CHEOPS REKTANGEL Va Jan2021  — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2021I16 | Senast uppdaterade version: 2022-06-19 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

 

CHR IV — Sammanställningar 8Mar2019  ¦ GAMMAPROJEKTET — dokumentöversikt ¦ Gamma2021 ¦ GammaProjektet2021 ¦  ¦  DOMEN ¦

 

 

 

GAMMAPROJEKTET + JORDYTANS PRIMÄRA BIOKEMI: kärnfysiken förklarar hela det kosmologiska sammanhangetTNED-FYSIKEN SAMMANKNYTER ALLTET

Vi blir alla lika överraskade AV KRAFTFULLHETEN I DEN ENKLA BEVISNINGEN: Jordfysiken själv träder fram »med Jordmassan mJ som huvudvittne»;

Jordmassan 5.975 T24 KG genom biologiska — AtmosBiosLitos — konstanter:

mJ = S/c · (jH2O + T21c) — VATTEN + Fotosyntesfabrikanter Blad&Barr (c): grundvalen för hela uppkomsten, regleringen och underhållet av JORDLIVET (S). 10↑± = Tt.

 

VIRUS BioKemisk Desinformation? ¦ EAM 

 

BildKOLLAGE 2017-18 från författarens fotoarkiv.

Dokumentöversikt — CheopsRektangel-GammaProjektet ¦ JoLis — Jordlivet i Sverige¦ DiSve ¦ STAN — Staten Attackerar Naturen ¦ SRG ¦ VERA ¦ NaNo ¦  VIRUS

MainREF — hålurladdningsExperimentens allmänna förutsättningar ¦

 

INSTRUMENTERINGEN

 

BLIXTURLADDNINGENS FYSIK — Inledande Förklaring

 — December 2020: — Sammanställt i löpande 1Jan2021+ — första försöken från 2007

Noter: 10↑±=Tt ¦ Punkt ersätter ibland vårt normala decimalkomma [ vi försöker organisera det styckevis]:

Anledning: Ofta förekommande kopiering av resultat från OpenOfficeKalkyl — som för tillfället vill använda engelskans matematikpreferenser.

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago — Gy, Giga year

——————————————————

 

Avgörande mera precis experimentell analys avtäcker avgörande bidrag till bevisningen i de inledande hålurladdningsexperimenten — som leder till avgörande uppslag för hur att fånga in ett gammabevis.

 

EXPERIMENTANORDNINGEN: Dec2020+  ¦  24V-oscillogrammen ¦ 12V-oscillogrammen

 

 

LEDNINGSRESISTANSER ¦ KonUppUr ¦ P1 ¦ P2 ¦ P3 ¦ P4 ¦ P5 ¦ P6 ¦ P7 ¦ P8 ¦ Instrumenteringen: resistansmätningarna ¦ FUK — folieurladdningskretsen¦

INSTRUMENTERING — MED ALLMÄNNA FENOMENGRUNDERInledande Förklaring

INSTRUMENTERINGEN — kretsar och samband ..

Allmän genomgång med utvecklingar (Dec2020-Jan2021) — EXPERIMENTELLA MÄTRESULTAT ¦ urladdningshålens energistatus, bevis för CAT

BEVISEN I GRUND FÖR TNED-FYSIKENS ATA/CAT

Energilösningsproblematiken

   Uppgiften ATT mera noga försöka fastställa bestämda mätvärden — håldiameter, tydliga urladdningsoscillogram — i aluminiumfolieurladdningarnas experimentkretsar, stöter först på visst trixigt motstånd:

 

 Foto: 30Dec2020 Bild—24

 

— Inspänningen av folien i maskinskruvstyckets metallklackar är förnämlig — men folien bucklas och deformeras mikroskopiskt likväl från och till genom urladdningarna:

   urladdningskurvan går inte att avbilda sammanhängande, och hålen som bildas är delvis inbördes inte överensstämmande: någon direkt enhetlig om än grov kvantitativ mera noga utvärdering kommer inte på fråga.

   En betydande förbättring inträder med folien monterad på vanlig tejp som sedan spänns in som tidigare:

 

 Foto: 30Dec2020 Skärmbild från Plexigears USB datomikroskop

 

   Samtliga urladdningshål visar direkt från början en och samma jämna urladdningskurva (den vi tidigare 2007+ inte kunde komma åt, men som resultatbilden krävde i teorin: urladdningen avbryts mjukt på runt halva U0):

 

 

 

   tidsintervall 10µS per ruta ¦ 5V vertikalt per ruta

 

ENERGIRÄKNINGEN AVTÄCKER FYSIKDJUPET

 

   Reellt använda kondensatorenergin (integralsambandet)

Ecap     = (C/2)(U02 – U12) med oscillogrammets (max) 23V5=U0 och U1=13V5 med separat uppmät 100µF/50 kapacitansvärde (max) 105µF ger

 

Ecap     = 0.019425 J    ;

U0        = 23V5

U1        = 13V5

C           = 105µF

 

Motsvarande Al1+-beräknande Ecap-hål skulle till jämförelse bli

ØEcap  = 0.1587 mM:

 

 

 

Vänster: USB-datormikroskopets ungefärligt uppmätt håldiameter på VITA INLAGDA CIRKELN

Ø0,302mM. Motsvarande minsta jonisationsenergi för att avdela de N atomerna beräknas då

EØ = N × E(Al1+) = π(Ø/2)2 × h × D/Uu × E(Al1+).

Mitten: VITA FYLLDA CIRKELN ges med samma E(Al1+) på enbart den tillgängliga kondensatorns egen energi

Ecap = (C/2)(U02 – U12) = 0,019425 J = (105µF/2)(23,52 – 13,52 = 370)

— som ger ett betydligt märkbart mindre hål

ØEcap = 0,1587 mM

 

ØEcap = 2√  Ecap·Uu/[E(Al1+h·π·D] ;

Ecap     = 0,019425 J

ØEcap = 0,1587 mM

 

Med en — via ett USB-datormikroskop — ungefärligt minsta uppmätt håldiameter på VITA INLAGDA CIRKELN

Ø0,302mM kan en hålbildningsenergi EØ bestämmas med kännedom om aluminiumatomernas lägsta jonisationsenergi

E(ALUMINIUM 1+) = (eJON1+ ¦ nära 6eV) och folietjockleken h=0,017mM, enligt

 

       = N × E(Al1+)

       = π(Ø/2)2 × h × D/Uu × E(Al1+) med

FOLIETJOCKLEK h = 0,017mM vanlig köksfolie från livsmedelsbutik

TÄTHET ALUMINIUM D = 2700 KG/M3 (Allmänna tabellverk)

ATOMVIKT i Dalton (u=1,66033 t27 KG) U = 26,9815389

E(Al1+) Jonisationsgrad 1 Aluminium 9,58840 t19 J = 5,985 eV (TABELL Wikipedia, Ionization);

        = 0,0702 J med

ØE        = 0,302 mM

 

   Hålbildens minsta fysiska energi — måste tvunget, vad vi vet (STAD ¦ FÖRUTSÄTTNINGARNA) — grundas uteslutande på förutsättningen att varje uttagen hålatom obönhörligt måste uppvisa en minsta jonisationsgrad på en stycken höljeselektron — som garanterar att hålatomerna inbördes repelleras — och därmed garanterat utträde;

 

Motsvarande Al1+-beräknande Ecap-hål skulle till jämförelse bli

 

ØEcap  = 0,159 mM:

 

   Kvantitetsräkningen hävdar tydligen att reella hålenergin omsätter nära (EØ/Ecap=3,613899614) 4 gånger den elektriskt möjligt använda.

   Det blir — och är nu 1Jan2021 — det rent kvantitativa/kvalitativa grundbeviset som styrker en fortsatt mera ingående analys, granskning och experimentellt studium av TNED-innehållet i ämnet ATA/CAT

— atomkärnans sönderdelning från en viss minsta/lägsta urladdningsström (80 000 A i luft [TGF:s]).

   Tillsammans med de tidigare rapporterna från NASA10Jan2011 och KASHIWASAKI2017 är — då tydligen — inte frågan längre huruvida utan när:

   Det finns, har ALLTID funnits, en starkt avancerad naturharmonisk lösning på mänsklighetens energiproblem.

 

Vi studerar det (TheFLEET).

 

 

 

Gen: EXPERIMENTVERIFIKATIONER

Experimentverifikationer — Jan2021

——————————————————

Noter: 10↑±=Tt ¦ Punkt ersätter ibland vårt normala decimalkomma [ vi försöker organisera det styckevis]:

Anledning: Ofta förekommande kopiering av resultat från OpenOfficeKalkyl — som för tillfället vill använda engelskans matematikpreferenser.

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago — Gy, Giga year

——————————————————

 

GENERALGENOMGÅNG

SOM TESTAR/granskar OVANSTÅENDE GROVRÄKNING I MERA

PRECIS INSTRUMENT- OCH EXPERIMENTMÄTNING

Jan2021

1—hMÄT ¦ 2—Thread ¦ 3—Micro ¦ 4—Cmät ¦ 5—DisCAP ¦ 6—DisRES ¦ 7—DisRESakt ¦ 8—REFERENSER ¦

 

1. h-mätningen

ALUMINIUMFOLIENS TJOCKLEK — teknik för noggrann uppmätning:

   10st småbitar klipps ut från köksfolien:

   Folieblocket monteras fast med krokodilklämma på en Assistent:

   En Mikrometer placeras så att den lätt kan infånga aluminiumfolieblocket mellan mätklackarna:

   Mikrometerskruven får först pressa ihop folieblocket med modest kraft så ATT ev. mellanrum mellan individuella foliebitar reduceras och därmed noll mätfel. Därefter öppnas klackarna med backskruv och själva mätningen inleds:

   Mikrometerskruven justeras sedan så att minsta möjliga motstånd mellan mätklackarna får definiera ett mätvärde:

 

Foto:   10Jan2021  Bild—41

— Mikrometerskalan anges på instrumentets nederdel [inte i bild] som ”0.01mm” per delstreck.

 

— Vi avläser tämligen exakt 0.17mM för de tio aluminiumfoliebitarna:

h = 0.017mM

h = Aluminiumfoliens tjocklek

 

   VI TILLFÖRSÄKRAR OSS 100% VISSHET genom löpande kontroller OM ATT MIKROMETERSKRUVEN ÄR MOTSVARANDE KORREKT KALIBRERAD VID DET EGNA NOLLVÄRDET:

 

Foto:   11Jan2021  Bild—44 ¦ — »LÄTT STOPPMOTSTÅND = atomkontakt mellan mätklackarna».

— PRESSA INTE. »SmekMej». Lugnt.

 

2. Mättolk för hålmåtten

ETT DATORMIKROSKOP (PlexgearUSBmicroscope) används för att fotografera aktuella urladdningshål;

   För att få hyfsat säkra värden på hålbilderna måste en HÅLTOLK användas — och formeras:

 

 

Foto:   10Jan2021  Bild—42;43 ¦  HÅLTOLKENS TRÅDDIAMETER UPPMÄTS — Avläsningsvärde Ø = 0.19mM = 2r

 

   HÅLTOLKEN = ENSKILD KOPPARTRÅD från typ mångtrådig starkströmskabel:

   Småtrådarna dras ut ur en bit (10cM) avklippt kabel:

   EN tråd väljs ut:

   Tråden sträcks rak mellan två handhållna tänger — så att tråden kan läggas/placeras jäms med urladdningshålen — repeteras precis i rak led enligt anordningarna — för säker måttsjämförelse:

 

 

Foto:   Dec2020-Jan2021  SKÄRMBILDER FRÅN DATORMIKROSKOPET under arbetets gång — Max urladdningsspänning 24V över 100µF/50V med minimal ledningsresistans — inom 10mΩ. Se även vidare i MÄTNINGAR FÖR LEDNINGSRESISTANS.

— TYPISK URLADDNINGSKURVA från ett urladdningstillfälle:

 

 

 

3. Mikroskopets montering ¦ USB-datormikroskop

 

Ett sätt av otaliga andra:

   DATORMIKROSKOPET MONTERAT FAST LODRÄTT i ett maskinskruvstycke:

   USB-mikroskopet kräver ca 5mM avstånd mellan sin botten och underliggande fast bord för att med max förstoring (200ggr) ge maximalt stor bild:

   Med hobbytvingar och fyrkant-aluminiumprofiler anordnas en skjutbar vagn som kan flytta USB-mikroskopet linjärt efter inställd och justerad mätlinje — för maximalt bekväm enkel avläsning och observation.

 

 

 

 

   Folieremsorna med sina urladdningshål demonteras från aktuell urladdningsapparatur och placeras sedan fast på bordet under glasplattan.

 

 

4. Ecap

URLADDNINGSKONDENSATORN — NOGGRANN KAPACITANSMÄTNING

Ecap = (C/2)(U02 – U12)

— Avgörande för hela framställningens energiräknande jämförelser är att vi har maximalt säkra värden för komponenter och material.

   Experimentanordningen redan från början (2007) använder genomgående märkdata för urladdningskondensatorn enligt

Ccap = 100µF/50V

— Men C-värdet måste vara mera precist känt:

   Hålbildningen via C-värdet är avgörande i framställningen för den jämförande energiräkningens noggrannhet:

FÖRUTSÄTTNINGAR:

Kondensatorlagen:

U = t · I/C = Q/C; Q = UC

Hålvolymen V från materialets täthet D = m/V i KG/M³ med materialmassan m = NUu via N stycken enskilda materialatomer vardera med atomvikten U i enheter u=Dalton här 1.66033 t27 KG : m= VD;

U(Al)    = 26.9815389

E           = m/Uu × eJON1+ = U2C

——————————————————————————————

ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLBILDNING — eJON1+:

   minst en elektron borttagen från varje atom som deltar i och bildar hålbildningen.

——————————————————————————————

Minsta möjliga Jonisations Energi — AluminiumAtomen:

eJON1+ = 9.58840 t19 J = 5.985 eV för Aluminium enligt standardiserade tabeller (Wikipedia Ionization)

             = UQ = U2C

E           = π   ·   r2h × D/Uu × eJON1+ = U2C

             = π(Ø/2)2h × D/Uu × eJON1+ = U2C

MINIMUM HÅLDIAMETER ØcapAl1+

FÖR GIVEN ANVÄND KONDENSATORENERGI Ecap = (C/2)(U02 – U12) :

FOLIETJOCKLEK h 0.017mM

TÄTHET ALUMINIUM D 2700 KG/M3

ATOMVIKT i Dalton (u=1.66033 t27KG) U(Al) 26.9815389

Øcap = 2√  Ecap·Uu/(EAl1+·h·π·D)

Idealt experimentellt:

U0 = 24V          ; 

U1 = 12V          ;

C = 100µF        ;

Ecap     = 0.0216 J        ;

Øcap     = 0.1673 mM   ;

GENOMGÅENDE EXPERIMENTELLT OBSERVERAT SEDAN BÖRJAN 2007:

urladdningshålen är betydligt srörre.

 

KAPACITANSMÄTNINGEN basexempel:

C = 105µF:

Mätström: 10µA under 50 sekunder.

 

   KONDENSATORLAGEN U = t · I/C utsäger ATT (förutsatt idealt noll = ingen läckström)

   för given kapacitans (C) med given konstant ström (I) växer/avtar spänningen linjärt med tiden (t);

   En konstantströmsgenerator med konstant strömdrag används för att ladda upp en testkondensator till spänningen U med samtidig avläsning på uppladdningstiden (t) som ger kapacitansen C = t × I/U.

— Exemplet ovan visar ett testresultat 105µF på en märkt 100µF/50V elektrolytkondensator — ofta noterad fabriksstandard på elektrolytkondensatorer är av typen –10% - +50%.

   MEN PROBLEMET GENERELLT MED (elektrolyt-) KONDENSATORER ÄR DET HÄR:

C = 149.6µF: samma individ

 

— PRINCIPEN ILLUSTRERAD MÄTTEKNISKT ovan i oscillogrammet — samma kondensatorindivid som i föregående:

   OSCILLOSKOPETS MÄTPROB ANVÄNDS DIREKT ÖVER TESTKONDENSATORS TILLEDNINGSBEN:

— Oscilloskopets standard 1MegaOHM ingångsresistans belastar kondensatorn med en extra läckström:

   LÄCKSTRÖMMEN FÖRDRÖJER UPPLADDNINGEN — och därmed ett högre C-värde än normalt.

 

NEDAN via TeraOHM-OP:n — garanterat noll belastning på testkondensatorn:

SAMMA KONDENSATORINDIVID SOM OVAN 25Dec2020 MEN 12Jan2021 UPPMÄTT MED HÖGRE STRÖMSTYRKA PÅ KORTARE TID:

 

C = 95µF: samma individ

Mätström: 10mA under 5 millisekunder.

 

   Ju högre ur/uppladdningsström på dess kortare tid, dess mindre specifik läckström = lägre aktuellt kapacitansvärde.

 

NEDAN samma mätförutsättningar som i basexemplet ÅTERIGEN SAMMA INDIVID men här på upprepade manuella stoppursmätningar

SAMMA KONDENSATORINDIVID SOM OVAN 25Dec2020 ¦ 11Jan2021 MEN HÄR UPP UPPMÄTT MED STOPPUR VIA ANALOG MÄTARE:

 

ANORDNINGEN FÖR KAPACITANSMÄTNINGEN — ursprungligen avsedd för avancerad resistansmätning inom milliOhmOmrådet, men senare anpassad för särskild kapacitansmätning av större kondensatorer:

— Kommersiella multimetrar [2010] har max 20µF som övre gräns för C-mätning.

 

   SÅ: Vilket kapacitansvärde är det som anses ska gälla — under urladdningsperioden?

— PERIODEN är runt 20µS, från 24V ner till ca 12V.

   SVAR:

   Med ovanstående exempelmätningar på individen 100µ/50V skulle vi välja det C-värde som framkommit genom den kortaste uppmätningstiden:

C = 95µF

   VI SKULLE SÄGA med den tidsbilden och mätresultaten ovan ATT

   Urladdningskondensatorns egen energiomsättning är MAXabsolut Ecap inte större än

Ecap = (C/2)(U02 – U12)

Optimalt U0=24V med U1=12V och C=95µF ges

maxEcap           = 0.02052 J — med motsvarande (Al1+-förutsättningarna)

maxØcap           = 0.1631 mM   ; absolut teoretiskt största möjliga håldiameter via Ecap.

 

Ecap-energin genererar enbart ett smältvärme

MEN VI NOTERAR ÅTERIGEN HÄR DET REDAN ANMÄRKTA: MATERIALFÖRSTÖRING — HÅLBILDNING, FÖRÅNGNING — GÄLLER INTE VID DEN NORMALA ELEKTRONISKA STRÖMKRETSENS ARBETSSÄTT. DEN ALLMÄNNA ELEKTRONISKA KRETSBILDEN materiefysikens verkningssätt BYGGER helt PÅ ATT ALLT MATERIAL ÄR INTAKT: UTAN BROTT OCH DEFEKTER AV NÅGOT ENDA SLAG (UAP ¦ NoHeat ¦ STAD). DÄREMOT ÄR DEN PROCESS SOM SKA REDUCERA ELEKTRONBESÄTTNINGARNA OCH FÅ ATOMERNA ATT LÄMNA HÅLET UPPENBARLIGEN AV EN HELT ANNAN TYP (massfysik: E=hf=mcc=UQ=UUC). DEN ENERGIN KAN VI BERÄKNA ENBART GENOM ATT UPPSKATTA/mäta AKTUELLT UPPKOMMEN HÅLDIAMETER — PÅ FÖRUTSÄTTNINGARNA MED MINSTA MÖJLIGA JONISATIONSNIVÅ (Al1+).

 

 

5. DisCAP  ¦ FUK  ¦ ULAFD

URLADDNINGSANORDNINGEN

FÖR ANALYSEN AV HÅLBILDERNAS ENERGIOMSÄTTNING

   Anordningen har utvecklats (2018-Jan2021) i flera olika steg:

   En slutlig optimal förbättring med minimal lednings = urkopplingsresistans har konstruerats (Dec2020):

 

 

Foto:  4Jan2021  Bild—34 — funktionen klargörs genom utvecklingsarbetets problemdetaljer:

 

HÅLANALYSENS GRUNDPROBLEM:

Urladdningsfoliens uppmontering för mera noggrann analys är delvis krävande — tills:

   Första enkla uppspänningsanordningen — folieremsa mellan maskinskruvstyckets spännklackar:

   Metallklackarna tillses rena och blottade på säker metallkontakt mot folieremsan:

 

 

URLADDNINGSRIKTNINGEN  mot urladdningsfolien  ¦  kan anställas med katodstiftet rakt på rätvinkligt  ¦ —  eller i foliekantens topp som ger halvrunda urladdningshål: .

 

 

   Inspänningen kan enkelt anpassas/justeras för »direkt anfallande kanturladdning»:

 

 

URLADDNINGSRIKTNINGEN  mot urladdningsfolien   — —  anställs med katodstiftet rakt på foliekanten som också ger halvrunda urladdningshål: .

 

   DEN EGENTLIGA HÅLANALYSEN

katodstiftet rakt på rätvinkligt  ¦ — som ger helrunda urladdningshål :

stöter på Problem med ovanstående inspänningstyp:

   Inom hundradels/tiondels millimeter är folieytans flexibilitet — trots maximalt spänd folie — delvis variabel:

   Katodstiftet bränner ofta fast vid backrörelsen genom att heta (smälta) mikropartiklar lägger sig mellan folieytan och stiftet — som bränns ihop till en enda mikrosmet — och bildar en sammanhängande metallbrygga:

   Folieytan går inte att fixera precist exakt, och urladdningarna blir därför (ofta) av typen dubbel eller tripelaktiga;

— DEN BRISTFÄLLIGA INSPÄNNINGEN KAN FÖRBÄTTRAS BETYDLIGT OM FOLIEN FÖRST LÄGGS PÅ TEJP SOM SEDAN KAN SPÄNNAS IN MED STÖRRE KRAFT OCH DÄRMED MERA STABIL/FAST FOLIEYTA. RESULTAT VISAR SIG DIREKT GENOM ATT SUCCESSIVA URLADDNINGAR DIREKT UPPVISAR LIKARTADE FASONER (urladdningskurvan) — MEN LIDER FORTFARANDE ehuru i mindre grad AV DEN PRIMÄRA BRISTEN PÅ EXAKT FAST ICKE FLEXIBEL FOLIEYTA: mest tydligt i MELLANRUMMET MELLAN INSPÄNNINGSKLACKARNA.

   Den detaljen löser vi slutligt genom att använda en blockkonstruktion med dubbelhäftande tejp som i DisCAP-bilden:

   Tejpen med folieremsan monteras på ett förberett väl slipat träblock (ändträ) som garanterar absolut noll möjlighet för folieytan att buckla sig.

— Med den lösningen kan hålanalysen drivas fullt ut:

   Praktiskt taget samtliga urladdningar med tillhörande urladdningskurvor blir meningsfulla analysobjekt som kan analyseras ingående i efterhand.

UrladdningsAnordningens funktion och detaljer: DisCAP ¦ FUK

 

 

FUNKTION:

  Maskinskruvstyckets inspända Träblock med sin folieremsa sitter fast på koordinatbordet:

   Det inspända chuckkatodblocket förs mot träblocket genom koordinatbordets rörelse i x-led:

   Katodblockets kopparlaminatsida berör träblockets Ø2mM kopparrör — ½ mM utanför träblockets tväryta — strax innan katodstiftet når folien:

   Kopparlaminatet — glasfiber — ger en stark anliggningskraft mot kopparröret och skapar en ca 2cM bred säker lågresistiv ledning ner till katodstiftet där urladdning sker.

   Manuell aktivering laddar sedan upp kondensatorn för nästa försök:

   Varje försök numreras och kopplas med eventuellt dokumenterat oscillogram för senare analys.

 

 

Foto:  12Jan2021  Bild—60;61

— ±-anslutningarna används för kondensatorns återuppladdning — se särskilt UPPLADDNINGSENHETEN.

 

 

6. DisRES

URLADDNINGSRESISTANSERNA

FOLIEBLOCKETS RESISTANSVÄGAR

— försök till precisionsmätning  för ev. fastställande av energiomsättningens grundparametrar

 

RESISTANSMÄTARE ANPASSAD FÖR OSCILLOGRAMBEVIS — precisionsmätning i milliohmområdet med försumbar strömförbrukning:

 

 

Mätexempel µ precisionsmätning i milliOHMområdet 13Jan2021:

 

 

 

 

 

 

FUNKTION:

— Anordningen lämpar sig utmärkt för kontroll och analys med uppmätning av kontaktresistanser i området omkring och under 1 milliOHM — samt dito ledningsresistanser generellt inom området 1 OHM. Högre resistansvärden klaras mera reguljärt av vanliga kommersiella multimetrar.

 

 

   ANPASSAD ENKEL TEKNIK för direkt mekanisk kabelanslutning med minimala kontaktresistanser (typiskt som ovan: mindre än 1 milliOhm) sluter den STRÖMGIVANDE apparatkretsen;

   PÅ GODTYCKLIGA MÄTPUNKTER inom den yttre strömgivande strömslingan placeras oscilloskopProbens plus/minus kontakter;

   ACTIVATEswitchen triggar mätpulsen som visar MÄTVÄRDET;

   MÄTVÄRDET avser den strömgivande — inte explicit den probkopplade (vidare nedan) — strömvägen mellan probPunkternas närmast aktuella kontaktpunkter:

   EXEMPEL:

 

 

— Genom ATT oscilloskopets (1MegaOHM) mätprob bara reagerar för STRÖMVÄGENs spänningsfall — knappast över tilledningarna in till spänningsfallets referenspunkter — blir probanslutningspunkterna INTE kritiska: Olika »tillfälliga konstruktioner» kan genomföras för att (lämpligt) isolera en aktuell probanslutningspunkt så ATT den passar ändamålet. Det är problemuppgifter som (måste) klaras ut vid aktuell mätuppgift — olika från fall till fall.

— KOPPARRÖRET med Øy2mM och Øi1.2mM är här särskilt lämpligt för den uppgiften:

   OLIKA KILKONSTRUKTIONER med hög mekanisk anliggningsstyrka kan konstruerar tillfälligt genom att SKJUTA/TRYCKA/PRESSA IN LÄMPLIGA DELBITAR (Ø0.8mM tennad CUtråd + Ø0.5mM dito — med ev. tillplattningar) med hjälp av en elektroniktång;

   Resistansmätaren kan i vilket fall ge vägledning om vad som gäller och vilka konstruktioner som är tillförlitliga genom direkta mätvärden.

   Särskilt galant enkelt är monteringen av korta koppartrådsbitar (Ø0.8mM tennad CUtråd eller Ø0.5mM dito) DIREKT IN I AVKLIPPT GRÖVRE KABEL:

— Med hjälp av en elektroniktång kan den korta koppartråden (tillplattad eller tillspetsad i änden) pressas in (10mM) i den grövre mångtrådigt fintrådiga kabeln, och på den vägen få fram säkra minimala resistansvärden över längre kopplingsvägar.

— EXEMPLET NEDAN visar en mätning på en sådan grövre mångtrådig kabel med hjälp av inpressade grövre enkeltrådsbitar i ändarna:

 

 

 

Resistansmätarens två olika områden på samma mätobjekt visar och bevisar tillförlitligheten i mätvärdena.

— Notera att probanslutningarnas SÄTT i exemplet innefattar kontaktresistansen mellan inskjutningsändarna och själva grovkabeln som sådan — detaljer att tänka på i varje särskild applikation.

— Efter (flera) hundra testpulser visar 9V-batteriet fortfarande 9V4 — batteriet kommer (helt säkert) att läcka slut innan det används slut (den gröna indikatorlysdioden förbrukar ström endast i µA-området: står på hela tiden).

   Energiförbrukningen vid 10A-pulserna är endast 1mJ per (10A×0.68V×150µS=0.00102J).

 

 

7. DisRESakt

AKTUELLA MÄTVÄRDEN — Resistansmätaren

KRETSRESISTANSERNA I DETALJ

FOLIEBANDET ¦ CHUCKBLOCKET ¦ ANODBENET ¦ RÖRKANT-Chuckblock

Urladdningsvägen — min-max (0)-1-7 mΩ — koordinatbordets position mot blocket bestämmer resistanslängden

— Mätområde: 10A.

 

 

 

 

   Foliebandet ovan på mätblocket: 5.6 mΩ ¦ beräknat 5.621 mΩ

   ChuckBlocket nedan: 800 mΩ

— Mätområde: 10A.

 

 

 

 

   ANODBENET till urladdningskondensatorn — kontakten med aluminiumplattan: 1.1 mΩ

— Mätområde: 10A.

 

 

 

 

   CHUCKBLOCKETS KONTAKT MED URLADDNINGSBLOCKET: 270µΩ

— Mätområde: 10A.

 

 

 

 

8. REF ¦ Urladdningsanordningen

24V-MÄTSERIERNA — Band 1 — AKTUELLA MÄTVÄRDEN

URLADDNINGSOSCILLOGRAM med

URLADDNINGSHÅL

— Hålbilderna från ett Plexgear USB Datormikroskop bildorientering där inte överensstämmande med motsv. foton:

Mikroskopet måste monteras särskilt (upp-och-ner, eller annat) för att få en fast referens mot objektet.

 

 BildupplösningsInställningen till USB-mikroskopet

 

HUVUDSYFTE:

HUVUDREFERENS

 

— Redovisningen av urladdningshålen bevisar (slutbevis STAD) en grundläggande energiräkning baserad på en

GRUNDLÄGGANDE PRIMÄR FÖRUTSÄTTNING:

   den teoretiska tolkningen av Hålbildningen baseras på ATT

 

 

— Det genomgående experimentella beviset för ATT hålbildningen omsätter mera energi än den tillgängliga via kondensatorns uppladdning.

 

   varje hålatom måste tvunget erhålla en minsta jonisationsgrad på 1+ för att få hålatomerna att repelleras inbördes elektriskt, och därmed garanterad hålbildning genom elektrisk atomär repulsion:

 

   För Aluminiumatomens del (Wikipedia, Ionization) gäller för jonisationsgrad 1:

   E(Al1+) Jonisationsgrad 1 Aluminium = 9.58840E-19 J = 5.985 eV (TABELL Wikipedia, Ionization) Rad¦E.

 

 

 

 

     Allmän Fenomenbeskrivning

NOMINELL EXPERIMENTKAPACITANS 100µF (uppmätt 95µF)

EXPERIMENTENS URLADDNINGSSPÄNNINGAR 12-24V

Med nominella experimentkapacitansen 100µF är 12V lägsta nominellt (säkra) spänningen för att få fram dokumenterbara hålbilder — lägre spänningar visar allt svagare urladdningsfenomen med allt växande tendens för allt svagare dubbel, tripel och multiurladdningar med tillhörande (sargade) hålbilder — också beroende på monteringsanordning: hålbilden blir allt svårare att klassificera (teoretiska Qfaktorns nedre gräns för hålbildning med h-värdet nedan 0,017mM är 9V: den teoretiskt beräknade i Tabell4¦5 ligger vid 11V57 — se Rad¦h i Tabell5 CAT2021.ods, Kol¦I¦J testCell).

FOLIETJOCKLEK h 0,017mM vanlig köksfolie från livsmedelsbutik

TÄTHET ALUMINIUM D 2700 KG/M3

ATOMVIKT i Dalton (u=1,66033 t27 KG) U 26,9815389

Hålenergi enligt hålmått&Förutsättning:

EØ = π(ØAl1+/2)2 × h × EAl1+ × D/Uu

Ø(Al1+) = 2√  EØ·Uu/(EAl1+·h·π·D)

Hålenergi enligt Ecap&Förutsättning:

Ecap = (C/2)(U02 – U12)

 

PARAMETERKOMPLEXET REDOVISAS I Tabell4¦5.

   FÖR MÄTTOLKEN TILL HÅLMÄTNINGARNA, se från h-mätningen i GENERALGENOMGÅNG.

 

Urladdningshålen¦HÅLSERIERNA24V-serierna:

——————————————————————

   1-15 14Jan2021

   16-25 15Jan2021

VIA FÖRUTSÄTTNINGEN:

   Alla urladdningshålen (DBAB) bevisar högre energianvändning än den tillgängliga genom urladdningskondensatorn:

EØ > maxEcap ¦ Ø(E) typiskt (>) 0.3 mM mot maxØ(Ecap) = 0.163 mM No13:

 

 

 

 

 

 

 

Se MÄTSERIE 1 ¦ 1-25 — Januari2021 — energihålen i jämförelser.

TNED.

 

 

 

LjusLådan:

En första provisorisk lösning

LightBOX Apr2021 — UFL

LJUSKURVANS UPPSTIGNING I MATEMATIK

 

 

 

Låda (4 väggar: lådan invändigt kläd med svart klippkartong) av vit 2mM passepartout kartong med en sida smalt urtag nederst för mätkabelanslutning.

   Se särskild kopplingsbild i LightTimeLINE.

— lådan täcks sedan med experimentkomplexets allmänna köksfolie 0,017mM aluminiumfolie.

— Lådan i bottnen har precis plats för ett minikopplingsdäck som försörjer en PIN-diod med ett Li-3V batteri.

— Från kopplingsdäcket finns en skärmad kabel med ± som kan anslutas till ett oscilloskop för dokumentering.

— En separat (grova röda) kabel med katodstift används för manuell urladdningskontakt mellan den lådtäckande folien (anod) och urladdningskondensatorns katod (100µF, uppladdad till 24V). Urladdningshålen syns i vänstra bilden.

   Alternativt — minimal urladdningsresistans — kan urladdningskondensatorn användas direkt över lådans folietopp: med anodbenet mot folien, sker urladdning direkt enbart via kondensatorbenen då katodbenet vidrör folieytan.

 

 

 

UAP:

 

UTVÄRDERINGENS ABSOLUTA PREFERENS:

Hålbildning: minst 1Al1+ per Al-atom:

 

Enda här kända sättet att kontrollera en möjlig energiräkning, dess rimlighet eller inte, baseras helt och hållet 100% på UTVÄRDERINGENS ABSOLUTA PREFERENS:

 

   Enda kända sättet att få ut atomer ur metallfolien är ATT

   varje hålatom reduceras på minst en höljeselektron SOM

   garanterar inbördes Coulombiskt repellerande elektrisk kraft utan rekombinerande möjligheter OCH

   därmed hålbildning.

   GLÖDSPÅRENS ENERGIBIDRAG (TabellRT) är försumbart: 0,00002%.

 

Kantbild i förstoring (Dec2020):

 

 

Mikrometermätning på folien vid smältkanterna visar som mest 0.032mM — folietjockleken 0.017. I allmänhet runt 0.020-0.024.

 

 

NORMALA ICKE-MATERIALFÖRSTÖRANDE ELEKTRISKA STRÖMTRANSPORTENS VÄRMEUTVECKLING

VÄRMEUTVECKLINGEN FRÅN Ucap ¦ (R=10mΩ)

DETALJERAD BESKRIVNINGI I HeatCapEXPL:

   alla signifikanta värmebildningsfenomen via urladdningskondensatorns egen möjliga energiomsättning

   utesluts definitivt helt och hållet fullständigt genom hålexperimentens speciella bevis No161718:

   se särskild bevissammanställning i STAD.

 

 

 

Ledningsresistanser:

LEDNINGSRESISTANSEN — några referensvärden:

R = ks/A

Resistansen per meter för koppartråd med diametern Ø=2r vid rumstemperatur 20°C:

Ω/M = 1.78 t8 ΩM/πr2;  k = RA/s ¦ R = ks/A

Ø1.0mM ........  → 0.022663663 Ω/M ¦ 0.223 mΩ/cM

Ø0.6mM ........  → 0.062954621 Ω/M ¦ 0.630 mΩ/cM

Ø0.5mM ........  → 0.090654655 Ω/M ¦ 0.907 mΩ/cM

 

 

 

CapBASIC:  Kondensatorns upp- och urladdning

 

Se även mera allmänt i särskild artikel

KONDENSATORNS UPP- OCH URLADDNING

med ström — i CapBASIC  

 

KONDENSATORNS UPPLADDNING — KONDENSATORNS   URLADDNING

————————————————————————

Se särskild genomgång i RC-MATEMATIKEN BASIC.

Allmänt härledda samband finns i Kondensatorn och Spolen

TOTALT TILLGÄNGLIGA ENERGIN med vårt praktiska

kopplingsexempel från 2007+ (Ecap):

E           = UQ = U·UC = U2C = (24V)2 · 100µF ¦ härledda grundsamband i

FYSIKENS ALLMÄNNA FÖRKLARING

             = 0.0576 J

Ecap     = (C/2)(U02 – U12).

Se HÄRLEDNINGEN nedan mera utförligt från det enklare originalet i

KONDENSATORENERGIN.

 

Nedanstående original (2007) gäller inte: kondensatorns urladdning kopplar inte hålbildningen (se bevisningen i STAD):

——————————————————————————————————————————————————————

U1 se härledningen från 2008 i KONDENSATORKRETSENS VARIERANDE RESISTANS = U0 – Udrop

U0/(U0–U1) = U0/Udrop = 1/(1–U1/U0) = 1 + eR0/k          ;

Udrop   = U0/(1 + eR0/k)                                                    ;

ln(U0/Udrop – 1) = R0/k                                                  ;

R0         = k · ln(U0/Udrop – 1) ...........  aktuell total urladdningsresistans = ln(U0/U1)3Ω = R0 ¦ U0/U1 = eR0/k

             = k · ln(1/[1 – U1/U0] – 1)

             = k · ln(1/[U0/U1 – 1])

             = –k · ln(U0/U1 – 1)

k           = ¦ (3.3375437..)

U1 = U0/2 [24V/2/12V] då R0 går mot eller ligger nära noll ;

— Särskilda test med R0=10Ω visade svag gnistbildning förutsatt studerat i helmörkt rum.

——————————————————————————————————————————————————————

KONDENSATORNS UPP- och URLADDNING

——————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————

Se särskild genomgång i RC-MATEMATIKEN BASIC.

Allmänt härledda samband finns i Kondensatorn och Spolen

————————————————————————

Ucap = U0(1 – e–K) ....................            Kondensatorns uppladdning ..........     K = t/RC

Ucap = U0(0 + e–K) ....................            Kondensatorns urladdning .............                    K = t/RC

————————————————————————

CapBASIChrl:

INTEGRALA SAMBANDET:

Kondensatorns urladdning

U = U0et/RC

 

Särskilt om urladdningskurvan avbryts mitt i, före U=0 :

Ecap = (C/2)(U02 – U12)

HÄRLEDNINGEN från det enklare originalet i KONDENSATORENERGIN;

 

Integralt — grundform i

Kondensatorlagen:

C           = Q/U ;  Q = CU ;  E = UQ ; E/U = Q   ;

dE/dU   = Q = CU ;

dE         = C · U · dU     ;  Integralkalkylen — se

Integralbegreppet i Nollformsalgebran om ej redan bekant

dE      =  C · U · dU =

E           = C · U0U1U · dU ; integral- och derivatatransformationer härleds i

Formlagarna

             = C · U0U1U2/2     ; integralen är redan bestämd (U=0 ger 0);

             = C · U0U1[U2]/2

             = (C/2) · [U02 – U12]   ;

Ecap     = (C/2)(U02 – U12)        ; 

U0         = 24 V                           ; generellt: experimentvärdet i folieurladdningarna

 

Om kondensatorn uppvisar den här typen, eller liknande nära —

alla oscillogram från folieurladdningarna

 

 

finns vad vi vet bara en energiekvivalent kondensatoromsättning att förklara energiräkningen på:

EcapEKV  = (C/2)(25V – 20V)2 = (C/2)(5V)2

U0 =: U0 – U1: U1 = 0.

 

»Kondensatormatematiken» för fallet ovan beskrivs och genomgås detaljerat i

KurvAnalysen.

 

 

INTEGRALA ENERGISAMBANDET genom effektutvecklingen E=Pt:

Kondensatorns urladdning

 

TNED-fysiken — relaterad matematik och fysik

ENERGIHÄRLEDNING genom EFFEKTUTVECKLING

 

integral    exponentfunktionens fullständiga integralform:

bestämda och obestämda integralformer

DERIVATAN TILL FUNKTIONEN y skrivs här alternativt Dny eller y’: y’ = dy/dx ;  dy = ydx  ;  y = ydx = y : UTFÖRLIGA relaterade GRUNDER I

NOLLFORMSALGEBRAN vi snabbrepeterar begreppen:

Försök gärna själv att formulera satserna .. därför att det finns inte så mycket att välja på ..: överenskommelser är inget naturvetenskapligt ämne . .

 Ae(–ax/b) dx = A(b/a)[1 – e(–ax/b)]  = y                                                                                                    : P=Ui=E/t ; Ut = E/i = Pt/i 

Dn e^x = e^x →

exponentderivatan: Dn e^(P) = Dn(P) · e^(P)

y = e(P) ¦  y’ = (P)’e(P) = dy/dx ¦  dy = (P)’e(P) · dx ¦

y = (P)’e(P) · dx = (P)’e(P) · dx = (P)’ · e(P) ...............................   obestämda exponentintegralen

y = (P)’ · e(P) — 1 .............................................................................................................     bestämda exponentintegralen

exponentfunktionens fullständiga — bestämda —integralform:

 e(P) dx = e(P) Dn(P)–1 = y ;

positivt x:

y = Ae(ax/b) Dn(ax/b)–1 = Ae(ax/b) (b/a) = A(b/a)e(ax/b)                                                                                ; obestämda integralen

y = y – y(0) = A(b/a)e(ax/b)A(b/a)e(a0/b) = A(b/a)e(ax/b)A(b/a)1 = A(b/a)[e(ax/b) – 1]                ; bestämda integralen

negativt x — typiskt för kondensatorns urladdning:

y = Ae(–ax/b) Dn(–ax/b)–1 = Ae(–ax/b) (–b/a) = A(–b/a)e(–ax/b)                                                                     ; obestämda integralen

y = y – y(0) = A(–b/a)e(–ax/b)A(–b/a)e(–a0/b) = –A(b/a)e(–ax/b) – –A(b/a)1 = A(b/a)[1 – e(–ax/b)]   ; bestämda integralen

:

y’ = Dn A(b/a)[1 – e(–ax/b)] = A(b/a)[0 (a/b)e(–ax/b)] = Ae(–ax/b)                                                           ; typiskt kondensatorns uppladdning

i = U/R:

CapBASIC

E = Pt,  P = E/t = dE/dt ;  dE = Pdt = U²/R dt  ;

Kondensatorns urladdning:

U=U0e–(a t / RC)

U = U0e–(a t / RC)

Det mera interalt fullständigt utvecklade energisambandet — vid kondensatorns olika (ekvivalent MJUKA) urladdningstillfällen:

E=(U02C/2a)[1 – e–2(a t / RC)]:

KONDENSATORNS UTVECKLADE ENERGI P=Ui=E/t=U·U/R under spänningstappet (ex.: 15µS):

Urladdningssambandet i kvadrat:

P = dE/dt = U²/R = R–1U02e–2(a t / RC)                                                                                                        ;

E = Pdt = Uidt = U²/R dt = R–1U02e–2(a t / RC) dt = R–1U02 e–2(a t / RC) dt

E = R–1U02(RC/2a)[1 – e–2(a t / RC)] = (U02C/2a)[1 – e–2(a t / RC)]                                                         ; bestämda integralen

Ekvivalenta ENERGIUTVECKLINGEN (under de aktuella 15µS): E = Pt — i fallet

No9enligt KurvTolken:

a=1, R=0,038, C=95t6, U0=12, t=15t6 :

E = (12295t6/2)[1 – e–2(15t6/[0,038·95t6]] = (6,84 t3 W)[1 – e–2(15/[0,038·95]] = (6,84 t3 W)[1 – 2,459827104 t4 = 0,999754017] =

= 0,006838317478 J ;  

Det enklare integralsambandet via U02C/2

E = 6,84 t3 J =

= 0,00684 J= 68,4 mJ ;

EFFEKTEN under t = 15µS:

P = E/t = 456 W.

Ref:

HBno9 — analysexempel ¦ kontrollräkning för effekt och energi genom integralytor

EX No9 genom KurvTolken:

[(24)è'–5x/(10'6)(0.097ohm[1.19+0.2x'1.8])(0.000095)]/5V

Fram till utplaningsnivån — nollström:

[(12)è'–5x/(10'6)(0.038ohm)(0.000095)]/5V

(12/5)[è'–x5/(0.038)(95)] = (2.4)[è'–x/0.722]

 

 

 

 

FoleUrladdningsKretsen:

 

FOLIEURLADDNINGSKRETSEN

 

 

 

 

Samma basutförande som i anordningen från 2018,

men här modifierad och anpassad efter de nya förhållandena (P5).

   OP:n CA3140 är av typen TeraOhm på ingångarna:

— den mäter i princip helt utan att påverka mätobjektet via egenström.

 

 

 

 

NaNo: 4Mar2021 — naturnormen ¦ Jordmassan ¦ Markören

 

NATURNORMEN ¦ BioGASEN ¦ Fotosyntesfabrikanterna Blad&Barr — JORDLIVET: uppkomst underhåll utveckling

SVERIGE ATTACKERAR (A3, UDHR10Dec1948) RÄTTEN TILL LIV, FRIHET OCH PERSONLIG SÄKERHET — I VÄXANDE

VARKEN POLIS ELLER DOMSTOL VILL TA ANSVAR — inrättningen förstår inte konceptet, anser sig själv absolut bestämmande utövande överhet

 

 

VERKSAMHETER UTOM ÅBEROPAD MÄNNISKORÄTT

DEFINIERAR UTÖVANDE FÖRTRYCK — K1, UDHR10Dec1948 —

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM  igenkännandet [eng. recognition, sv., igenkännande, erkännande] av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

är/blir allt annat en definition på utövande förtryck: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred.

Och när uttömde sig Sveriges Inrättning X i den avhandlingen, senast?

GE GÄRNA EXEMPEL: varje handling, åberopande, mening, uttryck, hävd, framställning, beslut, tanke, association, föreställning, yttrande. När, senast? Polisen? Sveriges Domstolar? Trafikverket? Sveriges Kommuner? När? Ge oss ett enda glädjande exempel.

Sverige 2021.

 

 

BILDBEVISNINGEN NEDAN (Liknande observerat men inte dokumenterat 2021: Götaland, Svealand; Norrland): vårdslöshet, ansvarslöshet, omdömeslöshet. Staten attackerar naturen på alla fronter — struntar fullkomligt i det tidigare högtidligt bedyrade samhällskontraktet (SISI ¦ K18).

Sverige kan inte bygga samhället med bevarad fotosyntesfabrikation (HUKAN):

Sverige våldför sig på grundläggande universella mänskliga rättigheter, tvingar befolkningen att medverka i våldslagar under bestraffningshot

— utan explicit proklamation, deklaration eller annan upplysning: verksamheten utförs på BESLUT — som underförstått SKALL åtlydas (SAL).

 

 

— Jorden vi lever på, dess påvisbara fysik, kemi och biofysik

TRÄDEN OCH DEN FRIA UTFYLLANDE OANTASTADE GRÖNSKAN ÄR VÅRA LIV — DJURENS LIV — ALLT LEVANDES LIV — LIVETS BLOTTA EXISTENSGRUND I UNIVERSUM — FOTOSYNTESMASKINERIET Blad&Barr: DNA-BIOTOPISKA REGLERARE UNDER 3 MILJARDER ÅR alla arter

fram till senast 1812 (IPCC2013 i diagram: 100% bevarad naturskog bakåt till 1600-talet och tidigare via en atmosfärisk CO2-halt 284ppmv år 1812); (Simard2012);

   Fotosyntesfabrikanternas decimering med följd i motsvarande atmosfäriskt onaturligt påtvingade CO2-ökning 1800+ (från 1812) kopplar bara landbiologin, inte havsbiologin: Ingen verksamhet finns här veterligt som systematiskt avlivar levande fotosyntesfabrikanter till havs. Den verksamheten gäller uteslutande hydrotrycksbaserad (Xylem-Floem: träd) markbiomassrelaterad biologi.

   Fossilförbränningens atmosfäriska CO2-bidrag — kol, olja, naturgas, globala energianvändningens statistik — innefattar INTE — icke, no, nada, intet, ej, etc. — någon fysiskt möjlig EXPONENTIELL (Kurvanalysen) ökningstakt: Fossilbidragets CO2-andel slutar på en linjär konstant ökningstakt (Logistiska Tillväxtekvationens Princip: mänsklighetens ändliga teknikutveckling och mättnad [märkbart runt år 2400 efter nuvarande industristatistik]).

   Enda bidragande — observerad och uppmätt (Mauna Loa) — CO2-agent med förmåga att ge EXPONENTIELLT växande CO2-bidrag är: FORTSATT AVLIVNING AV LEVANDE FOTOSYNTESFABRIKANTER Blad&Barr; 19Apr2021 ”Rise of atmospheric carbon dioxide continues unabated”: fortsatt oförminskad ökningstakt;

   Havsbiologins fotosyntesfabrikanter berörs inte — och fossilindustrins CO2-bidrag är med den matematiken helt säkert mänsklighetens allra minsta bekymmer.

 

 

NU 2021 OCH SEDAN 2010+ STÅR NATURBEGREPPET — naturskogens fotosyntesfabrikanter Blad&Barr som allt liv har utvecklats på — UNDER ETT ÅRLIGT STÄNDIGT VÄXANDE CHOCKERANDE ÖKANDE ATTACKERANDE FRÅN STATEN.

   ETT ALLT MER UTPRÄGLAT UPPVISAT TRÄDSÅGANDE SVENSKT STATLIGT UTÖVANDE NATURMÖRDANDE AUKTORITATIVT DIKTERANDE SKRÄCKVÄLDE BREDER UT SIG SOM EN LÖPELD:

— Ingen information till befolkningen. Inte ett ord om erinrad människorätt. Inte ett knäpp. Inte ett knyst. Inte en prick. Skräckväldet breder ut sig som en stormande löpeld.

   VAR FINNS DE KRAFTFULLA STRÖMNINGARNA SOM MOTSÄTTER SIG DEN ORDNINGEN — frånsett en märkbart revolterande naturkemi? Visa.

 

NATURNORMEN — senast år 1812: 100% naturskog

ALLMÄNNA FENOMENGRUNDER

Senast 1800Bevisen ¦ BioGASEN

 

Ändamålsenligheten i en naturligt 100% fri naturligt ostörd biologisk Jordhistoria genom runt tre (3) miljarder år exemplifieras utan här känd motsvarighet med särskild glans: kvinnan: allt levande livs moder: INSIKTEN, HARMONIN, HELHETEN.

Kvinnan: 100% skönhet, hälsa, friskhet.

        

FRISKT LIV ANGRIPS INTE AV SJUKDOM. Bevis: 3 miljarder år av perfekt ändamålsenlig slutprodukt: 0 = noll = nada monteringsfel. Så varför det här?:

— Var det någon eminent inrättning som missade pårampen till Teknisk Utveckling med Givna Perfekta Föredömen? Nähä. JätteA:n i matte. Uja. MaskinPortalen:

1800+: STATEN ATTACKERAR LIVET: Situationen 2000+ — i växande:

 

   PERIODEN 1800-2000 REDUCERAS (ForestWORLD2012) NATURSKOGEN MED MER ÄN 30%:

— NATURBEGREPPET 100% UPPHÖR/UTARMAS/URLAKAS SUCCESSIVT UNDER EN PERIOD AV 200 ÅR

— MED MOTSVARANDE ALLMÄN BIOLOGISK LIVSFÖRSVAGNING (COVID AND DEFORESTATION—Quinney2020):

   fotosyntesfabrikanternas Blad&Barr märkbara decimering avspeglas (Simard2012) i den kvarvarande naturskogens utseende, takt och form:

   FOTOSYNTESREGLERINGEN AV JORDLIVETS BIOLOGISKA SAMVERKANDE ARTFORMER GENOM DEN BEGRÄNSADE BIOGASENS CO2 SLUTNA CYKLISKA ÅTERANVÄNDNING fungerar inte längre i 100% Natur:

   Naturbegreppet upphör i växande (Särskilt märkbart i Sverige: 2010+¦2021) — på kredit av statens fortsatt nitiska avlivning av Jordlivets enda existerande livsagenter — Blad&Barr:

   Statens nitiskt fortsatta vägran att låta 100% Naturskog återvända

— som efter en skogsbrand för naturlig återväxt och läkning av det uppkomna såret

— visar och bevisar:

 

   Statens vägran att inse att skogstafset INTE avspeglar grundläggande naturkunskaper om respekt, ansvar ALLMÄN MORAL MED SKÖTSEL OMVÅRDNAD OCH OMTANKE ”bevarande av sundhet ordning och skick” — hänsyn —

teknikutveckling på villkor av 100% bevarad Naturskog och inget annat, grundvalen för Jordlivet, hälsogrunderna rent biotekniskt.

 

   Statens vägran att  tillåta

markbiomassrelaterat atmosfäriskt CO2-överskott från fortsatt avskogning och attack på Naturskogens 100% egna ATT FÅ

   återvända till sin naturliga skogsmark utan statliga och kommunala tafs och pet och intrång.

 

   Statens vägran att inse att det ständigt fortsatt växande statliga underhållande skogstafset genom två sekel (1800+)

   enbart förvärrar och fördjupar allmän lokal, regional, global livsförsvagning: alla arter, allt liv:

— fotosyntesfabrikanterna Blad&Barr, Jordlivets fundament, det som människan i Universum i Solsystemet på Jorden kommit fram på.

 

   STATEN ATTACKERAR LIVET — på drift, inte plan: okunnighet, maktgirighet, egensinne i 100% förblindad Svensk Riksdag Bevisad noll självkritik, enfaldig blindhet, och ett osedvanligt frikostigt distribuerat öppet uppvisat förakt för begreppet natur (2021: avlivet kvarlämnas helt öppet numera: direkt utmed vägkanter, i utgallrade skogsområden intill vägar, leder och bostadsområden: Grislandet Sverige visar sig 2021):

— samhällsbygget MED naturen. Inte MOT: GE liv. Inte TA liv.

   Själva huvudsyftet är att avliva, såga ner det levande, behandla det som något icke önskvärt. Och det är — blir — själva huvudbeviset: det går inte att snacka sig bort ifrån. Det tar minst en VäxaMullaPeriod 200 år innan spåren från statens vettlösa livsförstörande naturvandalisering 2021 är borta: 2221.

 

 

 

Nersågad fotosyntesfabrikation efter svensk väg [Maj2021] — lämnas som bråte [26Jul2021]. Själva nersågningen är själva syftet och ändamålet.

— Sveriges administrativa elit besitter en enastående förmåga att uppröras i blotta åsynen av en in till atomen bevisbart pågående naturvåldtäkt.

 

   SVERIGES SÄRSKILT BEVISBARA NOLLRESPEKT FÖR INDIVIDENS EGEN ARGUMENTRÄTT:

 

———————————————

Samhällskontraktet 1948 A29.1: personlighetens fria och fulla utveckling, A3ref: rätten till liv, frihet och personlig säkerhet

 

Inte ett ord i åberopad människorätt (UDHR10Dec1948) = medfött tjejvett (MT):

”Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång”, A12 UDHR10Dec19418. Lagens skydd.

— Hävd, åberopande, mening, yttrande UTOM (K1 särskilt i UDHR10Dec19418) definieras SOM utövande förtryck:

Svenska Staten missbrukar, missaktar och visar öppet Naturförakt: Svenska Staten utövar en helt egen bestämmande myndighet och auktoritet: tvingar befolkningen att medverka i sådana våldslagar med bestraffningshot i benämning demokratiska beslut för ökad trygghet och säkerhet — på DRIFT, inte genom någon som  helst medveten konspiratorisk planering eller proklamation. Tvärtom — inget annat 2021 än ren självupphöjd 100% bevisbar naturokunnighet, in till sista atoms innersta prick:

AB:

ALLMÄN BEVISGRUND : NaNo ¦ A3ref ¦ SamhällsKontraktet ¦ SISI ¦ K18 ¦ UppropSVERIGE2021 ¦ DOMEN

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

 

DET HELIGT HÖGT BEDYRANDE SAMHÄLLSKONTRAKTET (K18 ¦ SISI) SOM SKULLE GARANTERA, SÄKRA OCH BEVARA RÄTTEN TILL LIV, FRIHET OCH PERSONLIG SÄKERHET:

— Titta (2010+) vad Svenska Staten har gjort med det (SAL) — vårt enda hem i universum:

STATEN UPPTRÄDER SOM ANSVARSLÖS ANSVARSFRI individrättslig EXISTENSÄGARE;

 

I samhällsbygget tar vi bort så LITET som möjligt i GRUNDBIOLOGIN »trafikverket rekommenderar»: LEV

för att bevara mesta möjliga artrikedom med minsta möjliga bortfall på grund av våra egna eventuella intrång.

Det kallas att RESPEKTERA HYRESVÄRDENS EGENDOM: ATT VÅRDA, SKÖTA OCH VISA INTRESSE FÖR INNEHÅLLET: naturvetenskap.

Säg — visa — den kvarvarande Svenska Vägbit som ännu 2021 uppvisar den här typen: Man får leta. Tidigare, före 2010: överallt. Friskt levererat växtsyre. Jubel.

 

 

Jämför Sverige 2021 [SAL]: advokatoriskt i varje bevisbar detalj ner till sista kemiska atom sinnessjukt myndighetsutövande livsattacker. Ska vara överallt och peta, tafsa, ta, bevisa den egna överheten.

— STATEN UPPBÅDAR AVLIVANDE MASKINTEKNIK MOT LEVANDE CYKLISKT VÄXTSYRELEVERERANDE KLOROFYLLAGENTER SOM HELA JORDLIVETS BIOLOGI UTVECKLATS PÅ.

 

Undervisning. Utbildning. Meriter. Befattning.

Säg.

Fotosyntesfabrikation — Blad&Barr: Jordlivets enda existerande livsgrund:

bioytan täcker Jordytan 8 ggr om — senast år 1812 [MLN]:

— Enda Naturliga DNA-reglerare för allt liv — fram till senast 1812 (MLN ¦ IPCC2013graf):

   100% bevarad naturskog (ForestWORLD2012 ¦ Simard2012).

   2021 globalt: mindre än 70% återstår (Sverige 50%?), och i fortsatt avtagande.

 

— Är det någon eminent inrättning som (1800+) missade pårampen till TEKNISK UTVECKLING

— med GIVNA PERFEKTA FÖREDÖMEN?

 

Sverige: säg. Berätta. Undervisa oss.

Vandaliserad totalförstörd utarmad ursprungsnatur i Sverige 2021:

 

 

 

 

Nersågad fotosyntesfabrikation efter svensk väg [Maj2021] — lämnas som bråte [26Jul2021]. Själva nersågningen är själva syftet och ändamålet.

— Sveriges administrativa elit besitter en enastående förmåga att uppröras i blotta åsynen av en in till atomen bevisbart pågående naturvåldtäkt.

 

 

I TAKT MED ATT STATEN UNDANHÅLLER BEFOLKNINGEN ORDNING OCH UPPFÖRANDE, MÄNNISKORÄTTSKUNSKAPER, VÄXER VÅLDET OCH OTRYGGHETEN. ELAKA STATEN UTNYTTJAR DEN SITUATIONEN FÖR ATT FÖRSÖKA HÄVDA SIG ÄNNU MERA ÖVER VÅLDET SOM SÅ VRÅLSPÖAR STATSVANVETTET, DRIVER DET — ALLT LÄNGRE OCH LÄNGRE UT. RESULTATBILD: DET YTTERST SJÄLVKÄRA VÅLDET ÄLSKAR ATT BREDA UT SIG GENOM ATT FÖRÖDA OCH FÖRSTÖRA ALLT, REDUCERA OCH TILLINTETGÖRA, I EGET STÄNDIGT VÄXANDE. DET ÄR EN VÄL DJUPT SINNESSJUK STATSFÖRVALTNING.

KONTROLL. ÖVERVAK. NATURATTACKER. ALLMÄN FOLKLIG NATURVANDALISERING: staten attackerar livet.

 

 

 

VIRUS: 4Sep2021 — DEN MEDICINSKA HÄLSOFÖRKLARINGEN  enligt BioEK1-10 — CITAT — från etablerad expertis i meningar om corona Juli 2021 — Vad är BioEK1-10? 2020+

Markören ¦ B1 ¦ B2 ¦ B3 ¦ B4 ¦ B5 ¦ B6 ¦ B7 ¦ VaBioEK ¦ KRIG ¦ MLNn ¦ KOSMO ¦ FASVAN ¦ BigHOGCA ¦ LIBiK ¦ LIBiKbakgr ¦ LIBiKgas ¦ LIBiKagent ¦ LMI2021 ¦ LMI2021sjuk ¦ LMI2021sum ¦ VIRUShis ¦

Syrefiltret ¦ Allmän sammanfattning UH 2021 med länk ¦ SamUH  ¦ EXE1475 ¦ Kfactor ¦ EAM

 

 

 

Följande presentations meningar och påståenden bygger helt på detaljerat härledda samband inom TNED-fysiken, dess tillhörande kosmologiska helhetsbild (mJAPPENDIX). Detaljerna presenteras i jämförelse med nu etablerade föreställningar där sådana jämförelser är möjliga: sakfel får inte förekomma. Finns sådana ska de rättas till — om inte hela framställningssättet redan på sådana grunder kan kasseras som oskick. I vilket fall är det avgörande viktigt att hålla alla dörrar öppna för kritik och ifrågasättande. Det har varit TNED-fysikens föresats från den allra första början:

   naturvetenskapliga beskrivningar tillåter inte naturvetenskapligt relaterbara sakfel;

   konsensus — överenskommelser — är inget naturvetenskapligt ämnesområde;

   naturvetenskapens framsteg bygger på varje enskild människas egen privata universella utvecklingsrätt (Kepler, Galilei, Newton .. ): rätten att frambära argument utifrån egna förutsättningar, oavsett argumentkraftens innehåll, och oavsett hur den uppfattas av omgivningen.

 

 

TNED-fysikens enhetliga kosmologiska förklaring ¦ IRTeP :  fysikdetaljerna kan härledas minutiöst och redovisas här men ingår inte i den moderna akademins lärostol

VIRUS — Kulturell BioKemisk Desinformation 1890+? AM3

DEN MEDICINSKA HÄLSOFÖRKLARINGEN — sakfel får SPECIELLT under inga som helst omständigheter på inga villkors vis förekomma här.

2020¦21 genom BioEK1-10 (1460-1475 — 21°C ¦ 20.9301°C ± 0.1642)

———————————————

Vad är ”BioEk1-10”? ¦ FRISKT LIV ANGRIPS INTE AV SJUKDOM — Kvinnan efter 3 miljarder års biologisk utveckling: fram till MLN1812, senast ¦

Kritisk Granskning ¦ VIRUS — Livsförsvagningens biokemiska karaktär—BioEK1-10-bevisningen ¦ VIRUS — historia ¦ Summering ¦ Bortfallet

B1: VIRUS                   BEVIS: Jämför LÄKEMEDELSINDUSTRINS ideologiska VÄRLDSHORISONT 2021

Gy, Giga År ¦ Giga = T9 = miljard ¦ T t = 10^±  ——  staten attackerar sitt eget bedyrade samhällskontrakt  ” .. av den allra största betydelse .. ” — Markören

SEDAN 100% fotosyntesfabrikation genom Blad&Barr använt runt 3 miljarder år för att FORMA människan reduceras 100% ForestWORLD2012 med >30% på 200 år perioden 1800-2000 — på 200 år.

MEDIA  förtiger Bilden. VIRUS — ”smittämne” — inget TING. Virus är en process som  uppkommer — bildas — ur livsförsvagning. BEVIS: människan — kvinnan — efter 3 Gy Naturlig Utveckling:

FRISKT LIV ATTACKERAS INTE AV SJUKDOM

NATUREN UTVECKLAR INTE ARTERNA MED MÄNNISKAN FÖR ATT ATTACKERA UTAN FÖR ATT BEVARA OCH VÅRDA

Staten skapar livsförsvagning • STATEN MöRKAR UPPLYSNINGEN • Befolkningen tvingas medverka

STATEN SOM HÅLLER PÅ, PÅ DET HÄR SÄTTET, REPRESENTERAR ETT NATURFÖRNEKELSEIMPERIUM. Befolkningen står under förtryck. Klargör.

———————————————

SAL ¦ Atrain ¦ ALAGET ¦ BESLUT ¦ KHB4

 

Sakfel får inte finnas här:

JORDFYSIKENS EGNA SPECIFIKA KVANTITETSBEVIS UTMANAR LÄKEMEDELSINDUSTRIN: den vet uppenbarligen inget om biologigrunderna — men har BRA KOLL — e-mikroskop (1950+, Wikipedia Biochemistry) — på NUVARANDE strukturer. Deras ursprung: praktiskt noll SÅDAN inblick:

B2: VIRUS                   BEVIS:

BIOEKVIVALENTERNA (BioEK1-10) framgår ur redan väl kända geologiska fältdata under 1900-talet (ämneshalterna i Jordskorpan samt allmänna Jordatmosfäriska basdata här sammanställda genom tre olika oberoende källverk i PrimDATA). Däremot kan vad vi vet Jordytans isotopsammansättningar för väte, syre, kväve och kol (MATIK ¦  jH2O-ekvivalenterna ¦ Biogasekvivalenterna) inom dessa domäner INTE härledas på den moderna akademins lärostol (IRTeP ¦ MBref ¦ GLUKOSMATRISERNA — basmatriserna KloHem för Klorofyll, växtvärlden, och Hematin, djurvärlden ¦ Meteoritbevisen generellt).

 

 

 

ATT Jordkroppens bildningsfysik i allmänhet och vattnets ursprung i synnerhet på Jordytan SKULLE HA någon kvantitativt ordnad isotopisk bildningshistoria — INOM Jordmassan egen domän: ingen påverkan utifrån — punkteras helt av den etablerade uppfattningen att ”vattnet kom utifrån” (med grund i Kants Nebularhypotes och himlakroppsbildningen genom ”planetesimalteorin”): De livsavgörande HONC-ämnena väte, syre, kväve och kol med tillhörande primära spårämnen (främst magnesium och järn — meteoritbevisen, Jordbiologin) är primära för alla himlakroppar i deras ytprimära bildningsfysik enligt TNED-fysikens kosmologi: vatten + primära biokemiska strukturer utvecklas efter alldeles samma fysikprincip hos samtliga himlakroppar i deras primärbildning. Men bara en specifik fysisk typkropp (mJ) kan utveckla de primärt bildade biokemiska blocken (BioEK1 – BioEk3 = BioEK4: 21°C ±0.15°C: vattnets kolinlösning Solsidan Jordytan).

———————————————

BioEK1-10 ¦ PrimDATA ¦ S/c ¦ MATIK ¦ jH2O ¦ BioGASEN ¦ IRTeP ¦ MBref ¦ GLUKOSMATRISERNA ¦ KloHem ¦ vattnet kom utifrån ¦ mJ ¦ BCJ1AR1 ¦ BCJ2AR2  ¦

 

 

BCJ2 säkrar vidare massbaserade Jordfysikaliskt certifierande samband till mJ. Kraftmorfologi: samma som i periodiska systemet: »MILLERS EXPERIMENT»

— men i ett något mera naturligt avancerat kemilabb — än vad läkemedelsindustrins moderna duktiga klass A kemistudenter hade tänkt sig ..

 

———————————————

BCJ2 ¦ GLUKOSMATRISERNA ¦ AMINOSYRAMATRISERNA ¦ IIRTeP ¦ BCJ1 ¦ BCJ2

B3: VIRUS

GENOM ATT MODERN AKADEMI REDAN FRÅN RUTA ETT 1800+ BESTÄMDE SIG FÖR ATT KOSMOLOGIN SKULLE BASERAS PÅ KANTS NEBULARHYPOTES MED FÖLJDSATSEN ”VATTNET KOM UTIFRÅN” STÄNGDES KEMIKLASSERNA PÅ JORDEN IN I EN »ELEVKARANTÄN» SOM FÖRBJÖD — BANNLYSTE UTAN ATT EXPLICIT SÄGA DET — VARJE FORM AV HÄRLEDANDE NÄRMANDE. DET ÄR INGET FEL PÅ INTELLIGENSEN I MODERNA KORRIDORER. ABSOLUT INTE. DÄREMOT BEVEKELSEGRUNDEN FÖR ATT ANVÄNDA INNEHÅLLET ÄR — SÅ — BEVISLIGT MINDRE BEKANT. T.O.M. SÅ MINDRE BEKANT ATT TERMEN INTELLIGENS FÖREFALLER ATT HELT HA FÖRSVUNNIT.

— BIOKEMIN HAR INGEN SÅDAN Ursprunglig SAMMANSÄTTNINGSHISTORIA SOM DEN LÄKEMEDELSINDUSTRIN VILL GE SKEN AV.

Nämligen en sådan som utnämner läkemedelsindustrin som livets högsta intelligenta instans i universum (1950+). No mother god loving way. Klargör.

 

Läkemedelsindustrin leker med elden B1 ¦ B2 — klargör

Läkemedelsindustrin leker alldeles tydligt vådligt med elden om den inte kan träda fram och dementera den här uppmärksammande uppenbart hotande faran:

— Mänskligheten är inget experimentobjekt för läkarkårens KONSENSUS: konsensus är inget naturvetenskapligt ämnesområde: det man inte VET något om B1 B2 B3, avstår man ifrån TILLS: ”sant eller falskt” avgörs av matematiken — = ¦ ≠ — och därutöver inte alls: sanningsbegreppet. Biologiformerna går inte att manipulera PÅ med mer än en onaturlig biokemisk funktion hängs på det primärt naturligt bildade, helt utom räckhåll för läkemedelsindustrins manipulerande och experimenterande verksamhet — OCH SOM INGEN KAN FÖRUTSÄGA KONSEKVENSERNA AV I DET LÅNGA LOPPET. STATEN är orsaken till utbrottet. Inte ”virus”. Klargör.

 

Med staten som orsaken till den allmänna globala livsförsvagningen (Simard2012 ¦ Quinney2020) är LÄKEMEDELSINDUSTRIN inne på en rent bevisbart vanvettig paradväg — STATEN SKAPAR ovetande om inget annat gäller PANDEMIPOTENTIAL 1800+ genom successivt utarmad primär 100% naturligt solenergiförsörjande fotosyntesagenter Blad&Barr för allt Jordliv, den ursprungliga solenergiupptagande bioytan decimerad med mer än 30% perioden 1800-2000 (ForestWORLD2012). Klargör.

———————————————

”vattnet kom utifrån” ¦Simard2012 ¦ Quinney2020 ¦ ForestWORLD2012 ¦

 

Istället för att försöka få stopp på SJUKDOMENS ORSAK — statens fortsatt pågående naturattacker (STAN) — spelar läkemedelsindustrin ovetande om inget annat gäller med i statens fortsatta avskogningslopp med tillhörande kunskapsmörkning — och befolkningen tvingas in i ett läkemedelsberoende MED STATLIGA MEDIALA PROPAGANDAORGAN TYP AFTONBLADET m.fl. SOM ALLTMER FRAMTRÄDER I EN ovetande om inget annat gäller ANDA AV ATT UPPVIGLA OLIKA BEFOLKNINGSSKIKT MOT VARANDRA I UPPHÖJD FAVÖR FÖR LÄKEMEDELSINDUSTRINS EGENARTADE STATLIGT FAVORISERADE KOSMOLOGISKA IDÉER OM VACCINERING — som bara kan sluta på ett sätt om verksamheten inte upphör omgående. Klargör. SAKFEL FÅR INTE FÖREKOMMA HÄR.

 

B4: VIRUS, artikel: VaBioEK ¦ VIRUS ¦ FLAIAS ¦ KRIG ¦ VIRUShis ¦ SUM

 

VIRUSBEGREPPETS KLASSIFICERANDE ASPEKTER — STATEN 1800+ ATTACKERAR LIVET: SAL ¦ STAN ¦ SAN1

VIRUSBEGREPPETS RELATERADE FÖRKLARING

Så: VARSÅGODA, STATEN: Förnekelseimperiets enastående tillfälle att förneka — och dementera, på framställt sakfakta — hela framställningssättets rent medicinska kärna:

Sjukdomarnas orsaker bottnar i samtliga fall utan något enda undantag i ett felaktigt — onaturligt — förhållningssätt: påtvingat eller direkt självförvållat.

Sjukdomarnas orsaker bottnar — tvunget — i samtliga fall i ett felaktigt — onaturligt — förhållningssätt, påtvingat eller direkt självförvållat.

FRAMHÅLLET NATURLIGT FUNDAMENTALT BEVIS — 3Gy :

Därför nämligen att det blir korkat — osedvanligt dumdristigt — att anklaga naturen för att ha framskapat kvinnan för enda ändamålet att skita ner hennes natur med slumpmässiga avarter för tillfället att få modifiera — greja med — innehållet kemiskt. Det var INTE ändamålet.

Så behöver vi endast hitta ett enda exempel, nu, bakåt eller framåt i historien som visar att bevisning med påståendesats är felaktigt.

Varsågoda. Fega inte. Klara upp det här — nu. Klargör.

 

— Hur kan du så tvärsäkert påstå det där?

— Därför att det fanns människor före år 1800 också. Jättefina. Naturen har inte förmågan att bilda och underhålla LIV för att skita ner det. Eller som någon sagt det: Ingen tänder ett ljus och sätter det där ingen ser det. Utan man sätter fram det så att föremål SES. Absolut säkert som Skandinaviska Bergskedjan.

 

Det går inte att SAMTIDIGT postulera att NATUREN ALSTRAR SJUKDOMAR SPONTANT, NYCKFULLT, SLUMPARTAT och NATUREN HAR UTVECKLAT MÄNNISKAN (och alla arter) UTAN FEL — utan att hamna i en fundamental 100% konflikt med rationellt logiskt konsekvensmässigt tänkande (Läs: utvecklat vanvett: sjukdom som likt frätande syra låter människan tyna bort). Vi måste bekämpa den attityden — och hitta läroexempel som bevisar företrädena.

FÖRNEKELSEIMPERIET GILLAR INTE DEN TYEN AV FORMULERING.

B5: VIRUS

Varje historisk källa typ SMITTKOPPOR (först historiskt kända BKL VIsp1201 från ö. Asien 300—500-t. e.Kr.) och orsaken till sådana och andra sjukdomar (pest) kan med den hållningen enbart uteslutande förklaras på en mänskligt felande hand: okulturer, sanitära förhållanden, bristfällig planering med bristande naturkunskaper, eller ovilja att alls utveckla sådana på grund av andra mera trängande bevekelsegrunder. I annat fall DÖDFÖRKLARAS NATUREN SOM speciellt skitaktig och opålitlig — precis andan i 1800-talets framväxande akademi. Jämför entropibegreppet — den moderna versionen (»dödskallarnas riksdag») — med liknande modernt akademiskt utbildade begravningsceremonier typ ”sanningens bortgång” MED avgöranden i ämnen som ”sant eller falskt” (m.fl.). Klargör.

FÖRNEKELSEIMPERIUM GILLAR INTE SJÄLVSTÄNDIGT TÄNKANDE (Samhällskontraktet som Sverige fullkomligt skiter i: SISI):

 

1800-talets Europa introducerade herrefolksidéer med föreställningar om särskilt universellt suverän intelligens som skulle bädda för en avancerat utvecklad läkarkår med specialitet på beteende (närmast avancerad judeförintelse: Fichte, Hegel, Nietzsche, Hitler m.fl.) med förstavelsen MEDICIN: En speciellt modern akademisk expertis växer fram 1800+ på medicinens område: olika preparat utvecklas som motverkar olika icke önskvärda symtom under olika betingelser (för särskilt berättigade existenser). Läkemedelsindustrin etablerar sig på motsvarande olika folkbehov av typen huvudvärkstabletter och andra  liknande preparat som reducerar eller helt eliminerar olika typer av åkommor. Hippokrates klassiska antika humoralpatologi (500 f.Kr.—1800) med ”all sjukdom beror på ett onaturligt förhållningssätt (påtvingat eller självförvållat)” har inte längre någon mening med läkemedelsindustrins framväxt. Tanken om att kunna bota ALL sjukdom med tillräcklig insikt i STRUKTURERNA gör sig allt mera hörd. Man anser allmänt (2021 — massutskick, forskningen behöver mera pengar) att det enbart är en fråga om resurser (forskningsanslag) för att få fram de nödvändiga preparaten; Man förespeglar sig tro att besitta den absolut intelligenta KAPACITETEN att bemästra biokemin, helt och hållet — den slutliga biologiska makten över naturen: herrefolkets resning. Lagen. Sverige införde år 1916 lagstiftad vaccinering mot smittkoppor för alla barn som fyllt 6 år (”lagen om skyddskoppympning 2 juni 1916”, BKL XIIsp279m). 1920 Införde Sverige kvinnlig rösträtt. 1914 utbröt det första världskriget. 1939 det andra.

 

Världen 1800+ befinner sig i ett mer eller mindre upplösningstillstånd — staten attackerar naturskogarna i allt växande takt — med ett i samma takt (Quinney2020) växande antal uppkomna sjukdomar och tillhörande global artutrotning. Orsak: statsförvaltningarnas i krassa termer sagt helt obefintliga naturkunskaper — naturskogens successivt växande utarmning: globalt påbörjad biologisk livsförsvagning — i enda anlitad  lit till en växande läkemedelsindustri som förväntas ska servera vacciner mot åkommorna — så att staten kan fortsätta sitt eget segertåg mot framtiden. Fritt fall råder 1800+. De som ser den annalkande faran sopas undan på sedvanligt klassiskt statligt manér.

———————————————

Hippokrates ¦ Simard2012 ¦ Quinney2020 ¦ ForestWORLD2012 ¦

 

B6: VIRUS  ¦ BigHOGCA

 

BIOEKVIVALENTERNA BioEK1-10 (The TEN, short English) har bara en enda faktor BioEK1 som kan påverkas

— och har påverkats 1800+ (Exempeltabell i BigHOGCA) — av människan:

Avskogningen 1800+ med ändringen (naturskogen) i förhållandet Atmos¦O/MLN¦C från naturskogens 1475 senast år 1812

(IPCC2013Graf284ppmvCO2MLN) till nuvärdet (Deforestation 2020) 1254 — i fortsatt avtagande. Med den räkningen och dess preferenser skulle globalt giftlarm ha utlösts redan från år 1962 (Kurvanalysen).

 

mJ = $([BioEK1 – BioEK3]·BioEK3·[S/c]²) + 2cT23:

 

Vilken är haken? LIBiK:

TNED-fysikens enda upphittade bevis med förklaring:

 

———————————————

LEA ¦ O18am ¦ 11.11% ¦ Syrefiltret ¦ Dole1965 ¦ y, eng. Year, sv. År ¦ Tt = 10↑± ¦ Gy = T9y; G prefix: Giga, miljard

 

VIRUS utvecklas inte som ett TING utan som en BIOLOGISKT BIOKEMISKT HÄLSONEDBRYTANDE PROCESS som underhålls av ett onaturligt förhållningssätt. Bevisexempel — Klargör:

 

HUVUDVÄRK associeras inte med VIRUS — UTVECKLAS SPONTANT  i kroppskemin på obalanserad/onyttig kost: BEVIS: testaSjälv (5ex).

INFLUENSA ASSOCIERAS MED VIRUS — UTVECKLAS SPONTANT  i kroppskemin på obalanserad/onyttig kost: BEVIS:

— en person, helt isolerad från andra under flera månader, kan omväxlande GENERERA OCH bota influensasymtom (veckovis) och utbrott genom varierat kostintag: frukt och grönt i allmänhet reducerar och eliminerar, medan underlåtenhet plus fettkonsumtion accelererar: nysningar, rinnande ögon och näsa — som förvärras in till det olidliga om kostintaget inte återgår till naturligt.

COVID/CORONA beskrivs (2020+) allmänt som ett slags influensavirus. Hållningen här skulle förklara de globala utbrotten så:

Statens växande avlivning (Simard2012 ¦  Quinney2020) av den naturligt orörda 100% bevarade Jordlivets DNA reglerande fotosyntesfabrikationen i Blad&Barr — reducerad med mer än 30% på 200 år perioden 1800-2000 (ForestWORLD2012) — har nått ett tröskelvärde med märkbar livsförsvagning. Allt liv påverkas: växter, djur, människor. Beroende på region, kultur och kostvanor, drabbas olika regioner på olika sätt:

det är generellt inte fråga om en smitta, ett slags »Kopulerande SjukÄmne som hoppar från individ till individ för att ÄtaNyFrisk». Utan istället — som i influensaexemplet ovan — ett individuellt kemiskt spontant utbrott av en starkare typ av influensa »livsförsvagad normal influensa» — PÅ den generellt livsförsvagande biokemins kredit: statens profiterande elaka oansvariga naturattityd.

— Områden (kulturer) med större affekt (lokal avskogning, kulturella olikheter) utvecklar olika spridning. Generellt personer som iakttar en naturlig kosthållning (personer som aldrig uppvisar förkylningssymtom, personer som INTE är läkemedelsberoende; dvs. »normalt sett de mest friska») drabbas INTE ALLS av utbrotten — OM inte en lokal livsförsvagning är så påtaglig att även normala tröskelvärden inte längre är hållbara (ingen inom tid medicinsk analys har kapacitet att kartlägga vad som är vad : avarten »muterar», utvecklas kontinuerligt i konsumtion på friskt — tills Maskinen stängs av och angreppen upphör): situationen aviserar en påbörjad världsepidemi i riktning mot »total utplåning» — om inte naturskogen får återvända med 100% fotosyntesfabrikation: glukos, aminosyra, protein från och genom de primära solenergiagenterna Blad&Barr. Klargör: hitta något enda exempel som kan dementera den ovan beskrivna allmänna förklaringens princip.

———————————————

Simard2012 ¦ Quinney2020 ¦ ForestWORLD2012 ¦

 

Allt liv påverkas: växter, djur, människor:

TRÄD: atmosfäriskt dumpat CO2 efter STATENS MORD på levande Blad&Barr som normalt skulle tillhöra växtcykeln i LEVANDE NATURSKOG (MLN) åstadkommer motsvarande växande arbetspress på kvarlevande. Från ett visst tröskelvärde pallar inte kvarlevande mera arbetsstress: Blad&Barr kvävs av ett CO2-övertryck (»Xylemkavitet»: transportlederna stallar på grund av växande transportkrav som genererar luftbubblor i xylemkanalerna som hindrar fortsatt transport). Hela grenpartier med speciellt Tall dör av (första symtomen: Mellansverige 2015, Bildexempel): trädet utarmas och går sakta men säkert mot en för tidig död (kompletterande förruttningar i rot och stam).

DJUR som är beroende av växternas omsättning blir i motsvarande mening lidande på växternas försämrade metabolism (aminosyra, protein).

MÄNNISKOR drabbas av effekterna genom kostintaget. Läkemedelsindustrin försöker parera effekterna genom tillfälliga s.k. VACCIN — SOM OM det verkligen funnes ens en teoretisk biokemisk möjlighet att låta staten fortsätta sitt krig mot naturen och samtidigt befria mänskligheten från de biologiska konsekvenserna. Rent medicinskt vanvett. Klargör.

———————————————

MLN ¦ Xylem-Floem ¦ Träddöden ¦ Träddöden detaljerat ¦ Bildexempel Mellansverige 2015 ¦ FACITsep2020

B7: VIRUS

BIOTOPERNAS BEVISANDE HÄLSOGRUNDER:

— STATEN — modern akademi 1800+ — förnekar att naturen skulle innefatta egna självständiga kvantitetsbevis för en naturlig biotopisk harmonisk hälsogrund. Staten anser istället att det är läkemedelsindustrin som står för den verksamheten (från runt 1850+):

   VIRUS (”smittämne”), säger staten, beror på ”ElakNatur som bildar TINGEST som försöker para sig med Friskt för att överleva I”.

   VIRUS (”smittämne”), säger naturen — relaterat — beror på ”ElakATTITYD* som resulterar i FEL KEMISK PROCESS — VIRUS — som försöker para sig med Friskt för att överleva I”.

———————————————————————————————— *

Livsförsvagande — naturattackerande — verksamhet: »huvudvärk»

 

VaBioEK: VIRUS ¦ FLAIAS ¦ KRIG ¦ VIRUSart ¦ VIRUShis ¦ SUMNATURNORMEN ¦ NaNo ¦

 

Kort: Vad är ”BioEK1-10”? The TEN ¦ BioGASEN ¦ MATIK ¦ HurBioEK

 

BIOEKVIVALENTERNA (2020+) ¦ TheTEN — shortEnglish

BioEK1-10 — Jordfysiken träder fram med egna detaljerat bevisbart certifierande kvantitetsbevis för begreppen natur och livshälsa:

———————————————

BioEK1-10 ¦ TheTEN

 

BioEK1-10 är: Heltaliga kvantitativa numeriska relationer 1460-1475 mellan de olika domänernas isotopiska sammansättningar för Jordskorpa och atmosfär (PrimDATA) sammanställda från uppgifter ur 1900-talets fält- och geologidata.

BioEK1(1475) är högsta och BioEK3(1460) är lägsta värdet i gruppen för alla BioEk1-10, samma som intervallet (21°C ±0.15°) i BioEK4: sötvattnets optimalt molekylära kolinlösning (Lower1999).

———————————————

PrimDATA ¦ BioEK1 ¦ BioEK3 ¦ BioEK4 ¦

 

Isotopsammansättningarna har härletts (nuklidmatriser) specifikt detaljerat på TNED-fysikens grund (himlakropparnas allmänna bildningsfysik, IRTeP) enligt redovisningen i MATIK.

   Utom de här i UH framställda enligt BioEk1-10 finns ingen här känd liknande sammanställning.

   Speciellt framhävs BCJ1 (BCJ1 ¦ BJC2; AR1 ¦ AR2) en enkelt analog exakt (instrumentepoken 1960-1999 VNS) definition på Jordmassan på Jordytans kvantitativt härledbara biologiska bas. Det sker genom mängderna VATTEN på Jordytan med mineralogiskt integrerat i litosfären (jH2O — FM1975Tabell) och biosfärens VÄXTKOL (S+c) I BIOGASEN ($) (PrimDATA Tabell6) enligt

 

 

———————————————

IRTeP ¦ MATIK ¦ BioEK1-10 ¦ VNS ¦ BCJ1AR1 ¦ BCJ2AR2 ¦ jH2Oref — FM1975Tabell ¦ S/c ¦ $ ¦ PrimDATA

 

med den specifikt växtkolsbaserade ekvivalenten BCJ2

som ger en direkt Jordbiosfäriskt biogasrelaterad Jordmassekvivalent mJ = 5.975 T24 KG enligt

 

 

mJ = $([BioEK1 – BioEK3]·BioEK3·[S/c]²) + 2cT23 med <±3GRAM för c med bevarade signifikander 5.975.

Jordytans vattenbank jH2O har sedan ytterligare ekvivalenter genom AtmosLitos isotopmängder

(Udda+Jämna HONC-ämnen väte syre kväve kol för AtmosBiosLitos) som redovisas i jH2Oref.

 

Så framgår ur de redovisade bioekvivalenterna

Läkeprincipen — grunderna för optimal fysiologisk medicinsk hälsa;

Jordfysikens egna ekvivalenter genom BioEK1-10

   Det finns en NATURNORM: ÄMNESRELATIONERNA INOM BioEK1-10 (ShortEnglish in TheTEN) certifierar tydligen existensen av en kvantitativt FAST (mJ) JORDFYSISKT DEFINIERAD NATURNORM (MLN1812 ¦ MLB) med en fast definierad NATURSKOG som — tydligen som det får förstås — är ägnade att garantera hälsogrunderna för allt Jordliv på 100% bevarad naturskog: bevisningen efter fritt naturligt växande 3Gy:

 

Kritisk Granskning:  FLAIAS:  VIRUS ¦ VaBioEK ¦ KRIG ¦ VIRUSart ¦ VIRUShis ¦ SUM

 

Det blir en formulerande utmaning:

   Friskt liv angrips inte av sjukdom (5ex): livet har ingen sådan inneboende egenskap — men varje förnekelseimperium vill se det så ..

Följdfråga med tillhörande medicinskt redan känd bevisning:

Om inte friskt liv angrips av sjukdom, varifrån kommer då Sjukdom?

Från alla former av onaturlig sinnespåverkan, skulle svaret bli (KHB4):

   Naturlig sinnespåverkan BEVARAR hälsan — utvecklar den: gör den rikare.

 

   Den naturnormen (VäxtSYREFILTRET [Dole1965]) kan bara brytas (TheTEN) — vandaliseras, våldföras, våldtas men aldrig elimineras — på Jordytan av människan på ett, och inget annat än ett, enda sätt: allmän global livsförsvagning (VIRUS):

BioEK1 1475 = Atmos¦O/MLN¦C — genom reduktion av naturskogens syrefilter på avlivning av levande solenergiupptagande klorofyllbaserade livsunderhållande fotosyntesagenter Blad&Barr som inte tillåts återväxa med tillhörande allmän Jordbiologiskt solenergireducerad bioyta (Naturskogens ekvivalenta Blad&Barr BIOYTA): global livsförsvagning.

   Havsbiologin (BeksFOSSIL ¦ HavNOT) har ingen roll att spela i det sammanhanget.

———————————————

MATIK ¦ KemiBlocken ¦ MeteoritBevisen ¦ Klorofyll- och Hematinmatriserna ¦ GlukosMatriserna ¦ AminosyraMatriserna ¦ MaunaLoaBeviset 

BioEK1 ¦ BioEK2¦5 ¦ IPCC2013Graf ¦ ForestWORLD2012 ¦ GE — GranEkvivalenten¦ Wilander2012¦ BioYTAN — syrefiltret ¦ PrimDATA ¦

 

FORMULERINGARNA blir MINST SAGT REBELLISKA MOT NUVARANDE ETABLERADE SYNSÄTT. Den som kan får gärna dementera:

Eftersökt: inget ännu upphittat.

Naturvetenskapens uppgift är i vilket fall att förklara — PÅ de resurser som Jorden i Solsystemet i Vintergatan i Universum tillhandhåller.

 

MLNorm&Normal:

MaunaLoaNORMALEN och MaunaLoaNORMEN

   MLN1470 MaunaLoaNORMEN — MLN1470 — betecknar hela komplexet BioEK1-10: naturskogen i mJ-ekvivalenter (ARBCJ12)

— I den ingår (NASAgrafen) ändringar genom klimatperioderna (hundratusental år), se 5dKlivaBIG.

   MLN1812 MaunaLoaNORMALEN — MLN — med SD-konstanten (BeksFOSSIL) betecknar nuvarande (klimatrelativa — fram till senast 1812) fast bestämda norm (IPCC2013Graf284ppmvCO2±SD/2) i vår egen klimatepok med naturskogens senast år 1812 (ForestWORLD2012 ”pre-industrial”) 100% befintliga bestånd (5.9 T13 M²) på de härledda parametergrunderna S (stående), c (cykliskt underhållande), MLN+SD/2 och totalsumman $ (KompoSc).

   ARBCJ12 visar hur komponenterna i $ kopplar Jordmassan (mJ=5.975 T24 KG) i ekvivalenter.

   Varför har inte det här upptäckts i moderna korridorer, hela 1900-talets samlade forskningsdata? Fråga dom.

KOSMO: MLNn

KOSMOLOGISKA KVANTITATIVT biologiskt biotopiskt

JORDMASSCERTIFIERADE HÄLSOBEVISET ¦ kompl. BigHOGCA

Relaterat : Livsförsvagningens biokemiska karaktär—BioEK1-10-bevisningen i

VIRUS

Om den den här författaren är den enda i mänskligheten som genomfört undersökningen (PrimDATA) SÅ FANNS fram till (April) 2020 ingen enda människa på planeten Jorden i Solsystemet i Vintergatan i Universum som kände till bioekvivalenterna BioEK1-10. Komprimerat i presentation: BioGASEN och Jordmassan. Detaljerna visar isotopiska ämnesrelationer inom Jordskorpans AtmosBiosLitos med en tillhörande framträdande bevisbar naturnorm (MLN¦NaNo): 100% bevarad naturskog som enda certifierade hälsogrunden för hela den biologiska livsutvecklingen: alla arter, alla växter och alla djur. Slutproduktens särskilda bevisform: kvinnan efter runt 3 miljarder år bioteknisk utveckling (FLAIAS):

 

BEGREPP om en naturbevisande ändamålsenlighet, harmonigrunderna rent biotekniskt, framträder — genom TNED-fysiken (härledande grund i MATIK):

friskt liv angrips inte av sjukdom (FLAIAS). Inte på några som helst villkors vis. Undantag existerar inte.

 

EXPLICIT BEVISNING ARBCJ12 ¦ MLNn :

Jordmassans (mJ=5.975 T24 KG) rent kvantitativt bevisande fysik som sådan genom de härledda/geo-(bio)fysiskt uppmätta 100% NATURSKOGENS kvantiteter (MLN1812IPCC2013Graf284ppmvCO2) med BioGASEN $, VATTNET jH2O och VÄXTLIGHETEN Sc — de direkta sambanden i ARBCJ12 — inom bioekvivalenternas (BioEK1-10) numeriska intervall (BioEK4TabellLower1999: 21°C±0.15°: 1460-1475: Sötvattnets optimala kolinlösning på Jordytan) mellan gränserna BioEK1 (Atmos¦O/MLN1812¦C) 1475 och BioEK3 (Litos¦O/C) 1460, stadfäster tydligen en biologiskt optimerad biotop (”område med samma natur”). SÅ bevisad och certifierad under runt 3Gy i tydligt ändamålsenligt utvecklande — kvinnan som exempel: allt livs moder:

optimalt livsutvecklande hälsobas i 100% orörd fritt växande natur. OCH vars parameterkomplex SÅ — och inget annat — helt verifieras och certifieras av tillståndet senast 1812 — och dessförinnan med samma nivå bakåt mot 1600-talet och tidigare (IPCC2013Graf284ppmvCO2: MLN1812). ENLIGT BioGASENs specifikt explicit SÅ mJ-ekvivalent (ARBCJ12) summerande räkning $=S+c+MLN+SD/2 (KompoSc, GEbasen, TotalBIOGAS) — då fortfarande 100% naturskog fanns med bevarad nivå bakåt mot 1600-talet och tidigare (MLN).

   Den NORMEN (här betecknad MLN1470) får tydligen bilda en unik vår direkta kosmologiska preferens (Jorden i Solsystemet i Vintergatan i Universum) i varje kvantitativt och kvalitativt relaterbar naturbeskrivning PÅ så härledd 100% BEVARAD NATURSKOG OCH ENDAST SÅ.

   Men i modern akademi tillbakavisas (1800+) sådana ”naturliga kvaliteter” alldeles bestämt. Att ”naturen i sig” skulle bygga på någon föregiven ”intelligens” (”sant eller falskt”) har man ingen uppfattning om. Se särskilt i genomgången av begreppet ENTROPI — i den moderna akademins version (1800+).

Så: Enbart av den anledningen (MLN1470 ¦ BioEK1-10 ¦ ARBCJ12), är den etablerade allmänna kosmologiska föreställningen om ”intelligensens hemvist” avgjord. Natur. Inte Akademi. Härledda naturgrunder. Inte uppfunna — sedan överenskomna av en akademisk elit:

   konsensus är inget naturvetenskaplig ämnesområde: spekulation, magi och mystik hör inte till naturvetenskapens ämnesområden.

 

———————————————

PrimDATA ¦ BioEK1-10 ¦ MLN ¦ NaNo ¦ FLAIAS ¦ MATIK ¦ BioGASEN ¦ Jordmassan ¦ sant eller falskt ¦ ENTROPI

 

FASVAN: MLNn

FORTSATT AVSKOGANDE STATSVERKSAMHET VANDALISERAR NATURBALANSEN

 

Fotosyntesfabrikanterna Blad&Barr är solmaskineriets livgivande klorofyllagenter. Det förefaller vara en allmänt utbredd kunskap — men sedan verkar det vara stopp i röret: På deras kredit utvecklas, underhålls och upprätthålls Jordbiologiskt liv — på 100% bevarad naturskog. Inte 70%.

Tas 30% av livsgrunden bort, finns inga planer ens i det hetaste heta att resterande 70 ska prestera 100. Sveriges Riksdag (SAL) verkar INTE ansluta till den matematikkunskapen:

   perioden 1800-2000 (ForestWORLD2012) reduceras naturskogen med mer än 30% — inom 200 år.

 

 

   En (regional, global) kvalitativ försvagning uppträder — i växande styrka om verksamheten inte upphör.

   Motsvarande kvantitativa följder i biomaskineriet uppträder som ”muterande virus”

   Återställs inte naturharmonin, utvecklas VIRUS TILLS.

 

   SD-konstanten (MLB, MaunaLoaBeviset 5.8ppmvCO2) är beviset för att naturskogen, den markbiomassrelaterade växtligheten, fullkomligt struntar i fossilindustrins atmosfäriska växtkol: Blad&Barr suger inte luftkol (mJAPPENDIX) — men etablerade korridorer hävdar just det — Trots att dessutom bevis för den hållningen helt och hållet saknas genom atmosfärens innehåll av (ännu 2020¦21) ständigt ökande CO2 — Ingen minskning alls i sikte. Skogsavverkningarna fortsätter att lägga till växande CO2-tillskott (Kurvanalysen). NATURSKOGEN BioEK2¦5: Blad&Barr omsätter enbart sin egen begränsade fasta kolcykel. Med (ännu 2021) samma underhållsmängd på allt färre kvarlevande trädindivider (med allt färre barrbestånd: förr eller senare kommer en Tipp) drivs kvarlevande i allt högre grad att prestera ”samma som tidigare” (BTK: P=E/t=T/R på konstant solvärme; BTKfrkl). Träddöden (2010+) breder ut sig. Det är alldeles uppenbart att faktorn BTK inte kan gälla i vilken som helst utsträckning då en märkbart växande avskogning pågår. Den påförda arbetsstressen (Träddöden i detalj) på kvarlevande leder förr eller senare till en lavineffekt där samtliga träd uppvisar tendenser att dö i förtid — om inte avskogningsverksamheten med hindrad naturlig återväxt upphör.

 

 

   Enhetligheten i BioEK1-10 medger inget utrymme för de etablerade korridorernas uppfattning att ”växter producerar atmosfärens syre genom sönderdelning av vatten”. SD-konstanten (SD-Hjulet, MLB) bevisar den detaljen särskilt i exakt fotosyntetisk detalj: inget försvinner, inget tillkommer. I modern akademi menar man att ”vattnet kom utifrån”. I relaterad fysik (TNED) framträder primärvatten i ytbildningen hos alla himlakroppar (METEORITBEVISEN, KEMIBLOCKEN, GLUKOSMATRISERNA). Undantag existerar inte (IRTeP).

SD-konstantens ställning verkar inte alls ens ha uppmärksammats i etablerade korridorer: plockas den bort (SDhjulet) får man nuvarande etablerade uppfattning: Genom att bombardera växtextrakt med hf-kvanta kan man få ”växten att uppföra sig på förväntat sätt” (MAS, VMA, ExpBeg, WO, CFT, Examination3). Nobelpris i ”växter sönderdelar vatten”. Det är inget fel på experimenten. Men plockar man bort naturdetaljerna, blir experimenten enklare att manipulera.

 

   Kemiblockens natursammansättning — primär himlakroppsbildning med sammanhängande universella meteoritbevis (IRTeP) — i TNED-fysikens härledning ligger helt utanför moderna korridorer: Kemiblockens primära sammansättning kan härledas/förstås börja från max neutronens täthet under himlakropparnas primärbildning i kroppsytan (vattenbildning från kallt, samma princip för alla himlakroppar, säger TNED-fysiken). Den sammansättningen kan sedan inte ändras, manipuleras eller påverkas — med mer än naturbasen sönderbryts (BBH ¦ GLUKOSMATRISERNA Klorofyll- och Hematinbaserna).

   Den detaljen exponerar (nuvarande) läkemedelsindustri som en synnerligen — omedvetet — laborerande inrättning som leker med elden: Läkemedelsindustrin 2021 bedriver i det sammanfattande ljusets beskrivning en successiv kortsiktig strategi (inom laboratoriernas ental år) för att bemästra ”icke önskvärda effekter och konsekvenser”; VACCIN MOT ATTACKER PÅ NATUREN EXISTERAR INTE. INRÄTTNINGEN leder mänskligheten in på en säker väg mot biologisk död. Dementera det, den som kan. Eftersökt: inget ännu upphittat.

   Flera graverande exempel finns redan (Neurosedynskandalen 1960+ [sömnmedel]; 1976 ”Folk dog av svininfluensavaccinet 1976 — nervsjukdomar”, ur filmen CONTAGION 2011, m.fl.; Biverkningar som eliminerar/utesluter naturliga fruktintag). Det har redan börjat — eller kan så förstås i sammanhangets summa.

Men situation och tillstånd förnekas och tillbakavisas med hänvisning till affärsintressen (SAN1) — och myndighetsutövning (SAL).

———————————————

ForestWORLD2012 ¦ MaunaLoaBeviset ¦ 100% Relaterad Fotosyntes ¦ SD-konstanten — KeelingKurvan¦ MLB — Feb2017¦ Träddöden ¦ SD-hjulet ¦ ”vattnet kom utifrån” ¦ TNED ¦

METEORITBEVISEN ¦ KEMIBLOCKEN ¦ GLUKOSMATRISERNA ¦ IRTeP ¦ MAS ¦ VMA ¦ ExpBeg ¦ WO ¦ CFT  ¦ Examination3 ¦ BBH  

Klorofyll- och Hematinbaserna ¦ SAN1 ¦ SAL ¦

 

BigHOGCA: VirusART ¦ B1 ¦ B6 

 

Den moderna akademin 1800+ var utspelad — redan från ruta ett

TNED-FYSIKENS KOSMOLOGISKA BEVISGRUND — BigHOGCA — FACITsep2020mJBioek

BIOGLOBALA HÄLSOGRUNDENS CERTIFIERADE AUTENTICITET ¦ mJAPPENDIX ¦ BCJ12 — < ±3GRAM

NATURENS GARANTERADE GLOBALA BIOHÄLSA PÅ JORDEN SOM (MATIK) BEVISLIGT INRÄTTADES FRÅN JORDKROPPENS BILDNING (MBref) — OCH HAR SEDAN DESS VERKAT OBRUTET — AVSLUTADES ÅR 1812 — och återinsätts så snart staten upphör att attackera levande fotosyntesproducenter Blad&Barr: 100% naturskog för liv. Allt annat nekas.

 

Alla himlakroppars gemensamma primära ytbildningsfysik (MBref) — endast en specifik primärmassa kan utveckla biotoperna — med säker bevisning:

 

 

$ = S + c + MLN + SD/2 framkommer (Biogasen) genom Keelingkurvan (1958+)

tillsammans med (GEbasen) utvalda data (2015+) från kända studier av skog och skogsutbredning

KVANTITETERNA I JORDKROPPENS EGEN MASSA OCH ÄMNESINNHEHÅLL GER BEVISEN:

 

Sjukdomsbilden 2021

Om nämnvärd avskogning sker (B6) — avlivning av levande fotosyntesproducerande Blad&Barr — utan naturlig återväxt — och märkbara ändringar sker i den möjliga balansen genom biokonstanten BTK (FASVAN: P=E/t=T/R på konstant solinstrålning) — ändras också c-konstanten

(BJC1 ¦ c: <±3GRAM certifierar Jordmassans signifikander 5.975):

   Om (Sc: KompoSc) — då — avtagande levande stående (S) naturskog (aktuell avskogning) kompenseras med ökande c

som (behjälpligt, till en viss gräns) resulterar i bevarad konstant BTK gäller inte MLN1470 S/c=konstant längre: kvoten S↓/c↑ avtar i så fall med avskogningen (S↓).

   Då gäller heller inte ARBCJ12 ekvivalenten ovan för AR1

mJ = (S/c)(jH2O + cT21)KG = 5.975 T24 KG med c-avvikelsen max <±3GRAM för fasta signifikander 5.975 (Petrie1883CHRtestet):

   Konstant mJ&jH2O: Växande c med S/c=mJ/(jH2O + cT21) framtvingar ett avtagande S/c med en växande — inte avtagande — nettosumma S = c(S/c). Motsvarande beräkning för mJ som följer ur ARBCJ2 enligt sambandet

mJ = $([BioEK1 – BioEK3]·BioEK3·[S/c]²) + 2cT23  = 5.975 T24 KG

$¦CO2 = konstant (9+1/3)T18/BioEK3

$¦CO2 = mSEA/(10BioEK3[BioEK1 – BioEK3]; 5dBCJ2, 20mSEA=jH2O 5djH2Oref Udda Jämna isotopiska sambanden

med växande c-värde visar ett avtagande mJ. De ursprungligt inbördes kommunicerande verifierande leden gäller inte längre:

— Harmonigrunderna (mJ#ARBCJ12 ¦ The TEN) är brutna.

mSEA=jH2O/20=Jordytans fasta vatteninnehåll 1.4 T21 KG (Wikipedia, Water: 1.386 T21 M³ ¦ 99%) oceaner + landvatten ändras inte nämnvärt ens under hela K-cellens period (336Gy, se ConBEAT, Wtime).

 

 

 

Tabelluppställningen redovisar ett exemplifierat räkneexempel på ovanstående mJ#ARBCJ12. Med reducerad naturskog S och en antagen ökning (tabellen exemplifierar räkningen med plus 1-15 Gram) i den cykliska tillväxtkonstanten c tillväxer S — inte avtar som var förutsättningen — i netto för att få konstant mJ 5.975 T24 KG. Resultatbilden visar att sambanden för Jordmassan mJ inte längre kommunicerar om c-konstanten i ARBCJ1 tillväxer (eller avtar) från och med c = 1.875 KG ± 3GRAM (cMARG):

— Märkbar avskogning — påverkan på cykliska växtunderhållet c Blad&Barr — vandaliserar den Jordfysikaliskt certifierade hälsogrunden AR12. Och det finns ingenting som staten eller Sveriges Riksdag kan göra åt den saken — i fortsatt framhärdande — än att försöka bränna den naturbibeln: Den statsordningen är och förblir körd — redan från ruta ett 1800+ (MLN1812).

 

 

I ANDRA ORD — på Jordmassans bevisade biologiska ekvivalenter genom Jordytans AtmosBiosLitos (BioEK1-10):

— Nämnvärd avskogning — som överträder c±3GRAM: mJ-signifikandernas bevarande 5.975 — sönderbryter den Jordbiologiskt certifierade mJ#ARBCJ12 naturharmonin: optimal naturhälsa kan inte längre garanteras om naturnormalens preferensvärde (MLN1812) bryts. AVSTEGET faller enbart på människans naturansvar (staternas inbördes kapacitet att samverka och samarbeta på Jorden MED naturens egna förutsättningar): Växtligheten som sådan innehåller ingen självhämmande eller förträngande mekanism (ARBCJ12). BEVIS: NATURLIGT FRITT UTBREDANDE VÄXTLIGHET främjar enbart en utvecklande förfinande mekanism (människan genom 3Gy bioteknisk evolution framträder: fotblades utformning med den fjädrande gången; barnhänderna, en oerhörd bioteknisk konstruktionsmorfologi; ansiktet; kroppsformen: de mest finstämda av biologins alla konstruktioner: oöverträffat).

   Boven i dramat är staten. Inte naturen.

   Kort sagt (MLN1470mJ#ARBCJ12 ¦ The TEN):

— Naturen garanterade en övergripande global biohälsa på Jorden — bevisbart i detalj fram till senast 1812 (Def37%).

— Den (det kapade extra atmosfäriska CO2 överskottet som väntar att få återvända till sin naturliga skogsmark som efter en skogsbrand men inte tillåts återvända av staten) återställer också ordningen till läge normal den totalt solupptagande naturliga bioytan så snart staten släpper tillbaka naturskogen — full fri återväxt. Samt försöker få fingrarna UR och inse att TEKNIK utvecklas MED natur. Inte MOT. Inte erövra utan samverka: ordning och uppförande.

   Det är uppenbarligen och tydligen en DOM över nuvarande etablerade världsliga statsskick om ingen kan träda fram med ett dementerande klargörande:

staten missköter sig bevisligt i detalj i samvaron med naturen, tror sig själv mäktig eller (SAL) uppträder på ett sådant sätt att det ter sig så att bestämma över livet: staten SVERIGE (särskilt 2010+ ¦ BAKGRUNDEN) uppträder stormodigt, speciellt övermyndigt, auktoritativt, märkbart övermodigt och kaxigt mot allt och alla — som en helt nyutsprungen »Universums Herre».

Om inte läkarkåren kan ta sig själv i kragen och kliva ur det där konsortiets livräddarbåt, är det tydligen ett reguljärt förnekelseimperium som gäller — i salen.

   Jämför skillnaden mellan utövande diktatur och demokrati: BESLUT utom människorättens igenkännande och erkännande gör ingen åtskillnad mellan utövande diktatur och demokrati: flest röster — inom någon avgränsad region: ett styrelserum — bestämmer obetingat på Ett Beslut: samhällskontraktet — som eliminerar den typen men — som Sverige fullkomligt skiter i (SISI ¦ K18: ”av den allra största betydelse” med flera).

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

 

 

LIBiK: VirusART ¦ BiCA

Livsförsvagningens biokemiska karaktär—BioEK1-10-bevisningen

SÅ: HUR YTTRAR SIG FÖRSVAGNINGEN

— ”VIRUSET” i Biokemin — ENLIGT BioEK1-10?

 

SYREFILTRETS UTARMNING — STATEN ATTACKERAR NATUREN

Vilken är den rent biokemiskt ”försvagande agenten”, den som »regerar förödelsen»?

 

Vilken är haken? LIBiK:

TNED-fysikens enda upphittade bevis med förklaring:

 

———————————————

LEA ¦ O18am ¦ 11.11% ¦ Syrefiltret ¦ Dole1965 ¦ y, eng. Year, sv. År ¦ Tt = 10↑± ¦ Gy = T9y; G prefix: Giga, miljard

 

Läkarkåren i Sverige har ju närmast oerhörda baskunskaper i elementär naturlära. Verkligen enastående sällskap. Jättetoppen. A i allting .. Säg:

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain. Säg gärna ifrån om det inte stämmer.

 

Bakgrund: LIBiK

NATURNORMEN (NaNo): Naturskogens egen naturliga avrundningsmorfologi — inga skarpt avslutande ändar — innefattar ett eget naturligt effektivt skydd mot självdestruktion: uttorkning — maximalt naturligt utfyllande grönska utan tvära skogskanter; stormfällning — maximalt närstående individuellt stöttande och inbördes vinkeldämpande (vajning) stamträd vid stark blåst; skogsbränder — maximalt bevarad intern fuktighet med nära vindstilla inuti naturskogen: aldrig direkt stark ihärdig solstrålning på en och samma markvegetation.

— Alla dessa är i vårt tidevarv (1800+) mer eller mindre korrumperade (StaMiSIS), attackerade och decimerade genom s.k. (i konsekvenser en okunnig) markberedning (kalhyggen, utgallring, röjning):

 

 

VIRUS — en (11,11%) kemiskt reaktivt försvagad process som genererar biokemiska felkopplingar (virus) som bryter ner det naturen byggt upp:

 

— Vilken är haken? Skogsfältets naturliga gasfördelning (LEA) — tyngsta luftgasen, växtgasen CO2 längst ner, naturligt närmast omkring i och över den 100% bevarade Naturskogen, BRYTS UPP. Fördelningen närmast över O18am — 150 ggr mera tungt syre O18 (11.11% sämre kemisk reaktivitet än O16 räknat efter rörelseenergierna) än cykliska växtsyret O16 — blir enda närmast tillgängliga syreersättaren om naturskogen bryts upp och syrefiltrets funktion fragmenterar med motsvarande: naturordningen bryts, och en annan mera upptrögad, försvagad, biokemisk aktionsprocess tar vid: fel pusselbitar bildas: allmän global/regional/lokal livsförsvagning inträder i takt med fortsatt avskogning: kemifel försvagningar uppkommer i biokopplingarna (glukos, aminosyra, protein): det över 3Gy naturligt bildade bildas inte längre (fragmenterar: med resultat i en växande epidemi av sjukdomar, allt glukos, aminosyra och proteinliv påverkas om verksamheten med avskogningen — syrefiltrets statliga avskaffande — inte upphör: naturskogen måste återlämnas).

   Det är hela TNED-fysikens förklaring — staten missköter sig i natursamvaron: Livsförakt.

— Men vill gärna framstå som universums mest kunniga och pålitliga: läkarkåren. Säg gärna.

Gaserna: LIBiKbakgrund

   Ordnat efter luftgasernas täthet (LEA) i idealt vindstilla är bioväxtgasen den tyngsta (CO2 med sitt naturliga bioväxtsyre PrimO16 och primära kemiska ämnesbildning enligt MATIK). Naturskogen garanterar att den cykliska bioväxtgasen också STANNAR inom skogsfältets egen naturdomän;

— Cykeln (FOTOSYNTESEN) CO2 C + O2 CO2 .. Regnvattnet återinlöser C(+)O2 som förs upp till Blad&Barr via (Xylem&Floem) trädens xylemkanaler från trädrötterna genom ett hydrotrycksbaserat fysikmaskineri upp till (Fotosyntesen i) Blad&Barr).

   Frånsett ädelgasernas inslag (dessa förenas inte med andra atomer) upptas gasen närmast över skogsfältets CO2 av den stora Jordatmosfäriska syrebankens isotoper O17 och O18.

— Andelen O17 är (nära försumbar) medan andelen O18 (O18am) relativt det cirkulerande växtsyrets bundna O16 förhåller sig som 150/1;

   Närmast över det naturliga skogsfältet cykliska CO2 (S+c+MLN) finns 150 gånger flera syreatomer av typen O18 än det tillgängliga fritt cirkulerande skogsväxtsyrets O16 atomer.

———————————————

100% Relaterad Fotosyntes ¦ BioEK1-10

 

FelAgenten: LIBiKgaserna  11%

 

Det avgör kemiräkningen — säger TNED-fysiken.

   Den kemiska reaktiviteten (med given föreningshastighet) för enskilda atomer förhåller sig som massorna (Dole1965): E1/E2=m1/m2=m(O16)/m(O18)=8/9: 1–8/9=11.11%. O16 har drygt 11% snabbare, enklare, mera effektiv kemisk reagens än O18;

   En biologisk natur under drygt 3 miljarder års utveckling på naturligt snabbt effektivt O16 som inom 200 år utsätts för O16 kapning med (successivt växande) ersättning av tunga syret O18, blir med den matematiken i bakhuvudet en självskriven apterad biokemisk bomb: »ett exploderande mutationskaos» för varje nytt taget mänskligt steg — om inte verksamheten omgående stoppas och naturordningen återupprättas.

———————————————

NATURNORMEN ¦ NaNo ¦ StaMiSIS ¦ LEA ¦ PrimO16 ¦ MATIK ¦ FOTOSYNTESEN ¦ Xylem&Floem ¦ O18am ¦ Dole1965

 

LMI2021: VIRUS

REJÄLT YTTERST STARKA UNDERSTRYKANDE KLARGÖRANDEN BEHÖVS:

Läkemedelsindustrin LEKER OVETANDE MED ELDEN: klargör

 

Läkemedelsindustrin LMI (tidigast 1850: VIRUShistoria) lever fysiskt (successivt växande 1800+) i A — men uppträder, forskar, och lever ideologiskt SOM OM verksam i B: full oberoende FRI NATUR som naturligtvis kan studeras naturligt OBEROENDE KEMISKT: »den ändras inte som vi passerar decennium och millennium». Vilket[‡] är precis det den gör: det som sker — globala biologiska effekter av märkbar avskogning: fotosyntesreducerad solenergiupptagande bioyta: växtsyrefiltrets tilltagande utarmningutan minsta vetskap eller misstanke om vetskap inom LMI. Klargör.

 

 

B 1812                  

VIRUS — en (11,11%) kemiskt reaktivt försvagad process som genererar biokemiska felkopplingar (virus) som bryter ner det naturen byggt upp:

A  2021                  

Läkemedelsindustrin (2021) LMI:  A är inte sjukdomens orsak — för då åker vi — utan nyckfullheter i B — som alltså inte finns längre, men det skiter vi i:

— mediavärlden, staten: tydligt samma synsätt och värderingsgrunder: ”Heja forskningen”;

— träd fram och klargör det — tydligt:

 

LMI 2021 förstår sig själv som arbetande i en värld B — senast befintlig år 1812 (MLN1812 ¦ IPCC2013Graf284ppmvCO2 ¦ mJ#ARBCJ12 — Jordmassan certifierar räkningen i MATIK detaljerade isotopmängder genom BioEK1-10, TheTEN, inom AtmosBiosLitos, 1900-talets samlade geologiska data i tillgänglig bibliotekslitteratur, sammanställt 2020 i PrimDATA från tre inbördes oberoende litterära encyklopediska verk) — MEN i verkligheten verksam 2021 i en värld A — som inte alls inryms inom någon fattnings- eller förståndshorisont för LMI: mediavärlden, statsförvaltningen — för då åker den hejdå ajö:

LMI har ingen som helst medvetenhet i någon som helst signifikant biomedicinsk kemisk mening ATT sjukdomsbilden nu 2021 skulle vara förorsakad av ett 200-årigt statligt iscensatt systematiskt naturvandaliserat naturutarmat globalt övergripande allvarligt påtagligt livsförsvagat tillstånd SOM i A — utvecklat av staten UR B — 200 år B1800-A2000+:  Mer än 30% av naturskogens fotosyntesfabricerande solenergiagentur bioyta Blad&Barr tas bort genom mänsklig hand perioden B1800-A2000 (ForestWORLD2012, 32% från ”pre-industrial”: IPCC2013Grafen med nivån vid 1812 bakåt till 1600-talet och tidigare).

— Sjukdomen spörjer LMI, alstras av EN OPÅLITLIG OCH NYCKFULL ICKE MODERNT MEDICINSKT TÄMJD NATUR — B — spörjer LMI medan den fortsätter att åberopa eller förespeglar att vidhålla sin verksamhet i A med EGEN FRAMHÅLLEN status SOM i B. Befolkningen undanhålls sammanhang, historia och situation — utan vad vi vet varje minsta sådan medvetet proklamerad dikatorisk extremt LÅG skitaktig hållning enbartDRIFT.

 

Helheten tecknar alldeles övertydligt ett FÖRNEKELSEIMPERIUM: DET föresatte sig (1800+ ”herre över universum”) att BESEGRA OCH HÄRSKA över naturen, ännu i denna dag med samma framhållna bevekelsegrunder (sjukdomarnas orsaker ska bekämpas med forskning/vaccin — inte genom att använda en redan naturligt medfödd förmåga att INSE: Markören). Och när — nu, och så — naturen visar KLORNA inför en sådant uppenbart korkad attityd, när ModernStatsBestämmandeFörnekelseimperium inte får sin vilja igenom, är det inte staten — A »finns inte» — det är fel på utan naturen — B, säger LMI.

 

Det är TNED-fysikens klara menings essens (särskilt 2020+) i rena konsekvenser av Jordmassans egna framhållna kvantitetsbevis (mJBioek ¦ BioGASEN ¦ mJAPPENDIX ¦ VoJ ¦ BioEK1-10 ¦ MATIK). Säg gärna emot — med något relaterat dementerande belägg: eftersökt. Inget ännu upphittat. Klargör.

 

LMI2021sjuk: LMI

Så, läkemedelsindutrin läkarkåren statsförvaltningen mediavärlden:

SJUKDOMSBILDEN — Världen Sep2021:

 

 

Perioden 1800-2000 reduceras naturskogen (datakälla: ForestWORLD2012: pick one) med mer än 30%. Fotosyntesfabrikationen som garanterat 100% omsättning solenergi på klorofyllagenterna Blad&Barr för allt liv, alla arter under runt 3 miljarder år med bildning, reglering och omsättning av glukos, aminosyra och protein, allt livs fundament, reduceras på 200 år med 30%. I runda tal 1/3. På 200 år. Efter 3Gy.

 

Och någon TIDSKRIFTS REDAKTÖRER ville mena att underhållet inte blev lidande på den räkningen, eller?

 

 

 

 

Modern Akademi har uppenbarligen hamnat sist i kemiklassen [‡] — på initiativ 2020+ av Jordfysikens egen bevisande massräkning:

 

SKA MÖJLIGEN VÄRLDSBEFOLKNINGENS MÄNNISKOR enligt Läkemedelsindustrins räkning och kunskaper FÖRSTÅ DEN SAMMANSÄTTNINGEN nu sep2021 INTAKT SOM DEN VAR runt år 1800 — FÖRE FÖRSTÖRELSEPERIODEN 1800+:

— Kan Läkemedelsindustrin träda fram och klargöra den ytterst enkla avgörande kemiska matematiken mera detaljerat, eller?

 

———————————————  y, eng. Year, sv. År ¦ Tt = 10↑± ¦ Gy = T9y; G prefix: Giga, miljard

Dole1965 ¦ Quinney2020 ¦ Simard2012 ¦ MLN ¦ DIN ¦ NaNo ¦ IPCC-Giftlarm ¦ VIRUS — livsförsvagning ¦ SyreFiltret ¦ Increase2% ¦ ForestWORLD2012

 

SEDAN 100% fotosyntesfabrikation genom Blad&Barr använt runt 3 miljarder år för att FORMA människan reduceras 100% ForestWORLD2012 med >30% på 200 år perioden 1800-2000 — på 200 år.

MEDIA  förtiger Bilden. VIRUS — ”smittämne” — inget TING. Virus är en process som  uppkommer — bildas — ur livsförsvagning. BEVIS: människan — kvinnan — efter 3 Gy Naturlig Utveckling:

FRISKT LIV ATTACKERAS INTE AV SJUKDOM

NATUREN UTVECKLAR INTE ARTERNA MED MÄNNISKAN FÖR ATT ATTACKERA UTAN FÖR ATT BEVARA OCH VÅRDA  fem felfria musikaliska fingrar

 

För att helt och hållet befria läkemedelsindustrin med läkarkåren från varje minsta kemisk isotopisk misstanke om ATT atomvikterna i glukos, aminosyra och protein har ÄNDRATS — ökat via reducerat O16 på tvunget ersatt närmast befintligt O18 i följd av avskogningarna 1800+, reducerad fotosynteskraft med >30% :

 

   Bevisningen (idag Sep2021) kräver (alltså) PREFERENSER (före 1812) som biokemin i etablerad vetenskap idag 2021 uppenbarligen inte alls är i besittning av (inte ens från 1950+)

— om den inte kan klarlägga ATT den har sådan bevisning (B1+) genom här ej (ännu) kända argument. Varsågoda: sammansättningarnas upphov (DIN).

 

LMI2021sum: LMI ¦ VIRUS

 

I ANDRA KULTURELLA ORD, säger TNED-fysiken:

 

Det enda säkert Jordmassrelaterade certifierande Sammanhang som veterligt finns att peka på är

 

naturnormen (MLN1470) — och den attackeras av STATEN (SAL ¦ VIRUS)

 

— Vad är det du försöker säga?

— KUNSKAPEN OM DE BIOLOGISKA STRUKTURERNA KARANTÄNISERADES (MLN) ÅR 1812 — AV NATUREN SJÄLV

(B1¦ B6). VAD ÄN LÄKEMEDELSINDUSTRIN HAR FÖR NÅGON GRUNDLIG BIOTEKNISK PREFERENS, ÄR DEN I VILKET FALL (SYREFILTRETS UTARMNING) INTE AV DIGNITET SENAST ÅR 1812: 100% bevarad naturskog. Full DNA-pedal.

Absolut gärna rätta om fel: Läkemedelsindustrin är en bärsärk, en existentiell despot — helt omedveten om den egna kursen. Litet i taget.

— Hur kan du påstå något sådant?

— Därför B1¦ B6 att den uppenbarligen sysslar med en idé om biologisk härkomst som enbart existerar som ett dess eget hjärnspöke. Vi skulle inte ens lämna ut nycklarna till närmaste dass åt den sinnesrymden. Men säg gärna ifrån, om det finns dementerande kraft här.

BEFOLKNINGEN HÅLLS KUNSKAPSMÖRKAD — om ingen dementerande kraft finns på den här framställningen.

Klargör.

 

 

VIRUS, historia: VaBioEK ¦ VIRUS ¦ FLAIAS ¦ KRIG ¦ VIRUSart ¦ SUM

 

VIRUS I VETENSKAPSHISTORIEN

Begreppet/termen VIRUS i vetenskapshistorien

————————————————————————————————————————

Vi'rus  (lat., slem), smittämne, sjukdomsalstrande mikroorganismer. — Viruléns, förmåga hos en mikroorganism att alstra sjukdom.”,

BKL XII1928sp890m.

Termen Virus kommer i bruk först i början på 1890-talet, se citat Wikipedia, Introduction to viruses, History of Virology

————————————————————————————————————————

 

Det ligger i den bevisande BioEK1-10 bildens egen mening (MLNn) att termen och begreppet VIRUS inte förekom (inte kan ha förekommit) i mänsklighetens kulturhistoria FÖRE skogsavverkningarna (1800+ ¦ MLN-referensen IPCC2013Diagrammet 284ppmvCO2): inte före början av 1800-talet:

— Fortfarande befintlig 100% naturskog fram till referensåret 1812 (MLN): Inget möjligt insteg för någon övergripande följdverkan finns före 1800 i regi av människans skogsdödande naturattacker.

   HIPPO’KRATES (460-370f.Kr. BKL V1927sp763n, ”läkekonstens fader” BKL VII1925sp1437mn) s.k. klassiska antika humoralpatologi (sjukdomslära)

— devisen att ”naturen själv är den förnämsta läkaren”, BKL VIIsp1438, Medicin, den antika humoralpatologins grundföreställning

— utgjorde (BKL VII1925sp1438ö, Medicin) läkekonstens teoretiska underlag under två årtusenden efter Hippokrates. Alltså i runda tal fram till omkring 1500.

   Den historiereferensen säkrar att idéerna (i vår tidsepok) om sjukdomar efter epoken Hippokrates knappast påverkades förrän tidigast omkring tiden runt Kepler-Galilei-Newton 1500-1600. Ämneskemin generellt kom heller inte fram till fullo förrän efter (Dimitrij Mendelejev) år 1869 då periodiska systemet (kemigrunderna) blev allmänt känt inom vetenskapsvärlden. Först från den tidpunkten kan vi räkna med att en djupare medicinsk biokemisk beskrivning träder fram.

   Virusbegreppets historia (Wikipedia, Introduction to viruses, History of Virology) börjar året 1884 (Charles Chamberland) med kemisk filtrering. Termen

VIRUS beskrivs först i början på 1890-talet (Dimitri Ivanovsky, ”tobaco mosaic virus”). Generellt i virusbegreppets beskrivning (Wikipedia, Introduction to viruses, Origins) framhålls

 

Viruses co-exist with life wherever it occurs. They have probably existed since living cells first evolved. Their origin remains unclear because they do not fossilize, so molecular techniques have been the best way to hypothesize about how they arose.”,

WIKIPEDIA (Sep2021) Introduction to viruses, Origins.

 

BioEK1-10 bevisningen VIRUS bygger helt på att begreppet ”virus” — till skillnad från ovan citerat — INTE har någon ”självständig morfologi” — lika litet som begreppet OLYCKA i industri, kök och trafik är ett Ting: En Olycka utvecklas som en process: BRIST PÅ UPPMÄRKSAMHET, VAKENHET, ANSVAR, OMDÖME och bristande 100% fokus på MOMENTET (maskinen, verktyget, trafiken). Samma med en sjukdomsbild. Den utvecklas ur en tidigare icke befintlig process.

   Om vi tillämpar samma fysik på en Motor (V8) leds vi till samma principiella mekaniska slutsats: OM motorn inte fungerar beror det på att någon detalj genomgått en försvagning. Motorn angrips inte av »Aliens från Mars» — ett TING — eller något åt det hållet. Aldrig.

———————————————

100% Relaterad Fotosyntes ¦ BioEK1-10

 

Termen och namnet med begreppet ”smittämne” blir i — enligt — BioEK1-10 i andra beskrivande upplysande ord

   en bekväm modern akademisk uppfinning baserad på djupgående vanföreställningar (okunnighet) om naturgrundernas funktionssätt.

Syftet med DET förtingligandet i moderna korridorer, säger BioEK1-10, är också uppenbart:

   att säkra den egna moderna akademiska ställningen från självkritisk granskning: naturen anses menlös, och kan därför inte tillskrivas ändamålsenlighet med högre lönegrad än modern akademi själv (1800+).

 

Wikipedia (Origins) anger ”three major theories about the origin of viruses”:

 

Regressive theory —

Cellular origin theory —

Coevolution theory —

 

Men — som också BioEK1-10 vill påpeka:

———————————————

100% Relaterad Fotosyntes ¦ BioEK1-10

 

   alla tre beskrivs med ”There are problems with all these theories”.

 

The regressive hypothesis does not explain why even the smallest of cellular parasites do not resemble viruses in any way.

The esacpe or the cellular origin hypothesis does not explain the presence of unique structures in viruses that do not appear in cells.

The co-evolution, or ”virus-first” hypothesis, conflicts with the definition of viruses, because viruses depend on host cells.

”, WIKIPEDIA (Sep2021) Introduction to viruses, Origins

 

Nyckelordet är: ”depends”.

   Som vi ser. Alla tre invändningar förklaras-accepteras galant av och genom BioEK1-10:

   ”Virus” har ingen självständig kemisk eller fysisk bas — lika litet som olyckor har ett Ting som bas (»Globalt omkringÅkande RullPutt som vill para sig med Maskinföraren»):

   ”Virus” utvecklas spontant på en process på grund av en allmänt uppkommen (biokemisk) försvagning relativt ett naturligt biokemiskt opåverkat naturligt tillstånd

(som i nutida undervisningskorridorer dessutom tydligen försvinner mer och mer i modern kemiklass):

   Det finns inga ”smittämnen” utom som hjärnspöken i mindre upplysta A-studenters kemiklasser.

   Det får verkligen rättas om fel:

   friskt liv angrips inte av natur: Jordbiologin fram till 1812: MLN-preferensen: den ytterst förnämliga bevisningen för en NaturNorm genom BioEK1-10.

   OM ett angrepp sker, är orsaken att finna i någon form av försvagning i naturen — som bara kan ha en förorsakande agent, självförvållad eller påtvingad: människan: friskt liv angrips inte av natur.

   uppfattningen att ”virus” är ett TING är (alltså) en vanföreställning — grundad på den folkpopulära idén (1800+) att man har »rätt att sulla» — och fortlöpande anses klok ändå — utan konsekvenser. Angrips den friheten måste orsaken (alltså) vara ”attack utifrån”: ”anfallande virus”.

———————————————

Naturnorm ¦ 100% Relaterad Fotosyntes ¦ BioEK1-10

 

I etablerad medicin (och virologi) söker man (filmen CONTAGION 2011, Special Feature, HOW A VIRUS CHANGES THE WORLD) ett ”smittämnets geografiska upphov”. Därifrån söker man kartlägga ”smittspridningens smittspridning”. Eftersom man stödjer sig på föreställningen om ett ursprungligt TING (»elak nanoOrgie som vill para sig med Friska») tycker man sig se, finna och ha absoluta bevis för att det också är fråga om ett TING som sprider SIG — snarare än (ännu) en EFFEKTVÅG, en process, som börjar på sin svagaste punkt och sedan sprids i växande upp till ett avslut — där sedan nästa våg börjar. Och så vidare ”så längre lagret räcker”. Man är i realiteten delaktig i en abnorm kemisk process — utan vetskap (vanföreställningar) om dess mekaniska fysik.

 

”This discovery has led modern virologists to reconsider and re-evaluate these three classical hypotheses.”,

WIKIPEDIA (Sep2021) Introduction to viruses, Origins

 

Modern virologists. Modern. Shouldn't it be: classic virological villains. Age old type.

 

MARKÖREN: Varför reagerar inte X på den uppenbara naturvåldtäkten?

   När livsförsvagningen väl är etablerad, finns ”hur många kombinationer som helst” på VAR i en given naturlig biokedja SOM ett brott KOMMER — och som leder till en följdserie som slutar på ÄckelPäckel.

— En städad nykter klass A kemistudent skulle utbrista (säkert): det är fullkomligt helt totalt meningslöst med en ”kartläggning” — i det uppenbart närmast akuta: LÄGG AV. (Plocka bort kemistudenternas ögonbindlar).

 

 

 

 

SUM: VaBioEK ¦ VIRUS ¦ FLAIAS ¦ KRIG ¦ VIRUShis ¦ VIRUSart

 

SUMMERING

MARKÖREN ger en enklare och mera direkt sammanfattande helhetsbild av det mest angelägna i Bevisningen enligt BioEKVIVALENTERNA 1-10 som inte lämnar mycket annat utrymme. Se från VIRUS.

———————————————

Naturnorm ¦ 100% Relaterad Fotosyntes ¦ BioEK1-10

 

Se även vidare i BORTFALLET med

STATEN ATTACKERAR NATUREN (SAL) och TEKNIKFÖRKLARINGEN med

SKILLNADEN MELLAN DEMOKRATI OCH DIKTATUR.

Sveriges Riksdag.

 

 

 

Citat: VIRUS

 

Sverige etablerar satanistkultur — våldet spöar staten

STATEN GODTAR utan insikt eller förstånd MÄNNISKOOFFER

— FÖR KULTURENS FORTBESTÅND: fortsatt naturmord

 

CITAT

Etablerad expertis i meningar om corona i citat

———————————————————

CORONAKRISEN — AFTONBLADET Fredag 2 Juli 2021 s12-13

— ”4 experter: så farligt är deltaviruset”. 5 frågor, No5: ”När tar det här slut?”

 

E1 — ”professor i biomedicinsk analys”:

”Så länge vi har en förökning av virus och folk som är mottagliga kommer virus att mutera.”.

E2 — ”professor vid Centrum för Infektionsmedicin”:

”Vi kan förstås inte säga när det här tar slut. Men min uppfattning är att vi i ett globalt perspektiv sannolikt får se fram emot att leva med det aktuella coronaviruset och dess varianter under en längre tid framåt.”.

E3 — ”professor i klinisk virologi”:

”Nej. Det här kommer inte att ta slut, det kommer nya varianter.”.

E4 — ”Docent och föreståndare för vaccinlaboratoriet ..”:

”Nej, corona går aldrig över. Influensa har aldrig gått över, inte heller de andra coronavirus som ger förkylning har försvunnit. Virus försvinner inte på det sättet, men det ligger inte i virusets intresse att döda. Virus behöver människor för att överleva.”.

Relaterad summabild:

EXPERTERNA I CITAT ovan säger i huvudsak precis exakt samma som TNED-analysens resultatbild i VIRUS — med en avgörande skillnad: Citatpersonerna omnämner inte med ett enda ord eller minsta antydan om, i och angående ATT

 

   coronasymtomen upphör — reduceras snabbt till exakt noll — så snart staten slutar decimera naturskogens 100% ursprungliga livsskapande DNA-underhållande och reglerande (glukos, aminosyra, protein) fotosyntesfabrikanter Blad&Barr inom Jordbiosfären:

 

 

Gy, Giga År ¦ Giga = T9 = miljard ¦ T t = 10^±  ——  staten attackerar sitt eget bedyrade samhällskontrakt  ” .. av den allra största betydelse .. ” — Markören

SEDAN 100% fotosyntesfabrikation genom Blad&Barr använt runt 3 miljarder år för att FORMA människan reduceras 100% ForestWORLD2012 med >30% på 200 år perioden 1800-2000 — på 200 år.

MEDIA  förtiger Bilden. VIRUS — ”smittämne” — inget TING. Virus är en process som  uppkommer — bildas — ur livsförsvagning. BEVIS: människan — kvinnan — efter 3 Gy Naturlig Utveckling:

FRISKT LIV ATTACKERAS INTE AV SJUKDOM

NATUREN UTVECKLAR INTE ARTERNA MED MÄNNISKAN FÖR ATT ATTACKERA UTAN FÖR ATT BEVARA OCH VÅRDA

Staten skapar livsförsvagning • STATEN MöRKAR UPPLYSNINGEN • Befolkningen tvingas medverka

STATEN SOM HÅLLER PÅ, PÅ DET HÄR SÄTTET, REPRESENTERAR ETT NATURFÖRNEKELSEIMPERIUM. Befolkningen står under förtryck. Säg igen.

 

 

coronasymtomen upphör — den globalt kemiskt lidande livsförsvagningen för allt levande som staten har skapat 1800-2000+ — så snart staten tillåter den ursprungliga 100% hälsocertifierade (BioEK1-10 ¦ BioGASEN ¦ JORDMASSAN träder fram med avgörande isotoprelaterade kvantitetsbevis i och för) naturskogen — LIVET — att komma tillbaka: Naturskogen (MLN) i sitt naturliga tillstånd som grund för Jordlivets eget certifierade fortsatta hälsotillstånd. Men som den inte tillåts att göra av »grisstaten» (Modern Akademi 1800+):

   naturlig återväxt: naturligt utfyllande lummig grönska utan statliga tafs, pet, intrång, våldtäkter och annat statligt grisaktigt naturbeteende (SAL) som förstör för både växter, djur och människor.

 

ÄVEN om Experterna skulle VILJA uttrycka DEN meningen är garanterat inte AFTONBLADET forum för den typen av kraftigt obekväm statskritik: inte en enda rad i ämnet kommer att publiceras i den inrättningens korridorer. Rätta gärna om fel: därför att OM det sker rasar hela Byggnaden. Aftonbladet med dess traditioner har vad vi vet inte Den Bevekelsegrunden. Rätta gärna om fel: inget kommer fram där:

— Ta bort ögonbindlarna från Klassen A-studenter i kemi: Säg något intelligent får vi höra..

 

EXPERTPANELERNAS TRÅKIGA SLUTEPOS —

SATANISTKULTUR: MÄNNISKOOFFER TILLÅTS 2021+

 

Rätta gärna om fel i den etablerade sinnesbildens allmänna översikter:

————————————————————————————

— »Vi får acceptera att leva med en nyckfull och opålitlig natur som ständigt utmanar oss med nya attacker — och som bara läkemedelsindustrins forskning kan hjälpa oss att hitta (rimliga) försvar MOT»:

   — »naturen är i grunden en elak, menlös faan som man ska passa sig jävligt noga för att lita på». ”Heja forskningen”.

 

Det är — blir — den KONSEKVENSMÄSSIGT SATANISTISKA SAMHÄLLSBILDEN:

 

— »Vi måste», säger Staten genom VÄRLDSMEDIA 2021 i motsvarande Citat, »tyvärr acceptera ett visst SVINN MED MÄNNISKOOFFER», fortsätter Staten genom VÄRLDSMEDIA 2021, »för att vi ska kunna fortsätta upprätthålla Staten och dess fortsatta bestånd». Jepp.

 

Exceptionellt högt utvecklad allmänvärldslig folklig allmänbildning. Höga Kunskapsvärden. Oja.

 

— Fuck you asshole, säger TNED-fysiken i och genom förklaringen i VIRUS.

— Det blir inget av med den festligheten. Alldeles bestämt nej. Rätta gärna om fel.

 

Det finns inga rent ETISKA ARGUMENT som biter på den Statligt Framhållna Bevekelsegrunden — själva den framhållna typen av världsstatligt understruken självkannibalism.

 

Eller finns det?

 

— Jag tror inte det. Kraftfull argumentering måste handla om reguljär fysik, matematik — och kemi. Kvantitetsbevis som bevisar en Inneboende Naturharmoni — som dessutom HELT har undgått A-laget:

— EN Civilisationens Återerövring: »En Ny — ytterst kraftfull — Omstart». RESTART.

   Därför att nuvarande är körd.

 

 

 

Bortfallet: VIRUS

 

BORTFALLET — skapar stress (KHB4) för kvarlevande

 

Fotosyntesfabrikanterna Blad&Barr grundlägger hela Jordbiologin: växtsyret (Dole1965)

STATEN ATTACK(er)AR NATUREN, LIVET, HÄLSAN 1800+ (A3ref):

 

 

 

perioden 1800-2000 ForestWORLD2012 reduceras naturskogen MLN med mer än

30% —  på 200 år sedan den behövt runt 3 miljarder år för att bygga Människan — orörd.

— Och du LÄKARKÅREN menar att det INTE skulle få direkta konsekvenser i hälsobilden?

— Ursäkta intrånget: säg något intelligent får vi höra TYP »åk till Månen och SKRIK därifrån».

———————————————                                                                                                                                                                                                                                                 

Dole1965 ¦ Quinney2020 ¦ Simard2012 ¦ MLN ¦ DIN ¦ NaNo ¦ IPCC-Giftlarm ¦

 

 

BORTFALLET påtvingar kvarlevande större arbetsbörda (BTK, BTKförkl.)

— som efter en skogsbrand MEN där återväxten (den naturhelande effekten) inte tillåts att komma tillbaka (»på grund av förelakad människa»):

 

   1800+: En växande andel av naturskogens 100% beslagtas (för affärsintressen SAN1 och myndighetsutövning KHB4 ¦ SAL);

   Kolbasen i Föregående Levande cykliskt växtsyrelevererande fotosyntesmaskineri i Blad&Barr dumpas på atmosfären som markbiomassrelaterat överskottskoldioxid mCO2;

   Överskottet mCO2 utövar extra tryck på kvarlevande när det inte får återvända till sin naturbalans (VirusART), återväxten — tills mCO2:et tillåts återvända naturligt till sin egen skogsmark;

   Det extra mCO2-trycket påtvingar fotosyntesprocessen i Blad&Barr en högre omsättning;

   Den påtvingade högre omsättningen kräver högre vattengenomströmning rot-krona för motsvarande högre metabolism i Blad&Barr: mera näringstillförsel på samma tid;

   Men Xylemkanalerna (Xylem&Floem) i träden är INTE elastiska.

— Genom kända processer (kavitering, Träddöden Detaljerat) uppkommer luftbubblor i xylemkanalerna upp till Blad&Barr som täpper för en fortsatt näringstillförsel;

   Träder börjar dö:

— De avskurna xylemkanalerna ger inte längre liv åt tidigare naturlig omsättning och livscykler för Blad&Barr: leveranskanalerna till hela individgrupper dör av;

   En visuellt märkbar lavineffekt har börjat uppträda — på kredit av att naturligt utfyllande 100% fotosyntes inte tillåts: staten attackerar naturen: befolkningen, djur och växtlivet: Avlivning av levande verksam fotosyntesfabrikation i Blad&Barr förorsakar ytterligare avdöd (FACIT2000+). Livsförsvagningen förstärks.

 

 

 

Det finns (LEA) ytterligare en faktor som spelar in (VoJ): Allmänt Jordatmosfäriskt syre O16¦17¦18 och det cykliskt återanvändande naturliga växtsyret (Dole1965ref) O16 i biogasen CO2 (BioGASEN) representerar två skilda fysikaliska system. Dessa två skilda fysiksystem sammansätts och uppträder var för sig i skilda tidsepoker (20,82Ga; 4,5Ga), och deltar (och sammanstrålar genom BioEK1-10) tillsammans genom Jordbiologins fysikutveckling i allmänhet från 4,5Ga och Jordgeologins fysikutveckling (ca 0,3Ga) i synnerhet (SISTA¦TimeLine), säger TNED-fysiken.

———————————————

LEA ¦ VoJ ¦ Dole1965ref ¦ BioGASEN ¦ BioEK1-10 ¦ SISTA ¦ TimeLine ¦

 

 

Så länge naturskogen bevaras sker inga äventyr på den fronten (SD-regleringen).

 

Senast 1800Bevisen ¦ BioGASEN

 

 

 

Däremot när naturskogen börjar skövlas, utgallras och decimeras bryts det tidigare skyddade skogsfältets cykliska ordning.

 

1800+: STATEN ATTACKERAR LIVET — Av DRIFT. Inte plan: Situationen 2000+ — i växande:

 

 

Tabellen med LUFTGASERNA (LEA) efter täthet (i vindstilla) ger en orientering:

 

 

 

 

LEA: FÖRDELNINGEN (O18am) PÅ NÄRMAST TILLGÄNGLIGA ERSÄTTNING FÖR DE KAPADE O16 ATOMER SOM INTE TILLÅTS FORTSÄTTA NATURUNDERHÅLLET, NATURSKOGENS UPPBRYTNING, VISAR ATT DET GÅR 150 STYCKEN O18 PÅ VARJE NATURLIGT SKOGSFÄLTSBUNDEN NATURLIGT CIRKULERANDE O16.

 

Redan på 1950-talet (Dole1965ref) fanns kännedom om att växter metaboliserar på O16 före O18: växtriket innehåller proportionellt mera O16 än Jordatmosfären.

 

Effektiviteten (Ello) i kemisk reagens — rörelseenergierna — förhåller sig som massorna (för given uppnådd kemisk attraktionshastighet): O16 är drygt 11% mera kemiskt effektivt än O18:

1 – 16/18 = 11,11%.

 

OM tillgången på naturligt cykliskt växtsyre O16 reduceras märkbart (exKHB4) finns bara en närmast Jordisk atmosfärisk vikarierande syrekandidat att välja på: O18.

 

 

Resten kan inte vara alltför svårt att räkna ut ens för en femteklassare: aktiv kemisk livsförsvagning. Rätta gärna om fel: naturliga molekylkopplingar missas på grund av länkfel: svagare bindning än naturligt genererar kopplingsfel som yttrar sig i ”virus” — det ena värre än det andra: »spontan felkoppling»: »tåget tappar hela vagnsset»: kopplingarna håller inte: »den naturliga flexibiliteten har förlorats». Jämför tabellen med O-förekomsterna för klorofyll och aminosyra i Increase2%.

 

 

MODERN AKADEMI har satt upp — etablerat — flera spärrar för att (tidigt) INTE KUNNA upptäcka kemiargumenten (som ovan).

 

Den allra främsta

— i modern akademisk följd av en gemensamt ÖVERENSKOMMEN och antagen idé, konsensus, angående en allmän kosmologisk förklaring på den avgörande antagna Kants Nebularhypotes (planetesimalteorin)

— är

 

vattnet kom utifrån

med direkt följt i Fotosyntesens Missade SD-transport

(100% RelateradFotosyntes ¦ SDhjulet ¦ SDref)

— med tillhörande nobelpris

 

Med den föreställningen (Kants Nebularhypotes) portade modern akademi definitivt sig själv för att hitta pårampen till den verkliga förklaringen:

 

   Alla himlakroppar utvecklas på samma primära fysik: Alla himlakroppar bildar eller kan så i den härledande beskrivningens isotopiska detaljer förstås att bilda kemiskt ytvatten — med primära kemiska byggblock — i sin kroppsyta vid primärbildningen. Se vidare detaljerad beskrivning i IRTeP om ej redan bekant. Därav Meteoritbevisen.

 

 

 

 

STAN: Staten Attackerar Naturen —  Kemiblocken ¦ IRTeP ¦ JordMASSAN i kvantitetsbevis genom BioEKVIVALENTERNA ¦ VIRUS — BioKemisk Desinformation? ¦ Dokumentöversikt

 

Människorätt Liv Natur

STATEN ATTACKERAR LIVET som om det dessutom vore en privatägd ägodel: noll biologisk individrätt

STATEN ATTACKERAR NATUREN

SVENSKA STATEN Sveriges Riksdag UPPTRÄDER SOM OM DEN ÄGER OCH BESTÄMMER ÖVER UNIVERSUM

 

Gy, Giga År ¦ Giga = T9 = miljard ¦ T t = 10^±  ——  staten attackerar sitt eget bedyrade samhällskontrakt  ” .. av den allra största betydelse .. ” — Markören

SEDAN 100% fotosyntesfabrikation genom Blad&Barr använt runt 3 miljarder år för att FORMA människan reduceras 100% ForestWORLD2012 med >30% på 200 år perioden 1800-2000 — på 200 år.

MEDIA  förtiger Bilden. VIRUS — ”smittämne” — inget TING. Virus är en process som  uppkommer — bildas — ur livsförsvagning. BEVIS: människan — kvinnan — efter 3 Gy Naturlig Utveckling:

 

STATEN attackerar LIVET, HÄLSAN, MÄNNISKORÄTTEN 1800+ (A3ref):

 

 

Perioden 1800-2000 reduceras Naturskogen med mer än 30% — på 200 år

ForestWORLD2012 — efter 100% utvecklat bevarat runt 3 Gy för att bygga BEVISET.

 

 

Jordlivets fysikgrund:

fotosyntesfabrikanter Blad&Barr som solenergins klorofyllagenter för livets utveckling på Jordytan:

100% bevarad naturligt utfyllande växtlighet: grundvalen för alla växter och djur, alla arter.

Bevisbar slutprodukt efter runt 3 miljarder års fri naturlig biologisk utveckling 100% Blad&Barr:

 

Friskt liv angrips inte av sjukdom (5ex):

Efter runt 3 Gy — i 100% bevarad fri statligt opåverkad Natur:

 

 

Jordytan innefattar kvantitativt bevisbart inbördes harmonierande och kommunicerande biologiska hälsomarkörer för livskraft och allmänt välbefinnande

Markörerna ¦ BioEk1-10 ¦ MATIK ¦ VoJ ¦ BioGASEN — Jordmassan i BioEKVIVALENTER — fram till senast år 1812 MLN ¦ IRTeP

som Svenska Staten med associerade i löpande och växande 1800+

attackerar, reducerar och decimerar för att bedriva affärer PÅ (slaveri: våldslagar under straffhot: A4) SRG

attackerar, reducerar och decimerar för att hävda eget och utbreda sig ÖVER (intrång: A12 illustrerad)

attackerar, reducerar och decimerar för att utöva lydnad och bestraffning mot befolkningen PÅ (SAL ¦ A3ref)

trots bedyrade bevekelsegrunder K18 i eget intygat internationellt samhällskontrakt av 10Dec1948 (SISI):

Polis, åklagare, domstol, riksdag, konstitution, författning: Staten attackerar livet.

Allmänt utbredd statligt etablerade omfattande brott mot mänskligheten (UDHR10Dec1948: K18, A130).

avskaffat, reducerat och decimerat: människorätt, livskraft och allmänt välbefinnande

reducerad fotosyntes: avskogning (affärer), trafik (vårdslöshet, ansvarslöshet, omdömeslöshet), myndighetsutövning (öppen naturvåldtäkt)

 

affärer utan naturhänsyn, vårdslöshet, våldtäkt

 

Markören ¦ Atrain ¦ SAL ¦ SAN1 ¦ BBH ¦ HF ¦ LIS ¦ LEA ¦ SeLIK ¦ SeLIKmera ¦ MerLIK ¦ ReLIK ¦ AB ¦ LIKse ¦ FACIT 2000+ ¦ StatEX ¦ KHB4

 

FOTOSYNTESREDUKTION GENOM

kalhygge: affärer, vårdslöshet, våldtäkt

siktröjning: vårdslöshet, våldtäkt

————————————————

konsekvenser: träddöd genom successiv Blad&Barr-dumpning i växande atmosfäriskt CO2 som kväver kvarlevande på högre arbetspress

YTTERLIGARE FOTOSYNTESREDUKTION på fortsatt hindrad naturlig återväxt: staten hindrar naturens egen helande självläkning

FACITSep2020 — FACIT2000+ ¦ Quinney2020 ¦ Simard2012

 

 

 

JordLivet i Sverige 2021:

 

Globalt upprop

JORDLIVET I SVERIGE 2021

SVERIGE FORTSÄTTER AVVECKLA FOTOSYNTESEN

— VRÄKER NER LEVANDE BLAD&BARR

SVERIGES tydligt folkligt offentligt uppvisade — i växande — Svenska Statliga/Kommunala ”Nya Digitala” bevekelsegrund — ”för ökad trygghet”

   2010+¦2012¦2016¦2020+..

 

 

 

Fotosyntesfabrikant Blad&Barr: DNA-biotopisk regleringsagent: livsunderstödjare, alla arter, allt liv fram till senast 1812 under tre miljarder år 100% natur.

Liv, frihet — och en personligt garanterat naturligt hälsobaserad säkerhet: ”personlighetens fria och fulla utveckling”. DOMEN.

 

 

 

MAN BYGGER INTE SAMHÄLLEN PÅ DEN HÄR TEKNISKA NATURFÖRSTÖRANDE NATURATTACKERANDE GRUNDEN. SKER DET, ÄR DET ETT OVEDERSÄGLIGT TYDLIGT BEVIS FÖR ATT NÅGOT HAR GÅTT ALLVARLIGT FEL I MÄNSKLIGHETENS HISTORISKA UTVECKLING OCH NATURSAMVARO. VÄLDIGT MYCKET ALLDELES HELT KÄPPRÄTT GALET HELT RUDIMENTÄRT DJUPT DYKANDE FEL.

 

Vem FRISK vuxen människa kan förfalla till en sådan urbota dumdristighet — någonsin att — ens tänka tanken — att börja decimera fotosyntesfabrikanter Blad&Barr, själva livsgrunden, livsfundamentet, i någon som helst synbar märkbar mängd?

— Vem FRISK?

 

Markörerna i åberopad människorätt:

— Sveriges befattningshavare förstår inte konceptet. 

SkogsFaktaSverige1927: — historiskt jämförande faktakällor

 

Finland Sverige Ryssland

SKOGSFAKTA 1927 ENLIGT Bonniers Konversations Lexikon X 1927sp820 Skogsbruk (S.):

 

”Något över hälften av Sveriges totala landareal utgöres av produktiv skogsmark. Endast Finland når i detta avseende högre med 3/4 av landarealen; därnäst kommer Ryssland med 1/3.”,

:

”I äldre tider anlitades Sveriges skogar endast för husbehov l. inhemsk virkesförbrukning, men redan under medeltiden började, om än i mindre skala, export av grövre virke från kusttrakterna.”,

:

”Under 1600-t. fingo skogarna en avsevärt ökad betydelse genom uppblomstring av järnindustrin, som förbrukar mycket virke.”,

:

”Först vid 1800-t. mitt fick emellertid S. sitt stora uppsving genom exportsågverksindustrin och mot 1800-t:s slut genom pappersmasseindustrin, vars virkesförbrukning sedan varit i ständigt stigande.”.

 

 

 

SamUHnov2021:  VIRUS

 

Allmän sammanfattning UH UniversumsHistoria 2021 med länk

I LJUSET AV CWONsum Nov2021

COINCIDENCE — tillfällighet, den moderna akademins allmänna kosmologiska livsförklaring

 

 

MENINGSLÖSHETENS EVIGT och högtidligt bevarande proklamation (Citatet ENTROPIBEGREPPET i modern akademi: Etablissemangets Elaka Entropibegrepp) på dygderna MENINGSLÖSHET, OORDNING och SLUMPVISA KAOTISKA TILLFÄLLIGHETER (”OM det finns en intelligent ordning, varför i så fall förnimmer vi INTE den omedelbart?” Därför att bevekelsegrunden med att neka svarets eget insegel själv stänger vägen: ett upprättat förnekelseimperium; Markören) säkrar den moderna akademins fortsatta 1800+ världsherravälde (Utvecklingen 1800+): Intelligensens första meningsfulla hemvist utropades (inofficiellt: i grunden ena rudimentärt elaka, okänsliga sinnen: Kant, Hegel och Boström) som: Modern Akademi — dess rent teoretiserande, filosoferande verksamhet (Kvinnlig rösträtt i Sverige först 1920): Strävan att ORDNA tillvarons BESKRIVNINGAR efter meningslöshetens princip. Enbart dess IDENTIFIERANDE — själva den påpekande hävden (citat: Sanningens Bortgång, m.fl.) — garanterade nu 1800+ den så självutropade överhetens unika överhet, makt, myndighet och ställning.

 

— ”Det är ingen idé att protestera. Du slår bara din skalle blodig”. Svensk Rättspraxis (SAL).

 

DET FILOSOFISKA PROBLEMET med den typen av attityd, inställning och bevekelsegrund är det följande, detaljerat bevisbara (CAP, CWON):

   Vad man omgående inte VET om naturgrunderna, får en tendens att förklaras genom KONSENSUS, överenskommelser — sinnliga uppfinningar (»mind shaping», sv. sinnesmodellering) — inbördes DocFolk mellan akademisk Elit (”avgörs genom förnuftiga och erfarna människors samstämmiga bedömning ”).

   Det trots vetskapen om ATT

   KONSENSUS inte är ett naturvetenskapligt ämnesområde — balansvågens eget utslag:

   NATURVETENSKAPENS EGENTLIGA UTVECKLING HÄMMAS.

 

Genom att från början (Utvecklingen 1800+) anta — diktera — en bestämd inriktning på TÄNKANDE utom naturligt igenkännande, vilket blev den moderna akademins enda stora kosmiska misstag upprättas motsvarande HINDER för ett öppet, naturligt, angrepp på varje ny uppkommen problemfråga. Istället för att försöka lösa varje sådan ny detalj utifrån dess rena naturliga egna förutsättningar, påtvingas tankeleden de redan invanda bevekelsegrundernas företräden. Och i slutet av det världsloppet står den Akademin som en fundamental förlorare, en svekfull, opålitlig, dikterande rent av skitaktig inrättning (Samhällskontraktet ¦ VIRUS) med enda strävan att själv framstå: ”Skolplanen har inte utrymme för att djupstudera sambandsgrunderna.”. Det var inte naturvetenskapens uppgift. Jämför: ”vattnet kom utifrån”.

 

 

 

 

 

General summation UH UniverseHistory 2021 with link

ILLUMINATION ON CWONsum Nov 2021

COINCIDENCE — the modern academy's general cosmological life explanation — pushing humanity to the edge of destruction .. npot by purpose, but by DRIFT ..

 

 

MEANINGLESSNESS’ ETERNAL and impressively conserved proclamation (Quote on The ENTROPY CONCEPT in modern academy: »Establishment's Mean Entropy concept») on the virtues MEANINGLESSNESS, DISORDER and RANDOM CHAOTIC COINCIDENCES (“IF there would be a natural order of intelligence, why don't we sense it directly?” Because wisdom and knowledge of nature does not belong to ignorance: an empire of denials; Marker) secures the modern academic progressive 1800+ world empiricism (Development 1800+). It became Intelligences first meaningful proclaimed resort (unofficially, in some raw sense: basically rudimentary mean, insensitive minds: Kant, Hegel and Boström) as: Modern Academy — its purely theorizing, philosophizing enterprise (Women's right to vote in Sweden first 1920): The strife of ARRANGING existential DESCRIPTIONS (Maxwell's Equations, Maxwell's Analogies, and others: »rules of our universe»: Dedekind, Cantor and Weierstrass) concordant with the adopted meaninglessness principle. Solely its IDENTIFICATION — the actually stated adoption (quote sw. Truth's Departure) — guaranteed now 1800+ the so self proclaimed superiority's unique supremacy, power, authority and status (»”Shut the fuck up”»).

 

“It is useless to protest. You only beat your head bloody”. 1900s Swedish Jurisdictional case-law (SAL).

 

THE PHILOSOPHICAL PROBLEM with that type of attitude, inclination and inducement is the following, provable in deatil (CAP, CWON):

   What is not immediately KNOWN about the natural foundations, takes pedal ( type: »strong V8-fabric») by CONSENSUS, agreements — mind oriented inventions (»3D-mind-shaping») — internally DocFolk between an academic Elite (“TRUTH settles by rational and sensible humans’ concordant judgement”).

   That despite the knowledge THAT

   CONSENSUS is not a scientific subject: the balance's own indicative readout:

— Experimentation is the only scientific instrument by which to reach full knowledge and certainty — truth on the individual level: the progress of science.

   SCIENCE'S OWN ESSENTIAL DEVELOPMENT becomes HAMPERED.

 

By — from square one (Development 1800+) — adopting — dictating — a definite alignment onto THINKING

outside — consensus — natural (certainty) recognition, which became the modern academy's sole big cosmic mistake

is established a corresponding HINDER for an open, natural, attack on each new exposed problem of interest. Instead of attempting to solve every new such detail from its own pure natural conditions — as a mechanic solves each detail of the engine by excellent practical construct, performance and test — lines of thinking are forced dictated onto the already established inducements and precedences. And in the end of that world race stands That Academy as a fundamental loser, a deceitful, unreliable, dictating additionally rather shitty enterprise (todays forgotten international society contract: UDHR10Dec1948 — with a recurring shiny global VIRUS) with only aspiration to appear self: “The educational plan has no time for a deep study on the foundations of the equations formula” — Swedish classic classroom education in mathematics because the end story never included such (Development 1800+). Science has never had such a mission. Compare: ”water came from the outer”.

 

 

 

Nov2021: SamUH  ¦ EXE1475 ¦ Kfactor ¦ EAM

 

 

FURTHER MOST PROMINENT ARTICLES

 

— IS EARTH ATMOSPHERIC MASS A CONSTANT OR A VARIABLE? 5Nov2021.

— Yes. We study the details.

 

 

 

 

EXE1475: CalculusCard — kalkylkort ¦ The K-factor — fully detailed deduction

 

FROM THE FINAL (Nov2021) RESULTS IN CAP and CWON

EXERCISING transfer EXAMPLES USING 1475BioEK1

THE FOLLOWING DISPOSITIONS ARE ONLY INTENDED FOR (STUDENT’S, and asuthor’s) ORIENTATION (practice, refresh, development, reference, guide). Their calulating references belong to Tabell4 HONC2021.ods as in this image dump

 

Tabell4 HONC2021.ods ¦ row175 A

 

HOPEFULLY the compilation below is 100% without error — the actual type of mathematical (»morphological») structure is somewhat (sometimes) demanding. Only with the help of a calculus programme (OpenOffice as above — hopelessly unfinished [depending on level of application] but still usable) the results can be certified as flawless.

— Is there a way to CALCULATE the 1812NATURAL oxygen mass part of the Earth’s atmosphere from the CWON Earth mass matching results? ANSWER.

 

O, OXYGEN IN EARTH'S ATMOSPHERE (Adjusted Oct2021)

1475BioEK1 EXERCISES — with direct ANSWERS: we (at first) use ideal whole numbers on atomic/molecular weights (then more precise as demanded):

Deduced basics in ConBEAT, Atmos¦Volume¦WEIGHT: A more detailed deduction is given below in THE K-FACTOR.

——————————————————————

Atmos O / MLN C:

n ...................   = m/Uu ; n number of atoms;  u = 1.66033 t27 KG in UH

MASS ATOMS

——————————————————————

mO/mCMLN · (12/16) .................       = 1475BioEK1 ; (O/16)/(C/12) = (O/C)(12/16)

m ......................................................     = nUu ;

n16uO/n12uCMLN · (12/16) ........      = 1475BioEK1 .........    = nO/nCMLN                          ;

:

mCO2MLN .....................................     = mCMLN · (44/12)                                                       ;

mO/mCO2MLN · (12/16)(44/12) ..     = 1475BioEK1 .........    = mO/mCO2MLN · (44/16)

n16uO/n44uCO2MLN · (44/16) .......  = 1475BioEK1 .........    = nO/nCO2MLN                     ; the actually case in the discovery (2020)

2n32uO/n44uCO2MLN · (44/16) .....  = 1475BioEK1 .........    = 2nO2/nCO2MLN                 ;

 

Unless already familiar — »student's chemical nightmare» — take some time to Cogitate, now and then, to get acquainted, if interested:

Because it is (bad to the bone) easy to get (really) stuck Unless:

O + O = O2 = 2O = 1·O2

n(O + O) = nO2 = n2O = nO/2

Unless familiar — one can get Crazy on IT. Really bad like I HATE chemistry MATH. Compare after some time — when Wanted: I love it.

(I can Kill for IT).

:

Mass¦Volume¦PERCENT EXERCISES:

1475BioEK1 EXERCISES — with direct ANSWERS: we (at first) use ideal whole numbers on atomic/molecular weights (then more precise as demanded):

Deduced basics in ConBEAT, Atmos¦Volume¦WEIGHT: A more detailed deduction is given below in THE K-FACTOR.

——————————————————————

Û (»u-flex») Earth's average atmospheric atomic/molecular weight (Û=28.96u, u = 1.66033 t27 KG, 1 Dalton, = mC12/12)

——————————————————————

%m = %v(U/Û) ¦ %v = %m(Û/U) ;

:

%mA /U = %vA/Û ;

:

%mA /U                        %vA                                                                                                                  %vA

———— ...... = ......     = ——.................................................................................................................  = —

%mB/U                         %vB                                                                                                                  %vB

 

%mO/16 ...................   = 23.157470%/16                      23.157470%/15.9994                                          %vO/16

————————— = 1475 ¦ 1474.929766:........... ; —————————  = 1475.0000000            =————

%mCO2MLN/44 ....    = 0.0431770%/44                      0.0431770%/44                                                   %vCO2/44

:

mC/mCO2       = 12/44 ;

%mCMLN      = %mCO2MLN · 12/44 ;

:

(%mCMLN    = %mCO2MLN · 12/44)/12                = (%mCMLN/12 = %mCO2MLN/44)          ;

:

%mO/16                                                                                                                                                      %mO/16

—————————  = 1475 .............................................................................................................     = ————— 

%mCO2MLN/44                                                                                                                                       %mCMLN/12

:

%vO2 .......................    = %m(Û/U) = 23.157%(28.96/32) ..............      = 20.961% ....   O2 ..............     percent volume

—————— ...........  = 1475/2

%vCO2MLN ...........   = %m(Û/U) = 0.0432%(28.96/44) ..............      = 0.0284% ....   CO2 ............    percent volume

: