CHEOPS REKTANGEL Vd Jan2021+  — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2021V5 | Senast uppdaterade version: 2023-10-29 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

 

 

CHR IV — Sammanställningar 8Mar2019  ¦ GAMMAPROJEKTET — dokumentöversikt ¦ Gamma2021 ¦ GammaProjektet2021 ¦  ¦  NaNo ¦  DOMEN ¦ 

A3ref ¦  PrimDATAref ¦ SISI ¦ Samhällslagen ¦ ReDoNAV ¦ K18 ¦ Markören ¦ Virus ¦ STAN ¦ Fotosyntes ¦ DIN ¦ jH2O 

 

 

 

 

TNED-FYSIKEN SAMMANKNYTER överraskande GAMMAPROJEKTET med JORDYTANS PRIMÄRA BIOKEMI: kärnfysiken förenar domänerna i kvantitetsbevis

Internt bildade materialdomäner — korresponderande kvantitetsrelationer

JORDFYSIKENS KVANTITETER BEVISAR NATURHARMONIN SOM SVERIGE OCH ANDRA STATER (2010+) HÅLLER PÅ ATT TOTALFÖRSTÖRA

Jordmassan 5.975 T24 KG genom biologiska — AtmosBiosLitos — konstanter: vattenmassa ¦ växa-mulla-konstant — tiopotenser ¦ ingår inte i Svenska Vetenskapsakademin

10↑± = Tt: VATTEN + GRANEKVIVALENTER — Nabi100Be

 

ICE ¦ EAM

BildKOLLAGE 2017-18 från författarens fotoarkiv ¦ SYREFRÅGAN

Dokumentöversikt ¦ KemiblockDIREKT ¦ Meteoritbeviset ¦ SAL ¦ SANWoman — bevisen för attackerna mot Jordlivets biologi och människorätt ¦ SAN1 ¦ HUKAN ¦ VNEH

KEMIBLOCKEN — orientering ¦ Inledning GE ¦ SYREFRÅGAN — Isotopgrunden¦ Meteoritbevisen ¦ Kalhyggesbevisen 2021 ¦ SVEAJORD ¦ NaturNORMEN    i 100% bevisning

STATEN EUROPA VÄRLDEN LIKNAR ETT NATURFÖRNEKELSEIMPERIUM 1800+ — KAN INTE REFERERA SKILLNADEN MELLAN DIKTATUR OCH DEMOKRATI — samhällskontraktet ”.. av den allra största betydelse ..”

Kemiblocken:

 

Bevisgrunderna  SAN1 ¦ FACIT — 2010+¦2012+¦2020+   mot Svenska Statens accelererande naturattacker : A3ref

—————————————————————————————————————————————————————

STATENS INTERNATIONELLA SAMHÄLLSKONTRAKT 10Dec1948 — bevekelsegrunderna för dess igenkännande och erkännande och stadfästande: K18

—————————————————————————————————————————————————————

igenkännandet • frihet • människorätt • vänskap • värdighet • samarbete • förståelse • igenkännandet    nyckelorden K18. Sverige 2021: noll närvaro. Helt rent: Markören.

 

 

TNED-kosmologin med Meteoritbevisen:

    Alla himlakroppar utbildar ytvatten (MATIK ¦ ISBILDNINGEN) i sina respektive primärbildningar:

IRTeP: INLEDNING                                                                                                                                     Fysikdetaljerna kan härledas minutiöst Impact Reference ¦ ThePROOF

men ingår inte i modern akademi — på grund av 1800+ primärt uppfunna kosmologiska idéer som medförde synnerligen starka utestängande låsningar (Jordmassan, Vattnet och Klorofyllbesättningarna Blad&Barr, se BioGASEN i redovisade kvantitetsrelationer).

   Främst : ”vattnet kom utifrån”. Det blir det enkla huvudbeviset.

   Modern akademisk sakkunskap utvecklades 1800+ till en ensidig och enögd auktoritet i sin giriga strävan efter ”herre över universum”: man missade den kosmologiska pårampen, helt och hållet. Hela förklaringsgrunden med atomkärnas härledning ur Planckringen h=mcr — neutronen (NEUTRONKVADRATEN med Atomära Massdefekten, inte nukleära: Massdefekterna med de tillhörande experimentellt uppmätta jämförande Atomvikterna): atomkärnan:

— Planckfraktalerna h=mcr=h=n × h/n; Enhet utan delar: vattenfysikens perfekta naturillustrationer: partikelfysikens fullständiga förklaring (MIC):

atomkärnan kan inte komprimeras (TreFall)

den står redan på noll. Dess formbevarande kraft

F = k(Q/r)² = k([Q/(n→∞)]/[r/(n→∞)])² = k(Q/r

är redan ”tät”. Den moderna akademins allra största‡ super kanon ultra‡ miss:

Plancks konstant h=mcr=neutronen kan naturligtvis inte ”ändras”: h=h=n × h/n.

TNED-fysiken klargör:

 

———————————————

Atomkärnans härledning ¦ Atomfysikens två kungsekvationer ¦ Atomvikterna — modern akademi och relaterad fysik¦ Neutronkvadraten ¦

Fusionsringar ¦ NEUTRONKVADRATEN — basvärden ¦ Planckringen ¦ Planckfraktalerna ¦ Vattenfysiken ¦ Partikelfysiken ¦

 

Hela det kosmologiska framträdandet kan förklaras i varje detalj på den grunden — inkluderat varför inte i MAC:

 

   Himlakropparna börjar som Dmax kompakta 1,82 T17 KG/M³ neutronkroppar efter K-cellens (universums) detonation efter föregående kontraktionsfas:

   Modern akademis ”mörk energi”, ännu en modern uppfinning för att passa in:

MODERN AKADEMI:  the universe has been measured to accelerate due to a repulsive force of dark energy

RELATERAD FYSIK:    the universe has been measured to be a general subject of gravitational redshift

modern akademi har bevisen framför sig, men väljer att förneka dem och hitta på egna nya magiska och mystiska krafter: nobelpris 2011

I relaterad fysik: gravitell rödförskjutning förklarar hela effektens matematiska fysik som modern akademi heller inte kan härleda: ljusfysikens universella gravitella beroende:

 

Vidare i LISTAN, noMACfysik och UTVECKLINGEN 1800+.

———————————————

LISTAN ¦ noMACfysik ¦ UTVECKLINGEN FRÅN 1800+ ¦ SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN — ett kosmologiskt generaltest

DetJB — Detaljerna bakom Jordkroppens bildning ¦

 

DIN: IntroKemBlock

Ga, Ma  från engelskans Giga (years) ago, miljarder år sedan (T9) och Mega, miljoner (T6)

——————————————————————————————

DET INNEBOENDE NATURLIGA FÖRSVARET: En gång sammansatt kan ingen kraft i universums stuva, ändra eller manipulera strukturerna — utom genom våld:

   DET  INGÅR — GALANT — I METEORITBEVISEN OCH VAR SJÄLVA ANLEDNINGEN BAKOM ORSAKEN VARFÖR MODERN AKADEMI MISSADE DEN BIOLOGISKA PÅRAMPEN:

   KUNSKAP OM STRUKTURERNA: visa. MÖJLIGHET ATT ÄNDRA  — MANIPULERA — INNEHÅLLET »EFTER EGNA SYFTEN»: NEJ — säkert inte på DEN naturgrunden.

   HUR STOR NATURSKADA HAR den tydligt djupt okunniga LÄKEMEDELSINDUSTRIN ÅSTADKOMMIT PÅ SINA MAX 150 ÅR 1850+? VI VET INTE DET — bevisning kräver särskild analys.

KEMIBLOCKEN ¦ MBref  ENLIGT TNED-FYSIKEN

Läkemedelsindustrin, läkarkåren — »läkemedelsindustrins dödsdom?»:

NÄR KEMIBLOCKEN EN GÅNG HAR SATTS SAMMAN AV NATUREN FINNS SEDAN INGEN FYSISKT MÖJLIG KRAFT I UNIVERSUM ATT PLOCKA ISÄR DEM, MANIPULERA DEM ELLER ÄNDRA SAMMANSÄTTNINGEN I DEM — UTOM GENOM VÅLD PÅ DEN NATUR SOM VERKSTÄLLDE BYGGET. Säkert.

— Vilket ”bygge” då?

   Kemiblocken blev inte till genom processer typ Millers Experiment — trots dessas tydligt naturkorrekta anvisning med »spontan fysikbildning»:

— Inte utvecklade successivt i vattnet på Jordytan ur primitiva gaser och litosfäriska spårämnen (Magnesium¦Klorofyll och Järn¦Hematin m.fl):

— De direkta bevisen för att så inte har skett på Jorden ges av: meteoritbevisen (MetBevSam) — i relaterad fysik TNED exakt samma förutsättningar som i Jordfallet.

   MODERN AKADEMI STÄNGDE VÄGEN TILL DEN BEVISNINGEN matematik&fysik&kemi GENOM ATT UPPFINNA ISTÄLLET FÖR ATT HÄRLEDA.

— Den moderna akademin har aldrig förstått den naturgrunden. Varför? På kredit av vanföreställningen: »livets kemi bildades på Jordytan från tidigast 4,5Ga i vatten ur primitiva grundämnen (väte, kol, kväve och syre) enligt principen Millers Experiment (1950+)»: Spontan naturlig bildning av aminosyror »i lämpliga anordningar».

   NATUREN, säger TNED-fysiken, visar sig vara något mer kemiskt-fysiskt avancerad än så. EN ÄNDAMÅLSENLIGHET MED FÖRSVAR MOT YTTRE FIENDER (om uttrycket tillåts) FINNS INTEGRERAD. Det får verkligen rättas om fel:

— Nämligen främst för att hindra (skydda livsgrunderna från) ExperimentNisses Automatiska PillerGarage:

— E-Nisses ambition ATT PILLRA MED LIVET i olika biokemiska livsexperiment:

   Läkemedelsindustrins KemisÄss — absolut ytterst rätta gärna om fel, sakfel får inte förekomma här:

— DEN VERKSAMHETENS AMBITIÖSA UPPSLAG HAR UPPENBARLIGEN STÖTT PÅ PATRULL — läs: har tydligen visat upp ett naturansikte: lägg av, nu. Säg.

Himlakropparnas primärbildning IRTeP från Dmax — KemiSammansättningen börjar från Dmax (1,82 T17 KG/M³) — Inte från vårt välbekanta Dnormal (5 500 KG/M³).

Alaget: DIN

   Läkemedelsindustrins »kokongutvecklade» A-studenter känner inte till morfologin (GLUKOSMATRISERNA) i bildningsmatematiken, endast det molekylära slutresultatet — innestängda/portade 1800+ av den moderna akademins uppfunna egna idéer om kosmisk existens (Kants Nebularhypotes) i synnerhet och intelligensens hemvist i allmänhet

(”vattnet kom utifrån”). Jättetoppen. Studenterna tillåts inte ens tänka tanken ATT det existerar en Matematisk-Fysikalisk HÄRLEDNING bakom:

 

 

WIKIPEDIA, Water (13Jun2021) relaterar vattnets (H2O) uppkomst generellt i universum enligt (”.. is ..”),

”Much of the universe’s water is produced as a byproduct of star formation. The formation of stars is accompanied by a strong outward wind of gas and dust. When this outflow of material eventually impacts the surrounding gas, the shock waves that are created compress and heat the gas. The water observed is quickly produced in this warm dense gas.”.

   Jämför här införd syntaxmässig korrektion:

— ” .. water is THOUGHT TO BE produced ..”, »because we have no other idea of its whereabout», 13Jun2021;

”star formation”. Star.

 

 

   Tillståndet BIOLOGISKA EKVIVALENTERNA i världen året 2021 (Jämför Sverige: Atrain) är värre än år 1311.

———————————————

MLN ¦ BioEK1-10 — MLN1460-1475-komplexet ¦ BioGASEN ¦ IRTeP

 

— Och hur bevisas den Dmax sammansättningen?

   JORDFYSIKENS EGNA KVANTITETSRELATIONER Jordmassan i BioGASEN i Atmos-Bios-Litos träder fram och certifierar den biotopiska naturgrunden.

   INTRINSISKT FÖRNEKAD UNDER HELA DEN MODERNA AKADEMINS HISTORIA 1800+. BEVISBART IN TILL SISTA ATOM.

— Det finns knappast mer än ett sätt att härleda en kvantitativt minutiöst bevisbart sammanhängande given isotopiskt redan känd ämnessammansättning i/på Jordytan.

   ThankYouVeryMuch. Ifrågasätt gärna.

———————————————

MATIK ¦ BioGASEN ¦ SyVaBio ¦ PrimO16 ¦ VNEH ¦ TimeLineOrient ¦ Litos1460 ¦ SDref ¦ MLNref ¦ SAN ¦ SamFaBe ¦ MT ¦ BioEK1470ref ¦ CO2tot ¦ TheTEN

PHNY: ALAGET ¦ DIN

 

Vad vi kan sluta oss till från meteoritbevisen genom TNED-fysikens anvisningar för himlakropparnas primära bildningsfysik

PRIMÄRA HIMLAKROPPARNAS NEUTRONBASERADE YTMORFOLOGI

basen för livsformernas avancerade kemiska byggblock med konkreta exempel

TNED-kosmologins allmänna universella biologiska förklaring (TimeLine)

 

 

 

Vid himlaNEUTRONkropparnas snabba primärbildning HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID finns inga reguljära ljuskällor i universum: bildat vatten UNDERLIGGANDE BILDAT SYRE SOM FÖRENAS MED KROPPSYTANS SÖNDERFALLANDE SISTA NEUTRONER/VÄTE blir direkt till is METEORITBEVISEN som blandas upp med egna och senare ev. infallande mineralblandningar. TNED-fysiken — SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN — visar hur och varför Solen full Solperiod på drygt 11 år behöver minst hälften DETALJERNA BAKOM JORDKROPPENS BILDNING för att starta upp med full effekt.

   Men full Solstyrka avståndet Jorden-Solen kan ändå inte smälta ett tjock yttre planetärt istäcke JORDLITOSFÄRENS STORA SAMLADE VATTENINNEHÅLL om himlakroppen roterar INLEDANDE BEVISGRUND.

   Enbart en egenproducerad intern värmekälla kan smälta av istäcket inifrån: från en het primär kroppsyta FYRA OBEROENDE RESULTAT[värmekapacitiv räkning] — Jordkroppens förhistoria, efter primärbildningen:

   En litosfärisk vatteninkokningsprocess INKOKNINGSPROCESSEN i detalj garanterar att primärvattnet integreras med Jordytans bergmineral — på den enda kemiskt hållfasta inkokningsgas som kan komma i fysisk fråga: först CO ENERGITABELLEN sedan CO-O. ISOTOPRÄKNINGEN på Jordens kända tabellerade AtmosBiosLitos ämnesförekomster verifierar mängderna.

   Inkokningsfasen avslutas — 4,5Ga — med ett sista kvarvarande tunt 2,7KM isskikt — nuvarande havsoceanmassa — som rasar ner på en fortfarande het  Jordyta — NASA-artikeln ¦ Geologiska Certifikaten. I den vattenbanken finns de primära kemiblocken konserverade och färdiga — meteoritbevisens make. CaseClosed. Se även i JÄRNKÄRNAN [IronCORE] — hur himlakroppens nära obetydligt primära rotation byggs upp genom exotermisk energi — ingen annan fysiskt tillgänglig energikälla existerar [JÄRNKÄRNAN] — från den allra första centrala primära mycket starkt exotermiska grundämnesbildningen [GRB].

 

 

   Så länge neutroner finns på J-ytan garanterar kroppsgravitationen att ett helt nära idealt tättslutande neutronlock täcker J-ytan.

— UNDER NEUTRONSÖNDERFALLET (i Jordlaboratorier är halveringstiden 12-14 minuter) och täthetsminskningen under J-kroppens expansionsfas kan de primärt maximalt tätt packade neutronerna (»tegelstenspackningens form» nedan vänster) formeras mera fritt efter neutronernas inneboende negativa magnetiska moment (NEUTRONENS NOLLADDNING ¦ NEUTRONENS SÖNDERFALL). Rörelsefriheten inbördes mellan neutronerna blir störst uppe vid den expanderande J-ytan där också ljushastigheten genom gravitationens inverkan (PRIMÄRA DIVERGENSVARIATIONERNA) är som lägst — och därmed sönderfallshastigheten också som lägst: J-ytans neutronbesättningar sönderfaller sist, har störst inre rörelsefrihet att forma och bilda interna kraftkopplingar. Neutronerna uppe vid J-ytan uppvisar därför också den största potentialen att bilda i stort sett alla möjliga kraftkombinationer för motsvarande fusionsringar (FUSIONSBILDNINGEN GENOM EXEMPEL): Exotermiska fusioner inleds spontant så snart närliggande neutroner (0n1) övergår i närliggande protoner/vätekärnor (1H1).

 

 

ALLA KRAFTKOMBINATIONER ÄR TILLÅTNA SOM tvunget följer kraftekvationen, även »kemiekvationen» i TNED-fysiken:

 

 

 

EN FUSIONSRING blir varje slutled av utgångsnuklider som tangerar eller ligger inom varandras nuklidbarriärer (NUKLIDBARRIÄREN):

   Exotermiska fusioner verkställs automatiskt med slutprodukt i antingen explicit

1. en grundämnesatom — innefattat dess elektronbesättning (successiva summeringar från neutronsönderfallen enligt kraft- och kemiekvationen) eller alternativt

gäller endast primära himlakroppsbildningar av princip enligt TNED-fysiken

2. ett kemiskt block — bestående av flera inbördes direkt kemiskt — som delar på, är förenade via, samma uppsättning elektronmassa — sammankopplade grundämnesatomer:

 

En fusionsring kan innefatta vilken som helst möjlig kraftkombination av utgångsnuklider så länge två närliggande nuklider i ringen/ledet/strängen tangerar eller ligger innanför (nuklidens omskrivna sfär) varandras nuklidbarriärer — vilket garanterar spontan exotermisk — som ger ut energi — fusion.

