt. I experimenten förutsätts (här) att den ledningsresistansen (uppmätt) är mindre än 10mΩ (i de särskilt redovisade fallen [No161718 — dokumenterad netto noll urladdning] mindre än 2mΩ).

   Kompletterande (24V/100µF) experiment visar skillnaden kvalitativt/kvantitativt mellan normal icke materialförstörande kondensatorurladdning (med vanlig elektronik i princip allt över 1Ω) kontra händelsebilden allt under 0,3Ω.

 

 

En normalt elektroniskt fungerande kondensator — intakt elektroniskt material — besitter ingen elektrisk funktion att kunna jonisera atomer i aluminiumfolie eller annat som ger fullt synliga stora materialhål. Verkligen inte. Alldeles bestämt nej. Enbart ljusbulans färg blåvit¦vit antyder minst 11 000 °K.

— Det beskriver något liknande ett kärnplasma (partiellt fullständigt joniserade atomer).

 

 

 

Foto 2Feb2013

 

Urladdningsfenomenet kan — så — INTE förklaras, beskrivas eller härledas ur materiefysiken.

Inte alls överhuvudtaget. Det som krävs står orepresenterat i MAC: massfysikTNED: ATA/CAT.

 

No9¦18V: 1/10 INC = 2.54mM

18V¦No9 —  24V¦16¦17¦18— 12V¦3¦8¦11¦15¦17¦18¦19¦21

 

 

   With the a discharge aluminum foil prepared and arranged Tape (Spruce) Block mounted in a machine-vice fastened to a xy-table, it is slowly approached to the standing stable drill chuck axis on where the cathode pin is mounted. Without any as yet observed exception, the discharging moment occurs (some few hundredth mM above the foil on a 24V charged base in free air) during this slow move. Never at a standing still situation. The measured conductive resistance in a between the capacitor’s left anode leg and the lower most close top region of the aluminum foil is in the order of 2mΩ or less. The whole aluminum tape measures less than 6mΩ horizontal end to end. The chuck mounted copper-aluminum-cathode end conductive resistance is measured as close to 1mΩ. The top contact resistance between the copperplate and the 2mM copper-pipe on top — when the block is pressed onto the copperplate in approaching a discharge — is (far) less than 1mΩ.

   The arrangement in b shows the whole experimental equipment at work.

   c: As in the 24V and 12V-series experiments (AF), also an occasion in the 18V-series shows a spectacular behavior in the most narrow resistance region. Here number 9 in c: A clear fully developed predicted Ø0.2mM hole with a fully audible discharge sharp sound-bang. But not even a smallest itty bitty tiniest drop in the capacitor voltage level: it does not count. And that is the core CAT-issue: It is — obviously — triggered by an inductive field change — connecting the physical nature of our atomic universe and its properties (the TNED deduced ATA/CAT properties), never noted in modern academy (smart enough to ban out its details in 1927 — after having nearly explained the whole of it: Heisenberg and Schrödinger matrix and wave equations;: ”the vibrators” — the surely most bright modern academic invention ever), however experienced by natural lightning — not by any macroscopic current.

   The only thing that matters are, TNED-physics says: Capacitor charged voltage level U, its capacitance C, and the resistive/inductive property of the materials — with a solid i(N) CAT threshold current property (TNED-deduced in NEGE) specific for each material (nuclear physics only).

   We can and will solve the present human civilization energy problem, TNED-physics says. See also the NASA/Kashiwasaki-articles — positrons from lightning (TGF:s) with a proved ±e-energy release. That is also what the CHR5¦abcde documents will explain the simple experimental basics of in this presentation — unless we have ended up in a complete hag of (seemingly inwardly communicating) misconceptions (nightmare’s guided dayversion).

 

The machine-vice with its fastened and specially arranged discharge woodblock

Photo: 12Jan2021 Pict—56

 

That is (Jun2021) at present the only proof available from TNED-physics — concurrent with the observed results from the NASA/Kashiwasaki-observations. They are all pointing to the same principal basics: apparent ±e-annihilation energies: specific positron occurrences (The Zambia-Egypt positron proving TGF 2009¦2011).

 

HOLES — BY WHAT ENERGY SOURCE?

 

The aluminum foil experiments in explicit

Proof as above shows that holes appear in the foil without any the smallest appearance of — what normally should be expected — ”a corresponding energy conversion through the charged capacitor”.

   Its level stays put, unchanged — no drop.

— No material physics can explain such a behavior — but mass physics (TNED) can;

   Given a (fairly, DBAB) defined UCR

 

 

 

matching an exactly defined CAT (capacitive transmission) triggering current i(N) — for Aluminum with mass number 27 it is 132 357.24 Ampere — the sudden field change on i=i(N) — and never before — from the moment of discharge forces a change in the internal aluminum mass metal electron mass flow between the atoms. The change composes a narrow aluminum volume field centre nanometer cylinder of a smaller part of the aluminum atom’s nuclei releasing their inner EQUIVALENT ±e-structure: a central remaining nuclear (ATA/CAT ¦ ATA-property) e+ fast expanding positron ring with remaining nuclear spin is attacked by surrounding nuclear unleashed corresponding electron masses, mutually and regularly directly attracted by both electric and magnetic forces, for mutual E=hf=mcc annihilation. The following ±e-annihilation process defines the ionization energy in our experiments, on an average the lowest level eJON1+ per hole atom, on which the hole will appear by internal atomic Coulomb repulsions. We have no other explanation in understanding the hole build, TNED-physics says.

 

See also Charging the Coronal Light Field — by (basic) Power-Energy math.

 

There is no other possible energy source to consult — proved by the no-move-capacitor’s voltage level. It has obviously and provably nothing at all to do with the energy transformations by any kind of any sort of material electronic circuit capacitor physics current in the phenomena of making the hole

   0.06823 J by U=24V and C=95µF, least possible conductive resistance [<10mΩ] on a typical Ø0.3mM circular hole in a 0.017mM thick aluminum foil (with U¦C as UV¦95µF the lower CAT limit lies theoretically around U=9V — experiments from U=12V and lower become increasingly difficult to document: weak response, often fails):

   Number (N=7.113 T16) atoms in a Ø0.3mM h0.017mM Al-slice times

(Al¦eION1+ = 5.98527 eV = 9.58840 t19J @20°C) = 0.0683664982750116 J ~ 68.4 mJ = EØ:

   our only available assumptive banking energy account in a testing theory, TNED-physics says: no capacitor drop.

 

Compare the Tivoli on the energy conversion from a full hole — as accompanied with a general ellipsoid formed light coronal space field accompanied by a shower of completely electrically neutral (strong magnet test) glow particles (taking at most in total only 0.00002% of the total energy) on 10-30mM track lengths, and colliding with air molecules, changing the direction of tracks as they travel —

 

FOCUS MATERIEN 1975 ¦  Photos with NIKON D90 — see the UH 2012 collected documented GlowTrackSeries

 

on a net zero capacitor changed voltage — no drop:

   No material physics obviously and provably exist to explain that type.

   Not even the appearance alone of the light part (plasma temperatures — »star physics on Earth»).

— Don’t kill the mailman.

 

SUM — NO AVAILABLE MATERIAL PHYSICAL ENERGY SOURCE: no capacitor drop:

   Only a regular UNLEASHED light coronal ionizing NUCLEAR ±e-source can explain the energy source behind.

— Detailed by TNED-physics in

 

                   resultatbildens detaljerade förklaring enligt TNED-fysiken

 

Or simpler:

— Modern academy 1800+ clearly missed the on-ramp (existential issues):

 

   nature basic principles of physics.

— Instead of deducing, it began inventing, building on consensus, not knowledge.

   Compare: The LIST. Mathematics. Physics. Deducible in to the atom. So:

 

It appears NOT to be a question of intelligence — nature gives it to all, no distinction. Absolutely.

PROOF:

The inducement of using its CONTENT seems less familiar to some human instances in our cosmos: Children (and Animals) seem to understand and grasp the concept in exquisite excellence: live WITH nature. Not ON it:

   HiTechBasics.

 

 

Final Question:

— What says TNED MAC1800+ missed — is there any short version answer?

— Absolutely, TNED says (ATA/CAT):

   The atomic nucleus is a current regulated device — nucleus-core continually communicates with its surrounding electron-mass envelope (neutron decay principle with changing nuclear magnetic moments):

   The nucleus contains A one its own Current Trap: a complete dissolution of its internal equivalent ±e mass structure when the limit i(N) is touched (sum of all moments and forces in an atom equals zero).

   The i(N) limit can only — and so without exception — be reached through a macroscopic situation (atmospheric lightning with a sufficient current draft [>70 000 A ¦ TGF:s] most normal lightnings carry about 20 000 A [FM1975s507sp1mn]) based on an accumulated voltage (U) with an accompanying capacitance (C) through a least resistive (R) and inductive discharge path. The i(N) threshold transmits a change of internal nucleus-electron mass flow: once so directed it cannot reset, but (annihilates on ±e) empties out on the involved group of atoms only: Pure E=hf=mcc with absolutely no waste.

   Modern academy (MAC1800+) never got to The Core. More interested in inventing an idea of the atomic nucleus than deducing it from natural premises (compare TNED FROM THE BEGINNING: unit with no parts: as excellently illustrated by nature in water: basic elementary particle physics), modern academy 1800+ began claiming itself a status of intelligence — instead of realizing where the potatoes really come from. Children and animals handle it good.

 

 

 

Gammat: Försök till sammanställning 22Jun2021

 

— Vår (TNED-fysiken) ambition var att kunna få fram en manuell anordning som skulle visa en gammapuls för VARJE manuellt kommando — helsäker bevisning.

   GAMMAPROJEKTET (Maj2012+) handlade om att försöka utforma en möjlig gammasensor på elektronikamatörens nivå, billiga komponenter som kan inhandlas av var och en, och som eventuellt skulle kunna ro hela den båten i hamn. Gammasensorn är klar (2018+) — och har genom åren förbättrats och förfinats. Men det eftersökta gammakvantat lyser fortfarande med sin frånvaro (Jun2021).

   Vidare djupdykningar för att försöka förstå fysiken och dynamiken bakom, hjälper oss att försöka förbättra oddsen.

 

Hur kommer Gammaprojektet in i bilden?

— Vi utgick — ju — därifrån, och det skulle bli hela kronan på verket, eller?

 

 

 

The point in this »our gamma race» (energy calculated from U=24F and C=100µF with R<10mΩ giving a typical circular Ø0.3mM hole from the actual discharge) is the 1.698 T7 annihilation CAT-aluminum atomic nuclei set. It is situated inside the 0.017mM aluminum foil — on a narrow vertical central cylinder of only Ø3.88nM: 68 000 Al-atoms per vertical height 0.017mM with mean atomic distance of roughly 2.5Å=0.25nM. But Atomic Strings Discharge Criteria says not all of these appear in the annihilation set. So, by calculations, a slightly broader cylinder (the Ø3.88nM) appears than the ideal as the triggering energy volume. It is the only theoretical-physical available source of any possible gamma source. Our prediction was that — hopefully — »some» of the ±e-annihilations pair would JET (as in normal pair annihilations between free ±-electrons) into the gamma detecting PIN-diode position situated near the discharging point (our GammaBox). That might appear as a rare optimistic expectation. Namely because all the energy released — into the last hole atom — is used for making — mathematically-physically explaining — the whole hole.

   We — still — won’t give up in trying to find some most favorable position out of which some response will show up with a gamma proof: No tests at all has yet been made with magnets (moving charges will certainly deflect by a magnet, provided sufficiently strong). Or, alternatively, a real deep in detail theory explaining: why not.

 

Om vi (nu, till hit Jun2021) har förstått naturen korrekt, blir varje form av försök att förklara fenomenformen med speciellt gammastrålningens detaljer i TGF (se 2011 ZambiaExemplet) och CAT (ATA/CAT-karaktäristiken) en fullkomligt omöjlig uppgift — med hjälp av nu etablerad vetenskaplig nomenklatur. Det moderna akademiska lärosystemet har ingen som helst, inte minsta, TNED-analog kärnfysikalisk inblick, ingen teori, inte ens en minsta aning. Och MAC kan inte heller utveckla en sådan på sin sorgfällt egna akademiskt 1800+ antagna/uppfunna föreställningsgrund om fysiken i allmänhet och kärnfysiken i synnerhet (Jämför särskilt SPEKTRUM OCH KVANTTALEN: samma principiella formalia, helt väsensskilda förklaringsgrunder). Här blir vi helt hänvisade till TNED-fysikens anvisningar — om alls. Se särskilt (Jan2021) avsnittet PSK.

 

FEG: Gammat

FENOMENFORMENS ENERGIGRUND

 

 

Djupdykningen i TNED-fysikens möjliga positronringsfriläggande

— atomkärnans totala upplösning (ATA/CAT) enligt TNED som CAT capacitive transmission

uppdagar detaljer som INTE ansluter till den ordinära JET parannihilationsmorfologin (Parannihilation).

 

Medan ”den vanliga” parannihilationsmorfologin på ett ±e-par med annihilationsenergin Eanni=1,02 MeV utbildar en JET-strålemorfologi

 

 

Tauringarna (Elektronmassans komponenter i Spektrum och kvanttalen) ±e/n massPUMPAR ut varandra IDEALT diametralt i ömsom elektriskt attraherande och magnetisk repellerande sekvenser. Med i runda tal (Casimireffekten i TNED-fysiken) 600 000 tauringar per elektronmassa och Planckenergin E=hf som ger f = E/h = 2,47112935 T20 Hz — varje tau-par annihileras på motsvarande 1/f = 4,046732721 t21 S — avverkas

2 × 600 000 tauringar på 2,428039633 t15 S:

2,43 t15 S:

   Ett par ±e (positron-elektron) massförintas på tiden ca 2,4 t15 S (verifierande mätdatauppgifter till jämförelse vore intressanta, men saknas här).

 

finns inte tillstymmelsen till något liknande i fallet

»frilagd expanderande positronring med avtagande ringtjocklek som annihileras mot fria attraherande inkommande tauringar»,

fallen ABabc antydda i illustrationen ovan:

 

Snarare än ”cylindrisk masspumpning” skulle annihilationsprocessen här — i aluminiumfoliens fall med medelatomavstånden i fasta material generellt omkring 2,5Å = 0,25nM = 2,5 t10 M — bli av formen ”snabb avrullning” — på elektron/tauringens ringspinn (se KVANTTALEN elektronringens spinn).

 

Dessutom, i vilket fall generellt, INTE ALLS ”diametralt” — inte på något enda sätt: ingen JET-funktion.

 

Genom tauringens ytterligt små dimensioner (Casimireffekten — FinstrukturKonstanten)

 

— kan inte detekteras genom materiefysikens anordningar (jämför ELEKTRONENS BUBBELKAMMARSPÅR) rp=protonradien

L=rp/7; Ø=rp/50 ¦ sämsta=största grovvärden; rp=1,37 t15 M ¦ L=e-cylinderns längd

 

blir också motsvarande annihilationstider mycket förkortade:

   Den stora (grova) frilagda positronringen (A909e) kan attrahera en STOR mängd tauringar med åtföljande samtidig annihilation. Avsnittet i PSK ger (teoretiskt, absolut kortaste tiden) tidssiffran för en HEL nukliddomän (en aluminiumatom) lika med

 

5,54 T23 S med fortfarande exakt samma annihilationsenergi 1,02 MeV per ±e, den ändras inte.

   Den stora frilagda A909e kärnpositronringen har inga motsvarande fria frilagda tauringar liknande dem i en fr elektronmassa (ELEKTRONENS BUBBELKAMMARSPÅR), och kan därmed heller inte generera en sådan annihilationsordning. Den skulle istället (idealt) få formen:

POSITRONRINGENS YTTERÄNDE ←τ  ←τ  ←τ  ←τ  ←τ .. successiv stegvis decimering:

 

 

Och där sitter klämskon för att nå ett gammabevis

Vi har ingen som helst minsta möjliga chans att få fatt på den typen 5,54 T23 S (Komplexet i TNED som beskriver Plancks Strukturkonstant, den finns inte i moderna kvarter) — om det inte HÄNDELSEVIS förekommer fragment i processen som kan fånga upp ett och annat ”normalt” ±e-annihilationspar. Det skulle i så fall vara vår enda möjlighet att detektera gammakvanta i folieurladdningskomplexet.

 

— Så, då är det kört då?

— Na, inte helt och hållet nödvändigtvis. Absolut inte. Vidare nedan — men sådana bevis kräver mera instrument.

— Vår ambition var att kunna få fram en manuell anordning som skulle visa en gammapuls för VARJE manuellt kommando — helsäker bevisning.

 

ATMOSFÄRISKA URLADDNINGAR (NASA2009-2011 och KASHIWASAKI2017-rapporterna) — 10 ggr större medelavstånd mellan atomerna — har delvis helt andra delvis mera gynnsamma förutsättningar. Vidare nedan.

 

tAnniBasic: FEG

t(ELEKTRON  ) = d/v = 2pi[(rp/50)/2]/[cz=c0/2] = 2pi[(rp/50)]/c0 = 5,743 t25 S

 

t(ELEKTRON  909A Aluminium A=27) = d/v = t(anni909A) = (24 543)/(254,5) × 5,743 t25 S = 5,54 t23 S — idealt kortast möjliga tAnni/Al-atom: Är samtliga Al-atomer i parallell motsvarande koppling vid CAT, gäller den tiden för hela den involverade atomdomänen nAnni, i experimentfallet nAnni = 1,698 T7 stycken Al-atomer av hela hålets 7,116 T16.

 

Högra: »Kokande kärnpositronring» under expansion och reducerad ringtjocklek ner till noll. Situationen är densamma som vid (exotermisk) fusion: kärnprodukten avger överskottsenergi (internt nukleärt genererad massförintelse) i form av kärnsvängningar — ett i TNED-fysiken härlett termonukleärt fenomen benämnt termonukleärt strålningstryck eller enklare mera direkt KÄRNINDUKTIVA STRÅLNINGSTRYCKET till skillnad från den moderna akademins redan kända betydligt mera blygsamma och helt fenomenannorlunda här benämnda »elektrokinetiska strålningstrycket». Se jämförande exempel i ModernaStrålningstrycket.

— Se även TNED-fysikens STRÅLNINGSTRYCKETS ROLL FÖR MÖRKA MATERIENS HÄRLEDNING och KORONAJONISATIONENS FYSIK (Solklotets garanterade generella frihet från elektronmassa: strålningstryckets kraftekvivalent). Här framträder den fenomengrunden tydligen också med en (del) förklaring till det annars normalt fysiskt absurda och högst märkliga uppförandet vid folieexperimentens hålbildning: ljusbilden börjar utvecklas växande från noll SEDAN kondensatorn urladdats. Normalt sett i materiefysiken börjar glödlampan lysa när vi sätter PÅ strömmen. Inte sedan vi stängt av den. Mera detaljerat i Intermission och KoronaFältet.

 

 

Om det nu verkligen är TNED-fysiken som ska ro båten i hamn

Från TNED-fysikens tidigare härledningar kan vi dra bestämda elektromagnetiska slutsatser av hur annihilationsprocessen möjligen kan eller måste uttömma sin energi i motsvarande elektromagnetiska svängningsrörelser på omgivande atombesättningar: det finns inte så mycket att välja på.

 

Följande refererar illustrerade delar i KRAFTMORFOLOGINS DETALJER.

— Genom elektroncylinderns attraktion efter den inledande CAT-händelsen i förklaringsbilden

(positronringar frigörs expanderande, vertikalt fältriktade via överslagshändelsen genom kärnbrunnarna tvärs folieplanets utsträckning) attraheras elektronmassan mot den frilagda positronringen både magnetisk och elektriskt regelrätt. Figurdeln i mitten ovan visar den situationen. Elektroncylinderns längd (L=rp/7; Ø=rp/50 ¦ sämsta=största grovvärden; rp=1,37 t15 M) är bara en bråkdel av den aktuellt sönderdelade atomkärnans radie: attraktionen mot den expanderande positronringen leder till en (fraktal) ringkontakt mellan elektrondel och positrondel (en möjlig avrullningshistoria). Sambanden ovan orienterar en möjlig frekvensreferens (den blir med nödvändighet neutrinorelaterad på grund av elektronringarnas litenhet och därmed deras snabba massförintelse).

— Hur kan den annihilationsprocessen möjligen yttra sig?

— Figurdelen till höger visar ett möjligt sätt i den expanderande positronringens plansnitt.

— Annihilationskontakterna (figurdelen i mitten) leder till utpräglade kärnsvängningar — samtidigt med positronringens expansion. Samtidigt som positronringen expanderar på grund av sina egna inre e+-ringar, avtar ringtjockleken med antalet ±e-annihilationer — som samtidigt exponerar positronringens periferi för ett allt växande antal inkommande attraherande elektronmassor. Dessa positronringssvängningar kan sedan vidarebefordras till omgivande atomers atomkärnor i formen av en dem skärande vibrerande elektromagnetisk planvåg — parallell med aluminiumfoliens utsträckning: det elektriska centralfältets utlösande CAT-händelse som åstadkommer en motsvarande fältvertikal nukleär sönderdelning, rätvinkligt foliens planutsträckning, figuren i ELEKTRONCYLINDERNS ATTRAKTION.

 

I DEN MÖJLIGA SLUTÄNDEN av den annihilationsprocessen — slutet av positronringens expansion — finns i varje fall teoretiskt (om inget hindrar) en viss möjlighet för ett (eller annat) ±e-par att formeras på normalt (fritt) sätt:

 

  ..... 

 

En sista elektronmassa möter positronringens sista positronmassa, och en reguljär 1,02 MeV annihilation kan verkställas.

   Med tanke på den (i så fall) helt godtyckliga resulterande JET-riktningen — i mängden av alla möjliga kombinationer — kan vi inte räkna med att sådana tillfällen tillhör de allra mest frekventa. Och det är den ständigt återkommande svårigheten — även i teorin —  med att försöka locka fram ett bevisande gammakvanta.

 

I MOTSVARANDE ATMOSFÄRISKA URLADDNINGAR (TGF) har positronringen mycket större expansionsrörelsefrihet genom de runt 10 ggr större medelavstånden mellan luftatomerna:

   positronringen har mycket större chans att expandera ut till noll ringtjocklek utan att motsvarande elektronattraktioner hinner annihilera: chansen att resterande fria positronmassor uppträder mot slutet är mycket större i det atmosfäriska fallet.

   Frånsett den aspekten: I princip samma situation råder även där. Inga säkra allmänna reguljära — detekterbara — gammapulser förekommer utom i lyckosamma fall. Men genom den tillgängliga större fria expansionsrymden blir likväl möjligheten för slutliga reguljära normala ±e-annihilationer större än i det fasta materialfallet — så som det också har rapporterats (NASA2009-2011 och KASHIWASAKI2017-rapporterna).

 

Så blir det enda gammauppslag vi kan hoppas på i folieexperimentens ljus OM det händelsevis finns någon slutlig orientering av restelektronmassor som kan ge i varje fall någon (minsta) frekvens av reguljär gammarespons. Det blir vår uppgift — och enda smala chans — att försöka kolla upp.

   Energiräkningarna generellt, främst via observationerna No161718, har visat ATT vi kan räkna med sådana förekomster — om förutsättningarna nu också verkligen är korrekt uppfattade och inga försmädliga fel har insmugit sig.

   Historien känner redan en del sådana exempel.

 

 

 

FALSKTRIGG, exempel: Falska utlösningar

 

EXEMPEL PÅ FÖRSMÄDLIGA FALSKTRIGG (jises ..)

”GAMMAPULS” SOM INTE ALLS ÄR ÄR NÅGON GAMMAPULS — MEN SER NÄRA EXAKT LIKA DAN UT

 

BESKRIVNINGEN CHR-IV-2018 (OSCei) redovisar de olika tidigare dokumenterade fel- och falsktriggningsmomenten.

 

   En handhållen metallpincett — metall mot hud, ingen isolering — som rör ytterst lätt vid gammalådans jordplan genererar en falskpuls — direkt — av (nästan) precis gammatypens art:

 

 falsk gammapuls

 

Det var den typen vi åkte på — under lång tid tills det försmädliga felet uppdagades (våren 2018).

— »Testa igen nu då, får vi se om Du är lika morsk». I det här gebitet får man möta alla slags typer.

Jämför GAMMAPULSEN SOM STÄNDIGT ÅTERKOMMER FRÅN AM241-PREPARATET:

 

 sann gammapuls

 

MED DET KLARGÖRANDET SKA DET INTE LÄNGRE FINNAS MINSTA TVIVEL OM NÄRMAST KOMMANDE RESULTAT: alla möjliga felkällor är, vad vi nu vet, fullkomligt fullständigt 100% uteslutna.

 

Gammakvantat återstår att påvisa — i det enkla experimentet

NASA-artikeln (ZambiaTGF2009) med rapporteringen från KashiwasakiFeb2017 garanterar TNED-teorins riktighet — säkert som Skandinaviska Bergskedjan, orubbligt fast:

   SÅ LÄNGE POSITIVA RESULTAT UTEBLIR har vi endast att söka utvecklingsfel i tidigare energiräkningar — som här skulle visa att experimentanordningen INTE är tillräcklig.

   Teorin står redan bekräftad.

— Återstår endast ett första precist »enkelt laboratoriebevis».

 

 

 

Inledning: BlixtGamma ¦ Kashiwasaki ¦ Gamma

 

The final countdown ..

CHEOPS REKTANGEL V

30Nov2020 ¦ 23Jun2021

CHEOPS REKTANGEL ¦ CHRartiklarna — 2017.. 2018 ¦  .. 2019 ¦

 

TNED.

Positronbollen

 

 

ZAMBIAFÖREKOMSTEN INLEDER STADFÄSTNINGEN — och  KASHIWASAKI-KARIWA-BEKRÄFTELSEN SLUTFÖR DEN

GAMMASTRÅLNINGEN FINNS — HELT SÄKERT —

ATOMKÄRNANS ATA-KARAKTÄRISTIK ENLIGT TNED DEFINIERAR VILLKOR FÖR GAMMADETEKTERING VID CAT

 

 

BlixtGamma, historia: GammaPlanet

GAMMASTRÅLNINGEN GENERELLT FRÅN BLIXTURLADDNINGAR I KORT vidare SAMMANSTÄLLNING från Maj2018

 

    Gammastrålning från blixturladdningar upptäcktes (officiellt) först i vår tid 1994 av NASA:s rymdfarkost BATSE (Wikipedia, Gamma ray [31Maj2018]).

    5Nov2009 tillkännages att Fermisatelliten registrerat positronförekomst i samband med en gammaassocierad atmosfärisk blixturladdning.

    NASA-artikel från 10Jan2011 beskriver observationsdata från Fermisatelliten 14Dec2009 som registrerade positroner från en atmosfärisk blixturladdning i Zambia.

    Feb2017 registrerade strålningsdetektorer vid Kashiwasaki-Kariwa-kärnkraftverket i Japan 0,511 MeV gammastrålning från ett åskväder, en säker indikation på elektron-positron-annihilationsstrålning
(
Science Alert — Breaking: Thunderstorms Observed Triggering Nuclear Reactions in The Sky, 22Nov2017).

  Även omnämnt i CheopsRektangel II (Energiräkningen, urladdningshålen).

 

KASHIWASAKI-KARIWA-BEKRÄFTELSEN Feb2017: BlixtGamma

KASHIWASAKI-KARIWA-BEKRÄFTELSEN Feb2017

Kashiwasaki-Kariwa-bekräftelsen omnämner även explicit neutronförekomster:

 

Kopierat 30Apr2019:

 

Science Alert — Breaking:

THUNDERSTORMS OBSERVED TRIGGERING NUCLEAR REACTIONS IN THE SKY

PETER DOCKRILL 22 NOV 2017

:

  For the first time, scientists have witnessed lightning triggering nuclear reactions in the atmosphere, confirming a hypothesis dating back almost a century.”,

  "Several groups have accumulated signatures of this phenomena, such as signals of either neutrons or positrons, which are the products of this reaction."”,

  Since the 1980s, scientists have detected these kinds of signals using ground-based observatories, aircraft, and satellites, but before now it was difficult to confirm experimentally that nuclear reactions were yielding the neutrons, positrons, or particles observed.”,

  Here, Enoto and fellow researchers made use of radiation detectors installed at the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power station in Niigata, along the coast of the Sea of Japan.”,

  During a thunderstorm in February this year, the team detected "intense radiation" from lightning strikes just off the coast, including a brief gamma ray flash.”,

  This was followed by a prolonged gamma ray line at an energy of 0.511 megaelectronvolts (MeV) – the energy signature you'd expect to see from positrons and electrons after a nuclear reaction.”,

  "This line is a conclusive indication of electron–positron annihilation, and represents unequivocal evidence that photonuclear reactions can be triggered by thunderstorms," explains experimental physicist Leonid Babich from the Russian Federal Nuclear Centre, in a commentary on the research in Nature.”,

  "The photonuclear reactions indicate that lightning also interacts even with nuclei if gamma rays have sufficiently high energy to knock out neutrons from the nuclei."”,

  In addition to generating neutrons and positrons, the process observed is also important because it's only the second time we've seen radioactive isotopes being naturally produced in the atmosphere – with the other example being particles produced by cosmic rays.”,

  "We have proved the existence of photonuclear reactions at least from one lightning discharge… in order to answer your question, we need more statistical and quantitative studies. I am personally suspecting that the photonuclear reaction would happen at powerful events."”.

 

 

NEUTRONBILDNING enligt TNED (ATA/CAT) i samband med blixturladdningarnas positronkomplex — fortfarande enligt TNED — har inte explicit vidrörts i någon djupare mening i föregående artiklar i Universums Historia.

— Hur och på vilket sätt just NEUTRONER kan figurera — och (därmed) även »i stort sett vilka kärnprodukter som helst» i samband med TNED-teorins positronbildning via särskilt starka atmosfäriska  blixturladdningar — har dock redan avhandlats Jun2010 av princip i

PARTIKELBEVISET FÖR ATT ENERGI INTE KAN SKAPA MASSA:

— Bevisexemplet utnyttjar neutronsönderfallets omvändning — analogt med KamLAND-observationerna, se Citat, i samband med Neutrinokomplexets experimentella observationer, se NEUTRINOBEGREPPET I MODERN AKADEMI: Vätekärnor — från sönderdelat vatten i atmosfäriska blixturladdningar — som exciteras kan bilda (härma) neutroner genom energiutbytesprocesser som är VÄL matematisk relaterbara enligt slutformen (speciella kärnomvandlingar under inverkan av neutrinostrålning från speciellt häftiga kärnsönderfall)

 

Neutrinostrålning på sönderdelat vatten — vätekärnor, p — kan bilda neutroner, n — men det krävs en hög energitäthet: primära neutrinoassocierade kärnsönderfall som genererar enorma momentana energistötar

 

Se även utförlig beskrivning i NEUTRONPROTONEN.

— Bevisformen för neutronbildning explicit via TNED-teorins ATA/CAT-processer vid speciellt starka atmosfäriska blixturladdningar har alltså redan en egen, tydligt väl förklarbar plats i sammanhanget. Men vi avhandlar explicit INTE dessa speciella typer i de allmänna ATA/CAT-tillstånden (GammaProjektet och dess ändamål). Vi avhandlar endast själva den rena centrala positronbildning som kännetecknar själva den primära — fortfarande enligt TNED — atomkärnans fullständiga upplösning.

   Ämnets enda centrala uppgift:

— att påvisa bevisbar gammastrålning från laboratoriebaserad gnisturladdning.

 

 

 

GammaSHIELDlådan:

GShiled2018

GammaSkärmLådan

GammaSHIELDlådan — strömförsörjningen

Maj2018

GammaSkärmLådan består i princip enbart av en avlång metallisk lådinbyggnad på en stabil underliggande träplatta med originalkretsarna från gammaexperimenten 2016.

 

 

 

 

 

 

AMERICIUM-241-preparatet hålplacerat med maximal närhet — ca 1mM — till den underliggande PIN-dioden — BPW34 eller BP104

 

  

 

Se GammaBoxenAm241CloseGB

 

Gammapreparatet AM-241 från den gamla rökdetektorn anpassat med monteringsram och sockelhållare för att passa i GammaBoxens upptagna plexiglashål för kalibrering och funktionstest — Foto 29Maj2018.

 

GammaBoxenUtf:

GammaSHIELDlådan

Gammaboxen — Hela Skärmlådan

 

 

PRECIS SOM I GAMMAPROJEKTET 2016 med de enklare skärmlådorna avgörs även här Maj2018 hela experimentuppgiften på bekvämligheten att kunna ta av och sätta tillbaka skärmlocket till gammasensorns aktuella elektroniska komponenter:

— Vi MÅSTE kunna testa, analysera, pröva, byta komponenter, löpande, snabbt, utan krångligheter.

 

Fotografierna nedan visar översiktligt hur gammaboxen har konstruerats, samt hur detaljerna har monterats.

 

 

 

F5 ¦ 27Maj2018 ¦ Bild  20,22,26,33,37

 

 

 

 

mJbioek: 30Nov2020 ¦ 24Sep2021 — Jordmassan i bioekvivalenter ¦ mjH2O ¦ mj$ ¦ mJALL ¦ BAKGRUND — mJBioEKbg¦ Resultatbild ¦ Kosmologisk biotop ¦ SE ¦ TERED ¦ TECOE

Allmänt om Jordmassan i CUV ¦ DEWaLiB ¦ mJAppendix ¦ AR1 ¦ AR2

 

 

 

 

 

KOSMOLOGINS EGEN KVANTITATIVA BEVISBILD FRAMTRÄDER — begreppen finns inte i modern akademi

TNED-FYSIKEN I NATURBEGREPPET

 

 

Jordfysiken har visat sig kunna beskrivas detaljerat genom TNED-fysikens förutsättningar — på grunder som står helt orepresenterade i modern akademi. TNED-fysikens detaljerade beskrivning och härledning av och i atomkärnans detaljer sammankopplar så till synes vitt skilda områden som kemigrunderna (CHI) med isotopfördelningarna i AtmosBiosLitos, som detaljerna i blixturladdningens fysik (ATA/CAT: atomkärnans fullständiga upplösning i E=hf=mc²). Den senare delens detaljer — försöken att ge särskild experimentell bevisning — beskrivs (ALLMÄN FENOMENBESKRIVNING) här i dokumentserien CHR5¦abcde. Särskilt uppmärksammat i våra dagar (2020+) sammankopplas helheten med begreppet  NATUR (ATRAIN). Dess 100% orörda naturskog fram till början av 1800-talet (ForestWORLD2012 ¦ SYREFILTRET ¦ MLN) — fotosyntesfabrikanterna Blad&Barr som hela Jordbiologin utvecklats på genom solenergin under Jordbiologins hela utvecklingshistoria under runt 3 miljarder år — reducerades i fortsatt decimering med mer än 30% perioden 1800-2000 (RB ¦ NaNo ¦ SAN ¦ SAL ¦ STAN ¦ Quinney2020 ¦ Simard2012 ¦ KHB4).

   Med 2021 mindre än 70% återstående naturskog (Sverige 50%?), har begreppet ”natur” tydligt mist sin mening. Så: Det finns i dessa tider all anledning att återknyta till ”civilisationens återerövring”.

Jämför Markören.

 

 

y, eng. Year, sv. År ¦ Tt = 10↑± ¦ Gy = T9y; G prefix: Giga, miljard — Ga, GigaYearAgo, sv. GigaÅrSedan

———————————————————————————————————

Vi blir alla lika överraskade AV KRAFTFULLHETEN I DEN ENKLA BEVISNINGEN: Jordfysiken själv träder fram »med Jordmassan mJ som huvudvittne»;

EarthMass 5.975 T24 KG — References ¦ JordMassanOchBioGASEN

Med uppgifterna för Jordens (Jordskorpan: enda termiskt möjliga reservoir) Vattenbank (jH2O; ConBEAT ¦ FM1975tabell ¦ 99%: Wikipedia, Water) avr.

jH2O = 2.8 T22 KG = 20mSEA á 1.4 T21 KG (Wikipedia 1.386 T21 KG ¦ 99%)

jH2O = (m¦O16 = jH2O × 16/18) + (2m¦H1 = jH2O × 2/18) = 2.8 T22 KG

och databasen (GEbasen ¦ ForestWORLD2012 ¦ MLN1812 ¦ IPCC2013Graf) med referenserna till 100% naturskog (S/c)

och Jordskorpans isotopmängder (HOP/CODATA) från sammanställningen PrimDATA i Tabell 6,

 

 

framträder genom S  c  jH2O  C  N  O (MATIK ¦ U+J) och explicit 1475=BioEK1(Atmos¦O/MLN¦C) och 1460=BioEK3(Litos¦O/C) explicit (TheTEN) via naturskogen MLN

mjH2O:

AtmosBiosLitos — S/c = 200 = S=375KG/GE/200y / c=1.875KG/GE/y: 200y period VäxaMulla:

jH2O = 5³(C12rem= C13+N15+O17 + C12+N14+O18 = 1.6853275 T19 KG)(S/c=200)/(1475–1460=15) = 2.8 T22 KG

jH2O = 5³(1.6853275 T19 KG)(S/c=200)/(1475–1460=15), hela isotopmängden Udda+Jämna: 125(1.6853275 T19 KG)200/15

jH2O = (C12rem)200/(BioEK1–BioEK3) med (tabell-) värdet 

jH2O = 2.80888 T22 KG, samt den alternativt närliggande isotopsumman Udda med likartade

jH2O = 2(C13+N15+O17 = udda)KG × (1475=BioEK1) med värdet

jH2O = 2.80833 T22 KG och specifikt som ovan via bägge Jämna + Udda

jH2O = 5(C12+N14+O18  +  C13+N15+O17)KG × 200/3 med värdet

jH2O  = 2.80888 T22 KG med (TABmH2O) ekvivalenten

jH2O = 25(C12rem=1.68 T19)KG × 200/3 ................   = 2.80000 T22 KG,

jH2O = 25(C12rem=1.6853275 T19)KG × 200/3 ........   = 2.80888 T22 KG,

jH2O = 25(C12rem)KG × (S/c)/3 = 25(C12rem)KG × S/3c med

25/3 = 125/15 = 5³/(1475–1460 = BioEK1 – BioEK3). Avvikelse:

1 – 2.80833/2.80888 =

0.01958075817 % NOTERING:  Slump och Oordning har inga sådana företräden. Se särskild Engelsk beskrivning  nedan i

mj$: mjH2O

TOTALA BIOGASEN ($)

Med sammansättningen S+c från grovräkningen på GE med uppgifter om skogsarealen (ForestWORLD) före industriepoken (naturnormen MLN: 100% naturskog) och uppmätta MLN+SD/2 framträder TOTALA BIOGASEN ($) enligt ($¦CO2 ¦ MLN)

 

$¦CO2 = S + c   +   MLN + SD/2 med värdet

$¦CO2  = 6.390857917 T15 KG carbox.

Sammanställt med uttryck i parametrarna S c jH2O BioEK1 och BioEK3 ges likvärdiga

$¦CO2  = (c/S) · jH2O / (BioEK3 · [BioEK1 – BioEK3])

$¦CO2  = (1/200) · 2.8 T22 / (1460 · [1475 – 1460 = 15]) = (9+1/3)T18/1460

med värdet

$¦CO2  = 6.392694064 T15 KG carbox. Avvikelse:

1 – 6.390857917/ 6.392694064 =

0.02872258522 % 

 

Relativt (max ±1%) tillåtna avvikelser mellan de olika datakällorna i PrimDATA är avvikelserna ovan mellan de olika inbördes domänsätten tydligen helt försumbara.

mJALL: mj$

VATTEN MED BLAD&BARR: NATURSKOGEN ohämmad naturlig växtlighet mJ$

OVANSTÅENDE DEFINIERAR JORDMASSAN ¦ mJ :

Exakt instrumentepokens värde (1960-1999) för Jordmassan 5.975 T24 KG (VNS ¦ Petrie1883CHR):

 

mJ = (S/c)(jH2O + cT1)KG

mJ = 200(2.8 T22 KG + 1.875 T21 KG) med värdet

mJ = 5.975 T24 KG (VNS ¦ Petrie1883CHR). Exakt.

Toleransen i c=1.875 KG = 1 875 GRAM för att behålla signifikanderna 5.975 är:

<±3 GRAM ¦ cMARG

Modern Akademi har inga motsvarande begrepp.

Ändamålshistorien — om man så vill — var tydligen ägnad InstrumentMekaniken — för att få fram det bevisande JordDatat.

 

Hur har dessa märkvärdiga överensstämmande samband kunnat uppdagas?

Det faktum att en (GEbasen (2015¦16) 375KG/GE/20M² skogsmark, växa-mulla period 200y)

avgörande faktor framkom oberoende (5år) långt innan sambanden uppdagades (AGW-analysen med Jämförande IPCC-exempel ¦ TabellY2) ASSOCIERAR till typen ”ETT OTROLIGT TURLIGT VAL AV PARAMETERVÄRDEN” — annars hade vi aldrig kommit rakt på sambanden: Jordmassans kvantitativa definition på Biogas och Vatten.

 

Men: FÖRTJÄNSTEN ÄR INTE DEN HÄR FÖRFATTARENS. Värdena visas genom redan kända referenser (GEbasen: GE data) vars källor kommer från den redan kända skogsforskningen på dess olika uppgifter (Granmarkytan, Globala Mullpotentialen m.fl.) — och strävan att renodla en gemensam form för dessa — till vidare prövning. En sammanfattande genomgång av värdena med den grundhistorien ges (engelsk) nedan i THE COSMOLOGICAL EXPLANATION (TERED).

 

JORDMASSAN mJ EXAKT (instrumentepokens värde 1960-1999) PÅ ENKLA BIOSFÄRISKA/LITOSFÄRISKA GRUNDKVANTITETER: Vatten + Blad&Barr ¦ BioGASEN

— JORDMASSAN 5.975 T24 KG på Jordlitosfärens totalt samlade/integrerade vattenmassmängd (2.8 T22 KG) med den globalt årliga genomsnittliga underhållsdel EFTER DEN ORÖRDA NATURSKOGENS SENASTE PREFERENS år 1812 (MLN¦Blad&Barr=c) som håller totala biosfäriska stående livsmassan (S) vid konstant återcirkulerande växa-mulla liv (c = 1,875 KG) med kompletterande tiopotenser:

 

mJ/(mLitosH2O + ΔmGE/y · T21y) =

(5.975 T24)KG/[2.8 T22 + 1.875 T21]KG =

5.975 T24 / 2.9875 T22  =

200 = C¦S/c (→ BioEK2¦5):

mJ         = 200(2.8 T22 KG H2O + 1.875 T21 KG C) = 5.975 T24 KG

mJ         = 200×2.8 T22 KG H2O + 375 KG T21 KG C

mJ         = 200×mH2O KG + mGE T21 KG C — GE¦375K tol: <±0.6KG ¦ 5.975

 

Totala litosfäriska vattenmassan(2.8T22KG ¦ BioEK10) + markbiomassMedelGlobala GranEkvivalentens medelårliga (Tabell Y2) tillväxtmassa(1.875KG) gånger T21

GÅNGER 200 definierar Jordmassan = 5.975 T24 KG. (ISmJ)

Exakta värden. 2020XII1

 

JORDMASSAN ¦ mJ

— GENOM EKVIVALENTA BIOLOGISKA NATURKONSTANTER:

10↑± = Tt: VATTEN + GRANEKVIVALENTER (GE  — för globalräkningarnas biosfäriska AGW och IPCC-jämförelser i UH från 2015)

200 primära LitosH2O-mängder á 2.8 T22 KG

plus T21 GE á 375 KG torrkol C12 ger Jordmassan exakt

mJ = 5.975 T24 KG (ISmJ¦VNS1967¦76 — instrumentepokens standardvärde).

— Totala AtmosLitos kvävemängden (3.968 T18 KG + 2.429 T18 KG = 6.397 T18 KG, Tabell6 HONC2020.ods) utgör 0.000107062% av mJ. Kvävedelen (N) kan så förstår innefattas i de icke signifikanta decimalerna; Jordmassan precist (FMmJcit) kan inte — heller — bestämmas exakt på grund av lokala gravitella variationer och fluktuationer inom Jordytans materialbestånd (skorpa/mantel): Kväveandelen ligger i n-decimalen 5.97500n.. T24.

———————————————

GranEkvivalenten — GE ¦ Tabell Y2 ¦ GE — sammansättning i särskild artikel

 

BG: mJBioek

BAKGRUND Jordmassan:

   2015¦16 härleds GranEkvivalenten (GE 375 KG torrkol; växa-mulla period 400 år efter Wilanders trädstudier 2012: 1,875 KG medeltillväxtmassa per år) i samband med AGW-prövningarna mot IPCC-samfundets data (Tabell Y2):

— GE samlar all markbiomassrelaterad växtlighet i en och samma typform per 20M³ naturskogsmark — preferens år 1812 via MaunaLoaNORMALEN 284 ppmv CO2;

   FOCUS MATERIEN 1975 (FMtabellen) ger en rund siffra på jH2O = 2.8 T22 KG vatten inom Jordlitosfären och biosfären (nuvarande havsoceanmassa + allt inlandsvatten), runt räknat 20st nuvarande havsoceanmassor á mSEA = 1.4 T21 KG (WIKIPEDIA, Water 13Jun2021 ger siffran 1.386 T21 KG H2O för allt nuvarande ytfast Jordvatten);

   Våren/sommaren 2020 sammanställs (PrimDATA) tre separata tabellverk med uppgifter från ämnesinnehållen i atmosfär och litosfär, isotopandelar innefattat. En tämligen mest övergripande datasamling som sammanjämkar uppgifter från tre olika oberoende källverk (HOP 1967, FOCUS MATERIEN 1975, BONNIERS ASTRONOMI 1978).

  Dessa uppdagar de (hittills upphittade) TIO BIOEKVIVALENTERNA (BioEK1-10).

   BioEkvivalenterna kommunicerar tveklöst (1460-1475) på en och samma bevisbara biotop (”område med samma natur”) — med VATTNET som centralfaktor (BioEK4Tabell, Lower1999): vattnets växtkolsinlösning vid optimala 21°C.

— Ingen (här veterlig) direkt numeriskt enkel koppling finns inom de tio bioekvivalenterna mot Jordmassan (mJ) som sådan, så att vi skulle kunna återföra mJ på någon bio ekvivalent relationsform

— förrän nu med ovanstående enkla (otroliga) uppdagande.

   Relationsfaktorerna i BioEK1-10 är, tydligen, redan tämligen väl stadfästa rent Jordfysiskt sett genom ämnesrelationerna som sådana särskilt (geologiska fältforskningen under 1900-talet).

— Men särskilt elegant (BioEK10 ¦ MATIK) i den bevisningen är eller förefaller i vilket fall att vara det uppenbarligen AtmosBiosLitos isotopkvantiteternas exakta mängdformer med (just komplext jH2O som ovan)

   BILDNINGSPRINCIPEN (MATIKis) via en specifik (IsoRES) ursprungsmängd kol (vidare nedan i RESULTAT):

jH2O = (C12rem)200/(BioEK1–BioEK3) = 2.8 T22 KG 

   C12orig och den senare agerande stora syremassan (MATIKisGet) bildar tillsammans med primärkroppens yt-rest-neutroner — tydligen som det får förstås — primära vattenmängden (2.8 T22 KG) på CO-O-biogasens (vår tidigare oskyldigt framräknande GE-agent från 2015) litosfäriska inkokningsräkning.

RB: mJBioekBG

RESULTATBILD:

   Jordfysiken utklassar modern akademisk kosmologi (1800+) — på rent vägbara fysiska kvantiteter.

   HUR världen hade sett ut om MAC hade kunnat få fingrarna ur redan från ruta ett 1800+ och själv härlett detaljerna, det lär vi aldrig få veta. Fast det hade varit jäkla kul om det hade varit så.

 

MACRAN ¦ Atrain ¦ MARKER ¦ UppropLMI ¦ KUNSKAPSPREFERENSEN I MODERN BIOKEMI? ¦

KULTURKLIMATET PÅ JORDEN Sep2021 — 70%natur:

Allmänt statligt uppvisat naturförakt :

 

NATUREN har använt 3Gy ostörd bevarad 100% naturskog

för att få fram formvarelsen MÄNNISKA: noll monterings fel. Perfekt konstruktion. Total skönhet.

LÄKEMEDELSINDUSTRIN (LMI2021) har syntetiserat vad som kallas ”säkert vaccin” på max 1 år (2020+)

I ANLEDNING AV EN GLOBAL PANDEMISK SITUATION MED DEN HÄR SITUATIONSBILDEN UTVECKLAD PÅ 200y

Så, säg:

— Vad, exakt, snackar NI — som snackar med LÄKEMEDELSINDUSTRIN — om för något?

— Vad, exakt, vet DEN — läkemedelsindustrin — om ”säkert” — UTAN DATUMSTÄMPEL: läkemedelsberoende?

GE KUNSKAPSARGUMENTEN, UPPLYS OSS, SÅ ATT VI FÅR TA DEL AV LÄKEMEDELSINDUSTRINS SJÄLVSÄKRA HÅLLNING INFÖR FRAMTIDEN.

ATT ENBART KOMMA MED DET HÄR RÄCKER INTE: »Våran lönegrad är högre än din — du KAN INTE fatta vad vi VET».

 

Visa. GE OSS ETT ENDA YNKA LILLA MINSTA EXEMPEL. Snälla. Ett enda. Please. 70% natur återstår, i fortsatt avtagande.

 

— »Vi är särskilt utbildade ALIENS KLASS A som kommer närmast från Pluto med Särskilda Kemikunskaper — utvecklade från GalaxCentrum». Jättetoppen.

— »I Våra Speciella LABB utvecklas särskilt effektiva livselixir — på speciellt kort tid: vi är jätteduktiga på LIV».

 

— Vad kul att du engagerar dig .. MSokt2020

 

 

 

VÄXTsyreFiltret — livets mest sofistikerade naturkonstruktion Blad&Barr:

Klorofyllagenterna Blad&Barr för solenergins livsutveckling på Jordytan:

 

 

 

Perioden 1800-2000 reduceras den naturliga fotosyntesfabrikationen

med mer än 30% — på 200 år ForestWORLD2012 : naturbegreppet finns inte 2021

 

———————————————  y, eng. Year, sv. År ¦ Tt = 10↑± ¦ Gy = T9y; G prefix: Giga, miljard

Quinney2020 ¦ Simard2012 ¦ MLN ¦ DIN ¦ NaNo ¦ IPCC-Giftlarm ¦ VIRUS — livsförsvagning ¦ SyreFiltret ¦ BiosLIMOS ¦ NGHIB ¦

 

KB: mJBioekRB

RESULTAT — kosmologisk biotop

RESULTATBILD — TNED-fysikens härledda resultatbild:

——————————————————————————————————————

KOSMOLOGINS EGEN KVANTITATIVA BEVISBILD FRAMTRÄDER — begreppen finns inte i modern akademi

 

Bägge Jordskorpans vattenbank (jH2O) och Totala biogasen ($) matchar tydligen väl de enkla geologiskt fastställda isotopsammansättningarna i AtmosBiosLitos. TNED-fysiken ger sin rent kosmologiska härledande bildningshistoria till den sammansättningen i MATIK. Udda+Jämna isotopmängderna bildas (J-kroppens yta av neutronmatriser — samma princip för alla primära himlakroppsbildningar, säger TNED-fysiken) ur en ursprungligt isotopiskt ren kolmängd C12 närmast under det ytmässigt nukleärt tättslutande neutrontoppskiktet. Med de isotoperna bildade, tränger sedan ett stort isotopiskt helt rent O16 skikt upp genom de bildade Udda+Jämna atomlagren. En primär CO-O mättnad sker (kvävets kemiska indifferens NitroINDIFF garanterar att det puttas ut längst upp ut utan att förenas med andra atomer), varefter resterande O16 förenas med resterande neutronsönderfallande toppskikt till den aktuella jH2O-mängden — innefattat primära biokemiska matrisblock (MBref). Med deras (allra längst ut) omedelbara inneslutning i det vattenskiktets isbildande funktion (Inledande Bevisgrund ¦ IsBILDNINGEN) — ett primärt 54KM tjock täckande istäcke kring Jordkroppen — kokas sedan det underliggande isskiktets 19 st mSEA in successivt i Litosfären — av den uppträngande värmevågen från det inre av Jordkroppen som funktion av föregående exotermiska fusionsfas från Dmax (IRTeP) till Dnormal under en period 16.32Gy — via den mellanliggande enda kemiskt-termiskt hållfasta (Tend ¦ INKOKNINGSGASEN) inkokningsgas som fysiken har att erbjuda (ETAB) CO-O. Därmed litosfärens stora andel integrerat vatten.

 

Vid inkokningsperiodens slut (4.5Ga) återstår ett sista 2.7 KM tjockt mSEA isskikt på höjden 51.3KM. Det skalet knäcks och rasar ner på en fortfarande het primär slät Jordyta (4.5Ga: Geologiska Certifikaten: första ytfasta vattnet uppträder på Jordytan: Månens Recession börjar med uppkomsten av tidvattnet). Restgasen från CO-O blir vår Totala biogas ($) som allt Jordliv kommer att utvecklas på. Solljusets sönderdelning av vattenånga i toppatmosfären inträder från 4.5Ga tillsammans med väteflykt och bildning av Ozonskärmen med Jordatmosfärens allra första syrebildning (VoJ). Livet kan börja (EarthLIFE).

 

TNED-fysiken visar i helhet en helt annan bild av ursprunget än den som presenteras inom den moderna akademins lärostol: särskilt detaljen ”vattnet kom utifrån”.

 

Bioekvivalenterna (BioEK1-10) har inget omnämnande i moderna kvarter: eftersökt. Inget upphittat.

Se även i ”sanningens bortgång”: modern allmän kosmologisk teori- och existenslära. Samt följande — mest remarkabla i den moderna akademins egen dokumenterade vetenskapshistoria:

 

Från filmen @INTERNET om Cantor, Gödel, Boltzmann och Turing

PHILOSOPHY, PHYSICS, MATHEMATICS - DANGEROUS KNOWLEDGE (BBC FOUR)

Min översättning från en av filmsekvenserna (Se ENTROPIBEGREPPET I MODERN AKADEMI):

 

Entropins idé hade en avgörande filosofisk och politisk betydelse. Entropi är vad ändrar klockans tickande till en förstörare för alla ting. Det är vad underligger den oundvikliga övergången från ungdom till ålder. Entropi är sönderfall. Och med sönderfall varar inget för evigt. Boltzmann hade i summa fångat dödligheten i en ekvation. Fysiken tillkännagav nu att ingen ordning, inte ens given av Gud, varar för evigt. Att det inte fanns någon naturlig ordning som Gud skulle ha stensatt, hade redan påpekats av den vetenskapare Boltzmann mest beundrade, Charles Darwin.

 

Vanföreställningar med särskilda hatnoter — breda piskmarginaler, underjordiska förvaringsrum för allt vad vänlighet och hygglighet heter — MOT sanning och kärlek och Natur. Atrain. Särskilt. Skriande tydligt gladeligen uppresta vidskepelser om tänkandets och förnimmande urkunder — som akademiskt överenskomna kaotiska kemiska turistkomplex som enbart gynnar den med mest kloakbaserad kapabel överförmåga att sno åt sig mesta möjliga gynnsamma för egen del. En dödsdans till ära åt det allra mest kosmiskt förljugna. Herregud vicket sällskap idel muntergökar.

— Dessutom i uppenbar feltolkning av Boltzmann: innebörden av begreppet entropi generellt (”tidens pil”); Jämför (TAOP) avsnittet i BOLTZMANNS H-TEOREM. Se särskilt vidare från HÄRLEDNINGEN TILL PLANCKS STRÅLNINGSLAG UR PLANCKS ENTROPISAMBAND.

 

Sällskapets mest sevärda Husdjur 1800+ tycks vara den allmänt etablerade moderna akademiska uppfattningen att VETA — »ha identifierat de fysiska koordinaterna för» — innebörden i begreppet ”Gud” i Kosmos. Jättefint.

 

En lögnaktig och förljugen världsbild byggdes upp 1800+ — baserad på föreställningen om suverän överlägsen intelligens, det aktuella misstaget — i grundligt avfärdande av varje form av (bokstavlig) biblisk kosmologisk innebörd: det aktuellt praktiska innehållet.

 

ShortENGLISH: mJBioek

 

ENGESLK KORTFORM (IRTeP) — In The Beginning .. TAOP .. the indivudual  .. SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN

IN THE BEGINNING THERE WERE .. resonances:

conservation of energy and momentum — no religious aspects, just math and physics: Kepler, Galilei, Newton, Bradley, Euler, Boltzmann, Planck .. Zeno ..

INSTRUMENTATION — all previous states sum&form&define present State: The first point of a unique existing future: individuals differ: natural structures recur

 

 

RESONANCES build regular patterns. Nature is full of these (compare water waves in a vessel fed by a constant recurring impact of equally time powered strikes: standing waves in a regular pattern).

 

SUCH »Kepler Resonances» — TNED-physics term — leads to a deduction of The Periodic System:

— Repeated (2-6-8- ..) structures in a regular recurring fashion conceal the atomic universe.

   No known deducing method of the periodic system is known here except the Kepler Momentum K = vr = h/m.

— Simple water drop experiments (photos) reveal recurring identical impacting series of droplets on different sizes IF given equal onset conditions. (TNED-physics in GALACTIC FORMATIONS).

 

So (TNEDbegin1979: The Spin of the Proton ..):

 

TESTING an alike physical possibility

— by mathematics on gravitation and electricity, says TNED-physics, from an already deduced atomic nucleus, The Neutron, AS the Planck Constant h=mcr: neutron mass (m), divergence (»spreading speed») of light in vacuum (c), gravity circle spin radius (r)

  results in a first deduced FUSION LIMIT MASS. It is »The Physical WHEREABOUT» the force of gravitation (convergence) equals — perfectly balances — the force of divergence. Electric repulsion with gravitational contraction between most close near lying atomic nuclei (neutron overturning, decaying, as hydrogen nuclei or the so called proton). TNED gives a value of 6.80016 T24 KG. With a smallest possible (12%) mass disposal (from an initiating fast powerful fusion phase), our Solar system has one sole only potential candidate: Earth (5.975 T24 KG). Nearest close is Venus (4.8 T24 KG) — in rendering a 28% disposal.

 

CONTINUING OUR TEST — Earth in our first focus — we SHOULD or ought to — IF we are talking RECURRING resonances in a REPEATING (conservation of angular momentum) universe (The K-cell in TNED-physics) — find SOME (recurring) relational (isotopic) corresponding (test certifying) CRUST QUANTITIES — the only chance for humans to map the geology in its entirety. That is — in such a case: Earth's lithosphere, biosphere and atmosphere should have — or ought to have if valid — a set of isotopic relational mutual communicating quantities to prove a general recurring — repeatedly existing — universal Earth — on the remaining 88% given 12% disposed fusion limit mass (with smallest possible percentage deviation). And moreover: THAT — such a — set of quantities SHOULD — ought to — explain a general BIOTOPE — including all its trimming (isotopic) details as a general solid paragon: a fixed quantized system with given parametric solutions of only one unmistakable type, sort and nature.

 

 

That is the TNED physics found (Dec2020+) bio-equivalents BioEK1-10 (comprised here in The TEN). These ten have a first two part synthesizing certifying connection as BCJ1 and BCJ2: A direct ThePROOF Biogas Certified Earth (J: TNED-physics general denotation for an angular momentum J-body: J=mvr=mK, K for Kepler momentum): Earth mass (mJ), Earth crust water bank jH2O=20mSEA, total biogas ($¦CO2 ¦ $), standing (S) alive with supporting cyclic (c) and atmospheric regulating (MLN+SD/2), (with an additional 3 isotopic corresponding equivalents for jH2O¦ICj123) cooperate in defining (instrumental epoch’s standard VNS value)

 

mJ        = (S/c)(jH2O + cT21) = 5.975 T24 KG (VNS ¦ Petrie1883CHR) with margin c=±3GRAM for preserving the significants 5.975

$¦CO2  = (c/S) · jH2O)/[BioEK3 · (BioEK1 – BioEK3)] = S + c + MLN + SD/2, = (9+1/3)T18/ BioEK3 ¦ (99.97%); S/c=200 ¦ GEbase

 

Based on (PrimDATA: three independent encyclopedic 1900s references), the general tolerance between the different ways in calculating the same parametric occurrence (isotopic abundance) is max ±1% (2%: mostly <1%), satisfying the above ranks. The BioGAS Table (ThePROOF) accounts for the basic concentrated presentation in overview of these biotopic correspondences — with further composed complementary charts — see from mjH2O.

 

TERED: SE

Forests Drafts 2015¦16 in UH — Proving the EARTH MASS, WATER and THE BIOGAS (2020):

————————————————————————————————————————

Proving the

THE RESONANT DATABASE

 

The GEbase:

 

Already established basic studies in (boreal — northern hemisphere) forests give two alternatives on a supplying forest ground per tree (10M², 20M² in thinned out forests; GEbasen ¦ GranMarkytan):

— Using one sole tree species (Boreal Spruce) for all plants on an average grow-decay period of (half the Wilander2012 park tree study of average trees lifetime: 400y) 200y, grants an average supporting forest area of 20 M² per tree. Comparing (2000 Mid Sweden) an old (>100y) Spruce tree, its branches stretched well 2 to 2.5 meters from the centre at ground level: A good 20 M² match. That makes a rough picture of the (GE) adopted Global average tree Equivalent (sw. GranEkvivalenten, eng. »SpruceEquivalent»): The GE represents all ground biomass related plants (for further comparing tests) — during the whole Earth surface biological evolution (by equivalents).

 

After some Global Forest ground's Carbon account in elaborating on some comparing established sources (MarkensKolmull) — and a simple kitchen measure on some old saved Spruce tree average (dry) density (540 KG/M³), alive just floating: 1000 KG/M³ — we got this:

 

Full lifetime (200y) Adopted GE specifics as The GEbase DATA (GEbasen):

———————————————————————————————————

h           = 20 M high alive (stem base Ø37.8469878cM, conical tree: 50% branches with [Leaf&]Needle)

V          = 1.5 M³ alive

m          = 1 500 KG alive

m/2       = 750 KG dry weight — disposed 50% water

S           = m/4 = 375 KG dry carbon — molecular weight from the glucose-cellulose block holds nearly half carbon:

— Glucose molecule's starch and cellulose minus one water molecule gives equal amounts (72u) dry carbon and additional growth mass:

c           = S/200yGE = 1.875 KG/yGE an annual (seasonal absolute least recurring periodic) constantly grow-decay cyclic 1.875 KG/yGE = 375KG/200yGE average life supporting dry carbon to preserve a standing alive 100% GE forest.

 

ForestWORLD2012 specifies a “pre-industrial” (natural: no significant human interference) forest covering 5.9 T13 M². Number of GE in our nature forest then is

nGE     = 2.95 T12 GE = (5.9 T13 M²)/(20M²/GE) in an alive preserved 100% natural forest.

———————————————————————————————————

 

The WATER — Earth Crust Water Bank:

 

From Apr 2020 TheTEN bio-equivalents began to pop up from further geological already known data inspections — in explicit with focus on

BioEk1 — Atmos¦O/MLN¦C = 1475 — and

BioEk3 — Litos¦O/C = 1460 — the limits in

BioEk4 — Table Lower1999 NoF¦WaterMolecules/CarbonAtom = 1460(20.7659°C)-1475(21.0943°C) — @21°C ¦ 20.9301°C ± 0.1642°.

 

jH2O    = 2.8 T22 KG, Earth's Crust Water Bank (FM1975table), = 20mSEA by each 1.4 T21 KG ¦ Wikipedia Water gives the value 1.386 T1 KG (99%):

mSEA = all fixed Earth surface water: ocean&land).

jH2O equivalents appear through the Isotopic AtmosBiosLitos quantities by equally similar simple whole number connections (BioEK1[Atmos¦O/MLN¦C] and BioEK3[Litos¦O/C] connecting BioEK4[WaterCarbon]) showing the Low-High limiting values of BioEk1¦3. See further jH2O equivalents by the specific isotopic Earth crust composition in mjH2O:

 

 

It is like wiping the dust away from an underlying very — very — old hidden highly polished granite paragon of structures ..

Ideas of random and chance (luck) have no part to play here, obviously.

 

AR1: AR2  ¦ AR3 ¦ TERED ¦ jH2Oref ¦ BioGASEN

 

FIRST APPEARING RESULT:

jH2O = 1 mSEA ¦ oceans & land water 1.4 T22 KG + 19mSEA  mineralogically integrated in the lithosphere; global mean S natural standing alive biomass with c cyclic annual average refresh

mJ ¦ BCJ1 = Earth mass 5.975 T24 KG — standard instrumental epoch [1960-1999] encyclopedic value [VNS] — Tt for 10^±.

 

BCJ1: mJ = (S/c)(jH2O + cT21)KG = 5.975 T24 KG

— with a max c deviation of only ±3 GRAM (cMARG) — in preserving the significants 5.975.

The above collected GEbase and Water Bank basic already known data (1900s established library literature) shows the same value as the instrumental epoch Earth mass value 5.975 T24 KG through the simple rank

mJ = (S/c)(jH2O + cT21) = 5.975 T24 KG (VNS ¦ Petrie1883CHR):

mJ = (200)(2.8 T22 KG + 1.875 KG · 1 T21) = 5.975 T24 KG

   S/c=200 is (GEbase) a constant:

— Given the value 2.8 T22 KG for jH2O, it decreases only by the top atmospheric Hydrogen ESCAPE (HESC ¦ ConBEAT) process by

Hesc = 9.5 T7 KG H/y, producing a water loss of Wsplit = 8.55 T8 KG/y, emptying one mSEA=jH2O/20 in Wtime 1.6374269 T12y — meaning the figure 2.8 T22 for jH2O has no significant decimal change even during a whole K-cell expansion period (336Gy) — meaning jH2O is practically also an Earth crust constant.

   Then the cyclic c=S/200 is forced to hold on its specified ±3GRAM IF the Earth mass significants are expected 5.975 to hold put.

That is what we know a most stunning precise precision appearing value of the Earth mass — unprecedented by far in any other approach.

— FOCUS MATERIEN 1975 (CUV) refers some instrumental argumentation on the difficulties of determining a more precise value for the Earth’s mass. Gravitational fluctuations put a definite limitation to any more precise direct instrumental determination. And no corresponding (Wikipedia) explanation to the new Earth mass data epoch value (2000+) 5.97220 T24 KG is given: searched for, none found. We suspect, but cannot prove, some Computer Satellite Modeling calculus of type ”best fit” (The Hollywood Version). Please share. In any way, the 5.7922 is insufficient in matching the Petrie Cheops Pyramid measure (Petrie1883CHR).

The relation 5.9722 / 5.9750 = 99.953138 % — though — gives (partly plenty of) room for the significants 5.9722 to appear with a corresponding decimal minor adjustment in S/c, c and jH2O — still within the PrimDATA limit ±1% error. BUT, then again, we loose the simple (and elegant) whole number direct expressions as above and the whole idea of simpleness becomes fuzzy: It is only the 5.9750 significants that CAN satisfy the GEbase given data — compiled from independent established sources during the 1900s — on the parameters S c and the Earth water bank jH2O = 2.8 T22 KG as stated.

 

 A granted

BIO/cosmoLOGIC J=mvr=mK CONSTANT

Does not work without a primary rotation: some angular momentum mvr must be conserved

 

The fact that the Earth mass equivalent expression in 5.975 T24 KG is biologically (c=1.875 KG) sensitive (cMARG) on its significants 5.975 by less than ±3GRAM in the c-factor 1.875 KG, given jH2O=2.8 T22 KG and S/c=200 (TERED), is obviously a unique authentication on a grant, if we’re not mistaken: mJ certifies the formation of  (morphological: distribution) a rare established bio (logic) cosmological FOREST (S c jH2O) Earth mass constant from parts in mJ:s surface: AtmosBiosLitos — with a precision better than ±3GRAM.

   The BCJ1 uncovers a NATURAL COSMOLOGICAL STANDARD on a biological foundation. A Forest Proof of a cosmological (biochemical) coherent Nature.

   We end up in a (cosmological, quantitative by isotopic amounts) definition of NATURE, NATURAL; natural HEALTH: natural conditions for building a society, a community FROM NATURE HERSELF: a safe manual. Feel free to argue.

 

The matches discovered here 2020+ in The TEN BioEK1-10 all came as a surprise. All based upon the geologically collected data during the 1900s — in supporting the proving database (PrimDATA) to it all.

More than astounding, as that is:

THE COSMOLOGICAL EXPLANATION — recurring cosmic resonances certifies that

ideas of random and chance (luck) have no part to play here, obviously.

 

The continuing only underlines the result with still more power.

 

The GEbase data except jH2O were used (2015+) in the AGW analysis (TabellY2) with Comparing IPCC Examples — long before (5y) any the slightest idea of any “bio-equivalents” had seen their day on this paper.

 

AR2: AR1 ¦ AR3 ¦ TERED ¦ jH2Oref ¦ BioGASEN

 

SECOND APPEARING RESULT — THE BIOGAS $:

 

Using a convenient transformer (MCT):

MCT :  mCarbon = 2.2 T12 KG Carbon / ppmvCO2, and an additional mCO2 = mC × 44/12:

In (2020+, Sep2021) summing the GEbase parts with a measure of the MaunaLoaNormal (MLN) on the level (284ppmvCO2 in IPCC2013Graph1812) of the last sighted (1812) corresponding 100% still alive nature forest, a possible separately summed maximum original total BioGAS ($) appears as

 

ALL STANDING BIOMASS (S) WITH FEEDING CYCLIC (c=S/200 LEAF&NEEDLE) BALANCED BY an ATMOSPHERIC MaunaLoaNormal + ½ its seasonal SummerDecrease as a maximum in origin:

$ = S + c + MLN + SD/2 ¦ S/c=200;

With c as a constant and S/c as a constant — and in specific proof of the MLN1812 also SD and SD/2 as a constant, giving $ — [c + SD/2] = S + MLN — S and MLN can not vary in a constant sum.

$ = S(1.005)nGE + MCT(284ppmvCO2 + 5.8ppmvCO2/2) with value

$ = 6.390857917 T15 KG CO2.

 

It shows to be concordant with (BCJ2 as below) the PrimDATA bio-equivalents (TheTEN) (max tolerance ±1% between the three different independent PrimDATA compiled data sources) on the form

 

BCJ2: $ = (c/S · jH2O)/(BioEK3¦1460 · [BioEK1¦1475 – BioEK3¦1460]) CO2

 

$¦CO2 = (c/S · jH2O)/[BioEK3 · (BioEK1 – BioEK3)] = 2.8T22KG/(200·1460[1475–1460])  with value

$¦CO2 = 6.392694064 T15 KG = (9+1/3)T18/(1460BioEK3)

in to the precision of a 99.9712774 % agreement. Then it also follows that as

 

AR3: AR2 ¦ AR1 ¦ AR1 ¦ jH2Oref ¦ BioGASEN

 

jH2O = mJc/S – cT21 we arrive at

$¦CO2 = jH2O/200(15·1460)  = (mJ/200 – cT21)/(15·1460·200) = (1/200)(mJ – 2cT23)/(15·1460·200)

$¦CO2 = (mJ – 2cT23)/(15·1460·200²)

$¦CO2 = (mJ – 2cT23)/([BioEK1 – BioEK3]·BioEK3·[S/c]²) WITH an additional same cMARG c<±3GRAM (AR3) preserving the form 5.975

mJ = $([BioEK1 – BioEK3]·BioEK3·[S/c]²) + 2cT23 = 5.975 T24 KG — S/c = 200:

 

AR3 = mJ = $(1460[14751460][S/c]²) + 2cT23:

Biological constant quantities in AtmosBiosLitos — Forest ¦ Water ¦ WaterCarbon Solution — define by equality THE Earth’s mass mJ:

THE Earth’s mass mJ defines by equality Biological specific constant quantities in Earth’s AtmosBiosLitos — Forest ¦ Water ¦ WaterCarbon Solution

 

AR2Bio:

   IF WE ADOPT A SPECIAL EARTH MASS BIOTOPIC STANDARD from the recent BCJ1 result AR1 — meaning the above given parameters ARE ALL EARTH MASS BIOTOPIC CONSTANTS: S/c jH2O BioEK1¦3 (expl. TheTEN) — we can calculate the more precise »EarthMLN» value matching ITS direct 100% »biotopic spouse» — year 1812 (MLN—IPCC2013ppmvCO2Graph):

$¦CO2 = (9+1/3)T18/(BioEK3=1460) ¦ S+c¦C = S(1.005)nGE ¦ MLN+SD/2 = exactMLN + 5,8/2:

exactMLN1812ppmvCO2 = [$·12/44 – S(1.005)nGE]/MCT – SD/2 = 284.2276215612 ppmvCO2 — Earth Mass Certified Nature Forest 100% preserved.

The atmospheric  carbon dioxide content    in our present climate period [varies over hundreds of thousand years: S and MLN can vary] — by IPCC2013ppmvCO2Graph  year 1812.

Can be used as a specific — exact — reference for testing a further 100% match of the quantities.

 

Feel free to object. I don’t have any at the present.

 

SHORT SUMMING RESULT: Earth mass (mJ) balances and defines a fixed set of parameters ($ = S+c+MLN+SD/2;  jH2O; isotopic AtmosBiosLitos equivalents) in a naturally existing freely growing forest (S+c) on — and in — its AtmosBiosLitos surface.

 

TECOE: TERED ¦  SE

THE COSMOLOGICAL EXPLANATION

— the fundamental ancient quest of and in human life

What the child from around eight has developed enough to ask the adult for an answer to — depending on culture

 

a summary of modern academy 1800+ science history

THE RESONANT OCURRENCE

 

THE BARE THOUGHT OF IT — a THE RESONANT OCURRENCE  is »a real enemy» in Modern Quarters.

   Why? Modern Academy invented its cosmological idea 1800+ on a LIMITED MASS. That was the first mistake. Compare: wherever we look, there is always, no exceptions, more mass behind. Defending its denial means to invent a corresponding “dark energy” for the real TNED-physics: explaining Gravitational K-cell redshift phenomena. Same practical result, with far opposite cosmological (interpretive) explanations.

   The conservation of Energy itself  makes it impossible to relate to “a beginning”: TNED-physics states that from square one (The Energy Law): there never was a beginning: mass has no beginning. IF we try to break arguments into a destruction of THAT end result, we cannot find one: There is no logic rational available argument for anything ELSE than »eternal mass». The K-cell is limited by its outer gravitational drag, making the expansion halt (The Critical K-cell Density), then returning and preparing by contraction for another expansion period (336Gy): The loss of K-cell mass from mass destruction in light and heat, the stars, during each expanding period, is precisely refilled on the K-cell contraction phase from the surrounding c0-body — consisting of electromagnetically dormant neutrons (Planck constant h=mcr is eternal: TNED-deduction of the atomic nucleus: the Atomic masses deduced from [elliptic equations] The Neutron Square matches the experimentally measured values — and outclasses modern academic nuclear theory as a PRIMITIVE: Comparing Deviations). Outside the K-cell edge resides OFF electromagnetism: no electromagnetic activity exists outside the K-cell — certified by light's gravitational dependency (Fig:1); Planck Equivalents, TNED-physics, rules the universe. Not Einstein’s relativity (The vic-error: light physics does not connect to kinetics): same principal math — fundamentally opposed interpretations. And there are several alike examples by mathematics and experimental physics. See Experimental Verifications.

   The cosmic recurring K-cell frames conservation of energy and momentum. THE SURROUNDING mass-eternal c0-body, and the simple Gravitational Energy Rank explanation explaining the function of the central gravitational Cell, constitute the only possible physical reality (Physic’s Seven Principles) — with a constant eternal bright shining electromagnetic divergence c0 = 2.99792458 T8 M/S at its centre: LIGHT. Eternal pulse AROUND.

   THE MASS IDEA is the only reason why modern quarters didn't develop THIS by itself: simple elementary math on basic physics: light physics gravitational dependency. That was the second mistake.

   TNED includes — describes and explains — modern academy (mathematics and physics) as a PRIMITIVE — or not at all. Not because this author is more intelligent than any other born human. No way. But rather because the inducement in modern academy to use the innate content of intelligence obviously is less developed: Atrain: we drive between the trees, not on them: we don’t kill’em.

——————————————— ALL ARTICLES [as of yet Sep2021] IN SWEDISH:

»DARK ENERGY» — late modern academic invention¦ Gravitational K-cell redshift ¦ Energy ¦ Related Energy LAW ¦ The Critical K-cell Density ¦ The K-cell ¦ 336Gy ¦ c0body ¦

Comparing Deviations ¦ The NEUTRON ¦ TheNeutronSquare ¦ Fig1 ¦ vicError ¦ Planck Equivalents ¦ Experimental Verifications ¦

Gravitational Energy Rank ¦ Physics 7 Principles  2002 — APARC FUNTOP POM NEONS GRIP DEEP PASTOM ¦ c0 Constant ¦ TNED

 

To be noted

TNED-physics does NOT expel — ban — modern academic theories. But TNED-physics DO classify them as a PRIMITIVE — on related, explanatory, comparing by examples foundation — or not at all: The LIST, noMACphysics, Modern Academy — THE STATE — from 1800+.. . TNED all began (1979) with the deduction (1993 N3m20) of the atomic nucleus: The Planck Ring: the neutron h=mcr, then the atomic masses from the following NeutronSquare NS: NS — most certainly — did testify THAT experimentally measured values of atomic masses (HOP1967/CODATA2008) are — really — attested by those derived from the NS. See Comparing Deviations. See also The Hofstadter Electron Scattering Experiments Results comparing TNED nuclear density calculations: agreements confirm.

   So, says TNED: Knowledge is all about understanding — especially the mistakes we make: our general history of science. All of it — or not at all.

 

”RESONANT OCCURRENCE ?” — humor me:

Related physics (GIF-example: do correct if wrong): ANY »standing waves». No single unique individual appearance EXCEPT in supply — steady support — of a repeated FEED of energy: Any Natural structure in general. Especially Biochemical formations in repeating patterns. Crystal structures. Binding Atomic Systems: matter; The Periodic System of the Elements: »cooperating physics». LIFE IN UNIVERSE — not a single occasion. THAT is a theoretical challenge against any modern academic 1800+ cosmological idea: ”limited mass”. A resonant occurrence will not work on decreasing energy: An atomic nucleus needs no energy refill to uphold spin. SpinMAC: Modern Academy 1800+ had to — further — theoretically INVENT by lack of deductions in order to preserve its master universe idea.

 

 

 

DEWaLiB: 13Jun2021 ¦ mJbioek ¦ BioGas

SummingUp

DEWaLiB

 

 

MATIK

TNED-cosmological results

Detailing Earth Water-Life BASICS

SKIKTBILDNINGARNA — layer morphology — early Earth surface physics: detailed isotopic distributions

 

TNED-cosmology — we jump in at the end of the expansion process, see also The Iron Core, starting up »the action»:

All bodies (”BigBang”) begin from maximum neutron body mass density Dmax 1,82 T17 KG/M³

Light’s Gravitational Dependency certifies that LOCAL neutron decay develops first at body centre, then last at body surface

Conditions 20.82Ga — VoJ ¦ EarthBegin;

— After fusion phase, Earth expands from

Coulomb nuclear repulsion, finalizing

the beginning of Earth mineralogy compositions;

Meteorite samples prove same conditions

for all celestial bodies, no exceptions:

schematically rhetorically described primary J-body neutron/atoms top layer distributions as formed in MATIK

——————

nt .................    ——————————————————— A ¦ top surface neutron TIGHT LID layer

a

B .................     ——————————————————— B ¦ BioChemical TopLayer ¦ layers below may be formed

b

nb ...............     ——————————————————— 3.11 T21 KG H1 ¦ first bottom decaying neutron region

c

C12 ............     ——————————————————— 8.35 T19 KG C12 → C13     N14 ¦15     O17 ¦18 ;    AtmosBiosLitos detailed  in MATIK

d

O16 ............     ——————————————————— 2.49 T22 KG O16 → CO2     H2O ;  

e

others ........     ——————————————————— EarthMass minus above ¦ mixed mineralogy in sep. proc.

Isotopic formations in Earth AtmosBiosLitos

Details — from Carbon12

— Checked by tabled quantities:

nb ...............     ——————————————————— 3.11 T21 KG H1 ¦ first decaying neutron region

c

C12 ............     ——————————————————— 8.35 T19 KG C12 → C13     N14 ¦15     O17 ¦18 ;    AtmosBiosLitos detailed  in MATIK

Simplest nuclide formation between the lower given already formed C12-shell of closely lying atoms and the decaying  neutron/[hydrogen] layer above — nuclear icons [NUKLIDSUCCESSIONER] by true scale as related in TNED-physics;

 

 

Close nb above C12 lying decaying neutrons have every possible opportunity in supporting both complementary neutrons, hydrogen nuclei and deuteron nuclei — provided appropriately kept and retained minimum distances between the involved already formed nuclei. The line above proposes such a development between a lower lying carbon C12 layer of already close lying carbon nuclei, formed typically from a neutron-matrix — as exemplified in the general formation of atomic species in METEORITE PROOFS and ChloropyllHematinMATRICES.

 

   There are other (several¦many) possible ways in forming a given nuclide from lighter constituents

♦ from a basic condition of a maximum neutron mass density (spontaneous exothermal fusions after neutron decays)

♦ and as long as the nuclei lie inside each others nuclide barriers

♦ as they do to some smaller or greater extent for all primary bodies, during longer or shorter times.

— An alternative (IsoAtBiLi) general possible isotopic tabled (decay product time line) formation from C12 is accounted for in the (Sw.) section MATIK, where the geologically already known composition of the atmospheric and lithospheric minerals appear as quantitatively given from tables in known literature during the 1900s (PrimDATA).

 

   Nitrogen’s chemically known indifference — does not unite with other atoms in normal and low temperature environments — certifies that these atoms are pushed onto the top layers of the primary Earth composition masses, whatever low-temperature they have.

CarbonDioxide secured from 20.83Ga:

Following the C12-isotopic formations:

C12 ............     ——————————————————— 8.35 T19 KG C12 → C13     N14 ¦15     O17 ¦18 ;    AtmosBiosLitos detailed  in MATIK

d

O16 ............     ——————————————————— 2.49 T22 KG O16 → CO2     H2O ;  

♦ A pure oxygen O16 layer — built from a general compact neutron-matrix as exposed — enters into a remaining (1,7 T19 KG) mass of C12 atoms, certifying a complete saturated pool of CO2-molecules.

WATER ON EARTH — as primary ICE 20.83Ga:

   WHEN the remaining top neutron layer and its increasing amount of hydrogen atoms appear

nt .................    ——————————————————— A ¦ top surface neutron TIGHT LID layer

a

b

nb ...............     ——————————————————— 3.11 T21 KG H1 ¦ first bottom decaying neutron region

O16 ............     ——————————————————— 2.49 T22 KG O16 → CO2     H2O ;  

— Earth’s short (HOURS after the short fusion period) expansion period is now approaching its end point

— the rest of the certified pure O16 atoms

— in their continuing most tight close and neat primary vicinity to neighboring already formed nuclei and their atoms

— unite with the remaining hydrogen atoms:

♦ The total AtmosBiosLitos amount od WATER on and in our Earth is formed — as a primary 54 KM thick shell of ICE.

BioChemical blocks preserved in ICE 20.83Ga:

nt .................    ——————————————————— A ¦ top surface neutron TIGHT LID layer

a

B .................     ——————————————————— B ¦ BioChemical TopLayer ¦ layers below may be formed

b

nb ...............     ——————————————————— 3.11 T21 KG H1 ¦ first bottom decaying neutron region

   As understood: the only possible way to secure the — morphological — survival of primarily formed neutron-matrix biochemical atomic block as illustrated in ChloropyllHematinMATRICES, would be IF such a layer would be situated on top of the last Earth-surface decaying neutron masses.

— Namely as a final tight covering LID

— primary neutrons still lie tight together

— over any (basically) hydrogen and other atoms underneath.

   As Oxygen and Hydrogen are exposed in most tight vicinities, TNED-cosmological explanation only, as far as known, water can continuously be formed while — still in cold — an ice-shield grows: water molecules can enter the spaces between the openings of the biochemical blocks, filling upp also volumes of ice above the top biochemical layer.

   In all, at the end The Earth body would have contained all water in a thick ice cover over the actual (solid) surface:

— coming evolutionary biochemical blocks would be situated farthest outwards (with a and a pushed chemically indifferent nitrogen on top).

   All globally Earth amount of water (20 present land-ocean water masses with 1.4 T21 KG H2O per, whereof one as present and climate cyclic on the surface) would be represented in an already pre-saturated (BioEK4) CO2 water environment (correspondingly as measured: 1460-1475 H2O on one C12 in 20.8-21.1°C fresh water).

   Separate (simple) investigations show that even with a straight on solar heat irradiation (1300W/M²) on a (at least 24h, distance Sun-Earth) REVOLVING (54 KM) thick ice sheet, it will no way reach even above 15°K beginning from a 0 (Sw.Jul2020, INTRODUCING PROVING GROUND); It will not melt with any help from our Sun. See also The Difference between TNED and MAC explaining (Sw., Nov2007) General Star Physics — in explicit (Sw., Jul2018) a thorough general test on Sun’s Photometric Effect compared with the measured adopted IAU-standard: From day Begin to day End — TNED-physics says — Sun is burning with a constant energy output over its TNED-deduced 11.4 year period (FusionPeriod), all ideal 100% hydrogen combustion (total life time: 121 Gy [general hydrogen star TimeEquation]).

♦ Only with the internal (up-coming, after the expansion phase) heat-wave from the fusion and its expansion’s heat generating physics the thick ice-cover will melt — and so during a long — very long — period (16.32Gy, TNED-cosmology says [TimeLine]).

   The heat wave generates (by successive melting of the water H2O + CO2 down-side of the ice shell) a heat gas (ETAB) — only chemically heat resistant gas is CO-O (86 311 °K for CO). It can certify the mineralogically in-boiling of the corresponding 19 ocean-land water masses into the lithosphere, leaving — after 16.32Gy and 4.5Ga — a remaining 2.7 KM thick ice-sheet 51.3 KM above Earth’s still hot surface.

♦ Cracking down on Earth (4.5Ga), the remaining ice-part forms a first direct permanent land-ocean water mass 1.4 T21 KG H2O becoming directly and immediately established, melting fast by the still hot Earth’s surface:

   Moon recession begins — impossible to explain on a modern academic too small time line space. And some Geological Certifications (Nasa-article) testifies corresponding proofs with crystal characteristics in the first known older rocks (4.35Ga): solidified only by huge amounts of water ;

   release of the primary biochemical blocks — life begins — follows with a release of primary nitrogen (78% remains in Atmos) and a remaining established BioGas CO2 begins to form the cyclic basis for all life on Earth;

   water molecules raises to the top atmosphere from the now water covered Earth surface under a clear blue; Top H2O exposed by the sunlight (80KM+), splits and releases its oxygen — the first general Earth atmospheric oxygen shows up — and a corresponding ozone shield becomes established for the first time in the history of the planet Earth.

   All these quantities are recurring — as certified — in BioEK1-10 (TheTEN).

 

 

WIKIPEDIA Water has an »enlightening expression» of water material build up in general in our universe, here more profoundly exposed as suggested:

— not ”from the outer” but from within: all celestial bodies share the exact same physical building principle, TNED-cosmology says. This is especially obvious in the traditional literature explaining the nature of meteorite (comet [asteroid]) materials (”a dirty iceberg”).

 

 

SUMMING — life

Without a first possible layer of biochemically formed atomic blocks

— surviving their primary compositions until a first prevailing water is established on the Earth’s surface (at the end of A the Litos water in-boiling period)

— there is neither any possible explanation to a corresponding meteorite sample: principally the same organic compositions (ChloropyllHematinMATRICES) — certainly never developed in a corresponding Earth biological environment.

   Feel free to reject — on arguments certainly not known here.

 

CerTEN:  DEWaLiB ¦  TheTEN

Certifying TheTEN ¦ BioEK1-10

— a general purposeful Earth physics biotope

 

Calculating the present 21% oxygen level in our Earth’s atmosphere from the insolation’s water top atmosphere hydrogen escape process (9.5 T7 KGh/y) — 7.6 T8 KGo/y — yields a full 0-21% oxygen period of 1.6 Gy. Compensating (TimeLine) for a first Earth surface flat water period with a thin top crust over a

 

 

cooling magma — certifying that no direct persistent land formation will come about until the magma reaches mineralogically solidifying temperatures (600-800°C ¦ 900-1100°K) — no atmospheric oxygen consumer will exist during that first period 1.6Gy. First when the underlying so thickened crust allows it, more permanent land-sea formations will show — together with an iron based mineralogy deficient of oxygen (the reported iron-oxygen bands of rock dated roughly 2.5Ga). Then the built-up 21% oxygen level will dive fast towards a zero (2.9Ga).

 

 

———————————————

HESC — Hydrogen ESCape process¦ ConBEAT ¦ FMTabell ¦ 1.4 T21 KG H2O

 

 

However. The biogas CO2 — already prepared (20.82-4.5Ga) and finally atmospherically released (4.5Ga) together with its remaining counterpart nitrogen (78%) — finds (2.9Ga) a dry land evolutionary landscape (prepared by erosion processes [basic soil] during the same previous 1.6Gy) to develop on from this time (2.9Ga). While the iron based mineralogy becomes saturated with oxygen, and vegetation begins to cover up land formations, less HESC-delivered oxygen will be taken up by the Earth’s surface. And in time, with several geological changes with different land formations, a final (from perhaps 0.3Ga=300Ma) stable 21% atmospheric oxygen content is established — in balance with erosion processes preserving the oxygen bank account on a constant level (BioEK1):

 

 

Number of atoms in Earth’s 21%volume oxygen content (23%mass) nO divided with the balancing number of carbon atoms in the MaunaLoaNormal (MLN1812 from Table IPCC2013 284ppmvCO2) marking our preference for a preserved 100% nature forest (all the way back to the 1600s and earlier)

— in contrast to the present situation: period 1800-2000 more than 30% has been removed by humans —

shows nAtmosOxygen/nMLNcarbon =

1475 — independent of data standards epoch (instrumental 1960-1999 ¦ computerized 2000+).

Corresponding mass relation LitosOxygen/LitosCarbon shows (BioEk3)

1460.

Corresponding optional water molecules per one molecular integrated carbon atom shows (BioEK4)

1460-1475 in a water temperature interval of 20.8-21.1°C (diff. 0.3°C) [Lower1999, Tabell4].

Corresponding relation between standing (S) ground/land related biomass CO2 and the the cyclic (c) Leaf&Needle life sustaining/upholding carbon mass shows (BioEK2¦5)

1467.

Same as BioEK1 (BioEK6) but deduced specifically in proving that the figure accounts equally for a volume percentage as well as the number of atoms;

1475.

Number of atoms in LitosRelation O16/C12 = (1.495 T49)/(1.015 T46) = 1472.906404, connects to massLitosRelation BioEK3 (BioEK7);

1473.

Possibly connecting to BioEK4 (see BioEK8ref) — on a separate temperature-gravitational basis explicitly for Earth (BioEK8):

1460-1475-certifying possible independent agent (from Earth mass and its primary body on given primary rotation: equivalent bio-surface temperature [21°C]).

Earth’s water bank — presents 1.4 T21 KG ocean-land cyclic plus 19 such lithospherically integrated in minerals, 2.8 T122 KG H2O in all — with the oxygen (O16, as stated) mass 2.49 T22 KG relates to the total lithosphere carbon mass 1.7 T19 KG as (2.49 T22 KG)/(1.7 T19 KG) = BioEK9 =

1465. It is another (BioEK4) marginal attachment to the overall communicating AtmosBiosLitos biotopes.

Tabled AtmosBiosLitos isotopic masses in explicit m(O17+N15)=9.331 T18 KG relates to the total biogas mass m($¦CO2)=6,391 T15 KG = StandingBio+MaunaLoa1812+cyclicLead&Needle as (BioEK10) 1460.021906:

1460. Again, same relation as LitosO/C in BioEK3 however through other domains.

 

Within the huge carbonic-water plant sucking need for growth — using water to transport the cyclic carbon for regrowth by Related Photosynthesis, the BioEK4 relation 1460-1475 in specific around an 21°C optimal biological growing environment  — the BioEK1-10 communicating relations of and within the Earth mass will be hard to explain as an arbitrary coincidence by chance and luck »from random numbers».

 

Earth is obviously made for purposes of life — ending on communicating quantitative relations.

 

It would be nice if The Nations had the same agenda of inducements.

   Really.

   Very.

   Children and animals (and women in general) seem to work that part out gallantly:

— with nature. Not against Her.

 

 

 

 

Resulting suggested purpose: CerTEN  ¦  Scenario

 

 

The most modern academic beloved candidate in explaining existence in general: woman. Jepp..

 

 

Instead of relating every piece of cosmological existence, every atom of it, to chaos, randomness and lack of purpose and intelligence [type end of line in mens kingdom: »women are stupid», help us ..], why not face Her as she is? Nature’s purpose IS to bring ENLIGHTENMENT — knowledge [especially into stupid mens kingdoms] — to all. Human rights — in-borne girl-wit [wherever she shows up, there is high joy everywhere .. why are you smiling ..]. Care, honour, responsibility, defense, judgment, adoration for everything natural: mathematics, physics, engineering: technology with her, not against her.

— As a stand-alone proof of an end purpose, the above Wikipedia chart would scarcely hold. But together with other — corresponding, alike — contributions — Earth body mass [Fusion Limit Mass] and others — a general and more solid picture takes form.

— The chart above ”shows the percentage .. of marine animal genera becoming extinct during any time interval”. It is suggested, right here added orange line, that organic life evolves along with geological changes towards a most developed an end result favoring human existence [along WITH the other species] — through morphological transitions [conv. ”mutations”]. End station: Expressive [self] awareness of Nature. Becoming part of It. Knowing It — through universe’s most stunning beauty [»Guys, she is here to kill us .. just by walking around ..»]. But modern academy [1800+] seems to have no fundamental inducement on such an end picture.

COMPARE COMPUTER PROGRAMMING: HUGE CRAP occupies the MIND of any programmer IN THE UPSTART. By the end line — oh mama — it is a contracted essence of wit.

 

RESULTING DEWaLib PICTURE:

 

   Oxygen (O16) for growth — in the recycling biogas CO2 — and general atmospheric oxygen (O16¦17¦18) are explained by related physics to be

   two differently related physical systems (Bios¦Atmos), and also

   two differently physically assembled systems (20.82Ga¦4.5Ga).

 

— They are — clearly: TimeLINE — separated by time in their preparations. However towards the end (our time) communicating one and the same harmonic biotopic nature (BioEK1) — as already observed in (MLB) The Mauna Loa Proof (Feb2017); MLB is mostly responsible for the path leading here. But »A MLB» was never reported or even observed or noted in modern quarters. Why? Because — MLB says: a natural 100% forest exists (MLN) [having been completely vandalized by humans 1800+] — it wipes out the modern academic idea (EGB) of the origin of oxygen (»plants produce atmospheric oxygen from dissolving water»). MAC:s idea of the origin of water is related to Kant Nebular Hypothesis: how Earth came about with its oxygen and ”water delivered from the outer”: the usual catastrophic scene of theories in modern academy, here with the planetesimal idea: violent impacting, forcing and pushing. Not gently and smoothly evolving (as babies in Mothers). Purpose — in deep — was never MAC:s strongest side.

   The biotopical equivalents together with the meteorite proofs (ChloropyllHematinMATRICES)

— all celestial bodies develop the same principal primary physical processes, only their mass is different with different properties

— so — completely destroys the 1800+ modern academic

— clearly invented and academically consented, not deduced

— idea of our cosmic origin.

 

See also Related Photosynthesis — why MAC misses the point (The SD-transporter in MLB).

 

CP: RESUP

Critical Points — certifying the MLN1460-75 biotopic claims

Source (Tabell6¦10 HONC2020.ods):

 

PrimDATA-iteration for the consulted three sources’ [PrimDATA spec.] data-quantities is correlated to fit

   the specification of lithospheric Oxygen [res.: 2.489 T22 KG] Tabell6HONC.ods¦K11 to

   the specification of the Water content [res.: 2.800 T22 KG] FMtabell at Earth surface [Ocean + land = 1,4 T21 KG] + mineralogically integrated [19 such, in total 20 × 1,4 T21KG = 2,8 T22 KG [2.81123 T22]

— with a maximum deviation of 2% [±1%] between the actually so calculated quantities — in a reserve for margins between the different sources and their specifications].

— The iterative results show/demand  LitosDensity[D]/THICKNESS[d]/MASS[m] Tabell6HONC.ods¦i1

where significant changes in D&d reflect significant changes in primH2O&mLitos.

   A third iterated parameter appears as the lithosphere’s mean atomic/molec. weight: Ulitos=21.15 u,

close to Neon [Ne: 20.183] and Sodium [Na: 22.9898].

— The Ulitos parameter gives a preference to the total number of lithospheric atoms + the part Silicon [Si] which is the HOP-table’s preference [100 Si-atoms] specifying all the other element’s isotopic abundances [in volcanic rock].

— The atomic HOP-data [1967] has been checked to conform with the later [1995+] CODATA [and later atomic/molecular] weights in tables from Lawrence Berkeley National Laboratory — Atomic Masses, Audi et al 2003 [Table2¦3 hExoterm2020.ods].

 

Description:

Calculating the AtmosLitos isotopic distribution in (MATIK) from an original C12- layer

 

 

The (basic) isotopic distribution in related (BioEK1-10¦TheTEN) quantities for Earth’s AtmosBiosLitos content of C12¦13 N14¦15 and O17¦18, TNED-cosmology.

—————

MATIK

 

ORIGmC12     = (REMmC12 + mO18 + mN14) + (mC13 + mO17 + mN15)

                          = 8.35175 T19 KG

                          = EVEN + ODD

with Table10 HONC2020.ods A185 — PrimDATAref

/

                          = 4.9555651154, rounded

                          = 5.0 [99.11%]

 

certifies that

REMmC12 × 1475BioEK1 

                          = 2.48585809542318 T22 KG

                          = m(O16¦H2O16)

                          = m(H2O16) × 16/18

                          = 2.8 T22 KG(H2O16) × 16(O16)/18(H2O16)

                          = 2.48888.. T22 KG [ ×  0.9987822705%]

 

the C12(O16)2 isotopically ORIGINALLY composed BioGas $¦CO2

LAST FOUND 1812 as certified in (IPCC2012Chart) MLNref1812 ¦ MLNref  with a still — since the 1600s and back — remaining 100% nature forest photosynthesis Leaf&Needle:

   The all Earth life sustaining GrowDecay (»LifeMoreLife») machine from insolation on

 

(continue)

 

m$¦CO2           = (mO17 + mN15)/1460BioEK3 ¦ mAtmosO17 excluded*

                          = (mO17 + mN15)/(mLitos O/C)

                          = (9.33112542887226 T18 KG)/1460

                          = 6.391181800597440 T15 KG

                          = S¦CO2 + [(S¦CO2)/200 = c¦CO2] + MLN(284ppmvCO2) + [MLN(SD/2) = 5,8ppmv/2]

                          = (S¦CO2 = 375KGc/GE · 2,95 T12 GE · 44/12 = 4.05625 T15 KGcarbox) +

                          + (c¦CO2 = Leaf&Needle sustaining living S, = 2.028125 T13 KGcarbox) +

using the — still Natural 100% forest 1812 preference — transformation mC = 2.2 T12 KGcar ×  ppmv carbox ¦ mCO2 = mC· 44/12;

                          + (MLN1812¦CO2 = Balancing Ground Life, = 2.290933 T15 KGcarbox) +

                          + (MLN(SD/2) = SummerDecreaseVariable = 2.339333 T13 KGcarbox) +

                          = 6.390857917 T15 KGcarbox [ ÷ 99.995% ]

AtmosO17in: DesCript ¦ SyreMATIK  ¦ LitosN ¦ MATIKet

*mAtmosO17 included

— approximated from spec. 21%vol AtmosOx=1.221 T18 KGox with comparable LitosO17part in Ototal as 0.000374; mAtmosO17 = 4.56755543206965 T14 KG making

m$¦CO2            = (mAtmosLitosO17 + mAtmosLitosN15)/1460

                          = 6.391494646859910 T15 KG [ × 99.99003786%]

                          = 6.390857917 T15 KGcarbox

                          = m$¦CO2

where

mALO17N15     = (mAtmosLitosO17 + mAtmosLitosN15)                                

                          = 9.331582184415470000 T18 KG

                          × 3000

                          = 2.7994746553246400000000 T22 KG

                          = m(H2O)

                          = 2.8 T22 KG [ × 99.98123769%]

:

Another DEWaLiB possible alternative — Primary Earth top surface neutron-nuclear morphological matrices.

— See specific possible biochemical matrix examples on already known (meteorite) compositions in DIN ¦ KloHem.

TNED-cosmology. No MAC.

   The known chemical — in cold — indifference of nitrogen N14¦15 certifies that it is pushed on top of the Earth surface primary components — saved until last (4.5Ga) where the last 2.7KM thick ice cover at 51.3KM altitude (4.5Ga) cracks down to a still hot Earth surface (Geological Certificants, NASA-article 4.3Ga), making the first mSEA appear — releasing the top contained Nitrogen along with a beginning water molecule split in the top (80KM+) atmosphere: For the first time, Sunlight reaches directly into the Earth’s first exposed free atmosphere where H2O splits and delivers the first atmospheric oxygen — and establishes the Ozone Shield — and starts up The Moon Recession: the tides with accompanying erosion processes from wind and water.

— So at the time (4.5Ga) there should be only one possible extra remaining atmospheric gas apart from (top atmosphere beginning HESC-process) oxygen and the primary ice-concealed now released nitrogen: CO-O — here denoted $¦CO2 — the only (ETAB) most thermally-chemically resistant gas during the long (16.32Gy) in-boiling period, TimeLine.

 

 

As tabled in DesCript:

mALO17N15     = (mAtmosO17 + mLitosO17 + mLitosN15 + mLitosN14)                                 

                          = 9.331582184415470000 T18 KG

:                   Total BioGas CO2 connected to/from Water & Carbon:

GE-standard: TheTEN ¦  GE

Total (S) standing/decaying (»alive») (ground related) biomass relates to a 100% natural photosynthesis (Leaf&Needle) forest — based on some average GrowDecay period (200yEach) for an average mean Tree (covering all plants, all life) — our GE (Spruce¦Sw.GranEquivalent): 20M²/GE/200y with an average (full grown) 375KG dry carbon weight, kept alive by its 1/200y Leaf&Needle corresponding cyclic (ce) 1.875 KG carbon/yGE, taken through [ForestWORLD2012] a specified [”pre-industrial”] 100% preserved forest area of 5.9 T13 M², yielding an equivalent standing GrowingDecaying number of GE 5.9T13/20=2.95T12 with dry carbon mass 1.10625T15KG and a mS¦CO2=4.05625T15 KGcarbox. Wikipedia (SeaREF) mentions a total carbon biomass ”estimated about 550 billion tonnes” — precisely half our 1.1 T15 KG [»TheDeadHalf»: 5.5 T14] mentioning an additional ”with only 5 to 10 billion tonnes C found in the oceans” — meaning [1 or 2%] an almost negligible marine part — we leave that out or include it for now.

— Including the MLN preference 1812 with level 284ppmvCO2 [IPCC2013Chart] (100% nature forest latest seen by humans with no human added atmospheric CO2) we arrive at the figure

m$¦CO2 = [S¦CO2][1+1/200] + MLN[284ppmvCO2] + SD[5,8ppmvCO2/2] = 6.390857917 T15 KGcarbox. That would be what natural life on Earth has/had to develop on in GrowingDecaying.

 

Taking the figures above with BioEK3[1460=mLitosO/C] we find

 

 

mALO17N15/1460         = 6.391494647 T15

                          = 6.390857917 T15 KGcarbox  ÷  99.9900378%

                          = m$¦CO2 ÷ 99.9900378%

                          = VeryClose. So close that we cannot refute the relational result.

 

Continuing on that deductive onset, we reformulate — adopt for further test — the connective form:

————————————————————————————————————————————————————————

mSEA               = 1.4 T21 ¦ KG = EarthOceans + Land(Bios)Water

m(H2O)           = 1.4 T21 · 20 ¦ KG: all mineralogic lithospheric Earth water  + surface

                          = 2.8 T22 KGwat

————————————————————————————————————————————————————————

                          = 1.4 T21 · (3000/150 = 20) = 1.4 T21 · 100/5

                          = 1.4 T21/150 · 3000

                          = 9,33333.. T18 · 3000

                          = 3000mALO17N15 (».. we extend Wikipedia units thumb, foot, arm ad so on ..  tree .. »);

m(H2O)/3000 = mALO17N15

                          = (9+1/3)T18

                          = mSEA/150

9.33158218.. ÷ 9.333.. = 99.9812376..% :

                          = VeryCloseAgain. So close that we cannot refute the relational result.

 

Then we can test a separate — »Earth self independent» — $¦CO2 origin :

(continue)

 

 

 

BioGas: 18¦Jun2021 ¦  Internt bildade materialdomäner — korresponderande kvantitetsrelationer ¦ NaturNormen

— Tt 10±: Ga Giga (T9) years Ago: SCENARIO TNED-physics    RESULTATET SOM KOM SOM EN ÖVERRASKNING ..

TheProof ¦ TheTEN ¦ EarthLIFEJordmassans mJ biologiska/isotopiska ekvivalenter ¦ JordmassanOchBioGASEN ¦ BioTESTET

 

 

 

VÄRLDSSTATERNA HAR [2000+] GEMENSAMT FORMAT EN BYGGNORM FÖR KULTUR OCH SAMVARO SOM ALLT MER STRIDER MOT NATUREN — grundläggande mänskliga rättigheter

NATURBEVISET GENOM JORDMASSAN ¦ BioGasen $¦CO2

— garanterad bevisbörda mot statens löpande naturattacker:

STATEN ATTACKERAR NATUREN — inte genom någon proklamerad illvilja, utan enbart på okunnighetens charmiga egoistiska DRIFT: maktgirighetens blinda.

KVANTITETSBEVISEN (PrimDATA) FRAMGÅR UR 1900-TALETS GEOLOGISKA TABELLVERK — tydligen utom den moderna akademins explicita kännedom

 

 

Följande redovisade 100% naturharmoniskt sammanhängande och kommunicerande samband (BioEK1-10) grundas helt på den senast kända (1812) naturligt 100% bevarade naturskogen enligt referenserna (ForestWORLD2012 ”pre-industrial” 5.9 T13 M²) med atmosfärens normala CO2 halt 284ppmv (MLN) år 1812 enligt IPCC2013-diagrammet bakåt till 1600-talet och tidigare:

   Perioden 1800-2000 reduceras den naturskogen med mer än 30% (ForestWORLD);

   Runt år 2000 återstår mindre än 70% — och till våra dagar [Jun2021] i fortsatt avtagande [Atrain].

   Vi kan idag (Jun2021) inte längre tala om någon ”natur” med den matematiken.

   Fotosyntesmaskineriet Blad&Barr, Jordlivets grund, har under 200 år (+) märkbart reducerats:

   Det är tydligt att de ursprungliga biologiska betingelserna inte längre 2021(+) är tillgängliga.

   Med den preferensen har uppenbarligen begreppet ”naturvetenskaplig forskning” förlorat sin innebörd i bioteknisk/biokemisk/biologisk mening. Protester avfärdas med fortsatt verksamhet.

— Nivån på statsförvaltningarnas medvetenhet om situationens allvar: 0. Ingen respons.

STATEN FÅR BÖRJA BACKA PÅ DET HÄR. Eller fortsätta utmärka sig som tyrannisk inrättning med epitetet: Identifierad.

———————————————————————————————————————————

BEVISNINGEN SOM NEDAN INNEFATTAR NATURSKOGENS 100% REDOVISADE FOTOSYNTESLED i NoNet och FAM.

———————————————————————————————————————————

BEVISNINGENS MATERIEKVANTITETER INNEFATTAR ISOTOPFÖRDELNINGSKOMPLEXET I MATIK och DIN.

 

1812: BioEK1BioEK1-10

Tabell2 HONC2021.ods — Jordfysiken själv träder fram och ger säker kvantitativ bevisgrund för naturordningen — aldrig intressant område för modern akademi 1800+:

  jH2O redovisas i FMtabellen som Jordytans samlade vatteninnehåll 2,8 T22 KG på land och mineralogiskt integrerat i litosfären:

   BioGasens sammansättning $¦CO2 = S + c + MLN + SD/2  redovisas särskilt i TotalCO2:

   Jordmassan 5,975 T24 KG  mJref  är ett instrumentepokens [1960-1999 encyklopediska] standardvärde hämtat från Van Nostrand’s 1967:

 

 

jH2O ¦ mSEA ¦ Van Nostrand’s 1967 ¦ ALON ¦ GEce ¦ 1460 ¦ MLN ¦ IPCC2013 ¦ HONC2020.ods ¦ 1.386 ÷ 1.4 = 99.00000% ¦ 2.8 ÷ 2.81123 = 99.600531% ¦ OriginalAPPENDIX — equations above;

Proof: BioGas

BEVISNINGEN:

Simplified notations: $¦S¦c¦CO2 as $¦S¦c¦: T ¦ t = TEN^ ± : Gy Giga year = T9 y; Ty Tera year = T12 y, and so on .. My Million y ..

—————————————————————————————————

The fact that (S/c=200=GE/ce)

mJ        = S/c × (jH2O + T21 c)                                                 ¦ Row2, Earth mass, instrumental epoch 1960-1999 VNS

cannot disprove that

mJ        = $ · 1460 · 600 000 + T21 GE                                   ¦ Row8

:

S/c × (jH2O + T21 c) = $ · 1460 · 600 000 + T21 GE         = mJ

                                       = S/c × jH2O + S/c × T21 c                = mJ

                                       = S/c × jH2O +           T21 GE             = mJ

:

S/c × jH2O + T21 GE = $ · 1460 · 600 000 + T21 GE         = mJ

S/c × jH2O                   = $ · 1460 · 600 000                           ; S/c = 200 :

jH2O                             = $ · 1460 · 3 000                                ¦ Row1

20mSEA                       = $ · 1460 · 3 000                                = jH2O

mSEA                           = $ · 1460 · 150                                   = jH2O/20 = jH2O/(3000/150)

mSEA/(1460 · 150)    = $                                                          ¦ Row4¦5¦6¦7¦11¦ ;

1460                             = Litos¦O/C

                                       = (2.48866141210274 T22 KG) / (1.70419293814608 T19 KG)

   Whatever the quantity case is in Earth mass relational quantities,

   there obviously IS a figure of quantity

mSEA/(1460 · 150)    = $                                                          ¦ Row4¦5¦6¦7¦11¦ ;

                                       = 6.393 T15 KG CO2 = 1.4T21/150/1460

match: 99.97% — general EarthCrustError: about [max ¦ primDATA] ±1%

                                       = (9+1/3)T18/(1460)                           ;

   Tracing (GEstand) a ground/land related biomass — latest 1812 as specified (MLN ¦ IPCC2013) (ForestWORLD2012) to represent a ”pre-industrial”

   100% preserved natural forest domain

   with a corresponding latest 1812 so guaranteed by human hand unaffected atmospheric MaunaLoaNormal (MLN) CO2 content of 284ppmv CO2 (IPCC2013Chart, extending backwards to 1600 and earlier)

   we arrive at the simple averaged global (Wikipedia half quantity) 1812 GE-equivalent on 100% preserved forest (reduced by >30% 1800-2000, ForestWORLD2012), summing the MLN and its seasonal variable (SD, SummerDecrease) as in Row11

$(globalGE)                 = 6.39086 T15 KG CO2         ¦ Row11

   yielding a percentage match of 99.971%:                ¦ Row4¦5¦6¦7¦ minus 0.029%

a total standing constant biomass on planet Earth (-1812) — as accounted for in the above ranks — obviously IS the one and only $; Earth mass equals $ by water and a natural forest, Row2.

The total quantity of biological bio gas mass available for life on Earth to develop on IS a cyclic $¦CO2 .

— Proved by the Earth mass equivalents as such, the BioGas ranks above. Really.

   Nothing is lost. Nothing is added: Obviously all repaired with mJ.

   No Net Oxygen production. As already advised by the MaunaLoaProof [Feb2017].

— And the others — as in TheTEN.

EarthMassReferences:

   It also (ISmJ ¦ CUV) connects the mJ-test on The rJ-CIRCLE — the two slightly different mJ-values between the two different standard epochs:

the instrumental (Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia 1967+)

1960-1999:     mJ = 5.9750 T24 KG,

and the new (2000+) computer epoch standardized

2000+:             mJ = 5.9722 T34 KG,

   While the first fits the precision margin, the second falls outside.

— mJ=5.975 T24 KG concurs with the comparing agent, but mJ=5.9722 T24 KG does not:

  CHEOPS RECTANGLE — in perfect accord with Flinders Petrie’s measurements 1881+.

   The mJ/T24KG Petrie margin needed to fit the Cheops Pyramid J-Circle lies between

5.97431 and 5.97629. Matching the Van Nostrand’s 5.97500 (–0.0069;+129) only proves one thing:

   The 5.97500 average — as so interpreted to have been selected by the Cheops Pyramid constructors, obviously so to speak according to the actual fit — surely (same as Van Nostrand’s technical source: just instrumental physics by principle) adopts to the only possible  INSTRUMENTAL — no computer modeling ‡ — way in finding a reasonable mean average best fit value on the mass of the Earth. The only one remaining aspect to find out is in concern of the origin of the Cheops construct — we still have absolutely no documentation on that part, except the partly damaged and partly badly eroded building as such (on Petrie’s measurements).

   The J-CIRCLE as such — deduced from TNED-physics — testifies additional familiarity.

   In the above given ranks, the difference between 5.9750 and 5.9722 has no specific meaning (a 99.95% match).

‡ THE MODELING aspect: no here known reference to a reason behind the modified standard:

”The recommended value in 1976 was 5.9742 ± 0.0036 × 1024 kg”, Wikipedia Earth mass 21Jun2021.

 

————————————————————— BioGas

S/c = 200: Originally based (2015¦16) on a separate park tree study (Wilander2012) from which details a general average forest data set were collected in purpose of analyzing and comparing aspects in AGW from statements made by established IPCC-standards (AGW-proof ¦ Tabell Y2 ¦ Comparing IPCC-examples). It has since been used in a standard reference here in UH. See also (GE) a short deducing form in GEstand, long before the above ranks were even hinted at in any kind or sort of quantitative manner.

jH2O: LitosEarth’s collected surface water bank (2.8 T22 KG = 20mSEA): The HESC-process is tapping water out of the Earth mass mJ — leading to »a table crash» if significant. Only if the loss shows a minuscules discernible rate (perhaps balancing incoming matter from outside Earth), the tabled relational quantities will still hold. So: with what pace is one mSEA lost from the total jH2O? The ConBEAT table says roughly 1.637 T12 y = 1.637 Ty = 2.59 K-cell full periods (2·336Gy=672 Gy = 672 T9 y). TNED-physics (100% hydrogen combustion — Sun’s Energy Production) gives our Sun a lifetime of (HydrogenStarTimeEquation) 121Gy. Provided a complete such period 121T9y/1.637T12y=0.0739 only 7.4% of one mSEA would be tapped out by the HESC-process alone — no account taken on any eventual incoming (icy meteorite) material eventually matching the loss; 7.4%mSEA/jH2O = 0.0037 = 0.37% lies within our margin (±1%) to the table data from where the isotopic specifications (CP ¦ PrimDATA) have been taken.

So: we would not have to worry very much about the hold concept.

cyclic $¦CO2: The TNED-cosmologically exemplified biochemical matrices (ChloropyllHematinMATRICES) introduces (C-H sedimentation morphology) aspects to Earth LIFE geological history never touched in principle by modern quarters — because of its narrow Earth age time window of only 4.5Gy.

   See explicitly ThePetroleumOrigin Quest — as it (now) has arrived by consequence, with others.

— This new aspect — NoNet nothing is added, nothing is taken away — demands some serious re-thinking about the (theoretically established) idea — based on a 4.5Gy old Earth body — of HOW biomass on Earth works. And too, some corresponding — explaining in deep — aspects on geological formations: exactly the same observations, but under a new explaining scope.

   See in explicit The Iridium Layer: TNED-cosmology introduces an alternative explanation, in deep.

   The period 1800-2000 — more than 30% removed natural forest — has clearly corrupted the 100% nature forest equative relations (BioEK1). That definitely introduces Quests in general interpretations of the How and What in biology: unless so clarified, it is out of the question that biological experiments today (2021) would reflect ”a normal 100% biological nature” — provably (BioEK1) last seen by mankind 1812:

MaunaLoaNormal284ppmvCO2[IPCC2013Chart]. In, and to, what extent biological experimentation is corrupted on that scale, is here an unknown territory.

   As an example: Compare NoNet ¦ PhotoSynt with modern standards.

   SHORT SUM: As proved by mJ, BioGas and TheTEN: last known provable 100% concept Nature: 1812.

— ».. naturally .. it is natural that .. of course .. » .. What? 21Jun2021. Come again.

 

 

Modern Academic claims on Cosmological Origins: — Back off;

PROVING THE EARTH ORIGIN of thea certified

BIOTOPIC — BIOGAS CO2 (NoNet): (CO2) → (C + O2) → (CO2) ..

ThePROOFref:                          BEVISBLOCKET SÄGER DET:

Modern Academy: — Back off;

JORDATMOSFÄRISKA SYRETS ALLMÄNNA FRISTÄLLNING

 

   Genom ATT RAD4-8 BioEK3 Litos¦O/C=1460 tydligen bevisligt är rent fast oåterkalleligt Jordfysikaliskt sammankopplad med RAD5¦6 Jordytans vattenbank (Litos+Yta; jH2O=2,8 T22 KG = 20st ytvattenmassor RAD1 á mSEA = 1,4 T21 KG H2O), och

   ATT RAD11¦4¦5¦6¦7¦ biogasen $¦CO2 = (S=GE+ce) + MLN också tydligen lika fast och lika oåterkalleligt sammanhänger med LitosSyreKolRelationen1460, och

   ATT även de RAD4¦9 särskilt bildningsrelaterade och redovisade AtmosLitos isotopmassorna ALON O17 och N15 sammanhänger med samma LitosSyreKolRelationen1460, och

  ATT dessa nämnda i tydligt obestridligt och oförnekbart så bevisbar direkt ekvivalens med Jordmassan mJ RAD7¦8¦9¦10¦11¦ formar en enhetlig kvantitativt bevisar biotop (”område med samma natur”),

står OCKSÅ dessa

Litos¦O/C · Jordskorpans vattenbank · $¦CO2 · isotopmassorna O17¦N15(O18)¦SyreMATIK · Jordmassan

tydligt obevekligt i så stadfäst bevisbarhet som helt och hållet

   frikopplade och fristående ifrån varje form, art, typ och koppling till Jordatmosfärens allmänna innehåll av syre (BioEK1).

— Det framgick redan ur MaunaLoaBeviset (Feb2017):

   träd tar inte luftkol; växter sönderdelar inte vatten; växter producerar inte syre endast återanvänder samma mängd i VäxaMulla-cykler: leverera GeUt, konsumera TaIn: Blad&Barr

 

 

 

 

Men mänskligheten kackade ur efter 1800 och är nu 2021 på god väg att slutkacka helt och hållet (Quinney2020). Se vidare från Atrain om ej redan beaknt: Sverige+ attackerar livet med läkarkårens uppmuntrande ramsor för att få kackahjulen att fortsätta att snurra:”Heja forskningen”:

— Läkemedelsindustrin utmanar universum. Jättefint. Heja forskningen. JätteA:n i matte.

 

— och som lett fram till resultaten här: Understrykning av föregående resultat i mera djupgående, rent kvantitativa Jordfysikaliska bevis:

 

   Växtsyre och allmänt Jordatmosfäriskt syre är så — i varje grundligt relaterbar naturvetenskapligt bevisbar mening och form — två skilda fysiksystem (VoJ).

 

SVENSKA VETENSKAPSAKADEMIN, ursäkta bevisningen:

— Ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här:

   Det är inget fel på experimenten — aldrig.

 

Däremot bevekelsegrunderna för ATT undersöka betingelserna bakom naturfenomenen är — tydligen — ett mindre bekant ämnesområde.

 

Naturpreferensen 1812 med 100% bevarad naturskog

VÄXTSYRET omsätts cykliskt i den Jordkroppsligt bevisade (Proof ¦ BioGas) fast givna biogasen $¦CO2.

ALLMÄNNA JORDATMOSFÄRISKA SYRET existerar som ett eget fysiksystem skilt från $¦CO2.

FOTOSYNTESEN i så icke dementerad relaterad fysik och matematik berör enbart den cykliska omsättningen i den fast givna biogasen CO2 enligt tabelluppställningen nedan:

— vattnet transporterar växtmaterial från tidigare använt förmultnat kol (C) som återanvänds för nybygge.

— En fullständig beskrivning VäxaMulla (engelsk) som nedan ges i FAM.

   Länkarna nedan leder till avsnitt där jämförelser ges med etablerad mening.

 

 

NoNet: 1812-preference  (CO2) → (C + O2) → (CO2) .. no net oxygen production TheProof : concurring Earth mass quantities isotopic — deductive — relations in AtmosBiosLitos

(C + O2) = respiration/decay/combustion — see details in AfterFIRE ¦ (CO2) = GrowthTakeUp — works through water H2O — 100% MLN related preferences

 

Tabell3 HONC2021.ods

 

—————

FotoSyntRef ¦ TheComplete ¦ MLBFeb2017 — MaunaLoaBeviset ¦ TheFullExplanation ¦ TheSDtransporter ¦

 

How do we know ”CO2”? We know CO2 by Photosynthesis: the Solar Chlorophyll Machine on Earth represented by:

Leaf&Needle — securing and certifying all DNA-energy to the biological evolution of life, all species. No exceptions. ChlorophyllHematineMATRICES.

In modern quarters (Wikipedia+) exactly the form above also is seen — with the one single difference that The SD-component (The SD-transporter ¦ MLN) is NOT identified in modern quarters. It — the O2 — is instead thought of, and described as by modern idea, originating from ”the [MaunaLoa — before fossil pollution] air”: ”trees suck carbon from the [MaunaLoa] air” on the composition CO2 — our seasonal Mauna Loa Sumer Decrease (SD) acting agent. And — so consequently, says modern academy — can ”suck fossil carbon out of the air in general” too (Kyoto protocol: ”carbon sink”: IPCC-giftlarm ¦ LARGE-SCALE MANIPULATIONS OF TERRESTRIAL ECOSYSTEMS). In related physics (TNED-cosmology) photosynthesis receive its growth carbon from previously decayed carbonic plant material through (decayC+MaunaLoaSDO2 CO2) water, exactly as charted in the table above — united with an extra seasonal electro-chemical agent O2 component from Mauna Loa SD (TheComplete) [summer 4/5, winter 1/5; ResultatbildNSP ¦ Cermak1987]. The extra O2 acts as a transporter, never itself taking any material part in the growth process, only »an O2 truck» carrying C between Leaf&Ground, repeatedly shuffling ground water carbon (BioEK4 ¦ Lower1999) up to Leaf&Needle for photosynthetic fabrication. Simple as this is, it is nevertheless NOT understood — never even mentioned as far as here is known — in modern quarters. Moreover (AfterFIRE), this ”truck” function, acts as a general regulator between the different gaseous properties — such as for example in case of a wildfire; O2 combines (spontaneously¦combustion) with ground/soil (decayed) carbon C to CO2, which solves in water H2O as carbonic acid CH2O3. Only the burnt ground sucks: general wound healing.

Why wouldn’t MAC see the Picture? ”water from outside” demands oxygen explanation: the only available alternative in MAC, Modern ACademy 1800+, had to be invented to fit into its own primary invented idea about our universe (The Kant Nebular Hypothesis): no atomic nucleus h=mcr=Planck Constant=Neutron deduction: TNED. So, further inventive ideas had to be added to complete the whole .. TNED-physics explains MAC — or not at all.

 

— Utan (Atrain) den bevisningen blir det helt omöjligt att ens försöka upplysa (FN/IPCC) Modern Akademi (1800+) om att den (Kyotoprotokollet: begreppet ”kolsänka”) bedriver ett i varje detalj kvantitativt bevisligt vanvettigt korståg mot 100% bevarad naturligt SKOG: LIVET PÅ JORDEN — fotosyntesfabrikanterna Blad&Barr.

   Varje deras decimering betyder en motsvarande försvagad livskraft — för allt levande (NoNet):

 

   Växtsyre är en fast ändlig begränsad resurs som regleras av naturskogens 100% fotosyntes i Blad&Barr.

 

   Tas någon del bort — naturlig 100% återväxt-läkning hindras — reduceras livskraften proportionellt.

— Syrekopplingen i BioEK1 som ansluter till de tio bioekvivalenterna (1460-1475 via BioEK4) framträder (tydligen, TimeLine) sent i den biologiska utvecklingen, in mot vår egen tid (21%v syre: kanske tidigast 300Ma).

   Den modern akademins mening — baserad på Kants Nebularhypotes med den åtföljande planetesimalteorin för Jordkroppens bildning — att ”syre produceras av växterna genom sönderdelning av vatten” är precis så befängd (TheComplete, TheFullExplanation) som MaunaLoaBeviset redan klargjort (MLBFeb2017). Men det vetenskapliga etablissemanget kan inte ta till sig den meningen. Därför (TheFullExplanation) att den — tydligen — utraderar den moderna akademins kosmologiska uppfattning (”vattnet kom utifrån”):

  ingen netto syreproduktion i fotosyntesen (NoNet).

   MAC framstår i det ämnets bevisning som ovan som en (illa) uppfunnen dockskåpsteater — för enda ändamålet att betjäna — passa in, anpassa, uppfinna, bygga vidare på — 1800-talets fortlevande elitistiska idé om dess egen självutnämnda suveräna överintelligens: »naturen är skit, vi är bra»:

   vattnet kom utifrån”. Illa. I klartext: helkass (TheProof ¦ Atrain).

   SKOGEN är till för att hålla allt liv vid liv, alla arter. Inte för att underhålla en rövarkula med rofferi och plundring.

   OCH NATUREN SÄGER OCKSÅ IFRÅN PÅ DET MED BESKED.

   ANLEDNINGEN till ”skogsintresset”: tydligt outvecklat tekniskt skarpsinne (TEKNIKFÖRKLARINGEN). Istället för att utveckla livsbevarande och livsvårdande maskinteknik, utvecklas maskinteknik för avlivning — i växande. STATEN 1800+ kan inte bygga samhället i en fredligt livsvårdande samvaro med naturen (ATRAIN). EFTERSOM ingen människa är född idiot, kan avvikelsen endast bero på en viss art och typ av speciell bevekelsegrund: ett osedvanligt mäktigt begär att utveckla allt annat än vett. Det finns bara en kosmisk kandidat för den typen: en som menar sig stå högre upp än andra. Associationerna följer bevekelsegrunderna som fingrarna handens rörelser.

   Bevisen som nedan.

 

TheProof: BEVISBLOCKET: TNED-cosmology — Jordmassans mJ biologiska/isotopiska ekvivalenter [BIOmJ] — BioEK1-10 ¦ TheTEN ¦ ImpactReference

 

Tabell2 HONC2021.ods — mJ = Earth Mass = 5.975 T24 KG — standard instrumental epoch value 1960-1999 — see comparing analysis in CUV .

— As far as here known: differences on the form ±1% from different sources are impossible to dispatch »precisely» in a general Earth AtmosBiosLitos geologically measured environment.

Data references are described in PrimDATAref.

 

 

jH2O ¦ mSEA ¦ Van Nostrand’s 1967 ¦ ALON ¦ GEce ¦ 1460 ¦ MLN ¦ IPCC2013 ¦ HONC2020.ods ¦ 1.386 ÷ 1.4 = 99.00000% ¦ 2.8 ÷ 2.81123 = 99.600531% ¦ OriginalAPPENDIX — equations above;

 

— The fact that the composed biogas $¦CO2 provably connects to our Earth mass [Row7 in explicit] — along with the given lithospheric relation oxygen/carbon as 1460 [BioEK3] and the general Earth top lithospheric water bank [rock + surface], and the general standing ground mass related 100% naturally preserved forest [MLN] — safely certifies and attests that

   the biogas CO2 has nothing in common — nothing at all — with the physical origin of the [4.5Ga+] general Earth oxygen atmosphere and its specific buildup [Time Line]: Those two are two different physical systems [VoJ], composed under different physical conditions, and clearly separated by time in their origin: biogas CO2 is or can so be proved to be a fixed Earth physics system property, while Earth atmospheric oxygen is a variable depending on geological morphology [finding its Bio-Equivalent BioEK1 1475 at the present 21% atmospheric content in the Earth’s atmosphere, maybe from earliest 0.3Ga — around SITE the time when our present great world mountain ridges are formed, Himalaya and the like, earliest some 200-50Ma].

Modern Academy: — Back off;

   While the biogas CO2 most certainly and as above [99%] provably most definitely has a quantized Earth mass connection [absolutely no ”mysterious” explanations or connections, just plain mathematics and physics in to the bare bone — Impact Reference: provable resonances govern physics: periodic system]

— the biological cyclic oxygen [O16] is safely sequestered and isolated in a cyclic reuse CO2 → C + O2 → CO2 .. from day begin to day end: last noted year 1812

— Earth atmospheric oxygen content [BioEK1 — earliest 0.3Ga] is a provable VARIABLE — DEPENDING ON GEOLOGICAL FORMATION:

— Earth atmospheric oxygen O16¦17¦18 ¦ SyreMATIK ¦ MATIK ¦ CP ¦ TimeLine balance provably also connects to erosion = exposure to underlying rock mineralogy, dependent on land vegetation cover: more Veg on given land, More Ox: less land on given Veg: also more Ox. See HESC-process with time windows for oxygen delivery [insolation on top atmosphere, splitting H2O molecules in H and O, also promoting our Ozone Shield], unless already familiar.

   Summing illustration below: How the biogas $¦CO2 allows life on Earth to develop — in a 100% preserved sequestered Nature Forest Field — with no other contact to Earth atmosphere than an above lying layer of nitrogen [provided enough HESC-process delivered top atmospheric oxygen to promote an ozone shield]:

 

EarthLife: BioGas  $¦CO2 = S¦CO2(1+1/200) + MLN(284ppmvCO2¦1812) + MLN(SD/2)

 

 

 

Let X be the UN/World/Academic »head officer» 2021 — Do please correct if wrong. Errors are not allowed here.

And Nature says [MLN ¦ ForestWORLD2012: >30% reduced during 200 years from a Stand 3 billion years]:

— How could you — X — be so immensely stupid as NOT to understand that FORESTS [Quinney2020 ¦ Simard2012] — Leaf&Needle, the Life Sun Machine on Earth — ARE TO SECURE — certify: caring for, respecting, healing — LIFE FOR ALL SPECIES MEANING:

   exactly the amount removed — deforestation — means exactly the amount of REDUCED LIFE COMFORT: dis ease. Say again: HOW? U tell me.

   Favorite Subject: — MANIPULATION OF biochemistry. Jepp. Absolutely on the top. High Tech Education. Absolutely Giantly Rewarded. Joy everywhere. PEACE ON EARTH.

— Why does X always end up last in the class in mathematics, physics — and chemistry — always claiming the opposite order? Say again.

   HUMANITY IS HELD IN DARKNESS AND IGNORANCE BY AN ACADEMIC ELITE CLAIMING EXACTLY THE OPPOSITE CONDITION:

— Is it because X was BORN stupid? No. I guarantee it not being so. So, What’sUp? The inducement of USING X:s inborn capabilities is AT SLEEP. X don’t use IT.

— X is — IS — intelligent. But X acts as if there is nothing in the universe but stupidity, chaos, disorder — X at the top.

— Stop slaughtering life on earth. Now.

   See also  NATURE DECLARES WAR AGAINST UNITED NATIONS? — how life on Earth evolves out of the $¦CO2 biogas; TNED-cosmology.

 

 

 

 

 

(continued)

 

$¦CO2               = mALO17N15/(mLitos¦O/C = 1460)

                          = ([m(H2O)/20]/150)/1460

                          = (1.4 T21/150)/1460

                          = 6.392694064 T15

                          = 6.390857917 T15 × 99.9712774%

                          = 6.391494647 T15 × 99.9812376%

These differences are way to small for us in determining what is what on Earth’s massive budget.

 

Knowing the OnSet for a 100% Naturally preserved forest (MLN1812) as 284ppmvCO2 with the seasonal constant in a last known year 1812 non human affected atmosphere WI=SD=5.8ppmvCO2, we can calculate a corresponding WhereItBegan (TimeLine) Standing BioMass S¦CO2 in a more appropriate Earth Biotopic advised manner:

————————————————————————————————————————————————————————

$¦CO2               = S¦CO2 · (1+1/yearMeanGrowDecayPeriod) + MLN + MLN¦SD/2

                          =                                          A                                  + MLN + MLN¦SD/2 ;

A                        = $¦CO2 — (MLN + MLN¦SD/2)

                          = $¦CO2 — (284ppmvCO2 + 5.8ppmvCO2/2)

                          = $¦CO2 — (286,9ppmvCO2)

                          = $¦CO2 — (2.314326667 T15 KGcarbox)

                          = 4.078367397 T15 KGcarbox ;

200                    = yearMeanGrowDecayPeriod ; NatureForestFullyHealed after min 200y untouched

A                        = S¦CO2 · (1+1/200) ;

S¦CO2              = A/(1+1/200 = 1.005)

                          = (4.078367397 T15 KGcarbox)/(1.005)

                          = 4.058077012 KGcarbox

prev.calc          = 4.05625 T15 [ ÷ 99.9549783%] from our GranEquivalent.

The differences is way to small for us in determining what is what on Earth’s massive budget.

— The biotopic relation seems to hold very well perfectly thank you very much.

   So: Water and Carbon — by several (many) biotopic mutually communicating relations — latest 1812.

— With a more than 30% reduced forest (1800-2000), there is no more a natural concept of ”nature”.

— The world’s states are killing everything in their hunt for profit and authority — and increasing.

   It will stop. Question is: on what premises?

 

(continued)

 

m$¦CO2           = (mO17 + mN15)/1460BioEK3 ¦ mAtmosO17 excluded*

is, or can be understood so in its origin to be,

   isotopically uniquely composed of — the only remaining oxygen candidate:

   pure O16 — and too pure (REM) C12 — provided the least linear momentum (p=mv) resistance holds giving the fastest combinations over the shortest distances over the most narrow time window: union with the lighter C12 comes before union with the heavier C13

— and so composed and united, TNED-cosmology says, in a time preceding any kind or any sort of water appearance (20.82 - 4.5)Ga.

   The CO2 assembly precedes the H2O assembly, TNED-cosmology says — both preceding the Earth Atmos oxygen era (4.5Ga ¦ TimeLine).

 

The composition is obviously highly ordered — profoundly aiming at AN ”accurate in to the last atom”.

However not (directly) provable by any ”exact measure”:

— although we have the blocks, no Exakt Number of their atoms are known (or is even possible to show in plain figures).

 

Resonances (Fusionsgränsmassan, FusionLimitMass). As in The Periodic System.

Energy law ¦ TNEDcosmos2021.

 

 

 

FUSIONlimitMASS — Earth’s 5 Equations + Sun’s 3 — celestial body morphology, distribution of the elements, division into StoneBodies¦GasBodies, Stars¦Planets ¦

   A Question of Balance — Equilibrium: Force Fundamentals. STARS — us — STONES/sand.

   Se särskild artikel TreFALL.

 

The related communicating quantities in mJBioEK shows and certifies THAT

   The BioGas $¦CO2 and Water construction is a (cosmological biotopic) LOCK: Can’t break it.

— Its isotopic equivalent morphological details are obviously impossible to break down in any cosmological sense, as far as it is known here:

   Searching for an onset to understand the concept to be erroneous: non yet found.

   Compare modern academic consensus (1800-2021+..):

   water came from the outer”. UN. IPCC. Science. World 2021.

— See also (meteorite) proving examples in ChloropyllHematinMATRICES: all celestial bodies develop on the same physical principle, TNED-physics says (MeteoriteProofs).

 

Summing: CP

Summing

 

The Earth mass quantities biotopic BioEK1-10 appears to be in a cosmological biotopical mJLOCK by Water, Biomass and Carbon in explicit quantities

 

(

2.8 T22 KG H2O — present ocean + land water 1.4 T21 KG H2O + 19 such lithospherically integrated

+ 1.875 KGcarb · T21 — annually Leaf&Needle GrowDecay carbon mass »keepingItUp»

)

× 200 — relation between Standing Bio (S) and the cyclic (c) Leaf&Needle upholding S, see MLN¦GE,

= 5.975 T24 KG Earth mass — instrumental epoch’s standard value (Van Nostrand’s) 1960-1999.

 

This accounts for with the MLN1812 preference — last known preserved 100% nature forest in year 1812: no additional atmospheric CO2. Just natural life by nature’s own hand.

 

These relations certify, and relate by (a remaining) tabled lithospheric isotopic composition, a remaining pure

mC12 = 1.68533 T19 KG

 

forming a total lithospheric carbon mass of 1.704 T19 KG C12¦13:

 

 

By comparison, the AtmosBios¦C carbon content (MLN1812) is negligible

(284ppmvCO2 → 6.25 T14 KGcar)

 

connected to the 2,8 T22 KG water bank as

 

REMmC12 × 1475BioEK1 

= 2.48585809542318 T22 KG

= m(O16¦H2O16)

= m(H2O16) × 16/18

= 2.8 T22 KG(H2O16) × 16(O16)/18(H2O16)

= 2.48888.. T22 KG [ ×  0.9987822705%]

 

where BioEK11475 =

 

present Earth Atmos NumberOfOxygenAtoms

÷

MLN1812 NumberOfCarbonAtoms in 100% preserved Nature Forest

= 1475.

The two different data epochs (Instrumental 1960-1999, Computer 2000+)

give different number of atoms respectively but end up on the same relational number: 1475.07.

BioEK3, 1460:

The corresponding lock-in by the  lithospheric carbon mass in relation between Oxygen and Carbon, all isotopes, is BioEK3: 2,8 T22 · 16/18 / 1,7042 T19 = 1460

[end numbers may differ slightly depending on number of included decimals of the original numbers]

 

 

 

1460. »The final countdown». The overall basic biotopic proving envelope.

EROSION PROCESSES — lithospheric minerals — preserve the biological (BioEK4) O/C balance: Erosive sediments (clay) by time can feature a ”soil” composition — as if »prepared by dead plants».

 

These two limits — 1475 and 1460 — contain BioEK4¦Tabell4 (Lower1999), and so seals the whole construct in an undeniable communication biotopic whole:

 

 

In fresh water the number of water molecules in one solved carbon atom (C+O2) is as shown:

 

AT21.1°C .................    1475

AT20.8°C .................    1460

—————————————————————

diff: 0.3°C

 

That is — or should be — optimized (no more exact data known on that here)

BIOLOGICAL LIFE GrowthDecay CONDITIONS.

 

We could, as well, begin from that BioEK4 pure physical WaterCarbon conditions, and then relate the other parts from it — in it.

Resulting picture:

   It is all about LIFE (in an assumed global average — Sunny Side — 21°C) by Water and Carbon — in a sealed envelope of Earth physical constants.

   The conditions perfectly match the MaunaLoaProof (Feb2017 ¦