NucBARR:

Orsaken bakom nuklidbarriärens funktion, enligt TNED-fysiken, är att mycket närliggande nuklider avkänner varandras interna ±e-struktur — ett enormt synkroniserat föreningssug — förutsatt symmetriska kärnspinn. Annars häftig repulsion. Längre ut i avståndet (d) mellan två atomkärnor regerar en betydligt mindre kärnladdning i netto (Z, atomkärnans kärnladdning, alltid positiv) med påföljden att kärnorna repelleras enligt elektriska kraftlagen F=k(Q/d)².

— Den ytterst enkla förklaringsgrunden (Planckringen, Planckfraktalerna) finns inte med i den moderna akademins lärosystem.

 

   En fusionsring kan inte skapas artificiellt: redan separerade atomkärnor kräver extra moment för att förenas.

— Det utesluter varje artificiell laboratoriemässig avbildning, efterhärmning i himlakroppsbildningens primära faser: spontan exotermisk bildning från max tätt liggande.

   I TNED-fysikens kosmos börjar himlakroppsbildningen från J-kropparnas redan tätt packade neutronmassor. När J-kroppen kommer in i positiv divergens under K-cellens expansion (DIVERGENSTÄNDNING) börjar neutronsönderfallet som resulterar i protonbildning: atomkärnorna ligger redan innanför varandras nuklidbarriärer: En häftig exotermisk fusionsfas blir ofrånkomlig — med en stötvåg av mycket stor utgiven hf-energi

(GRB ¦ GRB-OBJEKTENS URSPRUNG I TNED-FYSIKEN).

   Himlakroppens slutprodukt beror på primärmassan: kraftbalansen mellan sammanhållande gravitation och repulsiv konventionell kärnladdning (Fusionsgränsmassan ¦ Jordens 5 Ekvationer + Solens 3 Ekvationer).

 

FormatFörklaring: PHNY

PRINCIPIELLT MÖJLIGT KRAFTKOPPLANDE EXEMPEL — vidare illustrerat längre ner:

 

MJ: FF

MÖNSTERFORMEN I J-YTAN — kemiblockens grundfysik enligt TNED-kosmologins anvisningar —

   tvärställda, optimalt kraftkopplade neutroner, på väg att strax övergå i väteatomer, detsamma som maximalt närliggande atomkärnor inom varandras nuklidbarriärer, verkställer spontant exotermiska fusioner: tyngre grundämnen bildas ”så långt lagret räcker”

   kan representeras av mönsterbilden som nedan: Vi betraktar då J-ytan sedd ovanifrån (flygbild över J-ytan) med riktning in mot J-centrum:

 

Vänster: maximalt tätt packade neutroner enligt tegelstensprincipen.

Höger: Med J-kroppens expansion följer högre ytrörelsefrihet: Neutronens negativa magnetiska moment har möjlighet att koppla förberedande mönstergrupper så länge sönderfallet pågår — motsvarande förberedande fusionsringar. När det lokala neutronblocket övergår i ett lokalt tätt liggande protonblock — »väteblock» — bildas direkt och spontant ett motsvarande karaktäristiska atomblock genom gruppens interna exotermiska fusioner inom den egna fusionsringen — direkt från läge max täthet:

   Ett »superbildat» primärt maxtätt kemisk block kan bildas på helt fysikalisk grund:

— kraftmorfologin är densamma som styr och bildar grundämnenas periodiska system (Kärnmatrisiska algoritmen):

   de härledda numeriska resonansvillkoren (Keplerresonanserna) på principen 2-6-8- ..

 

KOLMATRIS: MJ

Även Syrematris, m. fl.

 

MÖNSTEREXEMPEL — inom den ovan givna exemplifierade mönsterbilden:

Grundatomer — flera, många, olika mönstersätt finns, här används det mest enkelt passande:

 

 

 

KloHem ¦ MetBev: FormatFörklaring ¦ KOLMATRIS ¦ Meteoritbevisen

KLOROFYLL och HEMATIN

 

”Nedfallna meteoriter har visat sig innehålla socker, alkoholer,

aminosyror samt beståndsdelar av nukleinsyror och klorofyll.”

FOCUS MATERIEN 1975 s401sp1ö.

 

Exempel med REDAN KÄNDA KEMIBLOCK I MOTSVARANDE PRIMÄR YTMORFOLOGI — himlakropparnas primärbildning, meteoritbevisen särskilt framträder som avgörande certifierande kosmologiska agenter — alla himlakroppars primärbildning i TNED-fysiken, relaterat:

KLOROFYLL — höger förminskat i täta planutfyllande serier

växtvärldens centralbiokemi med morfologin till livsformernas centralmaskineri, fotosyntesen, på kredit av energin från Solen:

 

KLOROFYLLBLOCKETS CENTRALA KOL-KVÄVE-MAGNESIUM DEL — UTANFÖR CENTRALEN FINNS ETT LED MED OLIKA PÅHÄNG AV KOLVÄTEKEDJOR — se även särskild Formförklaring:

 

Exempel med REDAN KÄNDA KEMIBLOCK I MOTSVARANDE PRIMÄR YTMORFOLOGI — himlakropparnas primärbildning, meteoritbevisen särskilt framträder som »avgörande certifierande kosmologiska agenter»:

HEMATIN — höger förminskat i täta planutfyllande serier

djurvärldens klorofyllmake: djurvärldens centralbiokemiska morfologi som underhålls av fotosyntesens aminosyraproduktioner:

   exakt samma grundstruktur, det enda som skiljer är Magnesiumatomen för fotosyntesens klorofyllkemi mot Järnatomen för djuren:

— det är syreupptaget på/via Järnatomen från fotosyntesmaskineriets CO2-cykliska omsättning CO2 → C+O2 → CO2 ..

 

HEMATINBLOCKETS CENTRALA KOL-KVÄVE-JÄRN DEL — UTANFÖR CENTRALEN FINNS ETT LED MED OLIKA PÅHÄNG AV KOLVÄTEKEDJOR — se även särskild Formförklarimg:

 

FOCUS MATERIEN 1975 s397n skriver på illustrationen till hematinstrukturens molekylform:

 

”Hematin a liknar klorofyll men har i mitten av ringstrukturen en järnatom som deltar i elektrontransporten genom att växla mellan två- och trevärt tillstånd.

I andningskedjan ingår också bl.a. cytokrom b och c med något avvikande hemgrupper.”, ”hemgrupp” förm. förk. hematingrupp.

 

 

MetBevSam: MetBev ¦ KloHem

METEORITBEVISEN

SAMMANSTÄLLDA JÄMFÖRANDE KEMIBLOCK

GENOM PRIMÄR HIMLAKROPPSBILDNING

AminoMiller: WIKIPEDIAS TABELL MED AMINOSYROR SOM FRAMSTÄLLTS ARTIFICIELLT EFTER MILLER 1950+ finns här avbildade i motsvarande matrisblock efter TNED-fysikens anvisningar som

EN DEL AV METEORITBEVISENS KEMIBLOCK I SAMMANSTÄLLNING FÖR JÄMFÖRANDE KONKRETA EXEMPEL:

— Vi tar också med Threonin — som särskilt jämförande skolexempel (här veterligt har inget sådant påträffats i meteoriter ..):

   Förteckningen nedan är sammanställd från uppgifter i Wikipedia från olika artikelstycken

(Miller-Urey Experiment, Meteorites, Amino acid .. Chlorofyll ..);

   WIKIPEDIA Chlorophyll [Aug2017] + WIKIPEDIA Essential amino acids [Sep2017], sammanställningen i KLOROFYLLÄMNENA.

   IKONFÖRKLARINGAR — beskriver skalenliga nuklidikoner i TNED som visar de olika grundämnesatomernas atomkärnor.

 

 

Glukosmatriser: MBS

MED PRINCIPEN FÖR METEORITBEVISEN KLARLAGD — J-kropparnas allmänna ytformeringsalternativ — kan vi, eller FÅR vi, tydligen som det får förstås, genomföra vissa förenklingar i det beskrivande/härledande arbetet, alla, samtliga, primära kemiblock:

   allt kemikompletterande väte tillkommer genom ett sista översta neutronsönderfallande skikt — som det tydligen kan och får förstås. Neutronskiktet ligger överst, över ett närmast underliggande, strax tidigare, färdigbildat mönstersystem av inbördes kopplade nuklider — inledande exempel ovan i Klorofyll&Hematin. Vi har inga som helst problem med att relatera utrymmet för den transaktionen:

   Vi kan exemplifiera principen med GLUKOSKEDJAN

så omstuvad i en enkel primär rak nuklidsträng:

— De 10 väteatomerna  1H1 kan vi SE som strax överliggande överst i J-ytan över de underliggande Kol-Syreatomernas nuklider. Och på samma fason i den mera reguljärt etablerade beskrivna molekylformen (FOCUS MATERIEN 1975):

 

 

   Genom tilldelningen av kompletterande väteatomer från J-ytan omstuvas i vilket fall den slutliga kemiformen efter dess egen inneboende kraftmorfologi: Det finns ingen (som helst) anledning för oss (här) att ”peta och stuva” i primärbilden med den förutsättningen. Vi behöver endast koncentrera oss på att luska ut de primära nuklidsammansättningarna som — möjligen — kan uppvisa motsvarande nu kända kemiblock.

 

Med den enkla mönstergrunden i MÖNSTERYTAN — kemiytan närmast under J-toppytans sist sönderfallande neutroner — kan vi så obehindrat sammanställa ”i stort sett samtliga” förekomster till prövande exempel:

   Vi utelämnar alltså (till att börja med) alla väteatomer som ovan förklarat i MetBevSam och låter sedan, i slutet (utan särskilda illustration), toppytan själv fylla på och sedan kemiblocket självjustera:

— De två följande glukosmatrisexemplen visar och bevisar principen att det finns många (otaliga) primära sätt för en given kemisk mönsterform att bilda en given atomstruktur:

 

GLUKOSMATRIS 1

— olika sätt att relatera mönsterbildens sammansättning eller kraftmorfologiska utbildning:

 

   Inga mellanrum — no breaks.

GLUKOSMATRIS 2

 

 

 

TNED-kosmologins möjliga förklaring till de primära kemiblocken på Jorden och i det övriga universums — enligt meteoritbevisens anvisningar

AMINOMATRISERNA TILL TABELLEN I EXEMPEL

EN DEL AV METEORITBEVISENS KEMIBLOCK I SAMMANSTÄLLNING FÖR JÄMFÖRANDE KONKRETA EXEMPEL:

——————————————————————————————————————

Och sedan på alldeles samma enkla sätt med alla övriga möjliga kända förekomster (Tabellen);

 

3-0-9: ThreonineMATRISEN:

 

GLYCIN:

— Repeterande kompositioner i bägge linjära och omväxlande spegelvända sätt fungerar nära helt utfyllande:

 

ALANIN:

EN DEL AV METEORITBEVISENS KEMIBLOCK I SAMMANSTÄLLNING FÖR JÄMFÖRANDE KONKRETA EXEMPEL:

— Utpräglat enklast att snabbillustrera med komposition i linjärt rakt led med efterföljande spegelkopia, nedanstående högra ytfyllnad.

 

a Aminobutyric acid:

EN DEL AV METEORITBEVISENS KEMIBLOCK I SAMMANSTÄLLNING FÖR JÄMFÖRANDE KONKRETA EXEMPEL:

— Helt utfyllande — med kompletterande neutroner/väteatomer:

 

 

 

ASPARTIC ACID:

EN DEL AV METEORITBEVISENS KEMIBLOCK I SAMMANSTÄLLNING FÖR JÄMFÖRANDE KONKRETA EXEMPEL:

 

 

ISOVALIN:

EN DEL AV METEORITBEVISENS KEMIBLOCK I SAMMANSTÄLLNING FÖR JÄMFÖRANDE KONKRETA EXEMPEL:

 

 

GlukosSTCE: GLUMA

Med många möjliga flera.

JÄMFÖR:

Om vi anstränger oss att blanda in specifika väteatomer i bilden — som möjligen mera komplicerat förklarar den mera enkla dynamiken:

Exempel med REDAN KÄNDA KEMIBLOCK I MOTSVARANDE PRIMÄR YTMORFOLOGI — himlakropparnas primärbildning, meteoritbevisen särskilt framträder som »avgörande certifierande kosmologiska agenter»:

GLUKOS — stärkelse och cellulosa

STÄRKELSE: varje glukosblock kopplar efterföljande direkt rakt

CELLULOSA: varje glukosblock kopplar efterföljande varannan omvänd

 

 

Stärkelse — alla i rak serie — flera olika sätt finns:

 

 

 

FOCUS MATERIEN 1975s364-365 beskriver glukosblockets 6C 10H 5O två (främsta) former: cellulosa, stärkelse.

Ingen av dem är vattenlöslig.

 

 

   Meteoritbevisens ursprung — kometerna som etablerat benämnda ”smutsiga isberg” — gömmer kemiblocken och vidare från tidpunkten för den aktuella kroppens/fragmentets kemiska/grundämnesmässiga materialformering.

   Samma principiella primära historia gäller för Jorden — men modern akademi kan inte HÄRLEDA den processen på grund av antagna = uppfunna, inte härledda, detaljer i modern akademisk kosmologi 1800+ som — garanterat — stänger vägen för studenterna att verkligen glädjas åt Humanioran — på allvar. Kom gärna med synpunkter om den avhandlingen stör.

FLERA OLIKA SÄTT MED FLERA OLIKA KOMBINATIONSMÖJLIGHETER FINNS:

 

 

 

 

CELLULOSA-formen

CELLULOSALÄNKEN har samma form som stärkelselänken med enda skillnad att andra halvan är upp-och-nervänd — för att illustrera den ikoniskt måste glukosmönstret ovan delvis byggas om med sin sista nedersta syreatom överst, här inte illustrerat.

 

CitatPOLLEN:

Citat — FMpollen

 

 

 

 

 

 

— VäxtPollen i en meteorit? Äh. Lägg av.

   Med principexemplen ovan behöver vi inte längre undra över hur, eller på vilket sätt.

 

 

KRAFTMORFOLOGISK KOMBINATORIK — SYSTEMATISK kosmologisk HARMONILÄRA

grundämnenas periodiska system härlett från KeplerRESONANSERNA eller Keplers Ytmoment K=h/m=vrkärnmatrisiska algoritmen

 

 

 

SÄPO?

— »SÄPO inrättades ursprungligen för att ta till vara kvinnornas särskilt existentiellt upphöjda intressen: omsorgen om livet».

   Jättefint. Allmän FörsvarsTeknik.

 

 

 

 

BeK:

Ga, Ma  från engelskans Giga (years) ago, miljarder år sedan (T9) och Mega, miljoner (T6)

EN SLUTLIG FRÅGA ÅTERSTÅR:

BEVISNING: Kvinnan — universum i särklass snyggaste:

— ».. mäh .. det var det fräckaste .. hur i h .. kan någon förklara .. nänu ..  jamenar .. nää .. dukanjuintebara .. kommaframUR .. nää .. » .. elp .. :

 

 

— HUR?

 

Vi kan tydligt både se och förstå att PRINCIPEN bakom den primära himlakroppsanställda maxtäta nukleärt primära kemiblocksbildningen — som strax senare — tydligen som det får förstås — har kapacitet att forma fasta fixa färdiga biokemiska byggblock — också — i princip (FocusCitatet — »pollen i meteoriter») — har kapacitet att bygga primära (primitiva) HELA VÄXTFRÖN. I princip: CitatPOLLEN.

   Vi kan pröva den möjligheten — i tanken till att börja med — på följande sätt:

— Vi kan förstå ATT ett frö kan växa till förutsatt tillgång till mull/mylla — väl arbetat erosionsmaterial med innehåll av allehanda grundämnen som växterna kan ta upp i en normalt fuktig jordmiljö.

Men hur i hela fridens namn ska vi förstå bildningen av DJUR utifrån den accepterbara utgångspunkten? Djuret går omkring med växten på ryggen då eller, och stannar upp emellanåt, så att växten kan sträcka ner rötterna till jorden och hämta upp nödvändig näring, eller? Längre fram får djuret vingar och kan börja flyga .. BoFink. Moderlig omsorg. Naa ..

 

Svaret ligger av allt att döma i VÄXTRÖTTERNA (»hematin-hybrider» som krävs för att växten ska kunna ta upp marknäringen [inte närmare fastställt/upphittat här i någon fackbok]):

   bakteriekulturens HEMATIN-kemiska block:

— förmågan att ta upp syre (binds till Järnatomen) KRÄVS som leder till viss organisk nedbrytning (mullens mikrobakteriella aktiviteter): syreupptag — djurets cellandning — är en del av djurets egenskap (i viss växtsymbios):

bakterier har inte klorofyll. MEN: hela den biologiska livsutvecklingen bygger, vad vi har förstått, PÅ SolenergiMASKIN→LIV→Bakterie:

   LIV utvecklas ur Blad&BarrMASKINEN KlorofyllBASEN — SOM SAMTIDIGT tvunget UTVECKLAR en HematinBAS (RotJord, djurbas). Så — ?

— Bägge KlorofyllHematinMatriserna krävs för helheten: dessa bildar en primär biologisk biokemisk KloHem ENHET — så tydligen tvunget redan från ruta ett. Säg. Det verkar inte finnas mycket annat att välja på då en gång kemiblockens matrisgrunder framträder; Växtliv och djurliv utvecklas biologiskt i symbios; artformerna är givna från primära kemiblocksmatriser — på samma metamorf(olog)iska sätt som hela äppelträdet med full frukt UR (»den matrisiska artkoden för») den lilla äppelkärnan.

 

Scen:

I TIDENS LÄNGD finns — så — en viss (säker) symbiotisk utvecklingspotential:

   Primära kemiblock UTVECKLAS

— liksom Äppelträdet inte bär frukt förrän efter 17 år, och larvpuppan (metamorfos) utvecklas tll en vacker och grann fjäril som kommer fram FÖRST i slutänden 

— som grupper av BANKFACK med enskilda lådsystem med specifika lådindivider. SAKTA. Från en primärt ytterst sammansatt Något, till en finstämd ytterst avancerad slutform (vår tid senast MLN1812 med 100% bevarad naturskog, alla arter bevarade [Quinney2020 ¦ Simard2012)]. Det tar lång tid. Genom växternas, mullens (bakteriernas samverkan) och DE GEOLOGISKA BETINGELSERNAS OLIKA EPOKER extraheras olika artformer ur ett gemensamt artträd — kemiblockens primära (mera avancerade) innehåll, som vi får förmoda. De olika arterna breder ut sig i naturskogens olika epoker och miljöer och utvecklas efter sina specifika grenar — alla tillsammans i 100% bevarad naturskog (MLN):

 

 

 

 

 

 

   Full fotosyntesfabrikation, DNA-biotopisk reglering över hela artbeståndet — fram till senast 1800:

   Under de påföljande 200 åren (ForestWORLD2012) 1800-2000 decimeras fotosyntesfabrikationens naturskog med över 30%:

   Naturbegreppet finns inte längre — framför allt artbegreppet, dess symbios och därmed dess naturligt under runt tre miljarder år utvecklade hälsa och friskhet: kvinnan som bevis; 100% skönhet, hälsa och friskhet — urholkas, försvagas, vanställs.

 

FOSSIL FRÅN DE ALLRA FÖRSTA ORGANISKA VÄXTDELARNA finns inte på grund av avsaknaden av hårda delar ¦ skal, skelett

— utom möjligen som (konventionellt förklarat) nuvarande oljedepåer ur gammalt berginstuvat växtmaterial:

— högt tryck och viss värme ger slutprodukter som rena kolväten (Bergolja ¦ Kolmineralens historia ¦ Petroleum origin).

 

Utvecklingen fram till nutid, kort — Ga, Ma  från engelskans Giga (years) ago, miljarder år sedan (T9) och Mega, miljoner (T6):

 

   Ref., FOCUS MATERIEN 1975, bilduppslag s442-443:

   Inga spår av liv finns förrän (PROTEROZOIKUM, ca 1Ga) organismerna börjar uppvisa hårda skal (Kambrium, ca 500-600Ma) typ Trilobiter. Frånsett växtrikets arter, har runt 1Ga olika former av KRYP utvecklats: självständiga djur (hematinarter) som lever antingen direkt av växter eller livnär sig på andra växtätande djur (de avgörande aminosyrorna som krävs och som enbart utvecklas av växter).

   Fiskar i vatten och Ödlor på marken anges (FOCUS MATERIEN 1975, bilduppslag s442-443) perioden DEVON 350-400Ma;

   DÄGGDJUR (reptiler) perioden PERM 225-270Ma.

— Sedan vidare genom TRIAS, JURA och KRITA (225-70Ma) fram till perioden TERTIÄR med Urhästen från ca 70Ma:

Ungefär samtidigt formas nutidens stora bergskedjemassiv (Site, Dating): Himalaya, Alperna, Atlasbergen, Balkanbergen, Kaukasus, Grand Canyon formeras.

   Sist människans utveckling (de första primitiva boplatserna, elden brukas) från de s.k primaterna mera påtagligt från runt 2-3Ma (Lucy).

 

CIVILISATIONENS GRYNING (John A. J. Gowlett, Norstedts 1984) redovisar i diagram s17 en uppfattning om människans biologiska utveckling (boken s21 visar en specifik utvecklinggren för människan från ca 10 miljoner år bakåt: människor, människoliknande apor i olika förgreningar):

   Snarare än en utveckling »från aporna» uppvisar människans art en delvis tidig avramp med en egen gren som delvis skiljer sig från olika s.k. människoliknande apors egna särskilda utvecklingsgrenar.

— Vi hade väl inte väntat oss något annat heller, gumman.

 

 

 

Universums Pärla.

 

 

 

Def37%: Nu1011

 

Def37%:  Hur räknas 2020-nuvärdet 1254 via avskogningens bidrag enbart?

Jämförande kurvor (AGW-komplexets basuppgifter [2015: GLOBALRÄKNINGEN]: andelen extra tillkommet atmosfäriskt CO2 från 1800) från datatabellerna låter oss beräkna ett medelvärde (Def37%) för andelen fossilt CO2 och avskogat CO2 under utvecklingen (1800+). Det medelvärdet är (2015) uppdelat på 37% avskogat och 63% fossilt. Tabell 8 ¦ Rad10 i HONC2020.ods innehåller sambanden. Exempelvärdena nedan anger medel- och grovvärden för år 1876, samt raden underst beräknad för år 2020:

Beräkningsperiod tidigast från 1876:

 

 Tabell 8 ¦ Rad10 i HONC2020.ods

 

 

Värdet 1461 i J-kolumnen, avskogningens bidrag endast som ger en jämförande MaunaLoaNorm för året 1876, beräknas ur DEF-faktorn kolumnF(80% 1876) som tillskottet kolumnD(1,16) gånger DEF(80%) = kolumnF(0,93). Det tillskottet läggs på MLN¦1812(284ppmvCO2) som kolumnG(284,93). Normalisering till atomantalet för motsvarande kolatomer ges via omvandlingssambandet (ShortDeduction) för ppmvCO2 till kolmassa (mC = 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2) genom n¦mC = mC/Uu (U=12, u = atomära massenheten) enligt Allmänna Jordsyrets atomantal (Tabell 10¦L27; Tabell 6¦K6 HONC2020.ods avr 4,6 T43) / n¦mC. Det — 1461, i fortsatt avtagande upp mot våra tider; 1254 år 2020 — ger ett motsvarande jämförande värde mot biotopkvantiteterna i BioEK1 (1475) via MLN-referensen senast 1812: 100% bevarad naturskog.

   Enbart med avskogningens så beräknande bidrag skulle globalt giftlarm ha utlösts redan år 1896 (yDef=1459) — på Jordfysikaliskt bevisbara grunder (förutsatt kännedom om halter och mängder i AtmosBiosLitos): ”undre naturgränsen 1460 har passerats”: »naturbegreppet är i äventyr om ingen kursändring sker». Men modern akademi har aldrig intresserat världen för den typen av natursamvaro: ingen kursändring. Ingen upplysning. Ingen kunskap.

Varför är inte AGW-fossilet väsentligt i räkningen? Havsbiologin är inte föremål för systematisk avlivning av fotosyntesfabrikanter, inte avlivning alls. Det är endast den markbiomassrelaterade landdelens fotosyntesmaskineri som utsätts för systematisk avlivning:Blad&Barr. Så kan vi sluta oss till att också effekterna endast avspeglas på landdelens biologi:

PANDEMISK TRÄDDÖD

   allmän globalt noterad pandemisk träddöd (2000+): 2020+: global pandemi. 2021:

— Fortfarande ingen kursändring. Inte ett ord. Inget omnämnande. Tvärtom. Ännu mer ska ner. SAL.

 

 

   Markören ¦ SAL ¦ Quinney2020 ¦ Simard2012

 

 

 

SYREFRÅGAN, Maj2021: SAN ¦ VoJ  ¦ EarthLIFE

 

Ga, Ma  från engelskans Giga (years) ago, miljarder år sedan (T9) och Mega, miljoner (T6)

——————————————————————————————

TNED-KOSMOLOGINS BESKRIVNING

— ämnet finns inte representerat

inom den moderna akademins lärostol

 

 

 

   JORDFYSIKENS EGNA KVANTITETSRELATIONER Jordmassan i BioGASEN i Atmos-Bios-Litos träder fram och certifierar den biotopiska naturgrunden.

 

Bevisgrunderna mot Svenska Statens accelererade naturattacker 2010+¦2012+¦2020+:

JORDFYSIKENS EGNA KVANTITETER TRÄDER IN OCH GER SÄKRA BEVIS

SYREFRÅGAN, VATTNET OCH BiogasenCO2

Alla redan väl kända geologiskt klassificerade (1900-talet) isotoper inom Jordens AtmosBiosLitos:

 

 

Värden i T19 KG: VÄXTSYRETS CERTIFIERADE ROLL  kvantitetsbevisen TILLSAMMANS MED BIOGASEN CO2 OCH ISOTOPFÖRDELNINGEN I AtmosBiosLitos, Jordfysikens kända kvantiteter:

C012¦8,35175 → C13¦0,0188654 → N14¦0,398058 + 0,242006 → N15¦0,00146345 + 0,000889728 → O17¦0,930759 → O18¦5,07438¦ ..  → C12¦1,68533:

Ett rent C12 -skikt 8,35175 bildar isotoperna i Jordfysikens AtmosBiosLitos via överliggande neutroner i J-ytan som C13 N14 N15 O17 och O18 med en resterande C12-mängd i slutet på 1,68533.

C0 = O18 + C12¦13 + O17 + N14 + N15 ¦ O18/C12 = 2,007 ¦ O18/N14 = 6,27

Underifrån upptränger sedan ett färdigbildat rent O16-skikt mH2O×16/18=2,49 T22 KG — mH2O givet från Jordens Vattenbank: Det garanterar bildning av primära biogasen CO2 genom C12-mättnaden på resten C12: Resterande O16 förenas med resterande neutronskikts sönderfall till väte genom bildning av nuvarande Jordytans litosfäriska vattenbank 2,8 T22 KG H2O — vilken förening [METEORITBEVISEN med KEMIBLOCKEN] antar isens form via ett 54KM tjockt istäcke innan värmevågen — inom timmar — från den avslutade expansionsfasen når den så primärt mineralogiskt formade J-ytan. Därifrån tar den långa 16Gy litosfäriskt mineralogiska inkokningsprocessen vid — aktuellt redan kända ämneskvantiteter i AtmosBiosLitos. Den pågår fram till [Geologiska Certifikaten] 4,5Ga då sista resterande 2,7KM tocka istäcket rasar ner på Jordytan från höjden 51,3KM och bildar det första fasta ytvattnet: Månens Recession börjar. Livet på Jordytan börjar utvecklas cykliskt PÅ restbiogasen $¦CO2 från inkokningsperioden [ETAB].

———————————————————————————————————————————————————————————————

VI KÄNNER SAMMANSÄTTNINGARNA —  GENOM TABELLUPPGITER (PrimDATA) PÅ AtmosBiosLitos KVANTITETERNA i 1900-talets geodata

———————————————————————————————————————————————————————————————

— Ämnet har här veterligt ingen som helst motsvarande känd akademisk representation: innehållet är helt obekant i moderna korridorer,

med förklarlig anledning (Alaget) — trots att datauppgifterna som sådana redan är väl kända.

 

Isotopfördelningen AtmosBiosLitos:

Isotopfördelningen

AtmosBiosLitos ISOTOPFÖRDELNING

C0 = O18 + C12¦13 + O17 + N14 + N15 ¦ O18/C12 = 2,007 ¦ O18/N14 = 6,27

ATOMANTAL: 3,158 T45 ¦ MASSA: 8,351 T19 KG

värdena kan skilja något beroende på preferenser Tabell10 D192 ¦ i192 HONC2020.ods

i Atmosfär, Biosfär och Litosfär (AtmosBiosLitos)

förklaras i TNED-fysikens primära Jordhistoria av och genom det redan detaljerat redovisade isotopschemat enligt tabellerade/verifierande ämneskvantiteter:

 

 

 

MATIK

 

Förklaring — Redan kända AtmosBiosLitos-kvantiteter

   Ur en given mindre kolstam C0 (C12) framträder nuklider genom kompletterande neutroner i J-ytans toppskikt i expansionsfasens slut:

   C0 serverar påbyggnad åt isotoperna C13, N14, N15, O17 och O18 — endast dessa, inget annat:

   Den resterande kvarvarande C0-delen bildar den rena huvudkolisotopen C12 (LitosC12: 1,685 T19 KG ¦ Tabell10 G192  — HONC2020.ods).

H2O14:

Slutbild — Återstår bara en att välja på:

Genom att dessa nu nämnda isotopämnen — så — verifierar eller så kan förstås verifiera de rent kvantitativa tabellvärdena i de konsulterade tillgängliga uppslagsverken (HOP m.fl. — PRIMdata) finns bara en, endast en, och ingenting annat är bara en enda återstående atomkälla att välja på i bildningen av Jordens kända samlade vattenbank (FM-tabellen) 2,8 T22 KG H2O — 19st litosfäriskt mineralintegrerade medelhavsoceanmassor á 1,4 T21 KG plus en sista sådan stationär permanent nuvarande havsoceanmassa (allt landvatten inkluderat)

[WIKIPEDIA, Water (13Jun2021) ger siffran 1,386 T21 KG H2O för allt nuvarande ytfast Jordvatten:

”1.386 × 109 cubic kilometers”; 1,386 T9 · (1000M)3 · 1000KG/M3 = 1,386 T21 KG ~ 1,4 T21: 99%match]:

 

PrimärsyretO16: MBref ¦ Isotopfördelningen ¦ SyVaBIO

 

Livsuppehållaren

SYRE O16¦PO4rent O16-syre garanteras i primärt CO2

 

När det omfattande syrebandet (mO16) tränger upp underifrån upp mot J-ytans färdiga isotopämnen

— J-kroppens sista neutronskikt överst — återstår enbart den slutliga

1.  syremättnaden med kolet till CO2 — kvävets s.k. indifferens (förenas bara med hetare ämnen typ metallsmältor) säkrar f.ö. att kväveatomerna puttas överst (under den snabba isbildningen), samt

2.  föreningen mellan återstående rent syre O16 och det slutliga toppvätet till vårt sökta: Jordens vattenbank.

 

   Jordkroppens primära ytvattenbildning säkras med den förklaringen på rent O16:

   Primära biogasens garanterade O16-mättnad till CO2 säkras också som primärt förenad med rent O16;

   Biogasen CO2 innefattar redan från sin början sin rena växtgas O16-komponent (DOLE1965):

 

TNED-fysikens bevisande scen:

— Biogasen CO2 formeras genom primära uppträngande rena O16 skiktet på resterande C12 som mättat CO2 efter AtmosBiosLitos isotopbildningarna C12 + neutroner → C13 N14 N15 O17 och O18.

   Vi får — tydligen som det får förstås; meteoritbevisen generellt — förstå den processen som generellt tillämpbar för samtliga primära himlakroppsbildningar i större eller mindre omfattning.

 

 

Det så säkert primärt konserverade rena O16:et i det primärt mättade CO2:et definierar det biologiskt cykliskt slutna ständigt återanvändande växtsyret O16 i den biogas CO2 som allt biologiskt liv kommit att utvecklas och leva på — i historien från tidpunkten då fritt ytvatten först uppträder på Jordytan (tidigast 4,5Ga — Geologiska Certifikaten):

 

 

   Blad&Barr fotosyntesens livsuppehållande solmaskineri formeras helt och hållet på den redan förpreparerade biogasen CO2 med sin syntes och analys enligt den ändlöst cirkulerande principen

 

.. CO2 → C + O2 → CO2 .. Se särskilt RESULTERANDE TNED-HÄRLEDDA FOTOSYNTESEN

 

   Se även THE COMPLETE GROW-DECAY PHOTOCYCLE.

 

   Det allmänna Jordatmosfäriska syret (VoJ) har ingen som helst — existerar först inte ens — roll att spela i den slutna växtgasens egen fysikhistoria. Helt rent. Begreppet atmosfär uppträder inte före ca 4,5Ga: första stationära ytvattnet på Jorden.

 

Litosfäriska inkokningsfasen

Vid den heta inkokningen säkras CO, och senare CO2 från kemisk gasisk sönderdelning av den gastypens egen inre höga termo-kemiska hållfasthet (ETAB). Inkokningsgasen CO-O kan obehindrat integrera vatten från isskalets undersida med Jordkroppens reguljära heta toppyta för att bilda de olika mineralblandningarna (MineralExempel i ETAB) — inkluderat den aktuella integrationen av det kommande litosfäriska kolet. I slutänden vid inkokningsfasens slut återstår i princip endast inkokningsgasen som sådan ($¦CO2 — den rena återstående kommande biomassan) sedan all litosfärisk mineralintegration slutförts.

 

När litosfäriska inkokningsperioden är slut

NÄR (4,5Ga) SISTA ISTÄCKETS SKIKT SPRICKER (TNED-teoretiskt ännu 2,7KM tjockt på höjden 51,3 KM över Jordytan) och isresterna rasar ner på en fortfarande het Jordyta i form av nuvarande havsoceanmassa (Geologiska Certifikaten, NASA-artikeln), kan först nu det allmänna Jordatmosfäriska syret börja uppträda (HESC-processen). I samma fas framträder OZONSKÖLDEN — och det biologiska livet på Jordytan kan ta sin början.

— HESC-processen, väteflykten, framträder genom solljusets sönderdelning av toppatmosfärisk vattenånga i syre och väte med samtidig bildning av en underhållande ozonskärm. Jordgravitationen förlorar vätet (i ytterst långsam takt), men behåller syret. Erosionsprocesserna på Jordytan kompenserar med dels litosfäriskt integrerat vatten som frigörs i samma långsamma takt, och dels assimilerat syre (järnsuget) på exponerat syreassocierande mineral — om systemets jämvikt är det som gäller: konstant Jordatmosfärisk syrehalt (BioEK1) tidigast från (kanske) 1Ga (TimeLineOrientering).

 

 

 

Kemiblocken: KEMIBLOCKEN — i exempel med meteoritbevisen

 

 

 

Ga, från engelskans Giga (years) ago, miljarder (T9) år sedan

——————————————————————————————

KEMIBLOCKEN ¦ MBref

 

Det råder inget tvivel om att de biokemiska grundämnena (väte-kol-kväve-syre) har en inneboende naturligt spontan elektrokemisk förmåga (MILLERS EXPERIMENT 1950+) att sammanföra och samordna grundämnen för biologisk tillväxt. Frånsett Blad&Barr: typ aminosyror, Millers experiment, ett verkligt genuint grundbevis för fysikbildning snarare än skapelse. Men att det skulle vara hela sanningen — bildning av artavancerade biokemiska byggblock på en vattenbetäckt Jordyta — har ingen som helst tvivelslös stadfäst naturvetenskaplig grund. Att de avgörande biokemiska byggblocken skulle ha utvecklats — bildats: formerats — i vatten på Jordytan är enbart en teoretisk indicie, ingen faktagrund. METEORITBEVISENS INNEHÅLL av likvärdigt avancerad biokemi bevisar det: noll Jordkontakt. Tillkomsten av de avancerade biokemiska byggblocken — bildade, framväxta och utvecklade från typen »enkla aminosyror» som det framställs i moderna kvarter — har, av allt att döma, en mera intrikat djupgående historia att berätta. Deras primära bildning så som uppkomna ur vattnet Jordytan — tidigast från 4,5Ga — är en felaktig och djupt missvisande (medicinsk) vanföreställning (1850+). Det avgörande vattnet dessutom som ”kom utifrån” — enligt modern akademi — saknar helt och hållet en naturvetenskapligt bevisbar förankring. Se särskilt i Jordfysikens egna kvantitetsbevis i BioGASEN — grundat på redan väl kända tabelluppgifter från 1900-talets samlade geologiska fältarbeten. Vatten är en intrinsiskt ytdel som utvecklas (IN) i varje primär himlakropps snabba primärbildning, säger TNED-fysiken.

 

Genom favoriserade akademiska herreidéer 1800+ har mänskligheten genom modern akademi byggts in i en självbevisande kokong av vanföreställningar, helt avskärmad från yttervärlden, helt utestängd från naturen utanför. (SAN1) Det enda hoppingivande oberoende inslaget som bevarar en upprätthållande kontakt består i instrumentmekanikens mätande anordningar: möjligheten att påvisa kvantiteter genom mätningar, och deras eventuellt härledande beskrivande matematiska fysik.

———————————————

METEORITBEVISENS INNEHÅLL ¦

LISTAN ¦ noMACfysik ¦ UTVECKLINGEN FRÅN 1800+ ¦ SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN — ett kosmologiskt generaltest

 

 

 

 

NATURBEGREPPET I 100% BEVISNING: SAN — detaljerad bevisning in till sista atom för att svenska staten med associerade attackerar livet — nature is dropping the hammer  rätta gärna om fel

 

 

NATURNORMEN — senast bevarad fram till referensår 1812 MLN ¦ A3ref

 

 

100% NATUR — naturbegreppets universella bevisbarhet

TNED-FYSIKENS BEVISBARA NATURKOPPLING ¦ mJ

I MÖJLIG ENLIGHET MED HIPPOKRATES (ca500f.Kr.) KLASSISKA ANTIKA HUMORALPATOLOGI (»sjuklära»)

”naturen själv är den förnämsta läkaren”, BKLVIIsp1438, Medicin

grundföreställningen till den antika humoralpatologin — utgjorde läkekonstens teoretiska underlag under två årtusenden efter Hippokrates, BKLVII1925sp1438ö, Medicin

NATURBEGREPPET (MLN) I 100% BEVISNING

 

   all sjukdom härrör ur ett onaturligt förhållningssätt, påtvingat eller självförvållat (5ex)

(HIPPO’KRATES 460-370f.Kr. BKLV1927sp763n, ”läkekonstens fader” BKLVII1925sp1437mn).

 

BEVIS sinnebilden för skönhet, friskhet, hälsa, harmoni, sundhet:

 

livets fysik — friskt liv angrips inte av sjukdom

— 3 miljarder års bioteknisk biologisk utveckling på 100% bevarad

klorofyllbaserad fotosyntesfabrikation Blad&Barr:

 

 

 

 

Reducerad naturlig fotosyntesfabrikation med mer än 30% på 200 år

perioden 1800-2000 ForestWORLD2012

———————————————                                                                                                            

Quinney2020 ¦ Simard2012 ¦ MLN ¦ DIN ¦ NaNo ¦ IPCC-Giftlarm

 

JORDFYSIKENS (BioEK1-10) AtmosBiosLitos BIOTOPISKA KVANTITETSRELATIONER

STADFÄSTER EXISTENSEN AV EN FAST KVANTITATIVT UTOMORDENTLIGT BEVISBAR UNIVERSELLT PÅVISBAR NORM MLN FÖR BEGREPPET NATUR OCH HÄLSA

SOM SVENSKA STATEN MED ASSOCIERADE HÅLLER PÅ ATT RADIKALT UTROTA 1800+.

 

SAL: SAN ¦ BioEKref ¦ BEMOS ¦ ATRAIN  — Sverige attackerar livet

— Av DRIFT. Inte plan.

   En bevisbar statsförvaltande sinnessjuk myndighets diktatur vars enda här kända bevisbarhet handlar om en klassiskt utövande auktoritet som känner sin egen historiskt självutnämnda utövande ställning hotad i takt med att dess eget föredömliga våld breder ut sig

börjar attackera, decimera och utrota livet i systematiskt utrensande attacker med paroller som

”för ökad trygghet och säkerhet”: ”här bestämmer vi”. En tydlig anarkins beredande paradväg.

 

SVERIGE 2010¦21+: ett växande auktoritärt skräcksamhälle breder ut sig med hög hastighet i Sverige:

 

— en existensdikterande existenskväsande skräckstat breder ut sig:

— ett markant växande utbredande existentiellt fängelse för både människor och djur:

 

SAN1

 

 

Solenergimaskineriets klorofyllbaserade fotosyntesfabrikanter Blad&Barr:

— Hela Jordlivets DNA-reglerande agenter för allt liv genom runt tre (3) miljarder års ostörd naturlig biologisk utveckling genom 100% bevarad orörd naturskog:

upphör efter 1812 (MLN ¦ 284ppmvCO2; IPCC2013 — atmosfäriska CO2-halten i diagram bakåt till 1600-talet och tidigare).

— NATURNORMEN senast år 1812 (MLN14760-1475 ¦ BioEK1) visar 1475 (TheTEN). Det är standardvärdet (MLN) för naturnormen — naturhälsan — med 100% bevarad naturskog;

   Perioden 1800-2000 (ForestWORLD) — på 200 år — decimeras den med mer än 30%. Motsvarande jämförande MLN-värde med avskogningsdelen i särskilda bevis (DF-grafen) visar år 2020 på 1254 — i fortsatt stadigt avtagande.

— DEN JordBIOLOGISKT NATURLIGA HÄLSOGRUNDENS NATURSKOGLIGA BALANSVÄRDE HAR UPPHÖRT — GLOBALT GIFTLARM BORDE HA UTLÖSTS REDAN ÅR 1962 (Lavineffekten).

— MEN STATEN LEVER I TOTAL OKUNNIGHET OM DE VERKLIGA FÖRHÅLLANDENA, TROTS MÄNGDER MED VÄXANDE BEVIS FÖR bland annat VÄXANDE GLOBAL TRÄDDÖD, OCH BARA FORTSÄTTER ATT AVVERKA I ÄNNU HÖGRE TAKT (COVID AND DEFORESTATION, Quinney2020 ¦ Herrebilden).

   Statens växande systematiska avlivning av Blad&Barr fortsätter — som om ingen fara hotar.

— Jordbiologiska hälsobalansvärdet (BioEK1) fortsätter att avta i takt med Statens fortsatta nit (Atrain).

— Staten fattar fortfarande intet: livsgrunderna håller på att avverkas för affärsintressen. Förstockningen växer.

 

   Statens fortsatta systematiska avlivning av fotosyntesfabrikanter Blad&Barr berör enbart markbiologin (Def37% ¦ +37%CO2 via avskogningen, referensår 2015), inte havsbiologin (+63%CO2 via fossilförbränningen: men etablerad referens saknas här på grund av skilda tolkningssätt och ett allmänt affärsinfekterat råvaruintresse):

HaBUn: SAL

Havsbiologin undantagen

— Det finns vad vi vet ingen industriell avlivningsverksamhet som sysslar med systematisk avlivning av levande fotosyntesfabrikanter till havs: havsbiologin är undantagen Statens pågående naturvåldtäkt. Den verksamheten berör enbart markbiomassrelaterad biologi.

 

— Med jämförande referens (Wikipedia, Biomass, Global biomass) är också havsbiomassans andel försumbar (1 á 2%) relativt landbiomassan:

   Blad&Barr DNA-reglerar huvuddelen av livsbetingelserna för alla växter och djur, alla arter, hela solenergiomvandlingsmaskineriet på Jordytan:

   Ekvivalenta fotosyntesaktiva biomassytan för Blad&Barr — preferensen MLN1812 med 100% bevarad naturskog endast — omspänner Jordytan flera (8) gånger om (JordBioYtan). Havsytans solenergiomvandlande klorofyllbestånd kan inte på långa vägar konkurrera med den markbaserade Blad&Barr solenergiomvandlande bioytan.

 

   Perioden (ForestWORLD2012) 1800-2000 reduceras den ursprungliga 100% orörda naturskogens fotosyntesfabrikanter Blad&Barr — på 200 år — med över 30%.

— Den som inte kan inse det uppenbara vanvett i den matematiken är inte född än. Rätta gärna om fel:

— Jordlivets utveckling under 3Gy med 100% bevarad naturligt utfyllande fotosyntesagentur kan omöjligen fungera tillfredsställande med bara 70% återstående agentur, dessutom i stadigt avtagande, som etablerats chockerande snabbt under runt en period på 200 år. Förr eller senare utbryter pandemier på Jordytan som berör allt levande

———————————————

COVID AND DEFORESTATION, Quinney2020 ¦ Markören

 

 

Jordbiosfärens kvantitetsbevis: BioGASEN ¦ Earth Mass References ¦ HaBUn

 

Historien vittnar om att det finns, verkligen, människor som  förstår=respekterar Jordlivets harmonigrunder. Men vi lever också i en kulturepok (1800+) där STATENS bevekelsegrund för att leta efter harmonibevisen — använda intelligensens medfödda innehåll — INTE tycks vara det mest populära folkliga utflyktsmålet.

———————————————

VNEH ¦ Simard2012 ¦ COVID AND DEFORESTATION, Quinney2020 ¦ Markören

 

 

BBH: Nabi100BE

— BIOTOPERNAS BEVISANDE HÄLSOGRUNDER (BioEK1-10) FÖR HELA JORDYTANS AtmosBiosLitos

———————————————

MLN ¦ BioEK1-10 — MLN1460-1475-komplexet ¦ BioGASEN ¦ IRTeP

 

FRAMTRÄDER i 100% JordMASSfysikalisk bevisbarhet genom 1900-talets redan sammanställda geologiska tabelldata (PrimDATA) — fram till senast år 1812:

 

 

 

 

Reducerad naturlig fotosyntesfabrikation med mer än 30% på 200 år

perioden 1800-2000 ForestWORLD2012

— STATEN AVVECKLAR JORDBIOLOGISK LIVSKRAFT — FÖR BESTÄMMANDE.

———————————————

Quinney2020 ¦ Simard2012 ¦ MLN ¦ DIN ¦ NaNo

 

Med mindre än 70% kvar, och i fortsatt avtagande SAN1 ¦ HF ¦ LIS ¦ ReLIK ¦ LIKse är det tydligt att

   Begreppen natur, naturligt, naturlig hälsogrund, år 2021 inte längre existerar.

   Globalt giftlarm borde ha utlösts redan år 1962 (Kurvanalysen).

 

 

 

 

 

   STATEN ATTACKERAR LIVET:

Befolkningen förstår inte, eller vill inte förstå konceptet:

   Markören:

— Märkbart omfattande global träddöd (2010+ ¦ FACIT) i fortsatt växande markerar första varningen.

 

 

 

———————————————

Kemiblocken ¦ BIOTOPERNAS KVANTITETSBEVIS ¦ TILLSAMMANS MED METEORITBEVISEN ¦ MJ

 

 

Utförligt med strukturexempel från

METEORITBEVISEN och KEMIBLOCKEN med Alaget:

om ej redan bekant.

 

.. de naturligt sammansatta primära biologiska kemiblocken — artgrunderna och deras inneboende natur — kan inte ändras eller manipuleras utom i negativ mening

 

 

TNED-fysikens fullständiga 100% uttömmande förklaring ges i IRTeP ¦ NAMNAN; primär himlakroppsbildning med universella bevis i fysik och kemi:

 

 

What’sUp?

Den moderna akademin kunde aldrig närma sig ämnet — så strukturellt — på grund av bevekelsegrunden att uppfinna egna kosmologiska idéer 1800+. Snarare än att titta efter i Naturboken efter de exakt förklarande, beskrivande och framför allt härledande uppslagen, »tyckte man det var mycket roligare att hitta på eget»:

KEMIBLOCKEN talar för sig själva i meteoritbevisens jämförande Jordfysikaliska enhetliga historia:

   En gång sammansatta från ett Dmax där elektrisk repulsion och gravitell kontraktion styr slutresultatet finns ingen mänsklig kraft eller makt eller rymd som kan modifiera, ändra, påverka eller styra ämnes- och artidentiteternas biokemiska natur — annat än att hänga på dem diverse tingel tangel som i värsta fall medför döden.

   Läkemedelsindustrin blev dödsdömd av naturen i samma stund den föddes (1850+ periodiska systemets klarläggande, kemigrunderna).

   Kom gärna med rättelser i den domen, den som har på fötterna:

 

 

Sjukdomarnas orsaker bottnar i samtliga fall i ett felaktigt — onaturligt — förhållningssätt, påtvingat eller direkt självförvållat.

 

Därför nämligen att det blir korkat — osedvanligt dumdristigt — att anklaga naturen för att ha framskapat kvinnan för enda ändamålet att skita ner hennes natur med slumpmässiga avarter för tillfället att få modifiera — greja med — innehållet kemiskt.

 

— Tjejen är en pärla i universum — på fortsatt bevarad 100% naturskog:

Fotosyntesfabrikanterna Blad&Barr är det som grundlagt, försörjt och garanterat Jordlivets biologiska utveckling på Solenergins klorofyllomsättande maskinpark.

 

 

Dole1965ref:

————————— ‡

Dole1965:

Fotosyntesen innefattar en proportionellt större mängd lätt syre O16 i jämförelse med det allmänna Jordatmosfäriska syrets andel O16/O18 syreisotoper.

   Kemiska reaktionsförmågan i jämförelsen förhåller sig också som massorna i rörelseenergi via given rörelsemängd (p=mv):

E1/E2 = (m1v²/2)/(m2v²/2) = m1/m2 → 1—16/18=11,11%: kemiska rörelsefrihetsenergin för O16 är 11,11% högre — snabbare — än för O18.

   Växtlivet väljer den snabbaste, mest energieffektiva vägen — förutsatt 100% bevarad naturskog: inga avgörande märkbara naturingrepp.

 

 

DET NORMALT CYKLISKT TILLGÄNGLIGA VÄXTSYRET O16 (Dole1965):

   Primärsyret O16MATIK ¦ MATIKis ¦ Jordmassan ¦ BioGASEN

   Växtsyre (O16) och allmänt Jordatmosfäriskt syre (O16¦17¦18) är två skilda fysiksystem (VoJ):

   VÄXTSYRET O16 som den normalt befintliga 100% regionalt lokala naturliga naturskogens

Blad&Barr fotosyntesfabrikanter tillhandahåller (fram till senast år 1812):

   VÄXTSYRET O16 för djur och människor att andas i

   genom Jordlivets utveckling i orörd 100% naturskog med alla arter under runt 3 miljarder år:

 

Vad ersätter det borttaget

Statens myndiga auktoritära bestämmande nitiska decimering av det naturligt utfyllande Blad&Barr-beståndet?

Vad ska befolkningen, lokalt, leva av, rent biotekniskt i ersättning av bortfallet?

 

Vad ersätter lokal regional avlivning av levande lokalt livsuppehållande Jordlivsreglerande Blad&Barr?

— Syrgastuber från Sveriges Regering med (INLEDNINGEN) IPCC:s ”vattnet kom utifrån”?

 

Det är värre än år 1311.

Undervisningen är rena rama nollsnöret.

 

 

 

 

 

SVARA

— Upplys befolkningen — oss. Berätta om kemigrunderna. Klargör Markören.

Människorätten. Samhällskontraktet. K18.

 

Det är tydligt att Staten INTE varken ser eller förstår SJÄLVA FUNKTIONEN.

Själva naturkonceptet.

Sverige. Europa. FN. IPCC. Säg.

 

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

 

I ett normalt naturupplyst samhälle — om någon instans — utför den typen av verksamhet (SAL), skulle den handlingen uppfattas som en allvarlig krigshandling: attack på livet: mänskligheten attackeras.

 

Staten Sverige attackerar mänskligheten?

— Vad ser det ut som — SALMarkörerna — ?

Det finns ingen proklamation, ingen deklaration, ingen uttalad avsikt.

DET BARA VERKSTÄLLS:

Staten Sverige attackerar mänskligheten.

 

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

 

Medial uppmärksamhet: 0. Nada.

Sverige 1932.

Säg.

 

 

 

 

NAMNAN: BBH ¦ SAM: SveaJord ¦ A3Ref ¦ AB

 

VAD SVENSKA STATEN — TYDLIGEN som det får förstås — INTE VILL FÖRSTÅ:

 

NaturÄNDAMÅLET (AB ¦ DIN ¦ IN) MED NATURSKOGEN

var alldeles helt säkert

VäxtSYRET i BioGASEN i reda klara ämnesisotopiska kvantitetsbevis med Jordmassan

uppenbart bevisligt in till varje sista kemisk

fysisk atom till för att säkra arterna och deras livshälsa.

— GRUNDVALEN FÖR TEKNISK UTVECKLING tillsammans med FÖRUTSÄTTNINGARNA.

 

 

 

Sveriges Riksdag, Europa, FN, IPCC, klarar inte av serveringen: Jorden Solsystemet Vintergatan Universum.

 

 

RESULTATBILD Markören 2021:

Sveriges Riksdag tar sig befogenheter genom BESLUT som Sveriges Riksdag helt komplett saknar varje rätt att bestämma över — ANNAT än att iscensätta öppna naturvåldtäkter (SAL).

   Internationella Universella Samhällskontraktet SISI ¦  K18 INTYGAR korrekt anda och sätt:

— bevara och vårda befintligt i SAMVERKAN: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred”.

   Sveriges Riksdag kopplar inte den naturen (SAL).

 

Inrättningen förstår tydligen inte själva naturkonceptet.

SLUTBILD SVERIGE SÄRSKILT:

Piffa upp kostymen, Sveriges Riksdag — konstitutionellt K18. Eller fortsätt bekänn din redan bedyrat älskade kära tro på diktaturens mera reguljära kloaker. Därför att Solen kommer inte att sluta lysa den heller. Markören.

 

 

Staten tvingar befolkningen att lyda elaka och uppenbart ondsinta människors egna upphöjda bevekelsegrunder, medmänniskor som kallar sig befattningshavare, som tar ifrån inte enbart befolkningen dess enda hem de NYLIGEN NÄRMAST FÖRE 2010 hade en gång i tiden på Jorden i Universum. Utan även fördriver djuren och deras existensrätt: Tar bort, utarmar, vandaliserar och skändar den biotop som en gång var grunden för deras naturliga rätt: skräckriket Sverige breder ut sig. En gång så sagolikt vackert, rofyllt, fullt av livskraft och skaparglädje: Blad&Barr.

 

 

 

 

 

   Markören.

 

 

 

VÅRA NATURLIGT ERKÄNDA HÄLSOGRUNDER: — Kulturlagen ¦ Syrefrågan ¦ EarthLIFE

 

   rätten att få leva, existera och utvecklas

på Jorden i Universum (SISI)

— i full 100% — respekterad, erkänd — naturskog

utan kommunala/statliga/nationella/internationella hot

TILLSAMMANS MED LIVET I ÖVRIGT 24/7

är ingen nations egendom.

Det är en enskild människas individuella universella rättighet

— oberoende av vad regering, polis och domstol anser, tycker, tänker, menar eller åberopar:

A3: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”.

 

FRIHETS- och HÄLSOGRUNDERNA

SOM SVENSKA STATEN VÅLDFÖR SIG PÅ

 

 

SAL ¦

 

Individens Trygghetskriterium: A29.1:  ¦ VNEH

   Samhällets utveckling — FÖRBÄTTRINGAR

 

 

 

 

 

 

A29.1UDHR210Dec1948:

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.”. SISI.

POLISEN. ÅKLAGAREN. DOMAREN. LAGMANNEN ..

Ingen människa finns som kan tala om för någon annan människa vad som är bra eller dåligt utom att stå på sig om nån vill jävlas: Det Naturliga Försvaret:

— grundläggande universella mänskliga fri- och rättigheter. Inget annat. Varje annan påstådd verksamhet definierar utövande förtryck (K1):

— rätten att formulera egna fria meningar efter egna fria otvungna val.

 

 

— görs och sker uteslutande genom att inbjuda till samarbete och samverkan. Egna fria meningar, argument, formuleringar och framställningar utifrån vars och ens egna individuella godtycke.

Inget annat. ”den fria och fulla utvecklingen”.

 

Inrättningar som avbryter den fria informationsrätten, hindrar det individuella associationsflödet, stoppar individen i dennes väg genom att förse mänskligheten med munkavle, begränsa eller helt stänga av strömflödet, sätta fram skyltar med text som man kan klicka på ”jag förstår” och ”jag godkänner” för att alls KUNNA få fortsätta ”som vanligt — tidigare”, är inrättningar som definierar aktiva exempel på direkt utövande förtryck (K1): icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred.

 

Sveriges Cookies Riksdag: bevisbart utövande fascism:

 

 

 

Lagen för Individens Trygghetsskydd: A12 ¦ IT ¦ SISI ¦ A12illustrerad

»intrångsskyddslagen»

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence .. Everyone has the right to the protection of the law against such interference ..

 

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens .. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång ..

Artikeln innefattar även textformuleringen för lagens skydd mot angrepp på heder och anseende.

 

 

   Sveriges Domstolar, Polismyndighet och Åklagarämbeten gillar INTE att medfött tjejvett sammankopplas med grundläggande universella mänskliga fri- och rättigheter.

— Varfördå?

— Därför att det gör det rådande förtrycket ännu mera uppdagat.

 

EN: — individens visshetskriterium ¦ LIT  ¦ VNEH

 

 

— Och befolkningsunderlaget i Sveriges Riksdag (särskilt 2010+) är ju särskilt världsberömt för sitt enastående vuxna kulturella kunnande i konsten att premiera individutvecklande — särskilt djuplodande — naturnära samhällen .. Jättefint.

 

 

 

 

SVERIGES ETABLERADE

VANVETTIGA NYA MÄNNISKOSYN

COOKIES — Bevis — DOMEN:

Universums högsta instans i individens vetskap och kunskap och insikt är (K18):

individen själv: K1. Ingen annan. Inget annat. Upplysningens —

informationsauktoritetens — egen inre kärna tillhör:

den enskilda individen själv: K1. Ingen annan.

 

— All annan (MT ¦ K1) påstådd upplysande, förklarande och undervisande verksamhet

Sveriges Cookies Riksdag

 

 

———————————————

Samhällskontraktet 1948 A29.1: personlighetens fria och fulla utveckling, A3ref: rätten till liv, frihet och personlig säkerhet

 

 

definierar utövande förtryck: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred.

— Åberopa vad du vill Sveriges Cookies Riksdag, Polisen, Åklagaren, Domstolen.

 

 

Det (K18) skulle främjas, Sveriges Riksdag. Det skulle inte inte avskaffas. Varken genom Flest Röster Bestämmer eller, ursäkta språkbruket, någon annan jävla form av ny svensk införd diktatur: ett fundamentalt fråntag av individen dens privata universella utvecklingsrätt — fri från varje form av övervakning och intrång.

 

DOMEN

 

 

 

Varje inrättning som har minsta problem med den redan högtidligt intygade anslutningen (K18) och formuleringen

individen själv bestämmer — informationsauktoritetens högsta beslutande instans: den enskilda individen själv

utövar bevisbart — advokatoriskt — aktivt förtryck mot mänskligheten: konstant 24/7 avskaffad människorätt:

icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred:

 

 

BESLUT BESITTER INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTT

Människorätt kan bara erkännas, igenkännas, accepteras, antas. Aldrig styras, avbrytas, manipuleras, ändras, kommenderas.

OCH DEN VERKAR VARA SÄRSKILT HÖGT ÄLSKAD I SVERIGES RIKSDAG (AB ¦ SAL).

 

K18.

 

 

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

 

Motivationsrätten: K8 ¦ EN

   Enda uteslutande enda människorättsligt erkända tillåtna tillfället för någon människa att AVBRYTA en annan människas universella privata utvecklingsrätts VÄGFARANDE (A29.1 UDHR10Dec1948)

innefattar uteslutande en aktiv erinran

(”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” K1 UDHR10Dec1948)

av rätten till individuell privat universell utvecklingsrätt: fridsrätt.

 

   Att varsko, eller säga ifrån på skarpen

MED den universellt erkända MOTIVATIONSRÄTTEN

 

K8: .. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i sinnet, ska sträva .. [MIND, SINNE ligger högre än ÅTANKE: —  barnet]

.. that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive .. — vad för något var det du ville säga, sa du, Sveriges Riksdag? Berätta.

 

— När och DÄRHELST icke-frihet, icke-rättvisa och icke-fred visar sig:

grundvalen för frihet, rättvisa och fredK1

 

 

 

K1ref: EFTERSOM — Sverige 2021

Igenkännandets Erkännande

Varfördå, hurså? Därför ATT (K1)

 

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

 

EFTERSOM IGENKÄNNANDET (eng. recognition, igenkännande, erkännande) AV DEN INNEBOENDE VÄRDIGHETEN OCH AV DE LIKA OCH OMISTLIGA RÄTTIGHETERNA FÖR ALLA MEDLEMMAR I MÄNSKLIGHETENS FAMILJ ÄR GRUNDVALEN FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED I VÄRLDEN, K1 UDHR10Dec1948,

 

   är — förvandlas automatiskt, blir exakt lika omistligt — allt annat en definition på utövande förtryck:

där&när vi observerar sådant: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred.

 

”.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i sinnet, ska sträva ..” (MOR ¦ K18): mind — svenska översättare: sluta översätt engelskans mind med HJÄRNAN. Läs ordboken innantill: sinnet.

 

 

Föreställningen och uppfattningen ATT BESLUT I SIG besitter ”oifrågasättbar myndighet och auktoritet” — Sveriges befolkning och Riksdag, Europa, FN — DEFINIERAR DIKTATUR. Fascism. Nazism. Satanism: förtryck.

 

BESLUT I SIG besitter enbart förmåga, kraft, makt och natur att förstöra, förhärja och föröda.

 

SAMHÄLLSKONTRAKTET 10Dec1948 framkom (K18) som ett IGENKÄNNANDE BEDYRAT INTYGANDE av MÄNNISKORÄTT som avgörande viktigt och ”av den allra största betydelse” för att säkra ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” med ”varje individ och varje organ i samhället” som Svenska Staten som exempel fullkomligt radikalt SKITER I. Polis, åklagare, domstol, riksdag.

 

Beslut UTOM människorättens uttryckliga igenkännande och erkännande definierar utövande förtryck:

en grundval för icke-frihet, icke-rättvisa och icke-fred i världen. Våld, intrång, otrygghet, övervak, inlås.

 

Åberopa vad du vill, hur du vill, när du vill.

 

 

Varje VIDHÅLLEN tanke, idé, handling, åberopande, föreställning, mening, påstående, yttrande. 24/7, som inte ansluter till åberopad människorätt, medfött tjejvett,

definierar utövande förtryck.

— Varje observation av intrång och orätt berättigar varje berörd människa att höja rösten

(K8, ”.. oförtrutet ..”).

Varfördå?

 

Sveriges Riksdag, Polismyndigheten i Sverige och Sveriges Domstolar:

— människor i samhällen som BRYR sig i människorätt, medfött tjejvett, utvecklar inte brottslighet och otrygghet. Säg.

 

Ingen brottslighet. Ingen otrygghet. Inga naturmord. Ingen naturvandalisering. Inga intrång. Inga överfall.

 

 

 

 

A3 ¦ K1: UDHR10Dec1948:

 

 

Enklare direkt till Sveriges Riksdag (DiSve):

— Berätta för skoleleverna om skillnaden mellan demokrati och diktatur.

 

 

Demokrati — friheten att FÅ rösta — med beslut — utom människorättens explicita uttryckliga igenkännande och erkännande — väl relaterat, varje handling, varje ärende — definierar utövande förtryck: diktatur — fascism, nazism, satanism. Åberopa vad du vill Sveriges Riksdag. Säg.

— Om DU vill fortsätta ”som vanligt” finns för din del veterligt bara ett alternativ: flagga. SAL.

 

 

 

 

SAN1:  EN ¦ VNEH ¦ SAN ¦ SAL ¦ Atrain

 

 

INGEN ÄGER LIVET I UNIVERSUM. MEN DEN HÄR INRÄTTNINGEN UPPTRÄDER SOM OM DEN ÄGER HELA UNIVERSUM:

SVERIGE ATTACKERAR NATUREN — bevis:

NATURSYRET VI OCH DJUREN ANDAS KOPPLAR FOTOSYNTESFABIKANTERNAS SYRELEVERANSER: REDUKTION BILDAR HÄLSOVÅDA.

———————————————

IRTeP ¦ SyVaBio ¦ VoJ ¦ KEMIBLOCKEN I FYSIKBEVIS

 

 

NATURLIGA MARKÖRER SOM TALAR OM FÖR MÄNNISKAN ATT NÅGOT ÄR ALLVARLIGT FEL — Innebörden i BESLUT

 

 

 

ANSVARET FÖR MÄNNISKANS OCH DJURENS NATURLIGA EXISTENSRÄTT

 

 

 

HOGIB: SAN1

 

INTERNATIONELLT UNIVERSELLT redan erkänt men föga insett  KOSMOLOGISKT fysiskt kemiskt biologiskt  RELATERAT HÄRLEDDA

INNEBÖRDEN I BEGREPPET BESLUT

— Kapitulerar ni frivilligt?

 

 

Bevekelsegrunderna K18 i Samhällskontraktet A130 (K18 A130 UDHR10Dec1948)

——————————————————————————————————

Beslut — riksdag, parlament, sammanslutningar — har ingen myndighet över

människorätt: gravitation&elektricitet:

biologiskt LIV (IRTeP i detaljerad bioteknisk-kemisk fysisk bevisning): HARMONIGRUNDERNA I BEVIS

HÄLSOGRUNDERNA I BEVIS — Jordmassan med AtmosBiosLitos biotopiskt kvantitativt bevisande ekvivalenter, 1900-talets geodata

 

 

 

Människorätten är given av Natureninte FN eller annat: igenkännandets erkännande: enligt K18 : betygat, upphöjt ”av den allra största betydelse

RIKSDAG, PARLAMENT har absolut ingenting där att skaffa

ANNAT ÄN ATT IAKTTA — igenkänna (K1): vårda, sköta, ansvara, utveckla, undervisa: enligt K18 : varje individ och varje organ i samhället

Blad&Barr i 100% bevarad — säkrad — naturskog: senast sett 1812 (MLN).

 

Fotosyntesfabrikationens solenergiomsättande klorofyllagenter för hela livsgrunden

K1 ¦ K8 ¦ A3ref ¦ K18 ¦ SISI ¦ KEMIBLOCKEN

——————————————————————————————————

DOMEN ¦ SVERIGE ATTACKERAR NATUREN

Förbannade fascistiska satjävlar: polis, åklagare, domstol. Säg.

Beslut — HÄVD — utom igenkännandet K1 ¦ K8 ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”

   definierar utövande förtryck

   har bara makt att förstöra, rasera och föröda

— Kapitulerar ni frivilligt? AB.

 

 

Markören:

SAL: SVENSKA STATEN Sveriges Riksdag UPPTRÄDER SOM OM DEN ÄGER OCH BESTÄMMER ÖVER UNIVERSUM

————————————————————————————————————————————————————

.. tydligen helt okänt i Sverige: .. och ur det K18 igenkännandets föresats följer

SAMHÄLLSLAGEN — kontraktet 10Dec1948

———————————————

K1 ¦ K18 ¦ A3ref ¦ SISI

 

Sveriges Riksdag 2021 — Atrain:

— Säg.

   När?

 

DÄRFÖR ATT SVERIGES RIKSDAG (1999+) BABBLAR TYDLIGEN INTE DAGLIGDAGS OM ANNAT ÄN FORTSATT AVSKAFFANDE AV GRUNDLÄGGANDE UNIVERSELLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR TILLFÄLLET ATT FÅ UPPHÖJA DET EGNA BABBLET TILL LAG SOM SKA ÅTLYDAS MED BESTRAFFNINGSHOT — ÄNDA IN I GAMLA TESTAMENTETS URSKRIFTER (SRG — 1999+).

 

 

MarkörDOMEN:

Befolkningen innestängs författningskonstitutionellt — tvingas medverka nationellt bindande i — i instiftade våldslagar — icke människorättsligt igenkända och erkända format — under så riksdagsbestämda instiftade tillhörande bestraffningshot med rubriken demokratiska BESLUT. Det är precis åter till ruta ett vid Europahistoriens början runt år 1800 (för första gången i den kända historien påtvingas hela nationsbefolkningar våldslagar från självutnämnda bestämmande landsherrar under bestraffningshot). Men här nu istället ersatt av en inrättning benämnd Sveriges Riksdag — med starkt utvidgade befogenheter..

 

Den DEMOKRATISKT BESLUTANDE ansvariga inrättningen Sveriges Riksdag uppträder SOM OM DEN vill se sig och intala sig företräda en absolut bestämmande överauktoritet — en bestämmande och beslutande diktaturBESLUT med egen dikterad innebörd av DEMOKRATI, DEMOKRATISKA BESLUT. Säg:

 

en i detalj advokatoriskt bevisbar — den från 10Dec1948 internationellt bedyrade samhällskontrakterade människorättens definitionen av begreppet diktatur — praktiserande hierarkisk fascistisk — icke människorättslig, människorättsligt ignorerande — anarki — i snabbt växande (2000+). Markören. Nekad människorätt.

 

 

Ett märkbart tydligt ondskans framvällande ansikte

(Markören ¦ SAL) har visat sig i Sverige (2010¦20+)

— på DEMOKRATISKT BESLUTANDE BESLUT:

noll — upphävd, avskaffad — människorätt. Markören.

 

 

 

Åberopa vad du vill, när du vill, hur du vill.

 

MTref: HOGIB

MT ¦ NAMNAN :

   Man bygger inte samhällen genom att TA liv utan genom att GE skydda liv (A3).

   Man skapar — underhåller, premierar, anställer — inte naturförstörande teknik.

   Man hoppar inte på sin medmänniska genom att VETA VAD SOM ÄR BRA FÖR DEN, raka undan DENS privata universella utvecklingsrätt för det mentalkickande satanistiskt flinande njutbara tillfället att FÅ TRÄNGA SIG IN OCH PRIORITERA = lägga sina egna formulerade ord i dens mun. Polisen, Sveriges Domstolar. Den typen definierar utövande förtryck EFTERSOM (K1) — satanism.

 

 

 

 

 

Reducerad naturlig fotosyntesfabrikation med mer än 30% på 200 år

perioden 1800-2000 ForestWORLD2012

— STATEN AVVECKLAR JORDBIOLOGISK LIVSKRAFT FÖR MyndighetsINTRESSEN.

———————————————

KEMIBLOCKEN ¦ Quinney2020 ¦ Simard2012 ¦ MLN ¦ DIN ¦ NaNo

 

 

 

MELLANSVERIGE. Svenska Staten fortsätter att undantränga begreppet NATUR — för att kunna hävda den egna myndigheten — oförmögen att bygga samhälle MED.

 

 

Det ser ut som ett förberedande KRIGSTILLSTÅND.

 

 

 

Markören: POLISEN, SVERIGES DOMSTOLAR, SVERIGES RIKSDAG, påminnelse:

— Säg något intelligent får vi höra.

 

 

 

A3ref: Något enda UPPLYSANDE EXEMPEL.

Visa SAMHÄLLSKONTRAKTET. Själva IGENKÄNNANDETS ERKÄNNANDE. Exemplifiera LIV.

 

 

 

 

SISI: HOGIB ¦ MT  ¦ A3ref ¦ NAMNAN ¦ SamhällsLagen ¦ DOMEN ¦ ReDoNAV 

— statens eget intygande samhällskontrakt med varje född människa: statligt avskaffat:

 

 

Samhällskontrakterad personlig säkerhet

Bevekelsegrunderna i Världssamfundets eget högt bedyrade intygade samhällskontrakt med den enskilda människan

SAMHÄLLSKONTRAKTET 10Dec1948: betygat bedyrat K18

”.. av den allra största betydelse ..”:

— Sveriges Riksdag, Polis, Åklagare, Domstol, RÅ, JK: du kan inte snacka dig ur det här:

 

 

Innebörden i                            Rätten till

BESLUT    LIV

Det Svenska och Internationella Samhällets

grundläggande Individansvar:

 

 

NAMNAN: KvantitetsBevisen genom Jordmassan och BioGASEN — Statens brott mot naturhälsans fundament, helt okänt i Sveriges Riksdag

 

fanihelvetesjävlarsförbannadehelveteännumerförbannadejävlafanhelvetesjävlahelvetesförbannadefanhelvete.

 

 

samhällsskyddet — personlig säkerhet — att inte utsättas för den här typen:

 

 

 

Polis. Åklagare. Domstol — affärsköpta inrättningar SAL 2021 som springer ärendena

SVERIGE/IPCC/FN

eliminerar och reducerar den naturliga förutsättningen, biotoperna, också

djurens existensrätt inom JordBiosfären i det enda Universum vi människor har:

tar bort , eliminerar i allt vidare cirklar och mängder

 

A3: LIV OCH FRIHET — utan intrång:

liv, frihet och personlig säkerhet” — A3 UDHR10Dec1948

universellt oåterkalleliga omistliga oifrågasättbara samhällskontraktet

 

— oåterkalleligt advokatoriskt bindande särskilt för polis, åklagare, domstolens utövande lagbesättning

PERSONLIG SÄKERHET ¦ LIT

det fundamentala samhällsansvaret, det människorättsligt certifierade

existensgrundade intygade samhällskontraktet MED varje född individ i varje vrå av samvaro.

 

Det Svenska och Internationella Samhällets grundläggande Individansvar A3:

rätten till liv, frihet OCH PERSONLIG SÄKERHET: A29.1 (IT) UDHR10Dec1948:

 

 

genom det redan stadfästa samhällskontraktet av 1948: A29.1

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

”Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.”.

Till exempel året2021 att Rapportera alla typer av bovar, vanvettsinrättningar och brottsutövande tendenser, exemplifierat, som Inte Ansluter:

POLIS, ÅKLAGARE, DOMSTOL, STATSFÖRVALTNING, UTBILDNING OCH UNDERVISNING:

besättningarnas individuella samhällsansvar — som dessa eminenser helt öppet och offentligt avsäger sig varje ansvar för och koppling till.

Resultatbild SAL:

 — fascismens, anarkins självbevisande svenska rättsutövande ansikte. Säg något intelligent får vi höra:

 

 

 

SVERIGE ATTACKERAR LIVET

KORT BESKRIVNING MED EXEMPEL Aug2021. På DRIFT. Inte plan. Jämför från KEMIBLOCKEN.

Befolkningen SAL 2020+ intvingas (konstitutionellt) att medverka i våldslagar: statliga naturattacker

Kritik av princip är avskaffad: ”jaföstår”, ”jagodkänner”.

   DOMEN: associationsrätten avskaffad. Se även i POLISEXEMPLET.

— Beslagtagen Formulerings- och InformationsRÄTTSfrihet. A19:

 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

 

 

Personalen förstår inte konceptet privat individuell utvecklingsrätt. Och då kan man lika gärna slopa resten med en gång. RÅ, JK ..

— SatanistKOMA. På DRIFT. Inte plan.

 

Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar frihet att åberopa meningar utan intrång och att söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

 

Avskaffat i Sverige — DOMEN. ”Cookies”. Inte ett ord människorätt.

 

———————————————

Samhällskontraktet 1948 A29.1: personlighetens fria och fulla utveckling, A3ref: rätten till liv, frihet och personlig säkerhet

 

Befolkningen underställs successivt mer och mer en öppet praktiserad ASSOCIATIV diktatur.

”Våra nya digitala liv”. Dissidenter sys in. Media självcensurerar. Fascismen sprider sig.

— Befolkningen vet inget om — och vill heller inget veta — vad som försiggår.

 

DRIFT. Inte plan. Det finns ingen plan, ingen strategi. Ingen SÅDAN medveten tanke.

 

POLISEN, SVERIGES DOMSTOLAR, SVERIGES RIKSDAG — FN, EUROPA, påminnelse:

— Säg något.

Något enda minsta lilla konkrets uppströms exempel.

 

 

 

 

 

 

 

Det finns röster på Jorden — men ännu i förhållandevis undanskymda nästen (Simard2012);

Quinney2020: SAN1

 

MÄNSKLIGHETENS RÖST

Ännu (Jul2021): man får LETA efter det här föredömet — men det glädjande är att det faktiskt finns, existerar, i mänskligheten:

 

 

COVID AND DEFORESTATION 6Jul2020:

14 Apr 2020 ¦ Marie Quinney ¦ Specialist, Nature Action Agenda, World Economic Forum

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-nature-deforestation-recovery/

:

” •   The COVID-19 pandemic is a stark reminder of our dysfunctional relationship with nature.

      Studies show deforestation and loss of wildlife cause increases in infectious diseases.”,

” This pandemic is also a stark reminder of our dysfunctional relationship with nature. The current economic system has put great pressure on the natural environment, and the unfolding pandemic has shone a light on the domino effect that is triggered when one element in this interconnected system is destabilised.”,

” We have lost 60% of all wildlife in the last 50 years, while the number of new infectious diseases has quadrupled in the last 60 years.”,

” It is no coincidence that the destruction of ecosystems has coincided with a sharp increase in such diseases.”,

” Nature should be part of the solution”.

 

 

 

 

Biologiska Ekvivalenterna: SAL ¦ BEMOS ¦ GranEkvivalenten

 

BioEK1 — Tabell 10 HONC2020.ods ¦ BioEK1-10 ¦ TheTEN ¦ MATIK ¦ MLN  ¦ ForestWORL2012 ¦ BioGASEN — $¦CO2 — preferens 284ppmvCO2 år 1812 senast

 

 

HGref.

 

Jordfysikens egna kvantiteter framträder med de avgörande slutliga bevisen

HÄLSOGRUNDERNA — OCH STATENS VETTLÖSA ATTACKER MOT LIVET (1800+¦2010+) — av Drift

JORDFYSIKEN Apr2021 TRÄDER FRAM MED EGNA KVANTITATIVA BIOTOPISKA RELATIONSBEVIS FÖR EN EXISTERANDE NATURLIG URGAMMAL HÄLSOGRUND SOM STATEN VÅLDFÖR SIG PÅ, MISSKÖTER OCH MISSAKTAR — AV DRIFT, INTE AV PLAN märk väl:

—————————————————————————————————————————————————————————————

— Datauppgifterna har funnits/framväxt under hela 1900-talet, geoforskningen, men motivet att sammanställa dem i bevisning har saknats — tills nu:

———————————————

JORDmassan Och BioGASEN — JORDFYSIKEN¦ BioEK1470ref ¦

 

 

— Vad kul att du engagerar dig .. MSokt2020

 

 

 

BIOEKVIVALENTERNA BioEK1-10 uppvisar ett sammanhängande biologiskt-biotopiskt system av kvantitetsrelationer mellan grundämnesatomerna — massa och antal — i Jordskorpan (AtmosBiosLitos).

Dessutom visar hela relationsbyggnaden en sammanhängande kvantitativ — enkel bio-fysisk — koppling till hela Jordmassan (BioGASEN, Vattnet, FotosyntesAgenterna Blad&Barr).

— Det ”fina” i kråksången är att kvantitetskomplexet framhäver — entydigt bevisar i reda kvantiteter — existensen av en NATURSKOG (MLN) med 100% bevarad orörd natur — senast känd på Jorden året 1812. Den har sedan dess decimerats (mer än 30% upp till runt år 2000, källa ForestWORLD2012), vilket bevisar en störd naturlig hälsogrund: naturbegreppet finns inte 2021. Först när staten Sverige och andra tillåter naturskogen att återvända till sitt naturliga växande tillstånd, när man slutar betrakta naturlig växtlighet som en fiende, då först kommer naturbegreppet tillbaka — som ett sår som (äntligen) tillåts läka.

 

 

VAD BESTÄMMER ”RÄKNING AV KALHYGGE”?

Markörernakalhyggets definition: precis vad ögat ser: varje minsta avkänt borttaget: — frihetsbrott SOM DEFINIERAS i SAMHÄLLSKONTRAKTET 10Dec1948: liv, frihet, personlig säkerhet: A3ref.

Kalhyggeskriteriet — PÅ bevisbarheten i Bioekvivalenterna BioEK1-10 genom Jordmassan mJ i AtmosBiosLitos : BioGASEN ¦ IRTeP :  Kalhyggeskriterium — naturvåldtäkt.

 

VARJE BEVISBART SYNBART — naturligt senast 1812 ¦ MLN — REDUCERAT BIOLOGISKT LEVANDE ARBETE inom SolenerginsVerkställandeKlorofyllkemi som underhålls av och genom

Fotosyntesagenterna Blad&Barr i deras så biotopiskt biologiskt bevisade FORTSATTA 100% NATURSKOGSBASERADE  livsuppehållande SolLjusMaskineri: varje levande kapad trädstam.

Samma som det allmänna jordbrukets fundament — man skördar inte frukten förrän den är mogen — övergår till förruttnelsestadium: växtsyrekonsument: Inte längre leverantör. Teknikförklaring.

— Sveriges Riksdag, ursäkta intrånget: säg igen: vad var det du ville ha sagt för något sa du, säg. Du har trätt in på domäner du inte har någon makt med: naturen säger ifrån. Samhället skulle byggas MED — inom — naturen. Inte MOT — över. Inte på några som helst villkors vis. Du har inga naturkunskaper: du utövar våld mot naturen. Åberopa vad du vill, hur du vill, när du vill.

 

 

BEVISEN MOT SVENSKA STATEN (BEMOS): Lika mycket som ögat ser naturskogen reduceras, exakt lika mycket reduceras livet (SAL):

   Reduceras Jordbiologins ursprungliga fotosyntesfabricerande Blad&Barr DNA-reglerande funktion för växter och djur, följer naturligtvis också i motsvarande grad — osvikligt i konsekvens — en reducerad livskraft för alla växter och djur.

— Varfördå?

DEN ENDA BEVISNING VI HAR (Jämför även i VIRUS):

— Jordbiosfärens ostörda 100% bevarande biologiska utveckling under runt 3 miljarder år för ATT komma fram hit (tidigast bakåt runt 0,2Ma):

 

Universums Pärla. 100% skönhet, hälsa, friskhet: medfött tjejvett: universella grundläggande mänskliga rättigheter: »naturvetenskapens moder».

 

Alla arter i naturlig varandra efterföljande ordning genom (Simard2012) biologisk samverkan — förstört, vandaliserat av Sverige (SAN1).

— Tar man bort någon nämnvärd — synbar — del i Den naturliga utvecklingsprocessen, finns vad vi vet ingen annan uppenbar slutsats att åberopa:

— Livskraften reduceras i exakt samma proportion. Därför vågar vi påstå att det är det naturliga ögat som bestämmer hälsopreferenserna.

   BEVISEN FÖR PREFERENSERNA ges (sedan) genom kvantiteterna i Jordmassan och BioGASEN tillsammans med ytterligare (vSyret ¦ VoJ).

— Varför har inte bevisen noterats i moderna korridorer — tabellvärdena finns ju redan 1900+? Testa svaret i Jordbiosfärens kvantitetsbevis.

 

Kvantitetsbevisen

   JORDFYSIKENS EGNA KVANTITETSRELATIONER Jordmassan i BioGASEN i Atmos-Bios-Litos träder fram och certifierar den biotopiska naturgrunden.

VÄXTSYRETS CERTIFIERADE ROLL — utarmningen av fotosyntesfabrikanter Blad&Barr reducerar det naturligt cirkulerande växtsyrets tillgänglighet, (O18am ¦ DOLE1965):

   (MML) utgallring och landskapsdesign med tvära skogskanter inbjuder tunga syret O18 att ersätta det växtnaturliga lätta syret O16.

   (MATIK) Isotopfördelningens bevisbara kvantiteter inom AtmosBiosLitos bevisar tillkomsten av ämnet VATTEN inte bara i Jordfallet utan i samtliga primära himlakroppsbildningar (METEORITBEVISEN ¦ GLUKOSMATRISERNA ¦ KloHem), tillsammans med den så bevisbara bildningen av primärgasen — Biogasen CO2. Samt långt senare (4,5Ga ¦ TimeLINE) uppkomsten av allmänt Jordatmosfäriskt syre ur den första fria öppna vattenbildningen på Jordytan (GeologiskaCertifikaten) genom solljusets sönderdelning av vattenånga (HESC-processen) i toppatmosfären tillsammans med uppkomsten av Ozonskölden.

 

— Varför har inte de biotopiska-isotopiska-fysiska kvantitetsbevisen framhållits tidigare — dessa framgår, ju, ur redan uppställda tabeller som vuxit fram genom 1900-talets geologiska fältarbeten? ”Vattnet kom utifrån” med ”planetesimalteorin” från Kants Nebularhypotes. Den moderna akademins uppställda egna uppfunna 1800-tals modell av kosmos »i reda överhet». Den bevekelsegrunden (JoBKAB) portade varje annan möjlighet: Studenterna anses inte behöriga att ifrågasätta överhetens rent existentiella konsensus — trots att även dessa eminenser VET att konsensus INTE är ett naturvetenskapligt ämnesområde.

 

   Reduceras Jordbiologins ursprungliga fotosyntesfabricerande Blad&Barr DNA-reglerande funktion för växter och djur, följer naturligtvis också i motsvarande grad — osvikligt i konsekvens — en reducerad livskraft för alla växter och djur.

Rätta gärna om fel. Visa argumenten (Quinney2020).

 

 

 

 

 

 

Varför reagerar inte läkarkåren på det svenska statliga pågående biologiska medicinska vanvettet — svenska statens vettlösa DRIFT i »lek och spel med befolkningen»?

 

 

HGref: MLNref1812/IPCC2013: MLN1812

Hälsogrunderna — garanterat kvantitativt bevisbara och relaterbara genom Jordfysiken

NATURENS EGEN STATLIGT HELT OBEROENDE ANVISADE HÄLSONORM

AtmosO/C=1475 ¦ TheTEN

med 100% bevarad naturskog enligt Mauna Loa Normalen (MLN): CO2-halt 284 ppmv senast år 1812, även bakåt till 1600-talet och tidigare med mindre variationer enligt källgrafer i

 

CLIMATE CHANGE 2013—IPCC2013: CARBON AND OTHER BIOGEOCHEMICAL CYCLES: 284ppmvCO2¦1812.

 

 

 

NATURLIGA FÖRHÅLLANDET

mellan allmänna Jordsyret, alla isotoper O16¦17¦18 och atmosfärens kolinnehåll C12¦13 i garanterat 100% bevarad naturskog med atmosfärisk CO2-halt 284 ppmv

— MaunaLoaNORMALEN (MLN), generellt atmosfärens CO2-halt = MaunaLoaVärdet (MLV)

— är

1475 = O(mAtmos)/C(MLN) — förhållandet gäller såväl atomantal som massprocent och volymprocent

(VoJ ¦ BioEK1 ¦ Bio6detaljerad beskrivning/härledning).

1475 = AllmännaJordsyreInnehållet / LuftNormalaKolinnehållet

 

MEN URSÄKTA INTRÅNGET:

— Med vilken rätt används terminologin ”naturlig” här?

 

I kraft av nio (9) ytterligare liknande samhörande korresponderande kommunicerande kvantitetsrelationer

inom Jordfysikens AtmosBiosLitos i samma område 1460-1475

— senast fram till år 1812 (MLN). Jämför 2020.

 

Samhörigheterna garanterar, certifierar och verifierar äktheten i det uppdagade harmonibeviset (BioEKVIVALENTERNA1-10).

 

Modern akademi har — tydligen — aldrig haft bevekelsegrunden att sammanställa uppgifterna: de har hela tiden funnits här under 1900-talets geoforskning. TNED-fysiken (Himlakroppsbildningen) gav uppslaget.

 

Sveriges attacker på naturskogarna

— med Associerade Globala Entreprenörer

— 1800+ har reducerat naturnormens värde O(mAtmos)/C(MLN)=1475

— noll fossilt bidrag (HavsBIOref ¦ FossiltREF)

— till nuvarande (2020) O(mAtmos)/C(MLV)=1254

 

 

 

 

 

Vi kan omöjligen använda begreppet NATUR (naturligtvis .. jepp.. osv.) i en världshistoria som befinner sig på en biologisk nivå där mer än 30% har tagits bort av ursprunget Blad&Barr fotosyntesfabrikanter DNA-reglerande agenter för allt liv, alla växter och djur.

 

— räknat enbart på avskogningarnas samlade bidrag (37%).

Vad betyder det?

 

Globalt SLUTLIGT biologiskt katastroflarm borde ha utlösts redan år 1962 (Kurvanalysen).

 

Rätta gärna om fel — sakfel får inte förekomma här:

UNDER TIDEN SOM TIPPEN INTE HAR INFUNNIT SIG

 

HF: Dole1965REF

 

 

 

Vad ersätter borttaget?

Statens myndiga auktoritära bestämmande nitiska decimering av det naturligt utfyllande Blad&Barr-beståndet?

Vad ska befolkningen, lokalt, leva av, rent biotekniskt i ersättning av bortfallet?

— Syrgastuber från ICA?

 

 

Vad tror och menar och anser Svenska Staten att Jordbiologiska livet har kommit fram på under sina runt tre miljarder år av ostörd naturligt utveckling (Quinney2020) fram till senast 100% bevarat år 1812 (MLN — Den enda Naturpreferens vi har: BioGASEN — Jordmassan, BioEK1-10)?

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  25Apr2021  E6  Bild—13 — SVERIGE: Götaland Svealand Norrland — avverkningstakten fortsätter i växande.

 

 

Markörerna ¦ Simard2012 ¦ Atrain:

 

När man tar bort växtligheten ovan mark försvinner också naturskogens naturliga sammanhängande försörjningsgrenverk under markytan: biotoperna upphör. Livskraften reduceras i exakt samma grad och mening som ögat ser det. Träd är som människor och djur: vi trivs inte isolerade. Inte riktigt.

Förmågan att uppröras över en pågående våldtäkt. Igenkännandet av något inneboende ädelt som talar om för oss att något är allvarligt fel. Något inneboende som griper tag i oss. Skakar om oss. Väcker oss.

 

 

Sveriges Riksdag; Vet du alls över huvud taget vad det är du sysslar med förnågot på Jorden i Universum året 2021? Säg. Det ser pyrt ut.

 

 

— VET DEN ens skillnaden mellan diktatur och demokrati? Säg. Berätta.

 

DRIFT: A3ref ¦ SISI ¦ BKTB ¦ K1 ¦ K18 ¦ SAN1 ¦ JoBKAB

— Varför SAL ¦ A3ref ¦ SISI har det blivit så här?

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

— Därför att STATEN SVERIGE INTE KOMMUNICERAR MÄNNISKORÄTT MED SIN

BEFOLKNING. UTAN LÅTER DEN DRIVA VIND FÖR VÅG MED ENDA STRÄVAN ATT

UTÖVA LYDNAD OCH BESTRAFFNING. FRAMSTÅ SOM ÖVERHET OCH BESTÄMMARE.

EN MORALENS VÄKTARE SOM URARTADE FÖR LÄNGE SEDAN TILL EN DIKTERANDE FASCISTISKT UTÖVANDE NAZISTISK SATANISTINRÄTTNING SOM HAR KEMISKT

SVÅRT FÖR ATT UMGÅS MED HELT FREDLIGA — existenser MED NOLL HOTBILD.

Utbildning. Undervisning. Polis. Åklagare. Lagutövande besättning: domstolSISI

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

———————————————

StatsFröjden ¦ TEKNIKFÖRKLARINGEN ¦ Atrain

 

MÄNNISKORÄTT KOPPLAR EXAKT SAMMA LAGSTYRKA SOM GRAVITATION OCH ELEKTRICITET: matematik och fysik — hantverk, artisteri, teknik, marknad, handel ..

Samhällen som utvecklar människorätt utvecklar ingen brottslighet, ingen otrygghet.

Brottslighet och otrygghet finner man bara där människorätten ignoreras: autonomt ständigt växande.

— BEFOLKNINGEN TILLÅTS ALDRIG UTVECKLA KUNSKAPSINNEHÅLLET.

— Svenska Staten — helt ovetande: JoBKABhåller befolkningen instängd i sinnesfängelse. SAL.

EUROPA. FN. VÄRLDEN. 2021. Säg.

 

 

 

 

JBEBIK: — Jordfysikens bevisande biotopiska kvantitetsrelationer — BioGASEN — ScREF ¦ Jordkroppens Vattenassocierade Primärsyre

Jordmassan 5,975 T24 KG — KEMIBLOCKEN I INLEDNING ¦ DIN

 

TNED-fysikens kosmologiska helhetsbild:

   Växtsyre (O16 i CO2) — det första — och allmänt Jordsyre — det sista (VoJ) — är två skilda fysiksystem.

BioGASEN

$¦CO2 = 6,391 T15 KGcarbox som (från 4,5Ga) fördelas på markbiomassans biologiska stående levande konstant begränsade ständigt cirkulerande återanvändande VäxaMullaMassa

S¦CO2 = 4,056 T15 KGcarbox, och en balanserande (MLN) biosfärisk restgasdel

a¦CO2 = 2,291 T15 KGcarbox (56,5%)

som varierar säsongsvis med Jordens omlopp kring Solen

anpassas i balans (HESC-processen) under perioden 4,5Ga fram till vår tid (0,3Gy)

med den Jordatmosfäriskt avdelade syremängden ur toppatmosfärens vattensönderdelning via Solljuset,

precis med kvantiteten 1475 = nATMOS¦O ÷ nMLN¦C = MLN1812¦284ppmvCO2

med vidare matchning av de övriga bioekvivalenterna i relationsintervallet 1460 (BioEK3 mLITOS¦O/C) till 1475 med

BioEK4 (Lower1999) vattnets kolinlösning i intervallet 20,8-21,1°C 1460-1475,

samt hela Jordmassan mJ = 5,975 T24 KG, encyklopediskt standardvärde under senare delen av 1900-talet

förklarad i ekvivalenta relationsmängder (BioGASEN) på dessa redovisade biotopiska kvantiteter på det allra enklaste sättet.

Svenska Vetenskapsakademin:

Åberopa vilka nobelprisutdelningar du vill. Men den matematiken kan inte snackas sig ur.

Jordkroppen är alldeles tveklöst bevisbart formad ÄMNESMÄSSIGT KVANTITATIVT enbart för Jordytans biosfäriska biotopiska balanserade ämnesunderhåll i och för människoformens universum (MLN1470-komplexet) — inom dess egen kosmiskt givna primära egenmassa. Liksom så också alla andra himlakroppars primärfysiska bildningshistoria är del i komplexet, och deras specifika utvecklade isotopiska förekomster:

TNED-fysikens härledning till atomkärnan, neutronen = Planckringen h=mcr, redovisar hela komplexet

— med den fullständiga förklaringen till himlakropparnas detaljerade bildningsfysik, särskilt deras biokemiska ytfysik (Biokemiska matrisblocken) — hur och varför meteoritbevisen uppvisar samma typformer.

 

Nobelprisutdelningar är heller inget naturvetenskapligt ämnesområde.

Bara på grund av att ett pris utdelas, innebär inte detsamma som att kunskaperna har utvidgats.

— Nämligen i anledning av att den prisutdelande parten är speciellt kulturellt missledd i fattningen.

Och — så — här bevisat, eller så inte alls. (Tillställningen är genant).

Faktum markerar naturändamålet i hela bevisningen

   naturfysiken bereder och berikar tydligen bevisbart i kvantitativt redovisbar detalj

   en optimal hälso- och harmonigrund för allt levande,

   som Sverige och andra stater gjort sitt bästa för att försöka förstöra och vandalisera 1800+

— inte sällan under helt festliga omständigheter med olika typer av prisutdelningar för mest förnäma bidrag.

Naturligtvis inte genom några konspiratoriska eller illasinnade förutsättningar. Tvärtom, förklarade herrefolket, var ändamålet att etablera ett naturvetenskapligt centrum — baserat på egna överenskommelser, inte härledningar 1800+:

— »Naturen är en besynnerlig nyckfull kaotisk inrättning som blir begriplig först med våra överenskommelser om en mera stringent, klar och djupgående förklaring».

 

Vi studerar bevisen i detalj.

 

JORDFYSIKENS BEVISANDE BIOTOPISKA KVANTITETSRELATIONER:

 

 

TimeLineOrientering:

 

 

 

Jämförande utförliga beskrivningar med härledda sambandsformer ges i Geologiska Certifikaten och WikiOxyREF och DIS och INKOKNINGSPERIODEN och JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING och Otime1.6GyALT och JORDKROPPENS MINERALOGISKA YTBILDNINGSFYSIK. Se särskilt i HESC-processen HydrogenESCape med Ozonskölden om ej redan bekant.

———————————————

Litos1460:

 

NÄMLIGEN — TNED-kosmologins beskrivning — DEN AVGÖRANDE TRIXIGA FRÅGAN:

— HUR (i hela fridens namn) har nivån (BioEK1)

AtmosO/C=1475 ¦ 100%Naturskog1812

precis BioEK4 vattnets optimala kolinlösningsrelation 1460-1475 vid 21°C — ideal biologisk växtmiljö

kunnat etableras (från runt 300Ma i grova medeltal) — balansen mellan atmosfäriskt (Jordbiosfäriskt) kolinnehåll och allmänt Jordatmosfäriskt syre — från en given (20,82Ga) fast biogas som frigjordes först runt (4,5Ga), och som kom att grundlägga det biologiska livets utveckling enligt återvinningsprincipen

 

CO2→C+O2→CO2? What’sUp?

 

LITOSFÄRISKA ÄMNESINNEHÅLLET — (BioEK3) massförhållandet mellan Syre och Kol, alla isotoper: — erosionskomplexet som balanserande agent. Kan inte ändras av människan:

 

 

 

 

LitosO/C=1460 — fast fysikpreferens

   PREFERENSEN bevisar en (morfologiskt ¦ formfysiskt) fast substansgrund genom vars fysik även EROSIONEN arbetar på Jordytan. Kopplingen blir tvunget definitiv till AtmosBiosLitos-komplexet:

tryck, temperatur, ämnesinnehåll (Solsystemets generella parametrar).

Kvantitetsrelationerna BioEK1-10 beskrivs vidare (mera kortfattat) med fortsättning i

———————————————

BioEK 1460-1475 ¦ TheTEN ¦ Bevisen mot Sverige ¦

 

 

MEN DET ÄR BARA HALVA FÖRKLARINGEN:

det behövs också en atmosfäriskt reglerande agent.

— Vem, vad? What’sUp?

 

Självläkande egenskaper

   I händelse av skogsbrand — som belysande naturexempel;

— Naturskogens återväxt och återhämtning innefattar en automatisk självstyrande — självläkande — funktion som garanterar att VARJE avbrott i samspelet mellan de olika biotopiska faktorerna HAR en naturligt återställande funktion:

gasutbytets allmänna

— dynamiskt = löpande (naturens eget biologiska försvar) —

 

 

DEN MODERNA AKADEMINS MEST EMINENTA UPPFINNING 1800+ ATT NATUREN VI LEVER I ÄR ”EN ENGÅNGSFÖRETEELSE” — Jämför relaterad fysik IRTeP

Jättefint. Noll vanföreställningar. Inga som helst vidskepligt cementerade allmänt kulturella bevekelsegrunder. Onej. Jättetoppen.

 

 

garanterade balans och jämvikt.

— Vad är det?

 

SDref:

SD-hjulet — den moderna akademins allra största — förkrossande — biologiska miss:

FOTOSYNTESEN

 

 

———————————————————————————————————

The SD-transporter ¦ SD-hjulet ¦ FOTOSYNTESEN :

Foto100 ¦ SyreKapSTAT ¦ Jordfysikens stadfästning ¦ Regleringen ¦ SYRESPÄRREN ¦ MLN

 

   SD-O-parets ständigt cirkulerande-vattentransporterande växtkolsmaskineri från rot till krona

glukosuppbyggnad — stärkelse, cellulosa — agerar  som en syrespärr som konserverar växtfältets — biogasens cykliska CO2 — domän i den (Jordnormala) säsongsväxlande CO2-balansen mellan mark och luft (MLN).

— I händelse av t.ex. en skogsbrand sker utbyten som förskjuter tryck- och gasbalansen på sådant sätt att ett motsvarande mottryck — obalans — i samma proportionella kraftmorfologi säkrar en oeftergivlig återgång:

SYRESPÄRREN beskriver detaljerna.

 

 

SD-hjulet

— baserat på  MLB:

MAUNALOABEVISET

— får inte finnas i modern akademi: dess egen begravning.

— Varfördå?

 

Kort genomgång

Relaterad fysik MaunaLoaBeviset (Feb2017): MaunaLoa-SD-sommartappets (SD, eng. SummerDecrease) medelmängd 5,8ppmvCO2 bidrar aldrig med en enda — ingen alls — atom i Blad&Barr fotosyntesfabrikationen (SOCKRET) av glukosmassa (GlukosSTCE ¦ stärkelse och cellulosa) C6 H10 O5. MaunaLoa-SD-mängden fungerar istället enbart uteslutande via sitt extra O-par i varje extra SD-baserad CO2-enhet enbart som en transportör av markbiomassrelaterat cirkulerande växtkol som O-paret fångar upp i markvattnet och transporterar upp till Blad&Barr, lämnar ifrån sig växtkolets atom, utträder ur Blad&Barr. För att sedan återigen, om och om igen, verkställa en ny runda. Ändlöst. Hela växtsäsongen fram till hösten då transportören återvänder hem för vintervilan;

   Växter tar inte växtkol ur luften: växter återanvänder tidigare kol i levande biomassa via vatteninlösning och rotupptag;

   Växter sönderdelar inte vatten;

   Växter producerar inte syre;

— växter omsätter, återanvänder, samma återkommande mängd syre utan förluster: Naturskogen (MLN) senast 1812.

   I moderna korridorer hade man redan tidigt (Kants nebularhypotes, slutet av 1700-talet och vidare hit) bundit upp sig för — akademisk konsensus — bestämda kosmologiska urkunder. Med tillhörande grundproblem: biosystemets ämnen med främst frågan om upphov och bildning av syre och vatten (”vattnet kom utifrån”). Tillkomsten (Mauna Loa, Keeling 1958+) av regelbundna atmosfäriska CO2-mätningar tillsammans med uppmärksammandet (särskilt 1973: »IPCC-giftlarm») av den globala uppvärmningen (AGW) introducerade följande — här ytterst talande och bevisande — väl relaterbara fatala djupgående miss- och feluppfattning i moderna korridorer:

 

Keeling on Mauna Loa first observations 1958+:

Keeling on Mauna Loa first observations 1958+.

 

Feltolkningen ledde fram till följande — dagens ytterst väl medialt, institutionellt och nobeliskt etablerade eminenta uppfattning om Jordytans allmänna biotekniska grunder — hög allmän nivå på befolkningen grundläggande naturkunskaper (konstant naturattack):

   Växter tar växtkol ur luften;

   Växter sönderdelar vatten;

   Växter producerar syre;

   RESULTATBILD I SUMMERING:

MaunaLoaBeviset: SD är en naturkonstant — med vissa »induktiva» fluktuationer beroende på hur intensivt stater och företag attackerar naturskogen (se exempel i ANOMALIERNA). SD deltar inte i fotosyntesfabrikationens glukosbildande atommassa. Men en sådan mening får inte förekomma i modern akademi. Varförintedå? MaunaLoaBeviset krossar och utplånar den moderna akademins tydligt och ledsamt uppfunna, inte härledda, idé om biologins naturgrunder (StandCyclicS), helt  och hållet:

 

 

DATAKÄLLORNA TILL DIAGRAMVÄRDENA

REDOVISAS SÄRSKILT I DATAKÄLLORSCRIPPS ¦ CDIAC.

SD-medelvärdesbildningen 5,8 redovisas särskilt i MLsd.

 

 

 

   Citatdelen LIVESCIENCE ovan skulle kunna rättas till — korrigeras — med följande enkla tillägg mellan ”nature’s” och ”withdrawing”,

.. symbiotic but not mass-interfering .. med kontexten

 

— »We were witnessing for the first time nature’s symbiotic but not mass-interfering withdrawing CO2 from the air ..».

 

Men nu är det sagt som det är, och så kan det förstås att gick det till:

En rent ofullständigt missförstådd naturbild på mera sammansatta naturgrunder än de man hade koll på runt 1960.

I fortsatt vidhållande, trasslade man in sig i ännu flera beroendeställningar med ännu mera djupa vanföreställningar.

Den främsta är ”vattnet kom utifrån” — utesluter helt  och hållet varje insteg från TNED-fysikens sida:

— Den Moderna Akademis egen begravning.

 

 

 

 

MLNref:  MLN-skogsytan  ¦ MaunaLoaNORMAL ¦ MaunaLoaBeviset ¦ MLNref1812

 

 

A3ref:

MÄNSKLIGHETEN 2021 LEVER I ETT KUNSKAPENS MÖRKER

— VÄRRE ÄN ÅR 1311: SVERIGE. Bevisbart (BEMOS).

 

284ppmvCO2¦1812

WI(-1812) = SD: 100% bevarad naturskog senast 1812 — WI/SD-nomenklaturen från Long2008.

 

 

HGref

Nivån 284ppmvCO2 håller till runt 1100-talet — helt säkert ett ”pre-idustrial”preferensområde — NATURNORMEN senast år 1812

 

 

Se utförlig förklaring och genomgång med jämförande detaljer i modern akademi i SD-Hjulet om inte redan bekant.

   GranEkvivalenten (GE) visar hur (ForestWORLD2012) naturskogens 100% definieras 1812.

———————————————

SDref ¦ Sammanfattande beskrivning ¦ GE 

 

 

 

Luftgaserna efter atomvikt:

 

Naturskogens naturligt avrundande och — så, på flera olika sätt — skyddade skogskanter som gränsar mot omgivande vattendrag, fält och jordbruksmark bevarar luftgasfördelning optimalt enligt tabelluppställningen nedan. Den som någon gång har vistats i en naturskog — allt färre sådana finns kvar i Sverige nu 2021 — har (förmodligen) mest förundrats av stillheten och det påfallande lugnet. Det kan blåsa och stå i rätt rejält i utanför skogen. Men inuti är det praktiskt taget helt vindstilla (ett ljuvlighetens och stillhetens livstempel): Maximalt naturligt växande träd stödjer varandra genom kronverket: risken för träd som välter på grund av stark blåst är praktiskt taget obefintlig. Dessutom reduceras möjligheten för uppkommen skogsbrand genom naturskogens inre bevarade fuktighet: den praktiskt taget vindstilla naturskogen minimerar varje risk och möjlighet för skogsbrand.

 

 

 

 

LUFTGASERNA — VINDSTILLA — NATURSKOGEN

 

Luftgaserna efter atomvikt och vindstilla — Atom¦Atomvikt avrundat heltal

MARKEN: Kr¦84  CO2¦44  Ar¦40  2O18¦36  2O17¦34  2O16¦32  2N2¦28  2H(O16)¦18 ..

 

   Ädelgaserna Krypton (radioaktivt) och Argon förenas inte med andra grundämnesatomer.

   Mängden tungt syre O18 — närmast tillgängliga syreisotopen om växtsyret O16 i BioGASEN reduceras (binds till CO2 genom avskogning/förmultning/förbränning som inte tillåts återvända till naturskogen MLN) — relativt det CO2-biocykliskt bundna JordBiosO16 uppgår till:

1st  JordBiosO16 på 150st O18.

— Sammanställda beräknade tabellvärden: O18am ¦ Bevisen.

 

A3refSISI illustrerat:

 

Sveriges attityd mot naturskogen har märkbart förändrats till det milt sagt sämre bara sedan 2010+ (TRÄDDÖDEN I SVERIGE 2015+). Omfattande avverkningar — utglesningar — började i stor landsomfattande utsträckning 2012 (StatsFröjden). Och har allt sedan dess bara utvidgats i mängd och omfattning. Universums i särklass bevisbart mest naturokunniga och grisaktiga, inkompetenta, omdömeslösa, ansvarslösa och vårdslösa befattningsinrättningar har getts fria händer att designa landskapet efter principen lydnad och bestraffning mot befolkningen inför befattningsinrättningarnas tydligt, öppet, och offentligt praktiserade självutnämnda överhet.

   Skräcklandet och Grislandet Sverige (Atrain). MORAL: 0. ANSVASR: 0. OMDÖME: 0.

   Rätta gärna om fel. Sakfel är inte tillåtna här.

 

 

Luftgaserna efter atomvikt och vindstilla — Atom¦Atomvikt avrundat heltal

MARKEN: Kr¦84  CO2¦44  Ar¦40  2O18¦36  2O17¦34  2O16¦32 

2N2¦28  2H(O16)¦18 ..

 

   Ädelgaserna Krypton (radioaktivt) och Argon förenas inte med andra grundämnen.

   Mängden tungt syre O18 relativt det CO2-biocykliskt bundna JBiosO16 uppgår till 1st  JBiosO16 på 150st O18.

— Sammanställda beräknade tabellvärden (O18am ¦ Bevisen).

   Utarmas CO2-biocykliskt bundet JBiosO16

— avlivning av levande fotosyntesfabricerande Blad&Barr: naturbeståndet tillåts inte återvända —

sker ersättning närmast (sämsta fallets vindstilla räkning) med O18.

   Kemiska reaktionsförmågan hos O18 är 11,11% sämre än hos O16: Rörelseenergierna förhåller sig som massorna:

 1–16/18 = 11,11%. Det är en helt annan biologisk utvecklingsgrund.

   Utarmas CO2-biocykliskt bundet JBiosO16

— avlivning av levande fotosyntesfabricerande Blad&Barr: naturbeståndet tillåts inte återvända

— sker oeftergivligt en motsvarande biologisk livsförsvagning, på ett eller annat sätt, i en eller annan mening.

 

Konsekvenser — rätta gärna om fel:

FRÅNSETT NATURLIGA O16-INNEHÅLLET I AMINOSYRA- OCH PROTEINBILDNINGSKEMIN

Cellandning i frånvaro av naturligt växtsyre släcker ner verksamheten

Frånvaro av naturligt biotopiskt-biologiskt växtsyre i den ändliga cykliska biogasen CO2

— som Jordlivet utvecklats på fram till senast år 1812, 100% bevarad naturskog

med sämsta fallets typiskt närmast ersättning av tunga syret O18 förorsakat av att naturliga växtsyret O16 har kapats som atmosfäriskt överskotts CO2 genom statens förträffligt 200år+ långvariga affärshandel med livsgrunderna,

— ger oeftergivligt obönhörligt effekter i cellandningen:

 

 

 

 

 

 

 

Syreupptaget (hematinkomplexet) hos djur och människor fungerar inte naturligt längre med mindre än 70% naturskog. Fotosyntesfabrikationen har börjat att stalla. Träden uppvisar märkbar avdöd, tydligt alltmer omfattande och synligt (FACITSep2020). Situationen förvärras självklart ju längre tid naturskogen hindras återvända med det kapade växtsyret. Naturen fortsätter att ropa i högan sky att få göra det, att få hela och återställa, som efter en så omfattande lång skogsbrand. Marken kräver det. Men Svenska Staten med Associerade säger nej.

   Ingen behöver vara biokemiexpert för att formulera den naturkonsekvensen: Staten håller på att kväva mänskligheten — attackera livet 24/7 — genom sin enögda egensinniga maktgiriga 200år+ affärsrörelse på fotosyntesfabrikationens utdöende kredit.

 

 

Om ingenting kan dementera huvudresultaten i den här framställningen:

Begreppet ”krigstillstånd” blir en mild fläkt i jämförelse om staten inte omgående upphör med verksamheten att hindra, mota bort och decimera naturlig fotosyntesfabrikation, Blad&Barr, Jordlivets biologiska grundval, 100% naturskog. Tar staten inte reson, och börjar utforma samhällsbygget i harmoni, samverkan och samarbete med Jordnaturen, är det tydligen bara biologiskt ajö som gäller.

 

 

Enligt Quinney2020 — och alla övriga som redan uppmärksammat kaoset som staten underhåller

AVVECKLAD NATURSKOG — NATURSKOG SOM ALDRIG TILLÅTS ÅTERKOMMA, ÅTERVÄXA NATURLIGT — BETYDER SÄKER PRENUMERATION PÅ SENASTE HÄLSOVÅDLIGA REGIONALA OCH GLOBALA GIFTNYHETERNA: SPONTANA AVVIKELSER SKER LÖPANDE I DEN KEMISKA BILDNINGEN OCH SAMMANSÄTTNINGEN AV NORMALT NATURLIGT STABILA KEMIBLOCK. INGEN KRAFT I UNIVERSUM KAN BOTA DET TILLSTÅNDETS SITUATION GENOM MEDICINSKA VACCIN. FÖRSÖKER MAN, BLIR NETTORESULTATET I SLUTÄNDEN ETT ÄNNU MERA FÖRVÄRRAT TILLSTÅND — DÄRFÖR ATT NATURORDNINGEN INTE TILLÅTS SJÄLVLÄKA: SÅRET ENBART VÄXER.

ABSOLUT YTTERST GÄRNA RÄTTA OM FEL. SAKFEL FÅR INTE FÖREKOMMA HÄR.

 

 

   Räknat LEA idealt efter vindstilla och luftgasernas atomvikt/täthet samt isotopiska förekomst (Tabell Luftgaserna), är den tyngsta luftgasen närmast den cykliskt verksamma markgasen — BioVäxtgasen CO2 — tunga syrets isotop O18. Räknat efter antalet tillgängliga syreatomer i biogasens cykliska omsättning relativt antalet (idealt vindstilla) tunga syreatomer O18, finns 150 gånger mera sådana O18 än normalt cykliskt befintliga O16:

   Tas märkbara delar bort av naturskogen finns bara en närmast (idealt vindstilla) befintlig ersättande syrekandidat att välja på:

   tunga syreisotopen O18 — 150 gånger mera representerad över det naturligt CO2-cykliskt skyddade skogsfältet än det normalt skogsfältsskyddade cykliska O16 i den cykliska biogasen CO2. Kom gärna med ifrågasättande synpunkter: matematiken är inte komplicerad.

   MEN ETABLERADE BESKRIVNINGAR REDOVISAR INTE DESSA RELATIONER. Varför inte? Fråga dem.

   Se även mera utförligt i SYREFRÅGAN ¦ Primärsyret O16 ¦ HurMångaO18 ¦ SAN ¦ NaNo .

 

 

 

 

Bevisen mot Sverige:  Statens Internationellt bedyrade Samhällskontrakt med Individen i Universum: SISI ¦ BioGASEN och Jordmassan ¦ BioEK1-10

———————————————

BioEK 1460-1475 ¦ TheTEN  

 

 

Atrain ¦ NAMNAN

BEVISEN MOT SVERIGE — våldsam naturförstörelse

Svenska Staten vägrar medverka till befolkningens allmänna naturupplysning: grundläggande universella mänskliga rättigheter (MOR ¦ SISI ¦ SAL):

Tvingar befolkningen att tåla — fostras inom — avskaffad existensrätt: SAL

 

K8: .. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i sinnet, ska sträva ..

.. that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive .. — vad för något var det du ville säga, sa du, Sveriges Riksdag? Berätta.

 

 

 

 

— Sluta.

Naturskogen reduceras med mer än 30% på 200 år perioden 1800-2000

ForestWORLD2012

Nu 2021 i fortsatt växande minskning [SAN1].

 

 

Datakälla PrimDATA: globalt sammanställda geologiska tabellvärden från tre oberoende faktaverk under 1900-talet.

BioGASEN i reda klara ämnesisotopiska kvantitetsbevis TheTEN med Jordmassan — SVERIGE: du kan inte snacka dig ur det här:

No mother god loving way.

BioEK1: förhållandet mellan allmänna Jordatmosfäriska syrets atomantal nO och Naturskogens 100% balanserande antal kolatomer nC i MaunaLoaNormalen senast 1812 (MLN1812 ¦ IPCC2013 284ppmvCO2 som garanterar en 100% orörd naturskog bakåt till 1600-talet och tidigare) är

1475 — nu [2020] reducerat enbart via avskogningen bidrag till 1254 — i fortsatt avtagande (Def37%).

GLOBALT BIOLOGISKT GIFTLARM BORDE HAR UTLYSTS PERMANENT REDAN FRÅN ÅR 1962 (Kurvanalysen).

Kan och har ändrats av Svenska Staten 1800+ och i fortsatt  SAL växande 2010+: Svenska staten ändrar omedvetet biologiska livsbetingelser. A3ref.

SVERIGE ATTACKERAR NATUREN: MÄNNISKANS och djurens existentiella RÄTT TILL LIV, FRIHET OCH PERSONLIG SÄKERHET (SISI ¦ A3 ¦ NAMNAN ) STÅR UNDER VÄXANDE ATTACK FRÅN SVERIGE MED ASSOCIERADE I FORTSATT DECIMERING AV FOTOSYNTESENS FABRICERANDE KLOROFYLLAGENTUR: HELA LIVSGRUNDENS DNA-REGLERARE UNDER JORDLIVETS BIOLOGISKA UTVECKLING.

VARJE ÄNDRING BERÖR DEN LOKALA FLORAN OCH FAUNAN, DEN LOKALA BEFOLKNINGENS EXISTENTIELLA LIVSRÄTTIGHETER.

GLOBALT GIFTLARM SKULLE HA UTLYSTS REDAN ÅR 1962: sluta såga skogen: Jordlivets fundament: Blad&Barr: fotosyntesmaskinen.

BioEK3: Litosfäriska massförhållandet mellan  syre och kol är

1460.

Kan inte ändras av Svenska Staten.

BioEK4: (Lower1999) Kemiska optimala inlösningsförhållandet i sötvatten mellan antalet vattenmolekyler H2O på en växtkolsatom C är

1475-1460 i temperaturintervallet 20,8–21,1°C med en spridning på 0,3°C (Lower1999¦Tabell4).

Kan inte ändras av Svenska Staten.

BioEK2¦5: BioRelationen mellan landbiomassrelaterad konstant stående (S¦CO2) 100% levande naturskogsträds CO2-massa och den cykliska Blad&Barr massaKolmängd (c¦C) som underhåller S genom årligt medelvärde i växa-mulla genom naturskogens 100% bevarade fotosyntes

1467.

Kan inte ändras av Svenska Staten.

BioEK6: Samma som BioEK1 men explicit utvecklat/bevisat i kvantiteter som visar att relationstalet gäller lika för volymprocent som för antalet atomer.

1475.

Kan inte ändras av Svenska Staten.

BioEK7: Atomantalet i LitosRelationen O16/C12 = (1.495 T49)/(1.015 T46) = 1472.906404 som ansluter till massLitosRelationen i BioEK3;

1460-1473. Nummer sex i originalets ordningstal, men här korrigerat efter aktuell presentation.

Kan inte ändras av Svenska Staten.

BioEK8: Specialanalys (»överkurs för speciellt begåvade»): Den ansluter till en möjlig tolkning av Jordkroppens morfologi och dess ytrelaterade (Biosfären) termo-gravitella koppling — beskrivningen kräver en del utvikningar som förklaras mera ingående i länkavsnittet.

1460-1475.

Kan inte ändras av Svenska Staten.

BioEK9: Med given Jordlitosfärisk vattenbank (Jordmassan och BioGASEN) avr. 2,8 T22 KG H2O — ca 20 nuvarande havsoceanmassor inkluderat allt landvatten, varav 19 sådana mineralogiskt integrerade oceanmassor i litosfären — med en syremassmängd av 2,49 T22 KG O16 — relaterat till totala litosfäriska kolmassan (BioEK3) 1,7 T19 KG ges relationsvärdet (2,49 T22)/(1,7 T19) = 1465. Relationstalet påvisar ett annat sätt för BioEK3 med understrykande av marginalerna (0,3°C BioEK4);

1465.

Kan inte ändras av Svenska Staten.

BioEK10: AtmosLitos isotopiska massorna (SYREFRÅGAN ¦ MATIK) i (O17+N15)=9,331 T18 KG relaterat till totala biomassgasen

($¦CO2) = 6,391 T15 KG = StåendeBio+MaunaLoa1812+cykliskaBlad&Barr är: 1460,021906. Samma som BioEK3 men ur en separat fysisk domän.

1460. Isotoprelationerna och hur de kan härledas och påvisas ha uppkommit för Jordens AtmosBiosLitos redovisas utförligt i MATIK. Genom MATRISISKA KEMIBLOCKEN och deras otvetydiga samhörande METEORITBEVIS gäller bildningssättet — så av princip bevisbart i varje kemisk detalj — lika för alla himlakroppar i deras primärbildning (PHNY ¦ INLEDNINGEN), säger TNED-fysiken.

Kan definitivt inte ändras av Svenska Staten.

 

 

STATEN GriS ATTACKERAR MÄNSKLIGHETEN — På DRIFT. INTE AV PLAN: ORON I EN VÄRLD AV VÄSENTLIGT KOSMOLOGISKT OKUNNIGA OCH MÄNNISKOVÄRDIGHETSFÖRAKTANDE KRAFTER — DEN KLASSISKA VÄRLDEN — FRAMTVINGAR STYRELSEBESLUT SOM SLUTAR PÅ OLIKA FORMER AV INFÖRD LOKAL DIKTATUR MED MÅTTOT ”för ökad trygghet och säkerhet”:

 

Universums ledande inrättning i Exempel

SVERIGE LIKNAR ALLT MER EN FÖREBILD FÖR KINA;  ALLA SAMHÄLLEN SOM INTE ÅBEROPAR MÄNNISKORÄTT 24/7 — NO BREAKS — SLUTAR PÅ SAMMA SÄTT — UTAN UNDANTAG: FOLKLIGT tvångsbeordrat UPPHÖJD FASCISM: vardagligt accepterat naturvåld.

VÅLDET LEDER

— GUIDAR, TURISTBROSCHYR: ”för ökad trygghet och säkerhet

— VANVETTET.

 

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. Världen 2021.

STATEN ATTACKERAR NATUREN

SAL ¦ SAN1 ¦ A3ref ¦ SISI ¦ NAMNAN

 

 

 

 

Naturskogen reduceras med mer än 30% på 200 år perioden 1800-2000

ForestWORLD2012

 

   Tarvheten — driften från naturvetenskaplig okunnighet: enda återstående alternativet — efter makt och bestämmande, profit och egenintresse 1800+ (Quinney2020) har lett fram till en situation (2021) där staten, bevisligt i detalj, systematiskt tvingar befolkningen att medverka i fortsatta attacker

mot  — på —

 

Svensk Livskraft:

 

 

 

befolkningens rätt — individrätten — att få åtnjuta redan universellt erkända naturliga livsgrunder:

STATEN SVERIGE KVÄSER befolkningens existentiella rätt att existera: av Drift, inte plan:  

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

STATEN SVERIGE KVÄSER befolkningens existentiella rätt att utvecklas 24/7 omgiven av natur

— för det statligt upphöjda motivet att fortsätta utöva anspråk på myndighet och bestämmande.

INTELLIGENS: 100%. MORAL: 0%. ANSVAR: 0%. OMDÖME: 0%. SVERIGE 2021 — Atrain.

 

 

   Staten 1800+ skapar globala pandemier — genom fortsatt respektlöst naturuppförande:

   DEMENTERA DET DEN SOM KAN. DEN HÄR FÖRFATTAREN KAN DET INTE (Quinney2020):

   Reducerad mängd fotosyntesfabrikanter Blad&Barr — Jordlivets grundval —  =  reducerad livskraft.

 

   Se även i TEKNIKFÖRKLARINGEN om ej redan bekant.

———————————————

StatsFröjden ¦ TEKNIKFÖRKLARINGEN ¦ ForestWORLD ¦ GranEkvivalenten — GE ¦ Atrain ¦ NAMNAN 

 

NAMNAN ¦ A3ref: